Đề tài Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Hà Tĩnh

Báo cáo tại NHNN & PTNT Thị xã Hà Tĩnh LỜI NÓI ĐẦU Chuyển sang một cơ chế thị trường từ cơ cấu kế hoạch hóa tập trung bao cấp, đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Ngân hàng với tư cách là một doanh nghiệp đặc biệt cũng đã vận động theo sự chuyển mình của đất nước. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, ngân hàng có mối liên hệ mật thiết với các đơn vị kinh tế – mối liên hệ này được thể hiện ở chỗ : các đơn vị kinh tế là người cung cấp nguồn vốn rất quan trọng trong hoạt động phát triển của ngân hàng ; ngược lại ngân hàng là người bổ sung, cung cấp vốn cho các đơn vị khi họ có nhu cầu nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được liên tục. Đó là mối quan hệ qua lại mà hai bên cùng có lợi. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường là thực hiện việc cung cấp vốn cho các đơn vị kinh tế bằng cách đi vay để cho vay. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện chức năng trên. Nội dung của báo cáo được trình bày trong 2phần: PhầnI: Khái quát chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Hà Tĩnh Phần II: Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Hà Tĩnh trong năm qua. Với trình độ và thời gian còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những sai sót và tồn tại nhất định. Rất mong được sự lượng thứ, giúp đỡ và chỉ bảo của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ HÀ TĨNH I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỄN KINH TẾ- XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT THỊ XÃ HÀ TĨNH. 1.Khát quát tình hình phát triễn kinh tế - xã hội trên địa bàn. Mấy năm trở lại đây Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đề ra. Trong điều kiện có nhiều thuận lợi: cơ sở vật chất, đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất . được đầu tư xây dựng trong những năm trước đã được đưa vào khai thác, sử dung, tăng thêm năng lực mới, chính trị xã hội ổn định, đời sống nhân dân từng bước nâng lên, tạo niềm tin, khơi dậy các nguồn lực để đầu tư , phát triễn đội ngủ cán bộ cốt cán của nghành, các cấp đã tích luỹ thêm được kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự quan tâm, giúp đỡ, hộ trợ kịp thời và có hiệu quả của Trung ương, đặc biệt là trong việc khắc phục hậu quả lũ lụt. Bên cạnh đó cũng có không ít khó khăn, thách thức: Hà Tĩnh vẫn là tĩnh nghèo, điều kiện về địa lý và môi trường đầu tư phát triễn không thuận lợi, cơ sở vật chất và kỹ thuật còn thấp, cơ cấu kinh rế còn mất cân đối, chủ yếu vẫn là thuần nông, hướng phát triễn sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lung tung, sản xuất hàng hoá chậm phát triễn, tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế và trong dân còn nhỏ bé nên hạn chế việc huy động nguồn lực đầu tư phát triễn, tỷ lệ đói nghèo còn cao, nhu cầu của người lao động còn lớn, tỷ lệ tệ nạn xảy ra còn phức tạp. Về mặt chủ quan cũng cần thẳng thắn nhìn nhận là tư tưởng bảo thủ, ỷ lại sớm thoả mãn, chậm tiếp thu cái mới, ý chí vươn lên làm giàu trong một bộ phận không ít cán bộ, dảng viên và nhân dân còn nặng, năng lực lãnh đạo,quản lý, điều hành, nhất là trong lĩnh vực kinh tế xã hội có mặt còn bất cập, có lúc, có nơi chua tập trung, chưa kiên quyết và chưa nhất quán. Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, đảng bộ và nhân dân tĩnh ta đã phấn đấu dành được kết quả khá toàn diện đồng đều trên các lĩnh vực và các địa bàn : kinh tế tăng trưởng khá, văn hoá xã hội có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được dữ vững, chính trị ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện một bước, nhất là ở vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng tiếp tục được tăng cường, tạo thêm năng lực sản xuất mới, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phong trào quần chúng có chuyển biến tích cực, nhất là trong việc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, phát huy dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1787 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu ChuyÓn sang mét c¬ chÕ thÞ tr­êng tõ c¬ cÊu kÕ ho¹ch hãa tËp trung bao cÊp, ®Êt n­íc ta ®ang ®øng tr­íc nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc míi. Ng©n hµng víi t­ c¸ch lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt còng ®· vËn ®éng theo sù chuyÓn m×nh cña ®Êt n­íc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ng©n hµng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ – mèi liªn hÖ nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç : c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ lµ ng­êi cung cÊp nguån vèn rÊt quan träng trong ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña ng©n hµng; ng­îc l¹i ng©n hµng lµ ng­êi bæ sung, cung cÊp vèn cho c¸c ®¬n vÞ khi hä cã nhu cÇu nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®­îc liªn tôc. §ã lµ mèi quan hÖ qua l¹i mµ hai bªn cïng cã lîi. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ thùc hiÖn viÖc cung cÊp vèn cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ b»ng c¸ch ®i vay ®Ó cho vay. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ ng©n hµng thuéc hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam thùc hiÖn chøc n¨ng trªn. Néi dung cña b¸o c¸o ®­îc tr×nh bµy trong 2phÇn: PhÇnI: Kh¸i qu¸t chung vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· Hµ TÜnh PhÇn II: C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· Hµ TÜnh trong n¨m qua. Víi tr×nh ®é vµ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ tån t¹i nhÊt ®Þnh. RÊt mong ®­îc sù l­îng thø, gióp ®ì vµ chØ b¶o cña thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! phÇn I: kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· Hµ TÜnh I. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ph¸t triÔn kinh tÕ- x· héi trªn §ÞA BµN vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña nhnO&ptnt thÞ x· hµ tÜnh. 1.Kh¸t qu¸t t×nh h×nh ph¸t triÔn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn. MÊy n¨m trë l¹i ®©y §¶ng bé vµ nh©n d©n Hµ TÜnh tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc ®Ò ra. Trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu thuËn lîi: c¬ së vËt chÊt, ®Æc biÖt lµ trong c¬ së h¹ tÇng, c¬ së s¶n xuÊt... ®­îc ®Çu t­ x©y dùng trong nh÷ng n¨m tr­íc ®· ®­îc ®­a vµo khai th¸c, sö dung, t¨ng thªm n¨ng lùc míi, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh, ®êi sèng nh©n d©n tõng b­íc n©ng lªn, t¹o niÒm tin, kh¬i dËy c¸c nguån lùc ®Ó ®Çu t­, ph¸t triÔn ®éi ngñ c¸n bé cèt c¸n cña nghµnh, c¸c cÊp ®· tÝch luü thªm ®­îc kinh nghiÖm trong l·nh ®¹o, chØ ®¹o, qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, sù quan t©m, gióp ®ì, hé trî kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ cña Trung ­¬ng, ®Æc biÖt lµ trong viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ lò lôt. Bªn c¹nh ®ã còng cã kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc: Hµ TÜnh vÉn lµ tÜnh nghÌo, ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý vµ m«i tr­êng ®Çu t­ ph¸t triÔn kh«ng thuËn lîi, c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt cßn thÊp, c¬ cÊu kinh rÕ cßn mÊt c©n ®èi, chñ yÕu vÉn lµ thuÇn n«ng, h­íng ph¸t triÔn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp lung tung, s¶n xuÊt hµng ho¸ chËm ph¸t triÔn, tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ vµ trong d©n cßn nhá bÐ nªn h¹n chÕ viÖc huy ®éng nguån lùc ®Çu t­ ph¸t triÔn, tû lÖ ®ãi nghÌo cßn cao, nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng cßn lín, tû lÖ tÖ n¹n x¶y ra cßn phøc t¹p. VÒ mÆt chñ quan còng cÇn th¼ng th¾n nh×n nhËn lµ t­ t­ëng b¶o thñ, û l¹i sím tho¶ m·n, chËm tiÕp thu c¸i míi, ý chÝ v­¬n lªn lµm giµu trong mét bé phËn kh«ng Ýt c¸n bé, d¶ng viªn vµ nh©n d©n cßn nÆng, n¨ng lùc l·nh ®¹o,qu¶n lý, ®iÒu hµnh, nhÊt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ x· héi cã mÆt cßn bÊt cËp, cã lóc, cã n¬i chua tËp trung, ch­a kiªn quyÕt vµ ch­a nhÊt qu¸n. Ph¸t huy thuËn lîi, kh¾c phôc khã kh¨n v­ît qua th¸ch thøc, ®¶ng bé vµ nh©n d©n tÜnh ta ®· phÊn ®Êu dµnh ®­îc kÕt qu¶ kh¸ toµn diÖn ®ång ®Òu trªn c¸c lÜnh vùc vµ c¸c ®Þa bµn : kinh tÕ t¨ng tr­ëng kh¸, v¨n ho¸ x· héi cã chuyÓn biÕn tiÕn bé, quèc phßng an ninh, trËt tù an toµn x· héi ®­îc d÷ v÷ng, chÝnh trÞ æn ®Þnh, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn mét b­íc, nhÊt lµ ë vïng s©u vïng xa, c¬ së vËt chÊt c¬ së h¹ tÇng tiÕp tôc ®­îc t¨ng c­êng, t¹o thªm n¨ng lùc s¶n xuÊt míi, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, hÖ thèng chÝnh trÞ vµ phong trµo quÇn chóng cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, nhÊt lµ trong viÖc vËn ®éng x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ph¸t huy d©n chñ, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n. 2. Kinh tÕ - x· héi ¶nh h­áng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh . 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÔn. Víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi tÜnh nhµ ®· tõng b­íc ph¸t triÔn vµ ®æi míi cho hÖ thèng NHNo&PTNT tÜnh më thªm c¸c chi nh¸nh nhá. C¸c chi nh¸nh nµy cã quyÒn tham gia ho¹t ®éng nh­ mét NHTM . NhËn thøc s©u s¾c, s¸t thùc vÒ vai trß cña c¸c chi nh¸nh nhá - NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh d­îc thµnh lËp. NHNo&PTNT lµ mét chi nh¸nh chÞu sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña NHNo&PTNT TÜnh Hµ TÜnh. NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt §Þnh sè 539/NHNo-02 ngay 1/9/1998 cña tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam ; cã trô së t¹i sè 69 ®­êng §Æng Dung, ph­êng T©n Giang, thÞ x· Hµ TÜnh, ho¹t ®«ng theo luËt c¸c tæ chóc tÝn dông vµ ®iÒu lÖ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. Víi sù v÷ng ch¾c vÒ chÝnh trÞ, vµ ®êi sèng cña ng­êi d©n trong tÜnh ngµy cµng ®­îc n©ng cao, nªn viÖc diÔn ra c¸c giao dÞch diÔn ra gi÷a ng©n hµng víi nhiÒu kh¸ch hµng ngµy cµng nhiÒu. V× vËy mµ ng©n hµng n¨m cÇn tuyÓn thªm c¸n bé ®Ó ph©n t¸n c«ng viÖc, t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng. Víi sè l­îng c¸n bé ®­îc ph©n c«ng viÖc râ rµng vµ giao tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé cô thÓ HiÖn nay m« h×nh tæ cña ng©n hµng thÞ x· Hµ tÜnh co 50 ng­êi biªn chÕ, cã c¶ c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc, nh­ng trong ®ã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ tr×nh ®é trung häc vÉn chiÕm phÇn nhiÒu, ®Æc biÖt lµ cã mét c¸n bé lµ th¹c sü. MÊy n¨m ®Çu ho¹t ®éng chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông cho c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt lµ chñ yÕu. MÊy n¨m gÇn ®©y th× s¶n xuÊt n«ng l©m ng­ nghiÖp ®Òu cã b­íc t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn biÕn tÝch cùc. V× thÕ mµ ng©n hµng cÇn ph¶i thùc hiªn nhiÒu c«ng viÖc h¬n. ViÖc ph©n ra c¸c lo¹i tiÒn vay, cho vay, ®Çu t­ ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng kh¸c nhau. Ng©n hµng cÇn cung cÊp c¸c dÞch vô da d¹ng h¬n. Kh¸ch hµng chñ yÕu thuéc 4 ph­êng vµ 6 x· trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ tÜnh ngoµi ra cßn më réng ra c¸c vïng l©n cËn. §Õn b©y giê th× chi nh¸nh NHNo&PTNT thÞ x· Hµ tÜnh ®· v­ît nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu vµ ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÔn trong c¬ chÕ míi, chñ ®éng m¹ng l­íi giao dÞch, ®a dang ho¸ c¸c dÞch vô kinh doanh tiÒn tÖ... MÊy n¨m trë l¹i ®©y chi nh¸nh NHNo&PTNT thÞ x· Hµ tÜnh ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ trong kinh doanh tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh trong kinh doanh mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh vµ gãp phÇn ph¸ triÔn theo ®Þnh h­íng cña nghµnh vµ nhµ n­íc. 2.2. Chøc n¨ng Kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ tÝn dông víi c¸c chøc n¨ng : NhËn tiÒn göi cã kú h¹n b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ cña c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n. TiÕp nhËn vèn vay, vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c nh©n trong n­íc vµ quèc tÕ. Cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ ®èi víi kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c­. Hïn vèn, liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. Kinh doanh ngo¹i tÖ, thùc hiÖn dÞch vô mua b¸n, chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ. - DÞchvô tr¶ kiÕu hèi cho mäi ®èi t­îng. Lµm dÞch vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn cho mäi ®èi t­îng. DÞch vô trong ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ tÝn dông. Thùc hiÖn viÖc cÇm cè bÊt ®éng s¶n cho vay tÝn dông víi tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng d©n c­ trªn ®Þa bµn vµ kh¸ch v·ng lai. Më tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n. NhËn chuyÓn tiÒn tõ ®Þa ph­¬ng nµy ®Õn ®Þa ph­¬ng kh¸c víi thñ tôc ®¬n gi¶n, gän nhÑ. 2.3.c¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· hµ tÜnh Phßng giao dÞch Th¹ch trung Phßng giao dÞch ®¹i nµi Phßng giao dÞch ph­êng TrÇn phó 2.3.1S¬ ®å bé m¸y tæ chøc 2.3.2 C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc Bé m¸y tæ chøc cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· Hµ TÜnh gåm 4 phßng vµ 4 phßng giao dÞch ®ãng t¹i 2 ph­êng, 2 x· Ph­êng B¾c Hµ Ph­êng TrÇn Phó X· Th¹ch Trung X· §¹i Nµi Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n ng©n hµng Phßng kiÓm tra néi bé Phßng Hµnh chÝnh Víi biªn chÕ 50 ng­êi c¸n bé nh©n viªn ( Nam 10 ng­êi, n÷ 40 ng­êi ) lµ mét chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chÞu sù qu¶n lý ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña NHNo&PTNT TØnh Hµ TÜnh. Lµ mét chi nh¸nh NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh chÞu sù qu¶n lý ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña NHNo&PTNT TØnh Hµ TÜnh ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý vÒ mÆt Nhµ n­íc cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ ng©n hµng còng thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, ho¹t ®éng ®­îc quy ®Þnh chung cho c¸c tæ chøc tÝn dông trong luËt c¸c tæ chøc tÝn dông ban hµnh ngµy 26/3/1997. C¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô nµy ®­îc thÓ hiÖn trong ho¹t ®éng cô thÓ cña c¸c phßng ban t¹i ng©n hµng. ii - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng nghiÖp vô cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«ng ThÞ x· Hµ TÜnh 1. Ban gi¸m ®èc 1.1. Gi¸m ®èc Lµ ng­êi n¾m quyÒn hµnh, qu¶n lý toµn ng©n hµng, lµ ng­êi ra quyÕt ®Þnh chñ yÕu trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi viÖc qu¸n xuyÕn chung ho¹t ®éng cña ng©n hµng, gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c cña c¸c phßng ban. 1.2. C¸c phã gi¸m ®èc Lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch theo tõng m¶ng c«ng viÖc kh¸c nhau tuú theo n¨ng lùc cña mçi ng­êi. 2. Phßng kinh doanh 2.1.Chøc n¨ng Phßng kinh doanh lµ mét phßng nghiÖp vô trong bé m¸y tæ chøc cña chi nh¸nh, cã chøc n¨ng tham m­u cho gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn (tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ) vµ sö dông vèn (cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vay) trªn c¬ së thÓ lÖ, chÕ ®é hiÖn hµnh, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ an toµn vèn, h¹n chÕ rñi ro. Tæng hîp vµ ph©n tÝch th«ng tin gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së quy chÕ ®iÒu hµnh vèn cña NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh 2.2. NhiÖm vô - LËp kÕ ho¹ch kinh doanh quý, n¨m, phèi hîp víi c¸c phßng cã liªn quan ®Ó lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®¹t hiÖu qu¶. - Nghiªn cøu n¾m b¾t kÞp thêi ®­êng lèi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn trong tõng giai ®o¹n ®Ó tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ ®èi t­îng vµ c¬ cÊu ®Çu t­ , l·i suÊt …. ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §iÒu tra vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n thuéc møc ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n khu vùc tr×nh gi¸m ®èc duyÖt - ®¶m b¶o thêi h¹n, chÕ ®é quy ®Þnh. Lµm tê tr×nh gi¸m ®èc ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp v­ît møc ph¸n quyÕt cña gi¸m ®èc, kh«ng ®Ó kh¸ch hµng ®i l¹i nhiÒu lÇn. - §Þnh kú hµng th¸ng, quý, n¨m, tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cua chi nh¸nh ph¶n ¸nh, göi ng©n hµng cÊp trªn ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. Riªng hai thêi ®iÓm 6 th¸ng, mét n¨m tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, qua ®ã kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt nh÷ng chñ tr­¬ng biÖn ph¸p nh»m tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kinh doanh. - Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do gi¸m ®èc giao. 3. Phßng kÕ to¸n – ng©n quü 3.1. Chøc n¨ng Phßng kÕ to¸n trùc thuéc chi nh¸nh NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh cã chøc n¨ng tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n tµi chÝnh theo chÕ ®é vµ ph¸p luËt, tæ chøc c«ng t¸c ho¹ch to¸n kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng vµ qu¶n lý an toµn ng©n quü trong toµn chi nh¸nh. 3.2. NhiÖm vô - Lµm tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é thÓ lÖ, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, cña ngµnh, ®¶m b¶o h¹ch to¸n nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi, an toµn tµi s¶n. - Phèi hîp víi c¸c phßng giao dÞch, phßng kinh doanh trong viÖc tæ chøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. - LËp kÕ ho¹ch thu chi hµng quý, n¨m phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña chi nh¸nh, b¸m s¸t kÕ ho¹ch ®­îc giao, tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc chÊp hµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt. - Phèi hîp víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh lËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n (nÕu cã), mua s¾m trang thiÕt bÞ…. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ c¸c kho¶n ph¶i nép vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n theo chÕ ®é quy ®Þnh, trÝch lËp c¸c quü theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Tæng hîp b¸o c¸o, b¸o biÓu theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam vµ ng©n hµng Nhµ n­íc ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, v¨n b¶n, chÕ ®é quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ n­íc vµ ng©n hµng c«ng th­¬ng vÒ nghiÖp vô tiÒn tÖ ng©n quü. - Tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o kÕ ho¹ch, chñ ®éng ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn chi nh¸nh. - ChÊp hµnh nghiªm tóc ®Þnh møc tån quü nghiÖp vô do ng©n hµng cÊp trªn quy ®Þnh, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tiÒn vËn chuyÓn trªn ®­êng vµ t¹i chi nh¸nh. - Tæ chøc c«ng t¸c tù kiÓm tra vµ ®«n ®èc thùc hiÖn quy tr×nh ®Õm tiÒn mÆt, ng¨n chÆn nh÷ng vi ph¹m quy tr×nh. §Ò xuÊt ý kiÕn víi gi¸m ®èc xem xÐt cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi tr­êng hîp vi ph¹m nÕu cã ®Ó ®¶m b¶o sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng. 4.Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 4.1. Chøc n¨ng Tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é cña Nhµ n­íc, cña ngµnh vÒ tæ chøc bé m¸y, c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o, hµnh chÝnh qu¶n trÞ nh»m ®¸p øng nhu cÇu phôc vô kinh doanh cña chi nh¸nh. 4.2. NhiÖm vô - Gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng cña chi nh¸nh, ®iÒu hµnh lao ®éng gi÷a c¸c phßng, ®¶m b¶o sù c©n ®èi vÒ l­îng vµ chÊt ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c chuyªn m«n. - Tham m­u cho gi¸m ®èc trong vÊn ®Ò më réng m¹ng l­íi kinh doanh trong toµn chi nh¸nh. - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt vµ x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ ®èi víi c¸n bé nh©n viªn chi nh¸nh. - X©y dùng vµ b¶o vÖ kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng kinh doanh hµng quý, hµng n¨m NHNo&PTNT TØnh Hµ TÜnh duyÖt. - Gióp gi¸m ®èc trong vÊn ®Ò båi d­ìng, quy ho¹ch c¸n bé l·nh ®¹o cÊp phßng, tæ chuyªn m«n vµ lµm thñ tôc ®Ò b¹t c¸n bé thuéc thÈm quyÒn gi¸m ®èc chi nh¸nh, bæ nhiÖm vµ x©y dùng quy ho¹ch c¸n bé. - Tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc vµ ph¸t ®éng c¸c phßng trµo thi ®ua cña chi nh¸nh. - Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­ l­u tr÷, b¶o mËt, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn dông, ®¸nh m¸y vµ in Ên tµi liÖu ®óng víi chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. - TiÕp nhËn vµ tr×nh gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña c¸c phßng, tæ chøc vÒ vÊn ®Ò chÕ ®é hµnh chÝnh … - Thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh trong toµn chi nh¸nh – trªn c¬ së kÕ ho¹ch NHNo&PTNT ViÖt Nam duyÖt theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Qu¶n lý an toµn tµi s¶n, vËt t­, chøng tõ cña toµn chi nh¸nh. - Thùc hiÖn nhiÖm vô chuÈn bÞ tæ chøc c¸c héi nghÞ c¸c héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt, tËp huÊn … chi nh¸nh. - Thùc hiÖn c«ng t¸c t¹p vô, vÖ sinh chung ë n¬i lµm viÖc cña Ban gi¸m ®èc chi nh¸nh, lµm nhiÖm vô lÔ t©n ®ãn tiÕp kh¸ch ®Õn víi chi nh¸nh. - Tæ chøc qu¶n lý vµ bè trÝ kÞp thêi ph­¬ng tiÖn xe cé phôc vô kÞp thêi yªu cÇu kinh doanh cña chi nh¸nh. - T¨ng c­êng tù kiÓm tra ®¶m b¶o an toµn c¬ quan. - Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. 5. Phßng kiÓm so¸t Chøc n¨ng nhiÖm vô - C¨n cø ch­¬ng tr×nh cña Tæng kiÓm so¸t vµ nhiÖm vô cña gi¸m ®èc giao ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh kiÓm so¸t, kiÓm tra néi bé chi nh¸nh tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. - Tæ chøc kiÓm tra phèi hîp víi c¸c phßng ban nghiÖp vô ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra ®ét xuÊt theo chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc. - Tæ chøc tiÕp nhËn th­ khiÕu n¹i cña tæ chøc vµ c«ng d©n cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸n bé ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu tra x¸c minh tõng vô viÖc, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p tr×nh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. - Tæ chøc theo dâi phóc tra viÖc söa ch÷a c¸c kiÕn nghÞ cña ®oµn kiÓm tra cao cÊp. - §«n ®èc c¸c phßng tù kiÓm tra theo ch­¬ng tr×nh. 6. C¸c phßng giao dÞch - Huy ®éng tiÒn göi cña d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn ®Þa bµn theo c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ hiÖn hµnh. - Cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo ®óng chÕ ®é, thÓ lÖ. - Mét sè ho¹t ®éng kh¸c mang tÝnh chÊt b¾t buéc gièng nh­ ®· tr×nh bµy ë c¸c phßng ban kh¸c lËp b¸o c¸o hµng quý, n¨m, th¸ng ho¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Mçi mét phßng giao dÞch ®Òu cã trô së riªng nh­ng c¬ së vËt chÊt con nhá hÑp, chØ nh­ lµ mét phßng ®¹i diÖn t¹i n¬i giao dÞch ®ã .ViÖc më ra c¸c phßng giao dÞch tËn c¸c x· c¸c ph­êng nh»m dÔ dµng thùc hiÖn huy ®éng vèn vµ theo dâi kho¶n nî cña ng©n hµng. §Æc biÖt lµ më réng quan hÖ víi chÝnh quyÒn n¬i ®ã ®Ó gióp ng©n hµng dÔ dµng trong viÖc thùc hiÖn thu c¸c kho¶n nî. Cã 4 phong giao dÞch t¹i 4 n¬i kh¸c nhau : ph­êng B¾c Hµ, ph­êng TrÇn Phó, x· §¹i Nµi, x· Th¹ch Trung. Mçi mçi mét phong giao dÞch ®Òu cã con dÊu riªng vµ cã kÕ to¸n riªng. PhÇn ii: thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· Hµ TÜnh I. Mét sè nÐt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ TÜnh ThÞ x· Hµ tÜnh lµ mét thÞ x· cã diÖn tÝch t­¬ng ®èi réng, ®«ng d©n c­ vµ lµ n¬i tËp trung nhiÒu mÆt cña tÜnh Hµ tÜnh, tËp trung nhiÒu thµnh phÇn d©n c­, d©n trÝ cao, ®êi sèng cña ng­êi d©n cao h¬n so víi c¸c vïng kh¸c trong tÜnh. Trung t©m bu«n b¸n diÔn ra rÇm ré - chî thÞ x· Hµ tÜnh thuéc ®Þa phËn cña thÞ x·. Ngoµi ra th× s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tiÕp tôc ®­îc mïa, diÖn tÝch, c©y c«ng nghiÖp ®¹t kh¸. Tæng ®µn gia sócgia cÇm tiÕp tôc ph¸t trÔn s¶n xuÊt thñy s¶n, s¶n l­îng khai th¸c, ®¸nh b¾t, diÖn tÝch nu«i trång va gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. Bªn c¹ch ®ã ho¹t ®éng cña ng©n hµng kh«ng chØ bã hÑp trong ®Þa bµn thÞ x· mµ cßn më réng ho¹t ®éng kinh doanh víi tÊt c¶ c¸c ng©n hµng c¸c huyÖn trùc thuéc trong tØnh, hoµ nhËp víi sù ®æi míi kinh tÕ, ®æi míi ho¹t ®éng cña ngµnh. TËp thÓ vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· Hµ TÜnh ®· quyÕt t©m phÊ0n ®Êu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña cÊp trªn giao phã víi môc tiªu : v× sù thµnh ®¹t cña mäi ng­êi, mäi nhµ, mäi doanh nghiÖp sù thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp còng chÝnh lµ sù thµnh ®¹t cña ng©n hµng, thùc hiÖn tiÕp tôc ®æi míi, n©ng cao tr¸ch nhiÖm t«n träng kh¸ch hµng. Cïng víi sù th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ n­íc ta NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh nhiÒu lóc ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh … Tuy nhiªn sù cè g¾ng kh«ng ngõng ®Õn nay ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vai trß cña m×nh ®èi víi kinh tÕ trong tØnh, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ míi, chñ ®éng më réng m¹ng l­íi giao dÞch, ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng kinh doanh dÞch vô tiÒn tÖ ng©n hµng th­êng xuyªn t¨ng c­êng c¸c nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, thay ®æi c¬ cÊu phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó tõng b­íc ®æi míi c«ng nghÖ, ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. II. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT ThÞ x· Hµ TÜnh n¨m 2003. 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn: Nguån vèn lµ yÕu tè quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Nã quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng ®¸p øng vèn cho nÒn kinh tÕ, tû träng c¬ cÊu nguån vèn ph¶n ¸nh møc l·i suÊt ®Çu vµo, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng cã l·i. ChÝnh v× vËy NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh lu«n quan t©m ®Õn vÊn ®Ò huy ®éng vèn nhµn ræi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thÞ x· vµ c¸c huyÖn l©n cËn nh»m môc ®Ých ®¸p øng ®­îc môc tiªu kinh doanh. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn rÊt khã kh¨n song nguån vèn huy ®éng t¹i ®Þa bµn ngµy cµng t¨ng, n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 la 29672 triÖu ®ång, víi tû lÖ t¨ng 63,3%. N¨m 2003 t¨ng so víi 2002 lµ 35853 triÖu ®ång, víi tû lÖ t¨ng 46,8%.Nguån vèn huy ®éng trªn ®Þa bµn lµ nguån vèn c¬ b¶n vµ æn ®Þnh nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHNo&PTNT thÞ x· Hµ tÜnh.B­íc vµo ho¹t ®éng cña chi nh¸nh nhËn bµn giao nguån vèn huy ®éng tõ ng©n hµng n«ng nghiÖp tÜnh lµ kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng. ThÕ nh­ng víi sù næ lùc cña chi nh¸nh th× nguån vèn huy ®éng ®­îc ngµy cµng v÷ng ch¾c, æn ®Þnh t¹o diÒu kiÖn cho ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nguån vèn huy ®éng trªn ®Þa ban chñ yÕu lµ lo¹i cã kú h¹n trªn 12 th¸ng víi l·i suÊt cao ¶nh h­ëng ®Õn l·i suÊt cho vay vµ tµi chÝnh cña NHNo&PTNT thÞ x· Hµ tÜnh. §Ó ®¹t ®­îc vµ v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch nguån vèn ng©n hµng n«ng nghiÖp tØnh giao ngoµi sù chØ ®¹o kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc NHNo&PTNT TØnh, NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh ®· n¾m b¾t nhanh nh¹y l·i suÊt thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng linh ho¹t trong tõng thêi gian, ®iÒu chØnh møc l·i suÊt huy ®éng s¸t víi l·i suÊt huy ®éng thùc tÕ. §ång thêi thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh­: ®a d¹ng ho¸ kú h¹n göi tiÕt kÖm, ph¸t hµnh c¸c ®ît tiÕt kiÖm cã th­ëng, th­êng xuyªn qu¶ng c¸o trªn ®µi truyÒn h×nh, giao kho¸n trùc tiÕp tíi tõng c¸n bé. QuyÕt to¸n tÝnh ®iÓm nguån vèn ®Ó xÕp lo¹i A,B,C lÇm c¨n cø tr¶ l­¬ng. Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua huy ®éng tiÕt kiÖm.Chi nh¸nh kh«ng ngõng ®æi míi phong c¸ch tiÕp thÞ, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng khi ®Õn giao dÞch. Do vËy, lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi chi nh¸nh ngµy cµng t¨ng, tin t­ëng göi tiÒn nhµn ræi cña gia ®×nh vµo NHNo&PTNT thÞ x· Hµ TÜnh. Ngoµi ra chi nh¸nh cßn chñ ®éng gi¶i ng©n c¸c dù ¸n uû th¸c ®Çu t­ . Nguån vèn ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua biÓu sau: BiÓu 1 §¬n vÞ triÖu ®ång TT ChØ tiªu 31/12/ 2001 31/12/ 2002 31/12/ 2003 So s¸nh 2002/2001 2003/2002 tuyÖt ®èi tû lÖ % tuyÖt ®èi tû lÖ % Tæng nguån vèn Tr«ng ®ã: 46.826 76.498 112.351 29.672 63,3% 35.853 46,8% I Nguån vèn huy ®éng 39.230 64.744 101.562 25.514 65% 36.818 56,8% 1 TG tæ chøc kinh tÕ 10.660 9.539 -1.121 -10,5% 2 TG tiÕt kiÖm 22.352 79.488 57.136 255,6% 3 TG kú phiÕu 31.732 12.535 -19.197 -60,1% II Nguån vèn phôc vô ng­êi nghÌo 5.745 III Nguån vèn uû th¸c ®Çu t­ 1.851 10.789 2. VÒ c«ng t¸c sö dông vèn: §i ®«i c¸ch ®æi míi huy ®éng vèn víi ph­¬ng ch©m “ tÝn dông – hiÖu qu¶ - an toµn” NHNo& PTNT thÞ x· Hµ TÜnh ®· tÝch cùc më réng ®Çu t­ chñ yÕu tËp trung vµo c¸c ngµnh nghÒ, vïng kinh tÕ träng ®iÓm, Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña c¸c hé s¶n xuÊt, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ TÜnh v× vËy ®ßi hái qu¸ tr×nh ho¹t ®éng sö dông vèn ph¶i ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña ngµnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông víi môc ®Ých vèn vay ph¶i an toµn vµ hiÖu qu¶ gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Do vËy trong n¨m qua ho¹t ®éng sö dông vèn ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. - Doanh sè cho vay: n¨m 2001 lµ 64130 triÖu ®ång. n¨m 2002 lµ 98768 triÖu ®ång. n¨m 2003 lµ 275238 triÖu ®ång. VËy doanh sè cho vay n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 34638 triÖu ®ång, n¨m 2003 t¨ng so v¬i n¨m 2002 lµ 176470 triÖu ®ång. - Doanh sè thu nî trong: n¨m 2001 lµ 45953 triÖu ®ång. n¨m 2002 lµ 73296 triÖu ®ång. n¨m 2003 lµ 180236 triÖu ®ång. Doanh sè thu nî n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 la 27343 triÖu ®ång, n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 106940 triÖu ®ång. - D­ nî h÷u hiÖu cuèi n¨m ®¹t: n¨m 2001 la 35873 triÖu ®ång. n¨m 2002 lµ 61423 triÖu ®ång. n¨m 2003 lµ 156424 triÖu ®ång. D­ nî n¨m 2002 ®¹t 61423 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 25550 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng 71,2%. §­a kh¸ch hµng cã d­ nî NHNo&PTNT thÞ x· Hµ tÜnh tõ 2964 hé lªn 4096 hé. D­ nî n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 95001 triÖu ®ång víi tû lÖ 154,6%, sè hé d­ nî tõ 4096 hé lªn 5900 hé. Ngoµi ra c«ng t¸c sö dông vèn kh¸c ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn qua b¶ng sau: BiÓu2: §¬n vÞ triÖu ®ång TT ChØ tiªu 31/12/ 2001 31/12 /2002 31/12/ 2003 So s¸nh 2002/2001 2003/2002 tuyÖt ®èi tû lÖ % tuyÖt ®èi tû lÖ % I Tæng d­ nî h÷u hiÖu 59.936 83.539 156.424 23.603 39,3% 72.885 87,2% 1 D­ nî h÷u hiÖu Trong ®ã: 35.873 61.423 156.424 25.550 71,2% 95.001 154,6% Nî qu¸ h¹n 63 156 357 93 147,6% 201 128,8% Tû lÖ 0,17% 0,25% 0,23% 0,08% 47% -0,02% -0,08% 2 Nî tån ®äng cñ 18.298 3 Nî Ng©n hµng nghÌo 5.765 438 -5.327 -92,2% Qu¸ h¹n hé nghÌo 138 7 -131 -94,9% Tû lÖ 2,4% 1,6% -0,08% -3,3% II D­ nî h­u hiÖu theo cho vay 35.873 61.423 156.424 25.550 71,2% 95.001 154,6% 1 Nî cho vay th«ng th­êng 25.071 43.318 127.144 18.247 72,7% 83.826 193,5% 2 Nî cho vay tiªu dïng 8.951 11.897 18.491 2.946 32,4% 6.594 55,4% 3 Nî uû th¸c ®Çu t­ 1.851 6.307 10.789 4.457 240% 4.752 78,8% III Nî theo thµnh phµn kinh tÕ 35.873 61.423 156.424 25.550 71,2% 95.001 154,6% 1 Nî DNNN 402 1.673 1.271 316% 2 Nî DN ngoµi quèc doanh 1.289 17.436 38.989 16.147 1235% 21553 123,6% 3 Nî hé SX-KD 27.182 29.986 73.428 2.804 10,3% 43.442 144,9% 4 Nî hé n«ng d©n 7.000 12.328` 14.120 5.328 76,1% 1.792 14,5% IV D­ nî h÷u hiÖu ph©n theo thêi gian 35.873 61.423 156.424 25.550 71,2% 95.001 154,6% 1 Ng¾n h¹n 24.261 37.924 116.911 13.663 56,3% 78.487 208,2% Tû lÖ 67% 61,7% 74,7% -5,3% -7,9% 13% 21% 2 Trung h¹n 11.612 23.499 39.513 11.887 102,3% 16.014 68,1% Tû lÖ 33% 38,3% 25,2% 5,3% 16% -13,1% -34,3% 3. C«ng t¸c kÕ to¸n - kho quü: Nguån vèn vµ d­ nî t¨ng cao, khèi l­îng c¸c bót to¸n, ho¹ch to¸n ®Òu t¨ng, trong khi c¸n bé kÕ to¸n, ng©n quü thay nhau ®i häc ®¹i häc, nh­ng chÞ em trong bé phËn kÕ to¸n ng©n quü ®· ®oµn kÕt, gióp nhau, tranh thñ thêi gian lµm viÖc ®Ó h¹ch to¸n c¸c bót to¸n ph¸t sinh, kÞp thêi kho¸ sæ trong ngµy. §· tham m­u ®Æc lùc cho Ban Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi chÝnh, chØ ®¹o kinh doanh. §Æc biÖt, c¸n bé kÕ to¸n - ng©n quü ®· nghiªm tóc chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ trang phôc ®óng quy ®Þnh theo mïa, ®æi míi c¸c phong c¸ch giao tiÕp víi kh¸ch hµng chiÕm gÇn gñi nhÑ nhµng, h­íng dÉn kh¸ch hµnh chu ®¸o tõ ®ã gãp phÇn cïng c¸n bé toµn c¬ quan chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng. * Sè tiÒn mÆt lu©n chuyÓn qua 3n¨m lµ: - Tæng thu: n¨m2001 lµ 154 tû ®ång n¨m 2002 lµ 258 tû ®ång. n¨m 2003 lµ 404 tû ®ång. VËy tæng thu n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 104 tû ®ång, n¨m2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 146 tû ®ång. - Tæng chi: n¨m 2001 lµ 160 tû ®ång n¨m 2002 lµ 230 tû ®ång. n¨m2003 lµ 456 tû ®ång. VËy tæng chi n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 70 tû ®ång, n¨m2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 226 tû ®ång. ChÞ em bé phËn nh©n quü ®· kh«ng qu¶n tr­a tèi, thùc hiÖn kiÓm ®Õm chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô kh¸ch hµng kh«ng ®Ó xÈy ra sai sãt. Qu¸ tr×nh thu tiÒn ®· ph¸t hiÖn 1.750 ngµn ®ång tiÒn gi¶, lËp biªn b¶n thu håi göi ng©n hµng cÊp trªn theo ®óng quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n­íc. Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, chÞ em ®· tr¶ cho kh¸ch hµng 27.459 ngµn ®ång tiÒn thõa thÓ hiÖn tÝnh trung thùc liªm khiÕt cña ng­êi kiÓm ng©n. Do ®­îc trang bÞ hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®ång bé nèi m¹ng toµn quèc, nªn trong n¨m chÞ em kÕ to¸n ®· lµm tèt c«ng t¸c chuyÓn tiÒn nhanh cho mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng, doanh thu chuyÓn tiÒn n¨m 2003 lµ 128 triÖu ®ång. III. nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n: 1. Tån t¹i - Mét sè c¸n bé tr×ng ®é chuyªn m«n cßn thÊp tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong xö lý c«ng viÖc cô thÓ h¹n chÕ - Mét sè c¸n bé thao t¸c con chËm qu¸ tr×nh cho vay xö lý ch­a nhanh chãng ®Ó kh¸ch hµng chê l©u . Mét sè c¸n bé sî tr¸ch nhiÖm, nªn ch­a m¹nh d¹n ®Çu t­ vµo nh­ng kh¸ch hµng lín kh«ng nh¾c nhë kh¸ch hµng tr¶ nî khi ®Õn h¹n kÞp thêi nªn ®· ®Ó qu¸ h¹n x¶y ra. 2. Nguyªn nh©n. 2.1. Nguyªn nh©n chñ quan. - Do c¸n bé cña chi nh¸nh tuæi ®êi trung b×nh cao, viÖc tiÕp thu c¸i míi chËm, trong khi ®ã l¹i ch­a chÞu khã nghiªn cøu chÕ ®é nghiÖp vô cña nghµnh vµ ngoµi nghµnh. Lµm viÖc theo lèi cò, ®iÒu hµnh, mét sè tr­ëng ®¬n vÞ trùc thuéc lµm viÖc ch­a khoa häc, qu¶n lý c¸n bé ch­a kiªn quyÕt, nghiªm tóc, sî va ch¹m mÊt lßng, tõ ®ã ®Ó c¸n bé thùc hiÖn cßn chËm hoÆc c¸n bé do m×nh qu¶n lý vi ph¹m nh­ng kh«ng xö lý. 2.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. - §Þa bµn kinh doanh hÑp, c¸c ng©n hµng kh¸c c¹nh tranh quyÕt liÖt nªn lîi nhuËn thÊp, c¸n bé l¹i ®«ng nªn thu nhËp tõng c¸ nh©n kh«ng cao nªn tinh thÇn tr¸ch nhiªm ®èi víi c«ng viÖc ch­a cao. -NHNo&PTNT TÜnh Hµ tÜnh vÉn ch­a gióp ®ì chi nh¸nh trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî tån ®äng, vµ c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ®éng viªn c¸n bé cña chi nh¸nh lµm tèt nhiÖm vô vÉn ch­a cã. -ViÖc hé trî nguån vèn ban ®Çu cña NHNo&PTNT TÜnh cßn thÊp, vÉn ch­a ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Mèi quan hÖ gi÷a chi nh¸nh vµ cÊp uû chÝnh quyÒn c¸c x· ph­êng ch­a chÆt chÏ, ch­a t¹o ®iÖu kiÖn cho ng©n hµng thu håi c¸c kho¶n nî. KÕt luËn Thêi gian thùc tËp tæng hîp tõ ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2004 t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT ThÞ x· Hµ TÜnh ®· gióp em hiÓu ®­îc phÇn nµo vÒ vÊn ®Ò thùc tÕ viÖc kinh doanh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Trong thêi gian thùc tËp võa qua em ®· t×m hiÓu, lµm quen mét sè vÊn ®Ò ë ng©n hµng nh­: hiÓu vÒ bé m¸y tæ chøc cña NHNo & PTNT ThÞ x· Hµ TÜnh, c¸c nghiÖp vô cña chi nh¸nh (nghiÖp vô vÒ huy ®éng vèn, nghiÖp vô cho vay vèn...) Trªn ®©y lµ néi dung b¸o b¸o thùc tËp tæng hîp cña em t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT ThÞ x· Hµ TÜnh. Trong qu¸ tr×nh viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o cña thÇy c«.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại NHNN & PTNT Thị xã Hà Tĩnh.doc