Đề tài Thiết kế chiếu sáng trung tâm thể thao thành phố Quy Nhơn

Lời nói đầu Chương I: Tóm tắt cơ sỡ kỹ thuật chiếu sáng 1.1. Các đại lượng đo ánh sáng 1.2. Cấu tạo và những đặc tính của thiết bị chiếu sáng. Chương II: Thiết kế chiếu sáng sân vận động 2.1. Phương pháp thiết kế chiếu sáng sân vận động . 2.2. Lựa chọn phương án chiếu sáng . 2.3. Thiết kế chiếu sáng sân vận động 2.4. Tính toán độ rọi trên sân 2.5. Tính chiếu sáng tăng cường bằng đèn pha khán đài 2.6. Tính toán độ rọi tại các điểm do đèn pha khán đài gây ra 2.7. Độ rọi trên sân do toàn bộ hệ thống đèn pha gây ra 2.8. Các số liệu ban đầu và kết quả tính toán Chương III: Thiết kế chiếu sáng sân quần vợt 3.1. Lựa chọn phương án chiếu sáng 3.2. Thiết kế chiếu sáng sân quần vợt 3.3. Tổng hợp các số liệu ban đầu và kết quả tính toán Chương IV: Thiết kế chiếu sáng bể bơi 4.1. Lựa chọn phương án chiếu sáng 4.2. Thiết kế chiếu sáng bể bơi 4.3. Tổng hợp các số liệu ban đầu và kết quả tính toán Chương V: Thiết kế chiếu sáng nhà thi đấu 5.1. Phương pháp thiết kế chiếu sáng nhà thi đấu 5.2. Thiết kế chiếu sáng nhà thi đấu Chương VI: Thiết kế cấp điện cho trung tâm thể thao 6.1. Những yêu cầu chung 6.2. Chọn phương án cấp điện 6.3. Tính toán hệ thống cấp điện 6.4. Tính chọn máy biến áp và máy phát diezen 6.5. Tính chọn phần tử cao áp 6.6. Tính chọn các phần tử hạ áp 6.7. Chọn dây dẫn từ trạm biến áp về các tủ phân phối 6.8. Chọn ống luồng điện 6.9. Kiểm tra tổn thất điện áp 6.10. Chọn tủ phân phối tại các phụ tải Chương VII: Các biện pháp tiết kiệm điện năng 7.1. Nhận xét chung 7.2. Các giải pháp giảm tổn thất điện năng 7.3. Các biện pháp tiết kiệm điện năng ở trung tâm thể thao Kết Luận Tài Liệu Tham Khảo Phụ Lục

doc127 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/06/2013 | Lượt xem: 3595 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế chiếu sáng trung tâm thể thao thành phố Quy Nhơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
29+17,15+50,22+85,6+64,68+6,28 = 464,95(lx) = 36,53+51,04+36,53+51,04+123,65+123,65+69,78+69,78 = 562(lx) = 57,32+61,75+57,32+61,75+139,02+139,02+98,77+98,77 = 713,72(lx) = 68,9+68,9+68,9+68,9+122,44+122,44+122,44+122,44 = 765,2(lx) Bảng kết quả tính toán độ rọi đứng theo phương Y cách mặt sân 1 m X(m) Y(m) 0 6 12 18 24 0 479,24 464,95 562 464,95 479,96 2,75 608,05 592,47 713,72 592,47 608,05 5,5 680,56 705,84 765,2 705,84 680,56 8,25 608,05 592,47 713,71 492,47 608,05 11 479,24 464,95 562 464,95 479,24 3.2.5. Tính toaùn ñoä roïi trung bình vaø ñoä roïi nhoû nhaát nhoû nhaát a. Ñoä roïi trung bình theo phöông ngang caùch maët saân 1 m b. Ñoä roïi ñöùng trung bình theo phöông X c. Ñoä roïi ñöùng trung bình theo phöông Y Ñoä roïi ngang nhoû nhaát treân saân : Ehmin = 588,68(lx) 3.2.6. Tính caùc heä soá a. Ñoä ñoàng ñeàu aùnh saùng treân saân b. Heä soá söû duïng ñeøn pha Qua vieäc boá trí ñeøn vaø thöïc hieän quay caùc nhoùm ñeøn ta ñaït ñöôïc : Ñoä roïi trung bình treân saân laø 653 (lx) caùch maët saân 1 m ñaït tieâu chuaån chieáu saùng 600 (lx) Truïc quang cuûa ñeøn laøm vôùi phaùp tuyeán cuûa maët phaúng naèm ngang caùch maët saân 1 m laø goùc nhìn V = 260 khoâng vöôït quaù 650 ñaûm baûo khoâng gaây loaù maét Ñoä ñoàng ñeàu U0 = 0,9 ñaït yeâu caàu so vôùi tieâu chuaån chieáu saùng 3.3. Toång hôïp soá lieäu ban ñaàu vaø keát quaû tính toaùn a. Caùc soá lieäu ban ñaàu Hai saân quaàn vôït Chieàu daøi moãi saân: a = 24(m) Chieàu roäng moãi saân:b = 11(m) Chieàu cao coät : Z = 10(m) Soá coät moãi saân : 6 coät Toaï ñoä goùc quay coät I: X1 = -2(m) Y1 = -4,5(m) R = 300 Toaï ñoä goùc quay coät III: X1 = 12(m) Y1 = -4,5(m) R = 280 ,V = 260 Soá ñieåm chia m.n = 5.5=25ñieåm b. Keát quaû tính toaùn Soá ñeøn N = 36 ñeøn Soá ñeøn 2 saân N = 72 ñeøn Quang thoâng moät coät f1coät = 180000(lm) Ñoä roïi ngang nhoû nhaát Ehmin = 588,68(lx) Ñoä roïi ngang trung bình Ehtb = 653 (lx) Ñoä roïi ñöùng trung bình theo phöông X:EtbX = 390,62(lx) Ñoä roïi döùng trung bình theo phöông Y:EtbY = 586,85(lx) Ñoä ñoàng ñeàu U0 = 0,9 Heä soá söû duïng ñeøn pha : fu = 0,207 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG BỂ BƠI 4.1. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN CHIEÁU SAÙNG 4.1.1. Caùc phöông aùn chieáu saùng a. Phöông aùn 1: Bố trí 4 cột góc quay R = 0 Hình 26 Phuơng án này cho độ đồng đếu ánh sáng cao.Muốn nâng cao độ đồng đều thêm chỉ còn cách tăng chiều cao đèn nhưng khi đó độ rọi trung bình sẽ giảm cũng có thể phân tán định hướng của từng đèn b.Phöông aùn 2:Bố trí 6 cột góc quay R = 0 Hình 27 Phương pháp này cho phép tăng độ đồng đếu ánh sáng mà không giảm hệ số sử dụng nhưng giải pháp này tốn kém c. Phöông aùn 3: Bố trí 4 cột góc quay R>0 Hình28 d. Phöông aùn 4:Phương án chiếu sáng tối ưu Khán đài Khán đài Hình 29 4.1.2. Choïn phöông aùn thieát keá Sau khi phaân tích boán phöông aùn treân ta thaáy: Ñoái vôùi phöông aùn moät tuy heä soá söû duïng ñeøn lôùn,nhöng ñoái vôùi beå bôi coù dieän tích nhoû,theo quy ñònh chaân coät khoâng quaù xa so vôùi saân neân heä soá söû duïng giaûm,ñoä ñoàng ñeàu khoâng cao . Phöông aùn hai thì ñoä ñoàng ñeàu cao nhöng toán keùm hôn phöông aùn khaùc Phöông aùn ba thì ñoä ñoàng ñeàu cao hôn phöông aùn moät nhöng heä soá söû duïng thaáp.Muoán taêng heä soá söû duïng phaûi taêng chieàu cao coät vaø taêng coâng suaát boùng ñeøn leânvì vaäy toán keùm Phöông aùn boán ñoä ñoàng ñeàu cao hôn phöông aùn moät vaø heä soá söû duïng cao,veà maët kinh teá thì cao hôn phöông aùn hai vaø ba. Þ Vậy qua quá trình tìm hiểu sân quần vợt em chọn phương án 4 4.2. THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG BEÅ BÔI 4.2.1. YEÂU CAÀU VAØ ÑAËC ÑIEÅM 4.2.1.1 Yeâu caàu Vieäc thieát keá chieáu saùng cho caùc coâng trình theå duïc theå thao noùi chung vaø chieáu saùng cho saân quaàn vôït noùi rieâng phaûi ñaûm baûo cho luyeän taäp theå duïc vaø thi ñaáu Tuaân thuû caùc yeâu caàu veà kó thuaät vaø caùc tieâu chuaån cuûa nhaø cheá taïo Heä thoáng chieáu saùng phaûi boá trí phuø hôïp vôùi töøng saân baõi,khoâng gaây laõng phí ,vaän haønh ñôn giaûn Duøng caùc thieát bò chieáu saùng hieän ñaïi,ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà quang thoâng,tieát kieäm ñöôïc ñieän naêng Ñaûm baûo ñöôïc möùc chieáu saùng theo quy ñònh cuûa saân baõi Heä thoáng chieáu saùng phaûi coù tính thaãm myõ ñem laïi caûnh quang cho khu vöïc chieáu saùng 4.2.1.2 Ñaëc ñieåm Saân quaàn vôït chuû yeáu duøng cho luyeän taäp,khoâng coù khaùn ñaøi.Vì theá khi chieáu saùng chæ söû duïng ñeøn pha laø ñuû khoâng caàn thieát keá chieáu saùng boå sung cho saân 4.2.2. SÔ BOÄ CHOÏN CAÙC SOÁ LIEÄU VAØ BOÄ ÑEØN 4.2.2.1. Caùc soá lieäu ban ñaàu Chieàu daøi saân : a = 28(m) Chieàu roäng saân : b = 16(m) Chieàu cao coät ñeøn : Z = 11(m) Goùc nhìn V = 260 4.2.2.2. Chọn bộ đèn Qua caùc yeâu caàu veà chieáu saùng cho beå bôi ta choïn ñeøn pha laø hôïp lyù.Choïn boä ñeøn Iodual kim loại 400W- 30000lm của hãng MaZda Quang thoâng moät ñeøn f = 30000lm Ñoä roïi trung bình E0 = 600(lx) Coâng suaát moät ñeøn P = 400W Hieäu suaát aùnh saùng :75(lm/W) Nhieät ñoä maøu 50000K Chæ soá maøu Ra = 90 Tuoåi thoï trung bình 4000h 4.2.3. TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ 4.2.3.1. Quang thoâng toång theo yeâu caàu (lm) Trong ñoù: a : Chieàu daøi cuûa saân (m) b : Chieàu roäng cuûa saân (m) E : Ñoä roïi tieâu chuaån treân saân (lx) fu : Heä soá söû duïng,choïn fu = 0,23 d : Heä soá buø quang thoâng,choïn d = 1,2 4.2.3.2. Soá ñeøn caàn söû duïng (đèn) 4.2.3.3. Soá boùng ñeøn treân moät coät (đèn) Choïn N1coät = 8 (ñeøn) Toång soá ñeøn laø 48 ñeøn 4.2.3.4. Quang thoâng toång treân moät coät 4.2.3.5 Xác định góc quay và chùm tia Caùc ñeøn ñöôïc laép treân 1 daøn ñeøn ñeå ñaûm baûo ñoä ñoàng ñeàu cao ta thöïc hieän quay caùc nhoùm ñeøn Coät I quay thaønh 2 nhoùm Nhoùm 1:N1 = 3.30 = 90(Klm),goùc quay R= 260,V=260 Nhoùm 2:N2 = 5.30 = 150(Klm),goùc quay R = 80,V = 260 Coät III quay thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 4 ñeøn N = 4.30=120(Klm),goùc quay R = 300,V = 260 4.2.4. KIEÅM TRA ÑOÄ ROÏI TREÂN SAÂN 4.2.4.1. Sô ñoà kieåm tra Để tiện lợi cho việc tính toán ta chia bể bơi thành 30 điểm lưới IV VI 1 2 3 4 5 10 9 8 7 II AN& 14 15 11 12 13 20 19 18 17 16 24 25 27 26 22 23 29 28 21 I III V 30 Hình 30 4.2.4.2. Kieåm tra ñoä roïi treân saân Từ các số liệu và công thức đã đưa ra ta tính được các giá trị: X’,Y’,X0,Y0,d,a,cosa,b, B và Ip IP : là cường độ sáng của nguồn sáng 1000 lm Itt :cường độ sáng của nguồn sáng thực tế Eh là độ rọi phương ngang do một cột gây ra Vì có tính chất ñoái xứng ta tính cho từng nhóm một cho cột I ,tính toán cho từng nhóm một cho cột III,sau đó xếp chồng 6 cột lại Kết hợp tính đối xứng và thứ tự các điểm được đánh dấu ta có độ rọi tại các điểm cho cột I1,II1,V1,VI1 gây ra: Tương tự viết cho nhóm 2 cột II,I2,II2,V2,VI2 Viết cho cột III nhóm I ta suy ra các nhóm đèn III2,IV2 Các điểm thuộc góc phần tư thứ 1: 1,2,3,8,9,10,11,12,13 Các điểm thuộc góc phần tư thứ 2:3,4,5,6,7,8,13,14,15 Các điểm thuộc góc phần tư thứ 3:16,17,18,23,24,25,26,27,28 Các điềm thuộc góc phần tư thứ 4:18,18,20,21,22,23,28,29,30 *Lưu ý ta chỉ tính cho góc phần tư thứ nhất rồi áp dụng tính đối xứng để tìm ra góc phần tư còn lại 4.2.4.3. Xếp chồng độ rọi theo phương ngang các mặt sân 1 m do 6 cột gây ra = 192,56+20,21+2,76+2,58+318,85+37,69+0,41+1,09++17,37+57,08 +14,57+3,28 = 668,45(lx) = 115,67+40,42+3,59+2,58+184,88+79,3+0,56+0,67+6,69+63,84+26,44 +3,9=528,54(lx) = 70,92+70,92+3,26+3,26+3,26+144,51+144,51+0,77+0,77+0,77+9,9 +42,9+42,9+9,9 = 544,52(lx) = 77,34+77,34+8,28+8,28+108,97+108,97+3,05+3,05+24,41+80,76 +80,76+24,41 = 605,62(lx) = 126,37+42,34+10,16+6,37+159,69+64,85+1,88+0,42+42,9+119,84 45,55+17,13 = 637,5(lx) = 152,2+22,09+8,82+4,28+231,01+36,22+1,63+3,18+73,85 +138,64+23,9+10,97 = 707,79(lx) = 75,17+15,52+26,72+4,28+74,3+36,22+12,21+9,4+233,03 +236,08+30,26+21,87 = 772,36(lx) = 68,63+29,3+28,3+3,78+55,87+37,84+11,76+12,38+116,38+172,09 +57,78+51,44 = 645,55(lx) = 49,07+49,07+23,03+23,03+44,66+44,66+13,19+13,19+75,54 +103,5+103,5+75,54 = 617,98(lx) Từ kết quả trên kết hợp tính đối xứng ta suy ra độ rọi theo phương ngang do 6 cột gây ra ta có bảng sau Bảng độ rọi theo phuơng ngang cách mặt sân 1 m do 6 cột gây ra X(m) Y(m) 0 5.6 11.2 16.8 22.4 28 0 668,45 707,79 772,36 772,36 707,79 668,45 4 528,54 637,5 645,55 645,55 637,5 528,54 8 544,52 605,62 617,9 617,9 605,62 544,52 12 528,54 637,5 645,55 645,55 637,5 528,54 16 668,45 707,79 772,36 772,36 707,79 668,45 4.2.4.4. Xếp chồng độ rọi đứng theo phương X cách mặt sân 1 m = 17,51+1,84+6,77+5,77+28,99+3,43+1,01+2,68+22,1 +72,65+18,54+4,17 = 185,46(lx) = 10,52+3,68+8,81+6,33+16,8+7,2+1,37+1,64+8,5+81,25+33,69 +4,9 = 184,65 (lx) = 6,45+6,45+8+8+13,13+1,39+1,39+12,6+54,6+54,6+12,6 = 192,34(lx) = 32,34+32,34+16,1+16,1+45,59+45,59+5,93+5,93+32,76+61,67+61,67 +32,76 = 388,78(lx) = 52,84+17,7+19,77+12,39+66,78+27,12+3,66+0,82+32,76+91,5 +34,78+13,08 = 373,2(lx) + = 63,65+ 9,24+17,16+8,33+96,6+15,15+3,17+6,19+18,64+105,87 +18,25+8,38 = 370,33(lx) + = 69,7+14,39+38,38+13,79+68,97+18,16+17,54+13,5+59,32 +60,17+7,7+5,57 = 386,72(lx) + = 63,64+27,17+40,65+5,43+51,8+35,09+16,89+0,85+29,63 +43,8+14,7+13,09 = 342,71(lx) + = 45,5+45,5+33,08+33,08+41,4+41,4+18,98+18,98+19,23+26,31 +26,34+19,23 = 369,06(lx) Từ kết quả trên kết hợp tính đối xứng ta suy ra độ rọi đứng theo phương X cách mặt sân 1 m do 6 cột gây ra Bảng độ rọi đứng theo phương X cách mặt sân 1 m do 6 cột gây ra X(m) Y(m) 0 5.6 11.2 16.8 22.4 28 0 185,46 370,63 386,72 386,72 370,63 185,46 4 184,65 373,2 342,71 342,71 373,2 184,65 8 192,34 388,78 369,06 369,06 388,78 192,34 12 184,65 373,32 342,71 342,71 373,32 184,65 16 185,46 370,63 386,72 386,72 370,63 185,46 4.2.4.5. Xếp chồng độ rọi đứng theo phương Y cách mặt sân 1 m do 6 cột gây ra = 78,77+37,6+1,13+4,38+130,44+70,72+0,17+2,03+7,1+23,35+26,76 +6,1=388,07(lx) = 89,38+60,63+2,77+3,87+142,86+118,95+0,34+1,01+5,17+49,33 +39,44+5,85=519,69(lx) = 80,59+80,59+3,7+3,7+164,22+164,22+0,88+0,88+11,25+48,75+48,75 +11,25 = 618,78(lx) = 87,9+87,9+9,4+9,4+123,82+123,82+3,75+3,75+27,74+91,7+91,7 27,74 = 688,769(lx) = 97,64+63,51+7,85+9,56+123,39+97,28+1,45+0,63+33,15+92,6 +68,33+25,7 = 621,09 (lx) + = 62,06+41,17+3,6+7,98+94,5+67,5+0,67+5,93+30,21+12,6 +44,5+20,44 = 391,36(lx) + = 30,75+28,92+10,93+17,36+43,17+36,5+4,99+17,52+91,24 +12,6+56,39+40,76 = 391,13(lx) + = 50,03+43,95+21,87+5,67+43,17+56,76+9,09+18,42+89,93+132,98 +86,67+77,16 = 638,7(lx) + = 55,76+55,76+26,17+50,75+50,75+14,99+14,99+85,84 +117,6+117,6+85,84 = 702,22(lx) Bảng độ rọi đứng theo phương Y cách mặt sân 1 m do 6 cột gây ra X(m) Y(m) 0 5.6 11.2 16.8 22.4 28 0 388,07 391,36 391,13 391,13 391,36 388,07 4 519,69 621,09 638,7 638,7 621,09 519,69 8 618,78 688,76 702,23 702,23 688,76 618,78 12 519,69 621,09 638,7 638,7 621,09 519,69 16 388,07 391,36 391,13 391,13 391,36 388,07 4.2.4.6. Tính độ rọi trung bình vaø ñoä roïi nhoû nhaát a. Độ rọi trung bình theo phương ngang b. Độ rọi đứng trung bình theo phương X c. Độ rọi đứng trung bình theo phương Y Độ rọi nhỏ nhất trên sân: Ehmin = 528,54(lx) 4.2.4.7. Tính các hệ số : a. Độ đồng đều ánh sáng trên sân b. Hệ số sử dụng đèn pha Qua việc bố trí đèn và thực hiện quay các nhóm ta đạt được Độ rọi trung bình theo phương ngang cách mặt sân 1 m là 645,9 lx đạt tiêu chuẩn chiếu sáng Trục quay của đèn làm với pháp tuyến của mặt phẳng nằm ngang cách mặt sân là 1 m có góc nhìn V = 260 đảm bảo không gây loá mắt Độ đồng đều U0 = 0.818 đạt yêu cầu tiêu chuẩn chiếu sáng bể bơi 4.3. Tổng hợp các số liệu ban ñaàu vaø keát quaû tính toaùn a. Các số liệu ban đầu Chiều dài : a = 28(m) Chiều rông : b = 16(m) Chiều cao cột : Z = 12(m) Số cột 6 Toạ độ quay cột I X1 = 1(m) Y1 = -4,5(m) R = 260,V = 260 Toạ độ quay cột V X1 = 27(m) Y1 = -4,5(m) R = 80, V = 260 Toạ độ quay cột III X1 = 14(m) Y1 = -4,5(m) R = 280,V = 260 b. Kết quả tính toán Tổng số đèn tính toán N = 48 đèn Quang thông một cột :f1cột = 240000(lm) Độ rọi ngang nhỏ nhất :Ehmin = 528,54(lx) Độ rọi trung bình :Ehtb = 645,9(lx) Độ rọi trung bình theo phương X:EVxtb = 309,13(lx) Độ rọi trung bình theo phương Y:EVYtb = 527,32(lx) Độ đồng đều :U0 = 0,818 Hệ số sử dụng đèn pha: fU = 0,24 CHƯƠNG V THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NHÀ THI ĐẤU 5.1. PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG NHAØ THI ÑAÁU 5.1.1. MUÏC ÑÍCH,ÑAËC ÑIEÅM VAØ CAÙC YEÂU CAÀU CHIEÁU SAÙNG 5.1.1.1. Muïc ñích Muïc ñích chieáu saùng nhaø thi ñaáu laø taïo ra ñöôïc ñoä roïi caàn thieát,aùnh saùng trung thöïc,ñoä tieän nghi cao giuùp cho caàu thuû,troïng taøi,khaùn giaû quan saùt toát vaø ñaûm baûo truyeàn hình maøu tröïc tieáp. 5.1.1.2. Caùc yeâu caàu chieáu saùng nhaø thi ñaáu Vieäc thieát keá chieáu saùng cho caùc coâng trình theå duïc theå thao noùi chung vaø nhaø thi ñaáu noùi rieâng,phaûi ñaûm baûo cho luyeän taäp vaø thi ñaáu.Vôùi taïi nhaø thi ñaáu taïi trung taâm theå thao Quy Nhôn chuû yeáu phuïc vuï cho caùc moân boùng chuyeàn,caàu loâng,voõ thuaät vì theá vieäc thieát keá chieáu saùng caàn quan taâm caùc vaán ñeà sau: - Ñaûm baûo ñoä roïi vaø ñoä ñoàng ñeàu theo tieâu chuaån - Ñaûm baûo möùc chieáu saùng theo quy ñònh - Ñaûm baûo ñoä tieän nghi khoâng gaây loaù maét - Chuù yù vaán ñeà thaãm myõ,tieát kieäm ñieän naêng 5.1.2. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN 5.1.2.1. Choïn ñoä roïi Choïn ñoä roïi ngang chung treân beà maët laøm vieäc coøn goïi laø beà maët höõu ích coù ñoä cao trung bình 1 m so vôùi maët saøn Ñoä roïi naøy phuï thuoäc vaøo baûn chaát ñaëc ñieåm,caùc tính naêng thò giaùc lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc 5.1.2.1. Choïn loaïi ñeøn Theo caùc tieâu chuaån sau: Nhieät ñoä maøu theo tieâu chuaån Kruithof Chæ soá maøu Vieäc söû dung taêng cöôøng hay giaùn ñoaïn cuûa ñòa ñieåm Tuoåi thoï cuûa ñeøn Hieäu quaû aùnh saùng cuûa ñeøn 5.1.2.3. Choïn kieåu saùng vaø boä ñeøn Thöôøng gaëp nhaát laø kieåu chieáu saùng tröïc tieáp vaø baùn tröïc tieáp. Kieåu chieáu saùng phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa ñòa ñieåm vaø coù tính ñeán khaû naêng phaûn xaï cuûa töôøng, traàn Neáu h laø chieàu cao cuûa nguoàn so vôùi beà maët höõu ích vaø h’ laø khoaûng caùch töø ñeøn ñeán traàn ta coù theå xaùc ñònh theo tyû soá theo coâng thöùc vôùi h ≥ 2 h’; 0 £ j £ 5.1.2.4. Söï boá trí caùc ñeøn Ñeå ñaûm baûo ñoä ñoàng ñeàu,ñoä roïi caùc giaù trò cöïc ñaïi khi boá trí ñeøn theo baûng: Caáp A B C D E,F,G,H I,J A…J+T T 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,7 1,5 <0,6 Khoaûng caùch ñeán töôøng cuûa caùc thieát bò chieáu saùng gaàn nhaát ñöôïc kí hieäu p,q noùi chung £ q £ ; £ p £ 5.1.2.5. Quang thoâng toång Trong ñoù a : Chieàu daøi saân (m) b : Chieàu roäng saân (m) E : Ñoä roïi yeâu caàu cuûa maët höõu ích (lux) Ksd : Laø heä soá söû duïng cuûa boä ñeøn 5.1.2.6. Caùc tyû soá khaùc caàn xaùc ñònh - Chæ soá löôùi : - Chæ soá gaàn : - Chæ soá ñòa ñieåm : - Tyû soá treo : Trong ñoù m : Taâm caùc nguoàn saùng beân caïnh b n : Khoaûng caùch caùc nguoàn saùng beân caïnh a p : Khoaûng caùch giöõa töôøng vaø haøng ñeøn gaàn a nhaát q : Khoaûng caùch giöõa töôøng vaø haøng ñeøn gaàn b nhaát Töø ñoù ta xaùc ñònh ñöôïc quang thoâng töông ñoái rieâng phaàn treân beà maët höõu ích Noù phuï thuoäc vaøo caáp boä ñeøn cuõng nhö caùc trò soá K,Km,Kp 5.1.2.7. Tính ñoä roïi Caùc ñoä roïi E1,E3,E4 ñöôïc xaùc ñònh baèng bieåu thöùc: Trong ñoù: N : Toång soá ñeøn F : Quang thoâng phaùt ra cuûa moät boä ñeøn Ri,Si :Caùc heä soá trong quy chuaån UTE theo k,j nhoùm phaûn xaï vaø caùc caáp cuûa boä ñeøn . 5.1.2.8. Kieåm tra caùc ñieàu kieän tieän nghi a. Maøu cuûa nguoàn Ñieåm naøy ñuôïc cho ñeå ghi nhôù,bôûi vì vieäc löïa choïn nhieät ñoä maøu vaø chæ soá maøu raát quan troïng trong vieäc löïa choïn nguoàn b. Töông phaûn giöõa boä ñeøn vaø traàn Söï caûm nhaän tieän nghi coù lieân quan ñeán söï caân baèng cuûa caùc ñoä choùi trong thò tröôøng, noùi chung ngöôøi ta chaáp nhaän tyû soá r sau Trong ñoù rg :Ñoä choùi cuûa ñeøn quan saùt döôùi goùc rt :Ñoä choùi trung bình cuûa traàn r<20: Neáu laø lao ñoäng tinh xaûo r<50 :Neáu laø lao ñoäng thoâng thöôøng 5.2. THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG NHAØ THI ÑAÁU 5.2.1. YEÂU CAÀU VAØ ÑAËC ÑIEÅM 5.2.1.1. Yeâu caàu Vieäc thieát keá chieáu saùng cho caùc coâng trình theå duïc theå thao noùi chung vaø chieáu saùng cho saân quaàn vôït noùi rieâng phaûi ñaûm baûo cho luyeän taäp theå duïc vaø thi ñaáu Tuaân thuû caùc yeâu caàu veà kó thuaät vaø caùc tieâu chuaån cuûa nhaø cheá taïo Heä thoáng chieáu saùng phaûi boá trí phuø hôïp vôùi töøng saân baõi,khoâng gaây laõng phí ,vaän haønh ñôn giaûn Duøng caùc thieát bò chieáu saùng hieän ñaïi,ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà quang thoâng,tieát kieäm ñöôïc ñieän naêng Ñaûm baûo ñöôïc möùc chieáu saùng theo quy ñònh cuûa saân baõi Heä thoáng chieáu saùng phaûi coù tính thaãm myõ ñem laïi caûnh quang cho khu vöïc chieáu saùng 5.2.1.2. Ñaëc ñieåm Nhaø thi ñaáu Quy Nhôn coù söùc chöùa nhoû caùc khaùn ñaøi A vaø B chæ coù moät taàng vôùi ñoä cao trung bình.Vì laø nhaø thi ñaáu neân phaûi ñaûm baûo aùnh saùng trung thöïc trong thi ñaáu vaø luyeän taäp .Vì theá chieáu saùng baèng cao aùp cho saân ñaáu laø hôïp lyù 5.2.2. THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ 5.2.2.1. Caùc soá lieäu ban ñaàu Chieàu daøi: a = 47,9(m) Chieàu roäng: b = 27,9(m) Chieàu cao: H = 9,35(m) Ñoä cao treo ñeøn: h’ = 0,3(m) Traàn maøu vaøng: f1 = 0,5 Töôøng maøu nhaït :f3 = 0,5 Neàn maøu toái :f4 = 0,1 5.2.2.2. Chọn độ rọi Do ñaëc ñieåm chieáu saùng trong khoâng gian kín vaø öu tieân cho caùc boä moân theå thao ñoøi hoûi khaû naêng nhìn roõ cuûa vaän ñoäng vieân cao Ta choïn E = 800(lx),coù chæ soá maøu toát 5.2.2.3. Chọn loại bộ đèn Choïn loaïi ñeøn pha Iodual kim loaïi 400W-30000 lm laønh maïnh Nhieät ñoä maøu 4500-55000K aùnh saùng traéng 5.2.2.4. Chọn bộ kiểu chiếu sáng Duøng chieáu saùng tröïc tieáp taêng cöôøng phöông phaùp naøy phuø hôïp vôùi saân thi ñaáu hôn 90% aùnh saùng ñöôïc chieáu xuoáng Ñoàng thôøi ñaûm baûo ñoä roïi treân saân moät caùch tinh teá , ít chieáu saùng leân töôøng vaø ít chieáu saùng leân traàn 5.2.2.5. Cách bố trí đèn h = H – h’ = 9,35-0,85 = 8,5(m) Tỷ số K: Chỉ số treo: lấy j = 0 5.2.2.6. Chọn bộ đèn Choïn boä ñeøn MBF 400W chæ soá quang hoïc boä phaûn xaï PRE 510 Ñoái vôùi boä ñeøn ñaõ choïn tra PL [1] – trang139 F1 F2 F3 F4 F5 528 200 25 3 0 Tra bảng cấp bộ đèn trang 92 sách kỹ thuật chiếu sáng suy ra cấp B,C ®A,B,C ®A,B,C,D,E,F,I Ta có thể chọn 2 cấp là B,C nhưng B = 767-698 = 69 C = 698-633 = 65 Sự chênh lệch cấp C so với tiêu chuẩn thấp ta chọn cấp C Như vậy bộ đèn ta chọn cấp C 5.2.2.7. Tính quang thông tổng Xác định Ud: Ta có cấp C; j = 0;K = 2,07; bộ phản xạ 551 tra sách kỹ thuật chiếu sáng trang 102 và dùng phương pháp nội suy ta được 2,5®2(86®89) Tính hệ số sử dụng quang thông Quang thông tổng của bộ đèn d: Heä soá buø quang thoâng (do ñeøn sau thôøi gian söû duïng quang thoâng giaûm do caùu baån, moâi tröôøng bò oâ nhieãm ) Laáy d = 1,35 Soá bôùng ñeøn : (ñeøn) Ta laáy 72 ñeøn ñeå deã boá trí 5.2.2.8. Söï boá trí ñeøn Vôùi chieàu daøi saân a = 47,9(m) Chieàu roäng saân b = 27,9(m) Ta phaân boá ñöôïc : n:khoaûng caùch taâm caùch nguoàn saùng beân caïnh b m:khoaûng caùch caùc nguoàn saùng beân caïnh a p: khoaûng caùch giöõa töôøng vaø haøng ñeøn gaàn a nhaát q:khoaûng caùch giöõa töôøng vaø haøng ñeøn gaàn b nhaát m p q n Hình 31 5.2.3. Kiểm tra thieát keá 5.2.3.1. Chæ soá löôùi vaø chæ soá gaàn töôøng Tra PL [1] – trang 116,117 5.2.3.2 Tính quang thoâng töông ñoái rieâng phaàn treân beà maët laøm vieäc Fu’’(döïa vaøo baûng trang 116-117) - TLI Với K = 2,07(2®2,5) Nội suy theo KP: K = 2;Km = 0,5Þ KP = 0,224( 0®F”U = 657 0,25®F”U = 743 ) K = 2; Km = 1Þ KP = 0,488( 0®F”U = 576 0,5®F”U = 767 ) Nội suy theo Km = 0,513 Với K = 2,5 K = 0,5;KP = 0,224( 0®F”U = 709 0,25®F”U = 786 ) K = 1;ÞKP = 0,488 (0®F”U = 634 0,5®F”U = 805 ) Nội suy theo Km = 0,513 Nội suy theo K = 2,07 Vậy F”U = 740,48 5.2.3.3. Tính caùc chæ soá R,S ( Tra baûng 118 – TLI ) Lập bảng ngoại suy (các hệ số R và S) K R1 S1 R3 S3 R4 S4 2,5 -0,169 251 -1,414 1478 0,723 315 3 -0,171 256 -1,671 1763 0,714 325 R1,S1,R3,S3 : độ rọi trên tường và trần sẽ mất đi vì ta dùng ñèn pha chiếu sáng trực tiếp do đó ta chỉ chọn độ rọi trên bề mặt chiếu sáng hữu ích Từ đó ta suy ra độ rọi sau 1 năm : =(lx) Độ rọi hữu ích sau E4 = 772,09(lx) đạt được độ rọi mong muốn CHƯƠNG VI THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO TRUNG TÂM THỂ THAO 6.1. NHÖÕNG YEÂU CAÀU CHUNG 6.1.1. Ñoä tin caäy caáp ñieän Trung taâm thi ñaáu theå thao Quy Nhôn laø moät coâng trình quan troïng ñoái vôùi ngaønh theå thao cuûa tænh Bình Ñònh .Duøng ñeå luyeän taäp vaø toå chöùc thi ñaáu moät soá moân theå thao nhö caàu loâng,boùng chuyeàn,caùc moân voõ thuaät.Neân vieäc thieát keá heä thoáng caáp ñieän phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu caàn thieát,coù ñoä tin caäy cao.Ñaûm baûo cho caùc traän thi ñaáu quan troïng khoâng bò maát ñieän, Khi coù söï coá xaûy ra nhö söï coá maùy bieán aùp hay löôùi bò maát ñieän.Thì phaûi coù heä thoáng döï phoøng ñeå ñaûm baûo tính caáp ñieän lieân tuïc.Vieäc naøy tuyø thuoäc vaøo tính chaát vaø yeâu caàu cuûa tuøng phuï taûi.Toái thieåu nhaát laø phaûi ñaûm baûo cung caáp cho heä thoáng chieáu saùng khaùn ñaøi,caùc vaên phoøng ñieàu haønh . 6.1.2. Chaát löôïng ñieän aùp Chaát löôïng ñieän aùp ñöôïc ñaùnh giaù bôûi hai chæ tieâu laø taàn soá vaø ñieän aùp.Trong ñoù chæ tieâu veà taàn soá laø do cô quan ñieàu khieån heä thoáng quoác gia ñieàu chænh.Coøn chaát löôïng ñieän aùp thì phaûi thieát keá ñaûm baûo cho pheùp ñieän aùp dao ñoäng quanh giaù trò ñònh möùc laø ± 3% 6.1.3. Tính an toaøn - Heä thoáng cung caáp ñieän phaûi ñöôïc thieát keá coù tính chaát an toaøn cao. - An toaøn cho vaän haønh,traùnh tieáp xuùc vôùi ñieän aùp cao,heä thoáng ñi daây vaø caùc thieát bò ñieàu khieån phaûi phuø hôïp ñeå ñôn giaûn cho quaù trình vaän haønh - An toaøn cho ngöôøi söû duïng,ñaëc bieät laø traùnh söï va chaïm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi heä thoáng cung caáp - An toaøn cho caùc thieát bò ñieän cuûa coâng trình 6.1.4. Tính kinh teá Thieát keá cung caáp ñieän phaûi ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät laø ñieàu phaûi quan taâm haøng ñaàu, nhöng vieäc tính toaùn laø vieäc löïa choïn thieát bò ñieän laép ñaët trong heä thoáng phaûi ñaûm baûo ñöôïc tính kinh teá,khoâng gaây laõng phí,voán ñaàu tö thaáp vaø vaän haønh khoâng toán keùm vaø deã daøng Heä thoáng cung caáp phaûi ñôn giaûn thuaän tieän trong vieäc laép ñaët,vaän haønh söõa chöõa vaø phaûi tính ñeán khaû naêng phaùt trieån phuï taûi neáu coù trong töông lai 6.2. CHOÏN PHÖÔNG AÙN CAÁP ÑIEÄN 6.2.1. Phöông aùn 1 Duøng hai nguoàn trung aùp ñoäc laäp ñeå cung caáp cho trung taâm thi ñaáu theå thao,vaø moät maùy phaùt Diezen döï phoøng duøng ñeå cung caáp chieáu saùng cho khaùn ñaøi vaø moät vaøi phuï taûi khaùc khi xaûy ra söï coá khi maát caû hai nguoàn treân Öu ñieåm: Chaát löôïng ñaûm baûo,phuïc vuï toát kòp thôøi Ñoä tin caäy cao ñaûm baûo ñeå toå chöùc caùc traän ñaáu maø khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng traän ñaáu Nhöôïc ñieåm Söû duïng nhieàu thieát bò,sô ñoà cung caáp phöùc taïp Voán ñaàu tö ban ñaàu lôùn 6.2.2. Phöông aùn 2 Duøng moät nguoàn trung aùp chính vaø moät maùy phaùt diezen döï phoøng duøng ñeå thay theá khi löôùi maát ñieän hay söï coá maùy bieán aùp Öu ñieåm Ñôn giaûn deã laép ñaët vaø vaän haønh so vôùi phöông aùn moät Chi phí ñaàu tö thaáp Coù ñoä tin caäy cao ñaûm baûo khoâng bò giaùn ñoaïn khi toå chöùc caùc traän ñaáu Nhöôïc ñieåm Chi phí ñaàu tö lôùn nhöng thaáp hôn phöông aùn moät 6.2.3. Phöông aùn 3 Duøng hai nguoàn trung aùp ñoäc laäp, moät maùy bieán aùp vaø moät maùy phaùt diezen döï phoøng duøng ñeå caáp ñieän Öu ñieåm - Chi phí ñaàu tö thaáp hôn hai phöông aùn treân Nhöôïc ñieåm Khi söï coá maùy bieán aùp thì phaûi hoaõn traän ñaáu do ñoù khoâng taän duïng ñöôïc hai nguoàn ñoäc laäp 6.2.4. Choïn phöông aùn Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh theå thao nöôùc nhaø,thì sôû theå duïc theå thao Bình Ñònh vaø ban laõnh ñaïo trung taâm thi ñaáu theå thao Quy Nhôn tieán tôùi ñaêng kí caùc traän ñaáu quoác gia, ñaëc bieät laø boä moân voõ thuaät, cuøng vôùi toå chöùc caùc ñaïi hoäi theå duïc theå thao toaøn quoác.Vì theá yeâu caàu veà cung caáp ñieän laø raát quan troïng.Vì vaäy phaûi ñaûm baûo tính lieân tuïc khi thi ñaáu.Vôùi nhöõng yeâu caàu treân keát hôïp vôùi tính kinh teá,ta choïn phöông aùn moät ñeå thieát keá cung caáp ñieän cho trung taâm thi ñaáu theå thao Quy Nhôn laø giaûi phaùp hôïp lyù nhaát. 6.2.5. Choïn phöông aùn laép ñaët daây caùp Ñeå ñaûm baûo tính myõ quan vaø an toaøn cho coâng trình,thuaän lôïi trong thi coâng, deã quan saùt,deã tieán haønh baõo döôõng ta choïn phöông aùn laép ñaët daây daãn ngaàm trong ñaát vaø ñöôïc bao boïc bôûi oáng nhöïa beân ngoaøi . OÁng nhöïa phaûi chòu ñöôïc ñoä beàn cô hoïc,ñoä deûo deã uoán löôïn,choáng oxy hoaù, choáng aên moøn cuûa ximaêng,tieát dieän oáng phaûi ñuû lôùn ñeå ñôn giaûn trong quaù trình luoàn daây cuõng nhö luùc thay theá khi coù söï coá vaø vieäc taûn nhieät cuûa daây daãn 6.2.6. Choïn caáp ñieän aùp Ñieän aùp cung caáp phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau : Ñieän aùp löôùi phaûi oån ñònh Toån thaát ñieän aùp vaø toån thaát coâng suaát nhoû Caáp ñieän tröïc tieáp cho ñeøn,ñôn giaûn trong thi coâng Voán ñaàu tö ít,hieäu quaû kinh teá cao Thoâng qua yeâu caàu treân ta choïn caáp ñieän aùp chieáu saùng cho saân vaän ñoäng laø 380/220 (V),heä thoáng ba pha, boán daây 6.3. TÍNH TOAÙN HE ÄTHOÁNG CUNG CAÁP ÑIEÄN 6.3.1. Saân boùng ñaù a.Công suất trên 1 cột Trong đó: N1cột : Số đèn trên một cột ,N = 42 bóng Pden :công suất của mỗi đèn Pden = 2000(W) PCL : công suất của chấn lưu Với đèn Halogen kim loại Pden = 2000(W),tra bảng 5-1 trang 65 – TL I ta có chấn lưu loại PCL = 30(W) b. Công suất trên 4 cột c. Công suất đèn pha trên khán đài Trong đó: N2 :số đèn trên 2 khán đài P2 : Coâng suaát ñeøn pha treân khaùn ñaøi d. Coâng suaát tieâu thuï cuûa moät soá phuï taûi + Phoøng ñôïi + Phoøng quaûn lyù + Coång ra vaøo Choïn coâng suaát tieâu thuï laø P3 = 5 (KW) e. Công suất tổng của sân bóng đá 6.3.2. Bể bơi Công suất tổng của bể bơi Pbeå bôi = Nbb . (Pñeøn bb + PCL) Pbể bơi = 48.420=20,16(KW) Trong ñoù Nbb : Soá boùng ñeøn beå bôi duøng;Nbb = 48(ñeøn) Pñeøn bb : Coâng suaát ñeøn beå bôi duøng PCL : Coâng suaát chænh löu 6.3.3. Nhà thi đấu Pthi ñaáu = Ntñ . (Pñeøn tñ + PCL) Pthi đấu = 72.420 = 30,24(KW) Trong ñoù Ntñ : Soá boùng ñeøn thi ñaáu duøng;Ntñ = 72(ñeøn) Pñeøn tñ : Coâng suaát ñeøn beå bôi duøng PCL : Coâng suaát chænh löu 6.3.4. Hai sân quần vợt Tổng số đèn cả hai sân là 72 đèn Công suất tổng Pqv = Nqv . (Pñeøn qv + PCL) Pqv = 72.420= 30,24(KW) Trong ñoù Nqv : Soá boùng ñeøn saân quaàn vôït duøng;Ntñ = 72(ñeøn) Pñeønqv : Coâng suaát ñeøn beå bôi duøng PCL : Coâng suaát chænh löu 6.3.5. Công suất tổng của các sân PT = Pbd + Pbb + Ptd + Pqv = 354,16+20,16+30,24+30,24=434,8(KW) 6.3.6. Coâng suaát phaûn khaùng cuûa toaøn phuï taûi 6.3.7. Coâng suaát toaøn phaàn cosj của trung tâm thể thao đều lấy là 0,9 6.4. TÍNH CHOÏN MAÙY BIEÁN AÙP VAØ MAÙY PHAÙT DIEZEN 6.4.1. Tính choïn maùy bieán aùp Vì trung taâm theå thao ñöôïc cung caáp töø hai nguoàn ñoäc laäp vaø hai maùy bieán aùp cuøng vaän haønh,khi moät trong hai maùy bieán aùp bò söï coá thì maùy bieán aùp coøn laïi phaûi ñaûm baûo vaän haønh vôùi toaøn boä phuï taûi cuûa saân Vaäy ta choïn maùy bieán aùp theo ñieàu kieän taûi bò söï coá moät trong hai maùy. Dung löôïng maùy bieán aùp caàn choïn laø: Sñm MBA = Choïn maùy bieán aùp do nhaø maùy thieát bò ñieän Ñoâng Anh cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Coâng suaát (KVA) Caáp ñieän aùp (KV) Toån hao (W) Doøng ñieän khoâng taûi I0% Ñieän aùp khoâng taûi UN% Khoâng taûi (P0) Coù taûi PN 400 22/0,4 850 4500 1,5 4 Kích thöôùc (m) Taâm baùnh xe (mm) Troïng löôïng Daøi X Roäng L Cao H Daàu (lít) Toaøn boä(kg) 1610 930 1800 666 460 2110 Vì maùy bieán aùp coù khaû naêng quaù taûi 40% ñieän aùp ñònh möùc neân khi vaän haønh hai maùy bieán aùp neáu bò söï coá moät maùy thì maùy coøn laïi chòu ñöôïc quaù taûi SqtBA = kqt . SBA = 1,4. 400 = 560 (KVA) kqt = 1,4:heä soá quaù taûi cuûa maùy bieán aùp Khaû naêng caáp cho taûi cuûa moät maùy bieán aùp khi bò söï coá moät maùy laø: % = 115% Nhö vaäy khi bò söï coá moät maùy bieán aùp thì khaû naêng chòu quaù taûi cuûa maùy coøn laïi vaãn ñuû cung caáp ñieän cho caùc phuï taûi 6.4.2. Tính choïn maùy phaùt diezen Trung taâm theå thao Quy Nhôn laø trung taâm nhoû khaû naêng hoaït ñoäng heát taát caû caùc nhaø thi ñaáu vaø saân vaän ñoäng laø nhoû neân ta khoâng caàn thieát phaûi choïn cho taát caû caùc khu thi ñaáu maø chæ caàn choïncho khu vaän ñoäng vì saân vaän ñoäng coù coâng suaát lôùn vaø caùc traän ñaáu dieãn ra vaøo ban ñeâm Choïn coâng suaát maùy phaùt : SMF ³ SSVÑ Trong ñoù : SMF : Coâng suaát maùy phaùt diezen SSVÑ :Coâng suaát toaøn saân vaän ñoäng SSVÑ = Ñeå ñaûm baûo cung caáp ta choïn maùy phaùt diezen coù coâng suaát 600(KVA) 6.6. Vaän haønh heä thoáng Maùy bieán aùp nhaän ñieän töø nguoàn 22 KV,roài cung caáp cho trung taâm thi ñaáu.Khi söï coá maùy bieán aùp thì ta cho maùy phaùt DIEZEN hoaït ñoäng ñeå cung caáp cho toaøn phuï taûi,khi ñoù ta coù theå caét bôùt moät soá phuï taûi khaùc ñeå ñaûm baûo cung caáp toát cho nhaø thi ñaáu 6.5. TÍNH TOAÙN PHAÀN TÖÛ CAO AÙP 1. Choïn maùy caét Ta choïn maùy caét theo yeâu caàu : - Ñieän aùp ñònh möùc UñmMC ³ Uñm Trong ñoù: UñmMC : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa maùy caét cao aùp Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa maïng ñieän UñmMC ³ 22 (KV) - Doøng ñieän laâu daøi ñònh möùc IñmMC ³ Icb Trong ñoù: IñmMC : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa maùy caét cao aùp Icb :Doøng ñieän cöôõng böùc qua maùy caét Khi laøm vieäc maø bò söï coá thì doøng cöôõng böùc qua maùy caét baèng 2 laàn doøng laøm vieäc laâu daøi lôùn nhaát Icb = 2IlvMax = 2Itt =2 . 12,6 = 25,2(A) Tra PL [3] – Baûng 3.6- trang 671,maùy caét coù caùc thoâng soá kyõ thuaät sau: Maùy caét ñieän kieåu Uñm (KV) Chòu ñöôïc ñieän aùp xung (KV) Ñieän aùp thao taùc (KV) Ioâñt (KA) Ioâññ (KA) Ihquang (KA) Iñm (KA) Ucñöng (KV) MH 24 24 125 22 25 50 25 1,25 50 2. Choïn choáng seùt van Choïn choáng seùt van do haõng Coope Myõ cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Tra PL6.8 (trang414) – [2] Uñm (KV) Giaù ñôõ ngang Giaù ñôõ khung Giaù ñôõ MBA vaø ñöôøng daây Giaù ñôõ coâng xoân kieåu daøn xung 24 AZP501B24 AZLP519B24 AZLP53124 AZLP531B24 3. Choïn dao caùch ly Tra PL2.17 (Trang 343) – [2],choïn dao caùch ly coù caùc thoâng soá: Uñm (KV) I (KA) IN (KA) Iñm (A) 24 20 45 630 4.Choïn daây daãn caùp Tra baûng PL4.26 – [2],Choïn caùp caùch ñieän XLPEcoù ñai theùp voû PVC do haõng ALCATEL cheá taïo F(mm2 ) R0 (W/km) L0 (mH/km) C0 (mF/km) ICP (A) Soá loõi 25 0,927 0,55 0,13 143 3 6.6. TÍNH TOAÙN CAÙC PHAÀN TÖÛ HAÏ AÙP 1.Tính toaùn doøng ñieän haï aùp I2 = Trong ñoù : SBA : Coâng suaát cuûa moät maùy bieán aùp U2ñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp 2. Choïn aptomat toång Ñieàu kieän choïn aptomat: Ñieän aùp ñònh möùc : UñmA ≥ U2ñm Trong ñoù: UñmA : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa aptomat U2ñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp U2ñm = 0,4 (KV) Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi IñmA ≥ K.Ilvmax = K . Itt = K. Trong ñoù: IñmA : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa aptomat K : Heä soá döï tröõ cuûa aptomat,choïn K = 1,25 Ptt : Coâng suaát tính toaùn phuï taûi IñmA = 1,25. Choïn hai aptomat toång vaø moät aptomat lieân laïc coù cuøng tham soá Tra PL [3] – Baûng 2-27(Trang 641),choïn aptomat do Lieân Xoâ cheá taïo : Kieåu Uñm (KV) Iñm (A) Ixk (KA) Thôøi gian caét (s) AB - 15 0,4 1500 65 0,08 3. Choïn aptomat toång cho moãi coät ñeøn Vì boán coät ñeøn coù cuøng coâng suaát neân ta choïn caùc aptomat coù thoâng soá nhö nhau theo ñieàu kieän sau: Ñieän aùp ñònh möùc Uñm A ≥ U2 ñm Trong ñoù: UñmA : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa aptomat U2ñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp U2ñm = 380 (V) Suy ra: UñmA ≥ 380(V) Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi: IñmA ≥ K.Ilvmax = K . Itt = K. Trong ñoù: IñmA : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa aptomat K : Heä soá döï tröõ cuûa aptomat,choïn K = 2 P1coät : Coâng suaát ñeøn coät 1 P1 coät = 42.(2000 +30) = 85,26(KW) IñmA ≥ 2. Tra PL [3] – Baûng 2-27(Trang 641),choïn aptomat do Lieân Xoâ cheá taïo : Kieåu Uñm (KV) Iñm (A) Ixk (KA) Thôøi gian caét (s) AB - 4 0,4 400 42 0,06 4. Choïn aptomat cho töøng nhoùm ñeøn Ñieän aùp ñònh möùc Uñm A ≥ Up ñm Trong ñoù: UñmA : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa aptomat Upñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp U2ñm = 220 (V) Suy ra: UñmA ≥ 220 (V) Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi: IñmA ≥ K.Ilvmax = K . Itt = K. Trong ñoù: IñmA : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa aptomat K : Heä soá döï tröõ cuûa aptomat,choïn K = 2 Pnhoùm : Coâng suaát cuûa moät nhoùm P1 coät =3.(2000 +30) = 6090(W) IñmA ≥ 2. Tra PL [3] – Baûng 2-27(Trang 641),choïn aptomat do Lieân Xoâ cheá taïo : Kieåu Uñm (KV) Iñm (A) Ixk (KA) Thôøi gian caét (s) AB - 4 0,4 400 42 0,06 5.Choïn aptomat cho hai ñeøn pha khaùn ñaøi - Ñieän aùp ñònh möùc Uñm A ≥ Up ñm Trong ñoù: UñmA : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa aptomat Upñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp U2ñm = 220 (V) Suy ra: UñmA ≥ 220 (V) Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi: IñmA ≥ K.Ilvmax = K . Itt = K. Trong ñoù: IñmA : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa aptomat K : Heä soá döï tröõ cuûa aptomat, choïn K = 2 Pboùng : Coâng suaát tieâu thuï cuûa moät boùng ñeøn Pboùng =1.(2000 +30) =2030(W) IñmA ≥ 2. Tra PL 3.1 – [2],choïn aptomat do Merlin Gerin (Phaùp ) cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: Kieåu Uñm (KV) Iñm (A) IN (KA) Thôøi gian caét (s) V40H 240 40 10 2 6. Choïn aptomat cho nhaø thi ñaáu - Ñieän aùp ñònh möùc Uñm A ≥ U2 ñm Trong ñoù: UñmA : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa aptomat U2ñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp U2ñm =0,4 (V) Suy ra: UñmA ≥ 0,4 (V) Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi: IñmA ≥ K.Ilvmax = K . Itt = K. Trong ñoù: IñmA : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa aptomat K : Heä soá döï tröõ cuûa aptomat,choïn K = 2 Ptt : Coâng suaát cuûa toång ñeøn cao aùp Ptt = 30,24 (KW) IñmA ≥ 2. Tra PL [3] – Baûng 2-27(Trang 641),choïn aptomat do Lieân Xoâ cheá taïo : Kieåu Uñm (KV) Iñm (A) Ixk (KA) Thôøi gian caét (s) AB - 4 0,4 400 42 0,06 7. Choïn aptomat cho saân quaàn vôït - Ñieän aùp ñònh möùc Uñm A ≥ U2 ñm Trong ñoù: UñmA : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa aptomat U2ñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp U2ñm =0,4 (V) Suy ra: UñmA ≥ 0,4 (V) Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi: IñmA ≥ K.Ilvmax = K . Itt = K. Trong ñoù: IñmA : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa aptomat K : Heä soá döï tröõ cuûa aptomat,choïn K = 2 Ptt : Coâng suaát cuûa toång ñeøn cao aùp saân quaàn vôït Ptt = 30,24 (KW) IñmA ≥ 2. Tra PL [3] – Baûng 2-27(Trang 641),choïn aptomat do Lieân Xoâ cheá taïo : Kieåu Uñm (KV) Iñm (A) Ixk (KA) Thôøi gian caét (s) AB - 4 0,4 400 42 0,06 8. Choïn aptomat cho beå bôi - Ñieän aùp ñònh möùc Uñm A ≥ U2 ñm Trong ñoù: UñmA : Ñieän aùp ñònh möùc cuûa aptomat U2ñm : Ñieän aùp thöù caáp cuûa maùy bieán aùp U2ñm =0,4 (V) Suy ra: UñmA ≥ 0,4 (V) Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi: IñmA ≥ K.Ilvmax = K . Itt = K. Trong ñoù: IñmA : Doøng ñieän ñònh möùc cuûa aptomat K : Heä soá döï tröõ cuûa aptomat,choïn K = 2 Ptt : Coâng suaát cuûa toång ñeøn cao aùp beå bôi Ptt = 20,16 (KW) IñmA ≥ 2. Tra PL [3] – Baûng 2-27(Trang 641),choïn aptomat do Lieân Xoâ cheá taïo : Kieåu Uñm (KV) Iñm (A) Ixk (KA) Thôøi gian caét (s) AB - 4 0,4 400 42 0,06 6.7. Choïn daây daãn töø traïm bieán aùp veà caùc tuû phaân phoái cuûa caùc saân thi ñaáu Để đảm bảo mỹ quan , tránh ảnh hưởng cho việc đi lại cũng như việc phòng chống cháy nổ . Toàn bộ dây dẫn từ trạm biến áp để tủ phân phối đều dùng dây cáp đi ngầm trong đất , để tránh việc đào bới nguy hiểm các cáp được đưa vào ống nhựa và choân trong lòng đất. 6.7.1. Choïn daây daãn töø traïm bieán aùp veà saân boùng ñaù Choïn daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng. Itt = Trong ñoù: P : Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñeøn cao aùp,Pbñ = 354,16(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (KV) ICP .K1 .K2 ≥ Itt Trong ñoù: ICP : Doøng ñieän cho pheùp laøm vieäc K1 : Heä soá keå ñeán moâi tröôøng ñaët caùp K2 : Heä soá hieäu chænh theo soá löôïng caùp ñaët trong moät raõnh Tra baûng 4.21 – PL 4.22 (trang 374) – [2] ta ñöôïc: K1 = 0,94,K2 = 0,81 ICP = = Tra PL – [3] – baûng 2.49 (trang 651),choïn caùp moät loõi Thieát dieän daây daãn (mm2 ) Doøng ñieän phuï taûi (A) Soá loõi Nhieät ñoä lôùn nhaát cho pheùp 0C 240 880 1 80 6.7.2. Choïn daây daãn töø traïm bieán aùp veà beå bôi Choïn daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng. Itt = Trong ñoù: P : Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñeøn cao aùp,Pbb = 20,16(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (KV) ICP .K1 .K2 ≥ Itt Trong ñoù: ICP : Doøng ñieän cho pheùp laøm vieäc K1 : Heä soá keå ñeán moâi tröôøng ñaët caùp K2 : Heä soá hieäu chænh theo soá löôïng caùp ñaët trong moät raõnh Tra baûng 4.21 – PL 4.22 (trang 374) – [2] ta ñöôïc: K1 = 0,94,K2 = 0,81 ICP = = Tra Pl – [3] – baûng 2.49 (trang 651),choïn caùp moät loõi Thieát dieän daây daãn (mm2 ) Doøng ñieän phuï taûi (A) Soá loõi Nhieät ñoä lôùn nhaát cho pheùp 0C 4 80 1 80 6.7.3. Choïn daây daãn töø traïm bieán aùp veà nhaø thi ñaáu Choïn daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng. Itt = Trong ñoù: P : Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñeøn cao aùp,Ptñ = 30,24(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (KV) ICP .K1 .K2 ≥ Itt Trong ñoù: ICP : Doøng ñieän cho pheùp laøm vieäc K1 : Heä soá keå ñeán moâi tröôøng ñaët caùp K2 : Heä soá hieäu chænh theo soá löôïng caùp ñaët trong moät raõnh Tra baûng 4.21 – PL 4.22 (trang 374) – [2] ta ñöôïc: K1 = 0,94,K2 = 0,81 ICP = = Tra Pl – [3] – baûng 2.49 (trang 651),choïn caùp moät loõi Thieát dieän daây daãn (mm2 ) Doøng ñieän phuï taûi (A) Soá loõi Nhieät ñoä lôùn nhaát cho pheùp 0C 4 80 1 80 6.7.4. Choïn daây daãn töø traïm bieán aùp veà saân quaàn vôït Choïn daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng. Itt = Trong ñoù: P : Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñeøn cao aùp,Pqv = 20,16(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (KV) ICP .K1 .K2 ≥ Itt Trong ñoù: ICP : Doøng ñieän cho pheùp laøm vieäc K1 : Heä soá keå ñeán moâi tröôøng ñaët caùp K2 : Heä soá hieäu chænh theo soá löôïng caùp ñaët trong moät raõnh Tra baûng 4.21 – PL 4.22 (trang 374) – [2] ta ñöôïc: K1 = 0,94,K2 = 0,81 ICP = = Tra Pl – [3] – baûng 2.49 (trang 651),choïn caùp moät loõi Thieát dieän daây daãn (mm2 ) Doøng ñieän phuï taûi (A) Soá loõi Nhieät ñoä lôùn nhaát cho pheùp 0C 4 80 1 80 6.8. Choïn oáng luoàng ñieän Ñeå baûo ñaûm cho daây daãn ta choïn oáng nhöïa ñeå baûo veä,vieäc choïn oáng nhöïa theo caùc yeâu caàu sau: OÁng nhöïa phaûi chòu ñöôïc aùp löïc cao Choáng axít, choáng chaùy,caùch ñieän Khaùng tia cöïc tím Choáng moái moït vaø chòu ñöôïc aùnh naéng maët trôøi Choïn oáng nhöïa caùch ñieän PVC hieäu SP 6.9. Kieåm tra toån thaát ñieän aùp 6.9.1. Kieåm tra toån thaát ñieän aùp saân boùng ñaù Trong ñoù: P1coät : coâng suaát toång cuûa 1 coät saân boùng ñaù, P1 coät = 85,26(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (kV) Itt : Doøng ñieän laøm vieäc töø maùy bieán aùp ñeán 1 coät Toån thaát ñieän aùp ∆U1 = Trong ñoù: ∆U1 : Toån thaát ñieän aùp moät coät saân boùng ñaù L1 : Chieàu daøi töø tuû phaân phoái ñeán saân boùng ñaù:L1 = 30(m) rCu : Ñieän trôû suaát cuûa ñoàng S1 : Tieát dieän daây daãn ∆U1 = = Toån thaát ñieän aùp cuûa boán coät ∆U = 4. ∆U1 = 4.0,04 = 0,16 (V) 6.9.2. Kieåm tra toån thaát ñieän aùp saân beå bôi Trong ñoù: Pbb : coâng suaát toång cuûa beå bôi Pbb = 20,16(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (kV) Itt : Doøng ñieän laøm vieäc töø maùy bieán aùp ñeán beå bôi Toån thaát ñieän aùp ∆U2 = Trong ñoù: ∆U2 : Toån thaát ñieän aùp beå bôi L1 : Chieàu daøi töø tuû phaân phoái ñeán beå bôi,L1 = 40(m) rCu : Ñieän trôû suaát cuûa ñoàng S1 : Tieát dieän daây daãn ∆U1 = = 6.9.3. Toån thaát ñieän aùp nhaø thi ñaáu Trong ñoù: Ptñ : coâng suaát toång cuûa nhaø thi ñaáu Ptñ = 30,24(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (kV) Itt : Doøng ñieän laøm vieäc töø maùy bieán aùp ñeán nhaø thi ñaáu Toån thaát ñieän aùp ∆U2 = Trong ñoù: ∆U2 : Toån thaát ñieän aùp nhaø thi ñaáu L1 : Chieàu daøi töø tuû phaân phoái ñeán beå bôi,L1 = 40(m) rCu : Ñieän trôû suaát cuûa ñoàng S1 : Tieát dieän daây daãn ∆U1 = = 6.9.4. Toån thaát ñieän aùp saân quaàn vôït Trong ñoù: Pqv : coâng suaát toång cuûa saân quaàn vôït Ptñ = 30,24(KW) Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc phía haï aùp,Uñm = 0,4 (kV) Itt : Doøng ñieän laøm vieäc töø maùy bieán aùp ñeán saân quaàn vôït Toån thaát ñieän aùp ∆U2 = Trong ñoù: ∆U2 : Toån thaát ñieän aùp nhaø thi ñaáu L1 : chieàu daøi töø tuû phaân phoái ñeán beå bôi,L1 = 40(m) rCu : Ñieän trôû suaát cuûa ñoàng S1 : Tieát dieän daây daãn ∆U1 = = 6.9.5. Nhaän xeùt Sauk hi tính caùc toån thaát ñieän aùp cuûa trung taâm theå thao thaønh phoá Quy Nhôn ta thaáy caùc toån thaát ñieän aùp ñeàu nhoû hôn 6,6 V. Neân caùc thieát bò ñaõ choïn laø hôïp lyù 6.10. Chọn tủ phân phối tại các phụ tải Trong tủ phân phối có 1 aptomat tổng và các aptamat nhánh, các aptomat tổng này được chọn giống như aptomat ở đầu ra của tủ hạ áp, tuỳ theo cách bố trí chiếu sáng trên sân mà ta đặt các tuyến đường dây và mỗi tuyến đường dây đặt một aptomat tổng để đóng và mở các tủ cột đèn CHÖÔNG VII CAÙC BIEÄN PHAÙP TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN NAÊNG 7.1. NHAÄN XEÙT CHUNG Giaûm toån thaát ñieän naêng trong caùc maïng ñieän laø moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïng ñeå tieát kieäm nhieän lieäu vaø taêng nguoàn ñieän cho phuï taûi Toån thaát ñieän naêng trong caùc maïng ñieän coù theå chia laøm hai phaàn - Toån thaát thöông maïi - Toån thaát kyõ thuaät Toån thaát kyõ thuaät trong caùc maïng ñieän laø ñaëc bieät quan troïng,bôûi vì noù daãn ñeán taêng voán ñaàu tö ñeå saûn xuaát vaø truyeàn taûi ñieän naêng cuõng nhö chi phí nhieân lieäu. Toån thaát kyõ thuaät ñöôïc xaùc ñònh theo caùc thoâng soá cheá ñoä vaø caùc thoâng soá cuûa caùc phaàn töû trong maïng ñieän.Toån thaát kyõ thuaät goàm coù toån thaát ñieän naêng do ñoát noùng caùc daây daãn trong maïng ñieän,toån thaát trong maùy bieán aùp vaø caùc toån thaát khaùc (tieáp xuùc,doø ñieän) Toån thaát thöông maïi coù theå do söï khoâng hoaøn thieän cuûa heä thoáng ño ñeám ñieän naêng,sai soá cuûa caùc thieát bò duøng ñeå tính ñieän naêng,thaát thu tieàn ñieän,gian laän v v…Vì vaäy ñeå naâng cao chæ tieâu kinh teá cuûa heä thoáng ñieän caàn phaûi söû duïng caùc giaûi phaùp giaûm toån thaát coâng suaát hay laø ñieän naêngtrong caùc maïng ñieän . 7.2. CAÙC GIAÛI PHAÙP GIAÛM TOÅN THAÁT ÑIEÄN NAÊNG Ñeå giaûm toån thaát ñieän naêng trong caùc maïng ñieän coù theå söû duïng caùc giaûi phaùp: - Ñaët caùc thieát bò buø coâng suaát phaûn khaùng(maùy buø ñoàng boä,caùc boä tuï tónh,caùc thieát bò buø ñieàu khieån tónh) - Vaän haønh kinh teá caùc traïm bieán aùp - Toái öu hoaù söï phaân phoái coâng suaát trong caùc maïng kín khoâng ñoàng nhaát - Naâng cao ñieän aùp ñònh möùc cuûa maïng ñieän - Choïn caáu truùc sô ñoà hôïp lyù cuûa maïng ñieän - Xaây döïng caùc maïng ñieän thay theá hay laø ñaët caùc thieát bò boå xung - Hoaøn thieän heä thoáng ño ñeám ñieän naêng - Naâng cao chaát löôïng phuïc vuï,kieåm tra,söõa chöõa - Taêng tieát dieän daây daãn - Caét giaûm ñoà thò phuï taûi trong caùc giôø cöïc ñaïi 7.3. CAÙC BIEÄN PHAÙP TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN NAÊNG ÔÛ TRUNG TAÂM THEÅ THAO Trong ñoà aùn thieát keá chieáu saùng cho trung taâm theå thao em ñaõ thieát keá phaàn cung caáp ñieän cho trung taâm theå thao, vôùi phaàn thieát keá naøy em ñaõ choïn caùch boá trí soá löôïng boùng ñeøn cung caáp cho trung taâm theå thao phuø hôïp vôùi töøng thôøi ñieåm nhaèm tieát kieäm ñieän naêng cuï theå nhö sau: 7.3.1. Saân boùng ñaù Toång soá ñeøn ñöôïc chia laøm ba cheá ñoä laøm vieäc Baûng phaân boá caùc ñeøn ôû cheá ñoä chieáu saùng khaùc nhau: Thi ñaáu coù quay camera Thi ñaáu khoâng quay camera Luyeän taäp thoâng thöôøng Vận hành Tiêu chuẩn(lx) Thiết kế (lx) Tổng số đèn Số cột đèn Có quay camera Ehtb ≥ 1000 Ehtb =1146 168+4 I+II+III+IV (vận hành hết) EVXtb ≥ 1000 EVXtb = 1233 EVYtb ≥ 1000 EVYtb = 1058 Không quay camera Ehtb ≥ 500 Ehtb = 500 84+4 I+II +III+IV (Bật 1/2 ) EVXtb ≥ 500 EVXtb = 538 EVYtb ≥ 500 EVYtb = 462 Luyện tập Ehtb ≥ 200 Ehtb = 200 40+4 I+II+III+IV (mỗi cột bật 10 bóng EVXtb ≥ 200 EVXtb = 215 EVYtb ≥ 200 EVYtb = 187 · Quay camera: Mở 4 cột ,mỗi nhóm A,B,C,D đều mở + với 4 bóng tăng cường ở khán đài · Không quay camera Mỗi cột bật ½ bóng (21) + 4 bóng khán đài Nhóm A,B,C bật 5 bóng ,D bật 6 bóng · Luyện tập Mỗi cột bật 10 bóng + 4 bóng tăng cường 7.3.2.Saân quaàn vôït Khi ôû cheá ñoä thi ñaáu thì ta môùi caàn ñoä roïi E0 = 600(lx),nhöng ôû cheá ñoä luyeän taäp thoâng thöôøng khoâng coù khaùn giaû vaø troïng taøi thì ta chæ caàn ñoä roïi laø E0 = 400(lx) maø thoâi.Vaäy soá ñeøn caàn söû duïng ôû cheá ñoä luyeän taäp thoâng thöôøng laø: 7.3.2.1. Quang thoâng toång Trong ñoù ft :Quang thoâng toång a : Chieàu daøi cuûa saân (m) b : Chieàu roäng cuûa saân (m) E : Ñoä roïi tieâu chuaån treân saân(lx) fu : Heä soá söû duïng,fu = 0,205 d : Heä soá buø quang thoâng,choïn d = 1,3 7.3.2.2 Soá ñeøn caàn söû duïng (ñeøn) 7.3.2.3. Soá ñeøn boá trí treân moät coät (ñeøn) Choïn N1coät = 4 (ñeøn) 7.3.2.4. Quang thoâng cuûa moät coät 7.3.3. Beå bôi 7.3.3.1. Quang thoâng toång Trong ñoù ft :Quang thoâng toång a : Chieàu daøi cuûa saân (m) b : Chieàu roäng cuûa saân (m) E : Ñoä roïi tieâu chuaån treân saân(lx) fu : Heä soá söû duïng,fu = 0,23 d : Heä soá buø quang thoâng,choïn d = 1,2 7.3.3.2. Soá ñeøn caàn söû duïng (ñeøn) 7.3.3.3. Soá ñeøn boá trí treân moät coät (ñeøn) Choïn N1coät = 6 (ñeøn) 7.3.3.4. Quang thoâng cuûa moät coät 7.3.4. Nhaø thi ñaáu Vôùi nhaø thi ñaáu do ñieáu kieän trong nhaø neân khi thi ñaáu hay luyeän taäp vaãn caàn phaûi cung caáp ñuû ñoä roïi cho caùc vaän ñoäng vieân thi ñaáu vaø taäp luyeän traùnh gaây ra hieän töôïng maùt an toaøn cho vieân KEÁT LUAÄN Sau 4 thaùng tieán haønh nghieân cöùu vaø tính toaùn thieát keá chieáu saùng trung taâm theå thao Quy Nhôn nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa thaày giaùo TS.Nguyeãn Ngoïc Myõ cuøng vôùi söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc baïn sinh vieân trong lôùp ñeán nay em ñaõ hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Ñeà taøi ñaõ nghieân cöùu tuy khoâng môùi meû nhöng khoâng keùm phaàn haáp daãn loâi cuoán em . Trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn naøy, do hieåu bieát cuûa baûn thaân coøn coù nhieàu haïn cheá neân khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt.Vì vaäy, em raát mong ñöôïc quyù thaày coâ vaø caùc baïn ñoùng goùp yù kieán boå sung, söõa chöõa ñeå ñoà aùn naøy ñöôïc hoaøn chænh hôn . Qua nay em xin baøy toû loøng caûm ôn saâu saéc ñeán thaày Nguyeãn Ngoïc Myõ ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ taän tình vaø cuøng em ñi heát quaõng thôøi gian laøm ñoà aùn naøy ñeå em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy moät caùch hoaøn thieän vaø sôùm nhaát . Ñieàu cuoái cuøng maø em nhaän ñöôïc sau khi hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp naøy ñoù laø nhöõng kieán thöùc voâ giaù maø caùc heá heä thaày coâ giaùo ñaõ taän tình truyeàn ñaït trong suoát thôøi gian ngoài treân giaûng ñöôøng ñaïi hoïc.Em ñaõ hoïc, ñang hoïc vaø seõ coøn hoïc theâm raát nhieàu nöõa treân con ñöôøng laäp nghieäp! Taøi Lieäu Tham Khaûo [1] Ngöôøi dòch: Leâ Vaên Doanh – Ñaëng Vaên Ñaøo,“Kyõ thuaät chieáu saùng – Patrica van Deplque”(dòch töø tieáng Phaùp);NXB – Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät 1996 [2] Nguyeãn Coâng Hieàn (chuû bieân),Nguyeãn Maïnh Hoaïch,“Heä thoáng cung caáp ñieän”;NXB – Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät 2001 [3] Nguyeãn Xuaân Phuù – Nguyeãn Coâng Hieàn – Nguyeãn Boäi Khueâ,Chuû bieân (Nguyeãn Coâng Hieàn),“Cung caáp ñieän”;NXB - Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät 2006 [4] Ngoâ Hoàng Quang – Vuõ Vaên Taåm,“Thieát keá caáp ñieän”;NXB - Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät [5] Nguyeãn Vaên Ñaïm,“Thieát keá caùc maïng vaø heä thoáng ñieän”;NXB - Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät 2006 [6] Ngoâ Hoàng Quang ,“Soå tay löïa choïn vaø tra cöùu caùc thieát bò ñieän”;NXB - Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät 2002 [7] Nguyeãn Vieát Sum,“Soå tay thieát keá ñieän chieáu saùng”;NXB – Thanh Nieân Phuï Luïc 1. Ñeøn SON – SON/T Hình 32 2. Ñeøn HPI (/T) Phuï luïc B(I) - tö lieäu Philips Hình 33 Biểu ñoà maøu y x 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.38 0.4 0.5 0.6 0.7 0 780 600 590 580 570 560 520 510 500 490 470 460 480 610 630 640 2300 2348 26000 10000 6500 4800 550 540 530 Hình 34 3.Boùng ñeøn huyønh quang HPL N: Phuï luïc C(I) - tö lieäu Philips Hình 35 Bieåu đồ y x 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.38 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 780 600 590 580 570 560 520 510 500 490 470 460 480 610 630 640 2300 2348 26000 10000 6500 4800 4800 550 540 530 Hình 36

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThieát keá chieáu saùng trung taâm theå thao thaønh phoá Quy Nhôn.doc