Đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực supper - T căng trước

Tính toán và bố trí cốt thép: 136 Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm 140 Tính toán các mất mác dự ứng suất: 144 Kiểm toán dầm: 149 Kiểm tra độ vồng, độ võng của dầm: 155 Tính duyệt theo lực cắt và xoắn: 158 TÍNH TOÁN DẦM NGANG: 162 CHƯƠNG VI 168 TÍNH TOÁN MỐ M1 168 Các điều kiện cơ bản 169 Vật liệu sử dụng 169 Số liệu kết cấu phần trên 170 Tải trọng tĩnh của kết cấu phần trên 170 Các mặt cắt cần kiểm tra 179 Tính toán nội lực do tải trọng của KCPT tác dụng xuống các mặt cắt 179 Nội lực do TLBT Mố gây ra (DC) 181 Tính toán bản quá độ 184 Tổng hợp nội lực tại các mặt cắt 187 Tổ hợp nội lực tại các mặt cắt 191 Thiết kế cốt thép cho các mặt cắt 193 Thiết kế cốt đai cho thân Mố 196 Tính toán cốt thép cho các mặt cắt còn lại 197 CHƯƠNG VII 201 TÍNH TOÁN CỌC NHỒI CHO MỐ 201 Điều kiện địa chất khu vực xây dựng mố: 201 Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 203 Tính sữc chịu tải của cọc theo vật liệu: 203 Thiết kế cốt thép cho cọc nhồi 218 Tính toán chọc thủng cho đài cọc: 220 Thiết kế cốt thép cho đài cọc: 220 CHƯƠNG VIII 222 TÍNH TOÁN TRỤ CẦU 222 Các kích thước cơ bản 222 Vật liệu sử dụng 223 Tải trọng tĩnh tác dụng lên kết cấu 223 Hoạt tải HL-93 225 Thiết kế xà mũ 236 Thiết kế trụ 242 Tĩnh tải 242 Hoạt tải 243 Tải trọng gió 246 Lực đẩy nổi, áp lực dòng chảy 246 Lực va tàu 246 Tổ hợp tải trọng tại mặt cắt đỉnh móng 246 Thiết kế cốt thép theo TTGH CĐI 247 Thiết kế cốt thép theo TTGH ĐB 250 Thiết kế cốt đai và kiểm tra lực cắt theo TTGH ĐB 251 CHƯƠNG VIII 254 TÍNH TOÁN CỌC NHỒI CHO TRỤ 254 Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 256 Tính toán sức chịu tải của cọc theo dất nền: 256 Thiết kế cốt thếp cho cọc nhồi : 273 Tính toán chọc thủng cho đài cọc: 275 Thiết kế cốt thép cho đài cọc: 275 CHƯƠNG IX 277 BẢN LIÊN TỤC NHIỆT 277 Tổng quan: 277 Cơ sở tính toán 278 Tính toán nội lực bản liên tục nhiệt: 290 Các thông số cơ bản ban đầu: 290 Tính toán nội lực do nhiệt độ, co ngót, từ biến: 291 Tính toán nội lực do tải trọng tác dụng: 293 Tổng hợp nội lực tại bản liên tục nhiệt: 298 Tính toán cốt thép cho bản liên tục nhiệt: 301 PHẦN V: TỔ CHỨC THI CÔNG 304 Chọn phương án thi công các bộ phận cầu 304 Thitết kế thi công trụ T1 311 Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc và thân trụ 312 TÀI LIỆU THAM KHẢO 317

doc317 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực supper - T căng trước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, do taùc duïng cuûa hoaït taûi treân baûn noái Khoâng cuøng 1 vaø 5 4 Nhö treân, do taùc duïng cuûa tónh taûi treân baûn noái Vôùi taát caû 5 Noäi löïc naèm ngang do löïc haõm Khoâng cuøng vôùi 3,6 (*) 6 Noäi löïc naèm ngang do taùc duïng cuûa löïc ma saùt hoaëc löïc choáng caét ôû goái nhieät do nhieät ñoä bieán ñoåi. Khoâng cuøng vôùi 5 (*) 7 Noäi löïc naèm ngang do troïng löôïng baûn thaân cuûa keát caáu nhòp khi caàu ñaët treân ñoä doác doïc Vôùi taát caû Ghi chuù: (*) Noäi löïc naèm ngang do löïc haõm vaø do taùc duïng cuûa bieán ñoåi nhieät ñoä (5,6) xeùt tính ñoàng thôøi chæ khi keát caáu nhòp keâ treân goái cao su phaân lôùp. Khi ñoù khoaûng bieán ñoåi nhieät ñoä laáy töø nhieät ñoä khi noái chuoãi ñeán nhieät ñoä bình quaân cuûa caû thôøi kyø muøa heø vaø muøa ñoâng. Noäi löïc trong baûn noái do chuyeån vò goùc vaø chuyeån vò thaúng ñöùng ôû maët caét ngaøm baûn, xaùc ñònh theo coâng thöùc söùc beàn vaät lieäu. Noäi löïc do tónh taûi phaàn II, xeùt taùc duïng treân caû hai nhòp keà nhau, coøn hoaït taûi, chæ xeùt taùc duïng treân moät nhòp. Khi noái nhöõng khaåu ñoä khaùc nhau, thì tieán haønh chaát taûi laàn löôït töøng khaåu ñoä vaø tính baûn vôùi noäi löïc lôùn nhaát. Trò soá momen uoán vaø löïc caét phaùt sinh ôû maët caét ngaøm cuûa baûn noái khi coù taùc duïng cuûa chuyeån vò, xaùc ñònh theo coâng thöùc: (2) (3) Trong ñoù: yt, yp: Chuyeån vò thaúng ñöùng traùi vaø phaûi taïi maët caét ngaøm cuûa baûn noái En.Jn: Ñoä cöùng cuûa baûn noái jt, jp: Goùc quay traùi vaø phaûi taïi maët caét ngaøm taïi baûn noái. K : Heä soá trieát giaûm ñoä cöùng, laáy theo ñieàu 3-21 vaø 4-27 quy trình CH 365-67, K = 0,8. Goùc quay laáy trò soá döông khi quay theo höôùng quay cuûa ñaàu daàm do taûi troïng treân nhòp gaây ra töùc laø taïi ñaàu phía traùi cuûa baûn noái quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, taïi ñaàu phía phaûi – theo chieàu kim ñoàng hoà. Trong coâng thöùc (2) vaø (3) thaønh phaàn chöùa yt vaø yp coù daáu phía treân öùng vôùi sô ñoà maø maët caét ngaøm cuûa baûn noái naèm ngoaøi maët caét goái cuûa keát caáu nhòp (hình 7-1a) ñaàu phía döôùi öùng vôùi sô ñoà maët caét ngaøm cuûa baûn noái naèm giöõa maët caét goái cuûa daàm vaø ñaàu daàm (hình 7-1b). Trò soá noäi löïc trong baûn noái 2 nhòp baèng nhau do tónh taûi phaàn II. Xaùc ñònh theo coâng thöùc: j (4) Q = 0 (5) Trong ñoù: j: Goùc quay cuûa maët caét ngaøm baûn do tónh taûi phaàn II gaây ra. Khi noái khaåu ñoä nhòp khaùc nhau, noäi löïc do tónh taûi phaàn II xaùc ñònh theo coâng thöùc (2) vaø (3). Trò soá goùc quay cuûa maët caét ngaøm baûn noái laáy baèng giaù trò soá goùc quay taïi maët caét goái daàm ñöôïc noái, coù xeùt söï laøm vieäc khoâng gian, nhöng khoâng xeùt aûnh höôûng cuûa baûn noái ñoái vôùi keát caáu nhòp. Khi tính toaùn goùc quay, ñoä cöùng cuûa daàm coù xeùt taát caû caùc lôùp beâ toâng cuûa aùo maët caàu ñaõ ñöôïc ñaët sau khi noái daàm. Khi tính momen quaùn tính cuûa moãi lôùp aùo, ta döïa vaøo moâ ñun ñaøn hoài ñeå tính chieàu roäng töông ñöông lôùp: bc = (6) Trong ñoù : bc, bd: Laàn löôït laø chieàu roäng tính ñoåi cuûa lôùp beâ toâng aùo maët caàu vaø chieàu roäng cuûa baûn caùnh daàm. Ec, Ed: Moduyn ñaøn hoài beâ toâng cuûa lôùp aùo maët caàu vaø cuûa daàm. Khi lôùp beâ toâng cuûa aùo maët caàu naèm treân lôùp phoøng nöôùc, ta tính nhö ñoái vôùi maët caét toå hôïp. Tuyø thuoäc phöông phaùp noái keát caáu nhòp, khi tính toaùn taùc duïng cuûa hoaït taûi vaø tónh taûi phaàn II, ñoä cöùng cuûa daàm coù theå khaùc nhau. Goùc quay cuûa maët caét goái daàm, khoâng xeùt ñeán heä soá K, xaùc ñònh theo coâng thöùc ñieàu 3.21 vaø ñieàu 4.27 cuûa CH 365-67. j = .h (7) Trong ñoù : q: Taûi troïng phaân boá ñeàu tieâu chuaån (T/m). lp: Khaåu ñoä tính toaùn cuûa daàm (m). Ed.Jd: Ñoä cöùng tính ñoåi cuûa daàm. h: Heä soá xeùt söï laøm vieäc khoâng gian cuûa keát caáu nhòp. 0,7: Heä soá xeùt trò soá goùc quay lyù thuyeát khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá, coù ñöôïc treân cô sôû thoáng keâ caùc soá lieäu thí nghieäm baèng hoaït taûi treân coâng trình thaät. Khi ñaõ bieát trò soá momen uoán, ñeå ñôn giaûn vieäc tính toaùn, goùc quay tính theo coâng thöùc : j = .h (8) Trong coâng thöùc (8) MII laø momen uoán ôû giöõa nhòp ñang xeùt do taûi troïng tieâu chuaån gaây ra (Tm). Chuyeån vò thaúng ñöùng taïi maët caét ngaøm cuûa baûn noái, gaây ra do goùc quay taïi maët caét goái daàm xaùc ñònh theo coâng thöùc : y = .j (9) Trong coâng thöùc (9) c laø khoaûng caùch giöõa 2 tim goái cuûa hai nhòp keà nhau. Noäi löïc trong baûn noái do taùc duïng cuïc boä cuûa hoaït taûi, coù xeùt ñeán söï phaân boá qua lôùp aùp maët caàu, xeùt heä soá vöôït taûi n vaø heä soá xung kích (1+m), tính theo coâng thöùc sau : Ñoái vôùi maët caét ngaøm cuûa baûn noái : (10) M = .(1+m) Q = .(1+m) Ñoái vôùi maët caét giöõa nhòp cuûa baûn noái : (11) M = .(1+m) Q = 0 Trong ñoù : p : Taûi troïng phaân boá do aùp löïc baùnh xe (T/m) d : Chieàu daøi phaân boá taûi troïng doïc theo khaåu ñoä cuûa baûn noái (m) Taûi troïng cuïc boä ñöôïc phaân boá theo chieàu roäng B laáy baèng: B = ln – a + b (12) Trong coâng thöùc (12) thì a,b laàn löôït laø kích thöôùc thöïc teá cuûa dieän tích tieáp xuùc cuûa baùnh xe theo höôùng doïc vaø höôùng ngang caàu, tính baèng meùt. Khi baûn noái töïa leân keát caáu phía döôùi baèng toaøn boä dieän tích, neáu keát caáu phía döôùi tieáp nhaän löïc cuûa taûi troïng cuïc boä, thì khoâng tính taùc duïng cuûa taûi troïng cuïc boä ñoái vôùi baûn noái. Noäi löïc cuûa baûn noái do troïng löôïng baûn thaân, do tónh taûi phaàn II ñaët treân baûn, xaùc ñònh theo coâng thöùc: Ñoái vôùi maët caét ngaøm: M = (13) Q = (14) Ñoái vôùi maët caét giöõa : M = (15) Q = 0 (16) Trong ñoù : g : Taûi troïng phaân boá cuûa tónh taûi giai ñoaïn II (T/m) Noäi löïc doïc truïc trong lieân keát choát do taùc duïng cuûa bieán ñoåi nhieät ñoä phuï thuoäc vaøo loaïi truï goái, chieàu daøi chuoãi, vò trí vaø nuùt lieân keát. Trong chuoãi, khoâng coù goái coá ñònh, khi caùc khaåu ñoä nhòp baèng nhau vaø cuøng moät loaïi goái thì maët caét coá ñònh ôû giöõa chuoãi. Trong chuoãi coù khaåu ñoä nhòp khaùc nhau vaø loaïi goái khaùc nhau, maët caét coá ñònh xaùc ñònh nhö troïng taâm cuûa caùc thaønh phaàn phaûn löïc goái naèm ngang laáy giaù trò tuyeät ñoái do taûi troïng gaây ra. U = (17) Trong ñoù: laø momen tónh cuûa caùc thaønh phaàn phaûn löïc goái naèm ngang do tónh taûi, laáy giaù trò tuyeät ñoái ñoái vôùi ñaàu chuoãi; k laø toång soá goái di ñoäng trong chuoãi keát caáu nhòp. laø toång giaù trò tuyeät ñoái caùc thaønh phaàn phaûn löïc goái naèm ngang cuûa goái do tónh taûi cuûa taát caû keát caáu nhòp trong chuoãi. Löïc doïc truïc Nt, phaùt sinh trong lieân keát choát do taùc duïng cuûa nhieät ñoä (khi truï cöùng vôùi moïi loaïi goái, khoâng keå goái cao su phaân lôùp) ñöôïc tính baèng toång löïc ma saùt ôû taát caû caùc goái di ñoäng ôû phía ñaàu chuoãi gaàn nhaát. Nt = (18) Trong ñoù: fi: Heä soá ma saùt, laáy nhö sau Ñoái vôùi goái con laên f = 0,05; goái tieáp tuyeán f = 0,5; goái phaân lôùp lieân hôïp f = 0,02 ¸ 0,07. f: Soá löôïng goái di ñoäng trong phaàn chuoãi, tính töø nuùt ñang xeùt ñeán phía ñaàu chuoãi gaàn nhaát. Ai: Phaûn löïc goái do tónh taûi tính toaùn. Löïc doïc truïc ôû caáu kieän noái khi duøng goái cao su phaân lôùp laáy baèng toång löïc caét ôû caùc goái di ñoäng phía ñaàu chuoãi gaàn nhaát vaø xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Nt = (19) Trong ñoù : Di: Chuyeån vò doïc ôû moãi goái trong chuoãi keát caáu nhòp ñoái vôùi goái coá ñònh hoaëc maët caét coá ñònh cuûa chuoãi (cm) tính theo ñoä cheânh leäch giöõa trò soá nhieät ñoä döông, nhieät ñoä aâm vaø nhieät ñoä khi noái chuoãi (cm). Fpi: Dieän tích cuûa goái thöù i treân maët baèng (cm2). hpi: Toång chieàu daøy caùc lôùp cao su cuûa goái thöù i (cm). Gp : Moduyn choáng caét cuûa cao su, laáy baèng : Gp = 8 Kg/cm2 trong khoaûng nhieät ñoä töø 20oC ñeán –10oC. Gp = 10 Kg/cm2 khi nhieät ñoä –30oC Gp = 13 Kg/cm2 khi nhieät ñoä –40oC. Chuù yù raèng khi nhieät ñoä giaûm seõ gaây cho baûn noái chòu keùo, khi nhieät ñoä taêng – baûn noái chòu neùn. Neáu trong chuoãi coù caùc loaïi goái khaùc nhau, noäi löïc doïc trong caáu kieän noái, laáy baèng toång caùc noäi löïc phaùt sinh ôû töøng loaïi goái. Noäi löïc doïc truïc trong lieân leát choát phaùt sinh do löïc haõm gaây ra khi truï cöùng thì laáy baèng löïc haõm cuûa taûi troïng ñaët giöõa maët caét ñang xeùt ñeán ñaàu chuoãi di ñoäng. Khi keát caáu nhòp ñaët treân truï meàm, noäi löïc doïc ôû lieân keát choát, do taùc duïng cuûa thay ñoåi nhieät ñoä cuûa löïc haõm, cuûa löïc ñoäng ñaát xaùc ñònh baèng tính toaùn cuûa heä thoáng keát caáu nhòp – truï theo phöông phaùp thoâng thöôøng, tính caàu treân truï meàm. Keát caáu cô baûn ñeå tính caàu coù keát caáu nhòp lieân tuïc – nhieät treân truï meàm coù ñöôïc baèng caùch thaùo boû caùc lieân keát naèm ngang ôû goái hoaëc lieân keát choát vaø thay theá vaøo ñaáy baèng caùc aån löïc thöøa, löïc höôùng doïc truïc. Khi keát caáu nhòp döïa treân goái cao su phaân lôùp, toát nhaát neân duøng keát caáu cô baûn thaùo boû lieân keát ôû möùc goái. Neáu caàu coù moät soá chuoãi keát caáu nhòp lieân tuïc – nhieät thì chæ tính moät chuoãi maø khoâng xeùt aûnh höôûng cuûa nhöõng chuoãi beân caïnh ñeán traïng thaùi öùng suaát cuûa noù. Tìm aån löïc thöøa baèng caùch giaûi heä phöông trình chính taéc: (20) Trong ñoù : dii : Chuyeån vò cuûa keát caáu nhòp, truï vaø goái do aån thöøa thöù i gaây ra theo höôùng cuûa noù. dij: Chuyeån vò cuûa keát caáu nhòp, truï vaø goái do aån thöøa thöù j gaây ra theo höôùng cuûa aån thöøa thöù i. Dip: Chuyeån vò trong chuoãi keát caáu nhòp do nhieät ñoä, löïc haõm, löïc ñoäng ñaát ôû goái thöù i ñoái vôùi maët caét coá ñònh. Ñoái vôùi keát caáu nhòp lieân tuïc nhieät treân truï meàm, duøng goái cao su phaân lôùp treân taát caû caùc truï, ma traän heä soá ma traän vuoâng hoaøn toaøn ñoái xöùng, coù daïng : (21) d11 d12 c c c c . . c d21 d22 c c c c . . c c c d33 d34 c c . . c c c d43 d44 c c . . c c c c c d55 d56 . . c c c c c d65 d66 . . c c c . . . . . . c Trong ñoù : c = dij laø haèng soá xaùc ñònh theo coâng thöùc dij = (22) j > i + 1 Heä soá ma traän xaùc ñònh theo coâng thöùc : dij = + + ji.hion + (23) dii+1 = + ji.hion + (24) Trong ñoù : hyp, hip: Toång chieåu daøy caùc lôùp cao su cuûa caùc goái treân moá vaø truï giöõa coù aån thöøa thöù i. Gyp, Gip: Moâñun choáng caét cuûa caùc goái ôû moá vaø truï coù aån thöøa thöù i. Fyp, Fip: Dieän tích maët baèng goái treân moá vaø truï coù aån thöøa thöù i. ji : Goùc quay cuûa moùng truï coù aån thöøa thöù i do taùc duïng cuûa aån thöøa thöù i. a: Chuyeån vò naèm ngang cuûa beä, phuï thuoäc vaøo loaïi moùng vaø ñaëc tröng cuûa ñaát neàn. hion: Chieàu cao cuûa truï coù aån thöøa thöù i, tính töø ñaùy moùng ñeán vò trí ñaët aån thöøa thöù i. Eion.Jion: Ñoä cöùng choáng uoán tính ñoåi höôùng doïc caàu cuûa truï coù aån thöøa thöù i. K: Soá löôïng goái treân maët caét ngang cuûa keát caáu nhòp. Ma traän soá haïng töï do cuûa moãi loaïi taùc duïng : löïc haõm, thay ñoåi nhieät ñoä laø ma traän coät. Heä soá do bieán ñoåi nhieät ñoä xaùc ñònh theo coâng thöùc (1) daáu cuûa noù xeùt tôùi höôùng cuûa aån löïc thöøa vaø chuyeån vò do nhieät ñoä. Heä soá ma traän soá haïng töï do do löïc haõm vaø caùc löïc naèm ngang khaùc T xaùc ñònh theo coâng thöùc : DiT = (25) Trong coâng thöùc (25), daáu “±” xaùc ñònh theo daáu cuûa chuyeån vò theo höôùng taùc duïng cuûa löïc vaø höôùng cuûa aån löïc thöøa. Trong keát caáu nhòp ñaët treân ñoä doác, caàn tính noäi löïc phaùt sinh trong baûn noái do phaûn löïc cuûa troïng löôïng baûn thaân keát caáu nhòp theo höôùng doác doïc gaây ra. (26) Trong ñoù : Pj : Troïng löôïng cuûa keát caáu nhòp (T). i : Ñoä doác doïc cuûa keát caáu nhòp. n : Soá löôïng khaåu ñoä tính töø nuùt ñang xeùt ñeán ñaàu chuoãi di ñoäng gaàn nhaát. Döôùi taùc duïng cuûa caùc noäi löïc tìm ñöôïc, toå hôïp theo baûng 3, tính baûn noái chòu keùo leäch taâm theo coâng thöùc tính toaùn maët caét trong tröôøng hôïp leäch taâm nhieàu. N.e = (Ra.Fa – N).(ho – a’) (27) Töø ñoù ruùt ra : (28) Trong ñoù : Mn, Nn: Trò soá noäi löïc tính toaùn ñoái vôùi baûn noái. Khi caùch ly baûn treân moät phaàn chieàu daøi cuûa daàm, caùc maët caét cuoái daàm phaûi kieåm toaùn taùc duïng cuûa öùng suaát chính. Khi trong chuoãi coù goái coá ñònh thì nhòp coù goái coá ñònh phaûi kieåm toaùn momen uoán vaø löïc doïc truïc, phaùt sinh do löïc ma saùt hoaëc löïc choáng caét cuûa goái. Caùc löïc ñoù tính cuøng vôùi taùc duïng cuûa hoaït taûi vaø coi nhö toå hôïp phuï. Momen uoán do löïc ma saùt ôû goái (hoaëc löïc choáng caét) taùc duïng vaøo maët caét cuûa daàm xaùc ñònh theo coâng thöùc : Khi ñaët goái coá ñònh ôû phía traùi daàm : (29) Mx = ± [ (N1 + Ni – N2).yH – N2.(yb – ) – .x ] Khi ñaët goái coá ñònh ôû phaûi daàm : (30) Mx = ± [ Ni.yH – N1.(yb – ) – .x ] Trong ñoù : Ni: Phaûn löïc naèm ngang ôû goái di ñoäng cuûa daàm (T). N1: Noäi löïc trong baûn noái phía ñaët goái di ñoäng (T). N2: Noäi löïc trong baûn noái phía ñaët goái coá ñònh (T). yH, yb: Khoaûng caùch töø truïc trung hoøa cuûa maët caét daàm ñeán ñaùy vaø ñænh daàm (m). hH: Chieàu daøy baûn noái (m). lp: Khaåu ñoä tính toaùn daàm (m) x: Toïa ñoä maët caét ñang xeùt (m). Trong coâng thöùc (29) vaø (30) thì daáu “+” töông öùng vôùi nhieät ñoä giaûm; daáu “–“ töông öùng vôùi nhieät ñoä taêng. Trong sô ñoà noái keát caáu nhòp theo lôùp ñeäm vaø lôùp phuû beâ toâng xi maêng, caàn thieát phaûi boá trí coát theùp theo tính toaùn trong vuøng neo coá la. Chieàu daøi vuøng neo coá xaùc ñònh theo trò soá tính toaùn caùc noäi löïc höôùng doïc trong baûn noái phuï thuoäc vaøo trò soá löïc dính keát cuûa lôùp ñöôïc lieân keát vôùi keát caáu phía döôùi: Trong ñoù : B: Chieàu roäng cuûa phaàn noái keát caáu nhòp C: Löïc dính keát. Ñoái vôùi maët tieáp xuùc cuûa caùc lôùp beâ toâng, löïc dính keát laáy baèng 0,25 Rp (KG/cm2); ñoái vôùi beâ toâng coù lôùp phoøng nöôùc laáy 0,5 – 0,6 KG/cm2. Löïc truyeàn vaøo truï cuûa keát caáu nhòp lieân tuïc nhieät, laáy baèng löïc phaùt sinh ôû goái cuûa chuoãi khi taùc duïng vaøo chuoãi taát caû caùc yeáu toá löïc vaø nhieät. Goái coá ñònh truyeàn vaøo truï toång soá trò soá löïc naèm ngang sinh ra treân toaøn chuoãi keát caáu nhòp do löïc haõm, löïc ma saùt, hoaëc löïc choáng caét ôû goái. Tính toaùn lieân keát keát caáu nhòp lieân tuïc - nhieät treân caàu xieân vaø caàu treân ñöôøng cong khoâng khaùc tính toaùn caàu treân ñöôøng thaúng. III. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC BAÛN LIEÂN TUÏC NHIEÄT: 1. Caùc thoâng soá cô baûn ban ñaàu: Ln – chieàu daøi baûn noái lieân tuïc nhieät, Ln = 2 m hb - Chieàu daøy baûn lieân tuïc nhieät, hb = 0.2m b – beà roäng tính toaùn, b =1m In - Momen quaùn tính cuûa baûn ñang xeùt, b.h3/12 = 10,23/12 = 0,000667 m4 Id – Momen quaùn tính cuûa tieát dieän daàm lieân hôïp, ñaõ tính ôû phaàn daàm Super Tee. Id = 0.18 m4 Daàm duøng beâtoâng coù cöôøng ñoä 50 MPa Baûn lieân tuïc nhieät duøng beâtoâng cuøng cöôøng ñoä vôùi beâtoâng daàm 50MPa Modul ñaøn hoài cuûa daàm, baûn: =0.04324501.5 = 36872,50 MPa. C - khoaûng caùch 2 tim goái ôû truï, C = 0,8 m. Chieàu daøi nhòp tính toaùn, Ltt = 30 m Chieàu daøi daàm, L = 30,7 m 2. Tính toaùn noäi löïc do nhieät ñoä, co ngoùt, töø bieán: Bieân ñoä chuyeån vò doïc cuûa keát caáu nhòp do bieán thieân nhieät ñoä sinh ra ñöôïc xaùc ñònh töø coâng thöùc: Vôùi: Tmax : Nhieät ñoä lôùn nhaát cuûa khoâng khí trong suoát thôøi gian quan saùt Tmin : Nhieät ñoä tb ngaøy ñeâm cuûa ngaøy laïnh nhaát trong thôøi gian quan saùt Theo ñieàu 3.12.2.1 thì Tmax = 47oC Tmim = 10oC aT: Heä soá daõn daøi vì nhieät cuûa vaät lieäu keát caáu. Theo ñieàu 5.4.2.2, vôùi beâtoâng tæ troïng thoâng thöôøng, aT = 10.810-6/oC L: Khoaûng caùch töø maët caét coá ñònh cuûa chuoãi ñeán maët caét coá ñònh caàn xeùt chuyeån vò. Ñeå xaùc ñònh chuyeån vò do nhieät ñoä gaây ra taïi goái thì ta cho tröôùc giaù trò nhieät ñoä khi laép daàm , nhieät ñoä luùc noái chuoãi ,xaùc ñònh chuyeån vò ñoái vôùi taâm chuoãi ñoái vôùi tröôøng hôïp nhieät ñoä tính toaùn lôùn nhaát vaø nhoû nhaát . Do söû duïng beâtoâng laøm baûn lieân tuïc nhieät , tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát laø tröôøng hôïp beâtoâng bò keùo neân ta choïn nhieät ñoä ñaët daàm laø 400C , nhieät ñoä luùc noái chuoãi khoaûng 250C . Tñd = 400C Tnc = 250C Qui ñònh daáu: chuyeån vò sang traùi so vôùi taâm chuoåi laáy giaù trò döông, chuyeån vò qua phaûi ñoái vôùi taâm chuoåi laáy giaù trò aâm. Nhieät ñoä luùc ñaët daàm Nhieät luùc noái chuoãi Soá hieäu cuûa goái K/c töø maët caét coá ñònh ñeán goái ñang xeùt Chuyeån vò ôû möùc goái do nhieät ñoä thay ñoåi (mm) Khi chöa noái Trong chuoãi noái roài Tính toaùn Toång coäng Töø Tnc Töø Tnc (Tñd-Tnc) ñeán Tmax ñeán Tmin ñeán Tmax ñeán Tmin 40 25 1 45.8 -2.430 10.88 -7.41 8.45 -9.85 2 15.8 2.430 3.75 -2.56 6.18 -0.13 3 15 -2.430 3.56 -2.43 1.13 -4.86 Chuyeån vò do co ngoùt vaø töø bieán cuûa beâtoâng xaùc ñònh ôû möùc ñaùy vaø ñænh daàm, trò soá chuyeån vò do co ngoùt vaø töø bieán ñoái vôùi caùc keát caáu nhòp thieát keá ñònh hình ghi trong baûng 2.2 saùch thaày Nguyeãn Vieát Trung - Coâng ngheä thi coâng caàu hieän ñaïi. Vôùi chieàu daøi keát caáu nhòp laø 30.7 m ôû tuoåi noái chuoåi laø 3 thaùng ta coù: Chuyeån vò do töø bieán: - Möùc khe bieán daïng: 4,78 mm - Möùc ñænh truï: 8,41 mm Chuyeån vò do co ngoùt: - Möùc khe bieán daïng: 4,03 mm. - Möùc ñænh truï: 4,05 mm. Chuyeån vò cuûa chuoãi do co ngoùt, töø bieán tính theo coâng thöùc: Tuoåi daàm luùc noái chuoãi Soá hieäu goái Chuyeån vò (mm) Töø bieán Co ngoùt Toång coäng 3 thaùng 1 -(1 D + D/2) -8.98 -1.5 D -6.045 -15.025 2 -(1 D - D/2) -0.58 -0.5 D -2.015 -2.865 3 - D/2 -4.205 -0.5 D -2.015 -6.22 Keát quaû tính chuyeån vò do co ngoùt, töø bieán vaø nhieät ñoä thay ñoåi Soá hieäu goái Tnc-Tmax Tnc- Tmin Töø bieán Co ngoùt Toång Tnc - Tmax Toång Tnc - Tmin 1 8.4521 -9.8496 -8.985 -6.045 -6.5779 -24.8796 2 6.1841 -0.1296 -0.575 -2.015 3.5941 -2.7196 3 1.1340 -4.8600 -4.205 -2.015 -5.0860 -11.0800 Keát quaû tính toaùn chuyeån vò lôùn nhaát laø ôû vò trí 1, do ñoù thieân veà an toaøn ta laáy chuaån goái soá 1 boá trí chung cho taát caû caùc goái. Choïn goái cao su coù kích thöôùc a = 350 mm – kích thöôùc theo phöông doïc caàu b = 450 mm – kích thöôùc theo phöông ngang caàu h = 81 mm – chieàu cao goái caàu Modul ñaøn hoài tröôït cuûa goái: G = 1000 kN/m2 Toång chuyeån vò: Ds = -24.8796 - 2.7196 -11.08 = -38.679 mm Theo ñieàu 14.7.5.3.4-1 22TCN 272 - 05 Ta coù: h = 81 mm > 2Ds = 2.38,679 = 77,3584 mm Thoaû ñieàu kieän tính toaùn. Löïc keùo doïc gaây ra trong baûn noái lieân tuïc nhieät taïi maët caét goái 4-5: baèng toång taát caû söùc khaùng tröôït caùc goái töø 1-4 =38,679.(0,35.0,451/0,81) = 53,67 KN. Löïc taùc duïng leân 1m ngang cuûa baûn lieân tuïc nhieät: ( beà roäng caàu B = 17 m) N1m = Nt /B = 53,67 /17 = 3,15 KN/m 3. Tính toaùn noäi löïc do taûi troïng taùc duïng: a. Tính toaùn noäi löïc cöôõng böùc do baûn LTN laøm vieäc chung vôùi keát caáu nhòp: Ñeå ñôn giaûn tính toaùn vaø thieân veà an toaøn taûi troïng xe ñöôïc qui veà löïc taäp trung ôû giöõa nhòp. Ta tính toaùn vôùi xe taûi thieát keá vì coù toång taûi troïng truïc lôùn hôn. Heä soá phaân boá ngang: Xaùc ñònh taûi troïng: Sô ñoà taûi troïng taùc duïng: Löïc taäp trung P do hoaït taûi xe gaây ra( coù keå ñeán heä soá xung kích): + Taûi troïng xe: P =1.(1+0,25).(35+145+145) = 406.25 kN + Taûi troïng laøn thieát keá: Q = 9.3 kN/m - Goùc xoay do hoaït taûi xe vaø laøn gaây ra: E – modul ñaøn hoài cuûa beâtoâng daàm, E = 36872,05 MPa. Id – momen quaùn tính cuûa daàm lieân hôïp, Id = 0.18 m4 L – chieàu daøi nhòp tính toaùn, L = 30 m = 0.0025 rad Noäi löïc do chuyeån vò thaúng ñöùng khi hoaït taûi treân keát caáu nhòp : Chuyeån vò thaúng ñöùng taïi maët caét ngaøm , tính toaùn theo coâng thöùc sau: Ln – chieàu daøi baûn lieân tuïc nhieät, Ln = 2 m C – khoaûng caùch giöõa tim hai goái caàu, C = 0,8 m = 0,001506 m Momen taïi maët caét ngaøm do hoaït taûi xe vaø laøn gaây ra tính treân 1m ngang baûn : = - 61,48 KN.m/m In - Momen quaùn tính cuûa baûn ñang xeùt, bh3/12 = 10.23/12 = 0.000667 m4 Modul ñaøn hoài cuûa daàm, baûn: E = 36872,05 MPa. - Goùc xoay do tónh taûi giai ñoaïn 2 gaây ra: Chæ coù tónh taûi lôùp phuû taùc duïng Do baûn maët caàu ñöôïc ñoå tröôùc khi ñoå baûn lieân tuïc nhieät Tónh taûi cuûa lôùp phuû tính ôû phaàn daàm Super Tee DW = 3,723 kN/m (tính treân 1m daøi cuûa daàm) Goùc xoay do lôùp phuû: = 0.00032 rad Momen taïi maët caét ngaøm do lôùp phuû gaây ra tính treân 1m ngang baûn : MDCII = = -7,87 kN.m/m - Goùc xoay do töø bieán: Trong quaù trình ñöa baûn lieân tuïc nhieät vaøo söû duïng ngoaøi vieäc tính toaùn baûn noái chòu taùc duïng cuûa tónh taûi giai ñoaïn II, hoaït taûi treân keát caáu nhòp gaây ra. Baûn noái con chòu taùc duïng do töø bieán gaây ra do troïng luôïng baûn thaân keát caáu vaø do caùp DUL trong daàm gaây neân. Bieán daïng naøy seõ taêng theo thôøi gian vaø gaây ra chuyeån vò cöôõng böùc cuûa ngaøm. Chuyeån vò xoay taïi maët caét ngaøm cuûa baûn noái do töø bieán gaây neân Xaùc ñònh φc φc : Toång bieán daïng ñaøn hoài do baûn thaân keát caáu. φc = φc ( troïng löôïng baûn thaân ) + φc ( caùp DUL ) Do ôû ñaây ta duøng daàm Super T, ta chæ caêng caùp thaúng do ñoù goùc xoay chæ do Moment leäch gaây ra φc ( caùp DUL ) = M = P.e Trong ñoù P = =(0.8.Aps = (0,8.1860 – 282,17).43,4= 52333,02 N. e = 1.45m (ñoä leäch taâm cuûa caùp DUL) φc ( caùp DUL )= -= - 0.00017 rad. φc ( do BT daàm ) = == 0,00218 rad. φc = - 0.00017+0.0028 = -0,00263 rad Heä soá töø bieán tính töø luùc caét caùp DUL ñeán cuoái thôøi kì khai thaùc. Ñoä aåm töông ñoái H = 70% Tæ leä theå tích/dieän tích = 100 T = 100 naêm, ti = 30 ngaøy. Theo 5.4.3.2.1 qui trình => kc = 0.75, kf = 0.67 = 1.159 Heä soá töø bieán töø luùc caét caùp DUL ñeán khi noái chuoãi. Töông töï ta coù =0.361. Vaäy bieán daïng coøn laïi do töø bieán: φcr = (1.159-0.361).(-0,00263)= -0.002099 rad. Momen taïi maët caét ngaøm do töø bieán gaây ra tính treân 1m ngang baûn : = b. Tính toaùn noäi löïc baûn lieân tuïc nhieät do taûi troïng cuïc boä: Chieàu roäng daûi töông ñöông : theo ñieàu 4.6.2.3.1 qui trình : Khi xeáp taûi moät laøn xe : = 2032mm Khi xeáp hai laøn xe : = 2799,7 mm mm L1 – chieàu daøi nhòp ñaõ ñöôïc hieäu chænh, laáy baèng giaù trò nhoû hôn cuûa nhòp thöïc teá hoaëc 18000mm W1 – beà roäng tôùi meùp ñaõ ñöôïc hieäu chænh cuûa caàu, ñöôïc laáy baèng giaù trò nhoû hôn cuûa beà roäng thöïc teá hoaëc 18000mm neáu chòu taûi troïng treân nhieàu laøn, hoaëc nhoû hôn 9000mm neáu chòu taûi treân 1 laøn (mm) W – beà roäng vaät lí meùp tôùi meùp cuûa caàu (mm) NL – soá laøn thieát keá, NL = 4 Töø keát quaû tính toaùn beâ roäng daõi töông ñöông , trò soá aùp löïc cuûa baùnh xe leân daõi baûn coù beâ roäng 1m chæ ñaët 1 laøn xe : Do xe taûi thieát keá : P1 = 71,36 kN/1m ngang Do xe 2 truïc: P2 = 54,13 kN/1m ngang Taõi troïng laøn thieát keá : 4,58 kN/m/1m ngang Tính toaùn momen cuïc boä ôû ngaøm cuûa baûn LTN: Ta veõ ñöôøng aûnh höôûng cho maët caét ngaøm: Dieän tích ñöôøng aûnh höôûng: w = 3,28.10 - 4 m2 Do tænh taûi: DW = 3,723 KN/m Do troïng löôïng baûn thaân: DCbn = 0,2.1.24,5 = 4,9 KN/m MDC = DC.w = 4,9.3,28.10-4 = 1,6.10 -3 KN.m MDW = DW.w = 3,723.3,28.10-4 = 1,22.10 -3 KN.m Do xe taûi thieát keá ( truck) Mtr = m.(1+IM) . P1.= 0,65.1,25.71,36.0,291 = 16,87 kN.m. Do xe taûi hai truïc: Mta = m. (1+IM). P2.= 0,65.1,25.54,13(0.279+0.040) = 14,03 kN.m. Do taûi troïng laøn: MLL = m.LL/Eb.w = 0,65.4,58.3,28.10 - 4 = 9,79.10-4 KN.m. Tính toaùn momen cuïc boä ôû giöõa nhòp cuûa baûn Dieän tích ñöôøng aûnh höôûng: w = 1,75.10-4 m2 Ñöôøng aûnh höôûng moment taïi maët caét giöõa nhòp Do tænh taûi: DW = 3,723 KN/m Do troïng löôïng baûn thaân: DCbn = 0,2.1.24,5 = 4,9 KN/m MDC = DC.w = 4,9.1,75.10-4 = 0,85.10 -3 KN.m MDW = DW.w = 3,723.1,75.10-4 = 0,114.10 -3 KN.m Do xe taûi thieát keá ( truck) Mtr = m.(1+IM) . P1.= 0,65.1,25.71,36.0,250 = 14,5 kN.m. Do xe taûi hai truïc: Mta = m. (1+IM). P2.= 0,65.1,25.54,13.0,25 = 10,99 kN.m. Do taûi troïng laøn: MLL = m.LL/Eb.w = 0,65.4,58.1,75.10 - 4 = 5,2.10-4 KN.m. Ñeå choïn ñöôïc noäi löïc nguy hieåm nhaát tính toaùn cho maët caét giöõa baûn lieân tuïc nhieät, ta toå hôïp theâm aûnh höôûng cuûa töø bieán treân keát caáu nhòp vaø khi ñoù khoâng coù hoaït taûi treân keát caáu nhòp ( xeùt cho momen cuïc boä ôû vò trí giöõa nhòp ) Nhaän xeùt: Ta thaáy ñöôøng aûnh höôûng taïi giuuõ¨ nhòp coù noäi löïc nhoû hôn ngay taïi vò trí ngaøm neân ta choïn taïi ngaøm ñeå thieát keá. c. Tính toaùn noäi löïc baûn LTN do löïc haõm: Löïc doïc baèng löïc haõm cuûa taûi troïng coù maët trong ñoaïn keå töø maët caét ñang xeùt ñeán ñaàu chuoãi di ñoäng Ñoái vôùi xe taûi thieát keá BR =0,25.n.m.(35+2.145) = 0,25.4.0,65.(35+2.145) = 211,25 kN Ñoái vôùi xe hai truïc thieát keá BR =0,25.n.m.(2.110) = 0.25.4.0,65.2.110 = 143 kN Beà roäng maët caàu B = 17m Löïc haõm taùc duïng leân 1m daøi chieàu ngang cuûa baûn lieân tuïc nhieät N = 211,25/17 = 12,43 kN d. Tính toaùn löïc doïc do caàu coù ñoä doác doïc Löïc doïc phaùt sinh trong baûn noái seõ laø: Ta coù: DC = 17,17 kN/m DW = 3,723KN/m Ñoä doác doïc caàu: i = 2% Noäi löïc tính cho 1m roäng cuûa baûn noái lieân tuïc nhieät: (do coù 8 daàm, chieàu daøi laø 30,7m, beà roäng caàu laø 17m) DC: N = 17,17 .8.30,7/17.0,02 = 4,96 kN/m DW: N = 3,723 .8.30,7/17.0,02 = 1,075 kN/m IV. TOÅNG HÔÏP NOÄI LÖÏC TAÏI BAÛN NOÁI LIEÂN TUÏC NHIEÄT: 1- Momen do chuyeån vò goùc vaø chuyeån vò uoán taïi maët caét ngaøm cuûa baûn noái do hoaït taûi treân keát caáu nhòp 2-Momen do chuyeån vò goùc vaø chuyeån vò uoán taïi maët caét ngaøm cuûa baûn noái do tónh taûi phaàn II treân keát caàu nhòp 3-Momen taïi maët caét ngaøm cuûa baûn noái do hoaït taûi treân baûn noái 4-Momen taïi maët caét ngaøm cuûa baûn noái do tónh taûi treân baûn noái 5-Noäi löïc naèm ngang do löïc haõm 6-Noäi löïc naèm ngang do ma saùt hoaëc löïc choáng caét ôû goái do nhieät ñoä thay ñoåi 7-Noäi löïc naèm ngang do troïng löôïng baûn thaân cuûa keát caáu nhòp khi caàu coù ñoä doác doïc Xeùt ôû traïng thaùi cöôøng ñoä I, ta coù caùc heä soá taûi troïng sau: gLL, gBR – heä soá taûi troïng duøng cho hoaït taûi, löïc haõm, 1.75 gDC – heä soá taûi troïng duøng cho tónh taûi, 1.25 gDW – heä soá taûi troïng duøng cho tónh taûi lôùp phuû, 1.5 gCR – heä soá duøng cho nhieät ñoä, co ngoùt vaø töø bieán, 0.5 Rieâng vôùi tröôøng hôïp 1 vaø 2 (soá thöù töï 1 vaø 2) tính vôùi taûi troïng tieâu chuaån khoâng nhaân heä soá taûi troïng. Baûng toång hôïp noäi löïc taïi maët caét ngaøm cuûa baûn lieân tuïc nhieät STT Taûi troïng Taûi troïng chöa coù heä soá Taûi troïng coù heä soá M(kN.m) N (kN) M(kN.m) N (kN) 1 LL -61,48 -107.59 2 DW -7,87 -11.805 3 LL -16,87 -29.52 4 DC -1.6.10-3 -2.10-3 DW -1.22.10-3 -1,52.10-3 5 BR 12.43 21.75 6 CR 3.15 1.575 7 DC 4.96 6.225 DW 1.075 1.613 Xeùt 2 toå hôïp taûi troïng traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä: Toå hôïp 1: STT Maët caét ngaøm M(kN.m) N (kN) 1 -107.59 2 -11.805 3 4 -2.10-3 -1,52.10-3 5 21.75 6 7 6.225 1.613 Toång : M(kN.m) = -119,39 KN.m N (kN) = 29,588 KN Toå hôïp 2: STT Maët caét ngaøm M(kN.m) N (kN) 1 2 -11.805 3 -29.52 4 -2.10-3 -1,52.10-3 5 6 1.575 7 6.225 1.613 Toång : M(kN.m) = -41,33 KN.m N (kN) = 9,413 KN Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng: gLL, gBR – heä soá taûi troïng duøng cho hoaït taûi, löïc haõm,1 gDC – heä soá taûi troïng duøng cho tónh taûi, 1 gDW – heä soá taûi troïng duøng cho tónh taûi lôùp phuû, 1 gCR – heä soá duøng cho nhieät ñoä, co ngoùt vaø töø bieán, 1 Xeùt 2 toå hôïp taûi troïng traïng thaùi giôùi haïn söû duïng: Toå hôïp 1: STT Maët caét ngaøm M(kN.m) N (kN) 1 -61,48 2 -7,87 3 4 -1.6.10-3 -1.22.10-3 5 12.43 6 7 4.96 1.075 Toång : M(kN.m) = -69,35 KN.m N (kN) = 18,465 KN Toå hôïp 2: STT Maët caét ngaøm M(kN.m) N (kN) 1 2 -7,87 3 -16,87 4 -1.6.10-3 -1.22.10-3 5 6 3.15 7 4.96 1.075 Toång : M(kN.m) = -24,74 KN.m N (kN) = 9,185 KN Ñeå thieân veà an toaøn, ta choïn noäi löïc lôùn nhaát nhö sau: Mmax = 119,39 kN.m Nmax = 29.588 kN V. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO BAÛN LIEÂN TUÏC NHIEÄT: Ñieàu kieän kieåm tra : Trong ñoù: Pu - löïc doïc tính toaùn Pn - khaê naêng chòu keùo cuûa caáu kieän Mu - momen tính toaùn FMn - momen söùc khaùng danh ñònh cuûa vaät lieäu F - laø heä soá söùc khaùng, laáy F = 0.9 Choïn 10D25 a100, boá trí cho caû coát theùp treân vaø döôùi Dieän tích coát theùp: As = 10.3,14.252/4 = 4906,25 mm2 Khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp chòu keùo ñeán meùp tieát dieän: d = 25 mm Chieàu cao coù hieäu cuûa maët caét: ds = h – d = 200 – 25 = 175 mm Ta laäp phöông trình caân baèng theo phöông X: fy = 420 MPa fc = 50 MPa As = 3421.2 mm2 b = 1000 mm 28MPa < fc = 50 MPa < 56MPa 0.6929 = 69,97 mm Chieàu daày cuûa khoái öùng suaát töông ñöông 0.6929.69,97 = 48,48 mm Söùc khaùng danh ñònh: F.310657544,9 N.mm = 310,66 kN.m Khaû naêng chòu keùo cuûa tieát dieän: Pn = (As + As’).fy = 2.4906,25.420 = 4121250 N = 4121,25 kN Ta tính coâng thöùc: = 0.39 <1, thoaû ñieàu kieän. Kieåm tra haøm löôïng coát theùp toái thieåu Haøm löôïng coát theùp: r = 0.0245 0.00625 < r Vaäy thoaû ñieàu kieän coát theùp toái thieåu Kieåm tra haøm löôïng coát theùp toái ña c/ds = 0,3998 < 0.42 Vaäy thoaû ñieàu kieän coát theùp toái ña Kieåm tra nöùt theo TTGH SD Ñieàu kieän chòu nöùt cuûa daàm ( * ) Tieát dieâïn b x h = 1000 x 200 mm, = 175 mm , = 4906,25mm2 Tyû soá moñun ñaøn hoài : Trong ñoù : - - Do ñoù: Chieàu daøy laøm cuûa beâtoâng sau khi bò nöùt : Ta laàn löïôt tính caùc giaù trò trong bieåu thöùc ( * ): Tính ( öùng suaát trong theùp do taûi troïng gaây ra ): Momen quaùn tính cuûa tieát dieän nöùt : = 69,35 .106 Nmm Do ñoù: Tính fsa Thoâng soá veát nöùt: Z = 23000 N/mm Dieän tích trung bình cuûa beâtoâng bao quanh moät thanh theùp: Tính Vaäy: PHAÀN V: TOÅ CHÖÙC THI COÂNG Choïn phöông aùn thi coâng caùc boä phaän caàu Bieän phaùp thi coâng moá Moá caàu daïng chöõ U BTCT coù chieàu cao ñaát ñaép khoâng lôùn laïi ñöôïc ñaët treân caïn. Cao ñoä ñaùy beä ôû treân cao ñoä möïc nöôùc ngaàm. Do ñoù ta döï ñònh thi coâng moá theo trình töï sau ñaây : Böôùc 1: Coâng taùc chuaån bò, doïn deïp maët baèng. Böôùc 2: thi coâng coïc khoan nhoài. Ñònh vò coïc, boá trí laép ñaët thieát bò khoan. Khoan ñaøo ñaát, haï oáng vaùch ñeán cao ñoä thieát keá. Ñaøo ñaát baèng gaàu ñaøo keát hôïp vôùi giöõ thaønh baèng baèng dung dòch Bentonite tôùi cao ñoä ñaùy. Veä sinh hoá khoan, laép ñaët loàng theùp, ñoå beâtoâng vaø laøm caùc coâng taùc chuaån bò khaùc. Ñoå beâtoâng coïc ñoàng thôøi ruùt oáng vaùch. Thao taùc ñöôïc laëp laïi cho caùc coïc trong moùng. Böôùc 3: thi coâng beä coïc Ñaøo ñaát hoá moùng baèng maùy ñaøo gaàu nghòch keát hôïp vôùi ñaøo thuû coâng Laép ñaët thieát bò maùy bôm nöôùc maët hoaëc nöôùc ngaàm thaám leân. Raûi lôùp ñeäm ñaù daêm daøy 10 cm, ñaäp ñaàu coïc khoan nhoài, veä sinh hoá moùng. Laép ñaët coát theùp vaùn khuoân beä vaø ñoå beâtoâng beä baèng xe MIX hoaëc bôm beâtoâng Böôùc 4: thi coâng töôøng thaân vaø giaøn giaùo Laép ñaët coát theùp, vaùn khuoân töôøng thaân vaø ñoå beâtoâng töôøng thaân (duøng bôm beâtoâng) Xaây döïng ñaø giaùo. Laép ñaët ñaø giaùo coù theå baèng giaøn YUKM hoaëc ñöôïc caáu taïo baèng caùc ñoaïn daàm treân ñaø giaùo thieát keá, ñaët kích vaø caùc neâmö. Thöû taûi ñaø giaùo taïm, laép ñaët goái caàu treân töôøng thaân. Laép döïng vaùn khuoân coát theùp töôøng ñænh, töôøng caùnh vaø ñoå beâtoâng. Ñaép ñaát sau moá, ñoå beâtoâng baûn quaù ñoä vaø laøm caùc phöông phaùp hoaøn thieän moá. Bieän phaùp thi coâng truï Caùc truï nhìn chung coù caáu taïo nhö nhau. Taäp trung nhaân löïc maùy moùc thieát bò thi coâng nhanh vaø döùt ñieåm. Do vò trí cuûa coâng trình ôû ñoàng baèng soâng cöûu long. Möïc nöôùc leân xuoáng trong ngaøy raát phöùc taïp neân vieäc thi coâng treân xaø lan coâng taùc neo giöõ raát khoù khaên. Ta coù theå duøng giaûi phaùp thi coâng truï baèng caùch thieát keá voøng vaây vaø thi coâng treân ñaûo caùt. Truï coù caáu taïo thaân ñaëc ñôn giaûn, tieát dieän khoâng ñoåi. Moùng truï coù kích thöôùc khaù lôùn, döï ñònh hình thöùc thi coâng theo trình töï sau: Böôùc 1 : Coâng taùc chuaån bò Ñònh vò tim truï, xaùc ñònh phaïm vò hoá moùng. Ñoùng caùc coïc ñònh vò: coïc ñònh vò duøng loaïi coïc theùp I400, vò trí coïc ñònh vò xaùc ñònh baèng maùy kinh vó. Chuaån bi taát caû caùc vaùn theùp caàn thieát taïp keát treân bôø. Maùy moùc thieát bò khoan phaûi ñöôïc kieån tra trong ñieàu kieän vaän haønh toát. Böôùc 2: Thi coâng coïc vaùn theùp: Taát caû caùc coïc ñònh vò vaø coïc vaùn theùp ñeàu ñöôïc haï baèng buùa rung treo treân caàn caåu ñöùng treân heä noåi. Ñeå ñaûm baûo cho ñieàu kieän hôïp long voøng vaây coïc vaùn ñöôïc deã daøng ñoàng thôøi taêng ñoä cöùng cho coïc vaùn, ngay töø ñaàu neân gheùp coïc vaùn theo töøng nhoùm ñeå haï. Tröôùc khi haï coïc vaùn theùp phaûi kieåm tra khuyeát taät caåu coïc vaùn cuõng nhö ñoä thaúng, ñoä ñoàng ñeàu cuûa khôùp moäng baèng caùch luoàn thöû vaøo khôùp moäng moät ñoaïn coïc vaùn chuaån daøi khoaûng 1,5-2m. Ñeå xoû vaø ñoùng coïc vaùn ñöôïc deã daøng, khôùp moäng cuûa coïc vaùn phaûi ñöôïc boâi trôn baèng daàu môõ. Phía khôùp moäng töï do (phía tröôùc ) phaûi bít chaân laïi baèng moät mieáng theùp cho ñôõ bò nhoài ñaát vaøo raõnh moäng ñeå khi xoû vaø ñoùng coïc vaùn sau ñöôïc deã daøng. Trong quaù trinh thi coâng phaûi luoân chuù yù theo doõi tình hình haï coïc vaùn, neáu ngheâng leäch ra khoûi maët phaúng cuûa töôøng vaây coù theå duøng tôøi chænh laïi vò trí. Tröôøng hôïp nghieâng leäch trong maët phaúng cuûa töôøng coïc vaùn thì thöôøng ñieàu chænh baèng kích vôùi daây neùo, neáu khoâng ñaït hieäu quaû phaûi ñoùng nhöõng coïc vaùn hình treân ñöôïc cheá taïo ñaëc bieät theo soá lieäu ño ñaïc cuï theå ñeå kheùp kín voøng vaây. Böôùc 3 : Thi coâng coïc khoan nhoài Ñònh vò tim coïc, rung haï oáng vaùch theùp caém saâu vaøo taàng ñaát seùt. Ñaøo ñaát baèng gaàu ñaøo keát hôïp vôùi giöõ thaønh hoá khoan baèng dung dòch Bentonite tôùi ñoä saâu ñaùy coïc. Trình töï khoan taïo loã vaø ñoå beâ toâng coïc phaûi theo ñuùng sô ñoà thieát keá. a) Coâng taùc khoan taïo loã: - Trong quaù trình khoan taïo loã phaûi thöôøng xuyeân theo doõi caùc lôùp ñòa chaát maø muõi khoan ñi qua vaø ñoái chöùng vôùi taøi lieäu khaûo saùt ñòa chaát. Trong quaù trình khoan phaûi thöôøng xuyeân boå sung vöõa bentonite vaøo trong hoá khoan sao cho möïc vöõa trong hoá khoan phaûi luoân luoân cao hôn möïc nöôùc ngoaøi oáng vaùch toái thieåu laø 1m. Phaûi thöôøng xuyeân theo doõi ñoä xieân cuûa coïc, ñoä sai leäch toaï ñoä treân maët baèng vaø ñoä môû roäng hoá khoan ñeå kòp thôøi xöû lyù. Ñeå ñaûm baûo cho hoá khoan oån ñònh, khoâng bò suït lôû caàn haïn cheá ñeán möùc toái ña caùc va ñaäp hoaëc caùc löïc xung kích taùc duïng vaøo hoá khoan. Phaûi thöôøng xuyeân theo doõi möïc nöôùc ngaàm hoaëc caùc hoaït ñoäng cuûa maïch nöôùc ngaàm ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. Coâng taùc khoan phaûi tieán haønh lieân tuïc vaø khoâng ñöôïc pheùp nghæ neáu khoâng coù söï coá gì veà maùy moùc vaø thieát bò khoan. b) Coâng taùc veä sinh hoá khoan: Thoåi röõa veä sinh hoá khoan. Cheá taïo laép haï loàng coát theùp, oáng roùt beâtoâng. Ñaët caùc oáng sonic kieåm tra chaát löôïng coïc. Ñoå beâtoâng coïc baèng caùc oáng roùt thaúng ñöùng tôùi cao ñoä thieát keá ñoàng thôøi vôùi vieäc ruùt oáng vaùch. Neáu caàn thieát coù theå giöõ laïi oáng vaùch. - Sau khi coâng taùc khoan taïo loã keát thuùc caàn tieán haønh ngay coâng taùc röûa vaø veä sinh hoá khoan baèng caùch thay vaø boå sung vöõa bentonite môùi theo phöông phaùp tuaàn hoaøn nghòch cho ñeán khi haøm löôïng caùt trong vöõa bentonite nhoû hôn 4% vaø ñoä nhôùt cuõng nhö tyû troïng cuûa vöõa bentonite ñaït ñeán yeâu caàu. Löôïng chaát boài laéng ñaùy hoá khoan sau khi ñaõ veä sinh hoá khoan khoâng ñöôïc daøy quaù 1,25cm. Kieåm tra ñoä laéng ñoïng cuûa caùc chaát boài laéng baèng caùch ñaët hoäp theùp khoâng coù naép xuoáng ñaùy hoá khoan ngay sau khi ñaõ veä sinh xong, sau ñoù tröôùc khi ñoå beâ toâng laáy hoäp theùp leân kieåm tra ñoä daøy cuûa lôùp laéng ñoïng. Neáu ñoä daøy cuûa lôùp laéng ñoïng lôùn quaù quy ñònh phaûi tieán haønh veä sinh laïi. c) Coâng taùc coát theùp: - Coát theùp ñöa vaøo söû duïng phaûi ñuùng kích thöôùc vaø chuûng loaïi theo ñuùng yeâu caàu cuûa thieát keá. Khung coát theùp coïc ñöôïc cheá taïo saün thaønh caùc khung nhoû theo ñuùng hoà sô thieát keá sau ñoù ñöa ra vò trí thi coâng toå hôïp vaø haï xuoáng cao ñoä thieát keá. Coâng taùc haï loàng coát theùp phaûi ñöôïc laøm heát söùc khaån tröông ñeå giaûm toái ña löôïng chaát laéng ñoïng xuoáng ñaùy hoá khoan cuõng nhö khaû naêng suït lôû thaønh vaùch. Coâng taùc haï coát theùp phaûi ñöôïc tieán haønh ngay sau khi veä sinh hoá khoan xong vaø tieán haønh caøng sôùm caøng toát. Trong tröôøng hôïp khung coát theùp phaûi noái baèng moái noái haøn phaûi taän duïng toái ña khaû naêng cuûa thieát bò haøn ñeå ruùt ngaén thôøi gian haøn noái ñeán möùc toái thieåu. Toaøn boä thôøi gian cuûa coâng taùc haï loàng coát theùp khoâng neân vöôït quaù 4 giôø. Vieäc haï loàng coát theùp phaûi laøm heát söùc nheï nhaøng traùnh va ñaäp maïnh vaøo thaønh hoá khoan laøm suït lôû vaùch. Sau khi loàng coát theùp ñaõ ñöôïc haï ñeán cao ñoä yeâu caàu phaûi tieán haønh neo coá ñònh loàng coát theùp vaoø oáng vaùch theùp ñeå traùnh chuyeån vò trong quaù trình ñoå beâ toâng. Ñeå cho khung coát theùp ñöôïc ñaët ñuùng vaøo taâm hoá khoan treân khung coát theùp phaûi ñaët saün caùc coát theùp ñònh vò coù kích thöôùc phuø hôïp vaø coù khoaûng caùch giöõa caùc taàng coát theùp ñònh vò laø 2m. Loàng theùp bao goàm : Coát chuû coù gôø, ñöôøng kính 25 mm, goàm 20 thanh. Coát ñai duøng theùp troøn trôn ñöôøng kính 10mm uoán thaønh voøng troøn ñaët caùch nhau 15cm Theùp ñònh vò ñöôøng kính 22 mm thay theá coát ñai ôû moät soá vò trí, ñaët caùnh nhau 1,5 hoaëc 2m (tuøy vò trí nhö trong thieát keá), haøn chaéc chaén vaø vuoâng goùc vôùi coát chuû. Taïi ñònh vò baèng theùp troøn ñöôøng kính 14 mm ñöôïc haøn ñính hai ñaàu vôùi coát chuû. Taïi ñònh vò ñöôïc boá trí taïi 8 vò trí nôi coù theùp ñònh vò. Moùc treo. Loàng theùp ñöôïc cheá taïo thaønh töøng ñoaïn daøi theo thieát keá treân giaù ñôõ naèm ngang theo trình töï sau: Laép theùp ñònh vò vaøo voøng raõnh treân caùc taám cöõ. Laép coát chuû vaøo caùc khaác ñôõ treân caùc taám cöõ. Choaøng vaø buoäc coát ñai. Haøn theùp ñònh vò vaøo coát chuû. Haøn taïi ñònh vò vaø moùc treo. Vieäc laép haï loàng coát theùp vaøo hoá khoan ñöôïc thöïc hieän baèng caàn caåu theo trình töï sau: Laép haï moät ñoaïn loàng theùp vaøo trong loã khoan vaø treo vaøo mieäng oáng vaùch nhôø caùc thanh ngaùng ñaët döôùi voøng theùp ñònh vò vaø keà treân mieäng oáng vaùch. Tim loàng theùp phaûi truøng vôùi tim coïc. Caåu laép ñoaïn loàng khaùc, keát hôïp haøn vaø duøng buloâng M16 taïo moái noái 2 ñaàu coát chuû. Caåu caû hai ñoaïn loàng ñaõ noái, thaùo taïm thanh ngaùng, haï loàng theùp nheï nhaøng vaø ñuùng tim coïc. Tieáp tuïc laép caùc ñoaïn loàng theùp tieáp theo. Kieåm tra loàng theùp sau khi haï tôùi vò trí. d) Coâng taùc ñoã beâ toâng: - Troän beâ toâng: Beâ toâng phaûi ñöôïc troän baèng traïm troän caân ñong töï ñoäng hoaëc maùy troän coù heä thoáng ñònh löôïng coù sai soá khoâng vöôït quaù 2%. Thôøi gian troän phuï thuoäc vaøo ñaët tính kyõ thuaät cuûa thieát bò troän nhöng khoâng ít hôn 1,5 phuùt. Beâ toâng tröôùc khi ñoå ra khoûi thuøng troän phaûi coù 1 ñoä suït ñoàng nhaát. - Vaän chuyeån beâ toâng: Khi cöï ly vaän chuyeån > 500m beâ toâng phaûi ñöôïc vaân chuyeån baèng xe Mix. Khi cöï ly vaän chuyeån < 500m coù theå vaän chuyeån beâ toâng baèng maùy bôm hoaëc caùc thieát bò khaùc ñaûm baûo khoâng laøm cho beâ toâng khoâng bò phaân taàng. - Coâng taùc ñoã beâ toâng: Toå hôïp vaø laép ñaët oáng ñoå beâ toâng vaøo trong loøng hoá khoan sao cho oáng ñöôïc ñaët suoát chieàu daøi hoá khoan. Treo heä thoáng oáng ñoå beâ toâng leân mieäng oáng vaùch theùp. Ñeå giaûm toái thieåu möùc ñoä laéng caën vaø khaû naêng suït lôû hoá khoan, beâ toâng phaûi ñöôïc ñoå vaøo trong loøng coïc ngay sau khi khoan xong vaø röûa veä sinh hoá khoan baèng vöõa bentonite vaø ngay sau khi laép ñaët xong khung coát theùp. Caùc coâng taùc nhö: Kieåm tra caën ñaùy hoá khoan, laép ñaët loàng coát theùp, laép ñaët oáng daãn beâ toâng phaûi ñöôïc laøm heát söùc khaån tröông. Neáu thôøi gian naøy vöôït quaù 4 giôø thì phaûi tieán haønh thay vaø boå xung vöõa bentonite môùi cho ñeán khi ñoä nhôùt vaø dung troïng cuûa vöõa bentonite ñaït ñöôïc yeâu caàu roàì môùi tieán haønh roùt beâ toâng vaøo loøng coïc. Sau khi laép ñaët loàng coát theùp xong vaø tröôùc khi ñoå beâ toâng nhaát thieát phaûi kieåm tra ñoä ñoä laéng ñoïng cuûa muøn cuûa hoá khoan. Neáu öôùt quaù quy ñònh phaûi tieán haønh röûa laïi hoá khoan baèng vöõa bentonite theo phöông phaùp tuaàn hoaøn nghòch. Beâ toâng ñöôïc roùt vaøo oáng daãn beâ toâng thoâng qua pheãu. Beâ toâng tröôùc khi roùt vaøo pheãu cuûa oâng daãn phaûi coù ñoä suït >14cm. Khoâng moät meû beâ toâng naøo coù ñoä suït <14 ñöôïc roùt vaøo trong loøng coïc. Tröôùc khi ñoå xe beâ toâng ñaàu tieân duøng pa laêng xích hoaëc caåu nhaác heä thoâng oáng leân sao cho chaân oáng caùch ñaùy hoá khoan chöøng 25-30cm ñeå caàu ngaên nöôùc coù theå thoaùt ra khoûi oáng vaø noåi leân treân cho pheùp beâ toâng baét ñaàu traøn vaøo trong loøng coïc vaø chieám laáy theå tích chieám choã cuûa vöõa bentonite. Tieáp tuïc caáp beâ toâng lieân tuïc vaøo pheãu. Vaän toác chuyeån ñoäng cuûa coät beâ toâng trong oáng daãn khoâng ñöôïc lôùn hôn 0.12m/s vaø khoâng ñöôïc nhoû hôn 0.3m/h. Chaân cuûa oáng daãn phaûi luoân luoân ngaäp saâu trong vöõa beâ toâng töø 2-6m. Phaûi giaûm toái thieåu thôøi gian naâng oáng daãn vaø thôøi gian thaùo ngaén oâng daãn ñeå taêng toác ñoä ñoå beâ toâng. Trong suoát quaù trình ñoå beâ toâng coïc traùnh khoâng ñeå beâ toâng traøn ra ngoaøi mieäng pheãu vaø rôi vaøo trong loøng coïc laøm aûnh höôûng ñeán ñoä nhôùt cuûa vöõa bentonite vaø laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng beâ toâng cuûa coïc. Trong quaù trình ñoå beâ toâng phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra cao ñoä maët beâ toâng trong loøng coïc baèng thöôùc daây vaø roïi chuyeân duïng ñeå kòp thôøi ñieàu chænh cao ñoä chaân oáng daãn cho phuø hôïp. Tröôùc khi ñoå beâ toâng phaûi tính toaùn kyõ löôõng naêng löïc caáp beâ toâng cuûa caùc nguoàn saûn xuaát beâ toâng sao cho ñaûm baûo thôøi gian ñoå beâ toâng cho moät coïc toái ña laø 5 giôø. Cao ñoä ñoå beâ toâng cuoái cuøng phaûi cao hôn cao ñoä ñaàu coïc thieát keá toái thieåu laø 100cm sau ñoù phaûi ñuïc boû ñeå ñaûm baûo beâ toâng coïc ñoàng nhaát, raén chaéc khoâng bò tôi xoáp Böôùc 4 : Thi coâng beä coïc Ñaøo ñaát baèng gaàu ngoaïm (gaàu daây) tôùi cao ñoä cuûa lôùp beâtoâng bòt ñaùy. Boû ñaù hoäc vaø laép ñaët caùc oáng phuït vöõa. Laøm caùc coâng taùc chuaån bò beâtoâng vöõa daâng. Thöïc hieän beâtoâng vöõa daâng, vöõa daâng ñöôïc phun laàn löôït töøng nhoùm. Trong quaù trình ñoù caàn kieåm tra chaát löôïng vaø löôïng beâtoâng cung caáp. Huùt nöôùc hoá moùng ñoàng thôøi vôùi vieäc laép ñaët caùc heä giaèng choáng trong. Khoan phaù ñaàu coïc tôùi cao ñoä thieát keá, veä sinh hoá moùng. Laép ñaët coát theùp, vaùn khuoân vaø caùc coâng taùc chuaån bò beâtoâng beä. Ñoå beâtoâng beä coïc. Böôùc 5 : Thi coâng thaân truï Thaân truï ñöôïc chia thaønh töøng ñoát töông öùng vôùi khaû naêng thi coâng. Dôõ vaùn khuoân beä, laép ñaët ñaø giaùo coát theùp vaùn khuoân töøng ñôït caùc ñoát truï. Laøm coâng taùc chuaån bò vaø ñoå beâtoâng truï. Ñoå beâtoâng truï vaø thöïc hieän baûo döôõng. Khi beâtoâng ñaït cöôøng ñoä thì thaùo dôõ vaùn khuoân vaø caùc thieát bò thi coâng. Döïng vaùn khuoân xaø muõ, laép ñaët coát theùp, tieán haønh ñoå beâtoâng muõ truï. Döïng vaùn khuoân, laép coát theùp, tieán haønh ñoå beâtoâng ñaù keâ goái. Hoaøn thieän truï. Thi coâng lao laép keát caáu nhòp Böôùc 1 : laép döïng xe lao daàm vaø ñöôøng vaän chuyeån xe lao daàm. Taäp keát daàm ôû ñaàu caàu, duøng con laên dich chuyeån töøng phieán daàm vaøo ñuùng vò trí. Duøng xe lao daàm lao ra vò trí nhòp, haï daàm keát hôïp saøn ngang baèng thuû coâng ñöa daàm vaøo vò trí. Ñoå beâtoâng lieân keát caùc daàm. Böôùc 2 : laøm ñöôøng vaän chuyeån xe lao daàm vaø ñöôøng vaän chuyeån treân nhòp 1. Di chuyeån xe lao daàm sang vò trí nhòp 2. Duøng xe lao daàm lao ra vò trí haï daàm keát hôïp saøn ngang baèng thuû coâng ñöa daàm vaøo vò trí goái. Haøn noái caùc coát theùp chôø daàm ngang ñoå beâtoâng lieân keát caùc daàm. THIEÁT KEÁ THI COÂNG TRUÏ T1 Tính toaùn chieàu daøy lôùp beâtoâng bòt ñaùy Ñieàu kieän tính toaùn : aùp löïc ñaåy noåi cuûa nöôùc phaûi nhoû hôn löïc ma saùt giöõa beâtoâng vaø coïc coäng vôùi troïng löôïng cuûa lôùp beâtoâng bòt ñaùy. Coâng thöùc tính : Trong ñoù : : troïng löôïng rieâng cuûa beâtoâng : troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc : chieàu daøy lôùp beâtoâng bòt ñaùy (m) : dieän tích maët baèng voøng vaây coïc vaùn : soá löôïng coïc trong moùng : löïc ma saùt ñôn vò giöõa coïc vaø beâtoâng bòt ñaùy : chu vi coïc : chieàu cao tính töø möïc nöôùc thi coâng ñeán ñaùy ñaøi : heä soá vöôït taûi : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc. Vaäy ta coù : Ta choïn Kieåm tra cöôøng ñoä beâtoâng bòt ñaùy chòu moâmen uoán taùc duïng aùp löïc nöôùc ñaåy leân vaø troïng löôïng beâtoâng ñeø xuoáng. Caét 1 m beà roäng lôùp beâtoâng coù nhòp daøi laø khoaûng caùch giöõa 2 töôøng coïc vaùn. Hieäu soá troïng löôïng beâtoâng vaø löïc ñaåy noåi cuûa nöôùc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau Moâmen lôùn nhaát taïi giöõa nhòp : Cöôøng ñoä chòu keùo trong beâtoâng laø : Ñieàu kieän ñöôïc thoûa maõn II. THIEÁT KEÁ VAÙN KHUOÂN ÑOÅ BEÄ COÏC VAØ THAÂN TRUÏ Taát caû caùc tính toaùn veà phaàn vaùn khuoân ñeàu ñöôïc tính toaùn theo daàm giaûn ñôn vì lyù do an toaøn cuõng nhö taùi söû duïng nhieàu laàn. Xaùc ñònh aùp löïc beâ toâng taùc duïng leân vaùn khuoân: Trong ñoù: Q: aùp löïc ngang do beâ toâng töôi gaây ra F: aùp löïc ngang do ñaàm rung gaây ra D: aùp löïc ngang do beâ toâng rôi gaây ra W: aùp löïc ngang do coâng nhaân gaây ra Xaùc ñònh q: Neáu H < R vaø V < 0.5 m/h à q = Neáu H > 1m vaø V > 0.5 m/h à q = Trong ñoù H chieàu cao ñoå beâ toâng trong 1 h R baùn kính aûnh höôûng cuûa ñaàm rung (R = 1m) Choïn chieàu cao ñoå beâ toâng laø 2m/h vaø vaän toác ñoå beâ toâng laø 2m chieàu cao treân tieáng ñoàng hoà q = Trong ñoù K1 heä soá aûnh höôûng cuûa ñoä suït 0 à 2 cm K1 = 0.8 4 à 6 cm K1 = 1 8 à 10 cm K1 = 1.2 K2 heä soá aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä 5 à 70C K2 = 1.15 12 à 170C K2 = 1 20 à 320C K2 = 0 q = Xaùc ñònh f: f = 400xKs = 400 x 0.8 = 0.032 (Kg/cm2). Trong ñoù ks = 1 : heä soá xeùt ñeán söï laøm vieäc cuûa ñaàm trong caáu kieän coù beà roäng nhoû hôn 1.5m. Xaùc ñònh d: d = 0.04 (Kg/cm2) Xaùc ñònh w: W = 0.025 (Kg/cm2) à (Kg/cm2) Tính toaùn taám vaùn khuoân: Tính toaùn treân 1 cm theo phöông ñöùng cuûa caáu kieän. Choïn chieàu daøy cuûa taám vaùn khuoân laø 3mm. Dieän tích cuûa taám vaùn khuoân Troïng taâm cuûa taám vaùn khuoân Momen quaùn tính Momen khaùng uoán cuûa tieát dieän Momen lôùn nhaát taùc duïng leân taám vaùn khuoân ñöùng laø: 0.8 laø heä soá xeùt ñeán tính lieân tuïc Löïc doïc taùc duïng leân vaùn khuoân Dieän tích phaàn taám vaùn khuoân do löïc doïc taùc duïng ÖÙng suaát lôùn nhaát taùc duïng leân 1cm taám vaùn khuoân: Modun ñaøn hoài cuûa theùp Es = 200000 Kgf/cm2 Ñoä voõng lôùn nhaát taïi giöõa daàm laø: cm Ñoä voõng cho pheùp laø Ñaït Tính toaùn thanh neïp ñöùng: Thanh neïp ñöùng duøng 1 theùp C 100x50x5x7.5 Momen khaùng uoán Momen quaùn tính Choïn khoaûng caùch cuûa caùc thanh neïp ñöùng laø L1 = 100 cm Löïc taùc duïng leân thanh neïp ñöùng Momen taùc duïng leân thanh giaèng ñöùng laø ÖÙng suaát lôùn nhaát taùc duïng leân thanh neïp ñöùng: Modun ñaøn hoài cuûa theùp Es = 200000 Kgf/cm2 Ñoä voõng lôùn nhaát taïi giöõa daàm laø: Ñoä voõng cho pheùp laø Ñaït Tính toaùn thanh neïp ngang: Thanh neïp ngang duøng 2 theùp C 100x50x5x7.5 Momen khaùng uoán Momen quaùn tính Choïn khoaûng caùch cuûa caùc thanh neïp ñöùng laø L2 = 100 cm Löïc taùc duïng leân thanh neïp ñöùng Momen taùc duïng leân thanh giaèng ñöùng laø ÖÙng suaát lôùn nhaát taùc duïng leân thanh neïp ñöùng: Modun ñaøn hoài cuûa theùp Es = 200000 Kgf/cm2 Ñoä voõng lôùn nhaát taïi giöõa daàm laø: Ñoä voõng cho pheùp laø Ñaït Tính toaùn thanh giaèng ngang: Khoaûng caùch cuûa caùc thanh giaèng ngang theo phöông ñöùng vaø phöông ngang laø 100 cm Löïc taùc duïng leân moãi ñaàu cuûa thanh giaèng laø: Thang giaèng söû duïng theùp ∅16 Dieän tích A = 2.02 cm2 Löïc taùc duïng cho pheùp laø TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieâu chuaån thieát keá caàu 22TCN-272-05. Nhaø xuaát baûn giao thoâng vaän taûi Haø Noäi-2005. Guide Design Specification for Bridge Temporary Works. Publish by the American Association of State Highway and Transport Officials. Tính toaùn moùng coïc. Leâ Ñöùc Thaéng. NXBGTVT 1998. Cô hoïc keát caáu Taäp I, II. GS Leàu Thoï Trình. NXBKHKT. Söùc beàn vaät lieäu. ThS Nguyeãn Vaên Quaûng. ÑHGTVT TPHCM. Ví duï tính toaùn moá truï caàu PGS.TS. Nguyeãn Vieát Trung. Caùc ví duï vaø tính toaùn Caàu Beâ Toâng Coát Theùp 22TCN-01 GS.TS. Nguyeãn Vieát Trung. Moá truï caàu. Nguyeãn Minh Nghóa NXBGTVT Keát caáu beâ toâng coát theùp theo quy phaïm Hoa Kyø. TS Nguyeãn Trung Hoøa NXBXD. Caùc ví duï tính toaùn daàm caàu chöõ I, T, Super T beâ toâng coát theùp DÖL. Caàu beâ toâng coát theùp treân ñöôøng oâ toâ GS Leâ Ñình Taâm. Deep Soil Mixing Column, OBAYASHI Corporation.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docHOAN CHINH.DOC
 • dwgBO TRI THEP DUL DAM CHINH.dwg
 • dwgCAU TAO HINH HOC DC.dwg
 • dwgCOC NHOI.dwg
 • pdfHOAN CHINH1.pdf
 • dwgLIEN TUC NHIET.dwg
 • dwgMO NEW.dwg
 • dwgPHUONG AN 2.dwg
 • dwgSO SANH 2 PHUONG AN.dwg
 • dwgTHI CONG KET CAU NHIP.dwg
 • dwgTHI CONG TRU.dwg
 • dwgTRAC DOC CAU.dwg
 • dwgTRU news.dwg