Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Nam Tiến

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN I.Khái niệm, mục đích, phương pháp & tài liệu phân tích tài chính 1.Khái niệm : Phân tích tài chính là tiến trình xử lý, tổng hợp các thông tin được thể hiện trên báo cáo tài chính và các báo cáo thuyết minh bổ sung thành các thông tin hữu ích cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, thành các dữ liệu làm cơ sở cho nhà quản lý, nhà đầu tư, người cho vay, hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại và dự đoán tiềm năng trong tương lai để đưa ra những quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư thích hợp, đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác. 2.Mục đích : Thông qua phân tích tài chính, phát hiện những mặt tích cực hoặc tiêu cực của hoạt động tài chính, nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng tới các mặt đó và đề xuất biện pháp cần thiết, kịp thời để cải tiến hoạt động tài chính tạo lập và sử dụng nguồn tài chính linh hoạt, phục vụ đắc lực cho công tác điều chỉnh các hoạt động phù hợp với diễn biến thực tế kinh doanh. Qúa trình phân tích hoạt động tài chính ở doanh nghiệp phải hướng đến các mục tiêu cụ thể sau : + Hoạt động tài chính phải giải quyết tốt các mối quan hệ kinh tế, thể hiện qua việc đảm bảo mối quan hệ thanh toán với các đơn vị có liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp như : Các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các đơn vị kinh tế và các tổ chức kinh tế, cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Mối quan hệ này sẽ được cụ thể hoá thành các chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng, chất và thời gian

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Nam Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
guoàn voán coâng ty giao xuoáng vaø hoaït ñoäng theo keá hoaïch chung cuûa coâng ty. Moïi söï giao dòch mua baùn, trao ñoåi kyù keát hôïp ñoàng kinh teá giöõa caùc ñôn vò phuï thuoäc naøy ñoái vôùi beân ngoaøi hoaëc ñoái vôùi caùc ñôn vò phuï thuoäc khaùc ñeàu phaûi thoâng qua coâng ty vaø chòu söï giaùm saùt, chæ ñaïo cuûa Ban Giaùm Ñoác. Caùc cöûa haøng tröïc thuoäc naøy coù nhieäm vuï toå chöùc baùn buoân, baùn leû caùc maëc haøng vaûi sôïi may maëc do coâng ty ñöa xuoáng vaø caùc maëc haøng maø cöûa haøng töï khai thaùc. Caùc chöùng töø, phieáu xuaát cuûa caùc cöûa haøng ñeàu do keá toaùn coâng ty haïch toaùn vaø quy ñònh giaù baùn cho caùc cöûa haøng. 3.Ngaønh ngheà kinh doanh,chöùc naêng & nhieäm vuï cuûa coâng ty: 3.1.Ngaønh ngheà kinh doanh: - Xuaát nhaäp khaåu haøng hoaù tieâu duøng vaø vaät tö. - Xuaát khaåu haøng may maëc. - Nhaäp khaåu, mua baùn nguyeân nhieân lieäu vaø haøng hoaù phuïc vuï saûn xuaát vaø tieâu duøng. - Saûn xuaát gia coâng haøng may maëc - Dòch vuï aên uoáng. - Cho thueâ nhaø vaø vaên phoøng, du lòch. - Uyû thaùc xuaát nhaäp khaåu, thuû tuïc haûi quan, vaän taûi haøng hoaù, troàng röøng nhieân lieäu. - Ñaàu tö xaây döïng caùc khu thöông maïi, sieâu thò, caùc loaïi nhaø ôû phuïc vuï nhu caàu cuûa nhaân daân thaønh phoá vaø ñoâ thò. 3.2.Chöùc naêng cuûa coâng ty Caên cöù theo quyeát ñònh soá 483/QÑ-TTg ngaøy 01/10/2002 cuûa thuû töôùng chính phuû, Coâng ty coå phaàn Nam Tieán chính thöùc ñi vaøo ñoäng kinh doanh vôùi caùc chöùc naêng ñöôïc quy ñònh sau : Saûn xuaát ñeå cheá bieán haøng XNK tröïc tieáp trong khuoân khoå cho pheùp cuûa Boä Thöông Maïi. Ñaàu tö môû roäng saûn xuaát kinh doanh cho caùc thaønh phaàn kinh teá quoác doanh treân ñòa baøn quaän vaø lieân doanh lieân keát vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc treân caû nöôùc ñeå huy ñoäng haøng hoaù nhaèm muïc ñích xuaát khaåu. Toå chöùc dòch vuï XNK vaø dòch vuï chi traû kieàu hoái theo chæ tieâu keá hoaïch cuûa UBND – Quaän 3 trong phaïm vi cho pheùp cuûa thaønh phoá. Tham gia vaøo chöông trình : keá hoaïch XNK thaønh phaàn vaø ñöôïc phaân boå laïi kim ngaïch xuaát khaåu. Toùm laïi: Coâng ty ñaõ xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch XNK ñaùp öùng ñöôïc naêng löïc saûn xuaát, chòu traùch nhieäm tröôùc khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc ñoái vôùi nhöõng hôïp ñoàng ñaõ kyù keát, laäp phöông aùn ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp tröïc thuoäc, ñaûm baûo veà vaán ñeà dòch vuï XNK. Ñoàng thôøi Coâng ty coøn phaûi thöïc hieän toát caùc chính saùch veà quaûn lyù taøi chính. 3.3.Nhieäm vuï cuûa Coâng ty Coâng ty xaây döïng caùc nhieäm vuï chuû yeáu trong naêm nhö sau : Veà haøng hoaù XNK : Coâng ty chuû tröông ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm ñaûm baûo ñöôïc haøng hoaù kinh doanh cuûa coâng ty leân möùc cao nhaát Veà thò tröôøng kinh doanh : Coâng ty töøng böôùc môû roäng thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, môû theâm caùc cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm tôùi tay ngöôøi tieâu duøng nhö: wCöûa haøng quaàn aùo. wCöûa haøng tuùi xaùch. Veà nghóa vuï noäp ngaân saùch : Coâng ty noäp ngaân saùch naêm 2003, taêng 8% so vôùi naêm 2002. Veà hieäu quaû kinh teá : Coâng ty xaây döïng möùc laõi taêng 20% so vôùi naêm 2002. Noùi chung, coâng ty khoâng ngöøng xaây döïng vaø phaùt trieån caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nhaèm toái ña hoaù lôïi nhuaän coù theå coù ñöôïc cho coâng ty, caûi thieän ñieàu kieän naâng cao thu nhaäp vaø ñôøi soáng ngöôøi lao ñoäng trong coâng ty, ñaûm baûo lôïi ích cho soá ñoâng, laøm troøn nghóa vuï vôùi nhaø nöôùc. Coâng ty ñöôïc thaønh laäp töø vieäc coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc döïa treân cô sôû töï nguyeän cuøng goùp voán cuûa coå ñoâng vaø hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp Coâng ty thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa caùc coå ñoâng coù tö caùch phaùp nhaân vaø theo phöông phaùp thanh toaùn kinh teá ñoäc laäp, töï chuû veà taøi chính vaø töï chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. 4.Muïc tieâu kinh doanh, keá hoaïch SXKD naêm 2005 cuûa coâng ty : 4.1.Muïc tieâu kinh doanh hieän taïi : Muïc tieâu kinh doanh hieän taïi cuûa coâng ty laø nhaèm thöïc hieän toát caùc phöông aùn, keá hoach kinh doanh ñaõ ñeà ra trong nhöõng naêm tröôùc maét. Ñoàng thôøi laøm tieàn ñeà vaø ñieàu kieän cho caùc muïc tieâu kinh doanh töông lai. 4.2.Muïc tieâu kinh doanh töông lai : Muïc tieâu cuûa coâng ty laø khoâng ngöøng phaùt trieån caùc hoaït ñoäng SXKD nhaèm toái ña hoaù lôïi nhuaän coù theå coù ñöôïc cuûa coâng ty, caûi thieän ñöôïc ñieàu kieän laøm vieäc, naâng cao thu nhaäp vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng trong coâng ty, ñaûm baûo lôïi ích cho caùc coå ñoâng, laøm troøn nghóa vuï thueá vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc. 4.3.Keá hoaïch SXKD cuûa coâng ty trong naêm 2005 : ] Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2005 : Veà kim ngaïch xuaát khaåu : Coâng ty phaán ñaáu ñaït kim ngaïch xuaát khaåu laø 8.600.000 USD taêng 15% so vôùi thöïc hieän naêm 2004. Veà kim ngaïch nhaäp khaåu : Coâng ty phaán ñaáu ñaït kim ngaïch nhaäp khaåu laø 1.500.000 USD taêng 100% so vôùi thöïc hieän naêm 2004. Veà toång doanh thu : Coâng ty phaán ñaáu ñaït toång doanh thu laø 185 tyû ñoàng, taêng 15% so vôùi thöïc hieän naêm 2004. Möùc coå töùc 2005 laø 20% treân meänh giaù. ] Caùc döï aùn ñaàu tö khaùc : + Laäp döï aùn ñaàu tö môùi Xí nghieäp May , Xí nghieäp May ôû khu ñaát 5 ha taïi khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi theo keá hoaïch di dôøi caùc XN oâ nhieãm cuûa TP. + Ñaàu tö caûi taïo naâng caáp nhaø soá 56 Beán Vaân Ñoàn laøm vaên phoøng cho thueâ. + Laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng loâ C chung cö Khaùnh Hoäi taïi phaân xöôûng I Xí nghieäp May ñeå coù theå khôûi coâng xaây döïng vaøo naêm 2005. + Laäp döï aùn ñaàu tö cao oác vaên phoøng cho thueâ taïi soá 72- 74 Nguyeãn Taát Thaønh ñeå khôûi coâng xaây döïng vaøo naêm 2005. Vôùi lôïi theá cuûa Coâng ty hieän nay laø vöøa ñöôïc toå chöùc BVQI/UKAS (Vöông quoác Anh) caáp chöùng chæ coâng nhaän ñaït tieâu chuaån heä thoáng quaûn trò chaát löôïng ISO 9002:1994, Coâng ty coù ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa mình trong tieán trình hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc ñang phaùt trieån maïnh meõ. Cty seõ tieáp tuïc nghieân cöùu môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu cho caùc maët haøng coøn nhieàu khaû naêng phaùt trieån vaø öu theá caïnh tranh nhö: haøng may maëc, caùc haøng da vaø giaû da (giaøy deùp, ba loâ, tuùi xaùch), duy trì moái quan heä toát vôùi caùc ñoái taùc ñeå khai thaùc nguoàn haøng vaø thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm. 5.Thuaän lôïi & khoù khaên cuûa coâng ty : 5.1.Thuaän lôïi : - Veà vò trí ñòa lyù : Coâng ty naèm ôû Quaän 3, ñaây laø ñaàu moái löu thoâng haøng hoaù XNK lôùn nhaát phía nam. Vieäc giao - nhaän haøng XNK, thuû tuïc haûi quan coù nhieàu thuaän lôïi hôn. - Thaâm nieân trong hoaït ñoäng XNK cuûa Coâng ty ñaõ giuùp Coâng ty coù quan heä kinh teá vôùi nhieàu khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, coù thò tröôøng tieâu thuï haøng hoaù oån ñònh. - Nhu caàu cuûa thò tröôøng quoác teá ngaøy caøng taêng ñoái vôùi caùc saûn phaåm maø Coâng ty coù theá maïnh. - Ñoäi nguõ quaûn lyù kinh doanh coù trình ñoä cao vaø kinh nghieäm trong lónh vöïc kinh doanh XNK. 5.2.Khoù khaên : - Vò trí caùc Xí nghieäp tröïc thuoäc caùch xa truï sôû Coâng ty, chi phí vaän chuyeån vaø coâng taùc quaûn lyù gaëp nhieàu khoù khaên. - Söï caïnh tranh saûn phaåm cuøng loaïi cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc ngaøy caøng taêng treân thò tröôøng quoác teá. - Thò hieáu ngöôøi tieâu duøng luoân coù xu höôùng thay ñoåi nhanh - Phí vaø leä phí vaän chuyeån, xeáp dôû, löu kho haøng hoaù cao. - Chính saùch di dôøi caùc Xí nghieäp ra ngoaïi thaønh cuûa Nhaø nöôùc laøm cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh khoâng oån ñònh. II. Phaân tích tình hình taøi chính taïi coâng ty coå phaàn NAM TIEÁN 1.Phaân tích tình hình taøi chính qua BCÑKT naêm 2003- 2004 1.1.Phaân tích keát caáu vaø tình hình bieán ñoäng taøi saûn cuûa coâng ty Döïa vaøo baûng döôùi ñaây ta thaáy tyû troïng cuûa TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn ôû caû 2 naêm 2003, 2004 ñeàu coù nhöõng thay ñoåi. Cuï theå naêm 2003 tyû troïng cuûa TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn chieám 77.93% treân toång taøi saûn thì ñeán naêm 2004 con soá naøy giaûm coøn 72.59%, töùc laø giaûm 5.34%. Do aûnh höôûng naøy maø tyû troïng cuûa TSCÑ &ñaàu tö daøi haïn naêm 2004 ñaõ taêng so vôùi naêm 2003. Cuï theå töø 22.07% (naêm 2003) taêng leân 27.41% (naêm 2004), töông öùng vôùi möùc taêng 1.365.005.184 ñoàng, trong ñoù : - TSCÑ naêm 2004 giaûm so vôùi naêm 2003 laø 319.759.170 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 0,15%. CHÆ TIEÂU Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch 2003/2004 Soá tieàn Tyû troïng (%) Soá tieàn Tyû troïng (%) Möùc cheânh leäch Tyû leä +/- (%) (1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (1) (6) = (5) / (1) A. Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn 28,032,865,189 77.93 17,412,583,985 72.59 (10,620,281,204) (0.38) I. Tieàn maët 4,201,584,222 11.68 643,652,677 2.68 (3,557,931,545) (0.85) 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 524,658,665 1.46 367,101,158 1.53 (157,557,507) (0.30) 2. Tieàn göûi ngaân haøng 3,676,925,557 10.22 276,551,519 1.15 (3,400,374,038) (0.92) II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 0 0 0 0 0 III. Caùc khoaûn phaûi thu 18,477,642,475 51.37 7,428,179,659 30.97 (11,049,462,816) (0.60) 1. Phaûi thu khaùch haøng 17,385,167,771 48.33 5,635,404,796 23.49 (11,749,762,975) (0.68) 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 97,649,267 0.27 11,649,267 0.05 (86,000,000) (0.88) 3. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 59,894,360 0.17 901,801,426 3.76 841,907,066 14.06 4. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 934,931,077 2.60 879,324,170 3.67 (55,606,907) (0.06) IV. Haøng toàn kho 5,130,033,492 14.26 8,475,568,805 35.33 3,345,535,313 0.65 1. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 18,918,142 0.05 14,950,815 0.06 (3,967,327) (0.21) 2. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 113,220,598 0.31 0 0 (113,220,598) (1.00) 3. Thaønh phaåm toàn kho 192,357,683 0.53 171,523,888 0.72 (20,833,795) (0.11) 4. Haøng hoaù toàn kho 4,860,890,052 13.51 8,365,094,102 34.87 3,504,204,050 0.72 5. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (55,352,983) (0.15) (76,000,000) (0.32) (20,647,017) 0.37 V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 223,605,000 0.62 865,182,844 3.61 641,577,844 2.87 1. Taïm öùng 38,470,000 0.11 66,155,000 0.28 27,685,000 0.72 2. Chí phí traû tröôùc 56,276,500 0.16 47,870,501 0.20 (8,405,999) (0.15) 3. Chí phí chôø keát chuyeån 128,358,500 0.36 168,437,928 0.70 40,079,428 0.31 4. Taøi saûn thieáu chôø söû lyù 0 0 77,823,415 0.32 77,823,415 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 500,000 0 504,896,000 2.10 504,396,000 1008.79 B.Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn 7,939,652,133 22.07 6,574,646,949 27.41 (1,365,005,184) (0.17) I.Taøi saûn coá ñònh 2,163,919,588 6.02 1,844,160,418 7.69 (319,759,170) (0.15) 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 2,013,622,014 5.60 1,744,160,424 7.27 (269,461,590) (0.13) 2.Taøi saûn coá ñònh voâ hình 150,297,574 0.42 99,999,994 0.42 (50,297,580) (0.33) II.Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 5,775,732,545 16.06 4,730,486,531 19.72 (1,045,246,014) (0.18) 1.Ñaàu tö daøi haïn khaùc 5,775,732,545 16.06 4,730,486,531 19.72 (1,045,246,014) (0.18) TOÅNG COÄNG 35,972,517,322 100 23,987,230,934 100 (11,985,286,388) (0.33) Maët khaùc, tyû troïng TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn naêm 200 chieám gaàn 77.93%, naêm 2004 chieám 72.59% giaûm 5.34% trong ñoù chieám tyû leä cao nhaát vaø coù möùc taêng cao laø haøng toàn kho. Cuï theå naêm 2003 laø 14.26%, naêm 2004 laø 35.33%. 1.1.1.Phaân tích TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn : Chæ tieâu voán löu ñoäng Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch Quan heä keát caáu Möùc (ñoàng) Tyû leä (%) Naêm 2003 (%) Naêm 2004 (%) 1.Tieàn 4.201.584.222 643.652.677 (3.557.931.545) (84,68) 14,99 3,7 2.Caùc khoaûn phaûi thu 18.477.642.475 7.428.179.659 (11.049.462.816) (59,80) 65,91 42,66 3.Haøng toàn kho 5.130.033.492 8.475.568.805 3.345.535.313 65,21 18,3 48,67 4.TSLÑ khaùc 223.605.000 865.182.844 641.577.844 2,87 0,8 4,97 Toång coäng 28.032.865.189 17.412.583.985 (10.620.281.204) (37,89) 100 4,97 Caên cöù vaøo baûng treân ta thaáy TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn naêm 2004 giaûm 10.620.281.190 ñoàng so vôùi naêm 2003, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 37,89%. Caùc nhaân toá chính taùc ñoâïng ñeáùn söï thay ñoåi naøy laø do : - Haøng toàn kho taêng 3.345.535.313 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 65,21%. Keá tieáp laø caùc khoaûn phaûi thu giaûm 11.049.462.816 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 59,80%. Ñaëc bieät cuõng coù söï gaûim leân ñaùng keå cuûa voán baèng tieàn. Cuï theå voán baèng tieàn ñaõ giaûm töø 4.201.584.222 ñoàng (naêm 2003) xuoáng coøn 643.652.677 ñoàng (naêm 2004), töông öùng vôùi tyû leä giaûm 84,68%. Ngöôïc laïi TSLÑ khaùc taêng 641.577.844 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 2,87%. - Veà maët keáùt caáu trong naêm 2003 caû haøng toàn kho laãn caùc khoaûn phaûi thu ñeàu chieám tyû troïng cao. Cuï theå haøng toàn kho chieám tyû troïng 14.26%, caùc khoaûn phaûi thu chieám tyû troïng 51,37%. Sang ñeán naêm 2004 chæ tieâu caùc khoaûn phaûi thu giaûm maïnh (töø 51,37% giaûm xuoáng coøn 30,97% trong toång taøi saûn ). Trong khi ñoù chæ tieâu haøng toàn kho laïi taêng khaù nhanh töø 14,26% (naêm 2003) leân ñeán 35,33% (naêm 2004). Qua ñoù cho thaáy trong naêm 2004 tyû troïng haøng toàn kho coøn khaù lôùn vaø soá voán maø coâng ty bò chieám duïng cuõng khoâng phaûi laø nhoû. Ñaây cuõng chính laø moät vaán ñeà gaây khoâng ít khoù khaên cho coâng ty. Ñieàu naøy cuõng chöùng toû raèng coâng ty ñaõ coá gaéng ñaåy maïnh, taêng cöôøng saûn xuaát haøng hoaù nhöng löôïng haøng toàn kho coøn quaù cao vaø caùc khoaûn phaûi thu vaãn chöa thu ñöôïc tieàn. Vì vaäy, coâng ty caàn coù nhöõng bieän phaùp tích cöïc vaø hôïp lyù ñaåy maïnh vieäc tieâu thuï haøng hoaù nhaèm taêng doanh thu. a.Phaân tích keát caáu voán baèng tieàn: BAÛNG CHÆ TIEÂU VOÁN BAÈNG TIEÀN Chæ tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch Quan heä keát caáu Möùc (ñoàng) Tyû leä (%) Naêm 2003 (%) Naêm 2004 (%) 1.Tieàn maët 524.658.665 367.101.158 (157.557.507) 30,03 12,49 57,03 2.Tieàn gôûi ngaân haøng 3.676.925.557 276.551.519 3.400.374.038 92,48 87,51 42,97 Toång coäng 4.201.584.222 643.652.677 (3.557.931.545) 84,68 100 100 Qua baûng chæ tieâu voán baèng tieàn ta thaáy voán baèng tieàn naêm 2004 giaûm so vôùi naêm 2003. Cuï theå gaûim 3.557.931.545 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä gaûim 84,68%. Nguyeân nhaân daãn ñeán söï gia giaûm naøy laø do : - Caû tieàn maët laãn tieàn gôûi ngaân haøng ñeàu giaûm. Cuï theå tieàn maët giaûm 157.557.507 ñoàng (töông öùng vôùi tyû leä giaûm 30,03%), tieàn gôûi ngaân haøng giaûm 3.400.374.038 ñoàng (töông öùng vôùi tyû leä giaûm 92,48%). - Tyû troïng tieàn maët trong naêm 2003 chieám 12,49% vaø tieàn gôûi ngaân haøng laø 87,51% cho thaáy coâng ty söû duïng voán khaù linh hoaït. Sang naêm 2004 coù söï thay ñoåi nhoû trong tyû troïng tieàn maët vaø tieàn gôûi ngaân haøng, tronh ñoù tieàn maët chieám tyû troïng 57,03%, tieàn gôûi ngaân haøng chieám 42,97%. Ñieàu ñoù cho thaáy trong naêm 2004 coâng ty ñaõ quyeát ñònh taêng löôïng tieàn maët ñeå thuaän tieän hôn trong vieäc thanh toaùn, chi traû. Ñoàng thôøi coâng ty cuõng ñaàu tö gôûi tieàn vaøo ngaân haøng ñeå taêng lôïi nhuaän. Ñaây cuõng laø moät vaán ñeà toát ñoái vôùi coâng ty. Vieäc voán baèng tieàn cuûa coâng ty taêng nhanh laø moät ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå coâng ty môû roäng hoaït ñoäng SXKD. Ñoàng thôøi qua ñoù coâng ty cuõng caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp söû duïng voán moät caùch hieäu quaû trong vieäc kinh doanh nhaèm ñem laïi lôïi nhuaän cao hôn cho coâng ty. b.Phaân tích tình hình döï tröõ haøng toàn kho : BAÛNG CHÆ TIEÂU HAØNG TOÀN KHO Chæ tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch Quan heä keát caáu Möùc (ñoàng) Tyû leä (%) Naêm 2003 (%) Naêm 2004 (%) 1.Nguyeân lieäu, vaät lieäu 18.918.142 14.950.815 (3.967.327) (20,97) 0,38 0,17 2.Chi phí SXKD dôû dang 113.220.598 0 (113.220.598) 100 2,18 0 3.Thaønh phaåm toàn kho 192.357.683 171.523.888 (20.833.795) 10,83 3,7 (2,01) 4.Haøng hoaù toàn kho 4.860.890.052 8.365.094.102 3.504.204.050 72,09 93,74 97,82 Toång coäng 5.185.386.475 8.551.568.805 3.366.182.330 64,92 100 100 Theo soá lieäu ôû baûng treân cho thaáy trong khoaûn muïc haøng toàn kho tröø chi phí saûn xuaát kinh doanh dôõ dang giaûm ñi ñaùng keå (chi phí saûn xuaát kinh doanh dôõ dang töø 113.220.598 ñoàng naêm 2003 ñaõ giaûm heát). Cuõng trong naêm 2003 nguyeân, nhieân lieäu vaø thaønh phaåm toàn kho laø 18.918.142 ñoàng vaø 192.357.683 ñoàng ñeán naêm 2004 nguyeân nhieân lieäu vaø thaønh phaåm toàn kho giaûm laàn löôït laø 14.950.815 ñoàng vaø 171.523.888 ñoàng. Ñaëc bieät laø haøng hoaù toàn kho töø 4.860.890.052 ñoàng naêm 2003 taêng leân 8.365.094.102 ñoàng trong naêm 2004 töùc laø taêng 3.504.204.050 ñoàng, töong öùng vôùi tyû troïng taêng töø 13,51% (naêm 2003) leân 34,87% (naêm 2004) treân toång taøi saûn. c.Phaân tích TSLÑ khaùc : BAÛNG CHÆ TIEÂU TSLÑ KHAÙC Chæ tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch Quan heä keát caáu Möùc (ñoàng) Tyû leä (%) Naêm 2003 (%) Naêm 2004 (%) 1.Taïm öùng 38.470.000 66.155.000 27.685.000 71,97 40,60 34,48 2.Chi phí traû tröôùc 56.276.500 47.870.501 (8.405.999) (14,94) 59,40 24,95 3.Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 0 77.823.415 77.823.415 0 40,57 Toång coäng 94.746.500 191.848.916 97.102.416 102,49 100 100 TSLÑ khaùc naêm 2004 taêng so vôùi naêm 2003 laø 97.102.416 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 102,49%. Cuï theå laø do : - Söï gia taêng cuûa chæ tieâu taïm öùng vaø taøi saûn thieáu chôø xöû lyù, trong ñoù taïm öùng taêng 27.685.000 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 71,97%. Ñaëc bieät coù söï phaùt sinh cuûa taøi saûn thieáu chôø xöû lyù naêm 2004 laø 77.823.415 ñoàng (trong khi naêm 2003 khoâng coù söï phaùt sinh chæ tieâu naøy) - Chi phí traû tröôùc giaûm töø 56.276.500 ñoàng (naêm 2003) xuoáng coøn 47.870.501 ñoàng (naêm 2004), töông öùng vôùi tyû leä giaûm 14,94%. 1.2.Phaân tích tình hình bieán ñoäng nguoàn voán cuûa coâng ty : Toång nguoàn voán naêm 2004 giaûm so vôùi naêm 2003 laø 11.985.286.388 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 33%. Trong ñoù : +Nôï phaûi traû giaûm 12.224.148.578 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 54%. Trong ñoù : - Nôï ngaén haïn giaûm 12.258.503.900 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 55%. - Nôï khaùc taêng 34.355.322ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 46%. +Nguoàn voán chuû sôû höõu taêng 238.862.190 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 2%. Nguoàn voán chuû sôû höõu bieán ñoäng chuû yeáu do caùc yeáu toá sau : - Nguoàn voán _ quyõ taêng 115.142.121 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 1%. Chæ Tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch 2004/2003 Soá tieàn Tyû troïng (%) Soá tieàn Tyû troïng (%) Möùc cheânh leäch Tyû leä +/- (%) (1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (1) (6) = (5) / (1) A. Nôï phaûi traû 22,490,961,123 62.52 10,266,812,545 42.80 (12,224,148,578) (0.54) I. Nôï ngaén haïn 22,416,764,290 62.32 10,158,260,390 42.35 (12,258,503,900) (0.55) 1. Vay ngaén haïn 15,000,000 0.04 2,966,076,000 12.37 2,951,076,000 196.74 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 19,000,782,484 52.82 4,349,470,710 18.13 (14,651,311,774) (0.77) 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 403,842,165 1.12 151,172,349 0.63 (252,669,816) (0.63) 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp 32,180,151 0.09 27,253,372 0.11 (4,926,779) (0.15) 5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 1,492,752,968 4.15 913,240,275 3.81 (579,512,693) (0.39) 6. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 1,472,206,522 4.09 1,751,047,684 7.30 278,841,162 0.19 II.Nôï daøi haïn 0 0 0 0 0 III.Nôï khaùc 74,196,833 0.21 108,552,155 0.45 34,355,322 0.46 1. Chi phí phaûi traû 74,196,833 0.21 28,692,308 0.12 (45,504,525) (0.61) 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 0 0 79,859,847 0.33 79,859,847 B.Nguoàn voán chuû sôõ höõu 13,481,556,199 37.48 13,720,418,389 57.20 238,862,190 0.02 I.Nguoàn voán,quyõ 13,481,556,199 37.48 13,596,698,320 56.68 115,142,121 0.01 1. Nguoàn voán kinh doanh 11,291,344,458 31.39 9,900,000,000 41.27 (1,391,344,458) (0.12) 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 1,277,448,889 3.55 1,265,216,389 5.27 (12,232,500) (0.01) 3. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 0 0 2,298,924,742 9.58 2,298,924,742 4. Quyõ döï phoøng taøi chính 111,838,770 0.31 224,733,189 0.94 112,894,419 1.01 5. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 800,924,082 2.23 0 0 (800,924,082) (1.00) 6. Coå phaàn mua laïi 0 0 (92,176,000) (0.38) (92,176,000) II.Nguoàn kinh phí 0 0 123,720,069 0.52 123,720,069 1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 0 0 123,720,069 0.52 123,720,069 TOÅNG COÄNG 35,972,517,322 100 23,987,230,934 100 (11,985,286,388) (0.33) - Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc taêng 123.720.069 ñoàng. Qua caùc soá lieäu treân cho thaáy trong naêm coâng ty coù tích luyõ noäi boä, chöùng toû hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty coù hieäu quaû. Nguoàn voán chuû sôû höõu taêng, tyû troïng laïi taêng ñeán 19,72% chöùng toû toác ñoä taêng cuûa nguoàn voán chuû sôû höõu ñaùp öùng kòp thôøi cho yeâu caàu SXKD, ñoøi hoûi coâng ty phaûi taêng cöôøng huy ñoäng töø caùc nguoàn khaùc nhö : nôï khaùc taêng 34.355.322 ñoàng, caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc taêng 278.841.162 ñoàng, nhaát laø nguoàn vay ngaén haïn taêng 2.951.067.000 ñoàng so vôùi naêm 2003. Nhö vaäy, söï bieán ñoäng veà nguoàn voán naêm 2004 cuûa coâng ty chuû yeáu laø do coâng ty ñaõ môû roäng quy moâ ñaàu tö theo moät höôùng khaùc so vôùi hoaït ñoäng bình thöôøng tröôùc ñaây. Ñoù laø vieäc ñaàu tö vaøo lónh vöïc kinh doanh baát ñoäng saûn. Cuï theå laø thöïc hieän phöông aùn xaây döïng chung cö cao taàng, cao oác, khaùch saïn. Ngoaøi vieäc taêng cöôøng caùc khoaûn vay treân coâng ty ñaõ huy ñoäng tieàn ñaët coïc cuûa khaùch haøng ñeå boå sung vaøo nguoàn voán thöïc hieän phöông aùn. Ñieàu naøy cho thaáy coâng ty ñaõ coù nhöõng bieän phaùp khaù linh hoaït trong quaù trình ñaàu tö nhaèm mang laïi hieäu quaû toái öu. 1.2.1.Phaân tích nôï phaûi traû : Phaân tích keát caáu nôï ngaén haïn : Qua soá lieäu 2 naêm ta thaáy chæ tieâu nôï ngaén haïn naêm 2004 giaûm so vôùi naêm 2003 laø 12.258.503.900 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 55%. Nguyeân nhaân laø do : +Söï giaûm cuûa caùc chæ tieâu : phaûi traû cho ngöôøi baùn, phaûi traû coâng nhaân vieân, Trong ñoù : Phaûi traû cho ngöôøi baùn giaûm 14.651.311.774 ñoàng, töông öùng tyû leä giaûm 77%. Phaûi traû coâng nhaân vieân giaûm: 579.512.693 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 39%. +Chæ tieâu ngöôøi mua traû tieàn tröôùc naêm 2004 giaûm ñi ñaùng keå so vôùi naêm 2003. Cuï theå giaûm 252.669.816 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 63%. Ñaây laø 1 ñieåm yeáu maø coâng ty caàn tìm hieåu roõ nguyeân nhaân nhaèm ñöa ra caùc bieän phaùp giaûi quyeát thích hôïp ñeå coù theå huy ñoäng nhieàu nguoàn voán trong hoaït ñoäng SXKD trong nhöõng naêm tôùi. Tuy nhieân ñoái vôùi caùc chæ tieâu thueá & caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc cuõng nhö phaûi traû coâng nhaân vieân naêm 2004 coù söï giaûm xuoáng ñaùng keå.Cuï theå töông öùng vôùi caùc tyû leä giaûm 15% vaø 39%. Qua ñoù cho thaáy coâng ty ñaõ thöïc hieän khaù toát nghóa vuï noäp thueá cho nhaø nöôùc cuõng nhö caùc chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng BAÛNG CHÆ TIEÂU NÔÏ NGAÉN HAÏN Chæ tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch Quan heä keát caáu Möùc (ñoàng) Tyû leä (%) Naêm 2003 (%) Naêm 2004 (%) 1.Vay ngaén haïn 15.000.000 2.966.076.000 2.951.076.000 196,74 0,07 29,20 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 19.000.782.484 4.349.470.710 (14.651.311.774) (77) 84,76 42,82 3.Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 403.842.165 151.172.349 (252.669.816) (63) 1,8 1,5 4.Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 32.180.151 27.253.372 (4.926.779) (15) 0,14 0,27 5.Phaûi traû coâng nhaân vieân 1.492.752.968 913.240.275 (579.512.693) (39) 6,66 8,99 6.Caùc khoaûn phaûi traû, noäp khaùc 1.472.206.522 1.751.047.684 278.841.162 19 6,57 17,24 Toång coäng 22.416.764.290 10.158.260.390 (12.258.503.900) 55 100 100 . 1.2.2.Phaân tích nguoàn voán chuû sôû höõu : BAÛNG CHÆ TIEÂU NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU Chæ tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch Quan heä keát caáu Möùc (ñoàng) Tyû leä (%) Naêm 2003 (%) Naêm 2004 (%) I.Nguoàn voán _quyõ 13.481.556.199 13.596.698.320 115.142.121 0,85 100 99.09 1.Voán kinh doanh 11.291.344.458 9.900.000.000 (1.391.344.458) (12,32) 83,75 72,16 2.Cheânh leäch tyû giaù 1.277.448.889 1.265.216.389 (12.232.500.) (0,96) 9,48 9,22 3.Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 0 2.298.924.742 2.298.924.742 0 16,76 4.Quyõ döï phoøng taøi chính 111.838.770 224.733.189 112.894.419 100,94 0,09 1,64 5.Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 800.924.082 0 (800.924.082) 100 5,94 0 6.Coå phaàn mua laïi 0 (92.176.000) (92.176.000) 0 0,67 II- Nguoàn kinh phí, 0 123.720.069 123.720.069 0 0,90 Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 0 123.720.069 123.720.069 0 0,90 Toång coäng 13.481.556.199 13.720.418.389 238.862.190 1,77 100 100 Caên cöù vaøo baûng chæ tieâu nguoàn voán chuû sôû höõu ta thaáy nguoàn voán chuû sôû höõu naêm 2004 taêng leân so vôùi naêm 2003 laø 238.862.190 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 1,77%. Trong ñoù : +Nguoàn voán _ quyõ taêng 115.142.121 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 0,85%. Maëc duø nguoàn voán _ quyõ taêng nhöng xeùt veà tyû troïng laïi giaûm nheï 0,91%. Ñieàu naøy chöùng toû nguoàn voán _ quyõ tuy coù taêng nhöng vaãn chöa ñaùp öùng ñuû cho nhu caàu SXKD. Tuy nhieân vì tyû troïng veà nguoàn voán _ quyõ chæ giaûm nheï (0,91%) neân vaán ñeà naøy cuõng khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi laém. Cuï theå : - Voán kinh doanh giaûm 1.391.344.458 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 12,32%. - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån taêng 2.298.924.742 ñoàng, Ñoàng thôøi tyû troïng cuûa quyõ ñaàu tö phaùt trieån töø 0% (naêm 2003) leân 16,76% (naêm 2004). - Quyõ döï phoøng taøi chính taêng 112.849.419 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 100,94%. Beân caïnh ñoù tyû troïng cuûa quyõ döï phoøng taøi chính cuõng taêng 1,55% töông öùng. +Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc cuõng taêng leân ñaùng keå. Cuï theå taêng 123.720.069 ñoàng. Tyû troïng nguoàn kinh phí, quyõ khaùc cuõng taêng leân töông öùng töø 0% (naêm 2003) leân 0,9% (naêm 2004). Coù theå noùi ñaây laø 1 daáu hieäu khaû quan ñoái vôùi nguoàn voán cuûa coâng ty nhaèm phuïc vuï cho hoaït ñoäng SXKD. Toùm laïi, qua caùc soá lieäu phaân tích treân ta thaáy trong naêm 2004 coâng ty coù chuù troïng, quan taâm ñeán vieäc tích luyõ noäi boä. Qua ñoù cuõng cho thaáy raèng hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty mang laïi hieäu quaû nhaát ñònh. Vì vaäy coâng ty caàn phaûi tìm caùch duy trì vaø phaùt huy ñieåm maïnh naøy. 2.Phaân tích tình hình taøi chính qua BKQHÑKD naêm 2003- 2004 2.1.Phaân tích tình hình doanh thu : Baûng phaân tích treân cho thaáy doanh thu thuaàn cuûa coâng ty taêng töø 213.638.697.385 ñoàng (naêm 2003) leân 234.550.141.034 ñoàng (naêm 2004).Ñeå coù ñöôïc doanh thu thuaàn taêng 9,8% coâng ty ñaõ taêng toång giaù trò haøng tieâu thuï 10,18%. Nhö vaäy trong khi doanh thu taêng 10,18% thì doanh thu thuaàn taêng 9,8% so vôùi naêm 2003. Ñieàu naøy cho thaáy chaát löôïng tieâu thuï cuûa coâng ty ñaõ taêng. Vaø qua ñoù cuõng chöùng toû ñöôïc söï coá gaéng ñaùng keå cuûa coâng ty, phaán ñaáu laøm taêng lôïi nhuaän cuûa coâng ty. BAÛNG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH NAÊM 2003- 2004 CHÆ TIEÂU Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch 2004/2003 Soá tieàn Tyû troïng (%) Soá tieàn Tyû troïng (%) Möùc cheânh leäch Tyû leä +/- (%) Cô caáu (%) (1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (1) (6) = (5) / (1) (7) = (4) - (2) Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dich vuï 213,861,717,928 235,629,803,267 21,768,085,339  0.10 Caùc khoaûn giaûm tröø 223,020,543 1,079,662,233 856,641,690  3.84 - Chieác khaáu thöông maïi 0 0 - Giaûm giaù haøng baùn 146,558,685 72,243,442 (74,315,243)  (0.5) - Haøng baùn bò traû laïi 63,605,190 994,894,712 931,289,522  14,64 - Thueá TTÑB, thueá XK, thueá GTGT theo pp tröïc tieáp phaûi noäp 12,856,668 12,524,079 (332,589)  (0.03) 1. Doanh thu thuaàn 213,638,697,385 100 234,550,141,034 100 20,911,443,649 0,10 0 2. Giaù voán haøng baùn 206,645,864,211 96.73 227,236,914,455 96.88 20,591,050,244 0,10 0.16 3. Lôïi nhuaän goäp 6,992,833,174 3.27 7,313,226,579 3.12 320,393,405 0,05 (0.16) 4. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 2,521,504,829 1.18 1,433,067,807 0.61 (1,088,437,022) (0,43) (0.57) 5. Chí phí taøi chính 1,363,992,207 0.64 852,483,327 0.36 (511,508,880) (0,38) (0.28) Trong ñoù: Laõi vay phaûi traû 31,118,567 0.01 225,352,691 0.10 194,234,124 6,24 0.08 6. Chi phí baùn haøng 3,680,522,015 1.72 2,622,651,541 1.12 (1,057,870,474) (0,29) (0.60) 7. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 2,223,776,475 1.04 2,159,679,398 0.92 (64,097,077) (0,03) (0.12) 8. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD 2,246,047,306 1.05 3,111,480,120 1.33 865,432,814 0,39 0.28 9. Thu nhaäp khaùc 644,879,247 0.30 129,196,607 0.06 (515,682,640) (0,80) (0.25) 10. Chi phí khaùc 11,264,277 0.01 66,141,198 0.03 54,876,921 4,87 0.02 11. Lôïi nhuaän khaùc 633,614,970 0.30 63,055,409 0.03 (570,559,561) (0,90) (0.27) 12. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 2,879,662,276 1.35 3,174,535,529 1.35 294,873,253 0,10 0.01 Toång thu nhaäp chòu thueá 2,502,887,756 1.17 2,685,936,602 1.15 183,048,846 0,07 (0.03) Thueá suaát 32% 0.00 28% 0.00 0 0.00 13. Thueá TNDN phaûi noäp 800,924,082 0.37 752,062,249 0.32 (48,861,833) 0.06 (0.05) 14. Lôïi nhuaän sau thueá 2,078,738,194 0.97 2,422,473,280 1.03 343,735,086 0,17 0.06 - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 251.080.639 401.441.939 - Tyû leä 12,08% 17,94% - Quyõ khen thöoûng 10% 207.863.376 225.788.837 - Quyõ phuùc lôïi 5% 103.931.688 112.894.419 - Coå töùc 1.332.000.000 1.421.128.729 - % treân voán ñieàu leä 13,45% 13,99% (Nguoàn töø phoøng keá toaùn) 2.2.Phaân tích tình hình lôïi nhuaän : Döïa vaøo soá lieäu ôû baûng phaân tích KQHÑKD 2003- 2004 cuûa coâng ty ta thaáy coâng ty coù toång lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2003 laø 2.879.662.276 ñoàng, naêm 2004 laø 3.174.535.529 ñoàng. Nhö vaäy, so vôùi naêm 2003 toång lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2004 taêng 294.873.253 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 10,24%. Ñaây laø bieåu hieän toát veà chieàu höôùng gia taêng lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Trong ñoù : - Do hoaït ñoäng kinh doanh laøm taêng 865.432.814 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä taêng 39%. - Do thu nhaäp khaùc laøm giaûm 515.682.640 ñoàng, töông öùng vôùi tyû leä giaûm 79,97%. Toùm laïi, nhìn chung keát quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty trong naêm höùa heïn nhieàu trieån voïng. Theå hieän toång lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaõ taêng 10,24%, doanh thu thuaàn taêng 9,8%, chaát löôïng tieâu thuï taêng. Caùc bieän phaùp kích thích tieâu thuï vaø thanh toaùn ñaõ ñöôïc söû duïng hôïp lyù, caùc chi phí ñöôïc quaûn lyù vaø söû duïng coù hieäu quaû. 2.3.Phaân tích taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy leân doanh lôïi vaø ruûi ro : a.Ñoä nghieâng ñoøn baåy kinh doanh BAÛNG PHAÂN TÍCH TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑOØN BAÅY LEÂN DOANH LÔÏI VAØ RUÛI RO Chæ tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Cheânh leäch Soá tieàn Soá tieàn Soá tieàn Tyû troïng % 1. Toång doanh thu 213.638.697.385 234.550.141.034 20.911.443.649 9,79 2. Toång ñònh phí (F) 5.904.298.490 4.782.330.939 (1.121.967.551) (19,00) 3. Toång bieán phí (V) 206.645.864.211 227.236.914.455 20.591.050.244 9,96 4. EBIT 1.088.534.684 2.530.895.640 1.442.360.956 132,50 5. Laõi vay (R) 31.118.567 225.352.691 194.234.124 624,17 DOL=(EBIT+F)/EBIT 6,42 2,89 (3,53) (55,02) DFL=(EBIT/[EBIT-R]) 1,03 1,10 0,07 6,64 DTL=DOL*DFL 6,61 3,17 (3,44) (52,03) DOL2003 = = 6,42 DOL2004 = = 2,89 Ñoä nghieâng ñoøn baåy kinh doanh cuûa naêm 2004 giaûm so vôùi naêm 2003 töø 6,42 (naêm 2003) coøn 2,89 (naêm 2004). Qua ñoù cho thaáy ñoä ruûi ro trong kinh doanh naêm 200 thaáp hôn so vôùi naêm 2003. DOL cuûa naêm 2004 baèng 2,89 coù nghóa laø cöù 1% thay ñoåi trong doanh thu töø möùc doanh thu cô baûn laø 234.550.141.034 ñoàng ñöa ñeán 2,89% thay ñoåi trong EBIT theo cuøng chieàu vôùi thay ñoåi trong doanh thu. Noùi caùch khaùc, moät gia taêng 10% trong doanh thu ñöa ñeán moät gia taêng 28,9% trong EBIT. Töông töï, moät suït giaûm 10% trong doanh thu ñöa ñeán moät suït giaûm 28,9% trong EBIT. DOL cuûa moät doanh nghieäp caøng lôùn, ñoä phoùng ñaïi cuûa thay ñoåi doanh thu ñoái vôùi thay ñoåi EBIT caøng cao. b.Ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính (DFL) : DFL2003 = =1,03 DOL2004 = = 1,10 Naêm 2004 ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính cuûa coâng ty taêng so vôùi naêm 2003 cho thaáy ñoä ruûi ro trong taøi chính naêm 2004 cao hôn so vôùi naêm 2003. DFL cuûa naêm 2004 baèng 1,10 coù nghóa laø moãi thay ñoåi 1% trong EBIT töø möùc EBIT cô baûn 2.530.895.640 ñoàng seõ ñöa ñeán moät thay ñoåi 1,10% trong EPS theo cuøng chieàu vôùi thay ñoåi trong EBIT. c. Ñoä nghieâng ñoøn baåy toång hôïp (DTL) : DTL2003 = DOL*DFL = 6,61 DTL2004 = DOL*DFL = 3,17 Taùc ñoäng soá nhaân toång hôïp cuûa ñoøn baåy kinh doanh vaø ñoøn baåy toång hôïp ñöôïc goïi laø ñoä nghieâng ñoøn baåy toång hôïp (DTL). DTL cuûa naêm 2003 baèng 6,61 coù nghóa laø moãi thay ñoåi 1% trong doanh thu töø möùc doanh thu cô baûn 213.638.697.385 ñoàng ñöa ñeán moät thay ñoåi 6,61% trong EPS cuûa coâng ty. Töông töï nhö vaäy DTL naêm 2004 cuûa coâng ty baèng 3,17 (thaáp hôn naêm 2003) coù nghóa laø moãi thay ñoåi 1% trong doanh thu töø möùc doanh thu cô baûn 234.550.141.034 ñoàng ñöa ñeán moät thay ñoåi 3,17% trong EPS cuûa coâng ty coå phaàn NAM TIEÁN. 3.Phaân tích tình hình taøi chính qua caùc tyû soá taøi chính : 3.1.Phaân tích tyû soá khaû naêng thanh toaùn : a.Tyû soá khaû naêng thanh toaùn hieän haønh : Naêm2003 = = 1,25 Naêm2004 = = 1,71 Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh naêm 2003 thaáp hôn naêm 2004 laø 0,46. Ñaây laø 1 tyû soá töông ñoái thaáp theå hieän khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Cuï theå : - Tình hình döï tröõ taøi saûn naêm 2004 cao hôn nhieàu so vôùi naên 2003. Beân caïnh ñoù nôï ngaén haïn cuõng gaûim theo töông öùng. Do ñoù, daãn deán khaû naêng thanh toaùn hieän haønh cuûa naêm 2004 laø cao hôn so vôùi naêm 2003. - Tyû soá naøy ôû caû 2 naêm tuy coù hôi thaáp nhöng ñaây khoâng phaûi laø 1 xu höôùng xaáu. Bôûi vì trong caû 2 naêm naøy coâng ty ñaõ söû duïng khaù nhieàu voán löu ñoäng cho vieâïc môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh. Vôùi tyû soá 1,71 laàn (naêm 2004) coù nghóa laø trò giaù TSLÑ cuûa coâng ty lôùn gaáp 1,71 laàn so vôùi nôï ngaén haïn. b.Tyû soá khaû naêng thanh toaùn nhanh : Naêm2003 = = 1,02 Naêm2004 = = 0,8 Tyû soá khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty naêm 2004 thaáp hôn naêm 2003 vaø ñeàu töông ñoái thaáp, bieåu hieän khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty ñang ôû tình traïng khoâng ñöôïc toát vì caàn phaûi tieâu thuï haøng toàn kho môùi coù theå thanh toaùn ngay caùc khoaûn nôï ñeán haïn. c. khaû naêng thanh toaùn laõi vay. Naêm2003 = = 34,98 Naêm2004 = = 11,23 Khaû naêng thanh toaùn laõi vay naêm 2004 taáhp hôn so vôùi naêm 2003. Tuy nhieân tuyø theo ngaønh ngheà kinh doanh vaø chu kyø hoaït ñoäng cuûa ñôn vò maø tyû leä naøy coù theå cao hôn hoaëc thaáp hôn so vôùi nguyeân taéc cô baûn. Trong naêm 2003 soá laàn hoaøn traû laõi vay laø 34,98 laàn, nghóa laø cöù 1 ñoàng chi phí laõi nôï vay thì coâng ty phaûi coù 34,98 ñoàng lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø tröôùc laõi vay ñeå thanh toaùn. Naêm 2004 khaû naêng thanh toaùn laõi vay gaûim coøn 11,23 laàn. Neáu so vôùi nguyeân taéc cô baûn thì khaû naêng thanh toaùn laõi vay cuûa 2 naêm naøy laø hôi thaáp. 3.2 Cô caáu voán. a. Tyû soá nôï treân taøi saûn. Naêm2003 = = 62,52 Naêm2004 = = 42,80 Heâï soá nôï naêm 2004 thaáp hôn so vôùi naêm 2003. Cuï theå : - Trong naêm 2004 coâng ty ñaõ gia taêng nguoàn voán chuû sôû höõu. Cuï theå laø coâng ty ñaõ gia taêng nguoàn voán _ quyõ vaø nguoàn kinh phí, quyõ khaùc. - Heä soá nôï giaûm xuoáng laø 1 bieåu hieän toát cho caùc chuû nôï. Töø ñoù coù theå aûnh höôûng ñeán vieäc vay nôï cuûa coâng ty, aûnh höôûng ñeán laõi suaát maø coâng ty phaûi traû cho caùc chuû nôï khi vay nôï theâm. b.Tyû soá nôï treân voán coå phaàn : Naêm2003 = = 1,67 Naêm2004 = = 0,75 Heä soá nôï treân voán coå phaàn cuûa coâng ty naêm 2004 giaûm so vôùi naêm 2003. Cuï theå : - Trong naêm 2004 coâng ty ñaõ taêng voán coå phaàn töø 13.481.556.199 ñoàng (naêm 2003) leân 13.720.418.389 ñoàng. - Khi so saùnh töông quan cuûa vieäc giaûm nôï vôùi laõi roøng treân voán coå phaàn cho thaáy coâng ty giaûm nôï töø 167% (naêm 2003) xuoáng coøn 75% (naêm 2004) ñaõ laøm cho laõi roøng treân voán coå phaàn giaûm xuoáng. Vì vaäy coâng ty neân caân nhaéc, xem xeùt kyõ vaán ñeà naøy. 3.3.Phaân tích tyû soá hoaït ñoäng : a.Soá voøng quay haøng toàn kho : Naêm2003 = = 41,64 Naêm2004 = = 27,67 So vôùi naêm 2003 thì soá voøng quay haøng toàn kho cuûa coâng ty naêm 2004 thaáp hôn nhieàu. Tuy nhieân tyû soá naøy (27,67 voøng) cuõng khoâng phaûi laø quaù thaáp so vôùi 1 doanh nghieäp thuoäc lónh vöïc saûn xuaát nhö coâng ty coå phaàn NAM TIEÁN. Ñieàu naøy cho thaáy tình hình luaân chuyeån haøng toàn kho cuûa coâng ty khaù toát. Töø ñoù, goùp phaàn naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng cho coâng ty. Ñaây laø 1 ñieåm maïnh maø coâng ty caàn phaùt huy. b.Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu : Naêm2003 = = 11,56 Naêm2004 = = 31,58 Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu naêm 2004 cao hôn so vôùi naêm 2003 nhöng möùc cheânh leäch naøy coù theå chaáp nhaän ñöôïc vì vieäc giaûm soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu laø do coâng ty ñang aùp duïng chính saùch baùn chòu ñeå taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh vaø tieâu thuï saûn phaåm cho coâng ty. c.Hieäu suaát söû duïng TSCÑ : Naêm2003 = = 98,73 Naêm2004 = = 127,19 Naêm 2003 voán coá ñònh quay ñöôïc 98,73 voøng coù nghóa laø cöù 1 ñoàng voán coá ñònh thì taïo ñöôïc 98,73 ñoàng doanh thu thuaàn. Naêm 2004 voán coá ñònh quay nhanh hôn so vôùi naêm 2003 vaø ñaït 127,19 voøng. Nguyeân nhaân laøm cho soá voøng quay taêng laø do caû doanh thu thuaàn vaø TSCÑ naêm 2004 ñeàu taêng so vôùi naêm 2003 nhöng do toác ñoä taêng cuûa doanh thu thuaàn lôùn hôn toác ñoä taêng cuûa TSCÑ töø ñoù daãn ñeán hieäu suaát söû duïng TSCÑ naêm 2004 ñaït hieäu quaû cao hôn. d.Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn : Naêm2003 = 213.638.697.385 = 5,94 35.972.517.322 Naêm2004 = 234.550.141.034 = 9,78 23.987.230.934 Naêm 2004 hieäu quaû söû duïng toaøn boä voán cao hôn naêm 2003. Doanh thu thuaàn taêng 9,8%, toång taøi saûn giaûm 33,32% daãn ñeán hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn naêm 2004 taêng so vôùi naêm 2003 nhöng tyû leä giaûm khoâng ñaùng keå. Ñieàu naøy cuõng cho thaáy hieäu quaû söû duïng taøi saûn cuûa coâng ty ñaït hieäu quaû. Vì vaäy, coâng ty caàn coù bieän phaùp caûi tieán tình hình söû duïng taøi saûn. e.Hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn : Naêm2003 = 213.638.697.385 = 15,85 13.481.556.199 Naêm2004 = 234.550.141.034 = 17,09 13.720.418.389 Hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn cuûa caû 2 naêm ñeàu khaù cao vaø töông ñoái oån ñònh. Ñieàu naøy chöùng toû hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn cuûa coâng ty khaù toát. Do ñoù coâng ty caàn duy trì vaø phaùt huy ñieåm maïnh naøy. 3.4 Tyû soá sinh lôïi. a. Tyû soá lôïi nhuaän treân doanh thu. Naêm2003 = = 0,003 Naêm2004 = = 0,007 Tyû soá lôïi nhuaän treân doanh thu cuûa naêm 2004 hôn gaáp ñoâi so vôùi naêm 2003. Ñieàu naøy chöùng toû hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty mang laïi hieäu quaû toát. Ñaây cuõng laø 1 vaán ñeà ñaùng ñöôïc quan taâm bôûi vì nguyeân nhaân coù theå laø do chi phí thaáp hôn hoaëc do giaù baùn cao hôn hoaëc do caû hai. b. Tyû soá lôïi nhuaän treân toång taøi saûn (ROA). Naêm2003 = = 0,02 Naêm2004 = = 0,07 Theo phöông phaùp phaân tích Dupont ta coù coâng thöùc tính ROA nhö sau : ROA = Laõi roøng = Laõi roøng * Doanh thu Toång taøi saûn Doanh thu Toång taøi saûn Döïa vaøo soá lieäu ñaõ phaân tích ôû treân thì tyû soá lôïi nhaäun treân toång taøi saan3 cuûa naêm 2004 (7%) lôùn hôn naêm 2003 (3%) chöùng toû khaû naêng sinh lôïi cuûa coâng ty coù taêng leân. Nhö vaäy, tyû soá lôïi nhuaän treân toång taøi saûn naêm 2004 cao hôn naêm 2003 laø do soá voøng quay toaøn boä voán naêm 2004 cao hôn nhieàu so vôùi naêm 2003, coù nghóa laø vieäc toå chöùc söû duïng voán cuûa coâng ty ñaït hieäu quaû cao. c. Tyû soá lôïi nhuaän treân voán coå phaàn(ROE). Naêm2003 = = 0,05 Naêm2004 = = 0,12 Naêm 2004 tyû soá lôïi nhuaän treân voán coå phaàn ñaõ ñöôïc naâng cao so vôùi naêm 2003. Ñaëc bieät tyû soá lôïi nhuaän treân toång taøi saûn cuûa 2 naêm : naêm 2003 laø 2%, naêm 2004 laø 7% trong khi tyû soá lôïi nhuaän treân voán coå phaàn naêm 2003 laø 5%, naêm 2004 laø 12%. Ñieàu naøy cho thaáy coâng ty ñaõ söû duïng voán vay coù hieäu quaû neân ñaõ khuyeách ñaïi ñöôïc tyû soá laõi roøng treân voán coå phaàn cao hôn tyû soá laõi roøng treân toång taøi saûn. III. Thöïc traïng laäp KHTC taïi coâng ty trong thôøi gian vöøa qua : Coâng taùc laäp KHTC cho naêm 2004 vöøa qua cuûa coâng ty : Caên cöù vaøo keát quaû hoaït ñoäng SXKD ñaõ ñaït ñöôïc cuõng nhö tình hình taøi chính cuï theå cuûa coâng ty ôû naêm 2003, keát hôïp vôùi nhöõng naêng löïc saün coù cuûa mình, coâng ty ñaõ laäp caùc baùo caùo taøi chính cho naêm 2004 nhö sau : Doanh thu thuaàn naêm 2004 taêng so vôùi naêm 2003 vôùi EBIT laø 2.530.895.640 ñoàng. Lôïi nhuaän laø 1.659.990.923 ñoàng sau khi traû treân 108.552.155 ñoàng vay nôï (töø naêm 2004 trôû ñi coâng ty ñöôïc giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp). Döïa vaøo baûng “Nguoàn vaø söû duïng nguoàn naêm 2004” cho thaáy doøng tieàn hoaït ñoäng cuûa coâng ty khoâng ñuû ñeå traû lôïi töùc coå phaàn vaø ñeå cung caáp tieàn maët caàn thieát cho ñaàu tö vaø gia taêng voán luaân chuyeån. Caùc baùo caùo taøi chính cho naêm 2004 cuûa coâng ty NAM TIEÁN : BAÙO CAÙO THU NHAÄP Chæ tieâu Naêm 2004 1.Doanh thu thuaàn (REV) 234.550.141.034 2.Chi phí hoaït ñoäng (CGS) 232.019.245.394 3.EBIT 2.530.895.640 4.Laõi vay ( INT) 225.352.691 5. Laûi tröôùc thueá (EBT) 2.305.542.949 6.Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (Tax) 645.552.026 7.Laõi roøng 1.659.990.923 NGUOÀN VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN Nguoàn Laõi roøng (NET) 1.659.990.923 Khaáu hao (DEP) 657.464.695 Doøng tieàn hoaït ñoäng (OCF) 2.317.455.618 Vay (rD) 34.335.322 Phaùt haønh coå phaàn (SI) 0 Toång nguoàn 2.351.790.940 Söû duïng nguoàn Taêng voán luaân chuyeån (rNWC) 1.638.223.326 Ñaàu tö (INV) (707.540.489) Lôïi töùc coå phaàn (DIV) 1.421.108.103 Toång söû duïng 2.351.790.940 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 2004 Naêm 2004 Taøi saûn Voán luaân chuyeån (NWC) TSCÑ (FA) Toång taøi saûn Nguoàn voán Nôï vay (D) Voán coå phaàn (E) Toång nôï vaø voán coå phaàn 7.254.323.595 6.574.646.949 13.828.970.544 108.552.155 13.720.418.389 13.828.970.544 PHAÀN III : NHAÄN XEÙT VEÀ TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TRONG 2 NAÊM 2003 –2004, LAÄP KHTC NAÊM 2005, CAÙC GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ VEÀ VIEÄC LAÄP KHTC TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN NAM TIEÁN I. Nhaän xeùt veà tình hình taøi chính cuûa coâng ty trong 2 naêm 2003 – 2004 : 1.Öu ñieåm : - Löôïng voán trích laäp caùc quyõ taêng leân chöùng toû coâng ty coù tích luyõ noäi boä, hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty coù hieäu quaû. - Hieäu quaû söû duïng TSCÑ cuûa coâng ty ngaøy caøng cao. - Khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty ñang toát daàn leân, coâng ty coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï. - Phaùt huy ñöôïc hieäu quaû söû duïng nguoàn voán hieän coù, thu nhaäp moãi coå phieáu ngaøy caøng taêng. - Haøng baùn bò traû laïi giaûm chöùng toû chaát löôïng haøng hoaù taêng leân, tieát kieäm ñöôïc chi phí baùn haøng. - Trong ñieàu kieän kinh doanh coù laõi nhö hieän naycuûa coâng ty thì vieäc söû duïng voán vay laø öu ñieåm lôùn cuûa coâng ty vì noù seõ khuyeách ñaïi laõi roøng cuûa coâng ty. 2.Nhöôïc ñieåm : - Coâng ty ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm neân vieäc ñöùng tröôùc nhöõng khoù khaên veà TSCÑ nhö nhaø xöôûng, maùy moùc, coâng ngheä cuõ kyõ, laïc haäu laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Chính vì vaäy vieäc trang bò maùy moùc hieän ñaïi, naâng caáp nhaø xöôûng laø vaán ñeà caáp thieát ñeå taêng naêng suaát lao ñoäng. - Khaû naêng töï chuû veà taøi chính cuûa coâng ty bò giaûm xuoáng do caùc khoaûn nôï vay taêng leân. - Nôï vay taêng leân ñaëc bieät laø caùc khoaûn vay ngaén haïn taêng cao laøm taêng gaùnh naëng traû laõi vay cuûa coâng ty. - Soá voán cuûa coâng ty bò beân ngoaøi chieám duïng taêng leân. Ñaëc bieät laø caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng vaø traû tröôùc ngöôøi baùn. - Tyû soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu giaûm, khaû naêng thanh toaùn hieän haønh vaø khaû naêng thanh toaùn töùc thôøi coøn chöa cao. - Chi phí SXKD coù tyû leä taêng cao hôn tyû leä taêng cuûa doanh thu thuaàn aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa coâng ty. - Vieäc môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu cuûa coâng ty coøn chöa cao. II. Laäp KHTC döï kieán naêm 2005 taïi coâng ty coå phaàn NAM TIEÁN: Caùc baùo caùo taøi chính (döï kieán) naêm 2005 cuûa coâng ty : BAÙO CAÙO THU NHAÄP Chæ tieâu Naêm 2005 1.Doanh thu thuaàn 304.915.183.344 2.Chi phí hoaït ñoäng 278.423.094.473 3.EBIT 26.492.088.871 4.INT 222.700.212 5.EBT 26.269.388.659 6.TAX 7.355.428.825 7.NET 18.913.959.834 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN DÖÏ KIEÁN 2005 Naêm 2005 Taøi saûn Voán luaân chuyeån (NWC) TSCÑ (FA) Toång taøi saûn Nôï vaø voán coå phaàn Nôï vay (D) Voán coå phaàn (E) Toång nôï vaø voán coå phaàn 9.430.620.674 8.547.041.034 17.977.661.707 2.474.446.807 15.503.214.900 17.977.661.707 NGUOÀN VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN Nguoàn Laõi roøng (NET) 18.913.959.834 Khaáu hao (DEP) 657.464.695 Doøng tieàn hoaït ñoäng (OCF) 19.571.424.529 Vay (rD) 2.365.894.652 Phaùt haønh coå phaàn (SI) 0 Toång nguoàn 21.937.319.181 Söû duïng nguoàn Taêng voán luaân chuyeån (rNWC) 2.176.297.079 Ñaàu tö (INV) 2.738.458.251 DIV (90% NET) 17.022.563.851 Toång söû duïng 21.937.319.181 KHTC döï kieán naêm 2005 cho coâng ty coå phaàn NAM TIEÁN laø doanh soá taêng 30%, chi phí hoaït ñoäng döï kieán taêng 20% coâng ty seõ khoâng phaùt haønh coå phaàn thöøông, neáu thieáu thì coâng ty seõ vay theâm vôùi laõi suaát 9%, tyû leä chi traû coå töùc 90%, voán luaân chuyeån vaø taøi saûn coá ñònh taêng 30% ñeå hoå trôï cho doanh soá taêng theâm. III. Caùc giaûi phaùp, kieán nghò veà vieäc laäp KHTC taïi coâng ty coå phaàn NAM TIEÁN : - Do coâng ty coù nhieàu xí nghieäp saûn xuaát taïi nhöõng ñòa ñieåm khaùc nhau, saûn xuaát nhöõng loaïi hình saûn phaåm khaùc nhau neân toàn taïi heä thoáng soå saùch keá toaùn cho töøng xí nghieäp. Do vaäy khi toång hôïp soá lieäu ôû boä phaän keá toaùn toång hôïp cuûa coâng ty coù nhöõng khoaûn muïc thöôøng hay bò truøng laép nhö thueá tieâu thuï ñaëc bieät, chi phí baùn haøng, chi phí QLDN, … daãn ñeán nhöõng döï baùo sai soùt trong vieäc laäp KHTC ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty. Hieän taïi trong baùo caùo quyeát toaùn haèng naêm coâng ty chöa laäp baùo caùo löu chuyeån tieàn teä. Vì vaäy coâng ty neân sôùm laäp baùo caùo naøy vì noù thaát söï caàn thieát cho 1 oâng ty XNK thöôøng phaùt sinh nhieàu loaïi ngoaïi teä nhö coâng ty coå phaàn NAM TIEÁN. Khi tieán haønh phaân tích baùo caùo naøy seõ cho thaáy caùc doøng tieàn ra, doøng tieàn vaøo cuûa caùc loaïi tieàn maët (bao goàm tieàn maët taïi quyõ, tieàn gôûi ngaân haøng, caùc loaïi chöùng thö coù giaù trò nhö tieàn … ). Vôùi noäi dung cô baûn laø phaûn aùnh löôïng tieàn chu chuyeån qua caùc maët hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty, baùo caùo löu chuyeån tieàn teä chính laø coâng cuï höõu hieäu ñeå ñaùnh giaù khaû naêng ñaùp öùng nhöõng cô hoäi kinh doanh, laø 1 coâng cuï laäp keá hoaïch : lieân keát caùc chính saùch traû laõi vôùi caùc maët hoaït ñoäng cuûa coâng ty, laäp keá hoaïch taøi trôï cho vieäc taùi saûn xuaát … Caùc tyû soá tieàn maët coù theå thieát laäp töø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä laø keát quaû cuûa 1 quaù trình tích luyõ trong suoát moät kyø baùo caùo seõ giuùp cho ngöôøi phaân tích coù ñöôïc caùi nhìn toång quaùt hôn veà tình hình taøi chính voán ñoâi khi khoâng ñöôïc ñaùnh giaù chính xaùc do bò phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo tính chaát thôøi dieåm cuûa vieäc laäp baùo caùo taøi chính. Tuy nhieân neáu xeùt veà chi phí ñeå tieán haønh coâng vieäc naûytong moái quan heä vôùi lôïi ích maø noù coù theå ñem laïi trong söï phaùt trieån laâu daøi cuûa coâng ty thì coâng ty neân töøng böôùc hoaøn chænh heä thoáng baùo caùo taøi chính. - Hieän taïi coâng ty chöa chuù troïng laém vaøo vieäc laäp KHTC. Vì vaäy, ñeå traùnh caùc baát ngôø vaø chuû ñoäng ñoái phoù vôùi nhöõng söï kieän baát ngôø khoâng theå traùnh ñöôïc xaûy ra trong kinh doanh, coâng ty neân laäp KHTC haøng naêm keát hôïp chaët cheõ vôùi vieäc laäp keá hoaïch kinh doanh cuûa mình cho naêm tôùi ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toât hôn trong kinh doanh. Toùm laïi, laäp KHTC laø 1 coâng vieäc quan troïng trong ñieàu haønh cuõng nhö quaûn lyù caùc hoaït ñoäng SXKD cuûa doanh nghieäp. Thoâng qua vieäc laäp KHTC seõ cung caáùp nhöõng thoâng tin höõu ích cho chuû doanh nghieäp, caùc cô quan nhaø nöôùc coù lieân quan vaø nhöõng ai quan taâm ñeán hoaït ñoäng vaø hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù cuõng khoâng ngöøng phaùt hieän vaø khai thaùc nhöõng khaû naêng tieàm taøng cuõng nhö xaùc ñònh nguyeân nhaân, nguoàn goác cuûa nhöõng ñieàu coøn yeáu keùm cuûa doanh nghieäp ñeå coù nhöõng bieän phaùp xöû lyù thích hôïp nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuõng nhö tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp trong nhöõng naêm tieáp theo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Nam Tiến.doc
Luận văn liên quan