Đề tài Quy trình phát hành thẻ trong ngân hàng Sacombank

LỜI MỞ ĐẦU Khuynh hướng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Có rất nhiều phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như séc, thẻ thanh toán, các loại giấy tờ có giá nhưng có thể nói thẻ thanh toán là một trong những phương tiện thanh toán được biết đến nhiều nhất và ngày càng được mọi người quan tâm sử dụng không chỉ trên thế giới mà còn tại Việt Nam. Sau hơn 14 năm chiếc thẻ đầu tiên vào đến nước ta, sự tham gia ngày càng đông của các ngân hàng trong việc phát triển hoạt động thanh toán thẻ đã tạo nên một bầu không khí cạnh tranh hơn bao giờ hết. Với sự năng động của mình, các ngân hàng thương mại đã liên tục đưa ra các sản phẩm thẻ với các tiện ích đa dạng, gắn liền với đời sống của người dân giúp cho mọi tầng lớp dân cư đều có cơ hội tiếp cận và làm chủ phương tiện thanh toán hiện đại này. Xây dựng một quy trình chung cho việc phát hành thẻ thanh toán là một việc cần thiết nhằm nâng cao tính an toàn trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ. Và đây cũng là đề tài của nhóm chúng em. Trong này, chúng em xin nêu quy trình chung trong việc phát hành thẻ; và để hiểu rõ hơn về quy trình này trong thực tế hoạt động của ngân hàng, chúng em cũng nghiên cứu thêm về quy trình phát hành thẻ trong ngân hàng SACOMBANK

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy trình phát hành thẻ trong ngân hàng Sacombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Khuynh hướng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Có rất nhiều phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như séc, thẻ thanh toán, các loại giấy tờ có giá … nhưng có thể nói thẻ thanh toán là một trong những phương tiện thanh toán được biết đến nhiều nhất và ngày càng được mọi người quan tâm sử dụng không chỉ trên thế giới mà còn tại Việt Nam. Sau hơn 14 năm chiếc thẻ đầu tiên vào đến nước ta, sự tham gia ngày càng đông của các ngân hàng trong việc phát triển hoạt động thanh toán thẻ đã tạo nên một bầu không khí cạnh tranh hơn bao giờ hết. Với sự năng động của mình, các ngân hàng thương mại đã liên tục đưa ra các sản phẩm thẻ với các tiện ích đa dạng, gắn liền với đời sống của người dân giúp cho mọi tầng lớp dân cư đều có cơ hội tiếp cận và làm chủ phương tiện thanh toán hiện đại này. Xây dựng một quy trình chung cho việc phát hành thẻ thanh toán là một việc cần thiết nhằm nâng cao tính an toàn trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ. Và đây cũng là đề tài của nhóm chúng em. Trong này, chúng em xin nêu quy trình chung trong việc phát hành thẻ; và để hiểu rõ hơn về quy trình này trong thực tế hoạt động của ngân hàng, chúng em cũng nghiên cứu thêm về quy trình phát hành thẻ trong ngân hàng SACOMBANK. Bài gồm có phần: 1. Khaùi nieäm: Ñoâi khi trong thuaät ngöõ coù nhieàu caùch dieãn ñaït khaùc nhau ñeå laøm noåi baät moät noäi dung naøo ñoù. Ñoái vôùi theû thanh toaùn cuõng vaäy, coù nhieàu khaùi nieäm ñeå dieãn ñaït noù. Khaùi nieäm 1: theû thanh toaùn hay theû chi traû laø moät phöông tieän thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï maø khoâng duøng tieàn maët hoaëc coù theå duøng ñeå ruùt tieàn maët taïi caùc ngaân haøng ñaïi lyù, caùc ñieåm chaáp nhaän thanh toaùn theû hoaëc caùc maùy ruùt tieàn töï ñoäng. Khaùi nieäm 2: theû thanh toaùn laø loaïi theû giao dòch taøi chính ñöôïc phaùt haønh bôûi ngaân haøng, caùc ñònh cheá taøi chính hay caùc coâng ty. Khaùi nieäm 3: theû thanh toaùn laø phöông thöùc ghi soå nhöõng soá tieàn caàn thanh toaùn thoâng qua maùy ñoïc theû phoái hôïp vôùi heä thoáng noái maïng computer keát hôïp noái trung taâm phaùt haønh theû vôùi ñieåm thanh toaùn. Noù cho pheùp thöïc hieän caùc cuoäc thanh toaùn nhanh choùng, thuaän lôïi vaø khaù an toaøn cho caùc ñoái töôïng tham gia thanh toaùn. Khaùi nieäm 4: theû thanh toaùn laø phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët maø chuû theå coù theå söû duïng ñeå ruùt tieàn maët hoaëc thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï taïi caùc ñieåm chaáp nhaän thanh toaùn theû. Nhö vaäy, coù theå noùi moãi khaùi nieäm coù moät caùch dieãn ñaït khaùc nhau nhöng nhìn chung ñaây laø moät phöông thöùc thanh toaùn maø ngöôøi chuû theû coù theå duøng ñeå thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï hay ñeå ruùt tieàn töï ñoäng thoâng qua maùy ñoïc theû ñöôïc laép ñaët taïi caùc cô sôû chaáp nhaän theû hay ôû nôi coâng coäng. Lòch söû ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa theû: Theû thanh toaùn laø moät phöông tieän thanh toaùn thoâng duïng vaø vaên minh trong theá giôùi ngaøy nay. Theû ra ñôøi vaøo naêm 1949, do oâng Frank Mc Namara, moät doanh nhaân ngöôøi Myõ saùng cheá. Coù moät laàn sau khi duøng böõa toái taïi moät nhaø haøng ôû NewYork, oâng Mc Namara boãng phaùt hieän mình khoâng ñem theo tieàn maët. OÂng phaûi goïi ñieän thoaïi cho vôï mình nhanh choùng ñem tieàn ñeán thanh toaùn. Tình traïng khoù xöû laàn ñoù khieán oâng maøy moø saùng taïo moät phöông tieän chi traû khoâng duøng tieàn maët trong nhöõng tröôøng hôïp töông töï nhö treân. Theá laø laàn ñaàu Mc Namara ñaõ cho ra ñôøi loaïi theû mang teân “Diners Club”. Naêm 1990, Diners Club coù 6,9 trieäu ngöôøi söû duïng treân toaøn theá giôùi vôùi doanh soá khoaûng 16 tyû dollars. Hieän nay soá ngöôøi söû duïng theû Diners Club ñang giaûm daàn. Theû American Express (Amex) ra ñôøi vaøo naêm 1958, hieän nay ñang laø toå chöùc theû du lòch vaø giaûi trí (T&E) lôùn nhaát theá giôùi. AMEX töï phaùt haønh theû cuûa chính mình vaø tröïc tieáp quaûn lyù chuû theû. Naêm 1987, Amex cho ra ñôøi loaïi theû tín duïng môùi coù khaû naêng cung caáp tín duïng tuaàn hoaøn cho khaùch haøng coù teân laø Optima Card ñeå caïnh tranh vôùi Visa vaø Master Card. Vaøo naêm 1993, coù 35,4 trieäu cô sôû chaáp nhaän theû thanh toaùn treân theá giôùi vôùi doanh soá 124 tyû USD. Theû Visa tieàn thaân laø Bank Americard do Bank of America phaùt haønh vaøo naêm 1960. Ngaøy nay, Visa laø loaïi theû coù qui moâ phaùt trieån lôùn nhaát treân toaøn caàu. Visa khoâng tröïc tieáp phaùt haønh theû maø giao laïi cho caùc thaønh vieân, ñaây cuõng laø moät maët giuùp cho Visa deã môû roäng thò tröôøng hôn caùc loaïi theû khaùc. Hieän nay, coù 22000 thaønh vieân taïi hôn 200 nöôùc, ñaõ phaùt haønh hôn 500 trieäu theû, coù 13 trieäu cô sôû chaáp nhaän theû, 320000 maùy ruùt tieàn maët, doanh soá giao dòch haøng naêm 800 tyû USD. Theû JCB laø theû ñöôïc xuaát phaùt töø Nhaät Baûn vaøo naêm 1961 bôûi Ngaân haøng Sanwa, ñaõ baét ñaàu phaùt trieån thaønh moät cô sôû quoác teá vaøo 1981. Muïc tieâu chuû yeáu laø höôùng vaøo thò tröôøng du lòch vaø giaûi trí, ñang laø loaïi theû caïnh tranh vôùi Amex. Vaøo naêm 1992, coù 27,5 trieäu theû, 2,9 trieäu cô sôû chaáp nhaän theû vaø 160000 maùy ATM ôû 139 nöôùc vôùi doanh thu 30,9 tyû USD. Master Card ra ñôøi vaøo 1966 vôùi teân goïi laø Master Charge do hieäp hoäi theû lieân ngaân haøng goïi taét laø ICA (Interbank Card Association) phaùt haønh thoâng qua caùc thaønh vieân treân theá giôùi. Laø toå chöùc theû lôùn thöù hai treân theá giôùi sau Toå chöùc Visa. Hieän nay, ñaõ coù 22000 thaønh vieân taïi hôn 200 nöôùc, phaùt haønh 350 trieäu theû, coù 12 trieäu cô sôû chaáp nhaän thanh toaùn, 200000 maùy ATM, doanh soá giao dòch haøng naêm khoaûng 460 tyû USD. Nhìn chung ñoù laø nhöõng loaïi theû ñöôïc söû duïng phoå bieán, roäng raõi treân toaøn caàu. Thöïc teá theû thanh toaùn khoâng chæ do ngaân haøng phaùt haønh maø coøn coù theå do caùc coâng ty daàu löûa, hay caùc cöûa haøng, coâng ty kinh doanh lôùn phaùt haønh. Veà nguyeân lyù noù cuõng ñöôïc söû duïng nhö theû ngaân haøng. 3. Phaân loại thẻ Phân loại thẻ theo công nghệ sản xuất Thẻ khắc chữ nổi ( Embossing card) Được làm dựa trên kĩ thuật khắc chữ nổi. Trên bề mặt tấm thẻ khắc nổi các thông tin cần thiết. Hiện nay nó không đuocj sử dụng nữa vì kĩ thuật quá thố sơ, có thể bị làm giả Thẻ băng từ ( Magnetic strip) Thẻ này được sản xuất dựa trên kĩ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin ở mặt sau của thẻ. Thẻ náy được sử dụng phổ biến trong hơn 20 năm nay nhưng đã bộc lộ một số khuyết điểm: + Khả năng bảo mật không cao do thông tin trong thẻ không tự mã hóa được, ngưoif ta có thể đọc được dễ dàng với các thiết bị đọc thẻ gắn với máy vi tính. + Thẻ từ chỉ mang thông tin cố định, khu vực chứa thông tin hẹp, ko áp dụng các kĩ thuật đảm báo an toàn Thẻ thông minh: Đây là thế hệ mới nhất của thẻ thanh toán, thẻ thông minh dựa trên kĩ thuật xử lí tin học nhờ vào thẻ một chip điện tử có cấu trúc giống như một máy tính hoàn hảo. Thẻ thông minh có nhiều nhóm với dung lượng nhớ khác nhau. Phân loại theo chủ thể phát hành: - Thẻ do ngân hàng phát hành ( Bank card ) Mục đich là giúp khách hang sử dụng linh động tài khaonr của họ tại NH. Đây là loại thẻ sủ dụng rộng rãi nhất hiện nay, phạm vi sử dụng rộng rãi . VD : Visa, Master.. Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành: Đó là các loại thẻ du lịch và giải trí do các tập đoàn kinh doanh lớn phát hành như Dinner Club, Wall Mart. Phân loại theo tính chất thanh toán thẻ: - Thẻ tín dụng ( Credit card) Đây là loại thẻ sử dụng phổ biesn nhất hiện nay, theo đó ngưoif sử dụng sẽ đượ sử dụng 1 hạn mức tiền mà không phải trả lãi để mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh, cửa hang, khách sạn, sân bay… chấp nhânqj thẻ này. Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng vì nó phụ thuộc vào số dư hiện hữu trên tài khoản thể. Chủ thẻ chỉ chi tiêu trong phạm vi mình có. Có 2 loại thẻ ghi nợ: + Thẻ online là thẻ ghi nợ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản chủ thẻ. + Thẻ off-line là thẻ ghi nợ mà giá trị giao dịch sẽ được khấu trừ vào tài khảon chủ thẻ sau đó vài ngày. Thẻ rút tiền mặt: ( Cash card ) Là loại thẻ được dùng để rút tiền mặt tại tại các máy rút tiền tự động tại NH. Đối với laoij thẻ này chủ thẻ pahir kí quỹ tiền vào tài khoản NH hoặc chủ thẻ được cấp tín dụngthấu chi thì mới được sử dụng. Số tiền rút ra mỗi lần sẽ trừ vào tiền kí quỹ. Thẻ rút tiền mặt có 2 loại: + Loại 1: Chỉ để rút tiền ở ATM ngân hàng phát hành. + Loại 2: được rút tiền ko chỉ ở NH phát hànhmaf còn được rút ở các Ngân hang tham gia tổ hợp thanh toán với Nh phát hành thẻ. Phan loại theo phạm vi lãnh thổ: - Thẻ nội địa: Là loại thẻ đuocj giới hạn sử dụng trong 1 phạm vi quốc gia, do vậy đồng tiền giao dịch phải là bản tệ nước đó. Thẻ quốc tế: Là loại thẻ được chấp nhận trên toàn cấu, sử dụng các ngoại tệ mạnh. Phân loại thẻ theo mục đích và đối tượng sử dụng: - Thẻ kinh doanh ( business card) - Thẻ du lịch và giải trí ( Travel and Entertainment hay T&E) - Thẻ vàng ( Gold Card ) Thẻ Gold của ngân hang Bank of America - Thẻ chuẩn ( Standard Card) Thẻ được chia ra nhiều loại tùy theo tính năng tác dụng của thẻ. Thẻ tín dụng (Credit Card) thực chất là bằng chứng của một mối quan hệ vay nợ giữa người cầm thẻ (Cardholder) và ngân hàng. Ngân hàng đồng ý cho Cardholder vay tiền đến một mức tối đa nào đó (gọi là credit limit), thường là khoảng 2 lần thu nhập hàng tháng của Cardholder. Thỏa thuận như vậy tức là Cardholder có một "line of credit" sẵn sàng để dùng khi cần. Tất cả các khoản thanh toán mà Cardholder thực hiện sẽ được ghi nợ (debit) vào tài khoản của Cardholder tại ngân hàng. Đến một ngày nhất định mỗi tháng, ngân hàng sẽ gửi Statement đến cho Cardholder, thống kê tổng số tiền đã chi trong tháng trước đó. Cardholder có thể chọn thanh toán toàn bộ số tiền trước thời hạn ghi trong Statement, khi đó Cardholder không phải trả lãi (interest). Nếu không Cardholder có thể trả số tiền tối thiểu (Minimum Payment), thường là khoảng 5% số tiền nợ, phần còn lại có thể trả từ từ, tất nhiên là ngân hàng sẽ tính lãi, thường là từ 12% đến 24% một năm, tiền lãi tính từng ngày. Vậy việc thanh toán bằng thẻ tín dụng xảy ra thế nào? Giả sử bạn có thẻ VISA. Một lần bạn đến một cửa hàng (Merchant) thấy có logo của VISA thể hiện cửa hàng nhận thanh toán bằng thẻ VISA, bạn mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng thẻ của mình. Cửa hàng sẽ quẹt (swipe) thẻ của bạn vào một chiếc máy đọc (gọi là EDCT - Electronic Data Capture Terminal). EDCT đọc các thông tin về thẻ của bạn ghi trên băng từ và contact ngân hàng của cửa hàng (Merchant's Bank) thông qua modem, đường điện thoại hoặc ISDN line, gửi kèm theo yêu cầu về số tiền cần thanh toán, ngân hàng này kiểm tra trong CSDL của VISA xem thẻ của bạn có phải là thẻ hết hạn hoặc bị mất cắp hay không, số tiền bạn muốn trả có vượt quá hạn mức không, nếu không, ngân hàng sẽ báo lại ngay trong vài giây về EDCT là giao dịch được phê duyệt (approved), khi đó EDCT sẽ in ra một tờ giấy nhỏ ghi rõ số tiền, mã số giao dịch để bạn ký vào đó (Sale Slip). Bạn được giữ bản chính của sale slip, Merchant sẽ giữ bản sao và gửi về ngân hàng để nhận tiền sau này. Nhận được sale slip Merchant's bank sẽ ghi có (credit) ngay số tiền giao dịch vào tài khoản của Merchant đồng thời gửi thông báo qua mạng của VISA yêu cầu ngân hàng của bạn (Cardholder's Bank) thanh toán số tiền. Cardholder's bank sẽ thanh toán tiền cho Merchant's Bank và debit số tiền vào tài khoản của bạn. Chi tiết về giao dịch sẽ được ghi trong Statement kế tiếp gửi đến cho bạn. Giả sử có người ăn cắp thẻ của bạn, giả mạo chữ ký của bạn thì trong thời hạn nhất định (thường là 2 tuần) bạn có thể liên hệ với ngân hàng của bạn để đòi lại tiền. VISA đảm bảo rằng nếu ngân hàng của bạn chứng minh được chữ ký không phải là chữ ký của bạn thì họ sẽ trả lại tiền cho bạn ngay. Merchant's bank sẽ lấy lại tiền từ tài khoản của Merchant còn việc tranh chấp là gánh nặng của Merchant đi theo bạn đòi tiền nếu họ muốn. Trường hợp này gọi là Chargeback. Thẻ tín dụng (Credit card) Thẻ tín dụng là một tổ hợp đặc biệt của mua bán và vay nợ. Bên bán cung cấp cho bên mua hàng các hàng hóa hay dịch vụ như thông thường, nhưng bên mua thanh toán cho bên bán hàng bằng thẻ tín dụng. Theo cách này, bên mua đang thanh toán bằng các khoản vay từ các tổ chức phát hành thẻ tín dụng, thường là các ngân hàng. Ngân hàng hay các tổ chức tài chính khác phát hành thẻ tín dụng cho mọi người mua với sự cho phép một số lượng khoản vay nào đó đạt tới một giá trị tích lũy nhất định. Các điều kiện và thời hạn hoàn trả đối với các khoản vay cho thẻ tín dụng, tức là các khoản nợ của khách hàng, là thay đổi theo từng loại thẻ cũng như từng loại khách hàng nhưng nói chung tiền lãi thường là rất cao. Chẳng hạn, một ví dụ về điều kiện hoàn trả thông thường là thanh toán tối thiểu trên $10 hoặc 3% mỗi tháng, cũng như mức lãi suất 15-20% cho các khoản vay không thanh toán đúng hạn. Ngoài tiền lãi, khách hàng còn có thể phải trả các khoản phí sử dụng thẻ tín dụng hàng năm. Nhằm thu được tiền từ các mặt hàng đã bán, bên bán phải đưa yêu cầu tới  tổ chức phát hành thẻ tín dụng với các biên lai có chữ ký xác nhận. Các bên bán hàng thường đưa nhiều yêu cầu cho nhiều khoản thanh toán vào từng khoản thời gian cách đều. Bên bán hàng cũng bị tổ chức phát hành thẻ tín dụng tính phí đối với đặc quyền chấp nhận chủng loại thẻ tín dụng đó trong việc mua bán hàng. Phí thông thường ở mức 1-3% đơn giá bán hàng. Vì thế, trong việc mua bán hàng hóa bằng thẻ tín dụng thì việc chuyển giao hàng hóa diễn ra ngay lập tức nhưng tất cả các khoản thanh toán đều chậm trễ. www.wikipedia.com Có bao nhiêu loại thẻ tín dụng ? (phần 1) 1- Charge Card - hay còn gọi là department store card , bao gồm tất cả các loại thẻ tín dụng cấp phát bởi các công ty bán lẻ như : Sears, JC Penney, Macy' s, Target, K-Mart, v.v., loại thẻ này hạn chế cho phép người khách chỉ đưọc xử dụng, mua hàng trong tiệm của công ty cấp thẻ đó mà thôi. Ví dụ thẻ Sears chỉ nhận ở các tiệm của Sears, khách hàng sang tiệm khác mua thì không thể trả tiền bằng thẻ Sears được. 2- Gasoline Card - Hay thẻ đổ xăng như : Texaco, Shell, BP ( British Petroleum ) Chevron v.v., . Loại này cũng tương tự như loại Department Store Card , khách hàng chỉ xử dụng dể dổ xăng tại các cây xăng và mua đồ ăn vặt do cây xăng của hiệu đó bán mà thôi . Ví dụ bạn cầm thẻ của hãng Shell thì chỉ để đổ xăng và mua quà vặt ở Shell mà thôi Ngày nay hầu hết các công ty bán lẻ cua Hoa Kỳ ( từ giầy dép y phục, nữ trang cho đến TV , máy tính ) đều có chương trình mua trả góp bằng cách cấp phát cho người tiêu dùng 2 loại thẻ trên . Tiền lời của 2 loại này đưọc tính rất cao ( từ 19.99 --> 26.99 % /năm ) mà credit line ( hay số tiền có thể mua thiếu lại không nhiều $300 -- $3000 ) . Tuy nhiên nếu bạn chưa có tín dụng , thì đây là 1 trong những cách khởi đầu để tạo tín dụng, bởi vì những công ty này họ cứu xét 1 hồ sơ xin thẻ rất dễ dàng, miễn sao bạn đừng có tín dụng quá xấu . Cả 2 loại trên bạn không phải trả tiền lệ phí hàng năm annual fee 3- American Express: A- Regular American Express Card Là loại thẻ thường có màu xanh lá cây đậm. Nếu bạn không có nhiều tín dụng tốt ( good credit ) và có lợi tức thấp thì khi xin họ sẽ cấp cho loại này. Credit line thì không giới hạn, tuỳ theo số tiền bạn có trong trương mục ngân hàng ( checking account ). loại này bạn phải trả lệ phí hàng năm rất cao ( khoảng $79 USD 1 năm ). Hoá đơn được gởi cho bạn mỗi tháng và phải trả hết 1 lần . Ví dụ trong tháng vừa rồi bạn xài $500 thì phải trả hết 1 lần $500 . B- American Express Gold Card: Điều kiện là bạn phải có lợi tức trên $30,000 USD/ năm. Cách xử dụng cũng tương tự như loại trên C- American Express Platinum Khác với 2 loại trên loại này chỉ dành cho những khác hàng được ưu đãi mà thôi ( prefered custumer , by invitation only ) số tiền chỉ định được tiêu xài lên tơi $100,000 USD mà không đòi hỏi khách phải có tiền trong tài khoản ngân hàng . Bill vẫn phải thanh toán 1 lân như 2 loại trên Vì sự cạnh tranh của các loại thẻ tín dụng khác , và do khách hàng phàn nàn về sự bắt buộc phải trả hết 1 lần và bỏ không xử dụng the American Express thông thường nữa , American Express mất dần 1 số lượng lớn khách hàng , cho nên AE cũng thay đổi lề lối kinh doanh . American Express đã cho ra đời thẻ OPTIMA , the này cho phép CARDHOLDER ( nguời có the AE ) trả góp hàng tháng , và họ tính tiền lời ( Interest charge ) . Thẻ này rất thành công và đã đem lại cho American Express 1 nguồn lợi tức đáng kể . Sau đó AE đã cho ra đời thêm loại thẻ American Express THE BLUE đồng thời cũng cho khách hàng thêm 1 sự lựa chọn khi xin thẻ là charge card hay credit card ( nghĩa là tuỳ người xin lựa chọn loại thẻ cũ trả hết 1 lần, hay trả góp hàng tháng , loại trả góp thì có mức ân định số tiền tiêu xài ( pre-set spending limit ). Tất cả các thẻ American Express ngày nay đều có 2 loại OPTIONS kể trên . CHARGE CARD ( paid infull each month ) Có bao nhiêu loại thẻ tín dụng ? (Phần 2) Visa & Mastercard       Hai loại thẻ này có thẻ nói là giống nhau , chỉ khác ở tên gọi . Đây là loại thẻ thông dụng nhất & được khách hàng ưa chuộng nhất từ xưa tới nay . Loại thẻ này được các tất cả các doanh nghiệp chấp nhận ( bạn có thể tới bất cứ cửa hàng bán lẻ , cây xăng, hãng máy bay, ngân hàng , tiệm ăn, trên mạng v.v., ) mua hàng hoặc rút tiền mặt ra . ( quabg3 cáo của American Express lúc trước có câu " Don' t leave home without it " Nhưng VV thấy câu này đúng với VISA & MASTERCARD hơn , vì vẫn còn nhiều cửa hàng không nhận AMERICAN EXPRESS ( Lý do có lẽ phí dịch vụ của AE cao hơn ) . Loại thẻ VS & MC cho phép người dùng ( cardholder ) mua hàng hay rút tiền mặt ra rất dễ dàng . CÁC LOẠI THẺ VISA & MASTERCARD Regular Visa & Mastercard : Credit line bắt đầu từ khoảng $500 USD tới vài ngàn USD loại này dành cho người có số điểm tín dụng thấp ( credit score)hoặc mới bắt đầu tạo tín dụng . Lệ phí của loại này tương đối cao ( khoảng $39/ năm )  Gold Visa & Gold Mastercard Credit line bắt đầu từ $5000 USD trở lên . Đa số các ngân hàng đều miễn lệ phí hàng năm ( nếu ngân hàng nào có tính tiền này thì khoảng $50 USD/ năm Platinum Visa & Mastercard Loại này thường là dành cho những người có số điểm tín dụng cao ( khoảng 730 điểm) và có lợi tức hảng năm tương đối cao . Credit line bắt đầu tối thiểu là $5000 USD/ tuy nhiên bắt đầu $10000 USD là thông thường Secure Visa & Master Card Dành cho những người không có tín dụng hoặc tín dụng xấu . Bạn phải đặt cọc ( deposit ) tiền vào ngân hàng . credit line bằng với số tiền bạn deposit trong trương mục  Student Visa & Master Card  Như tên gọi dành cho sinh viên, credit line không nhiều khoảng vài trăm trở lên Affiliate Credit Card Loại này là do ngân hàng hợp tác với các công ty , hay cửa hàng để cấp phát cho khách hàng, Ngày nay đa số khách hàng thích loại này vì có nhiều điều lợi, chẳng hạn như được rebate, hoặc cash back, hay miễn phí vé máy bay v.v., ATM & CHECKCARD Là thẻ nhà bank ( thẻ rút tiền ở máy) ATM ( Atomated Teller Machine ) với hình biểu tượng VISA/MASTER CARD trên thẻ . Loại này là sự phối hợp giữa ATM & secured credit card , vừa xử dụng như 1 thẻ rút tiền , vưà như 1 credit card . Số tiền chi trả được khấu trừ lập tức trong trương mục ngân hàng cùa bạn . Tên gọi chung cho loại thẻ này là check card , bất cứ ai cũng có thể xin loại này, creline bằng với số tiền bạn có trong bank, khi xử dụng loại thẻ này( for ATM transaction), nếu rút tiền ở máy không phải là của ngân hàng mình thì bạn sẽ bị charge khoảng $1.00 -->$3.00 USD cho mỗi lần xài . ( Câu hỏi thông thường của những người bán hàng hỏi bạn , mỗi khi bạn trả tiền bằng thẻ này là ATM or CREDIT , bạn nói ATM thì sẽ bị tính thêm $1.00 , còn nói CREDIT thì không bị gì hết. DINERS CLUB  DINER SCLUB CARTE BLANCH DINERS CLUB THE MONTAGE CARD Thẻ Diners Club nói chung cũng tương tự như Visa & Master Card và American express , Tuy nhiên có lẽ vì lệ phí dịch vụ hơi cao hơn những loại khác nên không được các cửa hàng chấp nhận rộng rãi . Các cửa hàng sang trọng đều nhận loại thẻ này . Các bạn muốn biết chi tiết hơn của loại này thì có thể vào website www.dinersclub.com  JCB - JAPAN CREDIT BUREAU :          Thẻ JCB có từ khoảng năm 1961 , cũng tương tự như các loại credit card của Mỹ . Issuing bank logo EMV chip Hologram Card number Card brand logo Expiry Date Cardholder's name 4. Vai troø cuûa theû thanh toaùn trong ñôøi soáng kinh teá- xaõ hoäi Theû thanh toaùn laø moät phöông tieän thanh toaùn tieân tieán, hieän ñaïi mang ñeán nhieàu tieän ích cho caùc chuû theå trong neàn kinh teá. Ñoái vôùi xaõ hoäi Thanh toaùn baèng theû giuùp thay ñoåi thoùi quen giao dịch thanh toaùn baèng tieàn maët cuûa coâng chuùng, giuùp giaûm bôùt löôïng tieàn maët trong löu thoâng, töø ñoù giaûm ñöôïc chi phí vaän chuyeån vaø phaùt haønh tieàn. Söû duïng theû thanh toaùn seõ ñaûm baûo an toaøn, nhanh choùng, tieän lôïi .. hôn söû duïng tieàn maët ñeå thanh toaùn. Thoâng qua ñoù, theû thanh toaùn goùp phaàn thuùc ñaåy hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, löu thoâng haøng hoùa, thuùc ñaåy tieâu duøng phaùt trieån vôùi nhòp ñoä nhanh hôn. Thanh toaùn baèng theû cho thaáy moät xaõ hoäi naêng ñoäng, vaên minh, hieän ñaïi… taïo aán töôïng toát ñoái vôùi baïn beø quoác teá. Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng theû thanh toaùn Vôùi vieäc söû duïng theû thanh toaùn chuû theû coù theå mua haøng hoùa, dòch vuï ôû baát cöù moät cô sôû chaáp nhaän theû naøo hoaëc ruùt tieàn maët taïi caùc quaày thanh toaùn cuûa ngaân haøng hay taïi maùy ATM, maø hieän nay thì heä thoáng maùy ATM cuõng ñöôïc laép ñaët ôû khaép nôi; beân caïnh ñoù giöõa moät soá ngaân haøng cuõng coù söï lieân keát trong heä thoáng thanh toaùn theû, nghóa laø theû ATM cuûa ngaân haøng naøy nhöng ruùt tieàn taïi ngaân haøng khaùc thì vaãn ñöôïc chaáp nhaän; do vaäy chuû theû raát thuaän tieän trong vieäc ruùt tieàn maët khi caàn thieát. Vieäc söû duïng theû cuõng giuùp cho chuû theû giaûm thieåu nhu caàu giöõ tieàn maët, nhôø vaäy giaûm ñöôïc moät soá rủi ro so vôùi vieäc söû duïng tieàn maët thanh toaùn. Ngoaøi ra theû ngaân haøng(theû tín duïng) laø moät daïng cho vay thanh toaùn, laø moät dòch vuï maø ngaân haøng öùng tieàn tröôùc cho caùc giao dòch cuûa khaùch haøng, cung caáp cho khaùch haøng moät khaû naêng môû roäng caùc giao dòch taøi chính. Khi söû duïng theû tín duïng ñeå mua haøng hoùa vaø dòch vuï, chuû theû ñang söû duïng moät dòch vuï thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët qua ngaân haøng; ñoàng thôøi ngaân haøng cho khaùch haøng vay tieàn treân taøi khoaûn cho vay phaùt haønh theû tín duïng. Chæ caàn khaùch haøng thöïc hieän ñuùng theo caùc qui ñònh trong hôïp ñoàng söû duïng theû thì chuû theû luoân coù quyeàn vay ngaân haøng trong haïn möùc cho pheùp. Ñoái vôùi cô sôû chaáp nhaän theû thanh toaùn Giuùp caùc cô sôû naøy naâng cao ñöôïc doanh thu do ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu mua saém cuûa khaùch haøng duøng theû thöôøng laø nhöõng khaùch haøng coù thu nhaäp vaø chi tieâu oån ñònh. Chaáp nhaän thanh toaùn theû traùnh ñöôïc ruûi ro nhaän phaûi tieàn giaû khi giao dòch, khoâng phaûi kieåm ñeám tieàn, giảm chi phí giao dịch, … Vieäc chaáp nhaän thanh toaùn theû taêng theâm uy tín vaø söï sang troïng (naâng cao thöông hieäu) cho cô sôû. Ngoaøi ra, cô sôû chaáp nhaän theû chæ caàn noäp hoùa ñôn ñeå yeâu caàu ngaân haøng chuyeàn tieàn vaøo taøi khoaûn cuûa mình, vieäc chaáp nhaän thanh toaùn theû giuùp ñaåy nhanh voøng quay ñoàng voán hoã trôï cho coâng vieäc kinh doanh cuûa cô sôû ñöôïc “thuaän buoàm xuoâi gioù” . Ñoái vôùi ngaân haøng phaùt haønh theû Ngaân haøng coù theå tìm kieám ñöôïc lôïi nhuaän cao nhôø thu phí töø dòch vuï phaùt haønh theû. Phaùt haønh theû thöïc ra cuõng laø moät loïai tín duïng tieâu duøng hieän ñaïi goùp phaàn ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng, môû roäng khaû naêng hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, phaùt trieån ñöôïc thò phaàn. Phaùt haønh theû cho khaùch haøng coøn goùp phaàn quan troïng trong vieäc taêng nguoàn voán huy ñoäng cho ngaân haøng phaùt haønh Naâng cao vò theá cuûa ngaân haøng, quaûng baù hình aûnh thöông hieäu vaø keùo khaùch haøng ñeán vôùi ngaân haøng, ñoàng thôøi cuõng ñem laïi nguoàn thu nhaäp cho ngaân haøng ñoù chính laø khoaûn phí thöôøng nieân maø khaùch haøng phaûi traû theo hôïp ñoàng söû duïng theû : phí ruùt tieàn maët, phí giao dòch thanh toaùn baèng theû tại các cơ sở chấp nhận thẻ, phí vượt hạn mức tín dụng, phí tra soát, phí cấp lại thẻ … Ñoái vôùi ngaân haøng thanh toaùn Coù theå gia taêng lôïi nhuaän nhôø ñöôïc höôûng hoa hoàng, leä phí khi laøm trung gian thanh toaùn, ñoàng thôøi môû roäng ñoái töôïng khaùch haøng vaø giöõ ñöôïc nhöõng khaùch haøng hieän coù cuûa mình Nhöõng tieän ích cuûa theû thanh toaùn mang laïi cho caùc chuû theå trong neàn kinh teá khoâng chæ trong phaïm vi moät quoác gia maø coøn treân phaïm vi toaøn caàu. Thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët thoâng qua phöông tieän theû thanh toaùn taùc ñoäng maïnh ñeán vieäc xaây döïng neáp vaên minh trong giao dòch thanh toaùn cuõng nhö sinh hoaït, tieâu duøng taùc ñoäng thuùc ñaåy neàn saûn xuaát xaõ hoäi haùt trieån. Coù theå noùi vieäc söû duïng theû thanh toaùn moät caùch phoå bieán laø moät trong nhöõng tieâu chí ñaùnh giaù söï phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi bôûi leõ, theû thanh toaùn laø phöông thöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët coù nhieàu öu ñieåm, mang laïi nhieàu tieän ích cho töøng caù nhaân söû duïng theû cuõng nhö ñoái vôùi caùc chuû theå khaùc trong neàn kinh teá. Treân cô sôû nhöõng lôïi ích cuûa söû duïng theû thanh toaùn cho thaáy vieäc phaùt trieån maïnh theû thanh toaùn laø nhu caàu thieát yeáu ñoái vôùi neàn kinh teá VN trong tieán trình neàn kinh teá hoäi nhaäp. 5. Quy trình phát hành thẻ: Nhận hồ sơ : Các hồ sơ về thông tin khách hàng được lập ngay tại chi nhánh mà khách hàng đến giao dịch trước khi được lập tại trung tâm thẻ (TTT). Tùy theo quy định của từng ngân hàng mà có hồ sơ có những yêu cầu về thông tin khách hàng khác nhau, nhìn chung hồ sơ phải bao gồmg một số thông tin tối thiểu như sau : Đối với thẻ ghi nợ: Giấy đề nghị cấp thẻ theo mẫu của ngân hàng Bản sao CMND (đối với người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu/ visa/ giấy phép cư trú (đối với người nước ngoài). Số tiền ban đầu trong tài khỏan thẻ (nếu ngân hàng yêu cầu duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản thẻ). Đối với thẻ tín dụng: Giấy đề nghị cấp thẻ và Hợp đồng sử dụng thẻ theo mẫu của ngân hàng Bản sao CMND (đối với người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu/ visa/ giấy phép lưu trú (đối với người nước ngoài). Sau khi hoàn tất thủ tục với khách hàng, nhân viên phòng thẻ sẽ kiểm tra lại tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp thẻ và tiến hành làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm hoặc mở tài khỏan đảm bảo bao thanh toán thẻ đối với các trường hợp ký quỹ. Cuối cùng, nhân viên sẽ lập phiếu nhận hồ sơ giao cho khách hàng cùng với phiếu hẹn giao thẻ. Thẩm định hồ sơ: Đối với thẻ ghi nợ: không cần thẩm định mà chỉ cần hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị gửi lên trung tâm thẻ. Đối với thẻ tín dụng: Phòng thẻ tại mỗi chi nhánh sẽ tập hợp các hồ sơ đề nghị cấp thẻ đã hoàn tất thủ tục , tiến hành lập tờ trình thẩm định cấp thẻ và trình tại Ban tín dụng của chi nhánh đó. Nội dung công tác thẩm định phát hành thẻ tương tự như nội dung thẩm định cho vay, bao gồm các nội dung thẩm định theo thứ tự quan trọng như sau: Tư cách chủ thẻ (đối với thẻ cá nhân) hoặc uy tín công ty (đối với thẻ công ty). Khả năng thanh toán của chủ thẻ hoặc công ty. Tiền lực tài chính của chủ thẻ hoặc công ty. Tài sản đảm bảo. Các yếu tố ảnh hưởng khác. Sau khi có kết quả thẩm định: Đối với hồ sơ được chấp nhận: nhân viên phòng thẻ sẽ ghi các thông tin cần thiết vào “phần dành riêng cho ngân hàng” ở mặt sau. Đơn đề nghị cấp thẻ, và ghi các thông tin cần thiết vào Hợp đồng sử dụng thẻ. Sau đó, Ban tín dụng chi nhánh ký Tờ trình thẩm định, Đơn đề nghị cấp thẻ, Hợp đồng sử dụng thẻ, đồng thời quyết định hạn mức tín dụng cho thẻ. Đối với hồ sơ không được chấp nhận: phòng thẻ sẽ lập thông báo từ chối gửi đến khách hàng. Phát hành thẻ: sau khi tổng hợp các hồ sơ được chấp nhận, nhân viên ngân hàng sẽ chuyển hồ sơ về trung tâm thẻ để tiến hành làm thẻ cho khách hàng. Sau khi thẻ được làm xong, trung tâm thẻ sẽ phân loại thẻ được phát hành và phân phối lại về các chi nhánh. Sau khi đã nhận được thông báo giao nhận thẻ từ chi nhánh, trung tâm thẻ sẽ tiến hành mở code để thẻ được đưa vào sử dụng. Cùng lúc đó, ngân hàng tiến hành lập hồ sơ theo dõi tình hình sử dụng thẻ. Lợi ích đối với ngân hàng phát hành thẻ Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao hiện nay giữa các ngân hàng trong nước, dịch vụ thẻ là 1 trong những lựa chọn hàng đầu của các ngân hàng khi đưa ra cung cấp cho khách hàng nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của mình, đồng thời tạo được hình ảnh ngân hàng hiện đại với các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, … thu hút khách hàng đến với ngân hàng. Mặt khác, thị trường thẻ trong nước là 1 thị trường đầy tiềm năng. Với hơn 82 triệu dân (9,5 triệu người có khả năng sử dụng thẻ) cùng với sự phát triển của ngành du lịch và hoạt động đầu tư nước ngoài, dịch vụ thẻ trong tương lai sẽ mang lại cho ngân hàng những nguồn thu nhập không nhỏ từ các loại phí: phí phát hành thẻ, phí thường niêm, phí thay thẻ, phí rút tiền, …và các khỏan chiết khấu đại lý từ các đơn vị chấp nhận thẻ và các khoản thu khác: lãi phạt trả chậm, lãi phạt vượt hạn mức,.. Hơn nữa, nếu phát triển tốt dịch vụ thẻ, các ngân hàng sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại điện tử tin học, tạo bàn đạp cho việc phát triển các dịch vụ hiện đại sẽ sớm bùng nổ trong tương lai: Internet Banking, Phone Banking, Home Banking,… Rủi ro đối với ngân hàng phát hành Một loại rủi ro nguy hiểm và ngày càng trở nên phổ biến là rủi ro về thẻ giả (counter card). Các cá nhân và tổ chức tội phạm dựa trên thông tin lấy được từ các chứng từ của thẻ giao dịch thanh toán hoặc thẻ thanh toán bị đánh cắp hoặc thất lạc,…Loại rủi ro này phát triển cùng với sự ra đời của các ứng dụng rộng rãi của Internet và các giao dịch thanh toán trên mạng vì chỉ cần nắm được thông tin trên thẻ, người ta có thể thực hiện thanh toán gần như ngay lập tức các giao dịch trên mạng. Thẻ giả khi giao dịch sẽ gây ra tổn thất cho ngân hàng phát hành. Theo qui định hiện nay của Tổ chức thẻ Quốc tế, ngân hàng phát hành sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi giao dịch sử dụng thẻ giả có mã số ngân hàng phát hành (số BIN) của mình. Ngân hàng không chuyển thẻ đến đúng chủ thẻ hay chủ thẻ không nhận được thẻ do ngân hàng phát hành gửi (Never Received Card): ngân hàng phát hành gửi thẻ cho khách hàng qua đường bưu chính nhưng thẻ bị mất trong quá trình vận chuyển và thẻ có thể được sử dụng bởi một người khác không phải là chủ thẻ thật sự. Trong trường hợp này, NHPH phải chịu toàn bộ rủi ro đối với các giao dịch giả mạo có thể xảy ra. Tài khoản chủ thẻ bị chiếm dụng (Account Take-over) : rủi ro xảy ra vào các kỳ phát hành lại thẻ của ngân hàng, NHPH có thể nhận được thông báo thay đổi địa chỉ của chủ thẻ và yêu cầu gửi thẻ về địa chỉ mới của chủ thẻ. Nếu thông báo này là giả mạo và việc kiểm tra tính xác thực của thông báo này không được tiến hành chu đáo, ngân hàng có thể gửi thẻ về địa chỉ không phải của chủ thẻ đích thực. Rủi ro này có thể được phát hiện cho đến khi chủ thẻ đích thực thực sự liên hệ với ngân hàng về việc không nhận được thẻ mới hoặc đến cuối kỳ, khi ngân hàng yêu cầu chủ thẻ thanh toán sao kê. Yêu cầu phát hành thẻ với thông tin giả mạo (Fraudulent Application): NHPH có thể không thẩm định các thông tin của khách hàng trên hồ sơ phát hành thẻ. Trong trường hợp này khách hàng cố ý giả mạo, ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro tín dụng khi chủ thẻ không có khả năng thanh toán hoặc cố ý không thanh toán. NHPH còn có thể đối mặt với 1 số rủi ro xuất phát từ việc cố tình gian lận của chủ thẻ sau khi thẻ được phát hành. Một trong những loại rủi ro này thường gặp là chủ thẻ tìm mọi cách để sử dụng nhiều lần các giao dịch dưới hạn mức xin cấp phép nhưng tổng số lại vượt quá hạn mức. Bởi vì loại rủi ro này chỉ có thể được phát hiện khi NHPH kiểm tra các hóa đơn do các đại lý gửi đến, và đến lúc phát hiện thì khách hàng đã sử dụng quá hạn mức, và ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng. Như vậy, ngân hàng phải chịu các rủi ro xảy ra nếu chủ thẻ mất khả năng thanh toán. Chủ thẻ có hành vi gian dối như báo với NHPH rằng thẻ đã bị mất cắp hoặc thất lạc, nhưng trên thực tế vẫn tiếp tục sử dụng thẻ bằng cách thay bằng chữ ký mới và chữ ký khác trong thời gian NHPH vẫn chưa kịp thông báo số thẻ đó cho các đơn vị chấp nhận thẻ. Khi thanh toán, chủ thẻ sẽ ký vào hóa đơn chữ ký mới và có thể phủ nhận các phi vụ do chính mình thực hiện. Ngân hàng còn chịu rủi ro nếu chủ thẻ mất khả năng thanh toán do những lý do khách quan (tai nạn,…) Quy trình phát hành thẻ tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Bước 1: Mở thẻ Mở thẻ tại Sacombank bắt đầu khi Khách hàng đến các chi nhánh của Ngân hàng Sacombank để làm thẻ.Công việc của Nhân viên Ngân hàng là hướng dẫn khách hàng : Đầu tiên Khách hàng sẽ điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghi phát hành thẻ Yêu cầu Khách hàng photo CMND hoặc hộ chiếu với điều kiện là CMND vẫn còn hiệu lực. Sau đó khách hàng ký hậu vào bản sao CNMD hoặc hộ chiếu. Tiếp đến giao dịch viên sẽ kiểm tra Hồ sơ về tính đầy đủ, hợp lý và xác thực, đồng thời lập phiếu hẹn nhận thẻ giao cho khách hàng.Sau đó giao dịch viên sẽ lưu thông tin khách hàng vào 1 bảng riêng dành cho đơn vị Bước 2: - Hồ sơ đề nghị phát hành thẻ của khách hàng sẽ được đưa cho Giám đốc hoặc người uỷ quyền ký Bước 3:Nhân viên ngân hàng nhập thông tin khách hàng muốn mở thẻ vào phần mềm TICIS (Trans Infotech Card Issuing System) của Sacombank.Yêu cầu nhập thông tin về khách hàng phải chính xác, không được sai sót. Bước 5:Trưởng phòng kiểm tra lại thông tin khách hàng muốn mở thẻ để đảm bảo không có sai sót Bước 6: Thông tin khách hàng mở thẻ sẽ được lập thành 1 danh sách và gửi đến Trung tâm thẻ Bước 7: Trung tâm thẻ sẽ tiến hành dập thẻ cho khách hàng và giao về cho chi nhánh cấp 1.Nếu là chi nhánh ở TPHCM thì Chi nhánh đó sẽ cử nhân viên đến nhận thẻ sau 14h mỗi ngày, trường hợp có sự thay thế nhân viên thì phải báo cho trung tâm thẻ biết trước. Đối với các chi nhánh nằm ngoài TPHCM, Trung tâm thẻ sẽ gửi thẻ và số Pin bằng thư bảo đảm Bước 8:Thẻ về chi nhánh Lúc này nhân viên giao dịch sẽ kiểm tra lại số lượng thẻ và Pin .Sau đó sẽ fax giấy xác nhận số lượng thẻ và số lượng Pin có chữ ký của trưởng phòng về cho trung tâm thẻ biết đã nhận đầy đủ.Trong trường hợp số thẻ về chi nhánh không đủ thì nhân viên giao dịch phải ghi lại số lượng thẻ và số lượng Pin mà chi nhánh thực sự nhận được báo về cho trung tâm thẻ. Lúc này chỉ còn chờ đến hẹn, khách hàng trình CMND hoặc hộ chiếu để giao dịch viên ngân hàng đối chiếu và xác nhận đúng thẻ và số Pin của khách hàng.Sau đó giao dịch viên sẽ đưa thẻ và số pin cho khách hàng và yêu cầu khách hàng ký xác nhận.CMND/hoặc hộ chiếu cùng với giấy xác nhận sẽ được trình lên trưởng phòng để kiểm tra và kích hoạt thẻ.Sau khi kích hoạt thẻ thì giao dịch viên sẽ trả lại CMND/hộ chiếu cho khách hàng và nhắc nhở khách hàng thay đổi số Pin tại ATM trước khi sử dụng thẻ ??????????? KẾT LUẬN Trước sự gia tăng nhu cầu về các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực thẻ hiện nay nói riêng ở các ngân hàng, việc các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung ứng những dịch vụ thẻ đa dạng khác nhau có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Với dân số trên 80 triệu người và cơ cấu dân số tương đối trẻ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, người dân đang ngày càng làm quen với các tiện ích hiện đại của ngân hàng thì Việt Nam đang nổi lên như một thị trường rất giàu tiềm năng cho việc phát triển các sản phẩm thẻ. Phát triển thị trường thẻ ngân hàng là một hướng đi đúng không những đối với Việt Nam mà còn cả các nước trong khu vực vì xu hướng phát triển của thời đại, nền văn minh thanh toán không dùng tiền mặt trên thế giới đã phát triển lên một tầm cao mới. Hình thức và quy trình thanh toán thẻ thì giống nhau trên thế giới, nhưng ở mỗi nước lại có những điều kiện, đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường thẻ khi được triển khai, đặc biệt đối với Việt Nam, một quốc gia mà tiền mặt đã ăn sâu vào nhận thức của người dân. Tuy nhiên, tiềm năng của thị trường thẻ Việt Nam trong tương lai là rất lớn. Vì vậy các ngân hàng cần thay đổi quy trình phát hành thẻ của mình sao cho chặt chẽ nhưng phải đơn giản để dễ đến với người dân.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình phát hành thẻ trong ngân hàng Sacombank.doc
Luận văn liên quan