Đề tài Phân tích tình hình tài chính năm 2007 công ty cổ phần Bibica

Đe tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang mở cửa và hội nhập với thế giới. Đòi hỏi moi doanh nghiệp phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về quản lý, về công nghệ, về thông tin . đế theo kịp xu hướng phát triển chung của xã hội nếu không muốn bị quy luật nghiệt ngã của kinh tế thị trường đào thải. Vì thế các doanh nghiệp luôn phải nắm chắc nội lực của mình: Cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn, nguồn nhân lực . đang ở mức độ nào. Phân tích tình hình hoạt động tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp giải đáp được câu hỏi này. Trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ có những giải pháp thích hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn của quá trình hoạt động SXKD.Đối với công ty qua việc thực hiện đề tài cho thấy bức tranh tổng quát về thực trạng tình hình tài chính của công ty. Đe tài đã hệ thống hóa phương pháp luận làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty một cách toàn diện theo một phương pháp logic, khoa học. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp khả thi và thiết thực đế góp phần cải thiện tình hình tài chính của công ty. Hoạt động tài chính góp phần quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ cho các nhà quản lý doanh nghiệp và cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty. Từ đó, có những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh. Với nhận thức đó, em đã quyết định chọ đề tài Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty BIBICA năm 2007 cho luận văn của mình. Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu , đánh giá toàn bộ thực trạng tài chính của doanh nghiệp, phát hiện các nguyên nhân tác động, các yếu tố tiêu cực và tích cực ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp có hiệu quả, giúp doanh nghiệp ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phân tích tài chính luôn cần một sự am hiểu sâu sắc về đặc thù ngành nghề, thị trường của doanh nghiệp, kinh nghiệm thực tế trong sự nhìn nhận và đánh giá của từng chỉ tiêu kinh tế và những kiến thức xã hội khác. Do đó, dù em đã rất cố gắng nhưng chắc chắn bài luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự quan tâm chỉ dẫn và đánh giá của quý thầy cô cùng các bạn. MỤC LỤC ■ ■ PHẦN I: Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính Trang 5 Chương I: Cơ Sở lý luận phân tích tình hình tài chính .5 1./ Bản chất tài chính và ý nghĩa của phân tích tài chính .5 1.1/ Bản chất tài chính doanh nghiệp 5 1.2/ Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính 5 2./ Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích tài chính 6 2.1 / Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính .6 2.2/ Mục tiêu của phàn tích tài chính 6 3./ Tài liệu, phương pháp phân tích 6 3.1/ Tài liệu phân tích 6 3.1.1) Bảng cân đối kể toán .6 3.1.2) Bảng báo cáo kết quả kinh doanh .8 3.1.3) Bảng lưu chuyển tiền tệ 9 3.2/ Phương pháp phân tích .9 3.2ềl) Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn 9 3.2.2) Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty thông qua phân tích cơ cấu đầu tư .9 3.2.2.a) Tỷ suất đầu tư tài sản dài hạn 10 3.2.2.b) Tỷ suất đầu tư tài sản ngắn hạn .10 3.2.2.C) Tỷ suất nợ 10 3.2.2.d) Tỷ suất tài trợ .10 3.2Ế3) Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 11 3.2.3.a) Hệ số thanh toán hiện hành .11 3.2.3.b)Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 11 3.2.3.c) Hệ số thanh toán nhanh .11 3.2.4) Chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động .12 3.2.4.a) Số vòng quay các khoản phải thu 12 3.2.4.b) Kỳ thu tiền bình quân 13 3.2.4.C) Số vòng luân chuyển hàng tồn kho .13 3.2.4.d) Kỳ luân chuyển hàng tồn kho .13 3.2.4.e) Hiệu suất sử dụng tài sản .14 3.2.4.Í) Hiệu suất sừ dụng tài sản dài hạn 14 3.2.4.g) Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn .14 3.2.5) Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả .14 3.2.5.a) Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và thu nhập .14 3.2.5.b)Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí 14 3.2.5.c) Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 15 3.2.5.d)Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu 15 3.2.6) Một số chỉ tiêu đánh giá giá trị thị trường .15 3.2.6.a) Thu nhập trên mỗi cổ phiếu .16 3.2.6.b) Tỷ suất giá thị trường trên thu nhập mỗi cổ phiếu thường 15 3Ế2.6.c)Tỷ lệ trả lãi cho mỗi cổ phiếu .16 Chương II: Giới thiệu về công ty cổ phần BIBICA 17 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty .17 2. Chức năng,nhiệm vụ và vai trò Công Ty 19 2.1) Chức năng 19 2.2) Nhiệm vụ 19 2.3) Mục tiêu của công ty 20 2.4) Các thành tựu đạt được 20 2.5) Năng lực và công nghệ sản xuất 21 3. Cơ Cấu Tổ Chức .22 3.1) Hội đồng quản trị .22 3.2) Tổng Giám Đốc Công Ty 23 3.3) Phó Tổng Giám Đốc 23 3.4) Ban Kiểm Soát .ẵ .23 3.5) Các phòng ban .24 4. Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Của Công Ty 26 PHẦN II: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần BIBICA .26 Chương I: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 26 1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .26 2. Phân tích các chi tiết, các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty 28 2.1) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh .28 2.2) Lợi nhuận khác 32 Chương II: Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản của công ty BIBICA năm 2007 34 1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản 35 2. Phân tích sự biển động của tài sản ngắn hạn 39 3. Phân tích sự biến động của tài sản dài sản .41 Chương III: Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn của công ty BIBICA năm 2007 .47 1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn .47 2. Phân tích sự biến động của nợ phải trả .51 3. Phân tích sự biến động của vốn chủ sở hữu .53 Chương IV: Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty ễ. 56 1. Phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp .56 1.1) Phân tích các khoản nợ ngắn hạn .56 1.2) Phân tích các khoản thu ngắn hạn 60 2. Phân tích khả năng thanh toán của công ty 64 2ểl) Phân tích khả năng thanh toán hiện hành qua 3 năm 2005,2006,2007 64 2.2) Phân tích khả năng thanh toán nhanh qua 3 năm 2005,2006,2007 .66 Chương V: Phân tích các tỷ số tài chính .68 1. Tỷ số về cơ cấu tài chính 68 1.1) Tỷ số nợ .68 1.2) Tỷ số thanh toán lãi vay .69 1.3) Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 70 2. Tỷ sổ hoạt động 71 2.1) Vòng quay tồn kho .71 2.2) Kỳ thu tiền bình quân .72 2.3) Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 73 2ử4) Vòng quay tài sản 74 3. Tỷ số sinh lời .,.ễ 74 3.1) Doanh lợi tiêu thụ (ROS) .75 3.2) Doanh lợi tài sản (ROA) 75 3.3) Doanh lợi vốn tự có (ROE) 76 4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cổ phần 78 4.1) Phân tích thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 78 4.2) Phân tích tỷ số giá cổ phiếu trên thu nhập mỗi cổ phiếu (P/E) 78 PHÀN III: Kết luận và kiến nghị .80 1./ Kết luận .80 1.1/ Tài sản 80 1.2/ Nguồn vốn 81 1.3/ Kết quả hoạt động kinh doanh .81 2./Kiến nghị .81 Tài liêu tham khảo 86

pdf90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 3202 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính năm 2007 công ty cổ phần Bibica, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích tình hình tài chính năm 2007 công ty cổ phần Bibica.pdf
Luận văn liên quan