Đề tài Quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiện

Quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiện MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I: Những vấn đề cơ bản về thuế GTGT và kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán tài chính 3 1.1. Khái quát chung về thuế và thuế GTGT. 3 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về thuế 3 a. Khái niệm và bản chất của thuế: 3 b. Phân loại thuế: 5 c. Vai trò của thuế: 6 1.1.2 . thuế giá trị gia tăng: 8 a. Lịch sử ra đời và phát triển của thuế giá trị gia tăng: 8 b. Bản chất, mục tiêu và yêu cầu của thuế giá trị gia tăng: 9 c. Điều kiện áp dụng thuế giá trị gia tăng: 12 1.2. thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam 14 1.2.1. Hoàn cảnh ra đời: 14 1.2.2. nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT hiện hành - căn cứ để kiểm Toán thuế gigt ở việt nam 16 Phần 2: Kiểm toán thuế GTGT trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của KPMG Việt Nam 22 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty KPMG Việt nam 22 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 22 2.1.2. Tổ chức bộ máy của công ty KPMG Việt Nam 24 2.1.3. Dịch vụ và thị trờng chính của công ty KPMG Việt Nam 26 2.2. Khái quát về chơng trình kiểm toán KPMG đang sử dụng: 31 2.3. Kiểm toán thuế GTGT tại một đơn vị khách hàng của KPMG 39 Phần III: Phơng hớng và các giải pháp hoàn thiện kiểm toán Thuế gtgt 61 1. Nhận xét chung và bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn tại KPMG: 61 2. Bài học kinh nghiệm 61 2.1. Phơng pháp kiểm toán KPMG: 61 2.2. Bài học về kiểm soát chất lợng 62 3. Sự cần thiết phải hoàn thiện và đổi mới kiểm toán thuế giá trị gia tăng: 63 Phần kết luận 66 Tài liệu tham khảo 67

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y b¸o cã ng©n hµng vÒ nghiÖp vô xuÊt khÈu nãi trªn. - §èi chiÕu tê khai h¶i quan (gèc) víi sè tiªn ghi trªn ho¸ ®¬n, gi¶i thÝch chªnh lÖch (nÕu cã) (®iÒu nµy ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sè thuÕ ®îc hoµn). - §èi víi trêng hîp xuÊt khÈu t¹i chç, chøng tõ ph¶i thanh to¸n qua ng©n hµng. 3.2.3. KiÓm tra c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cã thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®Çu ra 5%, 10%, 20% - KiÓm tra thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi tõng mÆt hµng nµy theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh ®Ó ®¶m b¶o thuÕ suÊt ®îc ¸p dông ®óng. - Thu thËp sè liÖu vÒ doanh thu cña tõng lo¹i s¶n phÈm theo tõng lo¹i thuÕ suÊt nh trªn. - ¦íc t×nh thuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh. - So s¸nh víi sè ghi trªn sæ kÕ to¸n cña kh¸ch hµng va gi¶i thÝch chªnh lÖch (nÕu cã). 3.2.4. Xö lý ho¸ ®¬n GTGT ®Çu ra ghi sai : - Thu håi tÊt c¶ c¸c liªm viÕt sai, viÕt l¹i ho¸ ®¬n kh¸c. - ViÕt ho¸ ®¬n diÒu chØnh, ghi râ ®iÒu chØnh cho ho¸ ®¬n nµo. 3.3. KiÓm tra tÝnh hiÖn h÷u cña thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh trong kú 3.3.1. Ph©n biÖt doanh nghiÖp ®îc khÊu trõ vµ doanh nghiÖp kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo c¨n cø vµo th«ng t 122. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng dîc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo th× sè thuÕ nµy ®îc tÝnh vµo chi phÝ. - §èi víi doanh nghiÖp cã thuÕ GTGT bao gåm c¶ sè ®îc khÊu trõ vµ sè kh«ng ®îc khÊu trõ th× thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc tÝnh vµo chi phÝ hoÆc ®îc ph©n bæ theo doanh thu (nÕu kh«ng t¸ch riªng ®îc). 3.3.2. Ph©n lo¹i thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ nh sau : - Lo¹i kh«ng ®îc khÊu trõ - Lo¹i ®îc khÊu trõ 3% trªn b¶ng kª (1% trªn b¶ng kª kÓ tõ ngµy 1/10/2002 theo c«ng v¨n sè…) - Lo¹i ®îc khÊu trõ 5% - Lo¹i ®îc khÊu trõ 10% - Lo¹i ®îc khÊu trõ 20% 3.3.3. KiÓm tra tÝnh hiÖn h÷u cña thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ - §èi chiÕu sè liÖu gi÷a b¸o c¸o tµi chÝnh, sæ c¸i vµ b¶ng kª thuÕ hµng th¸ng, gi¶i thÝch c¸c chªnh lÖch (nÕu cã). §Þnh híng kiÓm tra lµ sè thuÕ ®Çu vµo thêng bÞ khai t¨ng so víi sè thùc tÕ. C¸ch kiÓm tra : + KiÓm tra tõ b¶ng kª khai thuÕ hµng th¸ng tíi chøng tõ gèc. + §èi chiÕu c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh thuÕ GTGT ®Çu vµo khi mua hµng ph¶i nhËp kho hoÆc tµi s¶n cè ®Þnh víi phiÕu nhËp kho hoÆc biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh. - KiÓm tra thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh khi mua hoÆc nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu : KiÓm tra chi tiÕt tíi : + Hîp ®ång mua hµng / NhËp khÈu (cã phª duyÖt) cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. +Tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ cso x¸c nhËn cña h¶i quan. + Chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ + ThuÕ nhËp khÈu trªn tê khai + Ho¸ ®¬n cña nhµ cung cÊp + Biªn b¶n bµn giao vµ phiÕu nhËp kho (kÕt hîp víi kiÓm tra thñ tôc mua hµng) + PhiÕu chuyÓn kho¶n cña ng©n hµng - KiÓm tra thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh khi mua tµi s¶n cè ®Þnh: KiÓm tra tíi : + KÕ ho¹ch mua tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lËp hµng n¨m. + Bé hå s¬ t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh + Ho¸ ®¬n cña nhµ cung cÊp + PhiÕu chi hoÆc phiÕu chuyÓn kho¶n cña ng©n hµng nÕu thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n - KiÓm tra c¸c b¶ng kª mua hµng : KiÓm tra chi tiÕt tíi : + Hîp ®ång mua hµng + C¸c b¶ng kª thu mua hµng (nªu râ ngµy th¸ng, sè lîng, gi¸ trÞ, ®Þa chØ, ký nhËn cña ngêi b¸n…) + KiÓm tra gi¸ trÞ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm mua (gi¸ trªn b¶ng kª cã thÓ cao h¬n gi¸ thÞ trêng) +Pháng vÊn trùc tiÕp hoÆc göi th x¸c nhËn tíi ngêi b¸n (Sæ theo dâi hµng xuÊt cña ngêi b¸n, ch÷ ký, x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng…) + §èi chiÕu víi phiÕu chi hoÆc phiÕu chuyÓn kho¶n ng©n hµng - KiÓm tra thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong thuÕ nhµ thÇu : KiÓm tra tÊt c¶ c¸c hîp ®ång víi nhµ thÇu níc ngoµi ph¸t sinh trong n¨m nÕu cã phÇn thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. - ¦íc tÝnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh tõ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý + ¦íc tÝnh víi thuÕ suÊt trung b×nh nÕu cã thÓ + Lo¹i bá c¸c chi phÝ kh«ng cã ho¸ ®¬n + KiÓm tra c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh thuÕ GTGT ®Çu vµo bÊt thêng (dùa trªn sè lîng lín) + §èi chiÕu víi c¸c nghiÖp vô ghi nhËn chi phÝ ph¸t sinh trong kú + Dùa vµo sè mÉu ®· chän, íc tÝnh thuÕ suÊt b×nh qu©n cã thÓ ph¸t sinh trong kú ( b»ng tæng thuÕ GTGT/chi phÝ ®· kiÓm tra chän mÉu) + ¦íc tÝnh dùa trªn thuÕ suÊt b×nh qu©n trªn tæng chi phÝ - KiÓm tra chªnh lÖch (nÕu cã) C¸c lo¹i chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý cÇn íc tÝnh thuÕ suÊt thuÕ GTGT trung b×nh bao gåm : + Chi phÝ thuª v¨n phßng + Chi phÝ vËn chuyÓn + Chi phÝ ®iÖn níc + Chi phÝ v¨n phßng phÈm + Chi phÝ kh¸c 3.4. KiÓm tra c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh mang tÝnh chÊt bÊt thêng : - So¸t xÐt b¶ng kª ho¸ ®¬n ®Çu ra, ®Çu vµo ®· ph¸t sinh trong kú, kª khai víi c¬ quan thuÕ - KiÓm tra c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh víi gi¸ trÞ lín vµ bÊt thêng - KiÓm tra tíi chøng tõ gèc kÓ c¶ viÖc thùc nhËn/ tr¶ tiÒn, kiÓm quü tiÒn mÆt, x¸c nhËn sè tiÒn vµo tµi kho¶n ®Ó ®¶m b¶o cho giao dÞch lµ thùc sù ph¸t sinh. 3.5. KiÓm tra viÖc nép thuÕ GTGT trong kú - KiÓm tra c¸c phiÕu chuyÓn kho¶n vµ giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ Níc - KÕt luËn vÒ viÖc tu©n thñ thêi h¹n nép thuÕ 3.6. KiÓm tra tÝnh tr×nh bµy trªn b¸o c¸o - ThuÕ GTGT ph¶i nép trong kú (phÇn 2 – B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) b»ng tæng thuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh trõ tæng thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. - Sè d nî trªn tµi kho¶n 133 b»ng tæng sè mua hµng cha nhËn ®¬c ho¸ ®¬n trong th¸ng -> kiÓm tra tíi c¸c ho¸ ®¬n nhËn ®îc trong th¸ng sau - KiÓm tra ®¶m b¶o ho¸ ®¬n ®îc kª khai khÊu trõ trong thêi gian 03 th¸ng 3.7. KÕt luËn vÒ thuÕ GTGT - Tæng hîp c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh (nÕu cã) - Tæng hîp c¸c vÊn ®Ò cÇn nªu trong th qu¶n lý - Nªu c¸c kÕt luËn vÒ kÕt qu¶ kiÓm to¸n. Trªn ®©y lµ ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n chung dµnh cho kho¶n môc thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp mµ KPMG ®· x©y dùng. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp kh¸ch hµng mµ KTV sÏ vËn dông ch¬ng tr×nh nµy sao cho phï hîp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c«ng viÖc kiÓm to¸n cña m×nh. Díi ®©y sÏ lµ mét øng dông cô thÓ cho ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n nµy qua cuéc kiÓm to¸n t¹i mét ®¬n vÞ kh¸ch hµng cña C«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam. 2..3. KiÓm to¸n thuÕ GTGT t¹i mét ®¬n vÞ kh¸ch hµng cña KPMG Kh¸ch hµng cña KPMG trong phÇn øng dông thùc tÕ nµy C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ABC, lµ doanh nghiÖp 100% ®Çu t cña NhËt b¶n, chuyªn s¶m xuÊt linh kiÖn , phô tïng cung cÊp cho c«ng ty MÑ bªn NhËt B¶n ®ång thêi b¸n mét phÇn cho Yamaha ViÖt Nam. §©y lµ kh¸ch hµng thêng niªn cña c«ng ty, cuéc kiÓm to¸n nµy ®îc tiÕn hµnh cho b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2003. 2.3.1 ChuÈn bÞ kiÓm to¸n §©y lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn trong quy tr×nh kiÓm to¸n KAM mµ KPMG thùc hiÖn. §Ó phôc vô cho môc ®Ých kiÓm to¸n, KPMG yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o cña ban gi¸m ®èc, trong ®ã nªu ®Çy ®ñ thµnh phÇn cña ban gi¸m ®èc còng nh cam kÕt cña ban gi¸m ®èc trong viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc n¨m tµi chÝnh theo ®óng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n chung ®îc thõa nhËn. B¶n cam kÕt nµy ®îc coi nh b»ng chøng thu thËp ®îc ë giai ®o¹n chuÈn bÞ kiÓm to¸n. B¸o c¸o cña ban gi¸m ®èc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc : C¸c thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm ABC trong suèt n¨m vµ ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m gåm cã: Ban gi¸m ®èc : - ¤ng Kawai - Chñ tÞch H§QT - ¤ng Yamada - Phã chñ tÞch H§QT th nhÊt -¤ng Vò Minh Ha- Phã chñ tÞch H§QT thø hai Ban kiÓm so¸t : - Bµ Vò Hoµi Lan - ¤ng Phan Nh TuÊn B¸o c¸o cña ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc C«ng ty TNHH ABC cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh mét c¸ch trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty t¹i ngµy 30/12/2002 vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy.Trong viÖc lËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh nµy, c¸c yªu cÇu sau cÇn ®îc tu©n thñ : - Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ¸p dông cho c¸c doanh nghÞªp b¶o hiÓm ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1296 Q§/TC/C§KT ngµy 31/12/1996 - Lùa chän c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n thÝch hîp vµ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch ®ã mét c¸ch nhÊt qu¸n. - §a ra c¸c ph¸n ®o¸n vµ íc tÝnh kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý vµ thËn träng vÒ c¸c th«ng tin tr×nh bµy trªn B¸o c¸o tµi chÝnh. -LËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh trªn c¬ së ho¹t ®éng liªn tôc trõ trêng hîp cho r»ng c«ng ty sÏ kh«ng thÓ tiÕp tôc ho¹t ®éng. Ban gi¸m ®èc c«ng ty x¸c nhËn r»ng c«ng ty ®· tu©n thñ c¸c yªu cÇu trong viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Ban gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o r»ng sæ kÕ to¸n ®îc ghi chÐp phï hîp, ®Çy ®ñ, ph¶n ¸nh mét c¸ch hîp lý t×nh h×nh cña c«ng ty ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo. Ban gi¸m ®èc còng chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®¶m b¶o an toµn cho tµi s¶n cña c«ng ty vµ v× vËy thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn vµ ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi gian lËn vµ sai ph¹m kh¸c. Thay mÆt vµ ®¹i diÖn cho Ban gi¸m ®èc : ¤ng ABC (®· ký) Gi¸m ®èc Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2003 biÓu sè 12 : b¸o c¸o cña ban gi¸m ®èc §¸nh gi¸, kiÓm so¸t vµ xö lý rñi ro kiÓm to¸n : Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña th«ng tin kÕ to¸n, kh«ng thÓ cã th«ng tin tµi chÝnh ph¶n ¸nh tuyÖt ®èi chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n, do ®ã trong c¸c thuËt ng÷ sö dông trong lÜnh vùc kiÓm to¸n kh«ng cã “chÝnh x¸c” mµ chØ cã thuËt ng÷ “hîp lý”, ®iªï ®ã còng hµm chøa ý nghÜa lµ bÊt kú cuéc kiÓm to¸n nµo còng chøa ®ùng kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro kiÓm to¸n. Tríc khi chÊp nhËn ký hîp ®ång kiÓm to¸n cho mét kh¸ch hµng, KPMG lu«n ph¶i thùc hiÖn ®¸nh gi¸, kiÓm so¸t vµ xö lý rñi ro cña cuéc kiÓm to¸n. C«ng viÖc nµy tu©n thñ theo chuÈn mùc sè 400 vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro vµ kiÓm so¸t néi bé trong hÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam. Môc ®Ých cña ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm to¸n lµ ®Ó quyÕt ®Þnh cã thùc hiÖn kiÓm to¸n kh«ng vµ ®Ó tõ ®ã x©y dùng nªn ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n phï hîp víi rñi ro ®ã. Tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng suy ®o¸n dùa trªn sù ®¸nh gi¸ tæng thÓ vµ kinh nghiÖm, cã thÓ ®¸nh gi¸ rñi ro cña cuéc kiÓm to¸n ë mét trong c¸c møc sau : + Trung b×nh + Cao h¬n trung b×nh + Rñi ro rÊt cao V× C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ABC lµ kh¸ch hµng thêng niªn cña KPMG nªn cã thÓ dùa vµo nh÷ng ®¸nh gi¸ cña nh÷ng n¨m tríc cïng víi nh÷ng kinh nghiÖm cña KTV vµ ®i ®Õn kÕt luËn ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm to¸n cho B¸o c¸o tµi chÝnh nµy lµ ë møc trung b×nh, chÊp nhËn thùc hiÖn kiÓm to¸n cho b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty trong n¨m tµi chÝnh nµy. Tuy nhiªn, ®©y míi chØ lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ s¬ bé ban ®Çu, chñ yÕu dùa vµo nguån th«ng tin gi¸n tiÕp, cha qua kiÓm tra cô thÓ. Møc rñi ro nhËn ®Þnh ë trªn còng cha thÓ coi lµ hoµn toµn ®óng ®¾n mµ míi chØ lµ c¬ së cho viÖc thiÕt kÕ c¸c bíc kiÓm to¸n tiÕp theo cho thÝch hîp. Trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n, ë mçi bíc ph©n tÝch vµ kiÓm tra cô thÓ, nhãm kiÓm to¸n ph¶i ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng chøng minh møc rñi ro kiÓm to¸n ®· ®¸nh gi¸ ë trªn lµ hîp lý. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn kh«ng thu thËp ®îc b»ng chøng kiÓm to¸n chøng tá r»ng nhËn ®Þnh ban ®Çu lµ hîp lý, chñ nhiÖm kiÓm to¸n sÏ ®Ò cËp vÊn ®Ò nµy lªn c¸c cÊp cao h¬n ( gi¸m s¸t kiÓm to¸n vµ gi¸m ®èc kiÓm to¸n ) ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c thñ tôc vµ ph¹m vi kiÓm to¸n phï hîp. Lùa chän nhãm kiÓm to¸n : Nhãm kiÓm to¸n ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n cho ®¬n vÞ kh¸ch hµng nµy gåm mét chñ nhiÖm kiÓm to¸n lµ kiÓm to¸n viªn tiÒn nhiÖm, ®· cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc kinh doanh nµy cña kh¸ch hµng vµ kinh nghiÖm kiÓm to¸n cho c«ng ty nµy. Cïng nhãm kiÓm to¸n cã hai KTV kh¸c vµ mét trî lý kiÓm to¸n. Tuy nhiªn, ngoµi nh÷ng nh©n viªn tham gia trùc tiÕp thùc hiÖn kiÓm to¸n ë kh¸ch hµng, Ban gi¸m ®èc cña KPMG cßn ph©n mét gi¸m s¸t kiÓm to¸n vµ mét gi¸m ®èc kiÓm to¸n thùc hiÖn c«ng viÖc hç trî nhãm kiÓm to¸n gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng phøc t¹p, ®ång thêi lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp rµ so¸t c«ng viÖc kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn. Sè lîng vµ thµnh phÇn cña nhãm kiÓm to¸n nµy lµ phï hîp víi quy m« cña cuéc kiÓm to¸n. Cïng víi nhãm kiÓm to¸n, Ban gi¸m ®èc cña KPMG trùc tiÕp gi¸m s¸t chÊt lîng vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bÊt thêng ph¸t sinh trong cuéc kiÓm to¸n. LËp vµ th¶o luËn c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång kiÓm to¸n : Sau khi chÊp nhËn kiÓm to¸n cho kh¸ch hµng, bé phËn th ký cña KPMG so¹n th¶o hîp ®ång kiÓm to¸n víi c¸c ®iÒu kho¶n c¬ b¶n, c¨n cø theo luËt ®Þnh vµ chuÈn mùc thùc hiÖn kiÓm to¸n vÒ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn, c«ng viÖc thùc hiÖn, phÝ kiÓm to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n…Hîp ®ång ®îc dÞch lµm hai b¶n tiÕng Anh, hai b¶n tiÕng ViÖt ®îc gi÷ bëi kh¸ch khµng vµ KPMG. 2.2.2. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t KÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t ®îc lËp bëi nhãm kiÓm to¸n trùc tiÕp tham gia kiÓm to¸n thùc hiÖn theo c¸c bíc sau : Ü T×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng : §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng v× qua ®ã, KTV hiÓu ®îc ®èi tîng kiÓm to¸n cña m×nh còng nh c¸c nh©n tè cã thÓ ¶nh hëng ®Õn ®èi tîng ®ã. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ABC ®îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè ®Çu t sè 1345GP§ ngµy 8/6/1995 cña Bé KÕ Ho¹ch §©ïu T .Cuéc kiÓm to¸n nµy ®îc tiÕn hµnh t¹i trô së c«ng ty ®Æt t¹i Khu c«ng nghiÖp Th¨ng Long, §«ng Anh, Hµ néi. Ngoµi c¸c KTV tiÒn nhiÖm, c¸c KTV kh¸c tÝch cùc t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng qua nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc nh : 2 QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty 2 QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm/ b·i nhiÖm gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ… 2 QuyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2003. 2 Tham gia kiÓm kª cïng víi kh¸ch hµng ®èi víi hµng tån kho vµ tµi s¶n cè ®Þnh 2 C¸c biªn b¶n häp Ban gi¸m ®èc. Toµn bé nh÷ng tµi liÖu nµy ®Òu ®îc lu l¹i trong hå s¬ kiÓm to¸n ( Current file). Ü T×m hiÓu m«i trêng kiÓm so¸t Sau khi ®· n¾m ®îc nh÷ng th«ng tin chung vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch hµng, nhãm kiÓm to¸n sÏ t×m hiÓu vÒ m«i trêng kiÓm so¸t trong c«ng ty. Trong bíc nµy, nhãm kiÓm to¸n trùc tiÕp pháng vÊn Ban gi¸m ®èc, bé phËn kÕ to¸n vµ quan s¸t t¸c phong lµm viÖc cña ban l·nh ®¹o còng nh c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n, ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ : + Th¸i ®é + NhËn thøc + Ho¹t ®éng Qua ®ã, KTV kh¼ng ®Þnh cã thÓ tin cËy vµo hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng vµ x¸c ®Þnh møc ®é tin cËy lµ ë møc trung b×nh. Ü T×m hiÓu quy tr×nh kÕ to¸n ¸p dông : Môc ®Ých cña bíc nµy lµ nh»m: X©y dùng ®îc kÕ ho¹ch kiÓm to¸n phï hîp víi + Møc ®é tin cËy vµo hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t + C¸c nhãm nghiÖp vô quan träng vµ sè d c¸c tµi kho¶n chñ yÕu X¸c ®Þnh c¸c rñi ro cô thÓ Cã c¬ héi cung cÊp thªm dÞch vô cho kh¸ch hµng Néi dung cña bíc nµy bao gåm : T×m hiÓu c¸ch ph©n lo¹i c¸c nhãm nghiÖp vô vµ sù liªn hÖ gi÷a c¸c nhãm nghiÖp vô ®ã T×m hiÓu c¸c nghiÖp vô ®îc h¹ch to¸n hÖ thèng vµ phi hÖ thèng Xem xÐt ¶nh hëng cña viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n.Trong trêng hîp nµy, chñ yÕu x¸c ®Þnh ¶nh hëng viÖc øng dông phÇn mÕm KÕ to¸n EFFECT trong c«ng t¸c h¹ch to¸n cña C«ng ty kh¸ch hµng. Nhãm kiÓm to¸n t×m hiÓu quy tr×nh kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp b»ng c¸ch pháng vÊn kÕ to¸n trëng, yªu cÇu cung cÊp c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n vµ s¬ ®å kÕ to¸n dïng trong h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ ®· ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn, ®ång thêi xem xÐt viÖc ¸p dông trong h¹ch to¸n hµng ngµy t¹i ®¬n vÞ cã tu©n thñ ®óng nh÷ng quy ®Þnh ®ã hay kh«ng. Trong qu¸ tr×nh nµy, c¸c KTV thu thËp ®îc Híng dÉn ¸p dông thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng s¶m xuÊt cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ABC. §©y lµ tµi liÖu rÊt quan träng sÏ ®îc sö dông lµm c¨n cø ®èi chiÕu quy tr×nh h¹ch to¸n thuÕ GTGT cña kÕ to¸n trong c«ng ty. PhÇn mÒm kÕ to¸n c«ng ty sö dông lµ phÇn mÒm kÕ to¸n EFFECT, ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶. C«ng ty ABC thùc hiÖn chÝnh s¸ch kÕ to¸n theo ®óng nghÞ ®Þnh 59/CP vµ c¸c th«ng t híng dÉn theo quy chÕ tµi chÝnh cña ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, trong ®ã lu ý mét sè chÝnh s¸ch kÕ to¸n quan träng liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n thuÕ GTGT nh : - ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ¸p dông hµng ho¸ mua vµ b¸n trong níc. - ThuÕ GTGT ¸p dông cho viÖc nhËp vµ xuÊt khÈu hµng ho¸. H×nh thøc sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. Bé phËn kÕ to¸n gåm cã 01 kÕ to¸n trëng, 01 phã phßng kÕ to¸n vµ 02 nh©n viªn kÕ to¸n kh¸c ®¶m nhiÖm tõng phÇn viÖc kh¸c nhau. Qua ®¸nh gi¸ ban ®Çu, KTV x¸c ®Þnh møc ®é tin cËy ®èi víi hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t lµ ë møc trung b×nh., nghÜa lµ cã thÓ tin cËy ®îc. Ü X¸c ®Þnh møc ®é träng yÕu : X¸c ®Þnh møc ®é träng yÕu (PM) lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p, ®ßi hái kinh nghiÖm vµ nh÷ng ®¸nh gi¸ chuyªn m«n dùa trªn sù am hiÓu vÒ kh¸ch hµng vµ møc ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm to¸n cña KTV. T¹i KPMG, ph¬ng ph¸p kiÓm to¸n KAM ®· cung cÊp c¸ch tÝnh khoa häc vÒ møc ®é träng yÕu cho tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 100% vèn ®Çu t cña nhËt, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶m xuÊt, x¸c ®inh møc ®é träng yÕu cho c«ng ty ABC ®îc híng dÉn nh sau : ü 2% tæng tµi s¶n lu ®éng hay vèn chñ së h÷u ü10% lîi nhuËn sau thuÕ víi gi¶ thiÕt doanh nghiÖp ho¹t ®éng liªn tôc ü 0,5 – 4% tæng doanh thu theo b¶ng tû lÖ quy ®Þnh. Doanh thu n¨m 2003 cña c«ng ty ABC lµ 5.560.780.230 VN§ (t¬ng ®¬ng víi 331.763,7 USD, tû gi¸ quy ®æi b×nh qu©n n¨m lµ 15.240) PM ®îc x¸c ®Þnh lµ 5.198,9 USD C¨n cø trªn møc ®é träng yÕu nµy, KTV sÏ tÝnh gi¸ trÞ träng yÕu chi tiÕt ®Ó vËn dông trong thñ tôc ph©n tÝch tÝnh hîp lý khi tÝnh to¸n sè chªnh lÖch cã thÓ chÊp nhËn ®îc vµ khi x¸c ®Þnh lîng mÉu chän trong kiÓm tra chi tiÕt. Gi¸ trÞ träng yÕu chi tiÕt ( Moneytary Precision – MP ) ®îc tÝnh to¸n dùa vµo nhng nhá h¬n møc ®é träng yÕu ®· x¸c ®Þnh MP ®îc tÝnh cho c«ng ty ABC lµ : 6.164 USD (t¬ng ®¬ng 93.139.360 VN§) 2.2.3. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cô thÓ : §©y lµ bíc c«ng viÖc tiÕp theo sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc møc ®é träng yÕu vµ gi¸ trÞ träng yÕu chi tiÕt, KTV lËp kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó cã thÓ thùc hiÖn kiÓm tra chi tiÕt ®èi víi nh÷ng ph¹m vi cã sai sãt tiÒm tµng. Ü X¸c ®Þnh rñi ro tµi kho¶n vµ rñi ro tiÒm tµng Ä Rñi ro tiÒm tµng ( Potential errors ): Ph¬ng ph¸p KAM ®a ra 6 sai sãt tiÒm tµng trong kiÓm to¸n, ®ã lµ : ü TÝnh ®Çy ®ñ Completeness ü TÝnh hiÖn h÷u Validity ü Sai sãt ghi chÐp Recording ü TÝnh ®óng kú Cut – off ü Sai sãt vÒ gi¸ trÞ Valuation ü Sai sãt vÒ tÝnh tr×nh bµy Presentation Sai so¸t tiÒm tµng x¸c ®Þnh cho kho¶n môc thuÕ GTGT bao gåm c¸c sai sãt vÒ tÝnh ®Çy ®ñ, tÝnh hiÖn h÷u, sai sãt ghi chÐp vµ sai sãt vÒ tÝnh tr×nh bµy. Ä Rñi ro chi tiÕt ( specific risk ) : §Ó x¸c ®Þnh ®îc rñi ro chi chi tiÕt cho kho¶n môc thuÕ GTGT, KTV tiÕn hµnh ph©n tÝch sè d c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh thuÕ GTGT vµ ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè cã thÓ mang l¹i rñi ro khi b¸o c¸o. ViÖc x¸c ®Þnh rñi ro chi tiÕt thêng ®îc kÕt hîp víi qu¸ tr×nh ph©n tÝch s¬ bé trong phÇn lËp kÕ ho¹ch tæng qu¸t, dùa trªn kinh nghiÖm cña KTV vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh thuÕ GTGT n¨m tríc. Nh÷ng sai sãt ®· ph¸t hiÖn trong cuéc kiÓm to¸n cña n¨m tríc ®· ®îc ®a vµo th qu¶n lý cïng víi ®Ò xuÊt ph¬ng híng gi¶i quyÕt cô thÓ. Do ®ã, trong cuéc kiÓm to¸n n¨m nay, KTV chØ tËp trung kiÓm tra chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã biÕn ®éng lín so víi n¨m tríc hoÆc c¸c tµi kho¶n nh¹y c¶m nh ®èi víi c¸c tµi kho¶n thuÕ. Ü X¸c ®Þnh b»ng chøng kiÓm to¸n : §Ó x¸c ®Þnh ®îc b»ng chøng kiÓm to¸n cÇn thu thËp, tríc hÕt, nhãm kiÓm to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc ®é tin cËy cña cuéc kiÓm to¸n ®ang tiÕn hµnh. Møc ®é tin cËy cña cuéc kiÓm to¸n chÝnh lµ møc ®é ®¶m b¶o r»ng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng cã sai sãt nghiªm träng ¶nh hëng tíi ngêi sö dông th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ®ã. Ph¬ng ph¸p KAM ®· x©y dùng ®é tin cËy kiÓm to¸n dùa trªn c¬ së : + §é tin cËy mÆc ®Þnh : §¸nh gi¸ xem liÖu cã rñi ro ph¸t hiÖn nµo ph¸t sinh liªn quan tíi sai sãt tiÒm tµng kh«ng. + §é tin cËy kiÓm so¸t : KiÓm tra c¸c bíc kiÓm so¸t ®îc thiÕt lËp ®Ó ng¨n chÆn vµ ph¸t hiÖn ra c¸c sai sãt tiÒm tµng. + §é tin cËy khi kiÓm tra chi tiÕt : Th«ng qua c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt ®îc x©y dùng nh»m ph¸t hiÖn ra c¸c sai sãt tiÒm tµng nÕu ®· x¶y ra nhng kh«ng ®îc ph¸t hiÖn bëi qu¸ tr×nh kiÓm so¸t cña kh¸ch hµng. Ü §Þnh híng kiÓm to¸n phï hîp : C¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh thuÕ GTGT cã thÓ chia lµm hai lo¹i, lo¹i cã sè d nî vµ lo¹i cã sè d cã. §èi víi mçi lo¹i nµy sÏ cã ®Þnh híng kiÓm tra kh¸c nhau theo ma trËn kiÓm tra ®Þnh híng sau : KÕt qu¶ kiÓm tra trùc tiÕp KÕt qu¶ kiÓm tra gi¸n tiÕp Tµi s¶n vµ chi phÝ C«ng nî vµ doanh thu Tµi s¶n vµ chi phÝ C«ng nî vµ doanh thu C¸c TK cã d nî O O U U O C¸c TK cã d cã U O U U O Ma trËn kiÓm tra ®Þnh híng O (Overstatement) : B¸o c¸o vît sè thùc tÕ U (Understatement) : B¸o c¸o thÊp h¬n sè thùc tÕ Ä §èi víi tµi kho¶n 133 vµ c¸c tiÓu kho¶n cña tµi kho¶n nµy: §Þnh híng kiÓm tra lµ b¸o c¸o vît sè thùc tÕ (Overstatement), c¸c rñi ro tiÒm tµng liªn quan tíi ma trËn kiÓm tra ®Þnh híng lµ : + TÝnh hiÖn h÷u + Ghi chÐp cao h¬n sè thùc + Ghi sæ vµ h¹ch to¸n sau kú Ä §èi víi tµi kho¶n 3331 vµ c¸c tiÓu kho¶n cña nã : §Þnh híng kiÓm tra lµ b¸o c¸o thÊp h¬n sè thùc (Understatement), c¸c rñi ro tiÒm tµng liªn quan tíi ma trËn kiÓm tra ®Þnh híng lµ : + TÝnh ®Çy ®ñ + Ghi chÐp thÊp h¬n sè thùc tÕ + Ghi sæ vµ h¹ch to¸n tríc kú Ü LËp kÕ ho¹ch kiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t : Møc ®é tin cËy hÖ thèng kiÓm so¸t ®îc x¸c ®Þnh theo theo h¬ng ph¸p KAM Do ®· x¸c ®Þnh møc ®é tin cËy vµo hÖ thèng kiÓm so¸t lµ ë møc trung b×nh trong c¸c bíc c«ng viÖc tríc, t¹i bíc nµy, KTV cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra ho¹t ®éng qu¶n lý hoÆc kiÓm tra thñ tôc kiÓm so¸t mµ kh«ng cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¶ hai thñ tôc nµy. Ü LËp kÕ ho¹ch kiÓm tra chi tiÕt sè d tµi kho¶n : Theo ph¬ng ph¸p KAM, cã 4 møc ®é kiÓm tra chi tiÕt nh sau : KiÓm tra tËp trung Møc ®é trung b×nh Møc ®é c¬ b¶n Møc ®é tèi thiÓu Víi ®¸nh gi¸ vÒ møc ®é tin cËy vµo hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé lµ trung b×nh, ktv sÏ nhËn híng dÉn ®Ó cã tiÕn hµnh kiÓm tra chi tiÕt mét c¸ch hîp lý. 2.2.4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n : Sau khi lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cô thÓ, nhãm kiÓm to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã víi ba bíc : Ü KiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t Ü Thùc hiÖn c¸c bíc ph©n tÝch Ü KiÓm tra chi tiÕt KiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t : C¸ch thøc tiÕn hµnh kiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t lµ : ü §Æt c©u hái ü Quan s¸t ü KiÓm tra chøng tõ theo c¸c bíc kiÓm so¸t ü Thùc hiÖn l¹i c¸c thñ tôc kiÓm so¸t Thùc hiÖn c¸c bíc ph©n tÝch vµ kiÓm tra chi tiÕt : §©y lµ giai ®o¹n chÝnh trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nã ®îc thùc hiÖn t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo hîp ®ång kiÓm to¸n (Field work). Tõ giai ®o¹n nµy, KTV sÏ vËn dông ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n thuÕ GTGT ®· tr×nh bµy ë phÇn tríc ®Ó tiÕn hµnh kiÓm to¸n thuÕ GTGT cho c«ng ty ABC. C¸c tµi liÖu mµ KTV ®· thu thËp ®îc gåm cã : QuyÕt to¸n thuÕ n¨m 2002, tê khai thuÕ GTGT hµng th¸ng, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 3331, 133…Tõ c¸c tµi liÖu nµy, KTV lËp b¶ng tæng hîp vÒ thuÕ. B¶ng tæng hîp nµy ®îc tr×nh bµy trªn giÊy tê lµm viÖc cña KTV . Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i hiÓu r»ng B¶ng t«ng hîp nµy ®îc lªn ngay tõ lóc ®Çu tiªn kiÓm to¸n VAT, víi gi¶ ®Þnh lµ cha cã bót to¸n ®iÒu chØnh nµo ®îc ph¸t hiÖn( Tøc lµ míi chØ cã cét sè liÖu cha ®îc kiÓm to¸n). Trong suèt qu¸ tr×nh kiÓm to¸n thuÕ VAT, nÕu KTV ph¸t hiÖn ®îc bót to¸n ®iÒu chØnh n¸o th× ph¶i cËp nhËp vµo cét ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn b¶ng tæng hîp nh sau cho ®Õn giai ®o¹n cuèi cña cuéc kiÓm to¸n. kpmg VAT leedsheet Client Year-end ABC Ltd 31 December 2003 Prepared by Date W/P reference HT March 2004 §iÒu chØnh Nî Cã ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø, coøn ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 1.052.118 1.052.118 - Sè ph¸t sinh 243.838 243.838 1.052.118 ThuÕ GTGT ®· ®îc khÊu trõ, ®· hoµn l¹i , thuÕ GTGT mua tr¶ l¹i kh«ng ®îc khÊu trõ. 1.056.644 1.056.644 - Trong ®ã Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ (13.552) (13.552) - Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i (1.043.092) (1.043.092) - ThuÕ GTGT cßn ®îc hoµn cuèi kú 239.312 239.312 1.052.118 ThuÕ GTGT cßn ®îc hoµn l¹i ThuÕ GTGT ®îc hoµn l¹i ph¸t sinh 1.043.092 1.043.092 - ThuÕ GTGT ®· hoµn l¹i (1.043.092) (1.043.092) - ThuÕ GTG T cßn ®îc hoµn cuèi kú - - - ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh 13.552 13.552 - ThuÕ GTGT ®Çu v¸o ®· ®îc khÊu trõ (13.552) (13.552) - ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ph¶i nép cuèi kú - - - 1. §èi chiÕu sè thuÕ ®Çu kú : Trong b¶ng tæng hîp nµy, tõng sè liÖu sÏ ®îc ®¸nh tham chiÕu ®Õn c¸c giÊy tê lµm viÖc kh¸c cña KTV hoÆc c¸c tµi liÖu mµ KTV ®· thu thËp ®îc ®Ó ®¶m b¶o r»ng mçi sè liÖu ®îc tr×nh bµy trªn giÊy tê lµm viÖc ®Òu ®îc dùa trªn nh÷ng c¬ së nhÊt ®Þnh. - Trong b¶ng tæng hîp trªn, sè ph¶i nép kú tríc sÏ ®îc ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn Biªn b¶n quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2002 phÇn “ §äng 2002 chuyÓn sang ” (nÕu cã). Trong trêng hîp ®Õn thêi ®iÓm kiÓm to¸n vÉn cha cã quyÕt to¸n thuÕ n¨m tríc th× sè liÖu nµy sÏ ®îc ®èi chiÕu víi sè d tµi kho¶n 3331 trªn B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m tríc ®Ó ®¶m b¶o r»ng sè thuÕ GTGT ®Çu kú lµ ®Çy ®ñ. 2. KiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña thuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh trong kú : C«ng ty ABC chñ yÕu nhËp nguyªn liÖu tõ NhËt B¶n, ®ång thêi còng chñ yÕu b¸n s¶n phÈm cho C«ng ty MÑ . Tuy nhiªn, c«ng ty nµy còng b¸n 1 phÇn cho Yamaha ViÖt Nam, còng nh la mua mét phÇn nguyªn vËt liÖu t¹i ViÖt Nam. Do vËy, khi kiÓm to¸n thuÕ, KTV ph¶i cã sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng quy ®Þnh liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Cho n¨m kiÓm to¸n 2003, theo khai b¸o cña kh¸ch hµng toµn bé hµng ho¸ mua vµo vµ b¸n ra cña C«ng ty ®Òu chÞu møc thuÕ suÊt chung 10%. KiÓm to¸n viªn, trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n còng ®· ®èi chiÕu danh môc hµng ho¸, dÞch vô mua b¸n trong n¨m víi biÓu thuÕ do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh vµ ®i tíi kÕt luËn lµ thuÕ xuÊt thuÕ GTGT ®îc ¸p dông mét c¸ch ®óng ®¾n. ViÖc kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña thuÕ GTGT ( bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ thuÕ GTGT ®Çu ra) ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së chän mÉu cã u tiªn c¸c giao dÞch cã gi¸ trÞ lín. Cô thÓ, KTV ®· chän 10 giao dÞch b¸n hµng vµ 10 giao dÞch mua hµng, tiÕn hµnh so s¸nh víi sæ c¸i chi tiÕt tµi kho¶n 133 vµ tµi kho¶n 3331, tê khai thuÕ GTGT cña Kh¸ch hµng chuÈn bÞ cho c¬ quan thuÕ. C«ng viÖc nµy ®îc thùc hiÖn chi tiªt theo b¶ng sau: kpmg VAT ®Çu ra Client Year-end Sakurai Vietnam Ltd. 31 December 2003 Prepared by Date W/P reference HT March 2004 Môc tiªu: thu thËp b¨ng chøng VAT ®Çu vµo ®îc khai b¸o ®óng ®¾n Th¸ng Tham chiÕu VAT output VAT input T12 12.895 15.950 T11 602 14.295 T10 - 13.238 T9 55 83.827 T8 - 10.746 T7 - 6.031 T6 - 5.726 T5 - 15.836 T4 - 7.186 T3 - 12.899 T2 - 20.859 T1 - 37.237 Total 13.552 243.838 Thùc hiÖn thö nghiÖm víi thuÕ GTGT ®Çu ra: Tæng doanh thu néi ®Þa: 135.571 VAT @10%: 13.557 Theo kh¸ch hµng: 13.552 Kh¸c biÖt: 5----> Kh«ng träng yÕu , bá qua Trong mét sè trêng hîp nÕu nghiÖp vô b¸n hµng nét ®Þa phat sinh nhiÒu, KTV sÏ tiÕn hµnh thªm thñ tôc bæ xung (kiÓm tr a chän mÉu ). Theo c¸c biÓu thuÕ còng nh c¸c v¨n b¶n thi hµnh t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i, c¸c s¶n phÈm c«ng ty b¸n ra chiu møc thuÕ suÊt 10%, víi thuÕ suÊt VAT ®Çu vµo còng lµ 10%. C«ng ty kh«ng cã ho¹t ®éng nµo trong kú chÞu c¸c lo¹i thuÕ suÊt kh¸c §Ó kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña thuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh trong kú, KTV sö dông ph¬ng ph¸p chän mÉu, cô thÓ c«ng viÖc cña KTV thùc hiÖn theo b¶ng sau: kpmg KiÓm tra chon mÉu ®èi VAT ®Çu vµo Client Year-end ABC Ltd. 31 December 2003 Prepared by Date W/P reference HT March 2004 Môc tiªu: thu thËp b¨ng chøng VAT ®Çu ra ®îc khai b¸o ®óng ®¾n Sè ho¸ ®¬n Ngµy ph¸t hµnh Nhµ cung cÊp Gi¸ cha cã VAT Tû lÕ VAT VAT ®îc khÊu trõ 001289 1/1/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 18.600 10 1,860 00646 1/2/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 36.394 10 3,639.4 00415 1/4/03 TLIP 269.959 10 26.959,9 00797 2/5/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 37.003 10 3.700,3 00845 4/1/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 37.073 10 3.707,3 00953 5/12/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 29,860 10 2.986 00953 5/7/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 40.779 10 4.077,9 085682 8/9/03 E & Y Viet Nam 78.000 5 3.900 001237 31/10/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 12.333 10 1.233,3 001164 11/11/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 53.123 10 5.312,3 006063 9/8/03 C«ng ty B¶o hiÓm 98.222 10 9.822,2 001405 11/1/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 523.966 10 52.396,6 0044635 5/5/03 C«ng ty N«i ThÊt T& H 108.714 10 10.871,4 Total KÕt Lu©n: kh«ng cã ngo¹i lÖ nµo ®îc ghi nhËn 3. KiÓm tra tÝnh hiÖn h÷u cña thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh trong kú : Hµng ho¸ ®Çu vµo trong phÇn nµy lµ nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mua vµo phôc vô cho c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng cña c«ng ty ®. KTV tiÕn hµnh kiÓm tra chi tiÕt ®èi víi sè thuÕ ®Çu vµo nµy dùa trªn sè mÉu chän ®¹i diÖn. §Ó tiÕn hµnh kiÓm tra chi tiÕt, KTV cÇn íc tÝnh sè mÉu chän ®¹i diÖn ®Ó kiÓm tra trªn nh÷ng mÉu ®ã. KTV thùc hiÖn chän mÉu trªn c¬ së t×nh cê, theo quan ®iÓm cña riÒg m×nh. Theo ph¬ng ph¸p nµy, tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô trong mét sè d tµi kho¶n ®Òu cã kh¶ n¨ng ®îc chän nh nhau. GiÊy tê lµm viªc cña KTV ®îc ghi l¹i nh sau: kpmg KiÓm tra chon mÉu ®èi VAT ®Çu vµo Client Year-end ABC Ltd. 31 December 2003 Prepared by Date W/P reference HT March 2004 Môc tiªu: thu thËp b¨ng chøng VAT ®Çu ra ®îc khai b¸o ®óng ®¾n Sè ho¸ ®¬n Ngµy ph¸t hµnh Nhµ cung cÊp Gi¸ cha cã VAT Tû lÕ VAT VAT ®îc khÊu trõ 001289 1/1/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 18.600 10 1,860 00646 1/2/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 36.394 10 3,639.4 00415 1/4/03 TLIP 269.959 10 26.959,9 00797 2/5/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 37.003 10 3.700,3 00845 4/1/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 37.073 10 3.707,3 00953 5/12/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 29,860 10 2.986 00953 5/7/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 40.779 10 4.077,9 085682 8/9/03 E & Y Viet Nam 78.000 5 3.900 001237 31/10/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 12.333 10 1.233,3 001164 11/11/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 53.123 10 5.312,3 006063 9/8/03 C«ng ty B¶o hiÓm 98.222 10 9.822,2 001405 11/1/03 Cty vËn t¶i ViÖt NhËt 523.966 10 52.396,6 0044635 5/5/03 C«ng ty N«i ThÊt T& H 108.714 10 10.871,4 Total KÕt Lu©n: kh«ng cã ngo¹i lÖ nµo ®îc ghi nhËn 4. KiÓm tra tÝnh hiÖn h÷u cña thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu Víi c«ng ty ABC, chñ yÕu nguyªn liÖu ®îc nhËp tõ c«ng ty MÑ t¹i NhËt b¶n. Trong n¨m tµi chÝnh 2003, cã kh¸ nhiÒu nghiÖp vô mua hµng víi c¸c ®ãi t¸c nuíc ngoµi. C¨n cø vµo ®Æc thï ho¹t ®«ng cña kh¸ch hµng, KTV còng ph¶i tiÕn hµnh thñ tôc kiÓm to¸n ®Ó thu thËp b»ng chøng ®¶m b¶o r»ng kh«ng cã gian lËn nµo x¶y ra víi thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. C«ng viÖc kiÓm tra ®îc thùc hiÖn dùa trªn thñ tôc chän mÉu. Cô thÓ nh sau: kpmg KiÓm tra chon mÉu ®èi VAT hµng nhËp khÈu Client Year-end Sakurai Vietnam Ltd. 31 December 2003 Prepared by Date W/P reference HT March 2004 Sè chøng tõ DiÔn gi¶i Ph¶i nép ®· nép Chªnh lªch 01/03-0017 ThuÕ GTGT TK 974 484.000 484.000 - ThuÕ GTGT TK 969 3.919.239 3.919.239 - ThuÕ GTGT TK 16 138.000 138.000 - - 03/03-0047 ThuÕ GTGT TK 81 4.356.000 4.356.000 - ThuÕ GTGT TK 128 311.000 311.000 - 04/03-0020 ThuÕ GTGT TK 37 376.000 376.000 - 04/03-0022 ThuÕ GTGT TK 160 296.000 296.000 - 04/03-0021 ThuÕ GTGT TK 244 418.000 418.000 - 04/03-0062 ThuÕ GTGT TK 37 1.381.000 1.381.000 - 05/03-0056 ThuÕ GTGT TK 125 111.000 111.000 - 08/03-0047 ThuÕ GTGT TK 226 111.000 111.000 - 06/03-0029 ThuÕ GTGT TK 125 29.000 29.000 - 09/03-0018 ThuÕ GTGT TK 930 76.915.000 76.915.000 - 10/03-0053 ThuÕ GTGT TK 291 54.000 54.000 - KÕt luËn: Kh«ng cã ngo¹i lÖ nµo ®îc ph¸t hiÖn 5. KiÓm tra viÖc nép thuÕ GTGT trong kú : Sè thuÕ ®· nép : 2.315.268.420 Trong ®ã, sè ®äng n¨m tríc : 210.015.266 Sè n¨m nay : 2.105.253.154 KiÓm tra sè thuÕ ph¶i nép nh sau : KiÓm tra tíi sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 112 – tiÒn göi ng©n hµng, kiÓm tra giÊy b¸o nî cña ng©n hµng vÒ kho¶n tiÒn chuyÓn nép thuÕ GTGT ; kiÓm tra GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ Níc mµ c«ng ty ®îc giao khi nép thuÕ. Sè tiÒn trªn c¸c tµi liÖu nµy lµ nh nhau, thêi gian nép kh«ng vît qu¸ thêi h¹n cho phÐp. KÕt luËn : C«ng ty tu©n thñ ®óng quy ®Þnh vÒ thêi h¹n nép thuÕ. 6. KiÓm tra tÝnh tr×nh bµy trªn b¸o c¸o : KiÓm tra trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, phÇn III ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®îc hoµn l¹i, thuÕ GTGT ®îc gi¶m, thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa, phÇn II : T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ Níc. Sau khi kiÓm tra, c¸c sè liÖu ®Òu ®· khíp ®óng. KÕt luËn : ThuÕ GTGT ®îc tr×nh bµy ®óng theo quy ®Þnh. 7. KÕt luËn chung vÒ thuÕ GTGT : - Bót to¸n ®iÒu chØnh cho kho¶n môc thuÕ GTGT ( phÇn 3 – kiÓm tra tÝnh hiÖn h÷u cña VAT ®Çu vµo ) - VÊn ®Ò cÇn nªu trong th qu¶n lý : Qua viÖc kiÓm tra chi båi thêng cho thÊy c¸c kho¶n chi còng nh tr¸ch nhiÖm båi thêng ph¸t sinh kh«ng ®îc h¹ch to¸n ngay mµ thêng chËm l¹i 1 kho¶ng thêi gian sau ®ã. §iÒu nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn viÖc ph©n lo¹i theo thêi gian cña chi phÝ båi thêng vµ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tÝnh sè thuÕ ®îc khÊu trõ theo tû lÖ kh«ng ®óng v× trong n¨m cã thay ®æi trong quy ®Þnh vÒ ¸p dông tû lÖ thuÕ ®îc khÊu trõ. Ngoµi ra, ®iÒu nµy cßn ¶nh hëng ®Õn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ kh«ng ®óng kú, nhÊt lµ c¸c kho¶n chi bÞ h¹ch to¸n sang n¨m sau lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng ®îc ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c. 2.2.5. Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o TiÕp sau c¸c bíc c«ng viÖc trªn sÏ lµ nh÷ng bíc tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o còng nh hoµn thiÖn hå s¬ kiÓm to¸n Thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt nh÷ng sù kiÖn sau ngµy lËp b¸o c¸o Thu thËp th gi¶i tr×nh cña Ban gi¸m ®èc LËp b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n So¸t xÐt, kiÓm so¸t vµ hoµn thiÖn giÊy tê lµm viÖc LËp b¸o c¸o kiÓm to¸n (BiÓu sè 23) Tæng kÕt cuéc kiÓm to¸n C¸c bíc c«ng viÖc nµy ®îc thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c kho¶n môc ®· ®îc kiÓm to¸n, h¬n n÷a, sau ngµy lËp b¸o c¸o kh«ng cã sù kiÖn nµo ph¸t sinh ¶nh hëng träng yÕu ®Õn thuÕ GTGT cña c«ng ty nªn phÇn nµy sÏ kh«ng tr×nh bµy cho riªng kho¶n môc thuÕ GTGT. KÕt thóc thêi gian field work vµ tríc khi lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n, nhãm kiÓm to¸n vµ Ban gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc mét cuéc häp ®Ó cïng thèng nhÊt vÒ kÕt qu¶ kiÓm to¸n còng nh ý kiÕn cña Ban gi¸m ®èc vÒ nh÷ng ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh cña KTV ®èi víi nh÷ng kho¶n môc mµ KTV ®· cã bót to¸n ®iÒu chØnh khi kiÓm to¸n. ViÖc ban gi¸m ®èc cã ®ång ý hay kh«ng víi ®Ò nghÞ cña KTV lµ c¬ së ®Ó KTV lËp B¸o c¸o kiÓm to¸n d¹ng chÊp nhËn toµn bé hay c¸c d¹ng kh«ng chÊp nhËn toµn bé kh¸c. T¹i cuéc kiÓm to¸n nµy, Ban gi¸m ®èc ®· thèng nhÊt vµ ®ång ý ®iÒu chØnh B¸o c¸o tµi chÝnh theo ®Ò nghÞ cña KTV. Do ®ã, ý kiÕn cña KTV nªu ra lµ chÊp nhËn toµn bé. Trªn ®©y lµ toµn bé ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n thuÕ GTGT ®îc ¸p dông cho mét ®¬n vÞ kh¸ch hµng cña KPMG. Do khu«n khæ cã giíi h¹n, luËn v¨n kh«ng thÓ tr×nh bµy hÕt tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò vµ sù kiÖn cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n thuÕ GTGT, mµ chØ dõng l¹i ë nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt, tiªu biÓu nhÊt víi sù minh ho¹ nh÷ng t×nh huèng thêng gÆp khi kiÓm to¸n thuÕ GTGT. B¸o c¸o cña kiÓm to¸n viªn ®éc lËp Göi c¸c nhµ ®Çu t C«ng ty TNHH ABC (HÖ thèng kÕ to¸n ®îc Bé Tµi chÝnh ViÖt Nam chÊp thuËn theo c«ng v¨n sè 126/TC/C§KT ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 1997) Ph¹m vi kiÓm to¸n Chóng t«i ®· tiÕn hµnh kiÓm to¸n b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH ABC (“C«ng ty”) t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 cïng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh thuéc tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty. Tr¸ch nhiÖm cña chóng t«i lµ ®a ra ý kiÕn vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nµy c¨n cø trªn kÕt qu¶ kiÓm to¸n cña chóng t«i. Chóng t«i ®· thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n theo c¸c ChuÈn mùc KiÓm to¸n ViÖt Nam vµ c¸c ChuÈn mùc KiÓm to¸n Quèc tÕ ®îc ViÖt Nam chÊp thuËn. C¸c chuÈn mùc nµy yªu cÇu chóng t«i ph¶i lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n ®Ó cã thÓ cã ®îc sù ®¶m b¶o hîp lý r»ng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng chøa ®ùng c¸c sai sãt träng yÕu. C«ng viÖc kiÓm to¸n còng bao gåm viÖc kiÓm tra, trªn c¬ së chän mÉu, c¸c b»ng chøng x¸c minh cho c¸c sè liÖu vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. C«ng viÖc kiÓm to¸n còng bao gåm viÖc ®¸nh gi¸ c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n ®îc ¸p dông vµ c¸c íc tÝnh träng yÕu cña Ban Gi¸m ®èc, còng nh viÖc ®¸nh gi¸ c¸ch tr×nh bµy tæng qu¸t cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Chóng t«i cho r»ng c«ng viÖc kiÓm to¸n ®· cung cÊp nh÷ng c¬ së hîp lý lµm c¨n cø cho ý kiÕn cña chóng t«i. ý kiÕn kiÓm to¸n Theo ý kiÕn cña chóng t«i, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý, trªn tÊt c¶ c¸c ph¬ng diÖn träng yÕu, vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ABC Hµ Néi Hµ Néi t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c luång lu chuyÓn tiÒn tÖ trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy, phï hîp víi c¸c ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam, HÖ thèng KÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n phæ biÕn ®îc chÊp thuËn t¹i ViÖt Nam. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kÌm theo kh«ng nh»m môc ®Ých thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c luång lu chuyÓn tiÒn tÖ theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ th«ng lÖ kÕ to¸n ®îc thõa nhËn réng r·i ë c¸c níc vµ c¸c quyÒn tµi ph¸n kh¸c ngoµi ph¹m vi ViÖt Nam. _____________________________________ C«ng ty TNHH KPMG ViÖt Nam GiÊy phÐp ®Çu t sè 863/GP B¸o c¸o kiÓm to¸n sè 02-02-012 __________________________ ______________________________ Chøng chØ kiÓm to¸n viªn sè N123/KTV Chøng chØ kiÓm to¸n viªn sè N5/KTV Tæng Gi¸m ®èc Hµ Néi, ngµy ______ th¸ng _______ n¨m 2003 phÇn iii Ph¬ng híng vµ c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kiÓm to¸n ThuÕ gtgt 1. NhËn xÐt chung vµ bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn t¹i KPMG: KPMG lµ mét trong bèn c«ng ty kiÓm to¸n hµng ®Çu thÕ giíi cã mÆt t¹i ViÖt Nam. Víi thÕ m¹nh cña m×nh lµ c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm to¸n ®îc ®óc kÕt dùa trªn kinh nghiÖm thùc tÕ hµng tr¨m n¨m, KPMG kh«ng ngõng phÊn ®Êu víi mong muèn cung cÊp cho kh¸ch hµng cña m×nh mét dÞch vô tèt nhÊt. Thªm vµo ®ã, KPMG cßn tÝch cùc tham gia vµo c¸c cuéc héi th¶o, trao ®æi kinh nghiÖm nh»m ®ãng gãp c«ng søc cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn chung cña lÜnh vùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n ViÖt Nam. Nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn kiÓm to¸n quÝ b¸u cña KPMG ®¸ng ®Ó cho c¸c c«ng ty kiÓm to¸n cña ViÖt Nam häc tËp nh»m n©ng cao chÊt lîng kiÓm to¸n tõ ®ã thóc ®Èy lÜnh vùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n cña ViÖt Nam kh«ng ngõng lín m¹nh vµ b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. 2. Bµi häc kinh nghiÖm 2.1. Ph¬ng ph¸p kiÓm to¸n KPMG: Nh ®· biÕt, KPMG cã mét ph¬ng ph¸p kiÓm to¸n ®îc ¸p dông trªn toµn thÕ giíi gäi lµ ph¬ng ph¸p kiÓm to¸n KPMG(KAM). KAM gióp cho c¸c KTV thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n mét c¸ch nhanh chãng vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhê cã nh÷ng chØ dÉn tØ mû theo mét tr×nh tù l« gÝc. VÝ dô khi kiÓm to¸n bÊt k× mét chu tr×nh nµo ®ã thêng bao gåm c¸c giai ®o¹n sau Giai ®o¹n mét: Ph©n tÝch chiÕn lîc bao gåm §¹t ®îc hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc kinh doanh cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng §¹t ®îc hiÓu biÕt vÒ rñi ro kinh doanh X¸c ®Þnh rñi ro kinh doanh vµ c¸c nghiÖp vô träng yÕu cã thÓ ¶nh hëng ®Õn c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh Lùa chän c¸c chu tr×nh chÝnh vµ lËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch chu tr×nh Giai ®o¹n hai: Ph©n tÝch chu tr×nh §¹t ®îc sù hiÓu biÕt vÒ c¸c chu tr×nh chÝnh ho¹t ®éng nh thÕ nµo th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh rñi ro kinh doanh chiÕn lîc vµ c¸c nghiÖp vô quan träng ë giai ®o¹n trªn §¹t ®îc sù hiÓu biÕt vÒ rñi ro kinh doanh ë møc ®é chu tr×nh, c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t vµ rñi ro kinh doanh kh¸c. Thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm kiÓm so¸t thÝch hîp vµ ®¸nh gi¸ vÒ rñi ro cña c¸c sai ph¹m träng yÕu LËp kÕ ho¹ch c¸c thñ tôc kiÓm to¸n cßn l¹i (thñ tôc ph©n tÝch vµ thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt hay thñ tôc kh¶o s¸t) Giai ®o¹n ba: Thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n cßn l¹i vµ B¸o c¸o kiÓm to¸n: Thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n theo kÕ ho¹ch ®· lËp X¸c ®Þnh, kiÓm tra vµ ph©n tÝch c¸c kh¸c biÖt kiÓm to¸n vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thu thËp ®îc. Lùa chän ý kiÕn kiÓm to¸n vµ lËp B¸o c¸o kiÓm to¸n Bµi häc kinh nghiÖm vÒ kiÓm so¸t chÊt lîng kiÓm to¸n 2.2. Bµi häc vÒ kiÓm so¸t chÊt lîng ChÊt lîng cña cuéc kiÓm to¸n lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña KPMG. Do ®ã, chÊt lîng kiÓm to¸n lu«n ®îc coi träng tõ khi b¾t ®Çu cuéc kiÓm to¸n ®Õn khi kÕt thóc cuéc kiÓm to¸n. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, c¸c KTV lu«n ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ cña m×nh víi trëng nhãm kiÓm to¸n vµ trëng nhãm kiÓm to¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm so¸t xÐt vµ ®iÒu hµnh chung cuéc kiÓm to¸n. Thªm vµo ®ã, trëng nhãm kiÓm to¸n cßn ph¶i chÞu sù so¸t xÐt vÒ c«ng viÖc cña chñ nhiÖm kiÓm to¸n. Sau khi hoµn thµnh cuéc kiÓm to¸n, trëng nhãm kiÓm to¸n ph¶i hoµn thiÖn hå s¬ kiÓm to¸n n¨m vµ tr×nh cho chñ nhiÖm kiÓm to¸n so¸t xÐt, chñ nhiÖm kiÓm to¸n so¸t xÐt hå s¬ vµ yªu cÇu trëng nhãm kiÓm to¸n hoµn thiÖn c¸c giÊy tê lµm viÖc nµo cha râ rµng. Sau ®ã hå s¬ kiÓm to¸n ®îc tr×nh lªn chñ phÇn hïn so¸t xÐt. Cuèi cïng c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu cña chñ phÇn hïn vÒ cuéc kiÓm to¸n c¸c KTV hoµn thiÖn vµ lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn vµ ®æi míi kiÓm to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: Víi kinh nghiÖm gÇn 10 n¨m nghiªn cøu vµ thö nghiÖm, h¬n 4 n¨m thùc sù ®i vµo cuéc sèng, chóng ta cã thÓ nãi thuÕ GTGT ViÖt Nam ®· cã ®îc nh÷ng bíc ®i dµi. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu to lín ®· thu ®îc, chóng ta cßn tån t¹i rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n, bÊt cËp. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ®©y lµ mét s¾c thuÕ cßn rÊt míi mÎ vµ nã chØ cã kh¶ n¨ng ph¸t huy tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. Trong khi ®ã chóng ta võa tr¶i qua giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN, mét h×nh th¸i kinh tÕ mµ trªn thÕ giíi rÊt Ýt nh÷ng tiÒn lÖ, do ®ã chóng ta võa ph¸t triÓn võa ph¶i dß ®êng, ®Þnh híng vµ bæ sung, söa ®æi. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn rÊt ®¸ng kÓ, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ®Òu ®Æn, tû lÖ t¨ng trëng GDP theo thèng kª xÊp xØ 10%/n¨m. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn kinh tÕ l¹i kh«ng ®Òu, phiÕn diÖn vµ mÊt c©n ®èi. ViÖc ¸p dông khoa häc, kü thuËt còng nh c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch thuÕ vÉn cha ph¸t huy t¸c dông nh mong ®îi. Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, cha cã kh¶ n¨ng tËn dông ®îc nh÷ng tiÕn bé, khoa häc kü thuËt trong qu¶n lý ®iÒu hµnh, kinh doanh, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp. Kh«ng nh÷ng vËy, tr×nh ®é d©n trÝ cña ta cha cao, ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh Ph¸p luËt cßn kÐm, Nhµ níc cha thùc sù qu¶n lý ®îc nÒn kinh tÕ, nh÷ng chÝnh s¸ch ®a ra cha s¸t víi thùc tiÔn, ®Æc biÖt lµ viÖc gi¸m s¸t chÝnh s¸ch thùc thi cßn bu«ng láng. MÆt kh¸c, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng dï ph¸t triÓn nhiÒu hay Ýt th× còng lu«n cã sù vËn ®éng vµ biÕn ®æi. C¸c chÝnh s¸ch thuÕ cÇn ph¶i ®i s¸t víi thùc tiÔn, ®¸p øng yªu cÇu cña sù thay ®æi ®ã. §ã chÝnh lµ sù thay ®æi ®ßi hái ph¶i n©ng cao chÊt lîng kiÓm to¸n thuÕ GTGT ®ßi hái ph¶i hoµn thiÖn kiÓm to¸n thuÕ GTGT . Thªm vµo ®ã xu híng toµn cÇu hãa còng ®Æt ra yªu cÇu ph¶i n©ng cao chÊt lîng kiÓm to¸n GTGT. Cho ®Õn nay ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn cña nhiÒu tæ chøc lín trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, c¶ vÒ v¨n ho¸, chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. Vµ s¾p tíi ®©y chóng ta sÏ gia nhËp AFTA, gia nhËp thÞ trêng chung khu vùc §«ng Nam ¸. Khi ®ã, trong khu vùc sÏ kh«ng cßn mét rµo c¶n nµo. §iÒu ®ã còng cã nghÜa gi÷a c¸c níc ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ nhiÒu mÆt, trong ®ã mét trong nh÷ng mÆt quan träng lµ thuÕ GTGT. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i thù hiÖn tèt kiÓm to¸n thuÕ GTGT ngay tõ bÇy giê ®Ó khi thùc hiÖn trªn mét thÞ trêng phøc t¹p h¬n chóng ta còng ®· cã mét nÒn t¶ng vµ kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh. Còng nh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c, kÕ to¸n, kiÓm to¸n còng bÞ t¸c ®éng kh«ng nhá cña c«ng nghÖ th«ng tin, ®Æc biÖt lµ c¸c phÇn mÒm chuyªn s©u vµo ngµnh kÕ to¸n nh c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n, do ®ã viÖc ¸p dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n vµo h¹ch to¸n lµ ®iÒu tÊt yÕu vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao cho c¸c doanh nghiÖp gióp cho c¸c doanh nghiÖp t¹o ra ®îc nhiÒu lîi nhuËn ®ång thêi gi¶m ®îc chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¸i ®Çu t, më réng s¶n xuÊt cho doanh nghiÖp cña m×nh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, nghÒ kiÓm to¸n ®· vµ ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®îc c«ng nhËn nh mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong mét nªn kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®éng nµy, tõ chç chØ cã 02 c«ng ty chuyªn vÒ dÞch vô kÕ to¸n, kiÓm to¸n cho tíi nay chóng ta ®· cã nhiÒu c«ng ty kiÓm to¸n trong níc vµ quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ sù hiÓn diÖn cña 4 c«ng ty kiÓm to¸n hµng ®Çu thÕ giíi cho thÊy tiÒm n¨ng vÒ sù ph¸t triÓn cña dÞch vô nµy lµ rÊt lín. Thªm vµo ®ã viÖc c¹nh tranh ®Ó dµnh cho m×nh c¸c hîp ®ång cung cÊp dÞch vô cã chÊt lîng lµ mét viÖc mµ hÇu hÕt c¸c c«ng ty ®Òu híng tíi ®iÒu nµy yªu cÇu c¸c nhµ qu¶n trÞ v¹ch ra c¸c chiÕn lîc ®æi míi c¸c thñ tôc, thao t¸c, qui tr×nh kiÓm to¸n sao cho ®¹t ®îc hiÖu qu¶ nhÊt. 4. Mét vµi kiÕn nghÞ M«t lµ,KiÕn nghÞ vÒ ph¬ng ph¸p chän mÉu MÆc dï, KPMG lËp ra tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kiÓm to¸n (Audit Gauge) nh»m gióp KTV dÔ dµng h¬n trong qu¸ tr×nh xem xÐt tÝnh träng yÕu nhng tiªu chuÈn nµy chØ lËp cho ®¸nh gi¸ trªn tæng thÓ toµn bé B¸o c¸o tµi chÝnh mµ th«i. Cßn ®èi víi tõng kho¶n môc vÉn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c xÐt ®o¸n nghÒ nghiÖp cña KTV mµ chñ yÕu KTV thêng chän lµ c¸c nghiÖp vô cã sè liÒn lín sao cho chiÕm kho¶ng 70%-80% tæng thÓ ®Ó thùc hiÖn kiÓm to¸n. ViÖc nµy cã thÓ tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ kiÓm to¸n nhng ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã nhiÒu nghiÖp vô cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng nhau th× tá ra kh«ng hiÖu qu¶, do vËy KTV nªn ¸p dông thªm c¸c ph¬ng ph¸p chän mÉu ngÉu nhiªn qua c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Khi KTV nhËp c¸c th«ng tin nhËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo ch¬ng tr×nh nh sè mÉu cÇn lÊy, gi¸ trÞ nhá nhÊt, lín nhÊt cña mÉu..... khi ®ã ch¬ng tr×nh sÏ cho ta mét kÕt qu¶ cña nh÷ng mÉu ngÉu nhiªn mµ ta nªn lÊy, KTV c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®ã ®Ó lÊy ra c¸c nghiÖp vô hay chøng tõ ®Ó thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt kiÓm to¸n bæ sung. Thø hai: KiÕn nghÞ vÒ viÖc sö dông c¸c chuyªn gia trong kiÓm to¸n thuÕ GTGT. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n thuÕ GTGT, c¸c kiÓm to¸n viªn cña KPMG nªn t¨ng cêng trao ®æi víi nh©n viªn, chuyªn gia phßng thuÕ cña KPMG. NÕu lµm ®îc nh vËy, chÊt lîng vµ tiÕn ®é kiÓm to¸n thuÕ sÏ ®îc c¶i thiÖn nhiÒu. Ly do lµ phßng thuÕ KPMG lµ mét bé phËn t vÊn thuÕ rÊt m¹nh, am hiÓu vÒ c¸c chÝnh s¸ch thuÕ vµ luËt thuÕ ë VN, ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp t¬ng ®èi víi phßng kiÓm to¸n. Thø ba: KiÕn nghÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph©n tÝch MÆc dï trong khi kiÓm to¸n, thñ tôc ph©n tÝch ®· ®îc sö dông ®Ó so s¸nh sè d cña n¨m nay so víi n¨m tríc hay trong kiÓm to¸n . Song vÉn cß Ýt thÊy viÖc so s¸nh gia c¸c c«ng ty cïng ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc, còng nh vòau híng chung cña ngµnh. V× vËy, trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n , KTV nªn thùc hiÖn nhiÒu h¬n na thñ tôc nãi trªn ®Ó cã ®îc c¸i nh×n toµn diÖn h¬n vÒ ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. phÇn kÕt luËn ThuÕ GTGT tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay ®îc kh¼ng ®Þnh lµ mét lo¹i thuÕ tiÕn bé, khoa häc, cã nhiÒu u ®iÓm vµ ®îc nhiÒu níc trªn thÕ giíi ¸p dông. V× vËy ViÖt Nam ra quyÕt ®Þnh ban hµnh LuËt thuÕ GTGT ®Ó thay thÕ cho LuËt thuÕ doanh thu lµ mét tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt. ViÖc lµm nµy ®· thóc ®Èy nhanh chãng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi níc nhµ, gióp cho qu¸ tr×nh gia nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®îc diÔn ra kÞp thêi vµ thuËn lîi h¬n. Tuy nhiªn, ®Ó phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt LuËt thuÕ GTGT theo yªu cÇu cña luËt ®Þnh lµ mét vÊn ®Ò v« cïng phøc t¹p, nã kh«ng chØ ®èi víi toµn x· héi nãi chung mµ cßn ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Qua kinh nghiÖm thùc hiÖn LuËt thuÕ GTGT cho thÊy, ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ níc ®Çu tiªn gÆp ph¶i khã kh¨n vµ trë ng¹i khi ¸p dông luËt thuÕ nµy. V× vËy cã thÓ cho r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n, ®ßi hái sù xem xÐt vµ xö lý khÈn tr¬ng vµ hîp lý cña c¸c Bé, ngµnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, tõ ®ã ph¸t huy u thÕ cña LuËt thuÕ. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt LuËt thuÕ GTGT lµ nÇng cao chÊt lîng kiÓm to¸n thuÕ GTGT. Muèn lµm ®îc nh vËy, chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn mét c¸ch ®ång bé vÒ chÝnh s¸ch cho ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam. tµi liÖu tham kh¶o Quèc héi, LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10/5/1997 Alvin a.arenns-Jame K Loebbecke, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, KiÓm to¸n- Auditing. ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. Bé tµi chÝnh, Th«ng t 110/1998/TT/BTC ngµy 3/8/1998 híng dÉn viÖc söa ®æi, bæ xung c¬ cÊu bé m¸y Côc thuÕ Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. Bé tµi chÝnh, Th«ng t 82/2002/TT-BTC ngµy 18/9/2002 híng dÉn söa ®æi, bæ xung mét sè néi dung cña th«ng t 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. Tæng côc thuÕ , QuyÕt ®Þnh, Quy tr×nh qu¶n lý thu thuÕ c¸c doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 1368TCT/Q§/TCCB ngµy 09/12/1998. PGS. TS Lª V¨n An, T¹p chÝ tµi chÝnh th¸ng 12/2001, C«ng cuéc c¶i c¸ch thuÕ ë ViÖt Nam, 10 n¨m nh×n l¹i vµ nh÷ng bµi häc. TS NguyÔn ThÞ BÊt, T¹p chÝ Kinh tÕ ph¸t triÓn sè 53 th¸ng 11/2001, Mét sè vÊn ®Ò vÒ thanh tra thuÕ. 9. KiÓm to¸n tµi chÝnh Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 10. Ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n KAM cña KPMG Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ GTGT vµ kiÓm to¸n thuÕ GTGT trong kiÓm to¸n tµi chÝnh 3 1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thuÕ vµ thuÕ GTGT. 3 1.1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ 3 a. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña thuÕ: 3 b. Ph©n lo¹i thuÕ: 5 c. Vai trß cña thuÕ: 6 1.1.2 . thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 8 a. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 8 b. B¶n chÊt, môc tiªu vµ yªu cÇu cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 9 c. §iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 12 1.2. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë ViÖt Nam 14 1.2.1. Hoµn c¶nh ra ®êi: 14 1.2.2. néi dung c¬ b¶n cña LuËt thuÕ GTGT hiÖn hµnh - c¨n cø ®Ó kiÓm To¸n thuÕ gigt ë viÖt nam 16 PhÇn 2: KiÓm to¸n thuÕ GTGT trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña KPMG ViÖt Nam 22 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty KPMG ViÖt nam 22 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 22 2.1.2. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty KPMG ViÖt Nam 24 2.1.3. DÞch vô vµ thÞ trêng chÝnh cña c«ng ty KPMG ViÖt Nam 26 2.2. Kh¸i qu¸t vÒ ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n KPMG ®ang sö dông: 31 2.3. KiÓm to¸n thuÕ GTGT t¹i mét ®¬n vÞ kh¸ch hµng cña KPMG 39 PhÇn III: Ph¬ng híng vµ c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kiÓm to¸n ThuÕ gtgt 61 1. NhËn xÐt chung vµ bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn t¹i KPMG: 61 2. Bµi häc kinh nghiÖm 61 2.1. Ph¬ng ph¸p kiÓm to¸n KPMG: 61 2.2. Bµi häc vÒ kiÓm so¸t chÊt lîng 62 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn vµ ®æi míi kiÓm to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 63 PhÇn kÕt luËn 66 Tµi liÖu tham kh¶o 67

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiện.doc
Luận văn liên quan