Đề tài Quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty công trình đường thuỷ WACO

LỜI NÓI ĐẦU Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, nền kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế nước ta đã có nhiểu đổi mới quan trọng. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hộiluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Xã hội chủ nghĩaluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành CNXH đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng sản xuất, khai thác tối đa tiềm lực của mình. Tài sản cố định là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanhluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu - sách về Kinh Doanh. Nó là vật dẫn lao độngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Lao Động Học của con người đến với đối tượng lao động đồng thời làm giảm nhẹ và giải phóng sức lao động của con người cũng như việc nâng cao năng suất lao động của con người. Vai trò của TSCĐ và tốc độ tăng TSCĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế quyết định yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của công tác quản lý, sử dụng TSCĐ. Việc tổ chức tốt công tác hạch toán như: Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng, giảm về cả số lượng và giá trị cũng như tình hình hao mòn và khấu hao có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác sử dụng hợp lý công suất của TSCĐ góp phần phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tưluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Đầu tư nhanh để tái sản xuất, mở rộng quy mô trang bị thêm và đổi mới TSCĐ . Trong một vài năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều thử thách. Song nhiều doanh nghiệp đã vươn lên từ sức mạnh nội lực, luôn ổn định và duy trì được sản xuất và phát triển. Công ty cổ phần may Nam Hà là một doanh nghiệp trong số những doanh nghiệp đó đã đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành may mặc nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung. Tuy nhiên trên con đường phát triển trong thời gian tới cạnh tranh ngày càng gay gắt trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, Công ty cổ phần may Nam Hà đang phải đối mặt với thách thức lớn. Xuất phát từ vấn đề trên, bằng kiến thức đã học kết hợp tại quá trình thực tập tại Công ty cổ phần may Nam Hà đặc biệt là phòng Kế toán em xin chọn đề tài: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà".Trích từ: http://.com .

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1860 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty công trình đường thuỷ WACO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4.03665 290 12770.62812 6 9002.7889 2011 4536 45.35775 290 13153.74697 7 8747.99299 2012 4672 46.71848 290 13548.35937 8 8500.40828 2013 4812 48.12004 290 13954.81016 9 8259.83069 2014 4956 49.56364 290 14373.45446 10 8026.0619 2015 5105 51.05055 290 14804.65809 11 7798.9092 2016 5258 52.58206 290 15248.79784 12 7578.18536 2017 5416 54.15952 290 15706.26177 13 7363.70841 2018 5578 55.78431 290 16177.44963 14 7155.30157 2019 5746 57.45784 290 16662.77311 15 6952.79304 2020 5918 59.18157 290 17162.65631 16 6756.01587 2021 6096 60.95702 290 17677.536 17 6564.80788 2022 6279 62.78573 290 18207.86208 18 6379.01143 2023 6467 64.6693 290 18754.09794 19 6198.47337 Tæng 99098 990.9794 287384.0292 165082.814 B¶ng 3: Chi phÝ thu gom r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn Tæng chi phÝ thu gom r¸c th¶i sinh ho¹t ®Õn XN CÇu DiÔn: 287,384,029® Gi¸ trÞ quy ®æi:165,082,814® 2. X¸c ®Þnh chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i ®Õn b·i Nam S¬n vµ XN CÇu DiÔn: C2 2.1. Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi b·i Nam S¬n:C21 Chi phÝ vËn chuyÓn: 77600®/TÊn N¨m Q(TÊn) Q1 (TÊn) CP vc (1000®) T T (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi 2004 3688 3651.12 77.6 283326.912 0 283326.912 2005 3799 3760.654 77.6 291826.7194 1 275308.226 2006 3913 3873.473 77.6 300581.5209 2 267516.484 2007 4030 3989.677 77.6 309598.9666 3 259945.262 2008 4151 4109.368 77.6 318886.9356 4 252588.321 2009 4275 4232.649 77.6 328453.5436 5 245439.595 2010 4404 4359.628 77.6 338307.1499 6 238493.191 2011 4536 4490.417 77.6 348456.3644 7 231743.384 2012 4672 4625.13 77.6 358910.0554 8 225184.609 2013 4812 4763.883 77.6 369677.357 9 218811.46 2014 4956 4906.8 77.6 380767.6777 10 212618.682 2015 5105 5054.004 77.6 392190.7081 11 206601.173 2016 5258 5205.624 77.6 403956.4293 12 200753.97 2017 5416 5361.793 77.6 416075.1222 13 195072.253 2018 5578 5522.647 77.6 428557.3759 14 189551.341 2019 5746 5688.326 77.6 441414.0971 15 184186.68 2020 5918 5858.976 77.6 454656.5201 16 178973.849 2021 6096 6034.745 77.6 468296.2157 17 173908.552 2022 6279 6215.787 77.6 482345.1021 18 168986.612 2023 6467 6402.261 77.6 496815.4552 19 164203.972 Tæng 99098 98106.96 7613100.228 4373214.53 B¶ng 4: Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi b·i Nam S¬n Tæng chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi Nam S¬n : C21= 7,613,100,228® Gi¸ trÞ qui ®æi: C21= 4,373,214,530® 2.2. Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn : C22 Chi phÝ vËn chuyÓn : 25,400®/TÊn N¨m Q(TÊn) Q2 (TÊn) CP vc (1000®) Thµnh tiÒn (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi 2004 3688 36.88 25.4 936.752 0 936.752 2005 3799 37.9864 25.4 964.85456 1 910.240151 2006 3913 39.12599 25.4 993.8001968 2 884.478637 2007 4030 40.29977 25.4 1023.614203 3 859.446223 2008 4151 41.50876 25.4 1054.322629 4 835.122273 2009 4275 42.75403 25.4 1085.952308 5 811.486737 2010 4404 44.03665 25.4 1118.530877 6 788.520131 2011 4536 45.35775 25.4 1152.086803 7 766.203524 2012 4672 46.71848 25.4 1186.649407 8 744.518519 2013 4812 48.12004 25.4 1222.248889 9 723.44724 2014 4956 49.56364 25.4 1258.916356 10 702.972318 2015 5105 51.05055 25.4 1296.683847 11 683.076875 2016 5258 52.58206 25.4 1335.584362 12 663.744511 2017 5416 54.15952 25.4 1375.651893 13 644.959289 2018 5578 55.78431 25.4 1416.92145 14 626.705724 2019 5746 57.45784 25.4 1459.429093 15 608.968769 2020 5918 59.18157 25.4 1503.211966 16 591.733804 2021 6096 60.95702 25.4 1548.308325 17 574.986621 2022 6279 62.78573 25.4 1594.757575 18 558.713415 2023 6467 64.6693 25.4 1642.600302 19 542.900771 Tæng 99098 990.9794 25170.87704 14458.9775 B¶ng 5: Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn Tæng hîp chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn: C22= 25,170,877® Gi¸ trÞ qui ®æi: C22= 14,458,977® 3. Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i b·i r¸c Nam S¬n vµ XN CÇu DiÔn:C3 3.1. Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i b·i Nam S¬n: C31 Chi phÝ xö lÝ cho mçi tÊn r¸c th¶i bao gåm: Chi phÝ ch«n lÊp Chi phÝ xö lÝ b»ng EM Chi phÝ cho r¾c bá caxi Chi phÝ cho t­íi n­íc röa ®­êng Chi phun thuèc khö trïng Chi ch«n lÊp ®Êt phñ bôi Chi cho b¬m chuyÓn n­íc r¸c Duy tr× ®­êng tõ ng· ba trë vµo Chi cho röa xe vËn chuyÓn r¸c tõ b·i ra Th«ng khÝ ga Chi cho duy tr× c©y xanh Chi phÝ xö lÝ r¸c b×nh qu©n: 6,937®/ TÊn Nguån: BQL khu liªn hiÖp xö lÝ r¸c Nam S¬n N¨m Q(TÊn) Q1 CP xö lÝ (1000®) TT (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi 2004 3688 3651.12 6.397 23356.21464 0 23356.2146 2005 3799 3760.654 6.397 24056.90108 1 22695.1897 2006 3913 3873.473 6.397 24778.60811 2 22052.873 2007 4030 3989.677 6.397 25521.96635 3 21428.7351 2008 4151 4109.368 6.397 26287.62535 4 20822.2615 2009 4275 4232.649 6.397 27076.25411 5 20232.9522 2010 4404 4359.628 6.397 27888.54173 6 19660.3214 2011 4536 4490.417 6.397 28725.19798 7 19103.8973 2012 4672 4625.13 6.397 29586.95392 8 18563.2209 2013 4812 4763.883 6.397 30474.56254 9 18037.8467 2014 4956 4906.8 6.397 31388.79941 10 17527.3416 2015 5105 5054.004 6.397 32330.4634 11 17031.2848 2016 5258 5205.624 6.397 33300.3773 12 16549.2673 2017 5416 5361.793 6.397 34299.38862 13 16080.8918 2018 5578 5522.647 6.397 35328.37028 14 15625.7722 2019 5746 5688.326 6.397 36388.22138 15 15183.5334 2020 5918 5858.976 6.397 37479.86803 16 14753.8108 2021 6096 6034.745 6.397 38604.26407 17 14336.2501 2022 6279 6215.787 6.397 39762.39199 18 13930.5072 2023 6467 6402.261 6.397 40955.26375 19 13536.2475 Tæng 99098 98106.96 627590.234 360508.419 B¶ng 6: Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i b·i Nam S¬n Tæng chi phÝ xö lÝ: C31= 627,590,234® Gi¸ trÞ qui ®æi : C31= 360,508,419® 3.2. Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i t¹i XN CÇu DiÔn: Chi phÝ chÕ biÕn cho mçi tÊn r¸c th¶i bao gåm: Chi phÝ xö lÝ b»ng IM Chi phÝ vi sinh vËt ph©n gi¶i Nhiªn liÖu §iÖn n¨ng Nh©n c«ng Chi phÝ qu¶n lÝ Dông cô b¶o hiÓm, dông cô s¶n xuÊt Chi phÝ chÕ biÕn r¸c b×nh qu©n: 5,165®/ TÊn Nguån: Phßng tµi vô, XN CÇu DiÔn N¨m Q(TÊn) Q2 (TÊn) CP xö lÝ (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 3688 36.88 190.4852 0 190.4852 2005 3799 37.9864 196.199756 1 185.094109 2006 3913 39.12599 202.085749 2 179.855597 2007 4030 40.29977 208.148321 3 174.765344 2008 4151 41.50876 214.392771 4 169.819155 2009 4275 42.75403 220.824554 5 165.012953 2010 4404 44.03665 227.449291 6 160.342775 2011 4536 45.35775 234.272769 7 155.804772 2012 4672 46.71848 241.300952 8 151.395203 2013 4812 48.12004 248.539981 9 147.110433 2014 4956 49.56364 255.99618 10 142.94693 2015 5105 51.05055 263.676066 11 138.901262 2016 5258 52.58206 271.586348 12 134.970094 2017 5416 54.15952 279.733938 13 131.150186 2018 5578 55.78431 288.125956 14 127.438388 2019 5746 57.45784 296.769735 15 123.831641 2020 5918 59.18157 305.672827 16 120.326972 2021 6096 60.95702 314.843012 17 116.921492 2022 6279 62.78573 324.288302 18 113.612393 2023 6467 64.6693 334.016951 19 110.396948 Tæng 99098 990.9794 5118.40866 2940.18185 B¶ng 7: Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i sinh ho¹t cña ®Þa bµn ph­êng t¹i nhµ m¸y CÇu DiÔn Tæng hîp chi phÝ chÕ biÕn XN CÇu DiÔn: C32=5,118,409® Gi¸ trÞ qui ®æi: C32=2,940,182® 4. Tæng hîp chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn, xö lÝ r¸c th¶i trªn ®Þa bµn ph­êng t¹i b·i Nam S¬n vµ XN CÇu DiÔn: 4.1. Chi phi chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn, xö lÝ r¸c th¶i t¹i b·i Nam S¬n: CNS= C11+C21+C31= 36,691,709,400® Gi¸ trÞ qui ®æi: CNS = 182,481974® 4.2. Chi phi chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn, xö lÝ r¸c th¶i t¹i XN CÇu DiÔn: CCD = C12+C22+C32=317,673,315® Gi¸ trÞ qui ®æi: CCD= 181,655,990® B. Chi phÝ cho thiÖt h¹i m«i tr­êng: 1.Chi phÝ cho thiÖt h¹i m«i tr­êng t¹i khu vùc xung quanh b·i Nam S¬n: ChÝnh s¸ch hç trî cho ng­êi d©n tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004: TÝnh tõ ranh giíi b·i r¸c víi b¸n kÝnh 500m: Møc 1: Tõ 0m-150m lµ 40,000®/ng­êi/th¸ng Møc 2: Tõ 150m-300m lµ 30,000®/ng­êi/th¸ng Møc 3: Tõ 300m-500m lµ 25,000®/ng­êi/th¸ng Tæng chi phÝ hç trî cho ng­êi d©n 400,000,000®/n¨m. N¨m CP « nhiÔm (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 400,000 0 400000 2005 400,000 1 377358.4906 2006 400,000 2 355998.576 2007 400,000 3 335847.7132 2008 400,000 4 316837.4653 2009 400,000 5 298903.2691 2010 400,000 6 281984.2162 2011 400,000 7 266022.8454 2012 400,000 8 250964.9485 2013 400,000 9 236759.3854 2014 400,000 10 223357.9108 2015 400,000 11 210715.0102 2016 400,000 12 198787.7454 2017 400,000 13 187535.6089 2018 400,000 14 176920.3858 2019 400,000 15 166906.0243 2020 400,000 16 157458.5135 2021 400,000 17 148545.7674 2022 400,000 18 140137.5165 2023 400,000 19 132205.2042 Tæng 8,000,000 4863246.597 B¶ng 8: Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i cho ng­êi d©n xung quanh b·i Nam S¬n Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i cho ng­êi d©n: 8,000,000,000® Gi¸ trÞ qui ®æi: 4,863,246,597® 2. Chi phÝ cho thiÖt h¹i m«i tr­êng t¹i khu vùc xunh quanh XN CÇu DiÔn: HiÖn t¹i, XN ®· ®­îc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ míi, cã c«ng suÊt tuyÓn lùa 210TÊn/ ngµy (=75600TÊn/n¨m) vµ ®­îc x©y dùng hoµn chØnh. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng hÇu nh­ cßn rÊt Ýt, kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, XN vÉn tr¶ mét møc chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó ®Òn bï cho ng­êi d©n xung quanh. Chi phÝ ®Ò bï: 5000®/ng­êi/th¸ng Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i m«i tr­êng cho ng­êi d©n:80,000,000®/n¨m Nguån: Phßng Tµi vô, XN CÇu DiÔn N¨m CP « nhiÔm (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 80,000 0 80000 2005 80,000 1 75471.69811 2006 80,000 2 71199.7152 2007 80,000 3 67169.54264 2008 80,000 4 63367.49306 2009 80,000 5 59780.65383 2010 80,000 6 56396.84324 2011 80,000 7 53204.56909 2012 80,000 8 50192.98971 2013 80,000 9 47351.87708 2014 80,000 10 44671.58215 2015 80,000 11 42143.00203 2016 80,000 12 39757.54909 2017 80,000 13 37507.12178 2018 80,000 14 35384.07715 2019 80,000 15 33381.20486 2020 80,000 16 31491.7027 2021 80,000 17 29709.15349 2022 80,000 18 28027.50329 2023 80,000 19 26441.04084 Tæng 1,600,000 972649.3193 B¶ng 9: Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i cho ng­êi d©n xung quanh khu vùc XN CÇu DiÔn Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i cho ng­êi d©n: 1,600,000,000® Gi¸ trÞ qui ®æi: 972,649,319® C. Chi phÝ c¬ héi viÖc lµm cña nh÷ng ng­êi ®ång n¸t: 1. TÝnh sè ng­êi ®ång n¸t: Sè ng­êi ®ång n¸t néi thµnh: 6000 ng­êi Theo sè liÖu tÝnh to¸n, sè ng­êi ®ång n¸t ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn ph­êng kho¶ng 100 ng­êi. 2. TÝnh chi phÝ c¬ héi viÖc lµm cña ng­êi ®ång n¸t: Ta sö dông thu nhËp cña ng­êi bãc t«m thuª va lµm tù do t¹i chî §ång Xu©n ®Ó tÝnh chi phÝ c¬ héi viÖc lµm cña nh÷ng ng­êi ®ång n¸t v×: Tr×nh ®é v¨n ho¸, kÜ n¨ng cña hä t­¬ng ®èi gièng nhau Hä ®Òu kh«ng ph¶i bá tiÒn ®Ó mua dông cô lao ®éng C¸c ®iÒu kiÖn nh­ gi¸ thuª nhµ, ¨n uèng.. cña hä t­¬ng ®èi gièng nhau ( kho¶ng10000/ng­êi/ngµy) Thu nhËp b×nh qu©n cña nh÷ng ng­êi bãc t«m, lµm tù do t¹i chî §ång Xu©n lµ 15000®/ng­êi/ngµy Chi phÝ c¬ héi viÖc lµm cña ng­êi ®ång n¸t: 540,000,000®/n¨m N¨m CP c¬ héi v/l (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi 2004 540,000 0 540000 2005 540,000 1 509433.962 2006 540,000 2 480598.078 2007 540,000 3 453394.413 2008 540,000 4 427730.578 2009 540,000 5 403519.413 2010 540,000 6 380678.692 2011 540,000 7 359130.841 2012 540,000 8 338802.681 2013 540,000 9 319625.17 2014 540,000 10 301533.18 2015 540,000 11 284465.264 2016 540,000 12 268363.456 2017 540,000 13 253173.072 2018 540,000 14 238842.521 2019 540,000 15 225323.133 2020 540,000 16 212568.993 2021 540,000 17 200536.786 2022 540,000 18 189185.647 2023 540,000 19 178477.026 Tæng 10,800,000 6565382.91 B¶ng 10 : Tæng chi phÝ c¬ héi cña ng­êi ®ång n¸t Tæng chi phÝ c¬ héi cña ng­êi ®ång n¸t: 10,800,000,000® Gi¸ trÞ qui ®æi: 6,565,382,910® D. Chi phÝ x©y dùng b·i ch«n lÊp t¹i Nam S¬n: N¨m Q1 (tÊn) DT ch«n lÊp (m2) 2004 3651.12 285.2438 2005 3760.654 293.8011 2006 3873.473 302.6151 2007 3989.677 311.6935 2008 4109.368 321.0444 2009 4232.649 330.6757 2010 4359.628 340.596 2011 4490.417 350.8138 2012 4625.13 361.3382 2013 4763.883 372.1784 2014 4906.8 383.3437 2015 5054.004 394.8441 2016 5205.624 406.6894 2017 5361.793 418.8901 2018 5522.647 431.4568 2019 5688.326 444.4005 2020 5858.976 457.7325 2021 6034.745 471.4645 2022 6215.787 485.6084 2023 6402.261 500.1766 Tæng 98106.96 7664.606 B¶ng 11: DiÖn tÝch cÇn thiÕt cho viÖc ch«n lÊp r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i b·i r¸c Nam S¬n. Theo tÝnh to¸n, ®Ó x©y dùng mét l« ch«n lÊp chÊt th¶i réng kho¶ng 59,280m2 th× cÇn mét kho¶n chi phÝ lµ 6,000,000,000®. Chi phÝ ®Ó x©y dùng 1m2 diÖn tÝch ch«n lÊp chÊt th¶i : 101,146® Tæng chi phÝ cÇn cho viÖc x©y dùng n¬i ch«n lÊp chÊt th¶i t¹i b·i r¸c Nam S¬n: 775,244,277®. Thêi gian sö dông mçi l« lµ 2 n¨m. Khèi l­îng r¸c th¶i ch«n lÊp trung b×nh mçi 2 n¨m cña ®Þa bµn ph­êng: 9810.696 TÊn TØ lÖ r¸c th¶i ch«n lÊp cña ®Þa bµn ph­êng ë mçi «: 1.29% DiÖn tÝch dµnh cho ch«n lÊp: 766.46m2 E. Lîi Ých cña c¸c hé ®­îc h­ëng dÞch vô thu gom r¸c: §Ó x¸c ®Þnh lîi Ých cña c¸c hé ®­îc h­ëng dÞch vô thu gom r¸c, ta x¸c ®Þnh møc s½n lßng chi tr¶ (WTP) phÝ dÞch vô thu gom r¸c. KÕt qu¶ ®iÒu tra 100 mÉu cho thÊy: WTP (®) WTP to¸n (®) TÇn sè (f) WTP*f (®) >5000 5500 5 27500 4000-5000 4500 15 67500 3000-4000 3500 19 66500 2000-3000 2500 39 97500 1000-2000 1500 17 25500 <1000 500 5 2500 Tæng 100 287000 Trung b×nh 2870 ng­êi/th¸ng L­îng r¸c th¶i b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi mét ngµy (T): 1.0 -1.3kg/ng­êi/ngµy Trung b×nh: T=1.15kg/ng­êi/ngµy => 34.5kg/ng­êi/th¸ng. Suy ra WTP cho mét tÊn r¸c th¶i SH (AWTP): AWTP= (WTP trung b×nh/T)*1000. AWTP= 74,576®/TÊn. Tæng WTP hµng n¨m: 275,037,840®. N¨m WTP (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi 2004 275,038 0 275038 2005 275,038 1 259469.811 2006 275,038 2 244782.841 2007 275,038 3 230927.208 2008 275,038 4 217855.857 2009 275,038 5 205524.393 2010 275,038 6 193890.937 2011 275,038 7 182915.978 2012 275,038 8 172562.244 2013 275,038 9 162794.57 2014 275,038 10 153579.783 2015 275,038 11 144886.587 2016 275,038 12 136685.46 2017 275,038 13 128948.547 2018 275,038 14 121649.573 2019 275,038 15 114763.748 2020 275,038 16 108267.687 2021 275,038 17 102139.327 2022 275,038 18 96357.8556 2023 275,038 19 90903.6374 Tæng 5,500,760 3343944.04 B¶ng 12: Tæng gi¸ trÞ WTP cña ng­êi d©n ®èi víi dÞch vô thu gom r¸c Tæng gi¸ trÞ WTP cña ng­êi d©n ®èi víi dÞch vô thu gom r¸c: 5,500,760,000® Gi¸ trÞ qui ®æi: 3,343,944,040® F. Thu nhËp cña ng­êi thu gom ®ång n¸t: Sè ng­êi ®ång n¸t trong néi thµnh: 6000 ng­êi Theo tÝnh to¸n, sè ng­êi ®ång n¸t ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn ph­êng: 100 ng­êi Thu nhËp trung b×nh hµng th¸ng cña ng­êi ®ång n¸t: 400,000®/ng­êi/th¸ng. Tæng gi¸ trÞ phÕ liÖu= 400,000*100= 40,000,000®/th¸ng=> 480,000,000®/n¨m N¨m TN cña ng­êi ®ång n¸t (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 480,000 0 480000 2005 480,000 1 452830.189 2006 480,000 2 427198.291 2007 480,000 3 403017.256 2008 480,000 4 380204.958 2009 480,000 5 358683.923 2010 480,000 6 338381.059 2011 480,000 7 319227.415 2012 480,000 8 301157.938 2013 480,000 9 284111.262 2014 480,000 10 268029.493 2015 480,000 11 252858.012 2016 480,000 12 238545.295 2017 480,000 13 225042.731 2018 480,000 14 212304.463 2019 480,000 15 200287.229 2020 480,000 16 188950.216 2021 480,000 17 178254.921 2022 480,000 18 168165.02 2023 480,000 19 158646.245 Tæng 9,600,000 5835895.92 B¶ng 13: Tæng thu nhËp cña ng­êi ®ång n¸t G. Doanh thu tõ ph©n vi sinh: Khèi l­îng r¸c th¶i sinh ho¹t ®­îc xö lÝ t¹i nhµ m¸y CÇu DiÔn: Kho¶ng 36.88TÊn/n¨m TØ lÖ thu håi s¶n phÈm: 40% Khèi l­îng s¶n phÈm ph©n vi sinh thu ®­îc n¨m 2004:14.75TÊn/n¨m. §¬n gi¸: 5,000,000®/TÊn Doanh thu tõ s¶n phÈm: 73,760,000® Gi¸ thµnh s¶n phÈm ­íc tÝnh kho¶ng 70% ®¬n gi¸ ( kho¶ng 3,250,000®/TÊn) Lîi nhuËn : (5,000,000-3,500,000)*14.75=22,128,000®/n¨m Nguån: XN CÇu DiÔn N¨m Q2 (TÊn) Q thu håi (TÊn) Lîi nhuËn (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi 2004 36.88 14.75 22128 0 22128 2005 37.99 15.19 22791.84 1 21501.7358 2006 39.13 15.65 23475.5952 2 20893.1962 2007 40.3 16.12 24179.86306 3 20301.8793 2008 41.51 16.6 24905.25895 4 19727.2978 2009 42.75 17.1 25652.41672 5 19168.978 2010 44.04 17.61 26421.98922 6 18626.4598 2011 45.36 18.14 27214.64889 7 18099.2958 2012 46.72 18.69 28031.08836 8 17587.0516 2013 48.12 19.25 28872.02101 9 17089.3049 2014 49.56 19.83 29738.18164 10 16605.6453 2015 51.05 20.42 30630.32709 11 16135.6742 2016 52.58 21.03 31549.2369 12 15679.0042 2017 54.16 21.66 32495.71401 13 15235.2588 2018 55.78 22.31 33470.58543 14 14804.0722 2019 57.46 22.98 34474.70299 15 14385.089 2020 59.18 23.67 35508.94408 16 13977.9639 2021 60.96 24.38 36574.21241 17 13582.3611 2022 62.79 25.11 37671.43878 18 13197.9547 2023 64.67 25.87 38801.58194 19 12824.4277 Tæng 990.98 396.39 594587.6467 341550.65 B¶ng 14: Doanh thu tõ ph©n vi sinh cña XN CÇu DiÔn Tæng doanh thu tõ ph©n vi sinh :594,587,646® Gi¸ trÞ qui ®æi: 314,550,650® IV.2. Ph­¬ng ¸n 2: TiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån A. X¸c ®Þnh chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn r¸c th¶i sinh ho¹t ®Õn n¬i xö lÝ: Q: Tæng khèi l­îng r¸c th¶i sinh ho¹t thu gom ®­îc trªn ®Þa bµn Q1: Khèi l­îng r¸c th¶i thu gom, vËn chuyÓn tíi b·i Nam S¬n Q2: Khèi l­îng r¸c th¶i thu gom, vËn chuyÓn tíi nhµ m¸y chÕ biÕn ph©n CÇu DiÔn. Sè liÖu ®­îc tÝnh to¸n trong vßng 20 n¨m. n: Sè n¨m tÝnh to¸n TØ lÖ chiÕt khÊu:6%/n¨m TØ lÖ gia t¨ng r¸c th¶i sinh ho¹t cña ®Þa bµn: 3%/n¨m N¨m hiÖn t¹i: 2004 Ta cã : PV=FV/1.06^n PV: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tiÒn FV: Gi¸ trÞ t­¬ng lai cña tiÒn N¨m Q(TÊn) Q1(TÊn) Q2(TÊn) 2004 3688 2748 940 2005 3798.64 2830.44 968.2 2006 3912.5992 2915.3532 997.246 2007 4029.9772 3002.813796 1027.16338 2008 4150.8765 3092.89821 1057.978281 2009 4275.4028 3185.685156 1089.71763 2010 4403.6649 3281.255711 1122.409159 2011 4535.7748 3379.693382 1156.081433 2012 4671.8481 3481.084184 1190.763877 2013 4812.0035 3585.516709 1226.486793 2014 4956.3636 3693.08221 1263.281397 2015 5105.0545 3803.874677 1301.179838 2016 5258.2062 3917.990917 1340.215234 2017 5415.9523 4035.530645 1380.421691 2018 5578.4309 4156.596564 1421.834341 2019 5745.7838 4281.294461 1464.489372 2020 5918.1573 4409.733295 1508.424053 2021 6095.7021 4542.025293 1553.676774 2022 6278.5731 4678.286052 1600.287078 2023 6466.9303 4818.634634 1648.29569 Tæng 99097.941 73839.7891 25258.15202 B¶ng15: Khèi l­îng r¸c th¶i sinh ho¹t ­íc l­îng thu gom trªn ®Þa bµn 1. X¸c ®Þnh chi phÝ thu gom tíi b·i r¸c Nam S¬n vµ XN CÇu DiÔn: C1 1.1. Chi phÝ thu gom r¸c th¶i tíi b·i r¸c Nam S¬n : C11 Chi phÝ thu gom: 290.000®/TÊn N¨m Q1(TÊn) CP thu gom T T(1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 2748 290 796920 0 796920 2005 2830.44 290 820827.6 1 774365.6604 2006 2915.3532 290 845452.428 2 752449.6511 2007 3002.8138 290 870816.0008 3 731153.9063 2008 3092.8982 290 896940.4809 4 710460.8712 2009 3185.6852 290 923848.6953 5 690353.488 2010 3281.2557 290 951564.1561 6 670815.1818 2011 3379.6934 290 980111.0808 7 651829.8464 2012 3481.0842 290 1009514.413 8 633381.8319 2013 3585.5167 290 1039799.846 9 615455.931 2014 3693.0822 290 1070993.841 10 598037.3669 2015 3803.8747 290 1103123.656 11 581111.7811 2016 3917.9909 290 1136217.366 12 564665.2212 2017 4035.5306 290 1170303.887 13 548684.1301 2018 4156.5966 290 1205413.004 14 533155.3339 2019 4281.2945 290 1241575.394 15 518066.032 2020 4409.7333 290 1278822.655 16 503403.7858 2021 4542.0253 290 1317187.335 17 489156.5089 2022 4678.2861 290 1356702.955 18 475312.4567 2023 4818.6346 290 1397404.044 19 461860.2174 Tæng 73839.789 21413538.84 12300639.2 B¶ng 16: Chi phÝ thu gom r¸c th¶i sinh ho¹t ®­îc chuyÓn tíi Nam S¬n cña ®Þa bµn ph­êng. Tæng chi phÝ cho kh©u thu gom r¸c tíi Nam S¬n : C11= 21,413,538,840® Gi¸ trÞ qui ®æi vÒ hiÖn t¹i : C11= 12,300,639,200® 1.2 Chi phÝ thu gom r¸c th¶i sinh ho¹t tíi XN CÇu DiÔn :C12 Q2: Khèi l­îng r¸c th¶i sinh ho¹t ®­îc thu gom vÒ XN CÇu DiÔn Chi phÝ thu gom: 290.000®/TÊn N¨m Q2(TÊn) Chi phÝ thu gom T T (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 940 290 272600 0 272600 2005 968.2 290 280778 1 264884.9057 2006 997.246 290 289201.34 2 257388.163 2007 1027.1634 290 297877.3802 3 250103.5924 2008 1057.9783 290 306813.7016 4 243025.1888 2009 1089.7176 290 316018.1127 5 236147.1175 2010 1122.4092 290 325498.656 6 229463.7085 2011 1156.0814 290 335263.6157 7 222969.4526 2012 1190.7639 290 345321.5242 8 216658.9964 2013 1226.4868 290 355681.1699 9 210527.138 2014 1263.2814 290 366351.605 10 204568.8228 2015 1301.1798 290 377342.1532 11 198779.1391 2016 1340.2152 290 388662.4178 12 193153.3144 2017 1380.4217 290 400322.2903 13 187686.7112 2018 1421.8343 290 412331.959 14 182374.8231 2019 1464.4894 290 424701.9178 15 177213.2715 2020 1508.4241 290 437442.9753 16 172197.8016 2021 1553.6768 290 450566.2646 17 167324.2789 2022 1600.2871 290 464083.2525 18 162588.6861 2023 1648.2957 290 478005.7501 19 157987.1195 Tæng 25258.152 7324864.086 4207642.231 B¶ng 17: Chi phÝ thu gom r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn Chi phÝ thu gom tíi XN CÇu DiÔn: C12= 7,324,864,086® Gi¸ trÞ qui ®æi vÒ hiÖn t¹i : C12 = 4,207,642,231® 2. X¸c ®Þnh chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i vÒ b·i Nam S¬n vµ XN CÇu DiÔn: C2 2.1. Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi b·i Nam S¬n: C21 Chi phÝ vËn chuyÓn: 77600®/TÊn N¨m Q1(TÊn) CP vc (1000®) TT (1000 ®) Sè n¨m GT qui ®æi(1000®) 2004 2748 77.6 213244.8 0 213244.8 2005 2830.44 77.6 219642.144 1 207209.5698 2006 2915.3532 77.6 226231.4083 2 201345.148 2007 3002.8138 77.6 233018.3506 3 195646.7004 2008 3092.8982 77.6 240008.9011 4 190109.5297 2009 3185.6852 77.6 247209.1681 5 184729.0713 2010 3281.2557 77.6 254625.4432 6 179500.89 2011 3379.6934 77.6 262264.2065 7 174420.6762 2012 3481.0842 77.6 270132.1327 8 169484.2419 2013 3585.5167 77.6 278236.0966 9 164687.5181 2014 3693.0822 77.6 286583.1795 10 160026.5506 2015 3803.8747 77.6 295180.6749 11 155497.4973 2016 3917.9909 77.6 304036.0952 12 151096.6247 2017 4035.5306 77.6 313157.178 13 146820.3052 2018 4156.5966 77.6 322551.8934 14 142665.0135 2019 4281.2945 77.6 332228.4502 15 138627.3244 2020 4409.7333 77.6 342195.3037 16 134703.9096 2021 4542.0253 77.6 352461.1628 17 130891.5348 2022 4678.2861 77.6 363034.9977 18 127187.0574 2023 4818.6346 77.6 373926.0476 19 123587.4237 Tæng 73839.789 5729967.634 3291481.387 B¶ng 18: Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi b·i Nam S¬n Tæng chi phÝ vËn chuyÓn tíi b·i Nam S¬n: C21= 5,729,967,634® Gi¸ trÞ qui ®æi vÒ hiÖn t¹i : C21= 3,291,481,387® 2.2. Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c sinh ho¹t tíi XN CÇu DiÔn: C22 Chi phÝ vËn chuyÓn: 25400®/ TÊn N¨m Q2(TÊn) Chi phÝ vc (1000®) T T(1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 940 25.4 23876 0 23876 2005 968.2 25.4 24592.28 1 23200.26415 2006 997.246 25.4 25330.0484 2 22543.6529 2007 1027.1634 25.4 26089.94985 3 21905.62499 2008 1057.9783 25.4 26872.64835 4 21285.65447 2009 1089.7176 25.4 27678.8278 5 20683.23029 2010 1122.4092 25.4 28509.19263 6 20097.85585 2011 1156.0814 25.4 29364.46841 7 19529.0486 2012 1190.7639 25.4 30245.40246 8 18976.33968 2013 1226.4868 25.4 31152.76454 9 18439.27346 2014 1263.2814 25.4 32087.34747 10 17917.40723 2015 1301.1798 25.4 33049.9679 11 17410.3108 2016 1340.2152 25.4 34041.46693 12 16917.56616 2017 1380.4217 25.4 35062.71094 13 16438.76712 2018 1421.8343 25.4 36114.59227 14 15973.51899 2019 1464.4894 25.4 37198.03004 15 15521.43826 2020 1508.4241 25.4 38313.97094 16 15082.15227 2021 1553.6768 25.4 39463.39007 17 14655.29891 2022 1600.2871 25.4 40647.29177 18 14240.5263 2023 1648.2957 25.4 41866.71052 19 13837.49253 Tæng 25258.152 641557.0613 368531.423 B¶ng 19: Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn Tæng chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn: C22= 641,557,061® Gi¸ trÞ qui ®æi vÒ thiÖn t¹i : C22= 368,531,423® 3. Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i b·i Nam S¬n vµ XN CÇu DiÔn: C3 3.1. Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i t¹i b·i Nam S¬n: C31 Chi phÝ xö lÝ cho mçi tÊn r¸c th¶i bao gåm: Chi phÝ ch«n lÊp Chi phÝ xö lÝ b»ng EM Chi phÝ cho r¾c bá caxi Chi phÝ cho t­íi n­íc röa ®­êng Chi phun thuèc khö trïng Chi ch«n lÊp ®Êt phñ bôi Chi cho b¬m chuyÓn n­íc r¸c Duy tr× ®­êng tõ ng· ba trë vµo Chi cho röa xe vËn chuyÓn r¸c tõ b·i ra Th«ng khÝ ga Chi cho duy tr× c©y xanh Chi phÝ xö lÝ r¸c b×nh qu©n: 6,937®/ TÊn Nguån: BQL khu liªn hîp xö lÝ r¸c Nam S¬n N¨m Q1(TÊn) Chi phÝ xö lÝ Sè n¨m GT qui ®æi 2004 2748 19062.876 0 19062.876 2005 2830.44 19634.76228 1 18523.36064 2006 2915.3532 20223.80515 2 17999.11459 2007 3002.8138 20830.5193 3 17489.70568 2008 3092.8982 21455.43488 4 16994.71401 2009 3185.6852 22099.09793 5 16513.73154 2010 3281.2557 22762.07087 6 16046.36178 2011 3379.6934 23444.93299 7 15592.21946 2012 3481.0842 24148.28098 8 15150.93023 2013 3585.5167 24872.72941 9 14722.13032 2014 3693.0822 25618.91129 10 14305.46626 2015 3803.8747 26387.47863 11 13900.59457 2016 3917.9909 27179.10299 12 13507.18152 2017 4035.5306 27994.47608 13 13124.90279 2018 4156.5966 28834.31036 14 12753.44328 2019 4281.2945 29699.33967 15 12392.49677 2020 4409.7333 30590.31986 16 12041.76573 2021 4542.0253 31508.02946 17 11700.96104 2022 4678.2861 32453.27034 18 11369.80177 2023 4818.6346 33426.86846 19 11048.01492 Tæng 73839.789 512226.617 294239.7729 B¶ng 20: Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i t¹i b·i Nam S¬n Tæng chi phÝ xö lÝ t¹i b·i Nam S¬n: C31= 512,226,617® Gi¸ trÞ qui ®æi vÒ hiÖn t¹i : C31= 294,239,773® 3.2. Chi phÝ chÕ biÕn r¸c th¶i t¹i XN CÇu DiÔn: C32 Chi phÝ chÕ biÕn cho mçi tÊn r¸c th¶i bao gåm: Chi phÝ xö lÝ b»ng IM Chi phÝ vi sinh vËt ph©n gi¶i Nhiªn liÖu §iÖn n¨ng Nh©n c«ng Chi phÝ qu¶n lÝ Dông cô b¶o hiÓm, dông cô s¶n xuÊt Do r¸c th¶i ®· ®­îc ph©n lo¹i tèt víi tØ lÖ r¸c th¶i h÷u c¬ 90% cho nªn kh©u tuyÓn lo¹i r¸c th¶i sÏ gi¶m chi phÝ, t¨ng n¨ng suÊt tuyÓn lo¹i. Chi phÝ chÕ biÕn r¸c b×nh qu©n gi¶m cßn : 3,714®/ TÊn Nguån: XN CÇu DiÔn N¨m Q2(TÊn) Chi phÝ chÕ biÕn Sè n¨m GT qui ®æi 2004 940 3491.16 0 3491.16 2005 968.2 3595.8948 1 3392.353585 2006 997.246 3703.771644 2 3296.343578 2007 1027.1634 3814.884793 3 3203.050835 2008 1057.9783 3929.331337 4 3112.398453 2009 1089.7176 4047.211277 5 3024.311704 2010 1122.4092 4168.627616 6 2938.717977 2011 1156.0814 4293.686444 7 2855.546713 2012 1190.7639 4422.497037 8 2774.729353 2013 1226.4868 4555.171948 9 2696.199277 2014 1263.2814 4691.827107 10 2619.891751 2015 1301.1798 4832.58192 11 2545.743871 2016 1340.2152 4977.559378 12 2473.694516 2017 1380.4217 5126.886159 13 2403.684294 2018 1421.8343 5280.692744 14 2335.655493 2019 1464.4894 5439.113526 15 2269.552036 2020 1508.4241 5602.286932 16 2205.319431 2021 1553.6768 5770.35554 17 2142.90473 2022 1600.2871 5943.466206 18 2082.256483 2023 1648.2957 6121.770192 19 2023.324696 Tæng 25258.152 93808.7766 53886.83878 B¶ng 21: Chi phÝ xö lÝ r¸c th¶i t¹i XN CÇu DiÔn Tæng chi phÝ xö lÝ t¹i XN CÇu DiÔn:93,808,777® Gi¸ trÞ quy ®æi: C32= 53,886,839® 4.Tæng hîp chi phÝ kh©u thu gom, vËn chuyÓn r¸c th¶i sinh ho¹t trªn ®Þa bµn: 4.1. Tæng hîp chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn r¸c th¶i sinh ho¹t cña ®Þa bµn tíi Nam S¬n: C1= C11+C21+C31= 27,655,733,090® Gi¸ trÞ qui ®æi= 15,886,360,360® 4.2. Tæng hîp chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn r¸c th¶i tíi XN CÇu DiÔn: C2= C12+C22+C32= 8,060,229,924® Gi¸ trÞ qui ®æi= 4,630,060,000 ® B. Chi phÝ cho thiÖt h¹i m«i tr­êng: 1.Chi phÝ cho thiÖt h¹i m«i tr­êng t¹i khu vùc xung quanh b·i Nam S¬n: ChÝnh s¸ch hç trî cho ng­êi d©n tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004: TÝnh tõ ranh giíi b·i r¸c víi b¸n kÝnh 500m: Møc 1: Tõ 0m-150m lµ 40,000®/ng­êi/th¸ng Møc 2: Tõ 150m-300m lµ 30,000®/ng­êi/th¸ng Møc 3: Tõ 300m-500m lµ 25,000®/ng­êi/th¸ng Tæng chi phÝ hç trî cho ng­êi d©n 400,000,000®/n¨m. Nguån: BQL khu liªn hîp xö lÝ r¸c Nam S¬n N¨m CP « nhiÔm(1000®) Sè n¨m GT qui ®æi(1000®) 2004 400,000 0 400000 2005 400,000 1 377358.4906 2006 400,000 2 355998.576 2007 400,000 3 335847.7132 2008 400,000 4 316837.4653 2009 400,000 5 298903.2691 2010 400,000 6 281984.2162 2011 400,000 7 266022.8454 2012 400,000 8 250964.9485 2013 400,000 9 236759.3854 2014 400,000 10 223357.9108 2015 400,000 11 210715.0102 2016 400,000 12 198787.7454 2017 400,000 13 187535.6089 2018 400,000 14 176920.3858 2019 400,000 15 166906.0243 2020 400,000 16 157458.5135 2021 400,000 17 148545.7674 2022 400,000 18 140137.5165 2023 400,000 19 132205.2042 Tæng 4863246.597 B¶ng 22: Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i cho ng­êi d©n xung quanh b·i Nam S¬n 2. Chi phÝ cho thiÖt h¹i m«i tr­êng t¹i khu vùc xunh quanh XN CÇu DiÔn: HiÖn t¹i, XN ®· ®­îc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ míi, cã c«ng suÊt tuyÓn lùa 210TÊn/ ngµy (=75600TÊn/n¨m) vµ ®­îc x©y dùng hoµn chØnh. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng hÇu nh­ cßn rÊt Ýt, kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, XN vÉn tr¶ mét møc chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó ®Òn bï cho ng­êi d©n xung quanh. Chi phÝ ®Òn bï: 5000®/ng­êi/th¸ng Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i m«i tr­êng cho ng­êi d©n: 80,000,000®/n¨m Nguån: XN CÇu DiÔn N¨m CP « nhiÔm Sè n¨m GT qui ®æi 2004 80,000 0 80000 2005 80,000 1 75471.69811 2006 80,000 2 71199.7152 2007 80,000 3 67169.54264 2008 80,000 4 63367.49306 2009 80,000 5 59780.65383 2010 80,000 6 56396.84324 2011 80,000 7 53204.56909 2012 80,000 8 50192.98971 2013 80,000 9 47351.87708 2014 80,000 10 44671.58215 2015 80,000 11 42143.00203 2016 80,000 12 39757.54909 2017 80,000 13 37507.12178 2018 80,000 14 35384.07715 2019 80,000 15 33381.20486 2020 80,000 16 31491.7027 2021 80,000 17 29709.15349 2022 80,000 18 28027.50329 2023 80,000 19 26441.04084 Tæng 972649.3193 B¶ng 23: Tæng chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i cho ng­êi d©n xung quanh khu vùc XN CÇu DiÔn C. Doanh thu tõ ph©n vi sinh: Khèi l­îng r¸c th¶i sinh ho¹t ®­îc xö lÝ t¹i nhµ m¸y CÇu DiÔn: Kho¶ng 940TÊn/n¨m TØ lÖ thu håi s¶n phÈm: 40% Khèi l­îng s¶n phÈm ph©n vi sinh thu ®­îc n¨m 2004:376TÊn. §¬n gi¸: 5,000,000®/TÊn Doanh thu tõ s¶n phÈm: 1,880,000,000® Gi¸ thµnh s¶n phÈm ­íc tÝnh kho¶ng 70% ®¬n gi¸ ( kho¶ng 3,250,000®/TÊn) Lîi nhuËn : (5,000,000-3,500,000)*376=564,000,000®/n¨m N¨m Q2 (TÊn) Q thu håi (TÊn) Lîi nhuËn (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi 2004 940 376 5640000 0 5640000 2005 968.2 387.28 5809200 1 5480377.36 2006 997.246 398.8984 5983476 2 5325272.34 2007 1027.16 410.86535 6162980.28 3 5174557.08 2008 1057.98 423.19131 6347869.688 4 5028107.36 2009 1089.72 435.88705 6538305.779 5 4885802.43 2010 1122.41 448.96366 6734454.952 6 4747525 2011 1156.08 462.43257 6936488.601 7 4613161.09 2012 1190.76 476.30555 7144583.259 8 4482599.92 2013 1226.49 490.59472 7358920.757 9 4355733.89 2014 1263.28 505.31256 7579688.38 10 4232458.4 2015 1301.18 520.47194 7807079.031 11 4112671.84 2016 1340.22 536.08609 8041291.402 12 3996275.47 2017 1380.42 552.16868 8282530.144 13 3883173.33 2018 1421.83 568.73374 8531006.048 14 3773272.2 2019 1464.49 585.79575 8786936.23 15 3666481.48 2020 1508.42 603.36962 9050544.317 16 3562713.14 2021 1553.68 621.47071 9322060.646 17 3461881.63 2022 1600.29 640.11483 9601722.465 18 3363903.85 2023 1648.3 659.31828 9889774.139 19 3268699.02 Tæng 25258.2 10103.261 151548912.1 87054666.8 B¶ng 24: Lîi nhuËn tõ ph©n vi sinh cña XN CÇu DiÔn D. Doanh thu tõ r¸c t¸i chÕ: Víi gi¶ thiÕt r¸c ®­îc ph©n lo¹i mét c¸ch triÖt ®Ó, URENCO thu ®­îc nguån r¸c t¸i chÕ tõ r¸c sinh ho¹t b»ng thu nhËp cña ng­êi nhÆt r¸c trªn ®Þa bµn. DT r¸c t¸i chÕ = 480,000,000®/n¨m N¨m TN cña ng­êi ®ång n¸t (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 480,000 0 480000 2005 480,000 1 452830.189 2006 480,000 2 427198.291 2007 480,000 3 403017.256 2008 480,000 4 380204.958 2009 480,000 5 358683.923 2010 480,000 6 338381.059 2011 480,000 7 319227.415 2012 480,000 8 301157.938 2013 480,000 9 284111.262 2014 480,000 10 268029.493 2015 480,000 11 252858.012 2016 480,000 12 238545.295 2017 480,000 13 225042.731 2018 480,000 14 212304.463 2019 480,000 15 200287.229 2020 480,000 16 188950.216 2021 480,000 17 178254.921 2022 480,000 18 168165.02 2023 480,000 19 158646.245 Tæng 9,600,000 5835895.92 B¶ng 25: Doanh thu cña URENCO tõ r¸c t¸i chÕ Tæng doanh thu tõ r¸c t¸i chÕ: 9,600,000,000® Gi¸ trÞ qui ®æi: 5,835,895,920® E. Lîi Ých cña c¸c hé gia ®×nh ®æ r¸c th¶i sinh ho¹t: Lîi Ých cña c¸c hé gia ®×nh ®­îc tÝnh to¸n th«ng qua møc chi phÝ hä s½n sµng tr¶ cho ho¹t ®éng thu gom r¸c th¶i. N¨m 2004, møc phÝ thu ®­îc tõ c¸c hé gia ®×nh trªn ®Þa bµn ph­êng lµ: 149,568,000®. (Kho¶ng 40,560®/TÊn) N¨m WTP (1000®) Sè n¨m GT qui ®æi (1000®) 2004 149,568 0 149568 2005 149,568 1 141101.887 2006 149,568 2 133114.988 2007 149,568 3 125580.177 2008 149,568 4 118471.865 2009 149,568 5 111765.91 2010 149,568 6 105439.538 2011 149,568 7 99471.2624 2012 149,568 8 93840.8136 2013 149,568 9 88529.0694 2014 149,568 10 83517.99 2015 149,568 11 78790.5566 2016 149,568 12 74330.7138 2017 149,568 13 70123.3149 2018 149,568 14 66154.0706 2019 149,568 15 62409.5006 2020 149,568 16 58876.8874 2021 149,568 17 55544.2334 2022 149,568 18 52400.2202 2023 149,568 19 49434.17 Tæng 2,991,360 1818465.17 B¶ng 26: Tæng WTP cña ng­êi d©n ®èi víi dÞch vô thu gom r¸c th¶i sinh ho¹t Tæng WTP cña ng­êi d©n ®èi víi r¸c th¶i sinh ho¹t = 2,991,360,000® Gi¸ trÞ qui ®æi: 1,818,465,170® F. T¨ng thêi gian sö dông b·i Nam S¬n: Chi phÝ diÖn tÝch cho mét tÊn chÊt th¶i r¾n lµ: 0.078125m2 DiÖn tÝch dµnh cho ch«n lÊp : 2748*0.078125=214.6875m2 Nguån: BQL khu liªn hîp xö lÝ r¸c Nam S¬n N¨m Q1(TÊn) DT ch«n lÊp 2004 2748 214.6875 2005 2830.44 221.1281 2006 2915.353 227.762 2007 3002.814 234.5948 2008 3092.898 241.6327 2009 3185.685 248.8817 2010 3281.256 256.3481 2011 3379.693 264.0385 2012 3481.084 271.9597 2013 3585.517 280.1185 2014 3693.082 288.522 2015 3803.875 297.1777 2016 3917.991 306.093 2017 4035.531 315.2758 2018 4156.597 324.7341 2019 4281.294 334.4761 2020 4409.733 344.5104 2021 4542.025 354.8457 2022 4678.286 365.4911 2023 4818.635 376.4558 Tæng 73839.79 5768.734 B¶ng 27: DiÖn tÝch ®Êt ch«n lÊp cÇn thiÕt cho r¸c th¶i sinh ho¹t Theo tÝnh to¸n, ®Ó x©y dùng mét l« ch«n lÊp chÊt th¶i réng kho¶ng 59,280m2 th× cÇn mét kho¶n chi phÝ lµ 6,000,000,000®. Chi phÝ ®Ó x©y dùng 1m2 diÖn tÝch ch«n lÊp chÊt th¶i : 101,146® Tæng chi phÝ x©y dùng n¬i ch«n lÊp chÊt th¶i: 583,879,959® Víi hÖ sè 0.8 TÊn/m3 Mçi l« cã kh¶ n¨ng ch«n lÊp kho¶ng: 285m*208m*16m*0.8T= 758,784 TÊn Mçi l« cã thêi gian sö dông lµ 2 n¨m. Trung b×nh mçi 2 n¨m l­îng r¸c th¶i ®em ch«n lÊp lµ : 7383.98TÊn TØ lÖ r¸c th¶i ®em ch«n lÊp cña ®Þa bµn lµ: 0.97% DiÖn tÝch cÇn cho ch«n lÊp: 576.873m2 V. TÝnh to¸n lîi Ých rßng cña mçi ph­¬ng ¸n: 1. Lîi Ých rßng cña ph­¬ng ¸n "Kh«ng ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån" Tæng c¸c chi phÝ: Thu gom, vËn chuyÓn, xö lÝ r¸c th¶i ¤ nhiÔm m«i tr­êng Chi phÝ c¬ héi cña ng­êi nhÆt r¸c Chi phÝ dµnh cho sö dông ®Êt ch«n lÊp* Tæng c¸c lîi Ých: Lîi Ých cña hé gia ®×nh ®­îc h­ëng dÞch vô thu gom r¸c Thu nhËp cña ng÷ng ng­êi nhÆt r¸c néi thµnh Lîi nhuËn tõ ph©n vi sinh s¶n xuÊt t¹i XN CÇu DiÔn §¬n vÞ tÝnh:1000® N¨m Chi phÝ Lîi Ých NPV 2004 1868025.56 777166 -1090859.56 2005 1801572.01 733801.7358 -1067770.274 2006 1737768.17 692874.3282 -1044893.842 2007 1676495.54 654246.3433 -1022249.197 2008 1617641.4 617788.1128 -999853.2872 2009 1561098.58 583377.294 -977721.286 2010 1506765.11 550898.4558 -955866.6542 2011 1454544 520242.6888 -934301.3112 2012 1404342.92 491307.2336 -913035.6864 2013 1356074.03 463995.1369 -892078.8931 2014 1309653.69 438214.9213 -871438.7687 2015 1265002.28 413880.2732 -851122.0068 2016 1222043.97 390909.7592 -831134.2108 2017 1180706.54 369226.5368 -811480.0032 2018 1140921.18 348758.1082 -792163.0718 2019 1102622.34 329436.066 -773186.274 2020 1065747.54 311195.8669 -754551.6731 2021 1030237.23 293976.6091 -736260.6209 2022 996034.619 277720.8303 -718313.7887 2023 963085.572 262374.3101 -700711.2619 Tæng 27260382.3 9521390.61 -17738991.69 B¶ng 28: TÝnh NPV cña ph­¬ng ¸n “Kh«ng ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån” 2. TÝnh lîi Ých rßng cña ph­¬ng ¸n “Ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån” Tæmg c¸c chi phÝ: Chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn, xö lÝ r¸c th¶i Chi phÝ « nhiÔm m«i tr­êng Chi phÝ sö dông ®Êt ch«n lÊp Tæng c¸c lîi Ých: Lîi Ých cña c¸c hé gia ®×nh ®­îc h­ëng dÞch vô thu gom r¸c Lîi nhuËn tõ t¨ng s¶n phÈm ph©n vi sinh cña XN CÇu DiÔn Lîi nhuËn thu ®­îc tõ r¸c t¸i chÕ cña URENCO TiÕt kiÖm diÖn tÝch ®Êt ch«n lÊp* §¬n vÞ tÝnh:1000® N¨m Chi phÝ Lîi Ých NPV 2004 1007112.072 1511670.108 504558.036 2005 951496.8058 1428247.709 476750.9029 2006 898993.4987 1349493.248 450499.7494 2007 849427.0247 1275144.037 425717.0124 2008 802632.1416 1204952.212 402320.0708 2009 758452.9324 1138683.899 380230.9662 2010 716742.2783 1076118.418 359376.1392 2011 677361.3614 1017047.542 339686.1807 2012 640179.1957 961274.7935 321095.5978 2013 605072.1842 908614.7763 303542.5921 2014 571923.7019 858892.5528 286968.8509 2015 540623.7013 811943.0519 271319.3506 2016 511068.3411 767610.5116 256542.1705 2017 483159.6355 725747.9533 242588.3178 2018 456805.1234 686216.685 229411.5617 2019 431917.5559 648885.8339 216968.278 2020 408414.6027 613631.904 205217.3013 2021 386218.5734 580338.3601 194119.7867 2022 365256.156 548895.234 183639.078 2023 345458.1693 519198.754 173740.5847 Tæng 12368045.06 18552067.58 6184022.528 B¶ng 29 : TÝnh NPV cña ph­¬ng ¸n “Ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån” 3. Lîi Ých tiÕt kiÖm diÖn tÝch ®Êt ch«n lÊp: N¨m Q1(TÊn) DT ch«n lÊp (m2) Q1(TÊn) (kh«ng ph©n lo¹i t¹i nguån) DT ch«n lÊp (m2) 2004 2748 214.6875 3651.12 285.24375 2005 2830.44 221.1281 3760.6536 293.8010625 2006 2915.353 227.762 3873.47321 302.6150944 2007 3002.814 234.5948 3989.6774 311.6935472 2008 3092.898 241.6327 4109.36773 321.0443536 2009 3185.685 248.8817 4232.64876 330.6756842 2010 3281.256 256.3481 4359.62822 340.5959548 2011 3379.693 264.0385 4490.41707 350.8138334 2012 3481.084 271.9597 4625.12958 361.3382484 2013 3585.517 280.1185 4763.88347 372.1783959 2014 3693.082 288.522 4906.79997 383.3437477 2015 3803.875 297.1777 5054.00397 394.8440602 2016 3917.991 306.093 5205.62409 406.689382 2017 4035.531 315.2758 5361.79281 418.8900634 2018 4156.597 324.7341 5522.6466 431.4567653 2019 4281.294 334.4761 5688.32599 444.4004683 2020 4409.733 344.5104 5858.97577 457.7324823 2021 4542.025 354.8457 6034.74505 471.4644568 2022 4678.286 365.4911 6215.7874 485.6083905 2023 4818.635 376.4558 6402.26102 500.1766422 Tæng 73839.79 5768.734 98106.9617 7664.606383 B¶ng 30: DiÖn tÝch ch«n lÊp cÇn thiÕt cho hai ph­¬ng ¸n DiÖn tÝch ®Êt ch«n lÊp tiÕt kiÖm ®­îc : 1895.87238 m2 4. So s¸nh NPV cña hai ph­¬ng ¸n: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy NPV cña hai ph­¬ng ¸n cã sù kh¸c biÖt râ rÖt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­ cña hai ph­¬ng ¸n : Ph­¬ng ¸n 1: -17,738,991,690® Ph­¬ng ¸n 2: 6,184,022,528® §ång thêi, xÐt vÒ mÆt x· héi, diÖn tÝch ch«n lÊp tiÕt kiÖm ®­îc khi thùc hiÖn dù ¸n lµ : 1895.87238 m2. §©y lµ kho¶n diÖn tÝch ch«n lÊp chóng ta cã thÓ tiÕt kiÖm nÕu thùc hiÖn ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån. DiÖn tÝch tiÕt kiÖm nú ch¾c ch¾n sÏ t¨ng lªn khi thùc hiÖn ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån trªn ®Þa bµn toµn thµnh phè. VI. KiÓm ®Þnh sù thay®æi cña tØ lÖ chiÕt khÊu lªn kÕt qu¶ dù ®o¸n: Gi¶ sö tØ lÖ chiÕt khÊu t¨ng lªn 10%, 1. NPV Ph­¬ng ¸n 1: N¨m Chi phÝ Lîi Ých NPV 2004 1868025.564 777166 -1090859.564 2005 1736060.301 733801.7358 -1002258.565 2006 1613682.91 692874.3282 -920808.5815 2007 1500175.064 654246.3433 -845928.7208 2008 1394873.984 617788.1128 -777085.8716 2009 1297168.009 583377.294 -713790.7153 2010 1206492.53 550898.4558 -655594.0738 2011 1122326.255 520242.6888 -602083.5665 2012 1044187.787 491307.2336 -552880.5537 2013 971632.4679 463995.1369 -507637.331 2014 904249.4875 438214.9213 -466034.5662 2015 841659.2261 413880.2732 -427778.9529 2016 783510.8098 390909.7592 -392601.0506 2017 729479.8639 369226.5368 -360253.3271 2018 679266.448 348758.1082 -330508.3398 2019 632593.1558 329436.066 -303157.0898 2020 589203.3681 311195.8669 -278007.5012 2021 548859.6451 293976.6091 -254883.036 2022 511342.2466 277720.8303 -233621.4163 2023 476447.7703 262374.3101 -214073.4602 tæng 20451236.89 9521390.61 -10929846.28 B¶ng 31: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña ph­¬ng ¸n 1 2. NPV cña ph­¬ng ¸n 2: N¨m Chi phÝ Lîi Ých NPV 2004 1007112.1 1511670.11 504558.036 2005 916896.92 1376311.43 459414.507 2006 834800.91 1253132.74 418331.833 2007 760091.04 1141034.52 380943.481 2008 692100.67 1039016.74 346916.071 2009 630223.42 946169.796 315946.38 2010 573907.77 861666.374 287758.605 2011 522652.08 784753.959 262101.882 2012 476000.05 714748.076 238748.028 2013 433536.64 651026.124 217489.482 2014 394884.33 593021.772 198137.446 2015 359699.69 540219.866 180520.177 2016 327670.35 492151.796 164481.45 2017 298512.13 448391.283 149879.151 2018 271966.55 408550.546 136583.999 2019 247798.43 372276.819 124478.385 2020 225793.87 339249.185 113455.317 2021 205758.23 309175.691 103417.46 2022 187514.47 281790.73 94276.26 2023 170901.51 256852.658 85951.1518 Tæng 9537821.1 14321210.2 4783389.1 B¶ng 32: Gi¸ trÞ hiÖn taÞ rßng cña ph­¬ng ¸n 2 VII. KÕt luËn: NÕu tØ lÖ chiÕt khÊu t¨ng lªn 10% th× kÕt qu¶ thu ®­îc cña hai ph­¬ng ¸n sÏ lµ: NPV ph­¬ng ¸n 1: -10,929,846,280® NPV ph­¬ng ¸n 2: 4,783,389,100® Nh×n vµo kÕt qu¶, ta nhËn thÊy ph­¬ng ¸n 2 cã lîi h¬n ph­¬ng ¸n 1. XÐt vÒ gãc ®é kinh tÕ, chóng ta sÏ lùa chän ph­¬ng ¸n 2 v× nã cho gi¸ trÞ lîi nhuËn rßng lín h¬n so víi ph­¬ng ¸n 1 XÐt vÒ mÆt môc tiªu cña dù ¸n: Ph­¬ng ¸n 1 yªu cÇu mét diÖn tÝch ch«n lÊp lµ: 7664.606383m2 Ph­¬ng ¸n 2 yªu cÇn mét diÖn tÝch ®Êt ch«n lÊp lµ:5768.734m2 Víi môc tiªu ban ®Çu lín nhÊt cña dù ¸n lµ tiÕt kiÖm diÖn tÝch ®Êt ch«n lÊp th× ph­¬ng ¸n 2 hoµn toµn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña nhµ qu¶n lÝ mong muèn lµm gi¶m ®i l­îng r¸c th¶i ®em ch«n lÊp t¹i b·i ch«n lÊp chÊt th¶i, kÐo dµi tuæi thä cña c¸c b·i ch«n lÊp. Ch­¬ng III: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t déng thu gom r¸c t¹i nguån trªn ®Þa bµn thÝ ®iÓm I Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: 1. KÕt qu¶ cô thÓ: XÐt vÒ mÆt c¸c gi¸ trÞ lîi Ých ®¹t ®­îc cña dù ¸n thÝ ®iÓm “Ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån” (Ph­¬ng ¸n 2) , khi so s¸nh víi ph­¬ng ¸n “Kh«ng ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån” (Ph­¬ng ¸n 1) NPV Ph­¬ng ¸n 1: -17,738,991,690® NPV Ph­¬ng ¸n 2: 6,184,022,528® DiÖn tÝch ch«n lÊp: Ph­¬ng ¸n 1: 5768.734m2 Ph­¬ng ¸n 2: 7664.606383m2 ChÊt l­îng vÖ sinh ®­êng phè s¹ch ®Ñp, t×nh tr¹ng ®æ r¸c kh«ng ®óng giê ®Æc biÖt gi¶m. B­íc ®Çu t¹o lËp ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng vµ c¶nh quan khu vùc. Gi¶m ®­îc 50% sè l­îng xe gom r¸c trªn ®­êng phè, gãp phÇn gi¶m l­u l­uîng xe l­u thong tr¸nh ïn t¾c giao th«ng. 2. VÒ mÆt x· héi: T¹o ý thøc vµ phong trµo thi ®ua ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån s©u réng trong quÇn chóng nh©n d©n. H×nh thµnh ®­îc nh÷ng thãi quen tèt cña ng­êi d© trong nÕp sèng hµng ngµy nh­: ®æ r¸c ®óng giê, ®óng ®Þa ®iÓm, kh«ng vøt r¸c bõa b·i ra ®­êng vµ n¬i c«ng céng. T¹o lËp ®­îc mét m« h×nh tèt vµ ®óng h­íng, g©y ®­îc c¶m t×nh trong x· héi. II. thuËn lîi vµ khã kh¨n trong tiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån: 1. VÒ phÝa c¬ quan quan lÝ: 1.1 ThuËn lîi: §­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña BL§ tõ C«ng ty ®Õn XÝ nghiÖp. Cã sù ®ång lßng ñng hé cña toµn thÓ CBCN toµn XN, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thùc hiÖn dù ¸n. Cã sù chuÈn bÞ vÒ c¸c kÜ n¨ng, qu¸n triÖt tinh thÇn vµ nhiÖm vô ®Õn tõng c¸ nh©n tham gia thùc hiÖn dù ¸n “ Ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹inguån”. 1.2 Khã kh¨n: Lo¹i xe gom r¸c hiÖn nay lµ lo¹i xe hai ng¨n, kh«ng thuËn tiÖn cho ng­êi c«ng nh©n khi tiÕn hµnh thu gom r¸c vµ vËn chuyÓn lªn xe chuyªn chë. Thïng r¸c cã c¬ cÊu vµ cöa thïng r¸c nhá, vËt liÖu s¶n xuÊt ch­a ®¹t ®é bÒn, hay háng n¾p thïng, ch­a cã lç tho¸t n­íc. Ch­a cã sù ph©n lo¹i ®èi víi r¸c th¶i nguy hiÓm nh­: pin, ¾cquy, ®Ìn neon… Ch­a cã c¸c quy ®Þnh ph¸p lÝ cô thÓ ®èi víi tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n vÒ viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån nªn viÖc ph©n lo¹i chñ yÕu chØ dùa vµo ý thøc tù gi¸c cña nh©n d©n nªn hiÖu qu¶ ch­a thùc sù cao. 2. VÒ phÝa nh©n d©n: 2.1 ThuËn lîi: Dù ¸n nhËn ®­îc sù ñng hé cña c¸c ®oµn thÓ nh­ Héi phô n÷, §oµn thanh niªn, Héi cùu chiÕn binh… §­îc phÇn lín nh©n d©n ñng hé, thùc hiÖn dæ r¸c ®óng giê, ®óng quy ®Þnh. 2.2 Khã kh¨n: Nh×n chung, nh©n d©n ch­a cã ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi r¸c th¶i sinh ho¹t do m×nh s¶n sinh ra hµng ngµy nªn viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i sÏ gÆp khã kh¨n khi chuyÓn giao viÖc trang bÞ dông cô ph©n lo¹i cho ng­êi d©n. Mét sè c¸c c¸ nh©n ch­a cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi céng ®ång nªn kh«ng ñng hé viÖc ph©n lo¹i. III. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ: 1. KÕt luËn : Nh×n vµo c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña dù ¸n thÝ ®iÓm ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i nguån, ta cã thÓ rót ra mét sè c¸c kÕt luËn chÝnh sau: ViÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån mang l¹i cho x· héi nhiÒu lîi Ých thiÕt thùc, trong ®ã cã c¶ nh÷ng lîi Ých cã thÓ tÝnh ®­îc b»ng tiÒn (lîi nhuËn gia t¨ng tõ ph©n vi sinh, lîi Ých thu ®­îc cña ®¬n vÞ qu¶n lÝ r¸c th¶i tõ r¸c t¸i chÕ, …) vµ c¶ nh÷ng lîi Ých rÊt khã cã thÓ tÝnh to¸n ra mét gi¸ trÞ cô thÓ ( n©ng cao ý thøc cña ng­êi d©n vÒ v¨n minh ®« thÞ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, thùc hiÖn c¸c hµnh vi cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi céng ®ång, gãp phÇn gi¶m diÖn tÝch cÇn ®Ó phôc vô cho ch«n lÊp r¸c th¶i hµnh n¨m nhê gi¶m khèi l­îng r¸c th¶i ®em ®i ch«n lÊp… ViÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån còng t¹o ra mét sè søc Ðp ®èi víi vÊn ®Ò viÖc lµm cho nh÷ng ng­êi nhÆt r¸c tù do trªn ®­êng phè. Thùc tÕ, c¸c nghiªn cøu cho thÊy hÇu hÕt nh÷ng ng­êi tham gia ®éi ngò nhÆt r¸c lµ phô n÷ vµ trÎ em. Nh÷ng ng­êi nµy hÇu hÕt cã tr×nh ®é häc vÊn thÊp, kh«ng cã nghÒ nghiÖp vµ vèn, kh«ng ®ñ søc khoÎ ®Ó lµm c¸c viÖc kh¸c cho nªn viÖc nhÆt r¸c t¹i c¸c b·i tËp trung trong thµnh phè lµ nguån thu nhËp chÝnh cña hä. Ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i nguån sÏ lo¹i bá ng­êi nhÆt r¸c ra khái c«ng viÖc nµy vµ ®iÒu ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho cuéc sèng cña hä. MÆc dï b­íc ®Çu viÖc thu gom r¸c th¶i ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, nh­ng viÖc thùc hiÖn vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n v× ch­a cã c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®èi víi vÊn ®Ò nµy. Do vËy, viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i trong nh©n d©n cßn mang tÝnh ngÉu høng, ch­a thùc sù trë thµnh ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n ®èi víi céng ®ång. C¸c kÕt qu¶ thu ®­îc cho thÊy viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån sÏ mang l¹i nhiÒu lîi Ých thiÕt thùc cho x· héi, hoµn toµn tho¶ m·n gi¶ ®Þnh ban ®Çu cña ®Ò tµi mong muèn h¹n chÕ diÖn tÝch ®Êt doanh nghiÖpµh cho ch«n lÊp hµng n¨m vµ gia t¨ng c¸c lîi Ých x· héi. §©y lµ c¬ së cho viÖc tiÕn hµnh më réng ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån trªn toµn thµnh phè vµ c¶ n­íc. 2. KiÕn nghÞ: Tõ nh÷ng ph©n tÝch vµ nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ c¸c thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t t¹i nguån, t«i xin ®ãng gãp mét sè ý kiÕn vÒ vÊn ®Ò nµy nh­ sau: Chóng ta nªn má réng h¬n n÷a viÖc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cã ý thøc tham gia vµo c«ng t¸c qu¶n lÝ chÊt th¶i sinh ho¹t b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc truyÒn th«ng, tiÕn hµnh gi¶ng d¹y cho häc sinh vÒ vÊn ®Ò m«i tr­êng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ngay tõ khi c¸c em cßn lµ häc sinh tiÓu häc, cho tíi c¸c bËc häc cao h¬n n÷a. G¾n ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng víi ho¹t ®éng sinh ho¹t h»ng ngµy cña nh©n d©n. T¹o cho nh©n d©n cã ý thøc s©u réng vÒ m«i tr­êng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. Tr¸nh nh÷ng t­ t­ëng b¶o thñ, c¸ nh©n. §Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån th× viÖc cÇn thiÕt lµ ph¶i cã c¸c c¬ së ph¸p lÝ cô thÓ, cã c¸c v¨n b¶n ph¸p lÝ râ rµng, quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n ®èi víi céng ®ång, ®èi víi m«i tr­êng sèng cña chÝnh m×nh. ViÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc t¹o c¸c c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi nhÆt r¸c tù do trong thµnh phè, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc cña c¸c nhµ qu¶n lÝ vµ nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. CÇn cã nh÷ng nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa bµn ®Ó ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ vÒ mÆt kÜ thuËt g©y khã kh¨n cho ng­êi c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thu gom r¸c. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQL và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty công trình đường thuỷ WACO.doc
Luận văn liên quan