Đề tài Thanh tra đầu tư xây dựng - Một số sai phạm thường gặp

Tiểu luận dài 14 trang: 20 năm qua thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhà nước đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ khuyến khích các cá nhân, tổ chức làm giầu chính đáng, nhằm phát huy mọi khả năng của các thành phần kinh tế, nhờ vậy cơ sở hạ tầng đã được chú trọng đầu tư xây dựng ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước rút gắn khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, thành thị và nông thôn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, đã bộc lộ nhiều bất cập sơ hở trong công tác quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các dự án. Qua thực tế công tác thanh tra chúng ta đã phát hiện ra nhiều sai phạm ở hầu hết các cấp, các ngành với mức độ trầm trọng gây thiệt hại không chỉ về vật chất, con người mà còn làm xói mòn niềm tin trong nhân dân đối với đảng và nhà nước ta. Vì vậy để góp phần ngăn ngừa, phát hiện và hạn chế một số các sai phạm trên thì công tác thanh, kiểm tra, phải thường xuyên kịp thời để ngăn chăn, xử lí và kiến nghị kịp thời với các cơ quan quản lý Nhà nước. Nhưng làm thế nào để có thể ngăn chặn và xử lí, kiến nghị đúng? Xuất phát từ những trăn trở này, tôi xin mạnh dạn đề cập Sau đây một số sai phạm thường gặp và giải pháp xử lí trong quá trình thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. SAI PHẠM THƯỜNG GẶP KHI THANH TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN A. NHỮNG SAI PHẠM CHUNG Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản là lĩnh vực phức tạp do vậy các dạng sai phạm cũng muôn hình muôn vẻ với tính chất, mức độ khác nhau, do vậy khi tiến hành thanh tra phải kiểm tra công tác quản lý và việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong thực hiện đầu tư xây dựng. Trong công tác quản lý có nhiều công đoạn, nên phải chú ý những công đoạn trọng tâm có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, kết quả của công trình, phân công từng thành viên kiểm tra. I. SAI PHẠM VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ. 1. Hồ sơ không đầy đủ. - Thiếu báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được đầu tư hoặc chưa được phê duyệt, hoặc được duyệt nhưng không đúng thẩm quyền. 2. Sai phạm trong khâu lập và thẩm định thiết kế, dự toán. - Thiết kế dự toán sai: Dự toán tính vượt khối lượng so với thiết kế, tính trùng, áp dụng sai đơn giá, thẩm định thiết kế dự toán không đúng thẩm quyền. 3. Sổ sách theo dõi không đầy đủ - Không có nhật ký công trình hoặc có nhưng ghi sổ cái chung, không có bản vẽ hoàn công. 4. Không có giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất khi khảo sát mẫu bê tông, đo điện trở của hệ thống chống sét 5. Sai phạm trong khâu mời thầu, đấu thầu, trúng thầu a. Về mời thầu: - Cung cấp thiếu các thông tin về mời thầu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Hồ sơ mời thầu chưa được phê duyệt - Thiếu các thông tin về gói thầu như giá mời thầu, các điều kiện tham gia dự thầu, điều kiện chúng thầu để đảm bảo khách quan (xét các điều kiện để đánh giá chính xác). b. Chú ý các hiện tượng thông thầu, bán thầu: (Chú ý các sai sót về số học ở các hồ sơ dự thầu giống nhau, xác minh tên, giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị nào, ai là người nộp tiền, người đó hiện nay đang làm cho đơn vị nào, kiểm tra sổ quỹ xem có thực sự xuất tiền hay không, tiền bảo lãnh dự thầu) để xác minh các hiện tượng thông thầu, bán thầu. - Lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế để làm giảm tính cạnh tranh, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước - Trong đấu thầu hạn chế chú ý các điều kiện trúng thầu để đánh giá thực chất có phải chỉ định thầu hay không. c. Công tác chấm thầu. Về xét để loại hồ sơ dự thầu có thực sự khách quan hay không? Điều kiện bảo lãnh dự thầu, năng lực các nhà thầu (khả năng tài chính, phương tiện đảm bảo kỹ thuật) phương án thi công, kinh nghiệm và chất lượng một số công trình mà đơn vị đã thi công trong thời gian gần đây. d. Phê duyệt kết quả đấu thầu. - Phê duyệt kết quả đấu thầu, giá trị chúng thầu so với dự toán được phê duyệt đấu thầu hạn chế nhưng không đủ số lượng nhà thầu tham gia. đ. Ký kết hợp đồng giao nhận thầu. Chú ý các điều khoản giao kết trong hợp đồng giao nhận thầu, giá cả, phương thức thanh toán, thời gian thực hiện hợp đồng, trách nhiệm của các bên, quy định nơi giải quyết các tranh chấp nếu xảy ra điều kiện thay đổi giá cả giải quyết những phát sinh nếu có. Ví dụ giá các loại vật tư chủ yếu tăng trên 20% thì phải xem xét để ký lại hợp đồng bổ sung. e. Thủ tục các bổ sung, phát sinh nếu có. - Biên bản phát sinh, phát giảm; - Thủ tục và thẩm quyền phê duyệt các phát sinh, bổ sung thay đổi; - Thủ tục xử lý các sự cố kỹ thuật nếu xảy ra.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2822 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thanh tra đầu tư xây dựng - Một số sai phạm thường gặp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÇn thø nhÊt lêi më ®Çu 20 n¨m qua thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, ®Êt n­íc ta ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng, ®­a nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN. Nhµ n­íc ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó gióp ®ì khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n, tæ chøc lµm giÇu chÝnh ®¸ng, nh»m ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, nhê vËy c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc chó träng ®Çu t­ x©y dùng ë c¸c c¬ së vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n, tõng b­íc rót g¾n kho¶ng c¸ch gi÷a ®ång b»ng vµ miÒn nói, thµnh thÞ vµ n«ng th«n. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, ®· béc lé nhiÒu bÊt cËp s¬ hë trong c«ng t¸c qu¶n lý sö dông c¸c nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n tõ c¸c dù ¸n. Qua thùc tÕ c«ng t¸c thanh tra chóng ta ®· ph¸t hiÖn ra nhiÒu sai ph¹m ë hÇu hÕt c¸c cÊp, c¸c ngµnh víi møc ®é trÇm träng g©y thiÖt h¹i kh«ng chØ vÒ vËt chÊt, con ng­êi mµ cßn lµm xãi mßn niÒm tin trong nh©n d©n ®èi víi ®¶ng vµ nhµ n­íc ta. V× vËy ®Ó gãp phÇn ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn vµ h¹n chÕ mét sè c¸c sai ph¹m trªn th× c«ng t¸c thanh, kiÓm tra, ph¶i th­êng xuyªn kÞp thêi ®Ó ng¨n ch¨n, xö lÝ vµ kiÕn nghÞ kÞp thêi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. Nh­ng lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ng¨n chÆn vµ xö lÝ, kiÕn nghÞ ®óng? XuÊt ph¸t tõ nh÷ng tr¨n trë nµy, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò cËp Sau ®©y mét sè sai ph¹m th­êng gÆp vµ gi¶i ph¸p xö lÝ trong qu¸ tr×nh thanh tra c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. phÇn thø hai sai ph¹m th­êng gÆp khi thanh tra x©y dùng c¬ b¶n A. Nh÷ng sai ph¹m chung Thanh tra ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n lµ lÜnh vùc phøc t¹p do vËy c¸c d¹ng sai ph¹m còng mu«n h×nh mu«n vÎ víi tÝnh chÊt, møc ®é kh¸c nhau, do vËy khi tiÕn hµnh thanh tra ph¶i kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý vµ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý cã nhiÒu c«ng ®o¹n, nªn ph¶i chó ý nh÷ng c«ng ®o¹n träng t©m cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng, kÕt qu¶ cña c«ng tr×nh, ph©n c«ng tõng thµnh viªn kiÓm tra. I. Sai ph¹m vÒ tr×nh tù thñ tôc ®Çu t­. 1. Hå s¬ kh«ng ®Çy ®ñ. - ThiÕu b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n ®­îc ®Çu t­ hoÆc ch­a ®­îc phª duyÖt, hoÆc ®­îc duyÖt nh­ng kh«ng ®óng thÈm quyÒn. 2. Sai ph¹m trong kh©u lËp vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, dù to¸n. - ThiÕt kÕ dù to¸n sai: Dù to¸n tÝnh v­ît khèi l­îng so víi thiÕt kÕ, tÝnh trïng, ¸p dông sai ®¬n gi¸, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ dù to¸n kh«ng ®óng thÈm quyÒn. 3. Sæ s¸ch theo dâi kh«ng ®Çy ®ñ - Kh«ng cã nhËt ký c«ng tr×nh hoÆc cã nh­ng ghi sæ c¸i chung, kh«ng cã b¶n vÏ hoµn c«ng. 4. Kh«ng cã giÊy chøng nhËn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt khi kh¶o s¸t mÉu bª t«ng, ®o ®iÖn trë cña hÖ thèng chèng sÐt… 5. Sai ph¹m trong kh©u mêi thÇu, ®Êu thÇu, tróng thÇu a. VÒ mêi thÇu: - Cung cÊp thiÕu c¸c th«ng tin vÒ mêi thÇu ®¨ng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - Hå s¬ mêi thÇu ch­a ®­îc phª duyÖt - ThiÕu c¸c th«ng tin vÒ gãi thÇu nh­ gi¸ mêi thÇu, c¸c ®iÒu kiÖn tham gia dù thÇu, ®iÒu kiÖn chóng thÇu ®Ó ®¶m b¶o kh¸ch quan (xÐt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c). b. Chó ý c¸c hiÖn t­îng th«ng thÇu, b¸n thÇu: (Chó ý c¸c sai sãt vÒ sè häc ë c¸c hå s¬ dù thÇu gièng nhau, x¸c minh tªn, giÊy giíi thiÖu cña c¬ quan ®¬n vÞ nµo, ai lµ ng­êi nép tiÒn, ng­êi ®ã hiÖn nay ®ang lµm cho ®¬n vÞ nµo, kiÓm tra sæ quü xem cã thùc sù xuÊt tiÒn hay kh«ng, tiÒn b¶o l·nh dù thÇu) ®Ó x¸c minh c¸c hiÖn t­îng th«ng thÇu, b¸n thÇu. - Lùa chän h×nh thøc ®Êu thÇu h¹n chÕ ®Ó lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh, ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña Nhµ n­íc - Trong ®Êu thÇu h¹n chÕ chó ý c¸c ®iÒu kiÖn tróng thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ thùc chÊt cã ph¶i chØ ®Þnh thÇu hay kh«ng. c. C«ng t¸c chÊm thÇu. VÒ xÐt ®Ó lo¹i hå s¬ dù thÇu cã thùc sù kh¸ch quan hay kh«ng? §iÒu kiÖn b¶o l·nh dù thÇu, n¨ng lùc c¸c nhµ thÇu (kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o kü thuËt) ph­¬ng ¸n thi c«ng, kinh nghiÖm vµ chÊt l­îng mét sè c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ ®· thi c«ng trong thêi gian gÇn ®©y. d. Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu. - Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, gi¸ trÞ chóng thÇu so víi dù to¸n ®­îc phª duyÖt ®Êu thÇu h¹n chÕ nh­ng kh«ng ®ñ sè l­îng nhµ thÇu tham gia. ®. Ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu. Chó ý c¸c ®iÒu kho¶n giao kÕt trong hîp ®ång giao nhËn thÇu, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n, thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn, quy ®Þnh n¬i gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp nÕu x¶y ra ®iÒu kiÖn thay ®æi gi¸ c¶ gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh nÕu cã. VÝ dô gi¸ c¸c lo¹i vËt t­ chñ yÕu t¨ng trªn 20% th× ph¶i xem xÐt ®Ó ký l¹i hîp ®ång bæ sung. e. Thñ tôc c¸c bæ sung, ph¸t sinh nÕu cã. - Biªn b¶n ph¸t sinh, ph¸t gi¶m; - Thñ tôc vµ thÈm quyÒn phª duyÖt c¸c ph¸t sinh, bæ sung thay ®æi; - Thñ tôc xö lý c¸c sù cè kü thuËt nÕu x¶y ra. II. C¸c sai ph¹m trong thi c«ng. Néi dung c«ng viÖc nµy thùc chÊt lµ ®èi chiÕu gi÷a thùc tÕ thi c«ng so s¸nh víi dù to¸n ®­îc duyÖt, gi÷a thanh to¸n vµ thùc tÕ thi c«ng. Muèn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra ë kh©u nµy ta ph¶i nghiªn cøu kü hå s¬, h×nh dung ®­îc viÖc ®Çu t­ x©y dùng ®· thùc hiÖn, ®äc ®­îc b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng, b¶n vÏ hoµn c«ng, yªu cÇu ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra thùc tÕ hiÖn tr­êng. Tuy nhiªn viÖc kiÓm tra thùc tÕ sÏ cã giíi h¹n v× kh«ng thÓ kiÓm tra hÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng viÖc nh­ kiÓm tra thÐp trong bª t«ng, khèi l­îng bª t«ng ë d­íi mãng c«ng tr×nh v.v… Nh­ng còng ph¶i kiÓm tra mét sè lo¹i c«ng viÖc cô thÓ ®Ó cã kÕt qu¶ so s¸nh, nªn tËp trung kiÓm tra c¸c lo¹i c«ng viÖc dÔ ph¸t hiÖn vµ cã tÝnh kh¼ng ®Þnh cao, sè liÖu thuyÕt phôc. 1. Thi c«ng sai thiÕt kÕ. - Bít khèi l­îng kÝch th­íc - Sö dông vËt t­ sai quy c¸ch chñng lo¹i. VÝ dô: Trong thiÕt kÕ sö dông cöa sæ gç lim song thùc tÕ sö dông cöa gç t¹p v.v… ThiÕt kÕ ®æ bª t«ng nh­ng thi c«ng thùc tÕ l¹i x©y ®¸ héc thiÕt kÕ x©y g¹ch ®Æc thùc tÕ thi c«ng x©y g¹ch lç. 2. Thi c«ng tr­íc thiÕt kÕ dù to¸n ®­îc phª duyÖt sau. Kh¸ch quan: Trong ®iÒu kiÖn khÈn cÊp nh­ ®¾p ®ª, ®Ëp bÞ vì trong mïa m­a b·o. Chñ quan: Do chÊp hµnh kh«ng nghiªm, tr×nh tù thñ tôc trong ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. 3. Thi c«ng kh«ng cã thiÕt kÕ dù to¸n. Th­êng xÈy ra ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ gãp vèn nh­ ®­êng liªn th«n, ®­êng khu phè, lèi xãm. III. C¸c sai ph¹m trong kh©u nghiÖm thu thanh to¸n. Néi dung nµy thùc chÊt lµ kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a toµn bé khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc nghiÖm thu, thanh to¸n víi thùc tÕ thi c«ng vµ sù ¸p dông c¸c chÕ ®é ®­îc h­ëng vÒ ®¬n gi¸, vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng, c¸c hÖ sè vµ c¸c chÕ ®é kh¸c. Yªu cÇu ph¶i nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn ¸p dông trong tõng thêi kú cho phï hîp. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra cÇn ®¸nh gi¸ chung thùc, kh¸ch quan vµ quy kÕt tr¸ch nhiÖm c¸c sai ph¹m trong c¸c ®èi t­îng cã liªn quan ®ång thêi xem xÐt nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý. - NghiÖm thu khèng, nghiÖm thu tr­íc khèi l­îng thi c«ng kh«ng lµm hoÆc ch­a lµm nh­ng ®· hoµn chØnh thñ tôc ®Ò nghÞ nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n. - Khèi l­îng nghiÖm thu nhiÒu h¬n khèi l­îng thùc tÕ thi c«ng. Nguyªn nh©n lµ nghiÖm thu thiÕu cô thÓ, kh«ng ®óng víi thùc tÕ thi c«ng (do thiÕt kÕ dù to¸n tÝnh sai nh­ng vÉn nghiÖm thu theo sù sai lÖch ®ã do ý chÝ chñ quan) - NghiÖm thu sai chñng lo¹i. VD: L¾p ®Æt cöa sai chñng lo¹i gç so víi thiÕt kÕ dù to¸n ®­îc phª duyÖt. - L¾p ®Æt vËt t­ sai quy c¸ch phÈm chÊt. NghiÖm thu ®­a vµo thanh quyÕt to¸n ph¸t sinh nh­ng ch­a phª duyÖt. - NghiÖm thu chÊp nhËn ®Ò nghÞ thanh to¸n nh÷ng khèi l­îng, gi¸ trÞ A- B tù ý lµm thªm hoÆc tù thay ®æi Dù to¸n thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. - ¸p dông sai ®¬n gi¸ vËt t­, nh©n c«ng thùc tÕ thi c«ng b»ng m¸y nh­ng ¸p dông ®¬n gi¸ thi c«ng b»ng thñ c«ng ®Ó h­ëng chªnh lÖch gi¸. - ¸p dông sai cÊp ®Êt trong ®µo, ®¾p san ñi mÆt b»ng (Tõng cÊp ®Êt cã ®¬n gi¸ trong tõng lo¹i c«ng viÖc kh¸c nhau). - ¸p dông gi¸ chuyªn ngµnh, gi¸ ®Þa ph­¬ng ®Ó h­ëng lîi - ¸p dông sai hÖ sè trong tõng thêi ®iÓm Nép thiÕu, hoÆc ch­a nép thuÕ GTGT iv. c¸c sai ph¹m trong sö dông vèn thanh to¸n. - Sö dông vèn sai môc ®Ých. - Dïng nguån vèn dù ¸n nµy sö dông vµo dù ¸n kh¸c. - §iÒu chuyÓn nguån vèn sai thÈm quyÒn. - §iÒu chuyÓn nguån vèn tõ c«ng tr×nh nµy sang c«ng tr×nh kh¸c. + Trong thanh to¸n kh«ng më sæ s¸ch theo dâi ®Çy ®ñ nguån gèc tham gia ®Çu t­ (01 c«ng tr×nh, 01 dù ¸n cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu nguån vèn tham gia vèn NSTW vèn NS ®Þa ph­¬ng (tØnh, huyÖn, x·) vèn kh¸c) - CÊp øng nh­ng kh«ng theo dâi sæ s¸ch ®Ó ®èi trõ cÊp nhiÒu ®ît nh­ng kh«ng theo dâi dÉn ®Õn cÊp thõa vèn. - Thanh to¸n c¶ khèi l­îng ph¸t sinh nh­ng ch­a ®­îc phª duyÖt - Thanh to¸n hÕt khèi l­îng nh­ng kh«ng gi÷ l¹i tû lÖ b¶o hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. B. mét sè d¹ng sai ph¹m cô thÓ i. vÒ ®­êng giao th«ng. a. C¸c d¹ng sai ph¹m th­êng gÆp - Thi c«ng thiÕu ®é dµy nÒn ®­êng, mÆt ®­êng, (TCVN: 4054- 85 ®­êng liªn huyÖn, liªn x·, nÒn ®­êng réng 6m, mÆt ®­êng réng 3,5m: TCVN 210- 92 ®­êng liªn x· nÒn ®­êng chiÒu réng 3,5m- 5m mÆt ®­êng réng 2,5- 3,5m). - TÝnh t¨ng cù ly vËn chuyÓn ®Êt ®¸. - Thi c«ng b»ng m¸y ®µo ®¾p nÒn, th­êng nghiÖm thu thanh to¸n tÝnh ®¬n gi¸ b»ng thi c«ng thñ c«ng. - Thay ®æi kÕt cÊu thi c«ng ®¸ d¨m n­íc, ®Êt ®¸ hçn hîp. - NghiÖm thu tr­íc khèi l­îng thi c«ng. - NghiÖm thu t¨ng khèi l­îng thi c«ng r·nh däc, ®µo ®¾p m¸i Ta Luy. - C¸ch thøc kiÓm tra ®o thùc tÕ theo lý tr×nh t¹i mçi mÆt c¾t ®µo ba ®iÓm chia trung b×nh. ii. vÒ cÇu. - Thi c«ng thiÕu khèi l­îng mè cÇu, thµnh cÇu - TÝnh t¨ng khèi l­îng ®µo ®¾p quy c¸ch, lµm ®­êng tr¸nh, cÇu t¹m. - ¸p sai ®¬n gi¸ c¸c lo¹i m¸c bª t«ng c«t thÐp, thÐp c¸c lo¹i. iii. C¸c c«ng tr×nh ®Ëp. - NghiÖm thu nhiÒu h¬n khèi l­îng thi c«ng th©n ®Ëp diÖn tÝch trång cá, l¸t ®¸ m¸i ®Ëp hoÆc ®¸ miÕt m¹ch. - TÝnh t¨ng cù ly vËn chuyÓn ®Êt ®¸ iv. C¸c c«ng tr×nh ®ª kÌ. - NghiÖm thu tr­íc khèi l­îng thi c«ng - T¨ng diÖn tÝch trång cá, trång tre - TÝnh sai ®¬n gi¸ rä thÐp, gia cè ch©n ®ª kÌ - Thi c«ng thiÕu khèi l­îng hoµn tr¶ mÆt b»ng, b·i vËt liÖu - Thi c«ng thiÕu khèi l­îng ®¸ l¸t, ch©u khay, ®¸ lãt v. C¸c c«ng tr×nh tr­êng häc. - ThiÕt kÕ ®iÓn h×nh nh­ng thanh to¸n tiÒn thiÕt kÕ ®¬n chiÕc th«ng th­êng - NghiÖm thu nhiÒu h¬n thùc tÕ thi c«ng - X©y mãng ®¸ héc tÝnh c¶ phÇn bª t«ng trô - Bª t«ng g¹ch vì tÝnh c¶ phÇn mãng trô - §µo ®Êt tÝnh th«ng thñy - X©y t­êng tÝnh c¶ t­êng bª t«ng trô gi»ng dÇm - X©y t­êng thu håi tÝnh 220 nh­ng thi c«ng th­êng tÝnh 110 - ThiÕt kÕ x©y g¹ch ®Æc nh­ng thùc tÕ x©y g¹ch lç - Bª t«ng g¹ch vì lãt nÒn th­êng kh«ng thi c«ng nh­ng vÉn tÝnh. - G¹ch l¸t tÝnh thõa diÖn tÝch - Tr¸t t­êng tÝnh c¶ diÖn tÝch cöa kh«ng tr¸t thu håi nh­ng vÉn tÝnh c¶ diÖn tÝch tr¸t. - Hoa s¾t, cöa sæ, cöa ®i tÝnh t¨ng diÖn tÝch - S¶n xuÊt l¾p ®Æt diÖn tÝch l¾p ®Æt cöa tÝnh sai chñng lo¹i l¾p ®Æt thiÕu khèi l­îng ®Ìn, hoÆc hÖ thèng qu¹t v.v…. - HÖ thèng chèng sÐt, kim thu l«i, cäc tiÕp ®Þa kiÓm tra thùc tÕ ®ång thêi yªu cÇu ph¶i cã phiÕu chøng nhËn kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm, ®o ®iÖn trë cña c¬ quan chøc n¨ng (chi côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng) - ThÐp tÝnh t¨ng khèi l­îng, träng l­îng - Tr¸t Gralit« bËc cÇu thang, tam cÊp tÝnh t¨ng diÖn tÝch - R·nh tho¸t n­íc tÝnh nhiÒu h¬n diÖn tÝch thi c«ng - Xµ gå thi c«ng thiÕu kÝch th­íc. - Bª t«ng sµn m¸i, sªn«, trô, dÇu cÇu ®o cô thÓ - Thµnh sªn« x©y g¹ch nh­ng vÉn tÝnh bª t«ng - M¸c v÷a bª t«ng, v÷a tr¸t tÝnh sai quy ®Þnh - Bï gi¸, ¸p gi¸ - KiÓm tra trªn hå s¬ vµ kiÓm tra thùc tÕ, ®o ®Õn kÝch th­íc khèi l­îng sè l­îng cô thÓ chi tiÕt vi. tµi liÖu ¸p dông. - LuËt x©y dùng, c¸c th«ng t­, nghÞ ®Þnh h­íng dÉn. NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ ®Çu t­ x©y dùng. NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña quy chÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP. NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña quy chÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05/5/2000. NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇu. NghÞ ®Þnh sè 14/2000/N§-CP ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01/9/1999. NghÞ ®Þnh sè 66/2003/N§-CP ngµy 12/6/2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01/9/1999. QuyÕt ®Þnh sè 179 BXD/VKT ngµy 17/7/1995 cña Bé X©y dùng vÒ gi¸ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. QuyÕt ®Þnh sè 01/2002/Q§-BXD ngµy 03/01/1995 cña Bé X©y dùng vÒ gi¸ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. QuyÕt ®Þnh sè 12/2001/Q§-BXD ngµy 20/7/2001 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. QuyÕt ®Þnh sè 14/2000/Q§-BXD ngµy 20/7/2000 cña Bé X©y dùng vÒ ban hµnh ®Þnh møc chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng. QuyÕt ®Þnh sè 15/2001/Q§-BXD ngµy 20/7/2001 cña Bé X©y dùng ban hµnh ®Þnh møc t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng. QuyÕt ®Þnh sè 1242/Q§-BXD ngµy 25/11/1998 cña Bé X©y dùng ban hµnh ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. QuyÕt ®Þnh sè 36/VGCP-CNT§V ngµy 08/5/1997 cña Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ QuyÕt ®Þnh c­íc vËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t«. QuyÕt ®Þnh sè 89/2000/Q§ - BVGCP ngµy 13/11/2000 cña Tr­ëng ban vËt gi¸ ChÝnh phñ vÒ c­íc vËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t«. Vii. Nguyªn nh©n. - Do v× lîi Ých c¸ nh©n mµ chñ ®Çu t­, Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ vµ x©y dùng th«ng ®ång víi ®¬n vÞ thñ c«ng nghiÖp thu t¨ng khèi l­îng thñ c«ng, tù ý thay ®æi thiÕt kÕ chñng lo¹i vËt t­, quyÕt to¸n sai ®¬n gi¸ ¸p dông t¹i thêi ®iÓm t¹o kiÕm lêi. - Do c¬ chÕ qu¶n lý cßn cång kÒnh chång chÐo dù ¸n lËp s¬ sµi, tÝnh kh¶ thi kh«ng cao, kh«ng tÝnh hÕt kh¶ n¨ng thùc tÕ x¶y ra. - Do hÖ thèng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cßn thiÕu ®ång bé, dÉn ®Õn viÖc vËn dông chÕ ®é chÝnh s¸ch cßn cã chç cã n¬i kh«ng ®­îc thèng nhÊt. * C¸ch gi¶i quyÕt vµ bµi häc thùc tÕ rót ra: - Thanh, kiÓm tra c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, khã kh¨n do vËy ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt, chóng ta cÇn nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. ChÝnh v× vËy yªu cÇu ®¬n vÞ cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ cña dù ¸n ®Çu t­ mét c¸ch ®Çy ®ñ, chi tiÕt. §èi chiÕu víi c¸c v¨n b¶n ph¸p lý c¸c quy ®Þnh cã trong hå s¬ cña dù ¸n so víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh râ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh thñ tôc ®iÒu lÖ trong x©y dùng, tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n vµ ®­a vµo sö dông. TiÕn hµnh kiÓm tra qu¸ tr×nh c«ng t¸c thi c«ng thùc tÕ t¹i c«ng tr×nh, ®©y lµ mét trong nh÷ng b­íc quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh cuéc thanh tra. KiÓm tra sæ s¸ch vÒ khèi l­îng, kÝch th­íc vËt t­, thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng – dù to¸n. Thñ tôc hoµn c«ng nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng khèi l­îng kh«ng ®óng víi sè l­îng chÊt l­îng, chñng lo¹i. §èi chiÕu víi khèi l­îng nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ phiÕu lËp trong phiÕu gi¸ ®Ò nghÞ thanh to¸n, nh»m ph¸t hiÖn viÖc lËp phiÕu gi¸ cao h¬n thùc tÕ. - Xem xÐt ®èi chiÕu ®¬n gi¸ quyÕt to¸n, viÖc ¸p dông c¸c hÖ sè trong b¶ng tæng hîp kinh phÝ, møc xuÊt trong b¶n quyÕt to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®Ó ph¸t hiÖn sù chªnh lÖch t¨ng so víi quyÕt to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh. - Trong giai ®o¹n hiÖn nay thanh tra kiÓm tra ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n nh»m ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n tõ ®ã ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn nh÷ng sai ph¹m, nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ng¨n chÆn vµ xö lý nh÷ng sai ph¹m ®ã trong viÖc thùc hiÖn vµ chÊp hµnh ph¸p luËt Nhµ n­íc, qua ®ã gãp phÇn t¨ng c­êng qu¶n lý cña Nhµ n­íc, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ gãp phÇn phßng ngõa chèng tham nhòng, tiªu cùc, ®Ò xuÊt chñ tr­¬ng c¬ chÕ tõng b­íc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®Ó ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng nh­ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn ngµy cµng cao. phÇn thø ba Mét sè kinh nghiªm tiÕn hµnh cuéc thanh tra ®Çu t­ x©y dùng ë huyÖn §Çm Hµ - Qu¶ng Ninh. 1. §èi víi b­íc chuÈn bÞ thanh tra §©y lµ mét b­íc quan träng, trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thanh tra cÇn quan t©m thùc hiÖn ®Çy ®ñ chu ®¸o c¸c b­íc. - Kh¶o s¸t n¾m ch¾c t×nh h×nh thu thËp th«ng tin. Chän Dù ¸n ®Ó tiÕn hµnh thanh tra cã träng t©m träng ®iÓm, quy m« dù ¸n, c¸c nhµ thÇu, dù ¸n cßn ®ang thi c«ng hay ®· hoµn thµnh dù ¸n ®· ®­îc thÈm ®Þnh quyÕt to¸n ch­a, sè vèn ®· thanh to¸n nh÷ng th«ng tin d­ luËn xung quanh viÖc thùc hiÖn dù ¸n. - S­u tÇm hÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng c¬ b¶n. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn dù ¸n cña ChÝnh phñ. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ ®Þnh møc ®¬n gi¸. - TËp huÊn nghiÖp vô thanh tra x©y dùng c¬ b¶n vµ trang bÞ hÖ thèng v¨n b¶n cho c¸c thµnh viªn cña ®oµn. - Tæ chøc häp ®oµn vµ ph©n c«ng nhiÖm vô mét c¸ch hîp lý cho tõng thµnh viªn ®oµn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ môc tiªu cña ®oµn cÇn ph¶i thùc hiÖn . 2. B­íc trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra Tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ cã thÓ mêi c¶ chñ ®Çu t­, A- B (thi c«ng, t­ vÊn, gi¸m s¸t, thiÕt kÕ) ®Ó tiÕn hµnh c«ng bè quyÕt ®Þnh vµ kÕ ho¹ch tiÕn hµnh thanh tra. Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ hå s¬, thñ tôc, con ng­êi nh»m phôc vô tèt cho cuéc thanh tra - Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ (A- B) thèng kª x¾p xÕp hÖ thèng ho¸ c¸c hå s¬ dù ¸n, kh¶o s¸t thiÕt kÕ, dù to¸n, hoµn c«ng, quyÕt to¸n, v¨n b¶n thÈm ®Þnh quyÕt to¸n. Néi dung thanh tra cÇn lµm râ. - ViÖc chÊp hµnh tr×nh tù thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n - ViÖc chÊp hµnh hÖ thèng qu¶n lý, sö dông vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n - ViÖc chÊp hµnh chÕ ®é nghiÖm thu thanh to¸n øng vèn quyÕt to¸n khèi l­îng c«ng tr×nh - ViÖc nhËp, xuÊt vèn ®Çu t­ (®èi víi c¸c B) x¸c ®Þnh chÊt l­îng, chñng lo¹i khèi l­îng nguån gèc vËt t­ nhËp vµo c«ng tr×nh, kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh, chÊp hµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch… - Sau khi ®· nghiªn cøu kü hå s¬, kiÓm tra hÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ ph¶i tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc tÕ, ®o ®Õm kiÓm tra thùc ®Þa, nÕu cã ph­¬ng tiÖn cã thÓ kiÓm tra chÊt l­îng hÖ thèng m¸c v÷a bª t«ng, x©y, tr¸t. Khi kiÓm tra thùc ®Þa ph¶i cã thµnh phÇn A- B vµ ®¬n vÞ tiÕp nhËn sö dông c«ng tr×nh 3. KÕt luËn chung. - Khi tiÕn hµnh thanh tra chñ ®Çu t­ A, c¸c B vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ph¶i tiÕn hµnh lËp biªn b¶n chÆt chÏ. - TËp hîp toµn bé kÕt qu¶ thanh tra kiÓm tra x¸c minh t¹i c¸c ®¬n vÞ dù th¶o kÕt luËn thanh tra tr­íc khi kÕt luËn chÝnh thøc nªn ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh xö lý thu håi vÒ kinh tÕ ®¶m b¶o sù nghiªm minh vµ tÝnh hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau thanh tra. PhÇn thø t­ KÕt luËn- kiÕn nghÞ I- KÕt luËn. §Ó tiÕn hµnh lµm tèt mét cuéc thanh tra cÇn sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô thanh tra, víi nh÷ng c¸n bé tinh th«ng vÒ nghiÖp vô cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc, trung thùc, kh¸ch quan cã quan ®iÓm lËp tr­êng v÷ng vµng kiªn quyÕt, ®ång thêi khi tiÕn hµnh thanh tra nhÊt quyÕt ph¶i tu©n thñ nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nh»m ph¸t hiÖn xö lý nh÷ng sai ph¹m trong qu¸ tr×nh thùc thi dù ¸n ph¸t hiÖn nh÷ng s¬ hë vÒ ®­êng lèi chÝnh s¸ch trong qu¸ tr×nh thùc thi ph¸p luËt gãp phÇn hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c nguån vèn ®Çu t­ . II. KiÕn nghÞ. - §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c thanh tra ®¹t hiÖu qu¶ tèt ®ßi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c thanh tra ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n giái, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc chÝnh trÞ v÷ng vµng, th­êng xuyªn båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. - T¨ng c­êng ®Çu t­ vËt t­ trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt nh»m ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®¶m b¶o th«ng tin nhanh nhËy, chÝnh x¸c. - Tõng b­íc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ quy ®Þnh nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt cho viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c quyÒn trong thanh tra. - Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng suy nghÜ cña c¸ nh©n t«i ®· ®­îc rót ra trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng vµ thùc tÕ c«ng t¸c t¹i n¬i c«ng t¸c. rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp vµ c¸c thÇy c« gi¸o./. môc lôc Stt Tiªu ®Ò Trang phÇn i lêi më ®Çu 1 PhÇn ii C¸c d¹ng sai ph¹m th­êng gÆp trong x©y dùng c¬ b¶n A nh÷ng sai ph¹m chung I Sai ph¹m vÒ tr×nh tù thñ tôc ®Çu t­ 2 1 Hå s¬ kh«ng ®Çy ®ñ 2 Sai ph¹m trong kh©u lËp vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ dù to¸n 3 Sæ s¸ch theo dâi kh«ng ®Çy ®ñ 4 Kh«ng cã giÊy chøng nhËn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm …. 5 Sai ph¹m trong kh©u mêi thÇu, ®Êu thÇu, tróng thÇu. II C¸c sai ph¹m trong thi c«ng 3 1 Thi c«ng sai thiÕt kÕ 2 Thi c«ng tr­íc thiÕt kÕ dù to¸n ®­îc phª duyÖt sau 3 Thi c«ng kh«ng cã thiÕt kÕ dù to¸n III C¸c sai ph¹m trong kh©u nghiÖm thu thanh to¸n 4 IV C¸c sai ph¹m trong sö dông vèn thanh to¸n 5 B Mét sè d¹ng sai ph¹m cô thÓ 6 I VÒ ®­êng giao th«ng II VÒ CÇu III C«ng tr×nh ®Ëp IV C¸c c«ng tr×nh ®ª kÌ 7 V C¸c c«ng tr×nh tr­êng häc VI Tµi liÖu ¸p dông 8 VII Nguyªn nh©n 9 PhÇn III Mét sè kinh nghiÖm tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra x©y dùng c¬ b¶n tr­êng d¹y nghÒ tØnh cao b»ng 11 1 ChuÈn bÞ thanh tra 2 TiÕn hµnh thanh tra 3 KÕt luËn PhÇn IV KÕt luËn – kiÕn nghÞ 12 I KÕt luËn II KiÕn nghÞ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThanh tra đầu tư xây dựng- Một số sai phạm thường gặp.DOC
Luận văn liên quan