Đề tài Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

2.Thực hiện truy vấn a.Đưa ra danh sách khách hàng có hóa đơn mua hàng lớn hơn 15000000 b.Đưa ra danh sách nhân viên bán hàng vào ngày 07/9/2012 và có địa chỉ ở Đan Phượng-Hà Nội b.Đưa ra danh sách nhân viên là nữ và số lượng hóa đơn họ lập d.Tính tổng số tiền mà nhân viên có mã số a002 bán được e.Đưa ra thông tin về khách hàng và số lượng hàng họ mua,sắp xếp số lượng hàng theo thứ tự tăng dần f.Đưa ra thông tin những khách hàng mua hàng từ 2 lần trở lên

pptx15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 26/11/2013 | Lượt xem: 2855 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 11/13/2012 ‹#› cở sở dữ liệu Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng Nhóm 1 Lớp hp:1201 Mở đầu Bài toán cụ thể Cửa hàng THẾ GIỚI DI ĐỘNG cần quản lý việc bán các mặt hàng với mô tả như sau: - Khi bán hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông tin của khách hàng : mã khách hàng, tên khách hàng , địa chỉ, số điện thoại - Mỗi lần bán hàng : cửa hàng sẽ tạo ra các hóa đơn bán để lưu giữ thông tin. Các hóa đơn bán này bao gồm : số hóa đơn, tên mặt hàng bán,ngày bán, số lượng bán, đơn giá, số tiền bán hàng. - Mỗi hóa đơn sẽ do một nhân viên phụ trách việc tạo lập và lưu trữ tại thời điểm bán hàng. Thông tin về các nhân viên như : mã nhân viên (mỗi nhân viên có một mã số riêng) , tên nhân viên ,địa chỉ, giới tính,số điện thoại cũng được công ty lưu trữ để tiện việc quản lý. II.Xây dựng các mô hình thực thể liên kết 1.Xác định các thực thể NV(Ma NV,Ho ten, Đia chi, Ngay sinh,Gioi tinh,SDT) HDBAN(Ma HDBAN, Ten mat hang, Ngay ban, So luong, Don gia, Tong tien) K_HANG(Ma K_HANG,Ho ten, Dia chi, SDT K_HANG) Trong đó SDT K_HANG là một thuộc tính đa trị II.Xây dựng các mô hình thực thể liên kết 2.Mối quan hệ giữa các thực thể a. Mối quan hệ giữa NV và HD_BAN b.Mối quan hệ giữa K_HANG và HD_BAN NV Lập K_HANG Đặt bởi 1,n (1,1) 1,n 1,1 Ma NV Ho ten Ngay sinh Gioi tinh Dia chi SDT MA HDBAN Ten MH Tong tien Ngay ban Don gia Ho ten Dia chi Ma K_HANG HDBAN So luong SDT K_HANG Mô hình thực thể liên kết III.Chuyển sang mô hình quan hệ 1.Chuyển các tập thực thể liên kết thành các quan hệ cùng tên và tập thuộc tính và quan hệ không chứa thuộc tính đa trị - NV(Ma NV, Ho ten, Dia chi, Ngay sinh, Gioi tinh, SDT) - HDBAN(Ma HD_BAN,Ten MH,Ngay ban, So luong, Don gia, Tong tien) - K_HANG(Ma K_HANG, Ho ten, Dia chi) III.Chuyển sang mô hình quan hệ 2.Biến đổi thuộc tính đa trị SDT K_HANG(SDT K_HANG,Ma K_HANG) III.Chuyển sang mô hình quan hệ 3.Xử lý các mối quan hệ Mối quan hệ 1-n HDBAN(Ma HDBAN,Ma NV,Ma K_HANG,Ten MH,Ngay ban,So luong,Don gia(VND),Tong tien(VND)). III.Chuyển sang mô hình quan hệ 4.Mô tả chi tiết các quan hệ a.Quan hệ NV(nhân viên) III.Chuyển sang mô hình quan hệ b.Quan hệ HDBAN( hóa đơn bán hàng) III.Chuyển sang mô hình quan hệ c.Mối quan hệ K_HANG( khách mua hàng) Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Loại dữ liệu Khóa chính Khóa ngọi Ma K_HANG Mã số khách hàng Text Bắt buộc x Ho ten Họ tên khách hàng Text Bắt buộc Dia chi Địa chỉ khách hàng Text Bắt buộc III.Chuyển sang mô hình quan hệ d.Mối quan hệ SDT K_HANG(số điện thoại khách hàng) Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Loại dữ liệu Khóa chính Khóa ngoại SDT K_HANG Số điện thoại khách hàng Number Bắt buộc x Ma K_HANG Mã số khách hang Text Bắt buộc x III.Chuyển sang mô hình quan hệ 5.Lược đồ quan hệ NV HDBAN K_HANG SDT K_HANG Ma NV Ho ten Dia chi Ngay sinh Gioi tinh SDT Ma HDBAN Ma NV Ma K_HANG Ten MH Ngay ban So luon Don gia Tong tien Ma K_HANG Ho ten Dia chi SDT SDT K_HANG Ma K_HANG IV.Cài đặt trong máy tính 2.Thực hiện truy vấn a.Đưa ra danh sách khách hàng có hóa đơn mua hàng lớn hơn 15000000 b.Đưa ra danh sách nhân viên bán hàng vào ngày 07/9/2012 và có địa chỉ ở Đan Phượng-Hà Nội b.Đưa ra danh sách nhân viên là nữ và số lượng hóa đơn họ lập d.Tính tổng số tiền mà nhân viên có mã số a002 bán được e.Đưa ra thông tin về khách hàng và số lượng hàng họ mua,sắp xếp số lượng hàng theo thứ tự tăng dần f.Đưa ra thông tin những khách hàng mua hàng từ 2 lần trở lên 1.Tạo bảng và liên kết Kết quả sau khi tạo bảng và nhập dữ liệu Thanks for the listen!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxnew_microsoft_office_powerpoint_presentation_2546.pptx
Luận văn liên quan