Đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SACOMBANK CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOM BANK 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Tín dụng trong hoạt động của ngân hàng 2.1.1.1 Khái niệm của tín dụng. Xét trong quan hệ tài chính, tín dụng có thể được hiểu là: · Một phương pháp chuyển dịch quỹ · Một giao dịch về tài sản · Một khoản tiền cho vay Hay theo một nghĩa đơn giản thường dùng trong cuộc sống: tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng của một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ, tư người sở hữu sang người sử dụng sau đó hoàn trả lại với một lượng lớn hơn. Dưới giác độ của ngân hàng, tín dụng cần được hiểu theo nghĩa sau đây: “ Tín dụng ngân hàng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán”. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HAN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 2021 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eân qui moâ choïn maãu coøn nhoû so vôùi soá löôïng. Hoà sô tín duïng lôùn vaø ngaøy caøng coù xu höôùng gia taêng cuøng vôùi vieäc môû roäng tín duïng cuûa caùc chi nhaùnh. Khi kieåm tra hoå sô tín duïng, ñoaøn thöïc hieän kieåm tra theo trong taâm sau: Tính phaùp lyù cuûa hoà sô: xem xeùt tính ñaày ñuû, hôïp leä, hôïp phaùp cuûa boä hoà sô tín duïng. Boä hoà sô tín duïng phaûi ñaày ñuû tính phaùp lyù vaø tuaân thuû nhöõng qui ñònh cuûa qui cheá cho vay do Phaùp luaät vaø hoäi ñoàng quaûn trò ngaân haøng ban haønh. Ñoái töôïng cho vay voán coù ñuùng qui ñònh khoâng. Vieäc chaáp haønh möùc uyû quyeàn phaùn quyeát cho vay cuûa Ban toång giaùm ñoác ñoái vôùi caùc chi nhaùnh. Vieäc xeùt duyeät cho vay, thaåm ñònh cho vay cuûa Caùn boä tín duïng vaø vieäc kieåm tra sau khi cho vay . Vieäc xaùc ñònh thôøi haïn cho vay, ñònh kyø haïn nôï, gia haïn nôï, ñieàu chænh kyø haïn nôï, nguyeân nhaân gia haïn nôï, daõn nôï. Vieäc theo doõi dieãn bieán nôï, xöû lí nôï, thu nôï ñeán haïn, quaù haïn coù thöïc hieän kòp thôøi. Möùc cho vay so vôùi toång nhu caàu voán, so vôùi giaù trò taøi saûn theá chaáp, taøi saûn caàm coá. Vieäc aùp duïng laõi suaát cho vay. Ñoái töôïng cho vay ngoaïi teä coù theå thöïc hieän ñuùng theo qui ñònh cuûa ngaân haøng, theo ñuùng qui ñònh veà quaûn lyù ngoaïi hoái cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc. Trong quaù trình kieåm tra hoà sô tín duïng, kieåm tra vieân seõ laäp phieáu kieåm tra hoà sô tín duïng. Kieåm tra vieân ghi chuù laïi nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình kieåm tra, caùc thieáu soùt, vi phaïm, keå caû nhöõng vaán ñeà vaän duïng môùi chöa coù trong qui cheá cuûa caùc ñôn vò vaø nhöõng nhaän xeùt khaùc veà hoà sô vay ñeå laøm tö lieäu cho baùo caùo töøng vaán ñeà seõ ñöôïc dieãn giaûi cuï theå. Thoâng qua bieåu tham chieáu töông öùng vôùi töøng vaán ñeà seõ ghi nhaän lôøi giaûi trình cuûa caùn boä tín duïng trong quaù trình thöïc hieän phoûng vaán. Sau ñôït kieåm tra, caùc phieáu kieåm tra naøy ñöôïc löu giöõ ñeå ñoân ñoác theo doõi vieäc chænh söûa, boå sung. Caùn boä phuï traùch tín duïng thöïc hieän chænh söûa nhöõng sai soùt coù theå chænh söûa ngay hoaëc chænh söûa sau naøy. Coâng taùc kieåm tra hoaït ñoäng tín duïng nhö treân laø khaù baøi baûn vaø coù tính khoa hoïc cao. Tuy nhieân coâng taùc naøy chæ ñaûm baûo ñöôïc moät vaán ñeà laø caùc noäi dung trong hôïp ñoàng tín duïng khoâng traùi vôùi Phaùp luaät vaø khoâng ñi ngöôïc chieàu vôùi chính saùch tín duïng cuûa ngaân haøng, khoâng ñi cheäch höôùng tieâu chí cuûa nhaø laõnh ñaïo ngaân haøng. Tuy nhieân ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän trong giaû ñònh raèng caùc noäi dung trong hoà sô tín duïng laø hoaøn toaøn phaûn aùnh söï thaät, nhöng treân thöïc teá ñieàu naøy ñoâi khi khoâng ñaït ñöôïc. Trong quaù trình cô caáu laïi laïi heä thoáng ngaân haøng, thöïc hieän chaán chænh heä thoáng kieåm soaùt noäi boä, Sacomabnk ñaõ thöïc hieän boá trí moät kieåm tra vieân phuï traùch giaùm saùt moïi hoaït ñoäng cuûa moät chi nhaùnh moät caùch thöôøng xuyeân. Ñaây laø moät chuyeån bieán tích cöïc, tuy nhieân khi ñi vaøo thöïc teá thì coøn moät soá vaán ñeà toàn taïi: kieåm tra vieân phuï traùch chi nhaùnh khoâng chæ thöïc hieän kieåm tra ñoái vôùi lónh vöïc tín duïng maø phaûi bao quaùt taát caû bao goàm caùc hoaït ñoäng keá toaùn, kho quyõ hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá, thanh toaùn noäi ñòa, hoaït ñoäng haønh chính. Ñaây laø ñoøi hoûi khaù cao ñoái vôùi moät kieåm tra vieân, ñaëc bieät laø nhöõng kieåm tra vieân coøn chöa coù nhieàu kinh nghieäm. 2.3.2 Quaûn trò ruûi ro tín duïng: 2.3.2.1 Quaûn trò ruûi ro danh muïc: Yeâu caàu ñaàu tieân ñoái vôùi coâng taùc quaûn trò ruûi ro danh muïc cho vay laø phaûi ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû cuûa toaøn danh muïc. Sau ñaây ta seõ ñi tìm hieåu veàø yù nghóa cuõng nhö moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa danh muïc cho vay. Caùc chæ tieâu thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa danh muïc cho vay: Tq= NQH/TDN Trong ñoù: Tq: tæ leä nôï quaù haïn NQH: nôï quaù haïn TDN: toång dö nôï Tk= NKD/TDN Tk: tæ leä nôï khoù ñoøi NKD: nôï khoù ñoøi Tp=DPR/TDN Tp: tæ leä döï phoøng buø ñaép ruûi ro DPR: döï phoøng buø ñaép ruûi ro Tt= QPT/TDN Tt: tæ leä quyõ döï phoøng taøi chính QPT: quyõ döï phoøng taøi chính Ngoaøi vieäc xaùc ñònh caùc chæ tieâu ñaùnh giaù danh muïc cho vay, Ngaân haøng coøn phaûi tieán haønh phaân loaïi caùc khoaûn nôï quaù haïn, bao goàm caû voán vaø laõi: ñeán 30 ngaøy, töø treân 30, 90, 180 vaø 360 ngaøy. Vieäc phaân loaïi naøy ñöôïc saép xeáp theo töøng loaïi khaùch haøng vaø ngaønh kinh teá, nhaèm xaùc ñònh khuynh höôùng ruûi ro chung cuûa danh muïc cho vay. Vieäc phaân loaïi naøy ñöôïc saép xeáp theo töøng loaïi khaùch haøng vaø ngaønh kinh teá nhaèm xaùc ñònh khuynh höôùng ruûi ro chung cuûa danh muïc cho vay. Ñoàng thôøi phaûi tieán haønh phaân tích ñaày ñuû caùc maët sau: Nguyeân nhaân laøm giaûm suùt chaát löôïng danh muïc cho vay nhaèm giuùp ngaân haøng ñöa ra caùc giaûi phaùp khaû thi ñeå thay ñoåi tình theá Caàn xem xeùt caùc möùc döï phoøng ruûi ro ñeå xaùc ñònh khaû naêng chòu ñöïng ruûi ro maø ngaân haøng phaûi ñoái ñaàu. Caàn ñaùnh giaù danh saùch caùc khoaûn vay keùm hieäu quaû vôùi ñaày ñuû chi tieát coù lieân quan, döïa treân cô sôû töøng tröôøng hôïp moät ñeå xem xeùt khaùch haøng coù khaû naêng thay ñoåi tình hình vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm caûi thieän khaû naêng traû nôï vaø xem xeùt caùc keá hoaïch thu nôï coù phuø hôïp hay khoâng. Coù nhieàu nguyeân nhaân ñeå giaûi thích tình traïng suït giaûm chaát löôïng danh muïc cho vay, nhöng suy cho cuøng ñeàu xuaát phaùt töø nhöõng sai laàm trong phaùn xeùt. 2.3.2.2 Quaûn trò ruûi ro giao dòch: Moâ hình toå chöùc cho vay Vieäc löïa choïn moät moâ hình toå chöùc cho vay phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: - Qui moâ - Naêng löïc quaûn trò - Chaát löôïng ñoäi nguõ nhaân vieân tín duïng - Coâng ngheä cho vay Hieän treân thöïc teá coù hai moâ hình toå chöùc cho vay: Moâ hình toå chöùc theo phöông phaùp taäp quyeàn Moâ hình toå chöùc theo phöông phaùp phaân quyeàn Phaân tích ruûi ro khi löïa choïn Löïa choïn tín duïng laø moät quaù trình ñaùnh giaù ruûi ro cho vay ñoái vôùi moät doanh nghieäp hay moät caù nhaân. Vieäc ñaùnh giaù ruûi ro ñaët trong töông quan vôùi lôïi ích maø Ngaân haøng mong muoán nhaän ñöôïc töø vieäc cho vay. Lôïi ích tröïc tieáp ñôn giaûn laø tieàn laõi vaø caùc khoaûn phí thu ñöôïc töø khoaûn vay ñoù vaø coù theå laø soá tieàn gôûi baét buoäc nhö moät ñieàu kieän cuûa khoaûn vay. Caùc lôïi ích giaùn tieáp bao goàm söï hình thaønh hoaëc duy trì quan heä vôùi ngöôøi vay, qua ñoù coù theå laøm taêng nguoàn tieàn gôûi hoaëc coù theâm nhu caàu veà caùc loaïi hình dòch vuï. Ruûi ro löïa choïn coù theå ñònh tính vaø ñònh löôïng, khía caïnh ñònh tính thöôøng raát khoù ñaùnh giaù. Taùi xeùt chaát löôïng danh muïc cho vay Thoâng qua moät tieán trình taùi xeùt caàn ñaùnh giaù ñaëc ñieåm vaø chaát löôïng danh muïc cho vay cuûa Ngaân haøng. Danhmuïc cho vay phaûn aùnh vò theá cuûa thò tröôøng vaø nhu caàu cuûa Ngaân haøng, chieán löôïc kinh doanh vaø ruûi ro cuøng naêng löïc môû roäng tín duïng. 2.3.3 Thöïc traïng coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng: Cuøng vôùi quaù trình phaùt trieån ngaøy caøng ñi leân, Sacombank ñaõ thieát laäp ñöôïc moät heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng tín duïng khaù chaët cheõ. Ban haønh chính saùch tín duïng. Trong chính saùch tín duïng cuûa mình , beân caïnh vieäc aùp duïng caùc qui ñònh trong Luaät caùc toå chöùc tín duïng, Ngaân haøng ñaõ boå sung theâm moät soá qui ñònh ñeå ñaûm baûo söï chaët cheõ cao vaø phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa Ngaân haøng. Thieát laäp moâ hình tín duïng xeáp haïng tín duïng: goàm moâ hình xeáp haïng tín duïng Doanh nghieäp vaø moâ hình chaám ñieåm caù nhaân. Caùc moâ hình ñaõ ñöôïc thieát laäp, nhaäp lieäu thöû nghieäm, phaân tích ñaùnh giaù vaø ñaõ ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp vôi ñieàu kieän thöïc teá cuûa Sacombank. Theo ñaùnh giaù cuûa chuyeân gia Toå chöùc taøi chính quoác teá IFC, vôùi söï hoã trôï cuûa coâng ngheä thoâng tin, moâ hình ñaõ cô baûn hoaøn taát vaø phuø hôïp vôùi moät soá tieâu chuaån cuûa Basel. Quaûn lyù danh muïc cho vay theo phöông phaùp so saùnh GDP. Ngaân haøng ñaõ xaây döïng moâ hình giaùm saùt vaø ñieàu chænh danh muïc cho vay, döïa treân cô sôû khaùch quan veà tæ troïng ñoùng goùp GDP cuøa ngaønh ngheà trong neàn kinh teá nhaèm giuùp Ngaân haøng coù ñònh höôùng phuø hôïp khi cho vay caùc ngaønh ngheà. Nhö vaäy ñeå kieåm soaùt quaûn trò ruûi ro tín duïng, Sacombank ñaõ coù nhöõng qui ñònh heát söùc chaët cheõ, thaäm chí moät soá qui ñònh laø quaù khaéc khe. CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM HANÏ CHEÁ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI SACOMBANK 3.1 NHAÄN XEÙT TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI SACOMBANK: 3.1.1 Thaønh töïu Nhìn chung Sacombank ñaõ taïo ñöôïc neàn taûng khaù vöõng chaéc cho coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng. Ñieàu naøy theå hieän qua nhöng vieäc ñaõ ñaït ñöôïc laø: Xaây döïng moät chính saùch tín duïng chaët cheõ, minh baïch, ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu cuûa moät chính saùch cho vay. Thieát laäp ñöôïc moâ hình xeáp haïng tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân vaø khaùch haøng doanh nghieäp. Xaây duïng ñöôïc moâ hình quaûn trò danh muïc cho vay theo phöông phaùp so saùnh GDP. Thieát laäp ñöôïc qui trình tín duïng cuï theå ñoái vôùi töøng loaïi hình tín duïng. Hieäu quaû cuûa caùc coâng cuï quaûn trò ruûi ro tín duïng treân theå hieän ôû vieäc tyû leä nôï quaù haïn luoân duy trì ôû möùc ñoä thaáp (döôùi 1%), ngaân haøng hoaït ñoäng hieäu quaû. 3.1.2 Haïn cheá Coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng hieän nay cuûa Sacombank vaãn coøn toàn taïi nhöõng vaán ñeà sau: Coâng taùc tieáp thò coøn giao phoù hoaøn toaøn cho caùn boä tín duïng, vaãn chöa trôû thaønh coâng taùc chuyeân moân, chöa ñöôïc toå chöùc moät caùch baøi baûn, phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo Phoøng nghieân cöùu vaø tieáp thò tröïc thuoäc Hoäi sôû. Chöa thöïc hieän toát nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm: chöa phaân taùch chöùc naêng giöõa khaâu tieáp xuùc höôùng daãn vôùi khaâu phaân tích tín duïng, chöa phaân taùch hoaøn toaøn chöùc naêng giöõa khaâu phaân tích tín duïng vôùi khaâu thaåm ñònh taøi saûn ñaûm baûo. Moâ hình toå chöùc cho vay ñöôïc thieát laäp theo phöông thöùc taäp quyeàn daãn ñeán aùp löïc coâng vieäc naëng neà cho caùn boä tín duïng. Trình ñoä caùn boä nhaân vieân chöa ñaït yeâu caàu ñeå ñaûm baûo toát coâng vieäc phuï traùch maø nguyeân nhaân chính laø do phaûi phuï traùch quaù nhieàu lónh vöïc. Coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt noäi boä coøn toàn taïi nhöõng baát caäp, chöa ñöôïc laõnh ñaïo quan taâm ñuùng möùc, chöa taïo ñöôïc moâi tröôøng laøm vieäc toát nhaát cho nhaân vieân. Khoù khaên veà moät nguoàn thoâng tin ñaày ñuû, mang tính heä thoáng veà khaùch haøng, thò tröôøng ñeå phuïc vuï cho nhieàu coâng taùc nhö tieáp thò, phaân tích tín duïng, thaåm ñònh taøi saûn ñaûm baûo… 3.2 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP: Trong thôøi gian qua, NHNN vaø caùc toå chöùc tín duïng ñeàu heát söùc quan taâm ñeán chaát löôïng tín duïng. Ñieàu naøy thaáy roõ töø caùc caûnh baùo, chæ thò vaø chæ ñaïo nghieäp vuï, taêng cöôøng coâng taùc thanh tra cuûa NHNN, ñeán coâng taùc töï kieåm tra, ñeán chaán chænh noäi boä vaø raø soaùt laïi caùc quy trình nghieäp vuï cuûa caùc TCTD. Do ñoù, chaát löôïng tín duïng cuûa caùc TCTD ñaõ ñöôïc caûi thieän, tyû leä nôï quaù haïn chung toaøn ngaønh ngaân haøng thöôøng xuyeân giaûm xuoáng. Maëc duø vaäy, ñeán nay chaát löôïng tín duïng cuûa caùc TCTD vaãn ñang heát söùc quan taâm. Trong baùo caùo thöïc traïng vaø bieän phaùp naâng cao an toaøn trong heä thoáng TCTD Vieät Nam ngaøy 12/1/2004 cuûa NHNN Vieät Nam coù ñaùnh giaù: tín duïng laø moät hoaït ñoäng tieàm naêng aån nhieàu ruûi ro nhaát, tyû leä nôï quaù haïn heát naêm 2002 laø 7.4%, heát naêm 2003 laø 6.4% toång dö nôï. Ñoù laø tæ leä ñaùng baùo ñoäng maø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu laø moät soá ngaân haøng chaáp haønh quy cheá cho vay chöa nghieâm tuùc, chöa thöïc hieän toát khaâu thaåm ñònh döï aùn tröôùc khi cho vay, chöa xaùc ñònh nguoàn traû nôï moät caùch khaû thi… 3.2.1 Giaûi phaùp veà thuû tuïc cho vay: 3.2.1.1 Phaân loaïi khaùch haøng Kinh doanh tieàn teä ngaân haøng laø ngheà kinh doanh ñaëc thuø luoân tieàm aån nhieàu yeáu toá ruûi ro nhaát, bôûi hôïp ñoàng tín duïng gaén lieàn vaø coù quan heä chaët cheõ vôùi moïi loaïi hình khaùch haøng, raát ña daïng vaø phöùc taïp.Do ñoù ñeå kinh doanh ñaït hieäu quaû cao thì caàn phaûi phaân loaïi khaùch haøng. Ñaây laø cô sôû ñeå coù theå ña daïng hoaù caùc hình thöùc tín duïng taïo ñieàu kieän ñeå caûi tieán caùc thuû tuïc cho vay, coù theå phaân loaïi khaùch haøng theo nhoùm: Neáu khaùch haøng ñöôïc xeáp vaøo nhoùm khaùch haøng hoaït ñoäng toát coù hieäu quaû trong hôïp ñoàng saûn xuaát kinh doanh, coù uy tín vôùi quó tín duïng trong thanh toaùn nôï vay, coù quan heä tín duïng laâu naêm ñöôïc xeáp vaøo loaïi “khaùch haøng ñaëc bieät” coù theå cho vay tín chaáp khoâng caàn taøi saûn ñaûm baûo, ñöôïc öu ñaõi laõi suaát vaø ñöôïc gia haïn nôï theâm moät kyø haïn nôï. Ñoái vôùi khaùch haøng coù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaït hieäu quaû ôû möùc töông ñoái, thanh toaùn nôï vay coù khi coøn treã haïn, quan heä tín duïng chöa laâu thì neân thöïc hieän vieäc theá chaáp taøi saûn , aùp duïng laõi suaát cao, khoâng ñöôïc gia haïn nôï. Ngoaøi ra coøn söû duïng caùc thang “ñieåm tín duïng” ñeå phaân loaïi khaùch haøng. Ñeå coù theå chæ qua thoâng baùo cuûa trung taâm thoâng tin tín duïng (CIC taïi ngaân haøng nhaø nöôùc) veà moät khaùch haøng naøo ñoù thì coù theå bieát ñöôïc khaùch haøng ñoù nhö theá naøo vaø coù theå ra quyeát ñònh nhanh choùng. Ñeå laøm khuyeán khích khaùch haøng thì neân coâng boá tieâu chuaån vaø nhöõng keát quaû phaân loaïi cho khaùch haøng bieát nhaèm giuùp hoï phaán ñaáu vöôn leân nhöõng loaïi toát hôn vôùi muïc ñích cuoái cuøng la höôûng ñöôïc cheá ñoä öu ñaõi cuûa ngaân haøng. 3.2.1.2 Thaåm ñònh döï aùn tröôùc khi quyeát ñònh cho vay Ñaây laø moät trong nhöõng nghieäp vuï quan troïng haøng ñaàu cuûa hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä, nhaèm phaùt huy hieäu quaû ñoàng voán vaø haïn cheá ñöôïc caùc ruûi ro, ñaûm baûo thu hoà nôï. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù, trong coâng taùc thaåm ñònh tín duïng trong caùc döï aùn phaùt trieån thì caùn boä tín duïng caàn laøm toát moät soá noäi dung cô baûn nhö: - Naém vöõng muïc tieâu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc, cuûa ngaønh ngheà kinh teá vaø cuûa ñòa phöông vaø nhöõng vaán ñeà quaûn lyù vó moâ trong neàn kinh teá, ñoàng thôøi ñi saâu xem xeùt tình hình thöïc teá boái caûnh, ñieàu kieän cuûa töøng döï aùn. - Naém chaéc tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø quan heä taøi chính, tín duïng vôùi ngaân haøng cuûa ngöôøi vay voán. Treân cô sôû ñoù ñaùnh giaù tình hình doanh nghieäp veà xu theá phaùt trieån laâu daøi, khaû naêng hoaøn traû voán… - Khi thaåm ñònh tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa döï aùn, coù theå chuù troïng caùc yeáu toá sau: Giaù thaønh saûn phaåm Chaát löôïng saûn phaåm Vò trí cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc Coâng suaát thöïc teá coù theå ñaït ñöôïc Thöïc teá hieän nay cho thaáy haàu heát caùc döï aùn chuû yeáu duøng voán vay coøn voán töï coù cuûa chuû döï aùn tham gia thoâng thöôøng chieám tæ leä 30-40% cuûa döï aùn. Vì vaäy caàn phaûi xem xeùt khaû naêng cung öùng voán töï coù cuûa doanh nghieäp coù ñuùng vôùi tieán ñoä söû duïng voán töï coù hay khoâng ñeå sôùm ñöa döï aùn ñi vaøo saûn xuaát, phaùt huy hieäu quaû saûn xuaát. 3.2.1.3 Giôùi haïn cho vay Ñaây laø vieäc laøm caàn thieát ñeå ñaùnh giaù nhu caàu söû duïng voán cuûa khaùch haøng. Vieäc giôùi haïn cho vay nhaèm phaân taùn ruûi ro, khoâng phaûi khaùch haøng coù nhu caàu voán bao nhieâu laø ngaân haøng cho vay baáy nhieâu maø phaûi tính toaùn ñeå giôùi haïn möùc ñoä cho vay cuûa moät khaùch haøng, nhaèm thöïc hieän ñieàu 79 cuûa luaät caùc toå chöùc tín duïng qui ñònh , caùc toå chöùc tín duïng cho vay moät khaùch haøng khoâng quaù 15% voán töï coù cuûa toå chöùc mình. Khoâng taäp trung voán vay cho moät soá ít khaùch haøng Hoaït ñoäng tín duïng trong cô cheá thò tröôøng , ruûi ro tín duïng laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Do ñoù ñeå naâng cao hieäu quaû trong vieäc cho vay voán nhaèm phaân taùn ruûi ro, chia seû ruûi ro laø bieän phaùp phoøng ngöøa toû ra höõu hieäu nhaát: thöïc hieän ña daïng hoaù veà khaùch haøng, ña daïng hoaù hình thöùc tín duïng Caàn ña daïng hoaù khaùch haøng cuûa ngaân haøng nhaèm phaân taùn ruûi ro vaø phaûn öùng linh hoaït tröôùc nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. Khoâng taäp trung ñaàu tö khoaûn tín duïng lôùn cho moät hoaëc moät soá ít khaùch haøng lôùn, cho duø soá khaùch haøng ñoù coù uy tín trong quan heä tín duïng, laøm aên coù hieäu quaû maø ngaân haøng caàn quan taâm toái ña soá khaùch haøng vay nhoû nhöng chaéc chaén. Theo qui ñònh cuûa luaät toå chöùc tín duïng, moät toå chöùc tín duïng cho vay dö nôï cuûa 10 khaùch haøng vay voán lôùn nhaát khoâng quaù 30% toång dö nôï cuûa toå chöùc tín duïng ñoù. Taïi ngaân haøng maâu thuaãn giöõa khaùch quan vaø chuû quan luoân xaûy ra. Thöù nhaát, ngaân haøng muoán coù toái ña hoaù lôïi nhuaän seõ cho vay ñoái vôùi moät soá khaùch haøng vôùi soá löôïng lôùn. Chi phí quaûn lyù caùc moùn vay naøy giaûm nhieàu so vôùi khi cho vay nhieàu khaùch haøng nhoû cuøng soá löôïng voán treân, theâm vaøo ñoù thôøi gian kieåm tra thaåm ñònh nhieàu hôn. Nhöng khi ruûi ro xaûy ra soá ít khaùch haøng phaûi chòu toaøn boä thieät haïi. Neáu ruûi ro ñoù chuùng phaân taùn treân bình dieän roäng thì möùc ñoä thieät haïi cuûa moãi khaùch haøng ñöôïc giaûm ñaùng keå. Do ñoù phaân taùn tín duïng cho nhieàu khaùch haøng ñöôïc ñem laïi hieäu quaû kinh teá cho caû khaùch haøng vaø ngaân haøng. Khoâng taäp trung voán vay cho moät ngaønh kinh teá: Trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá cuûa nhaø nöôùc laø phaùt trieån ñoàng ñeàu trong moïi thaønh phaàn, moïi ngaønh kinh teá. Do vaäy trong hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng khoâng neân taäp trung ñaàu tö cho moät ngaønh kinh teá heïp maø phaân taùn ra nhieàu ngaønh khaùc nhau. Vieäc cho vay neân raûi ñeàu trong caùc ngaønh kinh teá nhö: noâng nghieäp, kinh doanh dòch vuï, nuoâi troàng thuyû saûn…moät maët phaân taùn ñöôïc ruûi ro, maët khaùc seõ ñaûm baûo söï phaùt trieån ñoàng ñeàu trong caùc ngaønh ñoàng thôøi traùnh ruûi ro khuûng hoaûng chu kyø ôû moät ngaønh naøo ñoù, ñeå töø ñoù coù theå taêng hoaëc giaûm möùc cho vay ñoái vôùi moãi ngaønh, nhö vaäy seõ giaûm ñöôïc ruûi ro tín duïng. Ngaân haøng caàn phaûi thöïc hieän vieäc phaân taùn ruûi ro thoâng qua nghieäp vuï cho vay ñoàng taøi trôï, caàn hôïp taùc lieân keát vôùi caùc toå chöùc tín duïng khaùc trong vieäc caáp caùc khoaûn tín duïng lôùn. Ñoái vôùi khaùch haøng coù qui moâ hoaït ñoäng lôùn, coù möùc cho vay vöôït quaù qui ñònh cuûa ngaân haøng trung öông, neáu doanh ngheäp coù döï aùn môû roäng saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû, coù theå duøng bieän phaùp lieân minh tín duïng. Ñaây laø bieän phaùp chia seû nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra, haïn cheá khoâng taäp trung ruûi ro vaøo moät toå chöùc tín duïng. 3.2.2 Giaûi phaùp thuoäc veà qui trình tín duïng: 3.2.2.1 Thaønh laäp toå tieáp thò cho caùc chi nhaùnh Ñeå coù theå naâng cao khaû naêng caïnh tranh, ñoàng thôøi kieåm soaùt ñöôïc ruûi ro ñaàu vaøo, söï chuyeân moân hoaù cao hôn baèng caùch thaønh laäp toå tieáp thò cho caùc chi nhaùnh. Nhaân vieân phoøng tieáp thò phaûi laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo chuyeân saâu veà nghieäp vuï Marketing, am hieåu veà thò tröôøng, coù khaû naêng khai thaùc toát thoâng tin. Vieâc laép gheùp nhaân söï töø caùc phoøng ban khaùc, voán khoâng coù chuyeân moân cao vaøo toå tieáp thò nhö tröôùc ñaây laø moät ñieàu caàn traùnh. Nhö vaäy hoï khoâng chæ thöïc hieän toát coâng taùc tieáp thò ñôn thuaàn maø coøn coù theå ñaùnh giaù xaùc ñònh ñöôïc thò tröôøng naøo chöùa ñöïng tieàm naêng cao, vuøng thò tröôøng naøo coù ruûi ro lôùn naèm ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa ngaân haøng. Thoâng qua vai troø cuûa nhöõng nhaân vieân tieáp thò, toå tieáp thò ñaõ trôû thaønh phoøng tuyeán ñaàu tieân cho ngaân haøng trong coâng taùc quaûn trò ruûi ro. Toå chöùc phaân tích tín duïng theo höôùng chuyeân moân hoaù Vaán ñeà thaåm ñònh phöông aùn, döï aùn saûn xuaát kinh doanh nhö tính hieäu quaû vaø khaû thi töø ñoù xaùc ñònh nhu caàu voán thöïc teá, nguoàn traû nôï, thôøi haïn cho vay vaø caùc phaân kyø haïn nôï caàn ñöôïc thöïc hieän bôûi moät boä phaän chuyeân moân. Vieäc chuyeân moân hoaù ñöôïc thöïc hieän baèng caùch thaønh laäp phoøng thaåm ñònh chuyeân phuï traùch coâng taùc thaåm ñònh tín duïng. Tính chuyeân moân hoaù coøn ñöôïc thöïc hieän baèng caùch thaønh laäp caùc boä phaän chuyeân nghieân cöùu, ñaûm traùch phaân tích theo lónh vöïc ngaønh ngheà tröïc thuoäc moät phoøng thaåm ñònh. Vieäc löïa choïn ngaønh ngheà ñeå laäp boä phaän chuyeân traùch moät caùch hôïp lyù phuï thuoäc vaøo ngaønh ngheà naøo chieám tæ troïng lôùn trong cô caáu cho vay mang tính oån ñònh cao cuûa Sacombank. Vaán ñeà thaønh laäp bao nhieâu boä phaän khoâng nhaát thieát trieån khai ngay cuøng moät luùc. Tröôùc maét Sacombank coù theå thöïc hieän thí ñieåm thaønh laäp boä phaän chuyeân traùch veà ngaønh ngheà chieám tæ troïng cao nhaát trong cô caáu cho vay caùc ngaønh ngheà cuûa mình. Vieäc thöïc hieän chuyeân moân hoaù phaân tích tín duïng seõ giuùp Sacombank giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà. Vieäc thaønh laäp phoøng thaåm ñònh ñaõ giuùp phaân taùch chöùc naêng giöõa khaâu tieáp xuùc, xaùc minh ban ñaàu vôùi khaâu thaåm ñònh tín duïng. Ñieàu naøy seõ taïo ra söï kieåm soaùt laãn nhau giöõa caùn boä tín duïng vaø nhaân vieân thaåm ñònh. Ñoàng thôøi vieäc phaân taùch chöùc naêng seõ ñaûm baûo cho nhaân vieân thaåm ñònh hoà sô moät caùch khaùch quan hôn vaø chính xaùc hôn. Bôûi vì nhaân vieân thaåm ñònh khoâng coù cô hoäi tieáp xuùc vôùi khaùch haøng neân khoâng coù khaû naêng thoâng ñoàng vôùi khaùch haøng löøa gaït ngaân haøng. Ngoaøi ra söï chuyeân moân hoaù cao bao giôø cuõng giuùp cho coâng vieäc thöïc hieän ñöôïc nhanh choùng hôn, qua ñoù cuõng laøm giaûm aùp löïc coâng vieäc cho caùn boä tín duïng nhö tình traïng hieän nay. Boä phaän chuyeân traùch ngaønh ngheà ra ñôøi vôùi kyõ naêng chuyeân moân cao, khaû naêng khai thaùc thoâng tin toát vaû laïi do chæ phuï traùch moät ngaønh ngheà nhaát ñònh neân thoâng tin thu thaäp cuõng seõ ñaày ñuû vaø chính xaùc, coù ñieàu kieän nghieân cöùu veà chuyeân ngaønh seõ giuùp naâng cao chaát löôïng phaân tích tín duïng, qua ñoù haïn cheá, kieåm soaùt ñöôïc ruûi ro löïa choïn. Vieäc chuyeân moân hoaù trong vieäc phaân tích tín duïng caàn thöïc hieän ñoàng boä vôùi naâng cao trình ñoä phaân tích cuûa nhaân vieân phuï traùch. Sacombank caàn taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân phaân tích ñöôïc tham gia caùc khoaù ñaøo taïo ñeå naâng cao kieán thöùc, coù khaû naêng phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng, ñaùnh giaù caùc döï aùn theo phöông phaùp hieän ñaïi, thieát laäp baûng löu chuyeån tieàn teä phuø hôïp vôùi söï vaän ñoäng khaùch quan veà doøng tieàn cuûa khaùch haøng. 3.2.2.3 Phaân taùch chöùc naêng giöõa thaåm ñònh tín duïng vaø thaåm ñònh taøi saûn ñaûm baûo Tröôùc khi moät nhu caàu cho vay ñöôïc ñaùp öùng, vieäc nhìn thaáy moät loaït caùc nguoàn tieàn traû nôï laø caàn thieát, noù giuùp giaûi quyeát ba vaán ñeà trong quan heä tín duïng laø giaù caû, ruûi ro vaø loøng tin. Ba nguoàn traû nôï xeáp thöù töï vieäc thaåm ñònh laø: - Nguoàn töø quyeát toaùn cuûa khoaûn vay. - Nguoàn töø chính naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng vay voán . nguoàn naøy vaãn chöùa ñöïng söï khoâng chaéc chaén do vieäc ngaân haøng cuøng phaûi chia seõ nguoàn thu naøy vôùi chuû nôï khaùc. - Taøi saûn ñaûm baûo (theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh) laø nguoàn thu sau cuøng töø phía khaùch haøng. Nguoàn thu naøy toû ra khaù chaéc chaén do tính öu quyeàn cuûa ngaân haøng treân giaù trò cuûa taøi saûn ñaûm baûo. Khi baøn veà taøi saûn ñaûm baûo ta seõ khoâng ñi ra khoûi leà loái cuûa quan ñieåm veà baûn chaát cuûa taøi saûn ñaûm baûo trong hoaït ñoäng tín duïng. Taøi saûn ñaûm baûo khoâng gaén lieàn vôùi baûn chaát cuûa tín duïng do tính thanh lyù chaäm, toán keùm chi phí vaø söùc löïc, khoù tìm kieám thò tröôøng. noù khoâng phaûi laø coäi nguoàn, laø ñieåm xuaát phaùt, laø ñieàu kieän tieân quyeát khi xeùt duyeät moät khoaûn vay. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø ta ñaùnh giaù thaáp vai troø cuûa taøi saûn ñaûm baûo. Maëc duø taøi saûn ñaûm baûo laø nguoàn traû nôï sau cuøng maø Ngaân haøng seõ xeùt ñeán khi caùc nguoàn khaùc ñeàu khoâng coù khaû naêng thu ñöôïc, taøi saûn ñaûm baûo vaãn laø nguoàn an toaøn, chaéc chaén vaø coù theå ñaùnh giaù xaùc vôùi giaù trò thöïc cuûa noù nhaát. Hieän nay, nöôùc ta coøn ngheøo, ña soá caùc doanh ngheäp coøn non treû chöa taïo ñöôïc uy tín treân thò tröôøng, kinh nghieäm trong hoaït ñoäng kinh doanh chöa cao, voán noäi sinh coøn raát thaáp. Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø ñaïi ña soá caùc khoaûn vay cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi hieän nay ñeàu caàn coù taøi saûn ñaûm baûo. Nhö vaäy vieäc hoaøn thieän coâng taùc thaåm ñònh taøi saûn ñaûm baûo seõ ñoùng goùp moät phaàn tích cöïc trong kieåm soaùt, haïn cheá ruûi ro tín duïng. Vaän duïng vaøo tình hình Sacombank hieän nay, coù theå thöïc hieän theo hai caùch. Moät laø thaønh laäp Boä phaän thaåm ñònh taøi saûn ñaûm baûo, hoaëc laø chuyeån giao hoaøn toaøn coâng taùc naøy cho Coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn AMC. Neáu chuyeån giao cho AMC, qui trình tín duïng cuûa Sacombank seõ khoâng coù söï thay ñoåi ngoaøi vieäc thaåm ñònh taøi saûn ñaûm baûo seõ chuyeån giao cho AMC trong moïi tröôøng hôïp. Ñaây laø giaûi phaùp mang tính khaû thi cao vì tieát kieäm chi phí thaønh laäp Boä phaän môùi, thueâ nhaân vieân ñoàng thôøi AMC cuõng laø coâng ty coù tính chuyeân moân cao trong thaåm ñònh tín duïng. Söï phaân taùch chöùc naêng giöõa thaåm ñònh tín duïng vaø thaåm ñònh taøi saûn ñaûm baûo ñöôïc theå hieän trong sô ñoà sau: Khaùch haøng Caùn boä tín duïng Caùn boä tín duïng Nhaân vieân thaåm ñònh tín duïng Nhaân vieân thaåm ñònh taøi saûn ÑB Chaáp nhaän Töø choái 3.2.3 Giaûi phaùp giaûi quyeát nôï coù vaán ñeà vaø nôï quaù haïn 3.2.3.1 Nôï coù vaán ñeà: Trong hoaït ñoäng tín duïng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng moùn vay chöa tôùi kyø haïn traû traû maø coù daáu hieäu khoâng traû ñöôïc nôï. Khi coù daáu hieäu phaûn aùnh moät khoaûn vay coù theå coù vaán ñeà ñöôïc nhaän ra, bieän phaùp ñaàu tieân maø caùn boä tín duïng neân thöïc hieän laø xaùc ñònh caùc nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà baèng caùc quaù trình thích hôïp cuøng vôùi söï coäng taùc cuûa khaùch haøng. Ngaân haøng phaûi quan taâm caùc bieän phaùp ngaên ngöøa vaø ñeà phoøng giaûm bôùt thieät haïi neáu ngöôøi vay gaëp khoù khaên trong saûn xuaát kinh doanh, khoù khaên veà taøi chính daãn ñeán maát voán tín duïng. Nhaèm taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ khaùch haøng ñoàng thôøi baøo veä chính Ngaân haøng haïn cheá nôï quaù haïn. Caùc bieän phaùp ñoù coù theå laø: - Giuùp ñôõ thu hoài caùc khoaûn nôï bò chieám duïng cuûa khaùch haøng - Taêng theâm voán cho khaùch haøng-etththtutgjgn - Nhaän theâm taøi saûn theá chaáp hay nhaän söï baûo laõnh 3.2.3.2 Nôï quaù haïn Ñoái vôùi nhöõng khoaûn nôï quaù haïn, nôï khoù ñoøi thì Ngaân haøng thöôøng söû duïng moät trong hai bieän phaùp. Vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp trong quaù trình ñoøi nôï phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: - Söï trung thöïc vaø thaùi ñoä cuûa ngöôøi vay ñoái vôùi caùc khoaûn nôï, yù muoán traû nôï cuûa khaùch haøng. - Khaû naêng chi traû cuûa ngöôøi vay maëc duø phaûi coù thôøi gian. - Caùc chi phí cho vieäc thu hoài nôï. - Khaû naêng thu hoài caùc khoaûn phaûi thu cuûa ngöôøi vay voán. Bieän phaùp khai thaùc: Aùp duïng bieän phaùp khai thaùc ñeå xöû lyù nhöõng khoaûn nôï quaù haïn thuoäc loaïi khoù ñoøi gioáng nhö moät chöông trình phuïc hoài maø ngaân haøng aùp ñaët leân ngöôøi vay, vôùi söï thoaû thuaän vaø coäng taùc cuûa hoï. Bao goàm caùc bieän phaùp cuï theå: - Ngaân haøng höôùng daãn, tö vaán cho ngöôøi vay treân nhieàu khía caïnh nhaèm taùc ñoäng ñeán khaû naêng taïo ra saûn phaåm vaø thu hoài ñöôïc lôïi nhuaän - Ngaân haøng coù theå gia haïn ñieàu chænh laïi kyø haïn ñeå giaûm ñöôïc qui moâ hoaøn traû tröôùc maét, coù theå tìm giaûi phaùp cho vay tieáp ñeå taêng söùc maïnh taøi chính cho ngöôøi vay, khoâi phuïc laïi saûn xuaát kinh doanh vaø giaùm saùt chaët cheõ cho ñeán khi soá nôï vay ñaõ hoaøn toaøn ñöôïc chi traû. - Ngaân haøng ñeà nghò khaùch haøng neân caûi taïo laïi heä thoáng saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc laïi saûn xuaát, thay ñoåi thieát bò maùy moùc vaø coâng ngheä… Khuyeán khích khaùch haøng thu hoài nhöõng khoaûn coâng nôï chaäm traû baèng caùch ñaåy maïnh chöông trình thu hoài caùc khoaûn phaûi ñoøi nhaèm giaûm toái ña löôïng voán bò chieám duïng. - Ngoaøi bieän phaùp coá vaán, ngaân haøng coù theå giuùp ñôõ tröïc tieáp khaùch haøng khi gaëp khoù khaên taøi chính nhö caáp theâm tín duïng ñeå khoâi phuïc hoaëc môû roäng saûn xuaát. Thoâng thöôøng caùc ngaân haøng khoâng muoán taêng theâm khoái löôïng tín duïng nhöng coù khi ñaây laø phöông caùch ñaûm baûo cho moät khoaûn cho vay ban ñaàu coù theå ñöôïc hoaøn traû. Bieän phaùp thanh lyù: - Neáu ngaân haøng thaáy roõ vieäc toå chöùc khia thaùc laø khoâng tieän lôïi, khoâng hy voïng thu hoài ñöôïc nôï hoaëc khi ngöôøi vay khoâng coù yù chí traû nôï, coù haønh ñoäng laãn troán, löøa ñaûo, tình traïng vôõ nôï hieän ra, tình traïng taøi chính laø voâ hy voïng thì ngaân haøng neân cöông quyeát söû duïng bieän phaùp thanh lyù ñeå xöû lyù khoaûn nôï vay khoù ñoøi. - Neáu laø khoaûn vay coù taøi saûn theá chaáp hoaëc ñaûm baûo baèng taøi saûn ngöôøi khaùc, ngaân haøng nhôø cô quan phaùp luaät phaùt maõi taøi saûn theo qui ñònh soá 178/1999/NÑ-CP veà vieäc baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng. - Neáu laø khoaûn vay khoâng coù taøi saûn theá chaáp hoaëc ñaûm baûo, ngaân haøng phaûi nhôø vaøo söï phaùn quyeát cuûa toaø aùn ñeå thu hoài nôï vay. 3.2.4 Giaûi phaùp veà caûi thieän coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt tín duïng 3.2.4.1 ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt Kieåm toaùn noäi boä qui trình tín duïng laø moät theå thöùc kieåm soaùt noäi boä naèm ngoaøi qui trình taùc nghieäp. Muïc ñích cuûa kieåm toaùn noäi boä laø: Ñaùnh giaù tính nghieâm tuùc, ñuùng ñaén cuûa nghieäp vuï tín duïng Ñaùnh giaù tình hình ruûi ro cuûa taát caû nghieäp vuï tín duïng Ñaùnh giaù tính thích ñaùng trong vieäc qui ñònh giaù trò khoaûn cho vay theo: qui ñònh cuûa phaùp luaät, töông quan giaù trò taøi saûn ñaûm baûo, keát quaû thaåm ñònh cuûa nhaân vieân tín duïng veà tình hình taøi chính, saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng. Coâng vieäc kieåm tra kieåm soaùt tín duïng cuûa ñoaøn kieåm tra thöôøng bò giôùi haïn veà thôøi gian vaø soá löôïng kieåm tra vieân neân chæ thöïc hieän kieåm tra treân qui moâ choïn maãu khaù nhoû, khoù phaûn aùnh ñöôïc thöïc chaát tình hình tín duïng. Hieän nay Sacombank ñang ngaøy caøng môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng vôùi qui moâ tín duïng ngaøy caøng taêng cao, soá löôïng hoà sô tín duïng phaûi giaûi quyeát seõ ngaøy caøng taêng leân. Ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc tình hình naøy, Sacombank seõ phaûi taêng cöôøng theâm raát nhieàu nhaân löïc cho khaâu kieåm tra kieåm soaùt tín duïng. Moät giaûi phaùp mang tính khaû thi cao laø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo kieåm tra kieåm soaùt tín duïng. Vaán ñeà naøy hieän nay ñaõ ñöôïc ña soá caùc coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp vaän duïng trong hoaït ñoäng kieåm toaùn cuûa mình vaø ñaït ñöôïc hieäu quaû cao. Vieäc töï ñoäng hoaù coâng vieäc kieåm tra kieåm toaùn coù theå giuùp taêng hieäu naêng cuûa kieåm toaùn, hieäu quaû veà maët chi phí. Noùi chung, neáu ñöôïc söû duïng thoâng minh, coâng ngheä thoâng tin coù theå cho pheùp caùc Kieåm tra vieân söû duïng toát hôn thôøi gian cuûa hoï, naâng cao hieäu quaû vaø caûi thieän nhöõng coâng vieäc khoâng ñoøi hoûi nhöõng kyõ naêng chuyeân nghieäp. Vôùi khaû naêng öu vieät cuûa coâng ngheä thoâng tin, caùc hoà sô tín duïng seõ ñöôïc thöïc hieän kieåm tra 100%, giuùp ñaùnh giaù chính xaùc hôn veà thöïc traïng tín duïng, ñaëc bieät coù theå xaùc ñònh ñöôïc ñaëc tröng ruûi ro cuûa chi nhaùnh ñöôïc thöïc hieän kieåm tra. Beân caïnh ñoù, vieäc söû duïng ñuùng ñaén caùc bieän phaùp coâng ngheä thoâng tin coù theå cung caáp nhieàu thoâng tin coù chaát löôïng hôn vaø nhanh hôn cho nhaø quaûn trò so vôùi thöïc hieän thuû coâng nhö hieän nay. Ñoàng thôøi nhöõng heä thoáng coâng ngheä thoâng tin coù theå cung caáp nhieàu khaû naêng trong vieäc giaûm nhöõng sai phaïm troïng yeáu bôûi leõ caùc maùy tính coù theå xöû lí thoâng tin moät caùch nhaát quaùn. Taát nhieân caùc nhaø quaûn trò vaø kieåm tra vieân caàn ñaûm baûo laø nhöõng chöông trình phaàn meàm ñoù ñöôïc thieát keá vaø caøi ñaët ñuùng. Coù theå noùi coâng ngheä thoâng tin seõ ñem laïi nhöõng lôïi ích roõ reät trong vieäc caûi thieän ruûi ro kieåm soaùt taïi ñôn vò ñöôïc kieåm tra. Tuy nhieân coâng ngheä thoâng tin khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp thay theá hoaøn toaøn nhaân toá con ngöôøi. Khi öùng duïng coâng ngheä thoâng tin coù nhieàu vaán ñeà khoâng theå khoâng löu yù caân nhaéc trong quaù trình thöïc hieän. Coâng ngheä thoâng tin seõ ñöôïc vaän duïng nhö moät coâng cuï hieäu quaû trong tay cuûa nhöõng kieåm tra vieân coù naêng löïc. 3.2.4.2 Ñaåy maïnh coâng taùc xaùc minh tình hình thöïc teá cuûa khaùch haøng Thôøi gian giaûm thieåu ñöôïc do öùng duïng coâng ngheä thoâng tin caàn ñöôïc phoøng kieåm tra kieåm toaùn söû duïng vaøo vieäc ñaåy maïnh coâng taùc xaùc minh thöïc teá ñeå ñaùnh giaù chính xaùc thoâng tin do caùn boä tín duïng cung caáp. Ñaây coù theå noùi laø hoaït ñoäng thieát thöïc nhaát, coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán tinh thaàn laøm vieäc cuûa caùn boä tín duïng, haïn cheá möùc toái ña söï vi phaïm qui trình nghieäp vuï trong quaù trình taùc nghieäp cuûa caùn boä tín duïng. Kieåm tra vieân caàn ñaëc bieät quan taâm tôùi vieäc thöïc hieän giaùm saùt sau giaûi ngaân, ñoân ñoác thu hoài nôï cuûa caùn boä tín duïng ñeå sôùm coù bieän phaùp chaán chænh, phaûn aùnh kòp thôøi cho ban laõnh ñaïo ñeå khen thöôûng, kyõ luaät kòp thôøi. 3.2.5 Moät soá giaûi phaùp khaùc 3.2.5.1 Xaây döïng soå tay tín duïng Trong nhieàu tröôøng hôïp, ruûi ro nghieäp vuï xaûy ra khoâng phaûi luùc naøo cuõng do caù nhaân thöïc hieän coá tình laøm traùi maø laø do thieáu vaên baûn höôùng daãn cuï theå hoaëc coù nhöng coâng vieäc tra cöùu laïi khoù khaên vì thieáu tính heä thoáng. Hieän Sacombank ñaõ xaây döïng ñöôïc chính saùch tín duïng, tuy nhieân ñaây laø vaên baûn toång quaùt cao, mang tính ñònh höôùng chöù khoâng phaûi laø nhöõng höôùng daãn cuï theå. Moät soá vaên baûn höôùng daãn qui trình taùc nghieäp ñaõ ñöôïc Sacombank ban haønh nhöng vaãn chæ döôùi daïng nhöng vaên baûn rieâng leû chöa ñöôïc heä thoáng hoaù. Vì vaäy xaây döïng Soå tay tín duïng laø moät ñieàu caàn thieát maø Sacombank caàn khaån tröông hoaøn thaønh. Soå tay tín duïng veà thöïc chaát laø vieäc taäp hôïp coù heä thoáng caùc vaên baûn, ñoàng thôøi chuaån hoaù caùc qui trình nghieäp vuï trong heä thoáng phuïc vuï cho coâng taùc tín duïng töø caáp ñieàu haønh quaûn lí cho ñeán caùc boä phaän taùc nghieäp. Vieäc khaùch haøng naém baét ñöôïc caùc qui ñònh, ñaëc bieät laø qui trình nghieäp vuï cuûa ngaân haøng seõ taïo söï thuaän lôïi vaø nhanh choùng raát nhieàu trong quaù trình giao dòch. 3.2.5.2 Tieáp tuïc ñaåy maïnh phaùt trieån, cô caáu laïi nguoàn nhaân löïc theo höôùng laønh maïnh hoaù Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng quyeát ñònh söï phaùt trieån cuûa ngaân haøng. Döôùi goùc ñoä quaûn trò ruûi ro tín duïng thì vieäc ñaøo taïo, naâng cao khaû naêng chuyeân moân, trình ñoä nghieäp vuï cuûa nhaân vieân cuõng ñoàng thôøi vôùi vieäc gia taêng tính hieäu quaû trong quaûn trò ruûi ro, goùp phaàn haïn cheá, kieåm soaùt caùc ruûi ro tín duïng tieàm naêng. Trong naêm 2004, coâng taùc ñaøo taïo cuûa Sacombank ñaõ gaët haùi ñöôïc moät soá thaønh quaû ñaùng khích leä, ñaõ toå chöùc 48 khoaù hoïc vôùi 1309 löôït ngöôøi tham gia, bao goàm nhieàu noäi dung thieát thöïc ñoái vôùi hoaït ñoäng ngaân haøng, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån maïng löôùi vaø naâng cao kyõ naêng, trình ñoä cuûa caùn boä nhaân vieân. Ñoàng thôøi moät soá caùn boä nhaân vieân ngaân haøng cuõng tham gia caùc khoaù ñaøo taïo vaø hoäi thaûo veà nghieäp vuï ñöôïc toå chöùc trong nöôùc. Ngoaøi ra trong naêm 2004, treân 40 nhaân vieân ñaõ ñöôïc cöû tham gia caùc khoaù ñaøo taïo taïi nöôùc ngoaøi veà noäi dung quaûn lyù ruûi ro, kinh doanh tieàn teä, thanh toaùn quoác teá, caùc chuaån möïc moâi tröôøng vaø xaõ hoäi, coâng ngheä thoâng tin do caùc ngaân haøng vaø caùc ñònh cheá taøi chính toå chöùc. Song song ñoù, Sacombank ñaõ coù nhöõng quan taâm ñuùng möùc tôùi vieäc ña daïng hoaù vaø xaây döïng nguoàn nhaân löïc döï tröõ, coù chính saùch öu ñaõi nhaèm thu huùt nguoàn nhaân löïc chaát löôïng chaát löôïng cao, coù kinh nghieäm vaøo laøm vieäc taïi Sacombank. Maëc khaùc, ngoaøi vieäc taäp trung ñaøo taïo nhaân söï veà nghieäp vuï chuyeân moân, coâng ngheä thoâng tin laø lónh vöïc maø trong thôøi gian tôùi Sacombank caàn coù nhöõng quan taâm ñuùng möùc. Vieäc phaùt trieån maïnh coâng ngheä thoâng tin khoâng theå taùch rôøi vôùi vieäc ñaøo taïo coâng ngheä thoâng tin, coù nhö vaäy môùi phaùt huy heát ñöôïc söùc maïnh cuûa coâng ngheä. Vieäc ñaøo taïo thöïc hieän ñoái vôùi hai ñoái töôïng sau Nhaân vieân coâng ngheä thoâng tin laø ngöôøi ñaûm traùch, quaûn lí heä thoáng coâng ngheä thoâng tin cuûa ngaân haøng. Nhaân vieân söû duïng caùc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin. Trong thôøi gian tôùi sacombank caàn tích cöïc toå chöùc caùc chöông trình ñaøo taïo noäi boä veà öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong coâng vieäc, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc saûn phaåm phaàn meàm môùi ñöa vaøo söû duïng. 3.2.5.3 Thieát laäp heä thoáng thoâng tin töø nhieàu nguoàn khaùc nhau Ñeå coù theå coù ñuû thoâng tin caàn thieát cho vieäc phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng tröôùc tieân, caàn thaønh laäp heä thoáng thoâng tin ña daïng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau. Tröôùc maét Sacombank caàn tieáp tuïc ñaåy nhanh quaù trình öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, thoáng keâ, nghieân cöùu, löu tröõ thoâng tin caùc khaùch haøng doanh nghieäp nhaèm caäp nhaät kòp thôøi, ñaûm baûo tính ñaày ñuû, höõu ích cuûa cô sôû döõ lieäu veà khaùch haøng. Taêng cöôøng hôïp taùc, trao ñoåi, chia seõ thoâng tin khaùch haøng vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi khaùc ñeå tieáp tuïc boå sung vaøo cô sôû döõ lieäu. Tuy nhieân vaán ñeà thoâng tin tín duïng laø moät giaûi phaùp mang tính toaøn ngaønh, khoâng chæ laø vaán ñeà rieâng ñoái vôùi Sacombank, trong ñoù ñoøi hoûi phaûi coù söï hôïp taùc, töông trôï cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi maø quan troïng haøng ñaàu vaãn laø vai troø cuûa Ngaân haøng Nhaø Nöôùc. Hieän nay ngaân haøng nhaø nöôùc ñaõ thaønh laäp ñöôïc trung taâm thoâng tin tín duïng (CIC) coù chöùc naêng thu thaäp caùc thoâng tin taøi chính, phi taøi chính veà doanh nghieäp, sau ñoù tieán haønh phaân tích xeáp loaïi tín duïng doanh nghieäp cho ngaân haøng nhaø nöôùc, caùc toå chöùc tín duïng, toå chöùc caù nhaân khaùc nhaèm goùp phaàn ñaûm baûo an toaøn cho hoaït ñoäng ngaân haøng, phoøng ngöøa haïn cheá ruûi ro tín duïng vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Toå chöùc tín duïng muoán coù thoâng tin phaân tích, xeáp loaïi tín duïng doanh nghieäp coù theå truy caäp vaøo trang web cuûa CIC vaø nhaäp vaøo caùc thoâng tin caàn thieát veà doanh nghieäp. 3.3 KIEÁN NGHÒ: Vôùi caùc thöïc traïng hieän nay thì söï ñoåi môùi, hoã trôï, giuùp ñôõ cuûa caùc ngaønh chöùc naêng coù lieân quan thöïc söï laø caáp baùch caàn thieát. 3.3.1 Kieán nghò vôùi chính phuû vaø caùc ngaønh coù lieân quan Caàn nhanh choùng söûa ñoåi moät soá ñieàu trong luaät caùc toå chöùc tín duïng nhö: Caàn phaûi coù söï bình ñaúng nhö ñoái vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc, cho neân khoâng neân coù ñieàu khoaûn “chính saùch tín duïng öu ñaõi ñoái vôùi DNNN”. Moïi thaønh phaàn kinh teá ñeàu nhö nhau neân caàn taïo ra saân chôi bình ñaúng cho taát caû caùc doanh nghieäp, traùnh tình traïng DNNN yû laïi, thieáu traùch nhieäm trong quaûn lyù tieàn vay, gaây thaát thoaùt voán cuûa ngaân haøng. Môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty tröïc thuoäc cuûa toå chöùc tín duïng. Luaät hieän haønh qui ñònh TCTD chæ ñöôïc thaønh laäp coâng ty thaønh vieân tröïc thuoäc hoaït ñoäng treân moät soá lónh vöïc taøi chính- ngaân haøng vaø baûo hieåm. Neân boå sung theâm lónh vöïc quaûn lyù, khai thaùc, phaùt maïi taøi saûn trong quaù trình xöû lí nôï nhaèm hoã trôï theâm caùc coâng ty quaûn lyù nôï cuûa caùc TCTD, luaät hoaù cho hoaït ñoäng cuûa caùc AMC. Theo quyeát ñònh 488/QÑ-NHNN veà trích laäp döï phoøng ñeå xöû lí ruûi ro, vieäc phaân loaïi taøi saûn coù theo 4 nhoùm vôùi möùc trích laäp döï phoøng laø 0%, 20%, 50%, 100% laø chöa phuø hôïp. Neáu khoâng coù Nôï quaù haïn thì khoâng trích ruûi ro. Thöïc teá ruûi ro vaø tín duïng luoân toàn taïi khoâng theå loaïi tröø ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng. NHNN neân thay ñoåi caùch trích laäp döï phoøng ruûi ro, ví duï theo dö nôï coù taøi saûn ñaûm baûo (coù taøi saûn ñaûm baûo trích döï phoøng ruûi ro thaáp vaø ngöôïc laïi trích cao) hoaëc döïa treân cô sôû chaát löôïng töøng khoaûn tín duïng toát hay xaáu. Chính phuû caàn söûa ñoåi, boå sung hoaëc ban haønh vaên baûn môùi höôùng daãn cuï theå quyeát ñònh 149/2001/QÑ-TT ngaøy 5/10/2001 ñeå ñaåy nhanh quaù trình xöû lí nôï thu hoài voán cho ngaân haøng. Haïn cheá caùc thuû tuïc nhieâu kheâ, phöùc taïp vaø haïn cheá söï can thieäp cuûa caùc coù thaåm quyeàn laøm keùo daøi thôøi gian xeùt xöû vuï aùn lieân quan ñeán vieäc xöû lyù thu hoài nôï, daãn ñeán ngaân haøng bò thieät haïi do taøi saûn ñaûm baûo, theá chaáp bò öù ñoïng, maát giaù. Ngoaøi ra, chính phuû phaûi phoái hôïp vôí caùc boä ngaønh lieân quan thoâng qua boä luaät toá tuïng daân döï vaø luaät caùc toå chöùc tín duïng neân boå sung caùc quy ñònh cho pheùp ngaân haøng coù theå thu nôï ngay, töùc laø chuyeån töø cô cheá hieän haønh laø ngaân haøng ñi kieän ñeå thu hoài nôï sang “Ngaân haøng ñöông nhieân ñöôïc xöû lyù taøi saûn ñeå thu nôï”. Coù vaäy môùi vöøa ñaûm baûo quyeàn lôïi laø chuû nôï cuûa ngaân haøng vöøa giaûm thieåu caùc ruûi ro cho ngaân haøng trong xöû lyù caùc taøi saûn ñaûm baûo. Ñaåy maïnh caûi caùch caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc, taêng cöôøng coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp laøm aên keùm hieäu quaû, naâng cao, ñoåi môí boä maùy quaûn lyù trong doanh nghieäp. Taïo saân chôi bình ñaúng giöõa doanh nghieäp quoác doanh vaø ngoaøi quoác doanh trong vieäc vay voán ngaân haøng. Traùnh vieäc yû laïi coù söï baûo hoä maø caùc doanh nghieäp quoác doanh laøm aên thieáu traùch nhieäm, gaây loã laõi, thaát thoaùt voán cuûa ngaân haøng. Coù nhö theá môùi mong traùnh ñöôïc ruûi ro tín duïng do caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc mang laïi trong thôøi gian töø tröôùc cho ñeán nay. Ban haønh caùc qui ñònh taïo ñieàu kieän deã daøng hôn trong vieäc thaønh laäp caùc coâng ty thaåm ñònh giaù, ñoàng thôøi môû roäng ñieàu kieän thaønh laäp doanh nghieäp thaåm ñònh khoâng chæ giôùi haïn ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc, coâng ty hôïp danh vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho caùc coâng ty coå phaàn tham gia hoaït ñoäng thaåm ñònh giaù. Chæ ñaïo Boä Taøi chính laøm ñaàu moái phoái hôïp vôùi caùc Boä Ngaønh lieân quan nhö ngaân haøng Nhaø nöôùc, Boä Keá hoaïch ñaàu tö, Toång cuïc Thoáng keâ…thoáng nhaát chuaån hoaù moät soá chæ tieâu cô baûn laøm cô sôû cho caùc Boä ngaønh ñaùnh giaù xeáp loaïi doanh nghieäp phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc ñoâí vôùi caùc loaïi hình doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá. Hieän nay vieäc ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo vaãn phaûi thöïc hieän taïi cuïc ñaêng kyù quoác gia giao dòch ñaûm baûo Boä Tö Phaùp. Nhaø nöôùc neân thaønh laäp caùc chi nhaùnh Cuïc ñaêng kyù quoác gia giao dòch baûo ñaûm thuoäc ôû tö phaùp taïi caùc ñòa phöông ñeå thuaän tieän trong vieäc ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo. UÛy ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá coù yù kieán chæ ñaïo cuï theå veà vieäc vay voán, theá chaáp,…cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng coù Hoäi ñoàng quaûn trò do UBND tænh, thaønh phoá quaûn lyù ñeå taïo ñieàu kieän cho ngaân haøng vaø doanh nghieäp trong quan heä tín duïng, baûo laõnh, theá chaáp, caàm coá. 3.3.2 Kieán nghò vôùi ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam Naâng cao hieäu quaû cuûa Trung taâm phoøng ngöøa ruûi ro cuûa NHTM nhaø nöôùc, thöôøng xuyeân cung caáp thoâng tin cho caùc chi nhaùnh veà nhöõng khaùch haøng coù quan heä vôùi nhieáu toå chöùc tín duïng, phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng töø caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc. Beân caïnh vieäc ñaùnh giaù khaùch haøng, trung taâm thoâng tin cuõng caàn cung caáp theâm veà vieäc caùc thoâng tin giaù caû thieát bò, möùc ñaàu tö ñoái vôùi caùc döï aùn cuï theå…ñeå caùc chi nhaùnh tham khaûo. Ví duï nhö ñaàu tö moät nhaø maùy xi maêng loø quay, coâng suaát 1,4 trieäu taán/naêm toång voán ñaàu tö laø bao nhieâu, thoâng tin tham khaûo giaù maùy moùc thieát bò treân thò tröôøng. Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán veà nghieäp vuï tín duïng, thaåm ñònh vaø luaät phaùp ñeå naâng cao trình ñoä cuûa caûn boä laøm coâng taùc thaåm ñònh. Ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn moät caùch ñoàng boä, phuø hôïp vôùi thöïc teá, giaûm vieäc chænh söûa, thay ñoåi thöôøng xuyeân. Söûa ñoåi quyeát ñònh moät soá quy ñònh, chæ tieâu veà thi ñua, veà xeáp loaïi chi nhaùnh cho phuø hôïp vôùi thöïc teá. Chaúng haïn neân ñöa theâm caùc chæ tieâu ñònh tính nhö khaùch haøng ñaõ aùp duïng tieâu chuaån quaûn lyù ISO hay ñöôïc chöùng nhaän laø haøng Vieät Nam chaát löôïng cao. Ban haønh caùc höôùng daãn kòp thôøi caùc chuû tröông, chính saùch cuûa chính phuû vaø NHNN cho caùc chi nhaùnh. Ngaân haøng caàn sôùm coù nhöõng qui ñònh raøng buoäc caùc khaùch haøng coù nhu caàu vay voán baèng ngoaïi teä ñeå söû duïng muïc ñích nhaäp khaåu haøng hoaù, thieát bò maùy moùc nhö caàn phaûi coù nhöõng giaáy tôø chöùng minh muïc ñích söû duïng voán, chaúng haïn caùc hôïp ñoàng tín duïng cuûa ngöôøi vay vôùi ñoái taùc ôû nöôùc ngoaøi neáu coù ghi ñieàu khoaûn ngöôøi vay phaûi chi traû cho phía ñoái taùc baèng ngoaïi teä thì môùi cho vay. Coù nhö theá thì môùi traùnh ñöôïc tröôøng hôïp khaùch haøng lôïi duïng vay ngoaïi teä xong roài baùn ngay cho ngaân haøng ñeå höôûng cheânh leäch laõi suaát. Neân thaønh laäp baûo hieåm ruûi ro tín duïng: hieän nay NHNN Vieät Nam ñaõ cho thaønh laäp toå chöùc baûo hieåm tieàn gôûi vaø toå chöùc naøy hoaït ñoäng khaù hieäu quaû. Tuy nhieân vieäc baûo hieåm tieàn vay hieän vaãn döïa vaøo caùc quyõ döï phoøng ruûi ro cuûa caùc ngaân haøng. Khi coù quyõ naøy taïi caùc ngaân haøng thì ngaân haøng phaûi giaûm laõi kinh doanh vaø thaäm chí maát voán kinh doanh khi quyõ döï phoøng khoâng ñuû buø ñaép.Vì vaäy vieäc thaønh laäp baûo hieåm ruûi ro laø caàn thieát. Muoán theá, tröôùc heát NHNN caàn phaûi ban haønh vaên baûn höôùng daãn cuï theå veà vieäc thöïc hieän baûo hieåm ruûi ro tín duïng, ñeå caùc coâng ty baûo hieåm coù theå ñaûm nhaän vai troø laø toå chöùc baûo hieåm ruûi ro tín duïng cho caùc NHTM hoaëc NHNN 3.3.3 Kieán nghò vôùi Sacombank: 3.3.3.1 Naâng cao trình ñoä quaûn lyù ñieàu haønh ôû ngaân haøng: Xaây döïng chieán löôïc quan heä khaùch haøng hieäu quaû: Ngaân haøng neân coù chöông trình, chieán löôïc phaùt trieån khaùch haøng cuï theå döïa treân cô sôû hoaït ñoäng kinh doanh, ngaønh ngheà, chöông trình hoã trôï khuyeán khích cuûa nhaø nöôùc, khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng, khaùch haøng quen, truyeàn thoáng hay chæ môùi quan heä laàn ñaàu. Xaây döïng chöông trình thu huùt voán daøi haïn, voán tieát kieäm cuûa ngöôøi daân moät caùch hieäu quaû hôn ñeå naâng cao tính oån ñònh cuûa nguoàn voán cho vay nhö: ña daïng hoaù caùc hình thöùc tieát kieäm vôùi laõi suaát phuø hôïp, haáp daãn ngöôøi gôûi baèng caùc chöông trình soå tieát kieäm, phong caùch phuïc vuï nieàm nôû, aân caàn, lòch söï, nhanh choùng, hieäu quaû… Ña daïng hoaù hoaït ñoäng ngaân haøng ñeå phaân taùn ruûi ro, naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng dòch vuï, thanh toaùn, ñaåy maïnh cho vay caùc doanh nghieäp laøm aên hieäu quaû… 3.3.3.2 Thöïc hieän ñaày ñuû nghieâm tuùc quy cheá, quy trình cho vay. Quy trình cho vay cuûa Ngaân haøng khaù chaët cheõ, cuï theå nhöng hieän nay moät soá thuû tuïc, quy trình, quy cheá cho vay bò vi phaïm. Ban laõnh ñaïo caàn coù bieän phaùp cöùng raén, xöû phaït nghieâm minh caùc tröôøng hôïp vi phaïm ñeå nhanh choùng chaám döùt tình traïng naøy. Caàn baùm saùt caùc cô cheá veà tín duïng va ønhöõng vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan, ñoàng thôøi trieån khai nghieâm chænh caùc yù kieán chæ ñaïo ñieàu haønh cuûa Sacombank, traùnh nhöõng ruûi ro tín duïng do nguyeân nhaân chuû quan gaây ra. 3.3.3.3 Naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh tín duïng. Ngaân haøng neân chuù yù ñeán chaát löôïng tín duïng hôn laø chaïy theo con soá chæ tieâu tröôùc maét. Muoán naâng cao chaát löôïng tín duïng thì khaâu thaåm ñònh, phaân tích khaùch haøng phaûi cho toát vì thaåm ñònh laø khaâu quan troïng ñeå giuùp Ngaân haøng ñöa ra caùc quyeát ñònh tín duïng ñöôïc chính xaùc, töø ñoù naâng cao ñöôïc chaát löôïng cuûa khoaûn vay, haïn cheá nôï quaù haïn phaùt sinh, ñaûm baûo hieäu quaû tín duïng ñöôïc vöõng chaéc. Ñeå naâng cao trình ñoä thaåm ñònh, Ngaân haøng neân löu yù söû duïng caùc phaàn meàm phaân tích hieän ñaïi ñeå ñaùnh giaù döï aùn moät caùch chính xaùc, hieäu quaû. Beân caïnh ñoù ngaân haøng caàn quan taâm hôn nöõa khaâu cung caáp thoâng tin tín duïng cho nhaân vieân, naâng cao chaát löôïng ñaùnh giaù khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng. 3.3.3.4 Quaûn lyù vaø xöû lí nôï kòp thôøi: Ñònh kyø haïn nôï phuø hôïp Tích cöïc ñoân ñoác thu hoài nôï vaø laõi vay ñeán haïn Phaùt hieän sôùm caùc khoaûn vay coù vaán ñeà ñeå giaûi quyeát kòp thôøi Tích cöïc xöû lyù caùc khoaûn vay coù vaán ñeà: toå chöùc phaân tích nôï quaù haïn, thöïc hieän caùc bieän phaùp xöû lyù nôï phuø hôïp…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docrui ro tin dung tai Sacombank.doc
Luận văn liên quan