Đề tài Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn với đề tài: “Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai”. Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn- PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng đã giúp đỡ và chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn này! Về phía NHNO&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai, em xin cảm ơn tập thể cán bộ nhân viên phòng Thanh toán quốc tế đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập và thống kê số liệu. Em xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn: “Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai” là do em tự nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của PGS.TS.Nguyễn Thường Lạng, trong đó có tham khảo thêm một số tài liệu liên quan từ nhiều nguồn khác nhau mà không sao chép lại. Số liệu trong bài là số liệu do chính phòng Thanh toán quốc tế - NHNO&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai cung cấp. Nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm! Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Mát Danh s¸ch b¶ng ch÷ c¸i viÕt t¾t TT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ Tiếng Anh Tiếng Việt 1 KH Customer Khách hàng 2 L/C Letter of Credit Thư tín dụng 3 NH Bank Ngân hàng 4 NHCT Vietcom Bank Ngân hàng công thương 5 NHđCĐ Nominated Bank Ngân hàng được chỉ định 6 NHNO­ Ngân hàng nông nghiệp 7 NHNO&PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 8 NHTB Advising Bank Ngân hàng thông báo 9 NHTM Commercial Bank Ngân hàng thương mại 10 NHXN Confirming Bank Ngân hàng xác nhận 11 QHKH Quan hệ khách hàng 12 QHQT Quan hệ quốc tế 13 SWIFT Society Worldwide International Finance Telecommunication Tổ chức viễn thông tài chính liên ngân hàng quôc tế 14 TDCT Documentary Credit Tín dụng chứng từ 15 TT Payment Thanh toán 16 TTQT International Payment Thanh toán quốc tế 17 VPBank Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn ngoµi quèc doanh ViÖt Nam 18 WTO World Trade Organization Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi 19 UCP600 Uniform Customs and Practice for Documentary Credit No600 Quy t¾c thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ 600 19 URC522 The ICC Uniform Rules for Collection NO522 TËp qu¸n thùc hµnh ng©n hµng quèc tÕ thèng nhÊt 522 20 USD United State Dollar Đồng đôla Danh s¸ch c¸c s¬ ®å vµ b¶ng, biÓu ®å 1.Sơ đồ S¬ ®å 1.1: Quy tr×nh thanh to¸n L/C cã gi¸ trÞ t¹i NHPH S¬ ®å 1.2: Quy tr×nh thanh to¸n L/C cã gi¸ trÞ t¹i NH®C§ S¬ ®å 2.1: Quy tr×nh thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc TDCT S¬ ®å 2.2: Quy tr×nh thanh to¸n nhËp khÈu theo ph­¬ng thøc TDCT 2.Bảng B¶ng 2.1: Doanh sè vµ tû träng thanh to¸n xuÊt khÈu cña NHNO&PTNT Hoµng Mai. B¶ng 2.2: Doanh sè vµ tû träng sö dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n trong thanh to¸n xuÊt khÈu t¹i NHNO&PTNT Hoµng Mai. B¶ng 2.3: Doanh sè vµ tû träng thanh to¸n nhËp khÈu cña NHNO&PTNT Hoµng Mai n¨m 2005- 4 th¸ng ®Çu n¨m 2008. Bảng 2.4:Doanh số và tỷ trọng sử dụng các phương thức trong thanh toán nhâp khẩu tại NHNO&PTNT Hoàng Mai. B¶ng 2.5: Phí thu ®­îc tõ thanh to¸n L/C cña NHNO&PTNT Hoµng Mai n¨m 2005- 4 th¸ng ®Çu n¨m 2008. 3.Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Doanh số thanh toán xuất khẩu của NHNO&PTNT Hoàng Mai năm 2005-2007 BiÓu ®å 2.2: Doanh sè sử dụng c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n xuÊt khÈu cña NHNO&PTNT Hoµng Mai n¨m 2005-2007. Biểu đồ 2.3: Doanh số thanh toán nhập khẩu của NHNO&PTNT Hoàng Mai năm 2005-2007 Biểu đồ 2.4: Doanh số sử dụng các phương thức thanh toán nhập khẩu của NHNO&PTNT Hoàng Mai năm 2005-2007 Biểu đồ 2.5: Phí thu được từ thanh toán L/C năm 2005-2007

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, thñ tôc lµm viÖc nhanh gän, th«ng tho¸ng, thanh to¸n quèc tÕ lµ s¶n phÈm chÊt l­îng hµng ®Çu cña hä...§øng tr­íc cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái NHNO&PTNT Hoµng Mai còng nh­ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c cña ViÖt Nam muèn ®÷ng v÷ng trong cuéc c¹nh tranh nµy th× ph¶i ®Ò ra cho m×nh mét chiÕn l­îc ho¹t ®éng thËt râ rµng vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng ph¶i ®­îc n©ng cao h¬n n÷a. 2.4.4.VÒ tr×nh ®é c¸n bé ng©n hµng Cho ®Õn nay, NHNO&PTNT Hoµng Mai ®· x©y dùng cho m×nh ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é häc vÊn kh¸ gåm 120 c¸n bé, trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm h¬n 80%, riªng phßng TTQT lµ gåm cã 5 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc 100%, TiÕng anh b»ng C, hä hÇu hÕt ®Òu lµ nh÷ng c¸n bé trÎ, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu nh÷ng c¸i míi cao, nh­ng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cßn nhiÒu h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, vµ kinh nghiÖm lµm viÖc ch­a cao. Vµ NHNO&PTNT Hoµng Mai mÆc dï lu«n quan t©m chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn ®µo t¹o nguån nh©n lùc, nh­ng m« h×nh tæ chøc cßn nhiÒu nh­îc ®iÓm mang nÆng tÝnh hµnh chÝnh, bªn c¹nh ®ã t­ duy kinh tÕ thÞ tr­êng cña sè ®«ng c¸n bé cßn ch­a tiÕn kÞp so víi ®ßi hái thùc tÕ, V× vËy, NHNO&PTNT Hoµng Mai cÇn ph¶i t¨ng c­êng ®µo t¹o c¸n bé giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, qu¶n lý kinh doanh vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ nhÊt lµ chó träng ®Õn ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé cña phßng TTQT. 2.4.5.C«ng nghÖ ng©n hµng NHNO&PTNT Hoµng Mai lµ mét ng©n hµng lu«n chó träng ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng, v× thÕ ®· kh«ng ngõng ®Çu t­, bá ra nh÷ng kho¶n vèn khæng lå ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i, nh­ng cho ®Õn nay hÖ thèng c«ng nghÖ cña ng©n hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ, m¸y mãc cßn thiÕu, ch­¬ng tr×nh qu¶n lý vµ xö lý ch­a linh ho¹t, vÉn cßn x¶y ra nhiÒu lçi lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh giao dÞch. Vµ kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng tiÖn lîi cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i mang l¹i cho toµn hÖ thèng NHNO&PTNT Hoµng Mai, nh­ng nh­ thÕ th× ng©n hµng Hoµng Mai sÏ ngµy cµng phô thuéc vµo c«ng nghÖ h¬n, nÕu nh­ cã mét sù cè kü thuËt nµo x¶y ra sÏ ¶nh h­ëng tíi mäi ho¹t ®éng t¹i ng©n hµng, khi ®ã qu¸ tr×nh thanh to¸n còng sÏ bÞ ¶nh h­ëng do sù cè vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ truyÒn d÷ liÖu vµ xö lý th«ng tin: m¹ng nghÏn, telex bÞ t¾c hoÆc ®iÖn nhËp sai sè, hoÆc thËm chÝ cßn bÞ thÊt l¹c chøng tõ. V× thÕ NHNO&PTNT Hoµng Mai cÇn ®­îc trang bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. 2.4.6.Quan hÖ b¹n hµng Mét thùc tÕ cho thÊy lµ hµng hãa cña ViÖt Nam ch­a cã chÊt l­îng cao vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, do ®ã trong quan hÖ víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi NHNO&PTNT Hoµng Mai lu«n gÆp ph¶i nh÷ng trë ng¹i tõ phÝa b¹n hµng do bÞ ¶nh h­ëng vÒ chÊt l­îng hµng ho¸. ChÝnh v× thÕ mµ c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi th­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn cao, thùc hiÖn kiÓm sãat vµ b¾t lçi chøng tõ chÆt chÏ khi nhËn ®­îc chøng tõ xuÊt khÈu cña chóng ta göi tíi nh»m t¨ng phÝ thu vµ trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm hoÆc tr× ho·n thanh to¸n. NHNO&PTNT Hoµng Mai cã quan hÖ víi rÊt nhiÒu ng©n hµng trªn thÕ giíi nh­ng vÉn cã mét sè thÞ tr­êng mµ NH cßn thiÕu ®¹i lý nh­: khu vùc Trung Nam A, Mü Latin, nªn khi thanh to¸n t¹i c¸c n­íc nµy th­êng ph¶i th«ng qua mét ng©n hµng thø ba, ®o ®ã dÉn ®Õn kÐo dµi thêi gian thanh to¸n, t¨ng chi phÝ, gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. 2.4.7.VÒ phÝa chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc Hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng cßn thiÕu vµ cßn nhiÒu bÊt cËp, c¸c bªn vËn dông UCP600 lµm c¨n cø qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nh­ng UCP600 chØ lµ th«ng lÖ quèc tÕ, kh«ng thÓ ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nh­ n­íc ta hiÖn nay. H¬n thÕ n÷a, c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh vÒ c«ng t¸c xu©t nhËp khÈu, thuÕ, h¶i quan cña ViÖt Nam cßn ch­a æn ®Þnh, hay thay ®æi lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng. (VÝ dô nh­: L/C ng©n hµng ®· ®­îc më, doanh nghiÖp ®· x©y dùng ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ ng©n hµng ®· thÈm ®Þnh trªn c¬ së biÓu thuÕ hiÖn hµnh, kh¶ n¨ng tiªu thô theo møc thuÕ ®ã, nh­ng ®ét xuÊt nhµ n­íc thay ®æi biÓu thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng ®ã theo h­íng t¨ng lªn th× râ rµng lµ khi hµng vÒ b¸n theo møc gi¸ ®· ®Þnh th× bÞ lç mµ b¸n gi¸ cao h¬n th× sÏ b¸n ®­îc Ýt hµng, nh­ vËy hµng ®µnh n»m chê dÉn ®Õn l·i suÊt ng©n hµng ph¸t sinh t¨ng, kÕt qu¶ lµ ph­¬ng ¸n kinh doanh bÞ thua lç, doanh nghiÖp kh«ng ®ñ tiÒn tr¶ nî dÉn ®Õn ng©n hµng buéc ph¶i cho vay ®Ó thanh to¸n tiÒn cho n­íc ngoµi). Ngoµi ra quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam cßn nhiÒu ®iÓm ch­a râ rµng còng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn qu¸ tr×nh thanh to¸n quèc tÕ, khi mµ tû gi¸ lµ yÕu tè ph¶n ¸nh t­¬ng quan gi¸ c¶ ®ång b¶n tÖ vµ ®ång ngo¹i tÖ, nÕu nhµ n­íc ®iÒu chØnh tû gi¸ theo mét môc tiªu vÜ m« nµo ®ã th× sÏ kÐo theo sù biÕn ®éng cña trÞ gi¸ hµng hãa xuÊt nhËp khÈu, tõ ®ã lµm ph¸t sinh lç hoÆc l·i ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. Tõ nh÷ng h¹n chÕ trªn th× NHNO&PTNT Hoµng Mai ph¶i ®Ò ra cho m×nh ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc ho¹t ®éng cô thÓ nh»m kh¾c phôc khã kh¨n vµ lµm sao ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2.5.Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trªn 2.5.1.Nguyªn nh©n chñ quan Thø nhÊt: VÒ tr×nh ®é c¸n bé NH Nh©n viªn cña NHNO&PTNT Hoµng Mai nãi chung vµ nh©n viªn TTQT nãi riªng, tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, khi vµo NH míi ®­îc ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô, nªn kinh nghiÖm trong thùc tÕ cña c¸c nh©n viªn thanh to¸n, v× thÕ kÐo dµi thêi gian xö lý yªu cÇu cña KH dÉn tíi nguy c¬ KH chuyÓn sang sö dông dÞch vô cña NH kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, m« h×nh tæ chøc hiÖn t¹i cña NH Hoµng Mai cßn nhiÒu nh­¬c ®iÓm mang nÆng tÝnh hµnh chÝnh, t­ duy kinh tÕ cña sè ®«ng c¸n bé cña NHNO&PTNT Hoµng Mai ch­a tiÕn kÞp so víi ®ßi hái thùc tÕ. Thø hai: VÒ quan hÖ ®¹i lý NHNO&PTNT Hoµng Mai th­êng gÆp ph¶i trë ng¹i trong khi quan hÖ víi b¹n hµng n­íc ngoµi, do bÞ ¶nh h­ëng cña mét thùc tÕ lµ hµng ho¸ cña ViÖt Nam ch­a cã chÊt l­îng cao vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Do ®ã c¸c NH n­íc ngoµi th­êng hay ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn, thùc hiÖn kiÓm so¸t vµ b¾t lçi chøng tõ chÆt chÏ khi nhËn ®­îc chøng tõ xuÊt khÈu cña chóng ta göi tíi, nh»m t¨ng phÝ thu vµ trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm hoÆc tr× ho·n thanh to¸n. 2.5.2.Nguyªn nh©n kh¸ch quan Thø nhÊt: VÒ phÝa kh¸ch hµng Tr×nh ®é hiÓu biÕt cña KH vÒ L/C cßn h¹n chÕ, ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong kh©u lËp chøng tõ, kh¶ n¨ng sö dông tiÕng n­íc ngoµi cßn h¹n chÕ, kh«ng am hiÓu c¸c tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ, do ®ã trong qu¸ tr×nh lËp chøng tõ cßn nhiÒu sai sãt. §©y lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n rÊt phøc t¹p, do vËy ®ßi hái KH ph¶i cã sù hiÓu biÕt cÆn kÏ vÒ ph­¬ng thøc nµy nh»m gi¶m thiÓu tèi ®a nh÷ng sai sãt v× tÊt c¶ nh÷ng sai sãt cã thÓ lµ kÏ hë ®Ó kÎ xÊu lîi dông, lµm gi¶ m¹o chøng tõ g©y bÊt lîi cho doanh nghiÖp vµ cho c¶ NH. H¬n thÕ n÷a c¸c doanh nghiÖp thiÕu chñ ®éng trong viÖc thu thËp th«ng tin, t×m hiÓm vµ tiÕp cËn c¸c thÞ tr­êng míi giµu tiÒm n¨ng, do ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m cña n­íc ta vÉn ch­a cao, khiÕn doanh sè thanh to¸n L/C cßn bÞ h¹n chÕ. Thø hai: ViÖt Nam gia nhËp WTO Khi ViÖt Nam gia nhËp WTO , ®ång nghÜa më cöa c¸c lÜnh vùc dÞch vô, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc ng©n hµng, cã nhiÒu NH trong n­íc còng nh­ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ®­îc thµnh lËp ë ViÖt Nam, vµ nh÷ng ng©n hµng nµy ®­a ra nhiÒu s¶n phÈm míi ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸ch hµng, c«ng nghÖ cña hä hiÖn ®¹i h¬n, khiÕn sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi hä ®«ng h¬n, lµm gi¶m thÞ phÇn cña NHTM trong n­íc còng nh­ NHNO&PTNT Hoµng Mai, vµ NH Hoµng Mai ®ang ph¶i ®øng tr­íc ¸p lùc c¹nh tranh gay g¾t. Thø ba: VÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, t¸c ®éng ®Õn: + Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu: nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, do chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi, h¹n chÕ nhËp khÈu ®Ó b¶o vÖ nÒn s¶n xuÊt trong n­íc, h¹n chÕ nhËp siªu, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng ®­îc sù cho phÐp cña nhµ n­íc. Do ®ã, viÖc më réng kh¸ch hµng cña NH còng bÞ h¹n chÕ, ¶nh h­ëng ®Õn doanh sè thanh tãan L/C cña NH. + Thñ tôc ph¸p lý: cßn r­êm rµ, ph©n cÊp nhiÒu , cã qu¸ nhiÒu bé, ngµnh cïng ®­a ra c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh thùc thi mét nhiÖm vô cô thÓ cña nhµ n­íc ®Ò ra, dÉn ®Õn sù chång chÐo, m©u thuÉn trong viÖc thùc thi c¸c v¨n b¶n ®ã. + Tû gi¸: nÕu nhµ n­íc ®iÒu chØnh tû gi¸ theo mét môc tiªu vÜ m« nµo ®ã th× sÏ kÐo theo sù biÕn ®éng cña trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, tõ ®ã lµm ph¸t sinh lç hoÆc l·i ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña NH. CH¦¥NG 3 gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph­¬ng thøc TDCT t¹i NHNOPTNT Hoµng Mai 3.1.Xu h­íng ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu vµ quan ®iÓm ®Þnh h­íng cña NHNO&PTNT Hoµng Mai 3.1.1.C¸c xu h­íng ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu Ngµy nay xu h­íng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi ®ang ngµy cµng trë nªn s«i ®éng, vµ c¸c quèc gia ngµy cµng trë nªn g¾n bã kh¨ng khit víi nhau h¬n trªn mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ trong quan hÖ kinh tÕ nãi chung vµ trong quan hÖ th­¬ng m¹i nãi riªng, ®· më ra nhiÒu xu thÕ míi trong ho¹t ®éng ng©n hµng, bao gåm nh÷ng xu h­íng sau: + Do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nªn nhu cÇu x· héi ngµy cµng ®a d¹ng h¬n, ®ßi hái chÊt l­îng dÞch vô ngµy cµng cao, quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ më réng khiÕn cho kh¸ch hµng cÇn ®Õn c¸c s¶n phÈm ng©n hµng ngµy cµng nhiÒu h¬n, v× vËy c¸c dÞch vô ng©n hµng ®ßi hái ®a d¹ng h¬n, chÊt l­îng ®¶m b¶o h¬n,vµ ®Æc biÖt lµ dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ sÏ ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt. Vµ ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô nµy th× ®ßi hái ph¶i cÇn øng dông mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ tèt nhÊt. + Trong xu thÕ th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn nh­ vò b·o th× kÐo theo ®ã hÖ thèng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®iÖn tö còng ngµy cµng ph¸t triÓn theo, ®· vµ ®ang g¾n con ng­êi vµ c«ng viÖc kinh doanh l¹i víi nhau kh«ng nh÷ng tr«i ch¶y, nhanh chãng mµ cßn thuËn tiÖn, an toµn h¬n.Vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lu«n lµ ch×a kho¸ vµng cho mäi sù ph¸t triÓn. Vµ hÖ thèng c¸c ng©n hµng thÕ giíi kh«ng cã lý do g× ®Ó tõ chèi tiÕp nhËn c¸c øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn nµy trong viÖc xö lý hµng triÖu nghiÖp vô ph¸t sinh trong ngµy. Th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn ®ang lµm t¨ng gÊp béi khèi l­îng c«ng viÖc lªn, trong khi ®ã con ng­êi kh«ng thÓ nh­ mét c¸i m¸y mµ cã thÓ lµm hÕt mäi viÖc ®­îc. Do ®ã, viÖc ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i sÏ lµm t¨ng tÝnh tù ®éng ho¸ gióp lµm mäi viÖc mét c¸ch nhanh chãng. + Xu h­íng tù do ho¸ trong ho¹t ®éng tµi chÝnh tÝn dông trë nªn phæ biÕn lµm cho tÝnh khèc liÖt trong c¹nh tranh ngµy cµng cao, khiÕn c¸c ng©n hµng ph¶i ®æi míi chiÕn l­îc ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong cuéc c¹nh tranh ®ã, vµ ng©n hµng nµo cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng tèt vµ ch©t l­îng phôc vô cao th× sÏ ®­¬ng nhiªn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng lµ ®iÒu tÊt yÕu. + T×nh h×nh biÕn ®éng chÝnh trÞ, x· héi ®ang diÔn ra hÕt søc phøc t¹p gay g¾t, lµm t¨ng rñi ro trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, chÝnh v× vËy ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ®ang ®­îc sö dông nhiÒu h¬n v× nã ®¶m b¶o ®­îc møc ®é an toµn h¬n cho c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Vµ khi rñi ro lín th× ng­êi h­ëng lîi lu«n cÇn thªm mét ng©n hµng kh¸c ngoµi ng©n hµng më L/C ®øng ra ®Ó ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n cho minh, tõ ®ã kÐo theo hÖ thèng c¸c ng©n hµng x¸c nhËn còng ph¸t triÓn theo, vµ c¸c ng©n hµng cã uy tÝn t¹i c¸c quèc gia cã t×nh h×nh chÝnh trÞ, x· héi æn ®Þnh sÏ cã nhiÒu ­u thÕ h¬n víi t­ c¸ch lµ mét ng©n hµng x¸c nhËn. 3.1.2.§Þnh h­íng ph¸t triÓn lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNO&PTNT Hoµng Mai. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO, th× ®Ó t¹o dùng cho m×nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng quèc tÕ. Uy tÝn vµ kinh nghiÖm cao trong c¸c nghiÖp vô vÒ thanh to¸n quèc tÕ ®· ®­a NHNO&PTNT Hoµng Mai trë thµnh ng©n hµng chiÕm tû träng æn ®Þnh trong c¶ hÖ thèng NHNO&PTNT ViÖt Nam, nhÊt lµ vÒ thÞ phÇn thanh to¸n quèc tÕ, h¬n thÕ lµ th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ang lµm cho viÖc chiÕm lÜnh thÞ phÇn ngµy cµng trë nªn khã kh¨n h¬n. §Ó ®÷ng v÷ng ®­îc trong cuéc c¹nh tranh nµy, NHNO&PTNT Hoµng Mai ®· ®Ò ra cho m×nh nh÷ng ph­¬ng h­íng môc tiªu nh­ sau: + TiÕp tôc thùc hiÖn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn theo ph­¬ng ch©m: an toµn, hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn c¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vµ nhiÖm vô chung cña toµn ngµnh ng©n hµng trong nh÷ng n¨m tíi. Vµ NHNO&PTNT Hoµng Mai lu«n ph¶i thÓ hiÖn ®­îc vai trß cña m×nh trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung còng nh­ trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. + Duy tr× thÕ m¹nh cña m×nh trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, phÊn ®Çu gi÷ v÷ng thÞ phÇn vµ cã thÓ n©ng lªn cao h¬n, ®æi míi chÝnh s¸ch nh»m hÊp dÉn kh¸ch hµng h¬n, vµ c¸i khã kh¨n trong cuéc c¹nh tranh nµy lµ m¹ng l­íi phßng giao dÞch cña NHNO&PTNT Hoµng Mai rÊt h¹n chÕ ®ßi hái ph¶i më réng m¹ng l­íi h¬n n÷a. + §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng: NHNO&PTNT Hoµng Mai vÉn lu«n ®­îc coi lµ ng©n hµng n¨ng ®éng trong viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, ng©n hµng Hoµng Mai hiÖn nay ®ang ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiÕn tiÕn cña thÕ giíi, cho ®Õn hiÖn t¹i vµ c¶ trong t­¬ng lai th× NHNO&PTNT Hoµng Mai sÏ lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn. V× vËy, ®æi míi c«ng nghÖ lµ môc tiªu c¬ b¶n, vµ xuyªn suèt cña ng©n hµng Hoµng Mai trong mäi thêi kú. + TÝch cùc t¹o ra s¶n phÈm míi: nhanh chãng xem xÐt t¹o ra c¸c s¶n phÈm míi cã gi¸ trÞ cao vµ c¹nh tranh h¬n, nhÊt lµ th«ng qua lÜnh vùc c«ng nghÖ. Trong giai ®o¹n c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn nay, viÖc cung cÊp nhiÒu lo¹i s¶n phÈm míi l¹ vµ tiÖn lîi sÏ lµ mét trong nh÷ng c¸ch tèt nhÊt gióp ng©n hµng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng. + Ph¸t triÓn mèi quan hÖ ®èi ngo¹i: t¨ng c­êng duy tr× vµ cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi dùa trªn ph­¬ng ch©m hîp t¸c, ph¸t triÓn, bÒn v÷ng, ®­îc nh­ vËy sÏ gióp ng©n hµng Hoµng Mai cã thªm nhiÒu ®èi t¸c ®¸ng tin cËy, trªn c¬ së ®ã gi¶m bít chi phÝ vµ rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ, vµ ®Æc biÖt trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ th× quy tr×nh thanh to¸n sÏ ®­îc rót ng¾n ®¸ng kÓ th«ng qua viÖc ng©n hµng më L/C uû th¸c cho ng©n hµng th«ng b¸o thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm thanh to¸n trùc tiÕp cho ng­êi h­ëng lîi, gióp gi¶m chi phÝ mét c¸ch ®¸ng kÓ cho c¸c bªn tham gia. + Më réng c¸c phßng giao dÞch: NHNO&PTNT Hoµng Mai ngoµi viÖc më réng c¸c phßng giao dÞch th× còng cÇn cã chiÕn l­îc më réng m¹ng l­íi cña m×nh b»ng c¸ch n©ng cÊp mét sè phßng giao dÞch lªn thµnh chi nh¸nh cÊp 2 ë c¸c ®Þa bµn thuËn lîi trong thµnh phè, vµ c¸c khu vùc kh¸c cña thµnh phè, phôc vô ®¾c lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung còng nh­ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªn cña ng©n hµng. + T¨ng c­êng huy ®éng vèn: ®Ó phôc vô tèt h¬n n÷a cho ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, NHNO&PTNT Hoµng Mai ®· vµ sÏ t¨ng c­êng nguån vèn cña m×nh trong thanh to¸n nh»m: víi tiÒm lùc vÒ vèn, cã thÓ lµm t¨ng thªm uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng còng nh­ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng kho¶n thanh to¸n cã gi¸ trÞ lín. Vµ viÖc nguån vèn t»ng thªm cã thÓ dïng ®Ó tµi trî cho nh÷ng ng­êi nhËp khÈu lµ kh¸ch hµng cã t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kinh doanh tèt, cã xu h­íng ph¸t triÓn m¹nh, gãp phÇn t¨ng thÞ phÇn thanh to¸n cho ng©n hµng. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc TDCT t¹i NHNO&PTNT Hoµng Mai. 3.2.1.VÒ phÝa NHNO&PTNT Hoµng Mai 3.2.1.1.Cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý §Ó më réng vµ n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng ®èi víi m×nh th× viÖc chñ ®éng t×m ®Õn víi kh¸ch hµng vµ g©y lßng tin ë hä lµ ®iÒu hÕt søc quan träng. - Víi t­ c¸ch lµ ng©n hµng phôc vô xuÊt khÈu NHNo &PTNT Hoµng Mai cÇn x¸c ®Þnh vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi kh¸ch hµng nh­: + CÊp tÝn dông cho ng­êi xuÊt khÈu. Gióp ng­êi b¸n thu gom vµ chuÈn bÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ theo hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ng©n hµng sÏ øng tr­íc cho ng­êi b¸n mét kho¶n tÝn dÞng hç trî xuÊt khÈu vµ sÏ chiÕt khÊu dÇn c¸c kho¶n thanh to¸n cña ng­êi xuÊt khÈu khi ng­êi mua ë n­íc ngoµi thanh to¸n tiÒn hµng, vµ kho¶n tÝn dông nµy sÏ ®­îc ng©n hµng ¸p dông møc l·i suÊt linh ho¹t vµ th­êng nhá thÊp h¬n so víi c¸c ng©n hµng kh¸c. + T­ vÊn cho ng­êi xuÊt khÈu: do ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông rÊt phøc t¹p NHNo & PTNT Hoµng Mai sÏ cÇn t­ vÊn cho kh¸ch hµng xuÊt nhËp khÈu hiÓu râ b¶n chÊt, quy tr×nh nghiÖm vô cña ph­¬ng thøc nµy nh­: -> T­ vÊn vÒ viÖc lËp vµ hoµn thiÖn bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp. -> Trªn c¬ së kinh nghiÖm ho¹t ®éng cña m×nh, yªu cÇu bªn nhËp khÈu ë n­íc ngoµi më L/C d¹ng dÔ hiÓu, vµ t­ vÊn cho ng­êi xuÊt khÈu lùa chän vµ yªu cÇu ng©n hµng më L/C lµ ng©n hµng cã uy tÝn cao, cã tiÕng trªn thÞ tr­êng. -> T­ vÊn cho ng­êi xuÊt khÈu c©n nh¾c vÒ c¸c ®iÒu kho¶n vµ yªu cÇu bÊt lîi trong L/C mµ ng­êi xuÊt khÈu n­íc ngoµi ®­a ra. - Víi t­ c¸ch lµ ng©n hµng phôc vô ng­êi nhËp khÈu. + Còng cã thÓ cÊp tÝn dông cho ng­êi nhËp khÈu gióp hä më réng ho¹t ®éng nhËp khÈu trong ®iÒu kiÖn kh«ng ®ñ vèn nh­ng cÇn thËn träng viÖc cÊp tÝn dông nµy ph¶i tuú thuéc vµo hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña ng­êi nhËp khÈu. + H¬n thÕ n÷a th× NHNo & PTNT Hoµng Mai còng cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng lµ nhËp khÈu c¸c h×nh thøc nh­: T­ vÊn trong viÖc më L/C: gióp kh¸ch hµng nªn më L/C víi c¸c ®iÒu kho¶n cã lîi nhÊt phô thuéc vµo néi dung cña hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, ®ång thêi gióp ng­êi nhËp khÈu kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn c¸c lçi cè ý träng bé chøng tõ do bªn xuÊt khÈu lËp. Cö c¸n bé cã tr×nh ®é hiÓu biÕt s©u réng tham dù cïng kh¸ch hµng ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång nh»m ®¹t ®­îc c¸c ®iÒu kho¶n cã lîi nhÊt. Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng ®· ¸p dông thµnh c«ng trong viÖc ph©n nhãm kh¸ch hµng ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u ®·i hîp lý. -> §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp * Kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u n¨m: - H­ëng mét sè ­u tiªn vÒ mÆt thêi gian giao dÞch, gi¶m phÝ dÞch vô. - Khi ng©n hµng cã s¶n phÈm míi th× kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u n¨m sÏ ®­îc biÕt ®Çu tiªn, quan t©m tíi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. * Kh¸ch hµng míi: Ng©n hµng lu«n nhiÖt t×nh giíi thiÖu, t­ vÊn nh÷ng ®iÒu hîp lý nhÊt gióp kh¸ch hµng lùa chän ®­îc lo¹i hµng dÞch vô tiÖn Ých nhÊt ®èi víi chi phÝ phï hîp. -> §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n:; Ng©n hµng ®Æc biÖt chó träng nh÷ng c¸ nh©n cã l­îng giao dÞch lín, quan hÖ l©u n¨m víi ng©n hµng, nh÷ng dÞp lÔ, tÕt, sinh nhËt kh¸ch hµng, ng©n hµng lu«n göi hoa vµ thiÕp chóc mõng, ng©n hµng sÏ gäi ®iÖn cho kh¸ch hµng khi cã dÞch vô míi vµ c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i cña ng©n hµng. 3.2.1.2 N©ng cao n¨ng lùc cña thanh to¸n viªn Nh©n lùc lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mét ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp kinh doanh lo¹i h×nh dÞch vô nh­ ng©n hµng. Vµ trong ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, NHN0 & PTNT Hoµng Mai ®· x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc kh¸ hîp lý, chÆt chÏ vµ ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ng©n hµng ®· t¸ch biÖt hai nghiÖp vô thanh to¸n c¬ b¶n, riªng biÖt lµ: NghiÖp vô thanh to¸n xuÊt khÈu vµ nghiÖp vô thanh to¸n nhËp khÈu. Nªn c¸c nghiÖp vô nµy lu«n ®­îc chuyªn m«n ho¸ mét c¸ch s©u s¾c. Nh­ng NH Hoµng Mai vÉn cÇn ph¶i cã sù ®Çu t­ kh«ng nhá trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc cho thanh to¸n viªn, thÓ hiÖn: + LËp ra c¸c kho¸ ®µo t¹o, båi d­ìng cho thanh to¸n viªn vÒ nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷, chuyªn m«n cho hä nghiªn cøu, kh¶o s¸t t¹i nhiÒu ng©n hµng tiªn tiÕn hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi t¹o cho nh©n viªn nÒn t¶ng, nghiÖp vô v÷ng ch¾c, phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp. + MÆt kh¸c c¸c thanh to¸n viªn cÇn ®­îc cËp nhËt c¸c tµi liÖu míi nhÊt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ (nh­ UCP 600) vµ lu«n ®­îc h­íng dÉn sö dông c¸c c«ng nghÖ phÇn mÒm ¸p dông trong thanh to¸n. + Nªn cã chÕ ®é khen th­ëng hÊp dÉn h¬n n÷a ®èi víi c¸c nh©n viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®Ó khuyÕn khÝch hä kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô (nh­ VPBank nh÷ng nh©n viªn cã ®Çy ®ñ TOEIC tõ 600 trë lªn ®­îc céng thªm 300.000®/th¸ng) 3.2.1.3. ChÝnh s¸ch t¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng hiÖn nay th× ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh th× c¸c ng©n hµng cÇn ph¶i ®­a ra chÝnh s¸ch marketing cña m×nh. CÇn chó träng c¸c vÊn ®Ò nh­: + Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t ®­îc tËp qu¸n, th¸i ®é, ®éng c¬ cña kh¸ch hµng khi lùa chän ng©n hµng dùa trªn c¬ së nghiªn cøu vµ so s¸nh c¸c tiªu chuÈn nh­: ®Þa ®iÓm giao dÞch cña ng©n hµng, chÊt l­îng phôc vô t¹i quÇy, th¸i ®é cña nh©n viªn giao dÞch.... + Nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai ®Ó thÊy ®­îc ®iÓm m¹nh cÇn ph¸t huy vµ nh÷ng thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc. + Dù to¸n vµ ph©n tÝch h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, nghiªn cøu thö nghiÖm ®Ó xem xÐt ph¶n øng cña kh¸ch hµng tr­íc nh÷ng dÞch vô míi cña ng©n hµng tr­íc khi phæ biÕn réng r·i. Vµ trong c¸c chiÕn l­îc c¬ b¶n (chiÕn l­îc s¶n phÈm, chiÕn l­îc gi¸ c¶, chiÕn l­îc giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng) cña ho¹t ®éng marketing th× chiÕn l­îc giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng nªn ®­îc NHNo & PTNT Hoµng Mai tËp trung tr­íc m¾t sÏ lµm t¨ng sù hiÓu biÕt cña kh¸ch hµng vÒ nh÷ng s¶n phÈm cña ng©n hµng vµ ho¹t ®éng ng©n hµng t¹o dùng khuyÕch tr­¬ng lµ h×nh ¶nh cña ng©n hµng. Vµ viÖc t¹o khuyÕch tr­¬ng kh«ng nªn chØ dõng l¹i ë c¸c bµi qu¶ng c¸o ®¬n gi¶n, ®¬n ®iÖu c¸c tê t¹p chÝ chuyªn ngµnh mµ ph¶i ®­a ra chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng hÊp dÉn, réng kh¾p. Nh­ vËy sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh h¬n. Cô thÓ h¬n cña ho¹t ®éng nµy lµ NH Hoµng Mai nªn cö c¸c c¸n bé chuyªn nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng marketing tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c nhãm kh¸ch hµng, ph©n tÝch thÞ tr­êng, ph¸t hiÖn ra nhu cÇu míi cña kh¸ch hµng lµ g×, tõ ®ã t×m ra s¶n phÈm míi l¹, tiÖn Ých vµ hÊp dÉn kh¸ch hµng ®èi víi tæ chøc c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, g©y Ên t­îng, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm réng kh¾p cho mäi tÇng líp nh©n d©n biÕt. 3.2.1.4. Qu¶n lý vµ sö dông tèt L/C tr¶ chËm T×nh tr¹ng më L/C tr¶ chËm mét c¸ch trµn lan, kÐm hiÖu qu¶, dÉn ®Õn lµm t¨ng c¸c kho¶n nî xÊu (nî b¾t buéc) cho ng©n hµng, lµ t×nh tr¹ng phæ biÕn ë c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tr­íc lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña ng©n hµng ®èi víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. Vµ NHNo & PTNT Hoµng Mai còng lµ mét trong sè c¸c ng©n hµng m¾c ph¶i t×nh tr¹ng ®ã. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, NH Th­¬ng m¹i ViÖt Nam nãi chung vµ NHNo & PTNT Hoµng Mai nãi riªng ngoµi viÖc ph¸t hµnh L/C tr¶ chËm v× b»ng ph­¬ng thøc nµy ng©n hµng ®· gióp ng­êi nhËp khÈu nhËn ®­îc kho¶n tÝn dông th­¬ng m¹i tõ nhµ cung cÊp n­íc ngoµi, trªn c¬ së ®ã cã thÓ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña m×nh, th× cÇn qu¶n lý L/C b»ng mét sè biÖn ph¸p nh­ sau: + Khi më L/C tr¶ chËm, cÇn c©n nh¾c kü vÒ lo¹i hµng ho¸, chu kú l­u th«ng vµ tiªu thô hµng ho¸, kh¶ n¨ng khai th¸c kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Ó ®­a ra nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®èi víi kh¸ch hµng, nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n khi h¹n: Ký quü = ngo¹i tÖ, thÕ chÊp hoÆc cã sù b¶o l·nh cña mét bªn thø 3. + Trªn c¬ së v¨n b¶n cña ng©n hµng nhµ n­íc ®· ban hµnh ®Ó ®Ò ra quy ®Þnh cô thÓ vÒ quy tr×nh nghiÖp vô cña L/C tr¶ chËm, ®ång thêi chÊp hµnh mét c¸ch nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh do NH nhµ n­íc ban hµnh. 3.2.1.5. §a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng. NHNo & PTNT Hoµng Mai lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i cã tuæi nghÒ ho¹t ®éng cßn qu¸ trÎ so víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn thÕ giíi. VÒ kinh nghiÖm, ho¹t ®éng vµ kü thuËt nghiÖp vô cßn qu¸ l¹c h©u, c¸c s¶n phÈm ®­a ra còng ch­a ®­îc ®a d¹ng ®Ó c¹nh tranh ®­îc. V× thÓ c¸c NHTM ViÖt nam nãi chung vµ NHNo & PTNT Hoµng Mai nãi riªng ngoµi viÖc tiÕp thu kinh nghiÖm cña NH thÕ giíi cÇn tËp trung nghiªn cøu vµ ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi, phôc vô nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr­êng, cÇn chó ý ®Õn viÖc cho phÐp sö dông nhiÒu lo¹i th­ tÝn dông kh¸c nhau. NHNo & PTNT Hoµng Mai cho ®Õn nay míi chØ dõng l¹i ë viÖc më L/C kh«ng huû ngang v× nã ®¶m b¶o nhÊt cho ng­êi nhËp khÈu mµ vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña c¸c L/C kh¸c nh­: L/C gi¸p l­ng, L/C tuÇn hoµn.... mçi lo¹i ®Òu cã ­u nh­îc ®iÓm riªng, vµ viÖc biÕt c¸ch ¸p dông chóng sÏ tËn dông ®­îc mäi ­u ®iÓm cña chóng. Thùc tÕ cho thÊy c¸c ng©n hµng hiÖn t¹i trªn thÕ giíi sö dông rÊt nhiÒu lo¹i L/C kh¸c nhau trong thanh to¸n tÝn dông chøng tõ phôc vô ng­êi nhËp khÈu vµ qua ho¹t ®éng nµy hä ®· mang l¹i cho kh¸ch hµng cña m×nh rÊt nhiÒu tiÖn lîi, gi¶m chi phÝ giao dÞch, tiÕt kiÖm nhiÒu thêi gian... Do ®ã thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng. §©y lµ thùc tÕ mµ NHNo & PTNT Hoµng Mai cÇn häc hái trong viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. 3.2.1.6. Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng NHNo & PTNT Hoµng Mai cã hÖ thèng ho¹t ®éng cßn qu¸ nhá bÐ, tuy tiÖn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý nh­ng g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng nªn cÇn ph¶i ph¸t triÓn vµ më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i më réng cã hiÖu qu¶ m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý. Tøc lµ quan hÖ gi÷a NHNo & PTNT Hoµng Mai víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi trong viÖc lµm ®¹i lý thanh to¸n quèc tÕ trªn c¬ së 2 bªn cïng cã lîi, cïng hîp t¸c trªn nhiÒu lÜnh vùc, trao ®æi kinh nghiÖm ho¹t ®éng. Thùc tÕ cho thÊy nÕu triÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c ng©n hµng ®¹i lý sÏ ph¸t triÓn m¹nh ®­îc nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. NhÊt lµ ®èi víi ng©n hµng nµo cã quan hÖ ®¹i lý ë kh¾p n¬i th× sÏ rÊt ph¸t triÓn. ViÖc ph¸t triÓn nµy sÏ gi¶m thiÓu ®­îc chi phÝ giao dÞch do kh«ng ph¶i qua thanh to¸n trung gian mµ thanh to¸n trùc tiÕp víi ng©n hµng cÇn quan hÖ nªn kÐo theo tèc ®é giao dÞch t¨ng nªn uy tÝn ng©n hµng ®­îc n©ng cao trªn tr­êng quèc tÕ vµ tr¸nh ®­îc c¸c lo¹i ruØ ro, ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng thanh to¸n. §©y lµ mét ho¹t ®éng mµ NHNo & PTNT Hoµng Mai cÇn ph¶i hÕt søc chó träng. 3.2.1.7. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng C«ng nghÖ lu«n lµ nÒn t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi ng©n hµng, nã gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ®­îc diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng vµ nhÊt lµ trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ th× c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ kh«ng thÓ thiÕu, nã gióp cho viÖc thanh to¸n diÔn ra nhanh vµ chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm thêi gian. Trong xu thÕ ph¸t triÓn h«m nay, th× ng©n hµng nµo cã ph­¬ng thøc thanh to¸n míi ­u viÖt vµ tiÖn lîi sÏ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng vµ NHNo & PTNT Hoµng Mai lu«n quan t©m ®Õn t¨ng c­êng ®æi míi ¸p dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tèi t©n nhÊt, phï hîp víi xu thÕ cña ng©n hµng hiÖn ®¹i, ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy mét ®a d¹ng h¬n. 3.2.1.8. T¨ng c­êng c¸c c«ng t¸c ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh. Víi sù c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, th× NHNo cÇn tËn dông tèi ®a nh÷ng ­u ®iÓm cña m×nh. §ång thêi ph©n tÝch ®Æc ®iÓm m¹nh, yÕ u cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trong ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh ng©n hµng cÇn t×m hiÓu c¸c s¶n phÈm cña ng©n hµng b¹n, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng cña hä, nh­ thÕ nµo, hä ®· lµm ®­îc nh÷ng g×. Vµ tõ ®ã NH sÏ rót ra kinh nghiÖm cho m×nh vµ ®Ò ra cho m×nh nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt. 3.2.4.VÒ phÝa kh¸ch hµng 3.2.4.1. Khi ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng §Ó tr¸nh rñi ro, tr­íc khi ký hîp ®ång, nhµ nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu cÇn n¾m v÷ng nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong giao dÞch b»ng L/C , vµ chñ yÕu lµ: + V× theo UCP, hîp ®ång th­¬ng m¹i lµ c¬ së cña L/C, nh­ng khi ®· ®­îc thiÕt lËp, th× L/C cã gi¸ trÞ ®éc lËp víi hîp ®ång. V× vËy k hi ký kÕt hîp ®ång th­¬ng m¹i, nhµ xuÊt khÈu còng nh­ nhµ nhËp khÈu ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®iÒu kho¶n thanh to¸n. §ång thêi, nhµ nhËp khÈu khi chuyÓn t¶i c¸c néi dung thanh to¸n vµo ®¬n xin më L/C ph¶i chÝnh x¸c tuyÖt ®èi, cßn nhµ xuÊt khÈu khi nhËn ®­îc th«ng b¸o L/C ph¶i kiÓm tra chi tiÕt néi dung L/C víi hîp ®ång th­¬ng m¹i. + §èi víi nhµ nhËp khÈu: theo th«ng lÖ quèc tÕ, c¸c ng©n hµng xö lý L/C chØ c¨n cø vµo chøng tõ, kh«ng c¨n cø vµo hµng hãa, do ®ã nhµ xuÊt khÈu cã thÓ giao hµng kh«ng ®óng hîp ®ång th­¬ng m¹i, nh­ng lËp chøng tõ phï hîp vÉn ®ßi ®­îc tiÒn. ChÝnh v× vËy, nhµ nhËp khÈu ph¶i thËn träng, t×m hiÓu kü cµng ®èi t¸c, ph¶i thiÕt lËp c¬ chÕ h÷u hiÖu trong viÖc gi¸m s¸t l« hµng, qu¸ tr×nh giao hµng vµ qui ®Þnh chÆt chÏ bé chøng tõ xuÊt tr×nh. + §èi víi nhµ xuÊt khÈu vÒ NHPH: cÇn ph¶i biÕt vÒ kh¶ n¨ng vµ uy tÝn cña NHPH --> Cam kÕt tr¶ tiÒn L/C lµ NHPH chø kh«ng ph¶i nhµ nhËp khÈu. Do ®ã, viÖc biÕt ®­îc ch¾c ch¾n kh¶ n¨ng vµ uy tÝn cña NHPH trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi nhµ xuÊt khÈu. Nh­ng th«ng th­êng, c¸c nhµ xuÊt khÈu th­êng Ýt quan t©m ®Õn c©u hái nµy, hä cho r»ng ®· lµ cam kÕt cña ng©n hµng th× lu«n lu«n ®­îc ®¶m b¶o, chÝnh v× thÕ mét sè nhµ xuÊt khÈu kh«ng am hiÓu cßn muèn nhËn ®­îc L/C trùc tiÕp tõ NHPH (kh«ng qua NHTB) ®Ó kh«ng chÞu chi phÝ th«ng b¸o. --> C¸c ng©n hµng lu«n ®­îc cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ c¸c ng©n hµng kh¸c trªn thÕ giíi, do ®ã, c¸ch nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c nhÊt lµ th«ng quan ng©n hµng phôc vô m×nh ®Ó ®­îc t­ vÊn vÒ uy tÝn vµ kh¶ n¨ng cña bÊt kú ng©n hµng nµo trªn thÕ giíi. --> Tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång th­¬ng m¹i, nhµ xuÊt khÈu nªn ®­îc ng©n hµng phôc vô m×nh t­ vÊn vÒ NHPH vµ c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ trong L/C, ®Æc biÖt lµ c¸c th­¬ng vô míi, ®èi t¸c míi. 3.2.4.2.Tæ chøc thùc hiÖn giao dÞch L/C t¹i doanh nghiÖp §Ó ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu sù sai sãt khi lËp bé chøng tõ, khi thiÕt lËp bé chøng tõ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: Tæ chøc vµ phèi kÕt hîp tèt trong c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Khi doanh nghiÖp xuÊt khÈu cã mét phßng (bé phËn) chuyªn tr¸ch xö lý giao dÞch L/C, th× sù cÇn thiÕt lµ ph¶i chia sÎ c¸c th«ng tin vÒ yªu cÇu thùc hiÖn L/C vµ chuyÓn giao b¶ng liÖt kª danh môc chøng tõ cÇn lËp vµ cÇn kiÓm tra cho c¸c phßng ban liªn quan th«ng qua sù phèi kÕt hîp cã tæ chøc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu lµ lËp ®­îc bé chøng tõ phï hîp. B­íc 2: Th­¬ng l­îng vÒ c¸c ®iÒu kho¶n cña L/C lµ nÒn t¶ng ®Ó thiÕt lËp bé chøng tõ hoµn h¶o. Nhµ xuÊt khÈu ph¶i chñ ®éng thiÕt lËp mét khung c¸c ®iÒu kho¶n sö dông trong th­¬ng l­îng vÒ néi dung cña L/C nh­ lµ mét bé phËn cÊu thµnh trong hîp ®ång th­¬ng m¹i. TuyÖt ®èi tr¸nh viÖc tuú tiÖn, ngÉu høng trong giao dÞch L/C: “Göi L/C cho t«i, t«i sÏ göi hµng cho «ng”. Ngoµi ra, nhµ xuÊt khÈu còng ph¶i th­¬ng l­îng lµm râ vÒ sè lo¹i chøng tõ, sè l­îng mçi lo¹i, b¶n gèc, b¶n sao, ng­êi ph¸t hµnh, néi dung... vµ lu«n trong kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®óng h¹n. Nguyªn t¾c chung lµ cµng Ýt chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh th× cµng dÔ thùc hiÖn, cµng nhiÒu chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh th× rñi ro sai sãt cµng lín. B­íc 3: KiÓm tra kü L/C khi míi nhËn ®­îc. Ngay khi nhËn ®­îc L/C tõ NHTB, nhµ xuÊt khÈu ph¶i kiÓm tra néi dung cña L/C, nÕu ph¸t hiÖn cã ®iÒu kho¶n mËp mê, kh«ng râ rµng, khã thùc hiÖn th× yªu cÇu söa ®æi, tu chØnh kÞp thêi. Kh«ng ®­îc nh©n nh­îng chÊp nhËn mét L/C cã nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c víi nh÷ng g× ®· tho¶ thuËn, nhÊt lµ c¸c ®iÒu kho¶n nµy l¹i khã thùc hiÖn, kh«ng râ rµng hoÆc m¬ hå. Kh«ng ®­îc giao hµng chõng nµo ®iÒu kho¶n L/C ch­a râ rµng. B­íc 4: LËp kÕ ho¹ch phï hîp. Ph¶i lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ viÖc s¶n xuÊt hay thu gom hµng ho¸ xuÊt khÈu theo L/C. Nhµ xuÊt khÈu ph¶i lËp kÕ ho¹ch cho c¸c c«ng viÖc nh­ giao hµng, lËp bé chøng tõ, xuÊt tr×nh... vµ ph¶i tæ chøc thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t chóng. Khi ®· lËp ®­îc mét kÕ ho¹ch hîp lý, râ rµng, th× nhµ xuÊt khÈu tr¸nh ®­îc sù c¨ng th¼ng trong c«ng viÖc, tr¸nh ®­îc c¸c sai sãt, tr¸nh ®­îc nh÷ng cuéc tranh c·i kh«ng cÇn thiÕt. B­íc 5: ChuÈn bÞ vµ tæ chøc lËp chøng tõ. Ph¶i vËn dông vµ tu©n thñ c¸c qui t¾c cña UCP vµ ISBP trong viÖc lËp chøng tõ, ph¶i sö dông “danh môc kiÓm tra chøng - CHECKLIST” ®Ó ®èi chiÕu trong qu¸ tr×nh lËp chøng tõ, ®ång thêi göi néi dung mµ c¸c chøng tõ ph¶i tu©n thñ cho c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan, nh­: ng­êi chuyªn chë, c«ng ty b¶o hiÓm, phßng th­¬ng m¹i... ®Ó lËp c¸c chøng tõ t­¬ng øng cho phï hîp víi yªu cÇu. B­íc 6: Tù kiÓm tra bé chøng tõ tr­íc khi xuÊt tr×nh. B­íc 7: XuÊt tr×nh ®óng h¹n. XuÊt tr×nh phï hîp lµ xuÊt tr×nh bao gåm kh«ng nh÷ng c¸c chøng tõ phï hîp mµ cßn ®óng h¹n, t¹i n¬i quy ®Þnh vµ trong thêi gian lµm viÖc cña ng©n hµng. Nhµ xuÊt khÈu cÇn tÝnh to¸n ®ñ thêi gian thÝch ®¸ng ®Ó tu chØnh vµ xuÊt tr×nh l¹i chøng tõ (nÕu cã). B­íc 8:KiÓm so¸t vµ kiÓm tra th­êng xuyªn. Nhµ xuÊt khÈu ph¶i kiÓm so¸t d­îc qu¸ tr×nh lËp chøng tõ vµ c¸c nh©n tè cã thÓ lµm cho qu¸ tr×nh nµy vµ viÖc xuÊt tr×nh trë nªn bÞ chËm trÔ. Sau khi bé chøng tõ ®· ®­îc xuÊt tr×nh, th× nhµ xuÊt khÈu ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi ng­êi mua vµ ng©n hµng phôc vô m×nh ®Ó cã ®­îc th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi vÒ sè phËn bé chøng tõ ®Ó xö lý. 3.2.3. KiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh phñ * T¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý æn ®Þnh ViÖt Nam ®· gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, vµ lÜnh vùc NH còng ®ang ®­îc më réng ®ång lo¹t, v× thÕ h¬n bao giê hÕt chÝnh phñ cÇn ban hµnh mét hÖ thèng luËt ph¸p thèng nhÊt vµ th«ng tho¸ng trong ho¹t ®éng cña NHTM nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng. MÆc dï chÝnh phñ còng ®· ban hµnh mét sè luËt, v¨n b¶n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHTM nh­ luËt ngo¹i hèi, chÝnh s¸ch ngo¹i hèi cã vai trß rÊt quan träng vµ ®­îc coi nh­ mét c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc ®iÒu hµnh kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n­íc. Do ®ã ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHTM. Tuy ®· ®­îc söa ®æi bæ sung nhiÒu lÇn nh­ng vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp trong v¨n b¶n trªn. TÝnh bÊt cËp trªn lµ do cã nhiÒu cÊp, ngµnh cïng ban hµnh quy ®Þnh vÒ mét lÜnh vùc, tÊt yÕu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chång chÐo, m©u thuÉn. V× thÕ chÝnh phñ cÇn nghiªn cøu hoµn chØnh luËt ngo¹i hèi ®Ó lµm c¬ së ¸p dông thèng nhÊt, kh¾c phôc t×nh tr¹ng chång chÐo ¸p dông nh­ hiÖn nay. ViÖc gia nhËp WTO, nªn ho¹t ®éng TTQT vµ ho¹t ®éng XNK chÞu sù ®iÒu chØnh cña c¸c v¨n b¶n th«ng lÖ quèc tÕ (UCP 600). §Ó gióp c¸c doanh nghiÖp vµ NH trong ®iÒu kiÖn héi nhËp th× chÝnh phñ còng cÇn cã c¸c v¨n b¶n ®Ó b¶o vÖ vµ gióp doanh nghiÖp, ng©n hµng qu¶n lý nh÷ng bÊt ®ång, tranh chÊp cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh giao dÞch quèc tÕ. 3.2.4. KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng nhµ n­íc - §Ó thùc thi cã hiÖu lùc quy chÕ hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi, NHNN cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña c¸c chøng tõ tr­íc khi chuyÓn ra n­íc ngoµi, ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ vÒ viÖc kiÓm tra giÊy phÐp NK cña kh¸ch hµng. Cho c¸c NH khi ph¸t hµnh th­ tÝn dông, gióp cho viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh nµy cña NHTM ®­îc thèng nhÊt vµ ®ång bé h¬n. Hoµn thiÖn vµ thèng nhÊt thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng: Gióp trao ®æi, cung cÊp ngo¹i tÖ nh»m qu¶n lý m¹nh, hiÖu qu¶ vÒ ngo¹i tÖ gi÷a c¸c NH víi nhau. Th«ng qua thÞ tr­êng nµy NHNN cã thÓ ®iÒu hµnh tû gi¸ cuèi cïng mét c¸ch linh ho¹t vµ chÝnh x¸c nhÊt. §Ó hoµn thiÖn thÞ tr­êng nµy cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: + Gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña NH vµ t×nh tr¹ng ngo¹i hèi cña NH, cã nh­ vËy míi ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña c¸c NH trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. + NHNN cÇn ph¶i th­êng xuyªn b×nh æn tû gi¸ hèi ®o¸i tiÕn tíi x©y dùng thÞ tr­êng ngo¹i hèi. X©y dùng c¬ chÕ ®iÒu hµnh mÒm dÎo vµ phï hîp víi thÞ tr­êng. X©y dùng c¬ cÊu ngo¹i tÖ hîp lý cã ®ñ kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh thÞ tr­êng ngo¹i tÖ khi tû gi¸ biÕn ®éng lín g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn c¸n c©n TTQT. + §a d¹ng ho¸ c¸c ngo¹i tÖ, c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc giao dÞch nh­: Spot (mua b¸n giao ngay), Forward (mua b¸n kú h¹n), Option (giao dÞch quyÒn chän)... + Më réng ®èi t­îng tham gia thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng nh»m t¹o cho thÞ tr­êng ho¹t ®éng víi tû gi¸ s¸t thùc tÕ h¬n. KÕt luËn NHNO&PTNT Hoµng Mai ®· nç lùc kh«ng ngõng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ ®· ®¹t nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ, sè l­îng kh¸ch hµng ngµy cµng t¨ng, chi nh¸nh NHNO&PTNT Hoµng Mai ®· kÕ thõa vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ c¸c truyÒn thèng ho¹t ®éng cña NHNO&PTNT ViÖt Nam vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, uy tÝn cña m×nh trong hÖ thèng NH vµ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn hÖ thèng ng©n hµng. Qua luận văn, cã thÓ hiÓu râ thªm vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi chung vµ nhÊt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph­¬ng thøc TDCT nãi riªng, vÒ: Quy tr×nh nghiÖp vô TTQT, vµ ho¹t ®éng TTQT cã nh÷ng lîi Ých vµ rñi ro g× ®èi víi Ng©n hµng vµ Kh¸ch hµng, còng nh­ t×m hiÓu râ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng TTQT cña NHNO&PTNT Hoµng Mai nh­ vÒ: thùc tr¹ng thanh to¸n xuÊt khÈu , thanh to¸n nhËp khÈu, còng nh­ vÒ doanh sè, tû träng thanh to¸n qua c¸c n¨m. Vµ bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc tõ ho¹t ®éng TTQT, th× NH Hoµng Mai cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng cña m×nh do: tr×nh ®é c¸n bé h¹n chÕ, do c«ng nghÖ ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ho¹t ®éng TTQT, s¶n phÈm dÞch vô ch­a ®a d¹ng... Tõ ®ã t×m ®Ò ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn ®Ó nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña NH Hoµng Mai. Vµ ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng trong ho¹t ®éng cña NH, ph¶i kÕ ®Õn sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Æc biÖt lµ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ph­¬ng thøc nµy ®· chøng tá ®­îc tÝnh ­u viÖt cña nã so víi c¸c ph­¬ng thøc kh¸c vµ ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn. MÆc dï vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng tr¸nh khái viÖc gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c NH trong cïng ®Þa bµn ®· ¶nh h­ëng tíi doanh sè thanh to¸n quèc tÕ cña chi nh¸nh. Do ®ã, viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, xu h­íng më cöa hÖ thèng c¸c ng©n hµng diÔn ra rÊt m¹nh mÏ, khiÕn ¸p lùc c¹nh tranh rÊt lín ®èi víi NHNO&PTNT Hoµng Mai còng nh­ c¸c ng©n hµng trong hÖ thèng NH ViÖt Nam v× thÕ ®ßi hái NHNO&PTNT Hoµng Mai sÏ ph¶i ®­a ra gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh, ®ång thêi sù gióp ®ì cña NH nhµ n­íc vµ chÝnh phñ trong viÖc t¹o ra mét c¬ chÕ phï hîp cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ NHNO&PTNT Hoµng Mai nãi riªng, ®Ó c¸c ng©n hµng cã thÓ ®øng vøng trong cuéc tranh míi khi mµ mïa héi nhËp WTO ®ang diÔn ra m¹nh mÏ nh­ vËy. MỘT SỐ MẪU THƯ THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG THANH TOÁN BẰNG L/C LỆNH CHUYỂN TIỀN Số: ........................ KÍNH GỬI: TECHCOMBANK .................................................................... Với trách nhiệm thuộc về phần mình, Chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng ghi Nợ Tài khoản của chúng tôi tại Quý Ngân hàng : o Tài khoản ngoại tệ số: …………………….……. với số tiền :………………………………… o Tài khoản VNĐ số:……………………………với số tiền tương đương ….…………….. theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng để phát hành lệnh chi và thu phí liên quan với nội dung như sau: o Bằng Swift/Telex o Bằng thư o Bằng séc 32A - Ngày trị giá (Value date): Loại tiền, số tiền (Currency, Amount): 50 - Người ra lệnh, địa chỉ (Ordering Customer, Address): 56A - Ngân hàng trung gian (Intermediary): SWIFT BIC: .................................................... OTHER: .......................................... 57 - Ngân hàng người thụ hưởng (Beneficiary's Bank): SWIFT BIC: .................................................... OTHER: .......................................... 59 - Người thụ hưởng (Beneficiary): Tài khoản số (Account number): 70 - Nội dung thanh toán (Details of Payment): 71 - Phí ngoài Việt nam (Charge outside Vietnam) o Chúng tôi chịu (Ourselves) o Người hưởng chịu (Beneficiary) Phí tại Việt nam (Charge inside Vietnam) o Chúng tôi chịu (Ourselves) o Người hưởng chịu (Beneficiary) Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về Lệnh chuyển tiền này tuân thủ mọi quy định hiện hành về quản lý ngoại thương và ngoại hối của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Tên đơn vị: ....................................................... CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: ............................................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: ........................................................ ---o0o--- ............, ngày ...... tháng ...... năm ........... YÊU CẦU PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG Số: .......................... Kính gửi: TECHCOMBANK ................................................. Với mọi trách nhiệm về phần mình, chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng mở Thư tín dụng theo nội dung dưới đây: 40A - Form of Documentary Credit: £ Irrevocable £ Transferable £ Usance £ ................... 31D - Date and Place of Expiry: 50 - Applicant: 59 - Beneficiary: 32B - Currency code, Amount: 39A - Tolerance (If any): 42C - Draft ... £ At sight £ At .......... days from ……………... date drawn on Techcombank endorsed in blank for ................ % Invoice Value 41 - Available with... by .... £ Any bank ............................ £ By negotiation £ ............................................. £ By ................. 43P - Partial Shipments: £ Allowed £ Not Allowed 43T - Transhipments: £ Allowed £ Not Allowed 44A - On board/Disp/Taking Charge: 44B - For transportation to: 44C - Latest Date of Shipment: 45A - Description of goods and/or service (in brief): Term of Shipment: £ FOB £ CIF £ DAF £ CFR £ OTHER.................. £ As per Incoterms 46A - Documents required: £ Signed Commercial Invoice (£ for ........... % of contract value issued by ..............................) in £ Original Clean 'Shipped on Board' Ocean Bill of Lading, £ made out to order of Techcombank /£............................, marked (£ Freight Prepaid £ Freight Collect) and notify the £ Applicant/ £ …………….. in £ full (3/3) set £ (2/3) set £ £ Original Clean Airway Bill showing flight number, flight date, £ made out to order of Techcombank/ £.............................., marked (£ Freight Prepaid/ £ Freight Collect) and notify the £ Applicant/ £ …………….. in £ ….. Original £ …... Copy Original £ Consignment Note/£ Railway Bill/ £ Cargo Receipt showing train number and date , made out to order of £Techcombank/£..................... , marked (£ Freight Prepaid/ £ Freight Collect) and notify the £ Applicant/ £ ………………………… in £ full (..../....) set / £ £ Cargo Receipt signed and stamped by the seller, the buyer (£ and Techcombank. Each amendment on Cargo Receipt must be signed and red stamped by Techcombank). £ Techcombank's Certificate certifying that the Applicant has met all conditions to receive the goods. £ Insurance Policy or Certificate in assignable form endorsed in blank for 110 percent invoice value, showing claim payable at/in ................................... in Vietnam in invoice currency, covering (£ All risks £ ............................................... £ .................................................... in £ full (..../....) set in £…..Original £ …..Copy £ Certificate of Origin issued by …………................................................................................... in £…..Original £ …..Copy £ Certificate of Quantity/Quality issued by ………...................………………………………... in £…..Original £ …..Copy £ Test/Inspection Certificate issued by ………..................……………………………………... in £…..Original £ …..Copy £ Detailed Packing List (£ showing ...........................................) ……………………………... in £…..Original £ …..Copy £ Copy of Shipping advice sent by Fax to the Applicant (£ and Techcombank) Fax No. ............................., enclosing Fax Report(s). £ Beneficiary's certificate and (£ DHL's /£ ...................................) receipt certifying that: £ 01 set of non-negotiable shipping documents £ and one original £ Commercial Invoice £ Ocean Bill of Lading £ Airway Bill £ Railway Bill £ .............................. £ .................................. £ ................... £ ................... have been sent directly to the Applicant within ......... (£ working) days after B/L date. £Other documents: 47A – Addition Conditions: 71B - Charges £ All banking charges and reimbursement charges outside Vietnam are for £Beneficiary's/£ Applicant’s account. £ Confirmation fees are for (£ our account £ Beneficiary's account). 48 - Period for Presentation Documents to be presented within .................... days after the date of issuance of the transport documents but within the validity of this Documentary Credit. 49 - Confirmation £ Confirm, confirming bank: £ May add £ Without 78 – Special Clause: TT reimbusement claim: £ Acceptable/£ Not acceptable This Documentary Credit is subject to UCP, 1993 Revision, ICC No. 500. 57 - Advised Through Bank Chỉ thị cho Techcombank Chúng tôi uỷ quyền cho Techcombank ghi nợ tài khoản số ……………………………………… của chúng tôi để thu phí có liên quan. Chúng tôi uỷ quyền cho Techcombank chủ động trích tài khoản của chúng tôi để thanh toán số tiền của Thư tín dụng nói trên, nguồn thanh toán của chúng tôi như sau: £ Số tiền ký quỹ để thanh toán : ................................................................................... £ Vốn tự có để thanh toán : £ Vốn vay để thanh toán : Thư tín dụng này được mở theo Hợp đồng thương mại số: ....................................................... ngày .................................... giữa Cam kết của chúng tôi Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ mọi quy chế về thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối, quản lý xuất nhập khẩu và thể lệ tín dụng Ngân hàng. Chúng tôi cam kết chuyển đủ số tiền để thanh toán Thư tín dụng vào tài khoản của chúng tôi tại Techcombank trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Techcombank thông báo cho chúng tôi về việc Techcombank đã nhận được bộ chứng từ phù hợp. Trường hợp chúng tôi không chuyển đủ tiền vào tài khoản của chúng tôi tại Techcombank trong thời hạn 05 nói trên, chúng tôi chấp nhận nhận nợ bắt buộc theo quy định của Techcombank. Trong trường hợp như vậy, Techcombank được toàn quyền sở hữu số tiền ký quỹ và lô hàng nhập khẩu theo thư tín dụng này, nếu quá thời hạn nhận nợ bắt buộc mà chúng tôi vẫn không đủ khả năng để thanh toán, Techcombank được quyền phát mại lô hàng để thu hồi nợ và các chi phí có liên quan. NGÂN HÀNG Đà NHẬN ĐẠI DIỆN CÔNG TY (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) Kế toán trưởng (Tổng) Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) Tên đơn vị: …………………………….. Địa chỉ: ………………………………… Điện thoại: …………………………….. Số: ……………………………………... CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o--- …………..ngày ….. tháng …. năm …… YÊU CẦU THANH TOÁN CHỨNG TỪ NHỜ THU KÍNH GỬI: TECHCOMBANK ……………………………… Chúng tôi gửi kèm theo đây bộ chứng từ giao hàng. Đề nghị ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam gửi nhờ thu qua Ngân hàng ………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… Số tiền hối phiếu: …………………………… …………………………… …………………………… Phương thức thanh toán: c D/P c D/A After …… days from ……. ……………………………. Số và ngày của Hóa đơn: …………………………… Số và ngày của Vận đơn: …………………………… Nhà xuất khẩu: Nhà nhập khẩu: Hợp đồng số: Chứng từ xuất trình gồm: DRA: INV: B/L: P/L: C/O: C/B: Đề nghị Ngân hàng ghi có số tiền thu được/thanh toán ngay số tiền …………… vào tài khoản số: ………………………. Tại ngân hàng: ………………………. Trường hợp Ngân hàng thanh toán ngay số tiền nêu trên, chúng tôi cam kết nếu nước ngoài từ chối trả tiền, chúng tôi đồng ý để Ngân hàng tự động ghi nợ tài khoản tiền gửi của chúng tôi tại Quý ngân hàng. Nếu tài khoản của chúng tôi không đủ số tiền thanh toán, Ngân hàng có quyền chuyển nợ quá hạn và thu lãi quá hạn theo đúng quy định của Ngân hàng. Đại diện công ty Chấp nhận của Ngân hàng Kế toán trưởng (Tổng) Giám đốc Chuyên viên khách hàng Cấp có thẩm quyền (ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) (ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) Tên đơn vị: ........................................................ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: ............................................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: ........................................................ ---o0o--- Số:…………………………………………….. ............, ngày ...... tháng ...... năm ........... YÊU CẦU THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG Kính gửi: TECHCOMBANK................................................................. Chúng tôi gửi kèm theo đây bộ chứng từ giao hàng gồm: DRA: C/B: INV: B/L: P/L: C/O: Chứng từ xuất trình theo L/C số: ngày Ngân hàng phát hành : Số hoá đơn: ngày Trị giá: Đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam thanh toán số tiền trên bằng cách ghi Có vào tài khoản của chúng tôi số: .................................. tại Ngân hàng: ........................................................ o Số tiền Ngân hàng nước ngoài trả sau khi đã trừ đi phí của Ngân hàng o Số tiền chiết khấu miễn truy đòi theo tỷ lệ: ......................................... Đề nghị Ngân hàng gửi chứng từ theo phương thức: o Dịch vụ gửi thư nhanh o Dịch vụ gửi thư đảm bảo o Dịch vụ gửi thư thường ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHẤP NHẬN CỦA NGÂN HÀNG (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¶n tin néi bé cña NHNO&PTNT Hoµng Mai ph¸t hµnh ®Þnh kú hµng th¸ng sè 1/2005, 1/2006, 1/2007... 2. Bộ Công nghiệp.2004.”Hoàn thiện phương thức thanh toán qua ngân hàng để phù hợp với thông lệ quốc tế”. 3. Đinh Xuân Trình .(2006). Thanh toán xuất nhập khẩu. Nhà xuất bản Lao động – xã hội. 4. Häc viÖn ng©n hµng, Gi¸o tr×nh Marketing ng©n hµng, NXB Thèng kª, 2002. 5. Lê Văn Tư – Lê Tùng Vân.2006. Tín dụng xuất nhập khẩu, thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ. Nhà xuất bản tổng hợp TP.Hồ Chí Minh. 6. NHNO&PTNT Hoµng Mai, B¸o c¸o kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005-2007. 7. Nguyễn Minh Hùng. “Gia nhập WTO: Nhiều thách thức cho Ngân hàng Việt Nam”. 8. Nguyễn Thị Thu Thảo.2006. Nghiệp vụ Thanh toán xuất nhập khẩu. Nhà xuất bản Lao động – xã hội. 9. PGS.TS.NguyÔn V¨n TiÕn, Thanh to¸n quèc tÕ &tµi trî ngo¹i th­¬ng, NXB Thèng kª. 10. PGS.TS.NguyÔn ThÞ Thu Th¶o, Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tª, nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh, tr­êng §HKTQD, xuÊt b¶n 2004. 11. PGS.TS.NguyÔn V¨n TiÕn, CÈm nang thanhl to¸n quèc tÕ b»ng L/C (UDP600 song ng÷ Anh - ViÖt), NXB Thèng kª, th¸ng 07/2007. 12. PGS.TS.§inh Xu©n Tr×nh, Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng, NXB gi¸o dôc, 2002. 13. Phßng th­¬ng m¹i Quèc tÕ ICC, TËp qu¸n ng©n hµng tiªu chuÈn Quèc tÕ (ISBP), Quy t¾c thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ (UCP600), s¸ch dÞch. 14.Trần Phương Minh. “Để L/C thực sự có hiệu quả”. 15.Trần Thu Huyền.2007. “Đào tạo nguồn nhân lực: Chìa khoá cho sự thành công”. 16. Văn phòng TBT Việt Nam. “ Ngân hàng làm gì trước thử thách hậu WTO”. http:// www.tbtvn. Org.vn/ 17. Vũ Hữu Tửu.2002. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Nhà xuât bản Giáo dục. 18. C¸c Website khác: - Website: - ngµy 28/12/2007 - §Þnh h­íng ph¸t triÓn. - Website: - ngµy 22/12/2007 - NhËn xÐt b×nh luËn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai.DOC
Luận văn liên quan