Đề tài Tại công ty dịch vụ xuất bản và bản quyền Việt Nam

Báo cáo tại Cty dịch vụ xuất bản và bản quyền VN LỜI NÓI ĐẦU Sự ra đời và phát triển của khu vực kinh tế nhân là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bởi lẽ đay là thành phần năng động nhất, phát triển mạnh mẽ nhất và đặc biệt là khả năng thích ứng trước những thay đổi liên tục trong tình hình hiện nay trên thế giới. Xét trên góc độ kinh tế - xã hội thì khu vực kinh tế này góp phần huy động vốn nhàn rỗi trong dân và góp phần giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp của xã hội đó. Thực tế chứng minh khu vực kinh tế tư nhân ngày càng trở thành nhân ngày càng trở thành nhân tố quá trình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian thực tập tôi mong muốn tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng sức lao động vào Công ty vừa và nhỏ nói chung và CVP phần nói riêng. NỘI DUNG I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty dịch vụ xuất bản và bản quyền Việt Nam (gọi tắt là VCP) được thành lập từ năm 1996. Để có được ngày hôm nay, kết quả của cả một quá trình phấn đấu lâu dài, đôi khi tưởng chừng như không còn khả năng tồn tại. Song bằng sự đoàn kết, sự đam mê công việc và hơn hết là nghị lực phi thường của các thành viên tham gia sáng lập Công ty. Công ty đã đứng vững và phát triển với tầm vóc một nhà xuất bản như hiện nay. Là Công ty trách nhiệm hữu hạn tham gia rất sớm vào lĩnh vực văn hoá - thông tin. Do đó nó có một số khó khăn căn bản và bên cạnh là những lợi thế rất rõ nét. Về khó khăn, trở ngại. Thứ nhất là phạm vi hoạt động bị hạn chế nhiều do hành lang pháp lý cho lĩnh vực nhạy cảm này quá hẹp, hạn chế khả năng phát triển về bề rộng của Công ty. Thứ hai là khả năng tài chính có hạn cùng với thời gian hoạt động còn quá ngắn so với các nhà xuất bản của Nhà nước do đó nó chưa đủ uy tín và thực lực để cạnh tranh trên thương trường. Thường phải bị ép giá. Đây là khó khăn hàng đầu của Công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nói chung và Công ty VCP nói riêng. Thứ ba Công ty chưa có được lực lượng lao động trẻ, giỏi và thiếu nhất là người lao động tâm huyết với Công ty. Tức là thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cao. Song bên cạnh đó là những thuận lợi cơ bản mở ra triển vọng phát triển lâu dài của Công ty. Một là, do bắt nhịp với xu hướng toàn cầu hoá, sự bùng nổ thông tin và sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế tri thức trên thế giới. Việt Nam lại đang trong quá trình hội nhập khu vực và trên thế giới về mọi mặt kinh tế - xã hội - văn hoá. Thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đã tạo điều kiện cho khả năng ứng dụng những tiến bộ, thành tựu của khoa học công nghệ, của văn minh nhân loại vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty đồng nghĩa với khả năng, triển vọng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu của Công ty. Hai là phù hợp với quan điểm phát triển văn hoá - thông tin của Đảng và Nhà nước là đáp ứng tốt nhất cho việc phát triển nền kinh tế tri thức và phục vụ tốt nhất cho đại chúng bằng những sản phẩm mang tính xã hội cao là sách, tài liệu nghiên cứu chuyên ngành.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tại công ty dịch vụ xuất bản và bản quyền Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ nh©n lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. Bëi lÏ ®ay lµ thµnh phÇn n¨ng ®éng nhÊt, ph¸t triÓn m¹nh mÏ nhÊt vµ ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thÝch øng tr­íc nh÷ng thay ®æi liªn tôc trong t×nh h×nh hiÖn nay trªn thÕ giíi. XÐt trªn gãc ®é kinh tÕ - x· héi th× khu vùc kinh tÕ nµy gãp phÇn huy ®éng vèn nhµn rçi trong d©n vµ gãp phÇn gi¶m ®¸ng kÓ tû lÖ thÊt nghiÖp cña x· héi ®ã. Thùc tÕ chøng minh khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ngµy cµng trë thµnh nh©n ngµy cµng trë thµnh nh©n tè qu¸ tr×nh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Trong thêi gian thùc tËp t«i mong muèn t×m ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông søc lao ®éng vµo C«ng ty võa vµ nhá nãi chung vµ CVP phÇn nãi riªng. Néi dung I. t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp 1. LÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty dÞch vô xuÊt b¶n vµ b¶n quyÒn ViÖt Nam (gäi t¾t lµ VCP) ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1996. §Ó cã ®­îc ngµy h«m nay, kÕt qu¶ cña c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu l©u dµi, ®«i khi t­ëng chõng nh­ kh«ng cßn kh¶ n¨ng tån t¹i. Song b»ng sù ®oµn kÕt, sù ®am mª c«ng viÖc vµ h¬n hÕt lµ nghÞ lùc phi th­êng cña c¸c thµnh viªn tham gia s¸ng lËp C«ng ty. C«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn víi tÇm vãc mét nhµ xuÊt b¶n nh­ hiÖn nay. Lµ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n tham gia rÊt sím vµo lÜnh vùc v¨n ho¸ - th«ng tin. Do ®ã nã cã mét sè khã kh¨n c¨n b¶n vµ bªn c¹nh lµ nh÷ng lîi thÕ rÊt râ nÐt. VÒ khã kh¨n, trë ng¹i. Thø nhÊt lµ ph¹m vi ho¹t ®éng bÞ h¹n chÕ nhiÒu do hµnh lang ph¸p lý cho lÜnh vùc nh¹y c¶m nµy qu¸ hÑp, h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vÒ bÒ réng cña C«ng ty. Thø hai lµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã h¹n cïng víi thêi gian ho¹t ®éng cßn qu¸ ng¾n so víi c¸c nhµ xuÊt b¶n cña Nhµ n­íc do ®ã nã ch­a ®ñ uy tÝn vµ thùc lùc ®Ó c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. Th­êng ph¶i bÞ Ðp gi¸. §©y lµ khã kh¨n hµng ®Çu cña C«ng ty t­ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nãi chung vµ C«ng ty VCP nãi riªng. Thø ba C«ng ty ch­a cã ®­îc lùc l­îng lao ®éng trÎ, giái vµ thiÕu nhÊt lµ ng­êi lao ®éng t©m huyÕt víi C«ng ty. Tøc lµ thiÕu nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cao. Song bªn c¹nh ®ã lµ nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n më ra triÓn väng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. Mét lµ, do b¾t nhÞp víi xu h­íng toµn cÇu ho¸, sù bïng næ th«ng tin vµ sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña nÒn kinh tÕ tri thøc trªn thÕ giíi. ViÖt Nam l¹i ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ trªn thÕ giíi vÒ mäi mÆt kinh tÕ - x· héi - v¨n ho¸. Thóc ®Èy giao l­u v¨n ho¸ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi. §· t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¶ n¨ng øng dông nh÷ng tiÕn bé, thµnh tùu cña khoa häc c«ng nghÖ, cña v¨n minh nh©n lo¹i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña C«ng ty ®ång nghÜa víi kh¶ n¨ng, triÓn väng ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ réng lÉn chiÒu s©u cña C«ng ty. Hai lµ phï hîp víi quan ®iÓm ph¸t triÓn v¨n ho¸ - th«ng tin cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ ®¸p øng tèt nhÊt cho viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc vµ phôc vô tèt nhÊt cho ®¹i chóng b»ng nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh x· héi cao lµ s¸ch, tµi liÖu nghiªn cøu chuyªn ngµnh. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tõ sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 200 triÖu ®ång. §Õn nay sau s¸u n¨m ho¹t ®éng C«ng ty ®· cã sè vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ 1.170 triÖu trong ®ã ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ TSC§ lµ 570 triÖu trung b×nh hµng n¨m t¨ng 27%. Tõ chç cã nh©n viªn ®Õn nay C«ng ty ®· cã 32 nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ 8 nh©n viªn lao ®éng gi¸n tiÕp. N¨m 2001 C«ng ty ®· xuÊt b¶n 20 cuèn s¸ch trong ®ã 15 cuèn phôc vô cho viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu y häc, 5 cuèn phôc vô cho c¸c chuyªn ngµnh kh¸c. Thªm vµæn ®Þnh dã lµ m¶ng dÞch vô b¶n quyÒn cho 11 ®èi t­îng. Tæng doanh thu lµ 512 triÖu ®ång. KÕ ho¹ch cô thÓ cho n¨m 2002 doanh thu ®¹t 700 triÖu, trong ®ã lîi nhuËn ch­a ph©n phèi lµ 150 triÖu, sè bæ sung vµo quü l­¬ng ®Ó t¨ng tõ 47 lªn 60 triÖu ®ång. II. c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng vµ bé m¸y qu¶n lý C«ng ty Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Gi¸m ®èc Tr­ëng phßng chôp ¶nh Tr­ëng phßng ph¸t hµnh KÕ to¸n tr­ëng Qu¶n ®èc x­ëng in 1. Phßng ph¸t hµnh. Chøc n¨ng: - Xin giÊy phÐp xuÊt b¶n - Mua b¸n b¶n th¶o - Ph¸t hµnh s¸ch - DÞch vô b¶n quyÒn NhiÖm vô: - §¶m b¶o sù ho¹t ®éng th«ng suèt cña C«ng ty - §¶m b¶o ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña x· héi C¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng: Cã 7 nh©n viªn vµ 8 céng t¸c viªn hç trî cho tr­ëng phßng vµ chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña tr­ëng phßng. Trong ®ã tÊt c¶ ®· tèt nghiÖp ®¹i häc 2. Phßng chÕ b¶n ®iÖn tö Chøc n¨ng: - Biªn so¹n - biªn tËp b¶n th¶o - ChÕ b¶n - ThiÕt kÔ mü thuËt Lùc l­îng lao ®éng: Gåm 15 ng­êi trong ®ã cã 11 ng­êi tèt nghiÖp ®¹i häc vµ 4 ng­êi tèt nghiÖp trung cÊp In Cã 6 céng t¸c viªn lµm viÖc theo c«ng viÖc NhiÖm vô: §¶m b¶o cho x­ëng in ho¹t ®éng, lµ kh©u trung gian cña ho¹t ®éng xuÊt b¶n. 3. X­ëng in. Chøc n¨ng: - In Ên - Gia c«ng NhiÖm vô: - Hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C¬ cÊu: Cã 10 lao ®éng trong ®ã cã 6 ng­êi ®· tèt nghiÖp Trung cÊp In vµ 4 ng­êi lµ thî in. X­ëng in th­êng xuyªn duy tr× 9 nh©n c«ng thêi vô. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÞch vô XuÊt b¶n vµ b¶n quyÒn ViÖt Nam t«i thÊy næi lªn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m: Thø nhÊt lµ khoa häc qu¶n lý ch­a ®­îc øng dông mµ chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm ®· h¹n chÕ rÊt nhiÒu qu¸ tr×nh më réng vÒ quy m« cña C«ng ty. Thø hai lµ C«ng ty ch­a cã nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é vµ cã n¨ng lùc thùc sù ®am mª c«ng viÖc hoÆc nÕu cã th× còng kh«ng gi÷ ®­îc. Do vËy t«i xin chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c¸c C«ng ty võa vµ nhá nãi chung vµ C«ng ty VCP nãi riªng".

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại công ty dịch vụ xuất bản và bản quyền Việt Nam.doc
Luận văn liên quan