Đề tài Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Mục lục Trang Phần I. Mở đầu 1 1. ý nghĩa và mục tiêu của đồ án tốt nghiệp 1 2. Sự cần thiết phải thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới 2 3. Nhiệm vụ và các căn cứ thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới 3 3.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án 3 3.2 Các căn cứ thiết kế chuẩn bị kỹ thuật 5 4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài 5 4.1. Thuận lợi 5 4.2. Khó khăn : 5 Phần nội dung 5 A. phần quy hoạch chung 6 Chương I : Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu 7 1.1. Đặc điểm tự nhiên 7 1.1.1. Vị trí địa lý 8 1.1.2. Đặc điểm địa hình 9 1.1.3. Điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn 9 1.1.4. Điều kiện thuỷ văn, hải văn 9 a. Điều kiện thuỷ văn 10 b. Điều kiện hải văn 10 1.1.5. Điều kiện khí hậu 11 a. Khí hậu 12 b. Nhiệt độ 12 c. Mưa 12 d. Độ ẩm 13 e. Nắng 14 1.1.6. Tài nguyên thiên nhiên 14 1.2. Đặc điểm hiện trạng 15 1.2.1. Tính chất, quy mô dân số và diện tích 15 a- Dân số và lao động 16 b- Đất đai 17 1.2.2. Đặc điểm về kinh tế và xã hội 17 1.3. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng 19 1.3.1. Hạ tầng xã hội 22 a) Nhà ở 22 b) Công trình trụ sở cơ quan và công cộng 23 c) Công trình giáo dục, y tế, văn hoá: 24 d) Công trình thương mại, dịch vụ du lịch 24 1.3.2. Hạ tầng kỹ thuật 24 a- San nền, thoát nước mưa: 25 b. Hiện trạng giao thông: 26 c- Cấp nước 26 d- Cấp điện 28 e- Thoát nước thải - VSMT 28 1.4. Đánh giá tổng hợp 28 Chương II : quy hoạch xây dựng khu vực đô thị 29 2.1 . Cơ sở hình thành quy hoạch xây dựng 30 2.1.1. Liên hệ vùng 30 2.1.2. Tính chất 30 2.2 . Dự kiến phát triển kinh tế xã hội và phát triển dân số đến năm 2020 31 2.2.1. Phát triển kinh tế xã hội 31 a. Cơ cấu kinh tế: 31 b. Cơ sở kinh tế- kỹ thuật 32 2.2.2. Phát triển dân số 32 a. Dân số: 34 b. Đất đai: 2.3. Định hướng phát triển không gian kiến trúc 36 2.3.1. Phân vùng chức năng 36 a. Các khu ở 36 b. Các khu trung tâm 36 2.3.2. Định hướng kiến trúc đô thị 36 2.4 . Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 36 a. San nền 38 b. Thoát nước mưa 38 2.4.2. Định hướng quy hoạch phát triển giao thông 38 a. Giao thông đối ngoại 39 b.Giao thông nội thị 40 2.4.3. Định hướng quy hoạch cấp nước 41 2.4.4. Định hướng quy hoạch cấp điện 44 a. Dự báo phụ tải 45 b. Giải pháp cấp điện 45 2.4.5. Định hướng quy hoạch thoát nước thải - vệ sinh môi trường 46 a. Các chỉ tiêu chính 49 b. Định hướng giải quyết chất thải đô thị: 50 Chương III: Công tác chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị và môi trường 50 3.1 . Đánh giá và lựa chọn đất xây dựng đô thị 50 3.1.1. Đánh giá về điều kiện địa hình 50 3.1.2. Đánh giá về địa chất công trình và địa chất thuỷ văn 51 3.1.3. Đánh giá về thuỷ văn 51 3.1.4. Đánh giá về điều kiện khí hậu 52 3.2. Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất đai xây dựng đô thị (theo điều kiện tự nhiên) 52 3.3. Tính toán thuỷ văn - lựa chọn cao độ nền tối thiểu 52 3.3.1. Tính toán thuỷ văn 52 3.3.2. Xác định cao độ tối thiểu (đảm bảo khả năng thoát nước theo phương pháp tự chảy, tránh ngập úng, ngập lụt cho khu vực) 53 3.3. Quy hoạch chiều cao 54 3.3.1. Mục đích và nhiệm vụ của quy hoạch chiều cao 62 a. Mục đích của quy hoạch chiều cao 62 b. Nhiệm vụ của quy hoạch chiều cao 63 3.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật của quy hoạch chiều cao 64 a.Yêu cầu kỹ thuật 68 b. Yêu cầu sinh thái 68 c. Yêu cầu kiến trúc 68 3.3.3. Các nguyên tắc thiết kế quy hoạch chiều cao. 68 3.3.4. Các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao 69 a.Phương pháp mặt cắt. 72 b. Phương pháp đường đồng mức thiết kế. 72 c.Phương pháp phối hợp 74 3.3.5. Giải pháp lựa chọn thiết kế giai đoạn quy hoạch chung (1/10000) 74 3.3.6. Các công thức tính toán trong quá trình thực hiện 76 3.4. Tính toán khối lượng công tác đất 77 3.5. Khái toán kinh phí quy hoạch chiều cao 77 3.6. Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước 77 3.6.1. Cơ sở nguyên tắc thiết kế mạng lưới thoát nước mưa 77 a. Vai trò và nhiệm vụ của hệ thống thoát nước mưa 77 b. Những nguyên tắc cơ bản khi thiết kế 78 3.6.2. Các phương án vạch mạng lưới và công trình đầu mối 78 3.6.3. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước 10 a. Cường độ mưa 10 b. Chu kỳ mưa 11 c. Tính toán thời gian nước chảy đến cống 12 B. Phần quy hoạch chi tiết 12 Chương IV: Giới thiệu chung khu vực thiết kế 12 4.1. Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu thiết kế 13 4.1.1. Vị trí, phạm vi nghiên cứu 14 4.1.2. Đặc điểm tự nhiên 14 a. Địa hình và địa mạo 15 b. Thuỷ văn 15 4.2. Những tiêu chí và các yếu tố khống chế của quy hoạch chung khi nghiên cứu và thực hiện quy hoạch chi tiết cho khu vực 16 4.3. Giới thiệu và phân tích về quy hoạch mặt bằng 17 4.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thiết kế 17 4.4.1. Giao thông 19 4.4.2. Cấp điện 22 4.4.3. Cấp nước 22 Chương V: Thiết kế quy hoạch chiều cao 23 5.1. Nhiệm vụ thiết kế 24 5.2. Cơ sở thiết kế 24 5.3. Phương pháp thiết kế 24 5.4. Tính khối lượng công tác đất - điều phối đất 25 a. Tính khối lượng công tác đất 26 b. Điều phối đất. 26 Chương VI: Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa 28 6.1. Nguyên tắc thiết kế 28 6.2. Tính toán thuỷ lực 28 6.3. Thiết kế giếng thu nước 29 chuyên đề 30 A.Mục đích 30 B. Nội dung 30 I. Điều tiết tổng thể 31 II. Tôn nền kết hợp Điều tiết cục bộ 31 III. Kiểm tra cao trình đê và kè sông Nhật Lệ 31 Phần mở đầu 1. ý nghĩa và mục tiêu của đồ án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp là một đồ án mang tính chất tổng hợp những kiến thức sau thời gian nghiên cứu và học tập 9 học kỳ. Đồ án đánh giá khả năng tiếp thu của sinh viên trong suốt quá trình học tập cũng như đào tạo người sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường không bỡ ngỡ trước những công việc được giao. Do đó đồ án tốt nghiệp phải đạt được những yêu cầu cơ bản như: Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đề cụ thể được đặt ra thông qua một đồ án thiết kế. Phát huy tính sáng tạo trong các phương án thiết kế đạt được những yêu cầu khoa học và công nghệ của chuyên ngành đặt ra. Thể hiện kỹ năng nghề nghiệp trong việc nghiên cứu và thể hiện một đồ án, khả năng trình bày và bảo vệ ý đồ thiết kế của mình. Từ đó em chọn TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình là đô thị để làm đồ án tốt nghiệp, với đề tài là: “Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình đến năm 2020”. 2. Sự cần thiết phải thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới Quy hoạch xây dựng thị xã Đồng Hới đã được thực hiện từ những năm 1970 và đã qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong quá trình phát triển. Đồ án Quy hoạch tổng thể thị xã Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình đã được Viện Quy hoạch đô thị- nông thôn, Bộ Xây dựng lập năm 1989 đã được Bộ Xây dựng thoả thuận tại văn bản số 853/BXD-XDCB ngày 13/11/1989. Sau mười năm thực hiện quy hoạch đã xuất hiện nhiều biến động mới, năm 2000 Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn lại được tiếp tục tiến hành thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đồng Hới giai đoạn 1999-2020 và đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 12/7/2001. Sau năm năm thực hiện quy hoạch, Đồng Hới đã có nhiều bước phát triển mới về kinh tế xã hội, có sự tăng trưởng, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới khang trang. Nhiều chỉ tiêu quy hoạch đã đạt được và vượt mục tiêu đặt ra. Năm 2004 thị xã Đồng Hới đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp thành Thành phố Đồng Hới - là đô thị loại 3 Nhiều công trình lớn đầu tư trên đất Quảng Bình như đường Hồ Chí Minh, cải tạo nâng cấp đường quốc lộ 1A, đặc biệt là dự kiến xây dựng đường tránh 1A qua thành phố Đồng Hới, khôi phục sân bay Đồng Hới, xây dựng các khu công nghiệp vùng Tây bắc Đồng Hới và các khu công nghiệp khác trong Tỉnh cũng như việc phát triển các khu du lịch thương mại mới như Mỹ Cảnh, Bảo Ninh và nhiều nơi khác quanh Thành phố đòi hỏi phải có những quan điểm và chính sách mới trong khai thác xây dựng phát triển đô thị của Thành phố. Trong mối quan hệ vùng tỉnh và cả nước Đồng Hới ngày càng nổi bật và đòi hỏi cao hơn, khi mà các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Bình phát triển như cửa khẩu quốc tế Chalo, Khu kinh tế cảng biển Hòn La, Khu du lịch vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, địa danh nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Những yếu tố trên đã làm thay đổi cơ bản hình thái đô thị Đồng Hới cần có trong quy hoạch tổng thể phát triển cả về kinh tế- xã hội lẫn tổ chức không gian đô thị. Gần đây nhất là Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2005-2010 ngày 10/11/2005 và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, là những căn cứ rất cơ bản thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn trước mắt và định hướng phát triển toàn diện lâu dài đến năm 2020. Vì vậy việc thiết kế hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố Đồng Hới đến năm 2020 là rất cần thiết và cấp bách, để làm cơ sở cho việc quản lý và đầu tư xây dựng phát triển đô thị một cách có ý thức, có kế hoạch có hiệu quả và đúng pháp luật. Nhằm xây dựng Đồng Hới nhanh chóng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại đẹp, giàu bản sắc và phát triển bền vững. 3. Nhiệm vụ và các căn cứ thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới 3.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án - Lập phương án quy hoạch chung chuẩn bị kỹ thuật của TP Đồng Hới phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình và TP Đồng Hới - Đồ án quy hoạch chung Tp Đồng Hới sẽ xác định phương hướng nhiệm vụ cải tạo và xây dựng TP, phát triển hạ tầng kỹ thuật. Đảm bảo cho việc mở rộng đô thị trong tương lai, đảm bảo an ninh quốc phòng và các hoạt động kinh tế, bảo tồn các di tích lịch sử, cảnh quan. - Đảm bảo sự phát triển ổn định, hài hòa và cân đối giữa các thành phần kinh tế trong đô thị, ngoài đô thị và cả các vùng xung quanh ngoài địa giới hành chính TP. - Đảm bảo sự cân đối và thống nhất giưa các chức năng hoạt động của đô thị, cũng như giữa phần nội thị và ngoại thị - Đảm bảo điều kiện sống, lao động và phát triển toàn diện cho người dân đô thị. Trước mắt từng bước cải thiện đời sống về cả tinh thần và vật chất của nhân dân TP.

doc102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c ®­êng tÇn suÊt lò s«ng NhËt LÖ øng víi c¸c tÇn suÊt x¸c ®Þnh. B¶ng thèng kª mùc n­íc lò s«ng NhËt LÖ VÏ ®­êng tÇn suÊt kinh nghiÖm §­êng tÇn suÊt chiÒu cao mùc n­íc lò s«ng Hång --------------------š Z ›-------------------- STT N¨m Hmax H Ki=Hi / Htb Ki - 1 (Ki-1)2 (Ki-1)3 P=m / (n+1) (+) (-) (+) (-) 1 1983 19.37 19.83 1.054 0.054 0.0029 0.00016 4.76 2 1984 18.53 19.58 1.041 0.041 0.0017 0.00007 9.52 3 1985 19.83 19.37 1.030 0.030 0.0009 0.00003 14.29 4 1986 19.22 19.22 1.022 0.022 0.0005 0.00001 19.05 5 1987 19.08 19.19 1.020 0.020 0.0004 0.00001 23.81 6 1988 17.56 19.13 1.017 0.017 0.0003 0.00000 28.57 7 1989 18.37 19.10 1.015 0.015 0.0002 0.00000 33.33 8 1990 18.70 19.08 1.014 0.014 0.0002 0.00000 38.10 9 1991 18.30 18.91 1.005 0.005 0.0000 0.00000 42.86 10 1992 18.91 18.85 1.002 0.002 0.0000 0.00000 47.62 11 1993 17.48 18.70 0.994 0.006 0.0000 0.00000 52.38 12 1994 18.61 18.61 0.989 0.011 0.0001 0.00000 57.14 13 1995 19.19 18.57 0.987 0.013 0.0002 0.00000 61.90 14 1996 19.58 18.53 0.985 0.015 0.0002 0.00000 66.67 15 1997 19.10 18.50 0.984 0.016 0.0003 0.00000 71.43 16 1998 18.02 18.37 0.977 0.023 0.0005 0.00001 76.19 17 1999 18.85 18.30 0.973 0.027 0.0007 0.00002 80.95 18 2000 18.57 18.02 0.958 0.042 0.0018 0.00007 85.71 19 2001 18.50 17.56 0.934 0.066 0.0044 0.00029 90.48 20 2002 19.13 17.48 0.929 0.071 0.0050 0.00035 95.24 SH = 374,90 S(Ki -1)2 =0,0204 S(Ki -1)3 =0,0010 Xö lý lò lÞch sö vµ vÏ ®­êng tÇn suÊt kinh nghiÖm: Lò lÞch sö xuÊt hiÖn ngµy 15-8-1952, víi cao ®é lò lµ 2.80(m). Tõ n¨m 1952 ®Õn n¨m 2004 chØ cã mét lÇn xuÊt hiÖn lò lÞch sö N = 2004 - 1952 = 52 (n¨m) Cao ®é mùc n­íc trung b×nh HÖ sè biÕn ®éng: HÖ sè thiªn lÖch: §iÒu kiÖn sö dông ®­êng tÇn suÊt lý luËn PIII 2Cv ≤ Cs ≤ Thay sè vµo biÕu thøc ta cã: 2*0.237 ≤ 1.12 ≤ 1.29 (tho¶ m·n) ¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n: tra c¸c hÖ sè f theo ®­êng PIII, víi c¸c ®Æc tr­ng thèng kª tÝnh ®­îc ë trªn. Ta vÏ ®­îc ®­êng tÇn suÊt lý luËn (Phô lôc1). Tõ ®­êng tÇn suÊt lý luËn võa cã ®­îc, chän mùc n­íc thiÕt kÕ t­¬ng xøng víi quy m« vµ tÝnh chÊt cña TP §ång Híi lµ P = 5% ® H = 2.24 (m) Chän mùc n­íc lò thiÕt kÕ lµ n¨m 1985, víi ®Ønh lò thiÕt kÕ lµ 2.20(m). X¸c ®Þnh cao ®é tèi thiÓu (®¶m b¶o kh¶ n¨ng tho¸t n­íc theo ph­¬ng ph¸p tù ch¶y, tr¸nh ngËp óng, ngËp lôt cho khu vùc) Do ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh cña TP §ång Híi rÊt phøc t¹p, nªn cao ®é nÒn x©y dùng kh«ng thèng nhÊt trong toµn bé TP. TP §ång Híi chÞu ¶nh h­ëng thuû v¨n cña c¸c s«ng NhËt LÖ, s«ng CÇu Rµo, s«ng Mü C­¬ng, s«ng LÖ Kú. Vµo mïa lò, mùc n­íc cña c¸c con s«ng nµy d©ng cao lµm ngËp óng trªn diÖn tÝch t­¬ng ®èi lín cña TP, ®Æc biÖt lµ vïng ven s«ng CÇu Rµo vµ vïng c¸nh ®ång Th¸c. §©y lµ khu vùc cã vÞ trÝ kh¸ quan träng cña TP vµ lµ n¬i hiÖn cã quü ®Êt lín nhÊt. Do vËy cao ®é nÒn x©y dùng tèi thiÓu cña thÞ x· ph¶i ®­îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®¶m b¶o phï hîp víi tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña TP. Trong tÝnh to¸n phÇn chuyªn ®Ò (gi¶i ph¸p chèng ngËp lôt cho ®« thÞ), ta x¸c ®Þnh ®­îc cao ®é x©y dùng tèi thiÓu cña TP lµ 2.75 (m). Quy ho¹ch chiÒu cao 3.3.1. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña quy ho¹ch chiÒu cao a. Môc ®Ých cña quy ho¹ch chiÒu cao Môc ®Ých cña quy ho¹ch chiÒu cao lµ biÕn ®Þa h×nh tù nhiªn cña ®Êt ®ai ®ang ë d¹ng phøc t¹p thµnh nh÷ng bÒ mÆt thiÕt kÕ hîp lý nh»m ®¸p øng vÒ yªu cÇu kü thuËt x©y dùng vµ quy ho¹ch kiÕn tróc. Nh­ vËy cã nghÜa lµ cÇn thiÕt ph¶i thiÕt kÕ quy ho¹ch chiÒu cao nh­ng møc ®é gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo th× ph¶i nghiªn cøu cÈn träng vµ tuú thuéc vµo hiÖn tr¹ng ®Þa h×nh vµ yªu cÇu x©y dùng cô thÓ. Cã thÓ t«n cao, h¹ thÊp hoÆc gi÷ nguyªn ®Þa h×nh. Sù thay ®æi ®Þa h×nh thiªn nhiªn chØ tiÕn hµnh trong c¸c tr­êng hîp : NÕu gi÷ l¹i th× kh«ng thÓ x©y dùng ®­îc hoÆc x©y dùng víi gi¸ thµnh cao hoÆc ph¶i thay ®æi h¼n ý ®å kiÕn tróc vµ kü thuËt. Sù thay ®æi ®Þa h×nh cã thÓ dÉn ®Õn viÖc x©y dùng mét sè c«ng tr×nh nh©n t¹o kh¸c nh­ : cÇu cèng, ®­êng ngÇm ... Sù thay ®æi ®Þa h×nh còng nh­ kiªn quan ®Õn mét sè gi¶i ph¸p nh­ t«n cao nÒn, dËt cÊp nÒn. b. NhiÖm vô cña quy ho¹ch chiÒu cao NhiÖm vô cña quy ho¹ch chiÒu cao khu ®Êt x©y dùng ®« thÞ lµ t¹o bÒ mÆt t­¬ng lai cho c¸c bé phËn chøc n¨ng nh­: ®­êng x¸, khu nhµ ë, khu c«ng nghiÖp, khu c©y xanh. Dùa vµo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, quy ho¹ch kiÕn tróc, hiÖn tr¹ng kü thuËt, quy m« d©n sè TP, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn TP trong t­¬ng lai vµ mét sè yÕu tè kh¸c ®Ó quy ho¹ch chiÒu cao cho khu ®Êt TP §ång Híi. 3.3.2. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña quy ho¹ch chiÒu cao a.Yªu cÇu kü thuËt B¶o ®¶m ®é dèc vµ h­íng dèc nÒn hîp lý ®Ó tæ chøc tho¸t n­íc m­a nhanh chãng, triÖt ®Ó trªn c¬ së tù ch¶y vµ kh«ng g©y ngËp óng lµm tr× trÖ giao th«ng, ph¸ ho¹i mÆt ®­êng cµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. B¶o ®¶m an toµn thuËn tiÖn giao th«ng ®­êng phè cho xe cé vµ kh¸ch bé hµnh. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc x©y dùng hÖ thèng c«ng tr×nh ngÇm vµ suy tr× sù ph¸t triÓn c©y xanh trªn khu ®¸t x©y dùng. b. Yªu cÇu sinh th¸i Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Þa h×nh ph¶i lu«n lu«n chó ý lµm sao sau khi c¶i t¹o bÒ mÆt ®Þa h×nh kh«ng lµm xÊu ®i c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh : sù æn ®Þnh cña m¸i dèc, c­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt, sù h×nh thµnh m­¬ng xãi; ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n : ®ã lµ sù thay ®æi chÕ ®é n­íc ngÇm; sù bµo mßn ®Êt vµ líp thùc vËt, cè g¾ng gi÷ ®­îc tr¹ng th¸i c©n b»ng tù nhiªn cã lîi cho ®iÒu kiÖn x©y dùng. c. Yªu cÇu kiÕn tróc Quy ho¹ch chiÒu cao lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gãp phÇn tæ chøc m«i tr­êng, kh«ng gian cña thÞ x·, t¨ng thªm gi¸ trÞ thÈm mü trong kiÕn tróc. V× vËy, ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ ®Þa h×nh tù nhiªn, bè trÝ vµ gi¶i quyÕt hîp lý gi÷a quy ho¹ch chiÒu cao mÆt b»ng vµ quy ho¹ch chiÒu cao c¸c bé phËn chøc n¨ng cña thµnh phè ®Ó thùc hiÖn tèt vÒ mÆt kiÕn tróc. 3.3.3. C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ quy ho¹ch chiÒu cao. TriÖt ®Ó lîi dông ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh tù nhiªn, ph¶i cè g¾ng sö dông ®Õn møc tèi ®a nh÷ng mÆt tèt cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tËn dông ®Þa h×nh s½n cã, gi÷ l¹i nh÷ng vïng c©y xanh vµ líp ®Êt mµu ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vÒ mÆt kiÕn tróc c¶nh quan vµ kinh tÕ. Tr¸nh ph¸ vì ®iÒu kiÖn tù nhiªn lµm thay ®æi ®é s©u mãng nhµ vµ c«ng tr×nh trong nh÷ng tr­êng hîp kh«ng cÇn thiÕt. B¶o ®¶m c©n b»ng ®µo ®¾p vµ khèi l­îng c«ng t¸c ®Êt Ýt nhÊt : Tæng (V®µo - V®¾p) = Max (500 m3/ha) B¶o ®¶m cù ly vËn chuyÓn ®Êt ng¾n nhÊt. Nguyªn t¾c nµy ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao bëi v× trong ®a sè c¸c tr­êng hîp gi¸ thµnh vËn chuyÓn ®Êt lµ gi¸ thµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c lµm ®Êt. Do ®ã ph¶i thiÕt kÕ víi sù tÝnh to¸n sao cho khèi l­îng ®Êt lµ nhá nhÊt vµ cè g¾ng c©n b»ng khèi l­îng ®Êt ®µo ®¾p trong ph¹m vi ®iÒu phèi ng¾n nhÊt. ThiÕt kÕ quy ho¹ch chiÒu cao ph¶i gi¶i quyÕt trªn toµn bé ®Êt ®ai thÞ x·, t¹o sù liªn hÖ chÆt chÏ cao gi÷a c¸c bé phËn trong thÞ x· lµm næi bËt ý ®å kiÕn tróc vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c mÆt kü thuËt kh¸c nh»m t¹o cho thÞ x· cã nÒn ®Êt x©y dùng thuËn lîi vµ tho¸t n­íc m­a tèt nhÊt. ThiÕt kÕ quy ho¹ch chiÒu cao ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c giai ®o¹n tr­íc khi ®em ra khëi c«ng vµ ph¶i ®¶m b¶o giai ®o¹n sau tu©n theo sù chØ ®¹o cña giai ®o¹n tr­íc. 3.3.4. C¸c ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ quy ho¹ch chiÒu cao a.Ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t. - Th­êng ®­îc ¸p dông víi ®Þa h×nh phøc t¹p vµ c¸c khu ®Êt cã chiÒu dµi lín ch¹y thµnh d¶i ®­êng « t«, ®­êng s¾t, tuyÕn ®ª... vµ th­êng dïng trong thiÕt kÕ s¬ bé vµ thiiÕt kÕ kü thuËt. Thùc chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ lËp c¸c mÆt c¾t tù nhiªn cña ®Êt ®ai sau ®ã v¹ch mÆt c¾t thiÕt kÕ trªn ®ã. - Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng phï hîp cho thiÕt kÕ san nÒn mét khu ®Êt mµ chØ phï hîp ®èi víi mét sè tuyÕn ®­êng ch¹y qua ®åi nói cÇn x¸c ®Þnh c¸c mÆt c¾t. b. Ph­¬ng ph¸p ®­êng ®ång møc thiÕt kÕ. Trªn mÆt b»ng khu ®Êt cã nh÷ng ®­êng ®ång møc tù nhiªn, ta v¹ch ra nh÷ng ®­êng ®ång møc thiÕt kÕ dùa trªn ®é dèc cho phÐp ®¶m b¶o yªu cÇu bè trÝ kiÕn tróc vµ tho¸t n­íc m­a. §é chªnh lÖch cao hay thÊp cña ®­êng ®ång møc phô thuéc vµo tû lÖ b¶n ®å. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng ®ång møc : d = Dh/id. Dh : §é chªnh lÖch gi÷a hai ®­êng ®ång møc liÒn kÒ. id : §é dèc däc thiÕt kÕ. c.Ph­¬ng ph¸p phèi hîp Ph­¬ng ph¸p phèi hîp ®Ó tËn dông ®­îc ­u ®iÓm cña tõng ph­¬ng ph¸p. §èi víi khu vùc ®Þa h×nh phøc t¹p th× dïng ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t. Chç ®Þa h×nh ®¬n gi¶n ta dïng ph­¬ng ph¸p ®­êng ®ång møc víi Dh = 1m vµ ®é dèc däc ®¶m b¶o i= 0,004. X¸c ®Þnh c¸c cao ®é tù nhiªn vµ cao ®é thiÕt kÕ, cao ®é thi c«ng cña c¸c nót giao th«ng. Cao ®é thi c«ng = Cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn NÕu cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn = 0 (kh«ng ®µo kh«ng ®¾p). NÕu cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn > 0 (®¾p) NÕu cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn < 0 (®µo). 3.3.5. Gi¶i ph¸p lùa chän thiÕt kÕ giai ®o¹n quy ho¹ch chung (1/10000) Giai ®o¹n quy ho¹ch chung cÇn tÝnh to¸n s¬ bé vµ ®Þnh h­íng tho¸t n­íc nªn ta cÇn x¸c ®Þnh khèng chÕ cao ®é thi c«ng, cao ®é thiÕt kÕ t¹i nót giao th«ng, x¸c ®Þnh chiÒu dµi vµ h­íng dèc ®¶m b¶o ®é dèc däc cho tho¸t n­íc theo ph­¬ng ph¸p tù ch¶y. Do ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn thuû v¨n cña TP §ång Híi rÊt phøc t¹p nªn cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p quy ho¹ch chiÒu cao hîp lý, ®¶m b¶o cho viÖc san lÊp ®¹t khèi l­îng thÊp nhÊt, ®ång thêi gi÷ ®­îc d¸ng vÎ cña ®Þa h×nh tù nhiªn, c¸c c«ng tr×nh hiÖn tr¹ng ®· x©y dùng, mang tÝnh ®Æc tr­ng cña mét thµnh phè miÒn Trung. Do vËy, ®å ¸n ®Ò xuÊt hai ph­¬ng ¸n quy ho¹ch chiÒu cao: Ph­¬ng ¸n 1: Sö dông hå ®iÒu hoµ (hå Th¸c vµ s«ng CÇu Rµo) ®Ó ®iÒu tiÕt mùc n­íc s«ng CÇu Rµo nh»m h¹n chÕ chiÒu cao ®¾p trªn diÖn tÝch réng. Cao ®é tõng khu vùc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau Khu trung t©m TP gåm c¸c ph­êng H¶i Thµnh, H¶i §×nh, §ång Phó Cao ®é nÒn x©y dùng tèi thiÓu h ³ 2.30 m. Lµ nh÷ng ph­êng cò, tËp trung ®«ng d©n c­, nÒn x©y dùng ®­îc gi÷ nguyªn, v× vËy khi cã x©y dùng míi vµ c¶i t¹o côc bé cÇn ®¶m b¶o nÒn cã cao ®é x©y dùng phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt. B¶o ®¶m c©n b»ng ®µo ®¾p t¹i chç, b¸m s¸t ®Þa h×nh, kh«ng nªn ph¸ vì nÒn tù nhiªn khi kh«ng cÇn thiÕt, ®¶m b¶o kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn nÒn cña khu vùc xung quanh vµ c¸c ®Çu mèi h¹ tÇng kh¸c. Khu trung t©m TP míi (khu vùc ven s«ng CÇu Rµo) Do sö dông hÖ thèng hå ®iÒu hoµ nªn cao ®é nÒn x©y dùng khèng chÕ h ³ 2.15 m. Trong t­¬ng lai ®©y lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ ... cña TP. Lµ n¬i tËp trung ®«ng d©n c­, nÒn ®Þa h×nh ®­îc x©y dùng míi hoµn toµn trªn ®Êt ruéng v× vËy khi x©y dùng ph¶i gia cè nÒn, c¶i t¹o vµ x©y dùng ®ång bé c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. Khu vùc x· B¶o Ninh Cao ®é nÒn khèng chÕ h³ 2.75 m Lµ khu d©n c­ t­¬ng ®èi th­a thít, cã nhiÒu ®åi c¸t tr¾ng nhÊp nh« xen kÏ gi÷a khu d©n c­ vµ b·i t¾m. Trong t­¬ng lai, ®©y lµ khu vùc ph¸t triÓn m¹nh mÏ du lÞch. Do vËy khi x¸c ®Þnh cao ®é x©y dùng ph¶i hîp lý. T¹o ®­îc c¶nh quan, tr¸nh ph¸ vì ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh Khu vùc ph­êng §ång S¬n, B¾c Lý, Nam Lý Cao ®é nÒn x©y dùng khèng chÕ h³ 3.15 m Lµ ®iÓm d©n c­ ph¸t triÓn kh«ng tËp trung, xen kÏ gi÷a c¸c qu¶ ®åi thÊp. NÒn ®Þa h×nh ®­îc gi÷ nguyªn. ChØ san lÊp côc bé ë mét sè ®iÓm ®¶m b¶o h­íng dèc tho¸t n­íc vÒ c¸c cöa x¶. Ph­¬ng ¸n 2: San lÊp côc bé, t«n cao nÒn t¹i c¸c l­u vùc bÞ ngËp óng tíi cao ®é ³ 2.75m. Cao ®é tõng khu vùc trong TP ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau Khu trung t©m TP gåm c¸c ph­êng H¶i Thµnh, H¶i §×nh, §ång Phó §Ó ®¶m b¶o khu vùc kh«ng bÞ ngËp lôt, sö dông hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh lµm hÖ thèng hå ®iÒu hoµ Cao ®é nÒn x©y dùng tèi thiÓu h ³ 2.30 m. Khu trung t©m TP míi (khu vùc ven s«ng CÇu Rµo) Cao ®é nÒn x©y dùng khèng chÕ h ³ 2.75 m. Trong t­¬ng lai ®©y lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ ... cña TP. Lµ n¬i tËp trung ®«ng d©n c­, nÒn ®Þa h×nh ®­îc x©y dùng míi hoµn toµn trªn ®Êt ruéng v× vËy khi x©y dùng ph¶i gia cè nÒn, c¶i t¹o vµ x©y dùng ®ång bé c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. Cao ®é c¸c khu vùc cßn l¹i ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ¸n 1. 3.3.6. C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn X¸c ®Þnh c¸c cao ®é tù nhiªn vµ cao ®é thiÕt kÕ, cao ®é thi c«ng cña c¸c nót giao th«ng, c¸c ®iÓm ®Æc biÖt vµ nh÷ng chç thay ®æi ®é dèc. Cao ®é thi c«ng = Cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn. NÕu cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn = 0 (kh«ng ®µo kh«ng ®¾p). NÕu cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn > 0 (®¾p) NÕu cao ®é thiÕt kÕ - Cao ®é tù nhiªn < 0 (®µo). §o chiÒu dµi vµ tÝnh ®é dèc däc Trong ®ã Id : Lµ ®é dèc däc cña ®o¹n ®­êng (0/00) DH : Lµ chªnh cao gi÷a 2 ®iÓm tÝnh (m). L : ChiÒu dµi ®o¹n ®­êng cÇn tÝnh (m). 3.4. TÝnh to¸n khèi l­îng c«ng t¸c ®Êt Nguyªn t¾c tÝnh. TÝnh to¸n s¬ bé khèi l­îng ®Êt b»ng c¸ch lÊy ®é chªnh cao cña c¸c ®iÓm trªn mét diÖn tÝch. Khu vùc ph¶i ®¾p ta quy ­íc dÊu (+) vµ ®µo quy ­íc dÊu (-). NÕu diÖn tÝch l­u vùc võa ®µo võa ®¾p, tøc lµ hai cao ®é kh¸c dÊu, ta ph¶i tÝnh kho¶ng c¸ch tõ cao ®é ®Õn ®iÓm ( 0 ) (kh«ng ®µo, kh«ng ®¾p). Céng c¸c cao ®é cïng dÊu råi chia trung b×nh nh©n víi diÖn tÝch. Trong giai ®o¹n quy ho¹ch chung kh«ng kÎ ®­êng ®ång møc thiÕt kÕ do ®ã kh«ng tÝnh khèi l­îng ®Êt ®µo ®¾p b»ng ph­¬ng ph¸p tÝnh thÓ tÝch ®Êt ®µo hoÆc b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc. C«ng thøc tÝnh Sau khi ®· c¸c ®Þnh ®­îc cao ®é thi c«ng nh­ ë trªn (Htc). Ta x¸c ®Þnh gianh giíi ®µo ®¾p : ( b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc Trong ®ã - h1, h3, h4 : Cao ®é thi c«ng - l : C¹nh « vu«ng - x, y : Kho¶ng c¸ch cÇn t×m ®Õn ®iÓm ( 0 ) X¸c ®Þnh ®­êng gianh giíi ®µo ®¾p b»ng tÊt c¶ c¸c ®­êng (0-0) víi nhau. TÝnh khèi l­îng ®Êt ®µo b»ng c«ng thøc chung sau V= F * htbtc Trong ®ã F : DiÖn tÝch mçi khu ®Êt cÇn tÝnh ®µo hoÆc ®¾p. htbtc : Cao ®é thi c«ng trung b×nh cña ®µo hoÆc ®¾p. Tæng hîp khèi l­îng ®µo ®¾p ®Êt: Ph­¬ng ¸n 1 tªn « diÖn tÝch(ha) cao ®é trung b×nh (m) KhèI L¦¥NG(M3) tªn « diÖn tÝch(ha) cao ®é trung b×nh (m) KhèI L¦¥NG(M3) c01 14.66 0.75 109950 c40 8.93 1.20 107160 c02 20.11 1.25 251375 c41 10.28 2.56 263168 c03 2.13 1.55 33015 c42 11.44 2.45 280280 c04 3.64 1.56 56784 c43 22.21 2.50 555250 c05 20.49 1.95 399555 c44 8.37 2.75 230175 c06 79.61 1.78 1417058 c45 10.83 2.55 276165 c07 21.50 1.56 335400 c46 8.24 2.80 230720 c08 3.44 1.68 57792 c47 21.33 2.80 597240 c09 25.19 2.05 516395 c48 4.80 2.65 127200 c10 15.96 2.10 335160 c49 10.22 2.85 291270 c11 5.21 1.65 85965 c50 5.38 2.85 153330 c12 5.24 1.75 91700 c51 7.20 2.25 162000 c13 56.49 1.70 960330 c52 13.69 2.75 376475 c14 10.72 1.10 117920 c53 10.14 2.65 268710 c15 25.80 1.65 425700 c54 4.56 2.30 104880 c16 7.44 1.10 81840 c55 6.58 2.45 161210 c17 7.01 1.30 91130 c56 17.24 2.45 422380 c18 10.91 1.25 136375 c57 5.93 2.45 145285 c19 28.59 1.45 414555 c58 11.31 2.45 277095 c20 8.59 0.65 55835 c59 14.39 0.85 122315 c21 6.62 1.00 66200 c60 3.78 0.25 9450 c22 10.94 0.45 49230 c61 21.05 0.35 73675 c23 10.23 1.10 112530 c62 11.29 0.40 45160 c24 22.20 1.10 244200 c63 6.13 1.15 70495 c25 9.67 1.35 130545 c64 7.21 1.10 79310 c26 39.56 1.35 534060 tæng khèi l¦îng ®Êt ®¾p 14154252 c27 6.64 1.25 83000 d01 4.08 -1.65 67320 c28 12.68 1.35 171180 d02 7.13 -1.55 110515 c29 17.28 1.15 198720 d03 9.28 -1.60 148480 c30 6.33 1.75 110775 d04 9.52 -0.60 57120 c31 12.29 1.80 221220 d05 4.48 -0.20 8960 c32 9.80 2.10 205800 d06 14.41 -0.26 37466 c33 4.01 1.86 74586 d07 6.15 -0.40 24600 c34 5.40 2.15 116100 d08 6.09 -0.35 21315 c35 5.51 1.95 107445 d09 13.28 -0.25 33200 c36 5.88 2.05 120540 d10 12.89 -0.42 54138 c37 5.65 1.95 110175 d11 15.70 -0.70 109900 c38 5.22 1.85 96570 tæng khèi L¦îng ®Êt ®µo 673014 c39 10.55 1.95 205725 tªn « diÖn tÝch(ha) cao ®é trung b×nh (m) KhèI L¦¥NG(M3) tªn « diÖn tÝch(ha) cao ®é trung b×nh (m) KhèI L¦¥NG(M3) c01 14.66 1.45 212570 c40 8.93 2.05 183065 c02 20.11 1.85 372035 c41 10.28 2.56 263168 c03 2.13 1.55 33015 c42 11.44 2.45 280280 c04 3.64 2.15 78260 c43 22.21 2.50 555250 c05 20.49 2.65 542985 c44 8.37 2.75 230175 c06 79.61 2.75 2189275 c45 10.83 2.55 276165 c07 21.50 2.05 440750 c46 8.24 2.80 230720 c08 3.44 2.50 86000 c47 21.33 2.80 597240 c09 25.19 2.70 788130 c48 4.80 2.65 127200 c10 15.96 2.70 430920 c49 10.22 2.85 291270 c11 5.21 2.45 127645 c50 5.38 2.85 153330 c12 5.24 2.40 125760 c51 7.20 2.25 162000 c13 56.49 2.55 1440495 c52 13.69 2.75 376475 c14 10.72 1.68 180096 c53 10.14 2.65 268710 c15 25.80 2.55 425700 c54 4.56 2.30 104880 c16 7.44 1.95 145080 c55 6.58 2.45 161210 c17 7.01 2.05 143705 c56 17.24 2.45 422380 c18 10.91 1.85 201835 c57 5.93 2.45 145285 c19 28.59 2.10 600390 c58 11.31 2.45 277095 c20 8.59 1.25 107375 c59 14.39 0.85 122315 c21 6.62 1.10 72820 c60 3.78 0.25 9450 c22 10.94 1.00 109400 c61 21.05 0.35 73675 c23 10.23 1.75 112530 c62 11.29 0.40 45160 c24 22.20 2.30 510600 c63 6.13 1.15 70495 c25 9.67 2.35 227245 c64 7.21 1.10 79310 c26 39.56 2.10 830760 tæng khèi l¦îng ®Êt ®¾p 18660709 c27 6.64 2.00 132800 d01 4.08 -1.65 67320 c28 12.68 2.00 253600 d02 7.13 -1.55 110515 c29 17.28 1.85 319680 d03 9.28 -1.60 148480 c30 6.33 2.60 164580 d04 9.52 -0.60 57120 c31 12.29 2.75 337975 d05 4.48 -0.20 8960 c32 9.80 2.75 269500 d06 14.41 -0.26 37466 c33 4.01 1.86 74586 d07 6.15 -0.40 24600 c34 5.40 2.75 148500 d08 6.09 -0.35 21315 c35 5.51 2.60 143260 d09 13.28 -0.25 33200 c36 5.88 2.75 161700 d10 12.89 -0.42 54138 c37 5.65 2.75 155375 d11 15.70 -0.70 109900 c38 5.22 2.75 143550 tæng khèi L¦îng ®Êt ®µo 673014 c39 10.55 2.54 Ph­¬ng ¸n 2: §iÒu phèi ®Êt Nguån ®Êt ®¾p ë khu vùc s«ng CÇu Rµo ®­îc lÊy t¹i khu c«ng nghiÖp thuéc ph­êng §ång S¬n, B¾c Lý vµ B¶o Ninh. C¸c khu vùc nµy khi ®i vµo x©y dùng sÏ tiÕn hµnh san g¹t, khèi l­îng ®Êt thõa sÏ ®­¬c vËn chuyÓn vÒ ®Ó ®¾p cho khu vùc s«ng CÇu Rµo. Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh lµ 6.2 km. Ngoµi ra, nÕu khèi l­îng ®Êt ®¾p cßn thiÕu cã thÓ khai th¸c thªm t¹i má ®Êt thuéc x· Quang Phó, cù ly vËn chuyÓn trung b×nh lµ 10.30km 3.5. Kh¸i to¸n kinh phÝ quy ho¹ch chiÒu cao ph­¬ng ¸n 1: STT Néi dung Khèi l­îng §¬n vÞ §¬n gi¸ (103 ®) Kinh phÝ (109 ®) 1 §Êt ®µo 673014 m3 20 13.4602 2 §Êt ®¾p 14154252 m3 20 283.0850 ph­¬ng ¸n 2: STT Néi dung Khèi l­îng §¬n vÞ §¬n gi¸ (103 ®) Kinh phÝ (109 ®) 1 §Êt ®µo 673014 m3 20 13.4602 2 §Êt ®¾p 18660709 m3 20 373.2141 3.6. Quy ho¹ch x©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc 3.6.1. C¬ së nguyªn t¾c thiÕt kÕ m¹ng l­íi tho¸t n­íc m­a a. Vai trß vµ nhiÖm vô cña hÖ thèng tho¸t n­íc m­a Trong c«ng t¸c x©y dùng TP, ngoµi viÖc thiÕt kÕ, quy ho¹ch vµ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, cßn ph¶i thiÕt kÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt nh­: m¹ng l­íi giao th«ng, m¹ng l­íi ®iÖn, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt kh¸c. HÖ thèng tho¸t n­íc trong TP nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: + Tho¸t n­íc m­a trªn khu ®Êt x©y dùng . + Tho¸t n­íc t­íi c©y, röa ®­êng vµ c¸c lo¹i n­íc mÆt. + Tho¸t n­íc m­a tõ c¸c hÖ thèng bªn trong c¸c c«ng tr×nh, c¸c hÖ thèng thu n­íc trªn c¸c ®­êng phè. + N­íc th¶i cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ®­îc quy ­íc lµ n­íc s¹ch . Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp, n­íc bÈn s¶n xuÊt ®­îc tho¸t vµo hÖ thèng tho¸t n­íc m­a trong khu vùc thµnh phè ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý vÖ sinh. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n­íc, kh«ng chØ tÝnh to¸n cho kÕ ho¹ch x©y dùng hiÖn t¹i mµ cßn dù tÝnh cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn x©y dùng thµnh phè trong t­¬ng lai. S¬ ®å m¹ng l­íi tho¸t n­íc ph¶i phï hîp víi tæng mÆt b»ng cña quy ho¹ch kiÕn tróc vµ ®­îc tiÕn hµnh nghiªn cøu song song cïng víi quy ho¹ch san ®¾p nÒn ®« thÞ. M¹ng l­íi tho¸t n­íc ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ quy ho¹ch chung TP. DiÖn tÝch cña thÞ x· ®­îc ph©n chia thµnh c¸c l­u vùc chÝnh vµ l­u vùc phô. KÝch th­íc cña c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc m­a nh­: ®­êng kÝnh cèng, giÕng thu vµ c¸c c«ng tr×nh x¶ n­íc, kh«ng ph¶i chØ tÝnh víi l­u l­îng lín nhÊt cã tÇn sè nhá mµ cÇn ph¶i tÝnh to¸n víi chu kú vµ tÇn suÊt phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng tr×nh gäi lµ chu kú hay tÇn suÊt thiÕt kÕ. Nh­ vËy míi ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ kü thuËt khi x©y dùng hÖ thèng ®­êng cèng. L­u l­îng dßng ch¶y ®­îc t¹o thµnh bëi c¸c yÕu tè sau: + C­êng ®é m­a ®­îc tÝnh b»ng mm/phót hay l/s.ha. + Thêi gian tËp trung dßng ch¶y tÝnh b»ng phót. + TÝnh chÊt líp mÆt phñ cña khu vùc. + §iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®é dèc. + Chu kú tÝnh to¸n dßng ch¶y vµ c¸c yÕu tè khÝ hËu kh¸c. b. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n khi thiÕt kÕ - HÖ thèng tho¸t n­íc m­a thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c tù ch¶y trong tr­êng hîp ®Þa h×nh kh«ng thuËn lîi vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt cho phÐp míi tÝnh to¸n ®­êng cèng ch¶y cã ¸p vµ x©y dùng c¸c tr¹m b¬m ®Ó tho¸t n­íc. - HÖ thèng tho¸t n­íc m­a ph¶i b¶o ®¶m tho¸t n­íc nhanh vµ hÕt c¸c lo¹i n­íc trªn diÖn tÝch x©y dùng b»ng nh÷ng ®­êng èng ng¾n nhÊt. Tuú theo tÝnh chÊt x©y dùng vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh kh¸c nhau cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng cèng ngÇm, m­¬ng m¸ng hay hÖ thèng kÕt hîp . - N­íc m­a cã thÓ x¶ trùc tiÕp vµo nh÷ng khu vùc tho¸t n­íc gÇn nhÊt kh«ng qua c«ng tr×nh lµm s¹ch nh­ng ph¶i ®­îc phÐp cña c¸c c¬ quan vÖ sinh y tÕ. - Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n­íc m­a cÇn l­u ý ®Õn dßng ch¶y tù nhiªn nh­: s«ng ngßi, hå ao, khe suèi, nh÷ng khu ®Êt tròng cã thÓ tho¸t n­íc hoÆc lµm hå chøa n­íc. - Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ®­êng cèng ph¶i phï hîp víi s¬ ®å quy ho¹ch mÆt b»ng kiÕn tróc vÒ c¬ cÊu bè trÝ c¸c khu c«ng nghiÖp, d©n dông, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, trung t©m thÞ x· vµ s¬ ®å ®­êng phè víi c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh ngÇm. - HÖ thèng tho¸t n­íc m­a ph¶i ®Æt c¸ch c¸c c«ng tr×nh x©y dùng mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh nh­ c¸ch mãng nhµ tõ 5 - 6 m, c¸ch c©y lín tõ 1- 2 m - HÖ thèng tho¸t n­íc m­a cã thÓ ®Æt d­íi mÆt ®­êng, d­íi vØa hÌ, phÝa bªn ®­êng hoÆc d­íi c¸c bôi c©y nhá däc theo ®­êng. Däc theo tuyÕn ®­êng phè cã thÓ thiÕt kÕ mét tuyÕn ®­êng cèng hoÆc hai tuyÕn ®­êng cèng song song nÕu chiÒu réng cña mÆt ®­êng lín h¬n 40 m, ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®­êng cèng nh¸nh nèi tõ giÕng thu n­íc bªn ®­êng ®Õn tuyÕn cèng chÝnh ng¾n nhÊt vµ cã tæng chiÒu dµi c¸c ®­êng cèng nh¸nh nhá nhÊt . - §é dèc cña ®­êng cèng th­êng thiÕt kÕ phï hîp víi ®é dèc cña ®Þa h×nh nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc vÒ mÆt thuû lùc tèt nhÊt, ®é bÒn vµ ®é s©u ®Æt cèng. V× ®é s©u ®Æt cèng qu¸ nhá sÏ kh«ng b¶o ®¶m ®é bÒn cña cèng vÒ t¶i trong ®éng; nÕu ®é s©u qu¸ lín sÏ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh x©y dùng. §é dèc nhá th× cÆn l¾ng sÏ lµm t¾c cèng, nÕu ®é dèc t¨ng th× vËn tèc dßng ch¶y sÏ lín vµ ®Õn giíi h¹n nµo ®ã vËt liÖu lµm cèng kh«ng cho phÐp chÞu ®ùng. - Khi thiÕt kÕ ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vµ tæng hîp cïng víi quy ho¹ch kiÕn tróc vµ c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh ngÇm kh¸c. Vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh sau: + §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kinh tÕ kü thuËt, vÒ x©y dùng hiÖn t¹i vµ ph¸t triÓn t­¬ng lai . + ¸p dông nh÷ng cÊu kiÖn hîp lý, cÇn tiªu chuÈn ho¸ vËt liÖu x©y dùng, tËn dông c¸c lo¹i vËt liÖu ®Þa ph­¬ng. + ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµ c«ng thøc tÝnh to¸n chÝnh x¸c, c¸c hÖ sè phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng vµ tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh . 3.6.2. C¸c ph­¬ng ¸n v¹ch m¹ng l­íi vµ c«ng tr×nh ®Çu mèi §Þa h×nh cña TP t­¬ng ®èi ®a d¹ng vµ phøc t¹p, ®åi thÊp xen kÏ c¸c ruéng tròng nªn x¸c ®Þnh ®Çu mèi tho¸t n­íc hÕt søc khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, TP cßn chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp chÕ ®é thuû v¨n cña c¸c con s«ng ch¶y qua TP nªn kh¶ n¨ng ngËp óng lµ rÊt cao. Dùa trªn c¸c ph­¬ng ¸n quy ho¹ch chiÒu cao ®· ®Ò ra, ®å ¸n ®Ò xuÊt hai ph­¬ng ¸n tho¸t n­íc: 1- Ph­¬ng ¸n 1: Sö dông hÖ thèng hå ®iÒu hoµ vµ c¸c phai cèng ®ãng më ®iÒu tiÕt ®­îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ theo chÕ ®é thuû v¨n cña s«ng. C¬ së thiÕt kÕ: gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng l­u vùc tho¸t n­íc cña TP. Toµn TP dù kiÕn ph©n chia thµnh 3 l­u vùc chÝnh: L­u vùc 1: L­u vùc S«ng CÇu Rµo vµ c¸nh ®ång Th¸c: Cã diÖn tÝch 3716ha, bao gåm khu vùc x· Léc Ninh, ph­êng B¾c Lý, Nam Lý, §ång Phó vµ toµn bé diÖn tÝch c¸nh ®ång Th¸c. N­íc m­a chñ yÕu ®­îc tËp trung vµo c¸nh ®ång Th¸c, ®æ vµo s«ng CÇu Rµo, m­¬ng phãng thuû, sau ®ã tho¸t ra s«ng NhËt LÖ qua hai cèng ®iÒu tiÕt. L­u vùc 2: L­u vùc hå Khe Duyªn: Cã diÖn tÝch 772 ha bao gåm mét phÇn ph­êng B¾c Lý, Nam Lý vµ x· NghÜa Ninh. N­íc ®­îc tËp trung vµo hå Khe Duyªn vµ kªnh Khe Duyªn, sau ®ã tho¸t ra s«ng LÖ Kú L­u vùc 3: L­u vùc s«ng Mü C­¬ng: Cã diÖn tÝch 1684ha bao gåm x· ThuËn §øc, ph­êng §ång S¬n vµ mét phÇn x· NghÜa Ninh. N­íc chñ yÕu ®­îc tËp trung vµo hÖ thèng kªnh r¹ch ®æ ra s«ng Mü C­¬ng, sau ®ã tho¸t ra s«ng LÖ Kú. M¹ng l­íi ®­îc thiÕt kÕ hoµn toµn b»ng cèng BTCT ®¶m b¶o an toµn vµ kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cao. HÖ thèng hå ®iÒu hoµ vµ c¸c phai ®ãng më ®­îc thiÕt kÕ dùa trªn sè liÖu thuû v¨n vµ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña TP. §¶m b¶o vËn hµnh an toµn, kh¶ n¨ng chèng ngËp lôt cao. 2- Ph­¬ng ¸n 2: §©y lµ ph­¬ng ¸n ®iÒu tiÕt côc bé cho khu vùc trung t©m th«ng qua hÖ thèng hå ®iÒu hoµ ®· cã lµ hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh. C¬ së thiÕt kÕ: T«n cao nÒn nh÷ng khu vùc x©y míi, ®iÒu tiÕt côc bé t¹i khu vùc hiÖn tr¹ng( khu trung t©m). Toµn TP dù kiÕn chia thµnh 4 l­u vùc chÝnh: L­u vùc hå Khe Duyªn vµ S«ng Mü C­¬ng ®­îc gi÷ nguyªn, l­u vùc s«ng CÇu Rµo vµ c¸nh ®ång Th¸c ®­îc chia thµnh hai l­u vùc: L­u vùc s«ng CÇu Rµo: cã diÖn tÝch 3541ha L­u vùc hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh: Cã diÖn tÝch 175ha bao gåm hai ph­êng trung t©m lµ §ång Phó vµ H¶I §×nh. N­íc ®­îc tËp trung vµo hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh sau ®ã tho¸t ra s«ng NhËt LÖ qua cèng ®iÒu tiÕt t¹i Hµo Thµnh. M¹ng l­íi ®­îc thiÕt kÕ gåm cèng BTCT vµ m­¬ng n¾p ®an. Cèng BTCT ®­îc sö dông cho m¹ng l­íi thuéc c¸c ph­êng trung t©m vµ B¶o Ninh. M­¬ng n¾p ®an sö dông cho m¹ng l­íi thuéc khu vùc phÝa T©y ®­êng tr¸nh QL 1A( ph­êng §ång S¬n, x· NghÜa Ninh, §øc Ninh). Phï hîp víi ®Þa h×nh dèc, nhiÒu kªnh r¹ch. 3.6.3. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi tho¸t n­íc §Ó tÝnh to¸n thñy lùc cho ®­êng èng tho¸t n­íc m­a cÇn ph¶i tÝnh c¸c th«ng sè sau: a. C­êng ®é m­a - Tra b¶ng c­êng ®é m­a do tr¹m khÝ t­îng thuû v¨n cÊp - HÖ sè dßng ch¶y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Trong ®ã: + F1, F2,...,Fn: DiÖn tÝch tõng khu vùc cã mÆt phñ (%) + j1, j2,...,jn: HÖ sè dßng ch¶y cña tõng khu vùc cã mÆt phñ (tra b¶ng 4.2, trang 111 S¸ch chuÈn bÞ kü thuËt - Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc HN). + M¸i nhµ, ®­êng bª t«ng nhùa j = 0,95 + §­êng sái, s©n v­ên j = 0,3 + MÆt ®Êt kh«ng cã líp phñ j = 0,2 + C©y xanh, th¶m cá j = 0,1 B¶ng hÖ sè j Lo¹i mÆt phñ HÖ sè dßng ch¶y j 1. M¸i nhµ, mÆt ®­êng bª t«ng nhùa vµ BTXM 0.95 2. MÆt phñ b»ng ®¸ héc, ®¸ d¨m 0.4 ¸ 0.6 3. §­êng sái ®¸, s©n v­ên 0.3 4. MÆt ®Êt kh«ng cã líp phñ 0.2 5. Rõng c©y, th¶m cá 0.1 b. Chu kú m­a: §Ó ®¶m b¶o viÖc tho¸t n­íc m­a tèt vµ kh«ng g©y trë ng¹i cho giao th«ng, sinh ho¹t cña ng­êi d©n, nh­ng ®ång thêi ®¶m b¶o vÒ kinh tÕ, vèn ®Çu t­ nhá nhÊt, do vËy tuú thuéc vµo tõng khu vùc ta chän chu kú m­a kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kinh tÕ kü thuËt ®· nªu ra. c. TÝnh to¸n thêi gian n­íc ch¶y ®Õn cèng T = t1 + t2 + t3 T: Thêi gian n­íc ch¶y ®Õn cèng t1: thêi gian tËp trung dßng ch¶y (t1lÊy b»ng 10’) t2: thêi gian n­íc ch¶y theo r·nh ®Õn giÕng thu n­íc ®Çu tiªn theo c«ng thøc t2 = 1,25 (phót) lr: chiÒu dµi r·nh (m) Vc : vËn tèc n­íc ch¶y trong r·nh (m/s) 1,25: hÖ sè thay ®æi vËn tèc dßng n­íc ch¶y phô thuéc chiÒu cao líp n­íc . t3:thêi gian n­íc ch¶y trong cèng x¸c dÞnh theo c«ng thøc t3 = K K : hÖ sè phô thuéc ®Þa h×nh + K = 2 khi i < 0,01 + K = 1,5 khi i = 0,01 – 0,03 + K = 1,2 khi i > 0,03 KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc ghi ë b¶ng trang sau. ( B¶ng tÝnh to¸n thuû lùc xem phô lôc ) Thèng kª khèi l­îng m¹ng l­íi tho¸t n­íc Ph­¬ng ¸n 1 stt tªn vËt liÖu ®¬n vÞ khèi l¦îng 1 cèng tho¸t n­íc D400 m 4644 2 cèng tho¸t n­íc D450 m 4777 3 cèng tho¸t n­íc D500 m 2612 4 cèng tho¸t n­íc D550 m 6030 5 cèng tho¸t n­íc D600 m 9074 6 cèng tho¸t n­íc D650 m 8500 7 cèng tho¸t n­íc D700 m 6473 8 cèng tho¸t n­íc D750 m 11521 9 cèng tho¸t n­íc D800 m 11163 10 cèng tho¸t n­íc D850 m 7989 11 cèng tho¸t n­íc D900 m 13833 12 cèng tho¸t n­íc D1000 m 10458 13 cèng tho¸t n­íc D1100 m 7525 14 cèng tho¸t n­íc D1200 m 6480 15 cèng tho¸t n­íc D1250 m 3287 16 cèng tho¸t n­íc D1300 m 1198 17 cèng tho¸t n­íc D1400 m 4785 18 cèng tho¸t n­íc D1500 m 785 19 cèng tho¸t n­íc D1600 m 2695 20 cèng tho¸t n­íc D1700 m 450 21 cèng tho¸t n­íc D1750 m 428 22 cöa x¶ c¸i 122 23 cèng ®iÒu tiÕt c¸i 2 Ph­¬ng ¸n 2 stt tªn vËt liÖu ®¬n vÞ khèi l¦îng 1 cèng tho¸t n­íc D400 m 3904 2 cèng tho¸t n­íc D450 m 3284 3 cèng tho¸t n­íc D500 m 1382 4 cèng tho¸t n­íc D550 m 5002 5 cèng tho¸t n­íc D600 m 6574 6 cèng tho¸t n­íc D650 m 5458 7 cèng tho¸t n­íc D700 m 3633 8 cèng tho¸t n­íc D750 m 8229 9 cèng tho¸t n­íc D800 m 10332 10 cèng tho¸t n­íc D850 m 5711 11 cèng tho¸t n­íc D900 m 11972 12 cèng tho¸t n­íc D1000 m 7492 13 cèng tho¸t n­íc D1100 m 5488 14 cèng tho¸t n­íc D1200 m 6484 15 cèng tho¸t n­íc D1250 m 1468 16 cèng tho¸t n­íc D1300 m 1198 17 cèng tho¸t n­íc D1400 m 4324 18 cèng tho¸t n­íc D1500 m 782 19 cèng tho¸t n­íc D1600 m 2695 20 cèng tho¸t n­íc D1700 m 450 21 cèng tho¸t n­íc D1750 m 428 22 M­¬ng n¾p ®an b300 m 3293 23 M­¬ng n¾p ®an b350 m 2228 24 M­¬ng n¾p ®an b400 m 4630 25 M­¬ng n¾p ®an b500 m 7986 26 M­¬ng n¾p ®an b600 m 5541 27 M­¬ng n¾p ®an b800 m 2862 28 M­¬ng n¾p ®an b1000 m 1495 29 cöa x¶ c¸i 120 30 cèng ®iÒu tiÕt c¸i 1 b. phÇn quy ho¹ch chi tiÕt Ch­¬ng IV: Giíi thiÖu chung khu vùc thiÕt kÕ 4.1. C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng khu vùc nghiªn cøu thiÕt kÕ 4.1.1. VÞ trÝ, ph¹m vi nghiªn cøu Khu vùc thiÕt kÕ quy ho¹ch chi tiÕt thuéc khu vùc x· B¶o Ninh, cã mét mÆt gi¸p biÓn §«ng víi b·i t¾m c¸t tr¾n mÞn, ph¼ng. §©y lµ khu vùc cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn m¹nh ngµnh du lÞch nghØ d­ìng. DiÖn tÝch thiÕt kÕ: 17.14 ha 4.1.2. §Æc ®iÓm tù nhiªn Ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ ®Þa lý cña TP §ång Híi, khu vùc thiÕt kÕ cßn cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: §Þa h×nh vµ ®Þa m¹o: Khu vùc nghiªn cøu thiÕt kÕ lµ khu vùc gåm nhiÒu ®åi c¸t xen kÏ, cao ®é ®Þa h×nh tõ 3.50 - 8.60 (m). §Þa chÊt c«ng tr×nh: Khu vùc thiÕt kÕ lµ khu vùc n»m ë ngo¹i thÞ, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cho môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ( trång rõng phi lao, trång s¾n, nu«i c¸...). Theo tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh ch­a ®Çy ®ñ th× c­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt tõ 1 ¸ 1,5 (kg/cm2). Thuû v¨n: Khu vùc thiÕt kÕ chÞu ¶nh h­ëng chÕ ®é thuû triÒu cña biÓn §«ng 4.2. Nh÷ng tiªu chÝ vµ c¸c yÕu tè khèng chÕ cña quy ho¹ch chung khi nghiªn cøu vµ thùc hiÖn quy ho¹ch chi tiÕt cho khu vùc Gi÷ nguyªn chøc n¨ng khu ®Êt ®· ®­îc quy ho¹ch lµ khu nghØ d­ìng Cô thÓ ho¸ quy ho¹ch chung: Khu ®Êt nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt ®­îc n»m trong l« ®Êt ®· ®­îc thiÕt kÕ chuÈn bÞ kü thuËt ë phÇn quy ho¹ch chung. Khu ®Êt ph¶i tu©n theo c¸c yÕu tè, c¸c chØ tiªu kü thuËt ®· cã ë phÇn quy ho¹ch chung. Cao ®é ®­îc khèng chÕ bèn gãc trong quy ho¹ch chung, gi÷ nguyªn ®é dèc vµ h­íng dèc. M¹ng l­íi tho¸t n­íc m­a còng ®­îc x¸c ®Þnh ë phÇn quy ho¹ch chung víi h­íng tho¸t vµ kÝch th­íc ®­êng cèng ®· thiÕt kÕ. 4.3. Giíi thiÖu vµ ph©n tÝch vÒ quy ho¹ch mÆt b»ng Theo quy ho¹ch chung, khu nghØ d­êng NhËt LÖ ®­îc thiÕt kÕ víi hÖ thèng kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn Quèc TÕ, ngoµi ra cßn cã mét khu biÖt thù cao cÊp riªng biÖt n»m ®éc lËp víi khu kh¸ch s¹n ®¶m b¶o tiÖn nghi nh»m phôc vô cho c¸c kh¸ch VIP, kh¸ch ®i nghØ d­ìng theo gia ®×nh. Quy m« khu vùc ®« thÞ trªn kho¶ng 17.14 ha. §©y sÏ lµ mét khu nghØ d­ìng hoµn h¶o víi ®Çy ®ñ tiÖn nghi, cã m«i tr­êng c¶nh quan, c©y xanh sinh th¸i. Khu ®Êt quy ho¹ch cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt (xem b¶n vÏ Quy ho¹ch kh«ng gian vµ kiÕn tróc c¶nh quan - KTH 08). Gåm c¸c c«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Khu biÖt thù cao cÊp Chßi nghØ C«ng tr×nh vui ch¬i, gi¶i trÝ kÕt hîp dich vô Hå c¶nh quan Khu ®Êt ®­îc x©y dùng hoµn toµn míi trªn nÒn ®Êt hiÖn tr¹ng lµ ®Êt ®åi, do vËy c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®­îc x©y dùng míi, ®ång bé vµ hoµn chØnh. §¶m b¶o c¸c yªu cÇu, tiªu chuÈn kü thuËt cña c¸c bé, ngµnh. 4.4. Quy ho¹ch h¹ tÇng kü thuËt trong khu vùc thiÕt kÕ 4.4.1. Giao th«ng: - C¸c tuyÕn ®­êng trong quy ho¹ch chung ®­îc gi÷ nguyªn, gåm c¸c mÆt c¾t 1 - 1 (10+15+10+15+10), mÆt c¾t 2 - 2(6+7.5+7.5+6), mÆt c¾t 3 - 3(4+7.5+7.5+4), mÆt c¾t 4 - 4(5+5.25+5.25+5) - §­êng néi bé khu vùc nghiªn cøu: + M¹ng l­íi ®­êng nh¸nh vµ ®­êng néi bé khu ë ®­îc thiÕt kÕ trªn c¬ së m¹ng l­íi ®­êng chÝnh t¹o thµnh m¹ng l­íi liªn hoµn trong khu, thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i, ®¶m b¶o yªu cÇu kiÕn tróc c¶nh quan còng nh­ tÝnh ®éc lËp cña khu nghØ d­ìng. VØa hÌ ®­îc thiÕt kÕ réng víi gi¶i c©y xanh ®¶m b¶o c¶nh quan vµ tiÖn nghi cho ng­êi d¹o bé + §­êng nh¸nh ®­îc thiÕt kÕ víi mÆt c¾t (5.00 + 7.50+ 5.00 = 17.50m) + §­êng trong tiÓu khu ®­îc thiÕt kÕ víi mÆt c¾t (2.00+5.50+2.50=9.50m) - C«ng tr×nh phôc vô giao th«ng: + Bè trÝ c¸c b·i ®ç xe t¹i c¸c khu vùc v­ên hoa + §èi víi c¸c c«ng tr×nh kh¸ch s¹n, cã thiÕt kÕ b·i ®ç xe ngÇm trong c«ng tr×nh thuËn tiÖn thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho kh¸ch s¹n còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch ®Ó xe. 4.4.2. CÊp ®iÖn Khu nghØ d­ìng sÏ ®­îc cung cÊp ®iÖn tõ tuyÕn c¸p ngÇm 22KV theo quy ho¹ch chung * L­íi ®iÖn 0,4 KV: Trªn c¬ së c¸c tr¹m 22/0,4KV dù kiÕn x©y dùng, c¸c tuyÕn h¹ thÕ 0,4KV ®¸p øng nhu cÇu dïng ®iÖn. KÕt cÊu l­íi 0,4 KV chñ yÕu theo m¹ng h×nh tia, ®èi víi nh÷ng phô t¶i quan träng, l­íi 0,4 ®­îc ®Êu nèi víi 2 tr¹m 22/0,4KV gÇn nhÊt ®Ó ®Ò phßng khi mét trong hai tr¹m sù cè. * L­íi chiÕu s¸ng: §­îc bè trÝ ®i ngÇm, ®i chung víi ®­êng d©y 0,4KV vµ 22KV. L­íi chiÕu s¸ng dïng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p lo¹i 125W ®Õn 250W - 220V. C¸c ®­êng giao th«ng trong khu trÝ mét tuyÕn chiÕu s¸ng 0,4KV cÊp 0,4 cd/m2. 4.4.3. CÊp n­íc + Tiªu chuÈn vµ nhu cÇu dïng n­íc Tæng nhu cÇu dïng n­íc cña toµn lµ 1100m3/ng® + Nguån n­íc Nguån n­íc ®­îc lÊy tõ m¹ng l­íi quy ho¹ch chung cña thµnh phè §­êng èng thiÕt kÕ vµo c¸c c«ng tr×nh lµ m¹ng cµnh c©y ®¶m b¶o cÊp n­íc vµo tõng nhµ vµ tõng c«ng tr×nh. M¹ng l­íi ®­êng èng cã ®­êng kÝnh F32 ®Õn F100 ¸p lùc n­íc ®ñ cÊp cho nhµ 10tÇng, ®èi víi nhµ cao h¬n 10 tÇng cÇn cã t¨ng ¸p côc bé. Trªn c¸c tuyÕn èng cã ®­êng kÝnh tõ F100 trë lªn ®­îc bè trÝ häng cøu ho¶ theo quy ph¹m. §Æt trô næi ë c¸c ng· 3, ng· 4, thuËn tiÖn cho xe lÊy n­íc ch÷a ch¸y. Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi­a 2 trô lµ 150m. §­êng èng thiÕt kÕ ®Æt trªn hÌ tr«n s©u tèi thiÓu 0,7m tÝnh tõ ®Ønh èng. VËt liÖu èng: Víi èng cã ®­êng kÝnh F100mm th× dïng èng gang cßn víi èng cã ®­êng kÝnh F < 100mm th× dïng èng thÐp. Tr­íc khi ®Æt èng cÇn s¬n chèng rØ. Ch­¬ng V: ThiÕt kÕ quy ho¹ch chiÒu cao 5.1. NhiÖm vô thiÕt kÕ X¸c ®Þnh cèt khèng chÕ t¹i c¸c ng¶ giao nhau. X¸c ®Þnh chiÒu cao cña nÒn ®­êng, nÒn x©y dùng. X¸c ®Þnh cèt nÒn cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong tiÓu khu. ThiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n­íc m­a, tÝnh to¸n cô thÓ tõng ®o¹n cèng. TÝnh to¸n khèi l­îng ®µo, ®¾p. §iÒu phèi ®Êt, x¸c ®Þnh khèi l­îng vµ cù ly vËn chuyÓn cho tõng khu, dù kiÕn khu vùc ®Êt ®¾p (nÕu thiÕu ®Êt), khu vùc ®æ ®Êt (nÕu thõa ®Êt ®µo) 5.2. C¬ së thiÕt kÕ B¶n vÏ quy ho¹ch kh«ng gian vµ kiÕn tróc c¶nh quan, tû lÖ 1/500 B¶n ®å ®o ®¹c hiÖn tr¹ng, tû lÖ 1/500 C¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cña c¸c ngµnh liªn quan. 5.3. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ Trong giai ®o¹n nµy ta dïng ph­¬ng ph¸p ®­êng ®ång møc §é chªnh cao gi÷a c¸c ®­êng ®ång møc DH=0,1 m, chªnh cao gi÷a vØa hÌ vµ lßng ®­êng lµ 0,15m. Dùa vµo cao ®é khèng chÕ ®· tÝnh to¸n ë phÇn quy ho¹ch chung (1/10000), x¸c ®Þnh cao ®é thi c«ng, cao ®é thiÕt kÕ t¹i nót giao th«ng, c¸c ®iÓm ®Æc biÖt vµ nh÷ng chç thay ®æi ®é dèc. TÝnh to¸n ®é dèc ®­êng vµ vÏ ®­êng ®ång møc theo c¸c c«ng thøc sau: Sè liÖu thiÕt kÕ : 1- chiÒu cao bã vØa DH= 0,15 m 2 - Chªnh cao gi÷a hai ®­êng ®ång møc Dh= 0, 1 m 3 - §é dèc ngang ®­êng in = 0,02 4 - §é dèc ngang vØa hÌ in hÌ = 0,02 C«ng thøc tÝnh chung : HB = HB - i . L Trong ®ã : i: §é dèc däc ®­êng L: kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm A vµ B §é chªnh cao gi÷a hai ®­êng ®ång møc lµ Dh= 0, 1 m nªn ®­êng ®ång møc ch½n ®Çu tiªn gi¸p víi ®iÓm A lµ ®­êng A1 c¸ch A mét ®o¹n a. a = (m) - §­êng ®ång møc ch½n cuèi cïng A4 c¸ch ®iÓm B mét ®o¹n b b = (m) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®­êng ®ång møc d d = (m) Sè ®­êng ®ång møc ch½n Theo tÝnh chÊt cña ®­êng ®ång møc: Trªn ®o¹n th¼ng cã ®é dèc kh«ng thay ®æi th× c¸c ®­êng ®ång møc song song vµ c¸ch ®Òu nhau mét kho¶ng d nªn ta chØ cÇn vÏ mét ®­êng ®ång møc sau ®ã vÏ c¸c ®­êng kh¸c song song vµ c¸ch ®Òu nhau mét kho¶ng d. XÐt trªn mÆt c¾t ngang: Chªnh cao tõ tim ®­êng ®Õn ch©n bã vØa lµ f1 Chªnh cao tõ ch©n bã vØa ®Õn mÐp trªn cña bã vØa lµ f2 = DH= 0,15 m Chªnh cao tõ mÐp trªn cña bã vØa ®Õn ®Ønh vØa hÌ lµ f3 f1 = (m) Þ d1 = (m) f2 = DH= 0,15 m Þ d2 = (m) f3 = bhÌ x inhÌ (m) Þ d3 = (m) 5.4. TÝnh khèi l­îng c«ng t¸c ®Êt - ®iÒu phèi ®Êt a. TÝnh khèi l­îng c«ng t¸c ®Êt Khèi l­îng ®Êt ®­îc tÝnh to¸n theo hai ph­¬ng ph¸p: §Êt nÒn c«ng tr×nh ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p kÎ l­íi « vu«ng 20x20. §Êt nÒn ®­êng giao th«ng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t (20m/cäc) B¶ng tæng hîp khèi l­îng ®Êt x©y dùng b. §iÒu phèi ®Êt. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu phèi ®Êt n­íc sö dông lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch víi tr×nh tù ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: - Ph©n chia c¸c khu vùc ®µo ®¾p theo tõng vungc nhá cho c©n b»ng nhau. KÕt qu¶ ph©n chi ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ. + Chän trôc xy n»m ë gãc phÝa d­íi bªn ph¶i khu ®Êt. + VÏ ®­êng bao quanh giíi h¹n tõng khu vùc ®µo ®¾p cho c©n b»ng nhau. + X¸c ®Þnh to¹ ®é träng t©m cña khu vùc ®µo ®¾p. + X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn. X¸c ®Þnh to¹ ®é träng t©m cña khu vùc ®µo ( hoÆc®¾p) + x¸c ®Þnh täa ®é tõng träng t©m cña tõng khèi ®Êt l¨ng trô cã ®¸y lµ tam gi¸c, h×nh thang, h×nh vu«ng. + x¸c ®Þnh to¹ ®é cña träng t©m cña toµn bé khèi l­îng ®Êt ®µo vµ ®¾p trong tõng khu vùc ®· c©n b»ng. To¹ ®é träng t©m cña khu vùc ®µo(hoÆc khu vùc ®¾p)®­îc x¸c ®inh theo c«ng thøc: x= y= -Trong ®ã: xo,yo: to¹ ®é träng t©m cña khu vùc ®µo hoÆc ®¾p x,y: to¹ ®é träng t©m cña tõng l¨ng trô cã ®¸y lµ tam gi¸c,h×nh thang, h×nh vu«ng. DQ: khèi l­îng ®Êt cña tõng l¨ng trô å(DQ.x) : tæng c¸c tÝch sè cña khèi l­îng ®Êt vµ to¹ ®é å(DQ.y): x(hoÆc y)cña c¶ khu vùc ®µo(hoÆc ®¾p). Q: khèi l­îng ®Êt tæng céng cña tõng khu vùc ®· c©n b»ng. ( X®¾p - X®µo)2 + (Y®¾p - Y®µo)2 L = Trong ®ã: L = Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn ®¸t gi÷a khu vùc ®µo & ®¾p X®µo, X®¾p, Y®µo, Y®¾p: To¹ ®é träng t©m cña khu vùc ®µo (hoÆc ®¾p) Þ KÕt qu¶ ®iÒu phèi ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ. PhÇn ®Êt thõa ®uîc vËn chuyÓn ®Õn khu Phó Th­îng thuéc ph­êng H¶i §×nh. Ch­¬ng VI: ThiÕt kÕ m¹ng l­íi tho¸t n­íc m­a 6.1. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ + Tho¸t n­íc theo nguyªn t¾c tù ch¶y. + X©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc m­a riªng rÏ. + Cèng tho¸t n­íc theo kiÓu lßng kÝn bª t«ng cèt thÐp (®óc trong nhµ m¸y) ch«n ngÇm d­íi lßng ®­êng. Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. - Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ dùa theo c¬ së ®Þnh h­íng tho¸t n­íc cña giai ®o¹n tr­íc. - Ngoµi tuyÕn cèng ®· ®­îc thiÕt kÕ ë giai ®o¹n 1/10000 tiÕn hµnh bè trÝ thªm tuyÕn cèng nh¸nh nèi tõ trong néi bé tiÓu khu. - Bªn c¹nh ®ã ®Ó thu n­íc m­a tõ m¸i c«ng tr×nh vµ thu n­íc tõ s©n v­ên trong tiÓu khu sö dông r·nh thu n­íc cã kÝch th­íc 300x300. HÖ thèng r·nh sÏ gióp kh«ng cho n­íc m­a ch¶y trµn trªn bÒ mÆt vµ ch¶y trµn vµo c«ng tr×nh. - §Ó ®¶m b¶o c¶nh quan còng nh­ an toµn cho hå, mùc n­íc trong hå ®­îc khèng chÕ Hmax = 3.30 m, cèng x¶ trµn ®Êu nèi víi m¹ng l­íi tho¸t n­íc tiÓu khu cã ®­êng kÝnh D450. 6.2. TÝnh to¸n thuû lùc ë giai ®o¹n nµy chu k× toµn èng P ®­îc lÊy 1 n¨m c«ng thøc ¸p dông. Q = y . q.F Trong ®ã: Q: L­u l­îng tÝnh to¸n (l/s) y: HÖ sè dßng ch¶y. q: C­êng ®é m­a F: DiÖn tÝch l­u vùc cña c¸c ®o¹n cèng tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo thiÕt kÕ san nÒn. Thêi gian m­a ®­îc x¸c ®Þnh b»ng thêi gian n­íc ch¶y tõ ®iÓm xa nhÊt ®Õn ®iÓm tÝnh to¸n - x¸c dÞnh thêi gian m­a theo c«ng thøc T=t1+t2+t3 T:Thêi gian t1:thêi gian tËp trung dßng ch¶y(t1lÊy b»ng 10’) t2:thêi gian n­íc ch¶y theo r·nh ®Õn giÕng thu n­íc ®Çu tiªn theo c«ng thøc t2 = 1,25 (phót) lr: chiÒu dµi r¶nh (m) Vc : vËn tèc n­íc ch¶y trong r·nh (m/s) 1,25: hÖ sè thay ®æi vËn tèc dßng n­íc ch¶y phô thuéc chiÒu cao líp n­íc . t3:thêi gian n­íc ch¶y trong cèng x¸c dÞnh theo c«ng thøc t3 = K K : hÖ sè phô thuéc ®Þa h×nh + K = 2 khi i < 0,01 + K = 1,5 khi i = 0,01 – 0,03 + K = 1,2 khi i > 0,03 KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc ghi ë b¶ng trang sau 6.3. ThiÕt kÕ giÕng thu n­íc §Ó thu nhËn n­íc m­a vµo m¹ng l­íi cèng ngÇm cÇn x©y dùng giÕng thu. GiÕng thu n­íc m­a theo cÊu t¹o cã thÓ cã phÇn l¾ng cÆn hoÆc kh«ng cã phÇn l¾ng cÆn. GiÕng thu n­íc m­a cã phÇn l¾ng cÆn th­êng ®­îc sö dông ë nh÷ng n¬i ®Êt ®ai b»ng ph¼ng vµ kh«ng cã hå chøa n­íc lín. ChiÒu s©u phÇn l¾ng cÆn lÊy kho¶ng 0,4 - 0,7m. GiÕng cã thÓ lµm trßn D ³ 0,7m, h×nh ch÷ nhËt 0,6 ´ 0,9m. ChiÒu dµi nh¸nh nèi tõ giÕng thu tíi cèng chÝnh kh«ng lín qóa 25m. Khi cèng chÝnh D600mm th× chç nh¸nh nèi víi cèng chÝnh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng giÕng th¨m, nh­ng chiÒu dµi cña nh¸nh nèi kh«ng ®­îc v­ît qóa 15m, ®é dèc kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,01. Trªn nh¸nh nèi cã thÓ ®Æt tõ 2 - 4 giÕng thu. NÕu hÖ thèng m¹ng l­íi trong tiÓu khu ®Êt ®Æt ngÇm nghÜa lµ n­íc m­a kh«ng ch¶y trµn tõ tiÓu khu ra ®­êng phè vµ nÕu chiÒu réng ®­êng phè ®Õn 30m th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu n­íc m­a ®­îc thiÕt kÕ theo b¶ng sau: §é dèc däc ®­êng phè Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu(m) 0.000 ¸ 0,004 0,004 ¸ 0,006 0,006 ¸ 0,010 50 60 70 Kh¶ n¨ng thu n­íc cña giÕng thu phô thuéc vµo cÊu t¹o cña cöa thu. HiÖn nay cã 3 lo¹i cöa thu: cöa thu bã vØa, cöa thu mÆt ®­êng(cã l­íi b¶o hiÓm) vµ cöa thu hçn hîp. Chó ý: Khi kh«ng cã hÖ thèng tho¸t n­íc tiÓu khu hoÆc n­íc m­a ch¶y trµn tõ tiÓu khu ra ®­êng phè th× kho¶ng c¸ch ghi trong b¶ng trªn kh«ng cßn phï hîp. Trong tr­êng hîp ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu ph¶i x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n thñy lùc r·nh tho¸t vØa ®­êng. Kh¶ n¨ng thu n­íc cña cöa thu bã vØa kÐm nhÊt lµ khi ®é dèc ®Þa h×nh lín th× l­îng n­íc tr­ît khái cöa thu cµng nhiÒu, v× vËy chØ nªn ¸p dông cho c¸c khu vùc nhá, ®Þa h×nh b»ng ph¼ng. Cöa thu mÆt ®­êng (cã l­íi ch¾n b»ng gang) - kh¶ n¨ng thu n­íc tèt h¬n, c¸c thanh ®an l­íi còng ®­îc ®Æt song song víi chiÒu dßng n­íc. Nh­îc ®iÓm lµ khi bÞ r¸c c¶n trë th× l­îng n­íc tr­ît khái cöa thu t¨ng lªn . Cöa thu hèn hîp (võa bã vØa võa mÆt ®­êng) - cã kh¶ n¨ng thu n­íc tèt nhÊt. Kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña hai lo¹i trªn. Trong hÖ thèng tho¸t n­íc chung th× giÕng thu n­íc m­a ph¶i cã kho¸ thuû lùc ®Ó ng¨n mïi thèi tõ cèng bèc lªn. Khi ¸p dông cöa thu bã vØa th× kho¸ thñy lùc ®Æt ë cöa thu vµ cã tªn gäi lµ giÕng thu “hµm Õch”. Khi ¸p dông cöa thu mÆt ®­êng hay cöa thu hçn hîp th× khãa thñy lùc ®Æt ë ®¸y giÕng. chuyªn ®Ò Môc ®Ých Theo ®¸nh gi¸ tæng hîp ë phÇn trªn, TP §ång Híi cã ®Þa h×nh ®a d¹ng vµ phøc t¹p bao gåm ®Þa h×nh vïng ®åi nói, vïng trung du vµ vïng c¸t ven biÓn, Bªn c¹nh ®ã, TP §ång Híi cã m¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc, chiÒu dµi ng¾n vµ dèc, chÕ ®é thuû v¨n h¶i v¨n kh¸ phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ s«ng NhËt LÖ, g©y¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c x©y dùng còng nh­ chèng ngËp lôt cho ®« thÞ. Theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian, ®« thÞ sÏ ph¸t triÓn lªn phÝa B¾c, c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi sÏ ®­îc x©y dùng trªn l­u vùc s«ng CÇu Rµo vµ hå Th¸c. §©y lµ khu vùc cã vÞ trÝ kh¸ quan träng cña thµnh phè nh­ng l¹i n»m trong vïng th­êng xuyªn ngËp lôt. V× vËy, ®å ¸n lùa chän chuyªn ®Ò: “ Mét sè gi¶ ph¸p chèng ngËp lôt cho ®« thÞ” nh»m ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ¸n tèi ­u ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chèng ngËp lôt cho ®« thÞ nh­ng ®ång thêi ®¶m b¶o an toµn vµ kinh tÕ nhÊt. Dùa vµo tµi liÖu hiÖn cã vµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch ë trªn, ®å ¸n ®Ò xuÊt hai ph­¬ng ¸n chèng ngËp lôt cho TP §ång Híi: Ph­¬ng ¸n 1(§iÒu tiÕt tæng thÓ): Sö dông hÖ thèng hå ®iÒu hoµ, ( hå Th¸c vµ s«ng CÇu Rµo) ®Ó ®iÒu tiÕt mùc n­íc trªn toµ l­u vùc nh»m gi¶m chiÒu cao x©y dùng, h¹n chÕ khèi l­îng ®¾p trªn diÖn tÝch réng. Ph­¬ng ¸n 2(T«n nÒn kÕt hîp ®iÒu tiÕt côc bé): TiÕn hµnh t«n nÒn víi cao ®é cao h¬n cèt ngËp lôt trªn diÖn tÝch réng, ®ång thêi sö dông hÖ thèng hå ®iÒu hoµ Nam Lý vµ Hµo Thµnh ®iÒu tiÕt côc bé ®¶m b¶o tr¸nh ngËp lôt cho khu vùc hiÖn tr¹ng b. néi dung I. §iÒu tiÕt tæng thÓ 1. X¸c ®Þnh cao ®é nÒn x©y dùng tèi thiÓu cho l­u vùc S«ng CÇu Rµo vµ hå Th¸c. N­íc m­a ®­îc tho¸t theo s«ng CÇu Rµo vµ theo m­¬ng Phãng Thuû qua hai cöa x¶ trùc tiÕp ra s«ng NhËt LÖ. Vµo mïa lò, mùc n­íc s«ng NhËt LÖ d©ng cao, khi ®Õn møc (+1,25m) th× cöa x¶ ®­îc ®ãng l¹i vµ n­íc m­a ®­îc chøa ë trong hÖ thèng s«ng CÇu Rµo vµ hå Th¸c TÝnh c¸c hÖ sè cña lò s«ng NhËt LÖ: Cao ®é mùc n­íc trung b×nh HÖ sè biÕn ®éng: HÖ sè thiªn lÖch: §iÒu kiÖn sö dông ®­êng tÇn suÊt lý luËn PIII 2Cv ≤ Cs ≤ Thay sè vµo biÕu thøc ta cã: 2*0.237 ≤ 1.12 ≤ 1.29 (tho¶ m·n) ¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n: tra c¸c hÖ sè f theo ®­êng PIII, víi c¸c ®Æc tr­ng thèng kª tÝnh ®­îc ë trªn. Ta vÏ ®­îc ®­êng tÇn suÊt lý luËn (phô lôc1; 2) Dùa vµo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña TP §ång Híi, chän tÇn suÊt tÝnh to¸n P = 5% (øng víi cao tr×nh lò lµ 2.24m). C¨n cø vµo mùc n­íc ®ã ta chän lò ®iÓn h×nh lµ n¨m 1985, víi ®Çy ®ñ hai tÝnh chÊt: Lò ®iÓn h×nh, víi ®Ønh lò thùc sù ®· xÈy ra. Qmax » QTT C¨n cø vµo tÇn suÊt tÝnh to¸n P=5% ®Ønh lò lµ 2.24, ta chän ®Ønh lò cña th¸ng 9 n¨m 1985 ®Ó tÝnh to¸n.Tõ sè liÖu thùc ®o (mùc n­íc lò theo ngµy), vÏ biÓu ®å mùc n­íc lò th¸ng 9 n¨m 1985. ® Qua biÓu ®å, chän thêi gian ®ãng cèng lµ 3 ngµy. TÝnh to¸n trong tr­êng hîp bÊt lîi nhÊt: khi mùc n­íc lò lªn cao, cöa x¶ ®ãng l¹i. N­íc m­a ®­îc chøa trong néi thÞ nh­ng trêi l¹i cã m­a trong suèt thêi gian ®ãng cèng. C¨n cø vµo b¶n ®å kh«ng gian vµ b¶n ®å sö dông ®Êt tû lÖ 1/10 000, 1/25 000, 1/50 000, x¸c ®Þnh ®­îc diÖn tÝch l­u vùc cña hÖ thèng tho¸t n­íc s«ng CÇu Rµo vµ hå Th¸c theo h×nh vÏ: F=3716.53 (ha) Tõ sè liÖu vÒ c­êng ®é m­a cña TP §ång Híi trong 17 n¨m ( tõ n¨m 1983 ®Õn n¨m 2001), ta thèng kª ®­îc c¸c trËn m­a kÐo dµi 3 ngµy. VÏ ®­êng tÇn suÊt kinh nghiÖm vµ ®­êng tÇn suÊt lý luËn cña c­êng ®é m­a theo ph­¬ng ph¸p ®­êng PIII. TÝnh c¸c hÖ sè m­a: L­îng m­a trung b×nh: HÖ sè biÕn ®éng: HÖ sè thiªn lÖch: §iÒu kiÖn sö dông ®­êng tÇn suÊt lý luËn Piecxon III (PIII )). 2Cv ≤ Cs ≤ Thay sè vµo biÕu thøc ta cã: 2*0,4659 ≤ 1,34 ≤ 1,39 (tho¶ m·n) Tõ sè liÖu tÝnh to¸n, vÏ ®­êng tÇn suÊt kinh nghiÖm vµ ®­êng tÇn suÊt lÝ luËn cña c­êng ®é m­a (phô lôc3; 4). TÇn suÊt tÝnh to¸n P=5% ® chän tÇn suÊt m­a 3 ngµy lµ P=5%. Tra biÓu ®å c­êng ®é m­a 3 ngµy ( trªn ®­êng tÇn suÊt lý luËn) ta cã: Hm­a=809.12 mm ThÓ tÝch n­íc m­a cÇn chøa trªn toµn bé l­u vùc lµ W=F.Hm­a.j.b Trong ®ã: F : diÖn tÝch l­u vùc cña hå Th¸c vµ Kªnh CÇu Rµo (ha) Hm­a: chiÒu cao cét n­íc m­a (mm) j : hÖ sè mÆt phñ, chän j=0,30 b : hÖ sè ph©n bè m­a rµo, ®Æc tr­ng cho sù ph©n bè m­a kh«ng ®Òu trong l­u vùc. N : hÖ sè phô thuéc vµo ®é dèc vµ h×nh d¸ng cña l­u vùc (chän n =6) suy ra ThÓ tÝch n­íc m­a cÇn chøa trªn toµn bé l­u vùc lµ W= F.Hm­a.j.b=3716.53x 104 x0,809x0,30x0,2541=2291986,65 m3 C¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian vµ b¶n vÏ quy ho¹ch mÆt n­íc cña TP §ång Híi, ta x¸c ®Þnh ®­îc diÖn tÝch hå chøa trong l­u vùc: Fhå = 572,996(ha) VËy mùc n­íc h÷u Ých hÖ thèng hå, ao trong l­u vùc cã thÓ ®iÒu tiÕt ®­îc lµ Mùc n­íc ®ãng cèng khi lò d©ng cao t­¬ng øng víi H = 1.25, vËy chän Hmin=1.25(m) Mùc n­íc cao nhÊt trong hå lµ: Hmax=1.25+0.40=1.65 (m) VËy cèt x©y dùng cña l­u vùc lµ Hxd=1,65 + 0,50 =2.15 (m) II. t«n nÒn kÕt hîp §iÒu tiÕt côc bé §Ó h¹n chÕ thay ®æi hiÖn tr¹ng mµ vÉn ®¶m b¶o tr¸nh ngËp lôt cho l­u vùc hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh. §å ¸n ®Ò xuÊt ®iÒu tiÕt côc bé t¹i l­u vùc nµy. N­íc m­a ®­îc tËp trung vµo hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh sau ®ã tho¸t ra s«ng NhËt LÖ qua cöa x¶ t¹i Hµo Thµnh. Vµo mïa lò, n­íc s«ng NhËt LÖ d©ng cao vµ ®Õn møc +1,25m th× cöa x¶ ®­îc ®ãng l¹i. N­íc m­a chøa trong néi thÞ. TÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ trªn, ta cã: DiÖn tÝch l­u vùc hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh lµ: 175 ha Tõ sè liÖu vÒ c­êng ®é m­a cña TP §ång Híi trong 17 n¨m ( tõ n¨m 1983 ®Õn n¨m 2001), ta thèng kª ®­îc c¸c trËn m­a kÐo dµi 3 ngµy. VÏ ®­êng tÇn suÊt kinh nghiÖm vµ ®­êng tÇn suÊt lý luËn cña c­êng ®é m­a theo ph­¬ng ph¸p ®­êng PIII. TÇn suÊt tÝnh to¸n P=5%® chän tÇn suÊt m­a 3 ngµy lµ P=5%. Tra biÓu ®å c­êng ®é m­a 3 ngµy ( trªn ®­êng tÇn suÊt lý luËn) ta cã Hm­a=809.12 mm ThÓ tÝch n­íc m­a cÇn chøa trªn toµn bé l­u vùc lµ W=F.Hm­a.j.b ` trong ®ã: F: diÖn tÝch l­u vùc cña hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh (ha) Hm­a: chiÒu cao cét n­íc m­a (mm) j: hÖ sè mÆt phñ, chän j=0,30 b: hÖ sè ph©n bè m­a rµo, ®Æc tr­ng cho sù ph©n bè m­a kh«ng ®Òu trong l­u vùc. n: hÖ sè phô thuéc vµo ®é dèc vµ h×nh d¸ng cña l­u vùc (chän n =6) suy ra ThÓ tÝch n­íc m­a cÇn chøa trªn toµn bé l­u vùc lµ W= F.Hm­a.j.b=175x 104 x0,809x0,30x0,422=179233.95 m3 C¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian vµ b¶n vÏ quy ho¹ch mÆt n­íc cña TP §ång Híi, ta x¸c ®Þnh ®­îc diÖn tÝch hå chøa trong l­u vùc: Fhå = 44.80(ha) HiÖn tr¹ng cèt x©y dùng t¹i khu vùc nµy lµ +2.30m Mùc n­íc ®ãng cèng khi lò d©ng cao t­¬ng øng víi H = +1.25, vËy chän Hmin=1.25(m) Mùc n­íc cao nhÊt trong hå lµ: Hmax=1.25+ = Hxd - 0.5(m) Suy ra = Hxd - 0.5 - 1.25 = 2.30 - 0.5 -1.25 = 0.55m VËy mùc n­íc h÷u Ých hÖ thèng hå Nam Lý vµ Hµo Thµnh cÇn ph¶ ®iÒu tiÕt lµ +0.55m Thùc tÕ, mùc n­íc mµ hai hå trªn cã thÓ ®iÒu tiÕt ®­îc lµ VËy cÇn ph¶i t¨ng diÖn tÝch hå ®iÒu tiÕt hoÆc t¨ng chiÒu s©u cña lßng hå ®Ó gi¶m mùc n­íc ph¶i ®iÒu tiÕt, ®¶m b¶o ®iÒu tiÕt hiÖu qu¶, tr¸nh bÞ ngËp óng trªn toµn bé diÖn tÝch l­u vùc. III. KiÓm tra cao tr×nh ®ª vµ kÌ s«ng NhËt LÖ Chän tÇn suÊt lò tÝnh to¸n ®èi víi ®ª s«ng NhËt LÖ lµ P=1% Tõ c¸c sè liÖu thùc ®o vÒ mùc n­íc lò s«ng NhËt LÖ vµ ®­êng tÇn suÊt lý luËn vÒ mùc n­íc lò, ta cã Hlò tÝnh to¸n=2.65 (m) Cao ®é ®ª kÌ s«ng NhËt LÖ tèi thiÓu lµ: H=2.65 + 0,5 = 3.05 (m) Thùc tÕ hiÖn tr¹ng ®ª vµ kÌ s«ng NhËt LÖ cã cao tr×nh +3.10m, do vËy ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn phßng lò, chèng ngËp lôt cho l­u vùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh.doc
  • docchuyen de.doc
  • docmuc luc.doc
  • rarQUY HOACH CHUNG.rar
  • rarquyhoach chi tietIN.rar