Đề tài Thiết kế bộ nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung ngắt mở cho máy thu hình màu

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: TRUYỀN HÌNH MÀU 2 CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC QUA VỀ TRUYỀN HÌNH ĐEN TRẮNG 3 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRUYỀN HÌNH MÀU 6 1. Giới thiệu. 6 1.1. Các vấn đề liên quan: Tiêu chuẩn quét, đồng bộ dải tần Video. 6 1.2. Giới thiệu tổng quát về truyền hình màu. 9 2. Ánh sáng và màu sắc. 10 CHƯƠNG III: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU 11 1. Nguyên tắc truyền 3 màu chính. 11 2. Sự tái tạo màu. 12 3. Mã hoá và giải mã (Coder & Decoder). 13 3.1. Mã hoá. 13 3.2. Giải mã 13 4. Khảo sát tín hiệu chói EY. 14 5. Tín hiệu chói của bản chuẩn sọc màu. 15 6. Toạ độ màu và sự trung thực màu 17 CHƯƠNG IV: SƠ ĐỒ KHỐI MÁY THU HÌNH MÀU 19 1. Phần cao tần - trung tần - tách sóng. 20 2. Phần đường tiếng. 20 3. Phần đường hình. 20 4. Phần đồng bộ và tạo xung quét. 21 5. Phần xử lý điều khiển. 21 6. Phần nguồn 22 CHƯƠNG V: HỆ MÀU 23 1. Hệ NTSC. 23 2. Hệ PAL 26 3. Hệ SECAM 30 CHƯƠNG VI: QUÉT NGANG (HORIXONTAL) 34 1. Sò công suất ngang và chọn lệnh ngang 34 2. Sóng quét ngang (từ dao động ngang ra). 34 3. Sự tạo thành HV (High Voltage) 35 4.Tụ điện và diode đệm 35 5. Lái tia ngang. 36 6. Cuộn Flyback (FBT): Nguồn biến áp. 37 CHƯƠNG VII: QUÉT DỌC (VERTICAL) 38 CHƯƠNG VIII: TÁCH SÓNG HÌNH, TRUNG TẦN HÌNH. BỘ KÊNH VÀ ANTEN (VIDEO DET, VIDEO IF, TUNER VÀ ANTEN) 39 1. Khuếch đại trung tần hình 39 2. Bộ chọn kênh. 40 CHƯƠNG X: KHUẾCH ĐẠI HÌNH VÀ ĐÈN HÌNH (VIDEO AMP - CRT) 47 PHẦN II: TÌM HIỂU - THIẾT KẾ BỘ NGUỒN ỔN ÁP 49 CHƯƠNG I: NGUỒN ĐIỆN TI VI 50 1. Sơ đồ khối đặc điểm của mạch nguồn điện 50 2. Bộ nguồn ổ áp (Voltage regulator) 51 3. Mạch nguồn ổn áp kiểu bù dùng transitor công suất mắc nối tiếp trên đường cấp điện từ nguồn đến tải đóng vai trò điện trở điều chỉnh để ổn áp. 53 4. Nguồn ngắt mở (Switching power supply) 56 5. Nguồn ổn áp dải rộng (80V - 260V) kiểu xung ngắt mở, có cách ly giữa nguồn và tải. 57 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ NGUỒN ỔN ÁP DẢI RỘNG 60 I. Sơ đồ thiết kế. 60 II. Chỉ tiêu bộ nguồn. 61 III. Tính các giá trị chỉ tiêu cơ bản của bộ nguồn. 61 IV. Tính toán mạch chỉnh lưu và mạch lọc. 62 V. Chọn Transistor và biến áp xung 63 1. Chọn Transistor T1 63 2. Tính biến áp xung 64 VI. Tính phần mạch tạo điện áp chuẩn. 66 1. Chọn Diode ổn áp loại KC 133A có tham số. 66 2. Tính điện trở R6 hạn chế dòng điện của D3. 66 4. Chọn Diode D2. 67 VII. Tính toán Transistor T2 và T3. 67 1. Tính toán Transistor T2. 67 2. Tính điện trở phân áp 69 3. Tính điện trở R7. 69 4. Tính tụ lọc C10. 70 5. Chọn Diode D4. 70 6. Tính mạch bảo vệ 70 KẾT LUẬN 72

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/06/2013 | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế bộ nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung ngắt mở cho máy thu hình màu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G l = 546 nm. Mµu lam (Blue) B l = 435 nm. Lý do ®Ó chän 3 mµu nµy lµm mµu c¬ b¶n lµ: NÕu ®em 2 trong 3 mµu c¬ b¶n trén víi nhau th× kh«ng cho ra mµu thø 3. NÕu ®em 3 mµu trén víi nhau theo c¸c tû lÖ kh¸c nhau th× sÏ cho ra hÇu hÕt c¸c mµu cã trong thiªn nhiªn. TÝn hiÖu mµu lµ hiÖu sè cña tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n vµ tÝn hiÖu chãi. Trong truyÒn h×nh mµu ng­êi ta ®· kh«ng trùc tiÕp ph¸t ®i c¸c tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n mµ ph¸t ®i c¸c tÝn hiÖu hiÖn mµu, v× t¹i ¶nh mµu tr¾ng c¸c tÝn hiÖu hiÖn mµu ®Òu b»ng sè 0, do ®ã kh«ng g©y nhiÔm mµu lªn ¶nh ®en tr¾ng. * Ba tÝn hiÖu mµu lµ: EA - EY = EG - (0,3EA + 0,59EG + 0,11EB) = 0,7ER - 0,59EG - 0,11EB EG - EY = EG - (0,3ER + 0,59EG + 0,11EB) = 0,3ER- 0,4BEG - 0,11EB EB - EY = EG - (0,3ER + 0,59EG + 0,11 EB) = 0,3 ER - 0,59EG - 0,11EB 2. Sù t¸i t¹o mµu. §Ó kÕt hîp gi÷a truyÒn h×nh mµu víi truyÒn h×nh tr¾ng ®en, ®µi ph¸t truyÒn h×nh mµu ®· ph¸t ®i mét tÝn hiÖu chãi víi hai tÝn hiÖu hiÖn mµu lµ ®ñ. TÝn hiÖu hiÖn mµu thø 3 lµ EG - EY ®· bá kh«ng göi v×: - Qu·ng biÕn thiªn biªn ®é cña EG - EY lµ nhá nhÊt, l­îng th«ng tin Ýt, kÐm râ rµng. M¾t ng­êi rÊt nh¹y c¶m víi mµu lôc G, cã thÓ ph©n biÖt ®­îc c¸c chi tiÕt rÊt nhá, do ®ã ph¶i göi ®i mµu lôc G víi d¶i phæ réng, lµm phøc t¹p thªm vÒ kÜ thuËt. Bëi vËy ë phÝa m¸y thu, ph¶i dïng m¹ch ma trËn G - Y ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu hiÖn mµu thø 3 lµ EG - EY theo biÓu thøc sau ®©y: EY = 0,3ER + 0,59EG + 0,11EB . Þ EY = 0,3 (ER - EY) + 0,59(EG - EY) + 0,11 (EB - EY) ® EB - EY = 0,3 (ER - EY) + 0,59(EG - EY) + 0,11 (EB - EY) Þ 0,59 (EG - EY) = - 0,3(ER - EY) - 0,11 (EB - EY) Þ EG - EY = - 0,51 (ER - EY) - 0,19 (EB - EY) TiÕp ®ã tõ 3 tÝn hiÖu mµu sÏ kh«i phôc l¹i 3 tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n ER, EG, EB b»ng m¹ch ma trËn RGB theo c¸c biÓu thøc sau ®©y: (EG - EY) + EY = ER. (EG - EY) + EY = EG (EG - EY) + EY = EB 3. M· ho¸ vµ gi¶i m· (Coder & Decoder). 3.1. M· ho¸. H×nh a m« t¶ c¸ch thøc ®Ó chia 2 tÝn hiÖu s¾c vµo trong kªnh sãng ®· cã s½n cña truyÒn h×nh tr¾ng ®en. Tr­íc hÕt mét m¹ch ma trËn sÏ lµm c«ng viÖc céng trõ c¸c ®iÖn ¸p theo c¸c tû lÖ ®· ®Þnh s½n, ®Ó chuyÓn ®æi ER, EG, EB thµnh ra mét tÝn hiÖu chãi EY vµ 2 tÝn hiÖu s¾c víi sãng phô (Sub camer - fsc) cã tÇn sè bÐ h¬n tÇn sè cao nhÊt cña EY (ch¼ng h¹n OIRT th× fsc = 4.43MC, ë FCC th× fsc = 3.58MC). Cuèi cïng cho nhËp chung sãng mang phô ®· ®iÒu chÕ nµy vµo trong tÝn hiÖu chãi EY, ®Ó cã ®­îc c¸i gäi lµ tÝn hiÖu h×nh mµu. Toµn bé c«ng viÖc b¾t ®Çu tõ 3 tin tøc ®Çu tiªn ER, EG, EB chuyÓn ®æi dÇn dÇn thµnh ra tÝn hiÖu mµu nh­ võa nãi ®­îc gäi lµ m· ho¸ tÝn hiÖu mµu (color Video) H×nh (b). 3.2. Gi¶i m· Kho¶ng tÇn sè tÝn hiÖu mµu (Color Video) h×nh trªn vÉn hoµn toµn n»m trong kªnh sãng OIRT (hoÆc FCC) nh­ cò. Nã ®­îc ®iÒu biªn (AM) vµ truyÒn ®i gièng nh­ truyÒn tÝn hiÖu ®en tr¾ng. Nh­ vËy phÇn ®Çu cña m¸y thu h×nh mµu gåm Anten, Tuner, IF vµ t¸ch sãng h×nh gièng y nh­ m¸y thu h×nh ®en tr¾ng. T¹i ngâ ra cña tÇng d¶i ®iÒu biªn (t¸ch sãng h×nh) b©y giê ta cã ®­îc gäi lµ tÝn hiÖu mµu. Mét m¹ch läc gi¶i sÏ läc ra sãng mang phô ®iÒu chÕ rêi t¸ch sãng ®Ó cã l¹i 2 tÝn hiÖu s¾c C1, C2. phèi hîp víi tÝn hiÖu chãi EY, c¶ 3 tÝn hiÖu b¾n ra sÏ mang l¹i 3 tÝn hiÖu tin tøc ®Çu tiªn lµ ER, EG, EB. TÊt c¶ c«ng viÖc trªn ®­îc gäi lµ gi¶i mµu. 4. Kh¶o s¸t tÝn hiÖu chãi EY. TÝn hiÖu chãi chÝnh lµ tÝn hiÖu h×nh ¶nh trong truyÒn h×nh tr¾ng ®en. ë truyÒn h×nh mµu, tÝn hiÖu chãi ®­îc tæ hîp tõ 3 tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n ER, EG, EB theo biÓu thøc sau ®©y: EY = 0,3ER + 0,59ER + 0,1 1EB. §é chãi mµ m¾t ng­êi cã thÓ c¶m nhËn ®­îc cã sù tham gia 30% ¸nh s¸ng ®á, 59% ¸nh s¸ng mµu l¸ c©y vµ 11% lµ cña mµu xanh l¬. V× thÕ ng­êi ta chÕ t¹o ®¸p tuyÕn vÒ ®é nh¹y cña ®Ìn ®iÖn tõ VIDICON cã ®é nh¹y gièng ®é nh¹y m¾t ng­êi ®Ó cã ®­îc tin tøc vÒ ®é chãi cña ¶nh t¹o h×nh tr¾ng ®en. Gi¶ sö ¶nh lµ tr¾ng cã c­êng ®é ¸nh s¸ng chuÈn (møc chãi 10%). Camera ®en tr¾ng thu ¶nh nµy víi biªn ®é ®Ønh - ®Ønh\1Volt. ë camera mµu phæ ®­îc chia lµm 3 ®o¹n nh­ng biªn ®é cña 3 quang phæ nh­ cò, ba ®Ìn ®iÖn tõ VIDICON vÉn ®o ®­îc ER = 1Volt, EB = 1Volt, EG = 1Volt. §Ó t¹o l¹i tÝn hiÖu chãi gièng nh­ Camera ®en tr¾ng ng­êi ta lÊy 30% ER 59% cña EG vµ 1111 cña EB ®Ó cã: EY = 30 + 59 + 11 = 100% 5. TÝn hiÖu chãi cña b¶n chuÈn säc mµu. B¶ng chuÈn cã 8 säc mµu vµ ®å thÞ biÓu diÔn qu¶ng biÕn thiªn ®é cña c¸c tÝn hiÖu mµu øng víi b¶ng chuÈn. Trong kü thuËt truyÒn h×nh mµu, ng­êi ta dïng mét b¶ng chuÈn sè 8 säc mµu, víi ®é réng b»ng nhau vµ s¾p xÕp theo tr×nh tù gi¶m dÇn ®é chãi tõ tr¸i sang ph¶i, ®ã lµ c¸c mµu. Tr¾ng, Vµng, Xanh l¬, Xanh lôc, TÝm, §á, Lam, §en. * S¬ ®å khèi m¸y ph¸t t¹o tÝn hiÖu b¶ng chuÈn cã 8 säc mµu. C¸c säc mµu ®· ®¹i diÖn cho c¸c mµu ®· b·o hoµ vµ nh­ vËy biªn ®é tÝn hiÖu mµu ë c¸c trÞ sè tèi ®a, ë säc tr¾ng, ®iÖn ¸p cña tÝn hiÖu ®iÒu b»ng 0. Qu·ng biÕn thiªn cña c¸c tÝn hiÖu mµu lÇn l­ît sÏ lµ: EB - EY Phô thuéc vµo + 0,89V. 6. To¹ ®é mµu vµ sù trung thùc mµu a. To¹ ®é mµu Mçi mµu s¾c ®iÒu ®­îc x¸c ®Þnh bëi mét tÝn hiÖu chãi vµ hai tÝn hiÖu mµu lµ ER - EY vµ EB - EY. NÕu ta dïng mét hÖ trôc vu«ng gãc mµ trôc tung lµ ER - EY vµ trôc hoµnh lµ EB - EY th× ta cã thÓ biÓu diÔn mçi s¾c mµu b»ng mét vÐct¬ mµ gãc pha cña vÐct¬ ®ã tÝnh tõ pha chuÈn 00 sÏ biÓu thÞ s¾c mµu, cßn ®é dµi cña vÐct¬ biÓu thÞ b·o hoµ mµu: BiÓu thÞ mµu ®á víi: ER -EY = 0,7V, EB - EY = -0,59V. BiÓu thÞ mµu ®á víi: ER -EY = -0,59V, EB - EY = -0,59V. BiÓu thÞ mµu ®á víi: ER -EY = -0,11V, EB - EY = 0,89V. Gãc a cña vÐc t¬ mµu ®á OR biÓu thÞ s¾c mµu ®á. Cßn ®é dµi OR = BiÓu thÞ ®é b·o hoµ mµu. §©y lµ mµu ®á ®Ëm nhÊt, ®· b·o hoµ. NÕu mét vÐct¬ kh¸c cã cïng gãc a nh­ng ®é dµi ng¾n h¬n th× vÉn lµ mµu ®á nh­ng nh¹t h¬n, cµng ng¾n cµng nh¹t, cho ®Õn t©m ®iÓm lµ mµu tr¾ng. b. Sù trung thùc mµu Quan niÖm vÒ sù trung thùc mµu, hay gièng mµu lµ mét ý niÖm rÊt khã x¸c ®Þnh v× mµu s¾c chØ lµ c¶m gi¸c chñ quan cña riªng tõng ng­êi. ViÖc kiÓm tra sù trung thùc mµu s¾c thùc ra lµ kiÓm tra c¸c ®iÖn ¸p ngâ ra vµ ngâ vµo cña c¸c m¹ch ma trËn xem chóng cã n»m trong giíi h¹n sai sè cho phÐp ®Ó cho ra c¸c mµu thÝch hîp. + Trung thùc vÒ t©m lý: lµ sù chÊp nhËn mµu trªn mÆt ®Ìn h×nh mµu cã thÓ kh¸c mµu cö c¶nh, miÔn lµ c¸c mµu Êy ®Ó chÞu vµ võa m¾t ng­êi. §iÒu nµy cã nghÜa lµ chÊp nhËn mét sè itsai sãt nhÊt ®Þnh trong to¹ ®é cña c¸c mµu. + Trung thùc vÒ kh¸ch quan vËt lý: ta thÊy phæ cña ®iÓm mµu trªn ®Ìn h×nh cã ®óng lµ phæ cña ®iÓm mµu cña c¶nh mµu ®­îc truyÒn ®i hay kh«ng? Ta thÊy sù trung thùc vËt lý kh«ng thÓ ®¹t ngay tõ nguyªn t¾c cña truyÒn h×nh mµu, v× truyÒn h×nh mµu kh«ng thÓ truyÒn ®i nguyªn h×nh d¹ng cña phæ, mµ nã chØ truyÒn ®i 3 møc trung b×nh cña 3 quang phæ mµ th«i. + Trung thùc vÒ sinh lý chñ quan: Tøc lµ cho m¾t nh×n mµu ë c¶nh vËt vµ nh×n mµu ë mÆt ®Ìn h×nh, nÕu gièng nhau tøc lµ cã trung thùc sinh lý. CÊp trung thùc nµy còng chØ ®¹t ®­îc trong phßng thÝ nghiÖm. Ch­¬ng IV S¬ ®å khèi m¸y thu h×nh mµu PhÇn ®­êng h×nh mµu gåm c¸c khèi tõ 9 ®Õn 16. PhÇn ®ång bé vµ t¹o xung quÐt gåm c¸c khèi tõ 17 ®Õn 23. PhÇn xö lý ®iÒu khiÓn gåm c¸c khèi 23, 24. PhÇn nguån gåm khèi 25 vµ 26. 1. PhÇn cao tÇn - trung tÇn - t¸ch sãng. * Khèi 1: Hép kªnh cña b¨ng UHF. * Khèi 2: Hép kÖnh cña b¨ng VHF. * Khèi 3: M¹ch khuÕch ®¹i trung tÇn chung. * Khèi 4: T¸ch sãng Video vµ khuÕch ®¹i s¬ bé sau t¸ch sãng Video. * Khèi 5: M¹ch tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè ngo¹i sai AFC (Auto Frequency Control) hoÆc AFT (Auto Frequency Tuning). * Khèi 6: Tù ®ång ®iÒu chØnh hÖ sè khuÕch ®¹i AGC (Auto Gain Control). 2. PhÇn ®­êng tiÕng. * Khèi 7: Quy ®æi vµ t¹o' trung tÇn tiÕng lÇn 2 ®Ó cã thÓ thu ®­îc tiÕng cña hÖ mµu kh¸c nhau. * Khèi 8: Toµn bé ®­êng tiÕng cña ti vi. 3. PhÇn ®­êng h×nh. * Khèi 9: KhuÕch ®¹i vµ xö lý tÝn hiÖu chãi EY. * Khèi 10: M¹ch gi¶i m· mµu cña hÖ mµu kh¸c nhau ®Ó lÊy ra 2 tÝn hiÖu mµu lµ ER - EY vµ EB - EY. * Khèi 11: M¹ch ma trËn G - Y ®Ó t¹o tÝn hiÖu mµu thø 3 lµ EG - EY mµ ®µi ph¸t ®· kh«ng göi ®i. * Khèi 12: M¹ch ma trËn R, G, B ®Ó kh«i phôc l¹i 3 tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n lµ ER, EG vµ EB. * Khèi 13: M¹ch khuÕch ®¹i tÝn hiÖu mµu ®á lÇn cuèi. * Khèi 14: M¹ch khuÕch ®¹i tÝn hiÖu lôc lÇn cuèi. * Khèi 15 : M¹ch khuÕch ®¹i tÝn hiÖu lam lÇn cuèi. Ba m¹ch khuÕch ®¹i tÝn hiÖu mµu cuèi ®· ph©n biÖt khuÕch ®¹i 3 tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n cho ®iÖn ¸p lín lªn cì 100V vµ ®· thµnh cùc tÝnh ©m ®Ó ®­a lªn 3 katèt cña ®Ìn h×nh mµu ®iÒu khiÓn 3 tia ®iÖn tö b¾n lªn c¸c ®iÓm ph¸t ra mµu t­¬ng øng ë trªn mµn h×nh ®Ó pha trén thµnh ¶nh mµu. * Khèi 16: M¹ch c©n b»ng mµu tr¾ng. Thùc tÕ ní kh«ng ph¶i lµ mét khèi riªng mµ chØ lµ bé phËn ®iÒu chØnh n»m ngay trong dßng cña 3 tÇng khuÕch ®¹i mµu cuèi, dïng ®Ó ®iÒu khiÓn 3 tia ®iÖn tö b¾n lªn c¸c ®iÓm ph¸t ra mµu t­¬ng øng ë trªn mµn h×nh víi mét c­êng ®é thÝch hîp, sao cho khi ch­a cã tÝn hiÖu mµu ®­a ®Õn th× viÖc pha trén ¶nh trªn mµn h×nh sÏ ra mµu tr¾ng. 4. PhÇn ®ång bé vµ t¹o xung quÐt. * Khèi 17: M¹ch t¸ch xung ®ång bé, khuÕch ®¹i vµ ph©n chia xung ®ång bé. * Khèi 18: Toµn bé quÐt dßng cña tivi. * Khèi 19: Toµn bé quÐt mµnh cña tivi. * Khèi 20: M¹ch phèi hîp gi÷a xung quÐt dßng víi xung quÐt mµnh ®Ó t¹o ra d¹ng xung söa mÐo gèi. * Khèi 21: M¹ch phèi hîp h×nh thµnh xung ®i xo¸ tia quÐt ng­îc. * Khèi 22: M¹ch chØnh l­u ®¹i cao ¸p. 5. PhÇn xö lý ®iÒu khiÓn. * Khèi 23: M¹ch tiÕp nhËn lÖch ®iÒu khiÓn tõ xa b»ng tia hång ngo¹i. * Khèi 24: M¹ch xö lý ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng cña tivi. 6. PhÇn nguån * Khèi 25: M¹ch khö tõ d­ t¹o ra xung tõ tr­êng rÊt m¹nh mçi lÇn b¾t ®Çu më m¸y, tån t¹i t­¬ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó quÐt s¹ch tõ d­ ë khu vùc mµn h×nh, gi÷ cho mµn h×nh kh«ng bÞ loang mµu. * Khèi 26: Khèi nguån bao gåm c¸c m¹ch chØnh l­u l¹c vµ æn ¸p ®Ó t¹o ra c¸c møc ®iÖn ¸p 1 chiÒu æn ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó nu«i tivi. Ch­¬ng V: HÖ mµu HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang cã 3 hÖ truyÒn h×nh mµu: - HiÖn NTSC (National Television System Committee). - HÖ PAL (Phase Altemation Linne) - HÖ SECAM (Se’ quentiel Couieur Ame’moire) 1. HÖ NTSC. TÝn hiÖu tõ ®µi ph¸t h×nh göi têi ®­îc hép kªnh chän läc khuÕch ®¹i vµ göi xuèng trung tÇn h×nh vµ trung tÇn tiÕng IC 101 sÏ ®¶m nhiÖm toµn bé c¸c kh©u kÜ thuËt nh­: khuÕch ®¹i trung tÇn, t¸ch sãng video, khuÕch ®¹i tÝn hiÖu t¸ch sãng video, khuÕch ®¹i tÇn hiÖu sau t¸ch sãng vldeo, tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè ngo¹i sai AFT, tù ®éng ®iÒu chØnh hÖ sè khuÕch ®¹i AGC. TÝn hiÖu ra khái trung tÇn ®­îc t¸ch thµnh 3 ng· ®­êng ®i nh­ sau: §­êng tiÕng gåm c¸c khuÕch ®¹i céng h­ëng chän läc lÊy trung tÇn tiÕng lµ 4,5MHz råi t¸ch sãng ®iÒu tµn lÊy ra ©m tÇn, khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p, c«ng suÊt ©m tÇn ®Ó ®­a ra loa. TÝn hiÖu trung tÇn qua mét m¹ch céng h­ëng chän läc lÊy trung tÇn tiÕng ®i vÒ ®­êng h×nh råi t¸ch ra hai ng¶ ®­êng ®i lªn kªnh chãi vµ kªnh mµu. §­êng kªnh chãi bao gåm c¸c khèi lµm trÔ 0,7ms råi läc bá trung tÇn mµu kh«ng cho lÉn vµo ®­êng kªnh chíi ®Ó chØ cho qua d¶i tÇn 0 ¸ 3MHz råi khuÕch ®¹i tÝn hiÖu chãi EY vµ ®­a ®Õn m¹ch ma trËn RGB. §­êng kªnh mµu: tr­íc hÕt tÝn hiÖu video mµu ®­îc qua m¹ch céng h­ëng 3,58MHz ®Ó chän läc chØ cho vµo trung tÇn mµu 3,58MHz råi khuÕch ®¹i cho m¹ch lªn vµ ®­a ®Õn m¹ch t¸ch sãng ®iÒu biªn nÐn. §ång thêi trung tÇn mµu còng ®­îc ®­a qua cæng Burst ®Ó lÊy ra tÝn hiÖu ®ång bé mµu, do xung quÐt dßng fH më cöa, råi ®­a ®Õn so pha ®Ó ®ång bé víi 3,58MHz do m¸y thu t¸ch ra. Sãng 3,58MHz do m¸y thu t¹o ra ®· qua so pha ®ång bé, ®­îc dÞch pha ®i ±450 råi ®­a vµo m¹ch t¸ch sãng ®iÒu biªn nÐn ®Ó céng vêi sãng ®iÒu biªn nÐn thµnh sãng ®iÒu biªn th­êng. Sau ®ã t¸ch sãng ®Ó lÊy ra hai tÝn hiÖu mµu lµ ER - EY vµ EB - EY. Hai tÝn hiÖu nµy ®­îc ®­a qua m¹ch ma trËn G - Y ®Ó t¹o ra 3 tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n, råi cïng víi tÝn hiÖu chãi ®­a ®Õn ma trËn RGB ®Ó kh«i phôc l¹i 3 tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n lµ ER, EG, EB. Ba tÇn khuÕch d¹ng mµu cuèi ®· riªng biÖt khuÕch ®¹i tõng tÝn hiÖu mµu c¬ b¶n cho biªn ®é lín lªn kho¶ng 100V vµ ®¶o thµnh cùc tÝnh ©m ®Ó dÉn ®Õn 3 katèt cña ®Ìn h×nh mµu ®iÒu khiÓn cho 3 tia ®iÖn tö b¾n lªn c¸c ®iÓm ph¸t ra c¸c mµu t­¬ng øng ®á, ' lôc, lam ë trªn mµn h×nh ®Ó pha trén thµnh ¶nh mµu. Ng· thø 3 ®­îc ®­a ®Õn m¹ch t¸ch xung ®ång bé ®Ó ®i ®Õn khèi ®iÒu khiÓn khèi quÐt mµnh vµ khèi quÐt dßng, t¹o ra c¸c xung r¨ng c­a quÐt mµnh cã tÇn sè fv = 60Hz vµ xung r¨ng c­a quÐt dßng cã tÇn sè fH 15750Hz lu«n ®ång bé víi nhÞp quÐt phÝa ®µi ph¸t. C¸c xung quÐt mµnh vµ xung quÐt dßng ®­îc t¹o ®­a ®Õn cuén l¸i tia, t¹o ra tõ tr­êng l¸i tia ®iÖn tö quÐt ch¹y theo ®­îc ®iÖn tö b¾n vµo ph¸t ra ¸nh s¸ng. M¹ch vi xö lý nhËn lÖnh ®iÒu khiÓn tõ xa b»ng tia hæng ngo¹i hoÆc tõ ' c¸c phÝm bÊm trªn mÆt m¸y ®Ó xö lý th«ng tin vµ ra lÖnh cho ti vi lµm viÖc. M¹ch khö tõ d­ t¹o ra xung tõ tr­êng rÊt m¹nh tån t¹i trong kho¶ng thêi gian ng¾n mçi lÇn ta b¾t ®Çu më m¸y ®Ó quÐt s¹ch tõ d­ ®éng ë khu vùc ®Ìn h×nh lµm cho ¸nh kh«ng bÞ loang mµu. M¹ch nguån nu«i ®uæi ®iÖn AC200V thµnh nhiÒu møc ®iÖn mét chiÒu æn ®Þnh cung cÊp cho ti vi lµm viÖc. NhËn xÐt s¬ ®å khèi cña ti vi mµu hÖ NTSC so víi c¸c hÖ mµu kh¸c ta thÊy: ChØ cã m¹ch gi¶i m· mµu lµ hoµn toµn kh¸c nhau, khi chuyÓn hÖ ta ph¶i thay b»ng m¹ch gi¶i m· mµu kh¸c. NÕu tivi mµu lµ ®a hÖ th× ph¶i cã 3 m¹ch gi¶i m· mµu riªng biÖt ®Æt song song víi nhau ®Ó gi¶i m· cho tõng hÖ mµu. TÊt c¶ phÇn m¹ch ®iÖn cßn l¹i ®Òu gièng nhau vÒ nguyªn lý lµm viÖc vµ c¶ kÕt cÊu m¹ch ®iÖn. Chóng chØ kh¸c nhau ë mét vµi th«ng sè kÜ thuËt, cô thÓ nh­ sau: TÇn sè mµnh fv : hÖ NTSC lµ 60Hz, hÖ PAL/SECAM lµ 50Hz. TÇn sè quÐt dßng fH: hÖ NTSC lµ 15750Hz, hÖ PAL/SECAM lµ 156265Hz. Sai sè chØ cã 6% do vËy cã thÓ tù ®ång bé ®­îc khi ®æi hÖ. Trung tÇn tiÕng: HÖ NTSC 4,5 MHz (Mü, NhËt) PAL B.G 5,5 MHz (TÇy ¢u) PAL I 6 MHz (Hång K«ng) PAL D.K 6.5 MHz (Trung Quèc, ViÖt Nam) SECAM III 6.5 MHz (Nga) M¹ch céng h­ëng nÐn tiÕng vÒ h×nh ph¶i chªnh theo trung tÇn tiÕng cña c¸c hÖ mµu. D¶i th«ng tÇn cña khèi khuÕch ®¹i trung tÇn lµ réng hÑp kh¸c nhau. HÖ NTSC hÑp chØ trong (5¸5)MHz, hÖ PAL/SECAM réng tíi (7-8) MHz. 2. HÖ PAL a. S¬ ®å khèi phÝa ph¸t Hai tÝn hiÖu Ev, Eu vµ nguyªn lý söa mÐo pha cña hÖ PAL: Hai tÝn hiÖu EY, EU chÝnh lµ hai tÝn hiÖu ER - EY vµ EB - EY sau khi nh©n víi mét hÖ sè trong ®ã tÝn hiÖu EU ®­îc gi÷ nguyªn cßn tÝn hiÖu EY ®­îc cè ý lµm ®¶o pha liªn tôc theo tõng ®ßng. C¶ hai hÖ PAL vµ SECAM ®Òu cïng chung mét luËn cø cho r»ng 2 dßng kÎ liÒn kÒ nhau céng l¹i víi nhau coi ®ã lµ mµu cña mét dßng, ®¬ ®ã söa ch÷a mÐo pha. Sau ®©y lµ ®å thÞ vÐct¬ gi¶i thÝch nguyªn lý söa mÐo pha cña hÖ PAL. Gi¶ thuyÕt t¹i dßng thøc ®µi ph¸t ®i 1 vÐct¬ lµ OM1 (+EV + EU) víi gãc pha lµ a , nh­ng ®Õn m¸y thu nhËn ®­îc sím l¹i bÞ sím pha thµnh OM1”. Dßng tiÕp theo ®µi ph¸t ®i tÝn hiÖu cã vÐct¬ mµu OM2 (-EV + EU). M¸y thu nhËn ®­îc thµnh vÐct¬ OM2 nh­ng ®©y lµ mµu gi¶, do ®µi ph¸t cè ý göi ®i (®µi ph¸t cè ý ®¶o pha EV), nªn phÝa thu ph¶i ®¶o trë l¹i thµnh mµu thËt OM2. §em céng hai vÐct¬ mµu cña 2 dßng liÒn kÒ nhau ta ®­îc vÐct¬ tæng hîp O(M’1 + M’2) ®©y chÝnh lµ vÐct¬ OM1 kÐo dµi ra, vµ nh­ vËy gãc pha trë l¹i ®óng nh­ phÝa ph¸t ®· göi ®i kh«ng cßn bÞ mÐo pha n÷a. ChØ cã biªn ®é lín lªn gÊp ®«i, ta dïng chiÕt ¸p gi¶m xuèng lµ xong. Khèi trÔ 64ms lµ d©y trÔ siªu ©m, lµm tÝn hiÖu ®iÖn qua ®ã bÞ chËm l¹i 64ms lµ thêi gian cÇn thiÕt cho mét chu kú quÐt dßng (quÐt tõ mÐp tr¸i mµn h×nh ®Õn mÐp ph¶i mµn h×nh råi trë l¹i mÐp tr¸i). D©y trÔ siªu ©m: Tèc ®é siªu ©m 300m/s = 19,2 (mm) D©y trÔ siªu ©m sau ®©y cã thÓ rót ng¾n chiÒu dµi l: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh hai tÝn hiÖu 2EU vµ ±EV: TÝn hiÖu t¹i ®iÓm Dßng thø n Dßng thø n + 1 Dßng thø n + 2 Dßng thø n + 3 Dßng thø n + 4 a +EV + EU -EV + EU +EV + EU -EV + EU +EV + EU b -EV - EU -EV - EU -EV - EU +EV - EU -EV - EU c +EV + EU -EV + EU +EV + EU -EV + EU a + c +2EU +2EU +2EU +2EU b + c +2EV -2EV +2EV -2EV 3. HÖ SECAM H×nh: §Æc tuyÕn tÇn sè d¹ng chu«ng ngöa phÝa ph¸t vµ d¹ng chu«ng xÊp ë phÝa sau H×nh: TiÒn nhÊn tÇn cao ë phÝa ph¸t vµ gi¶i nhÊn tÇn cao ë phÝa thu V× hÖ SECAM ®· dïng h×nh thøc ®iÒu tÇn ®Ó mang tÝn hiÖu mµu ®i, do ®ã ph¶i cã 2 kh©u kÜ thuËt ®­îc bæ sung nh­ sau: Dïng m¹ch céng h­ëng cã ®Æc tuyÕn tÇn sè d¹ng xung ngõa ë phÝa ph¸t vµ d¹ng chu«ng sÊp ë phÝa thu, ®iÒu chØnh ®óng tÇn sè céng h­ëng ë ®Ønh chu«ng lµ 4,286MHZ nh»m lµm suy gi¶m tÝn hiÖu mµu ë phÝa ph¸t ®Õn møc tèi thiÓu ®Ó kh«ng g©y nhiÔu ®Õn ¶nh ®en tr¾ng. Cßn ®Ó nhËn l¹i tÝn hiÖu mµu, ë phÝa thu sö dông m¹ch céng h­ëng d¹ng chu«ng sÊp. Trong khi ®iÒu tÇn nhiÔu lät vµo phÝa tÇn sè cao cña tÝn hiÖu mµu lµ rÊt lín. §Ó kh«ng bÞ gi¶m chÊt l­îng, ng­êi ta cè ý khuÕch ®¹i cho tÝn hiÖu mµu m¹nh h¼n lªn ë phÝa tÇn sè cao tr­íc khi ®­a vµo ®iÒu tÇn. §Õn phÝa thu, sau khi t¸ch sãng ®iÒu tÇn lÊy ra tÝn hiÖu mµu ph¸t suy gi¶m phÝa tÇn sè cao xuèng ®Ó tÝn hiÖu mµu trë l¹i b×nh th­êng. Kh©u kÜ thuËt nµy ë phÝa ph¸t gäi lµ tiÒn nhÊt t¸n cao xuèng ®Ó tÝn hiÖu mµu trë l¹i b×nh th­êng. Kh©u kÜ thuËt nµy phÝa m¸y ph¸t gäi lµ tiÕn nhÊt tÇn cao PRE EMPHASIS, ë phÝa thu gäi lµ gi¶i nhÊn tÇn cao DEEMPHASIS. S¬ ®å khèi m¹ch gi¶i m· SECAM TÝn hiÖu Video mµu tíi m¹ch gi¶i m· tr­íc hÕt ®­îc qua m¹ch céng h­ëng 4,286MHZ d¹ng chu«ng óp ®Ó chän läc vµ kh«i phôc tÝn hiÖu mµu ®· bÞ nÐn ë phÝa ph¸t b»ng m¹ch céng h­ëng d¹ng chu«ng ngöa, ®ång thêi ®­îc khuÕch ®¹i cho m¹ch lªn, råi chia thµnh 2 ng¶ ®­êng: mét ®­êng ®o trùc tiÕp víi chuyÓn m¹ch SECAM, ®­êng cßn l¹i tíi chuyÓn m¹ch SECAM sau khi ®· qua d©y trÔ 64ms ChuyÓn m¹ch SECAM dïng ®Ó h­íng tÝn hiÖu mµu ®i cho ®óng tuyÕn. vµo hai ®­êng lÇn hiÖu mµu lÇn l­ît vµ pha trén vÒ mµu vµ nhê cã d©y trÔ lµm cho tõng dßng thø hai trë ®i ®· ®ång thêi cã hai tÝn hiÖu mµu trªn cïng mét dßng vµ riªng biÖt ®á vµ lam ®i theo tõng ®­êng riªng ®Õn m¹ch t¸ch sãng ®iÒu tÇn. §Ó ®iÒu khiÓn PERMUTATOR cã 2 lÖnh nh­ sau: * LÖnh triÖt mµu: nÕu kh«ng nhËn d¹ng ra cí tÝn hiÖu mµu, m¹ch triÖt mµu sÏ kho¸ kªnh mµu l¹i ®Ó kh«ng g©y nhiÔu mµu l¨n ¶nh tr¾ng ®en. * LÖnh lËt tr¹ng th¸i d¬ m¹ch Flip Flop ®­a xung ®iÒu khiÓn vµo ®Ó h­íng tÝn hiÖu mµu ®i cho ®óng tuyÕn. Mét sè ®Æc ®iÓm cña m¹ch gi¶i m· mµu hÖ SECAM. NÕu m¹ch céng h­ëng 4,286MHZ nhËn d¹ng mµu bÞ chØnh sai còng mÊt hoµn toµn mµu, v× lóc nµy coi nh­ ®µi ph¸t kh«ng ph¸t tÝn hiÖu mµu nªn m¹ch triÖt mµu sÏ lµm viÖc ®Ó khãa kªnh mµu. NÕu m¹ch t¸ch sãng lÊy ra mµu ®á chØnh sai tÇn sè F®á = 4,406MHZ th× sÏ bÞ sai mµu chø kh«ng mÊt mµu. NÕu chØnh sai m¹ch t¸ch sãng ®iÒu tÇn lÊy ra mµu lam FOB=4,250MHz th× còng bÞ sai mµu chø kh«ng mÊt mµu. Ch­¬ng VI : QuÐt ngang (horixontal) 1. Sß c«ng suÊt ngang vµ chän lÖnh ngang Lµ sß c«ng suÊt lín ®Ó khuÕch ®¹i c«ng suÊt sãng quÐt ngang ®­a vµo cuén lÖch. 2. Sãng quÐt ngang (tõ dao ®éng ngang ra). Cã d¹ng xung ch÷ nhËt víi mét nöa chu kú ë møc thÊp, nöa chu kú cßn l¹i ë møc cao. Sß c«ng suÊt ngang sÏ chØ dÉn thËt m¹nh ë nöa d­¬ng cao cña sãng quÐt ngang thêi gian t1. Khi sß võa dÉn, ¸p cùc c cña sß lËp tøc tôt xuèng b»ng víi cùc e, hay ¸p ë 2 ®Çu cuén s¬ Flyback (L1) sÏ lµ 110 VDC. ¸p 2 ®Çu cuén d©y lµ DC hay kh«ng ®æi (b»ng h»ng sè) dßng trong cuén L1 sÏ lµ dßng r¨ng c­a trong suèt thêi gian t1. 3. Sù t¹o thµnh HV (High Voltage) Xung Flyback 1500V xuÊt hiÖn tõ cuén lÖch ®­îc ¸p ng­îc vÒ cuén L1. §Ó cã ¸p cao h¬n ng­êi ta cã thÓ quÊn mét cuén d©y thËt lín n©ng ¸p ë ®Çu trªn cïng lªn kho¶ng 20KV. ViÖc lµm kÕ tiÕp lµ n¾n cao ¸p (HV RECT) vµ läc b»ng tô trªn vá ®Ìn h×nh ®Ó cã ¸p d­¬ng mét chiÒu cì 20KV dïng cho anèt cña ®Ìn h×nh. 4.Tô ®iÖn vµ diode ®Öm §Ó gióp sù di chuyÓn cña tia ®iÖn tö ë nöa tr¸i mµn ¶nh ®­îc ®Òu ®Æn, ªm dÞu ng­êi ta ®Æt thªm c¸c tô läc tõ cùc c cña sß c«ng suÊt ngang xuèng mass. Trong thêi gian quÐt xu«i ë nöa ph¶i mµn ¶nh ¸p ë cùc c gÇn nh­ kh«ng ®æi hay c¸c tô ®Öm gÇn nh­ kh«ng cã t¸c dông g×. C¸c tô ®Öm sÏ chØ t¸c dông trong thêi gian ng¾n ngñi chØ cã kho¶ng 2ms, nhê §ã xung bay vÒ dÞu xuèng. Ngoµi c¸c tô ®Öm ng­êi ta cßn g¾n thªm diode (Damping Diode) c¸c diode ®Öm lu«n ph©n cùc ng­îc (anode xuèng mass, cathode nèi vµo cùc c sß c«ng suÊt ngang tøc lµ lu«n cã B+ 110VDC). Nh­ vËy b×nh th­êng diode ®Öm ch¼ng cã t¸c dông g×, chØ khi nµo cã ring ring vµ sãng ring ring sao ®ã lµm ¸p cùc c sß c«ng suÊt ngang tôt xuèng d­íi 10V th× diode míi dÉn. 5. L¸i tia ngang. ë b¸n kÝnh d­¬ng cña sãng quÐt ngang, dßng tõ B+ 105V ®i qua cuén 5-14 cña Flyback vµo cùc c råi theo sß c«ng suÊt ngang xuèng mass. TÝn hiÖu quÐt ngang ®­a vµo cuén lÖch ®­îc lÊy t¹i cùc c. Tô C455, C456 mçi tô = 47mF lµ ®Ó c¸ch ®iÖn mét chiÒu (B+) t¹i cùc c. Hai nöa cuén lÖch ®­îc m¾c song song, tiÕp tôc lÇn l­ît nèi víi biÕn ¸p bï mÐo gèi däc (pin trans 1). Cuén H.LIN lµ biÕn ¸p bï mÐo gèi ngang (pin trans 2) råi xuèng mass. Cuén H.LIN lµ mét håi tiÕp nhÑ gi÷a dßng ra tõ cuén lÖch víi dßng xuÊt ph¸t tõ cuén ph¸t tõ cuén Fiyback ë ®Çu d©y 5 vµ 16. Khi sß ngang ng¾t, xung bay vÒ xuÊt hiÖn vµ ®­îc lµm dÞu bëi diode ®Öm D407 vµ 4 tô nèi tiÕp C481 ® C484. TrÞ sè mçi tô lµ 0,047 nªn 4 tô nèi tiÕp cã trÞ sè t­¬ng ®­¬ng 0,04714 t­¬ng ®­¬ng 0,01, ¸p chÞu ®ùng mçi tô lµ 500V nªn trÞ sè chÞu ®­îc tæng céng cña 4 tô lµ 4 x 500V = 2000V. T¹i cùc d­¬ng cña tô d­íi cïng ng­êi ta tranh thñ lÊy ra xung bay vÒ cã bÒ dµy b»ng 1/4 bÒ cao cña xung t¹i cùc c ®Ó dïng cho m¹ch AFC. Ngoµi ra 3 tô C463=560p, C442 = 1000P vµ C441 = 1500p còng lµ c¸c tô lµm dÞu bít nh­ng ®­îc nèi qua c«ng t¾c S1, S2, S3. §ãng c¸c c«ng t¾c nµy l¹i lµm xung bay vÒ t¹i cùc c yÕu bít ® xung bay vÒ trong cuén Flyback yÕu bít ® HV yÕu ®i lµm mµn ¶nh më réng ra theo chiÒu ngang (Width). TÊt nhiªn chiÒu cao còng bÞ në ra nh­ng cßn ®­îc hiÖu chØnh ë phÇn däc b»ng chiÕt ¸p. V.Height. C452 ®Ó b¶o vÖ nèi b-e vµ C426, b¶o vÖ nèi c-e cña sß ngang. 6. Cuén Flyback (FBT): Nguån biÕn ¸p. Cuén Flyback cña JVC GB *E) lµ n¬i cung cÊp nguån ¸p vµ nguån xung cÇn thiÕt phï hîp cho c¸c n¬i trong m¸y. CH­¬ng VII: QuÐt däc (vertical) Sãng quÐt däc ra tõ pin 26 cña IC dao ®éng ®äc (TA 7644BP) ®­îc khuÕch ®¹i víi trans, tiÒn khuÕch ®¹i c«ng suÊt däc Q303. Trans Q303 ®¶o pha sãng quÐt däc ®­a vµo cùc B cña 2 sß c«ng suÊt 305Q vµ Q307 vµ ®ång thêi x¸c ®Þnh ¸p tÝnh cña ngâ ra c«ng suÊt ®Ó ®i ®Õn cuén lÖch däc (V. Yoke) ®­îc quÕt ®Þnh bíi sù ¸p cña nguån (+43v) ngan qua 2 ®iÖn trë R317, R318 tøc lµ lÖ thuéc vµo chÝnh sãng quÐt däc cã ë cùc B Q303 vµ dßng ch¹y ngang nã (=Q303). Diode D303 lu«n ph©n cùc thuËn, hiÖu sè ®iÖn ¸p ë 2 ®Çu diode lu«n lµ 0,7v cùc b cña Q305 lu«n cao h¬n ¸p lùc b cña Q307 kho¶ng 0,7v, trans Q305 cã thÓ dÉn th× ¸p cùc b cña nã ph¶i cao h¬n ¸p cùc e chung lµ 0,7v ® ¸p cùc b trans Q307 ®óng b»ng ¸p cùc e chung ® trans Q307 ng¾t. Ng­îc l¹i ®Ó Q307 cã thÓ dÉn th× ¸p ë cùc b nã ph¶i thÊp h¬n ¸p cùc e chung 0,7 ® Trans Q305 ng¾t, vËy 2 trans lóc nµo còng chØ cã 1 trans ®­îc mµ th«i. Ch­¬ng VIII T¸ch sãng h×nh, trung tÇn h×nh. bé kªnh vµ anten (video det, video if, tuner vµ anten) KÕt thóc ch­¬ng IX ®­êng tÝn hiÖu ®· th«ng tõ ngâ vµo tÇng khuÕch ®¹i h×nh ®Çu tiªn ®Õn ®Ìn h×nh ch­¬ng X ta tiÕp tôc khai th«ng tõ ngâ ra t¸ch sãng h×nh dÉn ng­îc ®Õn An ten. 1. KhuÕch ®¹i trung tÇn h×nh a. Thêi kú ®Çu tiªn: Cã thÓ xem nh­ víi c¸c m¸y cßn r¸p tõng transistor rêi. * D¹ng khuÕch ®¹i läc lùa. * Dïng 3 biÕn ¸p ®Ó läc lùa toµ d·y tÇn sè cña trung tÇn h×nh. §©y lµ mét transistor khuÕch ®¹i b×nh th­êng nh­ng ë ngâ vµo vµ ngâ ra lµ c¸c biÕn ¸p céng h­ëng mµ ta th­êng gäi lµ biÕn ¸p trung tÇn (h×nh a). (H×nh b) cho thÊy viÖc dïng 3 biÕn ¸p trung tÇn céng h­ëng ë 3 n¬i (42; 43,5; 45MC) ®Ó ®¶m b¶o gi¶i trung t¸n cña m¸y FCC (tõ 41,25 ® 47,5MC) thêi kú cßn ch¹y b»ng ®Ìn ®iÖn tö. b. Thêi kú 2: Thêi kú cña IC tÇm hÑp, kü thuËt khuÕch ®¹i vi sai (differential amplifer) vµ ãP - AMF (Operationai Ampl1fer) ®· gióp ng­êi ta khuÕch ®¹i c¶ mét d·y tÇn sè thùc réng vµ nh­ vËy kh«ng cÇn ph¶i sö dông nhiÒu biÕn ¸p trung tÇn nh­ h×nh ë phÇn (1) n÷a. Thay vµo chØ cÇn läc d·y (Bang Pass Fiiter) ®Ó lo¹i bá c¸c tÇng sè kh«ng cÇn thiÕt mµ th«i. M¹ch läc gi¶i cho qua tõ 52,75 ®Õn 60,25mc vµ kh¶ n¨ng cña IC lµ thõa søc réng kÝn c¶ khu vùc tÇn sè nµy c. Thêi kú thø 3: B¾t ®Çu thÊy c¸c läc sø (Ceramic Filter) läc th¹ch anh (X Tal Filter) ®Ó thay thÕ cho cuén d©y vµ tô céng h­ëng. Sau cïng lµ sù ra ®ßi cña läc SAW (surface Acoustic Wave) hoµn h¶o ®Õn nçi cho vµo toµn bé gi¶i tÇn tõ 0 ® ¥ th× ngâ ra cña läc SAW chØ cßn ®óng kho¶ng tÇn sè cña trung tÇn víi ®¸p tuyÕn (response) gÇn y nh­ h×nh vÏ trªn lý thuyÕt. TÊt c¶ c¸c bÉy sãng, cuén läc ®iÒu kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a. 2. Bé chän kªnh. Dß dµi b»ng bé chän kªnh, chØnh b­íc. * B­íc 1: BËt AFT vÒ off. * B­íc 2: BÊm mét trong sè c¸c AV. * B­íc 3: T¹i vÞ trÝ AV võa bÊm, bËt c«ng t¾c chän b¨ng vÒ VL, VH hay UHF tuú theo kªnh sãng muèn thu. * B­íc 4: ChØnh chiÕt ¸p Preset - Tunning (t¹i AV võa bÊm) cho ®Õn khi thÊy ®­îc h×nh vµ tiÕng cña kªnh sãng muèn thu. * B­íc 5: BËt AFT vÒ ON. B­íc sang mét ®êi m¸y kÕ tiÕp n÷a kü thuËt vi xö lý vµ kü thuËt sè (Digital) ®· hoµn chØnh c¸c c«ng t¸c AV b»ng c¬ khÝ còng bÞ lo¹i bá hoµn toµn. Thay vµo 2 nót bÊm channet + vµ - sÏ gióp hiÖu sè cña ®­êng AV ®ang chän trªn gãc tr¸i phÝa trªn mµn h×nh. C¸c m¸y míi nhÊt sau nµy sè ®­êng AV lªn ®Õn 99 ®­êng vµ nh­ vËy mçi ®­êng AV ®­îc nhí s½n kªnh sãng trïng sè víi ®­êng AV Êy. Nót ®iÒu khiÓn duy nhÊt chØ cßn lµ nót chanel + - víi 2 tËn tèc Fast (nhanh) vµ Siow (chËm) mµ th«i, chØ viÖc bÊm nót chanel hiÖn lÈn sè nµo th× chÝnh lµ kªnh sãng sè Êy, kÕt thóc môc nµy ta ®· cã ®­îc h×nh ®en tr¾ng hoµn h¶o. TÝn hiÖu SIF ®­îc ®­a vµo ch©n (6) vµ (18) IC 1551 ®­îc khuÕch ®¹i, xö lý sau ®ã ®­a ra ch©n (10) ®Ó qua c¸c m¹ch läc, chØ gi÷ l¹i thµnh phÇn tiÕng cña c¸c hÖ. * CF 1554, CF1555: t¹o thµnh bé läc b¨ng th«ng 5,4Mc * CF1556 bé läc b¨ng th«ng 6Mc. * CF1557 bé läc b¨ng th«ng 6,5Mc øng víi mçi hÖ sè cã 1 ®­êng tiÕng nèi vµo IC. Ch©n (13) IC1551 lµ ch©n b¸o hÖ (cã ®­îc th«ng tin nhê vµo ch©n (8) vµ (6). ë hÖ PAL ch©n (10) IC801 møc cao qua Q802 thµnh thÊp ® D1553 dÉn nèi d©n (12) ICI55 l xuèng mass ® lµm mÊt ®iÖn ¸p ph©n cùc ngâ vµo ch©n (12) nªn ®­êng tiÕng SIF 4,5m bÞ gi¸n ®o¹n. Trong khi ®ã ch©n (13) ICl55 l møc cao lµm D1551, D1552 ng¾t ® Trung tÇn tiÕng qua m¹ch läc b»ng th«ng CF1556, CF1557 vµo IC1551 ë ch©n (14), (16). ë hÖ NTSC 3,58 ch©n (10) IC801 møc thÊp ® Q802 cao ® D1553 ng¾t ®­êng SIF qua CFI554 vµo ch©n (14) ICl55 1. Lóc nµy, ®­êng tÝn hiÖu cã tÇn sè 6Mc vµ 6,5Mc ng­ng ho¹t ®éng. Ch©n (l), (2), (3), IC1551 dao ®éng t¹o ra sãng sin tÇn sè 10Mc; 11,5Mc vµ 12Mc øng víi mét ®­êng SIF vµ bo (4,5Mc; 6Mc; 6,5Mc) sÏ cã 1 tÝn hiÖu dao ®éng cÊp cho tÇng trén (mix). Sù liªn hÖ .gi÷a SIF vµo, OSC vµo vµ ngâ ra ®­îc minh ho¹ SIF vµo DSC vµo KÕt qu¶ 4,5M 10M 10M - 4,5M = 5,5M Ch©n (12) Ch©n (12) 6M 11,5M 11,5 M - 6M 5,5M Ch©n (14) Ch©n (2) 6,5M 12M 12M - 6,5M = 5,5M Ch©n (16) Ch©n 3 Tõ lý luËn trªn ta cã: * NÕu SIF In = 4,5MHZ ng­êi ta sÏ thùc hiÖn m¹ch trén nh­ sau: Nh­ vËy, ch©n (1) Xtal 10MHZ ®­îc níi vµo bé trén. * NÕu SIF In : 5,5MHZ. TÝn hiÖu nµy ®­îc ®i th¼ng ra bé 5,5 MHz cÊp hoc trung tÇn ©m thanh * NÕu SIF In = 6Mhz t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp ta cã. * NÕu SIF In = 6,5 MHz C¶ 4 tr­êng hîp trªn, kÕt qu¶ ngâ ra tÝn hiÖu trung tÇn ©m thanh cã tÇn sè 5,5MHz. * S¬ ®å khèi m¹ch trung tÇn ©m thanh vµ c«ng suÊt ©m thanh S¬ ®å khèi cña m¹ch nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c Board PWM - B; PWP - D. Trong ®ã, c¸c IC chøc n¨ng ®­îc m« t¶ nh­ sau: * IC201: IX 0771 CEIN : t¸ch sãng ©m thanh, trung tÇn ©m thanh, tiÒn khuÕch ®¹i ©m thanh. * IC 401: M5 1321P: Kho¸ chän ©m thanh ë c¸c chÕ ®é TClAV. * IC 1532, ICI352: IX 0365CE: C«ng suÊt ©m thanh (L-R). TÝn hiÖu trung tÇn ©m thanh 5,5MHZ ®­îc ®­a vµo ch©n (16) IC 1201. T¹i IC nµy, tÝn hiÖu ®iÒu tÇn cña ©m thanh ®­îc khuÕch ®¹i vµ giíi h¹n ®Ó triÖt nhiÔu, sau ®ã ®­a vµo m¹ch t¸ch sãng ®Ó lÊy ra tÝn hiÖu ©m thanh, tiÕp tôc qua m¹ch ATT (khuÕch ®¹i suy gi¶m ); ch©n (8) ®­îc nèi ®Õn 12V ®Ó tÝn hiÖu qua nã lín nhÊt. Tr­íc khi ra khái IC, tÝn hiÖu ©m t¸n ®­îc khuÕch ®¹i thªm bëi khèi AF AMP. TÝn hiÖu ®­îc lÊy ra t¹i ch©n (a) ®Õn Jack c¨m PK 5 board PWM B vµ MB board PWM - B vµ ®­îc chia lµm 2 ®­êng, 1 ®­êng qua cÇu ph©n thÕ R1322, R1323 ®Ó lÊy biªn ®é nhá ®­a vµo ch©n (11) vµ (17) cña IC 1401 board PWB-D. §­êang cßn l¹i ®­îc ®­a th¼ng ch©n (10) vµ (16). Hai kªnh ©m thanh L, R tõ ngâ Audio In (L-R) ®­îc ®­a vµo ch©n ( 12), (18) cña IC Ch©n (15) IC 1401 nhËn lÖnh ®iÒu khiÓn, c¸c kho¸ ®iÖn ®ãng më cïng (lóc tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i ch©n (15) lµ cao, thÊp hay bá trèng. Khi xem h×nh tõ Vi deo th× ch©n (15) møc thÊp. Khi xem ®µi, ch©n (15) møc cao khi SIF = 4,5eMC vµ bá trèng khi SIF : 6,5MC. ¢m thanh ra ë ch©n (l) vµ (9) cña IC th× ®­îc ®­a ra Jack S-OUT R, S-OUT L sau khi c¸c thanh ®Öm. TÝn hiÖu L.R th× còng ®­îc ®­a ®Õn ch©n (4) vµ (6) IC1351. Riªng kªnh R ®­îc qua m¹ch xö lÝ t¹o hiÖu øng ''WI§E'' nhê Q1321, Q1324, Q1327. Ch©n (4) IC 1351 lÊy tõ ®­êng R, ch©n (6) IC13511 lÊy ®­êng L, ch©n (2), (8) nhËn ®iÖn ¸p ®iÒu chØnh ©m l­îng tõ vi xö lý tíi. TÝn hiÖu ra ë ch©n (3) IC 135 l dµnh cho kªnh R, ch©n tõ (7) IC 1351 dµnh cho kªnh L tuú thuéc vµo ®iÖn ¸p ë ch©n (2) vµ ch©n (8). TÝn hiÖu vµo ch©n ( 10) ICI352 vµ tÝn hiÖu L vµo ch©n (10) IC l353. Hai IC nµy h×nh thµnh m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt cho 2 kªnh L,R. dÉn vµo tÇng khuÕch ®¹i Pre Amp n©ng cao biªn ®é, råi qua tÇng thóc (DriveAmp). Sau cïng lµ tÇng c«ng suÊt (Power Amp) ®Ó cã ®ñ dßng vµ ¸p cung cÊp cho loa tr¸i, ph¶i. Ch­¬ng X: khuÕch ®¹i h×nh vµ ®Ìn h×nh (video amp - crt) Ba tÝn hiÖu s¾c (R-Y), (G-Y) vµ (B-Y) ®­îc ®­a vµo cùc b cña 3 trans c«ng suÊt Q601, Q611 vµ Q621, trong lóc tÝn hiÖu chãi -Y ®­îc ®­a vµo c¶ 3 cùc 2 cña 3 trans nãi trªn. §­êng tÝn hiÖu chãi vµo Q621 (G ut) ®­îc gi÷ lµm chuÈn víi trë nèi tiÕp ë cùc e lµ R621. Hai ®­êng chãi cña Q601 vµ Q611 (R out vµ B out) d­îc hiÖu chØnh b»ng 2 chiÕt ¸p VR612 (R drive) vµ VR602 (B drive). Ph©n cùc cña 3 trans còng ®­îc hiÖu chØnh b»ng trë emitter VR601, VR611 vµ VR621 (R-G-B, Bias - RGB Back Ground). Ngâ ra cña Q610, Q611, Q621 t¹i collector ®­îc ®­a th¼ng vµo 3 cathode cña ®Ìn h×nh. T¹i ®Ìn h×nh 3 cathode lµ ER, EG, EB. L­íi G1 chung ®­îc nèi mass. L­íi G2 vµ G3 ®­îc cÊp ¸p d­¬ng lÊy tõ bé nh©n ®Æt bªn trong hép Flyback. Thay ®æi VR601, VR611, VR621 lµ thay ®æi ph©n cùc mét chiÒu cña 3 nªn 3 chiÕt ¸p trªn gäi lµ R, G, B Bias. Thay ®æi ph©n cùc ë e còng lµ x¸c ®Þnh møc ng¾t cña 3 trang, c«ng suÊt lµ thay ®æi møc ng¾t cña 3 cathode trong ®Ìn h×nh. Nãi c¸ch kh¸c VR601, VR611, VR621 ®­îc ®iÒu chØnh ë møc tèi nhÊt cña c¶nh, 3 èng phãng sÏ ph¶i cïng ng¾t mét l­ît. ChØnh v× vËy nªn 3 chiÕt ¸p nµy cßn ®­îc gäi lµ R, G, B Back ground (Back ground = nÒn). Hai chiÕt ¸p VR602 vµ VR612 (R Drive vµ B Drive) thay ®æi biªn ®é cña - Y ®­a vµo cùc e cña Q61 1 vµ Q601. Møc tÝn hiÖu ®­a vµo cao, cã nghÜa lµ tÝn hiÖu ra còng cao vµ dßng tia cña ®Ìn h×nh còng lín. Thay ®æi B Drive vµ R Drive nh­ vËy vµ thay ®æi møc cao nhÊt cña dßng tia B vµ R sao cho ë chi tiÕt s¸ng nhÊt cña c¶nh (møc Y cao nhÊt) th× 3 èng phãng RGB cã c­êng ®é ®óng tû lÖ ®Ó t¹o ra ¸nh s¸ng tr¾ng ë mÆt ®Ìn h×nh. PhÇn II T×m hiÓu - ThiÕt kÕ bé nguån æn ¸p Ch­¬ng I: Nguån ®iÖn ti vi 1. S¬ ®å khèi ®Æc ®iÓm cña m¹ch nguån ®iÖn S¬ ®å khèi m¹ch nguån ®iÖn Khèi 1- BiÕn ¸p nguån dïng ®Ó ®æi ®iÖn xoay chiÒu tõ møc 220V thµnh c¸c møc theo yªu cÇu cña m¸y. Khèi 2 - M¹ch chØnh l­u: dïng c¸ ®ièt tiÕp mÆt ®Ó ®Ó ®æi ®iÖn xoay chiÒu thµnh ®iªn mét chiÒu. Khèi 3 - M¹ch läc nguån: Dïng c¸c tô ho¸ cã ®iÖn dung lín phèi hîp víi cuén c¶m cã gi¸ trÞ sè cuén c¶m lín ®Ó ph©n chia ®­êng ®i cho c¸c thµnh phÇn dßng ®iÖn sau chØnh l­u nh»m san b»ng ®é gîn sãng gi÷ cho ®iÖn ¸p mét chiÒu ra trªn t¶i ®­îc b»ng ph¼ng. Khèi 4 - æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu: Duy tr× cho ®iÖn ¸p mét chiÒu ra trªn t¶i lu«n æn ®Þnh, mÆc dï møc nguån ®iÖn ë ®Çu vµo lu«n biÕn ®æi, hoÆc dßng ®iÖn tiªu thô ch¶y ra t¶i lu«n thay ®æi. Khèi 5 - M¹ch b¶o vÖ: b¶o ®¶m an toµn cho thiÕt bÞ còng nh­ ci b¶n th©n khèi nguån. NÕu cã sù cè chËp m¹ch, dßng ®iÖn tiªu thô t¨ng vät lªn th× nã sÏ kho¸ ngay khèi nguån l¹i. 2. Bé nguån æ ¸p (Voltage regulator) Nguån B+ trong m¸y thu h×nh mµu th­êng lµ +110VDC víi ®é æn ®Þnh cao, gîn sãng nhá. * Nguyªn lý cña m¹ch æn ¸p: M¹ch æn ¸p gåm 6 chøc n¨ng a. Chøc n¨ng æn ¸p (Regulation) Träng t©m cña m¹ch æn ¸p lµ 1tranzistor, c«ng suÊt ®ãng vai trß lµ 1 ®iÖn trë thay ®æi, nèi tiÕp tõ nguån d­¬ng ch­a æn (ra tõ bé n¾n) ®Õn tõ ngâ ra B+ ®· æn ¸p. V× ph¶i th­êng xuyªn g¸nh chÞu dßng cao nªn ng­êi ta m¾c thªm ®iÖn trë c«ng suÊt lín song song víi trans, æn ¸p ®Ó g¸nh bít cho dßng trans nµy. b. Chøc n¨ng lÊy mÉu (Sampling) Gi÷ ®iÖn ¸p ngâ ra B+ lu«n æn ®Þnh. * R1 R2, R3: PhÇn lÊy mÉu. * R2: ®iÒu chØnh ¸p lÊy mÉu. Gi÷ B+ lµ 110VDC thÝ ¸p lÊy mÉu lµ 6V; nh­ vËy khi B+ thay ®æi th× ¸p lÊy mÉu còng thay ®æi theo. c. Chøc n¨ng tham chiÕu (Reference). Th­êng lµ nguån ¸p kh«ng thay ®æi cña 1 bé diode zener, gi¶ sö lµ 6V d. Chøc n¨ng. PhÇn dß sai nhËn vµo cïng lóc hai nguån ¸p lµ ¸p lÊy mÉu vµ ¸p tham chiÕu. NÕu ¸p lÊy mÉu b»ng ¸p tham chiÕu, phÇn dß sai sÏ cho ra ¸p söa sai ë mét møc tÜnh mét chiÒu nµo ®ã, t­¬ng øng víi m¹ch ®­îc thiÕt kÕ s½n ®Ó B+ ra ®óng l 10VDC. NÕu B+ tôt xuèng ch¼ng h¹n, ¸p lÊy mÉu sÏ tôt xuèng d­íi 6V trong lóc ¸p tham chiÕu vÉn y nh­ cò, tÇng dß sai sÏ lËp tøc nhËn ra sù sai biÖt nµy vµ cho ra ¸p söa sai sao cao h¬n møc tØnh lóc nµy. T­¬ng tù ¸p söa sai sÏ thÊp h¬n møc tØnh nÕu B+ bÞ t¨ng lªn cao. e. Chøc n¨ng khuÕch ®¹i (DC Amp). PhÇn khuÕch ®¹i sÏ khuÕch ®¹i ¸p sai sè lªn cao ®ñ ®Ó ®iÒu khiÓn æn ¸p, kÕt qu¶ lµ trang æn ¸p sÏ ®­îc më ra nhiÒu hay Ýt tuú theo sai sè ®­a vµo cùc b lµ cao hay thÊp, sao cho B+ lu«n ë mét trong sè ®· thiÕt kÕ tr­íc (B+ = 110VDC). f Chøc n¨ng b¶o vÖ (Protection). Th­êng ®­îc thiÕt kÕ ë tr¹ng th¸i nghÜ khi 5 chøc n¨ng nãi trªn ho¹t ®éng b×nh th­êng. Nãi c¸ch kh¸c b¶o vÖ th­êng ë tr¹ng th¸i ng¾t khi toµn m¹ch æn ¸p ®ang lµm viÖc b×nh th­êng. ChØ khi nµo cã sù cè nh­ B+ bÞ ch¹m m¸t hoÆc qu¸ t¶i th× b¶o vÖ míi ho¹t ®éng ®Ó ng¾t m¹ch sß æn ¸p, khuÕch ®¹i… gióp b¶o vÖ c¸c transitor nµy. * M¹ch æn ¸p cña m¸y SHARP 18”. Diode D2 ®Ó b¶o vÖ mèi nèi b-e cña T1. ¸p ë ®Çu nèi b-e cña T1 kh«ng thÓ v­ît qu¸ 0,7 Volt lµ ¸p ph©n cùc thuËn cña T2 (mèi nèi b-e cña T1 cßn nèi thªm R1 = 0,5W). H¹n chÕ ë ¸p hai ®Çu b-e cña T1 còng lµ h¹n chÕ dßng xuyªn qua T1, kh«ng cho T1 ch¹y qua t¶i ®· ®Þnh tr­íc. CÇu chia R13, R14 h¹ thÊp ¸p d­¬ng nµy xuyªn qua R15 vµ bÞ chËm l¹i ë D3 ph©n cùc ng­îc v× Cathode cña nã (vµ còng lµ cùc b cña T4 ) ®ang bÞ nèi víi B+ = 110VDC ngang qua R16. Nh­ vËy khi m¹ch æn ¸p lµm viÖc b×nh th­êng, T4 hoµn toµn ng¾t ®iÖn (cã ®Æt trong m¹ch còng nh­ kh«ng). Khi cã sù cè, ch¼ng h¹n nh­ B+ tôt xuèng thÊp d­íi ¸p d­¬ng cña cÇu chia R13, R14 ® D3 dÉn ®iÖn ¸p d­¬ng ®i tíi cùc b cña T4 lµm T4 dÉn m¹ch, rÏ bít dßng mµ chÝnh ra ®· ®­îc ®­a vµo cùc b cña T3 vµ T1 ng¾t, gióp b¶o vÖ ®­îc T3 vµ T1. D4 b¶o vÖ nèi b-e cña T2. 3. M¹ch nguån æn ¸p kiÓu bï dïng transitor c«ng suÊt m¾c nèi tiÕp trªn ®­êng cÊp ®iÖn tõ nguån ®Õn t¶i ®ãng vai trß ®iÖn trë ®iÒu chØnh ®Ó æn ¸p. S¬ ®å m¹ch nguyªn lý æn ¸p kiÓu bï : h×nh 3.30. U(%) = UR®c + UR DU (%) = DUR®c + 0 S¬ ®å m¹ch æn ¸p kiÓu bï S¬ ®å chi tiÕt m¹ch æn ¸p kiÓu bï Nguyªn lý æn ¸p kiÓu bï lµ: nÕu trªn ®­êng cÊp ®iÖn tõ nguån ®Õn t¶i, ta m¾c nèi tiÕp vµo mét ®iÖn trë ®iÒu chØnh vµ cã thÓ ®iÒu chØnh nã ®­îc kÞp thêi vµ ®óng h­íng, th× sÏ lµm cho mäi sù mÊt æn ®Þnh cña nguån ®Çu vµo r¬i hÕt trªn ®iÖn trë ®iÒu chØnh, gi÷ cho ®iÖn ¸p ra trªn t¶i lu«n ®­îc æn ®Þnh. S¬ ®å khèi cña m¹ch æn ¸p kiÓu bï, chøc n¨ng cña c¸c khèi nh­ sau: Khèi 1 - B¸n dÉn c«ng suÊt Q1, m¾c nèi tiÕp trªn ®­êng cÊp ®iÖn tõ nguån ®Õn t¶i, ®ãng vai trß ®iÖn trë ®iÒu chØnh ®ª æn ¸p. Khi Q1 dÉn ®iÖn m¹nh, néi trë gi¶m, sôt ¸p UCE1 gi¶m, dßng IC1 t¨ng tøc lµ It¶i t¨ng do ®ã Ut¶i t¨ng. Khi Q1 dÉn ®iÖn yÕu, néi trë t¨ng, sôt ¸p UCE1 t¨ng, dßng IC1 gi¶m tøc lµ It¶i gi¶m, dÉn tíi Ut¶i gi¶m. Khèi 2 - M¹ch so s¸nh dß sai vµ khuÕch ®¹i ®Ó ®iÒu khiÓn khèi 1 . Nã bao gåm b¸n dÉn Q2 vµ ®iÖn trë t¶i R1. Khèi 3 - M¹ch t¹o ®iÖn ¸p chuÈn bao gåm ®i èt zªne §z vµ ®iÖn trë h¹n chÕ R2, nã gi÷ cho UE2 lu«n lu«n chuÈn b»ng Uz. Khèi 4 - M¹ch lÊy mÉu, bao gåm c¸c ®iÖn trë R3, R4, R5 m¾c thµnh m¹ch ph©n ¸p ®Ó lÊy ra UE2 ®­a ve cùc B cña Q2 ®Ó so s¸nh víi UE2. Trong m¹ch thùc tÕ ng­êi ta m¾c thªm c¸c tô h¬i C1, C2 ®Ó phèi hîp víi ®iÖn trë ®iÒu chØnh R®c lµ néi trë cña Q1 ®Ó h×nh thµnh m¹ch läcp, nh»m san b»ng ®é gîn sãng, gi÷ cho ®iÖn ¸p mét chiÒu ra trªn t¶i ®­îc b»ng ph¼ng. Nguyªn lý æn ¸p cña m¹ch ®iÖn nh­ sau: NÕu ®iÖn ¸p ra trªn t¶i t¨ng, qua m¹ch ph©n ¸p UB2 t¨ng, cßn UE2 vÉn gi÷ chuÈn, lµm cho chªnh lÖch UBE2 t¨ng, Q1 dÉn ®iÖn yÕu, néi trë t¨ng, sôt ¸p UCE1 t¨ng, IC1 gi¶m, tøc lµ It¶i gi¶m, lµm Ura gi¶m ®Ó æn ®Þnh. NÕu ®iÖn ¸p ra gi¶m th× UB2 gi¶m ngay cßn UE2 v·n gi÷ chuÈn, Q2 sÏ dÉn ®iÖn yÕu ®i, dßng IC2 gi¶m, sôt ¸p trªn R1 Ýt lµm UB1 t¨ng, khiÕn Q1 dÉn ®iÖn m¹nh, néi trë gi¶m, sôt ¸p UCE1 gi¶m, dßng IC1 t¨ng tøc lµ It¶i t¨ng, lµm Ut¶i; t¨ng ®Ó æn ®Þnh. ChiÕt ¸p R4 dïng ®Ó ®iÒu chØnh møc ®iÖn ¸p mét chiÒu lÊy ra. NÕu ta vÆn lªn ®iÓm A, Ura sÏ gi¶m, vÆn xuèng ®iÓm B, Ura sÏ t¨ng. ¦u ®iÓm cña m¹ch æn ¸p kiÓu bï: æn ¸p tèt, ph¹m vi æn ¸p ®ñ réng vµ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc. C«ng suÊt ra ®ñ lín, do ®ã m¹ch ®iÖn ®­îc dïng rÊt phæ biÕn lµm bé nguån chung cho c¶ m¸y. Nh­îc ®iÓm: a - HiÖu suÊt cña m¹ch nguån thÊp v× trong thêi gian lµm viÖc, lóc nµo còng cã dßng It¶i ch¹y qua Q1 ®ãng vai trß ®iÖn trë ®iÒu chØnh, g©y tæn hao ®iÖn vµ ph¸t sinh nhiÖt. b - Kh«ng cã kh¶ n¨ng c¸ch li gi÷a nguån vµ t¶i - NÕu Q1 bÞ ®¸nh thñng th× toµn bé nguån ë ®Çu vµo ®ang ë møc cao vµ ch­a æn ®Þnh, sÏ ®æ ra t¶i th­êng lµm chÕt theo transistor c«ng suÊt dßng hoÆc thËm chÝ háng c¶ ®Ìn h×nh. c - HiÖu qu¶ cña m¹ch läc nguån phô thuéc vµo c¬ chÕ cña m¹ch æn ¸p. Khi nguån ®Çu vµo bÞ tôt xuèng qu¸ thÊp, th× c¬ chÕ cña m¹ch æn ¸p ph¶i ®iÒu khiÓn Q1 dÉn th«ng b·o hµo, néi trë b¨ng 0 ®Ó ®­a ®iÖn ra cho ®ñ. Lóc nµy hiÖu qu¶ cña m¹ch läc lµ xÊu nhÊt. d - Nguån chØ cho ra ®­îc mét møc ®iÖn ®uy nhÊt. 4. Nguån ng¾t më (Switching power supply) a. Lo¹i dïng dao ®éng ®a hµi (Multlvibrator) b. Lo¹i dïng dao ®éng nghÑt (Blocking Oscillator). Bé nguån ng¾t më lo¹i dïng dao ®éng nghÑt HÇu hÕt c¸c m¸y míi sau nµy, bé nguån ng¾t më lµ lo¹i dïng dao ®éng nghÑt. §Çu tiªn lµ nguån AC ®­îc n¾n cÇu nèi läc b»ng 1 tô läc vµo. Nguån B+ ch­a æn sau ®ã ®­îc dïng ®Ó cÊp n¨ng cho 1 dao ®éng nghÑt c«ng suÊt lín. Sãng ra ë thø cÊp biÕn ¸p nghÑt lµ ®­îc n¾n, (läc ®Ó ®æi thµnh ¸p d­¬ng mét chiÒu B+). V× ho¹t ®éng ë tÇn sè cao (# 10 ® 20KC), m¹ch läc sau nµy (tô läc ra) kh«ng cÇn tô qu¸ lín mµ B+ vÉn ®¹t ®é gîn nhá, chÊt l­îng cao. 5. Nguån æn ¸p d¶i réng (80V - 260V) kiÓu xung ng¾t më, cã c¸ch ly gi÷a nguån vµ t¶i. a. Nguyªn lý æn ¸p kiÓu xung ng¾t më. §©y lµ ho¹i nguån chØnh l­u qua 2 cÊp: lÇn chØnh l­u thø nhÊt, ®· trùc tiÕp chØnh l­u tõ nguån cña m¹ng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó lÊy ra ®iÖn 1 chiÒu chØ ®Ó nu«i m¹ch nghÞch l­u vµ t¹o æn ¸p. M¹ch nghÞch l­u ®· ®æi dßng mét chiÒu thµnh dßng xung ng¾t më víi tÇn sè cao (15KHz), do ®ã cã thÓ coi gÇn nh­ lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu (h×nh sin). N¨ng l­îng cña dßng xoay chiÒu nµy sÏ th«ng qua c¸c cuén d©y cña biÕn ¸p xung, chuyÓn sang bªn thø cÊp nhiÒu hai b»ng c¸c ®iÕu tiÕp m¹ch cao tÇn ®Ó sÈy ra ®iÖn mét chiÒu æn ®Þnh nu«i tivi. ViÖc æn ®Þnh ®iÖn ¸p ra ®· ®­îc thùc hiÖn ngay trong qu¸ tr×nh chuyÓn n¨ng l­îng ®iÖn tõ bªn s¬ cÊp sang c¸c cuén thø cÊp cña biÕn ¸p xung, b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®é réng cña xung ng¾t më (kho¸ K) theo møc nguån ®iÖn ë ®Çu vµo. NÕu møc vµo lµ cao th× thêi gian th«ng rÊt ng¾n. NÕu møc vµo thÊp th× thêi gian th«ng sÏ dµi ra. - M¹ch ®iÖn vµ nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch nguån æn ¸p d¶i réng kiÓu xung, cã c¸ch ly gi÷a nguån vµ t¶i. a) Nguyªn lý t¹o nghÞch l­u: ®iÖn xoay chiÒu ë ®Çu vµo ®­îc cÇu chØnh l­u ®æi thµnh ®iÖn mét chiÒu i, qua tô C1 läc, dÉn ®Õn cuén d©y (1) (2) råi ®Õn ch©n 3 cña IC n»m chê. NÕu kho¸ K th«ng th× dßng ®iÖn i míi ch¹y trong m¹ch ®iÖn, qua kh¸o k vµ R1. ChÝnh dßng ®iÖn n¹p qua R2, C2 ®Õn ch©n sè (2) cña IC lµ dßng Ib më cöa cho b¸n dÉn khãa K th«ng lÇn ®Çu tiªn, lóc nµy míi cã dßng ®iÖn i ch¶y qua cuén d©y (1) (2) vµ g©y sôt ¸p (1) d­¬ng (+) (2) ©m(-) ë ®iÖn ¸p nµy ghÐp qua cuén (3) (4) lµm (3) d­¬ng (+), (4) ©m(-). Xung ©m ë ch©n sè (4) qua R3 C3 l¹i quay vÒ ch©n sè 2 cña IC lµm t¾t kho¸ K. Kho¸ K t¾t, dßng i ®ét ngét gi¶m xuèng b»ng sè 0. Trªn cuén (1) (2) sÏ g©y ra mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng lµ EL = L dÞ vµ cã cùc tÝnh d­¬ng (+) ë ®Çu (2) vµ ©m (-) ë ®Çu (1). §iÖn ¸p nµy l¹i ghÐp sang cuén (3) (4) lµm 3 ©m(-), 4 d­¬ng (+). Xung (+) ë ch©n sè (4) qua R3 C3 quay vÒ ch©n sè 2 cña IC ®Ó më th«ng kho¸ K. Kho¸ K th«ng l¹i cã dßng i ch¶y qua cuén (1) (2) vµ qu¸ tr×nh cø thÕ tiÕp diÔn t¹o thµnh m¹ch nghÞch l­u. Nhê sù liªn tôc th«ng t¾t cña kho¸ K trong m¹ch nghÞch l­u, nªn dßng i tuy lµ dßng mét chiÒu, nh­ng khi qua cuén (1) (2) ®· ®æi thµnh dßng xoay chiÒu víi tÇn sè cao kho¶ng 15 ¸ 16 KHz. N¨ng l­îng cña dßng xoay chiÒu ®· ®­îc ghÐp sang c¸c cuén d©y bªn thø cÊp, vµ tuú theo sè dßng d©y quÊn mµ ta lÊy ra ®­îc nhiÒu møc ®iÖn ¸p cao thÊp kh¸c nhau, råi chØnh l­u lÇn thø hai b»ng c¸c ®èt tiÕp mÆt cao tÇn, ®Ó lÊy ra nhiÒu møc ®iÖn mét chiÒu æn ®Þnh nu«i ti vi. i M¹ch nguån æn ¸p d¶i réng kiÓu xung, cã c¸ch ly gi÷a nguån vµ t¶i b) Nguyªn lý t¹o æn ¸p: khi nguån ®Çu vµo ë møc cao th× h¹ ¸p trªn cuén (1) (2) cao, ghÐp sang cuén (5) (6) còng cao, qua ®iÕu §5 chØnh l­u lÊy ra ®iÖn ¸p ©m lín, ®­a vÒ ch©n sè 1 cña IC ®Ó so s¸nh víi ®iÖn ¸p ng­ìng lÊy tõ chiÕt ¸p VR ®­a vÒ ch©n sè 5 cña IC. KÕt qu¶ sÏ ®iÒu khiÓn cho b¸n dÉn K th«ng rÊt ng¾n, t¾t rÊt nhan, nªn l­îng ®iÖn chuyÓn sang c¸c cuén thø cÊp vÉn lµ æn ®Þnh. Khi ®iÖn ®Çu vµo thÊp, h¹ ¸p trªn cuén (1) (2) thÊp, ghÐp sang cuén (5) (6), qua ®iÕu §5 chØnh l­u lÊy ra ®iÖn ¸p ©m mét chiÒu thÊp, ®­a vÒ ch©n sè 1 cña IC, ®iÒu khiÓn cho b¸n dÉn kho¸ K th«ng trong thêi gian dµi, l©u míi t¾t vµ l­îng ®iÖn chuyÓn sang c¸c cuén thø cÊp vÉn æn ®Þnh . §Ó t¨ng tÝnh æn ®Þnh cho m¹ch nguån, th× sau khi m¹ch nguån ®· lµm viÖc, ®· cÊp ®iÖn cho m¹ch quÐt dßng cña tivi lµ viÖc, ng­êi ta lÊy ngay xung quÐt dßng cña tivi cã chu k× rÊt æn ®Þnh, ®­a vÒ c­ìng chÕ m¹ch nghÞch l­u, th«ng t¾t theo nh¸p tÇn sè dßng. Lóc ®ã m¹ch nguån míi cho ra c«ng suÊt ®óng nh­ chØ tiªu thiÕt kÕ vµ æn ®Þnh. D¹ng xung minh ho¹ nguyªn lý æn ¸p b»ng c¸ch thay ®æi ®é réng tx cña xung ng¾t mê (thêi gian th«ng cña kho¸ K) theo møc nguån ®iÖn ë ®Çu vµo. D¹ng xung minh ho¹ nguyªn lý æn ¸p b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®é réng xung Ch­¬ng II: ThiÕt kÕ nguån æn ¸p d¶i réng I. S¬ ®å thiÕt kÕ. II. ChØ tiªu bé nguån. §iÖn ¸p vµo lµ nguån ®iÖn xoay chiÒu cho phÐp biÕn ®æi tõ 90V ®Õn 260V. TÇn sè l­íi ®iÖn xoay chiÒu: f = 50Hz. §iÖn ¸p ra mét c hiÒu Ura = 100VDC. HiÖu suÊt bé nguån h = 80% §é æn ®Þnh ®iÖn ¸p ra. = 1% C«ng suÊt ra Pra = 60W. III. TÝnh c¸c gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ b¶n cña bé nguån. 1. C«ng suÊt bé nguån tiªu thô tõ m¹ng ®iÖn. = 75W. 2. §iÖn ¸p sau bé chØnh l­u. U0max = 260V = 367V. U0min = 90V = 127V. 3. Dßng ®iÖn trung b×nh sau bé chØnh l­u. = 0,6A. = 0,2A. 4. §iÖn trë t¶i cña bé chØnh l­u. = 1835W = 212W 5. Dßng ®iÖn t¶i tiªu thô. Ira = = 0,6A. 6. §iÖn trë t¶i. = 167A 7. TÇn sè xung fH = 15625Hz 8. Chu kú xung. 9. Thêi gian kho¸ lín nhÊt. = 17ms. IV. TÝnh to¸n m¹ch chØnh l­u vµ m¹ch läc. 1. TÝnh Diode chØnh l­u. §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt trªn Diode: Ungmax = 157. 260 = 577V Dßng ®iÖn thuËn trung b×nh: Itb = 0,6 A. ® Chän Diode L202C. 2. TÝnh m¹ch läc. a. Chän ®iÖn trë R1 = 10W võa dïng lµm ®iÖn trë m¹ch läc, võa dïng ®Ó h¹n chÕ dßng ®iÖn n¹p cho tô lóc míi më m¸y ®Ó b¶o vÖ Diode chØnh l­u. C«ng suÊt ®iÖn trë R1. RR1 = (Itbmax)2. R1 = (0,6)2 10 = 3,6W Khi bËt m¸y th× dßng ®iÖn n¹p ban ®Çu lªn tô kh¸ lín nªn dßng qua ®iÖn trë R1 còng lín h¬n 4 ®Õn 5 lÇn b×nh th­êng. PE1 = 5. (Itbmax)2. 10 = 18W. ® Ta chän R1 cã gi¸ trÞ (10W - 20W) b. Chän tô läc. Theo c«ng thøc ta cã: Þ Víi yªu cÇu ®é gîn sãng sau bé läc lµ 3% th× UGS = 3%. Thay vµo biÓu thøc trªn ta ®­îc C = 118 mF Þ Chän C = 120mF/400V. V. CHäN TRANSISTOR Vµ BI£N ¸P XUNG 1. Chän Transistor Tl Kho¸ ®ãng më lµ phÇn tö cã néi trë thay ®æi ®­îc theo sù ®iÒu khiÓn cña tÝn hiÖu vµo. §iÖn trë tiÕp gi¸p Collector vµ Emitter ë chÕ ®é th«ng b·o hoµ rÊt nhá (RCE cña Transistor Silic = 0,1 - 0,25W) ë chÕ ®é ng¾t hoµn toµn ®iÖn trë tiÕp gi¸p rÊt lín RCE = 105 - 106 a. Yªu cÇu cña Translstor T1. Khi t¾t ph¶i cã néi trë lín, khi th«ng ph¶i cã néi trë nhá, tèc ®é ®ãng më cao. Khi kho¸ lµm viÖc x¶y ra hiÖn t­îng qu¸ ®é, thêi gian qu¸ ®é cµng ng¾n th× tèc ®é më cµng cao cÇn chän Transistor lµm viÖc ë tÇn sè cao, kh¶ n¨ng chèng nhiÔu cao, C«ng suÊt ®iÒu khiÓn nhá, chän Transistor cã hÖ sè khuÕch ®¹i lín; chän Transistor T, lo¹i NPN 2SC 2125 cã tham sè. - C«ng suÊt tiªu t¸n lín nhÊt 50W - TÇn sè giíi h¹n 520MHZ. - NhiÖt ®é chÞu ®ùng 1500C. - Dßng Icmax = 5a - §iÖn ¸p UCEmax= 800V - §iÖn ¸p UCBmax = 2000V - §iÖn ¸p UEBmax = 5V - HÖ sè khuÕch ®¹i b = 30. b. TÝnh ®iÖn trë R2. §iÖn trë R2 vµ tô C8 lµm thµnh bé khëi ®éng cho Trans, T1, Trans T1 lµm viÖc theo chÕ ®é kho¸ nªn chän dßng ph©n ¸p nhá. 2. TÝnh biÕn ¸p xung §Ó m¹ch dao ®éng cÇn cã 2 ®iÒu kiÖn: - C©n b»ng pha: ®iÖn ¸p håi tiÕp ®æng pha víi ®iÖn ¸p vµo. - C©n b»ng biªn ®é: tÝch cña hÖ sè håi tiÕp vµ hÖ sè khuÕch ®¹i ph¶i lín h¬n 1(s). Trans T1 ghÐp cùc C víi cuén d©y LC cùc B víi cuén LB qua tô C8 ®Ó thùc hiÖn dao ®éng Blocking ghÐp biÕn ¸p. a. Chän lâi biÕn ¸p. C«ng suÊt biÕn ¸p: = 75W Chän lâi biÕn ¸p K38.24. 17 cã kÝch th­íc. - §­êng kÝnh trong d = 2,4cm. - §­êng kÝnh ngoµi d = 4,3cm. - ChiÒu dµi h = 0,7cm. - Bmax = 0,25T TiÕt diÖn mÆt lâi tõ: = 0,67cm2 TiÕt diÖn cöa sæ: = 4,5cm2 C«ng suÊt giíi h¹n cña biÕn ¸p: Pgh = 97W VËy ta ®· cã: Pgh : 79W Pba = 75W ® Pgh > Pba ®¹t yªu cÇu b. TÝnh sè vßng c¸c cuén d©y. Cuén d©y s¬ cÊp LC. ® LC = 350vßng. Cuén d©y thø cÊp. = 85 vßng Þ LC = 350vßng Cuén håi tiÕp. = 11vßng Þ Lht = 11vßng c. TÝnh ®­êng kÝnh c¸c cuén d©y Chän mËt ®é dßng ®iÖn: I = 3mA/mm2 D = 0.65. (mm) Dßng ch¶y trong cuén d©y s¬ cÊp LC: Itbmax = 0,6A D = 0,65. = 0,5mm §­êng kÝnh cuén d©y s¬ cÊp = 0,5mm. Cuén ch¶y trong cuén d©y thø cÊp Lra: Tt¶imax = 0,6A d = 0,65. = 0,5mm Þ Dßng ch¶y trong cuén d©y håi tiÕp Lht: It¶i = 0,01A d = 0,65. = 0,065mm Chän d©y cã ®­êng kÝnh 0,1mm ®Ó quÊn cuén håi tiÕp Lht. Dßng ch¶y trong cuén t¹o dao ®éng LB. d = 0,65 = 0,9mm Þ Chän d©y cã ®­êng kÝnh 1mm ®Ó quÊn cuén d©y t¹o dao ®éng LB. VI. TÝNH PHÇN M¹CH T¹O §iÖn ¸P CHUÈN. §iÖn ¸p ra sau Diode D2 = 12V. 1. Chän Diode æn ¸p lo¹i KC 133A cã tham sè. - §iÖn ¸p æn ®Þnh: 3V. - C«ng suÊt tiªu hao lín nhÊt: 3mA. - Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhá nhÊt: 3mA. - Dßng ®iÖn æn ®Þnh lín nhÊt: 80mA. - Dßng ®iÖn æn ®Þnh trung b×nh: 10mA. 2. TÝnh ®iÖn trë R6 h¹n chÕ dßng ®iÖn cña D3. UR6 = 12V - 3V = 9V IR6 = ID3 - IET3 = 6mA = 0,006A. 3. TÝnh tô läc C6. ¸p dông c«ng thøc: V× dßng qua D2 nhá nªn chän RD = 0,5 W. Gi¶ sö ®é gîn sãng lµ 0,5%. Ugs = 0,5% . 12 = 0,06V. Thay vµo ta ®­îc C9 = 4,5mF. Þ C9 = 4,7/16 V 4. Chän Diode D2. ChÞu ®iÖn ¸p ng­îc 3,14. 12 : 38V Dßng ®iÖn trung b×nh: 10mA. Chän §iode lo¹i K509A. * Dßng ®iÖn trung b×nh Itb = 100mA. * ChÞu ®iÖn ¸p ng­îc Ung = 50V * Dßng ®iÖn xung Ixung = 1,5A. * NhiÖt ®é chÞu ®ùng t = 850C. VII. TÝnh to¸n Transistor T2 vµ T3. 1. TÝnh to¸n Transistor T2. Khi Transistor T1 më th× Trans T2 ph¶i lµm viÖc ë chÕ ®é th«ng b·o hoµ UBE T1 = 0,7V. Khi ®iÖn ¸p vµo lín nhÊt th× Trans T1 më nhë nhÊt: MÆt kh¸c ta cã: thêi gian kho¸ më nhë nhÊt. Þ Ta cã: Þ VËy Trans T2 Ph¶i th¬m ®iÒu kiÖn: - Trans lµ ho¹i NPN. - §iÖn ¸p UCEOMAX = 367V. - §iÖn ¸p UBEOMAX = 5V. Þ Chän Trans ta cã: - C«ng suÊt tiªu t¸n: 10W. - NhiÖt ®é chÞu ®ùng 1000C. - TÇn sè giíi h¹n 10MHz. - §iÖn ¸p UCEMAX = 800W. - §iÖn ¸p UBEMAX = 2200W. - §iÖn ¸p UBEMAX = 5V. - Dßng ®iÖn ICmax = 2A. - HÖ sè khuÕch ®¹i B = 30 lÇn. Th«ng th­êng dïng Trans ®Ó lµm khuÕch ®¹i so s¸nh, tÝn hiÖu håi tiÕp ®­a vÒ cùc B, tÝn hiÖu ®iÖn ¸p chuÈn ®­a vÒ cùc E, tÝn hiÖu ra sau khi ®­îc khuÕch ®¹i lÊy ë cùc C. Yªu cÇu cña Trans T3: - §iÖn ¸p UCEO = 12V - §iÖn ¸p UBEO = 3V - Chän Trans lo¹i 2SB622. §iÖn ¸p UCEO = 400V. §iÖn ¸p UCBO = 600V. - §iÖn ¸p UBEO = 6V. - Dßng ®iÖn Icmax = 300mA. - TÇn sè giíi h¹n 10MHz. - C«ng suÊt lín nhÊt Pmax = 800mW. - HÖ sè khuÕch ®¹i B = 80 lÇn. 2. TÝnh ®iÖn trë ph©n ¸p. C¸c ®iÖn trë nµy dïng ®Ó lÊy mÉu ®iÖn ¸p ra cho Trans T3. = 0,05mA. Chän dßng ph©n ¸p lín 6 lÇn: = 10KW. 25,700W. Dïng ®iÖn trë R5 ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p. Gi¶ sö : cÇn thay ®æi 1% vÒ mçi phÝa. UR5 = 2%. 12 = 0,24V. Þ Chän c¸c ®iÖn trë ph©n ¸p. - R4 = 10.000W = 10KW. - R5 = 680W. - R3 = 27KW. 3. TÝnh ®iÖn trë R7. = 0,3mA. §iÖn ¸p ®Æt lªn R7 : R7. IB2 = 9V = UR7. Þ =30.000W = 30KW. 4. TÝnh tô läc C10. Khi yªu cÇu ®é gîn sãng ë ®Çu ra lµ 5%. Th×: Usgra = 5%. 100V = 5V. Þ C10 = = 768mF. Þ Chän C10 = 1000mF/120V. 5. Chän Diode D4. - ChÞu dßng trung b×nh 0,6A. - ChÞu ®iÖn ¸p ng­îc 3,14 .100V = 314V. ® Chän Diode lo¹i F06C20C. 6. TÝnh m¹ch b¶o vÖ Dùa vµo chÕ ®é lµm viÖc cña trans T1 chän Trans T4 ho¹i 2SC 2655 cã tham sè nh­ sau: - Pmax = 900W - f = 1000MHz - UCBOMAX = 50V - UBEOMAX = 5V - Dßng Icmax = 2A - HÖ sè khuÕch ®¹i = 70 lÇn ® Chän ®iÖn trë R9 = 0,8/5 W * VÊn ®Ò b¶o vÖ: B×nh th­êng dßng qua Trans, T1 nhá (IC1 = 0,6A). Do vËy, dßng qua R9 còng nhá cì 0,6A, sôt ¸p trªn R9 < 0,6V. ® Trans T4 kh«ng th«ng vµ m¹ch vÉn lµm viÖc b×nh th­êng. UR9 = IR9 . R9 = 0,6 . 0,8 = 0,48 V. NÕu dßng qua R9 t¨ng vät lªn, khi cã sù cè th× sôt ¸p trªn R9 sÏ lín h¬n 0,6 V UR9 = 2IC1max . R9 = 2 . 0,6 . 0,8 = 0,96V. §iÖn ¸p trªn R9 = 0,96V sÏ lµm Trans T4 dÉn, lµm cùc B vµ E cña trans T1 ch¹m nhau ® dÉn ®Õn Trans T1 kho¸ vµ m¹ch ng­ng lµm viÖc. KÕt luËn "Nguån æn ¸p d¶i réng kiÓu xung'' ®­îc thùc hiÖn víi thêi gian, ®iÒu kiÖn kh¸ khiªm tèn vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n cßn thiÕu sãt em rÊt mong mái nhËn ®­îc ý kiÕn x©y dùng cña Quý ThÇy C«, c¸c b¹n sinh viªn ®Ó ngµy cµng tiÕn bé. §©y lµ mét ®Ò tµi t­¬ng ®èi khã víi em, nh­ng ®· ®­îc hoµn thµnh lµ do sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy §oµn Nh©n Lé cïng víi nç lùc cña b¶n th©n Em. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh biÕt ¬n Quý ThÇy C« ®· gióp ®ì gi¶ng d¹y trong thêi gian häc tËp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiếtkế bộ nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung ngắt mở cho máy thu hình màu.DOC
Luận văn liên quan