Đề tài Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Hà Tĩnh

Lời nói đầu Cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay , nền kinh tế của nước nhà đang tăng trưởng mạnh . Đảng và chính phủ rất quan tâm đến mọi mặt của xã hội , trong đó vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà nước cũng như các tổ chức , thu hút nhiều dự án đầu tư và các công trình phát triển nhằm giải quyết một cách tốt nhất vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nói chung và vấn đề cung cấp đầy đủ nước cho nhân dân cả về chất lượng nói riêng . Đóng góp vào sự đi lên chung của cả nước tất cả các tỉnh thành đang tập trung phát triển mọi mặt đời sống cho nhân dân Hà Tĩnh là 1 tỉnh thuộc vùng trung du . Tỉnh uỷ , Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa nhằm đem lại mọi điều kiện sống tốt nhất cho nhân dân .

doc102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1835 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n thu, lÊy e = 0,5 m. Þ Bt = 0,93 + 2 . 0.5 = 1,93 m Chän chiÒu dµi ng¨n thu At = 2,5 m, trong ng¨n thu bè trÝ song ch¾n r¸c, thang lªn xuèng, thiÕt bÞ tÈy röa. d) Ng¨n hót ChiÒu réng ng¨n hót tÝnh theo c«ng thøc : Bh 3 Df Df:®­êng kÝnh phÔu thu , Df= (1,3 - 1,5) Dh ,lÊy Df = 1,4 Dh Dh :®­êng kÝnh èng hót. Do cã 2 ng¨n hót, mçi ng¨n chØ bè trÝ 1 èng hót l­u l­îng qua 1 èng hót: Qh = Q / 2 = 0,463 / 2 = 0.2315 (m3/s) = 231,5 l/s. Chän Dh = 500 mm, dïng èng thÐp Dp = 1,4 Dh = 1,4 . 0,5 = 0,7 m. Bh 3 . 0,7 = 2,1 m . Chän Bh = 3 m ( ®Ó phï hîp víi viÖc bè trÝ trong c«ng tr×nh) -Do Bh ,Bt tÝnh to¸n chªnh nhau kh«ng nhiÒu ®Ó dÔ thi c«ng ta lÊy Bh = Bt =3 m. -ChiÒu dµi ng¨n hót Ah = At =2,5 m. -Kho¶ng c¸ch tõ mÐp d­íi cöa thu n­íc ®Õn ®¸y s«ng lÊy h1 = 0,7m -Kho¶ng c¸ch tõ mÐp d­íi ®Æt l­íi ®Õn ®¸y c«ng tr×nh thu lÊy h2 = 0,5 m. -Kho¶ng c¸ch tõ mùc n­íc thÊp nhÊt ®Õn mÐp trªn cöa thu h3 = 0,5 m. -Kho¶ng c¸ch tõ mùc n­íc thÊp nhÊt ®Õn miÖng vµo phÔu hót h6 1,5 . Dp = 1,5 .0,7 = 1,05 m. hoÆc h6 0,5 m. Chän h6 1,1 m . -Kho¶ng c¸ch tõ ®¸y ng¨n hót ®Õn miÖng vµo phÔu hót h5 0,5 m hoÆc h5 0,8 . Dp = 0,8 . 0,7 = 0,56 m. Chän h5 = 0,6 m . -Kho¶ng c¸ch tõ mùc n­íc cao nhÊt ®Õn sµn c«ng t¸c h4 = 0,5 m. -§¸y c«ng tr×nh thu cã ®é dèc 3% vÒ phÝa hè thu cÆn. Hè thu cÆn kÝch th­íc 300 . 300 mm, s©u 250 mm. -ChiÒu cao gian qu¶n lý H = 3,5 m. e-TÝnh to¸n cao tr×nh mÆt n­íc trong ng¨n thu vµ ng¨n hót. Cao tr×nh mÆt n­íc cña hå : + MNCNh lµ 60,5 (m). + MNTNh lµ 55,5 (m). S¬ bé lÊy tæn thÊt qua song ch¾n r¸c lµ hs = 0,1 m, qua l­íi ch¾n r¸c lµ hl = 0,15 m. Cao tr×nh mÆt n­íc trong ng¨n thu: + MNCNNT = MNCNh - hs = 60,5 -0,1 = 60,4 m. + MNTNNT = MNTNh - hs = 55,5 - 0,1 = 55,4 m. Cao tr×nh mÆt n­íc trong ng¨n hót: + MNCNNH = MNCNNT - hl = 60,4 -0,15 = 60,25 m. + MNTNNH = MNTNNH - hl = 55,4 - 0,15 = 55,25 m. II / Tr¹m b¬m cÊp I. -ChÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m cÊp I lµ chÕ ®é ®iÒu hoµ trong ngµy ®ªm, QI = 4,167 % Qng®. 1-Giai ®o¹n I. a)L­u l­îng: -L­u l­îng tÝnh to¸n ®Õn n¨m 2010 lµ: Qng® = 20000 m3 / ng®. = 231,5 l/s. -Víi l­u l­îng trªn ta chØ cÇn chän hai b¬m, mét b¬m lµm viÖc mét b¬m dù tr÷. -VËy l­u l­îng b¬m lµ: Q = 231,5 l/s. -S¬ ®å tÝnh to¸n : Chó thÝch: -C«ng tr×nh thu. -èng hót. -M¸y b¬m. -èng ®Èy. -§iÓm tÝnh to¸n ( tr¹m xö lý). b) Cét ¸p cña b¬m. B¬m cÊp I b¬m n­íc lªn tr¹m xö lý, chiÒu dµi ®­êng èng tõ tr¹m b¬m cÊp I ®Õn tr¹m xö lý L = 8000 m. Cét ¸p b¬m cÊp I x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Hb = H®h + åhh +åh® + Htd Trong ®ã: - H®h :lµ chiÒu cao b¬m ®Þa h×nh, chÝnh lµ hiÖu cao tr×nh tõ mùc n­íc trªn tr¹m xö lý vµ mùc n­íc thÊp nhÊt trong ng¨n hót. H®h = 66,2 - 55,25 = 10,95 (m). - åhh : lµ tæng tæn thÊt trong èng hót tÝnh tõ miÖng vµo phÔu hót ®Õn m¸y b¬m, åhh = i . lh + åx . (m) + lh :lµ chiÒu dµi èng hót, l = 8 m. +Víi l­u l­îng qua èng hót Q = 231,5 l/s tra b¶ng víi ®­êng kÝnh èng hót Dh = 500 mm 1000i = 3,15, vh = 1,11 m /s. + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt qua c¸c thiÕt bÞ. 1 c«n thu x = 0,1 1 kho¸ x = 1 1 phÔu thu x = 0,5 2 tª x = 1,52 = 3 1 cót 90o x = 0,5 åhh = + ( 0,5 + 1+ 0,5+ 3 + 0,1). = 0,315 (m) -åh® :lµ tæng tæn thÊt trong èng ®Èy tÝnh tõ m¸y b¬m ®Õn tr¹m xö lý. åh® = i . l® + åx . (m) Trong ®ã: + l®: lµ chiÒu dµi èng ®Èy tõ tr¹m b¬m I ®Õn tr¹m xö lý, l®= 8000 m. +Chän 2 èng ®Èy víi l­u l­îng qua èng ®Èy Q = 231,5/2 = 115,75 l/s, chän ®­êng kÝnh èng ®Èy D450 v®= 0,68 m/s , 1000 i = 1,46 m . V× chiÒu dµi ®­êng èng ®Èy tõ tr¹m b¬m cÊp 1 ®Õn tr¹m xö lý lín L = 8000 m . Nªn ta x©y dùng ®­êng èng lu«n cho giai ®o¹n II ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi cÊp n­íc vµ gi¶m chi phÝ do x©y dùng 2 lÇn . Do ®ã , ë giai ®o¹n I ta vËn hµnh lu«n trªn 2 ®­êng èng ®Ó gi¶m tæn thÊt trªn ®­êng èng . + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt côc bé. 1 c«n më x = 0,1 2 kho¸ x = 2 .1 = 2 1 van mét chiÒu x = 1,7 2 cót 90o x = 2 .0,5 = 1. 2 tª x = 21,5 = 3 åh® = + (1 + 2 + 0,1 + 1,7 + 3). = 11,86 (m) -Htd : ¸p lùc tù do, lÊy Htd = 0,5 m. VËy Hb = H®h + åhh +åh® + Htd = 10,95 + 0,315 + 11,86 + 0,5 = 23,63 m. *Chän b¬m: ta chän b¬m cã Qb = 231,5 l/s. Hb = 23,7 m. Theo sæ tay chän b¬m ta chän b¬m trôc ngang Omega 300-300B cã c¸c th«ng sè: -Qb = 231,5 l/s. -Hb = 24,8 m. -§­êng kÝnh b¸nh xe c«ng t¸c lµ 330 (mm). -HiÖu suÊt: h = 84% -§é dù tr÷ chèng x©m thùc NPSH = 3,2 (m). -C«ng suÊt trªn trôc P = 68 (kw) -Sè vßng quay n = 1450 (vßng/phót). KÝch th­íc b¬m nh­ sau: Lo¹i KÝch th­íc KÝch th­íc Träng b¬m ®Çu nèi èng m¸y b¬m l­îng 250 – 480B DN1 DN2 S1 S2 a1 a2 f h5 l2 Z (kg) 350 300 36 33,4 550 500 655 1430 464 720 630 Chän lo¹i ®éng c¬ ®iÖn 250 M Þ kÝch th­íc träng l­îng ®éng c¬ ®iÖn nh­ sau: Lo¹i b2 h4 h6 h7 l3 l4;l5 t i q Träng l­îng,kg ®éng c¬ ®-c¬ khung 250M 700 510 810 1240 1620 710 320 150 930 345 210 c)X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh tæng hîp cña m¸y b¬m vµ ®­êng èng. X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng -Ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh èng: H« = H®h + S . Q«2 H®h:lµ chiÒu cao b¬m n­íc ®Þa h×nh, H®h = 10,95 m. S:lµ søc kh¸ng toµn phÇn cña èng ®Èy. Q«:l­u l­îng n­íc ch¶y trong èng ®Èy, Q« = 115,75 l/s. S = = = 10,3 . 10-4 Khi èng t¶i mét l­u l­îng Q«x th× : H«x = H®h + S . Q«x2 ta cã b¶ng: Q«x 0 50 100 150 200 H«x 10,95 13,525 21,25 34,125 52,15 -Tõ c¸c gi¸ trÞ trªn ta dùng ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh cña èng. -Giao ®IÓm A cña ®Æc tÝnh b¬m vµ ®Æc tÝnh èng lµ ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng d)TÝnh to¸n cèt trôc m¸y b¬m: Cèt trôc m¸y b¬m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Zmb = Hh®h + ZNHMNTH (m). Trong ®ã: -Hh®h lµ chiÒu cao hót h×nh häc cña m¸y b¬m. Hh®h £ - åhh - NPSHA Víi: - pa: lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, pa = 1(bar) = 104 (kg/m2). - pbh : lµ ¸p suÊt bèc h¬i b·o hoµ cña n­íc ë nhiÖt ®é lµm viÖc, ë nhiÖt ®é 23,9oC tra b¶ng ta cã: pbh = 0,02808 (bar) = 0,02808 . 104 (kg/m2). -g:lµ tØ träng riªng cña n­íc ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, g = 0,9976 (kg/dm3) » 103 (kg/m3). -åhh:lµ tæn thÊt thuû lùc trªn èng hót, åhh = 0,315 (m). -NPSHA lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc cho phÐp (m). NPSHA ³ NPSH + s (m) Trong ®ã: + NPSH lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc yªu cÇu, NPSH = 3,2 (m). + s: lµ ®é dù tr÷ an toµn, s = 0,5 (m). Þ NPSHA ³ 3,2 + 0,5 = 3,7 (m) Þ Hhhh £ - 0,315 - 3,7= 5,7 (m) Þ Zmb £ 55,25 + 5,7 = 60,95 (m) LÊy Zmb = 59,2 m. e)B¬m ch÷a ch¸y ë tr¹m b¬m cÊp I. B¬m ch÷a ch¸y ë tr¹m b¬m cÊp I cã nhiÖm vô kh«i phôc l¹i l­îng n­íc ch÷a ch¸y chøa trong bÓ chøa n­íc s¹ch. Do hÖ thèng ch÷a ch¸y ®­îc bè trÝ kÕt hîp nªn l­îng n­íc ch÷a ch¸y nµy còng ph¶i ®­îc xö lý gièng nh­ n­íc cÊp cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. Do ë ®iÒu kiÖn b×nh th­êng ta chän b¬m lµm viÖc ch­a hÕt c«ng suÊt v× vËy khi cã ch¸y x¶y ra b¬m lµm viÖc t¨ng c­êng ®Ó kh«i phôc l¹i l­îng n­íc trªn. Khi ®ã l­u l­îng t¨ng c­êng cña b¬m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: QTC = Q + - QTC:L­u l­îng cña tr¹m b¬m khi lµm viÖc t¨ng c­êng. - Q:L­u l­îng cña tr¹m b¬m khi lµm viÖc b×nh th­êng, Q= 833,33 m3/ h. - QCC:tæng l­u l­îng ch÷a ch¸y trong 1h QCC = 50 . 3,6 = 180 m3/ h. -QMAX: tæng l­îng n­íc lín nhÊt dïng trong 3h liÒn nhau. QMAX = ( 6,35 + 6,01 + 5,74)% Qng® =18,1% = 3620 m3/ h. -TK: thêi gian kh«i phôc l¹i l­îng n­íc dù tr÷ ch÷a ch¸y, TK = 36h QTC = 833,33 + = 879,44 m3/ h. = 244,28 l/s. Víi l­u l­îng trªn tra ®Æc tÝnh b¬m ta cã HB= 24 m vÉn n»m trong ®Æc tÝnh cña b¬m. V× vËy kh«ng cÇn ®Æt thªm b¬m ch÷a ch¸y. 2/ Giai ®o¹n II. a) L­u l­îng: ë giai ®o¹n II l­u l­îng mµ tr¹m b¬m cÊp I ph¶i cung cÊp lµ: QII = 4,167% QIIng®. = 4,167 . 40000 / 100 = 1666,7 m3/ h = 463 l/s. víi l­u l­îng Q = 463 l/s ta chän 2 b¬m c«ng t¸c vµ 1 b¬m dù phßng . b) Cét ¸p cña b¬m. B¬m cÊp I b¬m n­íc lªn tr¹m xö lý, chiÒu dµi ®­êng èng tõ tr¹m b¬m cÊp I ®Õn tr¹m xö lý L = 8000 m. Cét ¸p b¬m cÊp I x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Hb = H®h + åhh +åh® + Htd Trong ®ã: - H®h :lµ chiÒu cao b¬m ®Þa h×nh, chÝnh lµ hiÖu cao tr×nh tõ mùc n­íc trªn tr¹m xö lý vµ mùc n­íc thÊp nhÊt trong ng¨n hót. H®h = 66,2 - 55,25 = 10,95 (m). - åhh : lµ tæng tæn thÊt trong èng hót tÝnh tõ miÖng vµo phÔu hót ®Õn m¸y b¬m, åhh = i . lh + åx . (m) + lh :lµ chiÒu dµi èng hót, l = 8 m. +Víi l­u l­îng Q = 463 l\s qua 2 èng hót l­u l­îng qua 1 èng lµ Q = 463\2 = 231,5 l/s tra b¶ng víi ®­êng kÝnh èng hót Dh = 500 mm 1000i = 3,15, vh = 1,11 m /s. + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt qua c¸c thiÕt bÞ. 1 c«n thu x = 0,1 1 kho¸ x = 1 1 phÔu thu x = 0,5 2 tª x = 1,52 = 3 1 cót 90o x = 0,5 åhh = + ( 0,5 + 1+ 0,5+ 3 + 0,1). = 0,315 (m) -åh® :lµ tæng tæn thÊt trong èng ®Èy tÝnh tõ m¸y b¬m ®Õn tr¹m xö lý. åh® = i . l® + åx . (m) Trong ®ã: + l®: lµ chiÒu dµi èng ®Èy tõ tr¹m b¬m I ®Õn tr¹m xö lý, l®= 8000 m. +Víi l­u l­îng Q = 463 l/s l­u l­îng qua 1 èng ®Èy Q = 463/2 =231,5 l/s, chän ®­êng kÝnh èng ®Èy D450 v® = 1,36 m/s, 1000 i = 5,34 m. + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt côc bé. 1 c«n më x = 0,1 2 kho¸ x = 2 .1 = 2 1 van mét chiÒu x = 1,7 2 cót 90o x = 2 .0,5 = 1. 2 tª x = 21,5 = 3 åh® = + (1 + 2 + 0,1 + 1,7 + 3). = 43,46 (m) -Htd : ¸p lùc tù do, lÊy Htd = 0,5 m. VËy Hb = H®h + åhh +åh® + Htd = 10,95 + 0,315 + 43,46 + 0,5 = 55,23 m. *Chän b¬m: ta chän b¬m cã Qb = 231,5 l/s. Hb = 55,23 m. Theo sæ tay chän b¬m ta chän b¬m trôc ngang Omega 200-520A cã c¸c th«ng sè: -Qb = 231,5 l/s. -Hb = 57 m. -§­êng kÝnh b¸nh xe c«ng t¸c lµ 442 (mm). -HiÖu suÊt: h = 79,5% -§é dù tr÷ chèng x©m thùc NPSH = 5 (m). -C«ng suÊt trªn trôc P = 161,2 (kw) -Sè vßng quay n = 1450 (vßng/phót). KÝch th­íc b¬m nh­ sau: Lo¹i KÝch th­íc KÝch th­íc Träng b¬m ®Çu nèi èng m¸y b¬m l­îng 200 – 520A DN1 DN2 S1 S2 a1 a2 f h5 l2 Z (kg) 250 200 47,6 41,3 600 655 655 1240 464 740 840 Chän lo¹i ®éng c¬ ®iÖn 250 M Þ kÝch th­íc träng l­îng ®éng c¬ ®iÖn nh­ sau: Lo¹i b2 h4 h6 h7 l3 l4;l5 t i q Träng l­îng,kg ®éng c¬ ®-c¬ khung 250M 700 440 740 1170 1620 710 320 150 930 435 210 c)X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh tæng hîp cña m¸y b¬m vµ ®­êng èng. X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng -Ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh èng: H« = H®h + S . Q«2 H®h:lµ chiÒu cao b¬m n­íc ®Þa h×nh, H®h = 10,95 m. S:lµ søc kh¸ng toµn phÇn cña èng ®Èy. Q«:l­u l­îng n­íc ch¶y trong 1 èng ®Èy, Q« = 231,5 l/s. S = = = 8,59 . 10-4 Khi èng t¶i mét l­u l­îng Q«x th× : H«x = H®h + S . Q«x2 ta cã b¶ng: Q«x 0 50 100 150 200 250 300 H«x 10,95 13,1 19,54 30,28 45,31 64,64 88,26 -Tõ c¸c gi¸ trÞ trªn ta dùng ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh cña èng. -Giao ®IÓm A cña ®Æc tÝnh b¬m vµ ®Æc tÝnh èng lµ ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng d)TÝnh to¸n cèt trôc m¸y b¬m: Cèt trôc m¸y b¬m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Zmb = Hh®h + ZNHMNTH (m). Trong ®ã: -Hh®h lµ chiÒu cao hót h×nh häc cña m¸y b¬m. Hh®h £ - åhh - NPSHA Víi: - pa: lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, pa = 1(bar) = 104 (kg/m2). - pbh : lµ ¸p suÊt bèc h¬i b·o hoµ cña n­íc ë nhiÖt ®é lµm viÖc, ë nhiÖt ®é 23,9oC tra b¶ng ta cã: pbh = 0,02808 (bar) = 0,02808 . 104 (kg/m2). -g:lµ tØ träng riªng cña n­íc ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, g = 0,9976 (kg/dm3) » 103 (kg/m3). -åhh:lµ tæn thÊt thuû lùc trªn èng hót, åhh = 0,315 (m). -NPSHA lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc cho phÐp (m). NPSHA ³ NPSH + s (m) Trong ®ã: + NPSH lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc yªu cÇu, NPSH= 5 (m). + s: lµ ®é dù tr÷ an toµn, s = 0,5 (m). Þ NPSHA ³ 5 + 0,5 = 5,5 (m) Þ Hhhh £ - 0,315 - 5,5 = 3,9 (m) Þ Zmb £ 55,25 + 3,9 = 59,15 (m) LÊy Zmb = 59,2 m. e)B¬m ch÷a ch¸y ë tr¹m b¬m cÊp I. B¬m ch÷a ch¸y ë tr¹m b¬m cÊp I cã nhiÖm vô kh«i phôc l¹i l­îng n­íc ch÷a ch¸y chøa trong bÓ chøa n­íc s¹ch. Do hÖ thèng ch÷a ch¸y ®­îc bè trÝ kÕt hîp nªn l­îng n­íc ch÷a ch¸y nµy còng ph¶i ®­îc xö lý gièng nh­ n­íc cÊp cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. Do ë ®iÒu kiÖn b×nh th­êng ta chän b¬m lµm viÖc ch­a hÕt c«ng suÊt v× vËy khi cã ch¸y x¶y ra b¬m lµm viÖc t¨ng c­êng ®Ó kh«i phôc l¹i l­îng n­íc trªn. Khi ®ã l­u l­îng t¨ng c­êng cña b¬m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: QTC = Q + - QTC:L­u l­îng cña tr¹m b¬m khi lµm viÖc t¨ng c­êng. - Q:L­u l­îng cña tr¹m b¬m khi lµm viÖc b×nh th­êng, Q= 1666,7 m3/ h. - QCC:tæng l­u l­îng ch÷a ch¸y trong 1h QCC = 70 . 3,6 = 252 m3/ h. -QMAX: tæng l­îng n­íc lín nhÊt dïng trong 3h liÒn nhau. QMAX = ( 5,73 + 5,96 + 5,61)% Qng® =17,3% = 6920 m3/ h. -TK: thêi gian kh«i phôc l¹i l­îng n­íc dù tr÷ ch÷a ch¸y, TK = 36h QTC = 1666,7 + = 1741,03 m3/ h. = 483,62 l/s. Víi l­u l­îng trªn tra ®Æc tÝnh b¬m ta cã HB= 56 m vÉn n»m trong ®Æc tÝnh cña b¬m . V× vËy kh«ng cÇn ®Æt thªm b¬m ch÷a ch¸y. III / ®µI n­íc vµ bÓ chøa. 1 / §µi n­íc. Theo tÝnh to¸n ë phÇn tr­íc, giai ®o¹n I ®µi n­íc cÇn cã thÓ tÝch lµ 472,63 m3, víi chiÒu cao x©y dùng 23,97 m. Giai ®o¹n II cÇn x©y dùng ®µi víi thÓ tÝch 989,49 m3, víi chiÒu cao x©y dùng 27,43 . Ta x©y dùng ®µi cho c¶ hai giai ®o¹n. KÝch th­íc x©y dùng ®µi lµ : a . b . h = 13,2 . 13,2 . 6 (m). Trong ®ã chiÒu cao b¶o vÖ lµ 0,3 m. II / BÓ chøa. Theo tÝnh to¸n ë phÇn tr­íc giai ®o¹n I cÇn x©y dùng bÓ chøa cã dung tÝch VI = 6406,07 m3. Ta x©y 2 bÓ víi kÝch th­íc mçi bÓ: a . b . h = 25,6 . 25,6 . 5,2 (m) Trong ®ã chiÒu cao b¶o vÖ cña bÓ lµ 0,3 m. Giai ®o¹n II cÇn x©y dùng bÓ chøa cã dung tÝch VII = 10272,39 m3. Ta x©y thªm 2 bÓ víi kÝch th­íc mçi bÓ: a . b . h = 19,9 . 19,9 . 5,3 (m) Trong ®ã chiÒu cao b¶o vÖ cña bÓ lµ 0,3 m. IV/ Tr¹m b¬m cÊp II. A/ Giai ®o¹n I . -C«ng suÊt tr¹m: Qtr = 20000 (m3/ng®). -C«ng suÊt ph¸t vµo m¹ng l­íi: Qm = 18996,92 (m3/ng®). 1) B¬m sinh ho¹t: a) L­u l­îng: Tr¹m b¬m cÊp II ho¹t ®éng víi 3 bËc b¬m: -BËc 1: 1 b¬m lµm viÖc, Q1 = 1,84% Qm = 349,54 m3/ h = 97,1 l/s. -BËc 2: 2 b¬m lµm viÖc song song, Q2 = 3,36% Qm = 638,3m3/ h = 177,3 l/s. -BËc 3: 4 b¬m lµm viÖc song song, Q4 = 5,86% Qm = 1113,22 m3/ h = 309,23 l/s. Víi l­u l­îng trªn ta chän sè b¬m trong tr¹m lµ 6 b¬m: 4 b¬m lµm viÖc vµ 2 b¬m dù tr÷. b)X¸c ®Þnh cét ¸p cña m¸y b¬m sinh ho¹t. Cét ¸p b¬m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Hb = Z® - Zb +åh + H® + H0 / 2 Trong ®ã: + Z®:lµ cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm x©y dùng ®µi, Z® = 62,5 (m). + Zb:lµ cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm x©y dùng tr¹m b¬m cÊp II, Zb = 59,5 (m). +åh :lµ tæng tæn thÊt ¸p lùc tõ tr¹m b¬m ®Õn ®µi. Theo b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc (ch­¬ng tr×nh LOOP) ta cã åh = 1,43 (m) +H® :lµ chiÒu cao x©y dùng ®µi, H® = 27,43 m. +H0:lµ chiÒu cao cét n­íc trªn ®µi. Do ta x©y dùng ®µi cho c¶ hai giai ®o¹n nªn ë giai ®o¹n I chiÒu cao líp n­íc trong ®µi lµ: H0 = = 2,71 (m). Hb = 62,5 – 59,5 + 1,43 + 27,43 + 2,71 / 2 (m) = 33,215 (m) -ChiÒu cao b¬m n­íc toµn phÇn: Htp = Hb + Hh + Ht Trong ®ã: + Hh :lµ ®é chªnh h×nh häc, Hh = Zb - ZBCMNTN. = 59,5 - 57,2 = 2,3 m. + Ht lµ tæn thÊt trong néi bé tr¹m b¬m , lÊy Ht = 2,5 m. Þ Htp = 33,215 + 2,3 + 2,5 (m). = 38,015 (m). LÊy Htp = 38,015 m. -Chän b¬m sinh ho¹t tho¶ m·n: Qb =97,1 l/s. Hb = 38,1 m. *Víi c¸c th«ng sè trªn tra sæ tay chän b¬m ta chän b¬m trôc ngang Omega 150-460B. ( chän b¬m ) B¬m cã c¸c th«ng sè nh­ sau: +Qb =97,1 l/s. +Hb = 41,4 m. + §­êng kÝnh b¸nh xe c«ng t¸c lµ 378 (mm). + HiÖu suÊt: h = 80% + §é dù tr÷ chèng x©m thùc NPSH = 3 (m). + C«ng suÊt trªn trôc, P = 50 (kw) + Sè vßng quay, n = 1450 (vßng/phót). C¸c kÝch th­íc cña b¬m ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: Lo¹i KÝch th­íc KÝch th­íc Träng b¬m ®Çu nèi èng m¸y b¬m l­îng Omega DN1 DN2 S1 S2 a1 a2 f h5 l2 Z (kg) 150-460B 200 150 41,3 36,5 450 450 590 1050 399 610 436 Chän lo¹i ®éng c¬ ®iÖn 4 cùc IEC-IP55 280 M Þ kÝch th­íc träng l­îng ®éng c¬ ®iÖn nh­ sau: Lo¹i b2 h4 h6 h7 l3 l4;l5 t i q Träng l­îng,kg ®éng c¬ ®éng c¬ khung 280M 560 320 520 975 1650 725 250 150 1005 660 210 c) èng hót: Víi 4 b¬m lµm viÖc vµ 2 b¬m dù tr÷ ta chän hai èng hót chung chiÒu dµi mçi èng lµ 50 (m). L­u l­îng mçi èng ph¶i t¶i lµ: Q1« = 309,23 / 2 = 154,62 (l/s) Chän èng thÐp D 450 tra b¶ng ta cã: + VËn tèc Vh = 0,9 (m/s) + 1000 i = 2,45 m . d )èng ®Èy: Chän 2 èng ®Èy chung. L­u l­îng mçi èng ph¶i t¶i lµ: Q1« = 309,23 / 2 =154,62 (l/s) Chän èng thÐp D400 (mm), tra b¶ng ta cã: + VËn tèc V® = 1,14 (m/s) + 1000 i = 4,45 m . e) èng vµo tõng b¬m. ChiÒu dµi èng vµo tõng b¬m s¬ bé lÊy L = 2 m L­u l­îng vµo: Qv = 97,1 l/s. Chän èng thÐp D 300 (mm), tra b¶ng ta cã: + VËn tèc Vv = 1,28 (m/s) + 1000 i = 7,96 m . g)X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh cña ®­êng èng , X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng. -Ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh èng: H« = H®h + S . Q«2 H®h:lµ chiÒu cao b¬m n­íc ®Þa h×nh. H®h = Z§ - ZBCMNTN + H® + Ho/ 2 . Trong ®ã: + Z§:cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm x©y dùng ®µi, Z§= 62,5 m. + ZBCMNTN:cao ®é mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ ch÷a n­íc s¹ch, ZBCMNTN = 57,2 m. +H®:chiÒu cao x©y dùng ®µi, H® = 27,43 m. + Ho:chiÒu cao líp n­íc trong ®µi, Ho = 2,71 m . H®h = 62,5 - 57,2 + 27,43 + 2,71 / 2 (m) = 34,085 m. S:lµ søc kh¸ng toµn phÇn cña èng ®Èy. Q«:l­u l­îng n­íc ch¶y trong èng ®Èy, Q« = 309,23 / 2 = 154,615 l/s. S = = = 3,06 . 10-4 Khi èng t¶i mét l­u l­îng Q«x th× : H«x = H®h + S . Q«x2 ta cã b¶ng: Q«x 0 50 100 150 200 250 300 H«x 34,085 34,85 37,145 40,97 46,325 53,21 61,625 -Tõ c¸c gi¸ trÞ trªn ta dùng ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh cña èng. *§­êng ®Æc tÝnh khi 2 èng lµm viÖc song song x©y dùng b»ng c¸ch gi÷ nguyªn tung ®é vµ nh©n ®«i hoµnh ®é cña ®­êng ®Æc tÝnh 1 èng. *§Æc tÝnh b¬m còng ®­îc x©y dùng t­¬ng tù nh­ trªn cho tr­êng hîp 2 b¬m vµ 4 b¬m lµm viÖc song song. -§­êng ®Æc tÝnh 2 èng c¾t ®­êng ®Æc tÝnh 1 b¬m, 2 b¬m, 4 b¬m cho ta ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng trong tõng cÊp b¬m. *§iÓm A: ®iÓm lµm viÖc cña 1 b¬m trªn 2 ®­êng èng. *§iÓm B: ®iÓm lµm viÖc cña 2 b¬m trªn 2 ®­êng èng. *§iÓm C: ®iÓm lµm viÖc cña 4 b¬m trªn 2 ®­êng èng. h)TÝnh to¸n cèt trôc m¸y b¬m: Cèt trôc m¸y b¬m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Zmb = Hh®h + ZNHMNTH (m). Trong ®ã: -Hh®h lµ chiÒu cao hót h×nh häc cña m¸y b¬m. Hh®h £ - åhh - NPSHA Víi: - pa: lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, pa = 1(bar) = 104 (kg/m2). - pbh : lµ ¸p suÊt bèc h¬i b·o hoµ cña n­íc ë nhiÖt ®é lµm viÖc, ë nhiÖt ®é 23oC tra b¶ng ta cã: pbh = 0,02808 (bar) = 0,02808 . 104 (kg/m2). -g:lµ tØ träng riªng cña n­íc ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, g = 0,9976 (kg/dm3) » 103 (kg/m3). -åhh:lµ tæn thÊt thuû lùc trªn èng hót, åhh = hhc + hhr hhc:lµ tæn thÊt trªn ®­êng èng hót chung. hhc = i . lhc + åx . (m) + lhc :lµ chiÒu dµi èng hót, lhc = 50 m, Theo tÝnh to¸n ë trªn ta cã Vh = 0,9 (m/s), 1000 i = 2,45 m . + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt qua c¸c thiÕt bÞ trªn mçi èng hót. 1 kho¸ x = 1. 1 phÔu thu x = 0,5. 2 tª x = 2.1 = 2. 1 cót 90o x = 0,5. hhc = 2[ + ( 1+0,5 +2 +0,5).] = 0,58 (m) hhr : lµ tæn thÊt trªn ®­êng èng vµo tõng b¬m. hhr = 4.(i . lh + åx . ) (m) + lhr : lµ chiÒu dµi èng vµo tõng b¬m , lhr = 2 m, Theo tÝnh to¸n ë trªn ta cã Vv = 0,94 (m/s), 1000 i = 3,64 m . + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt qua c¸c thiÕt bÞ trªn 1 b¬m. 1 kho¸ x = 1. 1 c«n thu x =0,1. hhr = 4.[ + ( 1+0,1).] = 0,23 (m) åhh = hhc + hhr = 0,58 + 0,23 = 0,81 m. -NPSHA lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc cho phÐp (m). NPSHA ³ NPSH + s (m) Trong ®ã: + NPSH lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc yªu cÇu, NPSH= 3 (m). + s: lµ ®é dù tr÷ an toµn, s = 0,5 (m). Þ NPSHA ³ 3 + 0,5 = 3,5 (m) Þ Hhhh £ - 0,81 - 3,5 = 5,41 (m) Þ Zmb £ 57,2 + 5,41 = 62,6 (m) §Ó t¨ng kh¶ n¨ng hót cña b¬m ta lÊy Zmb = 59,6 m. 2/ B¬m ch÷a ch¸y. *Cét ¸p b¬m ch÷a ch¸y tÝnh theo c«ng thøc: Hccb = Zc- Zb + Hccct +åhcc Trong ®ã: - Zc:cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm cã ch¸y bÊt lîi nhÊt. Theo tÝnh to¸n ®iÓm bÊt lîi nhÊt lµ ®iÓm 12 cã Z12 = 63 m. -Zb:cèt trôc b¬m ch÷a ch¸y, lÊy b»ng cèt trôc b¬m sinh ho¹t, Zb = 59,6 m. - Hccct:¸p lùc ch÷a ch¸y cÇn thiÕt. Víi hÖ thèng ch÷a ch¸y ¸p lùc thÊp Hccct = 10 m. -åhcc:tæng tæn thÊt tõ tr¹m b¬m ®Õn ®iÓm cã ch¸y ( lÊy trung b×nh theo c¸c h­íng). Theo b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc åhcc = 9,04 m. Þ Hccb = 63 – 59,6 + 10 + 9,04 = 22,44 m. ¸p lùc toµn phÇn cña b¬m ch÷a ch¸y: Hbtp = hhcc + ho - hhcc:chªnh h×nh häc hót hhcc = Zb - ZBCMNTN = 59,5 – 57,2 = 2,3 m. - ho:tæn thÊt trong tr¹m khi cã ch¸y x¶y ra, lÊy ho = 5 m. Þ Hbtp = 22,44 + 2,3 + 5 = 29,74 m. Khi cã ch¸y x¶y ra tr¹m b¬m cÊp II cÊp toµn bé n­íc cho sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y. Q = QSH + QCC = 335,07 + 50 = 385,07 l/s. Víi l­u l­îng nµy ta vÉn sö dông ®­îc b¬m Omega 150-460B víi 4 b¬m ho¹t ®éng ®ång thêi th× l­u l­îng 1 b¬m lµ : Q1b = Q/4.0,8 =385,07/4.0,8 = 120,33 l/s Tra biÓu ®å b¬m Q = 120,33 l/s . Hb = 36,6 m . Tho¶ m·n yªu cÇu ch÷a ch¸y . VËy trong tr¹m b¬m bè trÝ 6 b¬m Omega 150-460B, 4 b¬m ho¹t ®éng ®ång thêi 2 b¬m dù tr÷. Ngoµi ra trong tr¹m b¬m cÇn bè trÝ b¬m rña läc, b¬m måi, b¬m giã. *X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh cña ®­êng èng. X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng. -Ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh èng: H« = H®h + S . Q«2 +H®h:lµ chiÒu cao b¬m n­íc ®Þa h×nh. H®h = Zc - ZBCMNTN + HC . Trong ®ã: - Zc:cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm cã ch¸y bÊt lîi nhÊt. Theo tÝnh to¸n ®iÓm bÊt lîi nhÊt lµ ®iÓm 12 cã Z12 = 63 m. - ZBCMNTN:cao ®é mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ ch÷a n­íc s¹ch, ZBCMNTN = 57,2 m. -HC: ¸p lùc t¹i ®iÓm cã ch¸y. Khi sö dông b¬m Omega 150-460B ®Ó ch÷a ch¸y, ¸p lùc d­ so víi yªu cÇu ch÷a ch¸y lµ: DH = Hccct - Hbtp = 36,6 - 29,74 = 6,86 m. ¸p lùc ë ®iÓm cã ch¸y khi ®ã HC = Hccct + DH = 10 + 6,86 = 16,86 m. H®h = 63 – 57,2 + 16,86 (m) = 22,66 m. +S:lµ søc kh¸ng toµn phÇn cña èng ®Èy. +Q«:l­u l­îng n­íc ch¶y trong èng ®Èy, Q« = 385,07 / 2 = 192,54 l/s. S = = = 3,76 . 10-4 Khi èng t¶i mét l­u l­îng Q«x th× : H«x = H®h + S . Q«x2 ta cã b¶ng: Q«x 0 50 100 150 200 250 H«x 22,66 23,6 26,42 31,12 37,7 46,16 -Tõ c¸c gi¸ trÞ trªn ta dùng ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh cña èng. *§­êng ®Æc tÝnh khi 2 èng lµm viÖc song song x©y dùng b»ng c¸ch gi÷ nguyªn tung ®é vµ nh©n ®«i hoµnh ®é cña ®­êng ®Æc tÝnh 1 èng. *§Æc tÝnh b¬m còng ®­îc x©y dùng t­¬ng tù nh­ trªn cho tr­êng hîp 2 b¬m vµ 4 b¬m lµm viÖc song song. -§­êng ®Æc tÝnh 2 èng c¾t ®­êng ®Æc tÝnh 1 b¬m, 2 b¬m, 4 b¬m cho ta ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng trong tõng cÊp b¬m. 3)B¬m röa läc. Theo tÝnh to¸n ë phÇn bÓ läc ta cã c¸c th«ng sè ®Ó chän b¬m röa läc: QB = 127 l/s. HB = 10,5 m. Chän b¬m röa läc lo¹i 150 -290 cã c¸c th«ng sè QB = 127 l/s. HB = 10,5 m. Sè vßng quay 1450 vßng / phót. B/ Giai ®o¹n II . -C«ng suÊt tr¹m: Qtr = 40000 (m3/ng®). -C«ng suÊt ph¸t vµo m¹ng l­íi: Qm = 38051,87 (m3/ng®). 1) B¬m sinh ho¹t: a) L­u l­îng: Tr¹m b¬m cÊp II ho¹t ®éng víi 3 bËc b¬m: -BËc 1: 1 b¬m lµm viÖc, Q1 = 2,14% Qm = 814,31 m3/ h = 226,2 l/s. -BËc 2: 2 b¬m lµm viÖc song song, Q2 = 3,9% Qm = 1484,02 m3/ h = 412,23 l/s. -BËc 3: 3 b¬m lµm viÖc song song, Q3 = 5,34% Qm = 2031,97 m3/ h = 564,44 l/s. Víi l­u l­îng trªn ta chän sè b¬m trong tr¹m lµ 5 b¬m: 3 b¬m lµm viÖc vµ 2 b¬m dù tr÷. b)X¸c ®Þnh cét ¸p cña m¸y b¬m sinh ho¹t. Cét ¸p b¬m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Hb = Z® - Zb +åh + H® + H0 / 2 Trong ®ã: + Z®:lµ cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm x©y dùng ®µi, Z® = 62,5 (m). + Zb:lµ cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm x©y dùng tr¹m b¬m cÊp II, Zb = 59,5 (m). +åh :lµ tæng tæn thÊt ¸p lùc tõ tr¹m b¬m ®Õn ®µi. Theo b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc (ch­¬ng tr×nh LOOP) ta cã åh = 3,04 (m) +H® :lµ chiÒu cao x©y dùng ®µi, H® = 27,43 m. +H0:lµ chiÒu cao cét n­íc trªn ®µi. ë giai ®o¹n II chiÒu cao cét n­íc trong ®µi H0 = 5,7 m. Hb = 62,5 – 59,5 + 3,04 + 27,43 + 5,7 / 2 (m) = 36,32 (m) -ChiÒu cao b¬m n­íc toµn phÇn: Htp = Hb + Hh + Ht Trong ®ã: + Hh :lµ ®é chªnh h×nh häc, Hh = Zb - ZBCMNTN. = 59,5 - 57,2 = 2,3 m. + Ht :lµ tæn thÊt trong néi bé tr¹m b¬m , lÊy Ht = 2,5 m. Þ Htp = 36,32 + 2,3 + 2,5 (m). = 41,12 (m). Chän b¬m sinh ho¹t tho¶ m·n: Qb =226,2 l/s. Hb = 41,2 m. *Víi c¸c th«ng sè trªn tra sæ tay chän b¬m ta chän b¬m trôc ngang Omega 250 – 370 B . B¬m cã c¸c th«ng sè nh­ sau: +Qb =226,2 l/s. +Hb = 42,4 m. + §­êng kÝnh b¸nh xe c«ng t¸c lµ 389 (mm). + HiÖu suÊt: h = 84% + §é dù tr÷ chèng x©m thùc NPSH = 3,5 (m). + C«ng suÊt trªn trôc, P = 115 (kw) + Sè vßng quay, n = 1450 (vßng/phót). C¸c kÝch th­íc cña b¬m ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: Lo¹i KÝch th­íc KÝch th­íc Träng b¬m ®Çu nèi èng m¸y b¬m l­îng Omega DN1 DN2 S1 S2 a1 a2 f h5 l2 Z (kg) 250-370A 300 250 33,4 32 500 500 655 1275 464 640 665 Chän lo¹i ®éng c¬ ®iÖn 4 cùc IEC-IP55 315 M Þ kÝch th­íc träng l­îng ®éng c¬ ®iÖn nh­ sau: Lo¹i b2 h4 h6 h7 l3 l4;l5 t I q Träng l­îng,kg ®éng c¬ ®éng c¬ khung 315M 700 480 780 1295 1820 810 320 150 1140 910 340 c) èng hót: Víi 3 b¬m lµm viÖc vµ 2 b¬m dù tr÷ ta chän hai èng hót chung chiÒu dµi mçi èng lµ 50 (m). L­u l­îng mçi èng ph¶i t¶i lµ: Q1« = 564,44 / 2 = 282,22 (l/s) Chän èng thÐp D600 tra b¶ng ta cã: + VËn tèc Vh = 0,95 (m/s) + 1000 i = 1,89 d)èng ®Èy: Chän 2 èng ®Èy. L­u l­îng mçi èng ph¶i t¶i lµ: Q1« = 564,44 / 2 = 282,22 (l/s) Chän èng thÐp D500 (mm), tra b¶ng ta cã: + VËn tèc V® = 1,36 (m/s) + 1000 i = 4,66 e) èng vµo tõng b¬m. ChiÒu dµi èng vµo tõng b¬m L = 2 m L­u l­îng vµo: Qv = 226,2 l/s. Chän èng thÐp D 450 (mm), tra b¶ng ta cã: + VËn tèc Vv = 1,33 (m/s) + 1000 i = 5,07 g)X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh cña ®­êng èng. X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng. -Ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh èng: H« = H®h + S . Q«2 H®h:lµ chiÒu cao b¬m n­íc ®Þa h×nh. H®h = Z§ - ZBCMNTN + H® + Ho/ 2 . Trong ®ã: + Z§:cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm x©y dùng ®µi, Z§= 62,5 m. + ZBCMNTN:cao ®é mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ ch÷a n­íc s¹ch, ZBCMNTN = 57,2 m. +H®:chiÒu cao x©y dùng ®µi, H® = 27,43 m. + Ho:ChiÒu cao líp n­íc trong ®µi, Ho = 5,7 m. H®h = 62,5 - 57,2 + 27,43 +5,7 / 2 (m) = 35,58 m . S:lµ søc kh¸ng toµn phÇn cña èng ®Èy. Q«:l­u l­îng n­íc ch¶y trong èng ®Èy, Q« = 564,44/2 = 282,22 l/s. S = = = 5,33 . 10-4 Khi èng t¶i mét l­u l­îng Q«x th× : H«x = H®h + S . Q«x2 ta cã b¶ng: Q«x 0 50 100 150 200 250 300 350 H«x 35,58 36,91 40,91 47,57 56,9 40,96 43,32 46,12 -Tõ c¸c gi¸ trÞ trªn ta dùng ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh cña èng. *§­êng ®Æc tÝnh khi 2 èng lµm viÖc song song x©y dùng b»ng c¸ch gi÷ nguyªn tung ®é vµ nh©n ®«i hoµnh ®é cña ®­êng ®Æc tÝnh 1 èng. *§Æc tÝnh b¬m còng ®­îc x©y dùng t­¬ng tù nh­ trªn cho tr­êng hîp 2 b¬m vµ 3 b¬m lµm viÖc song song. -§­êng ®Æc tÝnh 2 èng c¾t ®­êng ®Æc tÝnh 1 b¬m, 2 b¬m, 3 b¬m cho ta ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng trong tõng cÊp b¬m. *§iÓm A: ®iÓm lµm viÖc cña 1 b¬m trªn 2 ®­êng èng. *§iÓm B: ®iÓm lµm viÖc cña 2 b¬m trªn 2 ®­êng èng. *§iÓm C: ®iÓm lµm viÖc cña 3 b¬m trªn 2 ®­êng èng. h)TÝnh to¸n cèt trôc m¸y b¬m: Cèt trôc m¸y b¬m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Zmb = Hh®h + ZNHMNTH (m). Trong ®ã: -Hh®h lµ chiÒu cao hót h×nh häc cña m¸y b¬m. Hh®h £ - åhh - NPSHA Víi: - pa: lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, pa = 1(bar) = 104 (kg/m2). - pbh : lµ ¸p suÊt bèc h¬i b·o hoµ cña n­íc ë nhiÖt ®é lµm viÖc, ë nhiÖt ®é 23oC tra b¶ng ta cã: pbh = 0,02808 (bar) = 0,02808 . 104 (kg/m2). -g:lµ tØ träng riªng cña n­íc ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc, g = 0,9976 (kg/dm3) » 103 (kg/m3). -åhh:lµ tæn thÊt thuû lùc trªn èng hót, åhh = hhc + hhr hhc:lµ tæn thÊt trªn ®­êng èng hót chung. hhc = i . lhc + åx . (m) + lhc :lµ chiÒu dµi èng hót, lhc = 50 m, Theo tÝnh to¸n ë trªn ta cã Vh = 0,95 (m/s), 1000 i = 1,89 m/s + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt qua c¸c thiÕt bÞ trªn mçi èng hót. 1 kho¸ x = 1. 1 phÔu thu x = 0,5. 2 tª x = 2.1 = 2. 1 cót 90o x = 0,5. hhc = 2[ + ( 1+0,5 +2 +0,5).] = 0,75 (m ) hhr:lµ tæn thÊt trªn ®­êng èng vµo tõng b¬m. hhr = 3.(i . lh + åx . ) (m) + lhr :lµ chiÒu dµi èng vµo tõng b¬m, lhr = 2 m, Theo tÝnh to¸n ë trªn ta cã Vv = 1,33 (m/s), 1000 i = 5,07 m . + åx lµ tæng hÖ sè tæn thÊt qua c¸c thiÕt bÞ trªn 1 b¬m. 1 kho¸ x = 1. 1 c«n thu x =0,1. hhr= 3.[ + ( 1+0,1).] = 0,3 (m) åhh = hhc + hhr = 0,75 + 0,3 =1,05 .m. -NPSHA lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc cho phÐp (m). NPSHA ³ NPSH + s (m) Trong ®ã: + NPSH lµ ®é dù tr÷ chèng x©m thùc yªu cÇu, NPSH= 3,5 (m). + s: lµ ®é dù tr÷ an toµn, s= 0,5 (m). Þ NPSHA ³ 3,5 + 0,5 = 4 (m) Þ Hhhh £ - 1,05 - 4 = 4,67 (m) Þ Zmb £ 57,2 + 4,67 = 61,87 (m) VËy ta vÉn gi÷ nguyªn cèt trôc b¬m ë giai ®o¹n I, Zmb = 59,6 m . 2/ B¬m ch÷a ch¸y. *Cét ¸p b¬m ch÷a ch¸y tÝnh theo c«ng thøc: Hccb = Zc- Zb + Hccct +åhcc Trong ®ã: - Zc:cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm cã ch¸y bÊt lîi nhÊt. Theo tÝnh to¸n ®iÓm bÊt lîi nhÊt lµ ®iÓm 12 cã Z12 = 63 m. -Zb:cèt trôc b¬m ch÷a ch¸y, Zb = 59,5 m. - Hccct:¸p lùc ch÷a ch¸y cÇn thiÕt. Víi hÖ thèng ch÷a ch¸y ¸p lùc thÊp Hccct = 10 m. -åhcc:tæng tæn thÊt tõ tr¹m b¬m ®Õn ®iÓm cã ch¸y ( lÊy trung b×nh theo c¸c h­íng). Theo b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc åhcc = 17,6 m. Þ Hccb = 63 – 59,5 + 10 + 17,6 = 31,1 m. ¸p lùc toµn phÇn cña b¬m ch÷a ch¸y: Hbtp = hhcc + ho - hhcc:chªnh h×nh häc hót hhcc = Zb - ZBCMNTN = 59,5 – 57,2 = 2,3 m. - ho:tæn thÊt trong tr¹m khi cã ch¸y x¶y ra, lÊy ho = 5 m. Þ Hbtp = 31,1 + 2,3 + 5 = 38,4 m. Khi cã ch¸y x¶y ra tr¹m b¬m cÊp II cÊp toµn bé n­íc cho sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y. Q = QSH + QCC = 630,07 + 70 = 700,07 l/s. Víi l­u l­îng nµy ta vÉn sö dông ®­îc b¬m Omega 200-520A. Víi 3 b¬m ho¹t ®éng ®ång thêi th× l­u l­îng 1 b¬m cÇn cÊp Q1B = Q / 3 = 700,07 / 3.0,83 = 281,15 l/s. Víi Q1B = 281,15 l/s tra biÓu ®å ®Æc tÝnh b¬m ta cã cét ¸p b¬m khi ®ã HB = m, tho¶ m·n yªu cÇu ch÷a ch¸y. VËy trong tr¹m b¬m bè trÝ 6 b¬m Omega 250-370 B , 3 b¬m ho¹t ®éng ®ång thêi 2 b¬m dù tr÷. Ngoµi ra trong tr¹m b¬m cÇn bè trÝ b¬m röa läc, b¬m måi, b¬m giã. *X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh cña ®­êng èng. X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng. -Ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh èng: H« = H®h + S . Q«2 +H®h:lµ chiÒu cao b¬m n­íc ®Þa h×nh. H®h = Zc - ZBCMNTN + HC . Trong ®ã: - Zc:cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm cã ch¸y bÊt lîi nhÊt. Theo tÝnh to¸n ®iÓm bÊt lîi nhÊt lµ ®iÓm 35 cã Z35 = 269,8 m. - ZBCMNTN:cao ®é mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ ch÷a n­íc s¹ch, ZBCMNTN = 255,7 m. -HC: ¸p lùc t¹i ®iÓm cã ch¸y. Khi sö dông b¬m Omega 150-460B ®Ó ch÷a ch¸y, ¸p lùc d­ so víi yªu cÇu ch÷a ch¸y lµ: DH = Hccct - Hbtp = 51,5 - 51,2 = 0,3 m. ¸p lùc ë ®iÓm cã ch¸y khi ®ã HC = Hccct + DH = 10 + 0,3 = 10,3 m. H®h = 269,8 - 255,7 + 10,3 (m) = 24,4 m. +S:lµ søc kh¸ng toµn phÇn cña èng ®Èy. +Q«:l­u l­îng n­íc ch¶y trong èng ®Èy, Q« = 828 / 2 = 414 l/s. S = = = 1,58 . 10-4 Khi èng t¶i mét l­u l­îng Q«x th× : H«x = H®h + S . Q«x2 Ta cã b¶ng: Q«x 0 100 200 250 300 350 400 450 H«x 24,4 25,98 30,72 34,28 38,63 43,77 49,7 56,42 -Tõ c¸c gi¸ trÞ trªn ta dùng ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh cña èng. *§­êng ®Æc tÝnh khi 2 èng lµm viÖc song song x©y dùng b»ng c¸ch gi÷ nguyªn tung ®é vµ nh©n ®«i hoµnh ®é cña ®­êng ®Æc tÝnh 1 èng. *§Æc tÝnh b¬m còng ®­îc x©y dùng t­¬ng tù nh­ trªn cho tr­êng hîp 2 b¬m vµ 4 b¬m lµm viÖc song song. -§­êng ®Æc tÝnh 2 èng c¾t ®­êng ®Æc tÝnh 1 b¬m, 2 b¬m, 4 b¬m cho ta ®iÓm lµm viÖc cña hÖ thèng trong tõng cÊp b¬m. ch­¬ng V. thiÕt kÕ kü thuËt c¸c c«ng tr×nh. I / bÓ trén ®øng kÕt hîp t¸ch khÝ. 1)KÝch th­íc bÓ. Chän sè bÓ trong tr¹m lµ 2 bÓ. ThiÕt kÕ bÓ h×nh vu«ng trªn mÆt b»ng, hai bÓ x©y dùng c¹nh nhau, cã 1 t­êng chung, bÒ dµy t­êng 200 mm, t­êng b»ng bªt«ng cèt thÐp. ChiÒu cao x©y dùng bÓ: 5,71 m. Trong ®ã: -ChiÒu caophÇn h×nh chãp: 2,43 m. -ChiÒu cao phÇn h×nh hép : 2,88 m. -ChiÒu cao b¶o vÖ: 0,4 m. KÝch th­íc ®¸y nhá phÇn h×nh chãp: 0,38 . 0,38 m. KÝch th­íc ®¸y lín phÇn h×nh hép: 2,15 . 2,15 m. 2)HÖ thèng ph©n phèi. èng dÉn n­íc vµo dïng èng D350 èng dÉn ho¸ chÊt vµo dïng èng D25 3)HÖ thèng m­¬ng m¸ng. Mçi bÓ thiÕt kÕ 2 m¸ng thu n­íc, m¸ng thu kiÓu m¸ng thu cã lç ngËp, kÝch th­íc m¸ng b .h = 0,16 . 0,6 m. KÝch th­íc lç ngËp 100 . 100 mm, trªn mçi m¸ng cã 4 lç ngËp, kho¶ng c¸ch gi÷a t©m 2 lç ngËp lµ 0,54 m, kho¶ng c¸ch gi÷a t©m lç ngËp víi thµnh bÓ lµ 0,265 m. M­¬ng tËp trung n­íc thiÕt kÕ däc theo chiÒu dµi bÓ, chiÒu réng m­¬ng 0,2m, chiÒu cao m­¬ng tÝnh tõ mÐp trªn cña bÓ :1,5 m. II/ bÓ l¾ng trong cã tÇng cÆn l¬ löng. ThiÕt kÕ bÓ l¾ng trong kiÓu bÓ l¾ng trong cã tÇng cÆn l¬ löng theo c«ng nghÖ cña h·ng Biwater - Anh. 1)KÝch th­íc bÓ. Chän sè bÓ trong tr¹m lµ 4 bÓ, bè trÝ lµm 2 d·y ®èi xøng. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 d·y bÓ lµ 3 m. BÓ x©y b»ng bªt«ng cèt thÐp cã bÒ dµy t­êng 300 mm, cã kÝch th­íc 14,5 . 5 m. ChiÒu cao x©y dùng bÓ 5,4 m. Trong ®ã: -ChiÒu cao phÇn c«n ®¸y bÓ : 1m. -ChiÒu cao líp cÆn tÝnh to¸n: 2,2 m. -ChiÒu cao líp n­íc 1,8 m. -ChiÒu cao b¶o vÖ 0,4 m. 2)C«n thu cÆn. C«n thu cÆn lµm b»ng vËt liÖu Composit, d¹ng h×nh c«n. §­êng kÝnh c«n 2,4 m ,chiÒu cao c«n 1,9 m. C«n ®­îc treo b»ng d©y xÝch, hÖ thèng n©ng b»ng pal¨ng lo¹i 1,5 tÊn. X¶ cÆn b»ng èng mÒm D100. 3)HÖ thèng m­¬ng m¸ng. Mçi bÓ thiÕt kÕ 1 m¸ng thu n­íc riªng, 2 bÓ c¹nh nhau cã 1 m¸ng thu n­íc chung. TiÕt diÖn m¸ng : 160 . 300 mm. M¸ng thiÕt kÕ vµo phÝa trong thµnh bÓ b»ng bªt«ng cèt thÐp, Mçi d·y bÓ thiÕt kÕ 1 m­¬ng thu n­íc chung, chiÒu réng m­¬ng 0,6 m. 4)HÖ thèng ph©n phèi. Dïng èng ®ôc lç f20, c¸c lç h­íng xuèng d­íi 40o, èng ph©n phèi ®­îc thu nhá dÇn tõ ®­êng kÝnh 350 - 300 - 250 mm theo chiÒu dµi bÓ. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 t©m lç : 390 mm. III/Khèi bÓ läc nhanh. 1)KÝch th­íc bÓ. Sè bÓ trong tr¹m 6 bÓ bè trÝ lµm 2 d·y ®èi xøng, mçi d·y cã 3 bÓ. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 d·y bÓ lµ 3 m. BÓ x©y b»ng bª t«ng cèt thÐp, bÒ dµy t­êng 200 mm. BÓ cã d¹ng h×nh vu«ng víi kÝch th­íc 4,6 . 4,6 m. ChiÒu cao x©y dùng bÓ 4,9 m . Trong ®ã: -ChiÒu cao kho¶ng kh«ng tõ ®¸y bÓ ®Õn sµn g¾n chôp läc 1 m. -BÒ dµy sµn chôp läc 0,1m. -ChiÒu dµy líp vËt liÖu ®ì 0,3 m. -ChiÒu dµy líp vËt liÖu läc 1,2 m. -ChiÒu dµy líp n­íc trªn mÆt vËt liÖu läc 2 m. -ChiÒu cao b¶o vÖ 0,3 m. VËt liÖu läc lµ c¸t th¹ch anh cã c¸c th«ng sè -dmin = 0,7 mm. -dmax = 1,6 mm. -dtd = 0,8 - 1 mm. Tèc ®é läc b×nh th­êng :Vbt = 7 m/ h. Tèc ®é läc t¨ng c­êng :Vtc = 8,4 m/ h. 2)HÖ thèng m­¬ng m¸ng. Mçi bÓ thiÕt kÕ 2 m¸ng ph©n phèi vµ thu n­íc röa läc. M¸ng cã mÆt c¾t lµ h×nh ngò gi¸c víi ®¸y lµ h×nh tam gi¸c. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 tim m¸ng 2300 mm, kho¶ng c¸ch gi÷a tim m¸ng vµ mÐp bÓ 1150 mm. -ChiÒu réng m¸ng :0,36 m. -ChiÒu cao phÇn h×nh tam gi¸c :0,18 m. -BÒ dµy thµnh m¸ng : 60 mm. -BÒ dµy ®¸y m¸ng :100mm. M­¬ng tËp trung thiÕt kÕ ë ®Çu bÓ, chiÒu réng m­¬ng :0,6 m. Kho¶ng c¸ch tõ ®¸y m¸ng ph©n phèi vµ thu n­íc röa läc ®Õn ®¸y m­¬ng tËp trung: 0,49 m. 3)HÖ thèng ph©n phèi. HÖ thèng ph©n phèi n­íc vµ khÝ röa läc dïng chôp läc ®u«i dµi. Sè chôp läc trªn 1 m2 sµn ®ì: 50 chôp. çng dÉn n­íc röa dïng èng D300. èng dÉn giã röa dïng èng D150. IV/C«ng tr×nh thu - tr¹m b¬m cÊp I. 1)C«ng tr×nh thu. a/KiÓu c«ng tr×nh. Theo tÝnh to¸n thiÕt kÕ tr­íc c«ng tr×nh thu kiÓu c«ng tr×nh vªn bê lo¹i kÕt hîp Tr¹m b¬m cÊp I ®­îc ®Æt cao h¬n c«ng tr×nh thu. b/C¸c bé phËn chÝnh *Song ch¾n r¸c. KÝch th­íc song ch¾n H1 = 1000 mm. H2 = 1100 mm. H3 = 1250 mm. L = 800 mm. L1 = 930 mm. Song ch¾n b»ng c¸c thanh thÐp tiÕt diÖn trßn cã ®­êng kÝnh f8, ®Æt c¸ch nhau 1 kho¶ng a = 50 mm. *L­íi ch¾n r¸c. L­íi nh¾n r¸c ®­îc ®an b»ng thÐp kh«ng gØ cã ®­êng kÝnh f1, kÝch th­íc m¾t l­íi 4 . 4 mm. KÝch th­íc cöa l­íi ch¾n : 1380 . 1630 mm. KÝch th­íc l­íi : 1250 . 1500 mm. MÆt ngoµi cã l­íi ch¾n phô víi kÝch th­íc m¾t l­íi : 25 . 25 mm, ®­êng kÝnh d©y thÐp ®an f3 mm. *Ng¨n thu- ng¨n hót. Sè ng¨n thu b»ng sè ng¨n hót b»ng 2 ng¨n. KÝch th­íc ng¨n thu AT . BT = 2,5 . 2,5 m. KÝch th­íc ng¨n hót AH . BH = 2,5 . 2,5 m. Trong c¸c ng¨n bè trÝ thang lªn xuèng, thiÕt bÞ tÈy röa. 2)Tr¹m b¬m cÊp I. Víi tr¹m b¬m cÊp I ta thiÕt kÕ phÇn nhµ tr¹m lu«n cho giai ®o¹n II, ®Õn giai ®o¹n II chØ cÇn ®Æt thªm 1 b¬m Omega 300- 300A. Sè b¬m trong tr¹m giai ®o¹n I lµ 2 b¬m: 1 b¬m ho¹t ®éng vµ 1 b¬m dù tr÷. ThiÕt kÕ tr¹m cã kÝch th­íc trªn mÆt b»ng lµ: 7,4 . 12,8 m. Trong tr¹m thiÕt kÕ 3 bÖ b¬m: 2 bÖ cho giai ®o¹n I vµ 1 bÖ cho giai ®o¹n II. KÝch th­íc bÖ b¬m ®èi víi b¬m Omega 300-300A lµ:1000 . 1620. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bÖ b¬m lµ :1,5 m. ThiÕt kÕ tr¹m cã 2 sµn c«ng t¸c : 1 sµn ®Æt b¬m vµ 1 sµn qu¶n lý. V/tr¹m b¬m cÊp II. 1)Giai ®o¹n I. PhÇn nhµ tr¹m cña tr¹m b¬m cÊpII ta thiÕt kÕ lu«n cho giai ®o¹n II. Cô thÓ: KÝch th­íc nhµ tr¹m 27 . 9 m. PhÇn m­¬ng ®Æt èng thiÕt kÕ víi sè liÖu tÝnh to¸n èng hót vµ èng ®Èy cña giai ®o¹n II. M­¬ng ®Æt èng hót cã kÝch th­íc bh . hh = 1,2 . 1 m. M­¬ng ®Æt èng hót cã kÝch th­íc b® . h® = 1,1 . 0,9 m. PhÇn bÖ b¬m ta còng thiÕt kÕ víi bÖ b¬m cho giai ®o¹n II. KÝch th­íc bÖ b¬m : 1820 . 1000 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 bÖ b¬m :1,2 m. Kho¶ng c¸ch gi÷a bÖ b¬m ngoµi cïng vµ t­êng nhµ tr¹m lµ: 1, 2 m. Cöa ra vµo vµ cöa sæ cã kÝch th­íc lµ:b .h =3 . 2,5m vµ 1,6 . 1,2 m. T­êng nhµ tr¹m x©y b»ng g¹ch dµy 220 mm. M¸i ®æ b»ng dµy 100 mm, t¹o ®é dèc vÒ phÝa èng tho¸t n­íc m­a. Sè b¬m cÊp n­íc trong tr¹m : 6 b¬m.Trong ®ã: 4 b¬m ho¹t ®éng vµ 2 b¬m dù phßng. M¸c b¬m: Omega 150-460B. Sè b¬m röa läc : 2 b¬m. Sè b¬m måi: 2 b¬m. 2 b¬m giã cÊp khÝ röa läc. 2)Giai ®o¹n II. Giai ®o¹n II phÇn nhµ tr¹m ®­îc gi÷ nguyªn. Thay b¬m Omega 150-460B b»ng b¬m 200-520A. ch­¬ng VI. tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ. A/ Giai ®o¹n I. I/Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ban ®Çu. -Chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ban ®Çu bao gåm: -Chi phÝ x©y dùng m¹ng l­íi ®­êng èng. -Chi phÝ x©y dùng ®µi n­íc. -Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m cÊp I. -Chi phÝ x©y dùng tr¹m xö lý( bao båm c¶ bÓ chøa vµ tr¹m b¬m cÊp II ). 1)Chi phÝ x©y dùng m¹ng l­íi ®­êng èng. Trong chi phÝ nµy bao gåm c¶ chi phÝ x©y dùng ®­êng èng dÉn n­íc th« tõ tr¹m b¬m cÊp I vÒ tr¹m xö lý, chiÒu dµi ®­êng èng dÉn 8000 m, ®­êng kÝnh èng dÉn D450. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi ta cã chiÒu dµi vµ ®­êng kÝnh c¸c ®o¹n èng tÝnh to¸n. Tõ ®ã ta cã b¶ng tÝnh to¸n kinh tÕ m¹ng l­íi ®­êng èng. B¶ng tÝnh to¸n gi¸ thµnh x©y dùng m¹ng l­íi Giai ®o¹n I . STT lo¹I èng ®­êng kÝnh chiÒu dµI ®¬n gi¸ thµnh tiÒn (mm) (km) (1000®/ km) (tû ®ång) 1 Gang 150 1,3 82000 0,1066 2 Gang 200 1,82 150000 0,273 3 Gang 250 5,41 210000 1,1361 4 Gang 300 0,6 270000 0,162 5 Gang 350 1,5 370000 0,555 6 Gang 400 2,35 480000 1,128 7 Gang 500 1 660000 0,66 8 Gang 600 0,35 840000 0,294 9 ThÐp 450 16 650000 10,4 14,7147 2)Chi phÝ x©y dùng ®µi n­íc. Gi¸ thµnh x©y dùng ®µi n­íc tÝnh theo c«ng thøc: G§ = V§ . g§ -V§:lµ thÓ tÝch x©y dùng ®µi. KÝch th­íc x©y dùng ®µi: a . b . h = 13,2 . 13,2 . 6 (m) V§ = 13,2 . 13,2 . 6 = 1045,44 m3. -g§:®¬n gi¸ x©y dùng ®µi. Víi c«ng tr×nh x©y dùng trªn cao, g§= 2000000 (®ång). G§ = 1045,44 . 2000000 = 2090880000 (®ång). =2,09088 (tû ®ång). 3)Chi phÝ x©y dùng tr¹m xö lý. a)Chi phÝ x©y dùng khèi bÓ trén. Víi bÓ trén chi phÝ x©y dùng chiÕm 40%, chi phÝ thiÕt bÞ chiÕm 60%. *Chi phÝ x©y dùng bÓ trén tÝnh theo c«ng thøc: GXDBT = VBT . gBT - VBT:tæng dung tÝch bÓ trén, VBT = 34,72 m3. - gBT:®¬n gi¸ x©y dùng bÓ trén, gBT= 1000000 (®ång). GXDBT = 34,72 . 1000000 = 34,72 (triÖu ®ång). *Chi phÝ thiÕt bÞ cho bÓ trén. GTBBT = GXDBT . 60% / 40% = 34,72 . 6 / 4 = 52,08 (triÖu ®ång). Tæng gi¸ thµnh x©y dùng bÓ trén. GBT = GXDBT + GTBBT = 34,72 + 52,08 = 86,8 (triÖu ®ång) = 0,0868 (tû ®ång). b)Chi phÝ x©y dùng khèi bÓ l¾ng trong cã tÇng cÆn l¬ löng. Víi bÓ l¾ng trong cã tÇng cÆn l¬ löng chi phÝ x©y dùng chiÕm 40%, chi phÝ thiÕt bÞ chiÕm 60%. *Chi phÝ x©y dùng bÓ l¾ng trong cã tÇng cÆn l¬ löng tÝnh theo c«ng thøc: GXDBL¾ng = VBl¾ng . gBl¾ng - VBl¾ng:tæng dung tÝch bÓ l¾ng, VBl¾ng = 1302,4 m3. - gBl¾ng:®¬n gi¸ x©y dùng bÓ l¾ng, gBl¾ng= 1000000 (®ång). GXDBl¾ng = 1302,4 . 1000000 = 1302400000 ( ®ång). = 1,3024 (tû ®ång) *Chi phÝ thiÕt bÞ cho bÓ l¾ng. GTBBl¾ng = GXDBl¾ng . 60% / 40% = 1,3024. 6 / 4 = 1,9536 (tû ®ång). Tæng gi¸ thµnh x©y dùng bÓ l¾ng. GBl¾ng = GXDBl¾ng + GTBBl¾ng = 1,3024 + 1,9536 = 3,256 (tû ®ång) c)Chi phÝ x©y dùng khèi bÓ läc nhanh. Víi bÓ läc nhanh chi phÝ x©y dùng chiÕm 30%, chi phÝ thiÕt bÞ chiÕm 70%. *Chi phÝ x©y dùng bÓ läc nhanh tÝnh theo c«ng thøc: GXDBLäc = VBläc . gBläc - VBläc:tæng dung tÝch bÓ läc, VBläc = 606.23 m3. - gBläc:®¬n gi¸ x©y dùng bÓ läc nhanh, gBläc= 1000000 (®ång). GXDBläc = 606,23 . 1000000 = 606230000 (®ång). = 0,60623 (tû ®ång) *Chi phÝ thiÕt bÞ cho bÓ läc. GTBBläc = GXDBläc . 70% / 30% = 0,60623 . 7 / 3 = 1,4145 (tû ®ång). Tæng gi¸ thµnh x©y dùng bÓ läc nhanh. GBläc = GXDBläc + GTBBläc = 0,60623 + 1,4145 = 2,02073 (tû ®ång) c)Chi phÝ x©y dùng khèi bÓ chøa n­íc s¹ch. Gi¸ thµnh x©y dùng bÓ chøa tÝnh theo c«ng thøc: GBC = VBC . gBC -VBC:tæng dung tÝch bÓ chøa, KÝch th­íc x©y dùng bÓ chøa a . b . h = 25,6 . 25,6 . 5,2 VBC = 3407,872 m3. - gBC:®¬n gi¸ x©y dùng bÓ chøa, gBC= 1000000 (®ång). GBC = 3407,872 . 1000000 = 3,407872 (tû ®ång). d)Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c lÊy b»ng 20% tæng gi¸ thµnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh. GK = 20%( GBT + GBl¾ng + GBläc + GBC) = 20% ( 0,0868 + 3,256 + 2,02073 + 3,407872) = 1,754280 (tû ®ång). Tæng gi¸ thµnh x©y dùng tr¹m xö lý: GTR = GBT + GBl¾ng + GBläc + GBC + GK) = 0,0868 + 3,256 + 2,02073 + 3,407872 + 1,754280 = 10,525682 (tû ®ång). 4)Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thu - tr¹m b¬m cÊp I. §èi víi c«ng tr×nh thu - tr¹m b¬m cÊp I chi phÝ x©y dùng chiÕm 20%, chi phÝ thiÕt bÞ chiÕm 80%. *Gi¸ thµnh x©y dùng c«ng tr×nh thu - tr¹m b¬m cÊp I tÝnh theo c«ng thøc: GXDCTT-TBI = Q . g -Q: c«ng suÊt tr¹m, do ta tÝnh to¸n x©y dùng cho giai ®o¹n II nªn Q = 40000 m3. -g:®¬n gi¸ x©y dùng cho 1 m3 c«ng suÊt, g = 70000 (®ång / m3). GXDCTT-TBI = 40000 . 70000 = 2800000000 (®ång). = 2,8 (tû ®ång). *Chi phÝ thiÕt bÞ: GTBCTT-TBI = GXDCTT-TBI . 8/ 2 = 2,8 . 4 = 11,2 (tû ®ång). Tæng gi¸ thµnh x©y dùng c«ng tr×nh thu tr¹m b¬m cÊp I : GCTT-TBI = GXDCTT-TBI + GTBCTT-TBI = 2,8 + 11,2 = 14 (tû ®ång). 5)Chi phÝ x©y dùng tr¹m b¬m cÊp II. §èi víi tr¹m b¬m cÊp II chi phÝ x©y dùng chiÕm 20%, chi phÝ thiÕt bÞ chiÕm 80%. *Gi¸ thµnh x©y dùng tr¹m b¬m cÊp II tÝnh theo c«ng thøc: GXDTBII = Q . g -Q: c«ng suÊt tr¹m, Q = 18996,92 m3. -g:®¬n gi¸ x©y dùng cho 1 m3c«ng suÊt, g = 70000 (®ång / m3). GXDTBII = 18996,92 . 70000 = 1,329784 ( tû®ång). *Chi phÝ thiÕt bÞ: GTBTBII = GXDTBII . 8/ 2 =1,329784 . 4 = 5,319136 (tû ®ång). Tæng gi¸ thµnh x©y dùng tr¹m b¬m cÊpII: GTBII = GXDTBII + GTBTBII = 1,329784 + 5,319136 =6,64892 (tû ®ång). VËy tæng gi¸ thµnh x©y dùng ban ®Çu: GXDI = GML + G§+ GTXL+ GCTT-TBI + GTBII = 14,7174 + 2,09088 + 10,525682 + 14 + 6,64892 = 47,982882 (tû ®ång). II/Tæng gi¸ thµnh qu¶n lý hÖ thèng cÊp n­íc. 1)Chi phÝ ®iÖn n¨ng. Chi phÝ ®iÖn n¨ng trong 1 n¨m tÝnh theo c«ng thøc: G§ = Trong ®ã: -Qb:l­u l­îng b¬m. -Hb:cét ¸p b¬m. -gd:®¬n gi¸ 1kw ®iÖn, gd = 1000 ®ång. -dc:hiÖu suÊt ®éng c¬ ®iÖn. -b:hiÖu suÊt b¬m. a)Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tr¹m b¬m cÊp I trong 1 n¨m lµ: G§TBI= = = 804025313 (®ång) = 0,804025 (tû ®ång). Víi c«ng suÊt trªn trôc ®éng c¬ N = 68 kw hÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt cña ®éng c¬ k = 1,15 , ( ®c = b/k = 84%/1,15 = 73% .) b)Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tr¹m b¬m cÊp II trong 1 n¨m lµ: G§TBII= = = 1404023899 (®ång) = 1,404024 (tû ®ång). Chi phÝ ®iÖn cho s¶n xuÊt: GSX = G§TBI + G§TBII =0,804025 + 1,404024 = 2,208049 (tû ®ång). -Chi phÝ ®iÖn n¨ng th¾p s¸ng vµ môc ®Ých kh¸c: GK =1% GSX =0,01 . 2,208049 = 0,02208 (tû ®ång). tæng chi phÝ ®iÖn n¨ng: G§ = GSX + GK =2,208049 + 0,02208 = 2,230129 (tû ®ång). 2)Chi phÝ ho¸ chÊt. a)Chi phÝ Clo: -L­îng Clo dïng trong 1 ngµy theo tÝnh to¸n tr­íc lµ 134,4 kg/ ngµy. -§¬n gi¸ Clo: 40000 ®ång / kg. Chi phÝ Clo trong 1 n¨m: GCL = 40000 . 127,68 . 365 = 1,864128 (tû ®ång). b)Chi phÝ phÌn: -L­îng phÌn dïng trong 1 ngµy P = 40,6 . 20000 / 1000 = 812 kg/ngµy. -§¬n gi¸ phÌn nh«m: 3000 (®ång/ kg). Chi phÝ phÌn trong 1 n¨m: GP = 3000 . 812 . 365 = 0,88914 (tû ®ång). c)Chi phÝ v«i. -L­îng v«i dïng trong 1 ngµy V = 5,34 . 20000 / 1000 = 106,8 kg/ngµy. -§¬n gi¸ v«i: 600 (®ång/ kg). Chi phÝ v«i trong 1 n¨m: GV = 600 . 106,8 . 365 = 0,0233892 (tû ®ång). Tæng chi phÝ ho¸ chÊt: GHC = GCL + GP + GV = 1,864128 + 0,88914 + 0,0233892 = 2,776657 (tû ®ång). 3)Chi phÝ l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n. Víi c«ng suÊt tr¹m Q = 20000 m3 / ngµy = 0,231 m3/ s , sè c«ng nh©n vµ c¸n bé cÇn thiÕt cho tr¹m lµ 20 ng­êi. -L­¬ng trung b×nh : 520000 (®ång / ng­êi . th¸ng). Chi phÝ tr¶ l­¬ng trong 1 n¨m: GL = 20 . 520000 . 12 = 0,1248 (tû ®ång). -Chi phÝ b¶o hiÓm x· héi b»ng 20% l­¬ng. GBH = 20%. GL = 0,2 . 0,1248 = 0,02496 (tû ®ång). Tæng chi phÝ l­¬ng vµ b¶o hiÓm: G L-BH = GBH + GL =0,1248 + 0,02496 = 0,14976 (tû ®ång). 4)Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. -Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu : GXDI = 47,982882 (tû ®ång). -Thêi gian khÊu hao lµ 20 n¨m. Sau 20 n¨m vèn ®Çu t­ tÝnh c¶ l·i suÊt ng©n hµng lµ: G20 = GXDI ( 1+r )n r:l·i suÊt ng©n hµng hµng n¨m, r = 2%. n:Sè n¨m tÝnh to¸n. G20 = 47,982882.( 1+0,02 )20 = 71,300038 (tû ®ång). KhÊu hao hµng n¨m: k = = = 0,061 Chi phÝ khÊu hao hµng n¨m: GKH = k . G20 = 0,061 . 71,300038 = 4,349305 (tû ®ång). 5)Chi phÝ kh¸c: C¸c phÝ kh¸c chiÕm 0,2% tæng vèn ®Çu t­ . GCPK = 0,2% . 47,982882 = 0,095966 (tû ®ång). 6)Tæng chi phÝ qu¶n lý. GQL = G§ + GHC + GL-BH+ GKH + GCPK = 2,230129 + 2,776657 + 0,14976 + 4,349305 + 0,095966 = 9,601817 (tû ®ång). II/ TÝnh gi¸ thµnh 1m3 n­íc. *Gi¸ thµnh x©y dùng 1m3 n­íc. gXD = GXD / Q = 47,982882 / 20000 = 2399144,1 ( ®ång/ m3). -Sau 20 n¨m c«ng tr×nh sÏ ®­îc hoµn vèn gi¸ thµnh x©y dùng 1m3 n­íc lµ: gXD1 = gXD / 365.20 = 2399144,1 / 365 .20 = 328,6 (®ång/ m3). *Gi¸ thµnh qu¶n lý 1m3 n­íc. gQL = GQL / Q = 9,601817 / 20000.365 = 1315,3 (®ång/ m3). Gi¸ thµnh 1m3 n­íc: g = gXD1 + gQL = 328,6 + 1315,3 = 1643,9 (®ång/ m3). Gi¸ b¸n 1m3 n­íc cã tÝnh thuÕ: gb = g ( 1 + L + T ) L: l·i ®Þnh møc cña nhµ m¸y, L= 5%. T: thuÕ VAT ®èi víi kinh doanh n­íc s¹ch, T = 5%. gb = 1643,9 ( 1 + 0,05 + 0,05) = 1808 (®ång/ m3). B/ Giai ®o¹n Ii . I/Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ban ®Çu. Do ë giai ®o¹n II ta vÉn sö dông m¹ng l­íi ®­êng èng cña giai ®o¹n I, chØ ph¸t triÓn thªm 1 sè tuyÕn èng míi. §µi n­íc ®· x©y dùng ë giai ®o¹n I, c«ng tr×nh thu tr¹m b¬m cÊp I vµ tr¹m b¬m cÊp II do ®· x©y dùng nhµ tr¹m tõ giai ®o¹n I nªn chØ cã chi phÝ thiÕt bÞ t¨ng lªn gÊp ®«i. Chi phÝ x©y dùng tr¹m xö lý t¨ng thªm b»ng giai ®o¹n I do t¨ng thªm ®¬n nguyªn míi. Chi phÝ qu¶n lý còng t¨ng. Chi tiÕt tÝnh to¸n tr×nh bµy ë phÇn sau. 1)Chi phÝ x©y dùng m¹ng l­íi ®­êng èng. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi ta cã chiÒu dµi vµ ®­êng kÝnh c¸c ®o¹n èng tÝnh to¸n t¨ng thªm so víi giai ®o¹n I. Tõ ®ã ta cã b¶ng tÝnh to¸n kinh tÕ m¹ng l­íi ®­êng èng. B¶ng tÝnh to¸n gi¸ thµnh x©y dùng m¹ng l­íi Giai ®o¹n Ii . STT lo¹I èng ®­êng kÝnh chiÒu dµI ®¬n gi¸ thµnh tiÒn (mm) (km) (1000®/ km) (tû ®ång) 1 Gang 150 0,67 82000 0,05494 2 Gang 200 2,31 150000 0,3465 3 Gang 250 0,55 210000 0,1155 4 Gang 350 2,35 370000 0,8695 5 Gang 400 0,55 480000 0,264 1,65044 2)Chi phÝ x©y dùng tr¹m xö lý. Do ë giai ®o¹n II ta chØ t¨ng thªm ®¬n nguyªn nªn gi¸ thµnh ®Çu t­ x©y dùng ë giai ®o¹n nµy lµ: GXDTXL-II = GXDTXL-I = 10,525682 (tû ®ång) 3)Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thu - tr¹m b¬m cÊp I. Do t¨ng thªm c«ng suÊt, ë giai ®o¹n I phÇn nhµ tr¹m ®· x©y dùng cho c¶ giai ®o¹n II nªn chØ ®Çu t­ thªm phÇn thiÕt bÞ. GTBCTT-TBI = 11,2 (tû ®ång). 4)Chi phÝ x©y dùng tr¹m b¬m cÊp II. PhÇn nhµ tr¹m tr¹m b¬m cÊp II còng ®· ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n I nªn giai ®o¹n II ta chØ thay thiÕt bÞ. Chi phÝ thay thiÕt bÞ lµ: GTBTBII = 5,319136 (tû ®ång ) VËy tæng gi¸ thµnh x©y dùng ban ®Çu: GXDII = GML + GTXL+ GCTT-TBI + GTBII = 1,65044 + 10,525682 + 11,2 + 5,319136 = 28,695258 (tû ®ång). II/Tæng gi¸ thµnh qu¶n lý hÖ thèng cÊp n­íc. 1)Chi phÝ ®iÖn n¨ng. a)Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tr¹m b¬m cÊp I trong 1 n¨m lµ: G§TBII.II= = = 4,125531 (tû ®ång). b)Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tr¹m b¬m cÊp II trong 1 n¨m lµ: G§TBII.II= = = 2,541331 (tû ®ång). Chi phÝ ®iÖn cho s¶n xuÊt: GSX = G§TBI + G§TBII =4,125531 + 2,541331 = 6,666862 (tû ®ång). -Chi phÝ ®iÖn n¨ng th¾p s¸ng vµ môc ®Ých kh¸c: GK =1% GSX =0,01 . 6,666862 = 0,0666686 (tû ®ång). tæng chi phÝ ®iÖn n¨ng: G§ = GSX + GK =6,666862 + 0,0666686 = 6,733531 (tû ®ång). 2)Chi phÝ ho¸ chÊt. Do c«ng suÊt t¨ng lªn gÊp ®«i nªn chi phÝ ho¸ chÊt t¨ng lªn gÊp ®«i: GHC = 2 . GHCI = 2 . 2,776657 = 5,553314 (tû ®ång). 3)Chi phÝ l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n. Víi c«ng suÊt tr¹m Q = 40000 m3 / ngµy = 0,463 m3/ s, sè c«ng nh©n vµ c¸n bé cÇn thiÕt cho tr¹m lµ 30 ng­êi. -L­¬ng trung b×nh : 600000 (®ång / ng­êi . th¸ng). Chi phÝ tr¶ l­¬ng trong 1 n¨m: GL = 30 . 600000 . 12 = 0,216 (tû ®ång). -Chi phÝ b¶o hiÓm x· héi b»ng 20% l­¬ng. GBH = 20%. GL = 0,2 . 0,216 = 0,0432 (tû ®ång). Tæng chi phÝ l­¬ng vµ b¶o hiÓm: G L-BH = GBH + GL = 0,216 + 0,0432 = 0,2592 (tû ®ång). 4)Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. -Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu : GXDII = 28,695258 (tû ®ång). -Thêi gian khÊu hao lµ 20 n¨m. Sau 20 n¨m vèn ®Çu t­ tÝnh c¶ l·i suÊt ng©n hµng lµ: G20 = GXDI ( 1+r )n r:l·i suÊt ng©n hµng hµng n¨m, r = 2%. n:Sè n¨m tÝnh to¸n. G20 = 28,695258 ( 1+0,02 )20 = 42,639644 (tû ®ång). KhÊu hao hµng n¨m: k = = = 0,061 Chi phÝ khÊu hao hµng n¨m: GKH = k . G20 = 0,061 . 42,639644 = 2,601018 (tû ®ång). 5)Chi phÝ kh¸c: C¸c phÝ kh¸c chiÕm 0,2% tæng vèn ®Çu t­ . GCPK = 0,2% . 28,695258 = 0,057391 (tû ®ång). 6)Tæng chi phÝ qu¶n lý. GQL = G§ + GHC + GL-BH+ GKH + GCPK = 6,733531 + 5,553314 + 0,2592 +2,601018 + 0,057391 = 15,204454 (tû ®ång). II/ TÝnh gi¸ thµnh 1m3 n­íc. *Gi¸ thµnh x©y dùng 1m3 n­íc. gXD = GXD / Q = 28,695258 / 40000 = 717381,45 ( ®ång/ m3). -Sau 20 n¨m c«ng tr×nh sÏ ®­îc hoµn vèn gi¸ thµnh x©y dùng 1m3 n­íc lµ: gXD1 = gXD / 365.20 = 717381,45 / 365 .20 = 98,27 (®ång/ m3). *Gi¸ thµnh qu¶n lý 1m3 n­íc. gQL = GQL / Q =15,204454 / 40000.365 = 1041,4 (®ång/ m3). Gi¸ thµnh 1m3 n­íc: g = gXD2 + gQL = 98,27 + 1044,4 = 1139,67 (®ång/ m3). Gi¸ b¸n 1m3 n­íc cã tÝnh thuÕ: gb = g ( 1 + L + T ) L: l·i ®Þnh møc cña nhµ m¸y, L= 5%. T: thuÕ VAT ®èi víi kinh doanh n­íc s¹ch, T = 5%. gb = 1139,67 ( 1 + 0,05 + 0,05) = 1253,6 (®ång/ m3). TÝnh trßn gb = 1300 (®ång/ m3).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh-20 000.doc
  • xlsDo an tot nghiep.xls