Đề tài Quản lý bán hàng bằng mã vạch

1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, với sự phát triển cao của công nghệ mô hình quản lý hàng hóa truyền thống không còn phù hợp nữa thay vào đó người ta đưa mã vạch (Barcode) vào để quản lý. Với sự ra đời của mã vạch đã giúp đỡ những người trực tiếp làm việc với mặt hàng có dán mã vạch rất nhiều, năng suất lao động và hiệu quả công việc tăng lên. Nó thực sự đem lại lợi ích rất lớn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Với những lý do thiết thực đó em đã chọn nghiên cứu và xây dựng để tài: “Quản lý bán hàng bằng mã vạch”. 2. Nội dung nghiên cứu Phần 1: Tìm hiểu về mã vạch Mã vạch (BarCode): là hình ảnh tập hợp ký hiệu các vạch (đậm, nhạt, dài, ngắn) thành nhóm vạch và định dạng khác nhau để các máy đọc gắn đầu Laser (như máy quét Scanner) nhận và đọc được các ký hiệu đó. Bằng công nghệ thông tin, các mã vạch này được chuyển hóa và lưu trữ vào ngân hàng Server. Hiện nay có rất nhiều loại mã vạch như: mã UPC, mã EAN, mã code 128, code 39, . Trong đó đáng chú ý là mã EAN với phiên bản 13 chữ số gọi là mã EAN-13. Mã vạch EAN-13 là loại mã được sử dụng phổ biến cho tất cả các mặt hàng dán mã vạch có đăng ký lưu thông hợp pháp trên thị trường. Lợi ích khi các doanh nghiệp đăng ký mã vạch cho mặt hàng: - Trong mỗi quốc gia, các doanh nghiệp, các nhà cung cấp sẽ thuận lợi khi quản lý, phân phối; biết được xuất xứ, nguồn gốc của mỗi loại sản phẩm. - Trong giao lưu thương mại quốc tế, các nhà sản xuất, các nhà cung cấp tránh được các hiện tượng gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng; sản phẩm hàng hóa có thể lưu thông trôi nổi toàn cầu mà vẫn biết được lai lịch của nó cũng như đảm bảo độ chính xác về giá cả và thời gian giao dịch rất nhanh. - Trong giao dịch mua bán, kiểm soát được tên hàng, mẫu mã, quy cách, giá cả xuất, nhập kho hàng không bị nhầm lẫn, nhanh chóng và thuận tiện. Phần 2: Tổng quan về đề tài Chương 1: Khảo sát hiện trạng Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống Chương 3: Cài đặt chương trình Chương trình “Quản lý bán hàng bằng mã vạch” cung cấp nhiều tính năng như: chức năng bán hàng, tự động tính tiền trả tiền và phụ tiền cho khách hàng, chức năng thống kê, in ấn và thanh toán nợ rất linh hoạt, . Đặc biệt là chức năng tự động tạo và in ấn nhãn mã vạch theo tiêu chuẩn EAN-13 rất tiện lợi. Sử dụng chức năng này cùng một máy in bằng công nghệ in nhiệt sẽ in được nhãn mã vạch theo tiêu chuẩn EAN-13 đạt kết quả tốt mà lại rất tiết kiệm cho doanh nghiệp trong việc đầu tư mua phần mềm in nhãn mã vạch và máy in nhãn mã vạch chuyên dụng (giá của một máy in nhãn mãvạch chuyên dụng cỡ trung trên 2.000 USD). 3. Kết luận Chương trình “Quản lý bán hàng bằng mã vạch” sẽ giải quyết được nhược điểm của mô hình quản lý bán hàng truyền thống trước đây. Chương trình có thể cài đặt trên mạng nội bộ sử dụng bán hàng với nhiều quầy và gian hàng khác nhau. Khi đưa công nghệ quản lý bằng mã vạch vào doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu suất công việc, giảm thiểu thời gian quản lý theo thủ công, tăng cường độ chính xác và do đó giảm tiêu cực trong quản lý, nâng cao tầm vóc của công ty.

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý bán hàng bằng mã vạch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Nãi §Çu Khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¸c ph­¬ng thøc qu¶n lý truyÒn thèng sÏ trë nªn cång kÒnh vµ khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao ®ã. §Ó xö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶, ®ßi hái ph¶i cã sù hæ trî cña mét c«ng cô hiÖn ®¹i ®ã chÝnh lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng x· héi lµm thay ®æi c¸ch nh×n s©u s¾c ®Õn phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña con ng­êi. C«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh trô cét chÝnh cña nÒn kinh tÕ vµ nghiªn cøu khoa häc ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. Ph¹m vi øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin cµng ®­îc më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc: truyÒn th«ng, ®o l­êng, tù ®éng hãa, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ x· héi...Nh÷ng lîi Ých mµ c¸c phÇn mÒm øng dông mang l¹i lµ ®¸ng kÓ nh­: l­u tr÷, xö lý, t×m kiÕm th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c, khoa häc, gi¶m bít nh©n lùc c«ng søc, tiÒn cña vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cao cña c«ng nghÖ m« h×nh qu¶n lý hµng hãa cæ ®iÓn nh­ x­a kh«ng cßn phï hîp n÷a thay vµo ®ã ng­êi ta ®­a m· v¹ch (Barcode) vµo ®Ó qu¶n lý. Víi sù ra ®êi cña m· v¹ch ®· gióp ®ì nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm viÖc víi mÆt hµng cã d¸n m· v¹ch rÊt nhiÒu tiÖn lîi lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc t¨ng lªn, chi phÝ lao ®éng gi¶m. Nã thùc sù ®em l¹i lîi Ých rÊt lín cho c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy nay. Víi nh÷ng lý do thiÕt thùc ®ã em lùa chän lµm ®Ò tµi: “qu¶n lý b¸n hµng b»ng m· v¹ch”. Víi ch­¬ng tr×nh nµy ngoµi chøc n¨ng b¸n hµng cßn cã thÓ in m· v¹ch cña s¶n phÈm theo tiªu chuÈn EAN-13 tËn dông m¸y vi tÝnh vµ m¸y in b»ng c«ng nghÖ in nhiÖt tùa nh­ m¸y Fax vÉn in tèt mµ kh«ng ph¶i ®Çu t­ thªm m¸y in nh·n m· v¹ch chuyªn dông. M· v¹ch EAN-13 lµ lo¹i m· ®­îc sö dông phæ biÕn cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng d¸n m· v¹ch cã ®¨ng ký l­u th«ng hîp ph¸p trªn thÞ tr­êng. M· v¹ch EAN-13 còng cã thÓ ¸p dông cho néi bé mét cöa hµng, siªu thÞ sö dông ®Ó qu¶n lý hµng hãa. LuËn v¨n gåm: PhÇn 1: T×m hiÓu vÒ m· v¹ch PhÇn 2: Tæng quan vÒ ®Ò tµi Ch­¬ng 1: Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng Ch­¬ng 2: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng Ch­¬ng 3: Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh Vinh, Ngµy 05 th¸ng 05 n¨m 2006. PhÇn 1: T×m hiÓu vÒ m· v¹ch 1. M· sè hµng hãa M· sè hµng hãa ký hiÖu b»ng mét d·y ch÷ sè nguyªn thÓ hiÖn nh­ mét thÎ ®Ó chøng minh hµng hãa vÒ xuÊt xø s¶n xuÊt, l­u th«ng cña nhµ s¶n xuÊt trªn mét quèc gia (vïng) nµy tíi c¸c thÞ tr­êng trong n­íc hoÆc ®Õn mét quèc gia (vïng) kh¸c trªn kh¾p c¸c ch©u lôc. Bëi vËy, mçi lo¹i hµng hãa sÏ ®­îc in vµo ®ã (g¾n cho s¶n phÈm) mét d·y sè duy nhÊt. §©y lµ mét sù ph©n biÖt s¶n phÈm hµng hãa trªn tõng quèc gia (vïng) kh¸c nhau, t­¬ng tù nh­ sù kh¸c biÖt vÒ m· sè ®iÖn tho¹i. Trong viÔn th«ng ng­êi ta còng quy ®Þnh m· sè, m· vïng kh¸c nhau ®Ó liªn l¹c nhanh, ®óng, kh«ng bÞ nhÇm lÉn. 2. §Þnh nghÜa m· v¹ch §Ó tiÖn dông cho qu¸ tr×nh qu¶n lý hµng hãa b»ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc tù ®éng ng­êi ta m· hãa m· sè hµng hãa thµnh m· v¹ch ®Ó cho m¸y quÐt cã thÓ ®äc ®­îc. Kh¸i niÖm vÒ m· v¹ch (BarCode): lµ h×nh ¶nh tËp hîp ký hiÖu c¸c v¹ch (®Ëm, nh¹t, dµi, ng¾n) thµnh nhãm v¹ch vµ ®Þnh d¹ng kh¸c nhau ®Ó c¸c m¸y ®äc g¾n ®Çu Laser (nh­ m¸y quÐt Scanner) nhËn vµ ®äc ®­îc c¸c ký hiÖu ®ã. B»ng c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c m· v¹ch nµy ®­îc chuyÓn hãa vµ l­u tr÷ vµo ng©n hµng Server. M· v¹ch cã thÓ m· hãa ®ñ lo¹i th«ng tin liªn quan ®Õn hµng hãa nh­: M· quèc gia xuÊt xø Sè hiÖu linh kiÖn Sè nhËn diÖn ng­êi b¸n, nhµ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp N¬i l­u tr÷ hµng hãa Ngµy nhËn Tªn sè hiÖu kh¸ch hµng Gi¸ s¶n phÈm Sè hiÖu l« hµng vµ sè seri v.v...... 3. C¸c lo¹i m· v¹ch Tïy theo dung l­îng th«ng tin, d¹ng thøc th«ng tin ®­îc m· hãa còng nh­ môc ®Ých sö dông mµ ng­êi ta chia ra lµm nhiÒu lo¹i, trong ®ã cã c¸c d¹ng th«ng dông trªn thÞ tr­êng mµ ta thÊy gåm cã: UPC, EAN, Code 39, Interleaved 2 of 5, Codabar vµ Code 128, c¸c lo¹i m· 2D. Ngoµi ra, trong mét sè lo¹i m· v¹ch ng­êi ta cßn ph¸t triÓn nhiÒu phiªn b¶n kh¸c nhau, cã môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. Nh­ UPC cã c¸c version lµ UPC-A, UPC-B, UPC-C, UPC-D vµ UPC-E; EAN cã c¸c version EAN-8, EAN-13, EAN-14, Code 128 gåm cã code 128-Auto, code 128-A, code 128-B, code 128-C. 3.1. UPC - Universal Product Code UPC lµ mét ký hiÖu m· hãa sè ®­îc ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm øng dông vµo n¨m 1973. Ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm ®· ph¸t triÓn hÖ thèng nµy nh»m g¸n m· sè kh«ng trïng lÆp cho tõng s¶n phÈm. Ng­êi ta sö dông UPC nh­ “giÊy phÐp b»ng sè” cho c¸c s¶n phÈm riªng lÎ. UPC gåm cã 2 phÇn: PhÇn m· v¹ch mµ m¸y cã thÓ ®äc ®­îc vµ phÇn sè mµ con ng­êi cã thÓ ®äc ®­îc. Sè cña UPC gåm cã 12 ký sè, kh«ng bao gåm c¸c ký tù. §ã lµ c¸c m· sè dïng ®Ó nhËn diÖn mçi s¶n phÈm tiªu dïng riªng biÖt. Trong ®ã: Mét ký sè ®Çu lµ ký sè hÖ thèng N¨m ký sè tiÕp theo lµ m· cña doanh nghiÖp hay nhµ s¶n xuÊt N¨m ký sè tiÕp theo n÷a lµ m· s¶n phÈm. Ký sè cuèi cïng lµ ký sè kiÓm tra, x¸c nhËn tÝnh chÝnh x¸c cña toµn bé sè UPC. 3.2. EAN – European Article Number M· EAN lµ b­íc kÕ tiÕp cña UPC, vÒ c¸ch m· hãa nã còng gièng nh­ UPC nh­ng vÒ dung l­îng nã gåm 8, 13 hoÆc 14 ký sè. EAN cã nhiÒu phiªn b¶n nh­: EAN-8, EAN-13, EAN-14. Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ EAN-13 ®©y lµ lo¹i m· v¹ch phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi, c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng hãa sö dông EAN-13 ®Ó ®Æt tªn cho mÆt hµng cña m×nh. CÊu tróc cña EAN-13 + M· sè EAN-13 lµ 1 d·y sè gåm 13 ch÷ sè nguyªn (tõ sè 0 ®Õn sè 9), trong d·y sè chia lµm 4 nhãm, mçi nhãm cã ý nghÜa nh­ sau: - Nhãm 1: Tõ tr¸i sang ph¶i, ba ch÷ sè ®Çu lµ m· sè vÒ quèc gia - Nhãm 2: TiÕp theo gåm bèn ch÷ sè lµ m· sè vÒ doanh nghiÖp. - Nhãm 3: TiÕp theo gåm n¨m ch÷ sè lµ m· sè vÒ hµng hãa. - Nhãm 4: Sè cuèi cïng (bªn ph¶i) lµ sè vÒ kiÓm tra Theo quy ­íc trªn, sè kiÓm tra (C) cã ý nghÜa vÒ qu¶n lý ®èi víi viÖc ®¨ng nhËp, ®¨ng xuÊt cña c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng hãa cña tõng lo¹i doanh nghiÖp. C¸ch x¸c ®Þnh (C) ®­îc minh häa theo vÝ dô sau: VÝ dô: M· sè 8 9 3 3 4 8 1 0 0 1 0 6 - C: B­íc 1 - X¸c ®Þnh nguån gèc hµng hãa: 893 lµ m· sè hµng hãa cña quèc gia ViÖt Nam; 3481 lµ m· sè doanh nghiÖp thuéc quèc gia ViÖt Nam; 00106 lµ m· sè hµng hãa cña doanh nghiÖp. B­íc 2 - X¸c ®Þnh C. Tæng gi¸ trÞ cña c¸c sè thø tù lÎ (trõ sè C), ta cã : 8+3+4+1+0+0=16 (1) Tæng gi¸ trÞ cña c¸c sè thø tù ch½n, ta cã:9+3+8+0+1+6=27 (2) Nh©n tæng cña (2) víi 3, ta cã: 27 x 3 = 81 (3) Céng gi¸ trÞ (1) víi (3), ta cã : 16 + 81 = 97 (4) LÊy gi¸ trÞ cña (4) lµm trßn theo béi sè cña 10 (tøc lµ 100) s¸t nhÊt víi gi¸ trÞ cña (4) trõ ®i gi¸ trÞ cña (4) ta cã: 100 - 97 = 3. Nh­ vËy C = 3. Trong tr­êng hîp nµy m· sè EAN - VN 13 cã m· sè hµng hãa ®Çy ®ñ lµ: 893 3481 00106 3 C¸c ký sè cña mét sè quèc gia th«ng dông nh­ sau: 00-13: USA & Canada 20-29:In-Store Func 30-37: France 40-44: Germany 45: Japan (also 49) 46: Russian Federation 471: Taiwan 474: Estonia 475: Latvia 477: Lithuania 479: Sri Lanka 480: Philippines 482: Ukraine 484: Moldova 485: Armenia 486: Georgia 487: Kazakhstan 489: Hong Kong 49: Japan (JAN-13) 50: United Kingdom 520: Greece 528: Lebanon 529: Cyprus 531: Macedonia 535: Malta 539: Ireland 54: Belgium & Luxembourg 560: Portugal 569: Iceland 57: Denmark 590: Poland 594: Romania 599: Hungary 600 & 601: South Africa 609: Mauritius 611: Morocco 613: Algeria 619: Tunisia 622: Egypt 625: Jordan 626: Iran 64: Finland 690-692: China 70: Norway 729: Israel 73: Sweden 740: Guatemala 741: El Salvador 742: Honduras 743: Nicaragua 744: Costa Rica 746:Dominican Republic 750: Mexico 759: Venezuela 76: Switzerland 770: Colombia 773: Uruguay 775: Peru 777: Bolivia 779: Argentina 780: Chile 784: Paraguay 785: Peru 786: Ecuador 789: Brazil 80 - 83: Italy 84: Spain 850: Cuba 858: Slovakia 859: Czech Republic 860: Yugloslavia 869: Turkey 87: Netherlands 880: South Korea 885: Thailand 888: Singapore 890: India 893: Vietnam 899: Indonesia 90 & 91: Austria 93: Australia C¸ch m· hãa m· sè hµng hãa thµnh m· v¹ch cña m· EAN-13 C¸c ®­êng kÎ cña m· v¹ch ®é dµy máng theo 4 tû lÖ lµ: ´15, ´30, ´45, ´60. + Gäi thñ tôc vÏ c¸c ®­êng kÎ mµu tr¾ng theo tû lÖ nh­ trªn lµ: Space15, Space30, Space45, Space60. + Gäi thñ tôc vÏ c¸c ®­êng kÎ mµu ®en theo tû lÖ nh­ trªn lµ: Line15, Line30, Line45, Line60. + 7 ch÷ sè ®Çu tiªn tõ tr¸i sang ph¶i, t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9 cã c¸c thñ tôc t­¬ng øng nh­ sau: - Left0: Space30, Line30, Space15, Line15, Space15. - Left1: Space15, Line30, Space30, Line15, Space15. - Left2: Space15, Line15, Space30, Line30, Space15. - Left3: Line60, Space15, Line15, Space15. - Left4: Line15, Space45, Line30, Space15. - Left5: Line30, Space15, Line15, Space15. - Left6: Line15, Space15, Line60, Space15. - Left7: Line45, Space15, Line30, Space15. - Left8: Line30, Space15, Line45, Space15. - Left9: Space30, Line15, Space15, Line30, Space15. + 6 ch÷ sè tiÕp theo phÝa bªn ph¶i, t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9 cã c¸c thñ tôc t­¬ng øng nh­ sau: - Right0: Line45, Space30, Line15, Space15. - Right1: Line30, Space30, Line30, Space15. - Right2: Line30, Space15, Line30, Space15, Space15. - Right3: Line15, Space60, Line15, Space15. - Right4: Line15, Space15, Line45, Space15, Space15. - Right5: Line15, Space30, Line45, Space15. - Right6: Line15, Space1, Line15, Space45, Space15. - Right7: Line15, Space45, Line15, Space15, Space15. - Right8: Line15, Space30, Line13, Space30, Space15. - Right9: Line45, Space15, Line15, Space15, Space15. 3.3. Code 39 Code 39 lµ lo¹i m· v¹ch kh«ng cã chiÒu dµi cè ®Þnh vÒ mÆt ký sè vµ nã cã thÓ chøa c¸c ch÷ c¸i. Nh­ng nh­îc ®iÓm cña nã lµ m· v¹ch t­¬ng ®èi nhiÒu. Code 39 th­êng ®­îc dïng trong b¸n lÎ vµ s¶n xuÊt. Bé ký tù gåm c¸c ch÷ c¸i hoa vµ c¸c ký sè tõ 0 ®Õn 9. 3.4. Interleaved 2 of 5 Interleaved 2 of 5 lµ mét lo¹i m· v¹ch chØ m· hãa c¸c sè chø kh«ng m· hãa ký tù. ¦u ®iÓm cña Interleaved 2 of 5 lµ nã cã ®é dµi cã thÓ thay ®æi ®­îc vµ ®é nÐn cña m· v¹ch rÊt cao nªn cã thÓ l­u tr÷ ®­îc nhiÒu l­îng th«ng tin h¬n trong mét kho¶ng kh«ng gian kh«ng lín l¾m. 4. T¹o ra m· v¹ch M· v¹ch cã thÓ in trùc tiÕp lªn bao b× cña s¶n phÈm hoÆc in lªn nh·n vµ d¸n lªn s¶n phÈm. Tr­êng hîp in trùc tiÕp lªn bao b× lóc ®ã m· v¹ch sÏ lµ mét phÇn trong kiÓu d¸ng nãi chung cña bao b× s¶n phÈm, nã sÏ ®­îc in b»ng c«ng nghÖ in bao b× (th­êng lµ in Offset). Nh­ng ®iÓm quan träng nhÊt lµ ®a sè c¸c tr­êng hîp, m· v¹ch th­êng ®­îc in lªn nh·n vµ d¸n trªn s¶n phÈm vµ th­êng ®­îc in víi sè l­îng rÊt nhiÒu theo s¶n phÈm s¶n xuÊt, do ®ã cÇn ph¶i cã c¸c lo¹i m¸y in chuyªn dông cïng víi c¸c phÇn mÒm hç trî míi ®¶m tr¸ch ®­îc. M¸y in nh·n (Label Printer): lµ lo¹i m¸y in chuyªn dông dïng ®Ó t¹o nh·n cho s¶n phÈm, c¸c lo¹i m¸y in nµy ®Æc biÖt hç trî viÖc in m· v¹ch víi quy m« chuyªn nghiÖp. C¸c lo¹i m¸y in nh·n kh«ng dïng c«ng nghÖ in Laser, in phun hay in kim mµ dïng c«ng nghÖ in nhiÖt nh­ m¸y Fax. PhÇn mÒm in nh·n: th­êng c¸c h·ng s¶n xuÊt m¸y in nh·n ®Òu cã phÇn mÒm in nh·n vµ driver cña m¸y in nh·n kÌm theo trªn mét ®Üa CD. PhÇn mÒm in nh·n do h·ng cung cÊp kÌm theo m¸y th­êng hç trî nhiÒu tiÖn Ých cho m¸y, tuy nhiªn, còng cã mét sè phÇn mÒm in nh·n do c¸c h·ng kh¸c s¶n xuÊt cã thÓ dïng chung cho nhiÒu lo¹i m¸y. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c phÇn mÒm in nh·n lµ møc ®é hç trî c¸c tiÖn Ých, c¸c driver vµ c¸c lo¹i m· v¹ch. 5. §äc m· v¹ch §Ó ®äc m· v¹ch ng­êi ta dïng thiÕt bÞ gäi lµ m¸y quÐt m· v¹ch (barcode scanner), ®©y lµ mét thiÕt bÞ ®Çu ®äc quang häc dïng tia laser. Khi nh×n vµo ký hiÖu m· v¹ch trªn mét mÆt hµng, cã khi ng­êi ta thÊy mét d·y sè n»m ngay bªn d­íi ký hiÖu m· v¹ch ®ã nh­ng còng cã khi kh«ng cã g× c¶. VÊn ®Ò cã sè hay kh«ng cã sè lµ do phÇn mÒm in m· v¹ch t¹o ra gióp cho con ng­êi cã thÓ nhËn d¹ng ®­îc b»ng m¾t th­êng, nã chØ quan träng ®èi víi con ng­êi chø kh«ng quan träng ®èi víi m¸y v× m¸y kh«ng hiÓu ®­îc c¸c con sè nµy mµ chØ cã thÓ ®äc ®­îc chÝnh b¶n th©n c¸c ký hiÖu m· v¹ch. §Ó m¸y ®äc ®­îc m· v¹ch th× ký hiÖu m· v¹ch ph¶i râ rµng. M· v¹ch sau khi quÐt sÏ ®­îc gi¶i m· b»ng mét phÇn mÒm ®Ó cho ra m· sè ban ®Çu. Tïy theo c«ng nghÖ ®ang dïng vµ tïy theo lo¹i m¸y quÐt, m¸y ®äc sÏ ®­îc gi¶i m· b»ng mét phÇn mÒm th«ng th­êng nh­ Notepad, Wordpad,.. 6. TiÖn Ých khi c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký m· sè m· v¹ch Trong mçi quèc gia, c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ cung cÊp sÏ thuËn lîi khi qu¶n lý, ph©n phèi; biÕt ®­îc xuÊt xø, nguån gèc cña mçi lo¹i s¶n phÈm. Trong giao l­u th­¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c nhµ cung cÊp tr¸nh ®­îc c¸c hiÖn t­îng gian lËn th­¬ng m¹i, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi tiªu dïng; s¶n phÈm hµng hãa cã thÓ l­u th«ng tr«i næi toµn cÇu mµ vÉn biÕt ®­îc lai lÞch cña nã còng nh­ ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ gi¸ c¶ vµ thêi gian giao dÞch rÊt nhanh. Trong giao dÞch mua b¸n, kiÓm so¸t ®­îc tªn hµng, mÉu m·, quy c¸ch, gi¸ c¶ xuÊt, nhËp kho hµng kh«ng bÞ nhÇm lÉn vµ nhanh chãng, thuËn tiÖn. ë ViÖt Nam, ChÝnh phñ ®· giao cho Bé Khoa Häc vµ C«ng NghÖ lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ EAN-VN. Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng lµ ®¹i diÖn cña EAN-VN vµ lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña EAN quèc tÕ. ViÖc ®¨ng ký vµ cÊp MS - MV cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó g¾n trªn c¸c s¶n phÈm ®Òu do c¬ quan Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng qu¶n lý, ph©n phèi cho c¸c tæ chøc hîp ph¸p kh¸c thùc hiÖn hoÆc cÊp trùc tiÕp cho doanh nghiÖp. Víi mét chiÕc m¸y in nh·n cì nhá hoÆc trung, mét m¸y quÐt m· v¹ch cÇm tay vµ mét phÇn mÒm in nh·n lµ cã thÓ cho hµng hãa l­u th«ng hîp ph¸p trªn thÞ tr­êng, tr­ng bµy chóng trong c¸c cöa hµng hay siªu thÞ vµ nhanh chãng tÝnh tiÒn b»ng mét phÇn mÒm. C«ng nghÖ nµy rÊt ®¬n gi¶n vµ chi phÝ còng rÊt thÊp mµ hoµn toµn cã thÓ trang bÞ, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn chóng mét c¸ch dÔ dµng. Theo s¬ ®å sau: M¸y in nh·n m· v¹ch Tem m· v¹ch ®­îc d¸n lªn mÆt hµng PhÇn mÒm qu¶n lý vµ m¸y quÐt m· v¹ch Tem m· v¹ch sau khi in PhÇn mÒm in nh·n m· v¹ch PhÇn 2: Tæng quan vÒ ®Ò tµi Ch­¬ng I: Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng I. C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng 1. S¬ ®å tæ chøc: Ban gi¸m ®èc Bé phËn kÕ to¸n Phßng tin häc Bé phËn kho Bé phËn kinh doanh 2. Chøc n¨ng cña mçi bé phËn, phßng ban. Gi¸m ®èc: §iÒu hµnh toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Bé phËn kÕ to¸n: CËp nhËt th«ng tin, l­u vµo chøng tõ sæ s¸ch, thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o kÕt to¸n. Phßng tin häc: Thùc hiÖn viÖc nhËp d÷ liÖu, in nh·n vµ d¸n nh·n m· v¹ch cho mÆt hµng. Bé phËn kho: L­u tr÷ hµng hãa, b¶o qu¶n hµng hãa. Bé phËn kinh doanh: Thùc hiÖn b¸n hµng vµ lËp hãa ®¬n cho kh¸nh hµng. II. M« t¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng 1. Quy tr×nh qu¶n lý nhËp hµng Bé phËn kinh doanh c¨n cø vµo nhu cÇu mua hµng cña kh¸ch hµng, sè hµng tån kho vµ danh s¸ch c¸c lo¹i mÆt hµng ®Ó lËp phiÕu ®Æt hµng. Trong phiÕu ®Æt hµng cã ghi râ th«ng tin vÒ c«ng ty vµ c¸c lo¹i hµng cÇn nhËp vÒ. Bé phËn kinh doanh th«ng qua gi¸m ®èc råi göi ®¬n ®Æt hµng tíi nhµ cung cÊp. Khi hµng vÒ bé phËn kinh doanh lËp phiÕu nhËp hµng bao gåm: th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ nhµ cung cÊp, danh s¸ch mÆt hµng, sè l­îng, ngµy nhËp ®¬n gi¸, theo mÉu cã s½n. Bé phËn kinh doanh chuyÓn phiÕu nhËp hµng sang cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó bé phËn kÕ to¸n lËp phiÕu chi bao gåm: M· nhµ cung cÊp, tªn nhµ cung cÊp, ng­êi nhËn, ®Þa chØ, sè tiÒn ®Ó thanh to¸n cho nhµ cung cÊp. Mçi lÇn nhËp hµng tiÕn hµnh cËp nhËt l¹i danh môc hµng hãa nh­ sè l­îng, ®¬n gi¸, nhËp t¹i kho nµo. 2. Quy tr×nh qu¶n lý b¸n hµng Mçi mÆt hµng ®Òu ®­îc d¸n tem vµ cã in s½n gi¸ b¸n, m· v¹ch, c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn mÆt hµng ®ã (h¹n sö dông..). Nh©n viªn b¸n hµng sÏ quÐt m· v¹ch c¸c mÆt hµng mµ kh¸ch hµng ®· chän vµo m¸y tÝnh ®Ó in hãa ®¬n b¸n hµng cho kh¸ch. NÕu kh¸ch mua tr¶ tiÒn ngay th× bé phËn b¸n hµng bµn giao trùc tiÕp vµ thanh to¸n trùc tiÕp. NÕu kh¸ch hµng lµ tËp thÓ th× cã thÓ ®Æt hµng vµ thanh to¸n tr­íc hoÆc thanh to¸n sau khi nhËn hµng nÕu cßn nî th× l­u hãa ®¬n cã sè tiÒn cßn nî ®ã. NÕu cã ®¬n ®Æt hµng th× trªn ®¬n ghi th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, sè l­îng mua vµ lo¹i hµng mua. Khi cã ®¬n ®Æt hµng th× bé phËn kinh doanh xem xÐt ®¬n ®Æt hµng ®ång thêi so s¸nh l­îng hµng tån kho ®Ó b¸o víi kh¸ch hµng nhËn hµng. Mçi lÇn xuÊt hµng ®Òu ph¶i lµm mét phiÕu xuÊt hµng bao gåm: M· kh¸ch hµng, ®Þa chØ, xuÊt t¹i kho, tªn hµng, sè l­îng, ®¬n gi¸ thµnh tiÒn. LËp hãa ®¬n thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Thµnh tiÒn=sè l­îng*®¬n gi¸ TiÒn VAT = Thµnh tiÒn * ThuÕVAT(%) TiÒn khuyÕn m·i= Thµnh tiÒn * KhuyÕn m·i(%) Thanh to¸n= Thµnh tiÒn + TiÒn VAT - TiÒn khuyÕn m·i 3. Quy tr×nh qu¶n lý kho hµng Bé phËn qu¶n lý kho ®Æt m· sè hµng hãa (M· v¹ch). M· v¹ch lµ bé m· mang tÝnh chÊt ph¸p lý gi÷a siªu thÞ vµ ng­êi tiªu dïng, mçi mét mÆt hµng kinh doanh ®Òu cã mét m· sè riªng biÖt ®Ó ph©n biÖt víi nh÷ng mÆt hµng kh¸c. Mét m· mÆt hµng cã ®é dµi 13 ký tù theo cÊu tróc cña hÖ thèng m· v¹ch barcode quèc tÕ ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã in s½n m· v¹ch cña nhµ s¶n xuÊt. NÕu mét mÆt hµng nµo kh«ng cã s½n m· v¹ch hay nÕu cã mµ m· v¹ch kh«ng cã kh¶ n¨ng tin cËy th× mÆt hµng ®ã sÏ ®­îc dïng m· néi bé cña siªu thÞ lµm m· b¸n hµng. §Æt hµng víi nhµ cung cÊp: h»ng ngµy qu¶n lý kho sÏ thèng kª hµng tån trong kho ®Ó ®Ò xuÊt nhËp hµng lªn tæ tr­ëng tæ qu¶n lý kho. Tæ tr­ëng lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ ®Ò xuÊt c¸c mÆt hµng còng nh­ sè l­îng chñng lo¹i cÇn nhËp. 4. Ho¹t ®éng cña bé phËn kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n còng cã chøc n¨ng gièng nh­ phßng kÕ to¸n cña c¸c tæ chøc kh¸c, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - KÕt to¸n hµng hãa - Thèng kª tiÒn mÆt - Thèng kª nî - LËp b¸o c¸o thuÕ - B¸o c¸o quyÕt to¸n KÕt to¸n hµng hãa: KiÓm tra qu¸ tr×nh nhËp xuÊt hµng hãa, c¸c chøng tõ, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu tr¶ hµng cho nhµ cung cÊp, thèng kª tiÒn mÆt, thèng kª nî 5. Ho¹t ®éng cña phßng tin häc. In tem hµng hãa ChØnh söa th«ng tin b¸n hµng khi kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng LËp b¸o c¸o kinh doanh hµng ngµy LËp b¸o c¸o khi cã nhu cÇu B¸o c¸o hµng tæng hîp theo ®¬n vÞ cung cÊp B¸o c¸o b¸n hµng tæng hîp B¸o c¸o b¸n hµng tæng hîp theo ®¬n vÞ cung cÊp B¸o c¸o chi tiÕt nhËp kho LËp b¶ng c©n ®èi nhËp, xuÊt, tån Thèng kª doanh môc hµng hãa theo nhµ cung cÊp LËp hãa ®¬n nhËp, xuÊt kho. III. Mét sè biÓu mÉu, b¸o c¸o 1. Hãa ®¬n nhËp hµng Hãa ®¬n nhËp hµng Sè seri: 24564123113121 – Sè hãa ®¬n: 111137465464645 STT Tªn mÆt hµng §VT SL Gi¸ mua Gi¸ b¸n sØ Gi¸ b¸n lÎ 1 V¨n häc 10 QuyÓn 120 3,500 3,600 4,000 2 To¸n 10 QuyÓn 100 4,200 4,300 4,500 3 Hãa häc 10 QuyÓn 100 2,300 2,500 2,600 Tæng tiÒn hµng: 1,070,000 Vinh, Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Gi¸m ®èc Ng­êi nhËp Thñ kho (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) Nhµ s¸ch Hoµng Minh §Þa chØ: 43-TrÇn Phó-TP Vinh M· sè : 01 – VT Ban hµnh theo Q§ sè:1141 TC/QD/CDKT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 2. Hãa ®¬n b¸n hµng Hãa ®¬n B¸n hµng Sè seri: 24564123113121 – Sè hãa ®¬n: 111137465464645 Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty thiÕt bÞ tr­êng häc NghÖ An §Þa chØ: 13 Minh Khai – TP Vinh STT Tªn mÆt hµng §VT SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¨n häc 10 QuyÓn 20 3,600 72,000 2 To¸n 10 QuyÓn 10 4,300 34,000 3 Hãa häc 10 QuyÓn 2 2,500 5,000 Tæng tiÒn : 111,000 ThuÕ VAT : 0% KhuyÕn m·i : 0% Thanh to¸n : 111,000 §· tr¶ : 111,000 Cßn nî : 0 Vinh, Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Gi¸m ®èc Ng­êi nhËp Thñ kho (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) Nhµ s¸ch Hoµng Minh §Þa chØ: 43-TrÇn Phó-TP Vinh M· sè : 01 – VT Ban hµnh theo Q§ sè:1141 TC/QD/CDKT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 3. Thèng kª mÆt hµng b¸n ch¹y Thèng kª mÆt hµng b¸n ch¹y Thêi gian thèng kª tõ: 10/02/2006 ®Õn:10/04/2006 STT Tªn mÆt hµng §VT Sè l­îng b¸n §¬n gi¸ 1 V¨n häc 10 QuyÓn 20 3,600 2 To¸n 10 QuyÓn 10 4,300 3 Hãa häc 10 QuyÓn 2 2,500 Vinh, Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Nhµ s¸ch Hoµng Minh §Þa chØ: 43-TrÇn Phó-TP Vinh 4. Thèng kª mÆt hµng doanh thu theo thêi gian Thèng kª doanh thu b¸n hµng Thêi gian thèng kª tõ: 10/02/2006 ®Õn:10/04/2006 STT Sè seri Sè seri Ngµy b¸n TiÒn b¸n 1 2023330002002 2023330002002 10/02/2006 200,000 2 2023330002002 2023330002003 10/02/2006 1,500,000 3 2023330002002 2023330002012 11/02/2006 240,000 Tæng doanh thu: 1,940,000 Vinh, Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Nhµ s¸ch Hoµng Minh §Þa chØ: 43-TrÇn Phó-TP Vinh 5. Thèng kª mÆt hµng doanh thu theo n¨m Nhµ s¸ch Hoµng Minh §Þa chØ: 43-TrÇn Phó-TP Vinh Thèng kª doanh thu b¸n hµng n¨m 2005 Tæng doanh thu: 1,940,0000 Vinh, Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Th¸ng 4: 6,410,000 Th¸ng 5: 8,760,000 Th¸ng 6: 2,000,000 Quý 2 : Th¸ng 1: 2,530,000 Th¸ng 2: 4,300,000 Th¸ng 3: 5,000,000 Quý 1 : Th¸ng 10: 3,230,000 Th¸ng 11: 8,650,000 Th¸ng 12: 9,780,000 Quý 4 : Th¸ng 7: 7,500,000 Th¸ng 8: 4,600,000 Th¸ng 9: 3,000,000 Quý 3 : 6. Thèng kª mÆt hµng tån kho Thèng kª Tån kho STT Tªn kho Tªn mÆt hµng §VT Sè l­îng 1 S¸ch S¸ch to¸n 10 QuyÓn 100 2 S¸ch S¸ch v¨n 12 QuyÓn 50 3 VP phÈm Bót bi Thiªn Long T¸ 10 Vinh, Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2006 Nhµ s¸ch Hoµng Minh §Þa chØ: 43-TrÇn Phó-TP Vinh VI. Th«ng tin ®Çu ra cña hÖ thèng §èi víi bµi to¸n qu¶n lý b¸n hµng c¸c th«ng tin ®Çu ra cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm sau: 1. Thèng kª Thèng kª danh môc mÆt hµng. Thèng kª hãa ®¬n nhËp hµng Thèng kª hãa ®¬n b¸n hµng. Thèng kª nî. Thèng kª danh môc nh÷ng mÆt hµng b¸n ch¹y nhÊt. Thèng kª doanh thu theo kho¶ng thêi gian. Thèng kª l­îng hµng tån kho 2. T×m kiÕm T×m kiÕm th«ng tin vÒ mÆt hµng gåm: m· v¹ch, lo¹i mÆt hµng, m· mÆt hµng, nhµ cung cÊp. T×m kiÕm th«ng tin vÒ hãa ®¬n nhËp hµng. T×m kiÕm th«ng tin vÒ hãa ®¬n b¸n hµng. ch­¬ng 2. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 1. Mét sè kh¸i niÖm 1.1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng lµ biÓu ®å h×nh c©y, trong ®ã mçi nót lµ mét chøc n¨ng, nã thÓ hiÖn sù ph©n r· c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng. Mçi chøc n¨ng ®­îc biÓu diÔn b»ng h×nh ch÷ nhËt, trong ®ã cã ghi tªn chøc n¨ng. KÕt nèi gi÷a c¸c chøc n¨ng ph©n cÊp ®­îc biÓu diÔn b»ng ®o¹n th¼ng hoÆc ®­êng gÊp khóc. 1.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu BiÓu ®å luång d÷ liÖu lµ ph­¬ng tiÖn diÔn t¶ chøc xö lý vµ viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu gåm cã 5 thµnh phÇn: - Chøc n¨ng xö lý: diÔn t¶ c¸c thao t¸c nhiÖm vô hay tiÕn tr×nh xö lý nµo ®ã. C¸c chøc n¨ng ®­îc biÓu diÔn b»ng h×nh trßn hoÆc h×nh « van. Trong ®ã cã ghi tªn chøc n¨ng. Tªn chøc n¨ng xö lý - Luång d÷ liÖu: luång th«ng tin vµo hay ra mét chøc n¨ng xö lý. Luång d÷ liÖu ®­îc biÓu diÔn b»ng mòi tªn, bªn c¹nh cã ghi tªn luång, chiÒu cña mòi tªn chØ chiÒu ®i cña luång. Tªn luång d÷ liÖu - Kho d÷ liÖu: bao gåm c¸c d÷ liÖu ®­îc l­u tr÷ l¹i trong kho¶ng thêi gian ®Ó c¸c chøc n¨ng xö lý hoÆc t¸c nh©n trong sö dông. Kho d÷ liÖu ®­îc biÓu diÔn b»ng cÆp ®o¹n th¼ng song song ë gi÷a cã ghi tªn kho. Tªn kho d÷ liÖu - T¸c nh©n ngoµi: DiÔn t¶ mét ng­êi, mét nhãm ng­êi hay mét tæ chøc ë bªn ngoµi hÖ thèng nh­ng trao ®æi th«ng tin víi hÖ thèng. T¸c nh©n ngoµi ®­îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh ch÷ nhËt, trong ®ã cã ghi tªn t¸c nh©n ngoµi. Tªn t¸c nh©n ngoµi - T¸c nh©n trong: lµ mét chøc n¨ng hay mét hÖ thèng con. T¸c nh©n trong ®­îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh ch÷ nhËt hë mét c¹nh, trong ®ã cã ghi tªn t¸c nh©n trong Tªn t¸c nh©n trong 2. C¸c ®èi t­îng yªu cÇu qu¶n lý - Qu¶n lý nhµ cung cÊp - Qu¶n lý hµng hãa - Qu¶n lý kho - Qu¶n lý ®¬n hµng - Qu¶n lý phiÕu nhËp hµng - Qu¶n lý hãa ®¬n thanh to¸n 3. C¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng + Qu¶n lý nhËp hµng - Th«ng tin vµo: th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp, th«ng tin hµng hãa - Th«ng tin ra: danh môc hµng nhËp + Qu¶n lý xuÊt hµng - Th«ng tin vµo: c¸c th«ng tin kh¸ch hµng yªu cÇu, th«ng tin hµng hãa - Th«ng tin ra: Danh môc hµng, phiÕu xuÊt + Thèng kª b¸o c¸o - Th«ng tin vµo : c¸c yªu cÇu thèng kª - Th«ng tin ra : b¸o c¸o thèng kª 4. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Qu¶n lý b¸n hµng Thèng kª b¸o c¸o B¸n hµng CËp nhËt th«ng tin MÆt hµng Thèng kª b¸n hµng nhËp NhËp hµng B¸n lÎ / b¸n sØ Thèng kª mÆt hµng Kh¸ch hµng Thanh to¸n Nhµ cung cÊp Thèng kª hµng tån Thèng kª c«ng nî §¬n vÞ tÝnh,... B¸o c¸o doanh thu 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 5.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh Hµng hãa Nhµ cung cÊp Nh©n viªn b¸n hµng PhiÕu chi B¸o c¸o Yªu cÇu §¬n ®Æt hµng Qu¶n lý b¸n hµng Hãa ®¬n thanh to¸n to¸n Th«ng tin hµng §¬n ®Æt hµng Hµng hãa Yªu cÇu mua hµng PhiÕu xuÊt Th«ng tin hµng Kh¸ch hµng 5.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh PhiÕu nhËp Danh môc hµng §¬n ®Æt hµng §¬n ®Æt hµng Nh©n viªn b¸n hµng PhiÕu thanh to¸n CËp nhËt th«ng tin Thèng kª b¸o c¸o Th«ng tin hµng hãa Hµng hãa Th«ng tin hµng hãa Kh¸ch hµng NhËp hµng Yªu cÇu B¸o c¸o Nhµ cung cÊp §¬n hµng Hµng hãa 5.3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 5.3.1. Ph©n r· chøc n¨ng qu¶n lý nhËp hµng §¬n ®Æt hµng Nh©n viªn b¸n hµng §¬n ®Æt hµng Nhµ cung cÊp Hãa ®¬n thanh to¸n hµng hãa LËp ®¬n ®Æt hµng LËp phiÕu nhËp hµng LËp phiÕu chi PhiÕu chi PhiÕu nhËp hµng Thanh to¸n Th«ng tin hµng nhËp CËp nhËt danh môc hµng Danh môc hµng hãa PhiÕu nhËp TK b¸o c¸o 5.3.2. Ph©n r· chøc n¨ng qu¶n lý b¸n hµng Thèng kª b¸o c¸o PhiÕu nhËp Thanh to¸n Danh môc hµng Danh môc kh¸ch hµng Hãa ®¬n thanh to¸n Kh¸ch hµng LËp phiÕu b¸n CËp nhËt danh môc hµng Hµng b¸n §¬n ®Æt hµng CËp nhËt kh¸ch hµng míi TTKH Hµng hãa Xem xÐt ®¬n ®Æt hµng §¬n hµng Th«ng tin hµng 5.3.3. Ph©n r· chøc n¨ng thèng kª b¸o c¸o Nh©n viªn b¸n hµng Yªu cÇu/b¸o c¸o Yªu cÇu/b¸o c¸o TK hµng nhËp PhiÕu nhËp TK hµng nhËp TK hµng tån 6. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 6.1. Bảng danh môc c¸c mÆt hµng dù kiÕn kinh doanh - MatHang Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch MatHangID Int 4 MÆt hµng ID LoaiHangID Int 4 Lo¹i hµng ID MaMatHang NVarChar 50 M· mÆt hµng TenMatHang NVarChar 50 Tªn mÆt hµng MaVach NVarChar 13 M· v¹ch NCCID Int 4 Nhµ cung cÊp ID DVTID Int 4 §¬n vÞ tÝnh ID GiaMua Real 4 Gi¸ mua GiaBanLe Real 4 Gi¸ b¸n lÎ GiaBanSi Real 4 Gi¸ b¸n sÜ DienGiai NVarChar 100 DiÔn gi¶i 6.2. Bảng danh môc c¸c lo¹i mÆt hµng - LoaiHang Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch LoaiHangID Int 4 Lo¹i hµng ID MaLoai NVarChar 50 M· lo¹i TenLoai NVarChar 50 Tªn lo¹i 6.3. B¶ng danh môc c¸c lo¹i ®¬n vÞ tÝnh - DonViTinh Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch DVTID Int 4 §¬n vÞ tÝnh ID TenDVT NVarChar 100 Tªn ®¬n vÞ tÝnh 6.4. B¶ng rµng buéc lo¹i hµng vµ ®¬n vÞ tÝnh – LoaiHang_DVT Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch LoaiHangID Int 4 Lo¹i hµng ID DVTID Int 4 §¬n vÞ tÝnh ID 6.5. Bảng danh môc c¸c kho hµng - KhoHang Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch KhoID Int 4 Kho ID MaKho NVarChar 50 M· kho TenKho NVarChar 100 Tªn kho DiaChi NVarChar 100 §Þa chØ 6.6. Bảng th«ng tin chi tiÕt tån kho - ChiTietKho Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch KhoID Int 4 Kho ID MatHangID Int 4 MÆt hµng ID SoLuong Int 4 Sè l­îng 6.7. B¶ng hãa ®¬n nhËp hµng - NhapXuat Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch HoaDonID Int 4 Hãa ®¬n ID KhoID Int 4 Kho ID LoaiHD Int 4 Lo¹i hãa ®¬n Ngay Char 2 Ngµy Thang Char 2 Th¸ng SoSeri NVarchar 15 Sè Seri SoHoaDon NVarchar 15 Sè hãa ®¬n DienGiai NVarchar 100 DiÓn gi¶i NguoiLap NVarchar 30 Ng­êi lËp 6.8. B¶ng chi tiÕt hãa ®¬n nhËp hµng - NhapXuatCT Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch HoaDonID Int 4 Hãa ®¬n ID MatHangID Int 4 MÆt hµng ID SoLuong Int 4 Sè l­îng DonGia Money 8 §¬n gi¸ ThanhTien Money 8 Thµnh tiÒn 6.9. Bảng hãa ®¬n b¸n hµng - BANHANG Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch KhachHangID Int 4 Kh¸ch hµng ID HoaDonID Int 4 Hãa ®¬n ID LoaiHD Char 1 Lo¹i hãa ®¬n Ngay Char 2 Ngày Thang Char 2 Th¸ng SoSeri NVarchar 15 Sè Seri SoHoaDon NVarchar 15 Sè hãa ®¬n ThanhTien Money 8 Thµnh tiÒn VAT Real 4 ThuÕ VAT KhuyenMai Real 4 KhuyÕn m·i NguoiBan NVarchar 50 Ng­êi b¸n 6.10. Bảng chi tiÕt hãa ®¬n b¸n hµng - BanHangCT Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch HoaDonID Int 4 Hãa ®¬n ID MatHangID Int 4 MÆt hµng ID SoLuong Int 4 Sè l­îng DonGia Money 8 §¬n gi¸ ThanhTien Money 8 Thµnh tiÒn 6.11. Bảng th«ng tin vÒ hÖ thèng - HeThong Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch TenCongTy NVarChar 100 Tªn c«ng ty DiaChi NVarChar 100 §Þa chØ DienThoai Char 20 §iÖn tho¹i Fax Char 20 Fax Email NVarChar 100 Email 6.12. Bảng danh s¸ch kh¸ch hµng - KhachHang Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch KhachHangID Int 4 Kh¸ch hµng ID MaKho NVarChar 50 M· kh¸ch hµng MaKH NVarChar 50 Tªn kh¸ch hµng TenKH NVarChar 30 M· sè thuÕ MaSoThue NVarChar 30 Sè tµi kho¶n SoTaiKhoan NVarChar 20 §iÖn tho¹i DienThoai NVarChar 200 §Þa chØ DiaChi NVarChar 200 Fax Fax NVarChar 200 Email Email NVarChar 50 Ng­êi giao dÞch NguoiGiaoDich NVarChar 20 §iÖn tho¹i liªn hÖ DTLienHe Int 4 Kh¸ch hµng ID 6.13. Bảng qu¶n lý nî cña kh¸ch hµng - KhachHangNo Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch KhachHangID Int 4 Kh¸ch hµng ID NgayNo Char 10 Ngµy nî TienNo Money 8 TiÒn nî NgayTra Char 10 Ngµy tr¶ TienTra Money 8 TiÒn tr¶ HoaDonID Int 4 Hãa ®¬n ID ThanhToan Char 1 Thanh to¸n 6.14. B¶ng danh s¸ch c¸c nhµ cung cÊp mÆt hµng- NhaCungCap Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch NCCID Int 4 Nhµ cung cÊp ID MaNCC NVarChar 50 M· nhµ cung cÊp TenNCC NVarChar 200 Tªn nhµ cung cÊp MaSoThue Char 30 M· sè thuÕ SoTaiKhoan Char 30 Sè tµi kho¶n DienThoai Char 20 DienThoai DiaChi NVarChar 200 §Þa chØ Fax NVarChar 30 Fax NguoiGiaoDich NVarChar 50 Ng­êi giao dÞch DTLienHe Char 20 §iÑn tho¹i liªn hÖ 6.15. B¶ng danh s¸ch nh©n sù cña doanh nghiÖp - NhanSu Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng Chó thÝch BoPhanID Int 4 Bé phËn ID MaNhanSu NVarChar 50 M· nh©n sù HoDem NVarChar 30 Hä ®Öm Ten NVarChar 30 Tªn NgaySinh Char 10 Ngµy sinh DienThoai Char 20 DienThoai QueQuan NVarChar 250 Quª qu¸n DiaChi NVarChar 250 §Þa chØ UserName NVarChar 20 Tªn sö dông Password NVarChar 20 MËt khÈu BanHang Char 1 B¸n hµng QLKho Char 1 Qu¶n lý kho QLNo Char 1 Qu¶n lý nî KhaiBaoHT Char 1 Khai b¸o hÖ thèng 7. L­îc ®å quan hÖ Chi tiÕt phiÕu b¸n hµng Bé PhËn PhiÕu b¸n hµng Nh©n viªn Nhµ cung cÊp Hµng hãa Hãa ®¬n hµng Kho hµng Lo¹i hµng Chi tiÕt hãa ®¬n Chi tiÕt kho §¬n vÞ tÝnh 8. Lùa chän c«ng cô cµi ®Æt Cã c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh m¹nh vµ hiÖn ®¹i nh­: Pascal, C, C++, Visual C++, Visual Basic, Java, .Net,… Mçi ng«n ng÷ ®Òu cã nh÷ng ­u thÕ riªng. Tuy nhiªn víi ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy em chän ng«n ng÷ Visual Basic. Víi phiªn b¶n 6.0, Visual Basic lµ mét ng«n ng÷ dÔ x©y dùng c¸c øng dông trong lÜnh vùc qu¶n lý. C¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu hiÖn nay gåm cã rÊt nhiÒu nh­: Foxpro, Microsoft Access, SQLServer, Oracle,... nh­ng SQL Server ®· trë thµnh phæ dông vµ cung cÊp c¸c c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ giao diÖn th©n thiÖn víi ng­êi dïng. C¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu cña ®Ò tµi em quyÕt ®Þnh chän hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu SQL Server vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic ®Ó x©y dùng ®Ò tµi nµy. Ngoµi ra cßn cã mét sè c«ng cô ®i kÌm kh¸c: +TrueDBGridPro: lµ ®iÒu khiÓn cã nhiÒu tÝnh n¨ng dïng thay cho DataGrid +ActiveReports: c«ng cô t¹o b¸o biÓu, thèng kª, in Ên… +HTML Help Workshop: lµ c«ng cô so¹n th¶o c¸c file chm. Ch­¬ng 3: Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh 1. Giao diÖn chÝnh ch­¬ng tr×nh 2. Chøc n¨ng truy nhËp quyÒn sö dông NÕu muèn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· ®­îc ph©n c«ng trong ch­¬ng tr×nh th× ng­êi sö dông ph¶i ®¨ng ký quyÒn cËp nhËt ch­¬ng tr×nh theo tªn sö dông vµ mËt khÈu. 3. From xem chøc n¨ng tµi kho¶n 4. Chøc n¨ng thay ®æi mËt khÈu NÕu kh«ng muèn dïng mËt khÈu cò n÷a hoÆc lµ mËt khÈu bÞ ng­êi kh¸c biÕt ®­îc th× cã thÓ ®æi mËt khÈu kh¸c. 5. Chøc n¨ng khai b¸o ®¬n vÞ tÝnh cña c¸c mÆt hµng Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn khai b¸o c¸c lo¹i ®¬n vÞ tÝnh cña mÆt hµng. Chøc n¨ng nµy gåm: +Thªm míi: th«ng tin tªn ®¬n vÞ tÝnh vµo b¶ng DonViTinh +Söa: th«ng tin tªn ®¬n vÞ tÝnh vµo b¶ng DonViTinh + Xãa: th«ng tin vÒ mét ®¬n vÞ tÝnh ra khái danh s¸ch ®¬n vÞ tÝnh. 6. Chøc n¨ng khai b¸o lo¹i mÆt hµng kinh doanh Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn khai b¸o c¸c lo¹i mÆt hµng mµ doanh nghiÖp dù kiÕn kinh doanh. Chøc n¨ng nµy gåm: +Thªm míi: c¸c th«ng tin vÒ lo¹i mÆt hµng gåm: m· lo¹i, tªn lo¹i vµo b¶ng LoaiHang. +Söa: c¸c th«ng tin vÒ lo¹i mÆt hµng gåm: m· lo¹i, tªn lo¹i vµo b¶ng LoaiHang. + Xãa: th«ng tin vÒ mét lo¹i hµng ra khái danh s¸ch lo¹i mÆt hµng. 7. Chøc n¨ng lo¹i hµng - ®¬n vÞ tÝnh Chøc n¨ng nµy dïng ®Ó rµng buéc ®¬n vÞ tÝnh cho tõng lo¹i mÆt hµng. Thùc hiÖn rµng buéc nh­ sau: chän lo¹i mÆt hµng -> ®¬n vÞ tÝnh cho lo¹i mÆt hµng -> nhÊn nót rµng buéc, mét b¶n ghi gåm c¸c th«ng tin: lo¹i hµng vµ ®¬n vÞ tÝnh sÏ ®­îc thªm míi vµo b¶ng LoaiHang_DVT. 8. Chøc n¨ng khai b¸o kho hµng Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn khai b¸o c¸c kho chøa hµng. Chøc n¨ng nµy gåm: +Thªm míi: c¸c th«ng tin vÒ kho gåm: m· kho, tªn kho, ®Þa chØ vµo b¶ng Kho. +Söa: c¸c th«ng tin vÒ kho gåm: m· kho, tªn kho, ®Þa chØ vµo b¶ng Kho. + Xãa: th«ng tin mét kho ra khái danh s¸ch Kho. 9. Chøc n¨ng khai b¸o nhµ cung cÊp Chøc n¨ng nµy dïng ®Ó khai b¸o c¸c nhµ cung cÊp mÆt hµng kinh doanh cho doanh nghiÖp. Chøc n¨ng nµy gåm: +Thªm míi: c¸c th«ng tin vÒ m· nhµ cung cÊp gåm: tªn nhµ cung cÊp, m· sè thuÕ, sè tµi kho¶n, ®iÖn tho¹i, ®Þa chØ, Fax, Email, Ng­êi giao dÞch, ®iÖn tho¹i liªn hÖ vµo b¶ng NhaCungCap. +Söa: c¸c th«ng tin vÒ m· nhµ cung cÊp gåm: tªn nhµ cung cÊp, m· sè thuÕ, sè tµi kho¶n, ®iÖn tho¹i, ®Þa chØ, Fax, Email, Ng­êi giao dÞch, ®iÖn tho¹i liªn hÖ vµo b¶ng NhaCungCap. + Xãa: th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp ra khái danh s¸ch nhµ cung cÊp. 10. Chøc n¨ng khai b¸o c¸c mÆt hµng Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn khai b¸o c¸c mÆt hµng mµ doanh nghiÖp dù kiÕn sÏ kinh doanh. Chøc n¨ng nµy gåm: +Thªm míi: c¸c th«ng tin cña mÆt hµng gåm: m· v¹ch, lo¹i mÆt hµng, m· mÆt hµng, tªn mÆt hµng, ®¬n vÞ tÝnh, gi¸ mua, gi¸ b¸n lÎ, gi¸ b¸n sØ vµo b¶ng MatHang. +Söa: c¸c th«ng tin cña mÆt hµng gåm: m· v¹ch, lo¹i mÆt hµng, m· mÆt hµng, tªn mÆt hµng, ®¬n vÞ tÝnh, gi¸ mua, gi¸ b¸n lÎ, gi¸ b¸n sØ vµo b¶ng MatHang. + Xãa: th«ng tin mÆt hµng ra khái danh s¸ch mÆt hµng dù kiÕn kinh doanh. 11. Chøc n¨ng cËp nhËt nh©n sù Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn cËp nhËt nh©n sù cho doanh nghiÖp. Chøc n¨ng nµy gåm: +Thªm míi: c¸c th«ng tin cña mét ng­êi gåm: hä tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, ®Þa chØ, quª qu¸n, ®iÖn tho¹i, tµi kho¶n vµ c¸c chøc n¨ng sö dông ch­¬ng tr×nh vµo b¶ng NhanSu. +Söa: c¸c th«ng tin cña mét ng­êi gåm: hä tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, ®Þa chØ, quª qu¸n, ®iÖn tho¹i, tµi kho¶n vµ c¸c chøc n¨ng sö dông ch­¬ng tr×nh vµo b¶ng NhanSu. + Xãa: th«ng tin vÒ mét ng­êi ra khái danh s¸ch nh©n sù cña doanh nghiÖp 12. Chøc n¨ng khai b¸o kh¸ch hµng Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn cËp nhËt c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi doanh nghiÖp. Chøc n¨ng nµy gåm: +Thªm míi: c¸c th«ng tin cña mét kh¸ch hµng gåm: tªn kh¸ch hµng, m· sè thuÕ, sè tµi kho¶n, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, Fax, Email, ng­êi giao dÞch, ®iÖn tho¹i liªn hÖ vµo b¶ng KhachHang. +Söa: c¸c th«ng tin cña mét kh¸ch hµng gåm: tªn kh¸ch hµng, m· sè thuÕ, sè tµi kho¶n, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, Fax, Email, ng­êi giao dÞch, ®iÖn tho¹i liªn hÖ vµo b¶ng KhachHang. + Xãa: th«ng tin vÒ mét kh¸ch hµng ra khái danh s¸ch kh¸ch hµng 13. Chøc n¨ng t¹o vµ in m· v¹ch Chøc n¨ng nµy cho phÐp t¹o m· v¹ch theo tiªu chuÈn EAN-13 cho c¸c mÆt hµng. §Ó t¹o m· v¹ch cho mÆt hµng nhËp 12 ch÷ sè ®Çu tiªn cña m· v¹ch EAN-13 ch÷ sè thø 13 sÏ ®­îc ch­¬ng tr×nh tÝnh to¸n vµ sinh ra. Hµm sinh c¸c ch÷ sè cña m· v¹ch theo tiªu chuÈn EAN-13 ®­îc cµi ®Æt nh­ sau: Private Function EAN13_Barcode(strInputBacode As String) As String Dim nCount As Integer Dim nBP(1 To 12) As Integer Dim nCheckTemp As Integer Dim nCheckDigit As Integer Dim nLe As Integer Dim nChan As Integer nCount = 1 Do While nCount < 13 nBP(nCount) = Val(Mid(strInputBacode, nCount, 1)) nCount = nCount + 1 Loop ' TÝnh sè kiÓm tra nLe = nBP(1) + nBP(3) + nBP(5) + nBP(7) + nBP(9) + nBP(11) nChan = 3 * (nBP(2) + nBP(4) + nBP(6) + nBP(8) + nBP(10) + nBP(12)) nCheckDigit = nLe + nChan nCheckTemp = nCheckDigit nCheckDigit = (nCheckDigit \ 10) * 10 + 10 nCheckDigit = nCheckDigit - nCheckTemp If nCheckDigit = 10 Then nCheckDigit = 0 End If ' T¹o ra c¸c ch÷ sè cña m· v¹ch. EAN13_Barcode =strInputBacode & str(nCheckDigit) End Function Sau khi t¹o ra c¸c ký sè cña m· v¹ch thùc hiÖn in nh·n m· v¹ch b»ng c¸ch truyÒn c¸c ký sè nµy lµm tham sè caption cña ®iÒu khiÓn m· v¹ch ®­îc hç trî bëi Active Report. NÕu cã m¸y in b»ng c«ng nghÖ in nhiÖt ta cã thÓ in nh·n m· v¹ch mµ kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t­ mua thªm m¸y in nh·n m· v¹ch chuyªn dông trªn thÞ tr­êng. 14. Trang in m· v¹ch theo chuÈn EAN - 13 15. Chøc n¨ng nhËp hµng Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn nhËp c¸c mÆt hµng ®· dù kiÕn kinh doanh. LËp mét hãa ®¬n nhËp hµng gåm c¸c th«ng tin: ngµy nhËp, kho hµng, sè seri, sè hãa ®¬n, c¸c mÆt hµng nhËp vÒ, tæng tiÒn hµng nhËp vÒ, ng­êi nhËp. 16. Chøc n¨ng b¸n hµng Chøc n¨ng b¸n hµng cã thÓ dïng ®Ó b¸n lÎ vµ b¸n sØ. Chøc n¨ng b¸n lÎ dïng cho lo¹i kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh, chøc n¨ng b¸n sØ dïng cho nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín vµ nÕu kh¸ch mua sØ lµ kh¸ch cã quan hÖ l©u dµi th× chøc n¨ng nµy cho phÐp nî tiÒn. Khi thùc hiÖn mét l­ît b¸n hµng c¸c th«ng tin ®­îc ghi vµo c¬ së d÷ liÖu nh­ sau: - Ghi c¸c th«ng tin gåm: sè seri, sè hãa ®¬n, thuÕ VAT, khuyÕn m·i, kh¸ch tr¶, ng­êi b¸n vµo b¶ng BanHang. - Ghi c¸c th«ng tin gåm: mÆt hµng, sè l­îng b¸n, ®¬n gi¸ vµo b¶ng BanHangCT. - NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n ch­a ®ñ gi¸ trÞ hãa ®¬n th× thªm míi mét b¶n ghi gåm c¸c th«ng tin: kh¸ch hµng, ngµy nî, hãa ®¬n nî, sè tiÒn nî vµo b¶ng KhachHangNo. 17. Hãa ®¬n b¸n hµng 18. Chøc n¨ng qu¶n lý nî Chøc n¨ng nµy theo dâi nî cña c¸c kh¸ch hµng cho thanh to¸n nÕu kh¸ch hµng cÇn thanh to¸n nî. Khi thùc hiÖn mét phiªn thanh to¸n sÏ cËp nhËt sè tiÒn tr¶ cña kh¸ch hµng vµo c¸c hãa ®¬n nî cho ®Õn khi hÕt sè tiÒn mµ kh¸ch hµng tr¶ nî. 19. Chøc n¨ng thèng kª 19.1. Thèng kª doanh thu Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn thèng kª t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp gåm: thèng kª c¸c mÆt hµng b¸n ch¹y, thèng kª doanh thu cña doanh nghiÖp theo tõng th¸ng vµ theo n¨m, thèng kª l­îng mÆt hµng cßn tån kho. 19.2. Thèng kª danh môc mÆt hµng b¸n ch¹y Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn thèng kª danh môc c¸c mÆt hµng b¸n ch¹y nhÊt theo ®iÒu kiÖn ®­a ra cña ng­êi lËp b¸o c¸o vÒ kho¶ng thêi gian vµ top nh÷ng mÆt hµng ®øng đÇu b¸n ch¹y nhÊt. 19.3. Thèng kª danh s¸ch mÆt hµng tån kho Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn thèng kª th«ng tin vÒ kho hµng, vÒ l­îng hµng tån ë c¸c kho, tiÒn vèn l­u ®éng. 20. Chøc n¨ng t×m kiÕm hãa ®¬n 21. Chøc n¨ng t×m kiÕm mÆt hµng 22. Chøc n¨ng khai b¸o th«ng tin doanh nghiÖp KÕt luËn X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ph¸t triÔn cña c¸c hÖ thèng. Tin häc hãa c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã tÇm nh×n bao qu¸t, t×m kiÕm nhanh chãng c¸c th«ng tin cÇn n¾m b¾t, hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc n©ng cao, chi phÝ thÊp. “Qu¶n lý b¸n hµng b»ng m· v¹ch” ®· ph©n quyÒn sö dông cho tõng lo¹i ®èi t­îng kh¸c nhau. Sö dông ch­¬ng tr×nh sÏ gi¶i quyÕt ®­îc nh­îc ®iÓm cña m« h×nh qu¶n lý b¸n hµng truyÒn thèng tr­íc ®©y. Ch­¬ng tr×nh cung cÊp nhiÒu chøc n¨ng míi cã kh¶ n¨ng xø lý d÷ liÖu cho kÕt qu¶ nhanh chÝnh x¸c, nhiÒu c«ng cô t×m kiÕm, thèng kª vµ in Ên linh ho¹t ®Æc biÖt lµ ch­¬ng tr×nh cã kh¶ n¨ng in nh·n m· v¹ch rÊt tiÕt kiÖm cho doanh nghiÖp kinh doanh, khi ®­a c«ng nghÖ qu¶n lý tù ®éng vµo doanh nghiÖp sÏ gãp phÇn: n©ng cao hiÖu suÊt c«ng viÖc, gi¶m thiÓu thêi gian qu¶n lý theo thñ c«ng, t¨ng c­êng ®é chÝnh x¸c vµ do ®ã gi¶m tiªu cùc trong qu¶n lý, n©ng cao tÇm vãc cña c«ng ty. Víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi: “Qu¶n lý b¸n hµng b»ng m· v¹ch”, em ®· kh¶o s¸t thùc tÕ, t×m hiÓu hÖ thèng mét c¸ch cô thÓ, ph©n tÝch d÷ liÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra, quy tr×nh ®iÒu hµnh hÖ thèng, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng, h×nh thµnh giao diÖn gi÷a ch­¬ng tr×nh vµ ng­êi sö dông. Nh­ng do vèn kiÕn thøc thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ hÖ thèng vÒ qu¶n lý b¸n hµng nãi riªng cßn nhiÒu h¹n chÕ còng nh­ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó mua s¾m thiÕt nªn ch¾c ch¾n cßn sai sãt. H­íng ph¸t triÓn cña ®Ò tµi lµ: - SÏ hoµn thiÖn h¬n c¸c chøc n¨ng ®· cµi ®Æt vµ tiÕp tôc cµi ®Æt mét sè chøc n¨ng nh­ ®· nªu ë phÇn kh¶o s¸t. - Ch­¬ng tr×nh cã thÓ t¹o vµ in ®­îc tÊt c¶ c¸c chuÈn m· v¹ch. - X©y dùng m« h×nh mua b¸n vµ ®Æt hµng trùc tuyÕn trªn m¹ng. Em rÊt mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, söa ®æi cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ch­¬ng tr×nh thµnh mét phÇn mÒm hoµn chØnh. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o TiÕn sü Phan Lª Na cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa C«ng nghÖ Th«ng tin – Tr­êng §¹i häc Vinh. C¸m ¬n ban l·nh ®¹o cïng tËp thÓ nh©n viªn Nhµ s¸ch Thµnh Vinh ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ t×m hiÓu bµi to¸n. C¸m ¬n tËp thÓ líp 42E1 vµ tÊt c¶ b¹n bÌ ®· gióp ®ì hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Môc Lôc Lêi Nãi §Çu 1 PhÇn 1: T×m hiÓu vÒ m· v¹ch 3 1. M· sè hµng hãa 3 2. §Þnh nghÜa m· v¹ch 3 3. C¸c lo¹i m· v¹ch 4 3.1. UPC - Universal Product Code 4 3.2. EAN – European Article Number 4 3.3. Code 39 8 3.4. Interleaved 2 of 5 8 4. T¹o ra m· v¹ch 8 5. §äc m· v¹ch 9 6. TiÖn Ých khi c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký m· sè m· v¹ch 9 PhÇn 2: Tæng quan vÒ ®Ò tµi 11 Ch­¬ng I: Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng 11 I. C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng 11 1. S¬ ®å tæ chøc 11 2. Chøc n¨ng cña mçi bé phËn, phßng ban 11 II. M« t¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng 11 1. Quy tr×nh qu¶n lý nhËp hµng 11 2. Quy tr×nh qu¶n lý b¸n hµng 12 3. Quy tr×nh qu¶n lý kho hµng 13 4. Ho¹t ®éng cña bé phËn kÕ to¸n 13 5. Ho¹t ®éng cña phßng tin häc. 13 III. Mét sè biÓu mÉu, b¸o c¸o 14 1. Hãa ®¬n nhËp hµng 14 2. Hãa ®¬n b¸n hµng 15 3. Thèng kª mÆt hµng b¸n ch¹y 16 4. Thèng kª mÆt hµng doanh thu theo thêi gian 16 5. Thèng kª mÆt hµng doanh thu theo n¨m 17 6. Thèng kª mÆt hµng tån kho 17 VI. Th«ng tin ®Çu ra cña hÖ thèng 18 1. Thèng kª 18 2. T×m kiÕm 18 Ch­¬ng 2. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 19 1. Mét sè kh¸i niÖm 19 1.1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 19 1.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 19 2. C¸c ®èi t­îng yªu cÇu qu¶n lý 20 3. C¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng 20 4. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 21 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 21 5.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh 21 5.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 22 5.3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 23 5.3.1. Ph©n r· chøc n¨ng qu¶n lý nhËp hµng 23 5.3.2. Ph©n r· chøc n¨ng qu¶n lý b¸n hµng 24 5.3.3. Ph©n r· chøc n¨ng thèng kª b¸o c¸o 24 6. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 25 6.1. Bảng danh môc c¸c mÆt hµng dù kiÕn kinh doanh – MatHang 25 6.2. Bảng danh môc c¸c lo¹i mÆt hµng – LoaiHang 25 6.3. B¶ng danh môc c¸c lo¹i ®¬n vÞ tÝnh - DonViTinh 25 6.4. B¶ng rµng buéc lo¹i hµng vµ ®¬n vÞ tÝnh – LoaiHang_DVT . 25 6.5. Bảng danh môc c¸c kho hµng – KhoHang 26 6.6. Bảng th«ng tin chi tiÕt tån kho – ChiTietKho 26 6.7. B¶ng hãa ®¬n nhËp hµng – NhapXuat 26 6.8. B¶ng chi tiÕt hãa ®¬n nhËp hµng – NhapXuatCT 26 6.9. Bảng hãa ®¬n b¸n hµng – BANHANG 27 6.10. Bảng chi tiÕt hãa ®¬n b¸n hµng – BanHangCT 27 6.11. Bảng th«ng tin vÒ hÖ thèng – HeThong 27 6.12. Bảng danh s¸ch kh¸ch hµng – KhachHang 28 6.13. Bảng qu¶n lý nî cña kh¸ch hµng - KhachHangNo 28 6.14. B¶ng danh s¸ch c¸c nhµ cung cÊp mÆt hµng- NhaCungCap 29 6.15. B¶ng danh s¸ch nh©n sù cña doanh nghiÖp – NhanSu 29 7. L­îc ®å quan hÖ 30 8. Lùa chän c«ng cô cµi ®Æt 30 Ch­¬ng 3: Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh 31 1. Giao diÖn chÝnh ch­¬ng tr×nh 31 2. Chøc n¨ng truy nhËp quyÒn sö dông 32 3. From xem chøc n¨ng tµi kho¶n 32 4. Chøc n¨ng thay ®æi mËt khÈu 32 5. Chøc n¨ng khai b¸o ®¬n vÞ tÝnh cña c¸c mÆt hµng 33 6. Chøc n¨ng khai b¸o lo¹i mÆt hµng kinh doanh 33 7. Chøc n¨ng lo¹i hµng - ®¬n vÞ tÝnh 34 8. Chøc n¨ng khai b¸o kho hµng 34 9. Chøc n¨ng khai b¸o nhµ cung cÊp 35 10. Chøc n¨ng khai b¸o c¸c mÆt hµng 36 11. Chøc n¨ng cËp nhËt nh©n sù 37 12. Chøc n¨ng khai b¸o kh¸ch hµng 38 13. Chøc n¨ng t¹o vµ in m· v¹ch 39 14. Trang in m· v¹ch theo chuÈn EAN – 13 41 15. Chøc n¨ng nhËp hµng 42 16. Chøc n¨ng b¸n hµng 43 17. Hãa ®¬n b¸n hµng 44 18. Chøc n¨ng qu¶n lý nî 44 19. Chøc n¨ng thèng kª 45 19.1. Thèng kª doanh thu 45 19.2. Thèng kª danh môc mÆt hµng b¸n ch¹y 46 19.3. Thèng kª danh s¸ch mÆt hµng tån kho 47 20. Chøc n¨ng t×m kiÕm hãa ®¬n 48 21. Chøc n¨ng t×m kiÕm mÆt hµng 48 22. Chøc n¨ng khai b¸o th«ng tin doanh nghiÖp 49 KÕt luËn 50 Môc Lôc 52 Tµi liÖu tham kh¶o 56 Tµi liÖu tham kh¶o [1]. NguyÔn V¨n Ba, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2002. [2]. NguyÔn Xu©n Huy, C«ng nghÖ phÇn mÒm, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2002. [3]. Vâ Ph­íc Linh, LËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu Visual Basic-SQL Server, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, 2002. [4]. Microsoft Corp, MSDN Libraly, 2001. [5] . webside dạy ng«n ngữ Visual Basic Ngoµi ra ch­¬ng tr×nh cã sö dông mét sè m· nguån më t¹i c¸c ®Þa chØ: - Th­ viÖn vnspeech ( - Visual Basic code ( - Visual Basic code (

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuanVan.doc
  • docbia1.doc
  • docTomTat.doc