Đề tài Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí

Mục lụcTrang LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 3 I. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 3 1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. 3 1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp : 3 1.2. Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: 4 2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 5 II. Hệ Thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 7 1. Khái niệm và ý nghĩa. 7 1.1. Khái niệm: 7 1.2. ý nghĩa: 7 2. Vai trò mục đích và các yêu cầu đối với hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp. 7 2.1. Vai trò: 7 2.2. Mục đích : 8 2.3. Các yêu cầu đối với hệ thống thông báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp: Error! Bookmark not defined. 3. Nguyên tắc trình bầy thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán. 9 4. Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp: 10 4.1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN): 11 4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DN): 13 4.3. Báo cáo lu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03- DN): 15 4.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B04- DN): 18 5. Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán. 19 5.1. Nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp đợc rút ra trên cơ sở số liệu của BCĐKT: 19 5.2. Nhóm chỉ tiêu có liên hệ giữa BCĐKT với BCKQKD trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp: 21 III. Nội dung và phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 23 1. Phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 23 2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp: 24 2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiêp: 25 2.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp: 31 2.3. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSLĐ: 33 2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 36 2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp: 40 IV- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 41 PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LỜNG CƠ KHÍ CHỦ YẾU THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 45 I. Giới thiệu chung về công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí. 45 1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 45 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 45 1.2 . Đặc điểm về tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty: 47 1.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 50 2. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán của công ty. 51 2.1. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 51 2.2. Đặc điểm sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty: 54 II. Phân tích tình hình tài chính của công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí thông qua Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả kinh doanh. 55 1. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí. 55 2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí thông qua BCĐKT và BCKQKD năm 1999- 2000: 58 2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty: 58 2.2. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí. 68 2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí: 69 2.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 76 2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn: 83 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LỜNG CƠ KHÍ. 86 I. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty: 86 II. Các kiến nghị và phơng hớng nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lờng cơ khí trong những năm tới: 89 1. Các kiến nghị đối với Công ty: 89 1.1. Kiến nghị về công tác quản lý: 89 1.2. Kiến nghị về công tác kế toán: 90 1.3. Kiến nghị về công tác phân tích tài chính: 95 1.4. Phơng hớng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty: 96 1.5. Phơng hớng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty: 98 2. Đối với Nhà nớc: 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 105

doc108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.015.912.875 12.818.533.768 4- VC§ b×nh qu©n 4.742.191.668 4.421.386.071 5- VSX b×nh qu©n 16.758.104.543 17.239.919.839 Tõ b¶ng võa lËp trªn cïng víi BCKQKD ta lËp b¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông VSXKD cña C«ng ty: B¶ng14: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ VSXKD. §¬n vÞ VN§ ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú Chªnh lÖch cuèi kú vµ ®Çu n¨m Møc chªnh lÖch Tû lÖ 1- Doanh thu thuÇn 11.685.393.643 13.384.860.437 1.699.466.794 14,55 2- VSX b×nh qu©n 16.758.104.543 17.239.919.839 481.815.296 2,88 3- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ -117.587.364 68.728.424 186.345.788 -158,50 4- HiÖu suÊt sö dông VSXKD 0,697 0,776 0,079 11,34 5. Tû suÊt lîi nhuËn trªn VSXKD -0,007 0,004 0,011 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn cho thÊy C«ng ty ®· sö dông tiÕt kiÖm VSX vµ ®· n©ng cao ®­îc tû suÊt sinh lîi cña VSX. Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do: ThÞ phÇn ®· ®­îc më réng, thÓ hiÖn ë doanh thu thuÇn ®· t¨ng lªn ®­îc 1.699.466.794 VN§ t­¬ng ®­¬ng t¨ng lªn 14,55%. Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n còng t¨ng lªn 2,88%. ChØ tiªu lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®· t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt, tõ chç bÞ lç 117.587.364 VN§ n¨m 1999 ®· cã l·i 68.728.424 VN§ n¨m 2000 . T×nh h×nh nµy cho thÊy kh¶ n¨ng kinh doanh ®· ph¸t triÓn t­¬ng ®èi m¹nh vµ thÓ hiÖn sù cè g¾ng v­ît bËc cña C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn 11,34% vµ tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn s¶n xuÊt kinh doanh còng t¨ng lªn 1,4%. 2.4.1. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông VC§: ViÖc sö dông VC§ sao cho cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò quan träng cña C«ng ty. §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông VC§ chóng ta dïng c¸c chØ tiªu sau: Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = Doanh thu thuÇn Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ Søc sinh lîi cña TSC§ = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ SuÊt hao phÝ cña TSC§ = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ Doanh thu thuÇn hoÆc Lîi nhuËn tr­íc thuÕ HiÖu suÊt sö dông VC§ = Doanh thu thuÇn VC§ b×nh qu©n Tû suÊt sinh lîi cña VC§ = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ VC§ b×nh qu©n B¶ng15: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông VC§. §¬n vÞ VN§ ChØ tiªu N¨m1999 N¨m 2000 Chªnh lÖch Møc chªnh lÖch Tû lÖ 1- Doanh thu thuÇn 11.685.393 13.384.860.437 1.699.466.794 14,55 2- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ -117.587.364 68.728.424 186.315.788 -158,50 3- VC§ b×nh qu©n 4.742.191.668 4.421.386.071 -320.805.597 11,14 4- Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n 14.336.906.873 14.382.663.762 45.756.889 0,32 5- Søc s¶n xuÊt cña TSC§(1/4) 0,815 0,930 0,115 14,11 6- Søc sinh lîi cña TSC§(2/4) -0,0082 0,0048 0,013 7- SuÊt hao phÝ TSC§(4/1) hoÆc (4/2) 1,230 1,074 -0,156 8- HiÖu suÊt sö dông VC§(1/3) 2,46 3,03 0,57 9- Tû suÊt lîi nhuËn trªn VC§(2/3) -0,025 0,016 0,041 Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ nhËn xÐt nh­ sau: Nh×n vµo chØ tiªu (5) trong b¶ng ta thÊy søc s¶n xuÊt cña TSC§ t¨ng lªn tõ 0,815 ®Õn 0,930, cã nghÜa lµ cø 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ sö dông trong kú ®em l¹i 0,93 ®ång doanh thu thuÇn. Nh­ vËy 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ n¨m 2000 t¹o ra nhiÒu h¬n 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ n¨m 1999 lµ 0,115 ®ång doanh thu thuÇn chøng tá hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt. ChØ tiªu (6) trong b¶ng ph©n tÝch cho thÊy søc sinh lîi cña TSC§ n¨m 2000 t¨ng lªn so víi n¨m 1999 lµ 0,013. N¨m 1999, cø 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chØ t¹o ra 0,0082 ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ nh­ng n¨m 1999 lîi nhuËn tr­íc thuÕ ©m cho nªn chØ tiªu nµy kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸. Sang n¨m 2000, cø 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®· t¹o ra 0,0048 ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ. §iÒu nµy cho thÊy søc sinh lîi cña TSC§ lµ cã chiÒu h­íng tèt. ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ lµ chØ tiªu nghÞch ®¶o cña chØ tiªu søc s¶n xuÊt cña TSC§. ChØ tiªu nµy gi¶m chøng tá viÖc sö dông TSC§ cã hiÖu qu¶ h¬n, v× n¨m 1999 ®Ó t¹o ra ®­îc 1 ®ång doanh thu thuÇn ph¶i cÇn ®Õn 1,23 ®ång hao phÝ TSC§ th× sang n¨m 2000 chØ cÇn ®Õn 1,074 ®ång, gi¶m so víi n¨m 1999 ®­îc 0,156 ®ång. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông VC§ n¨m 2000 t¨ng lªn râ rÖt vµ cao h¬n n¨m 1999 lµ 0,57 ®ång. ChØ tiªu nµy t¨ng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt v× C«ng ty ®· tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m lµm t¨ng lîi nhuËn dÉn ®Õn hiÖu suÊt sö dông TSC§ ®­îc n©ng cao. Nh­ vËy, C«ng ty ®· kh«ng nh÷ng tiÕt kiÖm ®­îc VC§ mµ cßn n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông VC§. Tæng hîp c¸c chØ tiªu trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña C«ng ty lµ rÊt tèt vµ ®­îc thÓ hiÖn ë chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn VC§ ®· t¨ng lªn vµo cuèi kú. 2.4.2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông VL§: Nguån VL§ cña C«ng ty ®­îc dïng ®Ó ®¶m b¶o cho TSL§, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu cña C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§ ta cÇn xem xÐt c¸c chØ tiªu sau: Søc s¶n xuÊt cña VL§ = Doanh thu thuÇn VL§ b×nh qu©n Søc sinh lîi cña VL§ = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ VL§ b×nh qu©n Sè vßng quay cña VL§ = Doanh thu thuÇn VL§ b×nh qu©n Thêi gian cña 1 vßng quay cña VL§ = Thêi gian kú ph©n tÝch (360 ngµy) Sè vßng quay cña VL§ HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ = VL§ b×nh qu©n Tæng doanh thu thuÇn Dùa vµo BC§KT vµ BCKQKD n¨m 1999 vµ n¨m 2000 cña C«ng ty ta lËp b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng 16: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông VL§: §¬n vÞ VN§ ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 Chªnh lÖch Møc chªnh lÖch Tû lÖ 1- Doanh thu thuÇn 11.685.393 13.384.860.437 1.699.466.794 14,55 2- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ -117.587.364 68.728.424 186.315.788 -158,50 3- VL§ b×nh qu©n 12.015.912.875 12.818.533.768 802.620.893 6,68 4- Søc s¶n xuÊt cña TSL§ (1/3) 0,973 1,044 0,071 7,29 5- Søc sinh lîi cña TSL§ (2/3) -0,0098 0,0054 0,0152 -155,10 6- Sè vßng quay VL§ 0,973 1,044 0,071 7,29 7- Thêi gian cña 1 vßng lu©n chuyÓn 369,98 344,82 -25,16 -6,8 8- HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ 1,03 0,96 -0,07 -6,79 Tõ b¶ng ph©n tÝch trªn cho thÊy: Søc s¶n xuÊt cña VL§ n¨m 2000 t¨ng 0,071 so víi n¨m 1999, ®iÒu ®ã cho thÊy 1 ®ång VL§ n¨m 2000 ®em l¹i 1,044 ®ång doanh thu thuÇn t¨ng 0,071 ®ång so víi n¨m 1999 ®em l¹i 0,973 ®ång doanh thu thuÇn. Søc sinh lîi cña VL§ n¨m 2000 còng t¨ng lªn 0,0054 so víi n¨m 1999 t­¬ng ®­¬ng t¨ng 1,52%. ChØ tiªu sè vßng quay cña VL§ (hÖ sè lu©n chuyÓn cña VL§) ®· t¨ng lªn 0,071 vßng (= 1,044- 0,973). Nguyªn nh©n t¨ng lªn lµ do n¨m 2000 C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî do ®ã gi¶m ®­îc thêi gian cña mét vßng thu håi nî tõ 370 ngµy xuèng cßn 344 ngµy, gi¶m ®­îc 25 ngµy/ 1 vßng lu©n chuyÓn. NghÞch ®¶o cña chØ tiªu vßng quay VL§ lµ hÖ sè ®¶m nhiÖm VL§. HÖ sè nµy cµng gi¶m th× cµng tèt cho C«ng ty. Thùc tÕ n¨m 2000 ®Ó cã 1 ®ång doanh thu thuÇn chØ cÇn 0,96 ®åmg VL§ nh­ng n¨m 1999 ®Ó cã 1 ®ång doanh thu thuÇn C«ng ty ph¶i bá ra 1,03 ®ång VL§. Nh­ vËy n¨m 2000 chØ tiªu nµy ®· gi¶m 0,07 so víi n¨m 1999. Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông VL§ trªn ta cã thÓ kÕt luËn r»ng t×nh h×nh sö dông VL§ cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt, C«ng ty mét mÆt sö dông cã hiÖu qu¶ nguån VL§, mÆt kh¸c hiÖu qu¶ kinh doanh vÉn cao thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t­¬ng ®èi tèt vµ s¸ng sña, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Òu t¨ng lªn. §Ó sù ®¸nh gi¸ trªn chÝnh x¸c h¬n ta cÇn ®i s©u vµo ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng nh­ t×nh h×nh mua hµng ho¸, dù tr÷ vµ tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ sÏ lµm gi¶m nhu cÇu vÒ vèn, cô thÓ lµ víi mét tèc ®é vèn kh«ng t¨ng nÕu C«ng ty t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn cã thÓ lµm t¨ng doanh sè ho¹t ®éng dÉn ®Õn lîi nhuËn t¨ng. ThËt vËy, tõ c«ng thøc hÖ sè lu©n chuyÓn cña VL§ ta suy ra: Tæng doanh thu thuÇn VL§ b×nh qu©n * Sè vßng quay cña VL§ Khi tèc ®é lu©n chuyÓn kh«ng ®æi: Sè doanh thu thuÇn VL§ Sè vßng quay Sè vßng quay mÊt khi tèc ®é = b×nh * VL§ kú - VL§ kú lu©n chuyÓn t¨ng qu©n ph©n tÝch gèc = 12.015.912.875 * (1,044- 0,973) = 853.129.814 VN§ Nh­ vËy , tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§ n¨m 2000 t¨ng lµ do doanh thu thuÇn t¨ng 853.129.814 VN§. §©y lµ sù cè g¾ng cña C«ng ty trong viÖc gi¶m tèi thiÓu chi phÝ vµ do më réng quy m« s¶n xuÊt nh»m môc ®Ých t¨ng lîi nhuËn. ViÖc gi¶m xuèng cña 1 vßng quay cña VL§ hay viÖc t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§ n¨m 2000 ®· lµm tiÕt kiÖm mét sè VL§ lµ: N = DTT * (To –T1) T Trong ®ã: N: lµ sè VL§ tiÕt kiÖm do t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn. DTT: lµ Tæng doanh thu thuÇn kú ph©n tÝch T: lµ thêi gian kú ph©n tÝch To: lµ thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn kú gèc T1: lµ thêi gian lu©n chuyÓn kú ph©n tÝch N = 13.384.860.437 * (344,82 – 369,98) = -9.354.431.244 VN§ 360 Do ®ã, so víi n¨m 1999, sè VL§ ®· tiÕt kiÖm ®­îc 9.354.431.244 VN§. Nh­ vËy, xÐt vÒ hiÖu qu¨ sö dông vèn trªn ph­¬ng diÖn sinh lîi cña vèn th× t¨ng rÊt lín so víi n¨m 1999 chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt, do ®ã møc t¨ng cña VL§ b×nh qu©n lµ hîp lý. MÆc dï doanh thu thuÇn t¨ng nh­ng vÉn tiÕt kiÖm ®­îc VL§ chøng tá t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. 2.5. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn: Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn thùc chÊt lµ xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông vèn d­íi gãc ®é sinh lêi cña vèn ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu sau: Tû suÊt l¬i nhuËn theo vèn kinh doanh = Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ VKD b×nh qu©n N¨m 1999 = -117.587.364 = - 0,007 16.758.104.543 N¨m 2000 = 68.728.424 = 0,004 17.239.919.839 Tû suÊt nµy ®· ®­îc ph©n tÝch ë phÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NÕu VKD b×nh qu©n trong c«ng thøc trªn ®­îc thay b»ngVèn chñ së h÷u, ta cã: Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn Chñ së h÷u = Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ Vèn chñ së h÷u N¨m 1999 = -117.587.364 = - 0,014 8.478.065.777 N¨m 2000 = 68.728.424 = 0,008 8.479.114.378 Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn cho thÊy kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn Chñ së h÷u n¨m 2000 t¨ng lªn so víi n¨m 1999. NÕu nh­ 1 ®ång vèn Chñ së h÷u cña C«ng ty n¨m 1999 kh«ng ®em l¹i l·i mµ lç 0,014 ®ång th× sang n¨m 2000 ®É t¹o ra ®­îc 0,008 ®ång t­¬ng d­¬ng t¨ng 0,022 ®ång. Sù t¨ng lªn vÒ gi¸ trÞ cña chØ tiªu nµy tuy cßn nhá nh­ng ®· chøng tá sù nç lùc cè g¾ng rÊt lín cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh., lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn Chñ së h÷u nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tõ c«ng thøc tÝnh møc doanh lîi theo vèn Chñ së h÷u vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng, ta cã: Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn Chñ së h÷u = Doanh thu thuÇn * Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Vèn chñ së h÷u Doanh thu thuÇn = HÖ sè quay cña vèn Chñ së h÷u * HÖ sè doanh lîi doanh thu thuÇn N¨m 1999 = 11.685.393.643 * -117.587.364 8.487.065.777 11.685.393.643 = 1,377 * (-0,01) = - 0,014 N¨m 2000 = 13.384.860.437 * 68.728.424 8.479.114.378 13.384.860.437 = 1,578 * 0,051 = 0,008 Nh­ vËy, hÖ sè quay vßng cña vèn chñ së h÷u trong kú kinh doanh quay ®­îc 1,578 vßng t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,201 vßng (= 1,578 – 1,377) chøng tá C«ng ty sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Cßn hÖ sè doanh lîi cña doanh thu thuÇn n¨m 2000 cho biÕt víi 1 ®ång doanh thu thuÇn ®em l¹i 0,008 ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ. So víi n¨m 1999, chØ tiªu nµy t¨ng 0,018 chøng tá kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn trong qu¸ tr×nh kinh doanh t¨ng lªn. §iÒu nµy do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè: * Do hÖ sè quay vång cña vèn Chñ së h÷u thay ®æi: ( 1,578 –1,377) * 0,01 = 0,00201 * Do hÖ sè doanh lîi doanh thu thuÇn thay ®æi: (0,008 – (- 0,01)) * 1,578 = 0,0284 T×nh h×nh trªn cho thÊy do hÖ sè vßng quay cña vèn chñ së h÷u t¨ng lªn lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lîi lµ 0,00201 ®ång vµ lîi nhuËn tÝnh trªn 1 ®ång doanh thu thuÇn t¨ng lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u lµ 0,0284 ®ång. Tæng hîp ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè cã thÓ kÕt luËn r»ng kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn chñ së h÷u ngµy cµng t¨ng , tuy nhiªn ch­a ph¶i lµ cao. Qua viÖc ph©n tÝch mét lo¹t c¸c chØ tiªu trªn cã thÓ nãi r»ng mÆc dï tr­íc nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, c¸c khã kh¨n chung cña ngµnh c¬ khÝ, C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ ®· v­ît qua ®­îc c¸c khã kh¨n ®ã ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ b­íc tiÕn lín thÓ hiÖn sù cè g¾ng cña C«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ. ---------------&--------------- I. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty: H¬n 30 n¨m kÓ tõ khi thµnh lËp, C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ ®· tr¶i qua kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch to lín trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan cña ngµnh C¬ khÝ nãi chung nh­ng nhê nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty, nhê quyÕt t©m ®­a C«ng ty ph¸t triÓn cao h¬n n÷a b»ng nhiÒu kh¶ n¨ng vµ biÖn ph¸p, C«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh cïng víi c¸c C«ng ty c¬ khÝ kh¸c trªn c¶ n­íc s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc ngµy cµng cao nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ®ång thêi gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm t¹o ra thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty lµ yªu cÇu mang tÝnh th­êng xuyªn vµ lµ mèi quan t©m cu¶ nhiÒu nhãm ng­êi kh¸c nhau nh­ Ban l·nh ®¹o C«ng ty, c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c. Th«ng qua viÖc tiÕp cËn víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trªn c¬ së hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n n¨m 1999 vµ n¨m 2000 víi t­ c¸ch lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh KÕ to¸n, c¸ nh©n em cã mét sè ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ nh­ sau: Nh×n chung, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty lµm ¨n cã l·i. N¨m 1999, do ¸p dông luËt thuÕ GTGT víi møc thuÕ suÊt 10% C«ng ty ®· bÞ lç 117.587.364 VN§, nhê nh÷ng nç lùc cè g¾ng cña C«ng ty vµ nhê chÝnh s¸ch ­u ®·i gi¶m møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT xuèng cßn 5%, n¨m 2000 C«ng ty dÇn håi phôc vµ æn ®Þnh trë l¹i n©ng møc lîi nhuËn tr­íc thuÕ lªn 68.728.424 VN§. C«ng ty lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ t×m mäi biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n ®­a t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty æn ®Þnh vµ kh¶ quan h¬n. Thùc tÕ cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t­¬ng ®èi lµnh m¹nh vµ cã nhiÒu triÓn väng kh¶ quan trong t­¬ng lai. Xu h­íng tÝch cùc nµy cµng gãp phÇn lµm cho C«ng ty cã trÓ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh÷ng tån t¹i vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc gi¶m xuèng ®Ó thÝch nghi víi t×nh h×nh míi, lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh ®­a møc tæng lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng lªn. Quy m« tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty nãi chung n¨m 2000 t¨ng lªn 10,68% so víi n¨m tr­íc. Tuy nhiªn, c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn ch­a thËt hîp lý vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty. Nh×n vµo bøc tranh tµi chÝnh cña C«ng ty ta thÊy c¸c kho¶n môc tµi s¶n vµ nguån vèn vÉn ch­a cã sù ph©n bè hîp lý: VÒ phÇn tµi s¶n cña C«ng ty chØ cã TSC§ h÷u h×nh mµ kh«ng cã c¸c tµi s¶n kh¸c, c¸c kho¶n §TDH vµ c¸c kho¶n chi phÝ XDCB kh«ng cã. Gi¸ trÞ TSC§ n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1999 do møc khÊu hao kh¸ lín, phÇn lín c¸c tµi s¶n lµ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt nhê b¶o d­ìng tèt nªn ho¹t ®éng b×nh th­êng nh­ng cßn mét sè lo¹i ®· qu¸ cò kü, l¹c hËu ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ cho nªn tû lÖ s¶n phÈm háng tõ s¶n xuÊt t¨ng lªn. C«ng ty bÞ thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­ trang bÞ cho TSC§, trong khi quy m« tµi s¶n nãi chung t¨ng 10,68% nh­ng chñ yÕu lµ do TSL§ vµ §TNH t¨ng, cßn nguyªn gi¸ TSC§ do mua s¾m còng t¨ng nh­ng rÊt Ýt. N¨m 2000 nhu cÇu vËt liÖu t¨ng 12,11% do ®ã lµm t¨ng nhu cÇu vay VL§ dÉn ®Õn chi phÝ cho l·i vay t¨ng. B¶n th©n TSL§ cña C«ng ty còng cã nh÷ng ®iÓm ®¸ng chó ý sau: + Vèn b»ng tiÒn n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1999 ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ch­a tèt v× nã ch­a ®¸p øng ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty. Trong vèn b»ng tiÒn th× tiÒn göi Ng©n hµng chiÕm chñ yÕu do viÖc thanh to¸n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua chuyÓn kho¶n, sÐc.... Kho¶n tiÒn göi Ng©n hµng trong môc vèn b»ng tiÒn còng gi¶m so víi n¨m tr­íc. + Hµng tån kho t¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t¨ng vèn cho kh©u dù tr÷ vµ kh©u s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, sang n¨m tíi C«ng ty cã thÓ gi¶m vèn dù tr÷ cho c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng ho¸ tån kho theo ®Þnh møc dù tr÷ ®· ®­îc nghiªn cøu phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc t¨ng nhu cÇu vèn cho dù tr÷ s¶n xuÊt lu«n ®Èy C«ng ty ®Õn t×nh tr¹ng vay nî, chiÕm dông vèn lín lµm cho chi phÝ l·i vay t¨ng, hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m (kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh th­êng ©m do l·i vay Ng©n hµng qu¸ lín). Trong hµng tån kho, gi¸ trÞ thµnh phÈm vµ hµng tån kho t¨ng lªn cho thÊy nhu cÇu tiªu thô cña kh¸ch hµng ch­a cao dÉn ®Õn gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. + C¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty n¨m 2000 gi¶m ®i, trong ®ã chñ yÕu lµ gi¶m kho¶n ph¶i thu kh¸c vµ tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n, chøng tá uy tÝn cña C«ng ty mét phÇn nµo ®· ®­îc n©ng cao, riªng kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng lªn nh­ng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, nh­ vËy chøng tá C«ng ty Ýt bÞ chiÕm dông vèn tõ phÝa kh¸ch hµng do ®ã còng tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn trong kh©u l­u th«ng. + C¸c kho¶n Nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng lªn so víi n¨m tr­íc víi tæng sè nî ph¶i tr¶ lµ 9.334.290.136 VN§, trong ®ã chñ yÕu lµ do t¨ng c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n (960.189.143 VN§) vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp (187.716.155 VN§), c¸c kho¶n nî c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­ ng­êi mua còng t¨ng nh­ng chËm h¬n. Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho c¸c kho¶n nî vay t¨ng lªn lµ do C«ng ty t¨ng møc dù tr÷ hµng tån kho, ®ång thêi C«ng ty b¸n chÞu cho kh¸ch hµng t¨ng. §Ó ®¶m b¶o thanh to¸n cho nhµ cung cÊp ®óng h¹n vµ ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®èi víi hä cho nªn C«ng ty ph¶i vay t¹m thêi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy. NÕu so s¸nh víi c¸c kho¶n ph¶i thu th× C«ng ty ®i chiÕm dông nhiÒu h¬n lµ bÞ chiÕm dông, ®ång thêi nÕu so víi vèn chñ së h÷u th× c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n còng chiÕm tû träng lín do ®ã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña C«ng ty ch­a thËt cao. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý cña c¸c chñ Ng©n hµng, c¸c nhµ cho vay tÝn dông còng nh­ nh÷ng ng­êi cã quan hÖ thanh to¸n víi c«ng ty. NÕu kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh ng¾n h¹n cña C«ng ty rÊt tèt nh­ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty l¹i gi¶m do vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n cã thÓ chuyÓn ho¸ nhanh thµnh tiÒn cña C«ng ty gi¶m do ®ã kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh cã chu kú kinh doanh ng¾n cña C«ng ty bÞ h¹n chÕ. Nguån vèn chñ së h÷u gi¶m so víi kú tr­íc (8.951.399 VN§ t­¬ng ®­¬ng gi¶m 0,1%) chñ yÕu lµ do nguån vèn quü gi¶m hay nguån vèn kinh doanh gi¶m. Víi nguån vèn tù cã cña m×nh C«ng ty chØ ®¶m b¶o tµi trî cho TSC§ vµ mét phÇn cho TSL§, phÇn cßn l¹i buéc C«ng ty ph¶i huy ®éng bªn ngoµi ®Ó bï ®¾p. Nh­ vËy, tû lÖ vèn vay vµ vèn ®i chiÕm dông cao h¬n so víi tiªu chuÈn cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (møc ®¶m b¶o vèn ph¶i ®¹t trªn 50% th× míi an toµn vµ chñ ®éng) cho thÊy C«ng ty ch­a chñ ®éng vÒ vèn. Nh­ng ®©y lµ t×nh h×nh chung cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc v× nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty chñ yÕu lµ do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp d­íi h×nh thøc TSC§ ( Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc,m¸y mãc thiÕt bÞ...) nguån vèn l­u ®éng rÊt Ýt, vèn tù bæ sung kh«ng nhiÒu. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®ang thiÕu vèn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ó chñ ®éng trong kinh doanh, C«ng ty ®· ph¶i huy ®éng vèn vay võa b¶o ®¶m vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, võa ®¶m b¶o ®em l¹i lîi nhuËn. Mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m n÷a lµ doanh thu thuÇn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng nhanh nªn ®· lµm cho c¸c gi¸ trÞ cña hiÖu qu¶ sö dông vµ hiÖu qu¶ sinh lîi cña vèn s¶n xuÊt, vèn chñ së h÷u vµ VC§ ®Òu t¨ng lªn cao. §©y còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó g©y lßng tin tõ phÝa ng­êi cho vay. C«ng ty còng ®· sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ VC§, VL§ vµ vèn s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn n©ng cao chØ tiªu lîi nhuËn. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸, chung nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ. Qua c¸c ®¸nh gi¸ trªn cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong n¨m 2000 t­¬ng ®èi æn ®Þnh, lµnh m¹nh vµ kh¶ quan h¬n so víi n¨m 1999. Tuy nhiªn, ®Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng bÊt cËp cßn tån t¹i trong bøc tranh tµi chÝnh cña C«ng ty, cÇn thiÕt ph¶i ®Ò ra mét sè ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p mang tÝnh ®Ò xuÊt nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. II. mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ trong nh÷ng n¨m tíi: Nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ trªn ®©y míi chØ dõng l¹i ë nh÷ng ®Ênh gi¸ chung nhÊt vµ nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Do vËy, nh÷ng kiÕn nghÞ mang tÝnh ®Ò xuÊt d­íi chØ cã ý nghÜa trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh nµo ®ã nªn cÇn ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ víi t×nh h×nh thùc tÕ lu«n ph¸t sinh vµ biÕn ®éng t¹i C«ng ty th× míi thùc sù cã gi¸ trÞ. 1. C¸c kiÕn nghÞ ®èi víi C«ng ty: 1.1. KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý: Nh×n chung, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tinh gi¶m gän nhÑ cña Nhµ n­íc ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung vµ thèng nhÊt cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty t¹o ra ®­îc hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vÉn cßn tr× trÖ, yÕu kÐm vÒ hiÖu qu¶. C¸n bé qu¶n lý ë c¸c mÆt ho¹t ®éng, c¸c lÜnh vùc cña C«ng ty ngoµi lùc l­îng l·nh ®¹o cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong thêi buæi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vÉn cßn mét sè ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn nhanh h¬n n÷a, C«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tæ chøc l·nh ®¹o vµ qu¶n lý h¬n n÷a b»ng viÖc chó träng ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý n¨ng ®éng h¬n, linh ho¹t h¬n vµ cã tr×nh ®é cao h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ngµy nay. Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, C«ng ty nªn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt, C«ng ty ph¶i chÊn chØnh vµ s¾p xÕp l¹i bé m¸y gi¸n tiÕp, phôc vô trong C«ng ty theo h­íng tinh gi¶m, gän nhÑ h¬n n÷a, gi¶i quyÕt chÕ ®é cho sè c¸n bé, nh©n viªn cã ®iÒu kiÖn vµ th©m niªn c«ng t¸c nh­ng kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ søc khoÎ vµ tr×nh ®é n¨ng lùc. Ban l·nh ®¹o C«ng ty cÇn kiªn quyÕt sµng läc nh÷ng ng­êi kh«ng ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®ång thêi ph¶i cã chÕ ®é th­ëng ph¹t ph©n minh nh»m khuyÕn khÝch ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng ng­êi ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Thø hai, C«ng ty nªn bæ sung mét lùc l­îng c¸n bé khoa häc kü thuËt, nh©n viªn trÎ vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó thu hót hä. Ngoµi ra, C«ng ty còng nªn tæ chøc c¸c líp häc ng¾n h¹n vÒ ph¸p luËt vµ nh÷ng c¶i c¸ch ®æi míi cña Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ®Ó thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong qu¶n lý. 1.2. KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: KÕt qu¶ cuèi cïng cña c«ng t¸c kÕ to¸n lµ ®­a ra ®­îc nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh, thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy m« kinh doanh cña C«ng ty. Sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng ng­êi trong phßng tµi vô lµ t­¬ng ®èi hîp lý, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chuÈn mùc ph¸p lý phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. §Ó gi¶m bít c«ng søc vµ thêi gian cho nh©n viªn kÕ to¸n vµ ®Ó ®¸p øng víi nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ngµy nay, C«ng ty nªn tiÕp cËn vµ ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng viÖc thu nhËn vµ xö lý th«ng tin kÕ to¸n cho qu¶n lý mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c. Cã nh­ vËy míi cã thÓ gi¶m bít ®­îc viÖc tÝch tr÷ mét l­îng lín tµi liÖu, sæ s¸ch kÕ to¸n vµ c«ng søc cña nh©n viªn kÕ to¸n. Nh­ng, ®Ó cã nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n cuèi kú trung thùc th× ®ßi hái c¸c kÕ to¸n viªn phô tr¸ch tõng phÇn hµnh kÕ to¸n trong C«ng ty ph¶i ph¶n ¸nh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. Do c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n hµng ngµy t¹i phßng tµi vô nhiÒu phøc t¹p nªn yªu cÇu ®Æt ra lµ C«ng ty cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã chuyªn m«n vµ nghiÖp vô ®ång ®Òu. Tõ nhiÒu n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty ®· chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, trang bÞ thªm c¸c ph­¬ng tiÖn hç trî cho c¸c c¸n bé, nh©n viªn phßng tµi vô vµ c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i c¸c ph©n x­ëng. Tuy nhiªn, tr­íc nh÷ng biÕn ®éng vµ sù hoµ nhËp cña nÒn kinh tÕ trong n­íc víi khu vùc vµ thÕ giíi, C«ng ty vÉn cÇn ph¶i trang bÞ thªm nh÷ng kiÕn thøc vÒ hÖ thèng kÕ to¸n quèc tÕ còng nh­ c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n. Theo hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh hiÖn hµnh quy ®Þnh: HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n bao gåm cã bèn b¸o c¸o, trong ®ã B¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét b¸o c¸o mang tÝnh h­íng dÉn mµ kh«ng cã tÝnh b¾t buéc. V× vËy, kÕ to¸n tæng hîp C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ chØ lËp 3 b¸o c¸o tµi chÝnh lµ BC§KT, BCKQKD vµ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Theo c¸ nh©n em, tuy lµ b¸o c¸o kh«ng mang tÝnh b¾t buéc nh­ng BCLCTT lµ b¸o c¸o kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, do ®ã C«ng ty nªn lËp thªm b¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ . ViÖc ph©n tÝch b¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ cã néi dung t­¬ng tù nh­ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c. B¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ cã vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp nh÷ng sè liÖu liªn quan ®Õn sù vËn ®éng cña vèn b»ng tiÒn vµ t×nh h×nh sö dông vèn b»ng tiÒn trong kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thùc chÊt b¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét b¸o c¸o cung cÊp th«ng tin vÒ nh÷ng sù kiÖn vµ nghiÖp vô cã ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiÒn tÖ cña mét doanh nghiÖp, gióp ng­êi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¹o ra tiÒn, sù biÕn ®éng tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ dù ®o¸n ®­îc c¸c luång tiÒn cña kú tiÕp theo. Khi lËp b¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ sÏ gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh còng nh­ vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ gióp cho C«ng ty cã thÓ x©y dùng tèt kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh. C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp ®Ó lËp b¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ nh­ sau: B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ: §¬n vÞ VN§ (Theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp) ChØ tiªu M· sè N¨m 2000 ( n¨m nay) N¨m 1999 I- L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng SXKD Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 01 68.728.424 §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n * KhÊu hao TSC§ 02 367.322.570 * C¸c kho¶n dù phßng 03 * L·i, lç do b¸n TSC§ 04 * L·i, lç do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ vµ do chuyÓn ®æi tiÒn tÖ 05 * L·i, lç do ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 06 * Thu l·i tiÒn göi 07 11.857.006 Lîi tøc tr­íc nh÷ng thay ®æi cña Vèn l­u ®éng 10 424.193.988 * T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 11 96.570.691 * T¨ng gi¶m hµng tån kho 12 (1.884.622.780) * T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ 13 1.154.866.769 * TiÒn thu tõ c¸c kho¶n kh¸c 14 * TiÒn chi cho c¸c kho¶n kh¸c 15 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD 20 (208.991.332) II- L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ * TiÒn thu håi tõ c¸c kho¶n ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 21 * thu l·i tõ c¸c kho¶n ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 22 * TiÒn thu do b¸n TSC§ 23 * TiÒn ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 24 * TiÒn mua TSC§ 25 (49.761.362) L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ do 30 (49.761.362) III- L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh * TiÒn thu do ®i vay 31 960.189.143 * TiÒn thu do c¸c chñ së h÷u gãp vèn 32 * TiÒn thu tõ l·i tiÒn göi 33 11.857.006 * TiÒn ®· tr¶ nî vay 34 * TiÒn ®· hoµn vèn cho c¸c chñ së h÷u 35 (965.301.735) * TiÒn l·i ®Ó cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp 36 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 6.744.414 IV- L­u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 (252.008.280) V- TiÒn tån ®Çu kú 60 496.107.455 VI- TiÒn tån cuèi kú 70 244.099.175 Th«ng qua BCLCTT lËp ë trªn, ta cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m( 2000), vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty gi¶m 252.008.280 VN§ lµ do l­îng tiÒn tõ ho¹t s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 208.991.332 VN§ vµ l­îng tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ gi¶m 49.761.362 VN§. §iÒu nµy chøng tá r»ng trong c¶ ho¹t ®«ng kinh doanh vµ ho¹t ®éng ®Çu t­ l­îng tiÒn chi ra lín h¬n l­îng tiÒn vµo. TiÒn tån cuèi kú gi¶m lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty gi¶m xuèng. Do ®ã, C«ng ty ph¶i t¨ng møc dù tr÷ vèn b»ng tiÒn ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®Ætc biÖt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. Kú lËp B¸o c¸o tµi chÝnh: §Ó n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty kÞp thêi th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty th× C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh ®óng kú kÕ to¸n. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®èc thóc c¸c ®¬n vÞ lËp b¸o c¸o ®óng kú, ®ång thêi cã biÖn ph¸p xö ph¹t cô thÓ ®èi víi c¸c ®èi t­îng nép sai kú h¹n g©y c¶n trë cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty vµ ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn trong n¨m tíi. 1.3. KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh: 1.3.1- Mét sè kiÕn nghÞ vÒ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh: Khi ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­, viÖc sö dông chØ tiªu tû suÊt ®Çu t­ b»ng c¸ch lÊy Gi¸ trÞ TSC§ ®· vµ ®ang ®Çu t­ (môc B.I.III.TS) chia cho tæng tµi s¶n ch­a nãi lªn ®­îc hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp. V× vËy, ngoµi tû suÊt trªn nªn ch¨ng ph©n tÝch thªm mét sè chØ tiªu kh¸c nh­ sau: Tõ c«ng thøc: Tû suÊt ®Çu t­ chung = TSC§ vµ §TDH (môc B.TS) * 100% Tæng tµi s¶n Ta tÝnh thªm tû suÊt sau ®©y: Tû suÊt ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n = Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n * 100% Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tÝnh hîp lý cña viÖc sö dông vèn vµo viÖc ®Çu t­ dµi h¹n trong tõng thêi kú. Ngoµi ra, cã thÓ ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Çu t­ XDCB th«ng qua chØ tiªu sau ®©y: Møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c XDCB = Gi¸ trÞ XDCB, mua s¾m TSC§ cuèi kú * 100% Gi¸ trÞ XDCB, mua s¾m TSC§ ®Çu kú Víi t×nh h×nh cô thÓ cña C«ng ty th× nh÷ng chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ míi ®­a ra hoµn toµn kh«ng thay ®æi do tæng tµi s¶n cña C«ng ty chØ cã TSC§ h÷u h×nh vµ C«ng ty kh«ng cã c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n. 1.3.2- Mét sè kiÕn nghÞ vÒ thùc hiÖn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh: ViÖc thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh trong néi bé mçi doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« t­¬ng ®èi lín nh­ C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ. ViÖc ph©n tÝch nµy sÏ gióp cho C«ng ty sÏ n¾m ch¾c ®­îc thùc tr¹ng kinh doanh, biÕt ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh vµ nhê ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh»m ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh hiÖn cã, ®ång thêi kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n trong ho¹t ®éng tµi chÝnh. Tuy nhiªn, ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®ßi hái ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ ®ßi hái ng­êi ph©n tÝch ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra, C«ng ty cã thÓ chØ cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh vµo quý 2 vµ cuèi n¨m thay cho viÖc ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¶ 4 quý. §ång thêi, C«ng ty cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi thùc hiÖn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cã c¬ héi häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. 1.4. Ph­¬ng h­íng nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty: Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ, em xin tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n vÒ mét sè biÖn ph¸p nh»m cã thÓ c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ C«ng ty: Mét lµ, vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty rÊt quan träng, nã ®ãng vai trß nh­ mét ph­¬ng tiÖn chuyªn chë c¸c yÕu tè ®Çu vµo tham gia qu¸ tr×nh l­u th«ng, tiªu thô, ®Õn l­ît m×nh nã l¹i lµ kÕt qu¶ cña chu kú kinh doanh nµy vµ chuÈn bÞ cho mét chu kú kinh doanh míi. Vèn b»ng tiÒn lµ mét ph­¬ng tiÖn thanh to¸n cã tèc ®é chu chuyÓn nhanh. Tuy nhiªn, nÕu dù tr÷ vèn b»ng tiÒn qu¸ Ýt sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty, do ®ã sÏ lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng cao. C«ng ty cÇn t¨ng møc dù tr÷ vèn b»ng tiÒn víi møc hîp lý nhÊt ®Ó ®¸p øng t×nh h×nh thanh to¸n vµ kh«ng g©y ø ®äng vèn. BiÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt lµ C«ng ty ph¶i t¨ng c­êng thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ®Æc biÖt lµ ®èi víi kh¸ch mua hµng hay lµ gi¶m bít møc dù tr÷ hµng tån kho. Hai lµ, C«ng ty cÇn tÝch cùc h¬n trong c«ng t¸c thu håi nî, mÆc dï kh¸ch hµng chiÕm dông cña C«ng ty kh«ng nhiÒu nh­ng nÕu kh«ng thu håi ®­îc sÏ g©y ¶nh h­¬ngr ®Õn t×nh h×nh kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty. Muèn vËy, C«ng ty ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i thÝch hîp trong ®ã ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, th­ëng ph¹t trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n tÝn dông hµng ngµy. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc mua b¸n chÞu lµ kh«ng thÓ thiÕu, nã cã thÓ lµm cho C«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ trë nªn giµu cã nh­ng còng cã thÓ ®em ®Õn cho C«ng ty nh÷ng rñi ro kinh doanh. V× thÕ ®Ó ph¸t huy mÆt tÝch cùc cña c«ng viÖc nµy, C«ng ty cÇn ph¶i n¾m b¾t ®­îc n¨ng lùc tr¶ nî cña b¹n hµng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr¶ nî cña b¹n hµng, c¸c tµi s¶n riªng cã thÓ dïng ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n nî, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh nghÒ kinh doanh cña b¹n hµng. Lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp cho C«ng ty thu håi ®­îc vèn vµ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông VL§. Ba lµ, hiÖn nay C«ng ty ch­a lËp c¸c kho¶n dù phßng, ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi, dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. V× thÕ trong thùc tÕ mÆc dï C«ng ty thùc hiÖn gi¸m s¸t nî cña kh¸ch hµng rÊt chÆt chÏ nh­ng cßn c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c th× C«ng ty kh«ng thÓ gi¸m s¸t ®­îc. Cßn ®èi víi hµng tån kho dïng ®Ó b¸n cã thÓ bÞ gi¶m gi¸ do biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, v× thÕ C«ng ty nªn lËp c¸c kho¶n dù phßng nµy. Thùc tÕ, dù phßng nµy chØ lµm t¨ng tÝnh thËn träng trong s¶n xuÊt kinh doanh gióp C«ng ty tr¸nh ®­îc rñi ro ®¸ng tiÕc. VÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ, nhê c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ sÏ lµm cho BC§KT cña C«ng ty ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n. VÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh cña C«ng ty, c¸c kho¶n dù phßng lµ nguån tµi chÝnh cña C«ng ty t¹m thêi n»m trong c¸c TSL§ kh¸c tr­íc khi sö dông thËt sù. Bèn lµ, thùc hiÖn thanh to¸n bít c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c nh­ BHXH, BHYT, KPC§… TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000, c¸c kho¶n nµy t¨ng lªn ®Õn 724.356.873 VN§ chiÕm 4,06% trong tæng nguån vèn. MÆt kh¸c c¸c kho¶n nî nhµ cung cÊp còng ph¶i chó ý thanh to¸n ®óng h¹n ®Ó gi÷ v÷ng uy tÝn víi b¹n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn lµm ¨n l©u dµi. N¨m lµ, n©ng cao h¬n n÷a mét sè chØ tiªu: + Tû suÊt tù tµi trî cña C«ng ty cßn thÊp g©y khã kh¨n nhiÒu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ n­íc nªn xem xÐt cÊp thªm VL§ cho C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng cÇn ph¶i t¨ng c­êng thªm c¸c nguån vèn bæ sung, n©ng cao lîi nhuËn ®Ó cã ®iÒu kiÖn t¨ng thªm vèn ho¹t ®éng vµ t×m ®èi t¸c liªn doanh , liªn kÕt gãp vèn. Thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty. + HÖ sè thanh to¸n nhanh cña C«ng ty qu¸ thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n vay nî ng¾n h¹n. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy nh­ ph©n tÝch ë trªn, C«ng ty nªn t¨ng thªm vèn b»ng tiÒn. 1.5. Ph­¬ng h­íng nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty: Nh­ chóng ta biÕt, muèn s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã vèn. Trong thùc tiÔn qu¶n lý tµi chÝnh, hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ vÊn ®Ò phøc t¹p cã quan hÖ víi c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­ TSL§, TSC§, Vèn chñ së h÷u. C«ng ty chØ cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao khi viÖc sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo nµy trong mèi quan hÖ víi c¸c yÕu tè ®Çu ra nh­ lîi nhuËn thuÇn, lîi nhuËn gép mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Thùc tr¹ng vÒ vèn cña C«ng ty cho thÊy C«ng ty ®ang gÆp khã kh¨n vÒ vèn, víi nguån vèn do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp kh«ng ®ñ ®Ó ho¹t ®éng mµ ph¶i dùa vµo nguån vèn vay vµ vèn ®i chiÕm dông. Do c¬ cÊu vèn ch­a hîp lý nªn kh«ng cho phÐp C«ng ty chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt lµ trong ®Çu t­ dµi h¹n. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn, C«ng ty ph¶i c¶i thiÖn nguån vèn vay. Muèn ®¶m b¶o nguån vèn ®ñ cho s¶n xuÊt kinh doanh võa cã chi phÝ vÒ vèn thÊp nhÊt, C«ng ty ph¶i ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: 1.5.1- T¨ng c­êng huy ®éng vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh : T¨ng c­êng vay vèn Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. Khi ®i vay, C«ng ty ph¶i tr¶ chi phÝ cho l·i vay do ®ã ph¶i tÝnh to¸n, lËp c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ sao cho cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc c¸c chi phÝ kinh doanh céng thªm l·i suÊt Ng©n hµng mµ vÉn cã l·i. Thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp: §Ó ®¶m b¶o nguån tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ®­îc më réng mµ vÉn ®¹t ®­îc c¬ cÊu vèn tèi ­u, C«ng ty cã thÓ sö dông h×nh thøc huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh Cæ phiÕu. HiÖn nay, Nhµ n­íc ®· cho phÐp c¸c DNNN ®­îc quyÒn huy ®éng vèn th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh Cæ phiÕu vµ bá møc khèng chÕ vèn huy ®éng tai ®iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh 59/CP. §©y lµ mét b­íc tiÕn kh«ng chØ trong viÖc gi¶i quyÕt nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i c¸c DNNN. §èi víi C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ, viÖc Cæ phÇn ho¸ sÏ kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng c¬ cÊu vèn bÊt hîp lý hiÖn nay. Thªm vµo ®ã, khi chuyÓn tõ DNNN sang h×nh thøc C«ng ty Cæ phÇn, ng­êi lao ®éng khi cã cæ phÇn trë thµnh ng­êi chñ ®Ých thùc, cã quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm, lîi Ých cô thÓ tõ ®ã hä g¾n bã víi C«ng ty h¬n. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn, vÒ c¶i tiÕn kü thuËt, viÖc lµm, n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã nhiÒu h×nh thøc Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, nh­ng víi ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh nh­ hiÖn nay, C«ng ty Dông cô c¾t v¸ §o l­êng c¬ khÝ cã thÓ lùa chän h×nh thøc cæ phÇn ho¸ mµ trong ®ã Nhµ n­íc gi÷ lai mét tû lÖ % cæ phÇn nhÊt ®Þnh, cßn l¹i ®¹i bé phËn Cæ phÇn sÏ b¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty b»ng mét phÇn nguån quü phóc lîi ®­îc chia theo thêi gian ®ãng gãp cña tõng ng­êi cïng víi sè tiÒn ®ãng gãp thªm cña hä. Sè cßn l¹i sÏ b¸n cho c¸c ®èi t­îng bªn ngoµi. Tuy nhiªn, ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®­îc thuËn lîi, C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu c¸c quy ®Þnh cô thÓ cã liªn quan ®Õn cæ phÇn ho¸ nh­: møc khèng chÕ mua cæ phÇn ®èi víi l·nh ®¹o C«ng ty, chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi ng­êi lao ®éng, chÕ ®é xö lý c¸c kho¶n nî kÐo dµi hiÖn vÉn cßn c¶n trë ®èi víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi së h÷u C«ng ty. 1.5.2- N©ng cao lîi nhuËn: N©ng cao lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu h­íng tíi cña mäi doanh nghiÖp. Lîi nhuËn t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng vèn s¶n xuÊt, më réng ®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, tõ ®ã t¨ng thªm søc c¹nh tranh ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §Ó phÊn ®Êu n©ng cao ®­îc chØ tiªu lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn. ViÖc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®ã kh«ng chØ dùa vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp mµ cßn ph¶i nghiªn cøu häc hái, kÕ thõa, ph¸t huy kinh nghiÖm cña mét sè doanh nghiÖp kh¸c ë trong vµ ngoµi n­íc. §Ó n©ng cao ®­îc lîi nhuËn, C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: * §Èy m¹nh s¶n xuÊt: §©y lµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng s¶n xuÊt cña C«ng ty tõ ®ã nh»m lµm t¨ng chØ tiªu lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty nªn: + LËp kÕ ho¹ch cho s¶n xuÊt mét c¸ch kÞp thêi, chuÈn bÞ chu ®¸o kh©u vËt t­, trang bÞ c«ng nghÖ vµ cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. + Cã c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt tõ kh©u thiÕt kÕ ®Õn c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ kiÓm tra kü thuËt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o sù ®ång ®Òu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. + ChÊn chØnh viÖc thùc hiÖn kû luËt c«ng nghÖ, kiªn quyÕt h¬n n÷a trong viÖc th­ëng ph¹t chÊt l­îng s¶n phÈm. + Chñ ®éng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm cã nhu cÇu, cã ®iÒu kiÖn vÒ vËt t­ æn ®Þnh, cã chÊt l­îng vµ cã ­u thÕ c¹nh tranh. + Bæ sung mét sè lùc l­îng c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ nh©n viªn trÎ, c«ng nh©n kü thuËt trÎ cho s¶n xuÊt. * §Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm: Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, viÖc ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng doanh thu hµng b¸n ra vµ ®Èy nhanh ®­îc tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng, tõ ®ã gióp C«ng ty n©ng cao ®­îc chØ tiªu lîi nhuËn. §èi víi vÊn ®Ò nµy, C«ng ty ph¶i cã mét sè biÖn ph¸p sau: + TÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng, tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, C«ng ty ph¶i coi ®ã lµ c«ng viÖc quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh v× thÞ tr­êng lµ c¨n cø, môc tiªu ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, C«ng ty cÇn ph¶i: - TÝch cùc thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn c¸c kªnh truyÒn h×nh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tÝch cùc chµo mêi giíi thiÖu s¶n phÈm qua th­ chµo hµng, katago, ®Ó qu¶ng b¸ h×nh ¶nh s¶n phÈm cña C«ng ty, tËp trung lµm næi bËt sù xuÊt hiÖn cña mét sè s¶n phÈm cã ®iÒu kiÖn æn ®Þnh vÒ chÊt l­îng vµ t¨ng s¶n l­îng. - Tham gia triÓn l·m hµng c¬ khÝ c«ng nghiÖp ®Ó giíi thiÖu n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng, qua ®ã tiÕp cËn ®­îc kh¸ch hµng, t×m hiÓu thªm nhu cÇu vµ ký hîp ®ång. + Më réng thªm m¹ng l­íi vµ c¸c chi nh¸nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn toµn quèc, ®Æc biÖt lµ ë c¸c vïng phÝa Nam. + Tæ chøc vµ chÊn chØnh l¹i bé phËn tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty vµ chi nh¸nh theo h­íng t¨ng c­êng lùc l­îng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i cô thÓ râ rµng cho kh¸ch hµng, cho ng­êi t×m ®­îc hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm vµ cho ng­êi b¸n lÎ * N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, duy tr× vµ c¶i thiÖn n©ng cao chÊt l­îng mÉu m· quy c¸ch s¶n phÈm. ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ nh©n tè quyÕtn ®Þnh ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. Khi s¶n phÈm cña C«ng ty cã chÊt l­îng cao th× uy tÝn cña C«ng ty còng ®­îc n©ng cao, tõ ®ã còng gióp cho C«ng ty n©ng cao ®­îc lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn ®­îc viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm th«ng qua c¸c biÖn ph¸p sau: + Thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊt l­îng ngay tõ kh©u ®Çu vµo vµ kh©u ®Çu ra, cã kÕ ho¹ch kiÓm ®Þnh vµ söa ch÷a bæ sung dông cô ®o kiÓm cho kh©u kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. + X©y dùng quy chÕ qu¶n lý kü thuËt dông cô ®o l­êng ë c¸c ph©n x­ëng vµ phßng KCS. + KhuyÕn khÝch vµ thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi vÒ c¶i tiÕn bao b× mÉu m· mét sè s¶n phÈm. * PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, sö dông vµ qu¶n lý tèt chi phÝ, khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. + Sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ chi phÝ s¶n xuÊt vÒ chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, cã chÕ ®é chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t thÝch ®¸ng ®èi víi c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ sö dông l·ng phÝ chi phÝ s¶n xuÊt. T¨ng c­êng qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng, phÊn ®Êu ®Ó tû lÖ tiÒn l­¬ng hîp lý trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Gi¶m chi phÝ tiÒn vay vµ chi phÝ sö dông vèn b»ng c¸ch tËn dông mäi c¬ héi vay vèn tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông. + ¸p dông KÕ to¸n qu¶n trÞ vµo qu¶n trÞ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. + KhuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b»ng chÕ ®é khuyÕn khÝch, th­ëng ph¹t vµ b»ng ®ßn bÈy tiÒn l­¬ng, th­ëng, phÊn ®Êu n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn. X©y dùng vµ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. T¨ng c­êng qu¶n lý kû luËt lao ®éng, duy tr× nÒ nÕp vµ ®¶m b¶o h¬n n÷a c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ an toµn lao ®éng cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty * Më réng liªn doanh, liªn kÕt, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ n©ng cao tû träng xuÊt khÈu s¶n phÈm cña C«ng ty ra n­íc ngoµi. 1.5.3- N©ng cao c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn: N©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc sinh lîi cña VL§ b»ng c¸ch t¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ nhu cÇu VL§ trong s¶n xuÊt. C«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m VL§ cho phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ tr­êng th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cÇn thiÕt hîp lý cho tõng lo¹i tµi s¶n trong kh©u mua s¾m, dù tr÷, s¶n xuÊt vµ tiªu thô còng nh­ thanh to¸n. + Trong kh©u mua s¾m dù tr÷ tån kho: C«ng ty phÊn ®Êu gi¶m ®Þnh møc tån kho b»ng c¸ch quay nhanh vßng quay kho. + Trong kh©u s¶n xuÊt: C«ng ty phÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, hîp lý ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ßn bÈy cho c«ng nh©n viªn qua chÕ ®é tiÒn l­¬ng, th­ëng. +Trong kh©u tiªu thô: më réng h¬n n÷a kªnh tiªu thô s¶n phÈm á phÝa Nam, më c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng. + Trong kh©u thanh to¸n: x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc thanh to¸n hîp lý, dïng c¸c biÖn ph¸p chiÕt khÊu ®Ó thu håi VL§ nhanh. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ vµ TSC§ b»ng c¸ch t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý TSC§, n©ng cao h¬n n÷a søc s¶n xuÊt cña TSC§ vµ søc sinh lîi cña TSC§. C«ng ty nªn huy ®éng tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã vµo s¶n xuÊt, ®Çu t­ ®æi míi TSC§, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. Thùc hµnh chÕ ®é khÊu hao hîp lý, xö lý døt ®iÓm nh÷ng TSC§ ®· cò kh«ng sö dông ®­îc nh»m thu håi l¹i vèn ®Ó dïng vµo lu©n chuyÓn bæ sung cho vèn kinh doanh. N©ng cao hÖ sè doanh lîi doanh thu b»ng c¸ch t¨ng lîi nhuËn, gi¶m chi phÝ nghiÖp vô kinh doanh cÇn thiÕt. 1.5.4- B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh: C«ng ty ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn c¶ VL§ vµ VC§: §Ó b¶o toµn VC§, C«ng ty nªn mua b¶o hiÓm cho c¸c TSC§ ®Ó t¹o nguån bï ®¾p cho c¸c thiÖt h¹i vÒ vèn. C¸c kho¶n chi cho B¶o hiÓm cã thÓ h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ l­u th«ng cña C«ng ty. §©y lµ ph­¬ng thøc rÊt an toµn vµ hiÖu qu¶ trong viÖc b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §èi víi nguån VL§, C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn viÖc thu håi, qu¶n lý tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng thu håi tiÒn mÆt. C«ng ty nªn thùc hiÖn gi¶m tèc ®é chi tiªu b»ng c¸ch tr× ho·n viÖc thanh to¸n trong mét thêi gian cho phÐp ®Ó dïng tiÒn t¹m thêi nhµn rçi ®ã ®Ó sinh lêi. C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vèn tèi thiÓu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt cho thu mua nguyªn vËt liÖu nh»m b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt th­êng xuyªn liªn tôc. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p tæ chøc huy ®éng nh»m cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ tr¸nh t×nh tr¹ng thõa vèn g©y l·ng phÝ hoÆc thiÕu vèn sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2. §èi víi Nhµ n­íc: §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, Nhµ n­íc vµ Tæng C«ng ty m¸y vµ ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp cÇn ph¶i cã mét sè chÝnh s¸ch nh­ sau: KhuyÕn khÝch tiÕp tôc ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh b»ng nguån vèn vay ­u ®·i vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lý thuËn lîi cho C«ng ty. ¦u tiªn vÒ vèn, cÊp bæ sung vèn cho C«ng ty, ­u tiªn vÒ thuÕ ®Æc biÖt lµ trong t×nh h×nh C«ng ty ®ang tæ chøc c¶i t¹o n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty tiÕn hµnh Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNNN nãi chungvµ C«ng ty nãi riªng tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®­îc thuËn lîi, Nhµ n­íc nªn söa ®æi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch phôc vô cho ho¹t ®éng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, n©ng cao n¨ng lùc ph¸p lý cña hÖ thèng chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chuyÓn ®æi së h÷u DNNN, t¹o c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng nµy th«ng qua viÖc x©y dùng vµ tr×nh Quèc héi cho phÐp ban hµnh luËt chuyÓn ®æi së h÷u DNNN. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc nªn x©y dùng ®Ò ¸n vµ tæ chøc thÝ ®iÓm C«ng ty qu¶n lý tµi s¶n vµ mua b¸n nî ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp xö lý c¸c vÊn ®Ò tån ®äng vÒ tµi chÝnh khi thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n chuyÓn ®æi së h÷u, C«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh ®Ó tõng b­íc t¸ch rêi quyÒn së h÷u víi quyÒn qu¶n lý tµi s¶n th«ng qua viÖc chuyÓn ph­¬ng thøc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp hµnh chÝnh sang ph­¬ng thøc ®Çu t­. T¨ng c­êng chØ ®¹o ho¹t ®éng, chó träng c«ng t¸c tæ chøc ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vÒ vËt chÊt còng nh­ vÒ tinh thÇn. Trªn ®©y lµ nh÷ng kiÕn nghÞ vµ c¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh ®Ò xuÊt, hy väng nh÷ng ®Ò xuÊt nµy cã thÓ phÇn nµo gióp cho C«ng ty c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh trong thêi gian tíi, ®Ó tõ ®ã cã thÓ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty KÕt luËn Qua hai phÇn lý luËn vµ thùc tiÔn cho thÊy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt qu¸ tr×nh thu thËp tµi liÖu, chøng tõ ban ®Çu ®Õn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh s¸t ®óng víi thùc tÕ. Nh­ng ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tiÒn vèn vµ lao ®éng s½n cã, doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh l­¹ chän ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ ®i s©u vµo ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, em thÊy r»ng ho¹t ®éng tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô khai th¸c, thu hót c¸c nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra, nã cßn lµ c«ng cô ®Ó cã ph­¬ng h­íng chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. MÆc dï ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch song C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ ®· b»ng mäi c¸ch ®Ó v­ît qua khã kh¨n vµ thu ®­îc kÕt qu¶ tèt. V× h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu vµ tr×nh ®é cho nªn chuyªn ®Ò sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì gãp ý cña c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó cho ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Qua ®©y, mét lÇn n÷a em xin c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña TS- NguyÔn Minh Ph­¬ng vµ phßng Tµi vô cña «ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng c¬ khÝ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 1- Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. Chñ biªn PGS-TS Ph¹m ThÞ G¸i. Khoa KÕ to¸n tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néi. NXB Gi¸o Dôc/ 1997. 2- Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh Chñ biªn TS NguyÔn N¨ng Phóc. Khoa KÕ to¸n tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néi. NXB Thèng kª/ 1998 3- Gi¸o tr×nh KÕ to¸n Qu¶n trÞ Chñ biªn TS- NguyÔn Minh Ph­¬ng Khoa KÕ to¸n tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néi 4- Lý thuyÕt thùc hµnh KÕ to¸n tµi chÝnh VAT Chñ biªn TS NguyÔn V¨n C«ng Khoa KÕ to¸n tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néi. NXB Thèng kª/ 1998 5- LËp, ®äc, kiÓm tra vµ ph©n tÝch B¸o c¸o tµi chÝnh VAT Chñ biªn TS NguyÔn V¨n C«ng Khoa KÕ to¸n tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néi. NXB Thèng kª/ 1998 6- ChÕ ®é B¸o c¸o tµi chÝnh trong doanh nghiÖp (QuyÕt ®Þnh 167/2000- Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh). NXB Tµi chÝnh/2000 7- C¸c chuÈn mùc KÕ to¸n Quèc tÕ (IAS) do Liªn §oµn KÕ to¸n Quèc tÕ c«ng bè vµ c¸c dù th¶o chuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam. 8- C¸c t¹p chÝ KÕ to¸n, Tµi chÝnh. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng .DOC
Luận văn liên quan