Đề tài Tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển thị trường sản phẩm thẻ tại hệ thống ngân hàng Sài Gòn thương tín

LỜI MỞ ĐẦU. Trên thế giới, việc thanh toán qua thẻ đã được bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ XX nhưng đến năm 1990 thẻ ngân hàng mới xuất hiện ở Việt Nam. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng ở các lĩnh vực trong đời sống kinh tế của đất nước góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển, bao gồm cả các hoạt động trong lĩnh vực thẻ. Thị trường thẻ Việt Nam còn khá non trẻ nhưng áp lực cạnh tranh đối với các ngân hàng không phải nhỏ. Để có thể vươn lên đứng đầu trong lĩnh vực thẻ và chiếm lĩnh thị trường này, đòi hỏi các ngân hàng phải nhìn nhận một cách khách quan những thuận lợi và khó khăn, những mặt mạnh và mặt yếu của sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển thị trường sản phẩm thẻ của mình. Công việc này không phải chỉ riêng của một ngân hàng nào, ngay cả với một ngân hàng lớn như Sacombank. Mục tiêu nghiên cứu. - Tìm hiểu về các hoạt động của Trung tâm thẻ Sacombank và các sản phẩm thẻ do Sacombank phát hành, những điều kiên thuận lợi để sản phẩm này phát triển cũng như những vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển của sản phẩm. - Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những điểm hạn chế, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm thẻ Sacombank, góp phần thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực thẻ tại hệ thống Sacombank. Phương pháp nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, ngoài việc tiếp cận với thực tế tôi cũng đã sưu tầm, thu thập các tài liệu liên quan; sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu dựa trên cơ sở nền tảng kiến thức về ngành tài chính ngân hàng và các văn bản, quy định của pháp luật. Phạm vi nghiên cứu. Trong chuyên đề tốt nghiệp của mình, tôi chủ yếu đề cập đến sản phẩm thẻ Sacombank và hoạt động thẻ của Sacombank từ năm bắt đầu thành lập trung tâm thẻ Sacombank (2002) đến nay. Ngoài ra, để tiện cho việc so sánh, đánh giá tôi cũng có đề cập đến một số loại thẻ của các ngân hàng khác cũng như sơ lược về thị trường thẻ Việt Nam từ khi mới hình thành đến nay. Kết cấu nội dung nghiên cứu. Chuyên đề tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Giới thiệu Sacombank và Trung tâm thẻ Sacombank: Cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành, phát triển cũng như các hoạt động của Sacombank nói chung và trung tâm thẻ Sacombank nói riêng. Chương 2: Đánh giá hoạt động trong lĩnh vực thẻ tại hệ thống Sacombank: Phần đầu chương là lý luận tổng quan về thẻ và một số thông tin về thị trường thẻ Việt Nam. Phần còn lại của chương tập trung vào đánh giá hoạt động trong lĩnh vực thẻ của Sacombank và phân tích những khía cạnh có ảnh hưởng đến hoạt động này. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển thị trường sản phẩm thẻ Sacombank. Ý nghĩa của đề tài. Đề tài này mong muốn đóng góp một ý kiến khách quan trong việc đánh giá hoạt động thẻ của Sacombank, từ đó cũng đề ra một số giải pháp nhằm phát huy các mặt mạnh, khắc phục các khó khăn, hạn chế để góp phần thúc đẩy lĩnh vực thẻ của Sacombank phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển thị trường sản phẩm thẻ tại hệ thống ngân hàng Sài Gòn thương tín, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI MÔÛ ÑAÀU. Treân theá giôùi, vieäc thanh toaùn qua theû ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø nhöõng naêm 40 cuûa theá kyû XX nhöng ñeán naêm 1990 theû ngaân haøng môùi xuaát hieän ôû Vieät Nam. Quaù trình hoäi nhaäp quoác teá ngaøy caøng saâu vaø roäng ôû caùc lónh vöïc trong ñôøi soáng kinh teá cuûa ñaát nöôùc goùp phaàn thuùc ñaåy hoaït ñoäng ngaân haøng phaùt trieån, bao goàm caû caùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc theû. Thò tröôøng theû Vieät Nam coøn khaù non treû nhöng aùp löïc caïnh tranh ñoái vôùi caùc ngaân haøng khoâng phaûi nhoû. Ñeå coù theå vöôn leân ñöùng ñaàu trong lónh vöïc theûû vaø chieám lónh thò tröôøng naøy, ñoøi hoûi caùc ngaân haøng phaûi nhìn nhaän moät caùch khaùch quan nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên, nhöõng maët maïnh vaø maët yeáu cuûa saûn phaåm, töø ñoù ñeà ra caùc bieän phaùp nhaèm taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh vaø phaùt trieån thò tröôøng saûn phaåm theû cuûa mình. Coâng vieäc naøy khoâng phaûi chæ rieâng cuûa moät ngaân haøng naøo, ngay caû vôùi moät ngaân haøng lôùn nhö Sacombank. § Muïc tieâu nghieân cöùu. - Tìm hieåu veà caùc hoaït ñoäng cuûa Trung taâm theû Sacombank vaø caùc saûn phaåm theû do Sacombank phaùt haønh, nhöõng ñieàu kieâïn thuaän lôïi ñeå saûn phaåm naøy phaùt trieån cuõng nhö nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh vaø phaùt trieån cuûa saûn phaåm. - Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm khaéc phuïc nhöõng ñieåm haïn cheá, taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm theû Sacombank, goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån trong lónh vöïc theû taïi heä thoáng Sacombank. § Phöông phaùp nghieân cöùu. Trong quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi, ngoaøi vieäc tieáp caän vôùi thöïc teá toâi cuõng ñaõ söu taàm, thu thaäp caùc taøi lieäu lieân quan; söû duïng phöông phaùp phaân tích, toång hôïp, so saùnh, ñoái chieáu döïa treân cô sôû neàn taûng kieán thöùc veà ngaønh taøi chính ngaân haøng vaø caùc vaên baûn, quy ñònh cuûa phaùp luaät. § Phaïm vi nghieân cöùu. Trong chuyeân ñeà toát nghieäp cuûa mình, toâi chuû yeáu ñeà caäp ñeán saûn phaåm theû Sacombank vaø hoaït ñoäng theû cuûa Sacombank töø naêm baét ñaàu thaønh laäp trung taâm theû Sacombank (2002) ñeán nay. Ngoaøi ra, ñeå tieän cho vieäc so saùnh, ñaùnh giaù toâi cuõng coù ñeà caäp ñeán moät soá loaïi theû cuûa caùc ngaân haøng khaùc cuõng nhö sô löôïc veà thò tröôøng theû Vieät Nam töø khi môùi hình thaønh ñeán nay. § Keát caáu noäi dung nghieân cöùu. Chuyeân ñeà toát nghieäp ñöôïc keát caáu thaønh 3 chöông: Chöông 1: Giôùi thieäu Sacombank vaø Trung taâm theû Sacombank: Cung caáp cho ngöôøi ñoïc caùi nhìn toång quaùt veà quaù trình hình thaønh, phaùt trieån cuõng nhö caùc hoaït ñoäng cuûa Sacombank noùi chung vaø trung taâm theû Sacombank noùi rieâng. Chöông 2: Ñaùnh giaù hoaït ñoäng trong lónh vöïc theû taïi heä thoáng Sacombank: Phaàn ñaàu chöông laø lyù luaän toång quan veà theû vaø moät soá thoâng tin veà thò tröôøng theû Vieät Nam. Phaàn coøn laïi cuûa chöông taäp trung vaøo ñaùnh giaù hoaït ñoäng trong lónh vöïc theû cuûa Sacombank vaø phaân tích nhöõng khía caïnh coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng naøy. Chöông 3: Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø phaùt trieån thò tröôøng saûn phaåm theû Sacombank. § YÙ nghóa cuûa ñeà taøi. Ñeà taøi naøy mong muoán ñoùng goùp moät yù kieán khaùch quan trong vieäc ñaùnh giaù hoaït ñoäng theû cuûa Sacombank, töø ñoù cuõng ñeà ra moät soá giaûi phaùp nhaèm phaùt huy caùc maët maïnh, khaéc phuïc caùc khoù khaên, haïn cheá ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy lónh vöïc theû cuûa Sacombank phaùt trieån töông xöùng vôùi tieàm naêng hieän coù. CHÖÔNG 1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ NGAÂN HAØNG SAØI SOØN THÖÔNG TÍN (SACOMBANK) VAØ TRUNG TAÂM THEÛ SACOMBANK Muïc luïc chöông 1. 2.1. Giôùi thieäu veà ngaân haøng saøi goøn thöông tín (Sacombank) 5 2.1.1. Quaù trình ra ñôøi 5 2.1.2. Cô caáu toå chöùc 6 2.1.3. Hoaït ñoäng 8 - Lónh vöïc hoaït ñoäng 8 - Caùc keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc 9 - Ñònh höôùng phaùt trieån trong töông lai 11 2.2. Giôùi thieäu veà trung taâm theû vaø caùc saûn phaåm theû cuûa Sacombank 12 2.2.1. Trung taâm theû Sacombank 12 2.2.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån 12 2.2.1.2. Cô caáu toå chöùc. 13 2.2.1.3. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa trung taâm theû 14 2.2.1.4. Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän. 14 2.2.2. Caùc saûn phaåm theû cuûa Sacombank. 15 2.2.2.1. Theû noäi ñòa. 15 - Theû thanh toaùn Sacompassport. 16 - Theû thanh toaùn ñoàng thöông hieäu VNPay. 16 - Theû tín duïng Sacompassport. 17 - Theû tín duïng ñoàng thöông hieäu Sacombank – Metro. 17 2.2.2.2. Theû quoác teá. 18 - Theû Sacom Visa Debit 18 - Theû Sacom Visa Credit. 18 1.1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ NGAÂN HAØNG SAØI GOØN THÖÔNG TÍN (SACOMBANK). 1.1.1. Quaù trình ra ñôøi vaø phaùt trieån. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Saøi Goøn thöông tín (Saigon Thuong tin Commercial Joint Stock Bank – vieát taét laø Sacombank) ñöôïc thaønh laäp ngaøy 21/12/1991, theo giaáy pheùp soá 006/NH-GP do Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam caáp ngaøy 05/12/1991 vaø giaáy pheùp soá 05/GP-UB do UÛy ban nhaân daân thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 03/01/1992. Sacombank thaønh laäp treân cô sôû chuyeån theå hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng phaùt trieån kinh teá Goø Vaáp vaø saùt nhaäp theâm 3 toå chöùc nöõa laø: HTX tín duïng Löõ Gia, HTX tín duïng Thaønh Coâng, trung taâm tín duïng Taân Bình. Möùc voán ñieàu leä ban ñaàu cuûa Sacombank chæ coù khoaûng gaàn 3 tyû ñoàng. Thôøi kyø naøy cuõng laø thôøi kyø caùc hôïp taùc xaõ tín duïng laâm vaøo khuûng hoaûng traàm troïng khi haøng loaït caùc toå chöùc tín duïng laâm vaøo tình traïnh maát khaû naêng chi traû, vôõ nôï. Nieàm tin cuûa coâng chuùng ñoái vôùi caùc ñònh cheá taøi chính ngoaøi quoác doanh suïp ñoå. Ñöùng tröôùc tình hình ñoù, ban laõnh ñaïo cuûa Sacombank vaãn coá gaéng tìm caùch leøo laùi ñöa ngaân haøng ñöùng vöõng vaø daàn thoaùt ra khoûi nhöõng khoù khaên, voán ñieàu leä taêng daàn, môû theâm caùc chi nhaùnh môùi vöôït ra khoûi phaïm vi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Cuoái naêm 2003, Sacombank taêng voán leân 740 tyû ñoàng, trôû thaønh ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù voán ñieàu leä lôùn nhaát Vieät Nam. Naêm 2001, taäp ñoaøn taøi chính Anh Quoác (Dragon Capital) ñaõ goùp 10% voán ñieàu leä vaøo Sacombank. Ñeán naêm 2002, coâng ty taøi chính quoác teá (IFC) tröïc thuoäc ngaân haøng theá giôùi cuõng ñaàu tö vaøo Sacombank vôùi tyû leä 10% voán ñieàu leä, trôû thaønh coå ñoâng nöôùc ngoaøi thöù 2 cuûa Sacombank. Ngaøy 8/8/2005, ngaân haøng ANZ chính thöùc trôû thaønh coå ñoâng nöôùc ngoaøi thöù 3 cuûa Sacombank khi kyù hôïp ñoàng goùp coå phaàn vôùi tyû leä 10% voán ñieàu leä. Ngoaøi ra, hieän nay Sacombank cuõng laø ngaân haøng coù soá löôïng coå ñoâng ñaïi chuùng lôùn nhaát vôùi khoaûng gaàn 7000 coå ñoâng. Bieåu ñoà 1.1. Söï taêng tröôûng voán ñieàu leä cuûa Sacombank giai ñoaïn töø 1991 ñeán 2006. Ñôn vò: tyû ñoàng. (Nguoàn: Sacombank) Sau hôn 15 naêm thaønh laäp, Sacombank ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu voâ cuøng to lôùn: trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn lôùn nhaát Vieät Nam vôùi voán ñieàu leä ñaõ leân tôùi 2.089 tyû ñoàng ( cao nhaát trong khoái caùc ngaân haøng thöông maïi ngoaøi quoác doanh). Laø ngaân haøng ñaàu tieân nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn, giaù trò voán hoaù ñaõ xaáp xæ 1 tyû USD. Sacombank cuõng laø ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù maïng löôùi roäng nhaát vôùi 163 chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch raûi khaép 38/64 tænh thaønh trong caû nöôùc, cuøng vôùi khoaûng hôn 3800 nhaân vieân coù trình ñoä ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, Sacombank ñang ngaøy caøng phaùt trieån lôùn maïnh. 1.1.2. Cô caáu toå chöùc. Cô caáu toå chöùc cuûa Sacombank ñang ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän nhaèm ñaùp öùng ñöôïc vôùi yeâu caàu phaùt trieån cuûa ngaân haøng vaø phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc quoác teá. Sô ñoà 1.1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy ñieàu haønh cuûa Sacombank. Caùc SGD/CN khu vöïc mieàn Baéc Caùc SGD/CN khu vöïc mieàn Trung Caùc SGD/CN khu vöïc mieàn Nam Khu vöïc Phoøng tín duïng Phoøng taøi trôï thöông maïi Trung taâm theû Boä phaän phaùt trieån saûn phaåm Boä phaän ngaân haøng ñieän töû Boä phaän dòch vuï khaùch haøng Phoøng kinh doanh tieàn teä Phoøng nguoàn voán Phoøng ngaân quyõ vaø thanh toaùn Phoøng vaän haønh vaø xöû lyù thoâng tin Phoøng quaûn trò taøi nguyeân P. nghieân cöùu vaø phaùt trieån CNTT C.ty quaûn lyù nôï & khai thaùc taøi saûn Coâng ty kieàu hoái Coâng ty cho thueâ taøi chính Coâng ty chöùng khoaùn Khoái kinh doanh Caùc uyû ban vaø Caùc döï aùn Khoái ngaân quyõ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Phoøng keá hoaïch vaø chieán löôïc Phoøng chính saùch Phoøng taøi chính – keá toaùn Phoøng quaûn lyù ruûi ro P. Kieåm tra Khoái ñieàu haønh kieåm soaùt noäi boä Phoøng nhaân söï vaø ñaøo taïo Phoøng haønh chaùnh quaûn trò P.Phaùt trieån thöông hieäu&thò tröôøng BP. QH quoác teá vaø QH coâng chuùng Khoái hoã trôï P. Ñaàu tö. Khoái CNTT C.Ty tröïc thuoäc 1.1.3. Hoaït ñoäng. 1.1.3.1. Lónh vöïc hoaït ñoäng. Sacombank laø ngaân haøng baùn leû, raát thaønh coâng trong hoaït ñoäng taøi trôï doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Sacombank cuõng ñang raát chuù troïng phaùt trieån caùc dòch vuï phuïc vuï nhoùm khaùch haøng caù nhaân. Töø naêm 1996 trôû veà tröôùc, do caû nhöõng ñieàu kieäân khaùch quan vaø chuû quan, hoaït ñoäng cuûa Sacombank chæ ñôn thuaàn laø hoaït ñoäng huy ñoäng voán vaø cho vay. Nhöng töø sau naêm 1996, ngaân haøng ñaõ coù nhöõng böôùc ñieàu chænh môû roäng lónh vöïc hoaït ñoäng, ña daïng hoaù caùc loaïi hình dòch vuï. Ngoaøi nghieäp vuï truyeàn thoáng laø huy ñoäng voán vaø cho vay, ngaân haøng coøn phaùt trieån caùc nghieäp vuï môùi nhö: thanh toaùn quoác teá, theû, caùc dòch vuï chuyeån tieàn, dòch vuï baûo laõnh, tö vaán, cho thueâ ngaên tuû saét vaø raát nhieàu dòch vuï khaùc phuø hôïp vôùi chöùc naêng cuûa moät ngaân haøng thöông maïi. Nhôø môû roäng lónh vöïc hoaït ñoäng, cô caáu thu nhaäp ñaõ coù nhöõng thay ñoåi, thu nhaäp töø hoaït ñoäng phi tín duïng taêng leân daàn theo caùc naêm. Bieåu ñoà 1.2. Cô caáu thu nhaäp cuûa Sacombank qua caùc naêm 1995, 2000, 2005. 16% 84% 21% 79% 30% 70% 0% 50% 100% 1995 2000 2005 Thu tín duïng Thu phi tín duïng (Nguoàn: Sacombank). Naêm 2006, soá thu töø hoaït ñoäng phi tín duïng laø 31.2%, trong nhöõng naêm tôùi, ngaân haøng seõ tieáp tuïc ñaåy maïnh tyû troïng thu nhaäp töø hoaït ñoäng phi tín duïng trong toång thu nhaäp cho phuø hôïp vôùi xu höôùng cuûa moät ngaân haøng hieän ñaïi. Ñeå hoã trôï cho hoaït ñoäng cuûa mình, Sacombank ñaõ tích cöïc hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa nöôùc ngoaøi : Naêm 1999, Sacombank trôû thaønh thaønh vieân cuûa hieäp hoäi vieãn thoâng lieân ngaân haøng toaøn caàu (SWIFT), sau ñoù gia nhaäp hieäp hoäi theû quoác teá Visa, Master vaø tieáp nhaän ñöôïc söï uyû thaùc tín duïng vaø taøi trôï cuûa nhieàu toå chöùc kinh teá taøi chính nöôùc ngoaøi. Thaùng 6/2004, Sacombank kyù hôïp ñoàng trieån khai heä thoáng Corebanking T-24 vôùi coâng ty Temenos (Thuïy Só), khôûi ñaàu cho quaù trình hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng cuûa Sacombank trong tieán trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. 1.1.3.2. Caùc keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc. Sau hôn 15 naêm thaønh laäp, töø moät ngaân haøng nhoû vôùi soá voán ít oûi, nguoàn nhaân löïc cuõng chöa theå goïi laø vöõng vaøng, Sacombank ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån ñöôïc ñaùnh giaù laø “thaàn kyø”, trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn haøng ñaàu taïi Vieät Nam. Coù theå keå ñeán moät soá thaønh töïu noåi baät nhö: - Ngaøy 12/07/2006, coå phieáu cuûa Sacombank ( STB) ñöôïc nieâm yeát taïi trung taâm giao dòch chöùng khoaùn TP. HCM, Sacombank trôû thaønh ngaân haøng ñaàu tieân nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Giaù trò voán hoaù treân thò tröôøng cuûa Sacombank ñaõ xaáp xæ 1 tyû USD. Sacombank cuõng laø ngaân haøng ñaàu tieân nieâm yeát chöùng chæ quyõ treân saøn giao dòch chöùng khoaùn. - Laø ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù maïng löôùi roäng nhaát vaø ñang ngaøy caøng ñöôïc phaùt trieån theâm nhieàu chi nhaùnh môùi. Khoâng nhöõng caïnh tranh veà chaát löôïng caùc dòch vuï, Sacombank coøn taïo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh so vôùi caùc ngaân haøng khaùc ôû caùc dòch vuï ñaëc tröng cuûa mình, trong ñoù loaïi hình ngaân haøng daønh rieâng cho phuï nöõ ( chi nhaùnh Taùm thaùng ba) ñang laø moät minh chöùng tieâu bieåu cho höôùng ñi ñuùng ñaén naøy. - Sacombank ñaõ ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng “Ngaân haøng uy tín, chaát löôïng – Trusted 2006”. Ñöôïc Döï aùn quyõ phaùt trieån doanh nghieäp vöøa vaø nhoû bình choïn laø Ngaân haøng toát nhaát Vieät Nam veà cho vay doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Beân caïnh ñoù Sacombank coøn nhaän ñöôïc nhieàu baèng khen cuûa UBND TP.HCM vaø giaûi thöôûng cuûa caùc toå chöùc khaùc trao taëng, ñoù chính laø nhöõng söï coâng nhaän veà caùc thaønh coâng trong hoaït ñoäng cuûa Sacombank. - Toaøn heä thoáng Sacombank hoaït ñoäng ngaøy caøng hieäu quaû, lôïi nhuaän lieân tuïc taêng leân qua caùc naêm. Moät vaøi con soá noåi baät trong naêm 2006: ˜ Ñeán cuoái 2006, huy ñoäng voán ñaït gaàn 20, 000 tyû ñoàng, dö nôï cho vay hôn 14,312 tyû ñoàng taêng gaáp gaàn 160 laàn so vôùi 1992. Trong ñoù cho vay baèng VND chieám 74%, cho vay baèng ngoaïi teä 20%, coøn laïi 6% laø cho vay baèng vaøng. Bieåu ñoà 1.3. Cô caáu cho vay cuûa Sacombank. 74% 20% 6% VND Ngoaïi teä Vaøng (Nguoàn: Sacombank). ˜ Tyû leä nôï quaù haïn ( töø nhoùm 2 - 5) treân toång dö nôï cho vay laø 1.2%, tyû leä nôï xaáu 0.55% ( trong khi tyû leä nôï quaù haïn vaøo ñaàu naêm 2000 leân tôùi 17.6%) ˜Lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa naêm 2006 laø 611,328 tyû ñoàng ( naêm 2005 laø 312,807 tyû ñoàng) ˜Thu nhaäp treân moãi coå phieáu (EPS) naêm 2006: 2.675 ñ/Cp (Naêm 2005 laø 2.425ñ) ˜Thu nhaäp bình quaân caùn boä CNV 2006: 5,4 trieäu ñoàng/ thaùng (Naêm 2005 laø 4,1 trieäu ñ) Sang quyù 1 naêm 2007, Sacombank ñaõ tieáp tuïc giöõ vöõng toác ñoä phaùt trieån cuûa mình, ñaït ñöôïc nhöõng con soá khaù aán töôïng : Doanh thu quyù 1 laø 639.300.000 ñoàng; Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 267.663.000 ñoàng; EPS: 1.281,04 ñ/CP. Nhöõng keát quaû naøy ñaõ phaàn naøo khaúng ñònh ñöôïc noäi löïc maïnh meõ vaø höôùng ñi ñuùng ñaén cuûa Sacombank. 1.1.3.3. Caùc ñònh höôùng phaùt trieån trong töông lai. Vôùi ñònh höôùng trôû thaønh moät ngaân haøng baùn leû ña naêng – hieän ñaïi vöôn ra taàm khu vöïc, Sacombank ñang öùng duïng caùc coâng ngheä hieän ñaïi, phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû, phone banking, SMS banking, Mobile Sacombank, trieån khai chöông trình hieän ñaïi hoaù T24. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù, Sacombank ñaõ ñeà ra caùc bieän phaùp thöïc hieän nhö: Trieån khai thöïc hieän moät caùch ñoàng boä vaø coù hieäu quaû caùc muïc tieâu vaø giaûi phaùp trong chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh 2006-2010. Chuù troïng keá hoaïch taêng voán ñieàu leä trong moái töông quan vôùi muïc tieâu phaùt trieån kinh doanh, môû roäng maïng löôùi, treân cô sôû ñaûm baûo taêng tyû suaát lôïi nhuaän treân voán ôû möùc hôïp lyù. Xaây döïng thöông hieäu Sacombank vöõng maïnh nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh, môû roäng thò phaàn kinh doanh vaø thu huùt söï quan taâm cuûa caùc nhaø ñaøu tö. Phaùt trieån thöông hieäu thoâng qua ñaàu tö vaøo coâng ngheä ngaân haøng, nguoàn nhaân löïc ñeå coù keát quaû kinh doanh toát hôn, hoã trôï cho giaù trò töông lai cuûa Sacombank. Naâng cao naêng löïc caïnh traïnh trong thôøi kyø haäu nieâm yeát vaø haäu WTO. Öu tieân caïnh tranh qua chaát löôïng dòch vuï vaø phong caùch phuïc vuï, taïo söï khaùc bieät vôùi caùc ngaân haøng khaùc. Ñoåi môùi nhieàu hôn vaø nhanh hôn trong lónh vöïc quaûn trò ñieàu haønh, phuø hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá. Taïo ra heä thoáng vaän haønh ñoàng boä, thoâng suoát, minh baïch vaø hieäu quaû. Xaây döïng chính saùch kieåm soaùt vaø xöû lyù thoâng tin nhanh nhaïy, coù keá hoaïch döï phoøng, ñoái phoù vôùi nhöõng tình huoáng baát ngôø, söï coá khuûng hoaûng hoaëc khi thò tröôøng chöùng khoaùn coù bieán ñoäng xaáu. 1.2. GIÔÙI THIEÄU TRUNG TAÂM THEÛ VAØ SAÛN PHAÅM THEÛ CUÛA SACOMBANK. 1.2.1. Trung taâm theû Sacombank. 1.2.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån. Trung taâm theû Sacombank ñöôïc thaønh laäp thaùng 5 naêm 2002, ñeán nay môùi ñöôïc gaàn 5 naêm hoaït ñoäng nhöng ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích khaù aán töôïng. Khi môùi ra ñôøi, trung taâm theû chæ coù khoaûng 13 nhaân vieân, cuøng vôùi ñoù laø söï thieáu thoán veà trang thieát bò, maùy moùc laãn kinh nghieäm neân ñaõ gaëp raát nhieàu khoù khaên trong hoaït ñoäng. Ngaøy 14/8/2002, Trung taâm theû Sacombank lieân keát vôùi ngaân haøng ANZ ñeå phaùt haønh theû thanh toaùn noäi ñòa Sacombank – ANZ, do chöa coù maùy daäp theû neân toaøn boä soá theû ñeàu phaûi chuyeån sang New Zealand cho ngaân haøng ANZ thöïc hieän coâng ñoaïn daäp theû, sau ñoù môùi ñöa trôû veà nöôùc ñeå giao cho khaùch haøng. Ñeán 5/2003, Sacombank chính thöùc giôùi thieäu saûn phaåm theû tín duïng noäi ñòa Sacompassport ra thò tröôøng, trôû thaønh 1 trong 3 ngaân haøng phaùt haønh theû tín duïng noäi ñòa ôû Vieät Nam ( cuøng vôùi ACB vaø Agribank). Thaùng 8/2005, Sacombank tieán theâm moät böôùc môùi trong lónh vöïc theû khi cho ra ñôøi theû tín duïng quoác teá Sacom Visa Credit vaø sau ñoù laø theû thanh toaùn quoác teá Sacom Visa Debit (9/2006). Cuøng vôùi vieäc phaùt trieån caùc loaïi theû naøy nhö 1 saûn phaåm ñoäc laäp, ngaân haøng cuõng chuù troïng lieân keáât vôùi nhieàu coâng ty lôùn nhö: EDEN, Metro ñeå cho ra ñôøi caùc loaïi theû lieân keát ( ñoàng thöông hieäu) nhaèm quaûng baù saûn phaåm. Sau 5 naêm hoaït ñoäng, ñeán nay, trung taâm theû Sacombank ñaõ coù löïc löôïng nhaân löïc khaù huøng haäu: 103 ngöôøi, phaàn lôùn ñeàu laø caùc nhaân vieân treû, ñöôïc ñaøo taïo töø caùc tröôøng ñaïi hoïc trong nöôùc, coù ngöôøi ñaõ ñöôïc hoïc taäp, ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi. Chính nguoàn nhaân löïc treû vaø naêng ñoäng naøy laø nhaân toá quan troïng quyeát ñònh söï phaùt trieån cuûa trung taâm theû Sacombank. 1.2.1.2. Cô caáu toå chöùc: Trung taâm theû Sacombank ñöôïc ñieàu haønh bôûi moät Giaùm ñoác, giuùp vieäc cho giaùm ñoác coù 1 Phoù giaùm ñoác vaø caùc ñôn vò thuoäc Trung taâm theû. Moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ñöôïc theå hieän theo sô ñoà sau: Sô ñoà 1.2. Sô ñoà toå chöùc cuûa trung taâm theû Sacombank. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC GIAÙM ÑOÁC TRUNG TAÂM THEÛ PHOÙ GIAÙM ÑOÁC. Phoøng quaûn lyù tín duïng vaø thu hoài nôï Phoøng quaûn lyù ñieàu haønh Phoøng phaùt trieån kinh doanh Boä phaän dòch vuï khaùch haøng Phoøng Marketing vaø phaùt trieån saûn phaåm Phoøng taøi chính – keá toaùn. Phoøng kyõ thuaät B. phaän kieåm tra kieåm soaùt noäi boä 1.2.1.3.Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa trung taâm theû. Trung taâm theû Sacombank laø ñôn vò tröïc thuoäc ngaân haøng Saøi Goøn thöông tín, coù chöùc naêng, nhieäm vuï lieân quan ñeán hoaït ñoäng theû cuûa ngaân haøng. Trung taâm theû ñöôïc boá trí thaønh caùc phoøng, boä phaän nghieäp vuï. Ñöùng ñaàu caùc phoøng, boä phaän nghieäp vuï naøy laø caùc tröôûng phoøng, tröôûng boä phaän, coù traùch nhieäm ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa phoøng, boä phaän mình phuï traùch vaø chòu traùch nhieäm tröôùc giaùm ñoác vaø phoù giaùm ñoác trung taâm theû. Ñôn vò nghieäp vuï trung taâm theû laø ñôn vò chòu traùch nhieäm cao nhaát veà vieäc tham möu caùc noäi dung lieân quan ñeán nghieäp vuï do ñôn vò mình phuï traùch cho caùc ñôn vò khaùc trong toaøn heä thoáng Sacombank. Trung taâm theû ñöôïc toå chöùc theo nguyeân taéc giao dòch moät cöûa trong moái quan heä vôùi caùc ñôn vò khaùc cuûa ngaân haøng. 1.2.1.4. Chöùc naêng cuûa töøng boä phaän. u Phoøng Marketing vaø phaùt trieån saûn phaåm: Phoøng Marketing vaø phaùt trieån saûn phaåm coù chöùc naêng nghieân cöùu vaø ñöa ra caùc saûn phaåm theû môùi, quaûn lyù caùc keânh phaân phoái; xaây döïng caùc chöông trình quaûng caùo vaø khuyeán maõi, caùc chieán löôïc phaùt trieån theû, caùc chính saùch kích hoaït vaø söû duïng theû; xaây döïng chính saùch duy trì heä khaùch haøng, caùc chính saùch, chöông trình khaùch haøng thaân thieát. u Boä phaän dòch vuï khaùch haøng. - Chöùc naêng cuûa boä phaän naøy laø chaêm soùc khaùch haøng, ñieàu chænh caùc thoâng tin taøi khoaûn theû, kích hoaït theû, nhaäp döõ lieäu vaø thanh lyù caùc loaïi theû khoâng phaûi theû tín duïng. u Phoøng phaùt trieån kinh doanh. - Phoøng naøy coù caùc chöùc naêng: Quaûn lyù ATM ( trieån khai vaø quaûn lyù hieäu quaû hoaït ñoäng maïng löôùi ATM, vaän haønh heä thoáng ATM); Phaùt trieån ñaïi lyù ( Phaùt trieån vaø quaûn lyù hieäu quaû hoaït ñoäng maïng löôùi POS, chaêm soùc ñaïi lyù); Kinh doanh theû ( phaùt trieån heä khaùch haøng, tieáp thò theû tröïc tieáp, ñaøo taïo chi nhaùnh). u Phoøng quaûn lyù ñieàu haønh. - Chöùc naêng cuûa phoøng quaûn lyù ñieàu haønh laø: chuaån chi, quaûn lyù gian laän, xöû lyù khieáu naïi, quaûn lyù theû vaø PIN, laäp keá hoaïch ñaøo taïo vaø phaùt trieån, caùc coâng taùc hoã trôï. u Phoøng quaûn lyù tín duïng vaø thu hoài nôï. - Coù chöùc naêng: Xaây döïng vaø quaûn lyù chính saùch theû tín duïng (Xaây duïng chính saùch theû tín duïng, Quaûn lyù haïn möùc theû tín duïng, theo doõi vaø kieåm soaùt theû tín duïng); thaåm ñònh ( kieåm tra thoâng tin khaùch haøng, thaåm ñònh, ñieàu chænh thoâng tin taøi khoaûn theû tín duïng); Thu hoài nôï. u Phoøng taøi chính - keá toaùn. - Chöùc naêng: Keá toaùn; döï baùo, phaân tích vaø heä thoáng baùo caùo; ñoái chieáu soá lieäu vaø thanh toaùn; coâng taùc haønh chaùnh. u Phoøng kyõ thuaät. - Phoøng kyõ thuaät coù chöùc naêng vaän haønh heä thoáng, phaùt trieån vaø duy trì heä thoáng, quaûn lyù cô sôû haï taàng kyõ thuaät. u Boä phaän kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä. - Coù chöùc naêng kieåm tra tính tuaân thuû, quaûn lyù ruûi ro trong hoaït ñoäng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû, kieåm soaùt noäi boä. 1.2.2. Caùc saûn phaåm theû cuûa Sacombank. 1. 2.2.1. Theû noäi ñòa. u Theû thanh toaùn Sacompassport. Ñaây laø moät hình thöùc ña daïng hoaù dòch vuï ngaân haøng, tìm kieám lôïi nhuaän coâng theâm. Saûn phaåm naøy nhaèm höôùng ñeán ñoái töôïng khaùch haøng laø coâng nhaân vieân chöùc, nhaân vieân cuûa caùc coâng ty coù môû taøi khoaûn thanh toaùn ( hoaëc taøi khoaûn vay) taïi ngaân haøng; caùc chuû taøi khoaûn thanh toaùn khoâng kyø haïn taïi ngaân haøng; caùc coâng ty thanh toaùn löông qua theû… Ngoaøi ra, saûn phaåm naøy cuõng coù theå keát hôïp vôùi caùc ñoái taùc lôùn ñeå phaùt haønh theû ñoàng thöông hieäu. Gioáng nhö caùc theû thanh toaùn khaùc, theû thanh toaùn noäi ñòa Sacompassport cuõng coù caùc tieäân ích cô baûn nhö: Ruùt tieàn taïi caùc ATM 24/24 giôø; thanh toaùn chi phí mua saém haøng hoaù, dòch vuï taïi caùc ñaïi lyù chaáp nhaän theû; kieåm tra soá dö taøi khoaûn; in sao keâ 05 giao dòch gaàn nhaát; chuyeån khoaûn trong heä thoáng Sacombank. Hieän nay, Sacombank ñang chuaån bò trieån khai theâm moät soá dòch vuï nhö: Thanh toaùn tieàn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi… qua theû. Söû duïng theû thanh toaùn Sacompassport giuùp khaùch haøng giöõ tieàn moät caùch an toaøn, tieát kieäm vaø quaûn lyù chi tieâu caù nhaân hieäu quaû; ñoàng thôøi cuõng giuùp vieäc thanh toaùn trôû neân tieän lôïi, nhanh choùng, thöïc hieäân ñöôïc ôû moïi luùc, moïi nôi. Haïn möùc ruùt tieàn toái ña treân ATM cuûa loaïi theû naøy laø 10 trieäu ñoàng/ngaøy, 2 trieäu ñoàng/laàn ruùt. u Theû tín duïng Sacompassport. Theû tín duïng Sacompassport coù ñoái töôïng khaùch haøng laø caùn boä, nhaân vieân Sacombank vaø caùc coâng ty tröïc thuoäc; caùn boä, nhaân vieân cuûa caùc coâng ty coù quan heä tín duïng; caùn boä, coâng nhaân vieân caùc ngaønh ngheà nhö: Böu ñieän, ñieän löïc, vieãn thoâng,y teá, giaùo duïc… vaø caùc ñoái töôïng khaùch haøng coù thu nhaäp oån ñònh khaùc. Söû duïng saûn phaåm naøy giuùp khaùch haøng quaûn lyù chi tieâu hieäu quaû, chuû ñoäng söû duïng nguoàn voán cuûa ngaân haøng ñeå thanh toaùn chi phí mua saém haøng hoaù dòch vuï, ñaùp öùng caùc nhu caàu chi tieâu ñoät xuaát. Theû cuõng coù theå söû duïng ñeå ruùt tieàn maët taïi caùc ATM hoaëc POS thuoäc heä thoáng Sacombank. Khaùch haøng ñöôïc chi tieâu tröôùc, traû tieàn sau vôùi thôøi haïn mieãn laõi toái ña 45 ngaøy, möùc thanh toaùn toái thieåu laø 20%. Theû tín duïng noäi ñòa coù 2 loaïi laø theû chuaån vaø theû vaøng vôùi caùc haïn möùc tín duïng linh hoaït tuyø theo ñoái töôïng khaùch haøng töø 1 ñeán 50 trieäu. Phí thöôøng nieân cuûa loaïi theû naøy thaáp hôn so vôùi theû tín duïng quoác teá. u Theû thanh toaùn ñoàng thöông hieäu (co-branded card) VNPay. Ñaây laø saûn phaåm hôïp taùc phaùt haønh giöõa Sacombank vaø coâng ty coå phaàn EDEN, chính thöùc ra maét ngaøy 03/03/2006. Ñoái töôïng khaùch haøng cuûa VNPay laø caùc khaùch haøng thaân thieát söû duïng caùc dòch vuï cuûa coâng ty EDEN vaø nhaän kieàu hoái qua Western Union trong heä thoáng Sacombank. Khaùch haøng nhaän ñöôïc thoâng baùo taëng theû töø EDEN vaø ñeán caùc chi nhaùnh cuûa Sacombank môû theû seõ ñöôïc mieãn phí phaùt haønh vaø phí thöôøng nieân. Theû VNPay mang ñeán raát nhieàu öu ñaõi cho khaùch haøng nhö: Giaûm giaù mua haøng taïi 250 ñoái taùc cuûa coâng ty EDEN goàm nhaø haøng, khaùch saïn, ñieåm vui chôi, mua saém…; ñöôïc tính ñieåm thöôûng tích luõy khi giao dòch taïi EDEN vaø heä thoáng Sacombank; mua veù maùy bay vôùi giaù öu ñaõi. Ñaëc bieät, chöông trình quaø taëng vaø khuyeán maõi daønh cho khaùch haøng giao dòch taïi heä thoáng EDEN – Western Union treân toaøn quoác u Theû tín duïng ñoàng thöông hieäu Sacombank – Metro. Ñöôïc phaùt haønh ngaøy 14/07/2006, theû Sacombank – Metro coù chöùc naêng thanh toaùn tieàn mua haøng hoaù, dòch vuï taïi heä thoáng Metro Cash & Carry Vieät Nam. Khaùch haøng söû duïng loaïi theû naøy ñöôïc mieãn phí phaùt haønh vaø phí thöôøng nieân naêm ñaàu tieân. Theû Sacombank – Metro coù 3 loaïi: - Theû chuaån: Haïn möùc tín duïng toái ña laø 30 trieäu ñoàng. - Theû baïc: Haïn möùc tín duïng toái ña laø 50 trieäu ñoàng. - Theû vaøng: Haïn möùc tín duïng toái ña laø 200 trieäu ñoàng. 1.2.2.2. Theû quoác teá. u Theû Sacom Visa Debit Ra ñôøi ngaøy 20/10/2006, saûn phaåm naøy laø theû thanh toaùn quoác teá ñöôïc chaáp nhaän taïi hôn 23 trieäu ñieåm vaø hôn 1 trieäu ATMs treân khaép theá giôùi. Theû ñöôïc keát noái vôùi moät taøi khoaûn ngaân haøng, giuùp ngöôøi söû duïng tieän lôïi hôn baèng caùch tröø thaúng vaøo taøi khoaûn cuûa hoï sau moãi laàn söû duïng theû ñeå traû tieàn haøng hoùa, dòch vuï. Vôùi loaïi theû naøy, Sacombank höôùng ñeán caùc khaùch haøng coù taøi khoaûn tieàn göûi taïi Sacombank; caùc nhaø ñaàu tö, chuyeân gia nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam; phuï huynh coù con em du hoïc nöôùc ngoaøi; caùc doanh nhaân thöôøng xuyeân ra nöôùc ngoaøi coâng taùc. Sacobank cuõng thöïc hieän Co-brand vôùi caùc coâng ty, xí nghieäp, taäp ñoaøn lôùn… ñeå phaùt haønh theû cho khaùch haøng thaân thieát cuûa hoï, ñoàng thôøi cuõng nhaèm quaûng baù saûn phaåm cuûa mình ñeán coâng chuùng. Sacom Visa Debit coù 2 loaïi: Theû chuaån (daønh cho moïi ñoái töôïng khaùch haøng), theû vaøng (soá dö bình quaân haøng thaùng treân 20 trieäu VND). u Theû Sacom Visa Credit. Laø loaïi theû tín duïng quoác teá coù maïng löôùi thanh toaùn roäng khaép, ñaùp öùng nhu caàu “thanh toaùn tröôùc, traû tieàn sau” cuûa khaùch haøng, khaùch haøng coù theå chuû ñoäng söû duïng nguoàn voán cuûa ngaân haøng ñeå phuïc vuï cho nhu caàu chi tieâu cuûa mình. Vôùi caùc giao dòch thanh toaùn, khaùch haøng coù theå ñöôïc mieãn laõi toái ña leân ñeán 45 ngaøy, coù theå chæ thanh toaùn 20% soá dö nôï. Saûn phaåm naøy thuaän tieän thanh toaùn khi ñi du lòch, du hoïc, coâng taùc nöôùc ngoaøi, ñaëc bieät laø caùc giao dòch treân internet. Tuyø vaøo thu nhaäp haøng thaùng cuûa mình, khaùch haøng coù theå ñöôïc ngaân haøng caáp caùc haïn möùc tín duïng khaùc nhau: - Theû chuaån: haïn möùc tín duïng töø 10 ñeán 50 trieäu ñoàng. - Theû vaøng: haïn möùc tín duïng töø 50 ñeán 100 trieäu ñoàng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong 1.doc
 • docchuong2.doc
 • docchuong 3.doc
 • docloi cam on.doc
 • doctrang bia.doc
 • doc~$ang bia.doc
 • doc~$huong2.doc
 • doc~$i cam on.doc
 • doc~$sodo.doc
 • doc~$uong 1.doc
 • doc~$uong 2.doc
 • doc~$uong 3.doc
Luận văn liên quan