Đề tài Quản lý thu học phí tại học viện bưu chính viễn thông

I. Khảo sát yêu cầu 3 1. Đặt vấn đề 3 2. Tên đề tài, địa điểm thực hiện và chức năng chính của chương trình 4 3. Tài liệu khảo sát 4 II. Phân tích hệ thống 6 1. Xác định các lớp thực thể , các thuộc tính , phương thức của mỗi lớp 6 1.1 Các lớp thực thể 6 1.2 Lớp biên lai 6 1.3 Lớp học phí của sinh viên 7 1.4 .Lớp mức học phí 7 2. Biểu đồ Use case 7 2.1 Use case main 7 2.2 Thu học phí trực tiếp 8 2.3 Xem trạng thái nộp học phí của sv 8 3. Kịch bản 9 3.1 Thu học phí 9 3.2 Xem trạng thái nộp học phí của sinh viên 10 4. Biểu đồ lớp 10 5. Biểu đồ tuần tự 11 5.1 Thu học phí 11 6. Biểu đồ hoạt động 12 6.1 Thu học phí 13 6.2 Xem trạng thái học phí của sinh viên 14 7. Biểu đồ trạng thái 14 7.1 Học phí của sinh viên 14 III Thiết kế hệ thống 15 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 15 2. Thiết kế file dữ liệu 16 2.1 Bảng sinh viên 17 2.2 Biên lai 17 2.3 Mức học phí 18 3. Vẽ sơ đồ tuần tự 19 3.1 Thu học phí 19 IV. Giao diện 19 1. Thu học phí 19 2. Xác nhận thu học phí 20 3. Xem thái thái học phí của sinh viên 20 V. Cài đặt 21

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 2498 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý thu học phí tại học viện bưu chính viễn thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Khoa công nghệ thông tin ************ Đề tài Quản Lý Thu học phí tại Học viện bưu chính viễn thông Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Đình Hiến Thành viên : Đới Thanh Thịnh (Team leader) Nguyễn Thị Hương Thảo Lăng Văn Thuận Nguyễn Đắc Thưởng Đoàn Thanh Tuấn Trần Thị Tuyên. Contents Khảo sát yêu cầu Đặt vấn đề Công nghệ thông tin phát triển hỗ trợ rất nhiều vào trong lĩnh vực quản lý. Nó giúp cho công việc quản lý được dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nó giúp giảm đi nguồn nhân lực mà vẫn có thể hoàn thành công việc một cách chính xác và nhanh chóng. Việc áp dụng hệ thống thông tin vào các ngành và lĩnh vực để hỗ trợ tối đa công việc của con người. Ngày nay hầu hết các ngành đều có ứng dụng công nghệ thông tin vào đó. Không ngoại trừ ngành giáo dục cũng vậy cũng mang công nghệ thông tin áp dụng vào công việc quản lý của mình. Ví dụ: Quản lý sinh viên, quản lý thư viện, quản lý thu tiền học phí. Trước hiện trạng các trường đại học ngày càng gia tăng về mặt số lượng sinh viện và các khoa ngành thì việc giữ nguyên phương pháp quản lý cũ là rất mất thời gian và công sức vì vậy việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý của các trường đại học là rất hợp lý. Nhiều sinh viên, nhiều ngành, khoa, kiểu đào tạo dẫn đến việc đóng học phí của các sinh viện cũng khác nhau (Ví dụ sự khách nhau giữa các kiểu đào tạo, giữa sinh viên được ưu tiên và không được ưu tiên…) việc quản lý thu học phí càng trở lên khó khăn. Để phẩn nào làm giảm thiểu sự khó khăn đó và giúp đỡ tích cực bộ phận thu học phí của trường đại học nhóm chúng em làm một chương trình “ Quản lý thu học phí của học viện công nghệ bưu chính viễn thông.” Tên đề tài, địa điểm thực hiện và chức năng chính của chương trình Phát triển phần mền Quản lý thu học phí của học viện công nghệ bưu chính viễn thông theo hướng đối tượng Phần mền này có những chức năng chính là Thu tiền học phí In biên lai thu tiền học phí Tài liệu khảo sát 3.1,Biên lai thu học phí của học viện công nghệ bưu chính viễn thông. (Phụ lục) 3.2,Biên lai thu học phí cả hệ thống quản lý thu học phí sau khi được áp dụng. 3.3 Các chức năng của hệ thống Thu học phí Xem danh sách học phí Xem danh sách sinh viên đã nộp học phí Xem danh sách sinh viên chưa nộp học phí Phân tích hệ thống Xác định các lớp thực thể , các thuộc tính , phương thức của mỗi lớp 1.1 Các lớp thực thể Lớp biên lai . Lớp học phí sinh viên . Lớp mức học phí 1.2 Lớp biên lai Số biên lai Số tiền Họ tên SV Lớp Kì học Năm học Ngày thu tiền Người thu tiền Biên lai () getThongtinBL() InBienLai() 1.3 Lớp học phí của sinh viên maSinhvien Hoten NgaySinh Lop Khoa NienKhoa Namhoc maHeDaoTao TrangThai SoTien HocPhiCuaSinhVien() getThongTinSV() getTrangThai() getSoTien() ThuHocPhi() 1.4 .Lớp mức học phí maHeDaoTao KiHoc namHoc SoTien MucHocPhi() getSoTien() Biểu đồ Use case Use case main Thu học phí trực tiếp 2.3 Xem trạng thái nộp học phí của sv 3. Kịch bản 3.1 Thu học phí Tên use case Thu học phí Mức 2 Người chịu trách nhiệm Nhân viên Đảm bảo tối thiêu Đăng nhập thành công Đảm bảo thành công Kích hoạt Chọn chức năng thu học phí Chuỗi sự kiện: 1. Hệ thống hiển thị giao diện thu học phí 2. Nhân viên: - Nhập mã sinh viên , Kì học 3, Nhân viên kiểm tra xem sinh viên đã nộp học phí chưa 4. Truy cập cơ sở dữ liệu lấy ra thông tin sinh viên : tên sinh viên , số tiền phải nộp 5. Hiện thị tên sinh viên , số tiền sinh viên phải nộp 6. Nhân viên xác nhận thông tin nộp học phí của sinh viên 7. Khởi tạo biên lai 8. In hóa đơn Ngoại lệ: 2.1. Sinh viên nộp học phí cho năm khác với hiện tại 2.1.1 Nhân viên nhập năm học và thực hiện các bước tiếp theo (3-8) 2.2, Sai mã sinh viên 3.1, Sinh viên đã nộp học phí- thông báo lại cho sinh viên biết đã nộp học phí số tiền là bao nhiêu tại thời gian nào. 6.1. Sinh viên không đủ tiền đóng học phí 3.2 Xem trạng thái nộp học phí của sinh viên Tên use case Xem trạng thái nộp học phí của sinh viên Mức 1 Người chịu trách nhiệm Nhân viên Đảm bảo tối thiêu Nhân viên đăng nhập Đảm bảo thành công Kích hoạt Chọn chức năng xem trạng thái học phí Chuỗi sự kiện: 1, Nhập mã sinh viên , Kì học 2, Hệ thống truy nhập cơ sơ dữ liệu lấy thông tin về học phí của sinh viên có mã đó (xem tình trạng đóng học phí đóng chưa hay đã đóng rồi, nếu rồi thì hiển thị số tiền đóng, ngày đóng) 4, Kết thục chương trình 4. Biểu đồ lớp 5. Biểu đồ tuần tự 5.1 Thu học phí 6. Biểu đồ hoạt động 6.1 Thu học phí 6.2 Xem trạng thái học phí của sinh viên Biểu đồ trạng thái Học phí của sinh viên III Thiết kế hệ thống Thiết kế cơ sở dữ liệu 2. Thiết kế file dữ liệu 2.1 Bảng sinh viên File này có chức năng lưu trữ học phí của sinh viên STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Ý nghĩa 1 MaSV Varchar 5 Mã sinh viên 2 hoTen Varchar 30 Ho Sinh Viên 3 NgaySinh Date Ngày tháng năm sinh của Sinh Viên 4 Lop 5 Khoa Varchar 20 Khoa của sinh viên 6 NienKhoa Varchar 20 Niên khóa của sinh viên 7 kiHoc Varchar 10 Mã hệ đào tạo 8 namHoc Varchar 10 Năm học 9 maHeDaoTao Varchar 10 Mã hệ đào tạo 2.2 Biên lai File này có chức năng chứa thông tin về biên lai học phí của sinh viên STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Ý nghĩa 1 SoBienLai Varchar 5 Số biên lai 2 MaSV Varchar 10 Mã sinh viên 3 NgayThu Date Ngày thu học phí 4 NguoiThu Varchar 30 Người thu học phí 2.3 Mức học phí File này chứa thông tin về mức học phí của sinh viên STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Ý nghĩa 1 MaHDT Varchar 10 Mã hệ đào tạo 2 Ki Int 10 Kì học 3 namHoc Varchar 10 Năm Học 4 soTiên Double 10 Số tiền học phí của sinh viên 5 tenHeDaoTao Varchar 30 Tên hệ đào tạo 3. Vẽ sơ đồ tuần tự 3.1 Thu học phí Giao diện Thu học phí Xác nhận thu học phí Xem thái thái học phí của sinh viên Cài đặt public class HocPhiSinhVien { private String maSinhvien ; private String hoTen ; private String khoa ; private int namHoc ; private int kiHoc ; private String maHeDaoTao ; private String status ; private float soTien ; // constructor HocPhiSinhVien(String maSV , int kiHoc , int namHoc ) { this.maSinhvien = maSV ; this.kiHoc = kiHoc ; this.namHoc = namHoc ; } public static void main(String args[]) { // Kiem tra neu co du lieu duoc submit khong // neu co : Lay gia tri cua ma sinh vien va ki hoc gan vao cac bien cuc bo String maSV = ""; int kiHoc = 1; // su dung ham date lay ra nam hien tai int namHoc = 2011; HocPhiSinhVien hp = new HocPhiSinhVien(maSV,kiHoc ,namHoc) ; String sql1 = "select soTien from BienLai,SinhVien where SinhVien.maSinhVien = BienLai.maSinhVien" ; // thuc hien truy van de lay ra so tien cua sinh vien // neu so tien > 0 -> sinh vien da dong roi // = 0 : sinh vien chua dong tien // neu chua dong thi moi tiep tuc thuc hien String sql2 = "select maHeDaoTao from SinhVien where maSinhVien = maSV" ; // thuc hien truy van de lay ra ma he dao tao String maHeDaoTao = "D24" ; MucHocPhi mhp = new MucHocPhi(maHeDaoTao ,kiHoc ,namHoc) ; float soTien = mhp.getTien(); // In ra bang thong tin cua sinh vien String sql3 ="select * from SinhVien , MucHocPhi where SinhVien.maHeDaoTao = MucHocPhi.maHeDaoTao and maSinhVien = masv" ; // de sinh vien xac nhan lai viec nop hoc phi // neu sinh vien dong y // Luu cac thong tin trong bang vao co so du lieu } } class MucHocPhi { private String maHeDaoTao ; private String tenHeDaoTao ; private int kiHoc ; private int namHoc ; private float soTien ; MucHocPhi(String maHeDaoTao , int kiHoc ,int namHoc) { this.maHeDaoTao = maHeDaoTao ; this.kiHoc = kiHoc ; this.namHoc = namHoc ; } float getTien() { return soTien ; } }

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lí thu học phí - phân tích hướng đối tượng.doc
Luận văn liên quan