Đề tài Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội

MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của luận văn: Hiện nay, vấn đề vốn cho công nghiệp hoá, hiện đại hóa và đầu tư phát triển kinh tế nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững được Nhà nước đặc biệt quan tâm, trong đó huy động vốn từ nội lực là một nội dung quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, hệ thống Ngân hàng thương mại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn cho nền kinh tế giai đoạn hiện nay. Nhiều ngân hàng thương mại còn trong tình trạng thiếu vốn trung và dài hạn, vẫn đang tìm kiếm những nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Do đó, yêu cầu về tăng cường huy động vốn với quy mô và chất lượng cao là rất cần thiết đối với các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) là ngân hàng thương mại quốc doanh đa năng, được thành lập muộn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh (năm 1997) với chức năng chủ yếu là huy động và tiếp nhận các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng các hình thức thích hợp để đầu tư cho các chương trình phát triển nhà ở, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và tín dụng ngân hàng, có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội được thành lập tháng 7/2003 và chính thức đi vào hoạt động tháng 10/2003 – là một bước tiến quan trọng của MHB khi thâm nhập vào thị trường tài chính tiền tệ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính phi ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đòi hỏi MHB Chi nhánh Hà Nội phải tìm ra những giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước nói chung và nhu cầu sử dụng vốn của hệ thống MHB nói riêng. Vì những lý do trên, đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội” được lựa chọn nghiên cứu. 2/ Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu những cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể tăng cường huy động vốn cho Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội thời gian tới để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước. 3/ Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại nói chung và của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội nói riêng. 4/ Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2003-2006. Luận văn nghiên cứu hoạt động huy động vốn của chi nhánh một ngân hàng thương mại nên tác giả nghiên cứu hoạt động này dưới góc độ huy động vốn nợ và huy động vốn từ các nguồn khác. 5/ Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, kết hợp giữa lý luận và các tài liệu, số liệu trên thực tế để so sánh, phân tích, đưa ra các kết luận, chỉ ra hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội. 6/ Kết cấu của luận văn: Tên đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội” Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội. Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn cho Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nội.

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1415 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v× tuy lµ mét ng©n hµng ®­îc thµnh lËp muén nhÊt so víi c¸c NHTM Nhµ n­íc song MHB lu«n lu«n t©m niÖm vµ lµm viÖc theo ph­¬ng ch©m “Ng©n hµng míi – phong c¸ch míi”. 2.3.2 Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n * Nh÷ng h¹n chÕ Qua 3 n¨m ho¹t ®éng, ngoµi nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ: - MHB Chi nh¸nh Hµ Néi míi chØ ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn truyÒn thèng, c¸c s¶n phÈm tiÕt kiÖm cßn nghÌo nµn, trong khi c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm tÝch luü, tiÕt kiÖm rót gèc linh ho¹t, l·i suÊt bËc thang ®· ®­îc c¸c ng©n hµng kh¸c ¸p dông tõ l©u, nh­ng MHB Chi nh¸nh Hµ Néi míi chØ dõng l¹i ë h×nh thøc tiÕt kiÖm phó léc, l·i suÊt luü tiÕn… Chi nh¸nh cßn thô ®éng chê c¸c ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu cña Héi së chø ch­a tÝch cùc nghiªn cøu ®Ò xuÊt ph¸t hµnh kú phiÕu tõng thêi kú tuú theo nhu cÇu vÒ nguån vèn. Thêi gian qua, c¸c dÞch vô thanh to¸n cña MHB ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh­: thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö qua m¹ng cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ m¹ng néi bé, thanh to¸n nhê thu, thanh to¸n chuyÓn tiÓn, tÝn dông chøng tõ…nh­ng hÖ thèng ®­êng truyÒn vµ c«ng nghÖ cßn h¹n chÕ nªn ¶nh h­ëng kh¸ lín ®Õn viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng vµ do vËy còng ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc thu hót vèn. Nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn ®· lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi víi c¸c ng©n hµng kh¸c, viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng còng bÞ h¹n chÕ nªn mét sè kh¸ch hµng ®· rót vèn chuyÓn qua ng©n hµng kh¸c. - MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· b­íc ®Çu x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh chung cña Héi së, song viÖc triÓn khai chiÕn l­îc kh¸ch hµng, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ ®¹t hiÖu qu¶ ch­a cao, c«ng t¸c nghiªn cøu kh¸ch hµng ch­a thùc sù ®­îc hoµn thiÖn, c¸c biÖn ph¸p sö dông trong nghiªn cøu kh¸ch hµng míi chØ dùa vµo c¸c nguån th«ng tin s½n cã nªn thùc hiÖn rÊt nhanh chãng, chi phÝ thÊp song ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, c¸c nhu cÇu tiÒm Èn cña kh¸ch hµng ch­a ®­îc khai th¸c hÕt. ViÖc qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ, truyÒn h×nh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®· b­íc ®Çu ®­îc tiÕn hµnh song ch­a ®Òu ®Æn vµ thùc hiÖn ®ång bé nªn ch­a thùc sù t¹o ra mét h×nh ¶nh râ nÐt vÒ ng©n hµng trong lßng d©n chóng. §éi ngò nh©n viªn marketing cña ng©n hµng ®· ®­îc thµnh lËp ngay tõ buæi ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng thùc sù ch­a cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c vµ ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp bµi b¶n nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao. §©y lµ yÕu tè quan träng cho mét chi nh¸nh ng©n hµng non trÎ míi gia nhËp trªn ®Þa bµn Thñ ®«, d­êng nh­ th­¬ng hiÖu MHB ch­a thùc sù g©y Ên t­îng trong d©n chóng, kh¸ch hµng ch­a thÊy ®­îc nÐt “phong c¸ch míi” cña ng©n hµng. - So víi khèi NHTM Nhµ n­íc th× l·i suÊt cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ë møc cao ®èi víi tiÒn göi ViÖt Nam ®ång vµ ë møc trung b×nh ®èi víi tiÒn göi ngo¹i tÖ, nh­ng so víi khèi ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn th× l·i suÊt cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi rÊt khã c¹nh tranh, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi. Bªn c¹nh ®ã, c¬ cÊu huy ®éng vèn theo lo¹i tiÒn cßn ch­a hîp lý, vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ (USD, EUR) chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng nguån...Nh­ vËy, nguån vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ trong t­¬ng lai sÏ kh«ng ®¸p øng nhu cÇu sö dông vèn b»ng ngo¹i tÖ. - DÞch vô ng©n hµng cßn h¹n chÕ, ch­a cã hoÆc míi b­íc ®Çu triÓn khai c¸c dÞch vô bæ trî cho huy ®éng vèn nªn MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cßn rÊt khã kh¨n trong thu hót kh¸ch hµng, ®©y còng lµ khã kh¨n chung cña hÖ thèng MHB. - M¹ng l­íi ho¹t ®éng cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ngoµi trô së chÝnh cã 02 chi nh¸nh cÊp 2 vµ 04 phßng giao dÞch trùc thuéc nh­ng ch­a ®­îc tr¶i réng trªn tÊt c¶ c¸c quËn néi thµnh mµ chñ yÕu tËp trung ë ®Þa bµn quËn §èng §a vµ Thanh Xu©n (mçi quËn cã 02 ®iÓm giao dÞch). Do ch­a triÓn khai h×nh thøc göi tiÒn mét n¬i rót nhiÒu n¬i trong hÖ thèng MHB nªn m¹ng l­íi ho¹t ®éng hiÖn t¹i cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi Ýt nhiÒu còng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng. - Nguån vèn cã sù t¨ng tr­ëng cao song ch­a æn ®Þnh, tiÒn göi cña d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm tû träng thÊp (b×nh qu©n kho¶ng 30%) trong tæng nguån huy ®éng, phÇn lín lµ tiÒn göi cã kú h¹n nªn chi phÝ huy ®éng cao. Quy m« cña tõng kho¶n huy ®éng cßn thÊp do MHB Chi nh¸nh Hµ Néi tuy ®· x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng song viÖc thùc hiÖn cßn ch­a hiÖu qu¶, kh¸ch hµng ®em göi tiÒn t¹i nhiÒu ng©n hµng kh¸c nhau víi môc ®Ých võa ®a d¹ng l·i suÊt, võa phßng chèng rñi ro. HiÖu qu¶ huy ®éng vèn cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi nãi chung lµ ch­a cao. Vèn huy ®éng chØ ®­îc sö dông ~70%, phÇn cßn l¹i Chi nh¸nh chuyÓn vèn ®iÒu hoµ vµo Héi së chÝnh. * Nguyªn nh©n - Nguyªn nh©n kh¸ch quan: NÒn kinh tÕ ViÖt Nam giai ®o¹n 2003-2006 cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p nh­ gi¸ vµng, bÊt ®éng s¶n t¨ng cao ®· liªn tôc t¸c ®éng ®Õn ®Çu t­ cña d©n chóng, c¸c nguån vèn lín ®­îc ®Çu t­ vµo bÊt ®éng s¶n thay v× göi vµo ng©n hµng. MHB Chi nh¸nh Hµ Néi lµ chi nh¸nh cña mét NHTM Nhµ n­íc, ra ®êi muén trong hÖ thèng ng©n hµng, l¹i n»m trªn ®Þa bµn Thñ ®« Hµ Néi, n¬i diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh ng©n hµng (Ng©n hµng liªn doanh, ng©n hµng cæ phÇn, ng©n hµng n­íc ngoµi…) vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng (B¶o hiÓm, B­u ®iÖn, C¸c c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh…), trong khi th­¬ng hiÖu, h×nh ¶nh vµ vÞ thÕ cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi tr­íc c«ng chóng ch­a ®­îc t¹o lËp v÷ng vµng ®· dÉn ®Õn sù chia sÎ vÒ thÞ phÇn trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn. T©m lý vµ thãi quen sö dông tiÒn mÆt cßn phæ biÕn trong d©n c­, c¸c dÞch vô vµ tiÖn Ých ng©n hµng ch­a ®i s©u vµo tÇng líp d©n c­ cã thu nhËp thÊp. Sù ph¸t triÓn “m¹nh” vµ “nãng” cña thÞ tr­êng chøng kho¸n tõ gi÷a n¨m 2006 ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn nguån vèn huy ®éng cña c¸c ng©n hµng nãi chung, mét l­îng vèn lín ®· ®­îc rót ra khái ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ vµo chøng kho¸n. - Nguyªn nh©n chñ quan: Víi m¹ng l­íi ho¹t ®éng cßn máng nh­ hiÖn nay (tÝnh c¶ trô së chÝnh lµ 07 ®iÓm giao dÞch, ch­a cã c¸c ®iÓm giao dÞch trùc thuéc t¹i c¸c quËn néi thµnh nh­ Ba §×nh, Hoµng Mai, Hai Bµ Tr­ng) MHB Chi nh¸nh Hµ Néi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn tõ c¸c tÇng líp d©n c­, tæ chøc kinh tÕ. C«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh chØ mang tÝnh chÊt thñ c«ng, ch­a ®­îc thùc hiÖn qua c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n trÞ vèn nªn viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch huy ®éng vèn vÒ dµi h¹n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cßn mang tÝnh truyÒn thèng, s¶n phÈm dÞch vô nghÌo nµn, ch¼ng h¹n, c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn ®· triÓn khai hÖ thèng ATM tõ nhiÒu n¨m tr­íc, nh­ng chØ ®Õn ®Çu n¨m 2006, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi míi ®­a ra tiÖn Ých nµy; s¶n phÈm tiÕt kiÖm göi mét n¬i rót tiÒn nhiÒu n¬i ®· ®­îc hÇu hÕt c¸c ng©n hµng triÓn khai, song t¹i MHB Chi nh¸nh Hµ Néi vÉn ch­a cã. §iÓm nµy cho thÊy tr×nh ®é c«ng nghÖ, dÞch vô ng©n hµng cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ch­a theo kÞp c¸c ng©n hµng b¹n. C¨n cø theo c¬ cÊu vèn huy ®éng b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ th× d­êng nh­ ®èi víi MHB Chi nh¸nh Hµ Néi, viÖc tËp trung thu hót nguån vèn b»ng ngo¹i tÖ ch­a ®­îc ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh. Ng©n hµng ®· ch­a ®­a ra chÝnh s¸ch khai th¸c nguån ngo¹i tÖ kiÒu hèi chuyÓn vÒ ViÖt Nam… C«ng t¸c Marketing tuy ®· ®­îc triÓn khai nh­ng ch­a mang tÝnh chiÕn l­îc dµi h¹n, c¸c ho¹t ®éng marketing chñ yÕu mang tÝnh thêi ®iÓm, chØ ®Ó phôc vô nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt tr­íc m¾t. C¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ cßn Ýt, dµn tr¶i nªn hiÖu qu¶ ch­a cao. §ã lµ do ®éi ngò c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c marketing ch­a ®­îc ®µo t¹o thùc sù bµi b¶n, ch­a cã tÇm nh×n chiÕn l­îc ®Ó t¹o ra nh÷ng ®ét ph¸ cho mét chi nh¸nh ng©n hµng cßn ch­a cã tªn tuæi t¹i ®Þa bµn Thñ ®«. C¸c s¶n phÈm dÞch vô ®· ®­îc ®­a ra nh­ng do ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm nªn ch­a thùc sù n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp mang tÝnh c¹nh tranh cao. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cßn khã kh¨n do trô së ph¶i ®i thuª, v× vËy tÝnh æn ®Þnh chiÕn l­îc l©u dµi ch­a cã. C¸n bé nh©n viªn ng©n hµng ®a sè lµ c¸n bé trÎ, ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, cã tr×nh ®é nh­ng cßn thiÕu kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ cßn h¹n chÕ. §©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc më réng ph¸t triÓn m¹ng l­íi ch­a ®­îc ph¸t huy tèi ®a ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. Cã thÓ nãi, sau h¬n 3 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ, ph¸t triÓn ®­îc th­¬ng hiÖu vµ n©ng cao uy tÝn ng©n hµng. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ qu¶n lý nguån vèn, song n¨m nµo MHB Chi nh¸nh Hµ Néi còng hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu vÒ vèn cho hÖ thèng nãi riªng vµ cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña thñ ®«, ®Êt n­íc nãi chung. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng huy ®éng vèn cßn nhiÒu tån t¹i ®ßi hái cÇn ph¶i t×m ra gi¶i ph¸p t¨ng c­êng huy ®éng vèn t¹i MHB Chi nh¸nh Hµ Néi trong thêi gian tíi, ®©y lµ viÖc lµm thùc sù cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ng©n hµng. Ch­¬ng 3: gi¶i ph¸p t¨ng c­êng huy ®éng vèn cho ng©n hµng ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng cöu long chi nh¸nh hµ néi 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi 3.1.1 §Þnh h­íng chung Trong thêi gian tíi ®Ó duy tr× vµ ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh cña m×nh nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi x©y dùng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2005- 2010 nh­ sau: - Thùc hiÖn nghiÖp vô ng©n hµng b¸n lÎ cho mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. - Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng réng kh¾p trªn c¸c ®Þa bµn d©n c­, kinh tÕ träng ®iÓm cña thñ ®« ®Ó phôc vô cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c tÇng líp d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu MHB trªn ®Þa bµn Hµ Néi. - X¸c ®Þnh môc tiªu hµng ®Çu lµ huy ®éng vèn b»ng c¸ch sö dông linh ho¹t ®ßn bÈy l·i suÊt kÕt hîp víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn; t¨ng tr­ëng tÝn dông nhanh nh­ng ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng, më réng c¸c lo¹i h×nh cho vay tíi mäi thµnh phÇn kinh tÕ; ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ph¶i h­íng tíi kh¸ch hµng. - Theo lé tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng cña MHB trong n¨m 2007, Chi nh¸nh Hµ Néi ®Æt môc tiªu x©y dùng mét bé m¸y qu¶n lý hiÖu qu¶, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o; x©y dùng hÖ thèng c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô víi kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý, kiÓm so¸t phßng chèng rñi ro trong kinh doanh… - X©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ mét ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o hµng chuyªn gia, ®¶m ®­¬ng ®­îc c«ng t¸c qu¶n trÞ ng©n hµng hiÖn ®¹i; ®æi míi phong c¸ch lµm viÖc víi ph­¬ng ch©m tËn t×nh, chu ®¸o, an toµn. MHB Chi nh¸nh Hµ Néi x©y dùng cho m×nh mét ®Þnh h­íng víi tõng môc tiªu cô thÓ nh­ sau: + Nguån vèn: t¨ng 35% n¨m sau so víi n¨m tr­íc, chó träng huy ®éng nguån vèn ngo¹i tÖ (USD…) trung vµ dµi h¹n. + D­ nî: t¨ng 35% n¨m sau so víi n¨m tr­íc, tËp trung ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu vµ c¸c mÆt hµng thay thÕ nhËp khÈu; tËp trung vµo c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá. + Nî qu¸ h¹n: d­íi 3% + Lîi nhuËn: t¨ng 20% n¨m sau so víi n¨m tr­íc. 3.1.2 §Þnh h­íng huy ®éng vèn §èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng, nguån vèn chÝnh lµ thÕ m¹nh, lµ ®éng lùc cho ng©n hµng thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. V× vËy, trong giai ®o¹n 2005-2010, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· x¸c ®Þnh môc tiªu, chiÕn l­îc kinh doanh lµ tËp trung t¨ng c­êng huy ®éng vèn. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ dù b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, cô thÓ lµ trªn ®Þa bµn Thñ ®« Hµ Néi, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· c©n nh¾c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ng©n hµng ®Ó ®­a ra c¸c ®Þnh h­íng huy ®éng vèn cô thÓ nh­ sau: - TiÕp tôc ph¸t triÓn m¹ng l­íi ho¹t ®éng mét c¸ch æn ®Þnh, v÷ng ch¾c víi nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng tr­íc hÕt lµ ®Ó hoµn thµnh tèt chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh (kÕ ho¹ch nguån vèn), ®ång thêi dÇn kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long trong giai ®o¹n tíi. - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng trong n¨m 2007 ®Ó ®­a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô tµi chÝnh cã chÊt l­îng cao, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc cho kh¸ch hµng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng kh¸c, tõ ®ã thu hót vèn vµo ng©n hµng. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu huy ®éng vèn, tËp trung vµo thÞ tr­êng d©n c­ vµ c¸c TCKT, ®Æc biÖt lµ khu vùc d©n c­, ®Ó phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 tû träng huy ®éng vèn tõ khu vùc nµy ®¹t 50% tæng nguån vèn huy ®éng. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu nguån vèn phï hîp víi sö dông vèn ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông vèn mét c¸ch tèi ®a. - T¨ng c­êng nguån vèn trung vµ dµi h¹n phôc vô cho ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n dµi h¹n, cã quy m« lín. - T¨ng tû träng huy ®éng vèn b»ng ngo¹i tÖ trªn tæng nguån vèn huy ®éng. - T¨ng dÇn nguån tiÒn göi kh«ng kú h¹n ë c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, trªn c¬ së ®ã võa t¨ng ®­îc nguån vèn, võa ph¸t triÓn ®­îc c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c. Chó träng quan t©m ®Õn nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®¶m b¶o cã ®­îc nguån vèn æn ®Þnh, l©u dµi, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c dù ¸n lín. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn b»ng mäi biÖn ph¸p vµ th«ng qua nhiÒu kªnh kh¸c nhau ®Ó thu hót tèi ®a c¸c nguån vèn nhµn rçi, ®Æc biÖt lµ trong d©n c­. 3.2 Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng huy ®éng vèn cho Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi §Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch trong huy ®éng vèn giai ®o¹n tíi, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ph¶i kh«ng ngõng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi÷ v÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, t¨ng c­êng t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n, ®­a ra nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng, øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i... C¸c gi¶i ph¸p xin ®­îc ®­a ra cô thÓ nh­ sau: 3.2.1 §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn Tõ ngµy ®Çu thµnh lËp ®Õn nay, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· ¸p dông c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn truyÒn thèng nh­: nhËn tiÒn göi cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc tÝn dông d­íi c¸c h×nh thøc tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n vµ c¸c lo¹i tiÒn göi kh¸c; b¸n kú phiÕu, tr¸i phiÕu theo tõng ®ît ph¸t hµnh cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. TiÒn göi tiÕt kiÖm ®· ®­îc ®a d¹ng ho¸ víi c¸c h×nh thøc nh­: TiÕt kiÖm phó léc, TiÕt kiÖm dµnh cho ng­êi cao tuæi, TiÕt kiÖm l·i suÊt lòy tiÕn, TiÕt kiÖm l·i suÊt bËc thang…song trªn thùc tÕ cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ, tû träng nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm nhá, kh«ng thÓ c¹nh tranh víi c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm cña ng©n hµng kh¸c hoÆc cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, b­u ®iÖn. Trªn c¬ së tham kh¶o vµ ph©n tÝch nghiªn cøu ch­¬ng tr×nh huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc trªn ®Þa bµn, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nh­ sau: * §èi víi tiÒn göi d©n c­: MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn duy tr× c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cò vµ ®­a ra nhiÒu c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn míi, phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng vµ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn, vÝ dô nh­: + Huy ®éng tiÕt kiÖm b»ng vµng: Khi ®iÒu kiÖn cho phÐp, ng©n hµng nªn huy ®éng tiÕt kiÖm b»ng vµng, v× vµng lµ ph­¬ng tiÖn trao ®æi cã khèi l­îng tÝch tr÷ trong d©n c­ lµ kh¸ lín. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, gi¸ ®Êt t¨ng, nhiÒu gia ®×nh ®· cã trong tay mét l­îng tiÒn rÊt lín thu ®­îc tõ ho¹t ®éng bu«n b¸n bÊt ®éng s¶n nµy vµ th­êng dù tr÷ d­íi d¹ng vµng. Do vËy MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cã thÓ huy ®éng vèn b»ng h×nh thøc nµy ®Ó thu hót tèi ®a nguån vèn tÝch tr÷ d­íi d¹ng vµng trong d©n c­. + Huy ®éng vèn theo nhiÒu lo¹i kú h¹n, víi c¸c h×nh thøc tr¶ l·i thÝch hîp ®èi víi tiÕt kiÖm, kú phiÕu (c¶ VN§ vµ ngo¹i tÖ). ViÖc ®a d¹ng c¸c kú h¹n göi tiÒn sÏ kÐo theo sù vÊt v¶ trong ho¹t ®éng qu¶n lý l­u tr÷ hå s¬ cña ng©n hµng, nh­ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng, më ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho ng©n hµng. + ¸p dông linh ho¹t ph­¬ng thøc tr¶ l·i tr­íc, tr¶ l·i sau, tr¶ l·i hµng quý theo t×nh h×nh c©n ®èi vèn tõng thêi kú vµ tõng mãn tiÒn, ®ång thêi ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn. Nªn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tr¶ l·i h¬n nh»m thu hót tèi ­u l­îng kh¸ch hµng. VÝ dô nh­ cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc sau: > TiÕt kiÖm rót gèc linh ho¹t: §©y lµ h×nh thøc tiÕt kiÖm ¸p dông cho kh¸ch hµng göi tiÒn víi mét kú h¹n nhÊt ®Þnh nh­ng cã nhu cÇu rót tr­íc h¹n mét phÇn tiÒn göi ®ã th× sè tiÒn rót tr­íc h¹n vÉn ®­îc h­ëng l·i suÊt t­¬ng øng víi kú h¹n nhá h¬n b»ng thêi gian tõ khi göi tiÒn ®Õn khi rót tr­íc h¹n. S¶n phÈm tiÕt kiÖm nµy rÊt linh ho¹t cho kh¸ch hµng, song møc l·i suÊt ¸p dông th­êng thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm th«ng th­êng. Ng©n hµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý c©n nh¾c ®­a ra møc l·i suÊt hîp lý ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng còng nh­ lîi nhuËn ng©n hµng. (cã thÓ tham kh¶o h×nh thøc tiÕt kiÖm 3G cña Techcombank, hoÆc thiÕt kiÖm rót gèc linh ho¹t cña Habubank…) > Tr¶ l·i bËc thang: ¸p dông cho lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n. NÕu kh¸ch hµng rót tr­íc thêi h¹n sÏ ®­îc h­ëng l·i suÊt bËc thang theo thêi gian thùc göi. §iÒu nµy t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng linh ®éng rÊt nhiÒu trong viÖc göi vµ rót tiÒn. > Tr¶ l·i cao nhÊt cho lo¹i tiÒn göi mét lÇn rót mét lÇn. > Tr¶ l·i cho lo¹i tiÒn göi 1 lÇn lÊy l·i nhiÒu kú, gèc gi÷ nguyªn, cã thÓ cho lÊy l·i 6 th¸ng 1 lÇn, hoÆc tiÕn tíi viÖc tr¶ l·i hµng th¸ng cho tÊt c¶ c¸c lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n . > Lo¹i tiÒn göi nhiÒu lÇn gãp thµnh sè l­îng lín trong thêi gian dµi míi rót ra mét lÇn, cÇn ­u ®·i kh¸ch hµng b»ng l·i suÊt tiÒn göi thêi h¹n dµi, khi rót ra cã thÓ tÝnh theo ph­¬ng ph¸p sè d­ b×nh qu©n. > Thùc hiÖn tr¶ l·i luü tiÕn theo l­îng tiÒn göi: l­îng tiÒn göi cµng lín th× l·i suÊt cµng cao. + TriÓn khai trªn ®Þa bµn viÖc nhËn tr¶ l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu t¹i nhµ ®èi víi l­îng tiÒn lín (ch¼ng h¹n t­¬ng ®­¬ng 100 triÖu ®ång trë lªn). MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· triÓn khai viÖc thu tiÒn göi hoÆc tr¶ tiÒn cho kh¸ch hµng t¹i nhµ ®èi víi nh÷ng mãn tiÒn lín. KÕt qu¶ cho thÊy kh¸ch hµng ®· c¶m thÊy rÊt tin t­ëng vµ tháa m·n víi ph­¬ng thøc phôc vô nµy. §©y lµ h×nh thøc phôc vô kh¸ch hµng rÊt ®Æc biÖt mµ Ýt ng©n hµng quan t©m ®Õn. + Hµng n¨m triÓn khai ch­¬ng tr×nh TiÕt kiÖm dù th­ëng víi c¬ cÊu gi¶i th­ëng phong phó vµ gi¸ trÞ cao ®Ó thu hót kh¸ch hµng. + Thùc hiÖn h×nh thøc huy ®éng “TiÕt kiÖm häc ®­êng” ¸p dông víi c¸c ®èi t­îng lµ häc sinh, sinh viªn, hoÆc h×nh thøc “TiÕt kiÖm h­u trÝ” ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng lµ ng­êi giµ nghØ h­u…dùa trªn thãi quen vµ t©m lý cña ng­êi ViÖt Nam. C¸c h×nh thøc nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ng­êi d©n sÏ ®ãng gãp nh÷ng kho¶n tiÒn cè ®Þnh hoÆc tuú chän vµo ng©n hµng theo ®Þnh kú, víi tõng ph­¬ng thøc göi ng©n hµng sÏ ®­a ra mét møc l·i suÊt phï hîp. + Thùc hiÖn h×nh thøc tiÕt kiÖm cho trÎ em: ®©y lµ h×nh thøc gÇn gièng nh­ b¶o hiÓm nh©n thä vµ lµ lo¹i h×nh thu hót tiÒn tiÕt kiÖm ®ang ®­îc thÞ tr­êng rÊt mong ®îi vµ còng rÊt cÇn thiÕt víi ng©n hµng ®Ó t¹o ®­îc nguån vèn æn ®Þnh, víi chi phÝ thÊp. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu göi tiÒn tiÕt kiÖm cho con c¸i cña hä t¹i ng©n hµng ®Ó gi¸o dôc tÝnh tiÕt kiÖm cho trÎ em vµ tÝch luü ®Ó lo cho viÖc häc hµnh cña con c¸i trong t­¬ng lai. §©y lµ mét thÞ tr­êng kh¸ lín cÇn khai th¸c. ¸p dông h×nh thøc nµy, kh«ng nh÷ng ng©n hµng thu hót ®­îc l­îng tiÒn nhµn rçi lín mµ cßn gióp trÎ em lµm quen víi ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng tõ khi cßn nhá vµ ®iÒu nµy sÏ rÊt cã Ých cho ng©n hµng vµ x· héi sau nµy. + Liªn kÕt víi c¸c C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä ®Ó cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm tiÕt kiÖm - b¶o hiÓm rÊt tiÖn Ých cho kh¸ch hµng. + Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu: C¸c ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu ®Òu thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch Héi së chÝnh giao, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi kh«ng thÓ chñ ®éng, song cÇn nghiªn cøu trªn thÞ tr­êng cã thÓ ®­a ra c¸c kú phiÕu míi cã l·i suÊt ®iÒu chØnh, kú phiÕu cã l·i suÊt th¶ næi….hoÆc nghiªn cøu viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn dµi h¹n ®Ó ®Ò xuÊt víi Héi së chÝnh triÓn khai, lµm phong phó thªm s¶n phÈm cña m×nh. * §èi víi TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: Môc ®Ých lín nhÊt cña c¸c tæ chøc kinh tÕ khi göi tiÒn vµo ng©n hµng lµ h­ëng c¸c lîi Ých trong thanh to¸n. §©y lµ nguån cã chi phÝ huy ®éng vµ tÝnh æn ®Þnh thÊp nhÊt, nh­ng nÕu t¹o ®­îc tÝnh liªn tôc cña nguån sÏ ®em l¹i mét lîi thÕ kh«ng nhá cho ng©n hµng. Do vËy bªn c¹nh viÖc huy ®éng nguån vèn tõ d©n c­, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn ph¶i quan t©m huy ®éng nguån nµy, cô thÓ: + Ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô thanh to¸n: Ngoµi c¸c h×nh thøc thanh to¸n truyÒn thèng, ng©n hµng nªn thùc hiÖn viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n trùc tiÕp cho c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh tÕ nh­ nhËn tiÒn göi vµ ®¶m b¶o thanh to¸n cho kh¸ch hµng t¹i ®¬n vÞ hay mét n¬i bÊt kú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch an toµn vµ tiÖn lîi nhÊt; thùc hiÖn nèi m¹ng thanh to¸n trùc tiÕp cho c¸c kh¸ch hµng lín; lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn cho c¸c doanh nghiÖp nh»m t¹o niÒm tin cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn, tr­íc hÕt phôc vô thËt chu ®¸o c¸c ®¬n vÞ cã l­îng tiÒn göi lín nh­: C«ng ty mua b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp, C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä… + Më réng diÖn thu tiÒn mÆt kh«ng thu phÝ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¹i lý b¸n hµng trªn ®Þa bµn, c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c c«ng viªn, siªu thÞ lín (c¸n bé tÝn dông n¾m b¾t tõng doanh nghiÖp cã nguån thu tiÒn mÆt lín, phèi hîp víi phßng ng©n quü thùc hiÖn). + Më réng c¸c dÞch vô, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô ®¹i lý nh­: B¸n b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, b¸n vÐ m¸y bay cho c¸c h·ng hµng kh«ng. TiÕp cËn vµ vËn ®éng c¸c doanh nghiÖp, tæng c«ng ty, tr­êng ®¹i häc lín… ®Ó chi tr¶ l­¬ng t¹i chç kh«ng thu phÝ; chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho mét sè doanh nghiÖp cã thu nhËp lín; khÈn tr­¬ng ®­a m¸y ATM vµo ho¹t ®éng (chø kh«ng chØ thö nghiÖm phôc vô cho néi bé ng©n hµng nh­ hiÖn nay). * Huy ®éng tiÒn göi cña Kho b¹c Nhµ n­íc: §Æc ®iÓm cña tiÒn göi Kho b¹c Nhµ n­íc lµ khèi l­îng lín, Ýt biÕn ®éng. V× vËy ng©n hµng cÇn khai th¸c triÖt ®Ó nguån tiÒn nµy. Th«ng th­êng nguån tiÒn cña Kho b¹c Nhµ n­íc ®­îc göi t¹i c¸c Kho b¹c, v× thÕ ®Ó thu hót ®­îc l­îng tiÒn nµy, ng©n hµng cÇn ph¶i thùc sù cã uy tÝn lín, ph¶i phôc vô kÞp thêi, ®Çy ®ñ, an toµn, chÝnh x¸c, ®¸p øng mäi nhu cÇu cña Kho b¹c. * Huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông: §èi víi MHB Chi nh¸nh Hµ Néi, nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc tÝn dông chiÕm tû träng lín, tuy chi phÝ vÒ vèn lín nh­ng l¹i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t­ tÝn dông vµ mét phÇn nguån vèn cho hÖ thèng. V× vËy, nÕu huy ®éng tèt nguån nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh rÊt cao cho ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi biÕn ®éng l·i suÊt trªn thÞ tr­êng ®Ó kÞp thêi ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng, qu¶n lý vµ sö dông nguån nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt trong tõng thêi kú. Bªn c¹nh c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®· ®­îc ®Ò xuÊt nh­ trªn, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn thùc hiÖn viÖc tiÕp cËn c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c tr­êng d¹y nghÒ, tr­êng phæ th«ng, c¬ quan B¶o hiÓm, c«ng ty xæ sè… ®Ó t¨ng nguån vèn huy ®éng. Ngoµi ra, cÇn vËn ®éng mét sè tr­êng ®¹i häc lín lµm c¸c dÞch vô chi tr¶ l­¬ng, häc bæng t¹i chç kh«ng thu phÝ, n©ng cao uy tÝn cho ng©n hµng. Qua ®ã kh¸ch hµng sÏ biÕt ®Õn ng©n hµng vµ thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña ng©n hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §©y lµ yÕu tè gãp phÇn quan träng trong viÖc thu hót vèn cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi trªn ®Þa bµn Thñ ®«. Tuy nhiªn ph¶i xem xÐt, tÝnh to¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch hîp lý, lùa chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn, ®Æc biÖt ph¶i chó ý ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ mµ ng©n hµng cung cÊp miÔn phÝ cho kh¸ch hµng. Ng©n hµng nªn më réng dÞch vô uû th¸c, nhËn tiÒn göi uû th¸c cña tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n còng nh­ tæ chøc, kÕt hîp víi bªn t­ ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhËn tiÒn göi uû th¸c theo di chóc. TiÕp cËn c¸c khu vùc gi¶i to¶ ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¶i ng©n. * Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c: Trong xu thÕ c¹nh tranh hiÖn nay, c¸c ng©n hµng ®Æc biÖt chó träng c¹nh tranh trªn lÜnh vùc chÊt l­îng dÞch vô. DÞch vô chÝnh lµ s¶n phÈm mµ ng©n hµng cung cÊp cho kh¸ch hµng, trªn c¬ së ®ã thu phÝ. V× vËy hiÖu qu¶ kinh doanh kh¸ cao, ®é rñi ro l¹i thÊp, nªn ng©n hµng cÇn chó träng quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn lo¹i h×nh dÞch vô nµy. Th«ng qua cung cÊp dÞch vô, ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn nãi riªng vµ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung. C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cã thÓ tiÕn hµnh: Më réng vµ n©ng cao h¬n n÷a dÞch vô t­ vÊn th«ng qua ph©n lo¹i kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng göi tiÒn th× ng©n hµng nªn t­ vÊn h­íng dÉn kh¸ch hµng lùa chän lo¹i h×nh göi tiÒn nµo, l·i suÊt vµ thêi gian lµ bao nhiªu cho phï hîp víi nhu cÇu rót tiÒn cña kh¸ch hµng vµ ®em l¹i thu nhËp cao nhÊt cho hä. NÕu kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh, ng©n hµng cã thÓ gióp kh¸ch hµng x©y dùng dù ¸n, lùa chän lo¹i h×nh ®Çu t­, c¸c ph­¬ng ¸n kü thuËt vµ khai th¸c nguån vèn ®Çu t­ ë ®©u ®Ó cã ®­îc l­îng vèn ®Çu t­ lín nhÊt víi l·i suÊt tiÒn vay cã lîi nhÊt. TriÓn khai 100% c¸c ®iÓm giao dÞch trùc thuéc MHB Chi nh¸nh Hµ Néi thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ vµ cho vay ngo¹i tÖ, më réng dÞch vô kiÒu hèi cho tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao dÞch. TriÓn khai ¸p dông h×nh thøc thuª tµi s¶n trong huy ®éng vèn, ®©y kh«ng ph¶i lµ mét h×nh thøc míi mÎ, song nã lµ ®ßn bÈy ho¹t ®éng t¹o thu nhËp tõ viÖc sö dông c¸c tµi s¶n cè ®Þnh. * Më réng thªm c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c: Nh­ ®· tr×nh bµy, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi lµ chi nh¸nh cña mét NHTM, míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn vèn huy ®éng chØ bao gåm nguån tiÒn göi cña kh¸ch hµng. §Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn cho ng©n hµng trong giai ®o¹n tíi, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn më réng thªm c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nh­: vay c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, t¹o nguån trong thanh to¸n… 3.2.2 X©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng hîp lý, t¨ng c­êng viÖc qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ kh¸ch hµng ViÖc x©y dùng mét chiÕn l­îc kh¸ch hµng hiÖu qu¶ sÏ ®¶m b¶o cho viÖc cñng cè kh¸ch hµng hiÖn cã vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng míi, gi¶m thiÓu sù phô thuéc cña ng©n hµng vµo mét sè Ýt kh¸ch hµng. §èi víi mét ng©n hµng míi nh­ MHB Chi nh¸nh Hµ Néi, viÖc ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra chÝnh s¸ch phï hîp cho tõng nhãm ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch hµng lín, cã quan hÖ l©u dµi, cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cÇn ®­îc quan t©m ®Æc biÖt, ng©n hµng cÇn ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt, gi¸ c¶ dÞch vô…®èi víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp, hoÆc t¨ng thªm tiÖn Ých cho tµi kho¶n kh¸ch hµng, tÆng nh÷ng mãn quµ nhá ®Çy ý nghÜa cho kh¸ch hµng vµo c¸c dÞp ®Æc biÖt nh­ sinh nhËt, lÔ, tÕt…®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n. §Ó ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i kh¸ch hµng, mét bé phËn nghiªn cøu kh¸ch hµng cÇn ®­îc thµnh lËp ®Ó th¨m dß lÊy ý kiÕn kh¸ch hµng, trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch vµ tæng hîp ®Ó ph©n lo¹i, ph©n nhãm kh¸ch hµng. Thêi gian qua, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· tÝch cùc trong c«ng t¸c tæ chøc Héi nghÞ, héi th¶o víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng nµy cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­ vµ tæ chøc th­êng xuyªn h¬n, mét mÆt gÆp gì kh¸ch hµng th¶o luËn trùc tiÕp nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c ®Ó cã biÖn ph¸p th¸o gì, c¶i thiÖn vµ th¾t chÆt mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng; mÆt kh¸c gióp ng©n hµng thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng mét c¸ch th­êng xuyªn, ®Çy ®ñ vµ hÖ thèng. Ngoµi ra, c¸c cuéc héi nghÞ vµ héi th¶o còng chÝnh lµ n¬i ®Ó ng©n hµng ®­a ra th«ng tin vÒ c¸c s¶n phÈm míi cña m×nh, th¨m dß th¸i ®é, ph¶n øng cña kh¸ch hµng ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp cho nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh. §Ó phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ph¶i tiÕp tôc c¶i tiÕn, ®æi míi phong c¸ch giao dÞch, coi “kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ”, c¶i tiÕn giÊy tê trong giao dÞch, rót tiÒn, göi tiÒn sao cho ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, nhanh chãng cho kh¸ch hµng. ViÖc t¨ng thêi gian giao dÞch lµ hÕt søc cÇn thiÕt trong m«i tr­êng c¹nh tranh hiÖn nay. Kh¸ch hµng göi tiÒn bªn c¹nh yªu cÇu vÒ tiÒn l·i cßn mong muèn sù thuËn tiÖn trong giao dÞch, v× thÕ MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc giao dÞch vµo giê nghØ tr­a hoÆc ngµy thø 7 hµng tuÇn (cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi lao ®éng còng nh­ lÞch ho¹t ®éng cña c¸c quü tiÕt kiÖm ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c kh«ng) ®Ó xem xÐt viÖc tiÕp tôc triÓn khai thªm mét sè ®iÓm giao dÞch cã doanh sè lín lµm viÖc vµo giê nghØ tr­a vµ ngµy thø 7. Ho¹t ®éng th«ng tin qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ ®· ®­îc MHB Chi nh¸nh Hµ Néi thùc hiÖn nh­ng vÉn rÊt ®¬n gi¶n vµ ch­a th­êng xuyªn. §Ó cã ®­îc h×nh ¶nh tèt trong t©m trÝ kh¸ch hµng, tr­íc tiªn ng©n hµng ph¶i ®­îc kh¸ch biÕt ®Õn. V× thÕ ng©n hµng ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ. Th«ng qua ®ã kh¸ch hµng cã thÓ so s¸nh ®Ó thÊy ®­îc lîi Ých khi giao dÞch víi ng©n hµng vµ lùa chän cho m×nh nh÷ng dÞch vô cã lîi nhÊt. Ngoµi h×nh thøc qu¶ng c¸o truyÒn thèng trªn c¸c b¸o chuyªn ngµnh, ®«i lóc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng nh­ truyÒn h×nh, m¹ng internet, qua c¸c ®µi truyÒn thanh ph­êng, qua pan« ¸p phÝch, tê r¬i hay thùc hiÖn tuyªn truyÒn vµo tr­êng häc, nhÊt lµ c¸c tr­êng §¹i häc th«ng qua gi¸o viªn ®Ó truyÒn ®¹t ®Õn häc sinh, sinh viªn. C¸c dÞch vô vµ s¶n phÈm ng©n hµng míi hÇu nh­ ch­a ®­îc cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çu ®ñ khiÕn d©n chóng cßn e ng¹i khi ®Õn ng©n hµng giao dÞch. Do ®ã, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn tiÕp tôc t¨ng c­êng qu¶ng c¸o s©u réng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (b¸o chÝ, ®µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, c¸c pan« ¸p phÝch qu¶ng c¸o…), cho ra ®êi nhiÒu s¶n phÈm tê r¬i vÒ s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng trong ®ã ®­a ra ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thñ tôc, h×nh thøc huy ®éng, kú h¹n, l·i suÊt, quyÒn lîi kh¸ch hµng, tiÖn Ých cña s¶n phÈm…MHB Chi nh¸nh Hµ Néi nªn ®­a ra chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i hÊp dÉn trong tõng thêi kú: thay ®æi h×nh thøc quµ tÆng th­êng xuyªn ®Ó thu hót kh¸ch hµng, ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn göi lín cïng kú h¹n th× mãn tiÒn cã gi¸ trÞ cao h¬n sÏ ®­îc h­ëng thªm mét phÇn quµ, thÎ mua hµng siªu thÞ hoÆc trÞ gi¸ b»ng tiÒn tr¶ ngay lóc göi. ViÖc th­êng xuyªn cung cÊp th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o kiÓm to¸n cña ng©n hµng…trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng sÏ t¹o cho kh¸ch hµng cã ®­îc c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ ng©n hµng, t¹o lßng tin cho ng­êi göi tiÒn. §Ó x©y dùng vµ thùc thi thµnh c«ng chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc marketing ng©n hµng, toµn thÓ ban l·nh ®¹o, toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng cÇn coi tiÕp thÞ qu¶ng b¸ s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng lµ c«ng viÖc, lµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh m×nh. 3.2.3 X©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt mÒm dÎo, linh ho¹t L·i suÊt lµ c«ng cô quan träng hµng ®Çu ®èi víi c«ng t¸c huy ®éng vèn, nã lµ yÕu tè kinh tÕ ®­îc sö dông ®Ó t¨ng, gi¶m quy m«, c¬ cÊu nguån vèn. ViÖc x©y dùng l·i suÊt ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c thÞ tr­êng vµ quan hÖ vÒ vèn, l·i suÊt ng©n hµng ®­a ra ph¶i n»m trong mÆt b»ng l·i suÊt chung cña hÖ thèng ng©n hµng, ph¶i cã tÝnh c¹nh tranh nh­ng còng hÕt søc linh ho¹t, mÒm dÎo míi thu hót ®­îc kh¸ch hµng. Møc l·i suÊt ®èi víi ®ång ViÖt Nam hiÖn t¹i cña MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®­a ra cã thÓ nãi lµ cao trong khèi c¸c NHTM Nhµ n­íc, møc l·i suÊt ngo¹i tÖ ë møc trung b×nh, do h¹n chÕ vÒ th­¬ng hiÖu nªn hiÖu qu¶ huy ®éng vèn ch­a cao. V× vËy, trong thêi gian tíi, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi thùc thi chÝnh s¸ch l·i suÊt theo h­íng: - Tõng thêi kú Chi nh¸nh x©y dùng kÕ ho¹ch ph©n tÝch chi phÝ ®Çu vµo, chi phÝ ®Çu ra, sµn läc vµ dù b¸o dùa trªn c¬ së c¸c th«ng tin s½n cã ®Ó ®­a ra mét chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp. Trªn c¬ së cung cÇu vÒ vèn, kÕt hîp víi viÖc theo dâi l·i suÊt trªn ®Þa bµn, møc l·i suÊt Chi nh¸nh ®­a ra lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o sù chªnh lÖch nhÊt ®Þnh gi÷a l·i suÊt huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay, kh«ng ganh ®ua ch¹y theo viÖc t¨ng l·i suÊt dÉn ®Õn kh«ng ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - Theo dâi s¸t sao t×nh h×nh diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ tr­êng ®Ó kÞp thêi cã nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ l·i suÊt, ®¶m b¶o l·i suÊt thùc d­¬ng, l·i suÊt huy ®éng danh nghÜa cao h¬n tû lÖ l¹m ph¸t dù kiÕn… - TiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tr¶ l·i mµ ng©n hµng ®· ¸p dông nh­ tr¶ l·i tr­íc, tr¶ l·i sau, tr¶ l·i ®Þnh kú, l·i suÊt luü tiÕn…®ång thêi, víi cïng mét kú h¹n, ng©n hµng cã thÓ thay ®æi møc l·i suÊt víi nh÷ng kho¶n tiÒn göi lín ®Ó thu hót ®­îc nh÷ng nguån tiÒn lín. - Nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n c­ lµ rÊt lín, cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó khai th¸c, v× vËy, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn xem xÐt tiÕn tíi gi¶m l·i suÊt tiÒn göi giao dÞch t¨ng l·i suÊt tiÒn göi trung, dµi h¹n ®Ó khuyÕn khÝch vµ thu hót ®­îc nguån vèn trong d©n. 3.2.4 §æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn huy ®éng vèn Bªn c¹nh c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng huy ®éng vèn trùc tiÕp, ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong huy ®éng vèn, ng©n hµng ph¶i tËp trung ph¸t triÓn c¸c dÞch vô liªn quan. §Õn nay, MHB ch­a thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng, c¸c dÞch vô ng©n hµng cßn h¹n chÕ, chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng. V× vËy, ®Ó t¨ng c­êng cho c«ng t¸c huy ®éng vèn, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn ph¸t triÓn c¸c dÞch vô tiÖn Ých theo c¸c h­íng sau: - HÖ thèng m¸y ATM ®· b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng song míi thö nghiÖm trong néi bé ng©n hµng. MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn gÊp rót khai th¸c, t×m kiÕm c¸c ®iÓm ®Æt m¸y trªn ®Þa bµn, t¹i nh÷ng ®iÓm thuËn tiÖn nh­ Khu chung c­, siªu thÞ…Bªn c¹nh ®ã, cÇn ®Ò xuÊt víi Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®­a thªm c¸c dÞch vô thÎ ATM nh­ nép tiÒn trùc tiÕp vµo thÎ, thanh to¸n tiÒn ®iÖn n­íc, t¹o tiÖn Ých cho ng­êi n­íc ngoµi trong viÖc rót tiÒn b»ng ngo¹i tÖ hoÆc sö dông thÎ Visa, Master Card ®Ó giao dÞch rót tiÒn qua m¸y ATM. §©y lµ gi¶i ph¸p h÷u Ých trong viÖc ®­a th­¬ng hiÖu MHB ®Õn víi d©n chóng, viÖc t¨ng c¸c dÞch vô tiÖn Ých cho kh¸ch hµng sÏ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cho ng©n hµng, ®ång thêi t¨ng c­êng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng trong t­¬ng lai. - N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cho kh¸ch hµng, tiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn c¸c øng dông ng©n hµng tiªn tiÕn, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng qu¶n lý qua viÖc cËp nhËt, cung cÊp th«ng tin trùc tuyÕn vÒ th­¬ng m¹i vµ tÝn dông, qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng, qu¶n lý h¹n møc…mét c¸ch h÷u hiÖu. MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn ®Ò xuÊt víi Héi së triÓn khai dÞch vô giao dÞch mét cöa v× nh­ vËy kh¸ch hµng sÏ ®­îc cung cÊp nhiÒu lo¹i dÞch vô t¹i quÇy vµ gi¶m tèi ®a thêi gian phôc vô, t¹o sù tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. - DÞch vô thanh to¸n kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng mµ cßn gióp ng©n hµng cã thªm nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh. Trong thêi gian tíi, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn ®Èy m¹nh c¸c dÞch vô thanh to¸n c¶ vÒ chÊt vµ l­îng ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng, ®¶m b¶o c¸c lÖnh thanh to¸n ®­îc xö lý nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ nh»m gia t¨ng tèc ®é thanh to¸n, thu hót kh¸ch hµng chuyÓn vèn qua ng©n hµng. - MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn cã kÕ ho¹ch tiÕp thÞ hoÆc liªn hÖ víi c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty ®Ó cung cÊp dÞch vô tr¶ l­¬ng hé. §©y lµ h×nh thøc tiÕp thÞ ®­a s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng ®Õn tËn tay kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn cho ng©n hµng, ë mét gãc ®é nµo ®ã cã thÓ sö dông nguån tiÒn göi trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - MHB Chi nh¸nh Hµ Néi nªn ®Ò xuÊt víi Héi së triÓn khai phèi hîp víi TËp ®oµn B­u chÝnh viÔn th«ng cung cÊp c¸c dÞch vô Phone- Banking, Internet – Banking, Home – Banking, cung cÊp th«ng tin vÒ tµi kho¶n, giao dÞch cña kh¸ch hµng qua hÖ thèng göi tin nh¾n… - TriÓn khai dÞch vô Core Banking trong toµn hÖ thèng ®Ó t¹o thªm nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng nh­ sö dông ch­¬ng tr×nh tiÕt kiÖm göi tiÒn mét n¬i rót nhiÒu n¬i, ph¸t triÓn m¹nh ho¹t ®éng dÞch vô thanh to¸n, ®¶m b¶o ®¸p øng tèt nhÊt c¸c nhu cÇu vÒ thanh to¸n víi nhiÒu tiÖn Ých, tèc ®é thanh to¸n nhanh, thñ tôc ®¬n gi¶n, th«ng tin b¶o mËt… - Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô bæ trî nh­ t­ vÊn cho kh¸ch hµng, cung cÊp th«ng tin theo yªu cÇu, dÞch vô cho thuª kÐt s¾t… Nh÷ng dÞch vô nµy mang tÝnh bæ trî nh»m t¨ng thªm gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô c¬ b¶n cña ng©n hµng vµ t¹o ra sù kh¸c biÖt víi c¸c ng©n hµng kh¸c, tuy kh«ng trùc tiÕp sinh lîi nh­ng chÝnh nh÷ng dÞch vô nµy l¹i g©y t¸c ®éng kÝch thÝch sù chó ý cña kh¸ch hµng, t¨ng gi¸ trÞ cung øng tho¶ m·n nhu cÇu vµ t¹o lËp quan hÖ g¾n bã l©u dµi víi kh¸ch hµng. - TiÕn tíi thùc hiÖn cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh, dÞch vô qu¶n lý tiÒn mÆt, tµi s¶n, qu¶n lý danh môc ®Çu t­ cho kh¸ch hµng… 3.2.5 Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng §Ó tõng b­íc th©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh nhÊt trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn lµ më réng m¹ng l­íi kinh doanh, ®i s©u ®i s¸t vµo tõng khu vùc d©n c­, ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p tèi ­u nh»m tËp trung tèi ®a mäi nguån lùc nhµn rçi vµo ng©n hµng. §èi víi MHB Chi nh¸nh Hµ Néi, gi¶i ph¸p nµy ph¶i thùc sù ®­îc coi lµ gi¶i ph¸p träng t©m, cÊp b¸ch. Thùc tÕ khi më réng m¹ng l­íi kinh doanh ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Do ®ã trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, ®Ó gi÷ ®­îc kh¸ch hµng cò vµ thu hót thªm kh¸ch hµng míi ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng ngay kÕ ho¹ch më réng m¹ng l­íi kinh doanh. HiÖn nay, m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh ngoµi trô së chÝnh cßn cã thªm 04 Phßng Giao dÞch vµ 02 Chi nh¸nh cÊp 2 trùc thuéc, m¹ng l­íi cßn rÊt nhá bÐ so víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi tËp trung kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch t×nh h×nh huy ®éng vèn trªn tõng khu vùc, nªn ­u tiªn më réng c¸c ®iÓm giao dÞch t¹i c¸c khu d©n c­ cã thu nhËp cao, c¸c khu vùc quÇn thÓ ng©n hµng, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i…T¹i mçi ®iÓm giao dÞch cÇn cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô ng©n hµng nh­ huy ®éng vèn, cho vay, chuyÓn tiÒn, chi tr¶ kiÒu hèi hoÆc thùc hiÖn kÐo dµi thêi gian giao dÞch, giao dÞch vµo giê nghØ tr­a… ®Ó c¸c tiÖn Ých ng©n hµng ®Õn víi d©n chóng dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n. 3.2.6 N©ng cao hiÖu qu¶ c©n ®èi nguån vèn: Cã thÓ nãi, c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng vµ sö dông vèn t¹i MHB Chi nh¸nh Hµ Néi ®· ch­a thùc sù hîp lý. Trong thêi gian tíi, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn chó träng ®Æc biÖt ®Õn viÖc c©n ®èi vèn ®Ó gi¶m chªnh lÖch vÒ lo¹i tiÒn, kú h¹n, ®èi t­îng göi tiÒn sao cho phï hîp tõng thêi kú. Ph¸t huy tèt lîi thÕ huy ®éng vèn ®Ó gãp phÇn ®¶m b¶o vèn ®iÒu hoµ trong hÖ thèng. 3.2.7 C¸c gi¶i ph¸p kh¸c * TriÓn khai tèt ho¹t ®éng marketing ng©n hµng ®Ó tranh thñ khai th¸c triÖt ®Ó nguån tiÒn qua h×nh thøc më tµi kho¶n ®èi víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c quü n­íc ngoµi v× c¸c tæ chøc nµy th­êng më tµi kho¶n víi sè d­ rÊt lín. Th«ng qua ®ã MHB Chi nh¸nh Hµ Néi sÏ triÓn khai ®­îc c¸c dÞch vô ñy th¸c, ®¹i lý, t­ vÊn cho c¸c tæ chøc n­íc ngoµi, nguån vèn ñy th¸c cña c¸c tæ chøc, c«ng ty nµy ®­îc ®Çu t­ vµo lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n, ph¸t triÓn nhµ ë… * §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ®Ó n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, n©ng cao kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp c¸n bé ng©n hµng: MHB Chi nh¸nh Hµ Néi cÇn ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô; tæ chøc tËp huÊn ®Ó truyÒn ®¹t kinh nghiÖm, trao ®æi ph­¬ng ph¸p lµm viÖc; phæ biÕn c¸c th«ng tin vÒ chÝnh c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng m×nh ®Ó mçi c¸n bé nh©n viªn ®Òu lµ mét c¸n bé marketing ng©n hµng, cã chuyªn m«n giái, phong c¸ch giao dÞch vµ th¸i ®é phôc vô ®èi víi kh¸ch hµng tèt nhÊt ®Ó t¹o lßng tin n¬i kh¸ch hµng, t¹o h×nh ¶nh tèt cho ng©n hµng. * T¹o c¬ së vËt chÊt kü thuËt tèt phôc vô cho ho¹t ®éng ng©n hµng: C¸c ®iÓm giao dÞch cña ng©n hµng ph¶i khang trang, lÞch sù, s¹ch sÏ ®Ó g©y Ên t­îng tèt víi kh¸ch hµng; hÖ thèng th«ng tin, m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm ph¶i hiÖn ®¹i, ®ång bé, phôc vô kh¸ch hµng ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, an toµn vµ hiÖu qu¶. * Ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp, MHB Chi nh¸nh Hµ Néi lu«n ®Æt träng t©m huy ®éng vèn lªn hµng ®Çu. V× vËy, theo ®Þnh kú, Chi nh¸nh cÇn ph¸t ®éng m¹nh mÏ c¸c ®ît thi ®ua t¨ng tèc huy ®éng vèn, thi ®ua s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®Õn c¸n bé nh©n viªn. Nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n xuÊt s¾c ph¶i ®­îc khen th­ëng, ®éng viªn kÞp thêi, chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ th­ëng ph¹t ph¶i râ rµng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tËn t©m v× c«ng viÖc chung. * X©y dùng v¨n minh giao dÞch, v¨n hãa riªng cña MHB ®Ó lu«n lµ mét “Ng©n hµng míi – Phong c¸ch míi”, mang ®Õn cho kh¸ch hµng mäi sù hµi lßng vÒ chÊt l­îng dÞch vô, th¸i ®é phôc vô, mét h×nh ¶nh rÊt riªng cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. 3.3 C¸c kiÕn nghÞ 3.3.1. §èi víi chÝnh phñ. - T¹o m«i tr­êng ph¸p lý ®Çy ®ñ vµ ®ång bé cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng (ch¼ng h¹n nh­ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña chñ tµi kho¶n c¸ nh©n tr­íc ph¸p luËt) - Duy tr× æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ chÝnh trÞ, t¹o niÒm tin v÷ng ch¾c cña quÇn chóng nh©n d©n ®èi víi §¶ng, ChÝnh phñ vµ nhµ n­íc, t¹o c¬ së æn ®Þnh cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. NiÒm tin cña quÇn chóng sÏ gãp phÇn lín cho sù æn ®Þnh cña ho¹t ®éng ng©n hµng, tõ ®ã thu hót ®­îc c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. - ChÝnh phñ ph¶i cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n víi c¸c môc tiªu sau: æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÓm so¸t l¹m ph¸t, t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng. ViÖc duy tr× l¹m ph¸t ë mét møc hîp lý, ®¶m b¶o l·i suÊt thùc d­¬ng cho ng­êi göi tiÒn, cã chÝnh s¸ch tû gi¸ æn ®Þnh vµ linh ho¹t tr¸nh c¸c ®ét biÕn lµm gi¶m søc mua cña néi tÖ, nh»m æn ®Þnh tiÒn tÖ sÏ gióp ng­êi d©n t¸o b¹o trong ®Çu t­ vµ göi tiÒn vµo ng©n hµng. - ChÝnh phñ cÇn cã chÝnh s¸ch ngo¹i giao, tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ mét c¸ch phï hîp, gi¶m bít hÖ thèng qu¶n lý cång kÒnh, t¨ng c­êng tÝnh ®éc lËp cña ng©n hµng ViÖt Nam trong thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia cho phï hîp vµ g¾n liÒn víi thùc tiÔn. - Kh«ng ngõng cñng cè l¹i hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ngµy cµng hoµn thiÖn vµ m¹nh h¬n. Thùc hiÖn t¸i cÊp vèn ®Ó t¨ng vèn chñ së h÷u cho c¸c ng©n hµng, gióp c¸c ng©n hµng cã thÕ m¹nh h¬n trong c¹nh tranh. - §­a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ h¹n chÕ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, thùc hiÖn chi tr¶ l­¬ng, chi tr¶ dÞch vô tr­íc hÕt cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp th«ng qua më tµi kho¶n. - §­a ra c¬ chÕ tiÒn l­¬ng mang tÝnh khuyÕn khÝch ®èi víi c¸c NHTM Nhµ n­íc, bëi hiÖn t¹i so víi khèi ng©n hµng TMCP vµ ng©n hµng liªn doanh, n­íc ngoµi th× mÆt b»ng l­¬ng cña khèi NHTM Nhµ n­íc thÊp h¬n nhiÒu. Nhµ n­íc cÇn cã c¬ chÕ tiÒn l­¬ng th«ng tho¸ng h¬n trong viÖc giao ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, tû lÖ trÝch lËp quü, giao quyÒn tù chñ. - Sù s«i ®éng ngµy cµng gia t¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n hiÖn nay ®· b­íc ®Çu huy ®éng ®­îc nguån vèn trung dµi h¹n tõ d©n chóng. Tuy nhiªn, ®iÒu ®ã ®ßi hái Nhµ n­íc cÇn cã sù kiÓm so¸t, qu¶n lý thËt chÆt chÏ ®Ó ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n thùc sù hiÖu qu¶ ®èi víi thÞ tr­êng vèn, cã ¶nh h­ëng tÝch cùc cho ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung. 3.3.2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam : §Ó thuËn tiÖn cho viÖc huy ®éng vèn trong nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ qua kªnh NHTM th× Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch mÒm dÎo, linh ho¹t theo h­íng: - Thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia mét c¸ch linh ho¹t, trong ®ã cÇn khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, tËp trung vèn nhµn rçi ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy c¸c NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dông c¹nh tranh lµnh m¹nh, tù chñ trong kinh doanh. Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn dïng l·i suÊt lµm “®ßn bÈy” thóc ®Èy c¸c NHTM chó träng huy ®éng vèn, x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hîp lý nh»m khuyÕn khÝch ng­êi d©n göi tiÒn vµo ng©n hµng. - T¨ng vèn tù cã cho hÖ thèng NHTM Nhµ n­íc ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng ng©n hµng hiÖu qu¶. ViÖc t¨ng vèn tù cã thùc hiÖn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cña Bé Tµi chÝnh, phèi hîp víi MHB ®Ó hoµn tÊt tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. - Cã h­íng dÉn cô thÓ vÒ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nh­: tiÕt kiÖm b»ng vµng, tiÕt kiÖm ®¶m b¶o gi¸ trÞ theo vµng… cÇn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ ¸p dông l·i suÊt ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n 10 n¨m, 20 n¨m. - Ph¶i cã quy ®Þnh cô thÓ th«ng tin, sè liÖu vÒ ho¹t ®éng mµ c¸c tæ chøc b¾t buéc ph¶i c«ng khai cho c«ng chóng biÕt theo h­íng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. Qua ®ã nh»m gióp kh¸ch hµng cã ®­îc h­íng gi¶i quyÕt ®óng ®¾n trong viÖc ®Çu t­, giao dÞch víi ng©n hµng. - Cã v¨n b¶n quy ®Þnh râ quy tr×nh chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ cña ng©n hµng, cho phÐp chiÕt khÊu c¶ giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n lÉn dµi h¹n, t¹o sù thèng nhÊt trong c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng cña ng©n hµng nh­ l·i suÊt chiÕt khÊu. Tãm l¹i, ®Ó më réng huy ®éng vèn trong thêi gian tíi th× ®ßi hái hÖ thèng Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long ph¶i nghiªn cøu, triÓn khai vµ thùc hiÖn linh ho¹t, ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p. §ång thêi ChÝnh phñ còng nh­ Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch thiÕt thùc, võa khuyÕn khÝch NHTM huy ®éng vèn võa kh¬i dËy ®­îc tiÒm n¨ng vèn trong vµ ngoµi n­íc nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ. 3.3.3. §èi víi Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long - MHB cho phÐp Chi nh¸nh Hµ Néi ®­îc thµnh lËp phßng Marketing vµ dÞch vô t­ vÊn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc marketing, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng míi vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng. - MHB cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho Chi nh¸nh Hµ Néi mua ®­îc trô së míi ®Ó æn ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh, gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña ng©n hµng trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµ ®ñ ®iÒu kiÖn phôc vô kh¸ch hµng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, ®¸p øng kÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña Thñ ®« nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung trong thêi gian tíi. - T¨ng c­êng n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, nhanh chãng hoµn tÊt ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng chuÈn bÞ cho b­íc héi nhËp hÖ thèng ng©n hµng trong khu vùc vµ thÕ giíi. - TriÓn khai c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi, t¨ng thªm chøc n¨ng cho thÎ ATM, triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm hiÖn ®¹i, nhiÒu tiÖn Ých vµ tÝnh n¨ng phôc vô cho giao dÞch kh¸ch hµng, c«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh. - §­a ra nhiÒu s¶n phÈm huy ®éng vèn víi c¸c h×nh thøc huy ®éng linh ho¹t hÊp dÉn: h×nh thøc huy ®éng vèn göi mét n¬i lÜnh nhiÒu n¬i, h×nh thøc tiÕt kiÖm göi gãp, tiÕt kiÖm tÝch luü, tiÕt kiÖm x©y dùng nhµ ë (kh¸ch hµng göi tiÒn dµi h¹n vµo MHB sÏ ®­îc cÊp vèn bæ sung ®Ó x©y dùng, söa ch÷a nhµ ë khi cã nhu cÇu), c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm l·i suÊt bËc thang… - §Çu t­ cho viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ®µo t¹o ®Ó n©ng cao kü n¨ng kiÕn thøc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cho c¸n bé l·nh ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn MHB nãi chung vµ Chi nh¸nh Hµ Néi nãi riªng ®­îc tham gia häc tËp trong vµ ngoµi n­íc, ®­îc tiÕp cËn víi c¸c th«ng tin thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch kÞp thêi, n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn cho Chi nh¸nh. KÕt luËn Huy ®éng vèn lµ nghiÖp vô quan träng cña NHTM v× nã quyÕt ®Þnh quy m«, c¬ cÊu tµi s¶n sinh lêi. Huy ®éng vèn kh«ng chØ mang l¹i lîi nhuËn cho b¶n th©n ng©n hµng mµ thùc chÊt cßn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi nãi chung. §èi víi Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, huy ®éng vèn lµ nhiÖm vô hµng ®Çu vµ trë thµnh chiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµng. ViÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng huy ®éng vèn vµ gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c nµy t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Qua c¸c néi dung ®· tr×nh bµy, cã thÓ nãi luËn v¨n ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - HÖ thèng ho¸ ®­îc nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn vµ huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. - Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi giai ®o¹n 2003- 2006, tõ ®ã chØ ra nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cïng nguyªn nh©n lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn. - Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÕn t×nh h×nh huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi trong giai ®o¹n tíi. Víi nh÷ng nghiªn cøu trªn ®©y cïng sù h­íng dÉn chØ b¶o nhiÖt t×nh cña PGS.TS NguyÔn ThÞ BÊt vµ c¸c thÇy, c« gi¸o trong Khoa Ng©n hµng Tµi chÝnh – Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, c¸c anh chÞ ®ång nghiÖp t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, t¸c gi¶ mong muèn nh÷ng ý kiÕn, ®Ò xuÊt trong luËn v¨n ®­îc ¸p dông thùc tÕ gióp cho c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi hiÖu qu¶ h¬n. §©y lµ mét ®Ò tµi nghiªn cøu réng vµ néi dung liªn quan tíi nhiÒu lÜnh vùc, lµ mèi quan t©m cña c¸c NHTM giai ®o¹n hiÖn nay. T¸c gi¶ mong muèn nhËn ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®ång nghiÖp vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Frederic S.Mishkin (1995), TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, NXB Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi. TS.Phan ThÞ Thu Hµ (2004), Gi¸o tr×nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i, NXB Thèng kª, Hµ Néi. Peter S.Rose (2004), Qu¶n trÞ Ng©n hµng th­¬ng m¹i, NXB Tµi chÝnh, Hµ Néi. Philip Kotler (2000), Qu¶n trÞ Marketing, NXB Thèng kª, Hµ Néi Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long, B¶n tin hµng th¸ng 2006. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long, B¸o c¸o th­êng niªn 2003. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long, B¸o c¸o th­êng niªn 2004. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long, B¸o c¸o th­êng niªn 2005. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2003-2006. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, B¸o c¸o l·i suÊt trªn ®Þa bµn 2006. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2003. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2004. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2005. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2006. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long – Chi nh¸nh Hµ Néi, B¸o c¸o tæng kÕt 3 n¨m ho¹t ®éng ( 2006) Häc viÖn ng©n hµng (2004), Qu¶n trÞ kinh doanh ng©n hµng, NXB Thèng kª, Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan