Đề tài Phương hướng hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội kinh tế doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Chương I. Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3 I. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3 1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. 3 2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm. 6 II. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 8 1. Đối tượng tập hợp chi phí. 8 2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 9 3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 9 4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 15 5. Các phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 18 III. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 20 1. Đối tượng tính giá thành. 20 2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 20 Chương II. Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CKXD & LMĐN. 27 I. Đặc điểm tình hình chung ở Công ty CKXD & LMĐN. 27 1. Quá trình hình thành và phát triển. 27 2. Đặc điểm quy trình công nghệ của việc sản xuất sản phẩm. 28 3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 28 4. Cơ cấu tổ chức và sơ đồ của bộ máy quản lý sản xuất trong Công ty CKXD & LMĐN. 29 5. Cơ cấu tổ chức và sơ đồ kế toán tại Công ty CKXD & LMĐN. 32 II. Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại XN Đúc - Công ty CKXD & LMĐN. 36 1. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 36 2. Kế toán tập hợp chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm. 37 3. Đáng giá sản phẩm dở dang cuối tháng tại XN Đúc. 54 4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại XN Đúc. 55 Chương III. Những ý kiến đề xuất nhằm tổ chức hợp lý kế toán tình hình và tính giá thành tại XN Đúc - Công ty CKXD & LMĐN. I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán tại Xí nghiệp Đúc - Công ty CKXD & LMĐN. II. Những đề xuất cho công tác tổ chức kế toán: 58 1. Vấn đề hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 60 2. Vấn đề hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 60 3. Vấn đề hạch toán chi phí sản xuất chung. 61 4. Vấn đề tính giá thành. 61 5. Đánh giá sản phẩm làm dở và xác định kỳ tính giá thành. 61 Kết luận. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. SÁCH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN- NXB TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 2. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SX - NXBTC 3. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỎI VÀ ĐÁP 4. CÁC TẠP CHÍ KẾ TOÁN 5. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TC 6. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SX

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phương hướng hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội kinh tế doanh nghiệp thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h kÕt chuyÖn ë cuèi kú h¹ch to¸n ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ, doanh thu vµ c¸c kho¶n liªn quan kh¸c vµo tµi kho¶n 911. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh (®· ®­îc tr×nh bµy ë c¸c môc 2, 3, 4, vµ 5) Cã thÓ tãm t¾t l¹i nh­ sau: - KÕt chuyÓn gi¸ vèn “hµng” ®· b¸n trong kú. Nî TK911/Cã TK632 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng thuÇn trong kú Nî TK511, 512/Cã TK911 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN: Nî TK 911/Cã TK641 vµ TK642 - KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, doanh thu bÊt th­êng trong kú: Nî TK711, 721/Cã TK911 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN cßn l¹i cña kú tr­íc (®ang chê kÕt chuyÓn) ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kú nµy: Nî TK911/Cã TK142 (1422). KÕ to¸n sÏ ghi sè tiÕp nh­ sau: (1)Trªn c¬ së x¸c ®Þnh kÕt qu¶ toµn bé ho¹t ®én kinh doanh cña doanh nghiÖp (vµ cña tõng ho¹t ®éng) kÕt chuyÓn sè l¹i, lç: - NÕu kÕt qu¶ kinh doanh lµ l·i, kÕ to¸n ghi sè theo ®Þnh kho¶n: Nî TK911 - X¸c ®Þnh kÕ qu¶ kinh doanh Cã TK 421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4212) - NÕu kÕt qu¶ kinh doanh lµ lç: ghi theo ®Þnh kho¶n ng­îc l¹i. (2) Trong n¨m, khi tiÕn hµnh ph©n phèi lîi nhuËn (tiÒn l·i) T¹m ph©n phèi, kÕ to¸n c¨n cø vµo tõng néi dung ph©n phèi ®Ó ghi sæ: a. §Þnh kú, ph¶n ¸nh sè thuyÕ (hoÆc theo x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp), kÕ to¸n ghi sè theo ®Þnh kho¶n: Nî TK421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4212) Cã TK333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép N N (3334, 3335). Khi doanh nghiÖp thùc nép thuÕ trªn, ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép N N 3334, 3335) Cã TK111 - TiÒn mÆt Cã TK112 - TiÒn mÆt ng©n hµng… b. X¸c ®Þnh vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn ph¹t vi ph¹m kû luËt thu nép ng©n s¸ch, ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, vi ph¹m hîp ®ång, ph¹t nî qu¸ h¹n, c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ch­a ®­îc trõ khi x¸c ®Þnh thuÕ TNDN ph¶i nép, ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4212) Cã TK111 - TiÒn mÆt Cã TK338 - PhaØ nép, ph¶i tr¶ kh¸c… c. X¸c ®Þnh vµ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n lç ch­a ®­îc trõ vµo lîi nhuËn tr­íc thuÕ TNDN (nh­: Lç do liªn doanh, lç trõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ kh¸c), ghi sè theo ®Þnh kho¶n: Nî TK421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4212) Cã TK121 - §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n Cã TK222 - Vèn gãp liªn quan v.v… d. §Þnh kú x¸c ®Þnh vµ ph¶n ¸nh sè lËp c¸c quü doanh nghiÖp (tõ phÇn lîi nhuËn cßn l¹i sau khi ®· ph©n phèi c¸c kho¶n a, b, c) kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4212) Cã TK414 - Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Cã TK414 - Quü dù phßng tµi chÝnh Cã TK414 - Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm Cã TK414 - Quü khen th­ëng vµ phóc lîi. (Tr­êng hîp doanh nghiÖp tæ chøc ho¹t ®éng liªn doanh, phÇn lîi nhuËn cßn l¹i nµy cßn ph¶i chia cho c¸c bªn gãp vèn. Khi chia, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK421/Cã TK112, 338…) (3) Ngay ®Çu n¨m sau, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè l·i ch­a ph©n phèi cña n¨m tr­íc sang theo dâi ë chi tiÕt “Lîi nhuËn n¨m tr­íc” b»ng c¸ch: ChuyÓn sè d­ cã cuèi kú cña chi tiÕt “Lîi nhuËn n¨m nay” (4212) ë sæ kÕ to¸n n¨m tr­íc sang thµnh sè d­ Cã ®Çu kú cña chi tiÕt “Lîi nhuËn n¨m tr­íc” (4211) ë sæ kÕ to¸n n¨m nay. ViÖc quyÕt to¸n l·i n¨m tr­íc sÏ chØ liªn quan ®Õn TK4211 - Lîi nhuËn n¨m tr­íc. Cßn mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn t¹m ph©n phèi l·i n¨m míi chØ liªn quan ®Õn TK 4212 - Lîi nhuËn n¨m nay. (4) Khi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m tr­íc ®­îc phª duyÖt - KÕ to¸n x¸c ®Þnh vµ ph¶n ¸nh sè lîi nhuËn ph©n phèi bæ sung theo duyÖt quyÕt to¸n: a. Ph¶n ¸nh sè thuÕ TNDN, thu trªn vèn ph¶i nép bæ sung, ghi: Nî TK421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4211) Cã TK333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc kh¸c…(3384, 3385) b. Ph¶n ¸nh sè ®­îc trÝch lËp bæ sung c¸c quü cña doanh nghiÖp, ghi: Nî TK421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4211) Cã TK414 - Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Cã TK415 - Quü dù phßng tµi chÝnh Cã TK416 - Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm Cã TK431 - Quü khen th­ëng vµ phóc lîi (C¸c kho¶n tiÒn ph¹t, lç ®­îc x¸c ®Þnh trõ tiÕp vµo lîi nhuËn - nÕu cã - còng ph¶n ¸nh theo c¸ch t­¬ng tù). (5) Tr­êng hîp khi duyÖt quyÕt to¸n n¨m, nÕu sè thuÕ TNDN ph¶i nép (theo quyÕt to¸n) nhá h¬n sè ®· t¹m tÝnh vµ nép trong n¨m (theo kÕ ho¹ch) sè ®· tÝnh nép thõa, kÕ to¸n ghi sæ ®iÒu chØnh l¹i (ghi sè ©m) theo ®Þnh kho¶n: Nî TK421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (4211) Cã TK333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc …(3334), Sè tiÒn thùc nép thõa sÏ lµ sè d­ nî TK3334 lµ kho¶n doanh nghiÖp sÏ ph¶i thu l¹i hoÆc ®­îc trõ vµo sè ph¶i nép thuÕ TNDN cho n¨m tiÕp theo - Tuú theo quyÕt ®Þnh cô thÓ ®Ó ph¶n ¸nh tiÕp. Cã thÓ tãm t¾t s¬ ®å kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh. TK112… TK333 TK111,338 TK121, 222… TK414, 415… (2a) (2a), (4a), (5) (2b) (2c) (2d), (4b) (1) TK112… TK333 TK111,338 TK121, 222… TK414, 415… (2a) (2a), (4a), (5) (2b) (2c) (2d), (4b) (1) TK421 TK911 S¬ ®å: KÕ to¸n kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh ch­¬ng III thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng trung t©m th­¬ng m¹i hµ néi I. nghiÖp vô kÕ to¸n b¸n hµng cña trung t©m. Trung t©m th­¬ng m¹i hµ néi th­c hiÖn b¸n hµng theo c¶ hai ph­¬ng thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ ®Òu ®­¬c thùc hiÖn trùc tiÕp taÞ trung t©m Víi ph­¬ng thøc b¸n bu«n ®­îc thùc hiÖn theo hai h×nh thøc b¸n bu«n lµ b¸n bu«n trùc tiÕp t¹i kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn chê chÊp nhËn, ®èi t­îng mua hµng chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty ,c¬ quan .H×nh thøc thanh to¸n trong b¸n bu«n chñ yÕu lµ theo h×nh thøc tr¶ chËm, trong kho¶ng thêi gian tõ 1 ®Õn 3 th¸ng; ph­¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu b»ng tiÒn mÆt, sÐc, chuyÓn kháan.... Víi ph­¬ng thøc b¸n lÎ trung t©m thùc hiÖn viªc b¸n lÎ hµng ho¸ theo h×nh thøc tù chän. Kh¸ch hµng tù do lùa chän hµng ho¸ sau ®ã ra thanh to¸n tiÒn hµng víi thu ng©n, Ph­¬ng thøc thanh to¸n trong b¸n lÎ chñ yÕu dïng tiÒn mÆt. 2. chøng tõ kÕ to¸n. 2.1 chøng tõ sö dông + Ho¸ ®¬n GTGT: Lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng ®èi víi c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ GTGT. C¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh©n viªn b¸n hµng t¹i phßng kinh doanh viÕt ho¸ ®¬n GTGT lµm 3 liªn: liªn 1 l­u, liªn2 ( liªn ®á) giao cho kh¸ch hµng, liªn3 göi lªn phßng kÕ to¸n lµm chøng tõ thanh to¸n. ho¸ ®¬n (gtgt) MÉu sè 01 GTKT- 3LL Liªn1(l­u) EP/99-B Ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2000 No86588 §¬n vÞ b¸n hµng : Trung T©m Th­¬ng M¹i §Þa chØ :7 §inh Tiªn Hoµng - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng : Hoµng Thanh H­¬ng §¬n vÞ : C«ng ty l¾p gi¸p m¸y §Þa chØ: 245 Minh khai Hµ néi Sètµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n : Ghi nî M· sè : STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 2 KÑo H¶i Hµ B¸nh quy Gãi Hép 50 70 3.000 16.000 150.000 1.120.000 Céng tiÒn hµng 1.270.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 127.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 1.397.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu ba tr¨m chÝn m­¬i b¶y ngµn ®ång. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) * Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho: lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng ®èi víi mÆt hµng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ GTGT . C¨m cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh©n viªn b¸n hµng t¹i phßng kinh doanh viÕt Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho lµm 4 liªn (®Æt giÊy than lªn viÕt mét lÇn):1 liªn l­u , 1liªn göi lªn phßng kÕ to¸n lµm chøng tõ ghi sæ, 2 liªn giao cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cÇm hai liªn nµy xuèng kho ®Ó nhËn hµng; sau khi giao hµng, thñ kho vµ kh¸ch hµng cïng ký vµo hai liªn, thñ kho gi÷ 1 liªn, 1 liªn giao cho kh¸ch hµng. biÓu sè 2 T T Th­¬ng M¹i ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho ..... Hµ Néi Ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2000 Sè:157 Hä tªn ng­êi mua: Anh Thu S- TB/98 §Þa chØ: C«ng ty x©y dùng XuÊt t¹i kho: H×nh thøc thanh to¸n : Ghi nî STT Tªn, quy c¸ch s¶n phÈm (hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 H¹t dÎ óc 19658 Gãi 20.000 Tæng tiÒn hµng: ChiÕt khÊu (15%) Tæng thanh to¸n: 200.000 200.000 30.000 230.000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: Hai tr¨m ba m­¬i ngµn ®ång Ng­êi mua Ng­êi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký,hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký, hä tªn) *PhiÕu xuÊt kho: dïng trong tr­êng hîp xuÊt kho néi bé hay xuÊt theo c¸c ho¸ ®¬n GTGT. Sau khi thñ kho xem xÐt vµ kiÓm tra ho¸ ®¬n GTGT do ng­êi mua hoÆc ng­êi vËn chuyÓn ®em ®Õn, thñ kho viÕt PhiÕu xuÊt kho theo ho¸ ®¬n ®Ó giao hµng cho kh¸ch hµng lµm 3 liªn l­u, 1 liªn l­u, 1 liªn giao cho ng­êi nhËn hµng, 1liªn ®­a lªn phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ. biÓu sè 3 §¬n vÞ :Trung t©m th­¬ng m¹i MÉu sè 02- VT §Þa chØ: 7 §TH Theo Q§1141- TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña BTC phiÕu xuÊt kho Ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2000 Sè : 159 Nî....... Cã....... Ng­êi nhËn hµng: C .TÝnh - CTXD..............§Þa chØ: TrÇn xu©n so¹n HN Lý do xuÊt:.....theo H§ GTGT Sè 86588............................ XuÊt t¹i kho:................ TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt, vËt t­ M· sè §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 R­îu lóa míi R­îu Vodka 09158 09152 chai chai 100 100 10.000 20.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Céng thµnh tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba triÖu ®ång ch½n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) *ThÎ kho: mçi thÎ kho dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña 1 thø hµng ho¸ cïng nh·n hiÖu, quy c¸ch ë cïng mét kho.Hµng ngµy thñ kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi mét dßng. Cuèi kú tÝnh sè tån kho. biÓu sè 4 T/T©m th­¬ng m¹i HN MÉu sè 02-V Kho sè 2 Theo Q§1141-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 BTC thÎ kho Tê sè:5 LËp thÎ ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 2000 Tªn nh·n hiÖu , qui c¸ch, vËt t­:.... Bét gia vÞ..... §¬n vÞ tÝnh:...Gãi................M· sè:............ Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng §¬n gi¸ mua Thµnh tiÒn Sè phiÕu Ngµy th¸ng N X T N X 2/5 2/5 98 75 1/5 2/5 Tån ®Çu Nhµ m¸y H¶i Ch©u 800 370 320 1.440 1.500 460.800 1.200.000 *PhiÕu thu: dïng ®Ó chøng tõ thanh to¸n khi kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. khi kh¸ch hµng thanh tto¸n, kÕ to¸n thanh to¸n viÕt phiÕu thu lµm 3 liªn chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt,råi chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc nhËp quü .Thñ quü gi÷ l¹i mét liªn, 1 liªn giao cho ng­êi nép tiÒn, 1 liªn l­u l¹i n¬i lËp phiÕu (kÕ to¸n thanh to¸n) BiÓu sè 5 Trung T©m Th­¬ng M¹i MÉu sè01- T1 Hµ Néi Q§ sè186-C/C§KT Ngµy 14/3/1995 BTC phiÕu thu Ngµy 20 th¸ng5 n¨m 2000 Hä tªn ng­êi nî tiÒn : C. TÝnh - CTXD §Þa chØ ;..............TXSHµ néi........... Lý do nép tiÒn: thanh to¸n nî tiÒn hµng Sè tiÒn: ..1.320.000.....(viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu ba tr¨m hai m­¬i ngµn ®ång KÌm theo ....2.....chøng tõ...... Ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn) * PhiÕu chi: dïng ®Ó lµm chøng tõ ghi sæ khi chi th­ëng cho kh¸ch hµng thanh to¸n nî tr­íc thêi h¹n . khi chi th­ëng cho kh¸ch hµng kÕ to¸n thanh toÊn viÕt phiÕu chi lµm 3 liªn chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt: 1 liªn l­u ë n¬i nhËp phiÐu , 1 liªn thñ quü giao cho ng­êi nép tiÒn, 1 liªn thñ quü gi÷ dïng ®Ó ghi sæ quü. biÓu sè 6 Trung T©m Th­¬ng M¹i QuyÓn sè: MÉu sè 02- TT Hµ néi Sè Q§ sè 186-C/C§KT Ngµy 1/11/1995 BTC phiÕu chi Ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2000 Nî:……… Cã:……… Hä tªn ng­êi nî tiÒn: C .TÝnh - CTXD............. §Þa chØ:........ TXS Hµ Néi......... Lý do chi:...chi th­ëng cho kh¸ch do thanh to¸n nî sím.............. Sè tiÒn: 19.800........(viÕt b»ng ch÷): M­êi chÝn ngµn t¸m tr¨m ®ång KÌm theo:......2.....chøng tõ....... Ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phØÕu Ng­êi nhËn tiÒn Thñ quü (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hä tªn) (ký,hätªn) *B¸o c¸o b¸n hµng ngµy: dïng ®Ó b¸o doanh thu b¸n hµng ngµy ë cöa hµng. Cuèi ngµy b¸n hµng cöa hµng tr­ëng kiÓm kª hµng ho¸ trong cöa hµng ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng trong ngµy vµ lªn b¸o c¸o hµng nép cho kÕ to¸n b¸n hµng ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n. biÓu sè 7 Trung T©m Th­¬ng M¹i b¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2000 STT Tªn hµng quy c¸ch phÈm chÊt §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 3 4 T«m hép 250 g Nem Sµi Gßn H¸ c¶o T«m chua Gãi Gãi Gãi Chai 5 3 2 2 7.500 10.000 6.000 20.000 37.500 30.000 12.000 40.000 Céng sè tiÒn ph¶i nép: -Sè tiÒn thùc nép: -Chªnh lÖch: Thõa (+) ThiÕu (-) Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2000 KÕ to¸n Ng­êi b¸n hµng Cöa hµng tr­ëng * GiÊy nép tiÒn: lµ b¶ng kª c¸c lo¹i tiÒn do thu ng©n nép lªn vÒ sè tiÒn b¸n hµng trong ngµy . Tæng sè tiÒn trong giÊy nép tiÒn do thu ng©n chuyÓn lªn ph¶i b»ng víi tæng sè tiÒn b¸n hµng trong b¸o c¸o b¸n hµng cña cöa hµng tr­ëng b¸o c¸o. biÓu sè 8 T/T©m th­¬ng m¹i giÊy nép tiÒn Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2000 Hä tªn ng­êi nép tiÒn : NguyÔn ThÞ Mai §Þa chØ: ....... Néi dung nép tiÒn: Lo¹i tiÒn Sè tê Thµnh tiÒn 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 500 200 100 2 3 1 2 1 3 2 40.000 30.000 5.000 4.000 1.000 1.500 400 Céng 81.900 B»ng ch÷: T¸m m­¬i mèt ngµn chÝn tr¨m ®ång Ng­êi nép tiÒn Ng­êi thu tiÒn (Ký tªn) (Ký tªn) 2.1 Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i trung t©m +§èi víi c¸c chøng tõ xuÊt: C¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng , nh©n viªn b¸n hµng viÕt ho¸ ®¬n GTGT hoÆc ho¸ ®¬n xuÊt kho .Trªn ho¸ ®¬n ghi râ h×nh thøc thanh to¸n ®Ó theo râi t×nh h×nh céng nî ph¶i tr¶. Kh¸ch hµng cÇm ho¸ ®¬n ®Õn kho nhËn hµng, thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n nµy giao hµng cho kh¸ch. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho l­u,thñ kho më thÎ kho theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸ trong kho, ghi sæ kho vµ nép lªn cho kÕ to¸n. + §èi víi chøng tõ b¸n hµng lÎ. T¹i cöa hµng, vµo cuèi buæi b¸n hµng mçi ngµy nh©n viªn thu ng©n ph¶i nép tiÒn cïng víi giÊy nép tiÒn cho thñ quü ®Ó thñ quü ghi sæ.§ång thêi cöa hµng tr­ëng còng ph¶i kiÓm kª hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh l­îng hµng ®· b¸n ra trong ngµy ®Ó lªn B¸o cÊo b¸n hµng nép cho kÕ to¸n b¸n hµng. KÕ to¸n b¸n hµng c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng, B¸o c¸o b¸n hµng ®èi chiÕu víi giÊy nép tiÒn do thu ng©n chuyÓn lªn ®Ó cuèi th¸ng vµo b¶ng kª sè 8 Vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. +§èi víi c¸c chøng tõ thanh to¸n. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n vµ c¸c phiÕu thu (l­u), kÕ to¸n vµo c¸c sæ liªn quan vµ tõ ®ã lªn b¶ng kª sè 11 råi chuyÓn lªn cho kÕ to¸n tæng hîp. 3. VËn dông tµi kho¶n kÕ to¸n vµ tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp. Tµi kho¶n sö dông Trªn c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n ban hµnh chung cho doanh nghiÑp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty ,kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë trung t©m ®· lùa chän vµ sö dông c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau: - Tµi kho¶n 156 - Hµng ho¸. - Tµi kho¶n131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng . - Tµi kho¶n 511 - Doanh thu b¸n hµng. - Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. - Tµi kho¶n 641 - Chi phi b¸n hµng . Vµ mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­ tµi kho¶n 111,112,3331,..... 3.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n. Tr­êng hîp b¸n bu«n trùc tiÕp t¹i kho. - Khi trung t©m b¸n hµng, giao hµng trùc tiÕp cho ng­êi mua t¹i kho hµng.Ng­êi mua ®· tr¶ tiÒn, hoÆc chÊp nhËn nî , kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,131. Tæng gi¸ thanh to¸n (gåm c¶ thuÕ GTGT ) Cã TK 511 Doanh thu theo gi¸ ch­a thuÕ. CãTK 3331. ThuÕ GTGT cña hµng b¸n ra. VÝ dô: Ngµy 6/5/2000 xuÊt kho b¸n trùc tiÕp hµng ho¸ cho C«ng ty x©y dùng -TrÇn Xu©n So¹n Hµ néi lµ 10 kÐt bia HaLi§a, víi gi¸ b¸n 131.000 ®ång /kÐt ,thuÕ VAT 10%; vµ 2 thïng chÌ Kim Anh, víi gi¸ b¸n 50.000®/thïng, thuÕ VAT 10%. Kh¸ch hµng ®· thanh tiÒn chÌ, cßn tiÒn bia th× nhËn nî vµ ®· ®­îc cöa hµng chÊp nhËn . KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ghi Nî TK111 110.000 Cã TK 511 100.000 Cã TK 3331 10.000 vµ ghi: Nî TK 131 1.441.000 Cã TK511 1.310.000 Cã TK 3331 131.000 - Khi kh¸ch hµng thanh to¸n sím, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n thanh to¸n vµ phiÕu chi th­ëng cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 . Tæng sè tiÒn ,sè tiÒn thanh to¸n( §· trõ chiÕt khÊu). Nî TK 641. Sè tiÒn chi th­ëng cho kh¸ch. Cã TK 131. Tæng sè tiÒn kh¸ch nî. VÝ dô : Ngµy 20/5/2000 C«ng ty x©y dùng ®Õn thanh to¸n tiÒn hµng. Do kh¸ch hµng thanh to¸n sím h¬n 1 th¸ng nªn qui ®Þnh ®­îc h­ëng kho¶n tiÒn th­ëng lµ 1,5% trªn tæng sè tiÒn thanh to¸n. ( sè tiÒn th­ëng = 1,5% X 1.441.000 = 21.615 ) KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n thanh to¸n vµ phiÕu chi th­ëng, ghi: Nî TK 111 1.419.385 Cã TK 641 21.615 Cã TK 131 1.441.000 b. Tr­êng Hîp b¸n hµng theo h×nh thøc chuyÓn hµng. Khi c«ng ty xuÊt kho hµng ho¸ chuyÓn ®Õn cho bªn mua, kÕ toÊn b¸n hµng ë c«ng ty chØ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho do thñ kho chuyÓn lªn ®· ghi: Nî TK 131. Tæng gi¸ thanh to¸n ( gåm c¶ thuÕ VAT) Cã TK 511. Doanh thu theo gi¸ ch­a thuÕ. Cã TK3331. ThuÕ GTGT. VÝ dô: Ngµy 21/5/2000 xuÊt kho hµng ho¸ chuyÓn ®Õn cho tr­êng mÉu gi¸o sao s¸ng10 thïng cèc nhùa uèng n­íc T.E( mçi thïng 20 chiÕc), víi gi¸ b¸n mçi chiÕc lµ 2000®(mÆt hµng nµy kh«ng ph¶i chÞu thuÕ GTGT). chi phÝ vËn chuyÓn doanh nghiÖp chÞu15000®, ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ghi: Nî TK 131 400.000 Cã TK 511 400.000 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n thanh to¸n chi phÝ vËn chuyÓn ,kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 15.000 Cã TK 15.000 - ë trung t©m th­¬ng m¹i quan niÖm sè tiÒn gi¶m trõ cho bªn mua trong tr­êng hîp mua nhiÒu lµ chiÕt khÊu vµ ghi vµo TK 521 ''ChiÕt khÊu b¸n hµng''. V× vËy, khi Trung t©m cho kh¸ch hµng h­ëng chiÕt khÊu trong tr­êng hîp kh¸ch hµng mua víi sè l­¬ng lín , kh¸ch hµng ®· tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî sè hµng ®· mua , kÕ to¸n ghi: Nî TK 521 . Sè tiÒn gi¶m gi¸ cho kh¸ch. Cã TK 111, 131. Sè tiÒn gi¶m gi¸ cho kh¸ch. VÝ dô 2: Ngµy 21/5/2000 do tr­êng mÉu gi¸o lÊy hµng víi sè l­îng lín (200 chiÕc) nªn Trung t©m gi¶m gi¸ b¸n cho tr­êng víi møc chiÕt khÊu trªn gi¸ b¸n theo qui ®Þnh lµ 14% (=14%X 200 X 2000 = 56000 ) KÕ to¸n c¨n cø vµo møc chiÕt khÊu trong ho¸ ®¬n ghi: Nî TK 521 56.000 Cã TK 131 56.000 - Khi ph¸t sinh nghiÖp vô hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i do kÐm phÈm chÊt (bÞ r¸ch,háng ...), trung t©m ®· nhËn ®ñ sè hµng tr¶ l¹i vÒ nhËp kho, kÕ to¸n trung t©m l¹i ghi ®iÒu chØnh gi¶m doanh thu vµ gi¶m gÝa vèn hµng b¸n (nÕu kÕ to¸n ®· ghi trÞ gi¸ vèn hµng b¸n ) b»ng mùc ®á nh­ sau: Nî TK 111,131. Tæng doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (gåm c¶ thóª) Cã TK 511. Doanh tthu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Cã TK 3331. ThuÕ GTGT. ®ßng thêi ''ghi ®á'' gi¶m gi¸ v«n hµng b¸n; Nî TK 632. TrÞ gi¸ vèn sè hµng b¸n: Cã TK 156. TrÞ gi¸ vèn sè hµng bÞ tr¶ l¹i. Víi viÖc lËp ®Þnh kho¶n nµy, kÕ to¸n coi nh­ hµng vÉn ®Ó trong kho, ch­a thùc hiÖn nghiÖp vô xuÊt b¸n . VÝ dô 3: Ngµy 23/5/2000 tr­êng mÉu gi¸o th«ng b¸o cã 10chiÕc cèc bÞ nøt kh«ng sö dông ®­îc nªn chØ chÊp nhËn thanh to¸n sè cßn l¹i. Trung t©m chÊp nhËn nhËp kho sè hµng trªn. KÕ to¸n c¨n cø vµo biªn b¶n hµng tr¶ l¹i, ghi ®á ®iÒu chØnh gi¶m doanh thu : Nî TK 131 20.000 Cã TK 511 20.000 c. Ph­¬ng thøc b¸n lÎ hµng ho¸. Khi nhËn ®­îc b¸o c¸o b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn do cöa hµng tr­ëng vµ thu ng©n nép lªn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111. Tæng sè tiÒn b¸n hµng trong ngµy (gåm c¶ thuÕ GTGT) Cã TK 511. Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331.ThuÕ GTGT( nÕu cã) X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n ë trung t©m. ë Trung t©m , chi phÝ mua hµng kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kháan 156 mµ h¹ch to¸n vµo bªn nî TK 641 - Chi phÝ mua hµng. V× vËy, trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ë trung t©m chØ cã gi¸ trÞ mua thùc tÕ cña hµng b¸n ra kh«ng bao gåm chi phÝ mua hµng. TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n ë trung tam ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn cña sè hµng lu©n chuyÓn trong th¸ng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n ë trung t©m chØ ®­îc tÝnh mét lÇn vµo cuèi th¸ng vµ hµng xu©t b¸n tuy xuÊt ë thêi ®iÓm kh¸c nhau nh­ng ®­îc tÝnh theo mét ®¬n gi¸ xuÊt kho thèng nhÊt. C¸ch theo dâi tÝnh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n trong trung t©m nh­ sau : C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng , kÕ to¸n kho hµng ho¸ ghi vµo thÎ kho (phÇn xuÊt) vµ chØ ghi theo sè l­îng mµ kh«ng ghi sè tiÒn. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kho hµng ho¸ tæng hîp c¸c sè l­îng hµng xuÊt b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸, ®ång thêi lóc ®ã kÕ to¸n míi x¸c ®Þnh ®­îc ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña sè l­îng hµng lu©n chuyÓn trong th¸ng cña sè l­îng hµng lu©n chuyÓn trong th¸ng cña mçi lo¹i hµng ho¸ theo c«ng thøc sau: §¬n gi¸ b×nh TrÞ gi¸ hµng A + TrÞ gi¸ hµng A qu©n cña hµng tån ®Çu th¸ng nhËp trong th¸ng Alu©n chuyÓn = Sè l­îng hµng A + Sè l­îng hµng A tån ®Çu th¸ng nhËp trong th¸ng LÊy ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña hµng lu©n chuyÓn trong th¸ng nh©n (X) víi tæng sè l­îng hµng xuÊt kho b¸n trong th¸ng cña lo¹i hµng ho¸ ®ã, tÝnh ®­îc trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n cña lo¹i hµng ho¸ ®ã. Cô thÓ c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ vèn cña §¬n gi¸ Sè l­îng hµng hµng xuÊt b¸n = b×nh qu©n X xuÊt b¸n Tæng hîp tÊt c¶ c¸c thÎ kho tÝnh ®­îc tæng trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ë c«ng ty trong th¸ng . Tõ sè liÖu thèng kª ®­îc kÕ to¸n kho lªn b¸o c¸o xuÊt kho hµng ho¸, c©n ®èi hµng ho¸ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. C¨n cø vµo sè tæng céng cña cét ''xuÊt trong kú'' trong b¶ng c©n ®èi hµng ho¸ kÕ to¸n tæng hîp ®Þnh kho¶n: Nî TK 632. TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n. Cã TK 156. TrÞ gi¸ vãn hµng ho¸ xuÊt kho. VÝ dô: TÝnh trÞ gi¸ vèn cña mÆt hµng R­îu lóa míi trong th¸ng 5. C¨n cø vµo thÎ kho sè 5 vÒ mÆt hµng r­îu lóa míi ta cã sè liÖu sau: - Sè l­îng tån ®Çu th¸ng 5 lµ1000 chai, trÞ gi¸10.000.000® - Sè l­îng nhËp kho trong th¸ng 5 lµ 2.000chai, trÞ gi¸ lµ 20.000.000® - Sè l­îng xuÊt trong th¸ng 5 lµ 3000.chai . Nh­ vËy , c¨n cø vµo sè liÖu trªn , kÕ to¸n tÝnh: §¬n gi¸ 10.000.000 + 20.000.000 = = 10.000® b×nh qu©n 1000. + 2000. Sau khi ®Þnh ®­îc toµn bé trÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n trong th¸ng, kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè 8. Sæ s¸ch kÕ to¸n. Sæ s¸ch kÕ to¸n mµ trung t©m th­¬ng m¹i Hµ néi ¸p dông chñ yÕu cho c¸c nghiÖp vô b¸n hµng lµ sæ tê rêi, bao gåm c¸c lo¹i chñ yÕu sau: B¸o c¸o xuÊt kho hµng ho¸. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ do thñ kho chuyÓn lªn hµng ngµy , kÕ to¸n lªn b¸o c¸o xuÊt kho hµng ho¸. B¸o c¸o ®­îc ghi theo tr×nh tù thêi gian vµ m«Ü ho¸ ®¬n ®­îc ghi vµo mét dßng trªn b¸o c¸o. KÕ to¸n ghi vµo b¸o c¸o xuÊt kho nh­ sau: - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho hµng ho¸, kÕ to¸nchØ lªn b¸o c¸o c¸c phÇn liªn quan ®Õn gi¸ b¸n. - Cuèi th¸ng sau khi tÝnh ®­îc trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho, kÕ to¸n lªnb¸o c¸c phÇn liªn quan ®Õn gi¸ vèn. - Tæng céng tõng cét vµ dïng tæng ®ã ®Ó lªn b¶ng kª sè 8. 4.2. B¶ng kª sè 8 (BiÎu sè 10 ). C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt, nhËp kho vµ b¸o c¸o xuÊt kho hµng ho¸ kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè8 ®Ó theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ ë kho trong th¸ng nh­ sau: KÕ to¸n ghi theo tõng nhãm hµng ho¸ vµo cét 2. Sè d­ ®Çu kú, kÕ to¸n lÊy sè d­ cuèi kú cña th¸ng tr­íc®Ó ghi vµo . - §èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn bªn Nî cña tµi kho¶n 156 vµ bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n kh¸c (TK 331, 338, 111... ) th× ghi vµo cét 4 - §èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn bªn Cã tµi kho¶n 156 vµ bªn Nî c¸c tµi kho¶n kh¸c ( TK 632, 331,... ) th× ghi vµo cét 5. - Sau ®ã tÝnh sè d­ cuèi kú cña tõng mÆt hµng vµ ghi vµo cét 6. - Cuèi th¸ng tæng céng c¸c cét t­¬ng øng ®Ó lµm c¬ së lªn NhËt ký chøng tõ sè 8. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 522 - Doanh thu b¸n hµng. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng , b¸o c¸o b¸n hµng, kÕ to¸n b¸n hµng vµo sæ chi tiÕt TK 511. Sæ nµy ®­îc ghi chi tiÕt doanh thu cho tõng lo¹i mÆt hµng, mçi mÆt hµng ®­îc ghi trªn mét dßng trong sæ. KÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt b¸n hµng nh­ sau: - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ b¸n hµng , kÕ to¸n ghi doanh thu cho tõng mÆt hµng vµo cét 2. - NÕu kh¸ch hµng tr¶ b»ng tiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n, hoÆc kh¸ch hµng , kÕ to¸n sÏ ghi vµo c¸c cét t­¬ng øng theo h×nh thøc thanh to¸n trong cét 4. - Cuèi th¸ng tæng céng c¸c cét ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 8. B¶ng kª sè 11 - TK 131. KÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo sè tiÒn trªn c¸c ho¸ ®¬n cña tõng kh¸ch hµng nhËn nî ®Ó lªn b¶ng kª theo dâi cho tõng kh¸ch hµng nh­ sau: Sè d­ ®Çu kú lÊy sè d­ cuèi kú cña th¸ng tr­íc ®Ó ghi vµo. - §èi víi c¸c nhgiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn bªn Nî cña tµi kho¶n 131 vµ bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n kh¸c ( TK 511, 3331, 111...) th× ghi vµo cét 4. - §èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn bªn Cã tµi kho¶n 131 vµ bªn Nî c¸c tµi kho¶n kh¸c ( TK 111, 112,331,...)th× ghi vµo cét 5 - Sau ®ã tÝnh sè d­ cuèi kú cña tõng kh¸ch hµng vµ ghi vµo cét 6. - Cuèi th¸ng tæng céng c¸c cét t­¬ng øng ®Ó lµm c¬ së lªn NhËt ký chøng tõ8. ch­¬ng III ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë trung t©m th­¬ng m¹i - hµ néi i. sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. 1. sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Trong nh÷ng n¨m qua, nhµ n­íc ®· ban hµnh hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch,c¬ chÕ qu¶n lý míi, b­íc ®Çu ®· gióp n­íc ta ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Cïng víi sù ®æi míi cña c¬ chÕ qu¶n lý, ®ßi hái c¸c c«ng cô qu¶n lý còng ph¶i thay ®æi t­¬ng xøng .KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý,do vËy viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý, khoa häc b¶o ®¶m viÖc thu thËp vµ xö lý sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi cã ý nghÜa rÊt quan träng. Bëi v×, chØ cã tæ chøc ®óng ®¾n, hîp lý c«ng t¸c kÕ to¸nmíi phôc vô tèt cho c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý kinh doanh. Ng­îc l¹i, nÕu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n kh«ng hîp lý, sai lÖch víi c¸c qui chÕ hiÖn hµnh th× kh«ng nh÷ng kh«ng ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi , chÝnh x¸c cho l·nh ®¹o mµ cßn t¹o ra kÏ hë trong qu¶n lý g©y hiÖn t­îng tham «, l·ng phÝ ,thiÕu tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. Nã gióp doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cho giai ®o¹n tiÕp theo mét c¸ch h÷u hiÖu nh»m t¨ng doanh thu vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. HiÖn nay, mÆc dï luËt thuÕ GTGT ®· ¸p dông ®­îc gÇn hai n¨m nh­ng mét sè doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vÉn cßn lóng tóng trong viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ cã sù thay ®æi phï hîp vÒ sæ s¸ch kÕ to¸n b¸n hµng kkhi cã luËt thuÕ GTGT. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ n­íc ta ®ang tõng b­íc cho ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n th× chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kinh doanh trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c cæ ®éng còng nh­ c¸c nhµ ®Çu t­. Do vËy , viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng l¹i cµng lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ cÊp b¸ch. Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng. §Ó viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao th× viÖc hoµn thiÖn ®ã ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu sau: - §¶m b¶o tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. BÊt cø ho¹t ®éng nµo cña doanh nhgiÖp nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng ®Òu ph¶i chÊp hµnh theo nh÷ng qui ®Þnh thèng nhÊt cña Nhµ n­íc vÒ chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n. Cã nh­ vËy Nhµ n­íc míi qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh thèng nhÊt toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cô thÓ lµ Nhµ n­íc cã thÓ kiÓm tra, kiÓm so¸t toµn bé viÖc sö dông tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ mét c¸ch th­êng xuyªn, kÞp thêi, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh sach, chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ë c¸c ®¬n vÞ, tõ ®ã mµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc míi tæng hîp, nghiªn cøu, hoµn thiÖn c¸c chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é míi thÝch hîp h¬n. - §¶m b¶o sù phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ tÝnh chÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý vµ môc ®Ých kinh doanh. Do ®ã c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸nhµng nãi riªng còng ph¶i cã sù lùa chon vÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n sao cho phï hîp víi ®Æc thï kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cÇn ph¶i c¨n cø vµo mÆt hµng kinh doanh ,c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n ®Ó vËn dông c¸c tµi kho¶n vµ ph­¬ng thøc h¹ch to¸n phï hîp nhÊt gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, quyÕt ®Þnh phï hîp. - §¶m b¶o cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Çy ®ñ cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i qu¸ tr×nh b¸n hµng chÝnh lµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn kinh doanh. V× vËy c¸c th«ng tin cÇn ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó nhµ l·nh ®¹o v¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cho giai ®o¹n tiÕp theo, tr¸nh ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn trong kinh doanh - §¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Môc ®Ých ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp lµ ®¹t lîi nhuËn cao, ®Ó cã ®­îc ®iÒu nµy, song song víi viÖc t¨ng doanh thu ,c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh xuèng.Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i tiÕt kiÖm thêi gian vµ søc lùc cña nh©n viªn nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Néi dung cña viÖc hoµn thiÖn. ViÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¶i ®­îc nghiªn cøu, gi¶i quyÕt mét c¸ch toµn diÖn theo tÊt c¶ c¸c néi dung cña tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n bao gåm: Hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu lµ tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, qui ®Þnh h­íng dÉn c¸ch ghi chÐp vµo c¸c chøng tõ vµ tæ chøc viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ, b¶o qu¶n chøng tõ trong doanh nghiÖp theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ViÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo c¸c chøng tõ ban ®Çu cÇn ph¶i kÞp thêi, hîp lÖ, hîp ph¸p vµ theo ®óng qui ®Þnh vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu lµ c¬ së quan träng ®Ó h¹ch to¸n vµo sæ s¸ch kÕ to¸n. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau khi ®· ®­îc ph¶n ¸nh vµo chøng tõ kÕ to¸n, chóng sÏ ®­îc tr×nh tù lu©n chuyÓn ®Õn bé phËn liªn quan ®Õn n¾m ®­îc th«ng tin, ghi sæ kÕ to¸n vµ qu¶n l­u tr÷. C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu, lu©n chuyÓn chøng tõ vµ xö lý chøng tõ lµ kh©u tèn nhiÒu hao phi vµ quan träng nh»m ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cña mäi sè liÖu vµ th«ng tin kÕ to¸n, do vËy cÇn ph¶i ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ ®óng víi qui ®Þnh vµ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n mµ Nhµ n­íc ®· ban hµnh. Hoµn thiÖn viÖc tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng nhÊt trong hÖ thèng, chÕ ®é kÕ to¸n, bao gåm nh÷ng qui ®Þnh chung thèng nhÊt vÒ lo¹i tµi kho¶n, sè l­îng, tªn gäi, ký hiÖu c¸c tµi kho¶n, néi dung ghi chÐp vµ c¸c quan hÖ ®èi øng chñ yÕu cña tµi kho¶n. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n gióp doanh nghiÖp vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n thuËn lîi vµ thèng nhÊt, gióp cho Nhµ n­íc tæ chøc qu¶n lý thèng nhÊt vµ lµm c¨n cø kiÓm tra. Tuy nhiªn , c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø vµo qui m« ho¹t ®éng, chÕ ®é kÕ to¸n ®· ®¨ng ký víi Bé Tµi ChÝnh mµ tõ ®ã lùa chän, x¸c ®Þnh sè l­îng tµi kho¶n kÕ to¸n cÇn sö dông ®èi víi doanh nghiÖp m×nh ; néi dung ph­¬ng ph¸p ghi chÐp cña tõng tµi kho¶n vËn dông cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn tæ chøc, vËn dông h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n lµ nh÷ng tê sæ ®­îc x©y dùng theo mÉu nhÊt ®Þnh, cã liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®­îc sö dông ®Ó ghi chÐp hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp sè liÖu chøng tõ kÕ to¸n theo mé tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã hÖ thèng phôc vô cho c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong ®¬n vÞ. ViÖc ghi chÐp, tæng hîp, hÖ thèng ho¸ sè liÖu kÕ to¸n chøng tõ ®Ó cung cÊp sè liÖu cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh lµ kh©u chiÕm khèi l­îng c«ng viÖc chñ yÕu cña bé m¸y kÕ to¸n, lµ kh©u tËp chung mäi nghiÖp vô kinh tÕ vµ vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong c¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n sau: - H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - sæ c¸i H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - chøng tõ. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. ViÖc vËn dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nµo vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp lµ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh, t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp . øng dông khoa häc kü thuËt vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n th× viÖc ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ kÕ to¸n mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c lµ v« cïng quan träng. Ngµy nay, cïng ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ m¸y vi tÝnh còng ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ thu nhËp xö lý th«ng tin nhanh nh¹y ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Þnh kÞp thêi, phï hîp. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông c«ng nghÖ vi tÝnh vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn lµ míi mÎ v× vËy khi doanh nghiÖp øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng, cÇn ph¶i tæ chøc tèt c¸c néi dung sau: - Tæ chøc mua s¾m, trang bÞ phÇn cøng, phÇn mÒm phï hîp víi kh¶ n¨ng qui m«, ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé hiÓu biÕt s©u réng vÒ kÕ to¸n vµ thµnh th¹o m¸y vi tÝnh. - Tæ chøc viÖc nhËp d÷ liÖu : tæ chøc l¹i hÖ thèng chøng tï cho phï hîp vµ thùc iÖn viÖc lËp d÷ liÖu vµo tõng phÇn liªn quan ®Õn tõng néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n. - X©y dùng hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n víi kÕt cÊu ®¬n gi¶n , phï hîp v¬i viÖc tæng hîp sè liÖu vµ in trªn m¸y ( h×nh thøc sæ kÕ to¸n thÝch hîp lµ thøc NhËt ký chung hoÆc chøng tõ ghi sæ). - Tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh trªn m¸y. II. nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë trung t©m th­¬ng m¹i - hµ néi Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë Trung t©m th­¬ng m¹i, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc, em xin cã mét sè nhËn xÐt sau: 1. ­u ®iÓm. Nh×n chung bé m¸y kÕ to¸n ë trung t©m th­¬ng m¹i tæ chøc gän nhÑ, c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ®­îc tæ chøc thèng nhÊt tõ kh©u xuÊt hµng ®Õn kh©u thanh to¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ®· ®¶mb¶o theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng víi tõng kh¸ch hµng, ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c l­îng hµng ho¸ xuÊt kho, tiªu thô vµ doanh thu cña hµng b¸n ra. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ lu©n chuyÓn chøng tõ ®­îc tæ chøc tèt, diÔn ra nhÞp nhµng, ®óng thêi h¹n, ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Chøng tõ b¸n hµng hµng ngµy ®­îc chuyÓn lªn phßng kÕ toÊn ®Ó ghi sæ nªn c«ng viÖc kÕ to¸n t¹i trung t©m ®­îc dµn ®Òu trong th¸ng, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng khèi l­îng c«ng viÖc dån vµo cuèi th¸ng. C¸c mÉu sæ ®­îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n, linh ho¹t, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt. c«ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch dÔ hiÓu, dÔ thùc hiÖn. Toµn bé kÕ to¸n viªn ®­îc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng, ®¶m nhËn tõng phÇn hµng kÕ to¸n riªng, do ®ã tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng ghi sæ chång chÐo trïng lÆp. Nh­îc ®iÓm. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë trung t©m th­¬ng m¹i Hµ néi vÉn cßn mét sè h¹n chÕ sau: ViÖc sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n ch­a chÝnh x¸c. KÕ to¸n trung t©m th­¬ng m¹i sö dông TK 641 '' Chi phÝ b¸n hµng '' ®Ó tËp hîp chi phÝ mua hµng ph¸t sinh trong th¸ng hoµn toµn kh«ng phï hîp Chi phÝ mua lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng nh­ chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ bèc dì...., do ®ã nh÷ng chi phÝ nµy kh«ng hÒ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng ®­îc coi lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn trÞ gi¸ vèn cña hµng nhËp kho, v× vËy nã kh«ng thÓ ®­îc ph¶n ¸nh ë TK 641 ''Chi phÝ mua hµng''.§ång thêi , kÕ to¸n còng sö dông TK 641 ®Ó h¹ch to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng lµ hoµn toµn kh«ng ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Theo th«ng t­ 120/1999/TT- BTC ngµy 7/10/1999 kho¶n chiÕt khÊu ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 811 ''ChÝ phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh''. Qua tr×nh tù h¹ch to¸n nµy, chøng tá kÕ to¸n trung t©m ch­a kÞp thêi thùc hiÖn h¹ch to¸n theo th«ng t­ míi cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh ngµy 7/10/1999.ph­¬ng ph¸p sai lÖch nµy lµm cho néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n kh«ng ®óng víi tªn gäi cña nã. §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín, Trung t©m th­êng thùc hiÖn viÖc gi¶m gi¸ b¸n kh¸ch hµng (b»ng c¸ch cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng møc chiÕt khÊu trªn gi¸ cao h¬n), theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× kho¶n gi¶m gi¸ nµy ph¶i ®uîch¹ch to¸n vµoTK 532 ''gi¶m gi¸ hµng b¸n ''. Tuy nhiªn kÕ to¸n trung t©m l¹i sö dông TK 521 ®Ó ph¶n ¸nh, nh­ vËy lµ sai víi kÕ to¸n vµ ®ång thêi ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ ph¶n ¸nh sai lÖch nghiÖp vô kinh tÕ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ sai lÖch so víi néi dung cña tµi kho¶n kÕ to¸n. ViÖc h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ch­a hîp lý. Khi Trung t©m xuÊt kho chuyÓn hµng cho bªn mua hoÆc xuÊt kho giao hµng cho ®¹i lý, kÕ to¸n b¸n hµng kh«ng ph¶n ¸nh hµng göi ®i b¸n qua TK157 mµ ghi nhËn lu«n doanh thu cña hµng göi ®i b¸n Nh­ vËy lµ kÕ to¸n trung t©m kh«ng h¹ch to¸n theo ®óng qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh .ViÖc kÕ to¸nkh«ng ph¶n ¸nh gi¸ trÞ gi¸ hµng göi ®i b¸n sÏ lµm cho kÕ to¸n kh«ng nh÷ng kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc doanh thu thùc tÕ trong th¸ng, mµ cßn t¹o ra mét kho¶n doanh thu gi¶ t¹o trong c«ng ty. ViÖc Trung t©m h¹ch to¸n nghiÖp vô hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nh­ ®· tr×nh bµy ë ch­¬ng II, lµ kh«ng ®óng víi qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. Víi ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ kh«ng biÕt ®­îc thùc tÕ trÞ gi¸ hµng bÞ tr¶ l¹i ë trung t©m trong kú h¹ch to¸nlµ bao nhiªu. Khi vµo b¶ng c©n ®èi kÕt qu¶ kinh doanh dÔ cã sù lÇm t­ëng r»ng thùc tÕ ë trung t©m kh«ng ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ nµy. Nh­ vËy , c¸ch ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ë trung t©m ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng lµ ph¶n ¸nh trung thùc t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸. C¸ch tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ë trung t©m ch­a chÝnh x¸c. Ph¶n ¸nh vµo trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ë trung t©m míi chØ cã trÞ gi¸ mua hµng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n mµ ch­a cã chi phÝ mua hµng. Toµn bé chi phÝ mua hµng ph¸t sinh trong th¸ng ®­îc tËp hîp bªn Nî TK 641, trong khi sè ph¸t sinh trªn tµi kho¶n 641 ®­îc ph©n bæ cho hµng b¸n ra trong th¸ng ( trõ chi phÝ mua hµng cña hµng ho¸ ch­a b¸n ra trong th¸ng),nghÜa lµ chi phÝ mua hµng ph¸t sinh còng ®­îc ph©n bæ t­¬ng øng cho hµng b¸n ra trong th¸ng ®ã. Nh­ vËy , kÕ to¸n trung t©m ch­a ph¶n ¸nh ®óng trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n còng nhua trÞ gi¸ vèn hµng tån kho, trong khi chi phÝ b¸n hµng l¹i ®­îc h¹ch to¸n t¨ng. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nªu trªn, cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn vµ ®æi míi c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë trung t©m , ®ßi hái trung t©m ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý ë trung t©m. mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë trung t©m th­¬ng m¹i Tõ thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cña trung t©m th­¬ng m¹i víi nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm nh­ trªn , luËn v¨n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh­ sau: 1.ý kiÕn thø nhÊt, hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng theo h×nh thøc chuyÓn hµng. Trung t©m th­¬ng m¹i -sè 7 §inh Tiªn Hoµng Hµ Néi, khi xuÊt kho hµng ho¸ chuyÓn cho bªn mua, kh«ng ph©n biÖt bªn mua ®· nhËn ®­îc hµng hay ch­a vµ kh«ng ph©n biÖt hµng ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô hay ch­a ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô , kÕ to¸n ®Òu ghi doanh thu b¸n hµng vµo TK 511 ''Doanh thu b¸n hµng'' vµ kÕt chuyÓn gi¸ vèn b¸n hµng vµo cuèi th¸ng mµ kh«ng sö dông TK 157 '' Hµng göi ®i b¸n'' .Nh­ vËy, c¸ch h¹ch to¸n nµy ®· lµm cho kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c vµ trung thùc sè doanh thu cña hµng ho¸ tiªu thô trong kú.V× vËy, ng­êi lµm chuyªn ®Ò , ®Ò xuÊt c«ng ty vËn dông TK 157 ®Ó ph¶n ¸nh sè hµng vËn chuyÓn b¸n cho bªn mua, vµ tr×nh tù kÕ to¸n nh­ sau: Khi xuÊt kho hµng ho¸ chuyÓn ®Õn cho bªn mua, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 Hµng g­Ø ®i b¸n. Cã TK 156 - Hµng ho¸. Khi ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n mét phÇn, hay toµn bé sè hµng, kÕ to¸n ghi: + Ph¶n ¸nh doanh thu sè hµng ®­îc chÊp nhËn: Nî TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng. Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng. Cã TK 3331 ThuÕ GTGT ph¶i nép. + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn sè hµng ®­îc chÊp nhËn: Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 157 - Hµng göi ®i b¸n. 2. ý kiÕn thø hai, hoµn thiÖn kÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. KÕ to¸n nghiÖp vô hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i , Trung t©m ®· kh«ng sö dông TK 531 ®Ó ph¶n ¸nh. ViÖc trung t©m kh«ng sö dông TK 531 ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i , kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh râ t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ ë trung t©m . V× vËy b¸o c¸o chuyªn ®Ò, ®Ò xuÊt trung t©m vËn dông TK 531 dÓ ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ tr×nh tù kÕ to¸n sau: - Khi ph¸t sinh hµng bÞ tr¶ l¹i c¨n cø vµo biªn b¶n tr¶ lËi hµng ho¸ cña ng­êi mua, kÕ to¸n ghi: Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Cã TK 111, 112, 131. - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng b¸n tr¶ l¹i nhËp kho, c¨n cø vµo chøng tõ nhËp kho l« hµng tr¶ l¹i , kÕ to¸n ghi : Nî TK 156 - Hµng ho¸ . Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i sang tµi kho¶n doanh thu , ®Ó ®iÒu chØnh doanh thu b¸n hµng trong th¸ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng. Cã TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 2. ý kiÕn thø ba, hoµn thiÖn kÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n. KÕ to¸n ë Trung t©m hiÖn nay ®ang sö dông tµi kho¶n 521 ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô chiÕt khÊu cho nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín mµ kh«ng sö dông tµi kho¶n 532 ®Ó ph¶n ¸nh. HiÖn nay , theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµng c¸c kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸ vµ c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®Ó ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 532 ''Gi¶m gi¸ hµng b¸n''. Do ®ã viÖc kÕ to¸n trung t©m kh«ng sö dông tµi kho¶n 532 ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· lµm cho kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n ®óng theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. V× vËy b¸o c¸o chuyªn ®Ò ,®Ò xuÊt trung t©m sö dông TK 532 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng. Liªn quan ®Õn vÊn ®Ò hoµn thiÖn kÕ to¸n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, Ng­êi lµm b¸o c¸o chuyªn ®Ò xin ®Ò xuÊt 2 vÊn ®Ò sau: - Thø nhÊt, Bé Tµi ChÝnh cÇn ban hµnh mét ''Ho¸ ®¬n gi¶m gi¸ hµng b¸n'' theo mÉu thèng nhÊt, ®Ó c¸c doanh nghiÖp sö dông lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n. Bëi v× ®©y lµ kho¶n gi¶m gi¸ ngoµi ho¸ ®¬n, bªn c¹nh ®ã nã lµ kho¶n gi¶m trõ doanh thu v× vËy cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c chøng tõ hîp ph¸p hîp lÖ vÒ c¸c kho¶n gi¶m gi¸ ®Ó tr¸nh g©y ra c¸c hiÖn t­îng mãc ngoÆc, gian lËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. - Thø hai, viÖc vËn dông tµi kho¶n ph¶n ¸nh chiÕt khÊu b¸n hµng. Tr­íc ®©y , tµi kho¶n 521 ''ChiÕt khÊu b¸n hµng'' ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô phÊt sinh chñ yÕu sau: - C¸c kho¶n chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng thanh to¸n nî trø¬c thêi h¹n (gäi lµ chiÕt khÊu thanh to¸n) . - C¸c kho¶n chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín (gäi lµ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i). HiÖn nay, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i gi¶m gi¸ cho ng­êi mua trong tr­êng hîp mua nhiÒu ®­îc ghi vµo TK532 ''Gi¶m gi¸ hµng b¸n'', vµ theo th«ng t­ sè 120/1999/TT- BTC, ngµy 7th¸ng 10 n¨m 1999, chiÕt khÊu b¸n hµng tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh th× hiÖn nay tµi kho¶n 521 kh«ng dïng ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ nµo ph¸t sinh. Tõ ®©y cã 2 quan ®iÓm: + Quan ®iÓm thø nhÊt, cho r»ng vÉn sö dông tµi kho¶n 521 ''ChiÕt khÊu b¸n hµng''. Khi phÊt sinh nghiÖp vô chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, kÕ to¸n ghi sè tiÒn chiÕt khÊu vµo TK521. Theo quan ®iÓm nµy, viÖc vÉn sö dông tµi kho¶n 521 ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ nµy, môc ®Ých lµ ®Ó ph©n biÖt râ rµng gi÷a nghiÖp vô gi¶m gi¸ b¸n cho kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín vµ nghiÖp vô gi¶m gi¸ b¸n ®èi víi nh÷ng mÆt hµng sai qui c¸ch, vi ph¹m hîp ®ång. + Quan ®iÓm thø hai, cho r»ng kh«ng sö dông tµi kho¶n 521. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, kÕ to¸n ghi sè tiÒn chiÕt khÊu vµo tµi kho¶n 532. Theo quan ®iÓm nµy, viÖc chiÕt khÊu cho kh¸ch mua hµng víi sè l­îng lín thùc chÊt lµ kho¶n gi¶m gi¸ b¸n vµ nã trùc tiÕp lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng , v× vËy sö dông tµi kho¶n 532 ®Ó ph¶n ¸nh lµ hîp lý. Bªn c¹nh ®ã, viÖc sö dông tµi kho¶n 532 cßn lµm gi¶m bít ®­îc tµi kho¶n sö dông vµ tr¸nh ®­îc phøc t¹p trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. Trªn c¬ së qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, chuyªn ®Ò nµy ®ång nhÊt víi quan ®iÓm thø hai . Do ®ã cã ®Ò xuÊt lµ mçi khi ph¸t sinh chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, trung t©m nªn h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 532 ''Gi¶m gi¸ hµng b¸n''.§iÒu nµy sÏ lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n ë trung t©m ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tãm l¹i, khi ph¸t sinh chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, kÕ to¸n ghi: - Khi gi¶m gi¸ b¸n cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 111, 112 ,131. - Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n sang tµi kho¶n doanh thu ghi: Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng. Cã TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n. 3. ý kiÕn thø t­, hoµn thiÖn kÕ to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n. ë trung t©m th­¬ng m¹i, mçi khi ph¸t sinh kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n kÕ to¸n l¹i sö dông TK 641 '' Chi phÝ b¸n hµng'' ®Ó ph¶n ¸nh mµ kh«ng sö dông TK 811 '' Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh''. ViÖc kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 811 c¸c kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng mµ l¹i h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 641 ®· lµm cho kÕ to¸n kh«ng nh÷ng kh«ng thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh mµ bªn c¹nh ®ã cßn lµm cho chÝ phÝ bÞ h¹ch to¸n t¨ng lªn. V× vËy , b¸o c¸o chuyªn ®Ò, ®Ò xuÊt trung t©m vËn dông tµi kho¶n 811 '' Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh'' ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Liªn quan ®Õn vÊn ®Ò hoµn thiÖn kÕ to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng, chuyªn ®Ò thùc tËp xin ®Ò xuÊt víi Bé Tµi ChÝnh 3 vÊn ®Ò sau: - Thø nhÊt, Bé Tµi ChÝnh cÇn ban hµnh '' Ho¸ ®¬n chiÕt khÊu'' theo mÉu thèng nhÊt,®Ó c¸c doanh nghiÖp sö dông, lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n. - Thø hai, theo th«ng t­ sè 120/1999/TT - BTC, ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 1999 chiÕt khÊu b¸n hµng tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nh­ vËy, hiÖn nay tµi kho¶n 521 kh«ng dïng ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nµo v× vËy Bé Tµi ChÝnh cÇn cã th«ng t­ h­íng dÉn bá TK 521 trong hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho doanh nghiÖp. - Thø ba, vÒ sè tiÒn chiÕt khÊu b¸n hµng ghi vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. V× sè tiÒn chiÕt khÊu ®­îc tÝnh trªn tæng sè c«ng nî ph¶i thu nªn nã còng sÏ lµm gi¶m sè thuÕ GTGT ®Çu ra mµ ng­êi mua ph¶i nép. Tõ ®©y cã hai quan ®iÓm vÒ kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng: + Quan ®iÓm 1, cho r»ng: Sè tiÒn chiÕt khÊu ghi vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu ra. + Quan ®iÓm 2, cho r»ng: Sè tiÒn chiÕt khÊu ghi vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh kh«ng cã thuÕ GTGT ®Çu ra. Chuyªn ®Ò thùc tËp ®ång nhÊt víi quan ®iÓm 2, v× sè tiÒn thùc thu cña hµng b¸n ra nhá h¬n sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n nªn Trung t©m còng cÇn ph¶i ®­îc gi¶m thuÕGTGT ®Çu ra t­¬ng ®­¬ng víi tû lÖ chiÕt khÊu. Tãm l¹i, khi nghiÖp vô chiÕt khÊu ph¸t sinh, kÕ to¸n nªn ghi : Nî TK 811 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra ®­îc khÊu trõ. Cã TK 111 , 112 , 131. 4. ý kiÕn thø n¨m, hoµn thiÖn kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n Theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn nay, tµi kho¶n 156 dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n sau: TrÞ gi¸ mua hµng ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. ThuÕ nhËp khÈu, phÝ b¶o hiÓm ( NÕu cã ). Chi phÝ mua hµng. §èi chiÕu víi chÕ ®é, ph¶n ¸nh c¸c néi dung trªn vµo tµi kho¶n 156 ë trung t©m lµ ch­a ®óng v× chi phÝ mua hµng ë trung t©m kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy mµ ®­îc ph¶n ¸nh ë bªn Nî TK 641 - Chi phÝ mua hµng . ViÖc trung t©m kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ mua hµng vµo tµi kho¶n 156 ®· lµm cho kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh ®óng trÞ gi¸ vèn cña hµng b¸n ra trong th¸ng vµ ®ång thêi còng lµm cho chi phÝ b¸n hµng còng kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c. V× vËy, ®Ó x¸c ®Þnh ®óng trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n, chuyªn ®Ò thùc tËp ®Ò xuÊt trung t©m nªn thay ®æi c¸ch tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n ra vµ c¸ch tÝnh nh­ sau: §Ó x¸c ®Þnh ®óng trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n trong th¸ng, tr­íc hÕt chi phÝ mua hµng ph¸t sinh trong th¸ng ë trung t©m cÇn ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 156 ViÖc ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nµy mét mÆt võa lµm gi¶m ®­îc chi phÝ mua hµng thùc tÕ ph¸t sinh trªn tµi kho¶n 641 mÆt kh¸c ®Ó ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña chi phÝ mua hµng lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn trÞ gi¸ vèn cña hµng nhËp kho, vµ còng tõ ®ã mµ x¸c ®Þnh ®óng trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho b¸n ra ë trung t©m. Cïng víi viÖc ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng b»ng TK 156, kÕ to¸n trung t©m nªn më thªm c¸c TK cÊp 2 cña TK 156 lµ: - TK 1561- Gi¸ mua hµng ho¸: dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. - TK 1562- Chi phÝ mua hµng: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp tíi hµng ho¸ nhËp kho. Sau khi ®· thùc hiÖn ®iÒu chØnh c¸ch h¹ch to¸n chi phÝ mua hµng sang TK 156 (156.2), kÕ to¸n trung t©m ph¶i thùc hiÖn b­íc tiÕp theo lµ ph©n bæ chi phÝ mua hµng cho hµng b¸n ra trong th¸ng tû lÖ thuËn víi trÞ gi¸ mua hµng lu©n chuyÓn trong th¸ng . C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau: Chi phÝ mua hµng + Chi phÝ mua hµng TrÞ gi¸ Chi phÝ mua cña hµng tån ®Çu th¸ng ph¸t sinh trong th¸ng mua cña hµng ph©n bæ = x hµng xuÊt cho hµng b¸n TrÞ gi¸ mua cña + TrÞ gi¸ mua cña b¸n trong ra trong th¸ng hµng tån ®Çu th¸ng hµng nhËp trong th¸ng th¸ng Trong ®ã: ChÝ phÝ mua hµng ph©nbæ cho hµng tån kho ®Çu th¸ng lµ sè d­ Nî ®Çu th¸ng TK 156.2. Chi phÝ mua hµng ph¸t sinh trong th¸ng lµ céng sè ph¸t sinh Nî TK 156.2 TrÞ gi¸ mua cña hµng tån ®Çu th¸ng lµ sè d­ Nî ®Çu th¸ng TK 156.1. TrÞ gi¸ mua cña hµng nhËp trong th¸ng lµ céng sè ph¸t sinh Nî TK 156.1 Tæng hîp trÞ gi¸ cña hµng b¸n ra trong th¸ng víi chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho hµng b¸n ra trong th¸ng, lóc ®ã kÕ to¸n trung t©m míi x¸c ®Þnh ®óng gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n. Cô thÓ lµ: TrÞ gi¸ vèn cña TrÞ gi¸ mua cña Chi phÝ mua hµng hµng xuÊt b¸n = hµng xuÊt b¸n + ph©n bæ cho hµng trong th¸ng trong th¸ng b¸n ra trong th¸ng 5. ý kiÕn thø s¸u, øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó tiÕp cËn nhanh víi c«ng t¸c kÕ to¸n quèc tÕ vµ ®Ó thu thËp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, nhanh vµ râ rµng h¬n, tõ n¨m 1996 Trung t©m b¾t ®Çu trang bÞ m¸y vi tÝnh vµo trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, vµ hiÖn nay trung t©m ®· hÖ th«ng ho¸ hoµn toµn hÖ thèng m¸y vi tÝnh vµo tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nãi chung còng nh­ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng. Tr­íc ®©y, viÖc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc lµm b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, Trung t©m ®· vËn dông sæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ.Trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng ,th× h×nh thøc kÕ to¸n nµy ®· ph¸t huy ®­îc c¸c ­u ®iÓm: lµm gi¶m bít khèi l­îng ghi chÕp,n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña kÕ to¸n viªn. Nh­ng trong ®iÒu kiÖn øng dông tin häc øng dông hiÖn nay cña trung t©m th× h×nh thøc nµy l¹i kh«ng tiÖn cho viÖc sö dông trªn m¸y vi tÝnh . V× vËy,®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n ë trung t©m th× trung t©m cã thÓ xem xÐt chuyÓn sang tæ chøc NhËt ký chung hoÆc Chøng tõ ghi sæ ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc sö dông m¸y vi tÝnh vµ nh»m ®­a c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng phôc vô ®¾c lùc cho viÖc kinh doanh cña trung t©m.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương hướng hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội <KTDNTM>.DOC
Luận văn liên quan