Đề tài Phân tích thực trạng công tác mở rộng và khai thác thị trường ở Công ty cổ phần Kiên Long - Hải phòng

Phần 1: Cơ sở lý luận về Marketing nhằm mở rộng và khai thác thị trường 1.1 Khái niệm về Marketing và mở rộng và khai thác thị trường 1.1.1. Khái niệm chung về Marketing Theo Philip Kotler: "Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với người khác". Nhu cầu: là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà ta cảm nhận được. Nhu cầu không do xã hội hay người làm Marketing tạo ra mà nó là một bộ phận cấu thành, con người sinh ra đã có. Mong muốn: là nhu cầu có dạng đặc thù, tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách cá thể. Phần 2: Phân tích thực trạng công tác mở rộng và khai thác thị trường ở Công ty cổ phần Kiên Long 2.1. Giới thiệu chung 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Kiên Long tiền thân là Công ty cổ phần Long Bảo. Do nhu cầu phát triển, Công ty cổ phần Long Bảo đã tách ra làm 2 công ty: Công ty cổ phần Kiên Long và Công ty cổ phần Long Bảo vào tháng 03 năm 2008. Tên Công ty: Công ty cổ phần Kiên Long Tên viết tắt: Kiên Long JSC Trụ sở chính: 138 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 1533 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thực trạng công tác mở rộng và khai thác thị trường ở Công ty cổ phần Kiên Long - Hải phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ty cæ phÇn Kiªn Long tiÒn th©n lµ h·ng C«ng ty cæ phÇn Long B¶o kinh doanh dÞch vô vËn t¶i b»ng h×nh thøc Taxi, lµ mét doanh nghiÖp nhá víi 20 ®Çu xe phôc vô trong ph¹m vi hÑp vµ quËn KiÕn An - H¶i Phßng n¨m 2005. Sau 3 n¨m kh«ng ngõng lín m¹nh, doanh nghiÖp ®· cã tíi 60 ®Çu xe, më réng phôc vô ra c¸c vïng lÇn cËn vµ c¸c quËn, huyÖn, thÞ x· trong toµn thµnh phè. Tõ lóc ®Çu chØ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch, tr­íc nh÷ng ®ßi hái kh«ng ngõng cña x· héi, doanh nghiÖp ®· v­¬n lªn phôc vô vËn t¶i c¶ hµng hãa cho nh©n d©n vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ cña thµnh phè tõ n¨m 2007. Do ®ßi hái ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, th¸ng 03 n¨m 2008, C«ng ty cæ phÇn Long B¶o ®· t¸ch ra lµm 2 c«ng ty lµ C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long chuyªn vÒ kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng h×nh thøc Taxi vµ C«ng ty cæ phÇn Long B¶o chuyªn vÒ kinh doanh vËn t¶i hµng hãa. Tuy lµ doanh nghiÖp míi t¸ch song Kiªn Long ®· gÆt h¸i ®­îc kh¸ nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kinh doanh vËn t¶i b»ng h×nh thøc Taxi. C«ng ty lu«n ý thøc thùc hiÖn ®ång thêi hai c«ng viÖc më réng thÞ tr­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô. V× chØ cã lµm nh­ vËy míi khiÕn cho kh¸ch hµng biÕt, quen vµ tin dïng dÞch vô cña h·ng. 2.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty 2.1.2.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh STT Tªn ngµnh M· ngµnh 1 Gia c«ng c¬ khÝ, xö lý vµ tr¸ng phñ kim lo¹i; 25920 2 S¶n xuÊt ®å gç x©y dùng; 16220 3 S¶n xuÊt gi­êng, tñ, bµn ghÕ b»ng gç; 31001 4 X©y dùng nhµ c¸c lo¹i; 41000 5 X©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt d©n dông; 42 6 Ho¹t ®éng x©y dùng chuyªn dông kh¸c: X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi; 43900 7 B¶o d­ìng, söa ch÷a «t« vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c; 45200 8 VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng taxi; 49312 9 VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe kh¸ch néi tØnh, liªn tØnh; 49321 10 VËn t¶i hµnh kh¸ch ®­êng bé kh¸c ch­a ®­îc ph©n vµo ®©u: VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng «t« theo tuyÕn cè ®Þnh vµ theo hîp ®ång; 49329 11 VËn t¶i hµng hãa b»ng ph­¬ng tiÖn ®­êng bé kh¸c: VËn t¶i hµng hãa b»ng taxi; 49339 12 Kho b·i vµ l­u tr÷ hµng hãa; 5210 13 Nhµ kh¸ch, nhµ nghØ, kinh doanh dÞch vô l­u tró ng¾n ngµy; 55102 14 Nhµ hµng, qu¸n ¨n, hµng ¨n uèng 56101 15 Ho¹t ®éng cÊp tÝn dông kh¸c: DÞch vô cÇm ®å; 64920 16 B¸n bu«n vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt trong x©y dùng./. 4663 2.1.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn t¹i cña C«ng ty C«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu sau ®©y: Kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng hãa b»ng m« h×nh taxi Söa ch÷a, b¶o d­ìng « t« cho doanh nghiÖp vµ cho kh¸ch hµng bªn ngoµi. 2.1.2.3. NhiÖm vô cña C«ng ty Lµ mét C«ng ty cæ phÇn nªn nhiÖm vô ®Çu tiªn cña C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn, ®¶m b¶o lîi Ých cho cæ ®«ng ®ång thêi trªn c¬ së ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ nh÷ng quy ®Þnh do HiÖp héi Taxi ViÖt Nam ®Ò ra. C«ng ty cã nhiÖm vô ph¸t triÓn nguån vèn, qu¶n lý kinh doanh tèt nh»m t¹o ra lîi nhuËn, t¸i bæ sung vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, më réng kinh doanh vµ hoµn thµnh nghÜa vô ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Kh«ng ngõng më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao. Gãp phÇn lßng gi¶m g¸nh nÆng cho hÖ thèng giao th«ng c«ng céng, phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ c¸c vïng l©n cËn. §em l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho mét bé phËn lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi lao ®éng. 2.1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long 2.1.3.1. S¬ ®å tæ chøc cña doanh nghiÖp: Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long ®· x©y dùng cho m×nh mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh phï hîp, theo ®óng LuËt doanh nghiÖp hiÖn hµnh H×nh 2.1: s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cP Kiªn Long Gi¸m ®èc Phßng ph­¬ng tiÖn Phßng tæ chøc & ®µo t¹o Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng thanh tra Phßng ®iÒu vËn X­ëng söa ch÷a §éi xe kh¸ch §éi xe t¶i Tæ khai th¸c & ch¨m sãc kh¸ch hµng 2.1.3.2. Chøc danh, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Gi¸m ®èc: Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm mét ng­êi trong sè hä hoÆc thuª ng­êi kh¸c lµm gi¸m ®èc. Tr­êng hîp §iÒu lÖ C«ng ty kh«ng quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt th× Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh h»ng ngµy cña C«ng ty; chÞu sù gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. Gi¸m ®èc cã quyÒn vµ nhiÖm vô sau: Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty mµ kh«ng cÇn ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ cña C«ng ty; KiÕn nghÞ ph­¬ng ¸n c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé cña C«ng ty; Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong C«ng ty, trõ c¸c chøc danh thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ; KiÕn nghÞ ph­¬ng ¸n tr¶ cæ tøc hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç trong kinh doanh; TuyÓn dông lao ®éng; C¸c quyÒn kh¸c ®­îc quy ®Þnh t¹i Hîp ®ång lao ®éng mµ Gi¸m ®èc ký víi C«ng ty vµ theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Phßng Phßng thanh tra: Thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn néi quy, quy chÕ kinh doanh trong s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp víi tõng c¸n bé, nh©n viªn trong C«ng ty; Ph¶n ¸nh kÞp thêi víi l·nh ®¹o nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong trong viÖc chÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña C«ng ty. T¹o ý thøc kû luËt cao trong lao ®éng. V× tÝnh chÊt cña kinh doanh vËn t¶i b»ng h×nh thøc Taxi lµ ®Þa bµn ho¹t ®éng réng, ®éi ngò l¸i xe th­êng kh«ng ë gÇn C«ng ty nªn viÖc thanh tra kiÓm so¸t gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n, tèn kÐm ph­¬ng tiÖn: Qu¶n lý t×nh h×nh ph­¬ng tiÖn ®Ó kÞp thêi ®­a ph­¬ng tiÖn háng hãc vÒ söa ch÷a vµ b¶o d­ìng theo kÕ ho¹ch. §ång thêi trùc tiÕp khai th¸c ph­¬ng tiÖn, ®¶m b¶o tèi ®a sè l­îng ph­¬ng tiÖn ®­a vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Phßng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý 2 ®éi xe t¶i vµ xe kh¸ch, kÞp thêi b¸o c¸o cho cÊp trªn biÕt nh÷ng vÊn ®Ò, sù cè n¶y sinh trong qu¸ tr×nh khai th¸c kinh doanh trªn ph­¬ng tiÖn ®Ó cã ph­¬ng h­íng xö lý, kh¾c phôc. Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: Thu, chi, lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kinh doanh trong ngµy, trong tuÇn, trong th¸ng, trong quý, trong n¨m... Thu håi nî cña kh¸ch hµng vµ cña l¸i xe; Tæng kÕt b¸o c¸o kÞp thêi c¸c biÕn ®éng trong kinh doanh víi l·nh ®¹o C«ng ty. LËp biÓu theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc: B¸o c¸o thuÕ, b¸o c¸o Doanh nghiÖp hµng th¸ng, quý, n¨m. Phßng tæ chøc vµ ®µo t¹o: do ®Æc ®iÓm cña l¸i xe Taxi th­êng xuyªn lu©n chuyÓn, trùc tiÕp tham gia l­u th«ng trªn ®­êng nªn vÊn ®Ò an toµn cho kh¸ch hµng, cho l¸i xe vµ gi¶m thiÖt h¹i cho C«ng ty lµ nhiÖm vô hµng ®Çu. V× thÕ phßng nµy cã nhiÖm vô: Liªn tôc tuyÓn dông, ®µo t¹o tay l¸i cho l¸i xe Taxi theo ®óng tiªu chuÈn cña HiÖp héi Taxi ViÖt Nam ®Æt ra. §¶m b¶o lu«n ®ñ l¸i xe cho Doanh nghiÖp; Th­êng xuyªn tæ chøc nh÷ng khãa huÊn luyÖn l¸i xe an toµn cho tÊt c¶ nh÷ng nh©n viªn l¸i xe trong C«ng ty; kiÓm tra, s¸t h¹ch nh÷ng tay l¸i ®ñ ®iÒu kiÖn míi ®­îc tham gia khai th¸c kinh doanh. Båi d­ìng vµ giíi thiÖu c¸n bé cho c¸c phßng, ban trong Doanh nghiÖp Phßng ®iÒu vËn: cã chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: Trùc tiÕp tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng; sau ®ã ®iÒu ®éng phï hîp ®Ó phôc vô kh¸ch hµng cµng nhµnh cµng tèt. Gi÷ liªn l¹c 2 chiÒu víi kh¸ch hµng ®Ó kiÓm tra l¸i xe cña Doanh nghiÖp phôc vô kh¸ch hµng nh­ thÕ nµo (KiÓm tra chÐo). Ký hîp vµ ®iÒu vËn c¸c hîp ®ång vËn t¶i cña kh¸ch hµng Doanh nghiÖp §¶m b¶o th«ng tin 2 chiÒu lu«n th«ng suèt gi÷a phßng ®iÒu vËn vµ c¸c nh©n viªn l¸i xe ®Ó kÞp thêi xö lý c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c x¶y ra nh»m phôc kh¸ch hµng tèt nhÊt. Ghi chÐp ®Çy ®ñ, chi tiÕt tõng cuèc kh¸ch trong ngµy, tuÇn, th¸ng vµ c¸c sù cè x¶y ra trong tõng ca lµm viÖc. X­ëng söa ch÷a: cã chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: Söa ch÷a kÞp thêi sè l­îng ph­¬ng tiÖn háng hãc cña C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o sè l­îng ph­¬ng tiÖn tèi ®a ®­a vµo kinh doanh. Cã kÕ ho¹ch b¶o d­ìng ®Þnh kú toµn bé sè l­îng ph­¬ng tiÖn theo ®óng yªu cÇu cña C«ng ty. Tæ chøc lµm dÞch vô söa ch÷a « t« cho c¸c kh¸ch hµng ngoµi doanh nghiÖp; cñng cè vµ ph¸t triÓn x­ëng v­¬n lªn ngang tÇm víi c¸c x­ëng söa ch÷a « t« lín cña thµnh phè. §éi xe kh¸ch: lµ lùc l­îng trùc tiÕp khai th¸c ph­¬ng tiÖn vµ tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. Cã nhiÖm vô ®­a, ®ãn kh¸ch hµng nhanh chãng, an toµn, lÞch sù. V× thÕ ®éi ngò l¸i xe còng ph¶i th­êng xuyªn trau dåi kü n¨ng l¸i xe an toµn, th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng th«ng qua nh÷ng khãa huÊn luyÖn th­êng xuyªn cña C«ng ty. Ngoµi ra, chÝnh v× trùc tiÕp víi kh¸ch hµng nªn ®éi ngò nµy còng lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp nghe ®­îc ý kiÕn ph¶n håi cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng dÞch vô cña C«ng ty. Hä lµ nguån cung cÊp th«ng tin lín cña kh¸ch hµng vÒ C«ng ty. §éi xe t¶i: Còng nh­ ®éi ngò l¸i xe kh¸ch, ®éi ngò l¸i xe t¶i còng ph¶i trùc tiÕp tham gia giao th«ng trªn ®­êng nªn vÊn ®Ò an toµn ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Hä còng th­êng xuyªn ®­îc huÊn luyÖn, båi d­ìng tay l¸i. Do xe t¶i tËp trung chñ yÕu t¹i trô së C«ng ty nªn viÖc gi¸m s¸t còng ®ì khã kh¨n h¬n. Song ®éi ngò xe t¶i còng vÉn ®­îc ®µo t¹o phong c¸ch phôc vô chuyªn nghiÖp nh»m t¹o h×nh ¶nh tèt trong m¾t kh¸ch hµng vÒ C«ng ty. Tæ khai th¸c vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng: Marketing, qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cña C«ng ty, cña Doanh nghiÖp ®Õn víi kh¸ch hµng; l¾ng nghe ý kiÕn ph¶n håi cña kh¸ch hµng ®Ó Doanh nghiÖp tù ®iÒu chØnh phong c¸ch phôc vô lµm ngµy cµng lín m¹nh th­¬ng hiÖu cña C«ng ty. 2.1.4. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: Tõ khi thµnh lËp cho tíi nay, doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh dÞch vô vËn t¶i b»ng h×nh thøc Taxi vµ kh«ng ngõng më réng, lín m¹nh. Cho tíi nay doanh nghiÖp vÉn ®ang ho¹t ®éng hiÖu qu¶ d­íi trong c¸c ho¹t ®éng chÝnh sau: Kinh doanh dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng hãa b»ng h×nh thøc Taxi. DÞch vô söa ch÷a, duy tu, b¶o d­ìng « t« cho kh¸ch hµng ngoµi doanh nghiÖp. 2.1.4.1: T×nh h×nh doanh thu qua c¸c n¨m cña C«ng ty H×nh 2.2: BiÓu ®å doanh thu qua c¸c n¨m §¬n vÞ tÝnh: TriÖu VN§ N¨m 2005 N¨m2006 N¨m 2007 Xe chë kh¸ch 3360 4368 6840 Xe t¶i 0 0 2304 X­ëng söa ch÷a 0 660 960 Qua nh÷ng con sè ë trªn ta thÊy doanh thu cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. Tõ ban ®Çu C«ng ty chØ kinh doanh thuÇn tóy dÞch vô Taxi chë kh¸ch víi 28 ®Çu xe, doanh thu b×nh qu©n cña mçi xe mét th¸ng lµ 10 triÖu ®ång do C«ng ty míi thµnh lËp, l­îng kh¸ch ch­a quen víi th­¬ng hiÖu cña h·ng. Sang n¨m 2006, còng víi sè ®Çu xe nh­ vËy, do l­îng kh¸ch t¨ng lªn ®· t¨ng lªn nªn doanh thu trªn mét ®Çu xe còng t¨ng lªn. Trung b×nh doanh thu mét xe mét th¸ng lµ 13 triÖu ®éng. §ång thêi, trong n¨m nµy, doanh nghiÖp ®· cho ®i vµo ho¹t ®éng x­ëng söa ch÷a, ®iÒu nµy ®· lµm cho doanh thu cña C«ng ty t¨ng thªm ®­îc 660 triÖu ®ång trong n¨m 2006. §Æc biÖt, n¨m 2007, doanh thu cña doanh nghiÖp ®· t¨ng ®ét biÕn do ngoµi viÖc bæ sung thªm 10 xe chë kh¸ch, C«ng ty ®· më thªm mét ho¹t ®éng míi lµ ho¹t ®éng kinh doanh Taxi t¶i víi 16 ®Çu xe ®em vÒ doanh thu trong n¨m cho C«ng ty lµ 2304 triÖu ®ång. Uy tÝn cña C«ng ty còng ®ang ®­îc kh¼ng ®Þnh, v× thÕ l­îng kh¸ch biÕt ®Õn C«ng ty cµng t¨ng thªm vµ doanh thu cña C«ng ty còng v× thÕ mµ kh«ng ngõng t¨ng theo. 2.1.4.2: Thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty: H×nh 2.3: BiÓu ®å thu nhËp b×nh qu©n: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu VN§/th¸ng N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Lao ®éng trùc tiÕp 1,8 2,2 3,1 Lao ®éng gi¸n tiÕp 1,5 1,8 2,8 Qua biÓu ®å ta còng thÊy, b×nh qu©n thu nhËp cña c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty t¨ng kh¸ nhanh qua c¸c n¨m. §iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp còng rÊt quan t©m tíi viÖc t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Khi C«ng ty ph¸t triÓn, l­îng kh¸ch ®«ng lªn vµ l­îng xe còng t¨ng, khèi l­îng c«ng viÖc ngµy cµng nhiÒu, v× thÕ, viÖc t¨ng l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lµ mét tÊt yÕu. §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say h¬n, cã tr¸ch nhiÖm h¬n vµ g¾n bã víi C«ng ty h¬n. 2.1.5. §Æc ®iÓm lao ®éng cña Doanh nghiÖp: TÝnh ®Õn ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2008, doanh nghiÖp cã 2 lùc l­îng lao ®éng: Lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp vµ lùc l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc ph©n bæ nh­ sau: B¶ng ph©n bæ c¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty CP Kiªn Long Lùc l­îng lao ®éng Sè l­îng Tr×nh ®é häc vÊn Lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp 120 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Nh©n viªn l¸i xe 110 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Thî söa ch÷a ë «t« 10 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Lùc l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp 25 Tr×nh ®é §¹i häc, 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh. Ban gi¸m ®èc 02 Tr×nh ®é §¹i häc Phßng qu¶n lý ph­¬ng tiÖn 04 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Phßng tæ chøc vµ ®µo t¹o 04 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n 02 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Phßng thanh tra 03 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Phßng ®iÒu vËn 08 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh Tæ khai th¸c vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng 02 12/12 vµ c¸c chøng chØ chuyªn ngµnh VÒ c¬ cÊu ®é tuæi c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau: H×nh 2.4: BiÓu ®å vÒ c¬ cÊu ®é tuæi c¸n bé nh©n viªn §é tuæi 18 – 28 §é tuæi 28 – 38 §é tuæi 38 - 55 74% 20% 6% Ta cã thÓ nhËn thÊy r»ng tuyÖt ®¹i bé phËn c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty cã tr×nh ®é 12/12 vµ nh÷ng chøng chØ nghiÖp vô chuyªn ngµnh trë lªn. §©y lµ mÆt b»ng tr×nh ®é kh¸ vµ ®ång ®Òu. §a sè nh©n viªn trong C«ng ty lµ nh÷ng ng­êi trÎ tuæi, v× thÕ kinh nghiÖm trong lao ®éng cßn h¹n chÕ, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng khãa huÊn luyÖn nh»m n©ng cao nghiÖp vô, t¨ng hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.6. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty: 2.1.6.1. ThuËn lîi Trong bèi c¶nh ®Êt n­íc ta ®ang ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®· vµ ®ang thu ho¹ch nh÷ng thµnh tùu quan träng: tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ hµng n¨m trung b×nh tõ 7% ®Õn 8,5% mét n¨m ®­îc xÕp vµo nh÷ng n­íc cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao, m«i tr­êng chÝnh trÞ æn ®Þnh. Cuèi n¨m 2006, ViÖt Nam ®· chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ WTO. Nh÷ng ®iÒu nµy ®· lµm cho ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng lªn rÊt nhiÒu, nhu cÇu ®­îc phôc vô víi chÊt l­îng cao vÒ giao th«ng ®i l¹i cña ng­êi d©n còng t¨ng lªn, ®ßi hái ph¶i nhanh chãng, thuËn tiÖn, an toµn, sang träng vµ lÞch sù… §¶ng vµ Nhµ n­íc ta chñ ch­¬ng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. C¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp, côm c«ng nghiÖp, c¸c khu chÕ xuÊt… ®· kh«ng ngõng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vµ theo ®ã lµ nhu cÇu vËn t¶i hµng hãa vµ hµnh kh¸ch còng kh«ng ngõng t¨ng lªn. DÞch vô vËn t¶i lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña x· héi. H×nh thøc vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng hãa b»ng Taxi ra ®êi nh­ mét tÊt yÕu ®Ó ®¸p øng l¹i nh÷ng ®ßi hái ®ã. C¸c C«ng ty Taxi nãi chung vµ C«ng ty Taxi Kiªn Long nãi riªng ®­îc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái trªn. Víi nh÷ng ®Æc thï riªng vÒ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long cã mÆt hÇu hÕt c¸c huyÖn ngo¹i thµnh vµ néi thµnh cña thµnh phè H¶i Phßng (C¸c h·ng Taxi kh¸c chØ cã mÆt t¹i néi thµnh hoÆc néi huyÖn) nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng rÊt réng, l­îng kh¸ch hµng mµ C«ng ty ph¶i phôc vô rÊt ®«ng ®¶o. Ngoµi ra C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é ®¹i häc, cã kinh nghiÖm tæ chøc vµ ®iÒu hµnh kinh doanh dÞch vô. Sau 3 n¨m thµnh lËp, C«ng ty ®· liªn tôc ®¶m b¶o hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch ®Ò ra víi tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ tõ 60 ®Õn 80% mét n¨m. HiÖn nay lo¹i h×nh kinh doanh vËn t¶i b»ng h×nh thøc taxi ®ang ph¸t triÓn rÊt nhanh víi sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu h·ng Taxi nh­: Taxi Trung Kiªn, Taxi Vò Gia, Taxi §Êt C¶ng, Taxi Xu©n Tr­êng, Taxi Hoa Ph­îng, Taxi ThÕ Kû Míi…vµ nhiÒu h·ng Taxi kh¸c ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn H¶i Phßng. Chøng tá thÞ tr­êng Taxi lµ mét m¶nh ®Êt mµu mì cho c¸c h·ng Taxi ph¸t triÓn. 2.1.6.2. Khã kh¨n vµ th¸ch thøc Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, C«ng ty còng ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc: VÒ kh¸ch quan: Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tÊt yÕu t¹o ra sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®èi víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh kinh tÕ trong ®ã ®Æc biÖt lµ kinh doanh dÞch vô, ph¶i th­êng xuyªn chó träng vÒ tÝnh c¹nh tranh cña dÞch vô do m×nh cung cÊp. Sù ra ®êi cña nhiÒu h·ng Taxi trong ®Þa bµn thµnh phè víi sè vèn lín h¬n, víi tr×nh ®é qu¶n lý cao h¬n, víi xe phôc vô kinh doanh vËn t¶i tèt h¬n. §©y lµ th¸ch thøc kh«ng nhá víi C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long Ngoµi ra, gi¸ nhiªn liÖu ngµy cµng t¨ng cao vµ cã nhiÒu biÕn ®éng, céng thªm t×nh h×nh l¹m ph¸t hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ còng khiÕn cho Doanh nghiÖp ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n trong viÖc c©n ®èi gi÷a lîi nhuËn vµ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, chi phÝ nhiªn liÖu, chi phÝ khÊu hao, söa ch÷a ph­¬ng tiÖn, chi phÝ tiÒn l­¬ng, tiÒn phóc lîi cho nh©n viªn vµ l¸i xe ... víi ¸p lùc gi¸ c­íc dÞch vô c¹nh tranh nªn kh«ng thÓ n©ng cao tïy ý ®­îc. VÊn n¹n Taxi “dï” còng lµ mét vÊn ®Ò nhøc nhèi víi C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long v× nh÷ng chiÕc Taxi nµy b¾t trém sãng liªn l¹c bé ®µm cña h·ng vµ ®ãn tranh kh¸ch tr­íc. Kh«ng nh÷ng lµm mÊt uy tÝn cña h·ng víi kh¸ch hµng mµ cßn khiÕn cho kh¸ch hµng ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi. Do míi gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i ThÕ giíi WTO víi c¸c lé tr×nh gi¶m gi¸ xe h¬i ®Çu vµo ch­a ®¸ng kÓ nªn gi¸ xe cßn qu¸ cao so víi khu vùc lµ mét c¶n trë rÊt lín trong viÖc ph¸t triÓn sè l­îng xe còng nh­ thu håi vèn. VÒ chñ quan: C«ng ty míi thµnh lËp nªn tiÒm lùc cßn h¹n chÕ, sè l­îng ®Çu xe Ýt, kinh nghiÖm qu¶n lý ch­a cao, ®éi ngò l¸i xe ch­a dµy d¹n kinh nghiÖm. Do ®Æc thï cña ®Þa bµn ho¹t ®éng qu¸ réng, ®ßi hái cña kh¸ch hµng ë tõng ®Þa bµn kh¸c nhau, sè l­îng xe dµn máng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho qu¶n lý, c¸n bé, nh©n viªn gÆp khã kh¨n trong viÖc ®i lµm, viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t trªn m¹ng th«ng tin néi bé cña C«ng ty còng bÞ h¹n chÕ. Còng do ®Þa bµn ho¹t ®éng réng nªn viÖc ch¹y rçng (kh«ng kh¸ch) lín kÐo theo chi phÝ s¶n xuÊt lín (x¨ng dÇu, hao mßn). ViÖc b¶o qu¶n, b¶o d­ìng, gi÷ g×n ph­¬ng tiÖn còng tèn kÐm h¬n. 2.2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long 2.2.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty 2.2.1.1. B¶ng, biÓu so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2007 so víi n¨m 2006 B¶ng 2.1: B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2007 so víi n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh 1000 VN§ ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 5,028,000 10,104,000 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 3. Doanh thu thuÇn 5,028,000 10,104,000 4. KhÊu hao TSC§ 1,080,000 1,459,628 5. Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 188,000 156000 6. Chi phÝ tµi chÝnh 1,257,000 2,627,040 - Chi phÝ l·i vay 502,800 1,515,600 7. Chi phÝ kinh doanh 2,363,160 4,647,840 8. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 553,080 1,111,440 9. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh -37,240 414052 10. Thu nhËp kh¸c 660,000 963,000 11. Chi phÝ kh¸c 600,000 900,000 12. Lîi nhuËn kh¸c 60,000 63,000 13. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 22,760 477,052 14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 0 0 15. Lîi nhuËn sau thuÕ 22,760 477,052 H×nh 2.5: BiÓu ®å lîi nhuËn n¨m 2006 vµ 2007 §¬n vÞ tÝnh:1000 VN§ H×nh 2.6: BiÓu ®å doanh thu n¨m 2006 vµ 2007 §¬n vÞ tÝnh: 1000.000 VN§ 2.2.1.2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt Tæng doanh thu n¨m 2007 lµ 10.104 triÖu VN§ t¨ng vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi so víi n¨m 2006 lµ 5.076 triÖu VN§, t¨ng 101% vÒ gi¸ trÞ t­¬ng ®èi so víi n¨m 2006. Doanh thu cho thÊy tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng hãa b»ng h×nh thøc Taxi lµ rÊt ph¸t triÓn, ®ßi hái l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i nh¹y bÐn n¾m b¾t c¬ héi, tËn dông tèt nhÊt c¸c nguån lùc ®Ó nhanh chãng x©y dùng chç ®øng cho doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng. Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2007 lµ 477.052.000 VN§ t¨ng 454.292.000 VN§ so víi n¨m 2006 vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ t¨ng 20 lÇn vÒ gi¸ trÞ t­¬ng ®èi. Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng doanh thu vµ t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty lµ do cuèi n¨m 2006, C«ng ty ®Çu t­ më réng thÞ tr­êng, mua s¾m thªm ph­¬ng tiÖn, ®ång thêi ®· ®­a thªm lÜnh vùc xe Taxi t¶i vµo ho¹t ®éng, l­îng kh¸ch ®«ng lªn. L­îng xe t¨ng, do ®ã t­¬ng øng khÊu hao TSC§ còng t¨ng tõ 1080 triÖu VN§ lªn 1.459,628 triÖu VN§. Chi phÝ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng t¨ng theo. Do ®Çu t­ thªm nªn c«ng ty ph¶i vay thªm vèn tõ bªn ngoµi vµ v× thÕ chi phÝ tµi chÝnh t¨ng tõ 1,257 triÖu ®ång n¨m 2006 lªn 2.627,04 triÖu ®ång. MÆc dï chi phÝ hÇu hÕt c¸c lo¹i chi phÝ ®Òu t¨ng nh­ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty còng ®· t¨ng lªn nhanh chãng. §©y chÝnh lµ b­íc ®i ®óng h­íng cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. 2.2.2. Ph©n tÝch c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty cp Kiªn Long 2.2.2.1. §Æc ®iÓm chung vÒ thÞ tr­êng vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng hãa b»ng h×nh thøc Taxi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¹i H¶i Phßng 12 n¨m x· héi hãa, thÞ tr­êng Taxi nãi chung vµ H¶i Phßng nãi riªng vÉn ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ dùa trªn nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. N¨m 2005 cã thÓ coi lµ thÞ tr­êng Taxi h¾t hiu víi kho¶ng h¬n chôc doanh nghiÖp, ®Õn cuèi n¨m 2007, tßan thµnh phè cã tíi 28 h·ng Taxi lín nhá víi h¬n 1000 ®Çu xe ®ang ho¹t ®éng. STT Tên hãng Số điện thoại liên lạc 01 Taxi Trung Kiên 552552 - 586586 02 Taxi Hà Phương 565565 - 955555 03 Taxi Long Bảo 576576 04 Taxi Thống Nhất 591591 05 Taxi EG 599599 06 Taxi Thế Kỷ Mới 636363 07 Taxi Hoa Phượng 641641 08 Taxi Thủy Nguyên 673673 09 Taxi My Sơn 675675 10 Taxi Kim Liên 686868 11 Taxi Thành Hưng 725725 12 Taxi Hữu nghị 727272 13 Taxi Đất Cảng 736736 14 Taxi Hải Phòng 737373 - 838383 15 Taxi 84 747474 - 848484 - 858585 16 Taxi Thanh Thúy 757575 17 Taxi Hùng Anh 767676 18 Taxi Vũ Gia 778778 19 Taxi 'Gọi là có' 785785 20 Xe du lịch Thiên Quý 821616 21 Taxi Việt Phương 828282 22 Taxi Mai Linh 833833 - 833666 23 Taxi Đồ Sơn 864864 24 Taxi Nam Phát 868686 25 Taxi tải 52 525252 26 Taxi tải Đất Cảng 567567 27 Taxi tải Bình Dân 777888 28 Taxi tải 845 845845 §ã lµ sù t¨ng tr­ëng rÊt nhanh nÕu biÕt n¨m 1993 H¶i Phßng chØ cã 1 h·ng Taxi víi chõng 30 ®Çu xe. Trªn thùc tÕ, doanh nghiÖp chØ cÇn cã kho¶ng 20% tæng vèn lµ c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®Çu t­ tµi trî vèn. Nh­ vËy, doang nghiÖp chØ cÇn cã chõng 2 tû ®ång lµ cã thÓ ®Çu t­ mét ®éi xe Taxi chõng 20 - 30 ®Çu xe. Ph¸t triÓn tù ph¸t, kh«ng thèng nhÊt ®­îc trong hiÖp héi ®· ®Èy c¸c h·ng Taxi vµo cuéc c¹nh tranh khèc liÖt trong khi quy m« thÞ tr­êng ch­a thËt sù lín. Theo mét doanh nghiÖp chØ cã gÇn 20% tæng sè cña c¸c h·ng lµ cã doanh trong c¸c ngµy b×nh th­êng, thËm chÝ, cã h·ng cã ngµy kh«ng xe nµo cã kh¸ch. Bªn c¹nh ®ã c¸c h·ng Taxi H¶i Phßng ®Òu ph¶i vÊt v¶ khi ®­¬ng ®Çu víi vÊn n¹n Taxi “dï”. HiÖn, ­íc tÝnh sè l­îng Taxi “dï” chiÕm tíi 40% l­îng Taxi ®ang ho¹t ®éng. C­íc cña lo¹i Taxi nµy tÝnh theo kiÓu ... “tïy c¬ øng biÕn”, thÊp h¬n vµ ®­¬ng nhiªn kh«ng theo khung gi¸ cña h·ng. C¸c h·ng xe ®Òu t¨ng l­îng ®Çu xe lªn rÊt nhiÒu song t×nh tr¹ng chung lµ lîi nhuËn vÉn “dËm ch©n t¹i chç”. T×nh tr¹ng chung cña c¸c h·ng Taxi ë H¶i Phßng hiÖn nay lµ lÊy l·i nu«i xe. Ngßai ra, thµnh phè H¶i Phßng ®ang thiÕu chç ®ç xe trong khi ®Þa bµn thµnh phè th× ngµy cµng ®­îc më réng. Trong thêi gian qua ®· cã 2 quËn míi lµ quËn D­¬ng Kinh vµ §å S¬n ®­îc thµnh lËp. HiÖn ®ang cã c¸c dù ¸n khu ®« thÞ Ng· 5 - s©n bay C¸t Bi, dù ¸n ®­êng 14 ®ang ®­îc triÓn khai song kh«ng dù ¸n nµo cã thªm c¸c ®iÓm ®ç xe. BÊt chÊp thùc tÕ ®ang diÔn ra, vÉn cã thÓ nãi Taxi ®ang lµ ngµnh kinh doanh hÊp dÉn t¹i H¶i Phßng. §èi víi h·ng Taxi Kiªn Long, thÞ tr­êng chÝnh lµ KiÕn An vµ c¸c quËn, huyÖn xa trung t©m thµnh phè nh­ D­¬ng Kinh, §å S¬n, An L·o, Tiªn L·ng, VÜnh B¶o... ë nh÷ng ®Þa bµn nµy, C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long, tiÒn th©n lµ C«ng ty cæ phÇn Long B¶o gÇn nh­ chiÕm lÜnh ®éc quyÒn v× ch­a cã doanh nghiÖp nµo v­¬n tíi phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n ë ®©y. V× thÕ, thÞ tr­êng nµy cßn rÊt lµ tiÒm n¨ng ®èi víi Doanh nghiÖp khi h­íng tíi. MÆt b»ng d©n trÝ kh¸c nhau ®ßi hái viÖc tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o còng kh¸c nhau. ChÝnh v× thÕ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty ph¶i rÊt ®a d¹ng. §Æc biÖt, tr×nh ®é d©n trÝ ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng khu vùc ngo¹i thµnh cßn ch­a cao, tÝnh côc bé ®Þa ph­¬ng, lµng x· vÉn cßn. NÕu nh­ kh«ng lÊy ®­îc lßng tinh cña ng­êi d©n ë ®©y th× h·ng Taxi Kiªn Long sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n tõ viÖc kh«ng cã ng­êi ®i xe cña h·ng ®Õn viÖc bÞ c¶n trë trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®i l¹i cña c¸c xe trªn ®Þa bµn. 2.2.3. C¸c chÝnh s¸ch Marketing - Mix cña c«ng ty. Víi ph­¬ng ch©m: “Kh¸ch hµng lµ sù sèng cña doanh nghiÖp” nªn viÖc kh«ng ngõng qu¶ng b¸ vµ gi÷ g×n th­¬ng hiÖu lµ viÖc lµm sèng cßn cña C«ng ty. Tæ khai th¸c vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng, ®éi ngò l·o xe cña C«ng ty th­êng xuyªn kÕt hîp cïng ban gi¸m ®èc ph©n tÝch nh÷ng c¬ héi Marketing ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chiÕn l­îc Marketing phï hîp: 2.2.3.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm S¶n phÈm cña mét c«ng ty Taxi chÝnh lµ dÞch vô vËn t¶i hµng hãa vµ hµnh kh¸ch b»ng h×nh thøc Taxi, lµ sè kilomet di chuyÓn. §Ó thu hót ®­îc kh¸ch hµng ®Õn víi h·ng, C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long lu«n chó träng tíi dÞch vô mµ m×nh ®¸p øng sao cho kh¸ch hµng hµi lßng nhÊt vµ x©y dùng h×nh ¶nh, niÒm tin ®Õn víi kh¸ch hµng. HiÖn t¹i h·ng Taxi Kiªn Long chuyªn phôc vô vËn t¶i hµng kh¸ch b»ng h×nh thøc Taxi, kh«ng vËn t¶i hµng hãa. DÞch vô Taxi cña h·ng phôc vô víi 2 h×nh thøc ®ã lµ h×nh thøc ch¹y Meter cã nghÜa lµ tÝnh sè kilomet kh¸ch hµng ®i theo ®ång hå tÝnh c­íc vµ h×nh thøc ch¹y tuyÕn. H×nh thøc ch¹y meter phï hîp víi kh¸ch hµng di chuyÓn víi qu·ng ®­êng ng¾n nh­ néi thµnh, néi thÞ vµ c¸c quËn huyÖn l©n cËn trong thµnh phè. H×nh thøc ch¹y tuyÕn cho c¸c kh¸ch hµng muèn ®i sang c¸c tØnh kh¸c. C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long hiÖn t¹i míi chØ phôc vô hµnh kh¸ch b»ng xe Taxi 4 chç ®· cò ®­îc chuyÓn giao tõ C«ng ty cæ phÇn Long B¶o. C«ng ty cÇn ®a d¹ng thªm lo¹i xe ®Ó ®¸p øng nhu cÇu phong phó cña kh¸ch hµng. Ngoµi ph­¬ng tiÖn, s¶n phÈm cña h·ng Taxi cßn lµ sù an toµn vµ th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn l¸i xe trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn trªn ®­êng, t¹o cho kh¸ch hµng c¶m thÊy an toµn, tho¶i m¸i, lÞch sù khi ®i xe cña h·ng. Sau khi tuyÓn nh©n viªn l¸i xe vµo C«ng ty, C«ng ty tæ chøc tËp huÊn, ®µo t¹o hä trë thµnh nh©n viªn l¸i xe Taxi chuyªn nghiÖp. Tõ bæ tóc tay l¸i ®Õn tËp huÊn nghiÖp vô l¸i xe Taxi, sau ®ã v­ît qua líp s¸t h¹ch cña HiÖp héi Taxi ViÖt Nam ®Ó ®­îc cÊp chøng chØ l¸i xe Taxi, nh©n viªn ®ã míi ®­îc tham gia kinh doanh. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô cho toµn thÓ nh©n viªn l¸i xe trong C«ng ty nh»m kh«ng ngõng n©ng cao an toµn, tÝnh chuyªn nghiÖp còng nh­ ®¹o ®øc ng­êi l¸i xe cho nh©n viªn l¸i xe. VÊn ®Ò an toµn ®­îc chó träng hµng ®Çu v× nÕu x¶y ra sù cè trong qu¸ tr×nh chë kh¸ch, sÏ dÉn ®Õn thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng, cho b¶n th©n l¸i xe vµ cho C«ng ty. Xe cña h·ng Taxi Kiªn Long lµ nh÷ng xe KIA Pride 4 chç ®· cò, ®­îc chuyÓn tõ c«ng ty Long B¶o sang. PhÇn lín sè xe ®· ®­îc khÊu hao hÕt v× thÕ chi phÝ khÊu hao xe lµ rÊt thÊp. Lµ lo¹i xe cã dung tÝch xi lanh thÊp nªn chi phÝ nhiªn liÖu ®Ó cho xe ho¹t ®éng còng thÊp, trung b×nh 5 lÝt x¨ng/100km. ChÊt l­îng nh÷ng ®Çu xe cò nh×n chung lµ thÊp song xe cña h·ng cã chi phÝ ho¹t ®éng thÊp nªn h¹ ®­îc gi¸ thµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó h·ng nh¾m tíi ph©n khóc xe Taxi b×nh d©n gi¸ rÎ, cã søc c¹nh tranh vÒ gi¸ cao h¬n c¸c h·ng kh¸c. §©y còng lµ nh­îc ®iÓm nÕu nh­ h·ng muèn nh¾m tíi ph©n khóc Taxi cao cÊp. 2.2.3.2. ChÝnh s¸ch gi¸: C«ng ty ¸p dông c¸c tÝnh c­íc míi, linh ho¹t trong c¸c tuyÕn dÞch vô, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng vµ cã lîi nhÊt cho kh¸ch hµng: VÝ dô: ë c¸c h·ng Taxi kh¸c, khi kh¸ch hµng ®i tuyÕn th× ®­îc ¸p dông víi gi¸ trän gãi vµ khi ®i kh«ng hÕt sè kilomet quy ®Þnh, kh¸ch hµng vÉn ph¶i chÞu gi¸ trän gãi (cã lîi cho Doanh nghiÖp). Cßn khi ¸p dông c¸ch tÝnh gi¸ c­íc míi, th× kh¸ch hµng chØ ph¶i tr¶ tiÒn sè kilomet thùc tÕ ®· ®i (cã lîi nhÊt cho kh¸ch hµng). Gi¸ c­íc cña c«ng ty ®­îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng, chi phÝ nhiªn liÖu, chi phÝ khÊu hao m¸y mãc, söa ch÷a, chØ tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty, ®ång thêi còng dùa trªn møc gi¸ c­íc chung cña thÞ tr­êng ®Ó x©y dùng ®­îc møc gi¸ c­íc hîp lý vµ c¹nh tranh nh»m thu hót kh¸ch hµng sö dông xe Taxi cña h·ng nhiÒu h¬n. Sau ®©y lµ biÓu gi¸ cña h·ng. 12.000® cho 1Km ®Çu, 8.000® cho nh÷ng Km tiÕp theo. Kh¸ch hµng vÉn ph¶i tr¶ phÝ cÇu phµ khi ®i theo Metter. Thuª bao néi thµnh: 400.000® / 80 Km / 8h 200.000® / 40 Km / 4h 150.000® / 30 Km / 3h - V­ît giê 25.000®/h .V­ît km 1 chiÒu 6.000® /km - V­ît km 2 chiÒu 4.000®/ km §èi víi c¸c cuèc liªn tØnh : Khi ®i theo ®­êng quèc lé kh¸ch hµng kh«ng ph¶i tr¶ phÝ cÇu phµ. NÕu kh¸ch ®i theo tØnh lé ( ®i t¾t ) th× vÉn ph¶i tr¶ phÝ cÇu phµ khi qua tr¹m thu phÝ ë tØnh lé (L­u ý tuyÕn Thanh Hµ vµ Diªm §iÒn) - TÝnh tiÒn kh¸ch hµng theo sè Km ®· ®i. Theo gi¸ trung b×nh cña tõng møc : Mét chiÒu: D­íi 55 km víi gÝa: 6.500® / km. Tõ 55 ~ 105 km víi gi¸: 6.300® / km. Tõ 105 ~ 155 km víi gi¸: 6.000® / km. Tõ 155 ~ 205 km víi gi¸: 5.500® / km. Tõ 205 ~ 350 km víi gi¸: 5.300® / km. Trªn 350 km víi gi¸: 5.000® / km. Hai chiÒu: D­íi 110 km víi gÝa: 4.200® / km. Tõ 110 ~ 210 km víi gi¸: 3.800® / km. Tõ 210 ~ 310 km víi gi¸: 3.400® / km. Tõ 310 ~ 410 km víi gi¸: 3.200® / km. Tõ 410 ~ 700 km víi gi¸: 3.000® / km. Trªn 700 km víi gi¸: 2.800® / km. - Thêi gian cña tuyÕn ®i ®­îc tÝnh nh­ sau: TÝnh trung b×nh cø ®i 20km kh¸ch hµng ®­îc sö dông xe 01 giê. V­ît giê tÝnh 25.000®/h. Tõ 22h ®Õn 7h tÝnh 15.000®/h. tuyÕn néi tØnh ( Chän gãi cÇu phµ) méi chiÒu hai chiÒu km gi¸ tiÒn km gi¸ tiÒn ®å s¬n 30 / 1h 190 60 / 3h 220 phi liÖt 30 / 1.5h 220 60 / 4h 240 h¶i phßng - tiªn l·ng 32 / 1.5h 210 65 / 4h 250 kiÕn an - tiªn l·ng 25 / 1h 165 50 / 3h 200 vÜnh b¶o 40 / 2h 270 80 / 5h 320 k. thuþ, an l·o - Trung t©m TP 25 / 1h 165 50 / 3h 200 kiÕn thuþ - ®å s¬n 25 / 1h 160 50 / 3h 190 c¸t h¶i 30 / 4h 450 60 / 8h 550 c¸t bµ 60 / 5h 690 120 / ngµy 790 TuyÕn ­u tiªn (Kh¸ch tr¶ phÝ cÇu phµ) km trung b×nh ­íc Gi¸ km trung b×nh ­íc Gi¸ hµ néi, h­ng yªn, b¾c ninh 115 / 4h 600 230 / 14h 640 v­ît 6.000® / km v­ît 4.000® / km Néi bµi 135 / 4h 640 270/ 14h 690 v­ît 6.000® / km v­ît 4.000® / km TuyÕn liªn tØnh Mét chiÒu Hai chiÒu VN§ / km Th«ng tin vÒ tuyÕn VN§ / km Th«ng tin vÒ tuyÕn Km TB (Km) T.gian (Giê) ¦íc gi¸ (Ngµn) Km TB ( Km ) T.gian ( Giê ) ­íc gi¸ ( Ngµn ) Ninh giang , yªn phô 6.500 45 2 290 4.200 90 5 380 Qu¶ng yªn h¶i d­¬ng , diªm ®iÒn 6.500 50 3 325 4.200 100 6 420 ®«ng triÒu, u«ng bÝ 6.300 65 3 410 3.800 130 7 490 chÝ linh,c«n s¬n , kiÕp b¹c 6.300 70 4 440 3.800 140 7 530 th¸i b×nh , hßn gai , b·i ch¸y 6.300 75 4 470 3.800 150 8 570 Nam ®Þnh 6.000 105 5 630 3.400 210 11 700 Nam hµ , ninh b×nh , cÈm ph¶ 6.000 125 6 750 3.400 250 13 850 cöa «ng , B¾c giang hµ ®«ng hµ t©y , vÜnh yªn , xu©n mai 6.000 150 7 820 3.400 300 15 1.000 chïa h­¬ng 5.500 160 8 880 3.200 320 16 1.020 yªn tö - cöa «ng s¬n t©y , th¸i nguyªn 5.500 180 9 990 3.200 360 18 1.150 tiªn yªn,ba chÏ tam ®¶o, viÖt tr×, hoµ b×nh 5.500 200 10 1.100 3.200 400 20 1.280 vÜnh phó , thanh ho¸ ®Òn hïng , phó thä 5.300 215 11 1.180 3.000 430 22 1.290 l¹ng s¬n 5.300 230 12 1.250 3.000 460 23 1.380 mãng c¸i , tuyªn quang 5.300 260 13 1.300 3.000 520 26 1.550 b¾c c¹n Yªn b¸i 5.300 290 15 1.450 3.000 580 29 1.700 vinh 5.300 340 17 1.700 3.000 680 34 2.000 cao b»ng 5.000 380 19 1.900 2.800 720 36 2.000 hµ tÜnh , s¬n la, hµ giang 5.000 400 20 2.000 2.800 800 40 2.250 lµo cai 5.000 450 23 2.250 2.800 900 45 2.500 sa pa 5.000 500 25 2.500 2.800 1.000 50 2.800 ®ång híi 5.000 550 28 2.750 2.800 1.100 55 3.000 ®iÖn biªn phñ , lai ch©u 5.000 600 30 3.000 2.800 1.200 60 3.350 Qu¶ng trÞ , ®«ng hµ 5.000 680 34 3.400 2.800 1.360 68 3.800 huÕ 5.000 750 38 3.750 2.800 1.500 75 4.200 ®µ n½ng 5.000 850 43 4.250 2.800 1.700 85 4.750 qu¶ng ng·i 5.000 1.000 50 5.000 2.800 2.000 100 5.600 qui nh¬n 5.000 1.200 60 6.000 2.800 2.400 120 6.700 nha trang 5.000 1.400 70 7.000 2.800 2.800 140 7.850 ®µ l¹t 5.000 1.600 80 8.000 2.800 3.200 160 8.950 Tp hå chÝ minh 5.000 2.000 100 10.000 2.800 4.000 200 11.000 Nh­ng do t×nh h×nh gi¸ nhiªn liÖu cã nhiÒu thay ®æi, b¶ng gi¸ cña h·ng thay ®æi theo nh÷ng quy ®Þnh chung cña HiÖp héi Taxi H¶i Phßng. Qua b¶ng gi¸ ta thÊy ®­îc tÝnh linh ho¹t trong c¸ch tÝnh c­íc dÞch vô cña h·ng Taxi Kiªn Long rÊt linh ho¹t, tiÕn bé, cô thÓ c¶ vÒ thêi gian vµ qu·ng ®­êng phôc vô. §iÒu nµy t¹o ®­îc cho kh¸ch hµng t©m lý tho¶i m¸i khi sö dông dÞch vô cña h·ng so víi c¸c h·ng kh¸c. 2.2.3.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. Do ®Æc thï cña ngµnh Taxi, C«ng ty tæ chøc dÞch vô vËn t¶i 24/ 24, dµn tr¶i trªn c¸c ®Þa bµn sau: Khu vùc néi thµnh: 18 xe HuyÖn An D­¬ng: 5 xe HuyÖn An L·o: 5 xe HuyÖn KiÕn Thôy: 5 xe HuyÖn Tiªn L·ng: 5 xe HuyÖn VÜnh B¶o: 5 xe TÊt c¶ c¸c xe ®Òu ®­îc ph©n c«ng 2 - 3 l¸i xe ®Ó ®¶m b¶o c¸c xe ®­îc ho¹t ®éng 24/24. Sè l­îng xe ho¹t ®éng ë néi thµnh ®­îc tËp trung qu¶n lý t¹i trô së C«ng ty, cßn l¹i ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh th× t¹o thµnh c¸c tæ tù qu¶n, ®øng ®Çu lµ tæ tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®«n ®èc ho¹t ®éng kinh doanh, cã b¸o c¸o hµng ngµy vÒ C«ng ty. ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh ®Òu cã c¸c ®iÓm ®¹i diÖn cña C«ng ty, thay mÆt C«ng ty thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång vËn t¶i võa vµ nhá ®ång thêi lµm c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng, Marketing… Toµn bé ho¹t ®éng dÞch vô Taxi kh¸ch còng theo sù ®iÒu ®éng cña trung t©m (phßng ®iÒu vËn) vµ c¸c ®iÓm ®¹i diÖn cña C«ng ty ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh. Víi viÖc bè trÝ l­îng xe ë hÇu kh¾p c¸c quËn huyÖn nh­ thÕ nµy nh»m nhanh chãng ®Õn ®­îc víi kh¸ch hµng ë mäi lóc, mäi n¬i trªn bµn thµnh phè H¶i Phßng. Song nh­ ®· ®Ò cËp ®Õn ë trªn, doanh nghiÖp l¹i gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n khi ph¶i t×m chç ®Ëu xe vµ l­îng xe Ýt nªn ph¶i dµn máng, qu·ng ®­êng di chuyÓn kh«ng cã kh¸ch (Ch¹y rçng) dµi lµm t¨ng chi phÝ cho doanh nghiÖp. 2.2.3.4. C¸c chÝnh s¸ch truyÒn th«ng Marketing Qu¶ng c¸o sù hiÖn diÖn b»ng pano, ¸p phÝch, b¨ng r«n, diÔu hµnh, tê r¬i, trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: TruyÒn h×nh, truyÒn thanh (ë c¸c ®µi truyÒn thanh huyÖn, x·)… TuyÓn con em lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng ®ã vÒ lµm l¸i xe cho h·ng. V× do ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ vïng ngo¹i thµnh, tÝnh côc bé ®Þa ph­¬ng cao. Khi cã con em trong ®Þa ph­¬ng l¸i xe cho h·ng, ng­êi d©n ë ®ã sÏ biÕt ®Õn h·ng Taxi cña C«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho con em ®Þa ph­¬ng. V× thÕ ng­êi d©n ë ®ã sÏ quý mÕn h·ng Taxi vµ sÏ gäi ®Õn xe cña C«ng ty mçi khi cÇn di chuyÓn b»ng Taxi. Ký hîp ®ång th­êng xuyªn víi tæng ®µi 1080 ®Ó tæng ®µi sÏ nh¾c tíi h·ng Taxi Kiªn Long mçi khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ Taxi. Qu¶ng c¸o th­¬ng hiÖu trªn c¸c bao b× s¶n phÈm khuyÕn m¹i (trªn vá bao diªm, menu nhµ hµng), trªn quµ l­u niÖm (lÞch treo t­êng, tranh ¶nh khuyÕn m¹i)…®Ó khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ Taxi sÏ nh×n thÊy ngay h×nh ¶nh cña h·ng Taxi Kiªn Long ngay trªn vËt dông m×nh mang theo vµ gäi xe Taxi cña H·ng. Ngoµi ra C«ng ty cßn xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc kh¸ch hµng, th«ng qua ®ã n¾m ®­îc th«ng tin ph¶n håi cña kh¸ch hµng mµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh phï hîp ®Ó lÊy ®­îc lßng tin, g©y dùng uy tÝn cho th­¬ng hiÖu cña h·ng: Cö c¸n bé th­êng xuyªn gÆp gì kh¸ch hµng ®Ó th¨m hái vµ lÊy ý kiÕn cña hä vÒ phong c¸ch phôc vô cña nh©n viªn l¸i xe, gi¸ c­íc… Xö lý kÞp thêi nh÷ng bÊt cËp mµ kh¸ch hµng nªu ra nh­: lÊy tiÒn thõa cña kh¸ch, tÝnh tiÒn nhÇm cho kh¸ch, ý thøc phôc vô kh¸ch thiÕu lÞch sù, chu ®¸o…th× l¸i xe ph¶i trùc tiÕp ®Õn xin lçi hoÆc tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch… Th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn nh©n viªn l¸i xe vÒ phong c¸ch phôc vô chuyªn nghiÖp ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng Do ®éi ngò l¸i xe lµ ng­êi cña C«ng ty th­êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, ®ång thêi hä còng lµ bé mÆt cña C«ng ty, do ®ã C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long còng ®· chó träng tíi viÖc Marketing lu«n víi ®éi ngò l¸i xe. ChÝnh hä lµ nh÷ng ng­êi t¹o thiÖn c¶m cho kh¸ch hµng khi ®i xe, biÕt ®­îc kh¸ch hµng cÇn g× ë h·ng, biÕt ®­îc ë ®©u cã l­îng kh¸ch ®i xe nhiÒu, Ýt ®Ó cã c¸ch bè trÝ ph­¬ng tiÖn hîp lý. V× thÕ Doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng chÕ ®é ®·i ngé tèt víi nh÷ng ®ãng gãp cã Ých tõ bÊt cø mét nh©n viªn nµo trong C«ng ty nh­ khen th­ëng kÞp thêi, c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c. 2.2.4. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c Marketing cña C«ng ty Kiªn Long: 2.2.4.1. Thµnh tùu vµ ®iÓm m¹nh ChØ sau 3 n¨m thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty Cæ phÇn Kiªn Long ®· ®èi mÆt víi nhiÒu th¸ch thøc: tiÒm lùc kinh thÕ h¹n chÕ, tr×nh ®é qu¶n lý ch­a cao, biÕn ®éng thÊt th­êng cña gi¸ nhiªn liÖu vµ chÝnh s¸ch nhËp khÈu xe h¬i cña chÝnh phñ. Song C«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ sau: VÒ nh©n sù: C«ng ty ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho h¬n 100 c¸n bé nh©n viªn cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé tèt. C«ng ty lu«n kÞp thêi khen th­ëng, kû luËt c«ng b»ng vµ nghiªm minh, t¹o tinh thÇn quyÕt t©m cao trong s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy ®oµn kÕt, g¾n bã t­¬ng trî lÉn nhau trong tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty. Lùc l­îng lao ®éng trÎ, cã tr×nh ®é v¨n hãa 12/12 trë lªn, lµ lùc l­îng n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, cã nhiÒu ý t­ëng s¸ng t¹o míi C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty t­¬ng ®èi gän nhÑ, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. VÒ tµi chÝnh: Trong nh÷ng n¨m ®Çu cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n víi nh÷ng kho¶n nî song chØ trong mét thêi gian ng¾n, C«ng ty ®· tr¶ dÇn ®­îc sè nî vµ ®· ®em l¹i lîi nhuËn t­¬ng ®èi cho C«ng ty. §iÒu nµy chøng tá tr×nh ®é qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· dÇn ®­îc n©ng cao víi nh÷ng tÇm nh×n chiÕn l­îc. VÒ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô: C«ng ty lu«n tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, lu«n ®¶m b¶o an toµn, nhanh chãng, lÞch sù … h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh tham gia ho¹t ®éng kinh doanh vµ nh÷ng thiÖt h¹i vÒ ph­¬ng tiÖn còng nh­ con ng­êi. VÒ ho¹t ®éng Marketing: C«ng ty th­êng xuyªn quan t©m nghiªn cøu më réng thÞ tr­êng, l¾ng nghe nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi cña kh¸ch hµng nh»m hoµn thiÖn h¬n dÞch vô cung cÊp cña m×nh. C«ng ty kh«ng ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng gi¸ mµ tr¸i l¹i cßn ®­a ra nh÷ng gãi c­íc linh ho¹t nhÊt nh»m ®¶m b¶o cã lîi nhÊt cho kh¸ch hµng. Th­êng xuyªn qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña C«ng ty qua mäi h×nh thøc ®Ó phï hîp víi mäi tÇng líp nh©n d©n. C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long lµ mét doanh nghiÖp ra ®êi do t¸ch tõ C«ng ty cæ phÇn Long B¶o nªn ®· cã kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng Taxi. H·ng Taxi Kiªn Long cã lîi thÕ gÇn nh­ lµ h·ng Taxi ®i ®Çu vµ duy nhÊt phôc vô c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng t¹i c¸c huyÖn ngo¹i thµnh, vïng s©u… ®©y lµ ®Þa bµn réng vµ cßn nhiÒu tiÒm n¨ng. So víi b¶ng gi¸ c­íc cña h·ng Taxi Kiªn Long víi c¸c h·ng Taxi kh¸c trªn ®Þa bµn H¶i Phßng, Taxi Kiªn Long cã b¶ng gi¸ rÊt linh ho¹t vµ thÊp h¬n c¸c h·ng kh¸c trªn ®Þa bµn H¶i Phßng 2.2.4.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ ®iÓm yÕu Do míi ho¹t ®éng ch­a ®­îc nhiÒu n¨m nªn C«ng ty vÉn ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng tån t¹i: Do ®Æc thï cña ngµnh Taxi nªn ®éi ngò nh©n viªn l¸i xe th­êng kh«ng cè ®Þnh, C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn tuyÓn dông ®Çu t­ kh¸ nhiÒu ®Ó ®µo t¹o ®­îc nh÷ng l¸i xe míi vµo C«ng ty. Vµ còng v× thÕ kh«ng cã nhiÒu nh©n viªn l¸i xe cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng l©u trong cho C«ng ty. Do ®Þa bµn ho¹t ®éng réng nªn ®éi ngò xe ph¶i dµn máng nªn vÊn ®Ò kiÓm tra, kiÓm so¸t nh©n viªn l¸i xe lµ rÊt khã kh¨n vµ ph¶i tèn kÐm nhiÒu chi phÝ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cã nh÷ng hiÖn t­îng gian lËn cña c¸c l¸i xe Taxi g©y thÊt tho¸t cho C«ng ty. Do míi ra ®êi nªn h×nh ¶nh cña C«ng ty vÉn ch­a ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn nªn doanh thu cßn ch­a cao. ThiÕu ®éi ngò nh©n viªn Marketing dµy d¹n kinh nghiÖm. C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long do lµ mét doanh nghiÖp nhá, cã vèn së h÷u thÊp v× thÕ tiÒm lùc kinh tÕ lµ kh«ng m¹nh. Do ®Þa bµn ho¹t ®éng réng nªn ®éi ngò xe ph¶i dµn máng nªn vÊn ®Ò kiÓm tra, kiÓm so¸t nh©n viªn l¸i xe lµ rÊt khã kh¨n vµ ph¶i tèn kÐm nhiÒu chi phÝ. NhiÒu ph­¬ng tiÖn ®· cò, kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi nh÷ng h·ng Taxi kh¸c. Do t¸ch ra khái c«ng ty cò nªn h·ng Taxi ph¶i g©y dùng l¹i th­¬ng hiÖu vµ chç ®øng trong lßng kh¸ch hµng gÇn nh­ tõ ®Çu. L­îng xe phôc vô Ýt, cã nh÷ng thêi ®iÓm cao ®iÓm kh«ng ®ñ xe ®Ó phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña kh¸ch hµng nh­ vµo nh÷ng ngµy trêi m­a, l¹nh hoÆc lÔ TÕt. Chñng lo¹i xe Taxi ®¬n ®iÖu, chñ yÕu lµ xe 4 chç nªn nhiÒu khi kh«ng ®¸p øng ®­îc ®ßi hái yªu cÇu cña kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu thuª xe tõ 7 chç trë lªn phôc vô ®i du lÞch, gia ®×nh, c­íi hái... PhÇn 3. C¸c biÖn ph¸p më réng vµ kh¸i th¸c thÞ tr­êng ë C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long. 3.1. Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi + Cñng cè thÞ tr­êng ®ang cã: quËn KiÕn An, huyÖn An L·o, Tiªn L·ng, VÜnh B¶o, KiÕn Thôy. + Më khai th«ng thÞ tr­êng míi: C¸c quËn néi thµnh cò vµ 2 quËn míi lµ §å S¬n vµ D­¬ng Kinh + §a d¹ng hãa sè ph­¬ng tiÖn, phôc vô nhu cÇu phong phó cña ng­êi d©n. + X©y dùng h×nh ¶nh tèt vÒ C«ng ty trong m¾t kh¸ch hµng. + Qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cña h·ng cho ®«ng ®¶o ng­êi d©n trong thµnh phè biÕt, sö dông vµ tin dïng dÞch vô cña h·ng 3.2. Dù b¸o nhu cÇu sö dông dÞch vô vËn t¶i b»ng h×nh thøc Taxi cña ng­êi d©n H¶i Phßng trong thêi gian tíi. HiÖn nay ®êi sèng cña ®¹i bé phËn ng­êi d©n H¶i Phßng ®· ®­îc t¨ng lªn. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña H¶i Phßng phÊn ®Êu tíi cuèi n¨m 2008 ®¹t 960 USD ng­êi/n¨m. §©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng, ®êi sèng vËt chÊt vµ nhu cÇu tinh thÇn cña nh©n d©n còng n©ng lªn. Nhu cÇu ®i l¹i, c­íi hái, tham quan, du lÞch còng t¨ng lªn, ®ßi hái ph¶i nhanh chãng, tiÖn lîi, an toµn, lÞch sù. N¨m 2007 cã thÓ nãi lµ mét n¨m ph¸t triÓn tèt cña c¸c h·ng Taxi ë H¶i Phßng. Doanh thu b×nh qu©n mçi xe mét th¸ng lµ kho¶ng 15 triÖu ®ång/xe/ th¸ng. Trung b×nh nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008, doanh thu cña 1 xe Taxi ë H¶i Phßng ®· t¨ng lªn 17 triÖu ®ång/xe/th¸ng. ThÞ tr­êng c¸c huyÖn ngo¹i thµnh xa trung t©m thµnh phè gÇn nh­ ®Ó ngá víi mét ®Þa bµn kh¸ réng lín ®Æc biÖt lµ c¸c x· vïng s©u. Ngoµi ra, H¶i Phßng míi cã thªm 2 quËn míi lµ §å S¬n vµ D­¬ng Kinh víi kho¶ng h¬n 110.000 d©n, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2007 lµ 1300 USD. Hai quËn nµy b¸m däc theo trôc ®­êng Ph¹m V¨n §ång nèi liÒn trung t©m thµnh phè vµ khu du lÞch §å S¬n. Nhu cÇu ®i l¹i b»ng h×nh thøc Taxi ë khu vùc nµy lµ kh¸ nhiÒu v× c¸c h·ng xe Bus chØ phôc vô tõ 5 giê s¸ng ®Õn 20 giê 30 hµng ngµy. Lµ mét khu du lÞch, v× thÕ nhu cÇu ®i l¹i cña kh¸ch hµng gÇn nh­ 24/24. Vµ chØ cã thøc vËn t¶i Taxi lµ phï hîp víi nhu cÇu ®ã. Trªn ®Þa bµn nµy ®· cã nh÷ng h·ng Taxi nh­ §Êt c¶ng, Hoa Ph­îng, Taxi §å S¬n, Taxi Vò Gia. Tuy ®· cã nhiÒu h·ng Taxi nh­ vËy song ®©y vÉn lµ thÞ tr­êng më ®èi víi nh÷ng h·ng Taxi kh¸c. Tèc ®é t¨ng vÒ ®Çu xe Taxi phôc vô ë H¶i Phßng n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ kho¶ng 25% chøng tá tèc ®é nhu cÇu vÒ vËn chuyÓn b»ng h×nh thøc Taxi trªn ®Þa bµn H¶i Phßng lµ kh¸ nhanh, thÞ tr­êng Taxi ë H¶i Phßng vÉn lµ m¶nh ®Êt mµu mì. V× vËy, C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long cÇn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m tËn dông tèt thêi c¬, thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó më réng vµ khai th¸c thÞ tr­êng Taxi H¶i Phßng. 3.2. C¸c biÖn ph¸p 3.2.1. T¨ng c­êng ®Çu t­ thªm ph­¬ng tiÖn kinh doanh 3.2.1.1. C¨n cø Theo nh­ thùc tr¹ng cña C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long ta thÊy l­îng xe phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ cßn kh¸ máng, dµn tr¶i trªn mét ®Þa bµn réng, qu·ng ®­êng ch¹y kh«ng cã kh¸ch xa lµm t¨ng chi phÝ x¨ng dÇu, thêi gian kh¸ch hµng ®îi xe cña h·ng. Cã thÓ ®iÒu nµy sÏ lµm cho kh¸ch hµng gäi Taxi cña h·ng kh¸c. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng, l­îng xe Taxi 4 chç kh«ng thÓ ®¸p øng hÕt nhu cÇu thuª xe ®i du lÞch, xe c­íi hái, nhu cÇu xe gia ®×nh, xe tù l¸i... V× thÕ C«ng ty cÇn ph¶i cã l­îng xe phong phó h¬n ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®ã cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, trªn thÞ tr­êng hiÖn nay, nhu cÇu xe Taxi cao cÊp còng ®ang t¨ng. NhiÒu doanh nh©n, c«ng chøc cã nhu cÇu ®i l¹i lÞch sù, trang träng h¬n hoÆc ®ãn tiÕp ®èi t¸c, kh¸ch hµng...Doanh nghiÖp Taxi Kiªn Long còng nªn n¾m b¾t lÊy thÞ hiÕu nµy. Nh÷ng huyÖn xa trung t©m thµnh phè cña H¶i Phßng nh­ An L·o, Tiªn L·ng, VÜnh B¶o vµ nh÷ng vïng s©u cña huyÖn KiÕn Thôy gÇn nh­ tr¾ng vÒ sè ®¬n vÞ ho¹t ®éng Taxi. §©y lµ m¶nh ®Êt mµu mì ®Ó Doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông khai th¸c. §Æc biÖt lµ ph©n khóc Taxi b×nh d©n gi¸ rÎ víi lîi thÕ cña C«ng ty lµ cã sè ®Çu xe Taxi cò ®· khÊu hao gÇn xong, chi phÝ kinh doanh thÊp, gi¸ thµnh sÏ h¹, lµ c¬ së ®Ó ®­a ra gi¸ c­íc thÊp h¬n c¸c h·ng kh¸c, c¹nh tranh vµ hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­êi d©n ë ®Þa bµn nµy. V× ®êi sèng cña nh©n d©n khu vùc nµy còng t¨ng lªn nhiÒu, ®­êng x¸, cÇu cèng ®i l¹i cã nhiÒu thuËn lîi. Trong nh÷ng thêi gian cao ®iÓm, nh÷ng ngµy lÔ héi, thêi tiÕt xÊu… l­îng cÇu vÒ xe Taxi t¨ng ®ét biÕn, rÊt nhiÒu h·ng Taxi kh«ng cã ®ñ xe ®Ó phôc vô kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m uy tÝn cña h·ng ®èi víi ng­êi tiªu dïng. 3.1.2. Néi dung a) Ph­¬ng ph¸p huy ®éng vèn C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸ch vËn ®éng nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò l¸i xe cña C«ng ty gãp vèn cïng kinh doanh víi c«ng ty. Cô thÓ nh­ sau: Mçi nh©n viªn gãp vµo c«ng ty 1/4 trÞ gi¸ cña mét chiÕc xe, mçi xe cã 2 l¸i xe tøc lµ ng­êi lao ®éng gãp vµo 1 nöa gi¸ trÞ mét chiÕc xe, cßn c«ng ty sÏ gãp vµo nöa cßn l¹i. Doanh thu hµng th¸ng sÏ ®­îc chia 50/50 cho doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng chø kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp nhËn 59%, ng­êi lao ®éng nhËn 41% nh­ C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long còng nh­ c¸c h·ng Taxi kh¸c ®ang lµm. Khi ®¸o h¹n hîp ®ång, ng­êi lao ®éng ®­îc nhËn l¹i toµn bé sè tiÒn m×nh ®· bá ra. Nh­ vËy võa gióp doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn, võa t¨ng ý thøc tr¸ch nhiÖm cña l¸i xe ®èi víi tµi s¶n chung cña doanh nghiÖp. NhËn ký göi xe cña t­ nh©n, tæ chøc… ®Ó ®­a vµo kinh doanh víi nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc cô thÓ trong hîp ®ång khi ký kÕt. Ta cã thÓ ®­a ra tû lÖ chia lîi nhuËn rßng sau khi trõ ®i hÕt tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh lµ 50/50 cho doanh nghiÖp vµ chñ së h÷u ph­¬ng tiÖn. Doanh nghiÖp vay thªm vèn ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c ®Ó ®Çu t­ mua s¾m thªm ph­¬ng tiÖn kinh doanh. Víi ph­¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp cÇn tÝnh to¸n tû lÖ vèn vay/ vèn chñ sao cho cã lîi nhÊt cho m×nh. b) Mua s¾m ph­¬ng tiÖn C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long cÇn c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó cã ph­¬ng ¸n ®Çu t­ mua s¾m thªm ph­¬ng tiÖn cho phï hîp. Nh÷ng th«ng tin nµy cã thÓ cã ®­îc th«ng qua ®éi ngò l¸i xe, tæ khai th¸c vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng hay qua phßng ®iÒu hµnh… Theo nh­ tèc ®é ph¸t triÓn vÒ thÞ tr­êng xe Taxi n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ë H¶i Phßng lµ kho¶ng 20%, mét tèc ®é kh¸ nhanh. Dù ®o¸n tèc ®é t¨ng tr­ëng vÒ nhu cÇu vËn chuyÓn b»ng h×nh thøc Taxi trong n¨m 2008 sÏ t¨ng 15% ®Õn 20%. VËy C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long còng nªn ®Çu t­ thªm l­îng xe sao cho phï hîp ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Dù ®o¸n nhu cÇu vÒ xe ë c¸c ®Þa bµn sÏ nh­ sau: §Þa bµn Sè l­îng cò (xe) Sè l­îng dù kiÕn (xe) Khu vùc néi thµnh cò 18 / 4 ®éi xe 20 / 5 ®éi xe HuyÖn An D­¬ng 5 / 1 ®éi xe 5 / 1 ®éi xe HuyÖn An L·o 5 / 1 ®éi xe 8 / 2 ®éi xe HuyÖn Tiªn L·ng 5 / 1 ®éi xe 8 / 2 ®éi xe HuyÖn VÜnh B¶o 5 / 1 ®éi xe 8 / 2 ®éi xe HuyÖn KiÕn Thôy 5 / 1 ®éi xe 8 / 2 ®éi xe QuËn §å S¬n 0 5 / 1 ®éi xe QuËn D­¬ng Kinh 0 5 / 1 ®éi xe Nh­ vËy, dù tÝnh C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long cÇn ph¶i ®Çu t­ mua s¾m thªm 24 xe « t«. Trong ®ã, ta cã thÓ mua thªm 4 xe 7 chç vµ 5 xe chÊt l­îng cao. Ta cã thÓ thao kh¶o tÝnh n¨ng vµ gi¸ cña mét sè lo¹i xe nh­ sau: Chñng lo¹i xe 4 chç Gi¸ §Æc tÝnh DAEWOO Matiz 10.000 USD Nhá gän, néi thÊt chËt chéi, tiªu thô Ýt nhiªn liÖu 5 lÝt x¨ng/100km, ®é an toµn kÐm HYUNDAI Getz 18.000 USD Tiªu thô Ýt nhiªn liÖu 5 lÝt x¨ng/100 km, néi thÊt réng r·i, dÔ ®iÒu khiÓn, ®é an toµn kh¸, kiÓu d¸ng trang nh·. KIA Morning 15.000 USD Tiªu thô Ýt nhiªn liÖu 5 lÝt x¨ng/100 km, néi thÊt chËt hÑp, khã ®iÒu khiÓn, ®é an toµn kh¸, kiÓu d¸ng nhá gän. TOYOTA VIOS 25.000 USD KiÓu d¸ng lÞch sù, réng r·i, dÔ ®iÒu khiÓn, ®é an toµn cao, tiªu thô 7 lÝt x¨ng/100 km Ford Focus 32.000 USD KiÓu d¸ng lÞch sù, réng r·i, dÔ ®iÒu khiÓn, ®é an toµn cao, tiªu thô 8 lÝt x¨ng/100km CHñNG LO¹I XE 7 CHç TOYOTA INNOVA 28.000 USD KiÓu d¸ng lÞch sù, dÔ ®iÒu khiÓn, ®é an toµn cao, tiªu thô 8 lÝt x¨ng/100km. Chç ngåi h¬i chËt khi chë ®ñ 7 hµnh kh¸ch. FORD EVEREST 35.000 USD KiÓu d¸ng lÞch sù, dÔ ®iÒu khiÓn, ®é an toµn cao, chç ngåi kh¸ tho¶i m¸i khi chë ®ñ 7 hµnh kh¸ch, tiªu thô 10 lÝt x¨ng/100km. MITSUBISHI GRANDIS 45.000 USD KiÓu d¸ng trang nh·, dÔ ®iÒu khiÓn, ®é an toµn cao, chç ngåi réng, tho¸ng kÓ c¶ khi chë ®ñ 7 hµnh kh¸ch, néi thÊt cao cÊp, tiªu thô 10 lÝt x¨ng cho 100 km xe ch¹y. Chevrolet CaPTIVA 34.000 USD KiÓu d¸ng trang nh·, hiÖn ®¹i, dÔ ®iÒu khiÓn, ®é an toµn cao, chç ngåi kh¸ réng r·i khi chë ®ñ 7 hµnh kh¸ch, néi thÊt cao cÊp, tiªu thô 9 lÝt x¨ng/100 km. Ngoµi ra cßn nhiÒu lo¹i xe kh¸c n÷a. c) Dù tÝnh chi phÝ ®Çu t­ mua thªm ph­¬ng tiÖn. Gi¶ thiÕt, C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long ®Çu t­ vµo mét sè lo¹i xe nh­ sau: Lo¹i xe Sè l­îng Gi¸ tiÒn TOYOTA INNOVA 04 108.000 USD TOYOTA VIOS 05 100.000 USD HYUNDAI Getz 15 270.000 USD Tæng chi phÝ hÕt 478.000 USD, tû gi¸ USD/VN§ t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i theo ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lµ 1/16600. Nh­ vËy, C«ng ty cæ phÇn Kiªn Long cÇn ph¶i ®Çu t­ ra mét l­îng tiÒn VN§ lµ 7.934.800.000 VN§. d) Dù ®o¸n doanh thu mang l¹i. C¨n cø vµo møc trung b×nh doanh thu cña c¸c h·ng Taxi ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng H¶i Phßng, ta cã thÓ dù ®o¸n doanh thu cña mçi xe mçi lo¹i hµng th¸ng nh­ sau: Lo¹i xe Doanh thu dù kiÕn TOYOTA INNOVA 26 triÖu ®ång/xe/th¸ng TOYOTA VIOS 25 triÖu ®ång/xe/th¸ng HYUNDAI Getz 18 triÖu ®ång/xe/th¸ng Nh­ vËy, trung b×nh mét th¸ng, sè xe ®­îc ®Çu t­ thªm sÏ mang l¹i doanh thu cho doanh nghiÖp lµ xÊp xØ 500 triÖu ®ång/th¸ng.: Doanh thu = (26 x 04) + (25 x 05) + (18 x 15) = 499 (triÖu ®ång) Tuy biÖn ph¸p nµy ch­a mang l¹i lîi nhuËn nh¶y vät cho C«ng ty song nã l¹i lµ biÖn ph¸p tèt ®Ó gãp phÇn më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh cña H·ng Taxi Kiªn Long.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thực trạng công tác mở rộng và khai thác thị trường ở Công ty cổ phần Kiên Long - Hải phòng.doc
Luận văn liên quan