Đề tài Thiết kế bến container 30.000dwt cảng Đông Nam Á - Long An

Đề tài: Thiết kế Bến Container 30.000DWT Cảng Đông Nam Á-Long An MUÏC LUÏCPHAÀN I. QUY HOAÏCH CAÛNG9 CHÖÔNG I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ DÖÏ AÙN CAÛNG đông nam á long an10 I.1 Chuû ñaàu tö :10 I.2 Söï caàn thieát ñaàu tö :10 CHÖÔNG II. PHÖÔNG AÙN ÑÒA ÑIEÅM CUÏ THEÅ11 II.1 Ñòa ñieåm coâng trình :11 II.2 Caùc ñaëc ñieåm veà ñieàu kieän töï nhieân taïi khu vöïc :11 II.2.1 Ñaëc ñieåm ñòa hình khu ñaát, khu nöôùc cuûa ñòa ñieåm nghieân cöùu :11 II.2.2 Ñaëc ñieåm ñieàu kieän khí töôïng, thuûy vaên khu vöïc :12 II.3 Quy hoaïch chung khu vöïc :18 II.4 Heä thoáng cô sô haï taàng taïi khu vöïc xaây döïng caûng :18 II.4.1 Heä thoáng giao thoáâng ñöôøng boä, ñöôøng thuûy trong khu vöïc :18 II.4.2 Heä thoáng haï taàng kyõ thuaät caáp ñieän, caáp nöôùc, thoâng tin lieân lac . 18 II.5 Nhaän xeùt chung veà ñòa ñieåm nghieân cöùu :19 CHÖÔNG III. XAÙC ÑÒNH QUY MOÂ, KÍCH THÖÔÙC CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA COÂNG TRÌNH III.1 Döï baùo löôïng haøng qua caûng :21 III.2 Ñoäi taøu ñeán caûng :21 III.3 Giaûi phaùp coâng ngheä xeáp dôõ haøng hoùa :22 III.3.1 Thieát bò boác xeáp ôû tuyeán tröôùc beán.22 III.3.2 Thieát bò boác xeáp treân baõi.23 III.3.3 Xe chuyeân duïng (Tractor trailer) töông ñöông xe taûi H30. 24 III.3.4 Coâng ngheä xeáp dôõ.24 Soá lieäu Container 20 feet :24 III.4 TÍNH TOAÙN SOÁ LÖÔïNG BEÁN :25 III.4.1 Ñònh möùc boác xeáp cuûa 1 tuyeán haøng.25 III.4.2 Ñònh möùc taøu giôø thieát keá.26 III.4.3 Naêng löïc thoâng qua beán.26 III.5 KÍCH THÖÔÙùC CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÛNG :28 III.5.1 Xaùc ñònh möïc nöôùc tính toaùn :28 III.5.2 Xaùc ñònh chieàu daøi, chieàu roäng beán :28 III.5.3 Xaùc ñònh cao trình ñænh, cao trình ñaùy beán : (heä cao ñoä Haûi Ñoà)29 III.6 XAÙC ÑÒNH CAÙC KÍCH THÖÔÙC KHU NÖÔÙC CUÛA CAÛNG :30 III.6.1 Vuõng chôø ñôïi taøu :30 III.6.2 Chieàu daøi ñöôøng haõm cuûa taøu :31 III.6.3 Vuõng quay voøng cuûa taøu :31 III.6.4 Vuõng boác xeáp :32 III.7 TÍNH TOAÙN QUY MOÂ KHO BAÕI :32 III.7.1 Baõi chöùa container xuaát nhaäp :32 III.7.2 Baõi chöùa container roãng :33 III.7.3 Kho CFS (haøng container) :34 III.7.4 Nhaø vaên phoøng caûng :35 III.8 TÍNH TOAÙN NHU CAÀU CAÙC THIEÁT BÒ BOÁC XEÁP :35 III.8.1 Soá löôïng xe taûi chôû container vaøo baõi :35 III.8.2 Soá löôïng RTG ôû baõi :36 CHÖÔNG IV. CAÙC PHÖÔNG AÙN QUY HOAÏCH MAËT BAÈNG IV.1 PHÖÔNG AÙN I : (BEÁN LIEÀN BÔØ)38 IV.1.1 Khu vöïc döôùi nöôùc :38 IV.1.2 Khu vöïc treân bôø :38 IV.2 Phöông aùn 2 :39 IV.2.1 Khu vöïc döôùi nöôùc :39 IV.2.2 Khu vöïc treân bô :39 IV.3 SO SAÙNH LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN40 IV.3.1 Phaân tích öu nhöôïc ñieåm caùc phöông aùn :40 IV.3.2 Löïa choïn phöông aùn :41 PHAÀN II. Thieát keá kyõ thuaät beán taøu container 30.000DWT42 CHÖÔNG I. CAÙC SOÁ LIEÄU ÑAÀU VAØO43 I.1 Ñieàu kieän töï nhieân :43 I.2 Soá lieäu veà taøu tính toaùn :43 I.3 Caùc kích thöôùc cô baûn cuûa beán :43 I.3.1 Cao trình ñænh beán vaø ñaùy beán :43 I.3.2 Chieàu daøi vaø chieàu roäng beán (caàu chính) :44 I.3.3 Chieàu daøi vaø chieàu roäng caàu daãn :44 CHÖÔNG II. TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÂNG TRÌNH BEÁN II.1 Taûi troïng baûn thaân :45 II.2 Taûi troïng do haøng hoùa vaø oâ toâ :45 II.2.1 Taûi troïng haøng hoùa :45 II.2.2 Xe chuyeân duïng (Tractor trailer) töông ñöông xe taûi H30. 45 II.3 Taûi troïng do caàn truïc SSG 40T. 45 II.4 Taûi troïng do taøu :47 II.4.1 Löïc neo taøu : (tính theo tieâu chuaån “22 – TCN 222 – 95”)47 II.4.2 Löïc va taøu :50 CHÖÔNG III. GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ III.1 PHÖÔNG AÙN 1 :53 III.1.1 Boá trí chung :53 III.1.2 Moâ taû keát caáu :53 III.1.3 Ñaëc tröng vaät lieäu :54 III.2 PHÖÔNG AÙN 2 :54 III.2.1 Boá trí chung :54 III.2.2 Moâ taû keát caáu :55 III.2.3 Ñaëc tröng vaät lieäu :56 CHÖÔNG IV. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC THEO ÑAÁT NEÀN IV.1 PHÖÔNG AÙN 1 :57 IV.1.1 Tính toaùn söùc chòu taûi coïc caàu chính theo ñaát neàn :57 IV.2 PHÖÔNG AÙN 2 :60 IV.2.1 Tính toaùn söùc chòu taûi coïc caàu chính theo ñaát neàn :60 IV.2.2 Tính toaùn söùc chòu taûi coïc caàu daãn theo ñaát neàn :62 IV.3 Xaùc ñònh chieàu daøi chòu neùn, chieàu daøi chòu uoán cuûa coïc :63 CHÖÔNG V. TÍNH TOAÙN PHAÂN PHOÁI LÖÏC NGANG V.1 phöông aùn 1 :65 V.1.1 Caùc sô ñoà phaân phoái löïc ngang.65 V.1.2 Tìm phaûn löïc ngang ñôn vò taïi ñaàu coïc : (trang 123 ;22 TCN 207 – 92 ).65 V.1.3 Xaùc ñònh toïa ñoä taâm ñaøn hoài :66 V.1.4 Xaùc ñònh chuyeån vò cuûa beä trong maët phaúng naèm ngang :71 V.2 Phöông aùn 2 :75 V.2.1 Sô ñoà phaân phoái löïc ngang :75 V.2.2 Tìm phaûn löïc ngang ñôn vò taïi ñaàu coïc :76 V.2.3 Xaùc ñònh toïa ñoä taâm ñaøn hoài :76 V.2.4 Xaùc ñònh chuyeån vò cuûa beä trong maët phaúng naèm ngang :79 V.2.5 Tính caùc phaûn löïc naèm ngang taïi ñaàu coïc :79 V.3 Kieåm tra Pgh :83 CHÖÔNG VI. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH VI.1 Tính toaùn noäi löïc khung ngang :85 VI.1.1 Phöông aùn 1 :85 VI.1.2 Phöông aùn 2 :96 VI.2 Tính toaùn noäi löïc daàm caàn truïc. 107 VI.2.1 Phöông aùn 1 :107 VI.2.2 Phöông aùn 2 :116 VI.3 Tính toaùn noäi löïc daàm doïc phuï caàu chính. 125 VI.3.1 Phöông aùn 1 :125 VI.3.2 Phöông aùn 2 :132 VI.4 Tính toaùn noäi löïc baûn maët caàu chính :138 VI.4.1 Phöông aùn 1 :138 VI.4.2 Phöông aùn 2 :139 VI.4.3 Tính toaùn caàu daån. 139 VI.5 Tính toaùn caàu daãn :140 VI.6 Ñieàu kieän kieåm tra noäi löïc, chuyeån vò trong coâng trình. 156 CHÖÔNG VII. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO CAÙC CAÁU KIEÄN160 VII.1 Tính toaùn coát theùp caùc caáu kieän cho caùc phöông aùn. 160 VII.1.1 Tính toaùn BTCT theo cöôøng ñoä (traïng thaùi giôùi haïn I)160 VII.1.2 Tính toaùn BTCT theo ñieàu kieän môû roäng veát nöùt (traïng thaùi giôùi haïn II)161 VII.1.3 Tính toaùn khaû naêng chòu löïc caét cuûa daàm caàu chính vaø caàu daãn. 163 VII.2 Tính toaùn, boá trí coát theùp. 165 VII.2.1 Phöông aùn keát caáu 1. 161 VII.2.2 Phöông aùn keát caáu 2. 182 VII.2.3 Kieåm tra ñieàu kieän choïc thuûng ñoái vôùi baûn. 193 VII.2.4 Tính coát ngang :193 VII.3 Toång hôïp tính toaùn, boá trí coát theùp cho caùc phöông aùn keát caáu. 194 VII.3.1 Phöông aùn 1. 194 VII.3.2 Phöông aùn 2. 195 CHÖÔNG VIII. so saùnh LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN KEÁT CAÁU VIII.1.1 Phaân tích öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông aùn :197 VIII.1.2 Löïa choïn phöông aùn keát caáu :198 THI COÂNG beán taøu 30.000dwt CHÖÔNG I. Trình tỰ thi công200 I.1 Trình tự thi công. 200 I.2 Một số điểm lưu ý khi thi công. 201

docx4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế bến container 30.000dwt cảng Đông Nam Á - Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAÙC PHÖÔNG AÙN QUY HOAÏCH MAËT BAÈNG PHÖÔNG AÙN I (BEÁN LIEÀN BÔØ) Khu vöïc döôùi nöôùc Khu ñaát ñöôïc giao coù dieän tích 21,37ha, chieàu daøi ñöôøng bôø » 628 m. Trong phöông aùn naøy boá trí xaây döïng caàu taøu daïng lieàn bôø coù chieàu daøi 238m, roäng 67m, trong ñoù caàu chính roäng 22m, phía tieáp sau laø phaàn caàu ñeäm. Quy moâ caàu taøu töông öùng 1 beán tieáp nhaän taøu container 30.000 DWT. Caàu taøu daøi 238m ñöôïc boá trí caùch giôùi haïn haï löu khu ñaát 40m, caùch giôùi haïn thöôïngï löu khu ñaát 350m, tuyeán caàu taøu caùch ñöôøng bôø 67m, caùch bieân luoàng taøu 208m. Taïi tuyeán naøy ñoä saâu töï nhieân ñaït trung bình -11m ñeán -11,5m (phía haï löu), -8,0 ñeán -9m (khu vöïc giöõa) vaø phía thöôïng löu töø -11 ñeán -12m. töø khu nöôùc ra ñeán luoàng taøu ñaït -12 ñeán -14m. Khu vöïc treân bôø Doïc theo tuyeán keø bôø laø ñöôøng sau caàu daøi 360m, roäng 20m,tieáp ñeán laø baõi trung taâm xeáp haøng container vôùi toång dieän tích » 51760 m2. Phía sau laø baõi xeáp container roãng coù söùc chöùa 147 oâ. Phía thöôïng löu (giaùp Vitaico môùi) laø khu ñaát döï tröõ phaùt trieån trong töông lai » 92910m2 (keå caû dieän tích baõi döï tröõ phía sau baõi trung taâm). Khu ñaát phía sau baõi trung taâm laø khu vöïc baõi 14630 m2 ñeå chaát ruùt container, kieåm hoùa haøng vaø kho CFS 2160m2. Saùt goùc töôøng raøo khu naøy laø traïm caáp ñieän, nöôùc cho toaøn caûng. Phía baéc laø khu ñaát döï tröõ phaùt trieån trong töông lai. Khu phuï trôï:Beân phaûi coång phía taây baéc laø khu baõi chôø cho xe vaøo caûng 3250m2, phía traùi laø baõi ñaäu xe cuûa caûng 2200m2, coù gara xe 270m2, toaø nhaø haønh chính 200m2 ñöôïc boá trí beân caïnh khu saân baõi – vöôøn caây xanh. Cöûa vaøo caûng:Boá trí ôû ñaàu baõi xe vaøo: Trong ñoù coù 4 cöûa kieåm soaùt, 1 traïm caân vaø 1 traïm kieåm soaùt haûi quan 72m2. Cöûa ra : Boá trí ôû ñaàu phía ñoâng baéc , coù 2 cöûa kieåm soaùt vaø 1 traïm kieåm soaùt haûi quan 72m2. baõi chôø xe ra 3000m2 boá trí giaùp lieàn vôùi khu vöïc haäu phöông. Boá trí 2 traïm baûo veä thöôøng tröïc taïi coång vaøo vaø coång ra caûng, coång caûng roäng 20m, xung quanh khu ñaát cuûa caûng ñöôïc xaây töôøng raøo baûo veä. Ñöôøng noäi boä trong caûng : Phuïc vuï giao thoâng, vaän chuyeån haøng trong caûng, giöõa caùc khu kho baõi boá trí caùc tuyeán ñöôøng roäng 15m vaø 20m. Ñöôøng chính vaøo caûng roäng 30m. Phöông aùn 2 Khu vöïc döôùi nöôùc Khu ñaát ñöôïc giao coù dieän tích 21.73ha, chieàu daøi ñöôøng bôø » 628 m. Trong phöông aùn naøy boá trí xaây döïng caàu taøu coù chieàu daøi 238m, thieát keá daïng caàu daãn, trong ñoù caàu chính roäng 22m, coù 02 caàu daãn roäng 15m daøi 45m. Quy moâ caàu taøu töông öùng 1 beán tieáp nhaän taøu container 30.000 DWT. Caàu taøu daøi 238m ñöôïc boá trí caùch giôùi haïn thöôïng löu khu ñaát 350m, caùch giôùi haïn haï löu 40m, tuyeán caàu taøu caùch ñöôøng bôø 67m, caùch bieân luoàng taøu 208m. Taïi tuyeán naøy ñoä saâu töï nhieân ñaït trung bình -11m ñeán -11,5m (phía haï löu), -8,0 ñeán -9m (khu vöïc giöõa) vaø phía thöôïng löu töø -11 ñeán -12m. töø khu nöôùc ra ñeán luoàng taøu ñaït -12 ñeán -14m. Khu vöïc treân bôø Doïc theo tuyeán keø bôø laø ñöôøng sau caàu daøi 360m, roäng 20m, tieáp ñeán laø baõi trung taâm xeáp haøng container vôùi toång dieän tích » 51760m2. Phía sau laø kho CFS 2160m2, quanh kho coù baõi coâng ngheä 4690m2 ñeå chaát ruùt vaø kieåm hoùa haøng. Phía thöôïng löu (giaùp Vitaico môùi) laø khu ñaát döï tröõ phaùt trieån trong töông lai » 92910m2 (keå caû dieän tích baõi döï tröõ phía sau baõi trung taâm). Khu ñaát phía sau baõi trung taâm laø khu vöïc baõi chaát ruùt container, xeáp container roãng vôùi toång dieän tích 14630 m2, trong ñoù baõi container roãng2180m2. Saùt goùc töôøng raøo khu naøy laø traïm caáp ñieän, nöôùc cho toaøn caûng. Khu phuï trôï: Beân phaûi coång phía taây baéc laø khu baõi chôø cho xe vaøo caûng 3250m2, phía phaûi laø baõi ñaäu xe cuûa caûng 2200m2, coù gara xe 270m2, toaø nhaø haønh chính 200m2 ñöôïc boá trí beân caïnh khu saân baõi – vöôøn caây xanh. Cöûa vaøo caûng : Boá trí ôû ñaàu baõi xe vaøo : Trong ñoù coù 2 cöûa kieåm soaùt, 1 traïm caân vaø 1 traïm kieåm soaùt haûi quan 72m2. Cöûa ra : Boá trí ôû ñaàu phía ñoâng baéc , coù 4 cöûa kieåm soaùt vaø 1 traïm kieåm soaùt haûi quan 72m2. baõi chôø xe ra 3000m2 boá trí giaùp lieàn vôùi khu vöïc haäu phöông. Boá trí 2 traïm baûo veä thöôøng tröïc taïi coång vaøo vaø coång ra caûng, coång caûng roäng 20m, xung quanh khu ñaát cuûa caûng ñöôïc xaây töôøng raøo baûo veä. Ñöôøng noäi boä trong caûng: phuïc vuï giao thoâng, vaän chuyeån haøng trong caûng, giöõa caùc khu kho baõi boá trí caùc tuyeán ñöôøng roäng 15m vaø 20m. Ñöôøng chính vaøo caûng roäng 30m. SO SAÙNH LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN Phaân tích öu nhöôïc ñieåm caùc phöông aùn Thöïc chaát cuûa 2 phöông aùn quy hoaïch toång maët baèng caûng laø tìm ra moät giaûi phaùp toái öu ñeå xaây döïng caàu beán, taän duïng dieän tích khu ñaát ñeå boá trí kho haøng, baõi chöùa haøng, boá trí xaây döïng caùc coâng trình phuïc vuï moät caùch hôïp lyù, ñaùp öùng nhu caàu haøng hoaù qua caûng. Nhìn chung caû 2 phöông aùn ñeàu coù tính khaû thi, ñaûm baûo ñuû caùc ñieàu kieän kinh teá – kyõ thuaät, ñaûm baûo thoâng qua löôïng haøng theo tính toaùn vaø nhöõng muïc ñích ñaõ ñaët ra. Ñaùnh giaù toång hôïp veà öu nhöôïc ñieåm cuûa töøng phöông aùn nhö sau: Phöông aùn 1 Öu ñieåm: -Khu nöôùc tröôùc beán khaù roäng, ñuû thuaän lôïi cho taøu beø ra vaøo caûng. -Vôùi quy moâ xaây döïng 238 m caàu taøu, ñaùp öùng yeâu caàu tieáp nhaän 1 taøu container 30.000 DWT. -Caàu taøu boá trí daïng lieàn bôø taïo thuaän lôïi cho quaù trình coâng ngheä nhaát laø tuyeán vaän chuyeån haøng töø beán vaøo kho baõi vaø ngöôïc laïi. Maët khaùc beán lieàn bôø coøn taêng theâm dieän tích baõi sau caàu » 10710 m2 so vôùi beán daïng caàu daãn. -Tuyeán beán boá trí khaù hôïp lyù, ñoä saâu tröôùc beán khaù lôùn neân tieát kieäm ñöôïc kinh phí naïo veùt. Nhöôïc ñieåm: -Kho CFS boá trí saâu veà phía sau, xa caùc baõi trung taâm laøm haøng container neân cöï ly vaän chuyeån container töø baõi chöùa ñeán kho xa hôn laøm taêng chi phí vaän chuyeån, giaûm naêng suaát cuûa tuyeán coâng ngheä. -Khu baõi chôø xe ra boá trí giöõa 2 vuøng tieàn phöông vaø haäu phöông gaây haïn cheá löu thoâng caùc xe vaän taûi haøng cuõng nhö caùc thieát bò boác xeáp trong caûng. -Boá trí beán lieàn bôø seõ laøm taêng chi phí ñaàu tö xaây döïng do phaûi xaây döïng theâm » 10710 m2 caàu ñeäm. Phöông aùn 2 Öu ñieåm : -Phöông aùn 2 cuõng mang ñaày ñuû nhöõng öu ñieåm cuûa phöông aùn 1 ñaõ phaân tích treân, ñoàng thôøi phöông aùn 2 coøn coù nhöõng öu theá quan troïng laø: -Kho CFS boá trí gaàn caùc baõi chöùa container neân thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån haøng töø baõi ñeán kho vaø ngöôïc laïi, ñoàng thôøi laøm taêng cao naêng suaát laøm haøng cuûa khu vöïc kho. -Caùc kho haøng boá trí gaàn coång ra vaøo neân khaû naêng caáp ruùt haøng nhanh, giaûm ñöôïc maät ñoä xe hoaït ñoäng ôû khu baõi tieàn phöông, taïo thuaän lôïi cho quaù trình thao taùc laøm haøngkhu vöïc baõi trung taâm. Nhöôïc ñieåm : -Nhöôïc ñieåm cuûa phöông aùn 2 laø vaän chuyeån haøng töø beán – kho baõi phaûi thoâng qua caùc caàu daãn; tuy nhieân nhöôïc ñieåm naøy khoâng lôùn do caàu daãn ñöôïc môû roäng 14 m vaø töông lai khi caàn thieát coù theå thöïc hieän laáp oâ troáng thaønh beán lieàn bôø. Löïa choïn phöông aùn Thoâng qua vieäc phaân tích, ñaùnh giaù toaøn dieän veà caùc maët öu, nhöôïc ñieåm cuûa töøng phöông aùn cuõng nhö xem xeùt caùc ñieàu kieän veà coâng ngheä khai thaùc, boác xeáp, vaän chuyeån haøng hoaù trong caûng…… veà goùc ñoä kinh teá (khaû naêng chöùa haøng, khaû naêng söû duïng, tieát kieäm voán ñaàu tö, hieäu quaû ñaàu tö,……) thì phöông aùn maët baèng 2 coù nhieàu lôïi theá hôn haún phöông aùn 1. Töø ñoù kieán nghò choïn phöông aùn 2 laøm phöông aùn quy hoaïch toång maët baèng xaây döïng môû roäng caûng Long An.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxcac phuong an qui hoach.docx
  • doccauhoiluanvan.doc
  • docxco so thiet ke ket cau.docx
  • docxgiai phap ket cau.docx
  • docxKich thuoc ben cong nghe khai thac.docx
  • docxSo lieu.docx
  • docxthi cong.docx
  • rarThiet ke ben container.rar
  • docxtinh ket cau.docx
  • docxtinh toan cot thep.docx
Luận văn liên quan