Đề tài Thâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam thời kỳ hội nhập

ĐỀ TÀI: THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính thiết thực của luận văn Giai đoạn từ năm 2006 đến nay ngành ngân hàng Việt Nam nổi bật lên với những phát triển vượt bậc tạo nên mức sinh lời rất hấp dẫn, vào cuối năm 2006, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn tự có bình quân của các ngân hàng thương mại đạt trung bình 17% - 18%, một số ngân hàng thương mại đạt trên 30%. Đến những tháng đầu năm 2008, thị trường tài chính – ngân hàng chịu ảnh hưởng của những biến động bất lợi từ chính sách kinh tế vĩ mô. Lạm phát tăng cao, tình trạng nhập siêu tăng cao, thị trường hối đoái biến động mạnh, những tháng đầu năm 2008 các doanh nghiệp xuất khẩu dưa thừa ngoại tệ nhưng ngân hàng thương mại không mua, đến những tháng giữa năm 2008 thì thị trường ngoại hối lại thiếu ngoại tệ tạo nên cơn sốt đồng US$, các doanh nghiệp nhập khẩu rất khó mua được US$ hoặc nếu mua được thì giá cũng rất cao, trong thời gian ngắn tỷ giá tăng giảm thất thường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thị trường chứng khoán sụt giảm trầm trọng bất chấp những can thiệp mang tính hành chính của Nhà nước, thị trường tiền tệ thì khan hiếm tiền đồng, tính thanh khoản thấp, lãi suất thị trường liên ngân hàng có thời điểm lên đến 40%/năm. Các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn bằng cách tăng mạnh lãi suất huy động đến mức chóng mặt tạo nên cuộc đua về lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng thương mại. Cá biệt một số ngân hàng còn chạy đua lãi suất tiền gửi ngày (24h) lên đến 20%/năm. Dẫn đến hiện tượng dịch chuyển nguồn vốn từ ngân hàng này sang ngân hàng khác mà không tạo nên sự tăng trưởng đáng kể số dư tiền gửi tại các ngân hàng. Các doanh nghiệp khát vốn nhưng không hoặc rất khó để huy động vốn từ phía các ngân hàng thương mại trong nước. Trong khi đó, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài lại đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp dẫn đến phân khúc thị trường bị điều chỉnh dần sang phía khối ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, việc các ngân hàng nước ngoài tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đang diễn ra hết sức phổ biến. Có thể nhận thấy những áp lực thật sự trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, liệu các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói riêng có đủ sức cạnh tranh và tồn tại khi thời điểm mở cửa hoàn toàn lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đã đến gần trong khi còn manh mún thiếu liên kết hợp tác với nhau. Trong 10 năm trở lại đây, đã có nhiều cuộc thâu tóm và sáp nhập các ngân hàng lớn trên thế giới như JP Morgan Chase mua Bear Tearn năm 2008, Barclays PLC mua ABN Amro năm 2007, Mitsubishi Tokyo Financial Group mua UFJ Holding vào năm 2005, JP Morgan Chase mua Bank One vào năm 2004, Bank of America mua lại Fleet Boston Financial vào năm 2003 Thâu tóm và sáp nhập ngân hàng trên thế giới đang diễn ra liên tục cho thấy đây không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên mà là một xu hướng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa. Các ngân hàng đã tìm được những lợi ích đáng kể từ sự sáp nhập. Ngân hàng hiện đại đòi hỏi có một quy mô lớn, tiềm lực mạnh mới đủ năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao tính tiện ích của các sản phẩm tài chính, cắt giảm được chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các ngân hàng nhỏ và yếu sẽ không đủ tiềm lực để đổi mới công nghệ, phát triển tiện ích sản phẩm sẽ bị mất dần thị phần, dễ dàng bị tụt hậu trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Dẫn đến hậu quả tất yếu của cạnh tranh là các ngân hàng nhỏ rất dễ bị thâu tóm và sáp nhập. Đồng thời các ngân hàng thương mại cổ phần lớn và dạng trung bình muốn gia tăng thị phần tăng tiềm lực cạnh tranh không có cách nào hiệu quả hơn là liên kết với nhau bằng hình thức sáp nhập để trở thành tập đoàn tài chính mạnh hoặc ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhờ sự cộng lực. Xuất phát từ những yêu cầu khách quan đó, việc nghiên cứu về khối ngân hàng thương mại cổ phần, thị trường mua bán và sáp nhập ở Việt Nam và thế giới cũng như việc áp dụng các kiến thức tài chính doanh nghiệp vào việc phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đề xuất giải pháp thâu tóm và sáp nhập ngân hàng để tăng năng lực cạnh tranh là cần thiết. 2. Mục đích của luận văn Thứ nhất làm rõ các khái niệm về thâu tóm và sáp nhập; các phương thức thực hiện thâu tóm và sáp nhập ngân hàng; các lợi ích và hạn chế của thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàng; Thứ hai:làm rõ về thực trạnh năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; phân tích các xu hướng thâu tóm và sáp nhập ngân hàng trên thế giới nhằm rút ra xu hướng cho các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam; Cuối cùng: theo các kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra các giải pháp giúp các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thực hiện thành công thương vụ thâu tóm và sáp nhập. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề về thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việât Nam. Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trên thế giới. Trên cơ sở nghiên cứu trên, luận văn đề xuất giải pháp thâu tóm và sáp nhập ngân hàng để năng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công và hiệu quả thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàng. 4. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các mục đích mà đề tài hướng đến, tác giả đã sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính như: ã Sử dụng phương pháp thống kê lịch sử và phương pháp tổng hợp để so sánh đánh giá về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời gian qua. ã Sử dụng các phương pháp phân tích, phương pháp so sánh để liên hệ kinh nghiệm các nước làm cơ sở đề xuất giải pháp và các biện pháp thực hiện thành công và hiệu quả giải pháp thâu tóm và sáp nhập ngân hàng nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thâu tóm và sáp nhập ngân hàng. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Chương 3: Giải pháp thâu tóm và sáp nhập – nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập.

pdf103 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam thời kỳ hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
... Do vaäy, caùc NHTMCP lôùn phaùt trieån quaù nhanh vaø maïnh ôû khu vöïc ñoâ thò nhöng laïi khoâng hoaëc coù ít thò phaàn ôû noâng thoân thì muïc tieâu nhaém ñeán laø khu vöïc noâng thoân, neân tieâu chí cuûa caùc NHTMCP lôùn thöôøng nhaém ñeán laø nhöõng NHTMCP coù maïng löôùi giao dòch taïi caùc vuøng noâng thoâng maø NHTMCP lôùn chöa thaâm nhaäp tôùi. Veà nguoàn nhaân söï, trong thôøi gian gaàn ñaây, nguoàn löïc cho ngaønh taøi chính – ngaân haøng ñang trôû neân khan hieám, nhaân söï trung vaø cao caáp thieáu traàm troïng, vì theá baøi toaùn veà nguoàn nhaân söï laø nhöõng vaán ñeà nhöùc nhoái cho caùc ngaân haøng. Vieäc phaùt trieån quaù nhanh maïng löôùi, vieäc thaâm nhaäp cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaøo thò tröôøng taøi chính ngaân haøng Vieät Nam ngaøy caøng nhieàu taïo neân aùp löïc caïnh tranh cho caùc NHTM Vieät Nam noùi chung vaø khoái NHTMCP Vieät Nam noùi rieâng. Töø ñoù caùc NHTMCP ñeàu xaây döïng chieán löôïc môû roäng maïng löôùi giao dòch, phaùt trieån saûn phaåm môùi laøm cho vieäc tuyeån duïng nhaân söï trôû neân khoù khaên hôn bao giôø heát, ñaëc bieät laø nhaân söï trung vaø cao caáp. Do vaäy, ñeå giaûi baøi toaùn nhaân söï caùc NHTMCP thöôøng ”caâu” ngöôøi cuûa nhau hoaëc cuûa NHTMQD, nguoàn löïc nhaân söï taøi chính taêng leân khoâng ñaùng keå maø chuû yeáu dòch chuyeån töø ngaân haøng naøy qua ngaân haøng khaùc töø ñoù taïo neân cuïc dieän khoù khaên veà nhaân söï cho toaøn boä heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam. Hôn nöõa, caùc ngaân haøng muoán phaùt trieån saûn phaåm môùi ñeàu phaûi coù nhaân söï ñeå nghieân cöùu vaø trieån khai, theá nhöng nguoàn nhaân söï coù kinh nghieäm töø nhöõng saûn phaåm ñoù ôû taïi ngaân haøng thì laïi khoâng coù hoaëc khoâng ñuû, neân caùc ngaân haøng cuõng phaûi tìm kieám vaø loâi keùo veà töø caùc ngaân haøng khaùc. Do vaäy, muïc tieâu nguoàn nhaân söï coù theå ñöôïc caùc ngaân haøng xaùc ñònh laø tieâu chí ñeå thaâu toùm vaø saùp nhaäp khi ngaân haøng thaâu toùm coù tieàm löïc veà taøi chính ñeå phaùt trieån nhöng thieáu huït nguoàn nhaân söï trung vaø cao caáp. Hoaëc do caùc ngaân haøng nhoû, thieáu ñoäi nguõ nhaân söï ñeå ñieàu haønh ngaân haøng cuûa mình vöôït qua Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 68 caùc cuoäc caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät thì con ñöôøng saùp nhaäp vôùi ngaân haøng lôùn seõ ñöôïc caân nhaéc ñeán. Veà naêng löïc taøi chính, ñoái vôùi caùc ngaân haøng Vieät Nam tieâu chí naøy cuõng raát quan troïng. Do aùp löïc veà vieäc taêng voán ñieàu leä ñeå ñaùp öùng yeâu caàu veà voán phaùp ñònh taïi Nghò ñònh 141/2006/NÑ-CP thì töø naêm 2008 ñeán 2010 caùc NHTMCP Vieät Nam ñeàu phaûi taêng voán leân raát nhieàu laàn so vôùi voán ñieàu leä hieän taïi nhö nhoùm 27 ngaân haøng nhoû: Myõ Xuyeân, Ñaïi AÙ, Baéc AÙ, Nam AÙ, Phöông Nam, Nam Vieät, Vieät AÙ, Kieân Long, Gia Ñònh... tuy nhieân do cuoäc khuûng hoaûng taøi chính – ngaân haøng töø Myõ ñaõ lan roäng ra toaøn caàu, nhieàu ngaân haøng nöôùc ngoaøi phaûi nhôø söï can thieäp cuûa Chính Phuû caùc nöôùc, TTCK caùc nöôùc suït giaûm traàm troïng vaø TTCK Vieät Nam khoâng theå traùnh khoûi xu höôùng chung. Theo caùc baùo caùo kinh teá theá giôùi cuûa IMF cho raèng kinh teá theá giôùi naêm 2008 chæ taêng tröôûng ôû möùc 3.9% vaø 2009 seõ chaäm laïi khoaûng 3,0% - möùc ñöôïc cho laø kinh teá toaøn caàu bò suy thoaùi, Baùo caùo kinh teá Quyù 4 naêm 2008 cuûa HSBC döï baùo raèng toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät Nam naêm 2009 seõ laø 5.6%, naêm 2010 laø 6.5%, caùc chuyeân gia kinh teá cho raèng aûnh höôûng töø cuoäc khuûng hoaûng taøi chính ngaân haøng Myõ seõ laøm cho nhieàu ngaân haøng Myõ vaø Chaâu Aâu phaù saûn. Do vaäy, kinh teá Vieät Nam trong thôøi gian tôùi tieáp tuïc gaëp nhieàu khoù khaên, khi neàn kinh teá gaëp khoù khaên thì ngaønh ngaân haøng seõ bò aûnh höôûng tröôùc tieân vaø naëng neà nhaát cho neân vieäc phaùt haønh theâm coå phieáu ñeå taêng voán cuûa caùc NHTMCP Vieät Nam seõ bò aûnh höôûng saâu saéc. Bôûi vì baûn thaân caùc ngaân haøng naøy cuõng bò aûnh höôûng bôûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu, hieäu quaû kinh doanh seõ bò giaûm, töø ñoù seõ laøm giaûm söùc haáp daãn coå phieáu cuûa caùc ngaân haøng daãn ñeán vieäc phaùt haønh seõ khoù coù cô hoäi thaønh coâng. Hôn nöõa, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi phaûi coá gaéng choáng ñôõ vôùi cuoäc khuûng hoaûng cuûa chính hoï neân ñeå tham gia vôùi vai troø laø nhaø ñaàu tö chieán löôïc seõ khoù coù tính khaû thi. Vì vaäy, ñaây chính laø ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng lôùn thaâu Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 69 toùm vaø saùp nhaäp caùc ngaân haøng nhoû hôn, ñoàng thôøi caùc ngaân haøng nhoû neân tìm ñeán caùc ngaân haøng lôùn ñeå ñöôïc saùp nhaäp neáu khoâng chính caùc ngaân haøng nhoû seõ phaûi gaùnh chòu caùc toån thaát töø cuoäc khuûng hoaûng mang laïi nhieàu hôn laø töï nguyeän bò saùp nhaäp. Hoaëc bò caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thaâu toùm vaø saùp nhaäp. Coøn ñoái vôùi caùc ngaân haøng côõ trung bình thì aùp duïng tieâu chí naøy ñeå thöïc hieän con ñöôøng saùp nhaäp seõ taïo neân ngaân haøng lôùn hôn laøm gia taêng khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng taøi chính – ngaân haøng Vieät Nam tröôùc nguy cô bò ngaân haøng nöôùc ngoaøi caïnh tranh veà thò phaàn. Veà heä thoáng khaùch haøng, caùc ngaân haøng lôùn chuyeân cho vay nhöõng Taäp ñoaøn, Toång coâng ty, caùc doanh nghieäp lôùn thì thò phaàn cho vay laø khaùch haøng caù nhaân seõ raát thaáp. Do vaäy, caùc ngaân haøng lôùn thöôøng tìm kieám caùc ngaân haøng nhoû hôn, coù naêng löïc veà cho vay caù nhaân ñeå khai thaùc ñoái töôïng laø caùn boä coâng nhaân vieân caùc Taäp ñoaøn, Toång coâng ty, doanh nghieäp lôùn. Ñoàng thôøi ngaân haøng nhoû coù thò phaàn veà cho vay caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa seõ taän duïng ñöôïc khaùch haøng laø caùc coâng ty thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn, Toång coâng ty, hoaëc caùc doanh nghieäp laø khaùch haøng cuûa ngaân haøng nhoû khi coù nhu caàu voán ñeå taøi trôï cho caùc döï aùn lôùn thì ngaân haøng nhoû khoù ñaùp öùng veà voán vaø khaû naêng thaåm ñònh, thì ñoù laø cô hoäi cho caùc ngaân haøng lôùn phaùt trieån heä thoáng khaùch haøng cuûa mình. Do vaäy, trong ñieàu kieän caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét nhö hieän nay, caùc NHTMCP neân löïa choïn muïc tieâu laø heä thoáng khaùch haøng ñeå thöïc hieän hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp cuûa mình. 3.1.3 Tieáp xuùc thöông thaûo vôùi Ban ñieàu haønh ngaân haøng muïc tieâu Quaù trình thaâu toùm ngaân haøng muïc tieâu neáu ñöôïc söï ñoàng thuaän cuûa Ban ñieàu haønh ngaân haøng muïc tieâu thì khoâng nhöõng coù lôïi veà thôøi gian thöïc hieän thöông vuï maø coøn taïo ra ñöôïc moâi tröôøng hôïp taùc giöõa ban ñieàu haønh hai beân, ñieàu naøy raát coù ích trong quaù trình thöïc hieän taùi caáu truùc ngaân haøng sau saùp nhaäp. Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 70 Thoâng thöôøng, caùc thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng treân theá giôùi töø khi baét ñaàu cho ñeán khi keát thuùc dieãn ra raát nhieàu cuoäc gaëp gôõ giöõa ban laõnh ñaïo cuûa caùc beân, ñoàng thôøi thöôøng ñi keøm cuøng vôùi beân thöù ba laø ñôn vò tö vaán, hoï laø caàu noái ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà cho caùc beân. Giai ñoaïn tieáp xuùc naøy thöôøng deã daãn ñeán söï baát hôïp taùc do lôïi ích cuûa caùc beân bò ñe doïa, ngaân haøng bò thaâu toùm sôï seõ maát heát quyeàn kieåm soaùt ngaân haøng cuûa mình, hôn nöõa do tính caùch cuûa ngöôøi AÙ Ñoâng cho neân caùc oâng chuû ngaân haøng bò thaâu toùm seõ khoâng deã daøng gì chaáp nhaän ñeå bò mua moät caùch ñôn giaûn. Do caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn cuûa Vieät Nam ñeàu coù quaù trình phaùt trieån hôn 10 naêm, cho neân söï kyø voïng cuûa caùc oâng chuû ngaân haøng cuõng raát lôùn. Theá nhöng thôøi kyø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñang dieãn ra, caùc quoác gia ñang ngaøy caøng tham gia saâu vaøo chuoãi giaù trò toaøn caàu vì theá ngaønh ngaân haøng seõ khoâng traùnh khoûi bò caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi giaønh giaät thò phaàn, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thöôøng coù lòch söû vaøi traêm naêm, chaéc chaén veà kinh nghieäm kinh doanh, vaên hoùa doanh nghieäp, tính chuyeân nghieäp seõ thaáy khaùc bieät roõ neùt. Vì vaäy, caùc ngaân haøng Vieät Nam caàn nhaän thöùc roõ thôøi ñieåm caïnh tranh gay gaét ñang saép dieãn ra, caàn phaûi cuøng nhau hôïp löïc ñeå taïo neân ngaân haøng lôùn hôn, maïnh hôn, ñuû naêng löïc ñeå caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Töø thöïc teá ñoù cho thaáy, caùc oâng chuû ngaân haøng caàn thieát phaûi boû laïi “caùi toâi” phía sau ñeå cuøng nhau thöông löôïng, ñaøm phaùn vôùi muïc ñích cuoái cuøng laø taïo ra moät ngaân haøng môùi phaùt trieån maïnh hôn hai hoaëc nhieàu ngaân haøng coäng laïi, taïo ra naêng löïc caïnh tranh maïnh hôn tröôùc khi bò caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thoân tính. Hôïp taùc ñeå phaùt trieån maïnh hôn vaø phaùt trieån beàn vöõng laø nhöõng nguyeân taéc giuùp cho caùc cuoäc ñaøm phaùn mang tính chaát ñoaøn keát gaén boù thay vì bò thoân tính. Keát quaû caùc cuoäc ñaøm phaùn seõ giuùp cho ngaân haøng thaâu toùm xaùc ñònh ñöôïc chieán löôïc tieáp theo cuûa mình nhaèm thöïc hieän thaønh coâng thöông vuï vôùi giaù phí Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 71 thaáp nhaát. Ñeå laøm ñöôïc vieäc ñoù thì vaán ñeà xaùc ñònh giaù thaâu toùm laø khaâu aûnh höôûng raát lôùn ñeán giaù phí cuûa thöông vuï. Vai troø cuûa ngaân haøng thaâu toùm Ban ñieàu haønh ngaân haøng thaâu toùm caàn phaûi laäp keá hoaïch veà vieäc tieáp xuùc vaø thöông löôïng vôùi Ban ñieàu haønh ngaân haøng muïc tieâu nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Trong moãi thöông vuï, vai troø laõnh ñaïo cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu nhoùm thöông löôïng thöôøng raát quan troïng, ngöôøi naøy coù vai troø nhö moät thuû lónh, cöông nhu phaûi ñuùng luùc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Caùc ngaân haøng muïc tieâu ñeàu khoâng muoán bò thaâu toùm hoaëc muoán ñöôïc baùn vôùi giaù cao. Nhoùm thöông löôïng phaûi thuyeát phuïc ñöôïc Ban laõnh ñaïo ngaân haøng muïc tieâu veà nhöõng lôïi ích töø söï coäng löïc, caùc lôïi ích maø coå ñoâng ñöôïc höôûng, cuõng nhö caùc lôïi ích cuûa Ban ñieàu haønh ngaân haøng muïc tieâu vaø toaøn boä nhaân vieân.Vôùi baát kyø cuoäc thöông löôïng naøo cuõng phaûi ñaït ra muïc tieâu vaø phaûi döøng laïi ñuùng luùc neáu khoâng thuaän lôïi hoaëc phaûi toû thaùi ñoä quyeát ñoaùn khi ñöa ra caùc ñieàu kieän vôùi nhöõng lyù leõ ñuû söùc thuyeát phuïc Ban ñieàu haønh ngaân haøng muïc tieâu. Giaù phí cuûa thöông vuï phuïc thuoäc nhieàu vaøo giai ñoaïn thöông löôïng naøy. Vai troø cuûa ngaân haøng muïc tieâu Vieäc bò thaâu toùm seõ khoâng deã daøng gì ñeå chaáp nhaän ñoái vôùi Ban ñieàu haønh ngaân haøng muïc tieâu, ñeå bò thaâu toùm coù nghóa raêng naêng löïc quaûn trò vaø ñieàu haønh ngaân haøng Ban ñieàu haønh coù vaán ñeà caàn xem xeùt laïi. Tuy nhieân, Ban ñieàu haønh cuõng caàn phaûi xem xeùt laïi caùc yeáu toá khaùch quan vaø chuû quan cuûa vaán ñeà naøy vaø caùc lôïi ích cuõng nhö toån thaát gaëp phaûi khi bò thaâu toùm. Xu höôùng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét seõ aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, vieäc keát hôïp vôùi ngaân haøng khaùc ñeå taïo neân ngaân haøng lôùn maïnh hôn ñuû söùc vöôït qua khoù khaên vaø gia taêng naêng löïc caïnh tranh vôùi ngaân haøng nöôùc ngoaøi thì laø ñieàu neân thöïc hieän. Ban ñieàu haønh ngaân haøng cuøng caàn phaûi xaùc ñònh roõ muïc tieâu phaùt trieån cuûa ngaân Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 72 haøng vaø nhöõng thaùch thöùc seõ gaëp phaûi. Neáu xaùc ñònh con ñöôøng saùp nhaäp laø caùch toát nhaát ñeå cöùu ngaân haøng mình thoaùt khoûi khoù khaên thì neân hôïp taùc vôùi ngaân haøng thaâu toùm ñeå ruùt ngaén ñöôïc giai ñoaïn thöông löôïng nhaèm tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø chi phí cho caùc beân. 3.1.4 Xaùc ñònh giaù thaâu toùm moät caùch caån troïng vaø hôïp lyù Vieäc ñaùnh giaù tieàm naêng taêng tröôûng cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp raát quan troïng ñeå ñaøm phaùn giaù mua. Heä thoáng khaùch haøng cuûa ngaân haøng muïc tieâu coù theå seõ khoâng ñaûm baûo tính oån ñònh laâu daøi, chaát löôïng cuûa ñoäi nguõ nhaân söï cuûa ngaân haøng muïc tieâu coù theå khoâng phuø hôïp vôùi nhu caàu phaùt trieån hoaëc khoâng theå ñaûm baûo tính beàn vöõng. Do vaäy khi ñaùnh giaù giaù trò töông lai cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp phaûi ñaûm baûo ngoaïi tröø ñöôïc heát caùc yeáu toá ruûi ro vaø coù phoøng ngöøa ñeán söï thay ñoåi do caùc ñieàu kieän khaùch quan vaø chuû quan. Xaùc ñònh giaù thaâu toùm moät caùch hôïp lyù laø ñieàu raát khoù khaên do heä thoáng taøi chính – ngaân haøng Vieät Nam chòu nhieàu bôûi taùc ñoäng cuûa chính saùch vó moâ mang tính haønh chính. Tuy nhieân, ñeå ñaûm baûo ñöa ra moät giaù mua hôïp lyù cho caùc coå ñoâng cuûa ngaân haøng saùp nhaäp thì vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp, vieäc löôïng hoùa heát ñöôïc caùc yeáu toá ruûi ro trong vieäc ñieàu haønh ngaân haøng sau saùp nhaäp raát quan troïng vaø toán keùm thôøi gian. Do vaäy, söû duïng caùc saûn phaåm tö vaán cuûa caùc toå chöùc taøi chính laø giaûi phaùp khaù an toaøn trong vieäc ñöa ra giaù thaâu toùm moät caùch hôïp lyù nhaát. Caùc phöông phaùp xaùc ñònh giaù trong thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng thöôøng aùp duïng laø: Moät laø: phöông phaùp chæ soá giaù treân thu nhaäp coå phieáu (P/E) Beân mua coù theå söû duïng chæ tieâu giaù thò tröôøng treân thu nhaäp coå phieáu trung bình ngaønh ngaân haøng ñeå laøm tham soá tham chieáu cho vieäc tính giaù mua cuûa ngaân haøng muïc tieâu. Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 73 Cuï theå caùch tính nhö sau: Thu nhaäp treân moãi coå phieáu cuûa ngaân haøng muïc tieâu (EPS): EPS = Lôïi nhuaän sau thueá/Soá löôïng coá phieáu löu haønh bình quaân; P/E: tham chieáu chæ soá giaù trò tröôøng treân thu nhaäp moãi coå phieáu bình quaân cuûa khoái NHTMCP Vieät Nam hoaëc cuûa caùc nöôùc Chaâu AÙ nhö Malaysia, Indonesia, Thaùi Lan… Giaù coå phieáu cuûa ngaân haøng muïc tieâu = P/E X EPS. Phöông phaùp naøy ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng cuõng nhö chaát löôïng cuûa heä thoáng. Tuy nhieân vieäc söû duïng chæ tieâu tham chieáu seõ khoâng phaûn aùnh chính xaùc ñöôïc giaù trò thöïc cuûa ngaân haøng muïc tieâu do vieäc tính toaøn chæ tieâu trung bình ngaønh laø döïa treân soá lieäu bình quaân cuûa toaøn ngaønh, trong khi moãi ngaân haøng coù ñaëc tröng rieâng vôùi nhöõng tieàm naêng rieâng coù. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy ta coù theå tham chieáu chæ tieâu cuûa caùc ngaân haøng coù cuøng qui moâ veà voán, maïng löôùi hoaït ñoäng vôùi ngaân haøng muïc tieâu taïi Vieät Nam hoaëc caùc ngaân haøng trong khu vöïc coù trình ñoä phaùt trieån töông ñöông nhö caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ. Hai laø: phöông phaùp chæ soá giaù treân doanh thu (P/S) Phöông phaùp naøy baét ñaàu baèng caùch laáy tham soá tham chieáu laø chæ soá giaù treân doanh thu bình quaân cuûa toaøn ngaønh ngaân haøng cuûa Vieät Nam hoaëc tham chieáu moät soá thò tröôøng môùi noåi cuûa Chaâu AÙ nhö Malaysia, Indonesia, Thaùi Lan. Caùch tính nhö sau: Doanh thu treân moãi coå phieáu = doanh thu thuaàn/ soá löôïng coå phieáu löu haønh bình quaân P/S: chæ soá giaù treân doanh thu, chæ tieâu naøy ñöôïc laáy theo soá lieäu tham chieáu cuûa chæ tieâu trung bình khoái NHTMCP Vieät Nam hoaëc tham chieáu chæ tieâu P/S ngaønh ngaân haøng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Malaysia, Indonesia, Thaùi Lan… Giaù coå phieáu cuûa ngaân haøng muïc tieâu = Doanh thu treân moãi coå phieáu x P/S Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 74 Phöông phaùp naøy theå hieän ñöôïc qui moâ hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng tuy nhieân khoâng phaûn aùnh ñöôïc chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa moãi ngaân haøng vì chæ tieâu doanh thu thuaàn phaûn aùnh khoâng ñaày ñuû hieäu quaû kinh doanh cuûa moãi ngaân haøng. Ba laø: Phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn (DCF) Ñaây laø moät coâng cuï ñònh giaù quan troïng trong thaâu toùm vaø saùp nhaäp doanh nghieäp, ñaëc bieät laø ngaønh taøi chính ngaân haøng. Muïc ñích cuûa phöông phaùp DCF laø xaùc ñònh giaù hieän taïi cuûa ngaân haøng muïc tieâu döïa treân vieäc öôùc tính doøng tieàn trong töông lai. Doøng tieàn öôùc tính ñöôïc tính baèng Lôïi nhuaän sau thueá + khaáu hao taøi saûn coá ñònh – chi phí ñaàu tö taøi saûn coá ñònh + thay ñoåi voán löu ñoäng Doøng tieàn öôùc tính ñöôïc chieát khaáu veà hieän taïi theo tyû leä chieát khaáu ñöôïc tính baèng chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa ngaân haøng (WACC) Phöông phaùp naøy haïn cheá ôû choã laø caùch tính WACC, doøng tieàn öôùc tính cuûa ngaân haøng muïc tieâu phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo yù chí chuû quan cuûa ngöôøi tính. Neáu khaûo saùt ngaân haøng muïc tieâu khoâng kyõ, khoâng löôïng hoùa heát ñöôïc caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán keát quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng, khoâng ñaùnh giaù heát caùc taùc ñoäng cuûa chính saùch vó moâ ñeán keát quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng muïc tieâu thì doøng tieàn öôùc tính seõ khoâng phaûn aùnh chính xaùc moät caùch töông ñoái giaù trò thöïc cuûa ngaân haøng muïc tieâu. Tuy nhieân phöông phaùp naøy laïi coù tính khaû thi cao hôn caùc phöông phaùp khaùc veà phöông phaùp luaän cuûa noù. Do vaäy ñeå ñaùnh giaù ñöôïc chính xaùc moät caùch töông ñoái giaù trò cuûa ngaân haøng muïc tieâu thì ngaân haøng thaâu toùm caàn thieát neân söû duïng keát hôïp caùc phöông phaùp ñònh giaù treân baèng caùch söû duïng troïng soá tyû leä thì seõ ñöa ra ñöôïc keát quaû moät caùch hôïp lyù hôn, ñaûm baûo tính thöïc tieãn cao. Chaúng haïn nhö aùp duïng caùch söû duïng troïng soá nhö sau: Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 75 Giaù coå phieáu = Keát quaû tính cuûa Phöông phaùp DCF x 40% + Keát quaû tính theo Phöông phaùp P/E x 30% + keát quaû tính theo Phöông phaùp P/S x 30%. 3.1.5 Löïa choïn caùc phöông thöùc thanh toaùn cuûa thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng phuø hôïp Phöông thöùc thanh toaùn trong caùc thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng thöôøng söû duïng baèng tieàn hoaëc baèng coå phieáu. Ngaân haøng thaâu toùm seõ thanh toaùn cho coå ñoâng cuûa ngaân haøng bò thaâu toùm baèng tieàn theo giaù ñaõ ñöôïc thoûa thuaän tröôùc, phöông thöùc thanh toaùn baèng tieàn chæ aùp duïng khi ngaân haøng thaâu toùm coù löôïng tieàn thaëng dö lôùn hoaëc huy ñoäng töø nguoàn taøi trôï beân ngoaøi. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp cuûa caùc ngaân haøng Vieät Nam thì phöông thöùc thanh toaùn baèng coå phieáu seõ hieäu quaû hôn do ñieàu kieän thò tröôøng Vieät Nam raát khoù tìm kieám ñôn vò taøi trôï ñeå huy ñoäng ñuû löôïng tieàn ñaùp öùng cho nhu caàu thaâu toùm hôn nöõa qui moâ voán ñieàu leä cuûa caùc ngaân haøng Vieät Nam coøn khaù khieâm toán so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc, ngaân haøng TMCP lôùn nhaát Vieät Nam laø Vietcombank môùi coù voán ñieàu leä 15.000 tyû ñoàng, trong khi ñoù Ngaân haøng Bangkok – Thaùi Lan laø 3.674,2 trieäu USD (naêm 2006), MayBank cuûa Malaysia laø 4.214 trieäu USD neân vieäc löïa choïn phöông thöùc thanh toaùn baèng coå phieáu laø khaû thi nhaát. Ngaân haøng thaâu toùm seõ phaùt haønh moät löôïng coá phieáu cho coå ñoâng ngaân haøng bò thaâu toùm ñeå ñoåi laáy coå phieáu cuûa ngaân haøng thaâu toùm theo tyû leä xaùc ñònh tröôùc, coå ñoâng cuûa ngaân haøng bò thaâu toùm trôû thaønh coå ñoâng cuûa ngaân haøng thaâu toùm. Tyû leä trao ñoåi chính laø giaù thaâu toùm cuûa thöông vuï. Caùc coå ñoâng cuûa ngaân haøng muïc tieâu neáu khoâng muoán naém giöõa coå phaàn cuûa ngaân haøng saùp nhaäp thì coù theå baùn coå phaàn cuûa mình ñi. Chaúng haïn nhö phöông thöùc thanh toaùn trong thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp cuûa JP Morgan Chase vaø Bank One, moãi coå phieáu cuûa Bank One ñöôïc ñoåi laáy 1,32 coå phieáu cuûa JP Morgan Chase. Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 76 3.1.6 Xaây döïng keá hoaïch hoøa hôïp vaên hoùa vaø thöông hieäu doanh nghieäp Sau khi thöông vuï saùp nhaäp ñöôïc hoaøn thaønh thì ngaân haøng sau saùp nhaäp seõ keá thöøa hai loaïi hình vaên hoùa doanh nghieäp ñeán töø ngaân haøng thaâu toùm vaø ngaân haøng muïc tieâu. Ban ñieàu haønh ngaân haøng môùi phaûi xaây döïng moät vaên hoùa doanh nghieäp môùi phuø hôïp vôùi tình hình môùi ñeå ñaûm baûo yeáu toá hôïp taùc noäi boä ñöôïc öu tieân haøng ñaàu. Neáu ñeå duy trì hai hình thaùi vaên hoùa doanh nghieäp rieâng bieät quaù laâu seõ daãn ñeán söï thieáu tính ñoaøn keát vaø hôïp taùc giöõa ñoäi nguõ nhaân vieân hai ngaân haøng daãn ñeán chia reõ noäi boä saâu saéc. Vì vaäy Ban laõnh ñaïo ngaân haøng caàn xaây döïng ñöôïc chöông trình haønh ñoäng nhaèm thay ñoåi vaên hoùa doanh nghieäp cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi, chieán löôïc môùi. Ñeå taïo ra ñöôïc söï thay ñoåi vaên hoùa doanh nghieäp thì söï uûng hoä cuûa moïi thaønh vieân trong ngaân haøng vaø caùch thöùc ñaøo taïo vaên hoùa môùi cuûa Ban laõnh ñaïo ngaân haøng sau saùp nhaäp laø nhöõng yeáu toá taïo neân söï thaønh coâng. Ban laõnh ñaïo laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân thöïc hieän vieäc ñieàu chænh haønh vi cuûa mình vaø phaûi nhaát quaùn trong vieäc thay ñoåi. Ñoäi nguõ nhaân vieân caàn phaûi ñöôïc hieåu roõ nhöõng gì ñöôïc mong ñôïi töø hoï vaø phaûi bieát caùch theå hieän nhöõng haønh vi môùi trong thöïc teá. Do vaäy caùc ngaân haøng sau saùp nhaäp neân thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau ñaây: Thöù nhaát: Xaây döïng nhöõng tuyeân boá veà giaù trò vaø nieàm tin. Coù theå toå chöùc caùc nhoùm thaûo luaän theo töøng boä phaän nhaèm chuyeån taûi söù meänh, taàm nhìn vaø caùc giaù trò cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp thaønh lôøi noùi vaø giaûi thích nhöõng taùc ñoäng cuûa tuyeân boá ñoái vôùi coâng vieäc cuûa töøng nhaân vieân. Vieäc laøm naøy taùc ñoäng tôùi nhaän thöùc cuûa nhaân vieân söï hieåu bieát chung veà moâi tröôøng vaên hoùa maø ngaân haøng muoán xaây döïng vaø nhöõng haønh ñoäng, haønh vi maø hoï phaûi thöïc hieän ñeå phaûn aùnh ñöôïc nhöõng neùt vaên hoùa môùi. Thöù hai: Giao tieáp hieäu quaû. Phaûi thoâng baùo cho taát caû caùc nhaân vieân veà quaù trình thay ñoåi vaên hoùa cuûa ngaân haøng nhaèm ñaûm baûo söï cam keát cuûa hoï vaø Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 77 thaønh coâng cuûa quaù trình chuyeån ñoåi vaên hoùa. Caùc nhaân vieân caàn ñöôïc khích leä raèng nhöõng gì mong ñôïi töø hoï coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc thay ñoåi vaên hoùa doanh nghieäp moät caùch hieäu quaû nhaát. Thöù ba: Ñieàu chænh laïi caùc qui cheá noäi boä. Quaù trình thay ñoåi vaên hoùa doanh nghieäp phaûi ñöôïc dieãn ra ñoàng boä thoáng nhaát trong toaøn boä ngaân haøng môùi. Vì vaäy vieäc xem xeùt laïi caùc cheá ñoä chính saùch noäi boä nhö qui cheá phoái hôïp giöõa caùc boä phaän, cheá ñoä khen thöôûng kyû luaät, caùc noäi qui, qui cheá laøm vieäc … phaûi ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp vôùi vaên hoùa doanh nghieäp môùi. Keát hôïp thöông hieäu laø moät trong nhöõng vaán ñeà aûnh höôûng ñeán möùc ñoä thaønh coâng cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp. Ban ñieàu haønh cuûa caùc ngaân haøng seõ phaûi ngoài laïi vôùi nhau ñeà tìm ra caùc giaûi phaùp keát hôïp hai thöông hieäu laïi. Vieäc keát hôïp ñoàng nghóa vôùi vieäc tìm kieám nhöõng ñieåm khaùc bieät thích hôïp vaø coù yù nghóa trong taâm trí khaùch haøng cuûa caû hai thöông hieäu. Vieäc löïa choïn thöông hieäu chuû ñaïo raát khoù khaên cho caùc nhaø laõnh ñaïo ngaân haøng sau saùp nhaäp, bôûi vì seõ coù moät thöông hieäu bò ruùt ra theo thôøi gian cho ñeán khi noù chæ coøn laïi caùi voû troáng khoâng, töùc laø seõ khoâng coù moät hoaït ñoäng xaây döïng thöông hieäu hay moät nguoàn löïc, ngaân saùch naøo ñöôïc cung caáp cho noù. Vì theá noù seõ hao moøn theo thôøi gian. Ngöôøi ta seõ phaûi tìm ra nhöõng ñieåm thích hôïp ñeå boå sung cho thöông hieäu ñöôïc löïa choïn ñeå phaùt trieån thöông hieäu naøy thaønh thöông hieäu maïnh cho ngaân haøng sau saùp nhaäp. Nhöõng ñaëc tính toát cuûa thöông hieäu bò loaïi boû seõ hoã trôï boå sung cho thöông hieäu ñöôïc löïa choïn, nhaèm muïc ñích chuyeån giao daàn daàn loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng cho thöông hieäu môùi. 3.1.7 Xaây döïng chính saùch ñaõi ngoä nhaân söï linh hoaït Sau khi thöïc hieän vieäc saùp nhaäp ñoäi nguõ nhaân söï seõ coù söï thay ñoåi raát lôùn. Coâng taùc saép xeáp taát yeáu seõ khoâng theå laøm haøi loøng taát caû nhaân söï, moâi tröôøng laøm vieäc thay ñoåi, caùn boä quaûn lyù tröïc tieáp thay ñoåi taát yeáu daãn ñeán nhöõng xaùo Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 78 troän trong coâng vieäc cuûa nhaân vieân, hoï phaûi laøm quen laïi töø ñaàu nhö khi môùi gia nhaäp ñoäi nguõ nhaân vieân ngaân haøng. Vì theá moät soá hoaëc raát nhieàu nhaân söï seõ coù tìm kieám nôi laøm vieäc môùi hay khoâng ñeàu phuï thuoäc vaøo chính saùch ñaõi ngoä cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp. Tuøy töøng hoaøn caûnh vaø vò trí cuï theå, Ban ñieàu haønh cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp phaûi ñöa ra ñöôïc caùc chính saùch ñaõi ngoä phuø hôïp nhaèm giöõ ñöôïc nhöõng nhaân taøi thöïc söï phuïc vuï cho muïc tieâu chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn cuûa ngaân haøng. Chính saùch mua coå phieáu vôùi giaù öu ñaõi, taêng thu nhaäp hay chính saùch ñaøo taïo thöôøng ñöôïc caùc ngaân haøng söû duïng ñeå chieâu duï nhaân taøi. Söï trung thaønh khoâng theå coù ñöôïc trong thôøi gian ngaén hay cuõng khoâng theå boû tieàn baïc ra ñeå coù, maø chæ coù ñöôïc qua quaù trình gaén boù laâu daøi vaø lieân tuïc töø phía ngaân haøng, ñaëc bieät laø Ban laõnh ñaïo ngaân haøng. Haàu nhö nhaân vieân naøo cuõng mong muoán ñöôïc taêng löông, nhöng thöïc teá cho thaáy thì tieàn baïc töï baûn thaân noù khoâng mang laïi söï trung thaønh. Ban laõnh ñaïo ngaân haøng phaûi hoaïch ñònh ñöôïc loä trình thaêng tieán ñeå nhaân vieân ñaët ra cho hoï muïc tieâu höôùng tôùi. Vì vaäy, khi tieáp quaûn ñoäi nguõ nhaân vieân môùi ñeán töø ngaân haøng saùp nhaäp hay bò saùp nhaäp thì töø caùn boä quaûn lyù boä phaän ñeán Ban laõnh ñaïo ñeàu caàn thieát phaûi tieáp xuùc tröïc tieáp, gaàn guõi vôùi nhaân vieân ñoäng vieân hoï vöôït qua giai ñoaïn haäu saùp nhaäp ñeå tieán ñeán söï hoøa nhaäp nhaèm taïo ra cho ngaân haøng sau saùp nhaäp moät söùc maïnh ñoaøn keát gaén boù. Töø ñoù caùn boä quaûn lyù môùi coù theå cuøng nhaân vieân chia seû nhöõng khuùc maéc trong coâng vieäc moät caùch côûi môû nhaát, nhaèm xoùa boû raøo caûn taâm lyù cho caùc nhaân vieân môùi. 3.2 Caùc giaûi phaùp haïn cheá söï thieáu hieäu quaû sau saùp nhaäp ngaân haøng Trong quaù trình thöïc hieän saùp nhaäp ngaân haøng, raát deã xaûy ra vieäc khaùch haøng töø boû vieäc söû duïng saûn phaåm dòch vuï cuûa mình ñeå chuyeån sang ngaân haøng khaùc do caùc ngaân haøng quaù chuù taâm vaøo quaù trình saùp nhaäp maø boû qua caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng, hoaëc do khaùch haøng nghe ñöôïc nhöõng thoâng tin khoâng chính thöùc gaây hieåu laàm cho hoï chaúng haïn nhö saép tôùi ngaân haøng naøy Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 79 seõ saùp nhaäp vôùi ngaân haøng khaùc, seõ giaûm laõi suaát tieàn göûi hoaëc seõ khoù ruùt tieàn goác do chính saùch cuûa ngaân haøng seõ thay ñoåi, nhö theá khaùch haøng seõ chuyeån sang ngaân haøng khaùc ñeå göûi tieàn, hoaëc caùc nhaân söï chuû choát khoâng ñöôïc thoâng tin ñaày ñuû veà chính saùch ñaõi ngoä cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp seõ tìm kieám ngaân haøng khaùc ñeå laøm vieäc. Nhöõng söï vieäc nhö theá raát deã xaûy ra, ñeå haïn cheá bôùt nhöõng ruûi ro coù theå gaëp phaûi, caùc ngaân haøng neân aùp duïng caùc giaûi phaùp: 3.2.1 Tuyeân truyeàn ñaày ñuû nhöõng thoâng tin caàn thieát veà vieäc saùp nhaäp. Ñeå haïn cheá nhöõng thoâng tin ngoaøi luoàng khoâng chính thöùc coù theå gaây aûnh höôûng xaáu ñeán tình hình kinh doanh cuûa ngaân haøng. Ban ñieàu haønh ngaân haøng caàn thieát phaûi coâng boá nhöõng thoâng tin ôû möùc caàn thieát cho nhöõng ñoái töôïng laø caùn boä nhaân vieân chuû choát, caùc chính saùch duy trì ñoái vôùi khaùch haøng. Ñoái vôùi caùn boä nhaân vieân chuû choát, Ban ñieàu haønh ngaân haøng neân toå chöùc tuyeân truyeàn thoâng tin veà thöông vuï saùp nhaäp thoâng qua caùc cuoäc hoïp noäi boä, ñoàng thôøi yeâu caàu caùc caùn boä quaûn lyù caáp trung gian noùi roõ cho caùc nhaân vieân cuûa mình hieåu thoâng tin veà vieäc saùp nhaäp ngaân haøng cuûa mình veà caùc chính saùch cheá ñoä coù theå ñöôïc thöïc hieän sau saùp nhaäp taïo taâm lyù yeân taâm laøm vieäc cho nhaân vieân. Tuøy töøng giai ñoaïn cuûa thöông vuï saùp nhaäp maø Ban ñieàu haønh ngaân haøng ñöa ra caùc thoâng tin caàn thieát ñeå phuïc vuï cho muïc ñích ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng ñöôïc dieãn ra bình thöôøng trong suoát thôøi gian thöông vuï saùp nhaäp dieãn ra. Giai ñoaïn naøy raát caàn taïo ñöôïc loøng tin vaø tinh thaàn traùch nhieäm cuûa nhaân vieân veà vieãn caûnh töông lai cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp. Ñoái vôùi khaùc haøng, caàn xaây döïng keânh coâng boá thoâng tin nhaèm muïc ñích traùnh gaây hieåu laàm cho khaùch haøng ñeå hoï yeân taâm giao dòch, giaûi thích nhöõng thoâng tin sai söï thaät traùnh taïo ra nhöõng thoâng tin xuyeân taïc laøm aûnh höôûng ñeán uy tín. Xâaây döïng keá hoaïch coâng boá thoâng tin cho khaùch haøng theo töøng giai ñoaïn ñeå hoï yeân taâm giao dòch vôùi ngaân haøng trong quaù trình thöông vuï saùp nhaäp dieãn Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 80 ra. Ñoàng thôøi, vai troø cuûa nhaân vieân laø khoâng nhoû trong quaù trình cung caáp vaø giaûi thích thoâng tin vôùi khaùch haøng. Söï maát maùt khaùch haøng laø vaán ñeà caàn quan taâm cuûa moãi thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng. Vì vaäy Ban ñieàu haønh ngaân haøng caàn ñaùnh giaù ñuùng taàm aûnh höôûng quan troïng cuûa thoâng tin ñoái vôùi heä thoáng khaùch haøng hieän taïi, caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng caàn ñöôïc duy trì bình thöôøng vaø phaûi taïo ñöôïc nieàm tin cuûa heä thoáng khaùch haøng hieän taïi. 3.2.2 Ñaùnh giaù ñuùng taùc ñoäng cuûa söï coäng löïc Vieäc nghieân cöùu khaûo saùt khoâng töôøng taän tieàm naêng thöïc söï cuûa ngaân haøng muïc tieâu daãn ñeán ñaùnh giaù quaù cao hieäu quaû cuûa taùc ñoäng coäng löïc laø moät trong nhöõng lyù do daãn ñeán nhöõng söï thaát baïi sau saùp nhaäp. Ñeå hieåu ñöôïc töôøng taän tieàm naêng coäng löïc cuûa ngaân haøng muïc tieâu laø vieäc khoâng deã daøng vaø toán keùm raát nhieàu thôøi gian, ñoâi khi ngaân haøng thaâu toùm phaûi maát maáy naêm chuaån bò, thu thaäp vaø caäp nhaät thoâng tin cuûa ngaân haøng muïc tieâu ñöôïc löïa choïn tröôùc khi ñi ñeán quyeát ñònh. Do vaäy ñaùnh giaù ñuùng tieàm naêng cuûa taùc ñoäng coäng löïc thì yeáu toá tö vaán ñoäc laäp thöôøng ñöôïc caùc ngaân haøng thaâu toùm löïa choïn ñeå tham vaán vaø chuaån bò cho quaù trình thaâu toùm vaø saùp nhaäp moät caùch thuaän lôïi vaø hieäu quaû. Vaán ñeà xaùc ñònh ñöôïc hieäu quaû sau saùp nhaäp mang laïi, khaû naêng caïnh tranh cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp, thò phaàn hoaït ñoäng, khaû naêng phaùt trieån thò phaàn, naêng löïc quaûn trò ruûi ro, chaát löôïng nhaân söï, heä thoáng khaùch haøng, yeáu toá kinh teá vó moâ aûnh höôûng ñeán keá hoaïch kinh doanh cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp... laø nhöõng tieâu chí caàn phaûi ñöôïc phaân tích kyõ trong quaù trình thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù söï coäng löïc. 3.2.3 Ñaùnh giaù ñaày ñuû vaø chính xaùc caùc khoaûn nôï xaáu vaø nôï tieàm taøng Do vieäc ñaùnh giaù vaø thaåm ñònh chi tieát khoâng ñaày ñuû, chính xaùc nhieàu ngaân haøng thaâu toùm sau khi thöïc hieän xong ñeàu gaëp phaûi nhieàu vaán ñeà veà nôï xaáu, caùc khoaûn nôï naøy gaây aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng sau saùp Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 81 nhaäp. Vì vaäy, ngaân haøng thaâu toùm phaûi tieán haøng xaùc minh vaø ñaùnh giaù thaän troïng caùc khoaûn nôï hieän höõu cuûa ngaân haøng muïc tieâu, ñeå coù ñöôïc keát quaû ñaùnh giaù moät caùch tin caäy thì ngaân haøng thaâu toùm neân thueâ nhöõng haõng luaät coù ñuû naêng löïc vaø tính nhieäm ñeå thaåm tra ñöôïc ñaày ñuû tính phaùp lyù cuûa caùc taøi saûn vaø nôï cuûa ngaân haøng muïc tieâu. Do caùc ngaân haøng Vieät Nam hieän nay ñaùnh giaù nôï xaáu theo yeáu toá laø khoaûn nôï ñaõ quaù haïn treân 90 ngaøy, trong khi ñoù quoác teá thöôøng ñaùnh giaù theo khaû naêng traû nôï ñaùng lo ngaïi cuûa con nôï. Vì vaäy, caàn phaûi xaùc ñònh caùc khoaûn nôï theo tieâu chuaån quoác teá ñeå ñaûm baûo traùnh nhöõng toån thaát coù theå phaùt sinh sau khi thöïc hieän saùp nhaäp. Vì vaäy, caùc ngaân haøng thaâu toùm phaûi thueâ nhöõng coâng ty kieåm toaùn coù ñuû naêng löïc vaø tín nhieäm, coù uy tín treân thò tröôøng ñeå xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc vaø ñaày ñuû caùc khoaûn nôï cuûa ngaân haøng muïc tieâu. Do ñoù vieäc tham vaán ñôn vò kieåm toaùn coù trình ñoä quoác teá laø vaán ñeà caàn thieát nhaèm ñaûm baûo hieäu quaû cao nhaát trong quaù trình thaåm ñònh ngaân haøng muïc tieâu nhaèm löôïng hoùa heát caùc vaán ñeà coù theå phaùt sinh ñeå ñöa ra ñöôïc möùc giaù thaâu toùm phuø hôïp. 3.2.4 Laäp keá hoaïch hôïp nhaát phaàn meàm heä thoáng giao dòch Vaán ñeà heä thoáng coâng ngheä thoâng tin cuûa ngaân haøng laø raát quan troïng, neáu khi saùp nhaäp heä thoáng giao dòch cuûa hai ngaân haøng khoâng lieân keát ñöôïc vôùi nhau thì seõ gaây ra nhöõng phieàn toaùi trong vieäc quaûn trò vaø ñieàu haønh ngaân haøng. Do vaäy, ngaân haøng thaâu toùm phaûi laøm vieäc vôùi nhaø thaàu cung caáp phaàn meàm giao dòch cho ngaân haøng thaâu toùm vaø ngaân haøng muïc tieâu ñeå chuaån bò cho vieäc hôïp nhaát heä thoáng. Neáu chuaån bò khoâng kyõ seõ gaây ñình treä trong hoaït ñoäng kinh doanh gaây taâm lyù lo ngaïi cho khaùch haøng, aûnh höôûng ñeán keá hoaïch kinh doanh cuûa ngaân haøng sau saùp nhaäp. Vieäc xuùc tieán ñaët haøng nhaø thaàu veà chöông trình coâng ngheä thoâng tin söû duïng chung cho hai ngaân haøng laø vaán ñeà caàn quan taâm. Ñaây laø nhöõng coâng vieäc quan troïng nhaèm haïn cheá toái ña nhöõng toån thaát coù theå Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 82 gaëp phaûi nhö: maát döõ lieäu, soá lieäu sai leäch veà thoâng tin cuûa khaùch haøng, maát khaû naêng truy caäp, khoâng theå keát noái giao dòch giöõa caùc chi nhaùnh .... 3.3 Giaûi phaùp veà vai troø cuûa ngaân haøng ñaàu tö trong thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng taïi Vieät Nam Ngaân haøng ñaàu tö hoaït ñoäng döôùi vai troø laø ñôn vò daøn xeáp voán cho caùc doanh nghieäp, thöïc hieän vieäc tö vaán phaùt haønh chöùng khoaùn, baûo laõnh phaùt haønh chöùng khoaùn, tö vaán taøi chính doanh nghieäp, tö vaán thaâu toùm vaø saùp nhaäp doanh nghieäp, nghieân cöùu vaø phaân tích thoâng tin veà kinh teá, ngaønh vaø doanh nghieäp, hoaït ñoäng ñaàu tö chöùng khoaùn, moâi giôùi chöùng khoaùn... caùc ngaân haøng ñaàu tö lôùn treân theá giôùi nhö: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, Citigroup’s Global Corporate Investment Bank, JPMorgan Chase... ÔÛ Vieät Nam, caùc coâng ty chöùng khoaùn ñaõ chuyeån moâ hình hoaït ñoäng theo moâ hình ngaân haøng ñaàu tö nhö: Coâng ty CP chöùng khoaùn Saøi Goøn (SSI), Coâng ty TNHH chöùng khoaùn AÙ Chaâu (ACBS), Coâng ty Cp chöùng khoaùn Thaêng Long (TSC), Coâng ty Cp chöùng khoaùn Baûo Vieät (BVS),... vôùi caùc nghieäp vuï nhö moâi giôùi, tö vaán thaâu toùm vaø saùp nhaäp doanh nghieäp, tö vaán taùi caáu truùc, daøn xeáp voán....Caùc ngaân haøng ñaàu tö ñoùng vai troø laø trung gian giöõa mua vaø baùn, hoï xaây döïng cô sôû döõ lieäu thoâng tin (dataroom) töø vieäc tìm kieám caùc ñôn vò coù nhu caàu mua hoaëc baùn ñeå gaén keát caùc beân laïi vôùi nhau. Caùc ngaân haøng ñaàu tö ñeàu xaây döïng caùc qui trình thöïc hieän vieäc thaâu toùm vaø saùp nhaäp, hoï coù kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù vaø thöïc hieän thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp töø khaâu chuaån bò caùc vaên baûn, töø vieäc laäp keá hoaïch ñeán thieát keá baûn ghi nhôù, hôïp ñoàng thaâu toùm, caùc kyõ naêng khaûo saùt chi tieát caån troïng, thöông löôïng vaø thuyeát phuïc ñoái taùc cuõng nhö phöông thöùc vaø hình thöùc thanh toaùn ....ñeán caùc thuû tuïc ñoùng hôïp ñoàng. Caùc ngaân haøng muoán thaâu toùm vaø saùp nhaäp coù theå thoâng qua caùc ngaân haøng ñaàu tö ñeå thöïc hieän moät caùch hieäu quaû thöông vuï cuûa mình, hôn nöõa do coù kinh nghieäm trong vieäc tö vaán vaø moâi giôùi veà Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 83 thaâu toùm vaø saùp nhaäp cho neân caùc ngaân haøng ñaàu tö ñeàu thöïc hieän hieäu quaû caùc coâng vieäc lieân quan ñeán thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng. 3.4 Giaûi phaùp veà vai troø cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc ñieàu tieát vaø quaûn lyù hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng Hieän nay, caùc vaên baûn phaùp luaät ñieàu chænh tröïc tieáp hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng chöa coù, do ñoù quaù trình thöïc hieän thöông vuï thaâu toùm vaø saùp nhaäp trong ngaønh ngaân haøng dieãn ra raát khoù khaên vaø toán keùm nhieàu thôøi gian. Caùc ngaân haøng muoán thöïc hieän saùp nhaäp seõ phaûi noäp hoà sô xin pheùp Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø chôø Ngaân haøng Nhaø nöôùc xem xeùt vaø traû lôøi baèng vaên baûn. Khoâng coù vaên baûn phaùp luaät naøo qui ñònh trình töï thuû tuïc vaø thôøi gian giaûi quyeát vaán ñeà saùp nhaäp cuûa ngaân haøng. Vì vaäy, vaán ñeà naøy phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo yù chí chuû quan cuûa phía Ngaân haøng Nhaø nöôùc. Ñeå thuùc ñaåy quaù trình saùp nhaäp ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñöôïc dieãn ra thuaän lôïi phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá thì raát caàn coù khung phaùp lyù ñieàu chænh rieâng cho hoaït ñoäng mua baùn vaø saùp nhaäp ngaân haøng. Do ñoù Nhaø nöôùc caàn phaûi ñaåy nhanh quaù trình soaïn thaûo caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan ñeán hoaït ñoäng mua baùn vaø saùp nhaäp doanh nghieäp noùi chung vaø ngaønh ngaân haøng noùi rieâng ñeå cho hoaït ñoäng mua baùn vaø saùp nhaäp ngaân haøng ñöôïc hoaït ñoäng ñuùng theo qui luaät cuûa thò tröôøng, ñaûm baûo lôïi ích cho caùc ngaân haøng ñaëc bieät laø caùc coå ñoâng töø ñoù thuùc ñaåy söï hôïp taùc vaø taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi ñaëc bieät laø khoái ngaân haøng thöông maïi coå phaàn trong nöôùc tröôùc khi bò caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thoân tính. Hôn nöõa, vieäc quaûn lyù caùc hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng nhaèm taïo ra thò tröôøng mua baùn vaø saùp nhaäp ngaân haøng ôû Vieät Nam dieãn ra laønh maïnh coâng khai minh baïch thì vai troø cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc trong vieäc quaûn lyù hoaït ñoäng naøy laø raát quan troïng. Höôùng daãn vaø ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät, phuø hôïp vôùi Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 84 chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ngaân haøng cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. Ngaân haøng Nhaø nöôùc phaûi quaûn lyù caùc hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng ñeå ñaûm ñaûm baûo lôïi ích cho caùc coå ñoâng thieåu soá ngöôøi lao ñoäng vaø quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng göûi tieàn. Caùc qui ñònh veà thò phaàn cuõng caàn ñöôïc qui ñònh roõ ñeå höôùng daãn caùc hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp dieãn ra ñöôïc thuaän lôïi traùnh taïo neân nhöõng theá löïc ñoäc quyeàn vaø phaù vôõ theá caïnh tranh trong ngaønh taøi chính ngaân haøng. Hôn nöõa ñoái töôïng thöïc hieän trong hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng cuõng phaûi ñöôïc qui ñònh roõ raøng nhaèm traùnh xaåy ra hieän töôïng caùc Taäp ñoaøn, Toång Coâng ty, doanh nghieäp lôùn thaâu toùm ngaân haøng nhaèm muïc ñích kieåm soaùt ngaân haøng ñeå phuïc vuï cho muïc ñích kinh doanh rieâng cuûa hoï. Qui ñònh veà vieäc goùp voán cuûa caùc toå chöùc khoâng phaûi laø toå chöùc taøi chính – ngaân haøng cuõng caàn phaûi ñöôïc qui ñònh chaët cheõ hôn, tieâu chí cao hôn vaø tyû leä goùp voán phaûi ñaûm baûo traùnh ñöôïc vieäc kieåm soaùt ngaân haøng cuûa caùc toå chöùc naøy. Ngaân haøng laø toå chöùc kinh teá ñaëc thuø raát nhaïy caûm vôùi nhöõng bieán ñoäng cuûa neàn kinh teá neáu ñoå vôõ seõ gaây ra nhöõng heä luïy khuûng khieáp cho neàn kinh teâ. Baøi hoïc veà cuoäc khuûng hoaûng taøi chính – ngaân haøng Myõ vaø Chaâu Aâu ñang dieãn ra laø baøi hoïc voâ cuøng quyù giaù ñoái vôùi Vieät Nam trong quaù trình ñieàu haønh quaûn lyù vaø ban haønh caùc qui ñònh phaùp lyù ñieàu chænh hoaït ñoäng thò tröôøng taøi chính – ngaân haøng trong nöôùc. Vaán ñeà xaây döïng qui cheá mua coå phaàn cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi NHTMCP cuõng caàn phaûi quan taâm. Bôûi neáu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp naém giöõ tôùi 30% thì chaéc chaén raèng hoï cuõng phaûi coù tieáng noùi voâ cuøng quan troïng trong hoäi ñoàng quaûn trò. Khi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù theå laøm ñoái taùc chieán löôïc cuûa hôn moät ngaân haøng. Nhö vaäy, khoù maø coù caïnh tranh giöõa hai ngaân haøng cuøng coù voán goùp cuûa moät nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, bôûi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ theo ñuoåi cuøng moät chieán löôïc vôùi hai ngaân haøng. Trong boái caûnh heä thoáng quaûn lyù ruûi ro cuûa caùc ngaân haøng cuõng nhö heä thoáng kieåm soaùt cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc coøn Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 85 quaù yeáu, thì vieäc môû cöûa quaù nhanh seõ laø khoâng thaän troïng. Baøi hoïc khuûng hoaûng taøi chính Thaùi Lan, Indonesia naêm 1997 laø nhöõng ví duï ñieån hình. Hôn nöõa Trung Quoác cuõng laø moät ví duï, Trung Quoác aùp duïng tyû leä khoáng cheá 29,9% ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi maø khoâng naâng leân 49% ñeå thu huùt löôïng voán goùp nhieàu hôn vaø taïo ñieàu kieän cho nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trôû thaønh nhaø ñaàu tö chieán löôïc theo tyû leä goùp voán cao hôn. Ñoù laø nhöõng baøi hoïc cho Vieät Nam veà vieäc xaây döïng vaên baûn phaùp luaät. Ñoàng thôøi, Keá hoaïch phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng daøi haïn trong voøng 10 – 20 naêm tôùi caàn thieát phaûi ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc thieát laäp ñeå ñaûo baûo duy trì oån ñònh söï phaùt trieån cuûa toaøn heä thoáng, oån ñònh thò tröôøng voán, töø ñoù taïo ñaø thuùc ñaåy saûn xuaát kinh doanh cho caùc doanh nghieäp. Keá hoaïch chieán löôïc phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam seõ giuùp caùc ñoái töôïng muoán thaønh laäp ngaân haøng môùi, muoán thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng coù ñònh höôùng cho mình tröôùc khi laäp caùc keá hoaïch cuï theå ñeå thöïc hieän yù töôûng cuûa mình. Ñoàng thôøi vieäc phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng quaù taäp trung vaøo khu vöïc ñoâ thò maø xem nheï khu vöïc noâng thoân thì seõ taïo neân söï maát caân ñoái trong chieán löôïc phaùt trieån ngaân haøng vaø taïo ra söï ñoäc quyeàn cho caùc ngaân haøng quoác doanh taïi khu vöïc noâng thoân. Bôûi vì caùc NHTMCP khoâng quan taâm tôùi thò tröôøng naøy nhieàu do tính haáp daãn cuûa noù. Vì vaäy ñeå thuùc ñaåy vaø kích thích söï phaùt trieån ñoàng ñeàu giöõa caùc khu vöïc thì chính saùch khuyeán khích cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi khu vöïc noâng thoân laø phuø hôïp nhaèm thu huùt caùc NHTMCP môû roäng hoaït ñoäng veà phía khu vöïc noâng thoân. Hôn nöõa, keá hoaïch chieán löôïc phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng seõ giuùp caùc cô quan laäp phaùp ñöa ra caùc qui ñònh phaùp lyù phuø hôïp nhaèm ñieàu chænh vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng trong nöôùc ñi theo ñuùng muïc tieâu vó moâ ñaõ ñaët ra. Chöông 3 Giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng TMCP Vieät Nam Trang 86 Keát luaän chöông 3 Töø thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa khoái NHTMCP Vieät Nam daãn tôùi tính taát yeáu phaûi thaâu toùm vaø saùp nhaäp phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa kinh teá quoác teá, chöông 3 cuûa luaän vaên ñöa ra caùc giaûi phaùp hoã trôï hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng nhaèm ñaït hieäu quaû toát nhaát. Ñoàng thôøi luaän vaên cuõng ñeà xuaát cho Ngaân haøng Nhaø nöôùc caùc vaán ñeà veà vieäc xaây döïng caùc qui ñònh veà thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng, caùc vaán ñeà veà quaûn lyù hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng vaø ñaëc bieät laø xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong daøi haïn. Keát luaän Tröôùc nhöõng thaùch thöùc vaø vaän hoäi môùi caùc NHTMCP Vieät Nam caàn nhìn nhaän chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn nhaèm naém baét caùc cô hoäi ñeå gia taêng giaù trò cuûa mình thoâng qua hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp. Ñeà taøi “Thaâu toùm vaø saùp nhaäp – giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Vieät Nam thôøi kyø hoäi nhaäp” ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu nghieân cöùu ban ñaàu nhö: - Toång keát ñöôïc thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Vieät Nam trong thôøi gian qua; - Yeâu caàu phaùp lyù veà ñieàu kieän voán phaùp ñònh vaø tính haáp daãn cuûa coå phieáu ngaân haøng; - Tình hình mua laïi coå phaàn taïi caùc NHTMCP, tính taát yeáu khaùch quan cuûa hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng, phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån kinh teá quoác teá; - Treân cô sôû naêng löïc caïnh tranh cuûa NHTMCP, tính taát yeáu khaùch quan vaø tính phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån kinh teá quoác teá, taùc giaû ñaõ ñeà xuaát giaûi phaùp thaâu toùm vaø saùp nhaäp NHTMCP Vieät Nam; - Neâu leân nhöõng öu ñieåm cuõng nhö caùc baát lôïi khi thöïc hieän thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng; - Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm hoã trôï hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng hieäu quaû toát nhaát. Tuy nhieân, thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng laø ñeà taøi coøn khaù môùi, trong thôøi gian gaàn ñaây treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñaõ ñöa nhieàu quan ñieåm veà vaán ñeà naøy nhöng hoaït ñoäng thaâu toùm vaø saùp nhaäp NHTMCP Vieät Nam chöa thöïc söï dieãn ra theo cô cheá thò tröôøng. Do vaäy, nhöõng vaán ñeà maø ñeà taøi ñaët ra chæ laø nghieân cöùu ban ñaàu neân chaéc chaén khoâng traùnh khoûi thieáu soùt vaø haïn cheá. Maëc duø vaäy, taùc giaû hy voïng raèng nhöõng giaûi phaùp maø ñeà taøi ñöa ra seõ goùp moät phaàn nhoû beù vaøo thuùc ñaåy thò tröôøng thaâu toùm vaø saùp nhaäp ngaân haøng phaùt trieån töø ñoù taïo neân nhöõng ngaân haøng ñuû naêng löïc caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Taùc giaû mong raèng, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi, thò tröôøng taøi chính trong thôøi gian tôùi seõ coù nhöõng coâng trình nghieân cöùu chuyeân saâu hôn vaø coù taàm voùc hôn ñeå ñaùp öùng thöïc tieãn phaùt trieån thò tröôøng taøi chính – ngaân haøng. Danh muïc taøi lieäu tham khaûo DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät 1. Ths. Traàn Ñình Cung vaø Ths. Löu Minh Ñöùc (2007), Thaâu toùm vaø hôïp nhaát töø khía caïnh quaûn trò coâng ty:lyù luaän, kinh nghieäm quoác teá vaø thöïc tieãn Vieät Nam. 2. Buøi Taán Ñònh (2007), Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam khi Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO), Luaän vaên Thaïc syõ kinh teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP Hoà Chí Minh. 3. Vuõ Vieät Phong (2007), Xu höôùng saùp nhaäp ngaân haøng trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá, Taïp chí Hoã trôï phaùt trieån soá 18 thaùng 12/2007. 4. TS. Nguyeãn Troïng Taøi (2008), Canh tranh ngaân haøng thöông maïi – nhìn töø goùc ñoä lyù luaän vaø thöïc tieãn taïi Vieät Nam, Taïp chí Ngaân haøng soá 4, thaùng 2 naêm 2008. 5. TS. Huyønh Thò Thuùy Giang (2008), Saùp nhaäp ngaân haøng - moät xu theá khoâng theå ñaûo ngöôïc, Taïp chí Ngaân haøng soá 12 thaùng 6 naêm 2008. 6. Thuøy Vinh (2008), Laøn soùng saùp nhaäp seõ ñeán sôùm hôn döï kieán, Taïp chí Ñaàu tö chöùng khoaùn soá 57 thaùng 5 naêm 2008. 7. Hoaøng Thò Khaùnh Taâm (2008), ÖÙng duïng moâ hình APV trong phaân tích hoaït ñoäng saùp nhaäp vaø mua laïi coâng ty (M&A) taïi Vieät Nam, Luaän vaên Thaïc syõ kinh teá, Tröôøng Ñaïi hoïc kinh teá TP Hoà Chí Minh. 8. Gia Linh (2008), Thaønh laäp ngaân haøng môùi:Döøng laïi laø vöøa?, Taïp chí Ñaàu tö chöùng khoaùn soá 36 thaùng 3 naêm 2008. 9. Thuøy Vinh (2008), Ngaân haøng coù coøn sieâu lôïi nhuaän, Taïp chí Ñaàu tö chöùng khoaùn soá 37 thaùng 3 naêm 2008. Danh muïc taøi lieäu tham khaûo 10.Coâng ty chöùng khoaùn Baûo Vieät (2008), Baùo caùo phaân tích ngaønh ngaân haøng thaùng 7 naêm 2008. 11.Coâng ty chöùng khoaùn Baûn Vieät (2008), Heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam – thöïc traïng vaø döï baùo, Baùo caùo phaân tích ngaønh thaùng 7 naêm 2008. 12.Coâng ty Cp chöùng khoaùn Kim Long (2007), Toång keát thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam naêm 2007. 13.Coâng ty chöùng khoaùn Thaêng Long (2008), Baûn tin thò tröôøng 14.Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam, Baùo caùo thöôøng nieân 2004, 2005, 2006. 15.Taïp chí ngaân haøng (caùc soá baùo naêm 2008), Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam. Tieáng Anh 1. Patrick A. Gaughan (2007), Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2. Andrew J. Sherman and Milledge A. Hart, Mergers & Acquisitions from A to Z, 2nd Edition, AMACOM. 3. Mergers and acquisitions in banking and finance (2004), Oxford University Press. 4. Vinacapital (2006), Banking sector report 5. ADB, Asia Economic Monitor 2008 6. PriceWaterHouseCoopers (2008), Vietnam M&A activity review Firt half 2008.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vn thời kỳ hội nhập.pdf
Luận văn liên quan