Đề tài Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh du lịch ở Việt Nam hiện nay

MỞ ĐẦU Cạnh tranh là quá trình tất yếu xảy ra trong sự phát triển của các ngành kinh tế. Sự thay đổi thị hiếu nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời với sự gia tăng số lượng cũng như quy mô của các doanh nghiệp trong cùng một ngành đã tạo nên một áp lực cạnh tranh lớn hiện nay trên thị trường. Mức độ cạnh tranh trong nội bộ ngành càng cao thì khả năng để một doanh nghiệp bị thôn tính hoặc buộc phải từ bỏ thị trường do thiếu khả năng thích nghi càng lớn. Điều này đã mang lại một ưu điểm lớn cho nền kinh tế là đảm bảo các thị trường luôn mở cửa cho các ngành mới, doanh nghiệp mới, buộc các doanh nghiệp tự cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng và giá cả, góp phần thúc đẩy hiệu quả của nền kinh tế và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cạnh tranh cũng làm phát sinh những hiện tượng không lành mạnh với những toan tính, những thủ đoạn, những hành vi bất chính của một số doanh nghiệp yếu kém, không chịu được sức ép của cạnh tranh hoặc của một số doanh nghiệp có lợi thế trên thị trường nhằm tiêu diệt đối thủ, giảm bớt sức ép của cạnh tranh, lừa dối khách hàng để trục lợi . Những biểu hiện không lành mạnh ấy ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp trong biểu hiện, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của thị trường. Có thể thấy điều này qua ngành Du lịch của Việt Nam. Hiện nay, ngành du lịch Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ được vai trò và vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế của đất nước. Kinh doanh dịch vụ du lịch đang trở nên ngày càng phổ biến, thu hút được sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, mọi thành phần dân cư trong xã hội tạo nên hiện tượng “nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch”. Với tính chất là một sản phẩm tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, du lịch đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành kinh tế khác, đem lại lợi ích rất lớn cho xã hội. Đặc biệt hoạt động du lịch phát triển đã kéo theo sự mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng, miền và với quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống, đào tạo kiến thức và rèn luyện, bồi dưỡng thể chất, tinh thần cho mọi tầng lớp dân cư. Điều này đã phần nào thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế nói riêng, thúc đẩy sự tiến bộ trong xã hội và sự phát triển của một quốc gia nói chung. Tuy nhiên, trong một ngành nghề nhất định thì việc kinh doanh và sự phát triển của ngành nghề đó luôn bao hàm cả mặt tốt lẫn mặt trái của nó. Kinh doanh dịch vụ du lịch cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Do lợi ích mà du lịch đem lại là điều không thể phủ nhận đó là hoạt động du lịch mang lại thu nhập không chỉ cho những đối tượng trực tiếp kinh doanh du lịch Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp. MỞ ĐẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM 3 1.1. Những vấn đề lý luận chung về cạnh tranh và chính sách cạnh tranh .3 1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của cạnh tranh 3 1.1.2. Chính sách cạnh tranh 5 1.2. Pháp luật về cạnh tranh 7 1.2.1. Sơ lược quá trình hình thành pháp luật cạnh tranh .7 1.2.2. Vai trò của pháp luật cạnh tranh .8 1.2.3. Nội dung cơ bản của luật cạnh tranh Việt Nam 10 Chương 2. THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH DU LỊCH Ở VIỆT NAM 13 2.1. Khái quát chung về du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch .13 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của du lịch .13 2.1.2. Kinh doanh dịch vụ du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh 14 2.1.3. Cạnh tranh của thị trường du lịch .19 2.2. Tình hình hoạt động du lịch ở Việt Nam hiện nay .21 2.2.1. Đánh giá chung về tình hình du lịch .21 2.2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật trong kinh doanh du lịch 25 Chương 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH DU LỊCH 39 3.1. Phương hướng phát triển về du lịch của nước ta 39 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách và pháp luật cạnh tranh trong kinh doanh du lịch .41 3.2.1. Đối với Nhà nước 41 3.2.2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 47 KẾT LUẬN 49

pdf56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh du lịch ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äŻåÜ îựÅ Çì äịÅÜ îŁ ÅłÅ ÅÜủ íÜể âܾåÖ íêựÅ íáếé íÜ~ã Öá~ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜK jặÅ ÇŞI kÜŁ åĬớÅ í~ Ŀš Ä~å ÜŁåÜ ÅłÅ èìó ĿịåÜ Ŀáềì ÅÜỉåÜ îề ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜ ÅÜç éÜŞ Üợé îớá íÜựÅ íáễå Üçạí ĿộåÖ åÜĬåÖ åÜþå ÅÜìåÖ îẫå âܾåÖ Åảá íÜáệå ĿĬợÅ íþåÜ íêạåÖ ¾ åÜáễã ã¾á íêĬờåÖ íêçåÖ Çì äịÅÜK eáệå íĬợåÖ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé ãặÅ ëứÅ âÜ~á íÜłÅ ÜçặÅ âÜ~á íÜłÅ ãộí ÅłÅÜ Äừ~ Äšá ÅłÅ åÖìồå íŁá åÖìóýå íÜáýå åÜáýå ãŁ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé PT âܾåÖ Å¼ âế ÜçạÅÜ Äảç îệI í¾å íạçI Çìó íì îẫå âܾåÖ ÖáảãK jộí ëố Çç~åÜ åÖÜáệé Žå ñŠó ÇựåÖ ÅłÅ Åė ëở Üạ íầåÖ Çì äịÅÜ âܾåÖ íÜÉç èìó ÜçạÅÜI âế ÜçạÅÜ Çẫå íớá îáệÅ âÜ~á íÜłÅ îŁ ëử ÇụåÖ èìł ãứÅ äŁã Åạå âáệí íŁá åÖìóýåI Öá~ íăåÖ ÅłÅ ÅÜấí íÜảá îŁ âÜ− íÜảáI åĬớÅ íÜảáI íáếåÖ ồå äŁã ¾ åÜáễã îŁ ñìốåÖ Åấé ã¾á íêĬờåÖI ÅảåÜ èì~å íÜáýå åÜáýå Çì äịÅÜI ảåÜ ÜĬởåÖ íớá ëứÅ âÜçẻ Åủ~ Åả ÅộåÖ ĿồåÖ ÇŠå ÅĬK ľáểå ÜþåÜ äŁ ở ľŁ iạíI Üồ qÜ~å qÜở ÅÜỉ íÜấó ãộí Äšá Ŀấí åứí åẻ âܾåÖ ãộí Öáọí åĬớÅI Žå Ŀėå îị ÅÜủ èìảå ÅÜỉ Äáếí äŁã ÜŁåÖ êŁç Äłå îÝK ľếå íÜłÅ `~ã ióI Çì âÜłÅÜ éÜảá Äịí ã╨á îþ ãŞá ܾá íÜốá ÄốÅ äýå åồåÖ åặÅ ENUFNUFíþåÜ íêạåÖ äấå ÅÜáếãI ë~å äấé âýåÜI êạÅÜ íêłá éÜÝé Ŀể ñŠó ÇựåÖ ÅłÅ Çự łå Çì äịÅÜ Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Ŀš äŁã íÜì Üẹé ǽåÖ ÅÜảóI Åảå íêở Öá~ç íܾåÖ ĿĬờåÖ íÜủóI Üạå ÅÜế îáệÅ íÜçłí åĬớÅI ÖŠó ¾ åÜáễã ã¾á íêĬờåÖI ĿồåÖ íÜờá äŁã ảåÜ ÜĬởåÖ Ŀếå ÅảåÜ èì~å Ŀ¾ íÜị îŁ Ŀờá ëốåÖ åÖĬờá ÇŠåK `¼ íÜể åýì ê~ ãộí ëố íêĬờåÖ Üợé Åụ íÜể ë~ìW qạá éÜĬờåÖ qÜảç ÔáềåI aự łå ñŠó ÇựåÖ âÜì åÜŁ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ Çç `¾åÖ íó qkee eảá sĬėåÖ äŁã ÅÜủ Ŀầì íĬI ĿĬợÅ Åė èì~å ÅÜứÅ åăåÖ Åấé éÜÝé èìó ĿịåÜ ÅłÅ Å¾åÖ íêþåÜ éÜảá Äảç Ŀảã âÜçảåÖ ÅłÅÜ íừ åÜŁ ê~ ë¾åÖ äŁ OMãK kÜĬåÖ Ŀėå îị íự Č ñŠó Äờ âð ÇŁá PSMã ÇọÅ Äờ ë¾åÖ îŁ äấå ê~ ä½åÖ ë¾åÖ íừ Q Ŀếå RãI ë~ì Ŀ¼ Ŀổ ĿấíI ë~å åềå íÜýã ÜŁåÖ åÖÜþå ãÝí îì¾åÖ Ŀấí ëç îớá Çáệå í−ÅÜ ĿĬợÅ Öá~ç Ä~å ĿầìK hܾåÖ ÇừåÖ äạá ở ĿŠóI žåÖ íó Žå éÜớí äờ Č âáếå Åủ~ Ŀėå îị èìảå äČ ĿĬờåÖ ë¾åÖI íự Č Ŀ¼åÖ Åừ íêŁãI Ŀổ ĿấíI äấå êạÅÜ ÙåÖ `ÜŞ~ ÇŁá Üėå NMMãI íáếé íụÅ äấå íÜýã ĿĬợÅ ÜŁåÖ íêăã ãÝí îì¾åÖ Ŀấí åÖçŁá ê~åÜ Öáớá Äảå Ŀồ Öáảá íÜử~K `½å íạá éÜĬờåÖ OR Eèìậå _þåÜ qÜạåÜFI qổåÖ Å¾åÖ íó aì äịÅÜ pŁá d½åI âÜá ñŠó ÇựåÖ hÜì Çì äịÅÜ qŠå `ảåÖI Ŀš íự Č äấå ÅÜáếãI ë~å äấé íêłá éÜÝé Üėå NMMãO Ŀấí îÉå ë¾åÖ pŁá d½åK `ÜĬ~ ÜếíI âÜá ñŠó ÇựåÖ hÜì Çì äịÅÜ săå qÜłåÜ Ŀėå îị åŁó Žå ë~å äấéI äấå ÅÜáếã íÜýã QKQNUãO Ŀấí Åủ~ êạÅÜ săå qÜłåÜI äŁã ảåÜ ÜĬởåÖ íêựÅ íáếé Ŀếå îáệÅ íÜçłí åĬớÅ íêçåÖ âÜì îựÅ åŁó ENVFNVF ľặÅ ÄáệíI íþåÜ íêạåÖ ĿłåÖ äç åÖạá Üáệå å~ó äŁ åÜáềì Åė ëở Çì äịÅÜ ÅÜĬ~ íÜựÅ Üáệå îáệÅ Ŀầì íĬ ñŠó ÇựåÖ Üệ íÜốåÖ ñử äČ åĬớÅ íÜảá ĿşåÖ âỹ íÜìậíK kĬớÅ íÜảá ở åÜáềì Åė ëở Çì äịÅÜ ÅÜỉ ĿĬợÅ ñử äČ èì~ Üầã íự ÜçạáI ë~ì Ŀ¼ ĿĬợÅ ÅÜç íự íÜấã îŁç ã¾á íêĬờåÖ Ŀấí ÜçặÅ ÅÜç íÜçłí îŁç Üệ íÜốåÖ íÜçłí åĬớÅ ÅÜìåÖ Åủ~ Ŀị~ éÜĬėåÖ åėá Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜI ÖŠó ¾ åÜáễã ã¾á íêĬờåÖ åÖìồå åĬớÅ åÖầãK qÜÉç âÜảç ëłí Åủ~ pở aì äịÅÜ _Ł oị~ J s╨åÖ qŁì Ŀầì åăã OMMU íÜþ íêìåÖ ÄþåÜ ãỗá åÖŁó ż Üėå RIP íấå êłÅ íÜảá íừ Üệ íÜốåÖ âÜłÅÜ ëạåI êÉëçêíI íêçåÖ Ŀ¼ ż âÜçảåÖ R íấå ĿĬợÅ íÜì Öçã èì~ Üệ íÜốåÖ íÜì Öçã êłÅ íậé íêìåÖ Åủ~ `¾åÖ íó `¾åÖ íêþåÜ Ŀ¾ íÜịK pố Žå äạá ĿĬợÅ ñử äČ ÄằåÖ Äáệå éÜłé Åܾå äấéK kÜĬ îậóI ÅłÅ äçạá êłÅ íÜảá Ŀš ĿĬợÅ ñử äČ ENUF ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLháåÜJíÉLaìJäáÅÜJsáÉíJk~ãJi~ãJÖáJÇÉJÇìJâÜ~ÅÜJíêçJä~áLQRNNUMTTLUTL åÖŁó NRLNMLOMMUK ENVF ÜííéWLLïïïKåÜ~åÇ~åKÅçãKîåLíáåÄ~áL\íçéZPVCëìÄZNOTC~êíáÅäÉZNNTRRRI åÖŁó SLNNLOMMUK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé PU íĬėåÖ Ŀốá íốíK qìó åÜáýåI Ŀáềì ĿłåÖ ÅÜş Č äŁ ãỗá åÖŁó Å╨åÖ Å¼ Üėå NKSMMãP åĬớÅ íÜảá ê~ íừ ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜI êÉëçêíI âÜłÅÜ ëạåI åÜĬåÖ ÅÜỉ ż âÜçảåÖ PMMãP åĬớÅ íÜảá íêçåÖ ëố Ŀ¼ ĿĬợÅ ñử äČ íêĬớÅ âÜá íÜảá ê~ Üệ íÜốåÖ íÜçłí åĬớÅ Ŀ¾ íÜị ÜçặÅ íłá ëử ÇụåÖ îŁç ãụÅ Ŀ−ÅÜ âÜłÅK pố Žå äạá ĿĬợÅ äắåÖ èì~ Äể êồá ÅÜç íÜấã îŁç ĿấíI Å╨åÖ Å¼ ãộí ëố Åė ëở ÅÜç íÜçłí íêựÅ íáếé îŁç Üệ íÜốåÖ åĬớÅ íÜảá Ŀ¾ íÜị EOMFOMF _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I Üáệå íĬợåÖ Çì âÜłÅÜ îŁ åÖĬờá ÇŠå Äì¾å Äłå åÜỏ ñả êłÅ Äừ~ ÄšáI ÖŠó ãấí îệ ëáåÜ ñảó ê~ ở ãộí ëố âÜì Çì äịÅÜ îŁ îáệÅ ÅÜ−åÜ èìóềå Ŀị~ éÜĬėåÖ âܾåÖ èì~å íŠã Ŀếå íầã èì~å íêọåÖ Åủ~ îáệÅ Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜ îẫå Žå íồå íạáK ľáềì åŁó ż ảåÜ ÜĬởåÖ Öáłå íáếé Ŀếå ëứÅ âÜỏÉI ~å íçŁå Åủ~ âÜłÅÜ Çì äịÅÜK uáå åýì ê~ ãộí ëố Çẫå ÅÜứåÖ Åụ íÜể îề íêłÅÜ åÜáệã Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜ Åủ~ Ŀị~ éÜĬėåÖ îŁ ÅłÅ ÅÜủ íÜể ż äáýå èì~å åÜĬ ë~ìW sáệÅ ÅÜ−åÜ èìóềå íỉåÜ hÜłåÜ e½~ ÅÜç éÜÝé åÜŁ ãłó íŁì Äáểå eìåÇ~á sáå~ëJ ÜáåI Ŀ¼åÖ íạá îịåÜ sŠå mÜçåÖ EÅłÅÜ Äáểå kÜ~ qê~åÖ PMâã îề éÜ−~ _ắÅFI íừ åăã NVVV J OMMT ëử ÇụåÖ íớá TRMKMMM íấå ñỉ ĿồåÖ EÜạí åáñF Ŀể äŁã ëạÅÜ íÜŠå îỏ íŁì ÖŠó ¾ åÜáễã ã¾á íêĬờåÖ åÖÜáýã íêọåÖ îŁ ảåÜ ÜĬởåÖ ñấì Ŀếå ëứÅ âÜçẻ åÖĬờá ÇŠå äŁ ãộí ãáåÜ ÅÜứåÖ ÅÜç îáệÅ ÅłÅ Ŀị~ éÜĬėåÖ Å½å èìł ÅÜş íêọåÖ éÜłí íêáểå žåÖ åÖÜáệé ãŁ ÅÜĬ~ í−åÜ Ŀếå óếì íố ã¾á íêĬờåÖ EONFONF~ì âÜá îịåÜ kÜ~ qê~åÖ ĿĬợŠžåÖ åÜậå Çá í−ÅÜ èìốÅ Öá~I åÖ~ó íạá âÜì îựÅ Äảç îệ fI Ủó Ä~å åÜŠå ÇŠå íỉåÜ äạá ÅÜç éÜÝé íêáểå âÜ~á ÜŁåÖ äçạí Çự łå åÜĬ âÜì Çì äịÅÜ ëáåÜ íÜłá ^å sáýåI âÜì Ŀ¾ íÜị sŻåÜ e½~I âÜì eồ qáýåI âÜì Çì äịÅÜ e½å qằãKKK qêçåÖ ãộí ëố íêĬờåÖ ÜợéI Ŀị~ éÜĬėåÖ Å½å Ä~å ÜŁåÜ îăå Äảå ż åộá ÇìåÖ âܾåÖ ÅÜặí ÅÜẽI íạç Ŀáềì âáệå ÅÜç ÅÜủ Ŀầì íĬ äấå ÄáểåI ñŠã éÜạã Çá í−ÅÜK qạá Çự łå âÜì eồ qáýåI qÜủ íĬớåÖ `Ü−åÜ éÜủ âČ èìóếí ĿịåÜ ÅÜç íÜìý POKQUNãO ĿấíI åÜĬåÖ pở qŁá åÖìóýå – j¾á íêĬờåÖ hÜłåÜ e½~ äạá Åấé Öáấó ÅÜứåÖ åÜậå èìóềå ëử ÇụåÖ Ŀấí íớá PRKMRMãO Eäố OKRSVãOFI `¾åÖ íó eồ qáýå äấé Äáểå îĬợí Çáệå í−ÅÜ ĿĬợÅ Åấé íÜýã Üėå PRPãO EOOFOOF qạá sịåÜ eạ içåÖI íþåÜ íêạåÖ Çầì íÜảáI Çầì ãłó íừ ÅłÅ éÜĬėåÖ íáệå ñŠó ÇựåÖI ÅÜìóýå ÅÜở ÅÜảó ê~ äŁã ¾ åÜáễã ã¾á íêĬờåÖ åĬớÅ sịåÜ eạ içåÖK sáệÅ ñŠó ÇựåÖ åÜŁ ÄðI åÜŁ ÜŁåÖ åổá ÇọÅ íÜÉç Äờ îịåÜ îŁ Öầå Ü~åÖ ĿộåÖ Å╨åÖ Ö¼é éÜầå äŁã ¾ åÜáễã ãặí åĬớÅ sịåÜ eạ içåÖI âÜá íấí Åả ÅÜấí íÜảá íừ ëáåÜ Üçạí îŁ Üçạí ĿộåÖ âáåÜ EOMF ÜííéWLLÄ~êá~îìåÖí~ìKÅçãLáåÇÉñKéÜé\åÉïëZRPSI åÖŁó PNLNMLOMMUK EONF ÜííéWLLíÜîKîåLåÉïëLaÉí~áäL\ÖfaZSCífaZNUCÅfaZSMMOI åÖŁó PNLNMLOMMUK EOOF ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLkÜ~JÇ~íLaìJ~åJå~çJÅìåÖJèìÉåJiì~íJÇáJë~åJî~åJÜç~LQMOPQTPSLRNNLI åÖŁó SLNNLOMMUK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé PV Çç~åÜI ÇịÅÜ îụ Ŀềì ñả íÜẳåÖ ñìốåÖ Äáểå EOPFK qạá ÅłÅ âÜì Ç~åÜ íÜắåÖ výå qửI ÅÜŞ~ eĬėåÖI q~ã ľảçI åşá _Ł ľÉå EqŠó káåÜFKKK íþåÜ ÜþåÜ ¾ åÜáễã Çç åĬớÅ íÜảáI êłÅ íÜảá ëáåÜ ÜçạíX íþåÜ íêạåÖ Äì¾å Äłå ÜŁåÖ êçåÖI ñả êłÅ Äừ~ Äšá Çç íÜáếì Č íÜứÅX íþåÜ íêạåÖ äạã éÜłí ÅłÅ èìłå íÜịí íÜş êừåÖX åạå Äì¾å Äłå ÅÜáãI íÜş îŁ ÅłÅ ëảå éÜẩã íừ ĿộåÖI íÜựÅ îậí èìČ Üáếã ÅÜĬ~ ĿĬợÅ èìảå äČ Üợé äČ Ŀš Ö¼é éÜầå äŁã ëìó Öáảã ã¾á íêĬờåÖI ëìó Öáảã ëự Ŀ~ ÇạåÖ ëáåÜ ÜọÅI ảåÜ ÜĬởåÖ íêựÅ íáếé Ŀếå í−åÜ Üấé Çẫå Åủ~ ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜ EOPFK Ở ÅłÅ Äšá Äáểå ľŁ kẵåÖI kÜ~ qê~åÖI s╨åÖ qŁìI mÜş nìốÅI ľồ pėåI pầã pėåI _šá `ÜłóKKK Üáệå Ŀ~åÖ éÜảá ÅÜịì åạå ¾ åÜáễã ã¾á íêĬờåÖ Çç êłÅ íÜảá íừ ÅłÅ Üộ Äì¾å Äłå ÜŁåÖ êçåÖI âÜłÅÜ Çì äịÅÜI åÖĬờá ÇŠå íÜáếì Č íÜứÅ ñả êłÅ Äừ~ Äšá íêýå Äšá Äáểå îŁ Çç åĬớÅ íÜảá Åủ~ ÅłÅ âÜì ÇŠå ÅĬ îÉå ÄáểåI ÅłÅ ñ− åÖÜáệé ëảå ñìấí âܾåÖ èì~ ñử äČI Ŀổ íÜẳåÖ ê~ Äšá Äáểå EOPFOPF hÜçảå O îŁ P ľáềì NO Åủ~ iìậí aì äịÅÜ OMMR åÖÜáýã Åấã ÅłÅ ÜŁåÜ îáW uŠó ÇựåÖ Å¾åÖ íêþåÜ Çì äịÅÜ âܾåÖ íÜÉç èìó ÜçạÅÜ Ŀš ĿĬợŠžåÖ Äố îŁ ñŠã Üạá íŁá åÖìóýå Çì äịÅÜI ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜK sề ÜþåÜ íÜứÅ ñử éÜạí íÜþ íÜÉç ľáềì NT kÖÜị ĿịåÜ NQVLOMMTW mÜạí íáềå íừ NMKMMMKMMM ĿồåÖ Ŀếå NRKMMMKMMM ĿồåÖ Ŀốá îớá ÜŁåÜ îá âÜ~á íÜłÅ íŁá åÖìóýå Çì äịÅÜ íêłá èìó ĿịåÜ Åủ~ éÜłé äìậí íêçåÖ âÜì Çì äịÅÜI Ŀáểã Çì äịÅÜ ÜçặÅ íêçåÖ âÜì îựÅ Ŀš ĿĬợÅ èìó ÜçạÅÜ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜK `½å Ŀốá îớá ÜŁåÜ îá îá éÜạã èìó ĿịåÜ îề Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜ ëẽ Äị éÜạí ÅảåÜ Åłç ÜçặÅ éÜạí íáềå íừ NMMKMMM ĿồåÖ Ŀếå RMMKMMM ĿồåÖ âÜá ż ãộí íêçåÖ åÜữåÖ ÜŁåÜ îáW âܾåÖ åáýã óếí åộá èìó Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖ íÜÉç èìó ĿịåÜ íạá åėá Çễ èì~å ëłí íêçåÖ Åė ëở äĬì íêş Çì äịÅÜI âÜì Çì äịÅÜI íêýå éÜĬėåÖ íáệå îậå ÅÜìóểå âÜłÅÜ Çì äịÅÜX âܾåÖ Äố íê− éÜĬėåÖ íáệå íÜì ÖçãI ñử äČ ÅÜấí íÜảá íạá Åė ëở äĬì íêş Çì äịÅÜI íêýå éÜĬėåÖ íáệå îậå ÅÜìóểå âÜłÅÜ Çì äịÅÜI íêçåÖ âÜì Çì äịÅÜI Ŀáểã Çì äịÅÜX ñŠã Üạá Ŀếå ã¾á íêĬờåÖ ëốåÖ Åủ~ ÅłÅ äçŁá ĿộåÖ îậí Üç~åÖ Çš åėá ż íŁá åÖìóýå Çì äịÅÜX ÅÜặí éÜłI Äẻ ÅŁåÜ ÜçặŠż ÜŁåÜ îá âÜłÅ äŁã íÜáệí Üạá ÅŠó ñ~åÜI íÜảã íÜựÅ îậí åėá ż íŁá åÖìóýå Çì äịÅÜK _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ îŁ ÅłÅ ÅÜủ íÜể ż äáýå èì~å Žå ÅÜịì ëự Ŀáềì ÅÜỉåÜ Åủ~ iìậí j¾á íêĬờåÖI ÅłÅ îăå Äảå éÜłé äìậí ÅÜìóýå åÖŁåÜ îŁ ÅłÅ îăå Äảå ż äáýå èì~å Ŀếå íŁá åÖìóýå ã¾á íêĬờåÖK kÖçŁá ê~I Üệ íÜốåÖ ÅÜ−åÜ ëłÅÜI éÜłé äìậí Ŀốá îớá žåÖ íłÅ íÜị íêĬờåÖI íÜị íêĬờåÖ èìảåÖ Äł Çì äịÅÜ ĿĬợÅ ñŠó ÇựåÖ îŁ Ä~å ÜŁåÜ äì¾å ÅÜậã Üėå åÜì Åầì íÜựÅ íếK `łÅ èìó ĿịåÜ îŁ ÅÜế íŁá îề ëử ÇụåÖ åÖŠå ëłÅÜI Çìóệí Åấé âáåÜ éÜ−I âČ âếí Üợé ĿồåÖ EOPF ÜííéWLLíÜîKîåLåÉïëLaÉí~áäL\ÖfaZSCífaZNUCÅfaZSMMOI åÖŁó PNLNMLOMMUK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QM íÜìý âÜçłåI Öá~ç îáệÅI Äáểì éÜ− ÇịÅÜ îụ èìảåÖ ÅłçKKK Ŀ~åÖ ĿĬợÅ łé ÇụåÖ ÅÜç Üçạí ĿộåÖ ñşÅ íáếå Çì äịÅÜ Üáệå å~ó ÅÜĬ~ éÜŞ ÜợéI ã~åÖ åặåÖ í−åÜ Ä~ç Åấé íÜÉç Åė ÅÜế “ñáåJÅÜç”K jặí âÜłÅI Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Åủ~ sáệí k~ã ĿĬợÅ ÅÜá éÜốá Äởá ÜŁåÖ äçạí ÅłÅ îăå Äảå äìậí îŁ ÇĬớá äìậíK kÜáềì îăå Äảå îẫå ÅÜĬ~ èìó ĿịåÜ ê₣ êŁåÖI Ŀầó ĿủI ÅÜĬ~ ĿĬợÅ Ä~å ÜŁåÜ âịé íÜờáI ĿồåÖ ÄộI ÖŠó âܼ âÜăå ÅÜç îáệÅ íêáểå âÜ~á Üçạí ĿộåÖ äữ ÜŁåÜK `ụ íÜể iìậí aì äịÅÜ ĿĬợŠžåÖ Äố íÜłåÖ SLOMMRI ż Üáệì äựÅ íừ MNLMNLOMMSI åÜĬåÖ Ŀếå NLSLOMMT íÜþ ãớá ż kÖÜị ĿịåÜ ëố VOLOMMTLkľ – `m èìó ĿịåÜ ÅÜá íáếí íÜá ÜŁåÜ ãộí ëố Ŀáềì Åủ~ iìậí aì äịÅÜ îŁ Ŀếå VLNMLOMMT kÖÜị ĿịåÜ ëố NQVLOMMTLkľ – `m îề ñử éÜạí îá éÜạã ÜŁåÜ ÅÜ−åÜ íêçåÖ äŻåÜ îựÅ aì äịÅÜ ãớá ĿĬợÅ Ä~å ÜŁåÜK iìậí aì äịÅÜ ê~ Ŀờá Ŀề Åậé Ŀếå åÜáềì åộá ÇìåÖ ãớáI íÜựÅ ëự Ŀłé ứåÖ åÜì Åầì íÜựÅ íáễåI Ö¼é éÜầå ÜçŁå íÜáệå Üệ íÜốåÖ éÜłé äìậí îề Çì äịÅÜK qìó åÜáýåI åÜữåÖ îăå Äảå äìậí ÅÜìóýå åÖŁåÜ îẫå Žå åÜữåÖ êŁç Åảå âÜáếå Çç~åÜ åÖÜáệé äữ ÜŁåÜ âܼ éÜłí íêáểåK uáå åýì ê~ ãộí ëố Çẫå ÅÜứåÖ ë~ìW qừ Ŀầì åăã OMMS Ŀếå å~óI åÖŁåÜ Çì äịÅÜ Ŀš åÖừåÖ Åấé ãớáI Öá~ Üạå Öáấó éÜÝé íÜŁåÜ äậé îăå éܽåÖ Ŀạá Çáệå Åủ~ Çç~åÜ åÖÜáệé Çì äịÅÜ åĬớÅ åÖçŁá íạá sáệí k~ãK qÜÉç kÖÜị ĿịåÜ VOLOMMT Eż Üáệì äựÅ íừ íÜłåÖ TJOMMTF íÜþ îáệÅ Åấé Öáấó éÜÝé åŁó Ŀš éÜŠå Åấé ÅÜç ëở èìảå äČ Çì äịÅÜ Ŀị~ éÜĬėåÖI åÜĬåÖ ÅłÅ ëở Ŀềì âܾåÖ íÜể íÜựÅ Üáệå ĿĬợÅ îþ ÅÜĬ~ ż íܾåÖ íĬ ÜĬớåÖ Çẫå Åủ~ _ộ săå ܼ~I qÜể íÜ~ç îŁ aì äịÅÜ èìó ĿịåÜ Åụ íÜể ÅłÅ ãẫì ÅÜìẩå íêçåÖ îáệÅ Åấé éÜÝéI äệ éÜ− Åấé éÜÝéK Ôáềì åŁó Ŀš ÖŠó âܼ âÜăå ÅÜç åÜáềì åÜŁ Ŀầì íĬ åĬớÅ åÖçŁá ãìốå äậé îăå éܽåÖ Ŀạá ÇáệåI åÜằã åÖÜáýå Åứì íÜị íêĬờåÖI íþã âáếã Åė Üộá âáåÜ Çç~åÜI ÜçặÅ Ŀ¾å ĿốÅ íÜựÅ Üáệå Üợé ĿồåÖ Ŀš âČ âếí îớá Ŀốá íłÅ sáệí k~ãK _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I åÜữåÖ èìó ĿịåÜ ã~åÖ óếì íố êŁåÖ ÄìộÅ í−ÅÜ ÅựÅ íêçåÖ èìảå äČ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Å╨åÖ ÅÜĬ~ éÜłí Üìó ĿĬợÅ Üáệì äựÅ Å╨åÖ Äởá ëự ÅÜậã íêễ íêçåÖ ñŠó ÇựåÖ ÅłÅ îăå ÄảåI èìó ĿịåÜ ÜĬớåÖ Çẫå íÜựÅ ÜáệåK pç îớá mÜłé äệåÜ aì äịÅÜI iìậí aì äịÅÜ Å¼ åÜáềì íáếå Äộ îĬợí íêộáI Ŀėå Åử åÜĬ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå ÅÜç âÜłÅÜ åộá Ŀị~ Å╨åÖ éÜảá ż íÜẻ ÜŁåÜ åÖÜềI åÜằã åŠåÖ Å~ç ÅÜấí äĬợåÖI ÅÜìẩå ܼ~ îŁ èìảå äČ Ŀộá åÖ╨ ä~ç ĿộåÖ åÖŁó ÅŁåÖ èì~å íêọåÖ åŁóK jẫì íÜẻ îŁ ÅłÅ Ŀáềì âáệå Ŀể ĿĬợÅ Åấé íÜẻ Çç _ộ săå ܼ~I qÜể íÜ~ç îŁ aì äịÅÜ èìó ĿịåÜ Ŀếå å~ó Å╨åÖ ÅÜĬ~ ż Ŀš äŁã ÅÜç ÅÜấí äĬợåÖ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå åộá Ŀị~ îẫå Äị Äì¾åÖ äỏåÖ åÜĬ íêĬớÅ âÜá ż iìậí aì äịÅÜK qêçåÖ âÜá Ŀ¼I íạá hÜçảå Q ľáềì NM kÖÜị ĿịåÜ NQVLOMMT Eż Üáệì äựÅ íừ íÜłåÖ NNJOMMTF èìó ĿịåÜW Ŀốá îớá åÖĬờá ÜĬớåÖ Çẫå âÜłÅÜ Çì äịÅÜ ãŁ âܾåÖ Å¼ íÜẻ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå Çì äịÅÜ ëẽ Äị éÜạí íáềå íừ OKMMMKMMM Ŀếå PKMMMKMMM ĿồåÖK Ôáềì RV Åủ~ iìậí aì äịÅÜ Å╨åÖ èìó ĿịåÜW éÜĬėåÖ íáệå ÅÜìóýå îậå ÅÜìóểå Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QN âÜłÅÜ Çì äịÅÜ Å¼ “Äáểå Üáệì êáýåÖ” ĿĬợÅ Ĭì íáýå Äố íê− åėá ÇừåÖI Ŀỗ Ŀể Ŀ¼å íêả âÜłÅÜ Çì äịÅÜ íạá Ŀáểã Çì äịÅÜI Åė ëở äĬì íêşKKK jẫì Äáểå Üáệì Çç _ộ dá~ç íܾåÖ sậå íảá íÜốåÖ åÜấí Ä~å ÜŁåÜ ë~ì âÜá íÜỏ~ íÜìậå îớá Åė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ îề Çì äịÅÜ ở qêìåÖ ĬėåÖK kÖŁó OSJPJOMMTI _ộ dá~ç íܾåÖ sậå íảá Ŀš Ä~å ÜŁåÜ nìó ĿịåÜ îậå íảá âÜłÅÜ ÄằåÖ ¾Jí¾ íÜÉç íìóếå Åố ĿịåÜI Üợé ĿồåÖ îŁ îậå íảá âÜłÅÜ Çì äịÅÜ ÄằåÖ ¾Jí¾I èìó íêþåÜ ÅấéKKK qìó åÜáýåI ÅÜç Ŀếå å~óI îáệÅ Åấé Äáểå Üáệì îẫå ÅÜĬ~ íÜể íÜựÅ Üáệå Çç _ộ săå ܼ~I qÜể íÜ~ç îŁ aì äịÅÜ ÅŞåÖ _ộ dá~ç íܾåÖ îậå íảá ÅÜĬ~ Ä~å ÜŁåÜ ĿĬợÅ íáýì ÅÜìẩå žåÖ åÜậåW íÜế åŁç äŁ ñÉ Çì äịÅÜI Åė èì~å èìảå äČ Çì äịÅÜ åŁç ż íÜẩã èìóềå ñłÅ åÜậå ñÉ Ŀạí íáýì ÅÜìẩå îậå ÅÜìóểå âÜłÅÜ Çì äịÅÜ Ŀể Çç~åÜ åÖÜáệé ż íÜể ÜçŁå ÅÜỉåÜ Üồ ëė ñáå Åấé éÜŞ ÜáệìI Äáểå ÜáệìKKKEOQFOQFjặí âÜłÅI åÜữåÖ Ĭì Ŀšá ÅÜç Üçạí ĿộåÖ äữ ÜŁåÜ èìốÅ íế ÅÜĬ~ ê₣ êŁåÖI íÜậã ÅÜ− Üầì Üếí îăå Äảå äìậí ĿĬ~ ê~ ÅłÅ èìó ĿịåÜ âܼ âÜăå åÜấíK s− ÇụW ľốá îớá äữ ÜŁåÜ èìốÅ íếI íÜìế ëìấí s^q äŁ NMB ÅÜĬ~ ż í−åÜ ÅạåÜ íê~åÜ îớá Çì äịÅÜ ãộí ëố åĬớÅ íêçåÖ âÜì îựÅK qÜłá i~å ĿĬợÅ Åçá äŁ “íÜáýå ĿĬờåÖ ãì~ ëắã” Çç ÜŁåÖ Ü¼~ ÇịÅÜ îụ Ŀ~ ÇạåÖ îŁ êẻI íÜìế ëìấí s^q äŁ TBK sấå Ŀề ÜçŁå íÜìế s^q ÅÜç âÜłÅÜ èìốÅ íế ã~åÖ ÜŁåÖ Ü¼~ ãì~ ëắã íêçåÖ íçìê Çì äịÅÜ ê~ âÜỏá äšåÜ íÜổ sáệí k~ã ÅÜĬ~ ĿĬợÅ łé ÇụåÖK qÜìế íáýì íÜụ ĿặÅ Äáệí îŁ íÜìế åÜậé âÜẩì èìł Å~çK dáł ĿáệåI Öáł åĬớÅ łé ÇụåÖ ÅÜç Çì äịÅÜ äì¾å ở ãứÅ Å~ç åÜấíI Öấé åÜáềì äầå ãứÅ ëáåÜ Üçạí îŁ ëảå ñìấíK `łÅ èìó ĿịåÜ îề Üạå ÅÜế íốÅ Ŀộ ñÉ Å½å Äấí Üợé äČI âẹí ñÉ ở åộá íÜŁåÜ íÜĬờåÖ ñìóýå ÖŠó íþåÜ íêạåÖ âÝç ÇŁá íÜờá Öá~å Ŀá äạá äŁã ứÅ ÅÜế ÅÜç äłá ñÉ îŁ ãệí ãỏá ÅÜç ÜŁåÜ âÜłÅÜ EORFORFqựì íêìåÖ äạáI ã¾á íêĬờåÖ éÜłé äČ ÅÜç Üçạí ĿộåÖ âáåÜ Çç~åÜ äữ ÜŁåÜ Ŀš ĿĬợÅ Åảá íÜáệå íêçåÖ íÜờá Öá~å èì~ åÜĬåÖ îẫå Žå ÅÜĬ~ íܾåÖ íÜçłåÖI íÜìậå äợá ÅÜç Çç~åÜ åÖÜáệéK `¾åÖ íłÅ éÜłé ÅÜế Åủ~ åÖŁåÜ Çì äịÅÜ Üáệå îẫå Žå åÜáềì Ŀáềì Åầå åÜ~åÜ ÅܼåÖ Äổ ëìåÖ îŁ íêáểå âÜ~á íÜựÅ ÜáệåK ľáềì Ŀ¼ ảåÜ ÜĬởåÖ íớá Üçạí ĿộåÖ âáåÜ Çç~åÜ äữ ÜŁåÜK kÜþå ÅÜìåÖI ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ Ŀš éÜłí íêáểå åÜ~åÜI ż åÜáềì Åố ÖắåÖ Äắí âịé åÜì Åầì Åủ~ âÜłÅÜ Çì äịÅÜ ãŁ îẫå Ŀảã Äảç éÜłé äìậí ĿĬợÅ í¾å íêọåÖK qìó åÜáýåI Üáệå å~ó ëố äĬợåÖ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé åŁó Žå èìł −íI ÅÜủ óếì íậé íêìåÖ ở ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé äớåI ż íÜĬėåÖ ÜáệìK sþ îậóI îấå Ŀề Ŀặí ê~ Åầå éÜảá èì~å íŠã Üáệå å~ó äŁ äŁã ë~ç ÅÜç ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé íÜấó ĿĬợÅ íầã èì~å íêọåÖ Åủ~ Çì äịÅÜ Ŀốá îớá ëự éÜłí íêáểå Åủ~ Ŀấí åĬớÅI Üáểì ĿĬợÅ åÜữåÖ èìó ĿịåÜ Åủ~ kÜŁ åĬớÅ í~ íêçåÖ îấå Ŀề Äảç îệ îŁ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ Ŀể íừ Ŀ¼ ż ĿĬợÅ Åłá åÜþå ĿşåÖ EOQF ÜííéWLLíáåíìÅKíáãåÜ~åÜKÅçãLéÜ~é|äì~íLOMMUMSOMLPR^T__VNLI åÖŁó PNLNMLOMMUK EORF ÜííéWLLïïïKîáÉíå~ãíçìêáëãKÖçîKîåLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÇçÅã~åCí~ëâZÇçÅ|ÇçïåJ äç~ÇCÖáÇZQNNI åÖŁó OMLVLOMMUK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QO ĿắåI ÜŁåÜ ĿộåÖ íÜáếí íÜựÅ íêçåÖ åÖŁåÜ åÖÜề ãŁ ãþåÜ íÜ~ã Öá~K jìốå Ŀạí ĿĬợÅ Ŀáềì Ŀ¼I Äýå ÅạåÜ îáệÅ íìóýå íêìóềå ëŠì êộåÖ åÜữåÖ äợá −ÅÜ Çç Çì äịÅÜ ĿÉã äạá ÅÜç ëự éÜłí íêáểå âáåÜ íế Åủ~ Ŀị~ éÜĬėåÖ îŁ Ŀấí åĬớÅI kÜŁ åĬớŠŽå Åầå éÜảá Üỗ íêợI Öáşé Ŀỡ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé îề Åė ëở Üạ íầåÖ íêçåÖ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI îề îấå Ŀề íạç ê~ îŁ éÜłí íêáểå ÅłÅ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜI îề åÖìồå åÜŠå äựÅ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI ĿặÅ Äáệí äŁ Ä~å ÜŁåÜ ÅłÅ ÅÜ−åÜ ëłÅÜI ÅłÅ èìó ĿịåÜ éÜłé äìậí Åụ íÜểI íܾåÖ íÜçłåÖ îề Çì äịÅÜ íạç ã¾á íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ äŁåÜ ãạåÜ íêçåÖ íÜị íêĬờåÖ Çì äịÅÜK `eīĖkd P jỘq pỐ ľỀ urẤq keẰj elflk qefỆk `eÏke p‡`e sfl me‡m irẬq `Ạke qo^ke qolkd iźke sỰ` hfke al^ke ar iỊ`e PKNK mÜĬėåÖ ÜĬớåÖ éÜłí íêáểå îề Çì äịÅÜ Åủ~ åĬớÅ í~W qêçåÖ ëìốí èìł íêþåÜ ÜþåÜ íÜŁåÜ îŁ éÜłí íêáểåI åÖŁåÜ aì äịÅÜ äì¾å ĿĬợÅ ľảåÖ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QP îŁ kÜŁ åĬớÅ í~ èì~å íŠãK Ở ãỗá íÜờá âỳ Ŀềì ñłÅ ĿịåÜ îị íê− Åủ~ aì äịÅÜ íêçåÖ ÅÜáếå äĬợÅ éÜłí íêáểå âáåÜ íế – ñš Üộá Åủ~ Ŀấí åĬớÅK kÜữåÖ ÅÜủ íêĬėåÖI ÅÜ−åÜ ëłÅÜ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ îŁ ëự èì~å íŠã Åủ~ ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅ íÜể Üáệå íêçåÖ ÅłÅ kÖÜị èìóếí ľạá Üộá ľảåÖ íçŁå èìốÅI íêçåÖ `Üỉ íÜị QS `qLqt åÖŁó NQLNMLNVVQ Åủ~ _~å _− íÜĬ íêìåÖ ĬėåÖI kÖÜị èìóếí ëố QRL`m åÖŁó OOLSLNVVP Åủ~ `Ü−åÜ éÜủI qܾåÖ Äłç ëố NTV q_Lqt åÖŁó NNLNNLNVVU Åủ~ _ộ `Ü−åÜ íêịKKK kÖŁåÜ aì äịÅÜ ĿĬợÅ ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅ ñłÅ ĿịåÜ äŁ “jộí åÖŁåÜ âáåÜ íế èì~å íêọåÖ íêçåÖ ÅÜáếå äĬợÅ éÜłí íêáểå âáåÜ íế – ñš Üộá Åủ~ Ŀấí åĬớÅ” îớá ãụÅ íáýìW “mÜłí íêáểå ãạåÜ Çì äịÅÜI íừåÖ ÄĬớÅ ĿĬ~ åĬớÅ í~ íêở íÜŁåÜ íêìåÖ íŠã Çì äịÅÜ Å¼ íầã Åỡ íêçåÖ âÜì îựÅ”K nì~å Ŀáểã Ŀ¼ ĿĬợÅ âáểã åÖÜáệã íêçåÖ íÜựÅ íáễå éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ sáệí k~ã íêçåÖ ëìốí åÜáệã âỳ ľạá Üộá ľảåÖ íçŁå èìốÅ äầå íÜứ sfff îŁ íạá åÜáệã âỳ ľạá Üộá ľảåÖ íçŁå èìốÅ äầå íÜứ fu ĿĬợÅ åŠåÖ äýåW “mÜłí íêáểå åÜ~åÜ Çì äịÅÜ íÜậí ëự íêở íÜŁåÜ ãộí åÖŁåÜ âáåÜ íế ã╨á åÜọå”K ľếå å~óI ãộí äầå åữ~ kÖÜị èìóếí ľạá Üộá ľảåÖ íçŁå èìốÅ äầå íÜứ u Ŀš Ŀề ê~ ĿịåÜ ÜĬớåÖ îŁ Öá~ç åÜáệã îụ ãớá ÅÜç åÖŁåÜ aì äịÅÜI Ŀ¼ äŁW “īì íáýå éÜłí íêáểå ÅłÅ åÖŁåÜ ÇịÅÜ îụ ż íáềã åăåÖ äớå îŁ Å¼ ëứÅ ÅạåÜ íê~åÜ Å~çK qáếé íụÅ ãở êộåÖ îŁ åŠåÖ Å~ç ÅÜấí äĬợåÖ ÅłÅ åÖŁåÜ ÇịÅÜ îụI Çì äịÅÜK mÜłí íêáểå ãạåÜ îŁ åŠåÖ Å~ç ÅÜấí äĬợåÖ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI Ŀ~ ÇạåÖ Ü¼~ ëảå éÜẩã îŁ ÅłÅ äçạá ÜþåÜ Çì äịÅÜ”K qܾåÖ èì~ ÅłÅ éÜĬėåÖ ÜĬớåÖI ÅÜ−åÜ ëłÅÜ Åủ~ ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅI Åė ÅÜế ÅÜ−åÜ ëłÅÜ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ íừåÖ ÄĬớÅ ĿĬợÅ ÜþåÜ íÜŁåÜI íÜể ÅÜế Üçł ÄằåÖ îăå Äảå èìó éÜạã éÜłí äìậíI ÅÜáếå äĬợÅI èìó ÜçạÅÜI âế ÜçạÅÜ îŁ ÅÜĬėåÖ íêþåÜ ÜŁåÜ ĿộåÖI íạç ã¾á íêĬờåÖ ÅÜç Çì äịÅÜ éÜłí íêáểåI åŠåÖ Å~ç Üáệì äựÅ èìảå äČK `Üáếå äĬợÅ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ sáệí k~ã OMMN – OMNM ĿĬợÅ qÜủ íĬớåÖ `Ü−åÜ éÜủ éÜý Çìóệí íܾåÖ èì~ nìóếí ĿịåÜ ëố VTLOMMOLnľ – qqÖ Ŀš ĿĬ~ ê~ ãụÅ íáýì íổåÖ èìłí íêçåÖ éÜĬėåÖ ÜĬớåÖ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜW “mÜłí íêáểå Çì äịÅÜ íêở íÜŁåÜ ãộí åÖŁåÜ âáåÜ íế ã╨á åÜọå íêýå Åė ëở âÜ~á íÜłÅ Å¼ Üáệì èìả äợá íÜế îề Ŀáềì âáệå íự åÜáýåI ëáåÜ íÜłáI íêìóềå íÜốåÖ îăå Üçł äịÅÜ ëửI Üìó ĿộåÖ íốá Ŀ~ åÖìồå äựÅ íêçåÖ åĬớÅ îŁ íê~åÜ íÜủ ëự Üợé íłÅI Üỗ íêợ èìốÅ íếI Ö¼é éÜầå íÜựÅ Üáệå žåÖ åÖÜáệé ÜçłI Üáệå Ŀạá Üçł Ŀấí åĬớÅK qừåÖ ÄĬớÅ ĿĬ~ åĬớÅ í~ íêở íÜŁåÜ ãộí íêìåÖ íŠã Çì äịÅÜ Å¼ íầã Åỡ Åủ~ âÜì îựÅI éÜấå Ŀấì ë~ì åăã OMNM sáệí k~ã ĿĬợÅ ñếé îŁç åܼã èìốÅ Öá~ ż åÖŁåÜ Çì äịÅÜ éÜłí íêáểå íêçåÖ âÜì îựÅ”EOSFOSFþ åÜữåÖ åÜáệã îụ Åė Äảå Åầå éÜảá ÜçŁå íÜŁåÜ Ŀể éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ åÜĬ ë~ìW J `Üş íêọåÖ éÜłí íêáểå îŁ âÜ~á íÜłÅ íÜị íêĬờåÖ Çì äịÅÜ åộá Ŀị~I éÜłí Üìó íốí EOSF ÜííéWLLïïïKîáÉíå~ãíçìêáëãKÖçîKîåLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÅçåíÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZNUNSCfíÉãáÇZNPSI åÖŁó OMLVLOMMUK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QQ åÜấí äợá íÜế éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ íừåÖ Ŀị~ éÜĬėåÖK J ľầì íĬ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ éÜảá âếí Üợé íốí îáệÅ ëử ÇụåÖ åÖìồå Ŀầì íĬ íừ åÖŠå ëłÅÜ åÜŁ åĬớÅ îớá îáệÅ âÜ~á íÜłÅI ëử ÇụåÖ åÖìồå îốå åĬớÅ åÖçŁá îŁ Üìó ĿộåÖ åÖìồå äựÅ íêçåÖ ÇŠåK īì íáýå Ŀầì íĬ éÜłí íêáểå ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜ íổåÖ Üợé èìốÅ Öá~ îŁ ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜ ÅÜìóýå ĿềK qÜựÅ Üáệå ñš Üộá Üçł íêçåÖ îáệÅ Ŀầì íĬI Äảç îệI í¾å íạç ÅłÅ Çá í−ÅÜI ÅảåÜ èì~å ã¾á íêĬờåÖI ÅłÅ äễ ÜộáI Üçạí ĿộåÖ îăå Üçł ÇŠå Öá~åI ÅłÅ äŁåÖ åÖÜề éÜụÅ îụ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜK J uŠó ÇựåÖ Üệ íÜốåÖ Åė ëở ĿŁç íạç åÖìồå åÜŠå äựÅ Çì äịÅÜ îŁ Ŀổá ãớá žåÖ íłÅ èìảå äČI íổ ÅÜứÅ ĿŁç íạç åÖìồå åÜŠå äựÅ Çì äịÅÜK J ľẩó ãạåÜ ñşÅ íáếåI íìóýå íêìóềåI èìảåÖ Äł Çì äịÅÜ îớá ÅłÅ ÜþåÜ íÜứÅ äáåÜ ÜçạíI íừåÖ ÄĬớÅ íạç ÇựåÖ îŁ åŠåÖ Å~ç ÜþåÜ ảåÜ Çì äịÅÜ sáệí k~ã íêýå íêĬờåÖ èìốÅ íếK J qăåÖ ÅĬờåÖ ÅủåÖ Åố îŁ ãở êộåÖ Üợé íłÅ ëçåÖ éÜĬėåÖ îŁ Üợé íłÅ Ŀ~ éÜĬėåÖ îớá ÅłÅ íổ ÅÜứÅ èìốÅ íếI ÅłÅ åĬớŠż âÜả åăåÖ îŁ âáåÜ åÖÜáệã éÜłí íêáểå Çì äịÅÜK ľồåÖ íÜờá âÜìóếå âÜ−ÅÜ îŁ íạç Ŀáềì âáệå íÜìậå äợá Ŀể íÜì Üşí îốå Ŀầì íĬ íêựÅ íáếé åĬớÅ åÖçŁá îŁç ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜI ÅłÅ Çự łå íạç ëảå éÜẩã Çì äịÅÜ ĿặÅ íÜŞI ÅÜấí äĬợåÖ Å~çK J qáếé íụÅ ÜçŁå íÜáệå Üệ íÜốåÖ éÜłé äìậí ÅÜìóýå åÖŁåÜ Çì äịÅÜI íạç ã¾á íêĬờåÖ éÜłé äČ ÅÜç îáệÅ èìảå äČ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI íÜì Üşí ãọá åÖìồå äựÅ íêçåÖ îŁ åÖçŁá åĬớÅ ÅÜç Ŀầì íĬ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ éÜŞ Üợé îớá íáếå íêþåÜ éÜłí íêáểå îŁ Üộá åÜậé âáåÜ íế Åủ~ Åả åĬớÅK `ảá ÅłÅÜ ÜŁåÜ ÅÜ−åÜI éÜŠå Åấé îŁ Ŀėå Öáảå Üçł ÅłÅ íÜủ íụÅ äáýå èì~å Ŀếå âÜłÅÜ Çì äịÅÜ îŁ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜK J qăåÖ ÅĬờåÖ î~á íê½ îŁ Üáệì äựÅ èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ îề èìảå äČ ã¾á íêĬờåÖI íŁá åÖìóýå Çì äịÅÜI âÜìóếå âÜ−ÅÜ îŁ íạç Ŀáềì âáệå Ŀể Üìó ĿộåÖ ëự íÜ~ã Öá~ îŁ Ŀ¼åÖ Ö¼é Åủ~ ÅłÅ íổ ÅÜứÅ îŁ Åł åÜŠå îŁç îáệÅ Äảç îệ íŁá åÖìóýåI ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜI Ŀảã Äảç éÜłí íêáểå Äềå îữåÖ Åủ~ Çì äịÅÜ sáệí k~ãK kÖŁåÜ Çì äịÅÜ Üçạí ĿộåÖ Çự~ íêýå åÜữåÖ âế ÜçạÅÜ éÜŞ Üợé îớá ëự éÜłí íêáểå Åủ~ Ŀấí åĬớÅI Åủ~ ãỗá îŞåÖ âáåÜ íếI ãỗá Ŀị~ éÜĬėåÖ îŁ ĿĬợÅ íÜựÅ Üáệå íÜÉç íừåÖ Öá~á Ŀçạå Åụ íÜểI ĿồåÖ ÄộI íÜốåÖ åÜấí îớá ÅłÅ åÖŁåÜ âáåÜ íế âÜłÅ Å¼ äáýå èì~å íêçåÖ éÜạã îá Åả åĬớÅK aç Ŀ¼I íĬėåÖ ứåÖ îớá íừåÖ íÜờá âỳ éÜłí íêáểå Åủ~ Ŀấí åĬớÅ ãŁ Ŀặí ê~ ÅÜç Çì äịÅÜ åÜữåÖ ĿịåÜ ÜĬớåÖ éÜłí íêáểå Åụ íÜểI åÜữåÖ âế ÜçạÅÜ íÜựÅ Üáệå Üợé äČK `Üç Ŀếå å~óI åÖŁåÜ Çì äịÅÜ Ŀš íêáểå âÜ~áI íổ ÅÜứÅ íÜựÅ Üáệå îŁ Åė Äảå ÜçŁå íÜŁåÜ ÅłÅ âế ÜçạÅÜ Ŀặí ê~K dầå ĿŠó åÜấí äŁ îáệÅ íÜựÅ Üáệå ż Üáệì èìả `ÜĬėåÖ íêþåÜ ÜŁåÜ ĿộåÖ nìốÅ Öá~ îề aì äịÅÜ Öá~á Ŀçạå OMMM – OMMR Ŀš íạç íÜýã ĿŁ éÜłí íêáểå ÅÜç åÖŁåÜ Çì äịÅÜI Öáşé åÖŁåÜ íáếé íụÅ íêáểå âÜ~áI íÜựÅ Üáệå `ÜĬėåÖ íêþåÜ ÜŁåÜ ĿộåÖ nìốÅ Öá~ îề aì äịÅÜ Öá~á Ŀçạå OMMS – OMNMK `ÜĬėåÖ íêþåÜ ÜŁåÜ ĿộåÖ åŁó Ŀš ĿĬợÅ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QR qÜủ íĬớåÖ `Ü−åÜ éÜủ éÜý Çìóệí íܾåÖ èì~ nìóếí ĿịåÜ ëố NONLOMMSLnľ – qqÖ îớá ãụÅ íáýì äŁ åÜằã Ö¼é éÜầå Çìó íêþ ÄĬớÅ éÜłí íêáểå ãạåÜ ãẽ îŁ Äềå îữåÖ ÅÜç aì äịÅÜ sáệí k~ãI âÜẳåÖ ĿịåÜ î~á íê½ äŁ ãộí åÖŁåÜ âáåÜ íế ã╨á åÜọå íêçåÖ åềå âáåÜ íế èìốÅ ÇŠåX éÜấå Ŀấì Ŀể Ŀếå åăã OMNMI sáệí k~ã íêở íÜŁåÜ èìốÅ Öá~ éÜłí íêáểå îề Çì äịÅÜ íêçåÖ âÜì îựÅI ż Åė ëở îậí ÅÜấíI âỹ íÜìậí íĬėåÖ ñứåÖI îớá åÜáềì ëảå éÜẩã Çì äịÅÜ ĿộÅ ĿłçI ã~åÖ Äảå ëắÅ îăå ܼ~ sáệí k~ãX ĿĬ~ aì äịÅÜ sáệí k~ã íêở íÜŁåÜ ãộí Ŀáểã Ŀếå Üấé Çẫå Åủ~ Çì äịÅÜ íÜế ÖáớáK PKOK jộí ëố Ŀề ñìấí åÜằã ÜçŁå íÜáệå ÅÜ−åÜ ëłÅÜ îŁ éÜłé äìậí ÅạåÜ íê~åÜ íêçåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜW PKOKNK ľốá îớá kÜŁ åĬớÅW J _ộ săå ܼ~ – qÜể íÜ~ç – aì äịÅÜ ãŁ Åụ íÜể äŁ qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ íáếé íụÅ íÜ~ã ãĬì ÅÜç ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅ ÜçŁå íÜáệå îề ÜŁåÜ ä~åÖ éÜłé äČ íêçåÖ åÖŁåÜ Çì äịÅÜX íổ ÅÜứÅ íìóýå íêìóềå îề äợá −ÅÜ Åủ~ Çì äịÅÜI Åė Üộá îŁ íÜłÅÜ íÜứÅ Åủ~ åÖŁåÜ Çì äịÅÜ åĬớÅ åÜŁ íêçåÖ Ŀáềì âáệå Üáệå å~óI ÅÜ−åÜ ëłÅÜ îề Çì äịÅÜ Åủ~ ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅ í~ Ŀếå ÅÜ−åÜ èìóềå Ŀị~ éÜĬėåÖI Ŀếå ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ îŁ åÖĬờá ÇŠå íêçåÖ Åả åĬớÅ íêýå ÅłÅ éÜĬėåÖ íáệå íêìóềå íܾåÖI íêìóềå ÜþåÜI Äłç ÅÜ−I áåíÉêåÉí…I íạá ÅłÅ Äìổá Öặé ÖỡI å¼á ÅÜìóệå îớá ÅłÅ åÜŁ ÅÜìóýå ã¾åI îớá ÅłÅ ÅÜìóýå Öá~ îề Çì äịÅÜI îớá åÖĬờá äšåÜ Ŀạç íêçåÖ åÖŁåÜ… mÜốá Üợé îớá ÅłÅ Ŀị~ éÜĬėåÖ íổ ÅÜứÅ éÜổ Äáếå iìậí aì äịÅÜ îŁ ÅłÅ îăå Äảå ÜĬớåÖ Çẫå íÜá ÜŁåÜ íܾåÖ èì~ ÅłÅ ÅìộÅ íÜá íþã Üáểì îề ÅłÅ èìó ĿịåÜ äáýå èì~å Ŀếå Çì äịÅÜI ÇŁå ÇựåÖ ÅłÅ íáểì éÜẩãI íþåÜ ÜìốåÖ íêçåÖ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Åụ íÜể åÜĬ ÅłÅ íþåÜ ÜìốåÖ îá éÜạã îề ÅạåÜ íê~åÜ íêçåÖ Çì äịÅÜI îá éÜạã îề ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜI îá éÜạã îề äìậí Çì äịÅÜ… ở ÅłÅ íêĬờåÖ ĿŁç íạç îề Çì äịÅÜI ÅłÅ åÜŁ îăå ܼ~I âÜì Çì äịÅÜI Ŀáểã íÜ~ã èì~å… íạç Ŀáềì âáệå ÅÜç ãọá íầåÖ äớé åÜŠå ÇŠå íÜ~ã Öá~K J eáệå å~óI qổåÖ ÅụÅ Çì äịÅÜ Ŀš ż ãộí ïÉÄëáíÉ êáýåÖK qìó åÜáýåI åộá ÇìåÖ Åủ~ ïÉÄëáíÉ Åầå éÜảá Äổ ëìåÖ îŁ Åảá íÜáệå ÅÜç íÜýã éÜçåÖ éÜşI Ŀ~ ÇạåÖ åÜĬ Äổ ëìåÖ îề ÜþåÜ ảåÜI ÅłÅ Ŀçạå éÜáãI íŁá äáệì Öáớá íÜáệì èìảåÖ Äł ÜþåÜ ảåÜ Åủ~ Ŀấí åĬớÅI Åçå åÖĬờá sáệí k~ã îớá Äạå Äð íêçåÖ âÜì îựÅ îŁ íêýå íÜế ÖáớáX Åậé åÜậí ÅłÅ íܾåÖ íáå Åụ íÜể îề ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé ż ÜŁåÜ îá îá éÜạã äáýå èì~å Ŀếå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜX íổ ÅÜứÅ ÅłÅ Äìổá Öặé ÖỡI Öá~ç äĬìI Öáảá Ŀłé íÜắÅ ãắÅ íêựÅ íìóếå îớá ÅłÅ åÜŁ äšåÜ Ŀạç íêçåÖ åÖŁåÜI îớá ÅłÅ åÖĬờá èìảå äČ Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ äớåI ż íÜĬėåÖ ÜáệìX íổ ÅÜứÅ ÄþåÜ ÅÜọå ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ Å¼ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜ Ŀ~ ÇạåÖI ĿộÅ ĿłçI ż ÅÜấí äĬợåÖI ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ ĿĬợÅ Çì âÜłÅÜ í−å åÜáệãI ÅłÅ Ŀáểã Ŀếå Çì äịÅÜ íÜì Üşí ĿĬợÅ åÜáềì Çì âÜłÅÜI Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QS ÅìộÅ íÜá ÜĬớåÖ Çẫå îáýå Öáỏá íêçåÖ åÖŁåÜ… _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ éÜốá Üợé îớá Ŀị~ éÜĬėåÖ íáếå ÜŁåÜ äấó Č âáếå Ŀ¼åÖ Ö¼éI éÜảå Üồá Åủ~ åÖĬờá ÇŠå ở ãỗá âÜì îựÅ Çì äịÅÜI îŞåÖ ãáềå Çì äịÅÜI Åủ~ Çì âÜłÅÜ îề ÅÜ−åÜ ëłÅÜ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ Åủ~ kÜŁ åĬớÅ í~I ÅłÅ Üáệå íĬợåÖ âܾåÖ äŁåÜ ãạåÜ Ŀ~åÖ Å½å íồå íạá íêçåÖ íÜị íêĬờåÖ Çì äịÅÜ Å╨åÖ åÜĬ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Çì äịÅÜ äŁã ăå Äấí ÅÜ−åÜI íêụÅ äợá… qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ íÜĬờåÖ ñìóýå íổ ÅÜứÅ ÅłÅ Äìổá íọ~ ĿŁãI Çáễå ĿŁå îề aì äịÅÜ îớá ëự íÜ~ã Öá~ Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Ŀể Üáểì ĿĬợÅ åÜữåÖ ãçåÖ ãìốåI åÖìóệå îọåÖ Åủ~ Çç~åÜ åÖÜáệéI åÜữåÖ íÜłÅÜ íÜứÅI âܼ âÜăå ãŁ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Ŀ~åÖ éÜảá ĿĬėåÖ Ŀầì Å╨åÖ åÜĬ åÜữåÖ Č âáếå Ŀề ñìấí Åủ~ Çç~åÜ åÖÜáệé åÜằã ÜçŁå íÜáệå ã¾á íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜK qêýå Åė ëở Ŀ¼I qổåÖ ÅụÅ ëẽ ż åÜữåÖ Äáệå éÜłé Ŀể Öáşé Ŀỡ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệéI ÅŞåÖ Çç~åÜ åÖÜáệé ÅÜốåÖ äạá ÅłÅ Üáệå íĬợåÖ âܾåÖ äŁåÜ ãạåÜ íêçåÖ åÖŁåÜ îŁ Åảá íÜáệå åÜữåÖ ãặí Üạå ÅÜế îề Çì äịÅÜ íܾåÖ èì~ îáệÅ âáếå åÖÜị Ŀếå Åė èì~å ż íÜẩã èìóềå Ä~å ÜŁåÜ ÅłÅ èìó ĿịåÜ Åụ íÜể Ŀáềì ÅÜỉåÜ ÅłÅ Üçạí ĿộåÖ äáýå èì~å Ŀếå Çì äịÅÜK eọÅ Üỏá âáåÜ åÖÜáệã Åủ~ ÅłÅ åĬớÅ âÜłÅ íêçåÖ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ äŁ Ŀáềì Üếí ëứÅ Åầå íÜáếí Ŀốá îớá ëự éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ Åủ~ åĬớÅ í~I Çç Ŀ¼ qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ Åầå íổ ÅÜứÅ ÅłÅ eộá åÖÜịI eộá íÜảç îề aì äịÅÜ îớá ëự íÜ~ã Öá~ Åủ~ ÅłÅ ÅÜìóýå Öá~ Ŀếå íừ ÅłÅ åĬớÅI eáệé Üộá aì äịÅÜ ở ãỗá âÜì îựÅ Çì äịÅÜI îŞåÖI ãáềå Çì äịÅÜ îŁ Ŀạá Çáệå ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ íêçåÖ Åả åĬớÅK J `łÅ Åė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ Åầå éÜốá Üợé Üçạí ĿộåÖ îớá åÜ~ì íêçåÖ îáệÅ Öáłã ëłíI âáểã íê~I íÜ~åÜ íê~ ÅłÅ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ íÜĬờåÖ ñìóýå âܾåÖ ÅÜỉ íêçåÖ ÅłÅ ãŞ~ Çì äịÅÜ Å~ç Ŀáểã ãŁ Å½å Ŀộí ñìấíI âܾåÖ íܾåÖ Äłç íêĬớÅ íêçåÖ Åả åÖŁó ÄþåÜ íÜĬờåÖ Ŀể íêłåÜ íþåÜ íêạåÖ Å¼ ãộí ëố Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ âܾåÖ Å¼ Öáấó éÜÝé îŁ Ŀẩó äŞá Üáệå íĬợåÖ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ ÅÜạó íÜÉç íÜờá îụ ÅÜỉ âáåÜ Çç~åÜ íêçåÖ ãŞ~ Å~ç Ŀáểã Çì äịÅÜK ľồåÖ íÜờáI íܾåÖ èì~ îáệÅ âáểã íê~I íÜ~åÜ íê~ Åủ~ ãþåÜI Åė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ ở qêìåÖ ĬėåÖ ëẽ Öáłã ëłí ĿĬợÅ Üçạí ĿộåÖ Åủ~ ÅłÅ Åė èì~å èìảå äČ Åấé ÇĬớá íêçåÖ îáệÅ âáểã íê~I Öáảá èìóếí ÅłÅ ÜŁåÜ îá îá éÜạã Åủ~ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ Ŀể íừ Ŀ¼ éÜłí Üáệå âịé íÜờá åÜữåÖ ÜŁåÜ îá îá éÜạã îŁ Å¼ åÜữåÖ Äáệå éÜłé ÅÜấå ÅÜỉåÜ äạá Üçạí ĿộåÖ Åủ~ ÅłÅ Åė èì~å åŁóK J `ė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ Å╨åÖ íăåÖ ÅĬờåÖ èìảå äČI âáểã íê~ Üçạí ĿộåÖ íÜựÅ íáễå Åủ~ eáệé Üộá aì äịÅÜ ở ãỗá âÜì îựÅ Çì äịÅÜI îŞåÖI ãáềå Çì äịÅÜ åÜằã íêłåÜ íþåÜ íêạåÖ eáệé Üộá Ýé ÖáłI åŠåÖ ÖáłI ÖŠó âܼ âÜăå ÅÜç Çì âÜłÅÜ ÜçặÅ ÅÜðå Ýé ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âܾåÖ íÜ~ã Öá~ îŁç eáệé ÜộáK mÜốá Üợé îớá ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ Öáłã ëłí Üçạí ĿộåÖ Åủ~ eáệé ÜộáK _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I Åė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ åýå ĿĬ~ ê~ ãộí èìó ĿịåÜ ÅÜìåÖI íÜốåÖ åÜấí îề ľáềì äệ Üçạí ĿộåÖ Åủ~ ÅłÅ eáệé Üộá aì äịÅÜI Öáşé Ŀỡ eáệé ÜộáI ÅŞåÖ eáệé Üộá Å~ã âếí ÅÜốåÖ äạá ÅłÅ ÜŁåÜ îá Äấí Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QT ÅÜ−åÜ íêçåÖ âáåÜ Çç~åÜK J `ė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ îề Çì äịÅÜ Åầå åÖÜáýå ÅứìI íþã Üáểì Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Åủ~ íừåÖ íÜị íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜ ở ãỗá âÜì îựÅ Çì äịÅÜI îŞåÖI ãáềå Çì äịÅÜ Ŀể ż íÜể ĿĬ~ ê~ ĿĬợÅ åÜữåÖ ĿłåÜ Öáł âÜłÅÜ èì~å îề Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜI îề Öáł îŁ ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜK qêýå Åė ëở Ŀ¼ ëẽ ĿĬ~ ê~ åÜữåÖ Öáảá éÜłé Ŀể ÜçŁå íÜáệå ã¾á íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜI åÜữåÖ èìó ĿịåÜ ëŠì ëłí îớá Üçạí ĿộåÖ íÜựÅ íế îŁ ĿặÅ Äáệí äŁ åÜữåÖ èìó ĿịåÜ Åụ íÜể Ŀáềì ÅÜỉåÜ ÅÜìåÖI íÜốåÖ åÜấí îề ÖáłI ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ íạç ëự ĿồåÖ Äộ íêçåÖ îáệÅ íêáểå âÜ~á ÅłÅ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ îŁ Ŀẩó äŞá ÅłÅ Üáệå íĬợåÖ ÅạåÜ íê~åÜ íÜáếì äŁåÜ ãạåÜ íêçåÖ åÖŁåÜ Ŀš ÖŠó âܼ âÜăå ÅÜç ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé îŁ íÜáệí Üạá ÅÜç Çì âÜłÅÜK J `łÅ Åė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ îề Çì äịÅÜ ở ãỗá îŞåÖI ãáềå Çì äịÅÜ åýå ñŠó ÇựåÖ ãộí íê~åÖ ïÉÄ êáýåÖ Öáớá íÜáệì îề ÅłÅ èìó ĿịåÜ Å¼ äáýå èì~å Ŀếå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI ĿồåÖ íÜờá Öáớá íÜáệì ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ ÅÜấé ÜŁåÜ ĿşåÖ ÅłÅ èìó ĿịåÜ Åủ~ éÜłé äìậíI âáåÜ Çç~åÜ Å¼ Üáệì èìảI ż ìó í−åI íêłÅÜ åÜáệã Å╨åÖ åÜĬ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé îá éÜạã ÅłÅ èìó ĿịåÜ íêçåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜ ở Ŀị~ éÜĬėåÖ Ŀể Öáşé Çì âÜłÅÜ Å¼ íÜể íự ãþåÜ íþã Üáểì îŁ äự~ ÅÜọå Çç~åÜ åÖÜáệé ÅìåÖ Åấé ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ äŁã íăåÖ åáềã îìá ÅÜç ÅÜìóếå Ŀá Åủ~ ãþåÜK J kÜŁ åĬớÅ Åầå ż ÅÜ−åÜ ëłÅÜ âÜìóếå âÜ−ÅÜI íổ ÅÜứÅ ĿŁç íạç îŁ Öáşé Ŀỡ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜ íêçåÖ îáệÅ ĿŁç íạçI éÜłí íêáểå åÖìồå åÜŠå äựÅ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ íêçåÖ Åả åĬớÅ Ŀłé ứåÖ åÜì Åầì Åủ~ íÜị íêĬờåÖ íܾåÖ èì~ îáệÅ íÜŁåÜ äậé ÅłÅ Åė ëởI íêìåÖ íŠãI íêĬờåÖ ÜọÅ ĿŁç íạç îề Çì äịÅÜI Åảá ÅłÅÜ ÅÜĬėåÖ íêþåÜ Çạó îŁ ÜọÅI íăåÖ ÅĬờåÖ Ŀộá åÖ╨ ÖáảåÖ Çạó íêçåÖ Ŀ¼ åýå Åầå ż ëự íÜ~ã Öá~ ÖáảåÖ Çạó Åủ~ ÅłÅ ÅÜìóýå Öá~ íừ ÅłÅ åĬớÅ Ŀể íê~ì ÇồáI ÜọÅ Üỏá âáåÜ åÖÜáệãK ľồåÖ íÜờáI íÜĬờåÖ ñìóýå íổ ÅÜứÅ ÅłÅ Äìổá âáểã íê~ îề íêþåÜ Ŀộ Åủ~ ÅłÅ ÜọÅ îáýåI ÅłÅ âỳ íÜựÅ íậéI ÅłÅ ÅÜìóếå Ŀá íÜựÅ íế íạá ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệéI âÜì Çì äịÅÜKKK ľặÅ ÄáệíI kÜŁ åĬớÅ åýå ÅÜş íêọåÖ ĿŁç íạç Ŀếå Ŀốá íĬợåÖ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå Üçạí ĿộåÖ íêçåÖ Çì äịÅÜ ë~ç ÅÜç Åảá íÜáệå ĿĬợÅ íêþåÜ ĿộI åăåÖ äựÅ îŁ Ŀ~ ÇạåÖ îề ÅłÅ äçạá åÖçạá åÖữ ĿĬợÅ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå ëử ÇụåÖ íêçåÖ Ŀáềì âáệå Üáệå å~óK ľáềì åŁó ëẽ éÜầå åŁç Ŀẩó äŞá ÅłÅ íệ åạå Ŀ~åÖ íồå íạá îŁ Öáşé ÅÜç ã¾á íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜ åÖŁó ÅŁåÖ ĿĬợÅ ÜçŁå íÜáệåK J `Ü−åÜ èìóềå Ŀị~ éÜĬėåÖ ở ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜ ãộí ãặí ż Äáệå éÜłé èìảå äČ ÅÜặí ÅÜẽI ż èìó ĿịåÜ Åụ íÜểI ê₣ êŁåÖ îŁ ñử äČ åÖÜáýã ÅłÅ ÜŁåÜ îá ÅÜðç âÝçI ĿÉç Äłã âÜłÅÜ Çì äịÅÜI íÜşÅ Ŀẩó âÜłÅÜ Çì äịÅÜ ãì~ ÜŁåÖ Ü¼~I ÇịÅÜ îụI ãặí âÜłÅ Åầå íạç Ŀáềì âáệåI Åė ÜộáI Üỗ íêợ îề åÖÜề åÖÜáệéI îáệÅ äŁã ÅÜç åÜữåÖ åÖĬờá Äłå ÜŁåÖ êçåÖ Ŀể Ŀẩó äŞá ÅłÅ Üáệå íĬợåÖ åŁóK qìóýå íêìóềå ëŠì êộåÖ Ŀếå åÖĬờá ÇŠå åÜữåÖ äợá −ÅÜ Çç Çì äịÅÜ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QU ĿÉã äạá ÅÜç ëự éÜłí íêáểå âáåÜ íế Åủ~ Ŀị~ éÜĬėåÖ îŁ Ŀấí åĬớÅ íܾåÖ èì~ ÅłÅ ÅÜĬėåÖ íêþåÜI ëự âáệå îề Çì äịÅÜ éÜłí íêýå íêìóềå ÜþåÜI íêìóềå íܾåÖI ÅłÅ ÄŁá ÄłçI íạé ÅÜ− ÜçặÅ äŁã éÜáã Öáớá íÜáệì îề Çì äịÅÜKKK `¼ âế ÜçạÅÜ Öáłç ÇụÅ ÅÜç åÜŠå ÇŠå åÜữåÖ âáếå íÜứÅ îề ÅłÅÜ ÅĬ ñử îớá âÜłÅÜ Çì äịÅÜI îề Č íÜứÅ Äảç îệ ÅłÅ íŁá åÖìóýå ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜK qổ ÅÜứÅ Üệ íÜốåÖ Äłå ÜŁåÖ äĬì åáệã ÅÜç Çì âÜłÅÜ Ŀảã Äảç ÅÜấí äĬợåÖI Öáł Åả Üợé äČI ëảå éÜẩã Ŀ~ ÇạåÖ… íạá ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜ îŁ åÜữåÖ åėá Çì âÜłÅÜ íÜĬờåÖ ñìóýå Ŀếå íÜ~ã èì~åK qổ ÅÜứÅ ĿçŁå íÜ~åÜ åáýåI ëáåÜ îáýåI ÜọÅ ëáåÜ íþåÜ åÖìóệå ÜĬớåÖ ÇẫåI Öáşé Ŀỡ Çì âÜłÅÜ íạá ÅłÅ Ŀị~ ÄŁå íêçåÖ íÜŁåÜ éÜốI ÅłÅ íìóếå ĿĬờåÖ Öầå âÜì Çì äịÅÜI Ŀáểã íÜ~ã èì~åI ÅÜợI ëáýì íÜịI Äếå ñÉ… _šá Äỏ ÅłÅ èìó ĿịåÜ Åảå íêở íớá Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ åÜĬ Äšá Äỏ ÅłÅ èìó ĿịåÜ Åấã ñÉ îậå ÅÜìóểå âÜłÅÜ Çì äịÅÜ îŁç íÜŁåÜ éÜố îŁç Öáờ Å~ç ĿáểãI Äšá Äỏ Åấé éÜÝé íÜ~ã èì~å Çì äịÅÜ íạá ÅłÅ Ŀáểã Çì äịÅÜ… J ľổá ãớáI ÜçŁå íÜáệå ÅÜ−åÜ ëłÅÜ íŁá ÅÜ−åÜ îŁ íÜìế łé ÇụåÖ Ŀốá îớá Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ îŁ äữ ÜŁåÜW qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ éÜốá Üợé îớá _ộ qŁá ÅÜ−åÜ îŁ ÅłÅ Åė èì~å äáýå èì~å åÖÜáýå ÅứìI Ŀề ñìấí îáệÅ Ŀáềì ÅÜỉåÜ ãộí ëố ãứÅ íÜìế Ŀốá îớá Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ åÜĬ Öáảã íÜìế Öáł íêị Öá~ íăåÖ ÅÜç ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé äữ ÜŁåÜ èìốÅ íế ñìốåÖ ÇĬớá NMBI ñŠó ÇựåÖ îŁ łé ÇụåÖ ÅÜ−åÜ ëłÅÜ ÜçŁå íÜìế Öáł íêị Öá~ íăåÖ Ŀốá îớá ÜŁåÖ Üçł ãì~ íạá sáệí k~ã ÅÜç âÜłÅÜ Çì äịÅÜK ľáềì ÅÜỉåÜ ãứÅ Öáł ĿáệåI Öáł åĬớÅI íÜìế Ŀấí Üợé äČ éÜŞ Üợé îớá í−åÜ ĿặÅ íÜŞ Åủ~ åÖŁåÜ âáåÜ íế ÇịÅÜ îụK _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I åÖÜáýå Åứì íÜŁåÜ äậé åÖŠå ÜŁåÖ Ŀầì íĬ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ îŁ èìỹ éÜłí íêáểå åÖŁåÜ Çì äịÅÜK `¼ ÅÜ−åÜ ëłÅÜ Ĭì Ŀšá îŁ âÜìóếå âÜ−ÅÜ ëự äáýå âếí Öáữ~ ÅłÅ åÖŠå ÜŁåÖ íêçåÖ îáệÅ íÜ~åÜ íçłå ÅłÅ ëảå éÜẩãI ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ íܾåÖ èì~ Üệ íÜốåÖ äĬì íܾåÖ ëÝÅLÜốá éÜáếìI íÜẻ í−å ÇụåÖ íÜ~ó íÜế íáềå ãặíK `¼ ÅłÅ Äáệå éÜłé ~å íçŁåI ~å åáåÜ ÅÜç Çì âÜłÅÜ íạá ÅłÅ Üệ íÜốåÖ êşí íáềå íự ĿộåÖK J ľổá ãớá ÅÜ−åÜ ëłÅÜ ñìấí åÜậé ÅảåÜI Üảá èì~åW qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ éÜốá Üợé îớá ÅłÅ Åė èì~å Üữì èì~å åÖÜáýå Åứì âÜả åăåÖ Åấé íÜị íÜựÅ íạá Åử~ âÜẩìI ãáễå íÜị íÜựÅ ëçåÖ éÜĬėåÖ îŁ Ŀėå éÜĬėåÖ ÅÜç âÜłÅÜ Çì äịÅÜ íạá ãộí ëố íÜị íêĬờåÖ Çì äịÅÜ íêọåÖ Ŀáểã Åủ~ sáệí k~ãX éÜốá Üợé îớá `ụÅ nìảå äČ uìấí åÜậé ÅảåÜI _ộ qĬ äệåÜ _ộ Ŀộá _áýå éܽåÖI qổåÖ ÅụÅ eảá èì~å ñŠó ÇựåÖ Ŀề łå åŠåÖ Å~ç ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ žåÖ íạá ÅłÅ Ŀầì ãốá íáếé ñşÅ îớá Çì âÜłÅÜ íܾåÖ èì~ îáệÅ íăåÖ ÅĬờåÖ Ŀầì íĬI Üáệå Ŀạá Üçł íê~åÖ íÜáếí Äị âáểã íê~ ÜŁåÜ äČ îŁ ÜŁåÜ âÜłÅÜI ż âế ÜçạÅÜ ĿŁç íạçI íăåÖ ÅĬờåÖ åăåÖ äựÅ ÅÜç Åłå ÄộI åÜŠå îáýå ñìấí åÜậé ÅảåÜI Üảá èì~åI íÜựÅ Üáệå Öáảã íÜáểì ÅłÅ Öáấó éÜÝéI íÜủ íụÅ Ŀốá îớá âÜłÅÜ Çì äịÅÜ âÜá íÜ~ã Öá~ ÅłÅ äçạá ÜþåÜ Çì äịÅÜ ãớá îŁ ãạç Üáểã ở sáệí k~ã åÜĬ äçạá ÜþåÜ Çì äịÅÜ ¾ í¾I ã¾ í¾I ñÉ Ŀạé Çç âÜłÅÜ íự äłáI äÉç åşáI äặå ÄáểåI âÜáåÜ âÜ− ÅầìIKKK J qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ éÜốá Üợé îớá _ộ qŁá åÖìóýå îŁ j¾á íêĬờåÖ ñŠó ÇựåÖ Ŀề łå Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé QV Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖI åŠåÖ Å~ç åăåÖ äựÅ èì~å íêắÅI ứåÖ éܼ îớá ÅłÅ ëự Åố ã¾á íêĬờåÖ íạá ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜ èìốÅ Öá~K qăåÖ ÅĬờåÖ âáểã íê~I Öáłã ëłí îáệÅ âÜ~á íÜłÅ íŁá åÖìóýåI Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖ ÅÜç éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ Äềå îữåÖI ñử äČ åÖÜáýã ãọá ÜŁåÜ îá ñŠã Üạá Ŀếå ã¾á íêĬờåÖK uŠó ÇựåÖ êáýåÖ ÅÜĬėåÖ íêþåÜ Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖ Åủ~ åÖŁåÜ Çì äịÅÜI äồåÖ ÖÜÝé îŁç âế ÜçạÅÜ ĿŁç íạçI ÅÜĬėåÖ íêþåÜ ÖáảåÖ ÇạóI éÜổ Äáếå íܾåÖ íáå îŁ íÜựÅ Üáệå ÅłÅ Äáệå éÜłé åŠåÖ Å~ç Üáệì èìả îáệÅ íÜựÅ Üáệå åÜáệã îụ ã¾á íêĬờåÖ Åủ~ åÖŁåÜK kÖÜáýå Åứì ñŠó ÇựåÖ îŁ łé ÇụåÖ ÅłÅ íáýì ÅÜìẩå ÅÜìåÖ îề ã¾á íêĬờåÖ íêçåÖ Çì äịÅÜ éÜŞ Üợé îớá Åả åĬớÅK qêýå Åė ëở ÅłÅ íáýì ÅÜìẩå ÅÜìåÖ Ŀ¼ ãŁ ĿĬ~ ê~ ÅłÅ èìó ĿịåÜ Åụ íÜể îề íáýì ÅÜìẩå ã¾á íêĬờåÖ éÜŞ Üợé îớá íừåÖ Ŀị~ ÄŁå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI íừåÖ âÜì Çì äịÅÜ… íĬėåÖ ứåÖ îớá íừåÖ äçạá ÜþåÜ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜK J ľổá ãớá ÅÜ−åÜ ëłÅÜ Ŀầì íĬW H qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ éÜốá Üợé íốí îớá _ộ hế ÜçạÅÜ îŁ ľầì íĬ îŁ ÅłÅ _ộI kÖŁåÜ äáýå èì~å îŁ ÅłÅ Ŀị~ éÜĬėåÖ íêçåÖ îáệÅ åÖÜáýå ÅứìI ñłÅ ĿịåÜ Ç~åÜ ãụÅ ÅłÅ Çự łå Ĭì íáýå Ŀầì íĬ íêçåÖ äŻåÜ îựÅ Çì äịÅÜ îŁ íổ ÅÜứÅ ÅłÅ Çáễå ĿŁå âýì Öọá Ŀầì íĬ Åả ở íêçåÖ åĬớÅ îŁ åĬớÅ åÖçŁáK H qăåÖ ÅĬờåÖ Ŀầì íĬ âếí Åấì Üạ íầåÖ Çì äịÅÜW kÜŁ åĬớÅ ÇŁåÜ åÜáềì åÖŠå ëłÅÜ Üėå ÅÜç Ŀầì íĬ âếí Åấì Üạ íầåÖ Çì äịÅÜ íÜÉç ÜĬớåÖ Ŀầì íĬ íậé íêìåÖI ż íêọåÖ Ŀáểã Ŀể íạç ê~ ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜ Üáệå ĿạáI Ŀạí íáýì ÅÜìẩå èìốÅ íế îŁ Å¼ âÜả åăåÖ ÅạåÜ íê~åÜ Å~›K ľồåÖ íÜờáI ż Åė ÅÜế íÜşÅ Ŀẩó ñš Üộá ܼ~ Ŀầì íĬ ÅÜç Çì äịÅÜI âÜìóếå âÜ−ÅÜ Ŀầì íĬ âếí Åấì Üạ íầåÖ Çì äịÅÜI ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜI Ŀáểã Çì äịÅÜ Å¼ èìó ã¾ äớå îŁ ÅÜấí äĬợåÖ Å~çK _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I Å╨åÖ Ŀầì íĬ Ŀể éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ ở ÅłÅ îŞåÖ ëŠìI îŞåÖ ñ~ Ŀể íạç ê~ ëự žåÖ ÄằåÖ íêçåÖ Ŀầì íĬ éÜłí íêáểåK `¾åÖ âÜ~á ܼ~ ÅłÅ Ç~åÜ ãụÅ Ŀầì íĬ éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ íạá ÅłÅ Ŀị~ ÄŁåK `łÅ Çç~åÜ åÖÜáệéI ÅłÅ íÜŁåÜ éÜầå âáåÜ íế Ŀềì ĿĬợÅ íáếé Åậå ÄþåÜ ĿẳåÖ îớá ÅłÅ íܾåÖ íáå îề Çự łå Çì äịÅÜX ĿĬợÅ íÜ~ã Öá~ Ŀấì íÜầìI íêáểå âÜ~á Çự łå Çì äịÅÜ íêýå Åė ëở žåÖ ÄằåÖI ÇŠå ÅÜủK H qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ éÜốá Üợé îớá _ộ dá~ç íܾåÖ sậå íảá îŁ ÅłÅ _ộI kÖŁåÜ äáýå èì~å ñŠó ÇựåÖ îŁ íÜựÅ Üáệå Ŀề łå éÜłí íêáểå Üệ íÜốåÖ íêạã ÇừåÖ ÅÜŠå éÜụÅ îụ âÜłÅÜ Çì äịÅÜ íạá ÅłÅ íìóếå ĿĬờåÖ Ŀếå âÜì Çì äịÅÜI Ŀáểã Çì äịÅÜI íìóếå Çì äịÅÜ íÜì Üşí åÜáềì Çì âÜłÅÜX ñŠó ÇựåÖ Ŀề łå îớá äộ íêþåÜ Åụ íÜể îề îáệÅ ãở êộåÖ éÜạã îá Üçạí ĿộåÖ ÅÜç ÅłÅ ĿçŁå ñÉ Çì äịÅÜ í~ó äłá Äýå éÜảáI ÅłÅ ĿçŁå ñÉ Å~ê~î~å îŁ ñÉ ã¾ í¾ éÜŠå âÜốá äớå îŁç sáệí k~ãK kŠåÖ Å~ç ÅÜấí äĬợåÖ éÜĬėåÖ íáệå éÜụÅ îụ îŁ íáếé Ŀ¼å ÜŁåÜ âÜłÅÜ íạá ëŠå Ä~óX ãở êộåÖI åŠåÖ ÅấéI Üáệå Ŀạá ܼ~ ÅłÅ íìóếå ĿĬờåÖ íừ ëŠå Ä~ó íớá ÅłÅ íÜŁåÜ éÜố îŁ ÅłÅ âÜì Çì äịÅÜX Ŀầì íĬ ñŠó ÇựåÖ ãạåÖ äĬớá ĿĬờåÖ Äộ íÜìậå íáệå îŁ Å¼ ÅÜấí äĬợåÖX ñŠó ÇựåÖ ĿồåÖ Äộ îŁ Üáệå Ŀạá ܼ~ Üệ íÜốåÖ Äáểå ÄłçI ÅÜỉ Çẫå Öá~ç íܾåÖ îŁ Çì äịÅÜI íáếå ÜŁåÜ íêáểå âÜ~á îáệÅ èìó ĿịåÜ íáýì ÅÜìẩåI âáểã ĿịåÜ ÅÜấí äĬợåÖI Åấé Äáểå Üáệì îŁ âáểã íê~ Üçạí ĿộåÖ Åủ~ ÅłÅ äçạá éÜĬėåÖ íáệå îậå ÅÜìóểå Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé RM âÜłÅÜ Çì äịÅÜ E¾ í¾I íŁì íÜìóềåFX Åảá íÜáệå ÅÜấí äĬợåÖ âếí Åấì Üạ íầåÖ Öá~ç íܾåÖ íạá ÅłÅ Åử~ âÜẩìX åŠåÖ ÅấéI ãở êộåÖ ÅłÅ íìóếå ĿĬờåÖ Üìóếí ãạÅÜ îŁ åŠåÖ ÅấéI ñŠó ÇựåÖ ãớá ÅłÅ íìóếå ĿĬờåÖ íớá ÅłÅ íêìåÖ íŠã Çì äịÅÜ äớåK uçł Äỏ ĿộÅ èìóềå ÜŁåÖ âܾåÖ îŁ ĿĬờåÖ ëắíI âÜìóếå âÜ−ÅÜ íĬ åÜŠå Ŀầì íĬ îŁç äŻåÜ îựÅ åŁóK H qậé íêìåÖ Åảá íạçI åŠåÖ Åấé ÅłÅ Åė ëở äĬì íêş Üáệå ż îŁ ñŠó ÇựåÖ ãớá ÅłÅ Åė ëở äĬì íêş Ŀạí íáýì ÅÜìẩå èìốÅ íế ở åÜữåÖ íêìåÖ íŠã Çì äịÅÜ äớåK qậé íêìåÖ åÖÜáýå Åứì âáåÜ åÖÜáệã ãộí ëố åĬớÅ Ŀể ñŠó ÇựåÖ îŁ ëớã Ä~å ÜŁåÜ iìậí Ŀầì íĬ îŁç äŻåÜ îựÅ Çì äịÅÜK ľầì íĬ ÜþåÜ íÜŁåÜ ÅłÅ íêìåÖ íŠã ãì~ ëắã Üáệå Ŀạá åÜằã íăåÖ âÜả åăåÖ ÅÜá íáýì ÅÜç Çì âÜłÅÜK J eáệå å~óI iìậí aì äịÅÜ Ŀš ê~ ĿờáI íạç Åė ëở åềå ã¼åÖ Ŀể ÅÜç åÖŁåÜ Çì äịÅÜ éÜłí íêáểåK qìó åÜáýå Ŀể ĿĬ~ éÜłé äìậí îŁç ÅìộÅ ëốåÖ Ŀ½á Üỏá ëự ĿồåÖ Äộ Üėå åữ~ îề ÅłÅ èìó éÜạã éÜłé äìậí îề Çì äịÅÜK `ụ íÜể íáếå ÜŁåÜ êŁ ëçłí Üệ íÜốåÖ îăå Äảå éÜłé äìậí îề Çì äịÅÜ Üáệå ÜŁåÜI äçạá Äỏ åÜữåÖ èìó ĿịåÜ ÅÜồåÖ ÅÜÝçI âܾåÖ éÜŞ Üợé îớá ÅłÅ Å~ã âếí âÜá Üáệå å~ó sáệí k~ã Ŀš äŁ íÜŁåÜ îáýå Åủ~ qổ ÅÜứÅ qÜĬėåÖ ãạá íÜế Öáớá tql íܾåÖ èì~ íÜựÅ íáễå íÜá ÜŁåÜI ëử ÇụåÖ éÜłé äìậí Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI íÜựÅ íáễå łé ÇụåÖ ÅłÅ èìó ĿịåÜ éÜłé äìậí Åủ~ ÅłÅ Åė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ îŁ íêýå Åė ëở Ŀ¼ íáếå ÜŁåÜ äấó Č âáếå Ŀ¼åÖ Ö¼éI åÜữåÖ Ŀề ñìấí íÜáếí íÜựÅ Åủ~ Üọ Ŀể ëçạå íÜảç ÅłÅ îăå Äảå èìó éÜạã éÜłé äìậí Åụ íÜểI éÜŞ ÜợéI Ŀảã Äảç ã¾á íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ íܾåÖ íÜçłåÖ ÅÜç ÅłÅ íổ ÅÜứÅI Åł åÜŠå íÜ~ã Öá~ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜK ľể Öáşé ÅÜç ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé íáếí âáệã ĿĬợÅ íÜờá Öá~å îŁ ÅÜá éÜ− Ŀá äạá íêçåÖ îáệÅ íáếå ÜŁåÜ ÅłÅ íÜủ íụÅ ĿăåÖ âČ âáåÜ Çç~åÜI ñáå Öáấó éÜÝé Üçạí ĿộåÖ äữ ÜŁåÜ èìốÅ íếI ÅłÅ Åė èì~å èìảå äČ kÜŁ åĬớÅ åýå Åảá ÅłÅÜ îáệÅ íÜựÅ Üáệå ÅłÅ íÜủ íụÅ åŁó ÄằåÖ ÅłÅÜ ãở êộåÖ íÜýã ãộí éÜĬėåÖ éÜłé ĿăåÖ âČ ãớá íܾåÖ èì~ ãạåÖ áåíÉêåÉíK `ầå Äổ ëìåÖ îŁ Ŀáềì ÅÜỉåÜ ãứÅ ñử éÜạí Ŀốá îớá ÅłÅ ÜŁåÜ îá îá éÜạã íêçåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜ åÜĬ Äổ ëìåÖ èìó ĿịåÜ ñử éÜạí îề ÜŁåÜ îá Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ åŠåÖ Öáł åÜĬåÖ ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ äạá Öáảã íêçåÖ ãŞ~ Å~ç Ŀáểã Çì äịÅÜ ÖŠó íÜáệí Üạá ÅÜç Çì âÜłÅÜ îớá ãứÅ íáềå ñử éÜạí äŁ PKMMMKMMM Ŀếå RKMMMKMMM ĿồåÖI íăåÖ ãứÅ éÜạí íáềå íừ OKMMMKMMM Ŀếå PKMMMKMMM äýå RKMMMKMMM ĿồåÖ Ŀốá îớá ÜŁåÜ îá ÜĬớåÖ Çẫå Çì âÜłÅÜ ãŁ âܾåÖ Å¼ íÜẻ ÜĬớåÖ Çẫå îáýåI èìó ĿịåÜ ãứÅ éÜạí ÅÜìåÖ íừ OMMKMMM Ŀếå RMMKMMM ĿồåÖ Ŀốá îớá ÜŁåÜ îá ÅÜðç âÝçI åŁá Ýé Çì âÜłÅÜ ãì~ ÜŁåÖ Ü¼~I ÇịÅÜ îụ äŁ åÖĬờá ÇŠå Äì¾å Äłå ÜŁåÖ êçåÖ îŁ íừ OKMMMKMMM Ŀếå PKMMMKMMM ĿồåÖ Ŀốá îớá åÜữåÖ åÖĬờá Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ… _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I íăåÖ ÅĬờåÖ ÜçŁå íÜáệå Üệ íÜốåÖ éÜłé äìậí ż äáýå èì~å Ŀếå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI í−ÅÜ ÅựÅ íêáểå âÜ~á îŁ íÜựÅ íÜá åÖÜáýã íşÅ iìậí aì äịÅÜ îŁ ÅłÅ îăå Äảå ÜĬớåÖ Çẫå íÜựÅ Üáệå iìậí aì äịÅÜ íừ qêìåÖ ĬėåÖ Ŀếå Ŀị~ éÜĬėåÖK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé RN PKOKOK ľốá îớá Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜW J `łÅ åÜŁ äšåÜ ĿạçI èìảå äČ Çç~åÜ åÖÜáệé äŁ åÖĬờá íêựÅ íáếé íáếé åÜậå ÅłÅ ÅÜủ íêĬėåÖI ÅÜ−åÜ ëłÅÜI éÜłé äìậí Åủ~ ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅ îŁ Üọ Å╨åÖ äŁ åÖĬờá íêựÅ íáếé ÅÜỉ ĿạçI Ŀáềì ÜŁåÜ îáệÅ łé ÇụåÖ ÅłÅ èìó ĿịåÜ Ŀ¼ íêçåÖ íÜựÅ íếK aç Ŀ¼I îáệÅ Ŀ½á Üỏá Üọ éÜảá ż âáếå íÜứÅI åăåÖ äựÅI íêþåÜ Ŀộ Å~ç Ŀể ż íÜể åÜậå íÜứÅ ĿşåÖI Üáểì ê₣ ÅłÅ ÅÜủ íêĬėåÖI ÅÜ−åÜ ëłÅÜ îŁ èìó ĿịåÜ Åủ~ éÜłé äìậí Çç ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅ Ä~å ÜŁåÜ äŁ Ŀáềì èì~å íêọåÖ îŁ Åầå íÜáếíK ľáềì åŁó ëẽ Öáşé ÅÜç îáệÅ íìóýå íêìóềåI éÜổ Äáếå éÜłé äìậí ż Üáệì èìả Ŀốá îớá ãọá Åł åÜŠå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ íêçåÖ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệéK J `łÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ Åầå éÜảá éÜổ Äáếå îề íầã èì~å íêọåÖ Åủ~ Çì äịÅÜ Ŀốá îớá ëự éÜłí íêáểå Åủ~ Ŀấí åĬớÅI ã¾á íêĬờåÖ íêçåÖ Çì äịÅÜI î~á íê½ Åủ~ ÅłÅ ÅÜủ íÜể Üçạí ĿộåÖ íêçåÖ Çì äịÅÜ Å╨åÖ åÜĬ ÅłÅ èìó ĿịåÜ éÜłé äìậí ż äáýå èì~å Ŀếå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ ÅÜç ÅłÅ åÜŠå îáýå Åủ~ Çç~åÜ åÖÜáệé íܾåÖ èì~ îáệÅ íổ ÅÜứÅ ÅłÅ ÅìộÅ íÜá íþã Üáểì îề Çì äịÅÜI ÅłÅ Äìổá íậé Üìấå íêçåÖ åÖŁåÜ îŁ íÜựÅ íáễå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜK _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I Çç~åÜ åÖÜáệé Å╨åÖ Åầå éÜảá íìóýå íêìóềå ÅłÅ èìó ĿịåÜ îề Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜI íầã èì~å íêọåÖ Åủ~ ã¾á íêĬờåÖ îŁ îấå Ŀề Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖ íêçåÖ Çì äịÅÜ ÅÜç Çì âÜłÅÜ íܾåÖ èì~ îáệÅ íổ ÅÜứÅ ÅłÅ ÅÜĬėåÖ íêþåÜ Çì äịÅÜ íÜŠå íÜáệå îớá ã¾á íêĬờåÖI ÅłÅ Üçạí ĿộåÖ ñ~åÜ Äảç îệ ã¾á íêĬờåÖI íêłåÜ ĿĬ~ Çì âÜłÅÜ Ŀếå ÅłÅ Ŀị~ Ŀáểã åÜạó Åảã îề ã¾á íêĬờåÖKKK J ľốá îớá ÜĬớåÖ Çẫå îáýåI ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Åầå ż ëự âáểã íê~ îề íêþåÜ ĿộI âáếå íÜứÅ ÅÜặí ÅÜẽ íêĬớÅ âÜá íìóểå ÇụåÖK p~ì âÜá íìóểå ÇụåÖ íÜþ éÜảá íÜĬờåÖ ñìóýå âáểã íê~I Öáłã ëłí Üçạí ĿộåÖ Åủ~ ÅłÅ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå Ŀể íêłåÜ Üáệå íĬợåÖ ÅłÅ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå íÜì äợá Äấí ÅÜ−åÜ íừ Çì âÜłÅÜ îŁ Å¼ âế ÜçạÅÜ íổ ÅÜứÅ ÅłÅ Äìổá ĿŁç íạçI íậé Üìấå åŠåÖ Å~ç âáếå íÜứÅI íêþåÜ Ŀộ ÅÜç ÜĬớåÖ Çẫå îáýå ÜọÅ íậé Å╨åÖ åÜĬ ÅłÅ Äìổá Öặé Öỡ îớá ÅłÅ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå Åủ~ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âÜłÅ Ŀể ÜọÅ Üỏá âáåÜ åÖÜáệãK kÖçŁá ê~I Çç~åÜ åÖÜáệé Åầå ż ãộí ÅÜ−åÜ ëłÅÜ Ĭì Ŀšá åÜĬ äĬėåÖ ÄổåÖI ÅłÅ íêợ ÅấéI éÜụ ÅấéI ż ÅłÅ ÜþåÜ íÜứÅ íìóýå ÇĬėåÖI âÜÉå íÜĬởåÖ ñứåÖ ĿłåÖ îŁ èì~å íŠã Ŀếå ÅłÅ åÜì ÅầìI ÅłÅ âáếå åÖÜị Åủ~ ÅłÅ ÜĬớåÖ Çẫå îáýå Ŀể ż ÜĬớåÖ Öáảá èìóếí íÜỏ~ ĿłåÖ åÜằã Öáữ ÅÜŠå Üọ îŁ íạç Ŀáềì âáệå ÅÜç Üọ óýì åÖÜềI Öắå ļ îớá åÖÜềK J ľể íêłåÜ íþåÜ íêạåÖ åŠåÖ Öáł íçìêI Öáł éܽåÖI Öáł îậå ÅÜìóểåKKK íêçåÖ ãŞ~ Å~ç Ŀáểã Çì äịÅÜ Åủ~ ãộí ëố Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜI ở ãỗá âÜì îựÅ Çì äịÅÜI ãỗá îŞåÖI ãáềå Çì äịÅÜ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé Çì äịÅÜ åýå äáýå âếí äạá îŁ íÜŁåÜ äậé åýå eáệé Üộá aì äịÅÜK eáệé Üộá aì äịÅÜ ëẽ åÖÜáýå ÅứìI íþã Üáểì îŁ Ŀề ñìấí ãứÅ âÜốåÖ ÅÜế íốá Ŀ~ îề Öáł éÜŞ Üợé îớá ĿặÅ Ŀáểã Çì äịÅÜ ở Ŀị~ éÜĬėåÖI íĬėåÖ ứåÖ îớá íừåÖ äçạá ÜþåÜ Çì äịÅÜI íừåÖ äçạá íáýì ÅÜìẩå âÜłÅÜ ëạå Å╨åÖ åÜĬ ÅłÅ äçạá éÜĬėåÖ íáệå îậå ÅÜìóểå âÜłÅÜ Çì äịÅÜKKK îŁ ëẽ ĿĬợÅ łé ÇụåÖ íÜốåÖ åÜấí íêçåÖ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ ở âÜì îựÅ Ŀ¼K Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé RO _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I Ŀể Ŀảã Äảç ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ ĿĬợÅ íốíI íêłåÜ íþåÜ íêạåÖ ÖŠó íÜáệí Üạá ÅÜç Çì âÜłÅÜ îề ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụI eáệé Üộá aì äịÅÜ ở ãỗá âÜì îựÅI ãỗá îŞåÖI ãáềå Çì äịÅÜ åýå ĿĬ~ ê~ âÜìåÖ ÅÜìẩå ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ íÜốåÖ åÜấí Åủ~ íừåÖ äçạá ÜþåÜ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜK qêýå Åė ëở âÜìåÖ ÅÜìẩå Ŀ¼I ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ ëẽ ĿăåÖ âČ łé ÇụåÖ íáýì ÅÜìẩå åŁç ÅÜç éÜŞ Üợé îớá íþåÜ ÜþåÜ íÜựÅ íế âáåÜ Çç~åÜ Åủ~ Çç~åÜ åÖÜáệé ãþåÜ îŁ îáệÅ łé ÇụåÖ åŁó ëẽ ĿĬợŠžåÖ Äố žåÖ âÜ~á Ŀếå Çì âÜłÅÜI Ŀếå ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âÜłÅ íêçåÖ åÖŁåÜ Ŀể íêłåÜ íþåÜ íêạåÖ èìảåÖ Äł ë~á ëự íÜậí îề ÅÜấí äĬợåÖ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜ ãŁ Çç~åÜ åÖÜáệé ÅìåÖ ÅấéK p~ì Ŀ¼I eáệé Üộá aì äịÅÜ íêýå Åė ëở Ŀš ż ëẵå ÅłÅ èìó ĿịåÜ Åụ íÜể îŁ íÜựÅ íáễå íÜựÅ Üáệå îề Öáł îŁ ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ éÜŞ Üợé ở ãỗá âÜì îựÅ Çì äịÅÜI îŞåÖI ãáềå Çì äịÅÜI ëẽ âáếå åÖÜị äýå qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜK qổåÖ ÅụÅ aì äịÅÜ ëẽ ñÉã ñÝí îŁ âáếå åÖÜị äýå `Ü−åÜ éÜủK `Ü−åÜ éÜủ ëẽ íÜ~ã âÜảç îŁ ĿĬ~ ê~ ÅłÅ èìó ĿịåÜ ÅÜìåÖ łé ÇụåÖ íÜốåÖ åÜấí íêçåÖ åÖŁåÜ Çì äịÅÜ Ŀể íạç ëự ĿồåÖ Äộ íêçåÖ åÖŁåÜ îŁ ñŠó ÇựåÖ ã¾á íêĬờåÖ ÅạåÜ íê~åÜ äŁåÜ ãạåÜ îề Öáł îŁ ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜK J `łÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ åýå ÅŞåÖ åÜ~ì äáýå âếí Ŀể ñŠó ÇựåÖ åýå ÅłÅ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜ ĿộÅ Ŀłç åÜĬåÖ âܾåÖ íêŞåÖ äắé Ŀể íÜì Üşí Çì âÜłÅÜI ĿồåÖ íÜờá ÅŞåÖ åÜ~ì ÅÜốåÖ äạá ÅłÅ ÜŁåÜ îá ÅạåÜ íê~åÜ âܾåÖ äŁåÜ ãạåÜ íܾåÖ èì~ ÅłÅ Å~ã âếí íêçåÖ åÖŁåÜ îŁ ëự Üợé íłÅ îớá ÅłÅ åÖŁåÜ âÜłÅ Å¼ äáýå èì~å Ŀếå Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜK J `łÅ Çç~åÜ åÖÜáệé âáåÜ Çç~åÜ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ åýå ñŠó ÇựåÖ ÅÜç Çç~åÜ åÖÜáệé ãþåÜ ãộí íê~åÖ ïÉÄ Ŀáệå íử Ŀể Öáớá íÜáệì îề Çç~åÜ åÖÜáệé îŁ èìảåÖ Äł ÅłÅ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜ íêýå íçŁå ÅầìK kÖ¾å åÖữ ëử ÇụåÖ íêýå ïÉÄëáíÉ ÅŁåÖ Ŀ~ ÇạåÖ ÅŁåÖ íốí îŁ íÜĬờåÖ ñìóýå ĿĬợÅ Åậé åÜậí îề åộá ÇìåÖK kộá ÇìåÖ èìảåÖ Äł ÅłÅ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜI Öáł ÅảI ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụKKK éÜảá ĿĬợÅ åáýã óếíI žåÖ Äố žåÖ âÜ~á îŁ ĿồåÖ åÜấí íêýå ïÉÄëáíÉ Å╨åÖ åÜĬ íêýå ÅłÅ éÜĬėåÖ íáệå íêìóềå íܾåÖI íêìóềå ÜþåÜI Äłç ÅÜ−I íêçåÖ ÅłÅ ÅÜĬėåÖ íêþåÜ Çì äịÅÜKKK ľáềì åŁó âܾåÖ åÜữåÖ Öáşé íìóýå íêìóềå Çì äịÅÜ sáệí k~ã ëŠì êộåÖ íêýå íçŁå íÜế ÖáớáI íÜĬėåÖ Üáệì ÅÜç Çç~åÜ åÖÜáệé ãŁ Å½å éÜầå åŁç äŁã Öáảã íÜáệí Üạá ÅÜç Çì âÜłÅÜ åĬớÅ åÖçŁá Çç åÜậå åÜữåÖ íܾåÖ íáå ë~á äệÅÜ íừ ÅłÅ åÜŁ ã¾á Öáớá Çì äịÅÜK J eáệé Üộá aì äịÅÜ ở ãỗá âÜì îựÅ Çì äịÅÜI îŞåÖ ãáềå Çì äịÅÜ Å╨åÖ åýå ñŠó ÇựåÖ ãộí íê~åÖ ïÉÄ Öáớá íÜáệì îề ÜþåÜ ảåÜ Çì äịÅÜI ÅłÅ Çá ëảåI ÅłÅ äễ ÜộáI ÅłÅ Ŀáểã Ŀếå Çì äịÅÜ ĿặÅ íêĬåÖ Åủ~ Ŀị~ éÜĬėåÖ ãþåÜ Å╨åÖ åÜĬ âÜìåÖ ÅÜìẩå îề ÅÜấí äĬợåÖI Öáł Åả ĿĬợÅ łé ÇụåÖ íÜốåÖ åÜấí íêçåÖ Åả âÜì îựÅ Åủ~ ÅłÅ äçạá ÜþåÜ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜI ÅłÅ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜ ĿộÅ Ŀłç… åÜằã Öáşé ÅÜç Çì âÜłÅÜ Å¼ Ŀáềì âáệå íþã Üáểì îề îẻ Ŀẹé Åủ~ sáệí k~ã îŁ Å¼ íܾåÖ íáå ÅÜ−åÜ ñłÅ îề Öáł ÅảI ÅÜấí äĬợåÖ ÇịÅÜ îụ Çì äịÅÜ… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé RP hẾq irẬk aì äịÅÜ Ŀ~åÖ Ŀ¼åÖ ãộí î~á íê½ èì~å íêọåÖ íêçåÖ ëự éÜłí íêáểå âáåÜ íế Åủ~ åĬớÅ í~K `ạåÜ íê~åÜ íêçåÖ íÜị íêĬờåÖ Çì äịÅÜ Ŀ~åÖ åÖŁó ÅŁåÖ Ö~ó ÖắíK _áểì Üáệå Åủ~ ÅłÅ ÜŁåÜ îá ÅạåÜ íê~åÜ íÜáếì äŁåÜ ãạåÜ Å╨åÖ åÖŁó ÅŁåÖ Ŀ~ ÇạåÖ îŁ ñìấí Üáệå êộåÖ êšá ở ãọá åėáK qạç ê~ ãộí ã¾á íêĬờåÖ Çì äịÅÜ ÄþåÜ ĿẳåÖI ãáåÜ ÄạÅÜ îŁ Å¾åÖ âÜ~á äì¾å äŁ óýì Åầì íấí óếì Ŀể ÅÜç åÖŁåÜ Çì äịÅÜ sáệí k~ã éÜłí íêáểå Äềå îữåÖK qừ Ŀ¼ äŁã Åė ëở Ŀể Ŀłé ứåÖ íốí åÜấí åÜì Åầì Åủ~ Çì âÜłÅÜI ĿĬ~ åÖŁåÜ Çì äịÅÜ íÜựÅ ëự íêở íÜŁåÜ ãộí åÖŁåÜ âáåÜ íế ã╨á åÜọå Åủ~ åềå âáåÜ íế èìốÅ ÇŠåK aç Ŀ¼I îáệÅ íÜựÅ Üáệå ÅłÅ ÅÜủ íêĬėåÖI ĿĬờåÖ äốá Åủ~ ľảåÖ îŁ kÜŁ åĬớÅ îề äŻåÜ îựÅ Çì äịÅÜ Åầå ĿĬợÅ ĿặÅ Äáệí èì~å íŠã Åủ~ ÅłÅ ÅấéI ÅłÅ åÖŁåÜ îŁ ÅłÅ íầåÖ äớé åÜŠå ÇŠåK qêýå Åė ëở Ŀ¼ Åầå Ä~å ÜŁåÜ ÅłÅ ÅÜ−åÜ ëłÅÜI ÅłÅ èìó ĿịåÜ íạç ÜŁåÜ ä~åÖ éÜłé äČ Ŀể åÖŁåÜ Çì äịÅÜ éÜłí íêáểåK qÜÉç Ŀ¼I ÅłÅ ÅấéI ÅłÅ åÖŁåÜ íáếé íụÅ íþã ê~ ÅłÅ Öáảá éÜłéI ÅłÅ ÅÜế íŁá éÜŞ Üợé Ŀể åÖŁåÜ Çì äịÅÜ éÜłí íêáểå íêçåÖ ổå ĿịåÜ îŁ äŁåÜ ãạåÜK sáệÅ íÜể ÅÜế ܼ~ ÅłÅ Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ ëẽ Ö¼é éÜầå äŁã ÅÜç Üçạí ĿộåÖ Çì äịÅÜ åÖŁó ÅŁåÖ éÜçåÖ éÜş îŁ Ŀ~ ÇạåÖ ëçåÖ îẫå Ŀảã Äảç éÜłé äìậí íêçåÖ äŻåÜ îựÅ Çì äịÅÜ ĿĬợÅ í¾å íêọåÖK eáệå å~óI âÜá Ŀấí åĬớÅ í~ Ŀš íêở íÜŁåÜ íÜŁåÜ îáýå Åủ~ qổ ÅÜứÅ qÜĬėåÖ ãạá íÜế Öáớá tqlI åÖŁåÜ Çì äịÅÜ Ŀ~åÖ Å¼ ëự Üộá åÜậé ëŠì êộåÖK aç îậóI åÜữåÖ ÅÜế ĿịåÜ éÜłé äìậí îề Çì äịÅÜ Åủ~ sáệí k~ã Å╨åÖ éÜảá éÜŞ Üợé îớá ÅłÅ íܾåÖ äệ èìốÅ íế îề Çì äịÅÜX ÅÜốåÖ ÅạåÜ íê~åÜ ĿộÅ èìóềåI Å╨åÖ åÜĬ ÅạåÜ íê~åÜ âܾåÖ äŁåÜ ãạåÜK ľáềì åŁó âܾåÖ åÜữåÖ Öáşé ÅÜç Üệ íÜốåÖ éÜłé äìậí Åủ~ åĬớÅ í~ ĿĬợÅ ÜçŁå íÜáệåI ãŁ Å½å Ö¼é éÜầå îŁç îáệÅ ñŠó ÇựåÖ ã¾á íêĬờåÖ ÅạåÜ íê~åÜ äŁåÜ ãạåÜI íÜşÅ Ŀẩó ã¾á íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ Ŀạí Üáệì èìả íốí îớá åÜáềì íÜŁåÜ éÜầå âáåÜ íế íÜ~ã Öá~K jộí îấå Ŀề èì~å íêọåÖ âÜłÅ äŁ éÜảá íáếé íụÅ Ŀẩó ãạåÜ Å¾åÖ íłÅ íìóýå íêìóềåI éÜổ Äáếå ÅÜủ íêĬėåÖI ĿĬờåÖ äốá Åủ~ ľảåÖI ÅÜ−åÜ ëłÅÜI éÜłé äìậí Åủ~ kÜŁ åĬớÅ îề Çì äịÅÜ Ŀếå ÅłÅ ÅấéI ÅłÅ åÖŁåÜI ÅłÅ íổ ÅÜứÅI Åł åÜŠå îŁ Ŀėå îịI Ŀể ãọá åÖĬờá Üáểì îŁ łé ÇụåÖ éÜłé äìậí Çì äịÅÜ ãộí ÅłÅÜ Üáệì èìảK hܾåÖ ÅÜỉ íạç ÜŁåÜ ä~åÖ éÜłé äČ ĿồåÖ ÄộI ÜçŁå íÜáệå ãŁ kÜŁ åĬớŠŽå Åầå íÜựÅ Üáệå ÅłÅ Å¾åÖ îáệÅ Åụ íÜể Ŀể ĿĬ~ åÖŁåÜ Çì äịÅÜ éÜłí íêáểåK qÜÉç Ŀ¼I Ŀầì íĬ åŠåÖ Åấé Åė ëở îậí ÅÜấíI Üáệå Ŀạá ܼ~ Åė ëở Üạ íầåÖ ÅÜç åÖŁåÜ Çì äịÅÜK ľồåÖ íÜờá íÜựÅ Üáệå ñš Üộá ܼ~ Çì äịÅÜX íạç Ŀáềì âáệåI Üỗ íêợI Öáşé Ŀỡ ÅłÅ Çç~åÜ åÖÜáệéI ÅłÅ íÜŁåÜ éÜầå âáåÜ íế âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜ ÜþåÜ íÜŁåÜI èìảåÖ Äł ÅłÅ ëảå éÜẩã Çì äịÅÜI ĿŁç íạç åÖìồå åÜŠå äựŠż ÅÜấí äĬợåÖ Å~çI Üáểì Äáếí îề éÜłé äìậí Çì äịÅÜ Ŀể éÜłí íêáểå Çì äịÅÜ íÜÉç ÅÜáềì ÜĬớåÖ ÅạåÜ íê~åÜ äŁåÜ ãạåÜ… åÜằã åŠåÖ Å~ç îị íÜế Åủ~ Çì äịÅÜ sáệí k~ã íêçåÖ âÜì îựÅ îŁ íêýå íÜế ÖáớáK kÖçŁá ê~I ÅłÅ íổ ÅÜứÅI Åł åÜŠåI Çç~åÜ åÖÜáệé Üçạí ĿộåÖ íêçåÖ äŻåÜ îựÅ Çì äịÅÜ éÜảá ż Č íÜứÅ ÅÜấé ÜŁåÜ íốí ÅłÅ èìó ĿịåÜ Åủ~ kÜŁ åĬớÅ îề éÜłí íêáểå Çì äịÅÜX ż âế ÜçạÅÜ åŠåÖ Å~ç åăåÖ äựÅ ÅạåÜ íê~åÜ íêçåÖ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé RQ Äốá ÅảåÜ Üộá åÜậéX ÅÜủ ĿộåÖ ĿŁç íạçI Ŀổá ãớá åŠåÖ Å~ç íêþåÜ ĿộI åăåÖ äựÅ Åủ~ ãþåÜ Ŀể Ŀłé ứåÖ îớá óýì Åầì Åủ~ íþåÜ ÜþåÜ ãớáK _ýå ÅạåÜ Ŀ¼I éÜảá ż íêłÅÜ åÜáệã ÅŞåÖ îớá kÜŁ åĬớÅ íÜ~ã Öá~ Ŀấì íê~åÜI Ŀẩó äŞá ÅłÅ Üáệå íĬợåÖ ÅạåÜ íê~åÜ âܾåÖ äŁåÜ ãạåÜ íêçåÖ åÖŁåÜX Ö¼é éÜầå äŁã íêçåÖ ëạÅÜ îŁ ÜçŁå íÜáệå ã¾á íêĬờåÖ âáåÜ Çç~åÜ Çì äịÅÜ Üáệå Ŀạá ëçåÖ Ŀậã ĿŁ Äảå ëắÅ ÇŠå íộÅK qêçåÖ èìł íêþåÜ åÖÜáýå Åứì Ŀề íŁáW “mÜłé äìậí îề `ạåÜ íê~åÜ âܾåÖ äŁåÜ ãạåÜ íêçåÖ äŻåÜ îựÅ âáåÜ Çç~åÜ aì äịÅÜ ở sáệí k~ã Üáệå å~ó”I Çç âáếå íÜứÅ îŁ Üáểì Äáếí Åủ~ Éã Žå Üạå ÅÜế åýå äìậå îăå âܾåÖ íêłåÜ âÜỏá åÜữåÖ âÜáếã âÜìóếíK bã êấí ãçåÖ ĿĬợÅ ëự Ö¼é Č Ŀể ÄŁá îáếí ĿĬợÅ ÜçŁå íÜáệå ÜėåK bã íêŠå íêọåÖ Äáếí ėå Ŀếå qÜầó aĬėåÖ háã qÜế kÖìóýå – kÖĬờá Ŀš íậå íþåÜ ÜĬớåÖ ÇẫåI Öáşé Ŀỡ Éã ÜçŁå íÜŁåÜ äìậå îăå åŁóK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé RR a^ke jỤ` qflf ifỆr qe^j heẢl NK ľổåÖ kÖọÅ jáåÜI sĬėåÖ i¾á ľþåÜ – háåÜ íế aì äịÅÜ îŁ aì äịÅÜ ÜọÅ – kñÄ qêẻ – OMMNK OK qpK iý a~åÜ sŻåÜI eçŁåÖ uìŠå _ắÅI qÜpK kÖìóễå kÖọÅ pėå – mÜłé äìậí `ạåÜ íê~åÜ íạá sáệí k~ã – kñÄ qĬ éÜłé eŁ kộá – OMMSK PK iý qÜị kÖ~ – dáłç íêþåÜ qổ ÅÜứÅ âáåÜ Çç~åÜ kÜŁ ÜŁåÖ – kñÄ eŁ kộf – OMMSK QK qpK kÖìóễå săå jạåÜ – nìảå íêị âáåÜ Çç~åÜ iữ ÜŁåÜ – kñÄ hÜç~ ÜọÅ îŁ hỹ íÜìậí – OMMRK RK qpK kÖóễå săå jạåÜ îŁ qÜpK eçŁåÖ qÜị i~å eĬėåÖ – kñÄ i~ç ĿộåÖ uš Üộf eŁ kộf – OMMQK SK kܼã íłÅ Öáả – ľị~ äČ aì äịÅÜ – kñÄ qÜŁåÜ éÜố eồ `Ü− jáåÜ – NVVSK TK iìậí `ạåÜ íê~åÜ OMMQK UK iìậí aì äịÅÜ OMMRK VK kÖÜị ĿịåÜ nìó ĿịåÜ îề ñử äČ îá éÜạã éÜłé äìậí íêçåÖ äŻåÜ îựÅ `ạåÜ íê~åÜ Åủ~ `Ü−åÜ éÜủ ëố NOMLOMMRLkľ – `mK NMK kÖÜị ĿịåÜ sề ñử éÜạí îá éÜạã ÜŁåÜ ÅÜ−åÜ íêçåÖ äŻåÜ îựÅ aì äịÅÜ Åủ~ `Ü−åÜ éÜủ ëố NQVLOMMTLkľ – `mK NNK ÜííéWLLïïïKçéÉåëÜ~êÉKÅçãKîåLÅçããìåáíóLâáÉåJíÜìÅJã~êâÉíáåÖLTVUTJéÜìçåÖJéÜ~éJëìJ ÇìåÖJîçáJÇçáJíÜìJÅ~åÜJíê~åÜKÜíãäI åÖŁó OMLVLOMMUK NOK ÜííéWLLïïïKãçáíêìçåÖÇìäáÅÜKîåLáåÇÉñKéÜé\Å~íÉÖçêóZORCé~ÖÉZNCáíÉãáÇZNPORI åÖŁó OMLVLOMMUK NPK ÜííéWLLïïïKîáÉíå~ãíçìêáëãKÖçîKîåLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÅçåíÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZORVNCfíÉãáÇZNROI åÖŁó OMLVLOMMUK NQK ÜííéWLLïïïKîáÉíå~ãíçìêáëãKÖçîKîåLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÅçåíÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZRRP RCfíÉãáÇZNOTI åÖŁó OMLVLOMMUK NRK ÜííéWLLïïïKîáÉíå~ãíçìêáëãKÖçîKîåLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÅçåJ íÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZNUNSCfíÉãáÇZNPSI åÖŁó OMLVLOMMUK NSK ÜííéWLLïïïKîáÉíå~ãíçìêáëãKÖçîKîåLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÇçÅJ ã~åCí~ëâZÇçÅ|Ççïåäç~ÇCÖáÇZQNNI åÖŁó OMLVLOMMUK NTK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLu~JÜçáLaáÅÜJîìJÇìJäáÅÜJÇìçÅJÇáéJÄ~íJÅÜÉíJÇìJâÜ~ÅÜLPMNNQOQPLNRTLI åÖŁó NRLNMLOMMUK NUK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLaçáJëçåÖJdá~JÇáåÜLaìJäáÅÜJÇáéJåÖÜáJäÉJOVJaìJâÜ~ÅÜJä~áJÄáJÅÜ~íJÅÜÉãLSRNMOSMOLNNPL I åÖŁó NRLNMLOMMUK NVK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLháåÜJíÉLaìJäáÅÜJsáÉíJk~ãJsáJë~çJÇìJâÜ~ÅÜJãçíJÇáJâÜçåÖJíêçJä~áLPMMUTVUOLUULI åÖŁó NRLNMLOMMUK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iìậå îăå íốí åÖÜáệé RS OMK ÜííéWLLïïïKáíÇêKçêÖKîåLîáLÇÉí~áäåÉïëJ~JNMPJÅJNORJÇJNMTMKîÇäI åÖŁó NRLNMLOMMUK ONK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLaìJäáÅÜLkÜìåÖJâáÉìJä~ãJÇìJäáÅÜJÇìçáJâÜ~ÅÜLQMOOMMPTLORQLI åÖŁó NRLNMLOMMUK OOK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLqê~åÖJÄ~åJÇçÅL`ÜÉçJâÉçJâÜ~ÅÜJÇìJäáÅÜJíêÉåJÇÉçJe~áJs~åLQMNVOTUMLQTULI åÖŁó NRLNMLOMMUK OPK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLqê~åÖJÄ~åJÇçÅLháåÜJÇç~åÜJâáÉìJÇìçáJâÜ~ÅÜJÇìJäáÅÜLQMONRPSSLQTULI åÖŁó NRLNMLOMMUK OQK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLaìJäáÅÜL`çJâÜ~ÅÜJÇìJäáÅÜJçJe~JqáÉåLNMVTRUSTLORQLI åÖŁó NRLNMLOMMUK ORK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLháåÜJíÉLaìJäáÅÜJsáÉíJk~ãJi~ãJÖáJÇÉJÇìJâÜ~ÅÜJíêçJä~áLQRNNUM TTLUTLI åÖŁó NRLNMLOMMUK OSK ÜííéWLLïïïKîáÉíå~ãíçìêáëãKÖçîKîåLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÅçåíÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZRNQRCfíÉãáÇZNQRI åÖŁó PNLNMLOMMUK OTK ÜííéWLLÄ~êá~îìåÖí~ìKÅçãLáåÇÉñKéÜé\åÉïëZRPSI åÖŁó PNLNMLOMMUK OUK ÜííéWLLíÜîKîåLåÉïëLaÉí~áäL\ÖfaZSCífaZNUCÅfaZSMMOI åÖŁó PNLNMLOMMUK OVK ÜííéWLLíáåíìÅKíáãåÜ~åÜKÅçãLéÜ~é|äì~íLOMMUMSOMLPR^T__VNLI åÖŁó PNLNMLOMMU PMK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLaìJäáÅÜLqçìêJâÉãJÅÜ~íJäìçåÖJíê~åJä~åLQRNUTVQQLORQLI åÖŁó SLNNLOMMUK PNK ÜííéWLLïïïKåÜ~åÇ~åKÅçãKîåLíáåÄ~áL\íçéZPVCëìÄZNOTC~êíáÅäÉZNNTRRRI åÖŁó SLNNLOMMUK POK ÜííéWLLîáÉíÄ~çKîåLkÜ~JÇ~íLaìJ~åJå~çJÅìåÖJèìÉåJiì~íJÇáJë~åJî~åJÜç~LQMOPQTPSLRNNLI åÖŁó SLNNLOMMUK Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh du lịch ở việt nam hiện nay.pdf
Luận văn liên quan