Đề tài Tập quyền

Tổ hợp sản lượng bất kỳ của Q1và Q2, cộng lại bằng 15 là tối đa hóa được lợi nhuận, đường Q1+ Q2 = 15 gọi là đường hợp đồng.  Nếu các hãng đồng ý chia lợi nhuận công bằng thì Q1= Q2= 7.5 Bây giờcả2 sản xuất ít hơn và lợi nhuận cao hơn so với cân bằng Cournot.

pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/09/2014 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tập quyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM 1 1 . T RƯƠN G T H Ị A N H Đ À O 2 . L Ê T H Ị L A N N GỌC 3 . Đ O À N T H Ị B Í C H P HƯƠN G 4 . T RẦN T H Ị G I Á N G HƯƠN G 5 . N G U YỄN T H Ị T H A N H M A I 6 . N I N H T H Ị T H A N H T HẢO 7 . T RẦN T H Ị HƯƠN G TẬP QUYỀN Nội dung 2  Tập quyền  Các đặc trưng cơ bản  Mô hình Cournot Tập quyền  Thị trường tập quyền là dạng thị trường mà trên đó chỉ một số hãng sản xuất hầu hết hay toàn bộ sản lượng thị trường.  Một tập quyền giống như một độc quyền, nhưng có ít nhất hai công ty kiểm soát thị trường. Tập quyền – các đặc trưng cơ bản Bài 10 4  Số lượng hãng ít  Sản phẩm có thể đồng nhất ( thép, nhôm ) hay phân biệt (ô tô, máy tính) và các sản phẩm có khả năng thay thế nhau.  Rào cản gia nhập Cân bằng trong tập quyền Bài 10 5  Trong thị trường tập quyền, một công ty định giá hoặc sản lượng của mình dựa một phần vào các cân nhắc chiến lược liên quan đến hành vi của các đối thủ cạnh tranh của mình. Đồng thời quyết định của các đối thủ cũng phụ thuộc vào quyết định của công ty.  Cân bằng Nash Mỗi hãng làm điều tốt nhất mà nó có thể nếu cho biết đối thủ của nó đang làm Tập quyền Bài 10 6  Mô hình Cournot Mô hình tập quyền khi các hãng sản xuất sản phẩm giống nhau, mỗi hãng xem sản lượng của hãng cạnh tranh là cố định, và các hãng quyết định đồng thời nên sản xuất bao nhiêu. Hãng sẽ điều chỉnh sản lượng dựa trên những gì họ nghĩ về đối thủ sẽ sản xuất. Quyết định sản lượng của hãng 1 Bài 10 7 MC1 50 MR1(75) D1(75) 12.5 Nếu hãng 1 nghĩ hãng 2 sản xuất 75, đườn g cầu của nó dịch chuyển sa ng trái một lượng tương ứng Q1 P1 D1(0) MR1(0) Hãng 1 và cầu thị trường, D1(0), nếu hãng 2 không sản xuất. D1(50)MR1(50) 25 Nếu hãng 1 nghĩ hãng 2 sản xuất 50, đường cầu của nó dịch chuyển sang trái một lượng tương ứng Tập quyền Bài 10 8  Đường phản ứng Cho biết mối quan hệ giữa sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của hãng và sản lượng hãng cho là đối thủ cạnh tranh sẽ sản xuất. Sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của hãng là biểu đồ giảm dần của sản lượng kỳ vọng của hãng 2. Đường phản ứng và cân bằng Cournot Bài 10 9 Đường phản ứng của hãng 2 Q*2(Q1) Q2 Q1 25 50 75 100 25 50 75 100 Đường phản ứng của hãng 1 Q*1(Q2) x x x x Đường phản ứng và cân bằng Cournot Bài 10 10 Đườn g phản ứng của h ã ng 2 Q*2(Q1) Q2 Q1 25 50 75 100 25 50 75 100 Đường phản ứng của hãng 1 Q*1(Q2) x x x x Ở cân bằng Cournot, mỗi hãng giả định chính xác các hãng cạnh tranh sẽ sản xuất bao nhiêu và do đó tối đa hoá lợi nhuận cho mình Cân bằng Cournot Ví dụ: Đường cầu tuyến tính Bài 10 11 Hai hãng giống nhau và gặp đường cầu thị trường là đường thẳng. Chúng ta sẽ so sánh cân bằng cạnh tranh với cân bằng cấu kết Đường cầu thị trường: P = 30 - Q Q là tổng sản lượng của 2 hãng: Q = Q1 + Q2 Cả hai hãng có chi phí biên bằng o tức MC1 = MC2 = 0 Tập quyền – ví dụ Bài 10 12 Đường phản ứng của hãng 1 được xác định như sau:  Để tối đa hóa lợi nhuận thì MR = MC  Tổng doanh thu TR1= PQ1 = (30-Q)Q1= 30 – ( Q1 + Q 2)Q1 = 30Q1 – Q1 Q1 - Q1 Q2 Tập quyền – ví dụ Bài 10 13 MR1=∆R1/∆Q1=30-2Q1-Q2 MR1= 0 = MC1, giải ta tìm được Đường phản ứng của hãng 1 Q1 = 15 – ½ Q2 Tính toán tương tự, Đường phản ứng của hãng 2 Q2 = 15 – ½ Q1 Tập quyền – ví dụ Bài 10 14 Các mức sản lượng cân bằng là các giá trị Q1 và Q2 ở điểm cắt của 2 đường phản ứng, nghĩa là nghiệm của 2 phương trình trên. Thay Q2 ở phương trình 2 vào vế phải phương trình 1, ta được: Cân bằng Cournot: Q1 = Q2 = 10 Tổng số lượng sản xuất Q=Q1+ Q2 = 20 Ví dụ độc quyền hai hãng Bài 10 15 Q1 Q2 Đường phản ứng hãng 2 30 15 Đường phản ứng hãng 1 15 30 10 10 Cân bằngCournot Đường cầu thị trường là P = 30 – Q cả hai có chi phí biên bằng 0. Tập quyền – ví dụ Bài 10 16  Tối đa hoá lợi nhuận khi cấu kết với nhau (giả định rằng luật chống cấu kết bị bãi bỏ và hai hãng có thể cấu kết với nhau). Tổng doanh thu cho 2 hãng là : TR = PQ = ( 30 – Q ) Q Doanh thu biên MR = ∆R / ∆Q = 30 – 2Q Đặt MR = 0, MR = MC Giải tương tự ta có tổng lợi nhuận tối đa hóa Q = 15 Tối đa hoá lợi nhuận với cấu kết Bài 10 17  Tổ hợp sản lượng bất kỳ của Q1 và Q2 , cộng lại bằng 15 là tối đa hóa được lợi nhuận, đường Q1 + Q2 = 15 gọi là đường hợp đồng.  Nếu các hãng đồng ý chia lợi nhuận công bằng thì Q1 = Q2 = 7.5 Bây giờ cả 2 sản xuất ít hơn và lợi nhuận cao hơn so với cân bằng Cournot. Ví dụ độc quyền hai hãng Bài 10 18 Đường phản ứng hãng 1 Đường phản ứng hãng 2 Q1 Q2 30 30 10 10 Cân bằng Cournot Đường Hợp đồng 7.5 7.5 Cân bằng cấu kết Đối với hãng cân bằng cấu kết là tốt nhất, tiếp đến cân bằng Cournot, và sau cùng là cân bằng cạnh tranh 15 15 Cân bằng cạnh tranh (P = MC; LN = 0)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom_1_tapquyen_9266.pdf
Luận văn liên quan