Đề tài Quản trị nhân sự tại Công ty Vật liệu kim khí

Lời mở đầu Nhân sự là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống xã hội. Một tổ chức, một cơ quan, một tập thể lao động không quản trị nhân lực (QTNL) tốt, sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế. Do đó quản trị nhân lực đóng một vai trò thiết yếu trong kinh doanh của một doanh nghiệp một tổ chức. Tuy nhiên đây là vấn đề hết sức phức tạp nên việc nghiên cứu nó vừa đòi hỏi tính cấp bách, lại vừa có ý nghĩa mang tính chiến lược lâu dài. Từ khi đất nước ta tiến hành đổi mới cơ chế nền kinh tế tới nay, cùng với việc phát triển cơ cấu kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa, sự cạnh tranh và đào thải diễn ra một cách mạnh mẽ. Một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ triền miên dẫn tới việc doanh nghiệp bị phá sản và giải thể. Sở dĩ như thế là do các doanh nghiệp này chưa hiểu hết về các lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là lĩnh vực quản lý con người - quản trị nhân sự. Một doanh nghiệp muốn đứng vững, cạnh tranh phát triển trên thị trường đòi hỏi phải đảm bảo được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy công tác quản trị con người - quản trị nhân sự phải được các nhà quản trị, các chủ doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Bởi vì con người là một thực thể tự nhiên xã hội, là nguồn gốc tạo ra mọi của cải vật chất, văn hoá và tinh thần. Để con người có thể phát huy được năng lực cơ bắp cũng như năng lực tinh thần trong sản xuất tạo ra sản phẩm ngày càng có chất lượng nói riêng thì cần phải có sự quản lý tốt của người lãnh đạo. Quản trị nhân sự là một chức năng của người quản trị doanh nghiệp, nó giữ một vai trò hết sức quan trọng và mang một ý nghĩa quyết định tới hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, qua đợt thực tập, được sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy Tạ Đức Khánh và các cô chú trong Công ty Vật liệu kim khí, cộng thêm với những kiến thức đã thu lượm được qua quá trình học tập tại khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Dân lập Đông Đô em đã chọn đề tài: "Quản trị nhân sự tại Công ty Vật liệu kim khí" làm Khoá luận tốt nghiệp của mình. Khoá luận gồm ba phần: Phần I: Lý luận chung về công tác quản trị nhân sự Phần II: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Vật liệu Kim khí Phần III: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại Công ty Vật liệu kim khí. Rất mong được sự đóng góp của các thầy cô cũng như các cô chú trong Công ty Vật liệu kim khí và các bạn để khoá luận của em có thể hoàn thành tốt đẹp hơn. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Lý luận chung về công tác quản trị nhân sự 3 1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự 3 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của quản trị nhân sự 5 1.3. Những nguyên tắc cơ bản của quản trị nhân sự 6 1.4. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 7 1.5. Nội dung của công tác quản trị nhân sự 8 1.5.1. Công tác phân tích công việc 8 1.5.2. Tuyển dụng nhân sự 10 1.5.3. Bố trí sử dụng theo dõi và đánh giá kết quả công việc 16 1.5.4. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động 19 1.5.5. Tạo động lực cho người lao động 21 Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty cơ ký dệt may Nam Định 25 I. Khái quát về công ty cơ khí dệt may Nam Định 25 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 25 1.2. Một số đặc điểm cơ bản của công ty Cơ khí Dệt may Nam Định 26 1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cơ khí Dệt may Nam Định 28 1.4. Cơ cấu nguồn lực của Công ty 32 II. Thực trạng công tác quản lý nhân sự tại công ty cơ khí Dệt may Nam Định 35 2.1. Công tác tuyển dụng lao động của Công ty 35 2.1.1. Yêu cầu của tuyển chọn 35 2.1.2. Các bước tuyển dụng lao động của Công ty cơ ký dệt may Nam Định 35 2.2. Tổ chức bố trí lao động trong Công ty 37 2.2.1. Tổ chức bố trí lao động 37 2.3. Thực tế đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cơ khí Dệt may Nam Định 39 2.4. Phân bổ công việc và phương pháp quản lý người lao động trong Công ty 42 2.4.1. Phân bố công việc và hiệp tác lao động 42 2.4.2. Phương pháp quản lý người lao động trong Công ty 44 2.5.Công tác tạo và gia tăng động lực làm việc 46 2.5.1. Tiền lương và phụ cấp 46 III. Đánh giá về công tác quản trị nhân sự 50 3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo năng suất lao động 50 3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực qua mức thu nhập bình quân trên một lao động 51 3.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cơ khí Dệt may Nam Định 52 3.4. Những tồn tại trong công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cơ khí Dệt may Nam Định 52 Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại Công ty Cơ khí Dệt may Nam Định 54 3.1.Phương hướng phát triển của công ty năm 2005 54 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả QTNS tại Công ty co khí dệt may Nam Định 54 3.2.1. Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua tuyển dụng 54 3.2.2. Về công tác đánh giá thành tích công tác 56 3.2.3. Về phân công lao động 56 3.2.4. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 57 3.2.5. Về công tác tạo và gia tăng động lực 57 3.2.6. Về công tác kỷ luật lao động 59 3.2.7. Một số đề xuất khác 62 Kết luận 63

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản trị nhân sự tại Công ty Vật liệu kim khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sù cña C«ng ty. §©y lµ n¬i tËp trung c¸c nhu cÇu vÒ nh©n sù cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c, c¸c nh©n viªn chuyªn tr¸ch cña phßng cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, tËp hîp vµ ®Ö tr×nh lªn gi¸m ®èc c¸c nhu cÇu vÒ nh©n sù vµ ph­¬ng ¸n tuyÓn dông. Phßng tæ chøc lao ®éng lµ bé phËn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông sau khi gi¸m ®èc ®· duyÖt vµ quyÕt ®Þnh ch­¬ng tr×nh tuyÓn dông. - Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu cña c«ng viÖc cÇn cã ng­êi lao ®éng (c«ng viÖc ®ang thiÕu ng­êi) C«ng ty sÏ tiÕn hµnh th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng … trong vßng 07 ®Õn 14 ngµy. Néi dung th«ng b¸o gåm: + C¸c th«ng tin vÒ c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông, sè ng­êi cÇn tuyÓn dông. + C¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi lao ®éng: tr×nh ®é, ®é tuæi, giíi tÝnh … vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cña C«ng ty. + Thêi gian, ®Þa ®iÓm n¬i nép hå s¬ - C«ng ty tiÕp nhËn hå s¬ cña ng­êi xin viÖc gåm cã: + §¬n xin lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng + C¸c v¨n b»ng, chøng chØ cã liªn quan + X¸c nhËn søc khoÎ do Phßng y tÕ C«ng ty lµm thñ tôc. + S¬ yÕu lý lÞch cã x¸c nhËn - B­íc tiÕp theo, C«ng ty sÏ kiÓm tra tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é v¨n ho¸ cña ng­êi xin viÖc. C«ng ty kiÓm tra b»ng c¸ch bè trÝ cho ng­êi lao ®éng thö viÖc lµm viÖc trong thêi gian 60 ngµy. NÕu trong thêi gian lµm thö viÖc, ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt, ®¹t yªu cÇu c«ng viÖc th× sÏ ®­îc tuyÓn chän. NÕu ng­êi lao ®éng kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao, vi ph¹m néi quy lao ®éng, c«ng viÖc hoµn thµnh nh­ng kh«ng ®¹t yªu cÇu th× sÏ bÞ lo¹i. - Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc trong thêi gian thö viÖc, ng­êi xin viÖc sÏ ®­îc nhËn vµo C«ng ty. Lóc nµy, ng­êi xin viÖc ph¶i viÕt mét b¶n kiÓm ®iÓm qu¸ tr×nh lµm viÖc (trong thêi gian thö viÖc) vµ cã nhËn xÐt cña ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp (tr­ëng phßng, phã phßng, qu¶n ®èc …). - Sau ®ã, C«ng ty sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña ng­êi xin viÖc, gi¸m ®èc C«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång lao ®éng. Hîp ®ång lao ®éng ®­îc ký gi÷a hai bªn, mét bªn lµ gi¸m ®èc C«ng ty (ng­êi sö dông lao ®éng), cßn bªn kia lµ ng­êi xin viÖc (ng­êi lao ®éng). Trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông, C«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn vÊn ®Ò søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. §©y lµ mét kh©u quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng lao ®éng sau khi hîp ®ång ®· ®­îc ký. VÒ phÝa ng­êi lao ®éng xin tuyÓn t¹i C«ng ty, sau khi hoµn thµnh c¸c thñ tôc, tr­íc khi vµo lµm viÖc, ng­êi lao ®éng ®­îc giíi thiÖu vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña C«ng ty, c¸c néi dung kû luËt lao ®éng, néi quy ra vµo C«ng ty, c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn, phßng chèng ch¸y næ vµ vÖ sinh lao ®éng cña C«ng ty. Nh×n chung, C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh rÊt quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ng­êi lao ®éng ®Õn xin tuyÓn t¹i C«ng ty c¶m thÊy tho¶i m¸i vµ ®­îc t«n träng. ë ®©y hoµn toµn kh«ng cã nh÷ng h¹ch x¸ch hµnh chÝnh r¾c rèi, mét vÊn ®Ò vÉn th­êng tån t¹i ë khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc tr­íc ®©y. §ã lµ mét nÐt tiÕn bé ®¸ng ghi nhËn ë C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh. BiÓu 4: T×nh h×nh t¨ng gi¶m lao ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m Sè TT ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1 Lao ®éng trùc tiÕp 197 199 200 2 Nh©n viªn 33 33 35 S lao ®éng 230 232 235 Nguån trÝch dÉn: Theo sè liÖu tõ phßng tæ chøc lao ®éng (2002 - 2004) 2.2. Tæ chøc, bè trÝ lao ®éng trong C«ng ty 2.2.1. Tæ chøc, bè trÝ lao ®éng §©y lµ mét b­íc hÕt søc quan träng trong C«ng ty sau khi tuyÓn chän lao ®éng. Trong c«ng t¸c nµy, C«ng ty ®· hÕt søc chó ý quan t©m, c¬ cÊu tæ chøc còng nh­ cung c¸ch lµm viÖc cña C«ng ty ph©n theo c¸c phßng, ph©n x­ëng vµ chøc n¨ng cña phßng, c¸c ph©n x­ëng ®i liÒn víi nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn trong bé phËn ®ã. Mçi mét tr­ëng phßng, qu¶n ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ quy chÕ còng nh­ c«ng viÖc ®­îc giao. Cô thÓ lµ khi bè trÝ mét ng­êi nµo ®ã lµm viÖc g× th× ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ tr×nh ®é tay nghÒ cña nh©n viªn ®ã. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc tr×nh ®é cña nh©n viªn ®ã, ng­êi qu¶n lý sÏ bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi ®ã vµ t¹o cho ng­êi ®ã mét m«i tr­êng lµm viÖc mét c¸ch tèt nhÊt. Bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i kiÓm tra, gi¸m s¸t theo dâi uèn n¾n khi mµ nh©n viªn cña m×nh ch­a lµm hoÆc ch­a hoµn thµnh phÇn viÖc m×nh ®­îc giao. Tõ ®ã ng­êi qu¶n lý thu thËp c¸c sè liÖu ®Ó tr×nh lªn gi¸m ®èc. Träng tr¸ch mµ tr­ëng phßng, qu¶n ®èc ph¶i g¸nh nÆng ®ã ®­îc san sÎ mét phÇn víi sù trî gióp cña phã phßng, phã qu¶n ®èc, tæ tr­ëng. * Phßng kinh doanh gåm: - 1 tr­ëng phßng - 1 phã phßng - 5 nh©n viªn * Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gåm: - 1 tr­ëng phßng - 1 phã phßng - 5 nh©n viªn * Phßng kÕ ho¹ch gåm: - 1 tr­ëng phßng - 1 phã phßng - 4 nh©n viªn * Phßng tæ chøc lao ®éng - 1 tr­ëng phßng - 2 nh©n viªn * Phßng hµnh chÝnh - 1 tr­ëng phßng - 1 phã phßng - 1 nh©n viªn * Phßng b¶o vÖ gåm: - 3 nh©n viªn * §éi xe gåm: - 4 l¸i xe * Ph©n x­ëng c¬ khÝ - 1 qu¶n ®èc - 1 phã qu¶n ®èc - Tæ tr­ëng c¸c tæ * Ph©n x­ëng ®óc - 1 qu¶n ®èc - 1 phã qu¶n ®èc - Tæ tr­ëng c¸c tæ. * Ph©n x­ëng lß rÌn: - Mét qu¶n ®èc. - Tæ tr­ëng c¸c tæ. * Ph©n x­ëng l­îc dÖt: - Mét qu¶n ®èc. - Tæ tr­ëng c¸c tæ * Ph©n x­ëng bao b× c¸t t«ng: - Mét qu¶n ®èc - Tæ tr­ëng c¸c tæ. BiÓu 5: Doanh thu cña C«ng ty n¨m 2002-2004. §¬n vÞ tÝnh: 1.000® N¨m 2002 2003 2004 Doanh thu thuÇn 5.935.718 8.212.405 7.532.275 Nguån trÝch dÉn: Theo sè liÖu tõ phßng kÕ to¸n 2002-2004. 2.3. Thùc tÕ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh §Æc ®iÓm nguån nh©n lùc lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong C«ng ty: Ta thÊy r»ng sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó xem xÐt v¹ch ra kÕ ho¹ch ®µo t¹o hµng n¨m. V× vËy, ®¸nh gÝa ®óng sè l­îng vµ chÊt l­îng ®µo t¹o cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña riªng C«ng ty vµ cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung. Do vËy, ®¸nh gi¸ sè l­îng vµ chÊt l­îng ph¶i chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng. Tæng sè lao ®éng trong C«ng ty lµ 235 ng­êi (kh«ng tÝnh lao ®éng ng¾n h¹n, t¹m thêi) trong ®ã kho¶ng 14,9% lµ lao ®éng qu¶n lý. - Lao ®éng n÷ giíi chiÕm kho¶ng 25% tæng sè lao ®éng trong C«ng ty do vËy lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt kü thuËt nhiÒu h¬n thñ c«ng, c«ng viÖc nÆng nhäc nªn l­îng lao ®éng n÷ chiÕm sè l­îng Ýt. - §é tuæi lao ®éng qu¶n lý, th©m niªn c«ng t¸c trªn m­êi n¨m chiÕm tû lÖ chñ yÕu, c«ng nh©n lao ®éng trªn m­êi n¨m còng chiÕm l­îng lín nhÊt. * §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp: - Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng chiÕm 71%. - Lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 23%. - Lao ®éng s¬ cÊp chiÕm 6%. Qua ®ã ta thÊy lao ®éng qu¶n lý chÊt l­îng ch­a cao, tr×nh ®é ®¹i häc míi chiÕm 71% so víi tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp, ®iÒu nµy lµ mét h¹n chÕ, lµm c«ng t¸c qu¶n lý lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc khã kh¨n, ng­êi lao ®éng nµy kh«ng nh÷ng ph¶i cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý, ph¶i lµ mét ng­êi cã kiÕn thøc tæng hîp chuyªn m«n vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ sù quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. * §èi víi lao ®éng trùc tiÕp: - §èi t­îng ®· qua ®µo t¹o chiÕm 93% vµ lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o chiÕm 7%. + BËc ®¹i häc : 1,2% + BËc trung häc : 1,6% + BËc 1 : 8,5% + BËc 2 vµ 3 : 47,2% + BËc 4 : 12% + BËc 5 : 13% + BËc 6 : 14,4% + BËc 7 :2,1% Nh×n chung th× l­îng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cña doanh nghiÖp lµ t­¬ng ®èi lín cã tay nghÒ nh­ng møc tay nghÒ trung b×nh lµ bËc 2 vµ bËc 3 chiÕm sè lín kho¶ng 47,2%, c¸c bËc kh¸c kho¶ng 10%, riªng bËc 7 chØ cã 2,1%, ®©y lµ mét l­îng rÊt nhá, lao ®éng lµnh nghÒ bËc 7 chiÕm qu¸ Ýt so víi lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o cña C«ng ty. Vµ ta còng nhËn thÊy r»ng víi xu h­íng ph¸t triÓn hiÖn nay th× lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty nh­ vËy vÒ chÊt l­îng cßn h¹n chÕ, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Lùc l­îng nµy cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ h¬n n÷a ®Ó phôc vô cho nh÷ng dù ®Þnh míi cña C«ng ty vµ ®¸p øng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong vµi n¨m tíi. * Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. ViÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh s½n. Phßng tæ chøc lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o. §èi víi c¸n bé ®­îc cö ®i ®µo t¹o, C«ng ty t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian nh»m cho c¸n bé ®ã gi¶i quyÕt ®­îc c«ng viÖc cÇn thiÕt vµ cã thêi gian häc tËp. §èi víi c«ng nh©n thêi gian häc tËp vÉn ®­îc tÝnh vÉn ®­îc tÝnh l­¬ng vµ bè trÝ s¾p xÕp c«ng viÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt. - VÒ mÆt chÊt: + Víi c¸n bé ®­îc cö ®i ®µo t¹o ë c¸c tr­êng chÝnh quy sau mçi kho¸ häc hä ph¶i göi nh÷ng b¶ng ®iÓm , kÕt qu¶ ®µo t¹o cho C«ng ty ®Ó C«ng ty biÕt ®­îc n¨ng lùc, tr×nh ®é cña hä sau kho¸ häc. Nh­ng nh×n chung viÖc ®¸nh gi¸ nh­ vËy ch­a ph¶i lµ ph¶n ¸nh ®óng hiÖu qu¶, mét kÕt qu¶ trªn tr­êng líp trong thùc tÕ kh«ng ph¶n ¸nh hÕt møc ®é hiÖu qu¶ cña ®µo t¹o mµ chØ cã qua hiÖu qu¶ lµm viÖc míi ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt, tuy nhiªn sù ®¸nh gi¸ ban ®Çu lµ trªn giÊy tê. + Víi c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o theo kiÓu kÌm cÆp th× sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh víi sù nhËn xÐt cña ng­êi h­íng dÉn t¹i ®¬n vÞ n¬i ng­êi ®ã ®­îc kÌm cÆp cã thÓ göi yªu cÇu lªn C«ng ty, ®Ò nghÞ C«ng ty cho nh÷ng ng­êi nµy tham gia thi bËc. - VÒ mÆt l­îng: ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: BiÓu 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o n¨m 2002-2004 ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Doanh thu Tr.® 59.357 82.124 75.322 Tæng lao ®éng Ng­êi 230 232 235 NSL§ b×nh qu©n Tr.®/ng­êi 25,8 35,4 32,0 Nguån: B¸o c¸o cña Phßng tæ chøc lao ®éng 2.4. Ph©n bæ c«ng viÖc vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ng­êi lao ®éng trong C«ng ty: 2.4.1. Ph©n bè c«ng viÖc vµ hiÖp t¸c lao ®éng: Dùa trªn c¬ së khoa häc cña quy tr×nh c«ng nghÖ, trang bÞ kü thuËt vµ ®Æc tr­ng riªng cña ngµnh c¬ khÝ, C«ng ty ®· thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng theo kiÓu phèi hîp c¶ 3 h×nh thøc ph©n c«ng: theo chøc n¨ng, theo c«ng nghÖ vµ theo møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc. XuÊt ph¸t tõ viÖc ph©n chia c¸c bé phËn, mçi bé phËn l¹i ®­îc ph©n chia thµnh c¸c chøc n¨ng nhá kh¸c nhau. C¸n bé qu¶n lý ë mçi bé phËn cña c«ng ty lËp hå s¬ bè trÝ c«ng viÖc cô thÓ theo ph©n tÝch c«ng viÖc, theo tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt , vµ x¸c ®Þnh hîp lý ho¸ lao ®éng mäi chøc n¨ng trong sù c©n ®èi tæng thÓ . ViÖc ph©n c«ng lao ®éng ë ®©y cã chó ý ®Õn quy tr×nh c«ng nghÖ vµ qu¶n lý, chó ý ®Õn quan hÖ x· héi, c¸c quan hÖ chÝnh thøc vµ phi chÝnh thøc trong lao ®éng. Trªn c¬ së ®ã, C«ng ty quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm, ®Þnh møc lao ®éng cho tõng c¸ nh©n, tõng nhãm lao ®éng ®Ó ®¶m b¶ t¹o nªn mét “bé khung” nghÒ nghiÖp trong hÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhÊt vµ ®Çy ®ñ c¸c b­íc, c¸c kh©u cña c«ng viÖc. H¬n n÷a, C«ng ty còng chó träng ph©n c«ng nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é vµ kü n¨ng qu¶n lý cao ®¶m b¶o nh÷ng c«ng viÖc quan träng trong c¸c mÆt qu¶n trÞ, ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nÕu cã nhu cÇu lín, khi ®ã C«ng ty sÏ cã ngay tÊt c¶ nh÷ng ng­êi c¸n bé chñ chèt ®iÒu hµnh ho¹t ®éng mµ khái ph¶i t×m tõ bªn ngoµi. ë C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh viÖc ph©n c«ng lao ®éng rÊt râ rµng, khèi c¸n bé nh©n viªn gåm cã 7 phßng ban, mçi phßng ban cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n riªng. Cßn ë khèi c«ng nh©n s¶n xuÊt còng ®­îc ph©n thµnh 5 ph©n x­ëng, mçi x­ëng cã chøc n¨ng riªng gi÷ vÞ trÝ quan träng trong d©y truyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm. ChØ tiªu Sè lao ®éng Tû träng 1. C«ng nh©n s¶n xuÊt vËt chÊt - CNSX trùc tiÕp - CNSX gi¸n tiÕp 200 180 80 85,1% 76,6% 8,5% 2. C«ng nh©n kh«ng SX vËt chÊt 35 14,9% Tæng 235 100% Qua b¶ng trªn ta thÊy tû lÖ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp nhiÒu h¬n c«ng nh©n s¶n xuÊt gi¸n tiÕp vµ nh©n viªn qu¶n lý lµ do ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty, ta cã thÓ gi¶i thÝch nh­ sau: + Do ho¹t ®éng cña C«ng ty s¶n xuÊt lµ chÝnh, bªn c¹nh ®ã tr×nh ®é tù ®éng ho¸ ch­a cao nªn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt chiÕm tû lÖ lín. + Do c«ng ty s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ ch­a cao nªn ®éi ngò c¸n bé kü thuËt ®ang ë møc trung b×nh. Vµ thùc tÕ hiÖn nay C«ng ty ®ang thiÕu c¸n bé qu¶n lý kü thuËt cã tr×nh ®é cao. §éi ngò kü thuËt cña C«ng ty cßn máng, chØ chiÕm 6,5% trªn toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. + Do quy tr×nh c«ng nghÖ cã qu¸ tr×nh t¹o ph«i, c¾t gän kim lo¹i, chÊt th¶i c«ng nghiÖp vµ nhiÒu kh©u s¶n xuÊt phøc t¹p, khèi l­îng c«ng cô thiÕt bÞ lín th× ®Æt ra vÊn ®Ò lµ ph¶i bè trÝ lùc l­îng c«ng nh©n vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phôc vô s¶n xuÊt sao cho phï hîp nh»m thùc hiÖn tèt c«ng viÖc. Tõ ®ã ta thÊy r»ng c¬ cÊu lao ®éng nh­ vËy ch­a hîp lý, C«ng ty cÇn xem xÐt bè trÝ l¹i. - VÒ ph©n bæ nguån lùc C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh ®· chó träng theo c¸c chøc n¨ng chuyªn m«n ®Ó ph©n c«ng lao ®éng víi sè l­îng thÝch hîp. - ViÖc ph©n lo¹i nghÒ nghiÖp cô thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong c¸c ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh thang bËc l­¬ng vµ ®Æc biÖt lµ x¸c ®Þnh tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt cho tõng c«ng viÖc, cho tõng nhãm ngµnh nghÒ cã ®Æc ®iÓm gièng nhau trong ®ã quan träng lµ viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc vµ ph©n tÝch yªu c©ï ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. Còng nh­ c«ng ty dÔ dµng kiÓm so¸t, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, gi¸m s¸t qu¶n lý lao ®éng. Tuy nhiªn, nÕu chØ riªng ph©n c«ng lao ®éng kh«ng ch­a ®ñ, mµ bªn c¹nh viÖc ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, C«ng ty cßn rÊt chó träng ®Õn hiÖp t¸c lao ®éng. Víi ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn nªn sù hîp t¸c lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. ChØ ph©n c«ng mµ kh«ng hiÖp t¸c th× c¸c bé phËn ho¹t ®éng sÏ rêi r¹c. Thùc hiÖn ph©n c«ng hiÖp t¸c lao ®éng gióp c«ng nh©n lao ®éng giái, cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tay nghÒ, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m thêi gian lao ®éng, ®¹t hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cao. 2.4.2. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ng­êi lao ®éng trong C«ng ty: Mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc luËt lao ®éng. §©y lµ c«ng cô cã tÝnh chÊt b¾t buéc ®èi víi ng­êi lao ®éng. NÕu ¸p dông kû luËt lao ®éng ®óng lóc, ®óng c¸ch sÏ mang tÝnh tÝch cùc gióp c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ý thøc kû luËt cao tõ ®ã n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng lªn. - Kh«ng ®i muén, vÒ sím. - Kh«ng nghØ gi÷a ca qu¸ giê quy ®Þnh. - Kh«ng lµm viÖc riªng trong giê s¶n xuÊt, c«ng t¸c. - Kh«ng uèng r­îu tr­íc vµ trong giê lµm viÖc. - Kh«ng ®¸nh cê b¹c bÊt kú lóc nµo trong c«ng ty. Trong giê lµm viÖc do nhu cÇu s¶n xuÊt , c«ng t¸c hoÆc viÖc riªng ph¶i ®i khái n¬i lµm viÖc, ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi phô tr¸ch. Mäi ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh mÖnh lÖnh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¹i c«ng ty ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng c«ng t¸c. MÆt kh¸c c«ng ty còng nghiªm cÊm sù tù do t¶n m¹n kh«ng chÊp hµnh ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ dÉn ®Õn h­ háng s¶n phÈm vµ thêi gian ®ång bé cña hµng ho¸, ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c«ng ty ph¶i tù nguyÖn häc tËp an toµn vÖ sinh lao ®éng. ChÊp hµnh ®Çy ®ñ, nghiªm chØnh c¸c biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng ®Ó ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham gia tËp huÊn ph­¬ng ph¸p phßng ch¸y, ch÷a ch¸y vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn phßng ch¸y khi cÇn. Mäi ng­êi trong C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m¸y mãc thiÕt bÞ dông cô ®å nghÒ vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty. Ph¶i gi÷ g×n bÝ mËt c«ng nghÖ , bÝ mËt kinh doanh, tµi liÖu, t­ liÖu, sè liÖu cña C«ng ty. * C¸c hµnh vi vi ph¹m kû luËt lao ®éng, c¸c h×nh thøc xö lý kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Tïy theo møc ®é vi ph¹m mµ gi¸m ®èc C«ng ty sÏ ¸p dông c¸c h×nh thøc xö lý theo ®iÒu 84 cña BLL§. - H×nh thøc khiÓn tr¸ch b»ng miÖng hoÆc b»ng v¨n b¶n ®èi víi ng­êi lao ®éng ph¹m lçi lÇn ®Çu, ë møc nhÑ. - H×nh thøc chuyÓn lµm c«ng t¸c kh¸c cã møc l­¬ng thÊp h¬n trong thêi gian 6 th¸ng ®­îc ¸p dông ®èi víi ng­¬× lao ®éng ®· bÞ khiÓn tr¸ch, nh­ng vÉn t¸i ph¹m trong thêi gian 3 th¸ng kÓ tõ ngµy bÞ khiÓn tr¸ch hoÆc cã nh÷ng hµnh vi vi ph¹m néi quy lao ®éng kh¸c. - H×nh thøc sa th¶i ®­îc ¸p dông ®èi víi ng­êi lao ®éng vi ph¹m mét trong nh÷ng tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÒu 85 kho¶n 1 BLL§. Nguyªn t¾c xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng cña C«ng ty: Mçi hµnh vi vi ph¹m néi quy lao ®éng chØ bÞ xö lý mét h×nh thøc kû luËt. Khi ng­êi lao ®éng cã nhiÒu hµnh vi vi ph¹m ®ång thêi th× ¸p dông h×nh thøc kû luËt cao nhÊt øng víi hµnh vi vi ph¹m nÆng nhÊt. - CÊm mäi hµnh vi vi ph¹m th©n thÓ, nh©n phÈm cña ng­êi lao ®éng khi xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng. - Kh«ng dïng h×nh thøc ph¹t tiÒn, cóp l­¬ng thay viÖc xö lý kû luËt lao ®éng. - Ng­êi lao ®éng sau khi hÕt h¹n kû luËt chuyÓn viÖc kh¸c víi møc l­¬ng thÊp h¬n th× ®­îc chuyÓn vÒ lµm c«ng viÖc cò, h­ëng l­¬ng cò theo hîp ®ång ®· ký kÕt. Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vi ph¹m néi quy lao ®éng. - ViÖc xem xÐt quyÕt ®Þnh båi th­êng thiÖt h¹i vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng lµm h­ háng dông cô, thiÕt bÞ hoÆc cã hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i tµi s¶n cña C«ng ty th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (®iÒu 89 BLL§). NÕu g©y thiÖt h¹i kh«ng nghiªm träng do s¬ suÊt th× ph¶i båi th­êng nhiÒu nhÊt lµ 3 th¸ng l­¬ng vµ bÞ khÊu trõ dÇn vµo l­¬ng th¸ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 60 (BLL§). - Ng­êi lao ®éng lµm mÊt c«ng cô, thiÕt bÞ, lµm mÊt c¸c tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty giao hoÆc tiªu hao vËt t­ qu¸ møc cho phÐp th× tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ C«ng ty kÕt luËn ph¶i båi th­êng mét phÇn hay toµn bé theo gi¸ thÞ tr­êng. 2.5. C«ng t¸c t¹o vµ gia t¨ng ®éng lùc lµm viÖc: T¹o ®éng lùc trong lao ®éng gåm cã kÝch thÝch vËt chÊt d­íi h×nh thøc tr¶ l­¬ng, hç trî ®ãng BHXH, BHYT hoÆc trî cÊp èm ®au, thai s¶n, trî cÊp khã kh¨n vµ c¸c chÝnh s¸ch khen th­ëng ®Òu ®­îc C«ng ty thùc hiÖn c«ng b»ng vµ ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. KÝch thÝch tinh thÇn: ng­êi lao ®éng lµm trong C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh ®­îc lµm viÖc trong m«i tr­êng t­¬ng ®èi tèt, c¸c mèi quan hÖ trong C«ng ty ®­îc quan t©m hµi hoµ. VÊn ®Ò vÖ sinh an toµn lao ®éng lu«n ®­îc quan t©m vµ thùc hiÖn tèt. C¸c chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng cña C«ng ty ®Òu xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung cña C«ng ty vµ lîi Ých ng­êi lao ®éng. Bëi v× hä hiÓu rÊt s©u s¾c mét ®iÒu r»ng, chØ cã quan t©m, ch¨m lo tíi quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng míi lµ nguån khÝch lÖ cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc vµ ®ãng gãp søc m×nh v× môc tiªu chung cña C«ng ty 2.5.1. TiÒn l­¬ng vµ phô cÊp: TiÒn l­¬ng lµ mét yÕu tè s¶n xuÊt, lµ chøc n¨ng qu¶n lý, lµ th­íc ®o hao phÝ lao ®éng, ®Æc biÖt lµ ®ßn b¶y kinh tÕ vµ còng lµ nguån thu nhËp chÝnh cña nh©n viªn C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh. Nh÷ng nguyªn t¾c chung khi x¸c ®inh l­¬ng ®­îc quy ®Þnh t¹i C«ng ty - G¾n tiÒn l­¬ng víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ lîi Ých chung cña toµn C«ng ty b»ng c¸c tiªu chuÈn vµ hÖ sè . TiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp chøc vô theo nghÞ ®Þnh 26/CP ®Ó tÝnh cho c¸c ngµy nghØ chÕ ®é nh­ lÔ, phÐp, èm ®au… ®ãng b¶o hiÓm BH, BHYT theo luËt ®Þnh. - Nh÷ng ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ: TiÒn l­¬ng h­ëng theo lo¹i c«ng viÖc ®­îc giao vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. - Tr¶ l­¬ng theo cÊp bËc - C«ng thøc tÝnh l­¬ng: Mi = M0 x Hi Trong ®ã: Mi lµ møc l­¬ng ë bËc i. M0 lµ møc l­¬ng tèi thiÓu Hi lµ hÖ sè l­¬ng bËc i. BiÓu 6: ChÕ ®é tr¶ l­¬ng cña c«ng nh©n viªn C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh. Chøc danh HÖ sè Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Tr­ëng phßng TCKT Phã phßng TCKT Tr­ëng phßng KD Phã phßng KD Tr­ëng phßng KH Phã phßng KH Tr­ëng phßng TCL§ Phã phßng TCL§ Tr­ëng phßng HC Phã phßng HC Qu¶n ®èc Phã qu¶n ®èc Nh©n viªn v¨n th­ Nh©n viªn nghiÖp vô L¸i xe Nh©n viªn b¶o vÖ Nh©n viªn kü thuËt Nh©n viªn kho Nh©n viªn Y tÕ C«ng nh©n nguéi C«ng nh©n lß C«ng nh©n khu«n C«ng nh©n méc mÉu C«ng nh©n tiÖn C«ng nh©n phay C«ng nh©n bµo C«ng nh©n söa ch÷a C«ng nh©n nÊu gang C«ng nh©n ®iÖn 4,98 4,32 3,18 3,38 4,02 3,38 4,02 3,38 4,02 3,97 4,02 3,38 2,88 2,33 2,12 2,55 3,07 2,34 3,23 2,42 1,46 2,33 3,03 2,84 2,33 2,33 2,33 2,84 2,33 3,05 2,84 Nguån trÝch dÉn: Nh÷ng quy ®Þnh vÒ b¶ng l­¬ng n¨m 2004 * Ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C¨n cø vµo s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho cña tõng x­ëng vµ ®¬n gi¸ tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tÝnh l­¬ng. - C«ng thøc: Lei = åTdmi x Lgi Trong ®ã: Lei : tæng sè l­¬ng 1 th¸ng cña x­ëng Tdmi: lµ thêi gian ®Þnh møc ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm i Lgi : lµ tiÒn l­¬ng 1 giê lµm ra s¶n phÈm i. TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm lµ ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn nguyªn t¾c tr¶ l­¬ng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng. Nã t¹o c¬ së thóc ®©û NSL§ vµ kh«ng ngõng n©ng cao møc sèng cña ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n nhiÒu hay Ýt do kÕt qu¶ lao ®éng cña hä quyÕt ®Þnh. Do ®ã khuyÕn khÝch c«ng nh©n kh«ng ngõng n©ng cao NSL§, n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ, sö dông tèt nhÊt c«ng cô vµ thêi gian lao ®éng. Quy chÕ tr¶ l­¬ng cña C«ng ty thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: ph©n phèi theo lao ®éng vµ tr¶ l­¬ng phô thuéc vµo hiÖu qu¶ c«ng viÖc cho tõng c¸ nh©n, bé phËn. §ã lµ mét ­u ®iÓm rÊt lín cña chÝnh s¸ch qu¶n lý tiÒn l­¬ng cña C«ng ty. MÆt kh¸c l­¬ng cña c¸c c¸ nh©n trong C«ng ty thay ®æi theo tõng thêi kú vµ l­¬ng cña mçi c¸ nh©n kh«ng gièng nhau. §©y lµ ­u ®iÓm cã t¸c ®éng ®Õn ng­êi h­ëng l­¬ng khiÕn hä cã ý thøc phÊn ®Êu trong c«ng viÖc cña m×nh ®Ó ®¹t ®­îc møc l­¬ng cao h¬n, tÝnh c¸ thÓ ho¸ cña l­¬ng t¹o tÝnh c¹nh tranh trong tËp thÓ ng­êi lao ®éng, còng nh»m kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. * Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng lµm thªm giê S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh v­ît kÕ ho¹ch thùc hiÖn trong thêi gian lµm thªm ngµy c«ng x 150% x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng 200% S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch thùc hiÖn trong thêi gian lµm thªm ngµy lÔ, thø b¶y, chñ nhËt x * Phô cÊp l­¬ng: C«ng ty thùc hiÖn phô cÊp chøc vô theo c¸c quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 26/CP cña ChÝnh phñ 13/5/1993, phô cÊp tæ tr­ëng s¶n xuÊt tr×nh 1% tæng quü l­¬ng cña tæ. C¸c ®¬n vÞ nghiÖp vô tÝnh b»ng 7% l­¬ng ®­îc xÕp lo¹i nh©n viªn, phô cÊp ®éc h¹i trªn c¬ së thang l­¬ng theo giê thùc tÕ lµm viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i cña c¸c ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, møc 10% vµ 7% l­¬ng, phô cÊp ¨n tr­a cho c«ng nh©n 5.000®/1ngµy/1lao ®éng, ®ång phôc 2 bé/n¨m vµ c¸c kho¶n dÞch vô phóc lîi kh¸c. C¸c chÕ ®é BHXH, BHYT, an toµn vÖ sinh lao ®éng cña C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng luËt. C«ng ty ®ãng 17% tæng quü l­¬ng, trong ®ã 15% cho BHXH, 2% cho BHYT, ng­êi lao ®éng ®ãng 5% l­¬ng th¸ng cho BHXH vµ 1% l­¬ng th¸ng cho BHYT. An toµn lao ®éng thùc hiÖn theo ®iÒu 97, 105, 107 BLL§. * TiÒn th­ëng: C«ng ty thùc hiÖn theo nghÞ ®Þnh 59/CP ngµy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ vµ tiªu chuÈn khen th­ëng cña C«ng ty. - Nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­îc giao, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ thêi gian quy ®Þnh. - Nh÷ng ®¬n vÞ lµm thªm, nhËn thªm c«ng tr×nh tù c©n ®èi ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh vµ hoµn thiÖn nhiÖm vô ®óng thêi h¹n, ®¶m b¶o chÊt l­îng cao. - Nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn trong s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ®­îc chÊt l­îng hiÖu qu¶ lµm lîi cho C«ng ty vÒ c¸c mÆt tiÕt kiÖm, vËt t­… C¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng: - ChÕ ®é th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, nguyªn liÖu, thu hãt phÕ liÖu… khuyÕn khÝch c«ng nh©n viªn n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. - Th­ëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, c¶i tiÕn nghiÖp vô, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ngµy cµng nhiÒu vµo s¶n xuÊt, thóc ®Èy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Th­ëng tõ lîi nhuËn: chØ ¸p dông khi c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cao mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn. - ChÕ ®é th­ëng tõ quü l­¬ng: Bæ sung vµo c¸c ngµy lÔ, tÕt, kû niÖm ngµy thµnh lËp c«ng. Mçi thêi kú cã quy chÕ riªng. III. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù: 3.1. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc theo n¨ng suÊt lao ®éng. §Æc ®iÓm cña C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng v× vËy gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ®ång nghÜa víi doanh thu, do ®ã ta dïng c«ng thøc: Q W = T Trong ®ã: Q: Tæng doanh thu T: Tæng sè lao ®éng W: Doanh thu ®em l¹i cña mét lao ®éng hay NSL§ cña lao ®éng trong mét n¨m s¶n xuÊt. Nguyªn nh©n lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cã rÊt nhiÒu, ®· ph©n tÝch ë phÇn tr­íc. Ngoµi c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n do thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng th× viÖc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é vµ tay nghÒ cña ®éi ngò c«ng nh©n , kü s­… ®· gãp phÇn rÊt lín lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông thêi gian vµ nguån nh©n lùc dÉn ®Õn t¨ng NSL§. C¨n cø vµo doanh thu vµ tæng sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ qua ph©n tÝch t×nh h×nh NSL§. BiÓu 7: B¸o c¸o n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2002 2003 2004 1 Doanh thu Tr.® 59.357 82.124 75.322 2 Lao ®éng b×nh qu©n Ng­êi 230 232 235 3 Tæng sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ Ngµy c«ng 266.46 267.25 268.35 4 NSL§ b×nh qu©n ngµy Tr.®/ng­êi 0,222 0,307 0,280 5 NSL§ b×nh qu©n n¨m Tr.®/ng­êi 25,8 35,4 32,0 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng C«ng ty qua c¸c n¨m 2002-2004 Qua b¶ng trªn ta thÊy n¨ng suÊt lao ®éng cña mét lao ®éng ®ãng gãp t­¬ng ®èi cao. Dã ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m 2002 t­¬ng ®èi cao. Sang n¨m 2003 t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¨ng vät do cã nhiÒu ®¬n ®Æt hµng, tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm mÆc dï chØ t¨ng thªm 2 ng­êi. n¨m 2004 n¨ng suÊt lao ®éng cã chiÒu h­íng gi¶m do cã sù t¨ng gi¸ cña nguyªn vËt liÖu nªn doanh thu còng gi¶m theo mÆc dï c«ng ty t¨ng thªm 2 ng­êi. 3.2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc qua møc thu nhËp b×nh qu©n trªn mét lao ®éng. BiÓu 8: Møc thu nhËp b×nh qu©n TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2002 2003 2004 1 Tæng sè L§ trùc tiÕp Ng­êi 197 199 200 2 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 230 232 235 3 Møc thu nhËp BQ/th¸ng/ng­êi 1.000® 623 643 650 4 Møc l­¬ng BQ/th¸ng/ng­êi 1.000® 495 523 562 Nguån: B¸o c¸o tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp qua c¸c n¨m 2002-2004 Qua b¶ng sè liÖu møc thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña C«ng ty ®¹t 623.000 ®ång n¨m 2002; 643.000 ®ång n¨m2003; 650.000 ®ång n¨m 2004 th× ta thÊy tû lÖ t¨ng gi¶m thu nhËp kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 2004 mÆc dï C«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng vµ nhiÒu thø kh¸c. Do ®ã doanh thu cña C«ng ty gi¶m m¹nh song thu nhËp b×nh qu©n mét lao ®éng l¹i t¨ng. XÐt vÒ gãc ®é qu¶n lý th× ®iÒu nµy còng kh«ng ph¶i lµ tèt, nh­ ta ®· ph©n tÝch ë trªn, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m gi¶m mµ tiÒn l­¬ng l¹i t¨ng lªn, ®iÒu nµy lµm cho chi phÝ lao ®éng trong gi¸ thµnh t¨ng lªn. Tuy nhiªn mét trong nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ phÊn ®Êu t¨ng tiÒn l­¬ng. Song ®Ó môc tiªu nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c môc tiªu kh¸c (gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn) ®Ó kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c lo¹i thu nhËp (c¸c lo¹i lîi Ých) nh»m t¹o ®éng lùc cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a, cÇn ®Æt vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng trong nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c lµ t¨ng l­¬ng ph¶i chËm h¬n t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 3.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh. Qua thêi gian t×m hiÓu C«ng ty vµ qua c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc cã thÓ thÊy r»ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu nh­ sau: - Doanh thu n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty dÉn tíi tiÒn l­¬ng t¨ng, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn. §©y còng lµ kÕt qu¶ cña mét phÇn c«ng t¸c ®µo t¹o thùc hiÖn víi sè l­îng vµ ®· cã chÊt l­îng, n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng. - L­îng ®µo t¹o cña C«ng ty t¨ng nhanh, ®¸p øng ®­îc phÇn nµo nhu cÇu chÊt l­îng lao ®éng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh , n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm do n©ng cao ®­îc tr×nh ®é qu¶n lý vµ tay nghÒ. -Thùc hiÖn ®µo t¹o ®· mét phÇn kÝch thÝch tinh thÇn s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é b¶n th©n ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña ng­êi lao ®éng, ®ång thêi t¨ng bËc, t¨ng l­¬ng. - C«ng t¸c ®µo t¹o tuy ch­a x©y dùng mét c¸ch hÖ thèng toµn diÖn song còng ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, ®¸ng kÓ tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3.4. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh. MÆc dï C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt mét sè c«ng t¸c qu¶n lý sö dông nguån nh©n lùc, t¹o hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh, song trong qu¸ tr×nh ®ã cßn gÆp ph¶i nh÷ng h¹n chÕ, nh÷ng bÊt cËp cÇn ®­îc xem xÐt. + C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n viªn cho C«ng ty ch­a mang tÝnh hiÖu qu¶ cao vµ tÝnh c¹nh tranh víi thÞ tr­êng. + ViÖc sö dông nguån nh©n lùc cña C«ng ty cßn mét sè vÊn ®Ò bÊt hîp lý, ch­a thùc sù “®óng viÖc - ®óng ng­êi - ®óng lóc - ®óng chç”. Do ®ã g©y nªn sù l·ng phÝ lao ®éng. + Nhu cÇu ®µo t¹o ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn cã, dùa trªn ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc xong viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ ch­a nghiªm tóc, c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o kh«ng dùa vµo kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nªn còng lµm h¹n chÕ rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng vÒ tÇm ph¸t triÓn h­íng tíi trong t­¬ng lai cña C«ng ty. T×nh h×nh thùc hiÖn néi quy lao ®éng, viÖc sö dông thêi gian lao ®éng ë mét sè lao ®éng cßn l·ng phÝ bëi do tÝnh chÊt c«ng viÖc, do tÝnh b¶n th©n c«ng nh©n ®ã ch­a cã ý thøc tiÕt kiÖm, tay nghÒ kÐm, vÉn ch­a cã biÖn ph¸p ®an xen c«ng viÖc tËn dông thêi gian r¶nh rçi. Ngoµi ra c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cña C«ng ty ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cao. + HiÖn nay C«ng ty ¸p dông m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Sù ph©n chia chøc n¨ng cho l·nh ®¹o cßn gÆp mét sè h¹n chÕ nh­ giao quyÒn vµ khèi l­îng c«ng viÖc cßn chªnh lÖch. Do ®ã kh«ng tr¸nh khái nh÷ng nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh 3.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty n¨m 2005 C¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ nhu cÇu thùc tÕ trªn thÞ tr­êng mµ C«ng ty x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cho tõng n¨m. C«ng ty ®· ®Æt kÕ ho¹ch phÊn ®Êu ®¹t doanh thu trong n¨m 2005 lµ 10 tû ®ång. Cuèi n¨m 2004 thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph¸p lÖnh cña Nhµ n­íc vÒ viÖc quy ho¹ch tæng thÓ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Theo quyÕt ®Þnh cña Tæng C«ng ty, kÕ ho¹ch n¨m tíi C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. C«ng ty ®ang xem xÐt l¹i lùc l­îng lao ®éng, vèn lËp kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸. Theo thèng kª kho¶ng 70% doanh nghiÖp nhµ n­íc, sau khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. V× vËy xu h­íng cæ phÇn ho¸ ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ang tõng b­íc hoµn thµnh. Song viÖc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ lµ sù thay ®æi vÒ néi dung chø kh«ng ph¶i diÖn m¹o bªn ngoµi, h×nh thøc së h÷u kh«ng cßn tËp trung trong tay nhµ n­íc mµ së h÷u cã vèn gãp cña c¸c thµnh viªn vµ ho¹t ®éng theo sù ®iÒu chØnh cña luËt doanh nghiÖp cæ phÇn chø kh«ng cßn ho¹t ®éng theo luËt cña C«ng ty nhµ n­íc n÷a. Do vËy mµ vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n sù cÇn phï hîp víi lùc l­îng s¶n xuÊt míi lµ v« cïng cÊp thiÕt ®èi víi C«ng ty hiÖn nay. 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ QTNS t¹i C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh. 3.2.1. BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng nguån lùc th«ng qua tuyÓn dông Nh­ chóng ta ®· biÕt, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ vµ sö dông nguån lùc trong doanh nghiÖp ®ã lµ chÝnh s¸ch “dïng ng­êi” hay ®ã lµ c«ng t¸c tuyÓn dông vµ bè trÝ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo ®óng vÞ trÝ. TuyÓn chän nh©n viªn lµ c¶ mét qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n gi¶n, nã ®ßi hái ph¶i cã ph­¬ng ph¸p ®óng. Ng­êi thùc hiÖn tuyÓn chän ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ chuyªn m«n kü thuËt víi vÞ trÝ tuyÓn chän. §iÒu quan träng lµ ph¶i cã ®ñ thêi gian vµ tµi chÝnh th× c«ng t¸c tuyÓn chän míi cã hiÖu qu¶. * §èi víi lao ®éng qu¶n lý: §©y lµ ®éi ngò lao ®éng ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý liªn quan ®Õn sù sèng cßn cña C«ng ty. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nµy lu«n lµ ®iÒu cÇn thiÕt trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng c¹nh tranh nh­ hiÖn nay ®èi víi C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh, nh»m b¶o ®¶m sù thÝch øng víi t×nh h×nh bÊt ®Þnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Quy ®Þnh vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tuyÓn chän vµ ph¸t triÓn ®éi ngò trung, cao cÊp cña C«ng ty. + Chó träng tuyÓn chän nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng øng xö kinh doanh, ®µm ph¸n, th­¬ng l­îng ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vµ chñ ®éng khi lµm viÖc víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh. + C«ng t¸c tuyÓn mé, tuyÓn chän cÇn ®­îc chuÈn bÞ kü cµng ®Ó chän ®óng ng­êi ®óng viÖc. + Cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh©n sù hîp lý nh»m gi÷ ng­êi cã tµi ë l¹i C«ng ty, ®ång thêi thu hót ng­êi giái ®Õn víi C«ng ty. - TiÕp tôc hoµn thiÖn viÖc ph©n ®Þnh chøc danh, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cÇn x©y dùng quy chÕ râ rµng vÒ ®Ò b¹t vµ b·i miÔn c¸n bé qu¶n lý t¹i mét chøc vô nµo ®ã xem xÐt ®Õn c¸c quan hÖ lîi Ých c¸ nh©n víi lîi Ých C«ng ty. * §èi víi c«ng nh©n lao ®éng kü thuËt vµ nh©n viªn qu¶n lý: - Chó träng tuyÓn dông trªn c¬ së c©n ®èi nguån lùc, viÖc tuyÓn chän lao ®éng vµo mét vÞ trÝ ®ang cã nhu cÇu ph¶i ®­îc ­u tiªn cho nh÷ng lao ®éng lµm viÖc t¹i C«ng ty tõ 6 th¸ng trë lªn vµ cã tiÕn bé. - Gi¶m biªn chÕ lùc l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp, ®¶m b¶o c«ng b»ng trong viÖc tuyÓn chän con em vµ tuyÓn ngoµi khi cã nhu cÇu s¶n xuÊt t¨ng, h¹n chÕ c¬ chÕ “t×nh c¶m” trong viÖc tuyÓn dông ®Ó ®¶m b¶o cã nguån nh©n lùc tèt nhÊt. - TuyÓn dông lao ®éng cã tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp vµ cao ®¼ng ®Ó thay thÕ lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é d­íi phæ th«ng trung häc. §ång thêi C«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, tinh gi¶m s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu lao ®éng cò, gi¶i quyÕt chÕ ®é tho¶ ®¸ng cho ng­êi bÞ thay thÕ. - C«ng ty cÇn cã mét ch­¬ng tr×nh héi nhËp vµ t¸i héi nhËp víi m«i tr­êng lµm viÖc mét c¸ch sinh ®éng h¬n, cô thÓ thiÕt thùc h¬n nh»m t¹o bÇu kh«ng khÝ lao ®éng n¨ng ®éng s¸ng t¹o. 3.2.2. VÒ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c §èi víi C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh ®©y lµ mét kh©u cña qu¸ tr×nh qu¶n lý lao ®éng, nh»m ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty trªn c¬ së ®ã ho¹ch ®Þnh tuyÓn chän, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, còng nh­ ®Òn bï ®·i ngé, ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp vµ t­¬ng quan nh©n sù. Nh­ng trªn thùc tÕ c«ng t¸c nµy cßn nhiÒu v­íng m¾c ®¸nh gi¸ ch­a thËt sù x¸c thùc ®­îc, chÊt l­îng c«ng t¸c cña ng­êi lao ®éng. Sù ®¸nh gi¸ cßn mang yÕu tè chñ qu¶n cña c¸n bé qu¶n lý. - CÊp qu¶n trÞ cÇn chó ý c¸c khuyÕt ®iÓm khi ®¸nh gi¸ ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®Þnh kiÕn thiªn lÖch hay xu h­íng ®¸nh gi¸ chung chung, h­íng vÒ møc trung b×nh nghÜa lµ ai còng ë møc trung b×nh. - Tõ tr­íc ®Õn nay, C«ng ty chñ yÕu ¸p dông c¸ch cÊp trªn trùc tiÕp ®¸nh gi¸ cÊp d­íi do ®ã khã ®¶m b¶o ®­îc tÝnh c«ng b»ng. C«ng ty nªn ¸p dông thªm c¸c c¸ch sau: + §ång nghiÖp ®¸nh gi¸ lÉn nhau + §Ó c¸c c¸ nh©n tù ®¸nh gi¸ m×nh + CÊp d­íi ®¸nh gi¸ cÊp trªn th«ng qua c¸c cuéc häp 3.2.3. VÒ ph©n c«ng lao ®éng Nh×n chung c«ng t¸c tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng cña C«ng ty t­¬ng ®èi hoµn chØnh, phï hîp víi yªu cÇu, víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ngµnh c¬ khÝ. Song vÉn cßn mét sè tån t¹i vµ sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p mang tÝnh khoa häc: * §èi víi c¸n bé qu¶n lý - §¶m b¶o c¸c c¸n bé ®­¬ng chøc ®­îc giao nhiÖm vô ph¸t triÓn kÞp thêi, cã thö th¸ch nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ tµi n¨ng cña hä. - C¨n cø vµo c¸c ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cña c¸c n¨m tr­íc t¹i c¸c bé phËn kh¸c nhau ®Ó thÊy râ tiÒm n¨ng l·nh ®¹o vµ gióp Ých cho sù chän läc. + Kh¶o s¸t kiÓm tra thùc tÕ ®Ó xem xÐt kh¶ n¨ng tr×nh ®é - S¾p xÕp l¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cho c¸n bé tr­ëng phßng, gi¸m s¸t gióp hä võa lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh võa theo dâi quan s¸t cÊp d­íi trùc tiÕp cña hä, ®ång thêi dÔ dµng phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c. * §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt, nh©n viªn ViÖc ph©n c«ng lao ®éng ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt t¹o ra ®­îc nh÷ng c¬ cÊu vÒ ngµnh nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n hoµn toµn phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt, ®¹t ®­îc sù phï hîp cao gi÷a hÖ thèng con ng­êi vµ kü thuËt vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng, nh­ng mÆt kh¸c l¹i ph¶i thùc hiÖn trªn c¬ së chó ý ®Çy ®ñ yÕu tè t©m lý x· héi cña lao ®éng. Tr¸nh ph©n c«ng v­ît bËc nh­ thî bËc 3 lµm c«ng viÖc thî bËc 4 hoÆc ng­îc l¹i ph©n c«ng kh«ng ®óng bËc thî. ViÖc ph©n c«ng kh«ng ®­îc g©y t©m lý nhµm ch¸n mÖt mái cho ng­êi lao ®éng. 3.2.4. VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc §Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, C«ng ty ph¶i ®æi míi thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Do ®ã ®ßi hái tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ, küthuËt cña c¸n bé qu¶n lý, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ngµy cµng ph¶i ®­îc n©ng cao. - Víi xu h­íng hiÖn nay lµ thay ®æi cung c¸ch qu¶n lý cho phï hîp, tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý buéc c¸c nhµ qu¶n lý, nh©n viªn kü thuËt ph¶i kiªm nhiÖm cã nghÜa lµ ph¶i biÕt nhiÒu nghÒ. Do ®ã vÊn ®Ò ®µo t¹o cÇn ®­îc ®­a ra víi ph­¬ng ch©m:”Giái mét nghÒ, biÕt nhiÒu nghÒ”. - Phßng tæ chøc c¸n bé ph¶i chñ ®éng quan hÖ víi c¸c tr­êng ®¹i häc vµ tr­êng c«ng nh©n kü thuËt ®Ó tuyÓn dông vµ göi ng­êi ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cho C«ng ty, kh«ng thô ®éng nh­ hiÖn nay. - Nghiªn cøu c¬ chÕ ®µo t¹o cho c¸c kü s­ trÎ, coi ®©y lµ sù ®Çu t­ c¬ b¶n cho C«ng ty - §¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhu cÇu ®µo t¹o ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ chi phÝ. - CÇn chÕ ®Þnh, chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn lùc l­îng nh©n tµi qu¶n lý ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh c¬ khÝ, dµnh lùc l­îng tµi chÝnh vµ vËt chÊt t­¬ng øng cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®ã. 3.2.5. VÒ c«ng t¸c t¹o vµ gia t¨ng ®éng lùc §iÓm tùa cña ®ßn bÈy ®éng lùc lµ l­¬ng bæng vµ ®·i ngé. Bëi vËy x©y dùng c¸c biÖn ph¸p t¹o ®éng lùc trong lao ®éng lµm cho ng­êi lao ®éng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµ nhiÖm vô quan träng cña c¸c nhµ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng. C¸c biÖn ph¸p ®ã ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. VÒ mÆt khuyÕn khÝch vËt chÊt, C«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã mét møc l­¬ng trung b×nh t­¬ng ®èi cao so víi møc sèng trung b×nh cña toµn x· héi. Ngoµi ra C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. §iÒu nµy ®· cã t¸c dông to lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty. Nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng II vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n trÞ tiÒn l­¬ng cña C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh, viÖc ¸p dông c¸c lo¹i hÖ sè hiÖu qu¶ trªn 100% l­¬ng ®· t¹o ra t©m lý kh«ng yªn t©m cho ng­êi lao ®éng. Do ®ã cã thÓ dïng mét møc l­¬ng c¬ b¶n vÉn tÝnh theo ngµy c«ng ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Møc l­¬ng c¬ b¶n cã thÓ chiÕm mét tû lÖ nµo ®ã trong l­¬ng cña mçi ng­êi (quy ­íc l­¬ng chuÈn cu¶ mçi ng­êi tÝnh hÖ sè 1 lµ 100%), phÇn cßn l¹i sÏ ®­îc tÝnh trªn hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña mçi lao ®éng, nÕu ng­êi lao ®éng lµm viÖc kÐm th× hä ph¶i chÊp nhËn møc l­¬ng Ýt h¬n 100% l­¬ng chuÈn, nÕu hä lµm viÖc tèt h¬n møc l­¬ng quy ®Þnh th× hä sÏ h­ëng møc l­¬ng cao h¬n 100% l­¬ng chuÈn. - PhÇn th­ëng c¬ b¶n: t¹o t©m lý yªn t©m cho ng­êi lao ®éng - PhÇn th­ëng biÕn ®æi theo hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cè g¾ng, nç lùc lµm viÖc ®Ó cã ®­îc thu nhËp cao h¬n. Bëi ng­êi lao ®éng sÏ thÊy m×nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi viÖc lµm vµ thu nhËp cña m×nh. - T¨ng møc l­¬ng vµ cã chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé qu¶n lý ë nh÷ng chøc vô phøc t¹p, nh÷ng lÜnh vùc cÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - §¶m b¶o møc tr¶ c«ng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh phóc lîi c¹nh tranh ®Ó gi÷ ®­îc ®éi ngò c¸n bé giái. - CÇn cã kho¶n th­ëng nãng nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng kÞp thêi (th­ëng t¹i chç). - C«ng ty nªn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, viÖc tÝnh l­¬ng ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu ®Ó mäi ng­êi trong C«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc møc l­¬ng cña m×nh, kÓ c¶ ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é thÊp. - T¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt n¬i lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng, tr¸nh t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng trong c«ng viÖc vµ quan träng lµ t¹o ra hiÖu qu¶ lao ®éng cho c«ng nh©n viªn. V× m«i tr­êng lµm viÖc cña C«ng ty lµ ®éc h¹i, do ®ã viÖc hoµn thiÖn vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o hé, cÇn ®­îc chó träng vµ thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ nghiªm chØnh. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn tæ chøc tèt h¬n viÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng­êi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp vµ tai n¹n lao ®éng. - Ng­êi l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ph¶i biÕt tiÕp thu vµ l¾ng nghe ý kiÕn ®ãng gãp cña c«ng nh©n viªn b»ng c¸c h×nh thøc nh­: hßm th­ gãp ý … - §¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c ®¶m b¶o c«ng b»ng ®Ó th­ëng ph¹t ph©n minh, khuyÕn khÝch ®éng viªn ng­êi giái, lµm viÖc tèt ®ång thêi ngÇm g¹t nh÷ng ng­êi kh«ng tèt. - Nªn tæ chøc c¸c buæi häp mÆt gi÷a c¸c phßng ban, tæ nhãm hoÆc toµn C«ng ty ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm vµ gióp ®ì nhau trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, c¸c buæi nµy sÏ gióp cho C«ng ty nh÷ng ®ãng gãp vµ ý kiÕn ®Ó tõ ®ã gióp cho t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Hµng n¨m vµo c¸c dÞp kú nghØ nªn tæ chøc c¸c chuyÕn tham quan du lÞch theo nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i, g¾n bã th©n thiÕt gi÷a c¸c nh©n viªn víi nhau tõ ®ã hä sÏ hiÓu nhau h¬n trong ®êi sèng vµ c«ng viÖc. - Phèi hîp víi tæ chøc c«ng ®oµn tæ chøc c¸c cuéc thi mang tÝnh chÊt quÇn chóng. Tãm l¹i b»ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ nghÒ thuËt l·nh ®¹o cña m×nh c¸c nhµ qu¶n trÞ c«ng ty ph¶i ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc, s¸ch l­îc qu¶n lý riªng cña m×nh sao cho cã trong tay ®éi ngò nh©n viªn ®· ®ñ vÒ sè l­îng, tèt vÒ chÊt l­îng ®¶m b¶o yªu cÇu cña c«ng viÖc, thÝch øng n¨ng ®éng s¸ng t¹o, hÕt m×nh v× c«ng viÖc vµ môc tiªu cña cña c«ng ty. 3.2.6. VÒ c«ng t¸c kû luËt lao ®éng Kû luËt vµ thi hµnh kû luËt lµ khÝa c¹nh tèt quan träng trong t­¬ng quan nh©n sù. Thi hµnh kû luËt bao gåm h×nh ph¹t mét nh©n viªn kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn ®· Ên ®Þnh. Thi hµnh kû luËt cã hiÖu qu¶ lµ nh»m vµo hµnh vi sai tr¸i cña nh©n viªn, chø kh«ng nh»m vµo nh©n viªn nh­ lµ mét c¸ nh©n. Thi hµnh kû luËt mét c¸ch tuú tiÖn, kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng nh÷ng nguy h¹i ®Õn nh©n viªn mµ cßn cã h¹i víi tæ chøc. Do ®ã, thi hµnh kû luËt kh«ng nªn ¸p dông bõa b·i. Thi hµnh kû luËt th­êng kh«ng ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p tèi ­u. Do ®ã tiÕn hµnh thi hµnh kû luËt cÇn ph¶i n¨ng ®éng (uyÓn chuyÓn) vµ liªn tôc. ViÖc thùc hiÖn kû luËt lao ®éng ë C«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, chÆt chÏ vµ cã t¸c dông lín ®Õn ng­êi lao ®éng. Song t«i còng m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ tiÕn hµnh nh­ sau: TiÕn tr×nh thi hµnh kû luËt ®­îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å. TiÕn hµnh kû luËt phï hîp §èi chiÕu viÖc thi hµnh víi luËt lÖ Quan s¸t thi hµnh Th«ng ®¹t luËt lÖ cho nh©n viªn §Ò ra luËt, quy ®Þnh Môc tiªu cña C«ng ty Sau khi cÊp qu¶n trÞ Ên ®Þnh c¸c quy ®Þnh, ng­êi lµm c«ng t¸c nµy ph¶i th«ng ®¹t l¹i cho c«ng nh©n viªn biÕt môc ®Ých cña thi hµnh kû luËt lo¹i bá mét sè hµnh vi øng xö nµo ®ã g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña C«ng ty. ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p thi hµnh kû luËt sau: - Nguyªn t¾c ®e: + Nguyªn t¾c pháng tay ngay: thi hµnh kû luËt ngay khi ng­êi lao ®éng cã vi ph¹m ®Ó ng­êi vi ph¹m hiÓu biÕt lý do cña viÖc thi hµnh kû luËt vµ nhí kh«ng vi ph¹m lÇn sau. + C¶nh c¸o: cÇn ph¶i c¶nh c¸o cho ng­êi lao ®éng biÕt r»ng nÕu hä vi ph¹m kû luËt sÏ bÞ ph¹t. + Ra h×nh ph¹t thÝch hîp: hµnh vi thi hµnh kû luËt ph¶i c©n xøng phï hîp. + Thi hµnh kû luËt ®èi víi bÊt kú ai vi ph¹m, kh«ng thiªn vÞ ai. - Nguyªn t¾c thi hµnh kû luËt theo tr×nh tù ViÖc thi hµnh kû luËt ph¶i theo mét tr×nh tù khoa häc, hîp lý, theo ®óng thñ tôc. ViÖc thi hµnh kû luËt cÇn ph¶i tuú theo møc ®é mµ ¸p dông ®i tõ thÊp ®Õn cao, tuú theo møc ®é nÆng hay nhÑ, tuú c¬ øng biÕn. Hµnh vi kh«ng ®óng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Cã Cã Cã Cã Cã §×nh chØ c«ng t¸c C¶nh c¸o b»ng v¨n b¶n C¶nh c¸o miÖng Kh«ng thi hµnh kû luËt Cho th«i viÖc Vi ph¹m nµy cã ®¸ng bÞ nÆng h¬n lµ ®×nh chØ c«ng t¸c Vi ph¹m nµy cã ®¸ng bÞ nÆng h¬n lµ c¶nh c¸o b»ng v¨n b¶n kh«ng ? Vi ph¹m nµy cã ®¸ng bÞ nÆng h¬n lµ c¶nh c¸o miÖng kh«ng ? Vi ph¹m cã ®¸ng bÞ thi hµnh kû luËt kh«ng ? Cho nghØ viÖc lµ h×nh thøc c¶nh c¸o nÆng nhÊt nã lu«n g©y tæn th­¬ng cho ng­êi bÞ kû luËt vµ cho c¶ gia ®×nh hä. Ngoµi ra cßn g©y có xèc t©m lý cho b¹n bÌ ®ång nghiÖp, víi ng­êi l·nh ®¹o khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc nµy sao cho khÐo lÐo vµ t¹o sù tho¶i m¸i trong t©m lý chung trong C«ng ty. - Thi hµnh kû luËt mµ kh«ng ph¶i ph¹t, nghÜa lµ cho lao ®éng nghØ mét vµi ngµy ®Ó tù kiÓm ®iÓm m×nh. 3.2.7. Mét sè ®Ò xuÊt kh¸c Qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc lµ bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng qu¶n trÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy, C«ng ty tiÕn hµnh ®ång thêi c¶i c¸ch nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nh­ ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o tµi chÝnh, huy ®éng suÊt… HiÖn nay vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Do ®ã C«ng ty cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c marketing, ®Èy m¹nh qu¶ng c¸o, nghiªn cøu thÞ tr­êng, tÝch cùc t×m hiÓu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, theo dâi chu kú sèng cña s¶n phÈm, ph©n tÝch thÞ hiÕu kh¸ch hµng, c¶i tiÕn mÉu m· n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm víi môc tiªu ®­a ra ®­îc nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l­îng cao, bÒn, ®Ñp vµ rÎ. Sö dông an toµn ®Ó cã thÓ tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty. C«ng ty cÇn duy tr× vµ n©ng cao ph­¬ng thøc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 hiÖn t¹i, g¾n tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña tõng bé phËn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung. Nghiªn cøu ph­¬ng thøc qu¶n lý phï hîp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt (kho¸n theo ®Þnh møc tiªu hao vËt t­, lao ®éng, kho¸n s¶n phÈm, tù h¹ch to¸n …). CÇn ®­îc triÓn khai vµ thiÕt lËp ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®¬n gi¶n râ rµng mµ chÆt chÏ phï hîp víi ph¸p luËt ®Ó tiÕn hµnh thÝ ®iÓm, rót kinh nghiÖm nh©n lªn diÖn réng. §Èy m¹nh ho¹t ®éng khoa häc kü thuËt theo h­íng triÓn khai dù ¸n, ®Ò tµi khoa häc c«ng nghÖ, nghiªn cøu s¶n phÈm míi trªn c¬ së hîp t¸c víi chuyªn gia cña c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c tr­êng ®¹i häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ n­íc ngoµi. Tõ ®ã tõng b­íc n©ng cao lµm l­îng chÊt x¸m trong c¸c s¶n phÈm vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cña C«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn vµ h­íng gi¶i quyÕt c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc mµ c¸ nh©n t«i qua qu¸ tr×nh häc tËp, thùc tÕ t¹i C«ng ty rót ra ®ãng gãp víi ban qu¶n lý C«ng ty. Tuy nhiªn do n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ, c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra h¼n kh«ng ®Çy ®ñ vµ tèi ­u. NhiÒu vÊn ®Ò míi chØ gi¶i quyÕt vÒ mÆt ®Þnh h­íng. Song t«i hy väng r»ng ®©y sÏ lµ nh÷ng ý kiÕn mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ tham kh¶o vµ triÓn khai thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ h¬n, hîp lý h¬n. KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh hiÖn nay, doanh nghiÖp muèn tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i lùa chän cho m×nh mét h­íng ®i hîp lý. VÊn ®Ò ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp lµ cÇn x¸c lËp vµ cñng cè vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng kh«ng chØ b»ng c¸c chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh mµ b»ng c¸c chiÕn l­îc vÒ lao ®éng. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n nhËn vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng theo h­íng hiÖu qu¶ h¬n, tÝch cùc h¬n vµ phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh, víi sù gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty, c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c thÇy c« Khoa qu¶n trÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì trùc tiÕp, nhiÖt t×nh vµ chu ®¸o cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u §oan cïng víi nç lùc cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh”. Do thêi gian cã h¹n, viÖc häc tËp vµ kh¶o s¸t t­ liÖu, sè liÖu cßn cã nh÷ng khã kh¨n, céng víi h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm b¶n th©n trong thùc tiÔn, nªn viÖc ph©n tÝch chØ dõng l¹i ë møc ®é nhÊt ®Þnh. Víi tinh thÇn ham hiÓu biÕt, muèn häc hái em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c c¸n bé qu¶n lý t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ b¹n ®äc ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2005 Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 3 1.1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 3 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.3. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña qu¶n trÞ nh©n sù 6 1.4. Vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp 7 1.5. Néi dung cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 8 1.5.1. C«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc 8 1.5.2. TuyÓn dông nh©n sù 10 1.5.3. Bè trÝ sö dông theo dâi vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc 16 1.5.4. §µo t¹o båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng 19 1.5.5. T¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng 21 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty c¬ ký dÖt may Nam §Þnh 25 I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ dÖt may Nam §Þnh 25 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 25 1.2. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh 26 1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh 28 1.4. C¬ cÊu nguån lùc cña C«ng ty 32 II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty c¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh 35 2.1. C«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cña C«ng ty 35 2.1.1. Yªu cÇu cña tuyÓn chän 35 2.1.2. C¸c b­íc tuyÓn dông lao ®éng cña C«ng ty c¬ ký dÖt may Nam §Þnh 35 2.2. Tæ chøc bè trÝ lao ®éng trong C«ng ty 37 2.2.1. Tæ chøc bè trÝ lao ®éng 37 2.3. Thùc tÕ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh 39 2.4. Ph©n bæ c«ng viÖc vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ng­êi lao ®éng trong C«ng ty 42 2.4.1. Ph©n bè c«ng viÖc vµ hiÖp t¸c lao ®éng 42 2.4.2. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ng­êi lao ®éng trong C«ng ty 44 2.5.C«ng t¸c t¹o vµ gia t¨ng ®éng lùc lµm viÖc 46 2.5.1. TiÒn l­¬ng vµ phô cÊp 46 III. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 50 3.1. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc theo n¨ng suÊt lao ®éng 50 3.2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc qua møc thu nhËp b×nh qu©n trªn mét lao ®éng 51 3.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh 52 3.4. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh 52 Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty C¬ khÝ DÖt may Nam §Þnh 54 3.1.Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty n¨m 2005 54 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ QTNS t¹i C«ng ty co khÝ dÖt may Nam §Þnh 54 3.2.1. BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng nguån lùc th«ng qua tuyÓn dông 54 3.2.2. VÒ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c 56 3.2.3. VÒ ph©n c«ng lao ®éng 56 3.2.4. VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 57 3.2.5. VÒ c«ng t¸c t¹o vµ gia t¨ng ®éng lùc 57 3.2.6. VÒ c«ng t¸c kû luËt lao ®éng 59 3.2.7. Mét sè ®Ò xuÊt kh¸c 62 KÕt luËn 63

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản trị nhân sự tại Công ty Vật liệu kim khí.doc
Luận văn liên quan