Đề tài Quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của WB cho Dự án TCNT tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mở ĐầU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập nền kinh tế thế giới, trong những năm qua, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã thực sự góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ cải cách chính sách kinh tế tại Việt Nam. Trong đó không thể không kể đến vai trò của dự án TCNT do WB tài trợ. Dự án đã hỗ trợ tích cực cho Chính phủ Việt Nam trong chiến lược ưu tiên phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo và phát triển hệ thống tài chính nông thôn. Qua ba Dự án TCNT I, II và III, WB đãa cung cấp trên 545 triệu USD tín dụng góp phần khuyến khích hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân và các hộ gia đình thông qua việc tăng cường tài trợ nguồn vốn trung và dài hạn, lành mạnh hóa năng lực của hệ thống ngân hàng để phục vụ tốt hơn cho khu vực kinh tế nông thôn và tăng khả năng tiếp cận của người nghèo tới các dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của WB cho dự án TCNT thời gian qua đã thực sự phát huy hiệu quả một cách tốt nhất trong hỗ trợ cho người dân nông thôn phát triển kinh tế của mình hay chưa? Tiến độ giải ngân và sử dụng nguồn vốn dự án TCNT có đạt hiệu quả như cam kết của Việt Nam với WB hay không? Các yếu tố về môi trường liên quan đến dự án TCNT đã được đánh giá một cách đầy đủ hay chưa? Tiềm lực tài chính của các PFI tham gia dự án đã thực sự thay đổi nhờ tham gia dự án hay không? . Để góp phần nghiên cứu và làm rõ những vấn đề trên, từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm tăng cường quản lý và sử dụng nguồn vốn Dự án TCNT, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của WB cho Dự án TCNT tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. Mục lục Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị Mở ĐầU 4 1. Tính cấp thiết của đề tài 4 2. Mục đích nghiên cứu 5 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5 4. Phương pháp nghiên cứu 5 5. ý nghĩa khoa học và thực tiễn 6 6. Kết cấu luận văn 6 Chương 1 7 MộT Số VấN Đề Về QUảN Lý Và Sử DụNG NGUồN VốN TàI TRợ CủA WB CHO Dự áN TCNT 7 1.1. TổNG QUAN Về NGUồN VốN Hỗ TRợ PHáT TRIểN CHíNH THứC 7 1.1.1. Khái niệm nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 7 1.1.2. Tính hai mặt của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 8 1.1.3. Các hình thức cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 12 1.1.4. Phương thức viện trợ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 13 1.2. NộI DUNG QUảN Lý Dự áN TàI CHíNH NÔNG THÔN 14 1.2.1. Sự cần thiết của việc quản lý và sử dụng dự án Tài chính nông thôn 14 1.2.2. Nội dung quản lý dự án Tài chính nông thôn 15 1.3. KINH NGHIệM QUảN Lý Dự áN ODA CủA MộT Số NƯớC Và BàI HọC ĐốI VớI VIệT NAM 27 1.3.1. Philipine 27 1.3.2. Trung Quốc 28 1.3.3. Malaysia 29 1.3.4. Bài học rút ra với Việt Nam 29 Chương 2 31 THựC TRạNG QUảN Lý Và Sử DụNG NGUồN VốN TàI TRợ CủA WB CHO Dự áN TCNT TạI SGD III NGÂN HàNG ĐầU TƯ Và PHáT TRIểN VIệT NAM 31 2.1. Sự HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA Sở GIAO DịCH III NGÂN HàNG ĐầU TƯ Và PHáT TRIểN VIệT NAM 31 2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 31 2.1.2. Sự hình thành và phát triển của Sở giao dịch III - NHĐT&PTVN 33 2.2. THựC TRạNG QUảN Lý Dự áN TàI CHíNH NÔNG THÔN TạI Sở GIAO DịCH III NHĐT&PTVN 36 2.2.1. Nội dung cơ bản của dự án Tài chính nông thôn 36 2.2.2. Đánh giá việc quản lý dự án Tài chính nông thôn tại Sở giao dịch III trong thời gian qua 43 2.3. ĐáNH GIá HIệU QUả CáC Dự áN TàI CHíNH NÔNG THÔN TạI Sở GIAO DịCH III NHĐT&PTVN 74 2.3.1. Kết quả đạt được 74 2.3.2. Hạn chế 78 2.3.3. Nguyên nhân 83 Chương 3 87 GIảI PHáP NHằM TĂNG CƯờNG QUảN Lý Và Sử DụNG NGUồN VốN TàI TRợ CủA WB CHO Dự áN TCNT TạI Sở GIAO DịCH III TRONG THờI GIAN TớI 87 3.1. ĐịNH HƯớNG CủA ĐảNG Và NHà NƯớC Về THU HúT ODA TRONG THờI GIAN TớI 87 3.1.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về thu hút vốn ODA 87 3.1.2. Định hướng của ngành ngân hàng về thu hút vốn cho Dự án TCNT 90 3.2. CáC GIảI PHáP CHủ YếU NHằM TĂNG CƯờNG QUảN Lý Và Sử DụNG NGUồN VốN TàI TRợ CủA WB CHO Dự áN TCNT TạI SGDIII NHĐT&PTVN 92 3.2.1. Giải pháp nhằm thu hút vốn ODA của WB vào Việt Nam 92 3.2.2. Nâng cao chất lượng quản lý các nội dung chính của dự án TCNT 95 3.2.3. Xây dựng chiến lược bán buôn dự án TCNT tại SGD III 98 3.2.4. Xây dựng dự án tài trợ cho phù hợp với thực tế Việt Nam 101 3.3. MộT Số KIếN NGHị 102 3.3.1. Kiến nghị với nhà tài trợ (WB) 102 3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành 103 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 104 3.3.4. Kiến nghị với NHĐT&PTVN 105 KếT LUậN 106

doc108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của WB cho Dự án TCNT tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oanh nghiÖp t­ nh©n, c¸ thÓ, hé gia ®×nh lµm s¶n xuÊt kinh doanh t¹i n«ng th«n nh­ng môc tiªu cña dù ¸n lµ cho vay trung dµi h¹n. Theo qui ®Þnh cña WB c¸c kho¶n cho vay thuéc quÜ MLF ®­îc phÐp cho vay ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n cho vay thuéc quÜ RDF ®­îc khuyÕn nghÞ lµ cho vay trung dµi h¹n (tèi thiÓu 70% lµ cho vay trung dµi h¹n/tæng d­ nî cho vay tõ RDF). Tuy nhiªn thùc tr¹ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n hiÖn nay t¹i ViÖt Nam cho thÊy c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, hé gia ®×nh, c¸ thÓ ®Òu ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh mét c¸ch manh món vµ ph©n t¸n, chñ yÕu vµo ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i, s¶n xuÊt theo mïa vô, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt thñ c«ng hoÆc b¸n tù ®éng. V× vËy nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh phÇn lín lµ vèn ng¾n h¹n, qui m« nhá. ViÖc sö dông vèn trung dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn chiÒu s©u trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n ë n­íc ta cßn h¹n chÕ, v× vËy nhu cÇu vay vèn trung dµi h¹n cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ nhá bÐ. Ngoµi ra nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng trùc tiÕp phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng, ®Çu t­ vµo ®Êt ®ai vµ nh÷ng ho¹t ®éng cã t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng, nh÷ng tiÓu dù ¸n n»m trong khu vùc néi thµnh cña c¸c thµnh phè Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh kh«ng ®­îc xem lµ hîp lÖ ®Ó ®­îc vay vèn tõ dù ¸n. Tuy nhiªn ®©y l¹i lµ nh÷ng ®èi t­îng, khu vùc cã nhu cÇu vèn lín nªn viÖc triÓn khai gi¶i ng©n vèn dù ¸n trung dµi h¹n trë nªn khã kh¨n h¬n. Thø hai, dù ¸n muèn th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc cho c¸c PFI, t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn tµi chÝnh cho ng­êi nghÌo n«ng th«n, ph¸t triÓn bÒn v÷ng nh­ng l¹i lång ghÐp môc tiªu x· héi lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, b¶o vÖ m«i tr­êng, trong khi c¬ chÕ thùc hiÖn dù ¸n lµ c¬ chÕ tÝn dông theo thÞ tr­êng. §©y lµ khã kh¨n lín khi triÓn khai dù ¸n khi mµ viÖc gi¶i ng©n cña c¸c PFI ®Õn ng­êi vay cuèi cïng ngoµi viÖc ¸p dông c¸c ®iÒu kiÖn vay, l·i suÊt vay, thñ tôc vay theo thÞ tr­êng cßn ph¶i ®¶m b¶o t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, tu©n thñ qui ®Þnh vÒ m«i tr­êng, trong khi ng­êi vay cã thÓ vay ë bÊt k× ng©n hµng nµo mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn trªn. VÊn ®Ò nµy g©y khã kh¨n cho viÖc gi¶i ng©n vèn dù ¸n khi mµ dù ¸n kh«ng cã mét c¬ chÕ nµo hç trî vÒ mÆt tµi chÝnh cho ng­êi vay cuèi cïng ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· héi nãi trªn. ChÝnh v× vËy dù ¸n kh«ng t¹o ra ®­îc sù kh¸c biÖt nµo hÊp dÉn ng­êi vay ®Ó vay vèn tõ dù ¸n. Thø ba, chi phÝ ®µo t¹o thÊp, chØ thùc hiÖn trong thêi gian triÓn khai dù ¸n (3 n¨m). Kinh phÝ ®µo t¹o ph©n bæ cho c¸c tæ chøc tham gia dù ¸n thÊp: SGDIII 640.000USD; NH§T 202.000USD, NHNo 1.233.000, PFI b×nh qu©n 100.000USD. Kinh phÝ ®µo t¹o ®­îc thùc hiÖn mét lÇn, kh«ng ®­îc vay quay vßng, thêi gian ®µo t¹o chØ thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n lµ ba n¨m. V× vËy víi møc kinh phÝ vµ thêi gian ®µo t¹o nh­ vËy kh«ng thÓ n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé mét c¸ch bµi b¶n vµ ®ång ®Òu, dÉn ®Õn kh¶ n¨ng cã thÓ kh«ng theo kÞp tèc ®é më réng m¹ng l­íi vµ t¨ng tr­ëng nhanh chãng ë mét sè PFI. §iÒu nµy sÏ t¹o ra rñi ro lµ chÊt l­îng tÝn dông gi¶m ®i vµ nî xÊu t¨ng lªn, ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n. Thø t­, ch­a cã c¬ chÕ hç trî c¸c PFI ®¹t c¸c chØ tiªu theo qui ®Þnh cña WB. HiÖn nay theo qui ®Þnh cña WB, khi tham gia dù ¸n, c¸c PFI ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chÝ lùa chän cña WB bao gåm: TÝnh hîp ph¸p, Kh¶ n¨ng thanh to¸n, Kh¶ n¨ng thanh kho¶n, Kh¶ n¨ng sinh lêi, ChÊt l­îng vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n viªn. NÕu c¸c PFI kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chÝ trªn th× cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch t¹m thêi vµ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÓ chÕ. KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®­îc NH§T vµ WB th«ng qua. Trong thêi gian 3 n¨m tham gia dù ¸n buéc c¸c PFI ph¶i ®¹t ®­îc c¸c chØ sè trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÓ chÕ (IDP) cña WB ®Ò ra. Trªn thùc tÕ, viÖc hç trî c¸c PFI ®Ó ®¹t ®­îc c¸c tiªu chÝ theo yªu cÇu cña WB tõ phÝa dù ¸n rÊt Ýt, míi chØ dõng l¹i ë viÖc cho vay vèn c¸c PFI theo møc l·i suÊt ­u ®·i, thêi h¹n chñ yÕu lµ trung dµi h¹n ®Ó c¬ cÊu l¹i B¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ cho vay ®µo t¹o c¸n bé. Ngoµi ra kh«ng cã thªm sù hç trî nµo kh¸c gióp c¸c PFI ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÓ chÕ. 2.3.2.2. H¹n chÕ trong c«ng t¸c tæ chøc vµ triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n Thø nhÊt, Ban qu¶n lý dù ¸n ch­a gi¸m s¸t th­êng xuyªn, ®Çy ®ñ viÖc sö dông vèn vay. SGDIII lµ ®¬n vÞ b¸n bu«n thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kiÓm so¸t sau viÖc sö dông vèn vay cña c¸c PFI. Tuy nhiªn do khèi l­îng tiÓu dù ¸n lín (351,334 tiÓu dù ¸n), ®Þa bµn réng (60 tØnh, thµnh phè trªn c¶ n­íc) nªn SGDIII kh«ng thÓ tiÕn hµnh gi¸m s¸t c¸c tiÓu dù ¸n mét c¸ch kÞp thêi v× vËy kh«ng ®¶m b¶o ®­îc c¸c tiÓu dù ¸n sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých. Theo yªu cÇu cña WB, hµng th¸ng cÇn cã nh÷ng ®ît kiÓm tra, gi¸m s¸t t¹i c¸c PFIs vµ ng­êi vay cuèi cïng nh­ng thùc tÕ viÖc cö ®oµn ®i kiÓm tra, gi¸m s¸t t¹i c¸c PFI còng nh­ c¸c ®Þa ph­¬ng ®­îc tæ chøc mçi quý mét lÇn vµ mçi lÇn ®i chØ kÐo dµi kho¶ng 7-15 ngµy, nªn diÖn kiÓm tra kh«ng réng. H¹n chÕ nµy ®· g©y ra nh÷ng ngÇn ng¹i tõ c¸c nhµ tµi trî khi hä vµo ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña dù ¸n. Thø hai, Ng©n hµng Nhµ n­íc ch­a cã c¬ chÕ trÝch lËp dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng b¸n bu«n tÝn dông. HiÖn nay Ng©n hµng nhµ n­íc míi chØ qui ®Þnh c¬ chÕ trÝch lËp dù phßng rñi ro ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n lÎ (trong ®ã cã trÝch dù phßng chung 15% trªn tæng d­ nî tÝn dông) nh­ng ch­a x©y dùng c¬ chÕ trÝch lËp dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng b¸n bu«n tÝn dông th«ng qua c¸c PFI. Theo qui ®Þnh cña dù ¸n TCNT, SGDIII hoµn toµn chÞu rñi ro khi cho vay c¸c PFI, tuy nhiªn ®Õn nay vÉn ch­a cã c¬ chÕ cô thÓ trÝch lËp dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng b¸n bu«n ®iÒu ®ã g©y khã kh¨n cho SGDIII trong tr­êng hîp c¸c PFI gÆp rñi ro trong kinh doanh vµ kh«ng tr¶ ®­îc nî. Thø ba, nÒn t¶ng cña c¸c PFI vÒ chÊt l­îng c¸n bé, tr×nh ®é c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, hÖ thèng ®¸nh gi¸ kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng ®ång ®Òu. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho SGDIII trong qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin tµi chÝnh cña c¸c PFI vµ kiÓm tra gi¸m s¸t ng­êi vay cuèi cïng th«ng qua hÖ th«ng th«ng tin b¸o c¸o. Theo qui ®Þnh cña dù ¸n, SGDIII ph¶i x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin (MIS) ®Ó c¸c PFI kÕt nèi vµo hÖ thèng nµy cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c PFI, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ng­êi vay cuèi cïng vµ c¸c sao kª chi tiªu cña hä. Tuy nhiªn do thùc tr¹ng nÒn t¶ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c¸c PFI kh«ng ®ång ®Òu v× vËy hiÖn nay SGDIII míi chØ x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý c¸c kho¶n vay cña c¸c PFI víi SGDIII vµ qu¶n lý c¸c sao kª chi tiªu cña ng­êi vay cuèi cïng vay PFI d­íi d¹ng Offline vµ SGDIII ph¶i thùc hiÖn thñ c«ng lµ nhËp c¸c d÷ liÖu tõ file giÊy do c¸c PFI göi ®Õn. Toµn bé c¸c sè liÖu b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c PFI hiÖn nay t¹i SGDIII ®ang thùc hiÖn thñ c«ng trªn Excel trªn c¬ së c¸c c©n ®èi b»ng b¶n giÊy cña c¸c PFI göi ®Õn. §iÒu nµy lµm cho c¸c th«ng tin b¸o c¸o kh«ng ®­îc cËp nhËt kÞp thêi, g©y khã kh¨n cho viÖc triÓn khai c¸c môc tiªu cña dù ¸n, bªn c¹nh ®ã SGDIII còng mÊt nhiÒu thêi gian vµ nh©n lùc ®Ó thu thËp vµ lËp c¸c b¸o c¸o cña dù ¸n. Thø t­, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng cña c¸c tiÓu dù ¸n cßn h¹n chÕ. HiÖn nay nhËn thøc chung vÒ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng trong ho¹t ®éng ng©n hµng ch­a cã tiÒn lÖ, kh«ng nhÊt qu¸n vµ kh«ng râ rµng dÉn tíi qu¸ tr×nh thùc thi vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng cña c¸c tiÓu dù ¸n ch­a ®Çy ®ñ, ch­a mang tÝnh hÖ thèng mµ chØ cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ m«i tr­êng n»m t¹i cÊp vÜ m« SGD III (BQLDA), cßn t¹i c¸c PFI th× kh«ng cã bé phËn riªng theo dâi mµ c¸n bé tÝn dông kiªm nhiÖm lu«n vai trß nµy. 2.3.3. Nguyªn nh©n 2.3.3.1. Nguyªn nh©n chñ quan Nguån nh©n lùc h¹n chÕ Sè PFI tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2009 lµ 25 PFIs tham gia Dù ¸n TCNT I, II & III. Sè PFIs tiÒm n¨ng ®ang tiÕp nhËn vµ thô lý hå s¬ xin tham gia Dù ¸n lµ 08 PFIs. Víi khèi l­îng c«ng viÖc nh­ vËy, theo quy ®Þnh t¹i Sæ Tay thÈm ®Þnh dù ¸n, ®Þnh biªn lao ®éng cña phßng Lùa chän PFIs ph¶i lµ 10 ng­êi, trong khi ®ã, tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i, Phßng chØ cã 6 ng­êi bao gåm 2 l·nh ®¹o phßng. T­¬ng tù phßng ThÈm ®Þnh ph¶i cÇn tõ 12 -14 c¸n bé nh­ng hiÖn t¹i chØ cã 7 ng­êi trong ®ã bao gåm c¶ 2 l·nh ®¹o phßng. Ph­¬ng thøc gi¶i ng©n c¸c dù ¸n th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p sao kª chi tiªu (SOE) mµ thùc chÊt lµ mua l¹i c¸c kho¶n cho vay ®· gi¶i ng©n. §Ó ®¬n gi¶n thñ tôc, c¸c PFI chØ lùa chän mét danh môc dù ¸n ®· cho vay phï hîp víi tiªu chÝ cña dù ¸n råi xin båi hoµn vèn. Sè l­îng c¸n bé thÈm ®Þnh cßn thiÕu khiÕn c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chØ thÓ kiÓm tra ®­îc phÇn danh môc cho vay cã chÊt l­îng cao h¬n vµ ®· gi¶i ng©n cña PFI mµ th«i. H¬n n÷a víi sè l­îng kho¶n vay ngµy cµng t¨ng, ®Þa bµn cho vay rÊt lín (60 tØnh thµnh trªn c¶ n­íc) do ®ã tÇn suÊt vµ chÊt l­îng kiÓm tra, gi¸m s¸t ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña nhµ tµi trî. Cuèi cïng lµ c¸n bé m«i tr­êng thiÕu c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nªn kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ vÒ m«i tr­êng nh­ yªu cÇu cña WB. Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay vèn dù ¸n ch­a hoµn chØnh §èi víi nh÷ng kho¶n cho vay d­íi møc tù ph¸n quyÕt cña c¸c PFI th× c¸c PFI ph¶i tù thÈm ®Þnh tiÓu dù ¸n vµ ®­îc toµn quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc cho vay mµ kh«ng ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña NH§T&PTVN hoÆc cña WB. Nh­ng víi nh÷ng kho¶n vay l¹i cã gi¸ trÞ lín trªn møc tù ph¸n quyÕt cña c¸c PFI th× ®Ó vay ®­îc vèn ph¶i cã sù chÊp thuËn cña NH §T&PTVN thËm chÝ cña IDA. Thùc tÕ quy tr×nh t¸i thÈm ®Þnh ®ang ®­îc x©y dùng nh­ng ch­a hoµn chØnh. §Æc biÖt Dù ¸n ®ßi hái c¸c tiÓu dù ¸n kh«ng ®­îc g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng song thùc tÕ ng©n hµng ®ang gÆp khã kh¨n vÒ c¸n bé thÈm ®Þnh m«i tr­êng còng nh­ sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng, x©y dùng c¸c tiªu chuÈn hîp lý ®èi víi c¸c tiÓu dù ¸n ®­îc coi lµ ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh m«i tr­êng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ch­a ®¸p øng ®ñ cho c«ng viÖc SGD III lµ chi nh¸nh duy nhÊt cña hÖ thèng ®Õn nay vÉn ph¶i ®ang ¸p dông cïng lóc hai hÖ thèng SIBS vµ IBS. Do vËy, chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o phôc vô qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cßn nhiÒu bÊt cËp vµ ch­a kÞp thêi ®Ó phôc vô kinh doanh. Së còng ch­a hoµn thiÖn viÖc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý (MIS) trong khu«n khæ c¸c dù ¸n ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ c¬ së d÷ liÖu th«ng tin chÝnh x¸c vÒ c¸c PFI vµ ng­êi vay cuèi cïng. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng th­êng ph¶i chÞu søc Ðp cña viÖc ®Èy nhanh tèc ®é gi¶i ng©n tõ c¸c dù ¸n còng nh­ tËp trung vµo viÖc x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, viÖc chuÈn bÞ tµi liÖu cho viÖc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý t¹i Së mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy dÉn ®Õn c¬ së vËt chÊt kü thuËt ch­a thÓ ®¸p øng ®ñ nh­ mong muèn vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ qu¶n lý, thùc hiÖn Dù ¸n. 2.3.3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan Thø nhÊt lµ thÓ chÕ chÝnh s¸ch tµi trî cña WB cßn phøc t¹p ch­a hoµn toµn phï hîp víi ViÖt Nam. Víi Dù ¸n TCNT I, II vµ III ®ang thùc hiÖn, c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông ®­îc WB bæ sung ngµy cµng chÆt chÏ h¬n vµ khã kh¨n h¬n nh­: qui m« kho¶n vay bÞ giíi h¹n; ®èi t­îng cho vay chØ tËp trung vµo SXKD vµ dÞch vô trùc tiÕp phôc vô n«ng nghiÖp, n«ng th«n, kh«ng cho vay vèn l­u ®éng ®¬n thuÇn (vèn ng¾n h¹n), chØ cho vay vèn ®Çu t­ chiÒu s©u, ®Çu t­ míi t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, b¶o vÖ m«i tr­êng (vèn trung dµi h¹n)… g©y ra nhiÒu khã kh¨n trong triÓn khai dù ¸n. ChÝnh ®iÒu nµy còng h¹n chÕ phÇn nµo viÖc më réng ®Þa bµn cho vay, doanh sè gi¶i ng©n nguån vèn cña SGD III kh«ng t¨ng nhiÒu vµ nhanh nh­ mong muèn. Ch­a cã c¬ chÕ tµi chÝnh hç trî cho ng­êi vay cuèi cïng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng, vÒ x· héi. ChÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn thÓ chÕ còng nh­ c«ng t¸c ®µo t¹o cña c¸c PFI kh«ng nhiÒu nªn ch­a t¹o ®éng lùc lín cho c¸c PFI tham gia dù ¸n hoÆc ®èi víi c¸c PFI ®· tham gia dù ¸n ch­a cã sù thay ®æi m¹nh mÏ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c«ng t¸c ®µo t¹o. Thø hai, Ng©n hµng Nhµ n­íc ch­a x©y dùng c¬ chÕ trÝch dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng b¸n bu«n tÝn dông th«ng qua c¸c PFI. §iÒu nµy lµm cho SGD III kh«ng thùc hiÖn trÝch lËp dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng b¸n bu«n. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng æn ®Þnh, l¹m ph¸t gia t¨ng nh­ hiÖn nay, c¸c PFI gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cã kh¶ n¨ng kh«ng tr¶ ®­îc nî cho SGDIII vµ nh­ vËy SGDIII gÆp rñi ro v× kh«ng cã nguån dù phßng rñi ro ®Ó bï ®¾p vµ sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc qu¶n lý triÓn khai dù ¸n lµm mÊt lßng tin ®èi víi ChÝnh phñ vµ víi nhµ tµi trî. Thø ba, c¬ së kü thuËt c«ng nghÖ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. ViÖc kÕt nèi m¹ng gi÷a SGD III vµ Héi së chÝnh cña c¸c PFI nh»m phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng triÓn khai nguån vèn Dù ¸n ch­a thÓ thùc hiÖn. Yªu cÇu thu thËp d÷ liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cho vay thùc tÕ, tøc thêi (online) tõ ngay c¸c ch­¬ng tr×nh ®ang vËn hµnh cña c¸c PFIs tµi chÝnh rÊt khã v× hÖ thèng tin häc cña c¸c PFIs tµi chÝnh rÊt kh¸c nhau, do vËy lµm cho qu¸ tr×nh triÓn khai kÕt nèi bÞ chËm l¹i. Dù ¸n TCNT víi thêi gian vay tr¶ nî rÊt dµi (tíi 25 n¨m) mµ kh«ng cã mét hÖ thèng ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm ®Ó qu¶n lý th× viÖc ph©n tÝch thùc hiÖn dù ¸n ch¾c ch¾n sÏ kh«ng ®­îc ®Çy ®ñ, s©u s¾c vµ toµn diÖn. Thø t­, nhËn thøc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng cña c¸n bé ngµnh ng©n hµng nãi riªng vµ cña ng­êi d©n nãi chung kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu ®ång bé. ChÕ tµi xö ph¹t vÒ m«i tr­êng ch­a thùc sù ®i vµo cuéc sèng, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng ng©n hµng ch­a cã chÕ tµi nµo ®­îc ¸p dông (v× b¶n th©n luËt c¸c TCTD kh«ng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy) dÉn ®Õn viÖc chØ ®¹o, tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Thø n¨m m«i tr­êng ph¸p lý cßn ch­a hoµn thiÖn. §Õn cuèi n¨m 2009, sè PFIs tµi chÝnh ®­îc lùa chän tham gia gi¶i ng©n nguån vèn Dù ¸n ®· lµ 25 vµ cã thÓ ®­îc xem ®· bao gåm nh÷ng PFIs tèt nhÊt hiÖn nay t¹i ViÖt Nam. Trong khi ®ã, ChÝnh phñ còng ch­a cã H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 28/2005/N§ - CP vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh quy m« nhá t¹i ViÖt Nam, do ®ã SGD III còng ch­a thÓ lùa chän ®­îc thªm c¸c tæ chøc vµo tham gia dù ¸n. Ngoµi ra NHNN còng ch­a qui ®Þnh c¬ chÕ trÝch dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng b¸n bu«n tÝn dông nªn SGDIII kh«ng thÓ trÝch lËp dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n lín vÒ tµi chÝnh cho SGDIII trong tr­êng hîp c¸c PFI kh«ng tr¶ ®­îc nî. Trong ch­¬ng nµy luËn v¨n ®· ®­a ra nh÷ng kh¸i qu¸t c¬ b¶n vµ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông dù ¸n TCNT cña SGDIII NH§T&PTVN ®ång thêi LuËn v¨n còng ®· nªu ra thùc tr¹ng cña dù ¸n TCNT sau ®ã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý dù ¸n th«ng qua c¸c tiªu thøc ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng tõ ®ã t×m ra ®­îc c¸c h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p trong ch­¬ng 3. Ch­¬ng 3 GI¶I PH¸P NH»M T¡NG C¦êNG QU¶N Lý Vµ Sö DôNG NGUåN VèN TµI TRî CñA WB CHO Dù ¸N TCNT T¹I Së GIAO DÞCH III TRONG THêI GIAN TíI 3.1. §ÞNH H¦íNG CñA §¶NG Vµ NHµ N¦íC VÒ THU HóT ODA TRONG THêI GIAN TíI 3.1.1. §Þnh h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ thu hót vèn ODA §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam chñ tr­¬ng huy ®éng mäi nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Ngµy 29/12/2006, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ra QuyÕt ®Þnh 290/2006/Q§-TTg phª duyÖt ®Ò ¸n “§Þnh h­íng thu hót vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc thêi kú 2006 - 2010”. §Ò ¸n cã môc tiªu ®Ò ra chiÕn l­îc vµ c¸c biÖn ph¸p thu hót, ph©n bæ, qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc quan träng nµy, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006-2010. Nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn: §Ó thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña KÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 - 2010 vµ ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ b×nh qu©n 7,5-8%/n¨m, cÇn huy ®éng tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi kho¶ng 2.200 ngh×n tû ®ång (theo gi¸ n¨m 2005), t­¬ng ®­¬ng gÇn 140 tû USD (theo gi¸ hiÖn hµnh lµ 160 tû USD), trong ®ã 65% huy ®éng tõ c¸c nguån vèn trong n­íc vµ 35% tõ c¸c nguån vèn ngoµi n­íc. Trong c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t­ huy ®éng tõ bªn ngoµi, vèn ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi (FDI) vµ vèn ODA cã vÞ trÝ quan träng. Nhu cÇu vÒ vèn ODA: §Ó ®¸p øng nhu cÇu nguån vèn ®Çu t­ huy ®éng tõ bªn ngoµi, trong 5 n¨m 2006 - 2010 cÇn thùc hiÖn ®­îc kho¶ng 11 tû USD vèn ODA. §Ó thùc hiÖn ®­îc nguån vèn ODA nªu trªn, cÇn ph¶i cã vèn ODA cam kÕt kho¶ng 19 - 21 tû USD. Trong ®ã Nhµ n­íc ta x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng ­u tiªn thu hót vµ sö dông ODA tr­íc hÕt vµo (1)Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n (bao gåm n«ng nghiÖp, thuû lîi, l©m nghiÖp, thuû s¶n) kÕt hîp xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo: ­u tiªn thu hót vµ sö dông ODA ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n nh»m t¨ng n¨ng suÊt n«ng nghiÖp; ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n quy m« nhá thiÕt yÕu cho ng­êi nghÌo; ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh thuû lîi kÕt hîp phßng chèng, gi¶m nhÑ thiªn tai; t¨ng c­êng qu¶n lý tµi nguyªn rõng vµ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c mét c¸ch bÒn v÷ng; t¹o viÖc lµm kÕt hîp víi xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo; t¨ng c­êng n¨ng lùc c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp, nhÊt lµ ë cÊp huyÖn, x· vµ th«n b¶n; TiÕp ®Õn lµ (2) X©y dùng h¹ tÇng kinh tÕ ®ång bé theo h­íng hiÖn ®¹i (3) X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng x· héi; (4) M«i tr­êng vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn T¨ng c­êng n¨ng lùc thÓ chÕ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; (5)chuyÓn giao c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng lùc nghiªn cøu vµ triÓn khai viÖc lµm vµ an sinh x· héi. C¸c gi¶i ph¸p ®­îc ChÝnh phñ ®Æt ra bao gåm: (1) Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ: B¶o ®¶m tÝnh ®ång bé, nhÊt qu¸n, râ rµng, minh b¹ch, ®¬n gi¶n vµ dÔ thùc hiÖn cña hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ sö dông ODA. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh trong n­íc ®èi víi ODA; t¨ng c­êng viÖc theo dâi vµ ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ODA; (2) Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc: Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c c¬ quan ®Çu mèi vÒ qu¶n lý vµ sö dông ODA ë c¸c cÊp, ®Æc biÖt lµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cña c¸c tØnh vµ thµnh phè nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô gióp uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thÈm ®Þnh ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c Ban qu¶n lý ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA; (3) Gi¶i ph¸p vÒ t¨ng c­êng n¨ng lùc thu hót vµ sö dông ODA: N©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt cña l·nh ®¹o vµ c¸n bé qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ë c¸c cÊp vÒ chÝnh s¸ch, quy tr×nh vµ thñ tôc ODA cña ViÖt Nam còng nh­ cña nhµ tµi trî; n©ng cao n¨ng lùc chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA; t¨ng c­êng n¨ng lùc cho c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n theo h­íng chuyªn nghiÖp vµ bÒn v÷ng. (4) Gi¶i ph¸p vÒ c«ng khai, minh b¹ch: X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chÝ ®Ó lµm c¬ së lùa chän c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ®­a vµo Danh môc yªu cÇu tµi trî theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; xem xÐt viÖc më réng h¬n diÖn thô h­ëng ODA ®èi víi c¸c ®èi t­îng ngoµi khu vùc nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n phôc vô c¸c lîi Ých c«ng céng trªn c¬ së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p liªn quan tíi thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn ODA; (5) Gi¶i ph¸p vÒ th«ng tin, tuyªn truyÒn: C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, c¬ quan chñ qu¶n vµ ®¬n vÞ thô h­ëng ODA cã tr¸ch nhiÖm theo thÈm quyÒn cung cÊp ®Çy ®ñ vµ x¸c thùc th«ng tin vÒ viÖc tiÕp cËn vµ sö dông vèn ODA cho c¸c c¬ quan d©n cö, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng khi cã yªu cÇu, gãp phÇn gi¶i tr×nh vµ ®Þnh h­íng c«ng luËn vÒ nguån lùc nµy;...(6) Gi¶i ph¸p vÒ t¨ng c­êng quan hÖ ®èi t¸c víi c¸c nhµ tµi trî: C¶i tiÕn chÊt l­îng ®èi tho¹i gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî; ph¸t huy vai trß lµm chñ vµ n©ng cao tÝnh chñ ®éng cña c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng trong viÖc vËn ®éng ODA ®èi víi c¸c nhµ tµi trî; thóc ®Èy c¸c nhµ tµi trî cïng lµm viÖc víi nhau trªn c¬ së lîi Ých chung víi môc ®Ých hîp lý ho¸, hµi hoµ quy tr×nh thñ tôc nh»m gi¶m chi phÝ giao dÞch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ viÖn trî;... Theo th«ng lÖ tµi trî quèc tÕ, mét n­íc ®ang ph¸t triÓn cã møc thu nhËp trung b×nh (GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t trªn 1000 USD) sÏ Ýt ®­îc h­ëng vèn ODA cã ®iÒu kiÖn ­u ®·i cao. Theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT - XH 5 n¨m 2006 - 2010, ®Õn n¨m 2010 GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña ViÖt Nam ®¹t 1050 USD. Do vËy, tû träng nguån vèn ODA cã ®iÒu kiÖn ­u ®·i cao trong tæng vèn ODA thêi kú sau n¨m 2010 sÏ gi¶m xuèng, ®ång thêi vèn vay ODA cã ®iÒu kiÖn gÇn víi ®iÒu kiÖn vèn vay th­¬ng m¹i cã thÓ sÏ t¨ng lªn. Trong thêi kú 2006 - 2010 cÇn triÓn khai c«ng t¸c nghiªn cøu viÖc sö dông c¸c kho¶n vay míi cã ®iÒu kiÖn kÐm ­u ®·i h¬n tõ nguån Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn quèc tÕ (IBRD) thuéc nhãm Ng©n hµng thÕ giíi (WB), nguån tÝn dông th«ng th­êng (OCR) cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), nguån tµi trî chÝnh thøc kh¸c (OOF) cña NhËt B¶n, nguån vèn vay cã b¶o l·nh 3 (PS3) cña Ph¸p, vay ph¸t triÓn cña §øc nh»m chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng nguån vèn nµy táng thêi kú sau n¨m 2010 nh­ më réng c¸c ®èi t­îng thô h­ëng ODA kÓ c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n, ®iÒu chØnh h­íng sö dông vèn ODA, tËp trung chñ yÕu cho c¸c lÜnh vùc ­u tiªn cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh vµ b¶o ®¶m tr¶ nî vèn vay mét c¸ch bÒn v÷ng. 3.1.2. §Þnh h­íng cña ngµnh ng©n hµng vÒ thu hót vèn cho Dù ¸n TCNT VÒ quan ®iÓm cña ngµnh Ng©n hµng, khi chuyÓn giao Dù ¸n TCNT I tõ NHNN sang NH§T&PTVN vµ thµnh lËp SGD III, Ban l·nh ®¹o NHNN còng nh­ NH §T&PTVN ®· mong muèn SGD III trë thµnh mét ng©n hµng b¸n bu«n c¸c dù ¸n ODA vµ c¸c nguån vèn quèc tÕ. Trong chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n cña m×nh, NH§T&PTVN coi viÖc më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ, c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi lµ tiÒn ®Ò cho tiÕn tr×nh héi nhËp ng©n hµng víi khu vùc vµ quèc tÕ. Thu hót c¸c dù ¸n ODA do c¸c tæ chøc quèc tÕ tµi trî lµ c¬ héi ®Ó ng©n hµng n©ng cao uy tÝn vµ më réng quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ. Nh­ vËy, ®Þnh h­íng cña ngµnh Ng©n hµng vÒ qu¶n lý c¸c nguån vèn lµ rÊt râ rµng: t¨ng c­êng huy ®éng c¸c dù ¸n ODA vµ c¸c nguån vèn ®­îc tµi trî bëi c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn gãp phÇn quan träng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt n­íc. VÒ phÝa SGD III lu«n phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. Trªn c¬ së NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ NH§T&PTVN, ®Þnh h­íng vµ chØ ®¹o cô thÓ cña Tæng Gi¸m ®èc, víi nhËn thøc lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh lín cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm, SGDIII x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m tíi sÏ lµ: - TiÕp tôc lµm tèt vai trß ng©n hµng cho vay l¹i Dù ¸n TCNT I, II vµ III - Chñ ®éng, tÝch cùc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng ng©n hµng ®¹i lý uû th¸c nh»m thu hót, gi÷ v÷ng vµ t¨ng thÞ phÇn ®­îc giao lµm ®Çu mèi cho c¸c dù ¸n ODA - N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cña ng©n hµng - TiÕp tôc æn ®Þnh, cñng cè c«ng t¸c tæ chøc, bæ sung vµ ®µo t¹o c¸n bé - Nghiªn cøu vµ nhanh chãng triÓn khai mét c¸ch v÷ng ch¾c vµ bµi b¶n c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng th­¬ng m¹i, cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i phï hîp theo th«ng lÖ vµ tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña dù ¸n TCNT, môc tiªu cña SGDIII lµ: - T¨ng c­êng x©y dùng dù ¸n ODA thu hót c¸c nguån vèn ®­îc tµi trî. - §¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn. - §¶m b¶o an toµn, h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån vèn dù ¸n ®­îc tµi trî. - §¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi vµ tÝnh bÒn v÷ng cho dù ¸n. - Thùc hiÖn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c nhµ tµi trî vµ Ban chØ ®¹o liªn ngµnh trong viÖc qu¶n lý. §©y kh«ng chØ lµ môc tiªu tr­íc m¾t mµ cßn lµ môc tiªu l©u dµi cña SGDIII trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. Nh­ vËy, viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn tµi trî cña WB cho Dù ¸n TCNT t¹i SGDIII NH§T&PTVN lµ phï hîp víi ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn chung cña ngµnh. 3.2. C¸C GI¶I PH¸P CHñ YÕU NH»M T¡NG C¦êNG QU¶N Lý Vµ Sö DôNG NGUåN VèN TµI TRî CñA WB CHO Dù ¸N TCNT T¹I SGDIII NH§T&PTVN Trªn c¬ së nh÷ng nguyªn nh©n h¹n chÕ trong ho¹t ®éng qu¶n lý Dù ¸n TCNT; kÕt hîp víi ®Þnh h­íng cña nhµ n­íc còng nh­ ngµnh ng©n hµng trong viÖc t¨ng c­êng huy ®éng nguån vèn ODA vµ môc tiªu ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy cña SGDIII Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, t¸c gi¶ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau: 3.2.1. Gi¶i ph¸p nh»m thu hót vèn ODA cña WB vµo ViÖt Nam 3.2.1.1. æn ®Þnh nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ gi÷ v÷ng an ninh quèc gia Mét trong nh÷ng nh©n tè khi ph©n tÝch m«i tr­êng ho¹t ®éng cña tæ chøc xin vay ®ã lµ yÕu tè chÝnh trÞ vµ x· héi. LiÖu t×nh h×nh chÝnh trÞ ë khu vùc tæ chøc xin vay cã æn ®Þnh kh«ng? Bëi nÕu khu vùc ®ã kh«ng ®¶m b¶o an ninh, trËt tù, an toµn x· héi kÐm, tÖ n¹n x· héi nhiÒu th× nhu cÇu vay vèn ë khu vùc ®ã sÏ h¹n chÕ, chÊt l­îng tÝn dông cña tæ chøc vay vèn ®ã sÏ kh«ng cao vµ do ®ã, rñi ro cña nã lµ rÊt lín. Thªm vµo ®ã, ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng kh«ng æn ®Þnh th× rñi ro ph¶i ®ãng cöa hay ngõng ho¹t ®éng cña tæ chøc xin vay (do cã chiÕn tranh, bao ®éng hay bÞ trém c¾p...) còng cã thÓ x¶y ra vµ ®iÒu nµy còng lµ mét trë ng¹i cho tæ chøc khi cã nhu cÇu vay vèn. Do vËy, vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ ChÝnh phñ ph¶i thùc hiÖn ®ã lµ æn ®Þnh nÒn kinh tÕ vµ gi÷ v÷ng an ninh quèc gia. §©y chÝnh lµ m«i tr­êng thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc. ChØ khi nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng vµ æn ®Þnh, kh«ng cã sù thay ®æi bÊt th­êng vÒ gi¸ c¶, kh«ng cã bÊt æn vÒ chÝnh trÞ th× míi t¹o t©m lý yªn t©m cho c¸c nhµ ®Çu t­. §Æc biÖt, chÝnh phñ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ë khu vùc n«ng th«n nh­: gi¶m thuÕ, më réng quan hÖ ®èi ngo¹i nh»m t×m kiÕm, t¹o thÞ tr­êng ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n, cã chÝnh s¸ch trî gi¸ cho ng­êi d©n. NÒn kinh tÕ lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ cã liªn quan biÖn chøng, rµng buéc lÉn nhau. BÊt kú sù biÕn ®éng cña ho¹t ®éng kinh tÕ nµo còng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a, ho¹t ®éng cña c¸c NHTM cã thÓ ®­îc coi lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. V× vËy sù bÊt æn, t¨ng tr­ëng hay suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ sÏ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tÝn dông. Mét m«i tr­êng kinh tÕ lµnh m¹nh, c¸c chñ thÓ kinh tÕ sÏ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc më réng, nhu cÇu vèn cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ t¨ng lªn, quy m« tÝn dông sÏ t¨ng c¶ ë ng©n hµng ®i vay vµ ng©n hµng cho vay. Ng­îc l¹i, khi nÒn kinh tÕ cã nh÷ng biÕn ®éng khã l­êng hay ®ang trong t×nh tr¹ng suy tho¸i, cÇu ®Çu t­ cña nÒn kinh tÕ sÏ gi¶m xuèng vµ do ®ã quy m« tÝn dông cña c¸c ng©n hµng ®Òu gi¶m xuèng. ChÝnh phñ còng cÇn t¹o ra nh÷ng ch­¬ng tr×nh vµ chÝnh s¸ch ®Æc thï h­íng tíi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá khu vùc t­ nh©n, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo nh÷ng dù ¸n cã kh¶ n¨ng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cao, vÝ dô nh­: c¸c chÝnh s¸ch gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu cÊp giÊy phÐp vµ ®¨ng ký ho¹t ®éng kinh doanh, cã c¸c biÖn ph¸p chèng l¹i c¸c s¶n phÈm nhËp lËu, ­u ®·i vÒ thuÕ hay c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. Thªm vµo ®ã, ChÝnh phñ cÇn ­u tiªn h¬n n÷a trong viÖc chi ng©n s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng khu vùc n«ng th«n nh­: x©y dùng ®­êng x¸, cÇu cèng, hÖ thèng thuû lîi t­íi tiªu n­íc, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ cho hÖ thèng y tÕ vµ gi¸o dôc. Mét c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn kh«ng chØ lµ m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi d©n vµ cña doanh nghiÖp mµ nã cßn t¸c ®éng nhiÒu ®Õn quyÕt ®Þnh cho vay cña c¸c PFIs tµi chÝnh tham gia. 3.2.1.2. Xóc tiÕn ho¹t ®éng ®Çu t­ víi c¸c nhµ tµi trî ChÝnh phñ cã vai trß quyÕt ®Þnh trong c¸c mèi quan hÖ víi c¸c nhµ tµi trî. ViÖc ph¸t triÓn vµ më réng quan hÖ víi c¸c nhµ tµi trî sÏ cã ¶nh h­ëng lín tíi chÊt l­îng vµ khèi l­îng tµi trî tõ c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ. ChÝnh phñ cÇn xóc tiÕn m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i giao víi c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ ®Ó t¨ng l­îng vèn cam kÕt dµnh cho ViÖt Nam. CÇn ñng hé m¹nh mÏ c¸c ch­¬ng tr×nh vËn ®éng vèn cho c¸c dù ¸n tÝn dông cña ngµnh Ng©n hµng, chØ ®¹o c¸c bé ngµnh phèi hîp chÆt chÏ víi NHNN vµ Ng©n hµng cho vay trong viÖc chuÈn bÞ, x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n tÝn dông cña ngµnh. ChÝnh phñ còng cÇn më réng ®Þnh h­íng viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn tµi trî cho c¸c dù ¸n trùc tiÕp sinh lêi vµ cho vay theo c¬ chÕ th­¬ng m¹i nh­ c¸c Dù ¸n TCNT. ViÖc nµy rÊt quan träng v× nã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ®Êt n­íc vÒ l©u dµi. 3.2.1.3. Hoµn thiÖn khung ph¸p lý vÒ qu¶n lý vµ sö dông ODA Hoµn thiÖn khung ph¸p lý m« h×nh qu¶n lý vèn ODA qua Ng©n hµng b¸n bu«n HiÖn nay t¹i ViÖt nam chØ cã dù ¸n TCNT lµ dù ¸n duy nhÊt ®­îc gi¶i ng©n qua hÖ thèng ng©n hµng vµ kÕt qu¶ cuèi cïng c¶ hai dù ¸n TCNT ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thµnh c«ng nhÊt, b»ng chøng lµ nî qu¸ h¹n b»ng 0. Cã thÓ lý gi¶i ®iÒu nµy lµ nguån vèn dù ¸n ®­îc giao cho ng©n hµng qu¶n lý, t¸ch biÖt ng­êi qu¶n lý vèn vµ ng­êi sö dông vèn. Ngoµi ra ng©n hµng lµ ®¬n vÞ cã chuyªn m«n nghiÖp vô, cã kinh nghiÖm, cã m¹ng l­íi ho¹t ®éng réng kh¾p c¶ n­íc nªn viÖc qu¶n lý vèn dù ¸n an toµn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao. ChÝnh phñ cÇn xem xÐt ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ hiÖu qu¶ qu¶n lý vèn dù ¸n TCNT th«ng qua SGDIII NH§T&PTVN ®Ó duy tr× vµ nh©n réng m« h×nh nµy ®èi víi c¸c dù ¸n ODA kh¸c nh­ c¸c dù ¸n ®iÖn, cÊp n­íc, n­íc s¹ch n«ng th«n... tõ ®ã xem xÐt ®Ó thµnh lËp ng©n hµng b¸n bu«n nguån vèn ODA. H¬n thÕ n÷a ChÝnh phñ cÇn sím nghiªn cøu x©y dùng ban hµnh qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn ODA th«ng qua ng©n hµng b¸n bu«n nh»m t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý vèn ODA gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh vi m« ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 28/2005/N§ - CP vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh quy m« nhá t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn ®Õn nay vÉn ch­a cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn do vËy ch­a cã nhiÒu c¸c tæ chøc tµi chÝnh vi m« ®­îc thµnh lËp nªn SGDIII còng ch­a thÓ lùa chän ®­îc thªm c¸c tæ chøc nµy vµo tham gia dù ¸n ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é gi¶i ng©n dù ¸n TCNT. 3.2.2. N©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý c¸c néi dung chÝnh cña dù ¸n TCNT §Ó dù ¸n TCNT ®­îc triÓn khai thµnh c«ng, SGDIII cÇn tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý trªn tõng m¶ng c«ng viÖc tõ c«ng t¸c lùa chän c¸c PFIs tµi chÝnh tham gia dù ¸n; ThÈm ®Þnh dù ¸n; §µo t¹o; C«ng nghÖ th«ng tin ®Õn c«ng t¸c m«i tr­êng. Quy tô l¹i, ho¹t ®éng qu¶n lý sö dông c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n: - Con ng­êi (Bao gåm c¶ c¸n bé nh©n viªn SGD3 vµ chuyªn gia t­ vÊn) - C¬ së vËt chÊt kü thuËt - Quy tr×nh nghiÖp vô - HÖ thèng th«ng tin ChÝnh v× vËy, c¸c gi¶i ph¸p ®Æt ra chÝnh lµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c ®iÒu kiÖn trªn qua c¸c néi dung c¬ b¶n sau: 3.2.2.1 §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã phÈm chÊt vµ cã n¨ng lùc Khi thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n, c¸c nhµ tµi trî ®Æc biÖt quan t©m tíi sè l­îng vµ chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé. Hä cho r»ng n¨ng lùc thÓ chÕ céng víi ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc lµ ch×a khãa cho sù thµnh c«ng cña dù ¸n. Mét trong nh÷ng kh©u yÕu kÐm hiÖn nay cña hÇu hÕt c¸c Ban QLDA ®ã lµ n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé lµm Dù ¸n yÕu c¶ vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, lÉn nghiÖp vô dù ¸n, nhÊt lµ c¸c nghiÖp vô dù ¸n ODA nh­: nghiÖp vô vÒ ®Êu thÇu, mua s¾m, kÕ to¸n gi¶i ng©n, sö dông dÞch vô chuyªn gia t­ vÊn, m«i tr­êng, kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n, v.v. .; Bªn c¹nh ®ã lµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ bao gåm ngo¹i ng÷ th«ng dông (ng«n ng÷ chung cña c¸c ch­¬ng tr×nh/ Dù ¸n ODA), lÉn ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh cña ®éi ngò lµm dù ¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ ch­a ®¸p øng ®­îc lé tr×nh triÓn khai c¸c dù ¸n ODA...; Nguyªn nh©n chÝnh lµ do c«ng t¸c ®µo nghiÖp vô chuyªn m«n liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp c¸c phÇn viÖc cô thÓ cña c¸c ch­¬ng tr×nh/ dù ¸n ODA l©u nay vÉn ch­a ®­îc c¸c C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ODA còng nh­ Ng©n hµng §T&PTVN coi träng. H¬n n÷a, vÊn ®Ò ®µo t¹o vÉn cßn mang nÆng tÝnh h×nh thøc, ch¾p v¸, thiÕu ®ång bé, thiÕu qui ho¹ch...vµ phæ biÕn hiÖn nay vÉn lµ th«ng qua c¸c kho¸ tËp huÊn, héi th¶o, to¹ ®µm ng¾n ngµy do c¸c nhµ tµi trî phèi hîp víi c¸c Chñ dù ¸n tæ chøc trong khu«n khæ c¸c dù ¸n ODA, nªn ch­a trang bÞ ®­îc mét kiÕn thøc tæng hîp hay nh·n quan chung vÒ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn mét dù ¸n ODA cho c¸c c¸n bé lµm dù ¸n. Trong khi ®ã c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA th­êng cã ph¹m vi ¶nh h­ëng lín, t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ trong n­íc ®ßi hái c¸n bé lµm dù ¸n ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp “vÜ m«” lÉn kiÕn thøc t¸c nghiÖp “vi m«” míi ®¶m nhËn ®­îc. Do ®ã, khi sè c¸n bé lµm dù ¸n trùc tiÕp ®i vµo vËn hµnh, lóc ®ã míi ph¸t sinh hµng lo¹t vÊn ®Ò ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu l¹i c¸c néi dung cña dù ¸n theo kiÓu: võa lµm, võa häc, võa nghiªn cøu, thiÕu ®©u bæ sung ®Êy,... mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, vµ g©y chËm trÔ cho qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh/ dù ¸n ODA. MÆc dï, ®Õn nay ®· trªn 10 n¨m ViÖt nam tiÕp nhËn vµ triÓn khai hµng tr¨m ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA, víi sè vèn lªn ®Õn hµng chôc tû USD, nh­ng ®Õn nay vÉn ch­a cã mét Trung t©m ®µo t¹o chuyªn ngµnh nµo vÒ ODA, còng nh­ ch­a cã mét tµi liÖu tæng hîp nµo vÒ ODA ®Ó gióp mäi ng­êi tra cøu. §©y lµ mét thùc tÕ hÕt søc bøc xóc cÇn gi¶i quyÕt ®Ó t¹o c¬ héi thuËn lîi cho hµng ngµn c¸n bé hiÖn ®ang trùc tiÕp lµm viÖc t¹i c¸c ch­¬ng tr×nh/ dù ¸n ODA nhÊt lµ c¸c dù ¸n triÓn khai ë c¸c ®Þa ph­¬ng cã thªm ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi thuËn lîi tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã tÝnh chÊt bµi b¶n, qui m«, vµ dµi h¹n h¬n. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy ph¶i x©y dùng vµ triÓn khai mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn s©u, cã ®Þnh h­íng ®Ó cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã chÊt l­îng, qua ®ã hç trî cho c¸c PFIs tµi chÝnh tham gia vµ hç trî ng­êi vay cuèi cïng. Tr­íc m¾t, khi ch­a cã Trung t©m ®µo t¹o c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ ODA, th× SGD III cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: thuª gi¶ng viªn tõ c¸c Häc viÖn, Tr­êng ®¹i häc, kÕt hîp víi c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi n­íc vÒ ODA hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c dù ¸n ODA..v.v...tiÕn hµnh tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o chuyªn ngµnh vÒ ODA cho toµn bé c¸c c¸n bé ®ang trùc tiÕp lµm viÖc t¹i SGD III. Tr­íc hÕt lµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh vµ c¸c chuyªn gia vÒ tµi trî dù ¸n, chuyªn gia vÒ quan hÖ ®èi ngo¹i, ®µo t¹o gi¶ng viªn vÒ tµi trî doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ tµi chÝnh vi m«. §éi ngò nµy sÏ ®¶m nhËn hai nhiÖm vô chiÕn l­îc lµ: Tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c dù ¸n b¸n bu«n tÝn dông; TriÓn khai c¸c khãa ®µo t¹o cho khu vùc t­ nh©n vµ hç trî c¸c PFIs tµi chÝnh vi m«. Ph­¬ng ¸n tèt nhÊt lµ båi d­ìng ngo¹i ng÷ sau ®ã göi c¸n bé tham dù c¸c khãa ®µo t¹o ë n­íc ngoµi. TiÕp ®Õn lµ viÖc tuyÓn chän c¸n bé nghiÖp vô ph¶i thùc sù cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ tr×nh ®é, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu. Cã thÓ tiÕn hµnh ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn s©u nghiÖp vô thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng, lùa chän PFIs cho c¸c c¸n bé. Tõ ®ã tõng b­íc tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé trªn c¬ së n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh. Trong chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, SGDIII còng nªn xem xÐt ®æi míi, c¶i tiÕn chÕ ®é l­¬ng, th­ëng cho nh©n viªn, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. 3.2.2.2. N©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ng©n hµng C¸c nh©n viªn vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ng©n hµng lµ nh÷ng h×nh ¶nh ®Çu tiªn t¸c ®éng ®Õn kh¸ch hµng vµ c¸c nhµ tµi trî. Do ®ã, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé, SGDIII cÇn quan t©m tíi viÖc bæ sung trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Së cÇn tiÕp tôc hoµn thµnh phÇn mÒm lËp SOE (Sao kª chi tiªu) vµ qu¶n lý dù ¸n ®ång bé t¹i c¸c PFI t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc cËp nhËt sè liÖu b¸o c¸o thèng kª chÝnh x¸c vµ nhanh chãng ®ång thêi ph¸t triÓn vµ øng dông hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý hiÖn ®¹i trong ho¹t ®éng ng©n hµng (MIS). 3.2.2.3. Hoµn thiÖn quy tr×nh nghiÖp vô HiÖn t¹i NH§T&PTVN ®· nghiªn cøu vµ ®­a vµo triÓn khai hÖ thèng chÊm ®iÓm tÝn dông cho c¸c PFIs. Do ®ã, bªn c¹nh c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ PFI ®· thèng nhÊt víi WB, SGDIII cã thÓ tham kh¶o kÕt qu¶ chÊm ®iÓm cña HÖ thèng nµy ®Ó bæ sung c¬ së lùa chän c¸c ng©n hµng tham gia dù ¸n, gi¸m s¸t, qu¶n lý vµ ®Ò xuÊt ®iÒu chØnh h¹n møc tÝn dông cho c¸c PFI. Ngoµi ra, SGDIII cÇn ph¶i hoµn thiÖn Sæ tay lùa chän PFIs, Sæ tay ThÈm ®Þnh vµ c¬ chÕ ph©n cÊp uû quyÒn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ së cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ng­êi vay cuèi cïng vµ c¸c tiÓu dù ¸n trong vµ v­ît møc ph¸n quyÕt. Së còng cÇn t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c PFI theo ®Þnh kú 3 lÇn/quý vÒ tÝnh tu©n thñ trong qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån vèn c¸c Quü cña Dù ¸n TCNT I vµ II ®­îc quy ®Þnh trong Sæ tay chÝnh s¸ch Quü ph¸t triÓn n«ng th«n I vµ II, Sæ tay qu¶n lý tµi chÝnh vµ gi¶i ng©n. 3.2.3. X©y dùng chiÕn l­îc b¸n bu«n dù ¸n TCNT t¹i SGD III Tæ chøc vµ c¬ cÊu l¹i SGDIII NH§T&PTVN ®Ó thµnh lËp nªn ng©n hµng b¸n bu«n ODA chuyªn nghiÖp ®Ó kh«ng chØ b¸n bu«n nguån vèn dù ¸n TCNT mµ cßn thùc hiÖn nhiÖm vô b¸n bu«n c¸c nguån vèn tÝn dông ODA, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý tæng thÓ ®èi víi nguån vèn ODA. ViÖc gi¶i ng©n vèn dù ¸n qua ng©n hµng b¸n bu«n sÏ t¹o ra kªnh dÉn vèn chñ lùc tµi trî cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n t¹i ViÖt Nam. MÆt kh¸c khi cã c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tham gia vµo qu¸ tr×nh triÓn khai còng nh­ qu¶n lý dù ¸n ODA nãi chung vµ hiÖn nay lµ dù ¸n TCNT th× vÊn ®Ò gi¶i ng©n vèn dù ¸n, sö dông vèn, hoµn vèn... sÏ ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi h¬n, tèt h¬n bëi c¸c chÕ tµi tÝn dông. §iÒu nµy t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng vµ c¬ héi tiÕp cËn nguån vèn ODA cho céng ®ång c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam vµ ng­êi vay cuèi cïng. Víi vai trß lµ c¬ quan chñ qu¶n c¸c Dù ¸n ODA vµ lµ ng©n hµng b¸n bu«n, SGD III-NH§T&PTVN ®ang cã lîi thÕ lµ ®· cã s½n mét bé m¸y kinh doanh ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n bu«n kh¸ hiÖu qu¶, b­íc ®Çu lµm chñ vµ vËn hµnh thµnh c«ng c¬ chÕ b¸n bu«n tÝn dông. Lîi thÕ thø hai lµ ®· t¹o ®­îc uy tÝn nhÊt ®Þnh khi triÓn khai thµnh c«ng c¸c Dù ¸n TCNT cña WB. NÕu më réng kinh doanh ng©n hµng b¸n bu«n th× SGD III - NH§T&PTVN cã thÓ c¶i thiÖn ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng sinh lêi cña m×nh v× ®©y lµ lo¹i h×nh kinh doanh sinh lêi cao vµ rÊt bÒn v÷ng. Do vËy SGD III-NH§T&PTVN ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc ho¹t ®éng cña m×nh víi c¸c néi dung chñ yÕu nh­ lµ: Thø nhÊt, nhanh chãng cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc thÓ chÕ ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn ®ãng vai trß lµ ng©n hµng b¸n bu«n (theo chuÈn mùc cña WB) kh«ng chØ ®èi víi Dù ¸n TCNT mµ cßn víi c¸c dù ¸n kh¸c trong thêi gian tíi. V× c¸c dù ¸n chØ ®­îc phª duyÖt víi ®iÒu kiÖn n¨ng lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng b¸n bu«n lµ lµnh m¹nh vµ chØ lùa chän c¸c PFIs tµi chÝnh cã n¨ng lùc tµi chÝnh lµnh m¹nh. §èi víi c¸c PFI tham gia dù ¸n còng ph¶i nghiªm tóc triÓn khai c¸c IDP ®Ó trë thµnh c¸c PFI lµnh m¹nh. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu cÇn thùc hiÖn lµ më réng c¬ së vèn tù cã, th¾t chÆt kiÓm so¸t chÊt l­îng tÝn dông, t¨ng c­êng c¸c c¬ chÕ kiÓm so¸t rñi ro vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lín vµ chuyªn s©u. Bªn c¹nh ®ã, khi x©y dùng c¸c dù ¸n, SGD III cÇn chó träng yªu cÇu c¸c nhµ tµi trî dµnh nguån lùc thÝch ®¸ng ®Ó gióp c¸c PFI/MFI vµ ng­êi vay cuèi cïng trong viÖc x©y dùng, thÈm ®Þnh c¸c tiÓu dù ¸n quy m« võa vµ nhá, marketing, qu¶n trÞ rñi ro. Thø hai, ®Þnh h­íng ho¹t ®éng b¸n bu«n nh­ lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña m×nh. Duy tr× song song ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n bu«n vµ ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n lÎ ®éc lËp t­¬ng ®èi víi nhau. HiÖn nay, NH§T&PTVN ®ang ph¸t triÓn theo h­íng trë thµnh mét tËp ®oµn tµi chÝnh ®a n¨ng, ®©y còng lµ xu h­íng chung cña c¸c ng©n hµng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng b¸n bu«n nguån tÝn dông ph¸t triÓn lµ lo¹i h×nh kinh doanh ®Æc thï, cã thÞ tr­êng riªng vµ kü thuËt nghiÖp vô riªng, cÇn tæ chøc hai lo¹i h×nh kinh doanh nµy ®éc lËp víi nhau. Thø ba, ®Ó gãp phÇn huy ®éng tèi ®a nguån vèn ODA tµi trî cho c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n, cÇn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau ®©y: - Dùa trªn danh môc dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n cña Ngµnh Ng©n hµng, SGDIII NH§T&PTVN cÇn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng ®Ó cô thÓ vµ xóc tiÕn viÖc vËn ®éng tµi trî. D­íi sù ®iÒu phèi vµ chØ ®¹o cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ cña c¸c bé ngµnh liªn quan, SGD III chÞu tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, nguån th«ng tin vµ ®iÒu phèi sù kÕt hîp cña c¸c PFIs tiÒm n¨ng trong viÖc x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n. - H×nh thµnh c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch t¹i SGD III ®Ó qu¶n lý vµ xóc tiÕn viÖc chuÈn bÞ cho c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n, víi chøc n¨ng nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch vµ thñ tôc cña nhµ tµi trî, duy tr× vµ thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ víi c¸c nhµ tµi trî, l­u tr÷ vµ qu¶n lý th«ng tin ®Ó sö dông l©u dµi. - Xóc tiÕn m¹nh viÖc vËn ®éng tµi trî ë c¸c bé ngµnh h÷u quan vµ thóc ®Èy mèi quan hÖ gi÷a SGD III vµ v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c nhµ tµi trî tiÒm n¨ng. 3.2.4. X©y dùng dù ¸n tµi trî cho phï hîp víi thùc tÕ ViÖt Nam - Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, x©y dùng dù ¸n Ban qu¶n lý dù ¸n cïng c¸c bé ngµnh chøc n¨ng cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi nhµ tµi trî ®Ó ®µm ph¸n c¸c ®iÒu kho¶n ®iÒu kiÖn trong HiÖp ®Þnh tÝn dông ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn dù ¸n phï hîp víi thùc tÕ cña ViÖt nam. Tuy nhiªn vÉn ®¶m b¶o ®¹t ®­îc môc tiªu cña c¶ phÝa nhµ tµi trî vµ cña ViÖt nam lµ v× sù ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghÞªp n«ng th«n vµ t¨ng c­êng n¨ng lùc thÓ chÕ cho c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh tham gia dù ¸n, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi d©n n«ng th«n. KÕt qu¶ ®µm ph¸n phô thuéc rÊt lín ®Õn kh©u chuÈn bÞ c¸c néi dung sÏ ®­a ra ®µm ph¸n còng nh­ phô thuéc lín ®Õn n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng ®µm ph¸n, sù am hiÓu luËt ph¸p, th«ng lÖ vµ ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ ODA... cña c¸c thµnh viªn trong ®oµn ®µm ph¸n. V× vËy ngay trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n dù ¸n, phÝa ViÖt Nam cÇn chuÈn bÞ kÜ c¸c néi dung ®µm ph¸n, c¸c thµnh viªn tham gia ®µm ph¸n ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n, kinh nghiÖm, hiÓu biÕt th«ng lÖ vµ luËt ph¸p quèc tÕ. - ViÖc x©y dùng c¸c Sæ tay chÝnh s¸ch, Sæ tay qu¶n lý vµ gi¶i ng©n, qui tr×nh nghiÖp vô... rÊt quan träng, cÇn ®­îc chuÈn bÞ mét c¸ch chuyªn nghiÖp bµi b¶n ®¶m b¶o dù ¸n ®­îc qu¶n lý theo dâi hiÖu qu¶ trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (25 n¨m). - Cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ®­îc nh÷ng qui ®Þnh mang tÝnh ¸p ®Æt cña nhµ tµi trî. Cô thÓ nhµ tµi trî yªu cÇu tËp trung cho vay trung dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n h¹n chÕ cho vay ng¾n h¹n th× Ban qu¶n lý dù ¸n cã thÓ nghiªn cøu trªn ®Þa ph­¬ng c¶ n­íc xem xÐt c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp tËp trung nh­: Ch­¬ng tr×nh trång c©y cµ phª, ch­¬ng tr×nh nu«i c¸ da tr¬n, ch¨n nu«i bß s÷a, trång rõng, chuyÓn ®æi ph­¬ng tiÖn c¬ giíi n«ng th«n... tõ ®ã cïng víi c¸c PFI phèi kÕt hîp víi c¸c Së ban ngµnh ®Þa ph­¬ng ®Ó triÓn khai cho vay theo ch­¬ng tr×nh ®ã. Nh­ vËy mét mÆt kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng cho vay ®Çu t­ ph©n t¸n nhá lÎ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n theo kiÓu tù ph¸t manh món mÆt kh¸c t¨ng c­êng cho vay ®Çu t­ ph¸t triÓn chiÒu s©u, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n theo c¸c ngµnh nghÒ mòi nhän cña tõng ®Þa ph­¬ng hç trî vµ khuyÕn khÝch c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ tËp trung qui m« lín. 3.3. MéT Sè KIÕN NGHÞ Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m hiÓu dù ¸n TCNT, víi môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý dù ¸n TCNT t«i xin kiÕn nghÞ mét sè néi dung nh­ sau: 3.3.1. KiÕn nghÞ víi nhµ tµi trî (WB) Khi xem xÐt tµi trî cho ViÖt Nam WB ®· ®­a ra c¸c môc ®Ých rÊt râ rµng ®èi víi tõng dù ¸n tµi trî. Tuy nhiªn ®Ó dù ¸n thµnh c«ng thùc sù ®em l¹i lîi Ých cho ViÖt Nam WB cÇn nghiªn cøu kÜ cµng h¬n chi tiÕt h¬n vÒ lÜnh vùc tµi trî t¹i ViÖt nam. Tõ ®ã ¸p dông vµo HiÖp ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n ®iÒu kiÖn thùc hiÖn dù ¸n phï hîp víi thùc tÕ ViÖt Nam gãp phÇn t¹o nªn thµnh c«ng cña dù ¸n. Cã thÓ kÓ ®Õn mét sè néi dung cô thÓ sau mµ WB cÇn l­u t©m khi tµi trî dù ¸n: - Gia t¨ng tØ lÖ cho vay ng¾n h¹n, gi¶m tØ lÖ cho vay trung dµi h¹n phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn manh món ch­a ®ång bé cña n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n (25 n¨m) cã thÓ thay ®æi c¬ cÊu cho vay theo k× h¹n trung vµ dµi h¹n t¨ng dÇn phï hîp víi thùc tÕ cña n«ng th«n ViÖt Nam. - §Ó lµm t¨ng sù tiÕp cËn cña nh÷ng ng­êi ®i vay ë n«ng th«n ®èi víi vèn dù ¸n TCNT mÆt kh¸c ®¸p øng ®­îc c¸c môc tiªu vÒ x· héi cña dù ¸n lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, ngoµi viÖc triÓn khai c¬ chÕ tÝn dông theo thÞ tr­êng WB cÇn cã c¬ chÕ hç trî tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn c¸c khãa ®µo t¹o kiÕn thøc cho ng­êi vay cuèi cïng vÒ m«i tr­êng vµ tµi trî kh«ng hoµn l¹i mét kho¶n tµi chÝnh nhÊt ®Þnh ®ñ ®Ó ng­êi vay bï ®¾p c¸c chi phÝ cÇn thiÕt khi thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng nh­: di chuyÓn nhµ m¸y, chuång tr¹i, x©y dùng hÖ thèng xö lý chÊt th¶i... - WB cÇn hç trî nhiÒu h¬n trong viÖc chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÓ chÕ cña c¸c PFI ®¹t c¸c chØ tiªu theo tiªu chÝ cña WB th«ng qua viÖc: t¨ng kinh phÝ ®µo t¹o n©ng cao chÊt l­îng vµ n¨ng lùc c¸n bé; hç trî kÜ thuËt cho c¸c PFI ®Ó tiÕp cËn c¸c th«ng lÖ tµi chÝnh quèc tÕ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi m« h×nh qu¶n trÞ ng©n hµng lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh gãp phÇn t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh cho c¸c PFI. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh Tr­íc hÕt, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÇn cã ®¸nh gi¸ ®Þnh kú tiÕn ®é triÓn khai c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n ®Ó ®­a ra nh÷ng khuyÕn nghÞ phï hîp víi NHNN trong viÖc qu¶n lý vµ triÓn khai c¸c Dù ¸n TÝn dông b¸n bu«n nguån vèn ODA cña ngµnh Ng©n hµng. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÇn gióp ®ì ngµnh Ng©n hµng trong viÖc x©y dùng danh môc c¸c dù ¸n ­u tiªn hç trî vèn tÝn dông b¸n bu«n ®Ó tµi trî cho khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ tµi trî n«ng th«n. §èi víi Bé Tµi chÝnh. Phèi hîp chÆt chÏ víi NHNN vµ c¸c bé ngµnh liªn quan trong viÖc x©y dùng dù ¸n, ®µm ph¸n, ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n cña ngµnh Ng©n hµng. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n: Hç trî ngµnh ng©n hµng tÝnh to¸n nhu cÇu ®Çu t­ tÝn dông cho c¸c khu vùc thuéc lÜnh vùc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Phèi hîp víi NHNN vµ Ng©n hµng b¸n bu«n trong viÖc x©y dùng dù ¸n, tæ chøc triÓn khai vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n. C¸c bé nh­ Bé Ngo¹i giao, Bé T­ ph¸p, Bé C«ng nghiÖp, Bé Th­¬ng m¹i... phèi hîp chÆt chÏ víi NHNN ViÖt nam vµ SGD III- NH§T&PTVN trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vèn ODA vµ thùc hiÖn c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ cã liªn quan tíi viÖc x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n tÝn dông b¸n bu«n cña ngµnh Ng©n hµng. 3.3.3. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc Ng©n hµng Nhµ n­íc víi chøc n¨ng lµ bé chñ qu¶n cña c¸c dù ¸n TCNT. V× vËy, c¸c kiÕn nghÞ víi NHNN tËp trung ë mét sè ®iÓm sau: - NHNN cÇn x©y dùng c¬ chÕ trÝch dù phßng rñi ro cho ho¹t ®éng b¸n bu«n tÝn dông th«ng qua c¸c PFI. - NHNN dµnh sù quan t©m ®Æc biÖt tíi viÖc cñng cè n¨ng lùc thÓ chÕ cña ng©n hµng b¸n bu«n, cô thÓ lµ t¨ng vèn tù cã cho NH§T&PTVN. - T¹o hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n bu«n nh­: c¬ chÕ vÒ x©y dùng l·i suÊt, tµi s¶n ®¶m b¶o cho kho¶n vay... - ThiÕt kÕ c¬ chÕ trao ®æi th«ng tin gi÷a Ng©n hµng b¸n bu«n vµ c¸c vô chøc n¨ng cña NHNN th«ng qua c¬ chÕ ho¹t ®éng cña Ban ChØ ®¹o Liªn ngµnh cña c¸c Dù ¸n nh»m cã ®­îc c¸c th«ng tin c¶nh b¸o sím tõ NHNN tíi Ng©n hµng b¸n bu«n v× NHNN cã ®Çy ®ñ h¬n nguån th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña c¸c PFI tham gia. - NHNN chØ ®¹o c¸c NHTM phèi hîp chÆt chÏ víi SGD III trong viÖc gi¶i ng©n ®Ó rót ng¾n thêi gian gi¶i ng©n vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn dù ¸n TCNT. CÇn coi ®©y lµ mét nhiÖm vô chung cña ngµnh ng©n hµng lµ gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. - NHNN chuyÓn giao viÖc qu¶n lý vµ vËn hµnh c¸c dù ¸n b¸n bu«n tÝn dông ph¸t triÓn tõ NHNN sang cho NH§T&PTVN. HiÖn nay cho phÐp thùc hiÖn ®iÒu nµy v× c¸c NHTMQD ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c¸c ch­¬ng tr×nh t¸i c¬ cÊu, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng ®· tèt h¬n nhiÒu so víi nh÷ng n¨m tr­íc ®©y. MÆt kh¸c, viÖc chuyÓn giao nh­ vËy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc thÓ chÕ cho NH§T&PTVN nhê thªm nguån vèn dµi h¹n (cã thÓ tÝnh vµo vèn cÊp II), vµ t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi v× ®©y lµ nguån vèn ­u ®·i, an toµn. 3.3.4. KiÕn nghÞ víi NH§T&PTVN - X©y dùng c¸c bé tiªu chuÈn ®Ó tiÕp cËn dÇn víi th«ng lÖ tµi chÝnh quèc tÕ. Cã lé tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch IDP (bao gåm c¸c chØ sè ho¹t ®éng chñ chèt nh­: chØ sè an toµn vèn tèi thiÓu, ROA, ROE, nî xÊu...) mét c¸ch hiÖu qu¶ ®Ó lµm tiÒn ®Ò triÓn khai b¸n bu«n c¸c dù ¸n tiÕp theo. §©y còng lµ b­íc héi nhËp quèc tÕ cho NH§T&PTVN sau nµy. - ChØ ®¹o c¸c phßng ban t¹i Héi së chÝnh thùc hiÖn vµ duy tr× c¸c chØ sè cam kÕt víi WB mét c¸ch triÓt ®Ó. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho Ban qu¶n lý dù ¸n vÒ c¬ s¬ vËt chÊt, t¨ng c­êng nguån lùc c¸n bé cã chÊt l­îng, ®µo t¹o th­êng xuyªn nh»m t¹o søc m¹nh tËp thÓ hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô cña dù ¸n tõ ®ã n©ng cao h×nh ¶nh cña SGDIII ®èi víi ChÝnh phñ, ®èi víi WB. - ThiÕt kÕ c¬ chÕ trao ®æi th«ng tin gi÷a Ng©n hµng víi c¸c vô chøc n¨ng cña NHNN, Ban chØ ®¹o Liªn ngµnh ®Ó kÞp thêi xö lý c¸c vÊn ®Ò v­íng m¾c cña dù ¸n TCNT. Trong ch­¬ng nµy luËn v¨n ®· tæng kÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p còng nh­ kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ tµi trî, víi ChÝnh phñ, víi NHNN, víi NH§T&PTVN víi mong muèn trong thêi gian tíi dù ¸n TCNT nãi riªng vµ c¸c dù ¸n ODA nãi chung sÏ ®­îc qu¶n lý vµ triÓn khai mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam KÕT LUËN Dù ¸n TCNT I vµ II ®· kÕt thóc thµnh c«ng, kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ t¸c ®éng cña hai dù ¸n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt tÝch cùc, hç trî rÊt nhiÒu cho ChÝnh phñ ViÖt nam trong c¸c nç lùc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th«ng qua viÖc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña c¸c hé gia ®Þnh vµ doanh nghiÖp t­ nh©n n«ng th«n ®Õn c¸c nguån tµi chÝnh. §ång thêi dù ¸n ®· hç trî t¨ng c­êng n¨ng lùc cho c¸c PFI ®Ó cung cÊp tèt h¬n c¸c dÞch vô cho khu vùc n«ng th«n gãp phÇn ph¸t triÓn hÖ thèng tµi chÝnh n«ng th«n bÒn v÷ng. Dù ¸n TCNT III mÆc dï míi chØ ë giai ®o¹n ®Çu triÓn khai nh­ng høa hÑn sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ tÝch cùc vµ t¸c ®éng nhiÒu h¬n n÷a. Víi nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra tõ phÇn më ®Çu, luËn v¨n ®· lµm s¸ng tá ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò quan träng: HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh lý luËn c¬ b¶n vÒ nguån vèn ODA, ®Æc biÖt lµ ®i s©u ph©n tÝch vÒ dù ¸n TCNT do WB tµi trî. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn dù ¸n TCNT t¹i SGD III NH§T&PTVN §­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m t¨ng c­êng viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn dù ¸n TCNT t¹i SGD III NH§T&PTVN trong thêi gian tíi. Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng do kiÕn thøc, kh¶ n¨ng vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc chØ lµ b­íc ®Çu vµ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. RÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña quý thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó nh÷ng nghiªn cøu sau ®­îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy, t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn TiÕn ThuËn ®· tËn t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì. T¸c gi¶ còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy C« trong Khoa sau ®¹i häc Häc viÖn Tµi chÝnh, c¸c ®ång nghiÖp t¹i SGD III NH§T&PTVN ®· gãp ý vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¸c gi¶ cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của WB cho Dự án TCNT tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.doc
Luận văn liên quan