Đề tài Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp

Lời nói đầu Trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá Đất nước, việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp là hết sức cần thiết. Chúng ta đã xây dựng được khá nhiều những cụm công nghiệp cũng như các nhà máy sản xuất với diện tích và quy mô hoạt động lớn nhỏ khác nhau. Việc xây dựng các công trình công nghiệp cần có những yêu cầu riêng biệt trong suốt quá trình thiết kế, thi công và khai thác sử dụng. Đối với công tác Trắc địa phục vụ cho xây dựng công trình công nghiệp thì các yêu cầu này càng phải chặt chẽ bởi công tác này là cơ sở cho việc xây dựng công trình về sau. Để đảm bảo được các yêu cầu đó, một nhiệm vụ đặt ra đối với các nhà trắc địa trong xây dựng công trình công nghiệp là phải thiết kế các mạng lưới trắc địa phục vụ cho từng quá trình trên. Trong các mạng lưới trắc địa, việc thành lập lưới khống chế thi công là một trong những nội dung quan trọng, lưới khống chế thi công được thành lập theo nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện các công tác bố trí và đo vẽ hoàn công công trình. Được sự phân công của bộ môn Trắc địa công trình - Khoa Trắc địa - Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng thày giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Quang Thắng, tôi được giao nhiệm vụ thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp”. Nội dung đồ án bao gồm : Chương I : Giới thiệu chung. Chương II: Thiết kế lưới khống chế mặt bằng và độ cao trong thi công công trình công nghiệp. Chương III: Thực nghiệm thiết kế lưới khống chế thi công công trình công nghiệp.

doc124 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
| BS10 | 137.800| 981.600| | 11 | BS11 | 342.000| 1012.400| | 12 | BS12 | 488.200| 1075.100| | 13 | BS13 | 484.600| 952.000| | 14 | BS14 | 481.100| 781.100| | 15 | BS15 | 477.800| 634.000| | 16 | BS16 | 643.100| 708.100| | 17 | BS17 | 651.500| 851.400| | 18 | BS18 | 662.900| 1012.100| | 19 | BS19 | 665.600| 1144.100| | 20 | BS20 | 493.300| 1245.600| +=============================================+ IV. TRI DO GOC -------------- +==========================================+ | STT | Diem trai | Diem giua | Diem phai | +==========================================+ | 1 | GPS01| BS01 | BS02 | | 2 | BS01 | BS02 | GPS01| | 3 | BS02 | GPS01| BS01 | | 4 | GPS01| BS02 | GPS02| | 5 | BS02 | GPS02| GPS01| | 6 | GPS02| GPS01| BS02 | | 7 | GPS02| BS02 | BS15 | | 8 | BS02 | BS15 | GPS02| | 9 | BS15 | GPS02| BS02 | | 10 | GPS02| BS15 | BS16 | | 11 | BS15 | BS16 | GPS02| | 12 | BS16 | GPS02| BS15 | | 13 | BS16 | BS15 | BS14 | | 14 | BS15 | BS14 | BS16 | | 15 | BS14 | BS16 | BS15 | | 16 | BS16 | BS14 | BS17 | | 17 | BS14 | BS17 | BS16 | | 18 | BS17 | BS16 | BS14 | | 19 | BS17 | BS14 | BS13 | | 20 | BS14 | BS13 | BS17 | | 21 | BS13 | BS17 | BS14 | | 22 | BS17 | BS13 | BS18 | | 23 | BS13 | BS18 | BS17 | | 24 | BS18 | BS17 | BS13 | | 25 | BS18 | BS13 | BS12 | | 26 | BS13 | BS12 | BS18 | | 27 | BS12 | BS18 | BS13 | | 28 | BS18 | BS12 | BS19 | | 29 | BS12 | BS19 | BS18 | | 30 | BS19 | BS18 | BS12 | | 31 | BS19 | BS12 | BS20 | | 32 | BS12 | BS20 | BS19 | | 33 | BS20 | BS19 | BS12 | | 34 | BS12 | GPS06| BS20 | | 35 | GPS06| BS20 | BS12 | | 36 | BS20 | BS12 | GPS06| | 37 | BS12 | BS11 | GPS06| | 38 | BS11 | GPS06| BS12 | | 39 | GPS06| BS12 | BS11 | | 40 | BS13 | BS11 | BS12 | | 41 | BS11 | BS12 | BS13 | | 42 | BS12 | BS13 | BS11 | | 43 | BS13 | BS09 | BS11 | | 44 | BS09 | BS11 | BS13 | | 45 | BS11 | BS13 | BS09 | | 46 | BS14 | BS09 | BS13 | | 47 | BS09 | BS13 | BS04 | | 48 | BS13 | BS14 | BS09 | | 49 | BS14 | BS07 | BS09 | | 50 | BS07 | BS09 | BS14 | | 51 | BS09 | BS14 | BS07 | | 52 | BS15 | BS07 | BS14 | | 53 | BS07 | BS14 | BS15 | | 54 | BS14 | BS15 | BS07 | | 55 | BS15 | BS05 | BS07 | | 56 | BS05 | BS07 | BS15 | | 57 | BS07 | BS15 | BS05 | | 58 | BS02 | BS05 | BS15 | | 59 | BS05 | BS15 | BS02 | | 60 | BS15 | BS02 | BS05 | | 61 | BS02 | BS03 | BS05 | | 62 | BS03 | BS05 | BS02 | | 63 | BS05 | BS02 | BS03 | | 64 | BS01 | BS03 | BS02 | | 65 | BS03 | BS02 | BS01 | | 66 | BS02 | BS01 | BS03 | | 67 | BS01 | GPS03| BS03 | | 68 | GPS03| BS03 | BS01 | | 69 | BS03 | BS01 | GPS03| | 70 | GPS03| GPS04| BS03 | | 71 | GPS04| BS03 | GPS03| | 72 | BS03 | GPS03| GPS04| | 73 | BS03 | GPS04| BS04 | | 74 | GPS04| BS04 | BS03 | | 75 | BS04 | BS03 | GPS04| | 76 | BS03 | BS04 | BS05 | | 77 | BS04 | BS05 | BS03 | | 78 | BS05 | BS03 | BS04 | | 79 | BS05 | BS04 | BS06 | | 80 | BS04 | BS06 | BS05 | | 81 | BS06 | BS05 | BS04 | | 82 | BS05 | BS06 | BS07 | | 83 | BS06 | BS07 | BS05 | | 84 | BS07 | BS05 | BS06 | | 85 | BS07 | BS06 | BS08 | | 86 | BS06 | BS08 | BS07 | | 87 | BS08 | BS07 | BS06 | | 88 | BS07 | BS08 | BS09 | | 89 | BS08 | BS09 | BS07 | | 90 | BS09 | BS07 | BS08 | | 91 | BS09 | BS08 | BS10 | | 92 | BS08 | BS10 | BS09 | | 93 | BS10 | BS09 | BS08 | | 94 | BS09 | BS10 | BS11 | | 95 | BS10 | BS11 | BS09 | | 96 | BS11 | BS09 | BS10 | | 97 | BS11 | BS10 | GPS05| | 98 | BS10 | GPS05| BS11 | | 99 | GPS05| BS11 | BS10 | | 100 | BS11 | GPS05| GPS06| | 101 | GPS05| GPS06| BS11 | | 102 | GPS06| BS11 | GPS05| +==========================================+ V. TRI DO CANH --------------- +=============================+ | STT | Diem dau | Diem cuoi | +=============================+ | 1 | BS01 | GPS01| | 2 | BS01 | BS02 | | 3 | BS01 | BS03 | | 4 | BS01 | GPS03| | 5 | BS02 | GPS01| | 6 | BS02 | GPS02| | 7 | BS02 | BS05 | | 8 | BS02 | BS03 | | 9 | BS03 | GPS03| | 10 | BS03 | BS05 | | 11 | BS03 | BS04 | | 12 | BS03 | GPS04| | 13 | BS04 | BS05 | | 14 | BS04 | GPS04| | 15 | BS04 | BS06 | | 16 | BS05 | BS06 | | 17 | BS05 | BS07 | | 18 | BS05 | BS15 | | 19 | BS06 | BS07 | | 20 | BS06 | BS08 | | 21 | BS07 | BS15 | | 22 | BS07 | BS14 | | 23 | BS07 | BS09 | | 24 | BS07 | BS08 | | 25 | BS08 | BS09 | | 26 | BS08 | BS10 | | 27 | BS09 | BS14 | | 28 | BS09 | BS13 | | 29 | BS09 | BS11 | | 30 | BS09 | BS10 | | 31 | BS10 | BS11 | | 32 | BS10 | GPS05| | 33 | BS11 | GPS05| | 34 | BS11 | GPS06| | 35 | BS11 | BS12 | | 36 | BS11 | BS13 | | 37 | BS12 | GPS06| | 38 | BS12 | BS20 | | 39 | BS12 | BS19 | | 40 | BS12 | BS18 | | 41 | BS12 | BS13 | | 42 | BS13 | BS18 | | 43 | BS13 | BS17 | | 44 | BS13 | BS14 | | 45 | BS14 | BS17 | | 46 | BS14 | BS16 | | 47 | BS14 | BS15 | | 48 | BS15 | BS16 | | 49 | BS15 | BS02 | | 50 | BS15 | GPS02| | 51 | BS16 | BS17 | | 52 | BS17 | BS18 | | 53 | BS18 | BS19 | | 54 | BS19 | BS20 | | 55 | BS20 | GPS06| | 56 | GPS02| BS16 | +=============================+ VI. KET QUA UOC TINH DO CHINH XAC -------------------------------- 1. Sai so trung phuong trong so don vi muy = 5 2. Sai so trung phuong vi tri diem +=====================================================+ | STT | Ten diem | mX(mm) | mY(mm) | mP(mm) | +=====================================================+ | 1 | BS01 | 1.729| 1.788| 2.487| | 2 | BS02 | 1.355| 1.426| 1.967| | 3 | BS03 | 1.287| 1.432| 1.925| | 4 | BS04 | 1.897| 1.791| 2.609| | 5 | BS05 | 1.588| 1.618| 2.267| | 6 | BS06 | 2.262| 2.216| 3.167| | 7 | BS07 | 1.851| 1.738| 2.539| | 8 | BS08 | 2.399| 2.264| 3.299| | 9 | BS09 | 1.846| 1.735| 2.534| | 10 | BS10 | 2.270| 1.980| 3.013| | 11 | BS11 | 1.633| 1.524| 2.234| | 12 | BS12 | 1.661| 1.849| 2.486| | 13 | BS13 | 1.851| 1.802| 2.584| | 14 | BS14 | 1.903| 1.692| 2.546| | 15 | BS15 | 1.567| 1.547| 2.202| | 16 | BS16 | 2.180| 1.853| 2.862| | 17 | BS17 | 2.397| 2.276| 3.306| | 18 | BS18 | 2.318| 2.735| 3.585| | 19 | BS19 | 2.465| 3.343| 4.154| | 20 | BS20 | 2.368| 2.309| 3.307| +=====================================================+ 3. Sai so trung phuong tuong ho +=================================================================================+ | STT | Diem dau | Diem cuoi | S(m) | mS(mm)| mS/S | mAnpha('')| mth(mm) | +=================================================================================+ | 1 | BS01 | GPS01| 151.756| 1.716|1/ 88449| 2.448| 2.487| | 2 | BS01 | BS02 | 208.152| 1.849|1/ 112548| 1.997| 2.735| | 3 | BS01 | BS03 | 232.389| 1.847|1/ 125848| 1.870| 2.802| | 4 | BS01 | GPS03| 182.617| 1.728|1/ 105651| 2.020| 2.487| | 5 | BS02 | GPS01| 214.047| 1.371|1/ 156125| 1.359| 1.967| | 6 | BS02 | GPS02| 174.142| 1.382|1/ 126051| 1.659| 1.967| | 7 | BS02 | BS05 | 179.330| 1.580|1/ 113481| 2.013| 2.358| | 8 | BS02 | BS03 | 179.663| 1.526|1/ 117719| 1.867| 2.230| | 9 | BS03 | GPS03| 148.511| 1.430|1/ 103823| 1.790| 1.925| | 10 | BS03 | BS05 | 138.657| 1.566|1/ 88540| 2.236| 2.171| | 11 | BS03 | BS04 | 166.760| 1.718|1/ 97056| 2.284| 2.522| | 12 | BS03 | GPS04| 183.026| 1.272|1/ 143930| 1.629| 1.925| | 13 | BS04 | BS05 | 174.051| 1.719|1/ 101251| 2.195| 2.527| | 14 | BS04 | GPS04| 152.621| 1.793|1/ 85138| 2.562| 2.609| | 15 | BS04 | BS06 | 159.544| 2.055|1/ 77621| 2.972| 3.084| | 16 | BS05 | BS06 | 192.363| 1.872|1/ 102748| 2.254| 2.815| | 17 | BS05 | BS07 | 182.603| 1.665|1/ 109657| 2.007| 2.435| | 18 | BS05 | BS15 | 189.683| 1.620|1/ 117094| 1.890| 2.376| | 19 | BS06 | BS07 | 202.670| 1.900|1/ 106641| 2.152| 2.843| | 20 | BS06 | BS08 | 178.241| 2.187|1/ 81498| 2.858| 3.299| | 21 | BS07 | BS15 | 180.917| 1.584|1/ 114226| 2.012| 2.371| | 22 | BS07 | BS14 | 170.200| 1.607|1/ 105882| 2.118| 2.374| | 23 | BS07 | BS09 | 145.195| 1.624|1/ 89382| 2.226| 2.257| | 24 | BS07 | BS08 | 204.635| 1.888|1/ 108379| 2.175| 2.867| | 25 | BS08 | BS09 | 206.456| 1.900|1/ 108686| 2.155| 2.874| | 26 | BS08 | BS10 | 173.737| 2.205|1/ 78810| 2.881| 3.279| | 27 | BS09 | BS14 | 173.361| 1.644|1/ 105425| 2.057| 2.386| | 28 | BS09 | BS13 | 174.294| 1.618|1/ 107720| 2.060| 2.377| | 29 | BS09 | BS11 | 144.083| 1.614|1/ 89246| 2.191| 2.224| | 30 | BS09 | BS10 | 224.201| 1.885|1/ 118942| 2.028| 2.900| | 31 | BS10 | BS11 | 206.510| 1.972|1/ 104723| 2.013| 2.819| | 32 | BS10 | GPS05| 209.046| 1.982|1/ 105479| 2.239| 3.013| | 33 | BS11 | GPS05| 267.722| 1.462|1/ 183131| 1.301| 2.234| | 34 | BS11 | GPS06| 175.970| 1.541|1/ 114220| 1.896| 2.234| | 35 | BS11 | BS12 | 159.078| 1.578|1/ 100816| 2.263| 2.353| | 36 | BS11 | BS13 | 154.864| 1.486|1/ 104235| 2.276| 2.265| | 37 | BS12 | GPS06| 175.834| 1.586|1/ 110889| 2.246| 2.486| | 38 | BS12 | BS20 | 170.576| 1.914|1/ 89127| 2.931| 3.088| | 39 | BS12 | BS19 | 190.346| 1.902|1/ 100073| 2.987| 3.349| | 40 | BS12 | BS18 | 185.712| 1.763|1/ 105342| 2.507| 2.864| | 41 | BS12 | BS13 | 123.153| 1.582|1/ 77847| 2.457| 2.157| | 42 | BS13 | BS18 | 188.157| 1.804|1/ 104294| 2.473| 2.889| | 43 | BS13 | BS17 | 194.874| 1.819|1/ 107158| 2.257| 2.802| | 44 | BS13 | BS14 | 170.936| 1.632|1/ 104747| 2.125| 2.401| | 45 | BS14 | BS17 | 184.332| 1.850|1/ 99625| 2.289| 2.758| | 46 | BS14 | BS16 | 177.688| 1.747|1/ 101700| 2.258| 2.614| | 47 | BS14 | BS15 | 147.137| 1.590|1/ 92537| 2.234| 2.251| | 48 | BS15 | BS16 | 181.149| 1.810|1/ 100103| 2.244| 2.676| | 49 | BS15 | BS02 | 169.236| 1.636|1/ 103457| 2.080| 2.364| | 50 | BS15 | GPS02| 184.103| 1.466|1/ 125607| 1.842| 2.202| | 51 | BS16 | BS17 | 143.546| 2.114|1/ 67904| 3.113| 3.027| | 52 | BS17 | BS18 | 161.104| 2.285|1/ 70513| 3.012| 3.279| | 53 | BS18 | BS19 | 132.028| 2.327|1/ 56747| 3.625| 3.286| | 54 | BS19 | BS20 | 199.974| 2.339|1/ 85496| 3.168| 3.861| | 55 | BS20 | GPS06| 151.294| 2.237|1/ 67632| 3.321| 3.307| | 56 | GPS02| BS16 | 172.773| 1.860|1/ 92877| 2.596| 2.862| +=================================================================================+ VII.KET LUAN ----------- 1. Chieu dai canh trung binh cua luoi: 177.947 (m) 2. SSTP vi tri diem yeu nhat: Diem BS19 : mP = 4.154 (mm) 3. SSTP tuong doi canh yeu nhat:( Canh BS18 - BS19 ) : mS/S = 1/ 56747 4. SSTP phuong vi canh yeu nhat:( Canh BS18 - BS19 ) : mAnpha = 3.625" 5. SSTP tuong ho yeu nhat: ( BS19 - BS20 ) : mth = 3.861 (mm) 2. L­íi tam gi¸c ®o c¹nh File kÕt qu¶ KET QUA UOC TINH DO CHINH XAC LUOI TAM GIAC CAP 2 DO CANH ==============================***============================== I. THONG SO CUA LUOI -------------------- 1. Tong so diem trong luoi: 26 2. So diem goc: 6 3. So diem moi: 20 4. So canh do: 56 5. Sai so do canh du kien: acanh = 3 mm, bcanh = 2 ppm II. TOA DO DIEM GOC ------------------- +======================================+ | | TOA DO | | Ten diem |---------------------------| | | X(m) | Y(m) | +======================================+ | GPS01| 626.800| 314.600| | GPS02| 633.400| 535.600| | GPS03| 303.800| 254.500| | GPS04| 143.300| 318.400| | GPS05| 142.200| 1190.600| | GPS06| 353.400| 1188.000| +======================================+ III. TOA DO THIET KE -------------------- +=============================================+ | | | TOA DO | | STT | Ten diem |---------------------------| | | | X(m) | Y(m) | +=============================================+ | 1 | BS01 | 486.400| 257.000| | 2 | BS02 | 474.300| 464.800| | 3 | BS03 | 305.600| 403.000| | 4 | BS04 | 153.200| 470.700| | 5 | BS05 | 312.200| 541.500| | 6 | BS06 | 141.300| 629.800| | 7 | BS07 | 320.800| 723.900| | 8 | BS08 | 134.200| 807.900| | 9 | BS09 | 331.500| 868.700| | 10 | BS10 | 137.800| 981.600| | 11 | BS11 | 342.000| 1012.400| | 12 | BS12 | 488.200| 1075.100| | 13 | BS13 | 484.600| 952.000| | 14 | BS14 | 481.100| 781.100| | 15 | BS15 | 477.800| 634.000| | 16 | BS16 | 643.100| 708.100| | 17 | BS17 | 651.500| 851.400| | 18 | BS18 | 662.900| 1012.100| | 19 | BS19 | 665.600| 1144.100| | 20 | BS20 | 493.300| 1245.600| +=============================================+ IV. TRI DO CANH --------------- +=============================+ | STT | Diem dau | Diem cuoi | +=============================+ | 1 | BS01 | GPS01| | 2 | BS01 | BS02 | | 3 | BS01 | BS03 | | 4 | BS01 | GPS03| | 5 | BS02 | GPS01| | 6 | BS02 | GPS02| | 7 | BS02 | BS05 | | 8 | BS02 | BS03 | | 9 | BS03 | GPS03| | 10 | BS03 | BS05 | | 11 | BS03 | BS04 | | 12 | BS03 | GPS04| | 13 | BS04 | BS05 | | 14 | BS04 | GPS04| | 15 | BS04 | BS06 | | 16 | BS05 | BS06 | | 17 | BS05 | BS07 | | 18 | BS05 | BS15 | | 19 | BS06 | BS07 | | 20 | BS06 | BS08 | | 21 | BS07 | BS15 | | 22 | BS07 | BS14 | | 23 | BS07 | BS09 | | 24 | BS07 | BS08 | | 25 | BS08 | BS09 | | 26 | BS08 | BS10 | | 27 | BS09 | BS14 | | 28 | BS09 | BS13 | | 29 | BS09 | BS11 | | 30 | BS09 | BS10 | | 31 | BS10 | BS11 | | 32 | BS10 | GPS05| | 33 | BS11 | GPS05| | 34 | BS11 | GPS06| | 35 | BS11 | BS12 | | 36 | BS11 | BS13 | | 37 | BS12 | GPS06| | 38 | BS12 | BS20 | | 39 | BS12 | BS19 | | 40 | BS12 | BS18 | | 41 | BS12 | BS13 | | 42 | BS13 | BS18 | | 43 | BS13 | BS17 | | 44 | BS13 | BS14 | | 45 | BS14 | BS17 | | 46 | BS14 | BS16 | | 47 | BS14 | BS15 | | 48 | BS15 | BS16 | | 49 | BS15 | BS02 | | 50 | BS15 | GPS02| | 51 | BS16 | BS17 | | 52 | BS17 | BS18 | | 53 | BS18 | BS19 | | 54 | BS19 | BS20 | | 55 | BS20 | GPS06| | 56 | GPS02| BS16 | +=============================+ V. KET QUA UOC TINH DO CHINH XAC -------------------------------- 1. Sai so trung phuong trong so don vi muy = 1 2. Sai so trung phuong vi tri diem +=====================================================+ | STT | Ten diem | mX(mm) | mY(mm) | mP(mm) | +=====================================================+ | 1 | BS01 | 2.271| 3.502| 4.174| | 2 | BS02 | 2.345| 2.653| 3.541| | 3 | BS03 | 2.552| 2.399| 3.503| | 4 | BS04 | 3.573| 2.693| 4.474| | 5 | BS05 | 3.083| 2.783| 4.153| | 6 | BS06 | 4.044| 3.204| 5.160| | 7 | BS07 | 3.588| 2.924| 4.629| | 8 | BS08 | 4.240| 3.269| 5.354| | 9 | BS09 | 3.811| 2.831| 4.748| | 10 | BS10 | 4.097| 2.792| 4.958| | 11 | BS11 | 3.245| 2.439| 4.059| | 12 | BS12 | 3.137| 3.204| 4.485| | 13 | BS13 | 3.653| 3.130| 4.811| | 14 | BS14 | 3.769| 3.012| 4.825| | 15 | BS15 | 2.999| 2.744| 4.065| | 16 | BS16 | 4.021| 2.797| 4.898| | 17 | BS17 | 4.311| 3.563| 5.592| | 18 | BS18 | 3.924| 4.354| 5.861| | 19 | BS19 | 3.916| 5.145| 6.466| | 20 | BS20 | 3.469| 4.153| 5.412| +=====================================================+ 3. Sai so trung phuong tuong ho +=================================================================================+ | STT | Diem dau | Diem cuoi | S(m) | mS(mm)| mS/S | mAnpha('')| mth(mm) | +=================================================================================+ | 1 | BS01 | GPS01| 151.756| 2.419|1/ 62738| 4.623| 4.174| | 2 | BS01 | BS02 | 208.152| 3.023|1/ 68852| 3.066| 4.326| | 3 | BS01 | BS03 | 232.389| 2.839|1/ 81865| 3.196| 4.585| | 4 | BS01 | GPS03| 182.617| 2.268|1/ 80505| 3.957| 4.174| | 5 | BS02 | GPS01| 214.047| 2.474|1/ 86505| 2.441| 3.541| | 6 | BS02 | GPS02| 174.142| 2.420|1/ 71958| 3.062| 3.541| | 7 | BS02 | BS05 | 179.330| 2.766|1/ 64840| 3.818| 4.321| | 8 | BS02 | BS03 | 179.663| 2.578|1/ 69684| 3.485| 3.982| | 9 | BS03 | GPS03| 148.511| 2.395|1/ 62011| 3.550| 3.503| | 10 | BS03 | BS05 | 138.657| 2.681|1/ 51715| 4.739| 4.164| | 11 | BS03 | BS04 | 166.760| 2.939|1/ 56738| 4.116| 4.440| | 12 | BS03 | GPS04| 183.026| 2.373|1/ 77121| 2.903| 3.503| | 13 | BS04 | BS05 | 174.051| 2.930|1/ 59402| 4.084| 4.523| | 14 | BS04 | GPS04| 152.621| 2.689|1/ 56761| 4.833| 4.474| | 15 | BS04 | BS06 | 159.544| 2.813|1/ 56721| 5.725| 5.246| | 16 | BS05 | BS06 | 192.363| 3.028|1/ 63519| 4.016| 4.816| | 17 | BS05 | BS07 | 182.603| 2.808|1/ 65020| 3.941| 4.479| | 18 | BS05 | BS15 | 189.683| 2.806|1/ 67600| 3.584| 4.329| | 19 | BS06 | BS07 | 202.670| 3.086|1/ 65680| 3.764| 4.816| | 20 | BS06 | BS08 | 178.241| 2.899|1/ 61480| 5.148| 5.310| | 21 | BS07 | BS15 | 180.917| 2.760|1/ 65542| 3.851| 4.362| | 22 | BS07 | BS14 | 170.200| 2.780|1/ 61215| 4.135| 4.401| | 23 | BS07 | BS09 | 145.195| 2.745|1/ 52899| 4.643| 4.268| | 24 | BS07 | BS08 | 204.635| 2.979|1/ 68702| 3.830| 4.828| | 25 | BS08 | BS09 | 206.456| 3.027|1/ 68203| 3.712| 4.793| | 26 | BS08 | BS10 | 173.737| 2.888|1/ 60154| 5.098| 5.175| | 27 | BS09 | BS14 | 173.361| 2.774|1/ 62501| 4.073| 4.406| | 28 | BS09 | BS13 | 174.294| 2.788|1/ 62515| 4.106| 4.451| | 29 | BS09 | BS11 | 144.083| 2.683|1/ 53696| 4.626| 4.200| | 30 | BS09 | BS10 | 224.201| 2.945|1/ 76121| 3.474| 4.789| | 31 | BS10 | BS11 | 206.510| 3.036|1/ 68014| 3.383| 4.549| | 32 | BS10 | GPS05| 209.046| 2.805|1/ 74523| 4.033| 4.958| | 33 | BS11 | GPS05| 267.722| 2.573|1/ 104045| 2.419| 4.059| | 34 | BS11 | GPS06| 175.970| 2.492|1/ 70604| 3.756| 4.059| | 35 | BS11 | BS12 | 159.078| 2.766|1/ 57508| 4.473| 4.422| | 36 | BS11 | BS13 | 154.864| 2.699|1/ 57370| 4.516| 4.334| | 37 | BS12 | GPS06| 175.834| 2.822|1/ 62312| 4.089| 4.485| | 38 | BS12 | BS20 | 170.576| 3.197|1/ 53348| 5.036| 5.251| | 39 | BS12 | BS19 | 190.346| 3.206|1/ 59365| 4.969| 5.596| | 40 | BS12 | BS18 | 185.712| 2.998|1/ 61945| 4.436| 4.994| | 41 | BS12 | BS13 | 123.153| 2.758|1/ 44651| 5.424| 4.254| | 42 | BS13 | BS18 | 188.157| 2.974|1/ 63271| 4.504| 5.072| | 43 | BS13 | BS17 | 194.874| 3.044|1/ 64026| 3.987| 4.843| | 44 | BS13 | BS14 | 170.936| 2.838|1/ 60229| 4.056| 4.399| | 45 | BS14 | BS17 | 184.332| 3.039|1/ 60655| 4.218| 4.842| | 46 | BS14 | BS16 | 177.688| 2.989|1/ 59442| 4.073| 4.610| | 47 | BS14 | BS15 | 147.137| 2.776|1/ 52996| 4.573| 4.284| | 48 | BS15 | BS16 | 181.149| 2.952|1/ 61357| 4.053| 4.624| | 49 | BS15 | BS02 | 169.236| 2.753|1/ 61471| 4.068| 4.326| | 50 | BS15 | GPS02| 184.103| 2.654|1/ 69364| 3.449| 4.065| | 51 | BS16 | BS17 | 143.546| 2.961|1/ 48479| 6.172| 5.217| | 52 | BS17 | BS18 | 161.104| 3.110|1/ 51798| 5.583| 5.356| | 53 | BS18 | BS19 | 132.028| 3.138|1/ 42080| 6.956| 5.447| | 54 | BS19 | BS20 | 199.974| 3.200|1/ 62495| 5.106| 5.894| | 55 | BS20 | GPS06| 151.294| 3.134|1/ 48271| 6.014| 5.412| | 56 | GPS02| BS16 | 172.773| 2.809|1/ 61500| 4.791| 4.898| +=================================================================================+ VI.KET LUAN ----------- 1. Chieu dai canh trung binh cua luoi: 177.947 (m) 2. SSTP vi tri diem yeu nhat: Diem BS19 : mP = 6.466 (mm) 3. SSTP tuong doi canh yeu nhat:( Canh BS18 - BS19 ) : mS/S = 1/ 42080 4. SSTP phuong vi canh yeu nhat:( Canh BS18 - BS19 ) : mAnpha = 6.956" 5. SSTP tuong ho yeu nhat: ( BS19 - BS20 ) : mth = 5.894 (mm) 3. L­íi ®­êng chuyÒn File kÕt qu¶ KET QUA UOC TINH DO CHINH XAC LUOI DUONG CHUYEN CAP 2 ==============================***============================== I. THONG SO CUA LUOI -------------------- 1. Tong so diem trong luoi: 26 2. Tong so goc trong luoi: 38 3. Tong so canh trong luoi: 28 4. So diem goc: 6 5. So diem moi: 20 6. So goc do: 38 7. So canh do: 28 8. Sai so do du kien: mgoc = 5 " acanh = 3 mm, bcanh = 2 ppm II. TOA DO DIEM GOC ------------------- +======================================+ | | TOA DO | | Ten diem |---------------------------| | | X(m) | Y(m) | +======================================+ | GPS01| 626.800| 314.600| | GPS02| 633.400| 535.600| | GPS03| 303.800| 254.500| | GPS04| 143.300| 318.400| | GPS05| 142.200| 1190.600| | GPS06| 353.400| 1188.000| +======================================+ III. TOA DO THIET KE -------------------- +=============================================+ | | | TOA DO | | STT | Ten diem |---------------------------| | | | X(m) | Y(m) | +=============================================+ | 1 | BS01 | 486.400| 257.000| | 2 | BS02 | 474.300| 464.800| | 3 | BS03 | 305.600| 403.000| | 4 | BS04 | 153.200| 470.700| | 5 | BS05 | 312.200| 541.500| | 6 | BS06 | 141.300| 629.800| | 7 | BS07 | 320.800| 723.900| | 8 | BS08 | 134.200| 807.900| | 9 | BS09 | 331.500| 868.700| | 10 | BS10 | 137.800| 981.600| | 11 | BS11 | 342.000| 1012.400| | 12 | BS12 | 488.200| 1075.100| | 13 | BS13 | 484.600| 952.000| | 14 | BS14 | 481.100| 781.100| | 15 | BS15 | 477.800| 634.000| | 16 | BS16 | 643.100| 708.100| | 17 | BS17 | 651.500| 851.400| | 18 | BS18 | 662.900| 1012.100| | 19 | BS19 | 665.600| 1144.100| | 20 | BS20 | 493.300| 1245.600| +=============================================+ IV. TRI DO GOC -------------- +==========================================+ | STT | Diem trai | Diem giua | Diem phai | +==========================================+ | 1 | GPS02| GPS01| BS01 | | 2 | BS16 | GPS02| GPS01| | 3 | BS17 | BS16 | GPS02| | 4 | BS14 | BS17 | BS16 | | 5 | BS18 | BS17 | BS14 | | 6 | BS19 | BS18 | BS17 | | 7 | BS20 | BS19 | BS18 | | 8 | GPS06| BS20 | BS19 | | 9 | GPS06| BS12 | BS13 | | 10 | BS12 | BS13 | BS14 | | 11 | BS13 | BS14 | BS07 | | 12 | BS17 | BS14 | BS13 | | 13 | BS15 | BS14 | BS17 | | 14 | BS07 | BS14 | BS15 | | 15 | BS14 | BS15 | BS02 | | 16 | BS15 | BS02 | BS01 | | 17 | BS02 | BS01 | GPS03| | 18 | GPS01| BS01 | BS02 | | 19 | BS01 | GPS03| BS03 | | 20 | BS03 | GPS03| GPS04| | 21 | GPS03| BS03 | BS05 | | 22 | BS03 | BS05 | BS07 | | 23 | BS05 | BS07 | BS14 | | 24 | BS08 | BS07 | BS05 | | 25 | BS09 | BS07 | BS08 | | 26 | BS14 | BS07 | BS09 | | 27 | BS11 | BS09 | BS07 | | 28 | GPS06| BS11 | BS09 | | 29 | GPS05| GPS06| BS20 | | 30 | GPS05| GPS06| BS12 | | 31 | GPS05| GPS06| BS11 | | 32 | BS10 | GPS05| GPS06| | 33 | BS08 | BS10 | GPS05| | 34 | BS09 | BS08 | BS10 | | 35 | BS06 | BS08 | BS07 | | 36 | BS04 | BS06 | BS08 | | 37 | GPS04| BS04 | BS06 | | 38 | GPS03| GPS04| BS04 | +==========================================+ V. TRI DO CANH --------------- +=============================+ | STT | Diem dau | Diem cuoi | +=============================+ | 1 | GPS04| BS04 | | 2 | BS04 | BS06 | | 3 | BS06 | BS08 | | 4 | BS08 | BS10 | | 5 | BS10 | GPS05| | 6 | GPS06| BS11 | | 7 | BS11 | BS09 | | 8 | BS09 | BS07 | | 9 | BS07 | BS08 | | 10 | BS07 | BS14 | | 11 | BS07 | BS05 | | 12 | BS05 | BS03 | | 13 | BS03 | GPS03| | 14 | GPS03| BS01 | | 15 | BS01 | BS02 | | 16 | BS02 | BS15 | | 17 | BS15 | BS14 | | 18 | BS14 | BS17 | | 19 | BS14 | BS13 | | 20 | BS13 | BS12 | | 21 | BS12 | GPS06| | 22 | GPS06| BS20 | | 23 | BS20 | BS19 | | 24 | BS19 | BS18 | | 25 | BS18 | BS17 | | 26 | BS17 | BS16 | | 27 | BS16 | GPS02| | 28 | BS01 | GPS01| +=============================+ VI. KET QUA UOC TINH DO CHINH XAC -------------------------------- 1. Sai so trung phuong trong so don vi muy = 5 2. Sai so trung phuong vi tri diem +=====================================================+ | STT | Ten diem | mX(mm) | mY(mm) | mP(mm) | +=====================================================+ | 1 | BS01 | 2.301| 1.994| 3.045| | 2 | BS02 | 2.789| 3.219| 4.259| | 3 | BS03 | 1.967| 2.817| 3.435| | 4 | BS04 | 2.327| 2.851| 3.681| | 5 | BS05 | 2.874| 3.163| 4.274| | 6 | BS06 | 3.339| 3.263| 4.669| | 7 | BS07 | 2.953| 2.447| 3.835| | 8 | BS08 | 3.917| 2.734| 4.777| | 9 | BS09 | 2.858| 2.977| 4.127| | 10 | BS10 | 2.812| 2.766| 3.945| | 11 | BS11 | 2.364| 2.792| 3.659| | 12 | BS12 | 2.621| 2.878| 3.893| | 13 | BS13 | 2.933| 3.179| 4.325| | 14 | BS14 | 2.923| 2.478| 3.832| | 15 | BS15 | 3.023| 3.296| 4.472| | 16 | BS16 | 2.386| 2.757| 3.646| | 17 | BS17 | 3.322| 2.878| 4.396| | 18 | BS18 | 3.531| 3.855| 5.228| | 19 | BS19 | 3.737| 4.221| 5.638| | 20 | BS20 | 3.226| 2.453| 4.053| +=====================================================+ 3. Sai so trung phuong tuong ho +=================================================================================+ | STT | Diem dau | Diem cuoi | S(m) | mS(mm)| mS/S | mAnpha('')| mth(mm) | +=================================================================================+ | 1 | GPS04| BS04 | 152.621| 2.848|1/ 53596| 3.152| 3.681| | 2 | BS04 | BS06 | 159.544| 2.863|1/ 55722| 2.959| 3.665| | 3 | BS06 | BS08 | 178.241| 2.881|1/ 61866| 3.246| 4.021| | 4 | BS08 | BS10 | 173.737| 2.741|1/ 63384| 3.217| 3.854| | 5 | BS10 | GPS05| 209.046| 2.769|1/ 75483| 2.771| 3.945| | 6 | GPS06| BS11 | 175.970| 2.802|1/ 62804| 2.758| 3.659| | 7 | BS11 | BS09 | 144.083| 2.771|1/ 51988| 2.803| 3.393| | 8 | BS09 | BS07 | 145.195| 2.647|1/ 54858| 2.805| 3.302| | 9 | BS07 | BS08 | 204.635| 3.090|1/ 66222| 2.665| 4.067| | 10 | BS07 | BS14 | 170.200| 2.812|1/ 60533| 2.457| 3.466| | 11 | BS07 | BS05 | 182.603| 2.853|1/ 64000| 2.460| 3.589| | 12 | BS05 | BS03 | 138.657| 2.807|1/ 49405| 2.960| 3.440| | 13 | BS03 | GPS03| 148.511| 2.817|1/ 52719| 2.731| 3.435| | 14 | GPS03| BS01 | 182.617| 2.303|1/ 79282| 2.249| 3.045| | 15 | BS01 | BS02 | 208.152| 2.945|1/ 70689| 2.542| 3.905| | 16 | BS02 | BS15 | 169.236| 2.903|1/ 58299| 2.862| 3.734| | 17 | BS15 | BS14 | 147.137| 2.877|1/ 51148| 2.795| 3.500| | 18 | BS14 | BS17 | 184.332| 2.912|1/ 63311| 2.595| 3.722| | 19 | BS14 | BS13 | 170.936| 2.842|1/ 60147| 2.685| 3.609| | 20 | BS13 | BS12 | 123.153| 2.791|1/ 44117| 3.194| 3.381| | 21 | BS12 | GPS06| 175.834| 2.887|1/ 60904| 3.063| 3.893| | 22 | GPS06| BS20 | 151.294| 3.164|1/ 47824| 3.454| 4.053| | 23 | BS20 | BS19 | 199.974| 3.114|1/ 64212| 3.365| 4.510| | 24 | BS19 | BS18 | 132.028| 3.011|1/ 43855| 3.586| 3.786| | 25 | BS18 | BS17 | 161.104| 3.062|1/ 52608| 3.330| 4.018| | 26 | BS17 | BS16 | 143.546| 2.742|1/ 52352| 3.184| 3.525| | 27 | BS16 | GPS02| 172.773| 2.768|1/ 62415| 2.833| 3.646| | 28 | BS01 | GPS01| 151.756| 2.314|1/ 65585| 2.690| 3.045| +=================================================================================+ VI.KET LUAN ----------- 1. Chieu dai canh trung binh cua luoi: 166.318 (m) 2. SSTP vi tri diem yeu nhat: Diem BS19 : mP = 5.638 (mm) 3. SSTP tuong doi canh yeu nhat:( Canh BS19 - BS18 ) : mS/S = 1/ 43855 4. SSTP phuong vi canh yeu nhat:( Canh BS19 - BS18 ) : mAnpha = 3.586" 5. SSTP tuong ho yeu nhat: ( BS20 - BS19 ) : mth = 4.510 (mm) Phô lôc 2 Mét sè modul cña ch­¬ng tr×nh ­íc tÝnh ®é chÝnh x¸c l­íi khèng chÕ thi c«ng A. modul ch­¬ng tr×nh ­íc tÝnh ®é chÝnh x¸c l­íi gps Option Explicit Dim Tendiem() As String * 5, X() As Double, Y() As Double, _ Tendiemdau() As String * 5, Tendiemcuoi() As String * 5,Id() As Long, Ic() As Long, SLD() As Long,DentaX() As Double, DentaY() As Double, S() As Double Dim i As Long, j As Long, k As Long, ntong As Long, ngoc As Long, j1 As Long, _ nmoi As Long, ncanh As Long, npvi As Long, ndo As Long, _ acanh As Double, bcanh As Double, apvi As Double, bpvi As Double, ro As Double, pi As Double Private Sub cmdut_Click() On Error GoTo Loiut 'Khai bao de nhap so lieu pi = 3.141592654 ro = 180# * 3600# / pi ntong = txtntong.Text ngoc = txtngoc.Text nmoi = txtnmoi.Text ncanh = txtncanh.Text npvi = txtnpvi.Text ndo = ncanh + npvi acanh = txtacanh.Text bcanh = txtbcanh.Text apvi = txtapvi.Text bpvi = txtbpvi.Text '================================================================================== 'Tao ma tran ReDim Tendiem(1 To ntong), X(1 To ntong), Y(1 To ntong), STT(1 To ntong), _ Tendiemdau(1 To ncanh), Tendiemcuoi(1 To ncanh), SLD(1 To ncanh), _ Id(1 To ncanh), Ic(1 To ncanh) For i = 1 To nmoi Tendiem(i) = vsgrid2.TextMatrix(i, 1) X(i) = vsgrid2.TextMatrix(i, 2) Y(i) = vsgrid2.TextMatrix(i, 3) Next For i = (1 + nmoi) To ntong Tendiem(i) = vsgrid1.TextMatrix((i - nmoi), 1) X(i) = vsgrid1.TextMatrix((i - nmoi), 2) Y(i) = vsgrid1.TextMatrix((i - nmoi), 3) Next ReDim Id(1 To ncanh), Ic(1 To ncanh), SLD(1 To ncanh), _ Tendiemdau(1 To ncanh), Tendiemcuoi(1 To ncanh) For i = 1 To ncanh Tendiemdau(i) = vsgrid3.TextMatrix(i, 1) Tendiemcuoi(i) = vsgrid3.TextMatrix(i, 2) SLD(i) = vsgrid3.TextMatrix(i, 3) For j = 1 To ntong If Tendiemdau(i) = Tendiem(j) Then Id(i) = j End If If Tendiemcuoi(i) = Tendiem(j) Then Ic(i) = j End If Next Next ReDim DentaX(1 To ncanh), DentaY(1 To ncanh), S(1 To ncanh) For i = 1 To ncanh DentaX(i) = (X(Ic(i)) - X(Id(i))) * 1000 DentaY(i) = (Y(Ic(i)) - Y(Id(i))) * 1000 S(i) = Sqr(((DentaX(i) ^ 2) + (DentaY(i) ^ 2))) Next '================================================================================= 'Lap phuong trinh so hieu chinh Dim mtA() As Double ReDim mtA(1 To ncanh + npvi, 1 To 2 * ntong) For i = 1 To ncanh mtA(i, Id(i) * 2 - 1) = -DentaX(i) / (S(i)) mtA(i, Id(i) * 2) = -DentaY(i) / (S(i)) mtA(i, Ic(i) * 2 - 1) = DentaX(i) / (S(i)) mtA(i, Ic(i) * 2) = DentaY(i) / (S(i)) Next For i = (1 + ncanh) To (ncanh + npvi) mtA(i, Id(i - ncanh) * 2 - 1) = (ro * DentaY(i - ncanh)) / S(i - ncanh) ^ 2 mtA(i, Id(i - ncanh) * 2) = -(ro * DentaX(i - ncanh)) / S(i - ncanh) ^ 2 mtA(i, Ic(i - ncanh) * 2 - 1) = -(ro * DentaY(i - ncanh)) / S(i - ncanh) ^ 2 mtA(i, Ic(i - ncanh) * 2) = (ro * DentaX(i - ncanh)) / S(i - ncanh) ^ 2 Next '================================================================================== 'Lap ma tran trong so dao Dim mSdo() As Double, mAnpha() As Double, mtP() As Double, mS1() As Double, j2 As Double ReDim mSdo(1 To ncanh), mAnpha(1 To ncanh), mtP(1 To ndo, 1 To ndo), mS1(1 To ncanh) For i = 1 To ncanh If Optcap1.Value = True And Optcap2.Value = False And Optcap3.Value = False Then j2 = S(i) / 1000000# mS1(i) = Sqr(acanh ^ 2 + (bcanh * j2) ^ 2) mSdo(i) = mS1(i) / (Sqr(SLD(i))) mAnpha(i) = Sqr(apvi ^ 2 + (bpvi / j2) ^ 2) / Sqr(SLD(i)) ElseIf Optcap1.Value = False And Optcap2.Value = True And Optcap3.Value = False Then j2 = S(i) / 1000000# mS1(i) = (acanh + bcanh * j2) mSdo(i) = mS1(i) / Sqr(SLD(i)) mAnpha(i) = ((mS1(i) / S(i)) * ro) / Sqr(SLD(i)) ElseIf Optcap1.Value = False And Optcap2.Value = False And Optcap3.Value = True Then j2 = S(i) / 1000000# mS1(i) = Sqr(acanh ^ 2 + (bcanh * j2) ^ 2) mSdo(i) = mS1(i) / Sqr(SLD(i)) mAnpha(i) = ((mS1(i) / S(i)) * ro) / Sqr(SLD(i)) ElseIf Optcap1.Value = False And Optcap2.Value = False And Optcap3.Value = False Then GoTo Loichontrongso End If Next For i = 1 To ncanh For j = 1 To ncanh If i = j Then mtP(i, j) = 1 / mSdo(i) ^ 2 ElseIf i j Then mtP(i, j) = 0 End If Next Next For i = 1 + ncanh To ndo For j = 1 + ncanh To ndo If i = j Then mtP(i, j) = 1 / mAnpha(i - ncanh) ^ 2 ElseIf i j Then mtP(i, j) = 0 End If Next Next Dim mtAt() As Double ReDim mtAt(1 To 2 * ntong, 1 To ndo) Call Ma_tran_chuyen_vi(mtA(), mtAt(), 2 * nmoi, ndo) '================================================================================== 'Nhan ma tran Dim mtAtP() As Double, mtN() As Double ReDim mtAtP(1 To 2 * nmoi, 1 To ndo), mtN(1 To 2 * nmoi, 1 To 2 * nmoi) Call Nhan_ma_tran(mtAt(), mtP(), mtAtP(), 2 * nmoi, ndo, ndo) Call Nhan_ma_tran(mtAtP(), mtA(), mtN(), 2 * nmoi, ndo, 2 * nmoi) 'Nghich dao ma tran Dim mtQ() As Double ReDim mtQ(1 To 2 * nmoi, 1 To 2 * nmoi) Call Nghich_dao_ma_tran(mtN(), mtQ(), 2 * nmoi, 2 * nmoi) '================================================================================== 'Sai so trung phuong vi tri diem Dim mX() As Double, mY() As Double, mP() As Double ReDim mX(1 To nmoi), mY(1 To nmoi), mP(1 To nmoi) For i = 1 To nmoi mX(i) = Sqr(mtQ(i * 2 - 1, i * 2 - 1)) mY(i) = Sqr(mtQ(i * 2, i * 2)) mP(i) = Sqr(mX(i) ^ 2 + mY(i) ^ 2) Next Dim vtdmax As Double, tenvtdmax As String vtdmax = mP(1) tenvtdmax = Tendiem(1) For i = 2 To nmoi If vtdmax < mP(i) Then vtdmax = mP(i) tenvtdmax = Tendiem(i) End If Next '================================================================================== 'Sai so trung phuong chieu dai canh Dim FS() As Double, FSt() As Double, mtQs() As Double, mtFStQ() As Double, _ FStQFS() As Double, f1() As Double, Qs() As Double, mS() As Double ReDim FS(4, 1), FSt(1, 4), mtQs(4, 4), mtFStQ(1, 4), f1(4, ncanh), FStQFS(1, 1), _ Qs(1 To ncanh), mS(1 To ncanh) For j1 = 1 To ncanh f1(1, j1) = -DentaX(j1) / S(j1) f1(2, j1) = -DentaY(j1) / S(j1) f1(3, j1) = DentaX(j1) / S(j1) f1(4, j1) = DentaY(j1) / S(j1) Next For j1 = 1 To ncanh For k = 1 To 4 FS(k, 1) = f1(k, j1) Next If Id(j1) > nmoi And Ic(j1) <= nmoi Then mtQs(1, 1) = 0 mtQs(1, 2) = 0 mtQs(1, 3) = 0 mtQs(1, 4) = 0 mtQs(2, 1) = 0 mtQs(2, 2) = 0 mtQs(2, 3) = 0 mtQs(2, 4) = 0 mtQs(3, 1) = 0 mtQs(3, 2) = 0 mtQs(3, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2 - 1) mtQs(3, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2) mtQs(4, 1) = 0 mtQs(4, 2) = 0 mtQs(4, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2 - 1) mtQs(4, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2) ElseIf Ic(j1) > nmoi And Id(j1) <= nmoi Then mtQs(1, 1) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2 - 1) mtQs(1, 2) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2) mtQs(1, 3) = 0 mtQs(1, 4) = 0 mtQs(2, 1) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2 - 1) mtQs(2, 2) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2) mtQs(2, 3) = 0 mtQs(2, 4) = 0 mtQs(3, 1) = 0 mtQs(3, 2) = 0 mtQs(3, 3) = 0 mtQs(3, 4) = 0 mtQs(4, 1) = 0 mtQs(4, 2) = 0 mtQs(4, 3) = 0 mtQs(4, 4) = 0 ElseIf Id(j1) > nmoi And Ic(j1) > nmoi Then For k = 1 To 4 For i = 1 To 4 mtQs(k, i) = 0 Next Next ElseIf Id(j1) <= nmoi And Ic(j1) <= nmoi Then mtQs(1, 1) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2 - 1) mtQs(1, 2) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2) mtQs(1, 3) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2 - 1) mtQs(1, 4) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2) mtQs(2, 1) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2 - 1) mtQs(2, 2) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2) mtQs(2, 3) = mtQ(Id(j1) * 2, Ic(j1) * 2 - 1) mtQs(2, 4) = mtQ(Id(j1) * 2, Ic(j1) * 2) mtQs(3, 1) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2 - 1) mtQs(3, 2) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2) mtQs(3, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2 - 1) mtQs(3, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2) mtQs(4, 1) = mtQ(Ic(j1) * 2, Id(j1) * 2 - 1) mtQs(4, 2) = mtQ(Ic(j1) * 2, Id(j1) * 2) mtQs(4, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2 - 1) mtQs(4, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2) End If Call Ma_tran_chuyen_vi(FS(), FSt(), 1, 4) Call Nhan_ma_tran(FSt(), mtQs(), mtFStQ(), 1, 4, 4) Call Nhan_ma_tran(mtFStQ(), FS(), FStQFS(), 1, 4, 1) Qs(j1) = FStQFS(1, 1) mS(j1) = Sqr(Qs(j1)) Next For i = 1 To ncanh If Id(i) > nmoi And Ic(i) > nmoi Then mS(i) = mSdo(i) Else mS(i) = mS(i) End If Next Dim msmax As Double, tenmsmax As String msmax = mS(1) tenmsmax = Tendiemdau(1) & " - " & Tendiemcuoi(1) For i = 2 To ncanh If msmax < mS(i) Then msmax = mS(i) tenmsmax = Tendiemdau(i) & " - " & Tendiemcuoi(i) End If Next '================================================================================== 'Sai so trung phuong phuong vi Dim Fa() As Double, Fat() As Double, mtQa() As Double, mtFatQ() As Double, _ FatQFa() As Double, fanpha() As Double, Qa() As Double, mafa() As Double ReDim Fa(4, 1), Fat(1, 4), mtQa(4, 4), mtFatQ(1, 4), fanpha(4, ncanh), FatQFa(1, 1), Qa(1 To ncanh), mafa(1 To ncanh) For j1 = 1 To ncanh fanpha(1, j1) = (ro * DentaY(j1)) / S(j1) ^ 2 fanpha(2, j1) = -(ro * DentaX(j1)) / S(j1) ^ 2 fanpha(3, j1) = -(ro * DentaY(j1)) / S(j1) ^ 2 fanpha(4, j1) = (ro * DentaX(j1)) / S(j1) ^ 2 Next For j1 = 1 To ncanh For k = 1 To 4 Fa(k, 1) = fanpha(k, j1) Next If Id(j1) > nmoi And Ic(j1) <= nmoi Then mtQa(1, 1) = 0 mtQa(1, 2) = 0 mtQa(1, 3) = 0 mtQa(1, 4) = 0 mtQa(2, 1) = 0 mtQa(2, 2) = 0 mtQa(2, 3) = 0 mtQa(2, 4) = 0 mtQa(3, 1) = 0 mtQa(3, 2) = 0 mtQa(3, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2 - 1) mtQa(3, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2) mtQa(4, 1) = 0 mtQa(4, 2) = 0 mtQa(4, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2 - 1) mtQa(4, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2) ElseIf Ic(j1) > nmoi And Id(j1) <= nmoi Then mtQa(1, 1) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2 - 1) mtQa(1, 2) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2) mtQa(1, 3) = 0 mtQa(1, 4) = 0 mtQa(2, 1) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2 - 1) mtQa(2, 2) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2) mtQa(2, 3) = 0 mtQa(2, 4) = 0 mtQa(3, 1) = 0 mtQa(3, 2) = 0 mtQa(3, 3) = 0 mtQa(3, 4) = 0 mtQa(4, 1) = 0 mtQa(4, 2) = 0 mtQa(4, 3) = 0 mtQa(4, 4) = 0 ElseIf Id(j1) > nmoi And Ic(j1) > nmoi Then For k = 1 To 4 For i = 1 To 4 mtQa(k, i) = 0 Next Next ElseIf Id(j1) <= nmoi And Ic(j1) <= nmoi Then mtQa(1, 1) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2 - 1) mtQa(1, 2) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2) mtQa(1, 3) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2 - 1) mtQa(1, 4) = mtQ(Id(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2) mtQa(2, 1) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2 - 1) mtQa(2, 2) = mtQ(Id(j1) * 2, Id(j1) * 2) mtQa(2, 3) = mtQ(Id(j1) * 2, Ic(j1) * 2 - 1) mtQa(2, 4) = mtQ(Id(j1) * 2, Ic(j1) * 2) mtQa(3, 1) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2 - 1) mtQa(3, 2) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Id(j1) * 2) mtQa(3, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2 - 1) mtQa(3, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2 - 1, Ic(j1) * 2) mtQa(4, 1) = mtQ(Ic(j1) * 2, Id(j1) * 2 - 1) mtQa(4, 2) = mtQ(Ic(j1) * 2, Id(j1) * 2) mtQa(4, 3) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2 - 1) mtQa(4, 4) = mtQ(Ic(j1) * 2, Ic(j1) * 2) End If Call Ma_tran_chuyen_vi(Fa(), Fat(), 1, 4) Call Nhan_ma_tran(Fat(), mtQa(), mtFatQ(), 1, 4, 4) Call Nhan_ma_tran(mtFatQ(), Fa(), FatQFa(), 1, 4, 1) Qa(j1) = FatQFa(1, 1) mafa(j1) = Sqr(Qa(j1)) Next For i = 1 To ncanh If Id(i) > nmoi And Ic(i) > nmoi Then mafa(i) = mAnpha(i) Else mafa(i) = mafa(i) End If Next Dim mafamax As Double, tenmafamax As String mafamax = mafa(1) tenmafamax = Tendiemdau(1) & " - " & Tendiemcuoi(1) For i = 2 To ncanh If mafamax < mafa(i) Then mafamax = mafa(i) tenmafamax = Tendiemdau(i) & " - " & Tendiemcuoi(i) End If Next '================================================================================== 'Sai so tuong ho vi tri diem Dim mth() As Double, mthmax As Double, tenmthmax As String ReDim mth(1 To ncanh) For i = 1 To ncanh mth(i) = Sqr((mS(i) ^ 2) + ((mafa(i) / ro) * (S(i))) ^ 2) Next mthmax = mth(1) tenmthmax = Tendiemdau(1) & " - " & Tendiemcuoi(1) For i = 2 To ncanh If mthmax < mth(i) Then mthmax = mth(i) tenmthmax = Tendiemdau(i) & " - " & Tendiemcuoi(i) End If Next '================================================================================== 'Sai so trung phuong tuong doi Dim mtptd() As Long ReDim mtptd(1 To ncanh) For i = 1 To ncanh If Id(i) > nmoi And Ic(i) > nmoi Then mS(i) = mSdo(i) Else mS(i) = mS(i) End If mtptd(i) = S(i) / mS(i) Next Dim mtptdmin As Double, tenmtptdmin As String mtptdmin = mtptd(1) tenmtptdmin = Tendiemdau(1) & " - " & Tendiemcuoi(1) For i = 2 To ncanh If mtptdmin > mtptd(i) Then mtptdmin = mtptd(i) tenmtptdmin = Tendiemdau(i) & " - " & Tendiemcuoi(i) End If Next '================================================================================== 'In file ket qua On Error GoTo loisave1 Dim FileName As String, Tenct As String With CommonDialog1 .DialogTitle = "Tªn file kÕt qu¶" .InitDir = "D:\" .CancelError = True .Filter = "File text (*.kq)|*.kq|All files (*.*)|*.*" .ShowSave End With FileName = CommonDialog1.FileName Dim FileNum As Long FileNum = FreeFile Tenct = txttenct.Text Open FileName For Output As FileNum Print #FileNum, " " Print #FileNum, "KET QUA UOC TINH DO CHINH XAC " Print #FileNum, " "; Tenct Print #FileNum, " =========================***========================= " If Optcap1.Value = True And Optcap2.Value = False And Optcap3.Value = False Then Print #FileNum, " Tinh trong so theo cap cong thuc (2-49) " End If If Optcap1.Value = False And Optcap2.Value = True And Optcap3.Value = False Then Print #FileNum, " Tinh trong so theo cap cong thuc (2-50) " End If If Optcap1.Value = False And Optcap2.Value = False And Optcap3.Value = True Then Print #FileNum, " Tinh trong so theo cap cong thuc (2-51) " End If Print #FileNum, " " Print #FileNum, " I. THONG SO CUA LUOI" Print #FileNum, " --------------------" Print #FileNum, " 1. Tong so diem trong luoi:"; ntong Print #FileNum, " 2. So diem goc:"; ngoc Print #FileNum, " 3. So diem moi:"; nmoi Print #FileNum, " 4. So canh do:"; ncanh Print #FileNum, " 5. So phuong vi do:"; npvi Print #FileNum, " 6. Sai so do du kien:" Print #FileNum, " acanh ="; acanh; "mm"; ", bcanh ="; bcanh; "ppm" Print #FileNum, " apvi ="; apvi; """"; ", bpvi ="; bpvi; """" Print #FileNum, " " Print #FileNum, " II. TOA DO DIEM GOC" Print #FileNum, " -------------------" Print #FileNum, " +======================================+" Print #FileNum, " | | TOA DO |" Print #FileNum, " | Ten diem |---------------------------|" Print #FileNum, " | | X(m) | Y(m) |" Print #FileNum, " +======================================+" For i = (1 + nmoi) To ntong Print #FileNum, " |" & FormatNumber(Tendiem(i), 10, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(X(i), 13, 3, False, False, False) & "|" & FormatNumber(Y(i), 13, 3, False, False, False) & "|" Next Print #FileNum, " +======================================+" Print #FileNum, " " Print #FileNum, " III. TOA DO THIET KE" Print #FileNum, " --------------------" Print #FileNum, " ==============================================+" Print #FileNum, | | | TOA DO |" Print #FileNum, " | STT | Ten diem |---------------------------|" Print #FileNum, " | | | X(m) | Y(m) |" Print #FileNum, " +=============================================+" For i = 1 To nmoi Print #FileNum, " |" & FormatNumber(i, 4, 0, False, False, False) _ & " |" & FormatNumber(Tendiem(i), 10, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(X(i), 13, 3, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(Y(i), 13, 3, False, False, False) & "|" Next Print #FileNum, " +=============================================+" Print #FileNum, " " Print #FileNum, " IV. TRI DO CANH VA PHUONG VI" Print #FileNum, " ----------------------------" Print #FileNum, " +==========================================+" Print #FileNum, " | STT | Diem dau | Diem cuoi | So lan do |" Print #FileNum, " +==========================================+" For i = 1 To ncanh Print #FileNum, " |" & FormatNumber(i, 4, 0, False, False, False) _ & " |" & FormatNumber(Tendiemdau(i), 10, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(Tendiemcuoi(i), 11, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(SLD(i), 7, 0, False, False, False) & " |" Next Print #FileNum, " +==========================================+" Print #FileNum, " " Print #FileNum, " V. KET QUA UOC TINH DO CHINH XAC " Print #FileNum, " --------------------------------" Print #FileNum, " 1. Sai so trung phuong trong so don vi muy ="; 1 Print #FileNum, " 2. Sai so trung phuong vi tri diem" Print #FileNum, " +=====================================================+" Print #FileNum, " | STT | Ten diem | mX(mm) | mY(mm) | mP(mm) |" Print #FileNum, " +=====================================================+" For i = 1 To nmoi Print #FileNum, " |" & FormatNumber(i, 4, 0, False, False, False) _ & " |" & FormatNumber(Tendiem(i), 10, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(mX(i), 11, 3, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(mY(i), 11, 3, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(mP(i), 11, 3, False, False, False) & "|" Next Print #FileNum, " +=====================================================+" Print #FileNum, " 3. Sai so trung phuong tuong ho" Print #FileNum, "+===============================================================================+" Print #FileNum, " | STT | Diem dau | Diem cuoi | S(m) | mS(mm) | mS/S | mAnpha('') | mth(mm) |" Print #FileNum, " +================================================================================+" For i = 1 To ncanh Print #FileNum, " |" & FormatNumber(i, 4, 0, False, False, False) _ & " |" & FormatNumber(Tendiemdau(i), 10, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(Tendiemcuoi(i), 11, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber((S(i) / 1000), 13, 3, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(mS(i), 10, 3, False, False, False) _ & "|" & "1/" & FormatNumber(mtptd(i), 12, 0, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(mafa(i), 14, 3, False, False, False) _ & "|" & FormatNumber(mth(i), 13, 3, False, False, False) & "|" Next Print #FileNum, " +================================================================================+" Print #FileNum, " " Print #FileNum, " VI.KET LUAN" Print #FileNum, " -----------" Print #FileNum, " 1. SSTP vi tri diem yeu nhat: Diem "; tenvtdmax _ ; ": mP = " & FormatNumber(vtdmax, 5, 3, False, False, False) & " (mm)" Print #FileNum, " 2. SSTP tuong doi canh yeu nhat:( Canh "; tenmtptdmin _ ; ") : mS/S = 1/" & FormatNumber(mtptdmin, 5, 0, False, False, False) Print #FileNum, " 3. SSTP phuong vi canh yeu nhat:( Canh "; tenmafamax _ ; ") : mAnpha = " & FormatNumber(mafamax, 5, 3, False, False, False) & """" Print #FileNum, " 4. SSTP tuong ho yeu nhat: ( "; tenmthmax _ ; ") : mth = " & FormatNumber(mthmax, 5, 3, False, False, False) & " (mm)" Print #FileNum, " " Print #FileNum, " " Print #FileNum, " --------------- Created by Vu Hong Son ---------------" Print #FileNum, " -------- Lop Trac Dia B_K48_DH Mo-Dia chat HN ----------" Close FileNum Exit Sub Loichontrongso: MsgBox "Chua chon cach tinh trong so" Exit Sub loisave1: MsgBox "Phai save de xem ket qua uoc tinh" Exit Sub Loiut: MsgBox "Kiem tra lai so lieu " End Sub b. modul c¸c phÐp to¸n víi ma trËn Public Function Cong_ma_tran(S0() As Double, S1() As Double, S2() As Double, _ ihang As Long, icot As Long) Dim i As Long, j As Long For i = 1 To ihang For j = 1 To icot S2(i, j) = S0(i, j) + S1(i, j) Next Next End Function Public Function Ma_tran_chuyen_vi(S3() As Double, S4() As Double, _ ihang As Long, icot As Long) Dim i As Long, j As Long For i = 1 To ihang For j = 1 To icot S4(i, j) = S3(j, i) Next Next End Function Public Function Nhan_ma_tran(S5() As Double, S6() As Double, S7() As Double, _ ihang As Long, icot As Long, jcot As Long) Dim i As Long, j As Long, k As Long For i = 1 To ihang For j = 1 To jcot S7(i, j) = 0 For k = 1 To icot S7(i, j) = S7(i, j) + S5(i, k) * S6(k, j) Next Next Next End Function Public Function Nghich_dao_ma_tran(S8() As Double, S9() As Double, _ ihang As Long, icot As Long) Dim i As Long, j As Long, k As Long, h As Long, h1 As Long, _ i2 As Double, j2 As Double For i = 1 To ihang For j = 1 To ihang If i = j Then S9(i, j) = 1 If i j Then S9(i, j) = 0 Next Next For i = 1 To ihang For j = 1 To ihang If i = j Then S9(i, j) = 1 If i j Then S9(i, j) = 0 Next Next For i = 1 To ihang If S8(i, i) = 0 Then For h = i + 1 To ihang If S8(h, i) 0 Then For j = 1 To ihang j2 = S8(i, j) S8(i, j) = S8(h, j) S8(h, j) = j2 j2 = S9(i, j) S9(i, j) = S9(h, j) S9(h, j) = j2 Next End If Next End If If S8(i, i) 0 Then i2 = S8(i, i) For j = 1 To icot S8(i, j) = S8(i, j) / i2 S9(i, j) = S9(i, j) / i2 Next End If For k = 1 To ihang If k i Then j2 = S8(k, i) For j = 1 To icot S8(k, j) = S8(k, j) - S8(i, j) * j2 S9(k, j) = S9(k, j) - S9(i, j) * j2 Next End If Next Next End Function c. mét sè nót lÖnh 1. Nót Open Private Sub mnuopen_Click() Dim FileName As String On Error GoTo Loiopen With CommonDialog1 .DialogTitle = "Chän file sè liÖu ®Ó më" .InitDir = "D:\" .CancelError = True .Filter = "File text (*.sl)|*.sl|All files (*.*)|*.*" .ShowOpen End With FileName = CommonDialog1.FileName Dim FileNum As Long FileNum = FreeFile Open FileName For Input As FileNum Input #FileNum, Tenct txttenct.Text = Tenct Input #FileNum, ntong, ngoc, nmoi, Tonggoc, Tongcanh txtntong.Text = ntong txttonggoc.Text = Tonggoc txttongcanh.Text = Tongcanh txtngoc.Text = ngoc txtnmoi.Text = nmoi Input #FileNum, ngocs, ncanh txtngocs.Text = ngocs txtncanh.Text = ncanh ReDim Tentrai(1 To ngocs), Tengiua(1 To ngocs), Tenphai(1 To ngocs), _ Tendaucanh(1 To ncanh), Tencuoicanh(1 To ncanh) ReDim STT(1 To ntong), Tendiem(1 To ntong) ReDim It(1 To ngocs), Ig(1 To ngocs), Ip(1 To ngocs) ReDim Idc(1 To ncanh), Icc(1 To ncanh) ReDim X(1 To ntong), Y(1 To ntong) Input #FileNum, mgoc, acanh, bcanh txtacanh.Text = acanh txtbcanh.Text = bcanh txtgoc.Text = mgoc For i = 1 To ntong Input #FileNum, STT(i), Tendiem(i) Next For i = 1 To nmoi Input #FileNum, X(i), Y(i) vsgrid5.TextMatrix(i, 2) = X(i) vsgrid5.TextMatrix(i, 3) = Y(i) Next For i = (1 + nmoi) To ntong Input #FileNum, X(i), Y(i) vsgrid1.TextMatrix((i - nmoi), 2) = X(i) vsgrid1.TextMatrix((i - nmoi), 3) = Y(i) Next For i = 1 To ngocs Input #FileNum, It(i), Ig(i), Ip(i) Next For i = 1 To ncanh Input #FileNum, Idc(i), Icc(i) Next Close FileNum For i = (1 + nmoi) To ntong vsgrid1.TextMatrix((i - nmoi), 1) = Tendiem(i) Next For i = 1 To nmoi vsgrid5.TextMatrix(i, 1) = Tendiem(i) Next For i = 1 To ngocs For j = 1 To ntong If It(i) = j Then Tentrai(i) = Tendiem(j) End If If Ip(i) = j Then Tenphai(i) = Tendiem(j) End If If Ig(i) = j Then Tengiua(i) = Tendiem(j) End If Next vsgrid2.TextMatrix(i, 1) = Tentrai(i) vsgrid2.TextMatrix(i, 2) = Tengiua(i) vsgrid2.TextMatrix(i, 3) = Tenphai(i) Next For i = 1 To ncanh For j = 1 To ntong If Idc(i) = j Then Tendaucanh(i) = Tendiem(j) End If If Icc(i) = j Then Tencuoicanh(i) = Tendiem(j) End If Next vsgrid3.TextMatrix(i, 1) = Tendaucanh(i) vsgrid3.TextMatrix(i, 2) = Tencuoicanh(i) Next Exit Sub Loiopen: MsgBox "Phai chon file so lieu de mo hoac nhap so lieu truc tiep tu ban phim" End Sub 2. Nót Tho¸t Private Sub mnuthoat_Click() End End Sub

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp.doc