Đề tài Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2002 - 2010

Kinh doanh cà phê là một hoạt động kinh tế có vị trí quan trọng trên phạm vi toàn thế giới. Theo tổ chức cà phê thế giới (ICO) và Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), giá trị xuất khẩu của CP trên thế giới đã vượt lên so với chè, cao su, ca cao, gạo, . hay bất kỳ một sản phẩm nông nghiệp nào khác. Đối với các nước đang phát triển, cà phê là một mặt hàng có giá trị thương mại rất lớn, tạo ra nhiều việc làm và ngoại tệ mạnh. Ở Việt Nam, sản xuất và xuất khẩu cà phê là nguồn thu ngoại tệ quan trọng trong các loại nông sản xuất khẩu. Sản xuất và xuất khẩu phát triển đã tạo ra việc làm cho người lao động, góp phần ổn định sản xuất, cải thiện đời sống và tăng tích luỹ cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên trong những năm qua, ngành cà phê ngoài những thành quả đáng ghi nhận góp phần đem lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho đất nước. Việc sản xuất và xuất khẩu vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc, chưa tận dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước để phát triển sản xuất và xuất khẩu, các chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nước chưa đồng bộ, chưa hợp lý nên dẫn đến hiệu quả sản xuất và xuất khẩu chưa cao, chưa tạo ra nguồn thu ngoại tệ lớn cho ngân sách, chưa có tác dụng phát triển vững chắc ngành cà phê Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng của sản xuất và xuất khẩu cà phê đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, kết hợp với những kiến thức kinh tế cơ bản đã được học ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cùng với thực tiễn khách quan trong thời gian thực tập tại Vụ Kế hoạch - Thống kê, Bộ Thương mại, em đã chọn đề tài: “PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002-2010” Mục đích của Chuyên đề là, trên cơ sở tổng kết những vấn đề lý luận về hoạt động ngoại thương, phân tích đánh giá thực trạng của hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam thời gian vừa qua, nhằm tìm ra những mặt mạnh và những mặt còn yếu kém cùng với nguyên nhân của nó để đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cà phê giai đoạn 2002-2010. Nội dung của báo cáo chia làm ba phần chính như sau: PHẦN THỨ NHẤT: VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM. PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002-2010. Trong quá trình thực hiện bài viết này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, chú trong Vụ KH-TK, Bộ Thương mại đặc biệt là thầy giáo, Nhân dịp này em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô, cùng các chuyên viên trong Vụ KH-TK đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành tốt bài viết này.

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 1584 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2002 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Öt Nam giai ®o¹n 2002-2010 I-/ C¨n cø x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng ngµnh cµ phª ViÖt Nam. XuÊt khÈu cµ phª lµ mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong giai ®o¹n ®Çu c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n­íc. §Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª lµ môc tiªu c¶ nÒn kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, t×nh h×nh xuÊt khÈu cµ phª cña n­íc ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, ®ßi hái ngµnh cµ phª ViÖt Nam ph¶i cã ph­íng h­íng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÝch hîp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh xuÊt khÈu cµ phª vµ thu ®­îc nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. §Ó ®Þnh ra ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh cµ phª chóng ta ph¶i c¨n cø vµo triÓn väng vÒ cung - cÇu cµ phª thÕ giíi ®ång thêi ®Ó ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa chóng ta ph¶i c¨n cø vµo ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng. 1-/ C¨n cø vµo xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng thÕ giíi. 1.1. TriÓn väng vÒ cung cÇu. 1.1.1 TriÓn väng vÒ cung: Theo ICO vµ World bank th× s¶n l­îng cµ phª thÕ giíi n¨m 2002/2003 ®¹t 110,5 triÖu bao (1bao = 60kg). C¸c n­íc s¶n xuÊt chÝnh cµ phª cña thÕ giíi lµ Brazil vµ Colombia,... ®Òu ®¹t s¶n l­îng t¨ng. Còng theo ICO giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010 s¶n l­îng cµ phª thÕ giíi sÏ t¨ng trung b×nh kho¶ng 1,3%/n¨m. Tuy vËy, nhÞp ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt dù ®Þnh sÏ biÕn ®éng rÊt lín gi÷a c¸c n­íc n«ng nghiÖp kh¸c nhau v× nhÞp ®é nµy sÏ phô thuéc vµo sù kh¸c biÖt vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong s¶n xuÊt cµ phª, phÇn lín lµ do c¸c yÕu tè tù nhiªn nh­: ®Êt ®ai, khÝ hËu,... thÝch hîp ®Ó trång cµ phª vµ c¸c yÕu tè chñ quan nh­ c«ng t¸c khuyÕn n«ng, hiÖu qu¶ cña viÖc nghiªn cøu khoa häc, më réng dÞch vô, c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña cµ phª vµ ngµnh cµ phª. B¶ng 14: B¶ng dù b¸o s¶n l­îng cµ phª thÕ giíi §¬n vÞ: 1.000 tÊn Khu vùc HiÖn tr¹ng 2001 Dù b¸o 2002 Dù b¸o 2007 NhÞp ®é t¨ng (%) Toµn thÕ giíi 6.048 6.630 6.900 1,58 A. C¸c n­íc c«ng nghiÖp 12 12 12 0 B. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn 6.036 6.518 6.888 1,58 - Ch©u ¸ 1.420 1.260 1.430 2,63 - Ch©u Phi 1.141 1.260 1.265 0,73 - Ch©u Mü 3.495 4.008 4.058 1,6 - Ch©u §¹i D­¬ng 80 90 95 1,88 Nguån: World bank 1.1.2. TriÓn väng vÒ cÇu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y l­îng cµ phª tiªu thô trªn thÕ giíi t¨ng b×nh qu©n 1%/mçi n¨m. Møc tiªu thô cµ phª trªn thÕ giíi kh«ng ngõng t¨ng lªn, c¶ ë nh÷ng n­íc tr­íc ®©y cã tËp qu¸n uèng trµ, th× nay viÖc uèng cµ phª ®· trë lªn phæ biÕn nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc, Trung Quèc,... Do ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng cµ phª lµ tÝnh æn ®Þnh t­¬ng ®èi vµ Ýt co gi·n vÒ cung cÇu nªn sù t¨ng tr­ëng tiªu thô cµ phª trong nh÷ng n¨m tíi lµ kh¸ æn ®Þnh. Nh­ng cã mét xu thÕ mµ cÇn ph¶i chó ý ®ã lµ viÖc c¸c n­íc c«ng nghiÖp tiªu thô cµ phª Robusta sang cµ phª Arabica, xu thÕ nµy rÊt râ ë Anh vµ T©y Ban Nha, mÆc dï møc tiªu thô b×nh qu©n ë Mü gi¶m xuèng 2%/n¨m, nh­ng lo¹i cµ phª Arabica vÉn ngµy cµng ®­îc ­a chuéng. B¶ng 15: B¶n dù b¸o tiªu thô cµ phª thÕ giíi Khu vùc HiÖn tr¹ng 2001 Dù b¸o 2002 Dù b¸o 2007 NhÞp ®é t¨ng (%) Toµn thÕ giíi 6.400 6.441 6.092 1 1. C¸c n­íc c«ng nghiÖp 3.927 3.917 4.142 0,78 - Mü 1.065 1.056 979 -0,01 - EU 2.052 1.910 2.046 1,18 - Ch©u ¸ 450 474 552 3,25 2. §«ng ¢u vµ Liªn X« cò 400 408 462 2,39 3. C¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c 2.073 2.116 2.298 1,49 - Brazil 630 657 702 1,3 - Nam ¢u 119 120 125 0,7 Nguån: World bank 1.2. Xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶. Gi¸ c¶ cµ phª phô thuéc rÊt lín vµ c©n b»ng cung - cÇu. CÇu vÒ cµ phª th× t­¬ng ®èi æn ®Þnh, cung cµ phª th× phô thuéc lín vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. Thêi tiÕt th× thay ®æi thÊt th­êng do ®ã gi¸ c¶ cµ phª biÕn ®éng rÊt phøc t¹p. HiÖn nay, gi¸ cµ phª xuÊt khÈu ®ang gi¶m mét c¸ch kû lôc trong vßng 7 n¨m trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ gi¸ cµ phª Robusta xuèng cßn 730 USD/tÊn t¹i thÞ tr­êng Lu©n §«n gi¶m 40% so víi cïng kú n¨m ngo¸i. Tæ chøc c¸c n­íc s¶n xuÊt cµ phª thÕ giíi (ACPC) ®· cã nhiÒu nç lùc nh»m n©ng gi¸ cµ phª lªn nh­ c¾t gi¶m 420 ngh×n tÊn cµ phª xuÊt khÈu nh­ng gi¸ cµ phª xuÊt khÈu vÉn ch­a cã xu h­íng håi phôc. Nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m gi¸ nµy lµ do cung ®· v­ît qu¸ cÇu mét l­îng rÊt lín vµ vai trß cña c¸c ChÝnh phñ trong viÖc kiÓm so¸t s¶n l­îng xuÊt khÈu lµ rÊt h¹n chÕ. Dù b¸o trong ng¾n h¹n th× gi¸ cµ phª cã thÓ dÇn håi phôc vµ æn ®Þnh nÕu c¸c ChÝnh phñ ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh trong viÖc kiÓm so¸t gi¸ c¶. NhËn biÕt ®­îc xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶, chóng ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p chñ ®éng ®èi phã h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i co nã g©y ra nh­ cã mét hÖ thèng kho dù tr÷, l­îng vèn lín,... 1.3. ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi ®Õn ViÖt Nam. ViÖt Nam trång cµ phª chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu (trªn 90%) do ®ã nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ngµnh cµ phª ViÖt Nam. Cµ phª ViÖt Nam s¶n xuÊt ra phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nhu cÇu tiªu thô trªn thÕ giíi, chóng ta ch­a t¹o lËp ®­îc c¸c thÞ tr­êng tiªu thô æn ®Þnh nªn trong thêi gian tíi ngµnh cµ phª ViÖt Nam cßn chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín bëi cung - cÇu cµ phª trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. §iÒu nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i nç lùc ph¸t huy ¶nh h­ëng cña cµ phª ViÖt Nam ®Õn thÞ tr­êng thÕ giíi, t¹o lËp ®­îc c¸i thÞ tr­êng truyÒn thèng, æn ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã chóng ta cßn ph¶i chó ý tíi c¬ cÊu tiªu dïng cµ phª trªn thÕ giíi ngµy cµng chuyÓn sang cµ phª chÌ vµ cµ phª hoµ tan ®Ó cã h­íng ®Çu t­ s¶n xuÊt thÝch hîp trong thêi gian tíi. 2-/ C¨n cø vµo chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng. Ngµnh cµ phª n­íc ta ®· trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ - kü thuËt cã ®ãng gãp quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. Song còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ngµnh cµ phª ph¶i chÞu sù l·nh ®¹o vÒ ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng th«ng qua c¸c v¨n kiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng. C¸c v¨n kiÖn cña §¶ng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh. Tuy nã th­êng kh«ng ®Ò ra c¸c môc tiªu vµ gi¶i ph¸p cô thÓ cho tõng ngµnh kinh tÕ nh­ ngµnh cµ phª nh­ng c¸c chñ tr­¬ng, nguyªn t¾c cña nã l¹i lµ mét c¨n cø lý luËn vµ ®Þnh h­íng trung h¹n vµ dµi h¹n cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh. Do vËy ®Ó ph¸t triÓn cµ phª mét c¸ch ®óng ®¾n, chóng ta nhÊt thiÕt ph¶i nhËn thøc ®­îc c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng. §¹i héi VIII cña §¶ng, n¨m 1996 lµ mét mèc rÊt quan träng ®¸nh dÊu 10 n¨m cña chÆng ®­êng ®æi míi. §¹i héi VIII cña §¶ng ®· nªu: “Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i. §Èy m¹nh xuÊt khÈu, coi xuÊt khÈu lµ h­íng ­u tiªn vµ lµ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i. T¹o thªm c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. N©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu trªn thÞ tr­êng,...” Dù th¶o v¨n kiÖn §¹i héi VIII viÕt “Cho d©n vay vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn m¹nh cµ phª, më réng c«ng suÊt d©y chuyÒn cµ phª hoµ tan tõ 100 tÊn/n¨m hiÖn nay lªn 1.000 tÊn/n¨m”. §¹i héi VIII kh«ng ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng vµ gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn c©y cµ phª, song qua chñ tr­¬ng vµ nguyªn t¾c chung cho c¸c ch­¬ng tr×nh nµy, chóng ta thÊy râ vai trß kinh tÕ cña cµ phª lµ rÊt quan träng. Ch¼ng h¹n, khi ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo kh¼ng ®Þnh “Tõ n¨m 1996 sÏ lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo vµo c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c, trong ®ã lÊy 2 ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ nßng cèt” th× chóng ta nghÜ ngay ®Õn lîi Ých nhiÒu mÆt cña c©y cµ phª. T¹i b¶n th«ng b¸o cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ ý kiÕn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ còng nªu: “N­íc ta cã rÊt nhiÒu vïng sinh th¸i rÊt thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cµ phª bao gåm c¸c tØnh T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé, c¸c tØnh miÒn Trung vµ miÒn nói phÝa B¾c. Quü ®Êt quy ho¹ch cho ph¸t triÓn c©y cµ phª cßn lín vµ kh«ng bÞ tranh chÊp bëi c©y trång kh¸c. §Êt trång cµ phª chñ yÕu ë vïng miÒn nói, d©n téc Ýt ng­êi, nÕu ®­îc quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn tèt sÏ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn xo¸ bá dÇn t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña ®ång bµo d©n téc,... VÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cµ phª, chóng ta ph¶i nghiªn cøu kü ®Ó thiÕt lËp c¸c thÞ tr­êng v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh, n©ng cao vÞ thÕ cña cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Th­êng xuyªn nghiªn cøu dù ®o¸n thÞ tr­êng, gi¸ c¶, thÞ hiÕu chÊt l­îng vµ tÝnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm,...” Qua sù ph©n tÝch c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cã liªn quan tíi viÖc trång, s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ kinh doanh xuÊt khÈu cµ phª cña n­íc ta, ta cã thÓ rót ra nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: Mét lµ, ngµnh cµ phª ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta x¸c ®Þnh lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cã vÞ trÝ chiÕn l­îc l©u dµi. Ph¸t triÓn ngµnh cµ phª gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ t¹o nguån tÝch luü néi bé th«ng qua xuÊt khÈu ®Ó CNH-H§H ®Êt n­íc. Hai lµ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt cµ phª, tr­íc hÕt vµ quan träng nhÊt lµ viÖc trång vµ ch¨m bãn c©y cµ phª, ph¶i ®¶m b¶o “t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh, hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng”. Nguyªn t¾c ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong s¶n xuÊt cµ phª cã nghÜa lµ kh«ng v× sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ cµ phª mµ më réng vµ thu hÑp diÖn tÝch cµ phª mét c¸ch tuú ý, kh«ng v× lîi Ých tr­íc m¾t mµ ph¸ rõng, lµm c¹n kiÖt nguån n­íc,... vµ g©y nh÷ng tæn h¹i nghiªm träng cho m«i tr­êng sinh th¸i. Ba lµ, v× s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho nªn ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh cµ phª ph¶i lµ ®èi t­îng cña nhiÒu ch­¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi cña quèc gia. C¸c chÝnh s¸ch vÒ cµ phª cÇn cã sù kÕt hîp gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ víi hiÖu qu¶ x· héi, nhiÖm vô kinh tÕ víi nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc phßng. Nguån vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ cµ phª cÇn huy ®éng tõ nhiÒu ch­¬ng tr×nh quèc gia kh¸c nhau. Nh÷ng kÕt luËn ®­îc rót ra tõ c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trªn ®©y lµ c¬ së quan träng trong viÖc ®Ò ra c¸c ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p còng nh­ c¸ch tæ chøc thùc hiÖn nh»m ph¸t triÓn ngµnh cµ phª ë n­íc ta. II-/ Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh cµ phª cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2002-2010. 1./ Ph­¬ng h­íng Ngµnh cµ phª ViÖt Nam thêi gian qua ®· cã thµnh c«ng ®¸ng kÓ, gi¸ trÞ cµ phª xuÊt khÈu ®· v­ît qua 500 triÖu USD. C¨n cø vµo quan ®iÓm ph¸t triÓn cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ xu thÕ biÕn ®éng cña thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ xuÊt khÈu, ngµnh cµ phª cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c ph­¬ng h­íng sau: Mét lµ, viÖc ph¸t triÓn c©y cµ phª ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo quy ho¹ch chÆt chÏ ®¶m b¶o c©n ®èi n­íc-v­ên vµ c©n ®èi gi÷a 2 chñng lo¹i Robusta vµ Arabica. VÊn ®Ò nµy ®· ®­îc ®Ò cËp trong ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn cµ phª ViÖt Nam do Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phèi hîp víi HiÖp héi cµ phª ca cao ViÖt Nam so¹n th¶o. VÒ cµ phª chÌ Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 172/Q§-TTg ngµy 24/03/1997 cho phÐp ngµnh cµ phª ViÖt Nam ®­îc vay quü ph¸t triÓn Ph¸p (CFD) 42 triÖu ®Ó cã thªm 40.000ha trong thêi kú 1999-2003. C«ng t¸c thuû lîi còng ®· ®­îc ®Ò cËp chi tiÕt trong ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn khu vùc T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2010 cña ChÝnh phñ. Tuy nhiªn do c¸c khã kh¨n vÒ vèn, kÓ c¶ vèn ®èi øng, nªn viÖc triÓn khai cßn chËm. Trong thêi gian tíi chóng ta kh«ng t¨ng thªm diÖn tÝch Robusta t¹i T©y Nguyªn ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn c©n b»ng sinh th¸i cña vïng nµy. Ngoµi ra viÖc ph¸t triÓn diÖn tÝch Arabica t¹i Trung Bé vµ cïng cao B¾c Bé còng cÇn ®­îc tiÕn hµnh theo quy ho¹ch chÆt chÏ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thæ nh­ìng vµ khÝ hËu, tr¸nh t×nh tr¹ng phong trµo, tØnh nµo còng trång, huyÖn nµo còng trång, ®Õn khi c©y cµ phª cho n¨ng suÊt thÊp th× l¹i yªu cÇu trî gi¸, kh«ng ®­îc trî gi¸ th× chÆt bá g©y l·ng phÝ lín. Chñ tr­¬ng n©ng diÖn tÝch v­ên c©y lªn 500.000ha cÇn ®­îc ®i kÌm víi nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ h¹ gi¸. ThÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi hiÖn ®ang biÕn ®éng m¹nh, gi¸ cµ phª ®· gi¶m xuèng mét c¸ch kû lôc trong vßng 7 n¨m qua, ®Æc biÖt lµ cµ phª Robusta gi¶m xuèng cßn 730 USD/tÊn, nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy lµ do cung lín h¬n cÇu. V× vËy trong thêi gian tíi vÊn ®Ò ®Æt ra lµ chóng ta vÉn ph¸t triÓn diÖn tÝch c©y cµ phª, nh­ng chØ trång míi trªn nh÷ng kho¶ng ®Êt trèng ®åi träc, tr¸nh ph¸ rõng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ kh«ng hiÖu qu¶. Hai lµ, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ chÕ biÕn ®Ó n©ng cao tû träng cµ phª cÊp ®é cao vµ tû träng cµ phª chÕ biÕn s©u. HiÖn nay cµ phª ViÖt Nam ®ang ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu chuÈn ngo¹i quan nh­ ®é Èm, t¹p chÊt, h¹t ®en vì vµ kÝch th­íc h¹t. Lo¹i tèt nhÊt lµ R, sau ®ã lµ R2A vµ R2B. Tõ n¨m 1995 trë vÒ tr­íc, toµn bé cµ phª xuÊt khÈu lµ lo¹i R2B. N¨m 1996 b¾t ®Çu xuÊt khÈu R2A. Sang n¨m 1997 tû träng R2A ®· ®¹t 45% tæng l­îng xuÊt khÈu. R còng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn. Tíi vô mïa 1999-2000 khi b·i bá chÕ ®é ®Çu mèi tuyÖt ®¹i ®a sè cµ phª xuÊt khÈu ®· lµ R1 vµ R2A, chñng lo¹i R2B cßn l¹i rÊt Ýt. Lîi Ých kinh tÕ cña viÖc n©ng cÊp ®é lµ rÊt lín bëi mçi tÊn R2A ®­îc b¸n víi gi¸ cao h¬n R2B tõ 25 ®Õn 30 USD, R1 cao h¬n R2B tèi thiÓu lµ 100 USD. Ba lµ, ®æi míi tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kiÓm tra chÊt l­îng ®Ó võa n©ng cao uy tÝn cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, võa gãp phÇn t¨ng thªm kim ng¹ch xuÊt khÈu. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng xuÊt khÈu ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m qua. ThÞ tr­êng Mü, n¬i cã hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng chÆt chÏ nhÊt thÕ giíi, còng ®· thõa nhËn nh÷ng b­íc tiÕn vÒ chÊt l­îng cña cµ phª ViÖt Nam (tû lÖ h¹t lçi ®· gi¶m, h¹t cµ s¸ng vµ ®Ñp h¬n, t×nh tr¹ng Èm mèc gi¶m nhiÒu,...). tuy nhiªn nh÷ng chuyÓn biÕn nµy míi chØ lµ b­íc ®Çu. VÒ ngo¹i quan, cµ phª ViÖt Nam vÉn thua kÐm cµ phª Th¸i Lan vµ Indonexia nªn dï h¬n h¼n vÒ h­¬ng vÞ, vÉn ph¶i b¸n víi gi¸ thÊp h¬n Th¸i Lan vµ Indonexia tõ 10 ®Õn 30 USD/tÊn. §Ó n©ng cao gi¸ trÞ cµ phª xuÊt khÈu, ngoµi c¸c biÖn ph¸p n©ng cao cÊp ®é nh­ ®· tr×nh bµy, cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng cµ phª tõ kh©u trång ®Õn kh©u chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n. ViÖc nµy tõ tr­íc ®Õn nay vÉn lµm nh­ng chØ tËp trung vµo c¸c n«ng tr­êng lín, ch­a thùc hiÖn trong khu vùc hé gia ®×nh. Trong thêi gian tíi chóng ta ph¶i lµm nh÷ng viÖc sau: - §Çu t­ thªm cho viÖc nghiªn cøu cµ phª ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®­a ra c¸c lo¹i gièng thÝch hîp, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thæ nh­ìng vµ khÝ hËu cña ViÖt Nam, cã kh¶ n¨ng ®Ò kh¸ng cao víi s©u bÖnh. ViÖn nµy còng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi HiÖp héi nghiªn cøu chÕ ®é bãn ph©n, quy tr×nh thu ho¹ch vµ quy tr×nh s¬ chÕ hîp lý ®Ó phæ biÕn s©u réng ®Õn toµn d©n trång cµ phª. - Bé N«ng nghiÖp vµ Bé Khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng nhanh chãng thùc hiÖn nhiÖm vô cña ChÝnh phñ giao, ban hµnh tiªu chuÈn chÊt l­îng cµ phª ViÖt Nam. Tiªu chuÈn ViÖt Nam cho cµ phª xuÊt khÈu ®­îc ¸p dông vµo n¨m 1986, tíi nay ®· béc lé khiÕm khuyÕt cho cµ phª xuÊt khÈu ®­îc ¸p dông vµo n¨m 1986, tíi nay ®· béc lé khiÕm khuyÕt bëi kh«ng cã quy ®Þnh vÒ h¹t xanh non, h¹t lªn men vµ h¹t bÞ s©u. Ngoµi ra chóng ta cÇn ®Çu t­ “thö nÕm” vµo TCVN ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng cña kh¸ch hµng th«ng qua thö nÕm. Thùc tÕ cho thÊy tiªu chuÈn ngo¹i quan míi lµ thø yÕu. NhiÒu l« hµng cã ngo¹i h×nh rÊt ®Ñp nh­ng do thu ho¹ch chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n kh«ng ®óng c¸ch nªn khi thö nÕm kh«ng ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn (thÝ dô nh­ cµ bÞ oi mïi khãi do khi sÊy kh«ng l­u ý, nhÊt lµ c¸c lß sÊy sö dông dÇu). NÕu cã tiªu chuÈn thö nÕm, kÕt hîp víi tiªu chuÈn ngo¹i quan, cµ phª cña ta ch¾c ch¾n sÏ cã gi¸ b¸n v­ît cµ phª cña Th¸i Lan vµ Indonexia. Mçi tÊn cµ phª xuÊt khÈu sÏ thu ®­îc thªm Ýt nhÊt lµ 30-40 USD, mçi vô sÏ thu ®­îc thªm tõ 12-15 triÖu USD. Bèn lµ, n©ng cao vai trß cña HiÖp héi cµ phª ca cao ViÖt Nam. HiÖp héi cµ phª ca cao ViÖt Nam, ngoµi chøc n¨ng tËp hîp c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ cung øng dÞch vô kü thuËt trong ngµnh cµ phª ®Ó phèi hîp hµnh ®éng vµ n©ng cao søc c¹nh tranh, cÇn nhiÒu chøng n¨ng quan träng kh¸c nh­ phèi hîp x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, phæ biÕn kü thuËt canh t¸c - thu ho¹ch - chÕ biÕn, b¶o qu¶n ®Õn ng­êi trång cµ phª, träng tµi xö lý m©u thuÉn ph¸t sinh trong néi bé thµnh viªn vµ hîp t¸c quèc tÕ. Thêi gian võa qua do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan (thiÕu nguån tµi chÝnh, thiÕu ng­êi, thiÕu c¬ së vËt chÊt, thiÕu sù trî gióp cña Nhµ n­íc th«ng qua chuyÓn giao quyÒn h¹n,...) nªn dï rÊt cè g¾ng nh­ng HiÖp héi vÉn ch­a thÓ hiÖn ®­îc trän vÑn c¶ chøc n¨ng cña m×nh. TÝnh hÊp dÉn cña HiÖp héi v× vËy cßn kh¸ thÊp. Trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao vai trß cña HiÖp héi ta cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng viÖc sau. - Ban hµnh quy ®Þnh doanh nghiÖp xuÊt khÈu cµ phª ph¶i lµ thµnh viªn cña HiÖp héi cµ phª ca cao ViÖt Nam. - Cho phÐp HiÖp héi ®­îc thu phÝ trªn ®Çu tÊn ®Ó cã kinh phÝ thuª trô së, thuª tæng th­ ký vµ bé m¸y ®iÒu hµnh, nhÊt lµ nh©n sù cho c¸c ban quan träng nh­ ban kü thuËt vµ ban hîp t¸c quèc tÕ. - ChuyÓn giao mét sè quyÒn h¹n kh«ng h¼n lµ quyÒn qu¶n lý nhµ n­íc cho HiÖp héi, thÝ dô nh­ quyÒn ®iÒu hµnh quü ph¸t triÓn ngµnh, quyÒn thèng nhÊt gi¸ tèi thiÓu,... Trong thêi gian tíi chóng ta nªn thµnh lËp Héi ®ång cµ phª quèc gia cã ®ñ m¹nh ®Ó ®iÒu tiÕt qu¶n lý xuÊt khÈu cµ phª. Theo kinh nghiÖm cña nh÷ng n­íc xuÊt khÈu cµ phª lín, c«ng t¸c xuÊt khÈu cµ phª sÏ ®­îc thùc hiÖn víi hiÖu qu¶ cao khi cã mét Héi ®ång Semi-govermental (kh«ng h¼n lµ qu¶n lý Nhµ n­íc nh­ng còng kh«ng h¼n lµ phi ChÝnh phñ). N¨m lµ, cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n trong thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc chÕ biÕn cµ phª. Chóng ta ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ trong viÖc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ n­íc ngoµi trong ngµnh cµ phª. ChØ nªn cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c lÜnh vùc mµ ta cßn yÕu nh­ kh©u rang xay vµ chÕ biÕn cµ phª hoµ tan. S¸u lµ, nghiªn cøu tæ chøc thÞ tr­êng cµ phª kú h¹n t¹i ViÖt Nam ®Ó ng­êi trång cµ phª cã thÓ tù bï ®¾p rñi ro, kh«ng cÇn ®Õn quü b¶o hiÓm cña Nhµ n­íc. Giao dÞch kú h¹n lµ h×nh thøc tèt nhÊt ®Ó bï ®¾p rñi ro vÒ gi¸ víi s¶n l­îng trªn 500.000tÊn/n¨m vµ sù cã mÆt ®Çy ®ñ cña c¸c nhµ bu«n c¸c nhµ rang xay lín, ViÖt Nam hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thµnh lËp vµ vËn hµnh thµnh c«ng mét thÞ tr­êng cµ phª kú h¹n. C«ng t¸c nghiªn cøu thu thËp th«ng tin cÇn ®­îc tiÕn hµnh ngay tõ b©y giê ®Ó chuÈn bÞ thiÕt lËp së giao dÞch cµ phª kú h¹n t¹i ViÖt Nam. B¶y lµ, cñng cè tæ chøc, cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª cña Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam. §©y lµ ph­¬ng ph¸p cÊp b¸ch, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®æi míi cña ngµnh cµ phª, tõ nh÷ng thµnh tùu còng nh­ nh÷ng tån t¹i cña ngµnh. Nã nh»m xo¸ bá t×nh tr¹ng ph©n t¸n, thiÕu liªn kÕt trong s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh cµ phª, mµ ®øng ®Çu lµ Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam ®­a ngµnh cµ phª ViÖt Nam trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ v÷ng ch¾c, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Cæ phÇn ho¸ c¸c xÝ nghiÖp cña Tæng c«ng ty cµ phª võa lµ thùc hiÖn chñ tr­¬ng cµ phª ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, võa lµ biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng lùc hiÖu qu¶ cña ngµnh s¶n xuÊt cµ phª. 2-/ Môc tiªu: MÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n ®ang ®Æt ra víi ngµnh nh­ng ngµnh cµ phª vÉn lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu quan träng. Ngµnh cµ phª ®· v­ît xa môc tiªu ®Õn n¨m 2002 do ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kª n«ng th«n, Bé N«ng nghiÖp c«ng nghiÖp thùc phÈm (cò), ®Ò ra n¨m 1997, cô thÓ: Môc tiªu ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch trång cµ phª ®¹t 250.000ha víi s¶n l­îng 350.000ha cµ phª nh©n vµ xuÊt khÈu 300.000 tÊn. Nh­ng ®Çu n¨m 2000 chóng ta ®· cã 362.200ha diÖn tÝch c©y cµ phª víi s¶n l­îng 409.000tÊn vµ xuÊt khÈu 390.500 tÊn. C¨n cø vµo xu thÕ biÕn ®éng cña thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi th× môc tiªu bao trïm cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam tõ nay ®Õn 2010 lµ th©m canh t¨ng n¨ng suÊt, ®Çu t­ vµo kh©u chÕ biÕn n©ng cao chÊt l­îng vµ uy tÝn cña cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu nh»m thu ®­îc nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. * Môc tiªu ®Þnh tÝnh: - TiÕp tôc th©m canh diÖn tÝch cµ phª hiÖn cã nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª. Bªn c¹nh ®ã vÉn tiÕp tôc më réng diÖn tÝch trång cµ phª trªn nh÷ng kho¶ng ®Êt trèng ®åi träc, ph¸t triÓn cµ phª chÌ ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh vµ thu nhËp cña chóng ta trªn thÞ tr­êng. - §Çu t­ thªm c¸c c¬ së chÕ biÕn víi c«ng nghÖ míi ®¶m b¶o c«ng suÊt chÕ biÕn s¶n l­îng cµ phª xuÊt khÈu cao. Thu hót c¸c nguån vèn ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng vÒ ®­êng x¸, thuû lîi, ®iÖn,... t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô hç trî s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª. - T¹o thªm viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi s¶n xuÊt cµ phª. - Më réng thÞ tr­êng ra c¸c n­íc theo quan ®iÓm gi¶m bít c¸c thÞ tr­êng trung gian, t¨ng tû träng c¸c thÞ tr­êng tiªu thô trùc tiÕp. Chó ý khai th¸c l¹i c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng cò tr­íc ®©y nh­ c¸c n­íc §«ng ¢u. * Môc tiªu ®Þnh l­îng: C¨n cø vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh cµ phª trong thêi gian qua, chóng ta x¸c ®Þnh ®­îng c¸c chØ sè sau: + VÒ s¶n xuÊt: tõ n¨m 2002 ®Õn 2010 ®Çu t­ trång míi thªm kho¶ng 150 ngh×n ha cµ phª ®Ó ®Õn n¨m 2010 chóng ta cã tæng diÖn tÝch trång cµ phª lµ 500 ngh×n ha, diÖn tÝch thu ho¹ch lµ 430 ngh×n ha (C¸c diÖn tÝch trång míi sau kho¶ng 3-4 n¨m th× b¾t ®Çu thu ho¹ch) víi n¨ng suÊt 17,5t¹/ha, ®¹t s¶n l­îng 760 ngh×n tÊn. Trong ®ã diÖn tÝch cµ phª vèi lµ 375 ngh×n ha (chiÕm 75%) vµ cµ phª chÌ 125 ngh×n ha (25%). + VÒ chÕ biÕn cµ phª: môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 lµ 15% s¶n l­îng cµ phª ViÖt Nam ®­îc tinh chÕ tr­íc khi xuÊt khÈu (hiÖn nay tû lÖ nµy lµ 8%), cµ phª xuÊt khÈu lo¹i tèt, gi¸ cao chiÕm trªn 80%. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy th× ngµnh cµ phª ®· cã dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn víi c«ng suÊt 1.000-2.000 tÊn/n¨m ë mçi tØnh cã diÖn tÝch trång cµ phª lín h¬n 50.000ha. B¶ng 16: C¸c nhµ m¸y sÏ ®­îc x©y dùng ë c¸c tØnh TØnh Sè nhµ m¸y TØnh Sè nhµ m¸y S¬n La 2 NghÖ An 1 Lai Ch©u 1 Thõa Thiªn 1 Yªn B¸i 2 §¾c L¾c 3 Phó Thä 1 L©m §ång 2 Tuyªn Quang 2 §ång Nai 3 L¹ng S¬n 1 Hµ Néi 1 Nguån: ViÖn quy ho¹ch thiÕt kÕ - Bé N«ng nghiÖp. Ngoµi ra VINACFE còng cã kÕ ho¹ch n©ng cÊp vµ x©y dùng míi mét sè nhµ m¸y chÕ biÕn cµ phª víi c«ng suÊt 1.000tÊn/n¨m, tæng gi¸ trÞ cña toµn bé dù ¸n nµy lµ 380 tû ®ång. + VÒ xuÊt khÈu: n¨m 2002 phÊn ®Êu xuÊt khÈu 500 ngh×n tÊn ®¹t kim ng¹ch kho¶ng 600 triÖu USD, n¨m 2010 xuÊt khÈu 650 ngh×n tÊn ®¹t kim ng¹ch 1 tû USD (víi gi¸ xuÊt khÈu b×nh qu©n tõ 1.500-1.700 USD/tÊn). VÒ c¬ cÊu xuÊt khÈu th× phÊn ®Êu t¨ng tû träng cµ phª chÌ lªn sao cho ®¹t tû lÖ 3 vèi 1 chÌ. Víi môc tiªu trªn th× trong thêi gian tíi tû träng cµ phª xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong c¬ cÊu cµ phª thÕ giíi sÏ ®­îc n©ng lªn. N¨m 2002 lµ 8,0%, 2007 lµ 9,6% vµ 2010 lµ 10%. Nãi chung vÒ c¸c con sè s¶n l­îng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu trong thêi gian tíi kh«ng cã thay ®æi mÊy chóng ta chØ chñ yÕu phÊn ®Êu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ c¬ cÊu cµ phª xuÊt khÈu, nh»m ®­a gi¸ xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam lªn ngang víi gi¸ trªn khu vùc vµ thÕ giíi (HiÖn nay gi¸ xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam thÊp h¬n gi¸ cµ phª rao b¸n t¹i thÞ tr­êng Lu©n §«n lµ 150-170 USD/tÊn vµ khu vùc lµ 50-70 USD/tÊn). B¶ng 17: ChØ tiªu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª ®Õn n¨m 2010 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2002 2010 1. Tæng diÖn tÝch 1.000ha 400 500 2. DiÖn tÝch thu ho¹ch 1.000ha 320 430 3. S¶n l­îng 1.000ha 550 760 4. XuÊt khÈu 1.000tÊn 500 650 5. N¨ng suÊt t¹/ha 17,0 17,5 6. Kim ng¹ch xuÊt khÈu triÖu USD 600 1.000 7. Tû träng xuÊt khÈu so víi thÕ giíi % 8,0 10 III-/ Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam giai ®o¹n 2002-2010. 1-/ Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt cµ phª xuÊt khÈu. 1.1. Chän vµ lai t¹o gièng cµ phª chÊt l­îng tèt, n¨ng suÊt cao. Còng nh­ c¸c lo¹i c©y l©u n¨m kh¸c, viÖc chän gièng ®ßi hái mét thêi gian dµi, nhiÒu khi hµng chôc n¨m. NÕu kh«ng cã ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n ngay tõ ®Çu sÏ dÉn ®Õn tèn kÐm kh«ng Ýt c«ng søc vµ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª. ViÖc ®Çu t­ vµo chän gièng cµ phª chØ ra mét triÓn väng lín trong viÖc trång cµ phª, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng cµ phª. Nh÷ng c«ng tr×nh chän vµ lai t¹o gièng míi cña mét sè n­íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ®æi míi trång cµ phª ë mét sè n­íc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi viÖc hîp t¸c khoa häc kü thuËt víi Cu Ba, chóng ta ®· nhËp néi ®­îc mét sè gièng c©y cµ phª cao s¶n nh­: Banbon, Caturra, Amerello, Catuar rogio,... b­íc ®Çu nh©n gièng mét sè ra ®¹i trµ cã kÕt qu¶. §Æc biÖt lµ gièng cµ phª Caturra cho n¨ng suÊt cao vµ phï hîp víi nhiÒu ®Þa ph­¬ng chÞu rÐt giái, chÞu h¹n giái. Mét tËp ®oµn 29 chñng lo¹i cµ phª kh«ng bÖnh cao còng ®­îc theo dâi ®Ó chän vµ ®­a ra s¶n xuÊt. ViÖc tuyÓn chän vµ lai t¹o gièng kh«ng nh÷ng ®ßi hái gièng míi ph¶i cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cao mµ cßn ®ßi hái ®Æc tÝnh di truyÒn tèt. Nh­ vËy, chän vµ lai t¹o gièng tèt lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª. Cã thÓ nãi, c«ng viÖc nµy cã vÞ trÝ quan träng ®Çu tiªn cho viÖc n©ng cao s¶n l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª xuÊt khÈu. Do ®ã, cÇn ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ phèi hîp víi viªn EAKMAT, c¸c trung t©m nghiªn cøu cã liªn quan, võa nghiªn cøu tuyÓn chän võa x©y dùng quy tr×nh canh t¸c thÝch hîp cho tõng vïng, mét mÆt s¶n xuÊt vµ cung cÊp gièng tèt vµ dÞch vô kü thuËt cho c¸c ®Þa ph­¬ng trong khu vùc. 1.2. §Èy m¹nh th©m canh diÖn tÝch cµ phª hiÖn cã. Trong nh÷ng n¨m qua diÖn tÝch cµ phª n­íc ta t¨ng mét c¸ch å ¹t, cïng mét lóc chóng ta võa ph¶i më réng diÖn tÝch võa ph¶i lo t¨ng c­êng ®Çu t­ th©m canh trong ®iÒu kiÖn vèn bÞ h¹n hÑp, v× thÕ mµ tr×nh ®é th©m canh cßn thÊp ¶nh h­ëng ®Õn cÊn ®èi n­íc-v­ên vµ c©n ®èi chñng lo¹i Robusta - Arabica. So víi kh¶ n¨ng thùc tÕ th× møc n¨ng suÊt ë n­íc ta ch­a cao vµ cßn kh«ng ®ång ®Òu. H¬n n÷a viÖc më réng diÖn tÝch cµ phª mang tÝnh chÊt phong trµo, tù ph¸t nªn kh«ng Ýt diÖn tÝch cµ phª ®· trång nh­ng kÐm hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy ta ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i chÊt l­îng v­êng c©y cµ phª, thanh lý nh÷ng diÖn tÝch kÐm hiÖu qu¶, tËp trung ®Çu t­ trªn sè diÖn tÝch cµ phª cã hiÖu qu¶ hiÖn cã ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. VÒ h­íng ®Çu t­ th©m canh, cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n nh­ sau: - TËp trung mäi nç lùc vµo viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho th©m canh bëi v× c©y cµ phª kh«ng yªu cÇu chi phÝ hµng n¨m rÊt lín. - TËp trung gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò ®¸p øng nhu cÇu vÒ ph©n bãn cho th©m canh. Theo quy tr×nh kü thuËt trång vµ ch¨m sãc cµ phª trong thêi kú kinh doanh cø hai n¨m ph¶i bãn mét lÇn ph©n h÷u c¬ víi khèi l­îng tõ 12-15tÊn/ha vµ hµng n¨m mçi ha cµ phª cÇn bãn kho¶ng 200kg ®¹m nguyªn chÊt 100kg Kali vµ 200kg l©n. Cung cÊp ph©n bãn yªu cÇu cho th©m canh cµ phª lµ rÊt Ýt, cßn thiÕu nhiÒu. ChÝnh v× vËy ph¶i kÕt hîp víi ch¨n nu«i, t¨ng c­êng s¶n xuÊt vµ nhËp khÈu ph©n v« c¬, chó ý trång c©y ph©n xanh, më réng hÖ thèng dÞch vô ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu ph©n bãn cho th©m canh c©y cµ phª. - TËp trung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n­íc t­íi cho cµ phª. T­íi n­íc cho cµ phª lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi 2 vïng cµ phª lín lµ T©y Nguyªn vµ §«ng Nam Bé. Thùc tiÔn cho thÊy dï ®· ®Çu t­ vµo kh©u nµy rÊt lín song vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c©y cµ phª. Nguån n­íc m¹nh hiÖn nay ®ang rÊt thiÕu do n¹n ph¸ rõng. Nguån n­íc ngÇm còng c¹n dÇn do qu¸ tr×nh giÕng khoan khai th¸c, n­íc ngÇm rõng bÞ ph¸ nÆng nÒ. MÆt kh¸c thiÕt bÞ m¸y t­íi èng dÉn, nguån n¨ng l­îng cho m¸y t­íi cã nhiÒu khã kh¨n, ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng lín ®Õn n¨ng suÊt cµ phª. Do ®ã cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: + Trång rõng lµ biÖn ph¸p quan träng, cã t¸c dông l©u dµi. + X©y dùng hÖ thèng ®iÖn ®Ó tiÕp thu nguån ®iÖn l­íi quèc gia. + Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ dïng cho viÖc t­íi n­íc. - CÇn chó ý ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu phßng trõ s©u bÖnh cho c©y cµ phª. Thùc tÕ cho thÊy r»ng sù ph¸ ho¹i cña s©u bÖnh ¶nh h­ëng lín ®Õn n¨ng suÊt. Khi quy m« s¶n xuÊt ®­îc më réng th× vÊn ®Ò s©u bÖnh, cá d¹i cµng cÇn ®­îc chó ý. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa to lín, gãp phÇn vµo t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª. - Hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì, khuyÕn khÝch cµ phª ngoµi quèc doanh ®Èy m¹nh th©m canh s¶n xuÊt, bëi v× hiÖn nay, cµ phª ngoµi quèc doanh ®· chiÕm ngoµi 30% diÖn tÝch cµ phª c¶ n­íc. - Më réng diÖn tÝch c©y cµ phª chÌ gi¶m sù chªnh lÖch vÒ chñng lo¹i cµ phª. S¶n xuÊt cµ phª n­íc ta thêi gian qua chñ yÕu lµ cµ phª vèi chiÕm tû träng kho¶ng 90% vÒ diÖn tÝch cµ phª chÌ chØ 10% diÖn tÝch. §iÒu nµy g©y thiÖt h¹i cho chóng ta v× cµ phª chÌ ®­îc ­a chuéng h¬n vµ gi¸ còng cao h¬n tõ 20-30%, thËm chÝ cã lóc cao h¬n 42,5%. H¬n n÷a, ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n cho mét ha cµ phª vèi, cµ phª dï cã thêi gian thu håi vèn nhanh h¬n; tû suÊt lîi nhuËn cao thÓ hiÖn ë chç. + Cµ phª chÌ ®­îc trång chñ yÕu ë miÒn nói phÝa B¾c, gi¸ ngµy c«ng lao ®éng thÊp. + Cµ phª trång trong ®iÒu kiÖn kh«ng t­íi n­íc hoÆc t­íi n­íc bæ sung thÊp, ®Çu t­ thuû lîi thÊp. + Cµ phª chÌ cã thêi gian kiÕn thiÕt c¬ b¶n ng¾n. 1.3. C¶i tiÕn c¸c chÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt. 1.3.1. ChÝnh s¸ch thuÕ n«ng nghiÖp. - Nªn thu thuÕ theo h¹ng ®Êt vµ theo sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng víi môc ®Ých ®iÒu tiÕt ®Ó x©y dùng gi¸ b¶o hiÓm cho s¶n xuÊt khi gi¸ cµ phª thÕ giíi gi¶m xuèng thÊp. Võa qua hµng v¹n ha cµ phª bÞ chÆt, nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do sù qu¶n lý vÜ m« yÕu kÐm, kh«ng cã hÖ thèng gi¸ b¶o hiÓm (trªn c¬ së nguån lîi cña ngµnh ®Ó æn ®Þnh ngµnh). - §èi víi vïng ®Êt trèng, ®åi träc ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn cã thêi gian miÔn gi¶m thuÕ dµi h¬n ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi s¶n xuÊt më réng diÖn tÝch trªn ®Êt nµy, nh»m n©ng cao s¶n l­îng vµ chÊt l­¬ng cµ phª xuÊt khÈu. Cô thÓ lµ: sau 3 n¨m ®Õn 5 n¨m kÓ tõ khi v­ên c©y ®­a vµo khai th¸c th× míi ®­îc thu thuÕ. 1.3.2. ChÝnh s¸ch hç trî vÒ vèn: * §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. ChØ thùc hiÖn ®Çu t­ víi c¸c ®¬n vÞ quèc doanh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc ®Çu t­ nµy cÇn h­íng vµo mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - CÇn ®Çu t­ cho viÖc x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng quan träng, cã t¸c dông lín trªn c¶ vïng s¶n xuÊt cµ phª réng lín nhÊt ®Þnh. Tr­íc hÕt coi träng kh©u ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô cho viÖc t­íi n­íc, hÖ thèng giao th«ng, c¸c c¬ së chÕ biÕn cã tr×nh ®é kh¸c, hÖ thèng kho tµng b¶o qu¶n s¶n phÈm, c¸c c¬ së dÞch vô söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, dÞch vô mua b¸n vËt t­ s¶n phÈm. - Khi ®Çu t­ th× mét phÇn vèn ®Çu t­ do ng©n s¸ch cÊp, phÇn kh¸c Nhµ n­íc cho vay hoÆc ph­¬ng thøc Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm ®Ó huy ®éng vèn trong d©n. - Mäi c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh ph¶i giao cho c¸c c¬ quan nhÊt ®Þnh qu¶n lý, sö dông. Nh÷ng c¬ quan nµy cã tr¸ch nhiÖm khai th¸c c¸c c«ng tr×nh qua dÞch vô s¶n xuÊt hoÆc thu lÖ phÝ sö dông c«ng tr×nh ®ã ®Ó hoµn vèn n©ng cÊp. * §èi víi t­ nh©n, hé gia ®×nh. Nhµ n­íc cÇn ¸p dông chÝnh s¸ch cho vay dµi h¹n víi viÖc më réng diÖn tÝch cµ phª vµ cho vay ng¾n h¹n ®èi víi cµ phª th©m canh. Nhµ n­íc nªn c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tr¹ng cña thÞ tr­êng cµ phª mµ cã chÝnh s¸ch hç trî n«ng d©n mét c¸ch kÞp thêi vµ hîp lý. 2-/ C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam. 2.1. Gi¶i ph¸p vÒ Marketing më réng thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh cµ phª ®· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ vÒ t¨ng diÖn tÝch, n¨ng suÊt, chÊt l­îng, s¶n l­îng vµ s¶n phÈm cµ phª trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ cao. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn cña ngµnh cµ phª trong giai ®o¹n hiÖn nay chÞu t¸c ®éng bëi rÊt nhiÒu yÕu tè, ®Æc biÖt lµ nh©n tè thÞ tr­êng. Nh×n ra thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi, mét ®iÒu kiÖn bÊt lîi víi chóng ta lµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng t¨ng kh«ng nhiÒu, trong khi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª ph¸t triÓn nhanh, cµ phª ngµy cµng ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu lo¹i ®å uèng kh¸c, h¬n n÷a thÞ tr­êng thÕ giíi lµ vÊn ®Ò míi mÎ, nhiÒu phøc t¹p ®èi víi chóng ta. T¨ng søc c¹nh tranh tõng b­íc më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña cµ phª ViÖt Nam ®· trë nªn mét yªu cÇu bøc thiÕt. V× vËy t¨ng c­êng Marketing më réng thÞ tr­êng lµ gi¶i ph¸p hµng ®Çu ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª, cÇn tËp trung vµo mét sè néi dung chñ yÕu sau: - Nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng: thÞ tr­êng lµ ®èi t­îng ho¹t ®éng thÞ tr­êng s¶n phÈm. N¾m b¾t thÞ tr­êng, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Çy ®ñ vµ dù b¸o chÝnh x¸c thÞ tr­êng tiªu thô cã ý nghÜa lín trong viÖc x¸c ®Þnh chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. CÇn h×nh thµnh tæ chøc dù b¸o thÞ tr­êng vµ më réng c¸c h×nh thøc th«ng tin kinh tÕ thÝch hîp ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp thÞ cña c¸c hé s¶n xuÊt vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. Tõ ®ã mçi doanh nghiÖp, mçi hé s¶n xuÊt cµ phª t¹i ®iÒu chØnh s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Tæ chøc tèt hÖ thèng thu mua tiªu thô s¶n phÈm: n«ng d©n lµ ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ b¸n lÎ s¶n phÈm ra thÞ tr­êng. Do ®ã, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu cÇn tæ chøc, cñng cè vµ qu¶n lý tèt h¬n hÖ thèng chi nh¸nh, ®iÓm, ®¹i lý thu mua s¶n phÈm cña m×nh, mua trùc tiÕp s¶n phÈm tõ ng­êi s¶n xuÊt. Thùc tÕ cho thÊy doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt hÖ thèng m¹ng l­íi thu mua th× mua ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm lín. §©y lµ ph­¬ng thøc chñ yÕu h¹n chÕ rñi ro, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. §ång thêi mua qua c¸c ®¹i lý, c¸c ®iÓm thu mua, c¸c hé kinh doanh, c¸c c«ng ty t­ nh©n lµ nh÷ng ®Çu mèi cã khèi l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ lín h¬n. HÖ thèng thu mua ë ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng cña hÖ thèng thu mua cµ phª hiÖn nay, ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, thuËn tiÖn, th«ng suèt vµ b×nh ®¼ng. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c th«ng tin, giíi thiÖu s¶n phÈm, tiÕp cËn víi thÞ tr­êng s¶n xuÊt cµ phª chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu, do vËy cÇn ph¶i n¾m ch¾c th«ng tin thÞ tr­êng, xö lý th«ng tin tèt vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng thÕ giíi, tr¸nh t×nh tr¹ng nhiÔu lo¹n thÞ tr­êng, lòng ®o¹n thÞ tr­êng. CÇn ®Çu t­ cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ khai th¸c thÞ tr­êng, x©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng l©u dµi vµ æn ®Þnh. - Ph¸t huy lîi thÕ ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô cµ phª. Th­¬ng m¹i quèc tÕ ®· trë thµnh xu h­íng tÊt yÕu. Trªn thÕ giíi nhãm c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®ang t×m c¸ch khai th¸c lîi thÕ vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, lao ®éng,... ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong khi ®ã c¸c n­íc ph¸t triÓn còng t×m c¸ch xuÊt khÈu c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, còng nh­ t×m kiÕm c¸c m«i tr­êng ®Çu t­ cã lîi nhÊt, sù gÆp gì, t×m ®Õn nhau gi÷a c¸c bªn ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H theo lîi thÕ vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong qu¸ tr×nh më cöa nÒn kinh tÕ chóng ta ®ang ®Èy m¹nh khai th¸c nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp cã lîi thÕ tuyÖt ®èi vÒ nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ cµ phª. Bëi v× ®©y lµ lo¹i s¶n phÈm n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi cã lîi thÕ so víi c¸c n­íc kh¸c. Cµ phª thÕ giíi ®ang lµ mÆt hµng ®­îc ®Çu c¬ m¹nh nhÊt nªn gi¸ c¶ biÕn ®éng rÊt phøc t¹p, víi kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng vµ ViÖt Nam trë thµnh n­íc cung cÊp cµ phª Robusta lín trªn thÕ giíi th× gi¸ cµ phª ViÖt Nam sÏ ®­îc n©ng lªn ngang b»ng víi gi¸ cµ phª cña c¸c n­íc trong khu vùc. C¨n cø vµo c¸n c©n cung cÊp cµ phª trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, trong thêi gian tíi gi¸ cµ phª sÏ dÇn ®i vµo æn ®Þnh. Sù chªnh lÖch vÒ gi¸ gi÷a Robusta vµ Arabia ®· ®­îc thu hÑp dÇn. §iÒu nµy rÊt cã lîi cho cµ phª ViÖt Nam, lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam. VÊn ®Ò lµ chóng ta ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé c¶ vÒ s¶n xuÊt n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« hç trî xuÊt khÈu mét c¸ch tèt nhÊt. 2.2. Gi¶i ph¸p vÒ chÕ biÕn, n©ng cao chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh vµ ®¶m b¶o uy tÝn cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cÇn tËp trung ®æi míi c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c thu ho¹ch, chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm lµ néi dung c¬ b¶n nhÊt vµ lµ th¸ch thøc cña ngµnh cµ phª hiÖn nay. Thu h¸i cµ phª lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, cã nguån nguyªn liÖu tèt th× míi chÕ biÕn ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. Do ®ã, cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o vÖ ®¶m b¶o c«ng t¸c thu ho¹ch tèt, lo¹i bá tËp qu¸n h¸i qu¶ xanh, thu h¸i cµ phª qu¶ chÝn ph¶i ®¹t trªn 95%. Víi tû lÖ ®ã míi thùc hiÖn ®­îc c«ng nghÖ chÕ biÕn ­ít hoÆc khi chÕ biÕn ph¬i x¸t kh« vÉn ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng, xuÊt b¸n theo tiªu chuÈn thö nÕm míi b¶m ®¶m h­¬ng vÞ tèt. 2.2.1. TËp trung ®Çu t­ chÕ biÕn cµ phª nh©n xuÊt khÈu. HiÖn nay chóng ta xuÊt khÈu cµ phª nh©n sèng lµ chñ yÕu, ®­îc thùc hiÖn qua 2 c«ng ®o¹n: s¬ chÕ cµ phª nh©n vµ chÕ biÕn cµ phª nh©n xuÊt khÈu. - S¬ chÕ cµ phª nh©n: sau khi thu ho¹ch, cµ phª qu¶ t­¬i ®­îc ph¬i kh« theo ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn kh« hoÆc b»ng ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn ­ít ®­îc x¸t ra nh©n x«. §©y lµ c«ng ®o¹n cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn tèt vµ cã hiÖu qu¶ c«ng ®o¹n së chÕ cµ phª nh©n cÇn ph¶i: + §Çu t­ x©y dùng ®Çy ®ñ hÖ thèng s©n ph¬i ®óng kü thuËt, kh«ng ®Ó ®èng qu¶ t­¬i nh»m h¹n chÕ tû lÖ h¹t ®en, h¹t bÞ nÊm mèc. H¹n chÕ ph¬i trªn s©n ®Êt, trªn ®­êng giao th«ng ®Ó kh«ng bÞ lÉn c¸t, ®¸ vµ mïi ®Êt. + §Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së chª biÕn theo ph­¬ng ph¸p ­ít ®¶m b¶o mµu s¾c, h­¬ng vÞ chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó b¸n theo chuÈn chÕ biÕn thö nÕm, n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu. + Nghiªn cøu, trang bÞ hoµn thiÖn c¸c thiÕt bÞ xay x¸t t­¬i, x¸t kh«, hÖ thèng sÊy nhËp ngo¹i hoÆc chÕ t¹o trong n­íc víi quy m« nhá vµ võa cho hé gia ®×nh hoÆc nhãm hé gia ®×nh. §ång thêi khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n, hé gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ nh÷ng c«ng nghÖ chÕ biÕn trªn ®Ó thùc hiÖn dÞch vô s¬ chÕ cho c¸c hé s¶n xuÊt. - ChÕ biÕn cµ phª nh©n xuÊt khÈu: ®©y lµ c«ng ®o¹n chÕ biÕn quan träng sau thu ho¹ch, ®­îc thùc hiÖn trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c ®¹i lý thu mua chÕ biÕn xuÊt khÈu. Víi c«ng ®o¹n nµy cÇn ®­îc ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ t¸i chÕ, sµng ph©n lo¹i, sµng t¹p chÊt, hÖ thèng sÊy kh« ®¶m b¶o ®é Èm, ®¸nh bãng vµ chän nhÆt h¹t ®en vì. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ së chÕ biÕn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së nhµ kho b¶o qu¶n, ®èi míi c«ng nghÖ c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®¸nh bãng, sÊy kh« vµ t¸ch mµu b»ng laser ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam, ®¶m b¶o trªn 80% l­îng cµ phª xuÊt khÈu ®¹t lo¹i tèt, gi¸ cao. 2.2.2. Quan t©m ®Çu t­ chiÒu s©u: Ngoµi s¶n phÈm cµ phª nh©n sèng xuÊt khÈu, cÇn ®Çu t­ chÕ biÕn s©u, nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm cµ phª tiªu dïng nh­ cµ phª rang xay, cµ phª hoµ tan vµ c¸c mÆt hµng kh¸c lµ s¶n phÈm cña cµ phª lµm t¨ng tÝnh ®ang d¹ng cña hµng ho¸, t¨ng tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu. §ã lµ c¸c s¶n phÈm sö dông nguyªn liÖu lµ cµ phª nh­: B¸nh kÑo, r­îu, s÷a vµ c¸c d¹ng cµ phª láng ®ãng hép,... - Cµ phª rang xay: lµ s¶n phÈm tiªu thô chÝnh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, chñ yÕu do hé gia ®×nh vµ c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn. Trong t­¬ng lai chóng ta sÏ ph¸t triÓn lo¹i cµ phª nµy trªn thÞ tr­êng thÕ giíi tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng Trung Quèc vµ Hoa Kú. - Cµ phª hoµ tan: ngµy cµng ®­îc tiªu dïng réng r·i trªn thÕ giíi còng nh­ ë ViÖt Nam, c¸c s¶n phÈm míi chÊt l­îng cao ®­îc chÕ biÕn trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i, ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng do vËy ngoµi viÖc lo ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao c«ng suÊt chÕ biÕn cµ phª hoµ tan. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch n­íc ngoµi ®Çu t­ 100% vèn vµo lÜnh vùc nµy, hoÆc Nhµ n­íc ­u tiªn ®Çu t­ vèn x©y dùng c¬ së chÕ biÕn cµ phª hoµ tan. 2.2.3. Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu phï hîp víi tiªu chuÈn quèc tÕ. ChÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña ngµnh cµ phª trong xu thÕ th­¬ng m¹i ho¸ quèc tÕ. Do ®ã, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt l­îng b»ng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt canh t¸c vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn th× cÇn rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung vµ sím hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn cµ phª ViÖt Nam phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cµ phª thÕ giíi. §ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ tuyªn truyÒn phæ cËp réng r·i tiªu chuÈn chÊt l­¬ng cµ phª ViÖt Nam ®Õn tËn ng­êi s¶n xuÊt, ng­êi thu mua, t¹o cho mäi ng­êi cã ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o uy tÝn cña cµ phª n­íc ta trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. 2.3. Gi¶i ph¸p vÒ vèn hç trî xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp tham gia thu mua vµ xuÊt khÈu cµ phª hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ®Æc biÖt lµ khi gi¸ cµ phª xuèng thÊp kh«ng b¸n ®­îc, hä cÇn mét sè l­îng vèn lín ®Ó thu mua, dù tr÷ chê khi gi¸ cao th× xuÊt khÈu. Tõ viÖc thiÕu vèn còng dÉn ®Õn nhiÒu thiÖt h¹i kh¸c cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cµ phª, do vËy cÇn cã c¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy. - Nhµ n­íc th«ng qua ng©n hµng Nhµ n­íc chØ ®¹o c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp vay nh÷ng kho¶n tiÒn lín b¶o ®¶m thu mua cµ phª xuÊt khÈu kÞp thêi. §Æc biÖt lµ thêi gian hoµn vèn cÇn nghiªn cøu kÐo dµi h¬n ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ thêi gian tiªu thô ®­îc cµ phª víi gi¸ cao. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc gi÷ l¹i sè tiÒn hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, t¹o cho hä l­îng vèn lín ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã ChÝnh phñ nªn bæ sung thªm vèn l­u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã l­îng tån kho lín. - TiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp b»ng c¸ch b¸n mét phÇn së h÷u cho ngay nh÷ng c«ng nh©n n«ng tr­êng, c¸c c«ng ty cña VINACAFE. - VÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi: trong thêi gian tíi chóng ta sÏ cÇn mét l­îng vèn lín ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ph­¬ng h­íng chung lµ chóng ta chØ khuyÕn khÝch c¸c dù ¸n theo h×nh thøc liªn doanh, kh«ng khuyÕn khÝch ®Çu t­ 100% vèn n­íc ngoµi. Nh­ vËy gióp chóng ta qu¶n lý tèt h¬n viÖc sö dông tµi nguyªn, ®ång thêi ng¨n chÆn n¹ “®Çu t­ chui” cña c¸c v¨n phßng n­íc ngoµi. KhuyÕn khÝch liªn doanh trong lÜnh vùc chÕ biÕn, v× chØ cã liªn doanh trong khu vùc nµy th× chóng ta míi cã hy väng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu. 2.4. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu. §©y lµ mét nhiÖm vô võ cÊp b¸ch, võa l©u dµi cña Nhµ n­íc ®Ó phï hîp víi sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ më ®ång thêi hoµ nhËp víi xu thÕ chung cña khu vùc vµ thÕ giíi. - DÇn dÇn tiÕn tíi xo¸ bá chÕ ®é c¬ quan chñ qu¶n. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sÏ lµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong x· héi cã ®¨ng ký kinh doanh vµ thùc hiÖn theo ph¸p luËt vµ cã ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ hµnh vi kinh doanh cña hä. + Nhµ n­íc cÇn h¹n chÕ tèi ®a c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hµnh b»ng hµnh chÝnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Khi cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu tiÕt l¹i, khuyÕn khÝch ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× nªn sö dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ lµ chñ yÕu. + Lo¹i bá chÕ ®é h¹n chÕ ng­êi trùc tiÕp tham gia xuÊt nhËp khÈu. CÇn nghiªn cøu viÖc qu¶n lý xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng theo kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng vµ chØ nªn ¸p dông ®èi víi hai mÆt hµng lµ g¹o vµ x¨ng dÇu. Sè cßn l¹i nªn sö dông chÝnh s¸ch thuÕ. §ång thêi Ên ®Þnh c¸c mÆt hµng cÊm nhËp, cÊm xuÊt theo ph¸p luËt. - C¶i tiÕn chÕ ®é tµi chÝnh ng©n hµng cho phï hîp víi c¬ chÕ míi: kh«ng nªn c¨n cø vµo chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ó cho vay vèn kinh doanh mµ ph¶i c¨n cø vµo kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt vµ cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn cña c¸c doanh nghiÖp. - Bé Th­¬ng m¹i cÇn nghiªn cøu chÕ ®é trî cÊp xuÊt khÈu vµ c¸c quy chÕ vÒ h×nh thµnh quü nµy ®Ó khi cÇn thiÕt cã thÓ trî cÊp gi¸n tiÕp hoÆc trùc tiÕp cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. - Bé Th­¬ng m¹i cÇn nghiªn cøu thµnh lËp “Trung t©m khuÕch tr­¬ng th­¬ng m¹i” (Trade promotion centre) ®Ó lµm c«ng t¸c thóc ®Èy xuÊt khÈu vµ lµ ®Çu mèi ®Æt quan hÖ trao ®æi kim nghiÖm víi tæ chøc nµy ë mét sè n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. 2.5. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt khÈu cµ phª. ViÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª hiÖn nay cßn ph©n t¸n thiÕu tËp trung. Ngoµi sù qu¶n lý cña hai ®¬n vÞ chuyªn tr¸ch vÒ cµ phª lµ Vinacafe vµ Vicofa th× cßn mét sè c¬ quan trong c¸c Bé vµ tæ chøc Nhµ n­íc ®ang chÞ tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng mÆt kh¸c nhau ®èi víi ho¹t ®éng cña ngµnh cµ phª. C¸ch tæ chøc nµy hoµn toµn kh¸c víi c¸c n­íc s¶n xuÊt cµ phª trªn thÕ giíi hä (hä th­êng cã mét tæ chøc chuyªn tr¸ch phô tr¸ch toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh). Kinh nghiÖm cho thÊy m« h×nh nµy ®­îc nhiÒu n­íc s¶n xuÊt cµ phª thùc hiÖn qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ cã thÓ kÕt hîp l¹i ®­îc nh÷ng nç lùc. Do vËy, muèn ph¸t triÓn m¹nh bÒn v÷ng vµ c¹nh tranh thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, chóng ta cÇn ¸p dông cã chän läc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ nh÷ng n­íc s¶n xuÊt cµ phª thµnh c«ng trªn thÕ giíi. BiÖn ph¸p hiÖn nay lµ nhanh chãng thµnh lËp mét tæ chøc liªn kÕt ®­îc mäi ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt còng nh­ xuÊt khÈu (cã thÓ ph¸t triÓn tõ Vinacafe hoÆc Vicofa). Tæ chøc nµy kh«ng chØ liªn kÕt vÒ mÆt kinh tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc mµ cÇn më réng cho sù tham gia cña khu vùc t­ nh©n kinh doanh cµ phª. Nã ®ãng vai trß lµ mét tæ chøc chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm ®èi víi toµn ngµnh cµ phª ViÖt Nam bao gåm: s¶n xuÊt, thÞ tr­êng, chÕ biÕn, xuÊt khÈu,... Tæ chøc nµy sÏ x©y dùng vµ qu¶n lý mét hÖ thèng kho ®Ó tÝch tr÷ vµ b¶o qu¶n cµ phª. ViÖc x©y dùng hÖ thèng kho cã t¸c dông gióp chóng ta chñ ®éng ®­îc tr­íc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi (khi gi¸ gi¶m ta cã hÖ thèng kho ®Ó gi÷ hµng l¹i, khi gi¸ cao th× ta cã hµng ngay ®Ó xuÊt), ®ång thêi nã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó n­íc ta gia nhËp ACPC. HÖ thèng kho nµy còng sÏ ®­îc dïng ®Ó lµm dÞch vô cho c¸c nhµ kinh doanh xuÊt khÈu b¶o qu¶n hµng ho¸ cña m×nh. Kinh phÝ ban ®Çu cã thÓ do Nhµ n­íc cÊp, nh­ng sau ®ã chñ yÕu lÊy tõ nguån thu trªn mçi tÊn cµ phª xuÊt khÈu mµ nã cÊp giÊy phÐp vµ kho¶n ®ãng gãp th­êng niªn cña c¸c héi viªn. Tuy ho¹t ®éng ®éc lËp nh­ng nã l¹i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch d­íi sù gi¸m s¸t cña ChÝnh phñ, Bé N«ng nghiÖp, Bé Th­¬ng m¹i,... VÞ trÝ vai trß cña tæ chøc nµy cã thÓ vÝ nh­ vÞ trÝ vai trß cña phßng C«ng nghiÖp vµ phßng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam ®èi víi ho¹t ®éng c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i ë n­íc ta. IV-/ Mét sè kiÕn nghÞ. Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam trong thêi gian qua, em xin cã mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: 1. Nhµ n­íc cÇn coi cµ phª lµ c©y trång mòi nhän, cã nhiÒu tiÒm n¨ng khai th¸c vµ cÇn x¸c ®Þnh râ ®©y lµ mét mÆt hµng chñ lùc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp - c©y c«ng nghiÖp - n«ng s¶n xuÊt khÈu ®Ó cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn hîp lý. Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cµ phª lín, kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®­îc quyÒn tÝch luü tËp trung t­ b¶n ®Ó cã nguån vèn l­u ®éng ®ñ m¹nh, chñ ®éng thu mua s¶n phÈm cña ng­êi s¶n xuÊt vµ lµm tèt c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 2. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch b¶o hé cho ng­êi s¶n xuÊt cµ phª ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn duy tr× ph¸t triÓn vµ th©m canh n¨ng suÊt c©y trång khi møc gi¸ cµ phª xuèng ngang b»ng hoÆc thÊp h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt. 3. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã hiÖu qu¶ cao ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy cã ®ñ m¹nh vÒ tµi chÝnh, ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay, cã ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng ®Ó c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. §ång thêi nghiªn cøu c¸c h×nh thøc hç trî vèn ®Ó c¸c chñ v­ên cµ phª, c¸c ®¬n vÞ chuyªn doanh cµ phª ë ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cho ng­êi lao ®éng. ChÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cÇn ph¶i hîp lý, linh ho¹t. Cô thÓ lµ thuÕ ®Êt n«ng nghiÖp cÇn ®Þnh ra theo h¹ng ®Êt. Kh«ng nªn c¨n cø theo n¨ng suÊt thùc thu hµng n¨m trªn m¶nh ®Êt ®ã ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi s¶n xuÊt ®Çu t­ t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. 4. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª, kh«ng nªn ®Ó t×nh tr¹ng qu¸ nhiÒu ®¬n vÞ kiÓm tra chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu nh­ hiÖn t¹i mµ thiÕu kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô cµ phª. 5. Ngµnh cµ phª cÇn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cµ phª xuÊt khÈu, nhÊt lµ cµ phª chÕ biÕn d¹ng thµnh phÈm, ®ång thêi ph¶i n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÕ giíi. 6. Ngµnh cµ phª cÇn cã chiÕn l­îc thÞ tr­êng cô thÓ, ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ thÞ tr­êng vµ cÇn cã chiÕn dÞch tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, më réng kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, x©y dùng nh÷ng b¹n hµng lín æn ®Þnh l©u dµi, ®ång thêi tranh thñ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cho th©m canh vµ më réng s¶n xuÊt cµ phª nhÊt lµ trong kh©u chÕ biÕn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu. 7. X©y dùng vµ cñng cè hÖ thèng th«ng tin trong toµn ngµnh cµ phª, th­êng xuyªn liªn tôc ®Ó n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c, thèng nhÊt trong c«ng t¸c kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tranh thñ thêi c¬ thuËn lîi trong kinh doanh. 8. CÇn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ng­êi lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cµ phª vµ nhÊt lµ ®éi ngò lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cã ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc trong ho¹t ®éng tiÕp thÞ vµ kinh doanh cµ phª. kÕt luËn Cµ phª lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam, lµ s¶n phÈm quan träng thu nhiÒu ngo¹i tÖ gãp phÇn cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. MÆc dï c©y cµ phª tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n th¨ng trÇm, nh­ng nã lu«n lµ c©y c«ng nghiÖp mòi nhän, chiÕn l­îc, g¾n liÒn víi cuéc sèng vµ sù ®æi ®êi cña hµng v¹n ng­êi s¶n xuÊt, trong ®ã cã nhiÒu ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi. ViÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª lu«n lµ mèi quan t©m, lµ môc tiªu l©u dµi cña chóng ta. Tuy nhiªn trong thêi gian qua, viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt cµ phª mét c¸ch qu¸ nhanh, ®ång thêi víi sù biÕn ®éng m¹nh cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi, lµm cho chóng ta ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Thùc tÕ ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch ®óng ®¾n nh»m h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n, ®­a ngµnh cµ phª ViÖt Nam thùc sù trë thµnh mét ngµnh hµng kinh tÕ mòi nhän trong thêi kú ®Çu cña sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc. LuËn v¨n “Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam giai ®o¹n 2002-2010” ®· c¨n cø vµo thùc tr¹ng cña ngµnh cµ phª trong thêi gian qua tõ ®ã nªu lªn sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2002-2010 vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam giai ®o¹n 2002-2010. Tµi liÖu tham kh¶o 1-/ Gi¸o tr×nh KTPT - Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n - NXB Gi¸o dôc 1997. 2-/ Gi¸o tr×nh kinh tÕ ngo¹i th­¬ng - NXB Thèng kª 1996. 3-/ Kü thuËt trång trät, ch¨m sãc, chÕ biÕn cµ phª - NXB N«ng nghiÖp 1999 4-/ C¸c b¸o c¸o xuÊt khÈu cµ phª hµng n¨m cña Vô xuÊt nhËp khÈu, Bé Th­¬ng m¹i. 5-/ C¸c b¸o c¸o hµng n¨m vÒ t×nh h×nh th­¬ng m¹i cña Vô KHTK, Bé Th­¬ng m¹i. 6-/ C¸c b¸o c¸o hµng n¨m cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam. 7-/ Dù th¶o v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi VIII cña §¶ng - §¶ng CSVN th¸ng 12/1997. 8-/ V¨n kiÖn §H ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII §¶ng CSVN - NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1998 9-/ GS-TS Lª Duy Th­íc - C©y cµ phª ViÖt Nam, Kü thuËt trång. Dù b¸o ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2002-2010, NXB N«ng nghiÖp 1998. 10-/ Tæng quan ph¸t triÓn c©y cµ phª ViÖt Nam - ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - Hµ Néi 2000. 11-/ Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 - Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 12-/ §oµn TriÖu Nh¹n vµ Hoµng Thanh TiÖm, c©y cµ phª ë ViÖt Nam, Hµ Néi - 2000 13-/ Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam - c¸c sè n¨m 2001,2002. 14-/ Niªn gi¸m thèng kª - Tæng côc thèng kª. 15-/ T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn c¸c sè n¨m 2000, 2001, 2002 16-/ Cµ phª ViÖt Nam c¸c sè n¨m 2001,2002 17-/ ViÖt Nam Economic Times môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc70908432-CA-Phe-Tham-Khao.doc
Luận văn liên quan