Đề tài Quy trình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNo&PTNT Việt Nam: 1. Quá trình hình thành của NHNo&PTNT Việt Nam: NHNo&PTNT Việt Nam được thành lập theo quyết định số 400/CT ngày 14/11/1990 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi đầu tiên là Ngân Hàng Nông Nghiệp Việt Nam nhưng để phù hợp với họat động thực tế của hệ thống Ngân hàng là phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi cả nước nên đến ngày 15/10/1996 Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - gọi tắt là Ngân Hàng Nông Nghiệp, viết tắt NHNo - theo quyết định số 280/QĐ – NH 5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền kí quyết định tại văn bản số 3329/ĐMDN ngày 11/07/1996. NHNo&PTNT Việt Nam được tổ chức theo mô hình Tổng công ty 90, họat động theo Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Bank For Agriculture And Rural Development, viết tắt là VBA&RD, website: www.vbard.com. Trụ sở chính: số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 8313733 – 8313710 FAX: (84.4) 8313717 – 8313719 Vốn điều lệ: 3770 tỷ đồng. NHNo&PTNT Việt Nam là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ CBNV, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Đến cuối năm 2003, vốn tự có là 5200 tỷ. Tổng tài sản có trên 120 nghìn tỷ VND. Văn phòng đại diện miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Trung tại Đà Nẵng và hơn 1.800 chi nhánh ơ’tất cả các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã và khu vực liên xã mạng lưới kinh doanh rộng khắp đất nước, đội ngũ CBNV hơn 28.000 người. NHNo&PTNT Việt Nam là Ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. NHNo&PTNT Việt Nam là ngân hàng đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 dự án Hiện Đại hoá hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và đang tích cực triển khai giai đoạn 2 của dự án này. Hiện Ngân hàng đã kết nối mạng vi tính từ Trụ sở chính đến hầu hết các chi nhánh trong toàn quốc; và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ thanh toán quốc tế qua SWIFT. Đến nay, Ngân hàng hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến,tiện ích cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. NHNo&PTNT Việt Nam là một trong số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với trên 800 ngân hàng đại lý tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến cuối năm 2003. Là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nông thôn Quốc tế (CICA) và Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 và năm 2004, Hội nghị Tín Dụng Nông nghiệp Quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA về thủy sản năm 2002. NHNo&PTNT là Ngân hàng đầu tại Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển khai các dự án nước ngoài, đặc biệt là các dự án WB, ADB, AFD. Đến cuối năm 2002 đã tiếp nhận và quản lý có hiệu quả 62 dự án với tổng số vốn 2097 triệu USD. Với vị thế là Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng đã nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước. Cụ thể: tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2003 là 132.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam, tổng dư nợ 118.000 tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, ngày 07/05/2004 Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 226/2003/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu thi đua cao quí “ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới “ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vì đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 2783 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy trình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t Nam, toång dö nôï 118.000 tyû ñoàng. Vôùi nhöõng thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc, ngaøy 07/05/2004 Chuû tòch nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam ñaõ kyù quyeát ñònh soá 226/2003/QÑ-CTN phong taëng danh hieäu thi ñua cao quí “ Anh huøng Lao ñoäng thôøi kyø ñoåi môùi “ cho Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam vì ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp ñaëc bieät xuaát saéc trong söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät Nam Xaõ Hoäi Chuû Nghóa. 2. Quaù trình phaùt trieån cuûa NHNo&PTNT VieätNam: 2.1. Maïng löôùi hoaït ñoäng: Truï sôû chính taïi Haø Noäi. 2 vaên phoøng ñaïi dieän taïi Ñaø Naüng vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh. 4 coâng ty chuyeân doanh: Coâng ty Cho thueâ Taøi chính I taïi Haø Noäi, Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, coâng ty kinh doanh vaøng baïc ñaù quyù taïi Haø Noäi, coâng ty TNHH Chöùng khoaùn. 90 sôû giao dòch, chi nhaùnh ñôn vò thaønh vieân. 1526 chi nhaùnh tröïc thuoäc boá trí roäng khaép ñaát nöôùc töø ñoâ thò ñeán noâng thoân vôùi 2.3 vaïn coâng nhaân vieân. 2.2. Saûn phaåm dòch vuï: Bieåu phí. Taøi khoûan, kyø phieáu, tín duïng. Baûo laõnh. Cho thueâ taøi chính. Chieát khaáu, chöùng töø, thanh toaùn quoác teá. Kinh doanh chöùng khoaùn. Phaùt haønh vaø thanh toaùn theû tín duïng, theû ghi nôï. Kinh doanh ngoaïi teä. In – thöông maïi. 2.3 Ñònh höôùng phaùt trieån: Vôùi phöông chaâm vì söï thònh vöôïng vaø phaùt trieån beàn vöõng cuûa khaùch haøng vaø ngaân haøng, muïc tieâu cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam laø tieáp tuïc giöõ vöõng vò trí Ngaân haøng Thöông maïi haøng ñaàu Vieät Nam tieân tieán trong khu vöïc vaø coù uy tín cao treân tröôøng Quoác teá. NHNo&PTNT Vieät Nam kieân trì vôùi ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån laø: Tieáp tuïc trieån khai maïnh meõ ñeà aùn taùi cô caáu. Kieän toaøn moät böôùc veà toå chöùc boä maùy vaø caùn boä theo höùông: giaûm caàu caáp trung gian, caûi caùch khaâu keá toaùn, naâng cao chaát löôïng caùn boä tham möu taïi Truï sôû chính, taäp trung ñaøo taïo laïi tay ngheà cho ñoäi nguõ CBNV, ñaåy nhanh öùng duïng coâng ngheä tin hoïc, taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä, raø soaùt, boå sung quy cheá ñieàu haønh ôû caùc caáp ngaân haøng vöøa ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng quy trình taùc nghieäp, vöøa xaùc ñònh roõ coâng vieäc vaø traùch nhieäm cuûa moãi caùn boä, nhaân vieân. Taêng cöôøng hôïp taùc, tranh thuû toái ña söï hoã trôï veà taøi chính, kyõ thuaät, coâng ngheä tieân tieán cuûa caùc nöôùc, caùc toå chöùc taøi chính – ngaân haøng quoác teá ñaûm baûo hoaït ñoäng ñaït hieäu quaû cao, oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng. Giai ñoaïn 2002-2005 phaán ñaáu hoaøn thaønh vieäc taïo laäp nhöõng tieàn ñeà quan troïng cho söï phaùt trieån cuûa caùc naêm tieáp theo. Ñeán naêm 2005, phaán ñaáu taêng toång nguoàn voán töø 25-28%/naêm, toång dö nôï töø 20-25%/naêm. Trong ñoù tyû troïng tín duïng trung daøi haïn toái ña chieám 45% toång dö nôï. Treân côû sôû caân ñoái nguoàn voán cho pheùp, nôï quaù haïn döôùi 1% toång dö nôï, lôïi nhuaän toái thieåu taêng 10%. Coi troïng coäng taùc huy ñoäng voán, ñaëc bieät nguoàn voán huy ñoäng töø daân cö, nguoàn voán trung vaø daøi haïn ñeå taïo theá oån ñònh. Ñoàng thôøi ñaåy maïnh quan heä ñoái ngoaïi nhaèm thu huùt nguoàn voán uûy thaùc ñaàu tö, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Chuù troïng ñaàu tö theo höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Coi troïng öùng duïng tin hoïc vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng. Taäp trung ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä. Thöïc hieän ña daïng hoaù caùc saûn phaåm tín duïng vaø dòch vuï ngaân haøng cuõng nhö caùc ñoái töôïng khaùch haøng ñeå naâng cao tyû troïng thu thaäp töø dòch vuï. Taäp trung naâng cao chaát löôïng tín duïng, coù chính saùch thích hôïp nhaèm ngaên chaën ruûi ro tín duïng. Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính thoâng qua thöïc hieän cô cheá laõi suaát thöïc döông vaø thöïc hieän chæ huy laõi suaát taäp trung taïi Truï sôû chính. Áp dụng lãi suất huy động và cho vay tại các vùng có cạnh tranh cao. Kiện toàn cơ chế khoán tài chính đến từng người lao động 2.4. Moâ hình toå chöùc: II. NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN VIEÄT NAM CHI NHAÙNH 4: 1. Quùa trình thaønh laäp vaø phaùt trieån: NHNo&PTNT chi nhaùnh 4 ñöôïc thaønh laäp ngaøy 24/11/2004 theo quyeát ñònh soá: 422/QÑ/HÑQT-TCCB cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam. Giaáy pheùp ñoùng truù soá: 33/UB-GP ngaøy 18/02/2005 cuûa Chuû tòch UBND TP.Hoà Chí Minh. Ñaây laø chi nhaùnh caáp I tröïc thuoäc NHNo&PTNT Vieät Nam.Heä thoáng maïng löôùi cuûa Ngaân haøng goàm 2 phoøng giao dòch: 398 Leâ Hoàng Phong, phöôøng 1, quaän 10; 175 Toâ Hieán Thaønh, phöôøng 13, quaän 10. Töø khi Ngaân haøng thaønh laäp ñaõ ñöôïc toå chöùc thöïc hieän vôùi caùc nghieäp vuï truyeàn thoáng vaø nay ñuû caùc nghieäp vuï Ngaân haøng Quoác teá. Tuy môùi thaønh laäp nhöng maáy naêm qua NHNo&PTNT - Chi nhaùnh 4 ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï cuûa mình vôùi soá löôïng khaùch haøng ngaøy caøng ñoâng vaø dö nôï oån ñònh. * Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa NHNo&PTNT: Thöïc hieän phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin trong boái caûnh nhu caàu raát caáp baùch veà coâng ngheä, keá hoaïch trieån khai caùc öùng duïng tin hoïc trong caùc nghieäp vuï vaø dòch vuï Ngaân haøng. Cuûng coá, chaán chænh vaø cô caáu laïi hoaït ñoäng Ngaân haøng, ñaûm baûo phuïc vuï coù hieäu quaû, naâng cao khaû naêng caïnh tranh caû naêng löïc taøi chính, trình ñoä coâng ngheä vaø naêng löïc quaûn lyù cuûa toaøn heä thoáng . Ñaøo taïo kyõ naêng nghieäp vuï, öùng duïng coâng ngheä môùi cho taát caû caùn boä, nhaân vieân Ngaân haøng trong taát caû caùc lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh, dòch vuï vaø saûn phaåm môùi vôùi nhöõng noäi dung thieát thöïc, phoå caäp, hieän ñaïi. Ñaøo taïo naâng cao trình ñoä ngheà nghieäp vaø kieán thöùc khoa hoïc Ngaân haøng. Töøng böôùc xaây döïng löïc löôïng caùn boä ñaàu ñaøn coù trình ñoä chuyeân saâu trong hoaït ñoäng Ngaân haøng. Caäp nhaäp kieán thöùc boå trôï cho caùn boä, nhaân vieân trong Ngaân haøng nhö: Luaät phaùp, ngoaïi ngöõ, marketing, kinh teá kyõ thuaät chuyeân ngaønh vaø caùc thoâng tin kinh teá caàn thieát. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù Tín duïng, chaám döùt tình traïng gia haïn, ñònh kyø haïn nôï tuøy tieän nhaèm che giaáu nôï quaù haïn Ña daïng hoaù caùc hình thöùc huy ñoäng voán , taêng cöôøng quaûng caùo tieáp thò ñeå thu huùt tieàn gôûi töø daân cö vaø caùc toå chöùc kinh teá. 2. Cơ cấu tổ chức: 2.1. Ñòa chæ truï sôû: Ñòa chæ: 192 - 194 Khaùnh Hoäi,phöôøng 6, quaän 4, thaønh phoá Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi: (08) 9412886 Fax: (08) 9408478 Ñòa chæ thö ñieän töû: nhnongnghiep4@hcmpt.vn 2.2. Phaân coâng nhieäm vuï trong Ban Giaùm ñoác: Ban giaùm ñoác hieän coù 3 ngöôøi, coù vaên baûn phaân coâng nhieäm vuï roõ raøng cho caùc thaønh vieân. Giaùm ñoác phuï traùch chung, caùc lónh vöïc laõi suaát, taøi chính, kieåm tra noäi boä. 1 phoù Giaùm ñoác thöôøng tröïc phuï traùch phoøng Keá Toaùn – Ngaân quyõ, phoøng Haønh chính Nhaân sö. 1 phoù Giaùm ñoác phuï traùch phoøng Tín duïng – Thanh toaùn Quoác teá. 2.3. Chöùc naêng caùc boä phaän: * Boä phaän Keá toùan – Ngaân quyõ: Tröïc tieáp haïch toùan keá toaùn, haïch toaùn thoáng keâ vaø thanh toaùn theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, NHNo&PTNT Vieät Nam. Xaây döïng chæ tieâu keá hoïach taøi chính, quyeát toaùn keá hoïach thu, chi taùi chính, quyõ tieàn löông. Toång hôïp, löu tröõ hoà sô taøi lieäu veà haïch toaùn, keá toaùn, quyeát toaùn vaø baùo caùo theo quy ñònh. Thöïc hieän nghieäp vuï thanh toaùn trong vaø ngoaøi nöôùc. Quaûn lyù, söû duïng thieát bò thoâng tin, ñieän toaùn phuïc vuï nghieäp vuï kinh doanh theo quy ñònh cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam. * Boä phaän Tín duïng – Thanh toaùn quoác teá: - Boä phaän Tín duïng: + Cho vay ngaén haïn, trung haïn baèng VNÑ vaø ngoaïi teä ñoái vôùi moïi thaønh phaàn kinh teá. + Chieát khaáu caùc chöùng töø coù giaù. + Cho vay taøi trôï theo chöông trình, döï aùn vaø keá hoaïch cuûa Chính phuû. + Thöïc hieän baûo laõnh Ngaân haøng: baûo laõnh, ñoàng baûo laõnh, baûo laõnh döï thaàu, baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng, baûo laõnh thanh toaùn, baûo laõnh ñoái öùng. - Boä phaän thanh toaùn quoác teá: Thöïc hieän caùc nghieäp vuï kinh doanh ñoái ngoaïi nhö: thanh toaùn L/C nhaäp, L/C xuaát, thu hoä, chi hoä, mua baùn thu ñoåi ngoaïi teä theo tyû giaù quy ñònh haèng ngaøy, chuyeån tieån kieàu hoái, thanh toaùn seùc du lòch ... * Boä phaän Haønh chính Nhaân söï: Xaây döïng coâng trình coâng taùc haèng thaùng, quyù cuûa Ngaân haøng. Tröïc tieáp quaûn lyù con daáu cuûa Ngaân haøng, thöïc hieän coâng taùc haønh chính, vaên thö, leã taân, phöông tieän giao thoâng, baûo veä, y teá… cuûa hoäi sôû vaø caùc chi nhaùnh cuûa Ngaân haøng. Ñaàu moái trong vieäc chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, vaên hoùa, tinh thaàn, thaêm hoûi, oám ñau, hieáu hyû cho caùn boä, nhaân vieân. Tröïc tieáp quaûn lyù hoà sô caùn boä vaø thöïc hieän coâng taùc quy hoaïch caùn boä, ñeà xuaát cöû caùn boä, nhaân vieân coâng taùc, hoïc taäp trong vaø ngoaøi nöôùc. Thöïc hieän coâng taùc thi ñua khen thöôûng. * Boä phaän thaåm ñònh: Phuïc vuï cho vieäc ra quyeát ñònh cho vay. Ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä tin caäy cuûa döï aùn ñaàu tö maø khaùch haøng ñaõ laäp vaø noäp cho ngaân haøng khi laøm thuû tuïc vay voán. Phaân tích vaø ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä ruûi ro cuûa döï aùn khi quyeát ñònh cho vay. * Boä phaän Kieåm soaùt: Kieåm tra coâng taùc ñieàu haønh cuûa Ngaân haøng vaø vieäc chaáp haønh quy trình nghieäp vuï kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam. Kieåm tra ñoä chính xaùc cuûa baùo caùo taøi chính, baùo caùo caân ñoái keá toaùn, vieäc tuaân thuû caùc nguyeân taéc, cheá ñoä veà keá toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø cuûa ngaøng Ngaân haøng. Baùo caùo Toång Giaùm ñoác NHNo&PTNT Vieät Nam, Giaùm ñoác chi nhaùnh keát quaû kieåm tra vaø ñeà xuaát bieän phaùp xöû lyù, khaéc phuïc khuyeát ñieåm, toàn taïi. * Boä phaän Nguoàn voán vaø Keá hoaïch Toång hôïp (KHTH): Phoøng Nguoàn voán - KHTH coù nhieäm vuï nghieân cöùu xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng, phaân loaïi khaùch haøng vaø ñeà xuaát caùc chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi töøng loaïi khaùch haøng ñeå coù keá hoaïch huy ñoäng voán hôïp lyù. Ngoaøi ra, phoøng Nguoàn voán - KHTH coøn coù nhieäm vuï phaân boå nguoàn voán do caáp treân roùt veà. Moâ hình toå chöùc: Phoøng Kieåm soaùt Phoøng Tín duïng- Thanh toaùn Quoác teá Phoøng Haønh chính- Nhaân söï Phoøng Thaåm ñònh Phoøng Keá toaùn – Ngaân quyõ Phoøng Nguoàn voán - KHTH Phoù Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoác GIAÙM ÑOÁC 3. Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng chuû yeáu: -Nhaän tieàn göûi baèng VNÑ, ngoaïi teä vaø vaøng cuûa taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc vôùi nhieàu kyø haïn thích hôïp vaø laõi suaát haáp daãn. - Nhaän voán uyû thaùc vaø taøi trôï caùc döï aùn ñaàu tö. - Thöïc hieän nghieäp vuï chuyeån tieàn nhanh trong vaø ngoaøi nöôùc. - Cho vay ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn baèng VNÑ, ngoaïi teä vaø vaøng ñeå phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï, phaùt trieån cô sôû haï taàng, du hoïc… - Cho vay taøi trôï xuaát nhaäp khaåu: Thöïc hieän caùc nghieäp vuï baûo laõnh Ngaân haøng ñoái vôùi toå chöùc vaø caù nhaân trong nöôùc. - Thöïc hieän ñoàng taøi trôï caùc döï aùn coù quy moâ lôùn. - Thöïc hieän dòch vuï theû ATM, theû Tín duïng noäi ñòa, dòch vuï Kieàu hoái vaø chuyeån tieàn nhanh Western Union. - Dòch vuï thanh toaùn hoä tieàn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi; chi traû tieàn löông cho caùn boä coâng nhaân vieân qua taøi khoaûn söû duïng theû ATM, mua baùn, thu ñoåi ngoaïi teä, dòch vuï moâi giôùi mua baùn nhaø, xe oâ toâ, caùc haøng hoaù coù giaù trò cao. - Dòch vuï tö vaán qua ñieän thoaïi PhoneBanking. III. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG TAÏI NGAÂN HAØNG: Baûng 1: Tình hình huy ñoäng voán vaø söû duïng voán ( dö nôï cho vay) giai ñoïan naêm 2004 – 2005 Ñôn vò tính: trieäu VNÑ Chæ tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 So saùnh naêm 2005/2004 So saùnh naêm 2006/2005 Cheânh leäch taêng Tình hình taêng Cheânh leäch taêng Tình hình taêng Toång nguoàn voán huy ñoäng 243,148 444,550 655,055 201,402 82,83% 210,505 47,3% Toång dö nôï cho vay 129,123 282,733 478,313 153,610 118,96% 195,580 69,1% Trieäu ñoàng Bieåu ñoà 1: Tình hình huy ñoäng voán vaø söû duïng voán giai ñoaïn naêm 2004 – 2006 Qua bieåu ñoà 1, ta thaáy tình hình huy ñoäng voán vaø söû duïng voán cuûa Ngaân haøng qua caùc naêm ñeàu taêng leân ñaùng keå nhöng toác ñoä taêng tröôûng ôû naêm 2006 co söï giaûm nheï (47,3% < 82,83%, 69,1% < 118,96%) do chính saùch thaét chaët tieàn teä cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc neân ñaõ aûnh höôûng ñeán coâng taùc huy ñoäng voán cuûa Ngaân haøng thöông maïi. Baûng 2: Tình hình dö nôï cho vay giai ñoaïn naêm 2004 – 2005: ÑÔN VÒ TÍNH: TRIEÄU VNÑ Chæ tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 Cho vay ngaén haïn 56,197 142,859 291,008 Cho vay trung vaø daøi haïn 72,926 139,874 187,305 Toång dö nôï quy ñoåi 129,123 282,733 478,313 TIREÄU ÑOÀNG Bieåu ñoà 2: tình hình dö nôï cho vay giai ñoaïn naêm 2004 – 2006 Qua bieåu ñoà 2, cho thaáy tình cho vay ngaén haïn, trung vaø daøi haïn cuûa Ngaân haøng taêng tröôûng oån ñònh qua caùc naêm. Maët khaùc, rieâng naêm 2005, 2006 ta thaáy soá löôïng cho vay ngaén haïn cuûa Ngaân haøng luoân cao hôn soá löôïng cho vay trung vaø daøi haïn. Ñieàu ñoù chöùng toû Ngaân haøng ñaõ noå löïc raát nhieàu trong vieäc tieáp thò vaø tieáp caän nhu caàu voán löu ñoäng voán dó raát lôùn trong neàn kinh teá ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì nguoàn voán boå sung ngaén haïn cho hoaït ñoäng thanh toaùn trong doanh nghieäp laø raát caàn thieát. Baûng 3: Tình hình voán huy ñoäng theo kyø haïn giai ñoaïn 2004 - 2006 Ñôn vò tính: Trieäu ñoàng NAÊM 2004 2005 2006 TG KHOÂNG KYØ HAÏN 17.426 110.247 42.474 TG NGAÉN HAÏN 114.284 165.738 221.130 TG TRUNG VAØ DAØI HAÏN 111.438 168.565 391.451 TOÅNG VOÁN HUY ÑOÄNG 243.148 444.550 655.055 Bieåu ñoà 3: Tình hình huy ñoäng voán theo kyø haïn giai ñoaïn 2004 -2006 Qua bieåu ñoà 3, ta thaáy tình hình huy ñoäng voán qua caùc naêm ngaøy caøng taêng vôùi toác ñoä cao. Naêm 2006 voán huy ñoäng taêng 2.7 laàn so vôùi naêm 2004 (töø 243,148 trieäu ñoàng ñeán 655,055 trieäu ñoàng) nhöng naêm 2006 taêng chaäm hôn naêm 2005(2006/2005: 47,35%; 2005/2004: 82.83%) do NHNo CN4 môùi thaønh laäp vaøo thaùng 11/2004 neân tình hình huy ñoäng voán naêm 2004 khaù thaáp so vôùi naêm 2005. Tuy nhieân nhìn chung tình hình huy ñoäng voán nhö vaäy laø khaù oån ñònh vaø coù xu höôùng phaùt trieån toát. Ñaëc bieät, naêm 2006 coù söï thay ñoåi lôùn veà cô caáu nguoàn voán huy ñoäng, nguoàn voán khoâng kyø haïn giaûm nhieàu so vôùi naêm 2005 (2006: 42,474 trieäu ñoàng so vôùi 2005: 110,247 trieäu ñoàng). Trong khi ñoù nguoàn voán trung vaø daøi haïn laïi taêng leân khaù cao (2006: 391,451 trieäu ñoàng so vôùi 2005: 168,565 trieäu ñoàng), cho thaáy ngaân haøng taêng cöôøng nguoàn voán trung vaø daøi haïn ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng. Ñaây cuõng laø keát quaû taát yeáu do tình hình caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. Baûng 4: Tình hình dö nôï tín duïng theo tieàn teä giai ñoaïn 2004 – 2006. ÑÔN VÒ TÍNH: TRIEÄU ÑOÀNG. NAÊM 2004 2005 2006 DÖ NÔÏ BAÈNG VNÑ 117.542 276.255 450.048 DÖ NÔÏ BAÈNG NGOAÏI TEÄ VAØ VAØNG 11.581 6.478 28.286 TOÅNG DÖ NÔÏ CHO VAY 129.123 282.733 478.334 Qua bieåu ñoà ta thaáy toång dö nôï cho vay baèng VNÑ vaøo cuoái naêm 2006 ñaït 450,048 trieäu ñoàng, taêng 62,91% so vôùi 2005, dö nôï baèng ngoaïi teä quy ñoåi laø 28,286 trieäu ñoàng, taêng 336,65% so vôùi 2005. Toång dö nôï cho vay cuõng taêng ñeàu qua caùc naêm nhöng tình hình cho vay noäi teä vaãn giöõ vai troø chuû ñaïo. Tuy nhieân ôû nam 2006, tình hình cho vay ngoaïi teä taêng nhanh hôn cho vay noäi teä. Ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng söû duïng voán cuûa ngaân haøng coù khuynh höôùng taêng maïnh baèng ñoàng ngoaïi teä. NHNo CN4 luoân laø ñôn vò maïnh trong coâng taùc thanh toaùn, chuyeån ñoåi tieàn, huy ñoäng voán, thu chi hoä, maø ñaëc bieät laø hoaït ñoäng cho vay dieãn ra raát soâi ñoäng, nhieàu khaùch haøng môùi ñaët quan heä tín duïng. Naêm 2006 vöøa qua, vieäc chuyeån ñoåi ngoaïi teä, chuyeån tieàn trong nöôùc vaø ra nöôùc ngoaøi ñaõ thu huùt ñöôïc moät löôïng ngoaïi teä lôùn trong vieäc cho vay thanh toaùn caùc hôïp ñoàng L/C. MOÄT SOÁ LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN VEÀ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG: Khaùi nieäm tín duïng: Tín duïng laø moät quan heä giao dòch giöõa hai chuû theå, trong ñoù moät beân chuyeån giao tieàn hoaëc taøi saûn cho beân kia ñöôïc söû duïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh, ñoàng thôøi beân nhaän tieàn hoaëc taøi saûn cam keát hoaøn traû theo thôøi haïn thoaû thuaän. Quan heä tín duïng coù theå dieãn taû theo moâ hình: Giaù trò tín duïng Ngöôøi cho vay Ngöôøi ñi vay Giaù trò tín duïng + laõi Söï ra ñôøiø vaø phaùt trieån cuûa tín duïng: Tín duïng ra ñôøi raát sôùm gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát haøng hoaù. Chính söï phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi vaø söï xuaát hieän cuûa cheá ñoä tö höõu tö nhaân veà tö lieäu saûn xuaát ñaõ ñaët neàn moùng cho söï ra ñôøi cuûa tín duïng. Trong thôøi kyø coå ñaïi, ñieàu kieän saûn xuaát raát keùm, phuï thuoäc nhieàu vaøo ñieàu kieän thieân nhieân cuøng vôùi gaùnh naëng söu theá vaø caùc teä naïn xaõ hoäi. Nhöõng ngöôøi saûn xuaát nhoû ñoâi khi phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng ruûi ro baát khaû khaùng trong ñôøi soáng, baét buoäc hoï phaûi ñi vay ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên nhaèm ñaûm baûo saûn xuaát. Trong khi ñoù, cuûa caûi tieàn baïc coù xu höôùng taäp trung vaøo moät nhoùm ngöôøi. Chính söï phaân coâng naøy ñaõ cho ra ñôøi tín duïng naëng laõi. Trong neàn kinh teá hieän nay, moïi vaän haønh kinh teá ñieàu ñöôïc tieàn teä hoùa. Do vaäy moïi chuû theå ñeàu phaûi töï tìm kieám nguoàn voán ñeå thoõa maõn nhu caàu cuûa mình vaø töï chuû trong vieäc söû duïng nguoàn voán ñoù. Tuy nhieân khoâng phaûi luùc naøo nhu caàu veà voán tieàn teä cuõng ñöôïc ñaùp öùng ñaày ñuû, coù nôi thì thöøa voán coù nôi thì thieáu voán. Söï thöøa thieáu voán naøy coù khi taïm thôøi coù khi laâu daøi, nôi thöøa voán thì tìm caùch söû duïng nguoàn voán cuûa mình sao cho coù lôïi nhaát, coøn nôi thieáu voán thì tìm caùch sao cho buø ñaép söï thieáu huït cuûa mình vôùi chi phí thaáp nhaát. Ñieàu naøy coù nghóa laø nhu caàu giao löu voán xuaát hieän. Nhu caàu xuaát hieän töø hai phía: phía nhöõng ngöôøi caàn voán vaø phía nhöõng ngöôøi coù voán. Coù theå noùi raèng söï caàn thieát toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa tín duïng trong neàn kinh teá thò tröôøng laø moät yeáu toá khaùch quan. Ñeán nay quan heä tín duïng ngaøy caøng ñöôïc môû roäng vaø phaùt trieån caû veà soá löôïng laãn qui moâ ñaõ taïo neân tín duïng Ngaân haøng vôùi söï hình thaønh laø tín duïng thöông maïi. Vaø ngaøy nay tín duïng ngaân haøng ñaõ trôû thaønh nhaân toá quan troïng khoâng theå thieáu ñöôïc trong neàn kinh teá. 3. Baûn chaát cuûa tín duïng: Tín duïng laø hình thöùc vaän ñoäng voán, tieàn teä giöõa ngöôøi ñi vay vaø ngöôøi cho vay. Noù laø quan heä tieàn teä coù hoaøn traû laïi caû voán vaø keøm theo khoaûn lôïi töùc do vieäc söû duïng voán cuûa ngöôøi khaùc. Lôïi töùc laø giaù caû cuûa voán cho vay, vôùi tö caùch laø giaù caû möùc lôïi töùc leân xuoáng phuï thuoäc quan heä cung caàu tieàn teä ñi vay vaø cho vay. Thoâng thöôøng möùc lôïi töùc cho vay phaûi lôùn hôn möùc lôïi tieàn gôûi vaø thöôøng lôùn hôn möùc laïm phaùt. Qua ñònh nghóa veà tín duïng cho thaáy trong quan heä tín duïng ngöôøi cho vay chæ nhöôïng laïi quyeàn söû duïng voán cho ngöôøi ñi vay trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Tuy nhieân, ngöôøi ñi vay khoâng coù quyeàn sôû höõu soá voán aáy neân phaûi hoaøn traû laïi cho ngöôøi cho vay khi ñeán thôøi haïn ñaõ thoõa thuaän. Söï hoaøn traû naøy khoâng chæ laø söï baûo toàn veà maët giaù trò maø voán tín duïng coøn ñöôïc taêng theâm döôùi hình thöùc lôïi töùc. Ôû ñaây, quaù trình vaän ñoäng mang tính chaát hoaøn traû cuûa tín duïng laø bieåu hieän ñaëc tröng nhaát veà söï khaùc bieät giöõa moái quan heä tín duïng vaø caùc moái quan heä kinh te khaùc. Toùm laïi, quan heä tín duïng ñaõ toàn taïi vaø phaùt trieån qua nhieàu hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi. Tuy nhieân duø vaän ñoäng ôû phöông thöùc saûn xuaát naøo, ñoái töôïng vay möôïn laø haøng hoaù hay tieàn teä thì tín duïng cuõng mang caùc ñaëc tröng cô baûn sau: Taøi saûn giao dòch trong quan heä tín duïng ngaân haøng bao goàm 2 hình thöùc laø cho vay vaø cho thueâ. Xuaát phaùt töø nguyeân taéc hoaøn traû, vì vaäy ngöôøi cho vay khi chuyeån giao taøi saûn cho ngöôøi ñi vay söû duïng phaûi coù cô sôû ñeå tin raèng ngöôøi ñi vay seõ traû ñuùng haïn. Giaù trò hoaøn traû thoâng thöôøng phaûi lôùn hôn giaù trò luùc cho vay. Trong quan heä tín duïng ngaân haøng tieàn vay ñöôïc caáp treân cô sôû hoaøn traû voâ ñieàu kieän. Chöùc naêng vaø vai troø cuûa tín duïng: Chöùc naêng cuûa tín duïng: Trong neàn kinh teá haøng hoaù, tín duïng thöïc hieän caùc chöùc naêng cô baûn sau: Taäp trung vaø phaân phoái laïi tieàn teä treân cô sôû coù hoaøn traû: Ñaây laø chöùc naêng cô baûn nhaát cuûa tín duïng, nhôø chöùc naêng naøy maø caùc nguoàn voán tieàn teä trong xaõ hoäi ñöôïc ñieàu hoaø töø nôi “thöøa” sang nôi “thieáu” ñeå söû duïng nhaèm phaùt trieån neàn kinh teá. - Taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä laø hai maët hôïp thaønh chöùc naêng coát loõi cuûa tín duïng. - Ôû maët taäp trung voán tieàn teä: tín duïng laø nôi taäp trung nhöõng nguoàn tieàn nhaøn roãi trong xaõ hoäi. - ÔÛ maët phaân phoái laïi voán tieàn teä: ñaây laø maët cô baûn cuûa chöùc naêng naøy – tín duïng laø nôi ñaùp öùng nhu caàu voán cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát löu thoâng haøng hoùa vaø nhu caàu tieâu duøng trong toaøn xaõ hoäi. Caû hai maët taäp trung vaø phaân phoái laïi voán ñeàu ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc hoaøn traû. Tieát kieäm tieàn maët vaø chi phí löu thoâng cho xaõ hoäi: Nhôø hoaït ñoäng cuûa tín duïng maø noù coù theå phaùt huy chöùc naêng tieát kieäm tieàn maët vaø chi phí löu thoâng cho xaõ hoäi, ñieàu naøy theå hieän qua caùc maët sau ñaây: Hoaït ñoäng tín duïng, tröôùc heát taïo ñieàu kieän cho söï ra ñôøi cuûa caùc coâng cuï löu thoâng tín duïng nhö: thöông phieáu, kyø phieáu ngaân haøng, caùc loaïi seùc, caùc phöông thöùc thanh toaùn hieän ñaïi nhö: theû tín duïng, theû thanh toaùn,… thay theá moät soá löôïng tieàn maët löu haønh (keå caû tieàn ñuùc baèng kim loaïi vaø tieàn giaáy nhö hieän nay) nhôø ñoù laøm giaûm bôùt caùc chi phí coù lieân quan nhö in tieàn, ñuùc tieàn, vaän chuyeån tieàn, baûo quaûn, …. Vôùi söï hoaït ñoäng cuûa tín duïng, ñaëc bieät laø tín duïng ngaân haøng ñaõ môû ra moät khaû naêng lôùn trong vieäc môû taøi khoaûn vaø giao dòch thanh toaùn thoâng qua ngaân haøng döôùi hình thöùc chuyeån khoaûn hoaëc thanh toaùn buø tröø cho nhau. Nhôø hoaït ñoäng cuûa tín duïng maø caùc nguoàn voán ñang naèm trong xaõ hoäi ñöôïc huy ñoäng ñeå söû duïng cho caùc nhu caàu saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù seõ coù taùc duïng taêng toác ñoä chu chuyeån voán trong phaïm vi toaøn xaõ hoäi. Phaûn aùnh vaû kieån soaùt caùc hoaït ñoäng kinh teá: Ñaây laø chöùc naêng phaùt sinh, chöùc naêng naøy ñöôïc phaùt huy taùc duïng phuï thuoäc vaøo söï phaùt trieån cuûa hai chöùc naêng treân, cuï theå: Thoâng qua keá hoaïch huy ñoäng vaø cho vay cuûa ngaân haøng seõ phaûn aùnh ñöôïc möùc ñoä phaùt trieån cuûa neàn kinh teá veà caùc maët, khoái löôïng tieàn teä nhaøn roãi trong xaõ hoäi, nhu caàu voán cuûa neàn kinh teá. Maët khaùc qua caùc ñieàu kieän cho vay, ngaân haøng coù ñieàu kieän nhìn toång quaùt vaøo caáu truùc taøi chính cuûa töøng ñôn vò vay voán. Töø ñoù phaùt hieän kòp thôøi nhöõng tröôøng hôïp vi phaïm cheá ñoä quaûn lyù kinh teá cuûa nhaø nöôùc, ngaên chaën nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc laõng phí. Thoâng qua nghieäp vuï trung gian thanh toaùn, ngaân haøng coù ñieàu kieän taêng cöôøng vai troø kieåm soaùt baèng tieàn caùc ñôn vò kinh teá vaø moïi quaù trình hình thaønh – söû duïng voán cuûa doanh nghieäp ñeàu ñöôïc phaûn aùnh qua soá lieäu treân nhöõng taøi khoaûn tieàn göûi taïi ngaân haøng. Vai troø cuûa tín duïng: Noùi ñeán vai troø cuûa tín duïng laø noùi ñeán söï taùc ñoäng cuûa tín duïng ñoái vôùi neàn kinh teá – xaõ hoäi. Treân cô sôû phaùt huy nhöõng chöùc naêng voán coù, tín duïng theå hieän caùc vai troø tích cöïc, cuï theå laø: Tín duïng goùp phaàn thuùc ñaåy saûn xuaát löu thoâng haøng hoùa phaùt trieån: Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, ñeå duy trì hoaït ñoäng lieân tuïc ñoøi hoûi voán cuûa doanh nghieäp phaûi ñoàng thôøi toàn taïi ôû ba giai ñoaïn: döï tröõ, saûn xuaát vaø löu thoâng. Neân hieän töôïng thöøa vaø thieáu voán taïm thôøi luoân dieãn ra taïi caùc doanh nghieäp. Töø ñoù tín duïng ñaõ goùp phaàn ñieàu tieát caùc nguoàn voán, taïo ñieàu kieän cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh khoâng bò giaùn ñoaïn. Maët khaùc, vôùi muïc tieâu môû roäng saûn xuaát ñoái vôùi töøng doanh nghieäp thì yeâu caàu veà nguoàn voán laø moät trong nhöõng moái quan taâm haøng ñaàu ñöôïc ñaët ra ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä phaùt trieån saûn xuaát khoâng chæ troâng chôø vaøo voán töï coù maø doanh nghieäp phaûi bieát taän duïng nhöõng doøng chaûy khaùc cuûa voán trong xaõ hoäi. Töø ñoù, tín duïng laø nôi taäp trung ñaïi boä phaän voán nhaøn roãi, seõ laø trung taâm ñaùp öùng nhu caàu voán boå sung cho ñaàu tö phaùt trieån. Qua ñoù cho thaáy tín duïng luoân chieám vò trí ñaùng keå trong keát caáu voán löu ñoäng vaø voán coá ñònh cuûa caùc doanh nghieäp, tín duïng luoân laø ngöôøi trôï thuû ñaét löïc cho caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh, laø ngöôøi baïn trong tieán trình phaùt trieån kinh teá. Tín duïng goùp phaàn oån ñònh tieàn teä vaø oån ñònh giaù caû: Trong khi thöïc hieän chöùc naêng thöù nhaát laø taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä, tín duïng ñaõ goùp phaàn laøm giaûm khoái löôïng tieàn löu haønh trong neàn kinh teá, ñaëc bieät laø tieàn maët trong tay caùc taàng lôùp cö daân, laøm giaûm aùp löïc laïm phaùt, nhôø vaäy goùp phaàn laøm oån ñònh tieàn teä. Maët khaùc, do cung öùng voán tín duïng cho neàn kinh teá taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh,laøm cho saûn xuaát ngaøy caøng phaùt trieån, saûn phaåm haøng hoùa dòch vuï laøm ra ngaøy caøng nhieàu, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa xaõ hoäi, chính nhôø ñoù maø tín duïng goùp phaàn laøm oån ñònh thò tröôøng giaù caû trong nöôùc. Tín duïng goùp phaàn oån ñònh ñôøi soáng, taïo coâng aên vieäc laøm, oån ñònh traät töï xaõ hoäi: Moät maët, do tín duïng coù taùc duïng thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån saûn xuaát haøng hoùa vaø dòch vuï ngaøy caøng taêng coù theå thoõa maõn nhu caàu ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng. Maët khaùc do voán tín duïng cung öùng ñaõ taïo ra khaû naêng trong vieäc khai thaùc caùc tieàm naêng saün coù trong xaõ hoäi veà taøi nguyeân thieân nhieân, lao ñoäng, ñaát, röøng, … do ñoù coù theå thu huùt nhieàu löïc löôïng lao ñoäng cuûa xaõ hoäi ñeå taïo ra löïc löôïng saûn xuaát môùi thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá. Tín duïng coøn coù vai troø quan troïng ñeå môû roäng vaø phaùt trieån caùc moái quan heä kinh teá ñoái ngoaïi vaø môû roäng giao löu quoác teá. Söï phaùt trieån cuûa tín duïng khoâng nhöõng chæ ôû phaïm vi quoác noäi maø coøn môû roäng ra caû phaïm vi quoác teá, nhôø ñoù noù thuùc ñaåy môû roäng vaø phaùt trieån caùc quan heä kinh teá ñoái ngoaïi, nhaèm giuùp ñôõ vaø giaûi quyeát caùc nhu caàu laãn nhau trong quaù trình phaùt trieån ñi leân cuûa moãi nöôùc, laøm cho caùc nöôùc coù ñieàu kieän xích laïi gaàn nhau hôn vaø cuøng nhau phaùt trieån. Ngoaøi ra, tín duïng coøn goùp phaàn thuùc ñaåy thò tröôøng taøi chính phaùt trieån. Caùc loaïi hình tín duïng: Tín duïng naëng laõi. Tín duïng thöông maïi. Tín duïng ngaân haøng. Tín duïng nhaø nöôùc. Tín duïng tieâu duøng. Tín duïng quoác teá. II. QUY TRÌNH NGHIEÄP VUÏ CHO VAY NGAÉN HAÏN TAÏI NHNo&PTNT CHI NHAÙNH 4: 1. Khaùi nieäm: Cho vay ngaén haïn laø quan heä tín duïng maø trong ñoùù NHNo&PTNT Vieät Nam cho khaùch haøng vay nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï, ñaàu tö phaùt trieån ñôøi soáng coù thôøi gian hoaøn traû nôï vay khoâng quaù 12 thaùng. 2. Giaûi thích töø ngöõ: Cho vay laø moät hình thöùc caáp tín duïng theo ñoù NHNo&PTNT Vieät Nam giao cho khaùch haøng moät khoaûn tieàn ñeå söû duïng vaøo muïc ñích vaø thôøi gian nhaát ñònh theo thoûa thuaän vôùi nguyeân taéc coù hoaøn traû caû goác vaø laõi. Thaåm ñònh laø coát loõi cuûa cuûa nghieäp vuï cho vay, phaûi thöïc hieän nghieân tuùc, qua ñoù bieát roõ vaø ñaùnh giaù chính xaùc veà khaùch haøng vaø tính khaû thi, hieäu quaû cuûa döï aùn, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh vaø khaû naêng traû nôï cho khaùch haøng. Giaûi ngaân laø vieäc NHNo&PTNT chuyeån tieàn (chi tieàn maët, chuyeån khoaûn) cho ngöôøi vay theo thoaû thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng hoaëc chi traû theo chæ daãn cuûa ngöôøi vay ñeå thanh toaùn tieàn mua haøng hoùa, dòch vuï… phuø hôïp vôùi muïc ñích vay. 3. Quy ñònh chung veà cho vay ngaén haïn ñoái vôùi khaùch haøng trong heä thoáng NHNo&PTNT chi nhaùnh 4: 3.1. Phaïm vi aùp duïng: Beân cho vay: Caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc thaønh laäp ñöôïc caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam theo quy ñònh cuûa luaät caùc toå chöùc tín duïng ñeàu ñöôïc pheùp huy ñoäng voán vaø cho vay ngaén haïn taøi trôï cho hoaït ñoäng kinh doanh cho caùc toå chöùc kinh teá, bao goàm: - Ngaân haøng quoác doanh. - Ngaân haøng coå phaàn. - Coâng ty taøi chính . - Quyõ tín duïng nhaân daân. - HTX tín duïng. - Ngaân haøng lieân doanh. - Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Beân ñi vay: Laø nhöõng phaùp nhaân, theå nhaân hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh theo ñuùng phaùp luaät Vieät Nam, goàm: - Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc. - Coâng ty coå phaàn. - Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. - Hôïp taùc xaõ. - Doanh nghieäp tö nhaân. - Caùc xí nghieäp, Coâng ty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi. - Caùc coâng ty, xí nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi. - Caù theå vaø hoä saûn xuaát, toå hôïp taùc. 3.2. Nguyeân taéc vay voán: Khaùch haøng vay voán cuûa NHNo&PTNT phaûi ñaûm baûo caùc nguyeân taéc sau: Moät laø: Voán vay phaûi söû duïng ñuùng muïc ñích ñaõ thoaû thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng vaø coù hieäu quaû kinh teá. Tín duïng cung öùng cho neàn kinh teá phaûi höôùng ñeán muïc tieâu vaø yeâu caàu veà phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi trong töøng giai ñoaïn phaùt trieån. Ñoái vôùi caùc ñôn vò kinh teá, tín duïng cuõng phaûi ñaùp öùng caùc muïc ñích cuï theå trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñeå thuùc ñaåy caùc ñôn vò hoaøn thaønh nhieäm vuï saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Tín duïng ñuùng muïc ñích vaø coù hieäu quaû khoâng nhöõng laø nguyeân taéc maø coøn laø phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa tín duïng. Hieäu quaû ñoù tröôùc heát laø ñaåy nhanh nhòp ñoä phaùt trieån cuûa neàn kinh teá haøng hoaù-taïo ra nhieàu khoái löôïng saûn phaåm, dòch vuï ñoàng thôøi taïo ra nhieàu tích luyõ ñeå thöïc hieän taùi saûn xuaát môû roäng. Hai laø: Voán vay phaûi ñöôïc hoaøn traû ñaày ñuû caû voán goác vaø laõi vay theo ñuùng thôøi haïn ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng tín duïng. Nguyeân taéc naøy ñeà ra nhaèm ñaûm baûo cho caùc Ngaân haøng Thöông maïi toàn taïi vaø hoaït ñoäng moät caùch bình thöôøng. Bôûi vì nguoàn voán cho vay cuûa ngaân haøng chuû yeáu laø nguoàn voán huy ñoäng. Ñoù laø moät boä phaän taøi saûn cuûa caùc sôû höõu chuû maø ngaân haøng taïm thôøi quaûn lyù vaø söû duïng, ngaân haøng cuõng coù nghóa vuï ñaùp öùng caùc nhu caàu ruùt tieàn cuûa khaùch haøng maø hoï yeâu caàu. Neáu caùc khoaûn tín duïng khoâng ñöôïc hoaøn traû ñuùng haïn thì nhaát ñònh seõ aûnh höôûng ñeán khaû naêng hoaøn traû cuûa ngaân haøng. 3.3. Ñieàu kieän vay voán: Coù naêng löïc phaùp luaät daân söï, naêng löïc haønh vi daân söï vaø chòu traùch nhieäm daân söï theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. Ñoái vôùi phaùp nhaân: phaûi coù naêng löïc phaùp luaät daân söï. Ñoái vôùi caù nhaân, chuû doanh nghieäp tö nhaân, ñaïi dieän hoä gia ñình, toå hôïp taùc, thaønh vieân coâng ty hôïp doanh: Phaûi coù naêng luaät phaùp luaät vaø naêng löïc haønh vi daân söï. Neáu khaùch haøng vay voán laø phaùp nhaân hoaëc caù nhaân ngöôøi nöôùc ngoaøi thì khaùch haøng ñoù phaûi coù naêng löïc haønh vi daân söï theo phaùp luaät cuûa nöôùc ñoù vaø ñaõ ñöôïc phía Vieät Nam quy ñònh. Ngöôøi vay voán coù khaû naêng taøi chính ñaûm baûo traû nôï trong thôøi haïn cam keát. Ngöôøi vay voán coù muïc ñích söû duïng voán hôïp phaùp. Coù phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, döï aùn ñaàu tö khaû thi coù hieäu quaû. Thöïc hieän caùc quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay theo quy ñònh cuûa Chính phuû vaø höôùng daãn cuûa Thoáng ñoác NHNN Vieät Nam. 3.4. Ñoái töôïng cho vay: Giaù trò vaät tö, haøng hoaù (keå caû thueá GTGT) vaø caùc khoaûn chi phí ñeå thöïc hieän caùc phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, phuïc vuï ñôøi soáng … Caùc nhu caàu taøi chính hôïp lyù goàm: - Thueá xuaát nhaäp khaåu ñeå laøm thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu, neáu giaù trò loâ haøng XNK ñoù ñöôïc hình thaønh baèng voán vay cuûa ngaân haøng ñoù. Caùc ñoái töôïng khoâng cho vay goàm: - Soá tieàn thueá phaûi noäp tröïc tieáp cho NSNN (tröø thueá XNK noùi treân) - Soá tieàn ñeå traû goác vaø laõi cho toå chöùc tín duïng khaùc. - Soá laõi vay phaûi traû cho chính toå chöùc tín duïng cho vay voán. Laõi suaát cho vay do ngaân haøng cho vay vaø khaùch haøng vay voán thoaû thuaän vaø ghi vaøo hôïp ñoàng tín duïng. Toång giaùm ñoác (giaùm ñoác) ngaân haøng cho vay xaùc ñònh vaø coâng boá coâng khai laõi suaát cho vay theo töøng loaïi khaùch haøng, töøng ñoái töôïng cho vay. 3.5. Thôøi haïn cho vay: Thôøi haïn cho vay ngaén haïn tuyø thuoäc vaøo chu kyø saûn xuaát kinh doanh, hoaëc thôøi haïn thu hoài voán cuûa thöông vuï, cuûa phöông aùn kinh doanh vaø khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng - noùi chung toái ña khoâng quaù 12 thaùng. 4. Caùc böôùc cuûa quy trình cho vay ngaén haïn: 4.1. Tieáp xuùc, tìm hieåu vaø höôùng daãn khaùch haøng: Tìm hieåu nhöõng vaán ñeà khaùch haøng ñaõ trình baøy vaø tö caùch phaùp lyù cuûa khaùch haøng. Tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng. Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng. Khaû naêng vay voán, taøi saûn theá chaáp, caàm coá, thöïc traïng coâng nôï cuûa khaùch haøng coù ñoái chieáu töø nhieàu nguoàn khaùc nhau. Ñeà nghò khaùch haøng cung caáp hoà sô, taøi lieäu quan troïng ñeán phöông aùn vay voán. Sau khi keát thuùc tìm hieåu khaùch haøng coù nhu caàu vay voán, nhaân vieân tín duïng coù traùch nhieäm höôùng daãn khaùch haøng laäp hoà sô vay voán, trình Tröôûng phoøng tín duïng, trong ñoù coù neâu roõ yù kieán vaø lyù do ñeà xuaát tieáp tuïc thaåm ñònh cho vay hoaëc töø choái cho vay. 4.2. Thaåm ñònh hoà sô vay: Do caùn boä tín duïng laäp tieán haønh thaåm ñònh tính khaû thi cuûa phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, döï aùn ñaàu tö khaùch haøng. Phaân tích, ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng. Ñaùnh giaù tình hình saûn xuaát kinh doanh vaø khaû naêng traû nôï vay cuûa khaùch haøng. Tính ñieåm hoaø voán, heä soá buø ñaép laõi vay… Xaùc minh tính chaát hôïp phaùp vaø ñaùnh giaù taøi saûn theá chaáp, caàm coá hoaëc baûo laõnh cuûa khaùch haøng. Ñaùnh giaù uy tín vaø khaû naêng phaùt trieån cuûa khaùch haøng. 4.3. Laäp tôø trình veà hoà sô vay cuûa khaùch haøng: Laäp tôø trình thaåm ñònh. Laäp hoà sô caùc chöùng töø coù lieân quan ñeán noäi dung thaåm ñònh. 4.4. Xeùt duyeät cho vay: Nhaân vieân tín duïng trình baùo caùo keát quaû thaåm ñònh vaø hoà sô vay leân Tröôûng phoøng tín duïng, Tröôûng phoøng tín duïng xem xeùt vaø kieåm tra, ñaùnh giaù laïi vieäc thaåm ñònh naøy, tieán haønh thuû tuïc trình Hoäi ñoàng tín duïng xem xeùt vaø quyeát ñònh cho vay hay khoâng cho vay. Neáu cho vay thì NHNo&PTNT nôi cho vay cuøng khaùch haøng laäp hôïp ñoàng tín duïng, hôïp ñoàng baûo ñaûm tieàn vay. Neáu khoâng cho vay thì thoâng baùo cho khaùch haøng bieát Tröôøng hôïp moùn vay vöôït haïn möùc phaùn quyeát cho vay ñoái vôùi moät khaùch haøng cuûa chi nhaùnh, ban tín duïng chi nhaùnh laäp tôø trình göûi leân Hoäi ñoàng tín duïng. Tröôûng phoøng tín duïng Hoäi sôû xem xeùt kieåm tra, thaåm ñònh laïi hoà sô tín duïng do Ban tín duïng chi nhaùnh trình leân, laäp thuû tuïc trình Hoäi ñoàng tín duïng xeùt duyeät. 4.5. Tieán haønh thuû tuïc coâng chöùng vaø kyù hôïp ñoàng tín duïng : Sau khi Hoäi ñoàng tín duïng hoaëc Ban tín duïng quyeát ñònh cho vay, nhaân vieân tín duïng thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: Laäp hôïp ñoàng theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh hoaëc giaáy cam keát theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh vaø tieán haønh thuû tuïc coâng chöùng veà vieäc theá chaáp, caàm coá hoaëc baûo laõnh ñaûm baûo nôï cho vay theo ñuùng quy ñònh höôùng daãn thöïc hieän quy cheá theá chaáp, caàm coá taøi saûn vaø baûo laõnh nôï vay cho ngaân haøng. Hoaøn taát thuû tuïc caàm coá vaø nhaän taøi saûn caàm coá. Laäp hôïp ñoàng tín duïng hoaëc kheá öôùc vay. Höôùng daãn khaùch haøng – kyù teân treân caùc giaáy tôø coù lieân quan. Sau khi ñaõ hoaøn taát, hoà sô ñöôïc trình Tröôûng phoøng tín duïng xem laïi. Tröôûng phoøng tín duïng kyù vaø leân Ban laõnh ñaïo kyù hôïp ñoàng tín duïng theo phong caùch quaûn lyù. 4.6. Giaûi ngaân vaø kieåm tra söû duïng voán vay: Phoøng keá toaùn phoái hôïp vôùi phoøng giao dòch chòu traùch nhieäm veà quy trình luaân chuyeån chöùng töø vaø toå chöùc thöïc hieän thoáng nhaát trong toaøn boä heä thoáng ngaân haøng nhaèm ñaûm baûo tính khoa hoïc vaø hôïp lyù cuûa coâng vieäc. Kieåm tra vieäc söû duïng voán vay: Kieåm tra thöôøng xuyeân vieäc khaùch haøng söû duïng tieàn vay coù ñuùng muïc ñích hay khoâng vaø theo doõi chaët cheõ tình hình saûn xuaát kinh doanh, tình hình taøi chính, tình hình coâng nôï cuûa khaùch haøng. Kieåm keâ taøi saûn theá chaáp, caàm coá, taùi thaåm ñònh taøi saûn theá chaáp, caàm coá. 4.7. Thu nôï – tính laõi – thu laõi: Tröôùc khi ñeán haïn thu nôï, nhaân vieân tín duïng caàn laøm vieäc vôùi khaùch haøng, nhaéc nhôû traû nôï vay ñuùng haïn, ñoàng thôøi xem xeùt tìm hieåu khaùch haøng coù theå traû nôï vay ñöôïc hay khoâng ñeå tìm bieän phaùp thu hoài nôï vay hoaëc gia haïn nôï vay. Nhaân vieân giao dòch tính laõi phaùt sinh, laäp phieáu tính laõi vaø thu laõi, laäp phieáu thu voán. Sau 7 ngaøy khaùch haøng khoâng ñeán traû laõi ñuùng haïn, nhaân vieân giao dòch phaûi haïch toaùn ghi nhaäp ngoaïi baûng laõi chöa thu. Sau ñoù khi khaùch haøng ñeán traû tieàn laõi chaäm traû naøy, nhaân vieân giao dòch phaûi haïch toaùn ghi xuaát ngoaïi baûng laõi chöa thu. 4.8. Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng – Löu tröõ hoà sô tín duïng: Sau khi thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng, nhaân vieân giao dòch phoái hôïp vôùi nhaân vieân tín duïng kieåm tra kyõ laïi soá nôï coøn thieáu tröôùc khi thanh lyù, traùnh thu soùt, thu dö vaø sau ñoù thöïc hieän thu voán, thu laõi nhö treân. Nhaân vieân tín duïng trình laõnh ñaïo kyù thanh lyù sau khi hôïp ñoàng tín duïng hoaëc kheá öôùc vay, keøm chöùng töø thu voán, thu laõi sau cuøng, ñoàng thôøi thöïc hieän vieäc giaûi toûa taøi saûn theá chaáp, caàm coá cho khaùch haøng theo ñuùng qui ñònh veà theá chaáp, caàm coá taøi saûn do Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh. 5. Sô ñoà veà quy trình cho vay ngaén haïn: CBTD giao dòch, höôùng daãn khaùch haøng laäp hoà sô vay voán. Töø choái caáp tín duïng. Tröôûng phoøng TD phaân coâng CBTD thaåm ñònh. CBTD tieán haønh thaåm ñònh phöông aùn vay voán. Tröôûng phoøng TD thaåm ñònh laïi baùo caùo do CBTD trình leân. Töø choái caáp tín duïng. Xeùt duyeät cho vay. Giaûi ngaân. Theo doõi vieäc söû duïng voán vay. Thanh lyù keá öôùc nhaân nôï. I. GIAÛI PHAÙP MÔÛ ROÄNG NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG: Môû roäng quan heä tín duïng: Taïo ñöôïc moái quan heä toát ñoái vôùi khaùch haøng noäi boä laø cô quan chöùc naêng, caùc chi nhaùnh baïn, caùc ngaân haøng thöông maïi khaùc. Phaûi nghieân cöùu boá trí saép xeáp caùc phoøng ban, quaày giao dòch tieän nghi vaø lòch söï, thuaän tieän vieäc giao dòch cho ngaân haøng. Taêng uy tín cuûa chi nhaùnh thoâng qua caùc yeáu toá phuïc vuï: thuû tuïc ñôn giaûn, thaùi ñoä phuïc vuï aân caàn chu ñaùo, thôøi gian phuïc vuï nhanh goïn vaø tieän lôïi cho khaùch haøng. Thoâng qua khaùch haøng ñeå nghieân cöùu söï khaùc bieät trong caïnh tranh. Toå chöùc toát vieäc cung caáp saûn phaåm nhö löïa choïn ñòa ñieåm ñoâng daân cö. Thuaän tieän giao thoâng, trang bò cô sôû vaät chaát ñeå môû phoøng giao dòch quy ñònh giôø môû cöûa phuø hôïp vôùi khaùch haøng, caàn coù nhöõng thoâng tin chæ daãn caàn thieát ñeå khaùch haøng löïa choïn dòch vuï thích hôïp. Thöôøng xuyeân laéng nghe yù kieán cuûa khaùch haøng, töø ñoù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng theo khaû naêng toái ña cuûa mình. Tích cöïc quaûng baù caùc dòch vuï cho vay cuûa ngaân haøng: Muïc ñích quaûng caùo cuûa ngaân haøng hieän nay nhaèm ñeán nhöõng vaán ñeà thieát thöïc nhö laø thu huùt khaùch haøng tieáp caän vaø söû duïng caùc saûn phaåm, dòch vuï môùi cuûa ngaân haøng; maët khaùc, taïo aán töôïng ñoái vôùi khaùch haøng veà ngaân haøng, caûi thieän hình aûnh taêng danh tieáng vaø uy tín ngaân haøng, cuoái cuøng laø nhaèm taêng lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng. Caùc hình thöùc quaûng caùo: - Quaûng caùo baèng caùc baêng roân vôùi maãu bieåu thoáng nhaát tröôùc truï sôû caùc ñieåm giao dòch cuûa ngaân haøng, taäp trung ñaêng taûi treân caùc tôø baùo vaø taïp chí coù soá löôïng phaùt haønh lôùn, ñoâng ñoäc giaû, keát hôïp vôùi khuyeán maõi baèng quaø thöôûng cho khaùch haøng, khaùch haøng coøn ñöôïc taëng quaø löu nieäm khi ñeán giao dòch vôùi ngaân haøng. - In aán caùc tôø rôi, cuoán soå caàm tay coù kích thöôùc nhoû, goïn, thieát keá vaø trình baøy ñeïp, hieän ñaïi, roõ raøng, haáp daãn,… phaùt mieãn phí cho khaùch haøng hay ñeå taïi caùc quaày giao dòch cuûa ngaân haøng, ñeå giôùi thieäu vaø höôùng daãn khaùch haøng löïa choïn caùc saûn phaåm dòch vuï. Böu phaåm duøng ñeå baùo cho khaùch haøng tieàm naêng caùc dòch vuï ngaân haøng cung öùng vaø caùc dòch vuï môùi. Hình thöùc naøy cho pheùp tieáp xuùc roäng raõi vaø tieát kieäm thôøi gian. Naâng cao naêng löïc vaø trình ñoä quaûn lyù cuûa caùn boä tín duïng: Thöôøng xuyeân toå chöùc taäp huaán, ñaøo taïo nghieäp vuï nhaèm goùp phaàn naâng cao trình ñoä chuyeân moân, ñaëc bieät chuù troïng veà khaû naêng thaåm ñònh, phaân tích keát quaû kinh doanh vaø tình hình söû duïng voán vay. Ngaân haøng thöôøng xuyeân cöû caùn boä sang tham quan, hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa caùc ngaân haøng khaùc trong vaø ngoaøi nöôùc veà caùc lónh vöïc coù lieân quan ñeán tín duïng. Trong quaù trình thöïc hieän quy trình cho vay, yeâu caàu caùn boä tín duïng thöïc hieän toát vieäc kieåm tra tröôùc, trong vaø sau khi cho vay ñuùng nhö cheá ñoä hieän haønh seõ phaùt hieän ñöôïc vieäc söû duïng voán vay cuûa khaùch haøng coù hieäu quaû hay khoâng. Töø ñoù coù bieän phaùp thích hôïp ñoái vôùi töøng moùn vay cuûa töøng khaùch haøng. Luoân ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä tín duïng, caùn boä thaåm ñònh veà trình ñoä, nghieäp vuï thoâng qua hình thöùc ñaøo taïo thöôøng xuyeân, taäp huaán ngaén ngaøy veà cô cheá, theå leä, cheá ñoä ngaønh, lieân ngaønh, caùc vaên baûn, chính saùch cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp. Ñaøo taïo veà trình ñoä tin hoïc, ngoaïi ngöõ ñeå naâng cao ñöôïc khaû naêng quaûn lyù cuûa moät caùn boä tín duïng, laøm cô sôû cho vieäc theo doõi vaø cung caáp ñaày ñuû nhöõng thoâng tin caàn thieát cho caùc quan heä tín duïng. Do vaäy ñoøi hoûi moãi caùn boä tín duïng phaûi töï naâng cao trình ñoä tín duïng cuûa mình ñeå ñöa coâng taùc tin hoïc vaøo vieäc quaûn lyù kyø haïn nôï phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng taùc, naém ñöôïc tình hình ñôn vò baát cöù thôøi ñieåm naøo, theo doõi tình hình nôï ñeán haïn ñeå ñoân ñoác nôï kòp thôøi. Beân caïnh ñoù moïi caùn boä tín duïng phaûi coù tinh thaàn traùch nhieäm ñoái vôùi nhieäm vuï cuûa mình, moãi moät moùn vay – ngöôøi caùn boä tín duïng tröïc tieáp cho vay – phaûi chòu traùch nhieäm töø khi phaùt tieàn vay ra cho ñeán khi thu hoài nôï. Trong suoát quaù trình ñoù, caùn boä tín duïng phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra tröôùc, trong vaø sau khi cho vay. Maëc duø ñeán sau naøy caùn boä tín duïng ñoù chuyeån ñi nôi khaùc hoaëc chuyeån coâng taùc khaùc thì vaãn phaûi coù traùch nhieäm ñoái vôùi moùn vay ñoù. Ñoåi môùi vaø hoaøn thieän nghieäp vuï cho vay: Nghieäp vuï cho vay laø nghieäp vuï chuû yeáu vaø quan troïng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi noùi chung vaø cuûa caùc chi nhaùnh noùi rieâng vì noù ñem laïi lôïi nhuaän lôùn cho ngaân haøng, neân caàn phaûi hoaøn thieän vaø ñoåi môùi noù cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Coù nhö vaäy môùi haïn cheá ñöôïc ruûi ro vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng. Caàn linh ñoäng giöõa khaâu kieåm tra hoà sô vaø khaâu thaåm ñònh thöïc teá. Laäp chöông trình cho maùy vi tính ñeå töï ñoäng in baûn sao kheâ, baûn chi tieát vôùi caùc noäi dung caàn thieát ñeå deã daøng quaûn lyù, giaûm bôùt thôøi gian theo doõi, quaûn lyù treân hoà sô baèng thuû coâng cuûa caùn boä tín duïng, ñoàng thôøi taêng cöôøng ñoä lao ñoäng vaøo vieäc ñieàu tra, phaân tích, ñaùnh giaù veà tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng vay voán. Taêng cöôøng ñaàu tö cho khaâu thaåm ñònh tín duïng: Vieäc thaåm ñònh caùc phöông aùn vay voán lôùn, ngoaøi vieäc ñaùnh giaù yeáu toá tröïc tieáp taïi choã thì vieäc xem xeùt ôû phaïm vi trong vuøng, trong nöôùc vaø caû ngoaøi nöôùc cuõng raát quan troïng. Do ñoù ñeå naâng cao ñoä tin caäy trong vieäc thaåm ñònh phöông aùn, thieát nghó chi nhaùnh neân hình thaønh moät boä phaän nghieân cöùu chieán löôïc ñaàu tö vaø thaåm ñònh caùc phöông aùn vay voán lôùn. Ñoàng thôøi phaûi coù söï ñaàu tö thích ñaùng töø Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät nam cho ñeán chi nhaùnh nhaèm taïo söï lieân thoâng vaø taïo cho chi nhaùnh naém baét nhieàu thoâng tin ôû caáp vó moâ ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình. Toå chöùc nghieân cöùu vaø thaåm ñònh döï aùn veà phöông dieän lôïi ích kinh teá xaõ hoäi. Nghieân cöùu lôïi ích kinh teá xaõ hoäi cuûa moät döï aùn laø nhaèm xaùc ñònh söï ñoùng goùp thöïc teá cuûa döï aùn vaøo caùc muïc tieâu phaùt trieån cô baûn cuûa neàn kinh teá vaø phuùc lôïi xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Treân phöông dieän ñoù lôïi ích kinh teá xaõ hoäi ñöôïc hieåu laø khaû naêng söû duïng nhöõng taøi nguyeân khan hieám cuûa ñaát nöôùc ñeå saûn xuaát haøng hoaù vôùi hieäu quaû toái ña vaø taêng theâm lôïi ích thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån, naâng cao möùc soáng cuûa ngöôøi daân vaø mang laïi söï phoàn vinh cho xaõ hoäi. Moät döï aùn ñöôïc cho laø khaû thi khi ñoù ñaûm baûo lôïi ích cuûa nhaø ñaàu tö vaø lôïi ích kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Vieäc thaåm ñònh cho vay coù nhieàu yeáu toá lieân quan ñeán nhieàu lónh vöïc khaùc nhau nhö thaåm ñònh luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät cuûa döï aùn, thaåm ñònh ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy, xí nghieäp, thaåm ñònh thò tröôøng saûn phaåm, giaù baùn saûn phaåm gaëp nhieàu khoù khaên. Vì vaäy, ñoái vôùi cho vay ngaân haøng neân chuyeân moân hoaù caùn boä thaåm ñònh ñeå thaåm ñònh chính xaùc caùc lónh vöïc lieân quan ñeán döï aùn nhaèm mang laïi hieäu quaû cao ñoái vôùi cho vay taïi chi nhaùnh. Caùc bieän phaùp thu hoài nôï quaù haïn vaø giaûm thieåu ruûi ro trong quaù trình xeùt duyeät caáp tín duïng ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng: Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï quaù haïn bình thöôøng: caùn boä tín duïng phaûi taêng cöôøng ñoân ñoác, thu hoài nôï, keát hôïp vôùi vieäc kieåm tra tình hình söû duïng voán, tình hình taøi chính, taøi saûn ñaûm baûo… Ñoàng thôøi caàn coù bieän phaùp thích hôïp ñeå giuùp ñôõ khaùch haøng giaûi quyeát khoù khaên veà taøi chính, traû nôï ngaân haøng: giaûi quyeát saûn phaåm toàn kho, thu hoài coâng nôï, taïm hoaõn thu laõi ñònh kyø… Caùc khoaûn nôï phaûi chuyeån nôï quaù haïn do chaäm traû moät phaàn goác hoaëc laõi theo quyeát ñònh 1627, caàn taäp trung xöû lyù ngay phaàn nôï chaäm traû, treân cô sôû ñoù chuyeån khoaûn vay veà nôï trong haïn theo höôùng daãn cuûa ngaân haøng caáp treân. Ñoái vôùi khoaûn nôï quaù haïn treân 6 thaùng, nôï khoù ñoøi, coù nguy cô ruûi ro phaûi thöïc hieän vieäc ñoân ñoác, thu hoài nôï qua nhieàu böôùc vaø kieåm tra, quy traùch nhieäm vaø xöû lyù nghieâm minh nhöõng caùn boä ngaân haøng maéc sai phaïm. Neáu doanh nghieäp hay khaùch haøng thua loã trong kinh doanh laø do nguyeân nhaân baát khaû khaùng nhö thieân tai, ñòch hoaï, ngaân haøng coù theå giaûm moät phaàn hoaëc toaøn phaàn laõi phaït quaù haïn cho beân vay. Thu thaäp ñaày ñuû thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin ñeå xaùc ñònh thieän chí traû nôï vaø khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng vay, töø ñoù tìm ra khaùch haøng vay coù trieån voïng traû nôï toát: Thu thaäp ñaày ñuû, xöû lyù chính xaùc caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc töø khaùch haøng ñeå töø ñoù thieát laäp moái quan heä vôùi khaùch haøng. Ñieàu naøy coù yù nghóa raát quan troïng trong coâng taùc kieåm soaùt chaát löôïng cho vay. Ngaân haøng coù theå thu thaäp thoâng tin töø: - Thoâng tin töø khaùch haøng: Nguoàn thoâng tin naøy coù ñaëc ñieåm laø thöôøng xuyeân thieáu khaùch quan (hay chuû quan) nhöng laïi laø nhöõng thoâng tin quan troïng nhö caùc döõ lieäu taøi chính cuûa khaùch haøng, nhu caàu vay vaø kinh nghieäm quaûn trò kinh doanh cuûa khaùch haøng, ñaëc bieät laø thoâng tin veà nhu caàu vay. Ñaây laø nhöõng thoâng tin caàn thieát cho quaù trình nghieân cöùu vaø löïa choïn khaùch haøng cho vay. - Thoâng tin noäi boä ngaân haøng: Moái quan heä giöõa khaùch haøng vaø ngaân haøng caøng thöôøng xuyeân thì nguoàn thoâng tin trong noäi boä caøng nhieàu vaø caøng ñaùng tin caäy. Thoâng tin beân ngoaøi: Thoâng tin beân ngoaøi bao goàm thoâng tin ôû trung taâm thoâng tin, thoâng tin thu thaäp hoaëc mua töø caùc coâng ty xeáp haïng doanh nghieäp, töø caùc ngaân haøng khaùc, töø caùc cô quan chöùc naêng, töø caùc aán phaåm thöông maïi …

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Việt Nam.doc
Luận văn liên quan