Đề tài Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho chung cư FESTIVAL

I. ĐỊA ĐIỂM: Công trình Căn hộ cao cấp Festival tọa lạc trên đường 31 Cao Thắng, Q. Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh. II. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT: 1. GIAO THÔNG: - Vị trí công trình sẽ nằm trên trục đường Cao Thắng. - Vấn đề đặt ra là cần phải có sự quyết định của cơ quan quản lý công trình xây dựng của địa phương về khoảng lùi công trình, ranh giới xây dựng và cao tầng cho phép đối với yêu cầu quy hoạch hiện tại và tương lai để công trình đảm bảo tính bền vững và ổn định lâu dài. 2. CẤP ĐIỆN: - Sử dụng chung nguồn cấp điện từ tuyến trung thế trên trục đường Cao Thắng tại chung cư, khi xây dựng mới sẽ xin hạ thế qua trạm biến áp riêng với công suất phù hợp. 3. CẤP THOÁT NƯỚC: - Hệ thống cấp – thoát nước được đấu nối với hệ thống cấp – thoát của thành phố trên đường Cao Thắng – Quận Phú Nhuận – Thành Phố Hồ Chí Minh.

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho chung cư FESTIVAL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
33 + 2 x 0.5 + 1x1 = 2.66 Löu löôïng tính toaùn: qtt = 0.33 (l/s) (ñöôïc tra baûng 12) Ñöôøng kính D = 20mm, v = 1.74m/s, 1000i =291.6 Ta söû duïng 4 oáng ñöùng caáp cho chung cö, moãi oáng ñöùng cung caáp nöôùc cho 2 ÷ 5 taàng. OÁng OC1 phuïc vuï cho caùc taàng treät, laàu1, 2, 3, 4,5 OÁng OC 2 phuïc vuï cho caùc laàu: 6, 7, 8, 9 OÁng OC 3 phuïc vuï cho caùc laàu: 10, 11, 12, 13 OÁng OC 4 phuïc vuï cho caùc laàu: 14, 15 Theo tieâu chuaån xaây döïng vieät nam: TCVN 4513 – 1988 toác ñoä nöôùc chaûy trong ñöôøng chính vaø oáng ñöùng khoâng ñöôïc vöôït quaù 1.5 ÷ 2m/s. OÁNG ÑÖÙNG ÑOAÏN OÁNG CAÁP NÖÔÙC SOÁ THIEÁT BÒ VEÄ SINH åN qtt(l/s) D(mm) V(m/s) OC1 Treät 2Lavabo, 2 xí, 1 röûa 2.66 0.33 25 1.07 Treät + laàu1 13 lavabo ,13xí, 8 boàn taém, 6 röûa 24.79 1.05 40 1.32 Treät + laàu 1,2 24 lavabo, 24 xí, 16 boàn taém, 11röûa 46.92 1.46 50 1.15 Treät + laàu 1,2,3 35lavabo, 35xí, 24 boàn taém, 16 röûa 69.05 1.8 50 1.58 Treät , laàu 1,2,3,4 36 lavabo, 36 xí, 32 boàn taém, 21 röûa 91.18 2.1 63 1.01 Treät, laàu 1,2,3,4,5 47 lavabo, 47 xí, 40 boàn taém, 27 röûa 113.31 2.35 63 1.16 OC2 Laàu 6 11lavabo, 11xí, 8 boàn taém, 5 röûa 22.13 0.98 40 1.2 Laàu 6, 7 22lavabo, 22xí, 8 boàn taém, 5 röûa. 44.26 1.42 50 1.15 Laàu 6, 7, 8 33lavabo, 33xí, 24 boàn taém, 15 röûa. 66.39 1.76 50 1.38 Laàu 6, 7, 8, 9 44lavabo, 44xí, 32 boàn taém,20 röûa 88.52 2.05 63 1.01 OC3 Laàu 10 11lavabo, 11xí, 8 boàn taém, 5 röûa 22.13 0.98 40 1.2 Laàu 10, 11 22lavabo, 22xí, 8 boàn taém, 5 röûa. 44.26 1.42 50 1.15 Laàu 10, 11, 12 33lavabo, 33xí, 24 boàn taém, 15 röûa. 66.39 1.76 50 1.38 Laàu 10, 11, 12, 13 44lavabo, 44xí, 32 boàn taém,20 röûa 88.52 2.05 63 1.01 OC4 Laàu14 11lavabo, 11xí, 8boàn taém, 5röûa 22.13 0.98 40 1.2 Laàu 14, 15 22lavabo, 11xí ,8boàntaém, 5 röûa 44.26 1.42 50 1.15 OÁng caáp töø keùt ra caáp cho 3 oáng ñöùng(OC1, OC2, OC3) Ñöông löôïng: N = 290.35 Löu löôïng tính toaùn: qtt = 4.00 (l/s) Ñöôøng kính D =90 mm, v=0.94,1000i = 15.0 OÁng caáp töø keùt ra caáp cho oáng ñöùng OC4 Ñöông löôïng: N = 44.26 Löu löôïng tính toaùn: qtt = 1.42 (l/s) Ñöôøng kính D =50 mm, v=1.15,1000i = 44.1 Choïn ñoàng hoà cho töøng caên hoä: v Caên hoä A1 coù 3 khu veä sinh thì soá thieát bò veä sinh laø: 3 lavobo, 3 xí, 3 boàn taém, 1 beáp. - qtt = 0.52(l/s) = 1.872 (m3/h) - Choïn ñoàng hoà cho caên hoä laø ñoàng hoà loaïi caùnh quaït truïc ngang coù D = 20 mm, Qñt = 5 (m3/h), Qmax = 0.7 (l/s), Qmin = 0.04 (l/s), S = 5.2. Vì ð 1.872 £ 5x 2=10 (m3/h) ð 0.04 £ 0.52 £ 0.7 - Toån thaát aùp löïc qua ñoàng hoà: hñh = S x Qtt2 = 5.2 x 0.522 = 1.4 (m) v Caên hoä A2 coù 2 khu veä sinh thì soá thieát bò veä sinh laø: 2 lavobo, 2 xí, 2 boàn taém, 1 beáp. - qtt = 0.44(l/s) = 1.584 (m3/h) - Choïn ñoàng hoà cho caên hoä laø ñoàng hoà loaïi caùnh quaït truïc ngang coù D = 20 mm, Qñt = 5 (m3/h), Qmax = 0.7 (l/s), Qmin = 0.04 (l/s), S = 5.2. Vì ð 1.584 £ 5x 2=10 (m3/h) ð 0.04 £ 0.44 £ 0.7 - Toån thaát aùp löïc qua ñoàng hoà: hñh = S x Qtt2 = 5.2 x 0.442 = 1 (m) Caên hoä B1 coù 2 khu veä sinh thì soá thieát bò veä sinh laø: 2 lavobo, 2 xí, 1 boàn taém, 1 beáp. - qtt = 0.39(l/s) = 1.404 (m3/h) - Choïn ñoàng hoà cho caên hoä laø ñoàng hoà loaïi caùnh quaït truïc ngang coù D = 20 mm, Qñt = 5 (m3/h), Qmax = 0.7 (l/s), Qmin = 0.04 (l/s), S = 5.2. Vì ð 1.404 £ 5x 2=10 (m3/h) ð 0.04 £ 0.39 £ 0.7 - Toån thaát aùp löïc qua ñoàng hoà: hñh = S x Qtt2 = 5.2 x 0.392 = 0.79 (m) Caên hoä B2 coù 2 khu veä sinh thì soá thieát bò veä sinh laø: 2 lavobo, 2 xí, 1 boàn taém, 1 beáp. - qtt = 0.39(l/s) = 1.404 (m3/h) - Choïn ñoàng hoà cho caên hoä laø ñoàng hoà loaïi caùnh quaït truïc ngang coù D = 20 mm, Qñt = 5 (m3/h), Qmax = 0.7 (l/s), Qmin = 0.04 (l/s), S = 5.2. Vì ð 1.404 £ 5x 2=10 (m3/h) ð 0.04 £ 0.39 £ 0.7 - Toån thaát aùp löïc qua ñoàng hoà: hñh = S x Qtt2 = 5.2 x 0.392 = 0.79 (m) Caên hoä C coù 2 khu veä sinh thì soá thieát bò veä sinh laø: 2 lavobo, 2 xí, 1 boàn taém, 1 beáp. - qtt = 0.39(l/s) = 1.404 (m3/h) - Choïn ñoàng hoà cho caên hoä laø ñoàng hoà loaïi caùnh quaït truïc ngang coù D = 20 mm, Qñt = 5 (m3/h), Qmax = 0.7 (l/s), Qmin = 0.04 (l/s), S = 5.2. Vì ð 1.404 £ 5x 2=10 (m3/h) ð 0.04 £ 0.39 £ 0.7 - Toån thaát aùp löïc qua ñoàng hoà: hñh = S x Qtt2 = 5.2 x 0.392 = 0.79 (m) Tính toaùn aùp löïc cho caùc taàng aùp maùi Vieäc tính toaùn thuyû löïc maïng löôùi caáp nöôùc trong nhaø laø xaùc ñònh toån thaát aùp löïc cho töøng ñoaïn oáng vaø cho tuyeán tính toaùn baát lôïi nhaát. Toån thaát doïc ñöôøng treân caùc ñoaïn oáng cuûa heä thoáng caáp nöôùc trong nhaø ñöôïc tính toaùn theo coâng thöùc: Htt = i. L Trong ñoù: i laø toån thaát ñôn vò (toån thaát aùp löïc treân 1m chieàu daøi ñoaïn oáng) L (m) laø chieàu daøi ñoaïn oáng caàn tính toaùn Ta tính toaùn cho tuyeán oáng baát lôïi nhaát laø oáng OC4 caáp nöôùc cho khu veä sinh ôû laàu 14, 15. Ñoaïn oáng: A – B coù L = 1.68m phuïc vuï cho 1 boàn taém, 1 xí, 1 lavaboâ. Ñöông löôïng cuûa ñoaïn oáng A - B: N = aX + bL + dH = 0.5 + 0.33 + 1 = 1.83 N = 1.83 q = 0.28 (l/s) D = 25 mm v = 0.92 m/s 1000i = 69.6 L = 1.68 m Toån thaát aùp löïc treân ñoaïn oáng 1 – T: Baûng thoáng keâ N, qtt, D, v, L, i, h cuûa tuyeán oáng baát lôïi WC2 taàng 15 Ñoaïn oáng Teân duïng cuï Ñöông löôïng Löu löôïng Ñöôøng kính Vaän toác Chieàu daøi 1000i Toån thaát A - B 1 Lavabo, 1 Xí, 1 Boàn taém 1.83 0.28 25 0.92 1.86 69.6 0.06 B - C 2 Lavabo, 2 Xí, 2 Boàn taém, 1 Beáp 4.66 0.443 32 0.83 24.41 43.2 0.04 C - T15 2 Lavabo, 2 Xí, 2 Boàn taém, 1 Beáp 4.66 0.443 32 0.83 10.9 43.2 0.04 T15 - C15 Taàng 15 22.13 0.98 40 1.2 0.5 62.8 0.03 C15 - Keùt Taàng 14, 15 44.26 1.42 50 1.15 12 44.1 0.53 Toång 0.7 Toån thaát doïc ñöôøng: hdñ =0.7(m) Toån thaát cuïc boä : hcb = 20% hdñ =0.7x 20% = 0.14 (m) Ñieàu kieän ñeå ñaûm baûo aùp löïc taïi ñieåm baát lôïi nhaát: Z - (Z1+A) - B – C ³ 4m Trong ñoù: Z =x+y+t =48.7m, laø cao ñoä taïi möïc nöôùc thaáp nhaát cuûa hoà nöôùc maùi. x = 48m, laø cao ñoä saøn cuûa taàng maùi. y = 0.5m, laø chieàu cao ñaët hoà nöôùc so vôùi taàng maùi. t= 0.2m, laø chieàu cao lôùp nöôùc chöõa chaùy döï tröõ trong hoà. Z1 = 45m, laø cao ñoä saøn ôû taàng 15 (taàng cao nhaát cuûa chung cö) A = 2m, laø cao ñoä voøi sen B =0.7m, laø toån thaát doïc ñöôøng. C = 0.14 m, laø toån thaát cuïc boä. Ta coù: 48.7 – (45 + 2) –0.7 –0.14 = 0.86 < 4 m Vaäy coøn thieáu aùp löïc ôû taàng 15 laø 3.14 m. Vaäy khoâng ñaûm baûo aùp löïc caàn thieát cho khu veä sinh 2 cuõng nhö ôû caùc tuyeán oáng khaùc caáp cho laàu 15. Baûng thoáng keâ N, qtt, D, v, L, i, h cuûa tuyeán oáng baát lôïi WC2 taàng 14 Ñoaïn oáng Teân duïng cuï Ñöông löôïng Löu löôïng Ñöôøng kính Vaän toác Chieàu daøi 1000i Toån thaát A - B 1 Lavabo, 1 Xí, 1 Boàn taém 1.83 0.28 25 0.92 1.86 69.6 0.13 B - C 2 Lavabo, 2 Xí, 2 Boàn taém, 1 Beáp 4.66 0.443 32 0.83 24.41 43.2 1.03 C - T14 2 Lavabo, 2 Xí, 2 Boàn taém, 1 Beáp 4.66 0.443 32 0.83 10.9 43.2 0.47 T14 - C14 Taàng 14 22.13 0.98 40 1.2 0.5 62.8 0.03 C14- C15 Taàng 14 22.13 0.98 40 1.2 3 62.8 0.13 C15-Keùt Taàng 14,15 44.26 1.42 50 1.15 12 44.1 0.53 Toång 2.32 Toån thaát doïc ñöôøng: hdñ =2.32 (m) Toån thaát cuïc boä : hcb = 20% hdñ =1.96 x 20% =0.46 (m) Ñieàu kieän ñeå ñaûm baûo aùp löïc taïi ñieåm baát lôïi nhaát: Z - (Z1+A) - B – C ³ 4m Trong ñoù: Z =x+y+t =48.7m, laø cao ñoä taïi möïc nöôùc thaáp nhaát cuûa hoà nöôùc maùi. x = 48m, laø cao ñoä saøn cuûa taàng maùi. y = 0.5m, laø chieàu cao ñaët hoà nöôùc so vôùi taàng maùi. t= 0.2m, laø chieàu cao lôùp nöôùc chöõa chaùy döï tröõ trong hoà. Z1 = 42m, laø cao ñoä saøn ôû taàng 14 (taàng cao nhaát cuûa chung cö) A = 2m, laø cao ñoä voøi sen B =2.32m, laø toån thaát doïc ñöôøng. C = 0.46 m, laø toån thaát cuïc boä. Ta coù: 48.7 – (42 + 2) –2.32 –0.46= 1.92 < 4 m Vaäy coøn thieáu aùp löïc ôû taàng 14 laø 2.08 m. Vaäy khoâng ñaûm baûo aùp löïc caàn thieát cho khu veä sinh 2 cuõng nhö ôû caùc tuyeán oáng khaùc caáp cho laàu 14. Baûng thoáng keâ N, qtt, D, v, L, i, h cuûa tuyeán oáng baát lôïi WC2 taàng 13 Ñoaïn oáng Teân duïng cuï Ñöông löôïng Löu löôïng Ñöôøng kính Vaän toác Chieàu daøi 1000i Toån thaát A - B 1 Lavabo, 1 Xí, 1 Boàn taém 1.83 0.28 25 0.92 1.86 69.6 0.13 B - C 2 Lavabo, 2 Xí, 2 Boàn taém, 1 Beáp 4.66 0.443 32 0.83 24.41 43.2 1.03 C - T14 2 Lavabo, 2 Xí, 2 Boàn taém, 1 Beáp 4.66 0.443 32 0.83 10.9 43.2 0.47 T13 - C13 Taàng 13 22.13 0.98 40 1.2 0.5 62.8 0.03 C13 - Keùt Taàng 13,12,11,10 88.52 2.05 63 1.01 18 26.6 0.48 Toång 2.12 Toån thaát doïc ñöôøng: hdñ =2.12 (m) Toån thaát cuïc boä : hcb = 20% hdñ =2.12x 20% =0.4(m) Ñieàu kieän ñeå ñaûm baûo aùp löïc taïi ñieåm baát lôïi nhaát: Z - (Z1+A) - B – C ³ 4m Trong ñoù: Z =x+y+t =48.7m, laø cao ñoä taïi möïc nöôùc thaáp nhaát cuûa hoà nöôùc maùi. x = 48m, laø cao ñoä saøn cuûa taàng maùi. y = 0.5m, laø chieàu cao ñaët hoà nöôùc so vôùi taàng maùi. t= 0.2m, laø chieàu cao lôùp nöôùc chöõa chaùy döï tröõ trong hoà. Z1 = 39m, laø cao ñoä saøn ôû taàng 14 (taàng cao nhaát cuûa chung cö) A = 2m, laø cao ñoä voøi sen B =2.12m, laø toån thaát doïc ñöôøng. C = 0.4 m, laø toån thaát cuïc boä. Ta coù: 48.7 – (39 + 2) –2.12 - 0.4 = 5.18 > 4 m Vaäy ñaûm baûo aùp löïc caàn thieát cho khu veä sinh 2 cuõng nhö ôû caùc tuyeán oáng khaùc caáp cho laàu 13. Choïn bôm taêng aùp. - Löu löôïng cuûa bôm: Qb = 2 (l/s) - Aùp löïc cuûa bôm: Hb =3.13m Choïn bôm töï ñoäng Hydro solo – E CRE 15-2 Bieåu Ñoà Ñöôøng Ñaëc Tính Cuûa Bôm Töï Ñoäng Hydro solo – ERCE 15-2 Sô Ñoà Caáu Taïo Cuûa Bôm Töï Ñoäng Hydro solo – ERCE 15-2 Sô Ñoà Caáu Taïo Cuûa Bôm Töï Ñoäng Hydro solo – ERCE 15-2 CHÖÔNNG II: HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC Nhieäm Vuï Vaø Caùc Boä Phaän Cuûa Heä Thoáng Thoaùt Nöôùc Heä thoáng thoaùt nöôùc trong nhaø coù nhieäm vuï thu vaø daãn nöôùc thaûi, keå caû nöôùc möa treân maùi ra khoûi nhaø. Trong moät soá tröôøng hôïp, heä thoáng thoaùt nöôùc trong nhaø coù theå coøn coù caùc coâng trình khaùc nhö coâng trình xöû lyù cuïc boä, traïm bôm thoaùt nöôùc trong nhaø… Heä thoáng thoaùt nöôùc trong nhaø bao goàm caùc boä phaän sau: Caùc thieát bò thu nöôùc thaûi laøm nhieäm vuï thu nöôùc thaûi nhö: chaäu röûa maët, chaäu giaët, aâu xí, aâu tieåu, löôùi thu nöôùc… Xi phoâng hay taám chaén thuyû löïc. Maïng löôùi ñöôøng oáng thoaùt nöôùc bao goàm: oáng nhaùnh, oáng ñöùng, oáng xaû (oáng thaùo), oáng thoâng hôùi, caùc phuï tuøng noái oáng, caùc thieát bò quaûn lyù, oáng kieåm tra, oáng suùc röûa. Trong tröôøng hôïp caàn thieát, heä thoáng thoaùt nöôùc trong nhaø coù theå coù theâm caùc coâng trình nhö traïm bôm thoaùt nöôùc trong nhaø, coâng trình xöû lyù cuïc boä... Traïm bôm thoaùt nöôùc trong nhaø xaây döïng trong tröôøng hôïp nöôùc thaûi trong nhaø khoâng theå töï chaûy ra maïng löôùi thoaùt nöôùc beân ngoaøi. Coâng trình xöû lyù cuïc boä ñöôïc söû duïng khi caàn thieát phaûi xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi trong nhaø tröôùc khi cho chaûy vaøo maïng löôùi thoaùt nöôùc beân ngoaøi hoaëc xaû ra nguoàn. Phaân loaïi heä thoáng thoaùt nöôùc Heä thoáng thoaùt nöôùc sinh hoaït. Heä thoáng thoaùt nöôùc saûn suaát. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Heä thoáng thoaùt nöôùc keát hôïp. Caáu taïo heä thoáng thoaùt nöôùc Caùc thieát bò thu nöôùc baån cuûa chung cö Ñeå thu nöôùc thaûi sinh hoaït ngöôøi ta thöôøng duøng caùc thieát bò nhö: aâu xí, aâu tieåu, maùng tieåu, thieát bò veä sinh cho phuï nöõ, chaäu röûa tay, röûa maët, chaâu giaët, chaäu taém, löôùi thu nöôùc … Tuyø theo tính chaát cuûa ngoâi nhaø (nhaø ôû, nhaø taäp theå, nhaø coâng coäng…) maø trang bò caùc thieát bò vaø duïng cuï veä sinh cho phuø hôïp. Caùc yeâu caàu chung Taát caû caùc thieát bò (tröø aâu xí) ñeàu phaûi coù löôùi chaén baûo veä ñeà phoøng raùc röôûi chui vaøo laøm taéc oáng. Taát caû caùc thieát bò ñeàu phaûi coù xi phoâng ñaët ôû döôùi hoaëc ngay trong thieát bò ñoù ñeå ngaên muøi hoâi thoái vaø hôi ñoäc töø maïng löôùi thoaùt nöôùc boác leân bay vaøo phoøng. Maët trong cuûa thieát bò phaûi trôn, nhaün, ít gaõy goùc ñeå ñaûm baûo deã daøng taåy röûa vaø coï saïch. Vaät lieäu cheá taïo phaûi beàn, khoâng thaám nöôùc, khoâng bò aûnh höôûng bôûi hoaù chaát. Vaät lieäu cheá taïo phaûi beàn, khoâng thaám nöôùc, khoâng bò aûnh höôûng bôûi hoaù chaát. Vaät lieäu toát nhaát laø söù, saønh hoaëc chaát trô, ngoaøi ra coù theå baèng gang, khi ñoù caàn phuû ngoaøi baèng 1 lôùp men söù moûng. Trong tröôøng hôïp ñôn giaûn, reû tieàn, moät soá thieát bò nhö chaäu röûa, giaët trong caùc nhaø ôû gia ñình vaø taäp theå coù theå duøng gaïch xaây, laùng vöõa xi maêng hoaëc oáp gaïch men kính. Keát caáu vaø hình daùng thieát bò phaûi baûo ñaûm veä sinh vaø tieän lôïi, tin caäy vaø an toaøn khi söû duïng, caùc chi tieát cuûa thieát bò phaûi ñoàng nhaát vaø thay theá deã daøng. Xí: AÂu xí thöôøng coù hai kieåu: kieåu ngoài xoåm vaø kieåu ngoài beät, aâu xí ngoài xoûm thì xi phoâng coù theå ñuùc lieàn vôùi beä hoaëc rieâng reõ, coøn xí beät thöôøng ñuùc lieàn voøi xi phoâng. Chaäu röûa tay, röûa maët. Coù nhieàu chaäu röûa, tay röûa maët khaùc nhau. Theo keát caáu chia ra chaäu röûa maët coù löng hoaëc khoâng coù löng. Theo hình daùng chia chaäu röûa maët chöõ nhaät, nöõa troøn, chaäu röûa maët ñaët ôû goùc töôøng …. Theo vaät lieäu chia ra: chaäu röûa maët baèng söù baèng saønh, baèng gang …. Trong coâng trình naøy thì chaäu röûa maët ñöôïc laøm baúng söù. Chaäu taém. Thöôøng boá trí trong khaùch saïn, beänh vieän, nhaø an döôõng, nhaø treû, ñoâi khi caû nhaø ôû gia ñình. Ngöôøi ta thöôøng hay duøng loaïi chaäu taém baèng gang traùng men hình chöõ nhaät coù kích thöôùc daøi 1510mm – 1800mm, roäng khoaûng 750mm, saâu 460mm (khoâng keå chaân). Ñaët treân 4 chaân cuõng baèng gang cao 150mm, gaén chaët vaøo saøn nhaø. Dung tích cuûachauj taém khoaûng 225 – 325 lít nöôùc Löôùi thu nöôùc Löôùi thu nöôùc ñöôïc boá trí treân maët saøn khu veä sinh vaø caùc boä phaän thoaùt nöôùc khaùc ñeå ngaên raùc khoûi vaøo oáng ñöùng thoaùt nöôùc. Xi phoâng Xi phoâng hay coøn goïi laø taém chaén thuyû löïc coù nhieäm vuï ngaên ngöøa muøi hoâi thoái, caùc hôi ñoäc töø maïng löôùi thoaùt nöôùc bay hôi vaøo phoøng. Noù thöôøng ñöôïc ñaët döôùi caùc thieát bò thoaùt nöôùc. Maïng löôùi thoaùt nöôùc. Maïng löôùi thoaùt nöôùc trong nhaø bao goàm caùc ñöôøng oáng (trong ñoù chia ra caùc oáng ñöùng, oáng nhaùnh, oáng thaùo nöôùc), caùc phuï tuøng noái oáng, caùc thieát bò quaûn lí nhö oáng kieåm tra, oáng taåy röûa vaø oáng thoâng hôi. OÁng vaø phuï tuøng noái oáng thoaùt nöôùc Maïng löôùi thoaùt nöôùc trong nhaø söû duïng caùc loaïi oáng sau: oáng gang, oáng saønh, oáng beâ toâng, oáng nhöïa, oáng theùp. Ñoái vôùi coâng trình naøy trong quaù trình thieát keá maïng löôùi caáp nöôùc trong nhaø choïn oáng nhöïa PVC. Ñeå noái caùc choã oáng ngoaët, reõ nhaùnh v.v… ngöôøi ta thöôøng duøng caùc phuï tuøng noái oáng. Caùc loaïi phuï tuøng: cuùt (900, 1100, 1350), teâ, thaäp thaúng hoaëc cheùo (90 hoaëc 450). OÁng nhaùnh thoaùt nöôùc. Duøng ñeå daãn nöôùc thaûi töø caùc thieát bò veä sinh vaøo oáng ñöùng thoaùt oáng nhaùnh daøi quaù 6m, neân boá trí moät loã kieåm tra ôû giöõa ñoaïn. Khi toå chöùc thoaùt nöôùc taém, giaët, röûa cho caùc ngoâi nhaø khoâng ñoøi hoûi myõ quan cao coù theå xaây caùc maùng hôû ñeå daãn nöôùc ñeán caùc pheãu thu nöôùc treân saøn, sau ñoù daãn nöôùc vaøo caùc oáng ñöùng. Chieàu roäng maùng 100 - 200mm, ñoä doác toái thieåu laø 0,01. OÁng ñöùng thoaùt nöôùc. OÁng ñöùng thoaùt nöôùc thöôøng ñaët thaúng ñöùng suoát caùc taàng nhaø, boá trí ôû goùc töôøng, choã taäp trung nhieàu thieát bò veä sinh, nhaát laø hoá xí (vì daãn phaân neân deã bò taéc). OÁng ñöùng coù theå boá trí hôû ngoaøi töôøng, trong raõnh töôøng hoaëc trong hoäp kyõ thuaät chung vôùi caùc ñöôøng oáng khaùc. Neáu oáng ñöùng ñaët kín thì ôû choã oáng kieåm tra phaûi chöøa caùc cöûa coù theå môû ñoùng vaøo ñeå kieåm tra vaø taåy röûa ñöôøng oáng khi caàn thieát. Ñöôøng kính oáng ñöùng toái thieåu trong nhaø laø 50mm, neáu oáng daãn phaân thì d ³ 100mm. OÁng xaû ( oáng thaùo). Laø ñoaïn oáng chuyeån tieáp töø cuoái oáng ñöùng döôùi neàn nhaø taàng moät hoaëc taàng haàm ra gieáng thaêm ngoaøi saân nhaø hoaëc vaøo coâng trình xöû lyù cuïc boä. Chieàu daøi lôùn nhaát cuûa oáng laáy nhö sau : d = 100mm Lmax = 15m d = 150mm Lmax = 20m. OÁng thoâng hôi: Laø phaàn noái tieáp oáng ñöùng, ñi qua haàm maùi vaø nhoâ cao hôn maùi nhaø toái thieåu laø 0,7m, caùch xa cöûa soå, ban coâng nhaø toái thieåu nhaø laùng gieàng laø 4m, ñeå daãn caùc khí ñoäc, caùc khí nguy hieåm coù theå gaây noå ra khoûi maïng löôùi thoaùt nöôùc trong nhaø. Theo quy phaïm ñöôøng oáng thoâng hôi phuï phaûi ñaët trong caùc tröôøng hôïp nhö sau: Ñöôøng kính oáng ñöùng thoaùt nöôùc 50 75 100 150 Ñöôøng kính oáng thoâng hôi 40 50 75 100 Beå Töï Hoaïi. Beå töï hoaïi coù nhieäm vuï laøm saïch sô boä hoaëc hoaøn toaøn nöôùc thaûi trong nhaø tröôùc khi thaûi ra soâng, coù chöùc naêng laéng vaø phaân huyû caën laéng. Caën laéng giöõ laïi trong beå töø 3 – 6 thaùng, döôùi taùc ñoäng caùc vi sinh vaät kò khí caùc chaát höõu cô ñöôïc phaân huy, moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí, phaàn khaùc taïo thaønh chaát voâ cô. Song beå töï hoaïi cuõng coù nhieàu nhöôïc ñieåm. Kích thöôùc beå lôùn so vôùi löôïng nöôùc thaûi thaûi ra. Ngoaøi ra caùc chaát khí ñöôïc taïo thaønh trong quaù trình phaân huyû boác leân mang theo caùc caën ñaõ laéng. Nhöõng haït caën naøy moät phaàn seõ taïo thaønh maøng daøy 0.3 – 0.4m treân maët nöôùc ôû trong beå, gaây khoù khaên cho quaûn lyù, phaàn khaùc khi giaûi phoùng khoûi caùc chaát khí noù laïi rôi xuoáng . Quùa trình leân xuoáng cuûa caùc haït caën ñoù laøm giaûm moät phaàn hieäu suaát xöû lyù. Thöôøng nöôùc thaûi ra khoûi beå töï hoaïi coù baõo hoaø chaát khí H2S vaø coù muøi hoâi vaø tính axit. Vieäc tieáp tuïc xöû lyù nöôùc thaûi naøy trôû neân khoù khaên... Beå töï hoaïi ñöôïc chia laøm 2 loaïi sau ñaây: Beå töï hoaïi khoâng coù ngaên loïc: laøm saïch sô boä Beå töï hoaïi coù ngaên loïc: laøm saïch vôùi möùc ñoä cao hôn (ít söû duïng vi khoù khaên trong vieäc ]quaûn lyù) TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC Tính toaùn maïng löôùi thoaùt nöôùc sinh hoaït. Löu löôïng nöôùc tính toaùn cho caùc ñoaïn oáng thoaùt nöôùc trong nhaø ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: qth = qc + qdcmax, (l/s). Trong ñoù : qth : löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn (l/s). qc : löu löôïng nöôùc caáp tính toaùn xaùc ñònh theo coâng thöùc: qc = 0,2 + KN (L/s). qdcmax : löu löôïng nöôùc thaûi cuûa duïng cuï veä sinh coù löu löôïng nöôùc thaûi lôùn nhaát cuûa ñoaïn oáng tính toaùn ta laáy theo baûng sau. Baûng löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn cuûa caùc thieát bò veä sinh Ñöôøng kính oáng ñaãn vaø ñoä doác töông öùng STT Loaïi thieát bò Löu löôïng nöôùc thaûi (l/s) Ñöôøng kính oáng daãn mm Ñoä doác oáng daãn (%) 1 Chaäu röûa maët 0,33 50 0.155 0.025 2 Chaäu röûa nhaø beáp 1 ngaên 0,37 50 0.055 0.025 3 Chaäu röûa nhaø beáp hai ngaên 1,0 50 0.055 0.025 4 Chaäu röûa maët 0,07 - 0,10 40 - 50 0.035 0.02 5 Chaäu taém 0,8 – 1,10 50 0.055 0.02 6 Taém höông sen 0,2 50 0.035 0.025 7 Chaäu veä sinh phuï nöõ 0,4 50 0.035 0.02 8 Hoá xí vôùi thuøng röûa 1,4 – 1,6 100 0.035 0.02 9 Hoá xí vôùi voøi röûa 1 – 1,4 100 0.035 0.02 10 Maùng tieåu cho 1 m daøi 0,10 50 0.035 0.02 11 AÂu tieåu treo 0,10 50 0.035 0.02 12 AÂu tieåu röûa töï ñoäng 0,3 - 0,5 50 0.035 0.02 Tính toaùn thuyû löïc maïng löôùi vôùi muïc ñích ñeå choïn ñöôøng kính oáng, ñoä doác, ñoä ñaày, toác ñoä nöôùc chaûy trong oáng. Ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc trong nhaø thöôøng choïn theo löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn vaø khaû naêng thoaùt cuûa oáng naèm ngang vaø caùc oáng daãn, phuï thuoäc vaøo ñoä doác, ñoä ñaày cho pheùp vaø ñöôøng kính oáng coù theå laáy theo baûn. Baûng tra ñoä doác vaø ñoä ñaày cuûa oáng thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït Ñöôøng kính oáng Ñoä ñaày lôùn nhaát Ñoä doác Tieâu chuaån Toái thieåu 50 0,5d 0,035 0,025 100 0,5d 0,02 0,012 125 0,5d 0,015 0,010 150 0,6d 0,019 0,007 200 0,6d 0,008 0,005 OÁng ñöùng thoaùt nöôùc phaûi coù cuøng ñöôøng kính theo caû chieàu cao cuûa oáng. Ñöôøng kính oáng ñöùng xaùc ñònh tuyø theo löu löôïng nöôùc thaûi vaø goùc taïo bôûi oáng nhaùnh noái vôùi oáng ñöùng theo cuøng taàng, ñöôïc laáy theo baûng sau: Baûng tra ñöôøng kính oáng ñöùng. Ñöôøng kính oáng ñöùng (mm) Löu löôïng nöôùc thaûi cho pheùp (l/s) 900 600 450 50 (75) 0.65 0.81 1.30 100 3.80 4.75 7.50 125 6.50 8.10 13.0 150 10.1 12.6 21.0 Ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc beân trong nhaø, phaûi thieát keá ñöôøng kính nhoû nhaát laø 75mm. tröôøng hôïp thoaùt phaân tieåu cuûa chaãu xí, ñöôøng kính oáng ñöùng nhoû nhaát laø 100mm ñöôøng kính oáng ñöùng choïn khoâng nhoû hôn ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa oáng nhaùnh noái vôùi oáng ñöùng. Tính toaùn oáng thoaùt nöôùc. Löu löôïng nöôùc tính toaùn cho caùc ñoaïn oáng thoaùt nöôùc trong nhaø ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: OÁNG ÑÖÙNG OÁNG NHAÙNH KHU VÖÏC TN SOÁ THIEÁT BÒ VS åN qc (l/s) qth (l/s) D (mm) i(%) H/D v (m/s) OT1 WC1(töø laàu 1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém 19.95 0.93 2.03 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém 1 chaäu taém 1 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT2 WC2(töø laàu 1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém 19.95 0.93 2.03 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém 1 chaäu taém 1 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT3 WC3(töø laàu 1 - 15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém 19.95 0.93 2.03 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém 1 chaäu taém 1 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT4 WC4(töø laàu 1 - 15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn 4.95 0.46 0.56 75 _ _ _ Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT5 WC5(töø laàu 1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém 19.95 0.93 2.03 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém 1 chaäu taém 1 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT6 WC6 (töø laàu1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn 4.95 0.46 0.56 75 _ _ _ Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT7 WC7 (töø laàu1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém 19.95 0.93 2.03 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém 1 chaäu taém 1 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT8 WC8 (töø laàu1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém 19.95 0.93 2.03 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém 1 chaäu taém 1 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT9 WC9 (töø laàu1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn 4.95 0.46 0.56 75 _ _ _ Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT10 WC10(töø laàu1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém 19.95 0.93 2.03 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém 1 chaäu taém 1 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT11 WC11(töø laàu1-15) 15 lavabo, 15 pheãu thu saøn, 15 chaäu taém, 15 chaäu röûa beáp 34.95 1.25 2.35 100 _ _ _ Thoaùt chaäu taém+chaäu ruûa 1 chaäu taém,1 chaäu röûa 2 0.28 1.38 75 2 0.5 0.72 Lavabo+ pheãu 1 lavabo,1pheãu thu saøn 0.33 0.28 0.38 50 2 0.5 0.52 OT-R1 beáp caên hoä A2 (laàu1-15) 15 chaäu röûa 15 0.805 1.175 75 _ _ _ OT-R1 beáp caên hoä B2 vaø beáp C(laàu1-15) 30 chaäu röûa 30 1.15 1.52 100 _ _ _ OT-R3 beáp caên hoä B2 (laàu1-15) 15 chaäu röûa 15 0.805 1.175 75 _ _ _ Chaäu röûa beáp 1 chaäu röûa beáp 1 0.28 0.65 50 2 1 0.59 P OÁng ñöùng thoaùt phaân OX: taát caû caùc oáng ñöùng thoaùt xí ñeàu phuïc vuï 15 xí. N = 7.5 qc = 0.565 (l/s) qth = 0.565 + 1.6 = 2.165 (l/s) D = 100 mm, qth = 2.165 (l/s) < 7.5 (l/s) (thoaû) Taát caû caùc oáng nhaùnh thoaùt phaân vaøo oáng ñöùng coù D = 100mm, i = 2%. Tính toaùn löu löôïng vaø ñöôøng kính heä thoáng thoaùt nöôùc ngoaøi nhaø. ÑOAÏN OÁNG LÖU LÖÔÏNG D(mm) v(m/s) H/D i(%) GT1-GT2 6.047 200 0.62 0.4 0.5 GT2 - GT3 8.1 200 0.66 0.45 0.5 GT3 - GT4 10.447 300 0.83 0.35 0.35 GT4 - GT5 17 300 0.83 0.35 0.35 GT5 - GT6 19.03 300 0.89 0.4 0.35 GT6 - GT7 21.06 300 0.89 0.4 0.35 GT14-GT13 2.03 200 0.49 0.25 0.5 GT13-GT12 4.06 200 0.54 0.3 0.5 GT12-GT11 4.06 200 0.54 0.3 0.5 GT11-GT10 4.62 200 0.58 0.35 0.5 GT10-GT9 12.5 300 0.83 0.35 0.35 GT9-GT8 17.39 300 0.83 0.35 0.35 GT8-GT7 20.6 300 0.89 0.4 0.35 GT7-MLNGOAØI 40.02 300  1.02 0.55  0.35 TÍNH TOAÙN BEÅ TÖÏ HOAÏI: Beå töï hoaïi coù nhieäm vuï laøm saïch sô boä hoaëc hoaøn toaøn nöôùc thaûi trong nhaø tröôùc khi thaûi ra maïng löôùi thoaùt nöôùc thaønh phoá, coù chöùc naêng laéng vaø phaân huyû caën laéng. Caën laéng giöõ laïi trong beå töø 3 – 12 thaùng, döôùi taùc ñoäng caùc vi sinh vaät kò khí caùc chaát höõu cô ñöôïc phaân huyû, moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí, phaàn khaùc taïo thaønh chaát voâ cô. Song beå töï hoaïi cuõng coù nhieàu nhöôïc ñieåm. Kích thöôùc beå lôùn so vôùi löôïng nöôùc thaûi. Ngoaøi ra caùc chaát khí ñöôïc taïo thaønh trong quaù trình phaân huyû boác leân mang theo caùc caën ñaõ laéng. Nhöõng haït caën naøy moät phaàn seõ taïo thaønh maøng daøy 0,3 – 0,4m treân maët nöôùc ôû trong beå, gaây khoù khaên cho quaûn lyù, phaàn khaùc khi giaûi phoùng khoûi caùc chaát khí noù laïi rôi xuoáng. Quaù trình leân xuoáng cuûa caùc haït caën ñoù laøm giaûm moät phaàn hieäu suaát xöû lyù. Thöôøng nöôùc thaûi ra khoûi beå töï hoaïi coù baõo hoaø chaát khí H2S vaø coù muøi hoâi vaø tính axit. Vieäc tieáp tuïc xöû lyù nöôùc thaûi naøy trôû neân khoù khaên. Noù thöôøng aùp duïng cho nhöõng ngoâi nhaø ñöùng rieâng leû. Beå töï hoaïi thöôøng ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp ngoâi nhaø coù heä thoáng thoaùt nöôùc beân trong nhöng beân ngoaøi laø heä thoáng thoaùt nöôùc chung khoâng coù traïm xöû lyù taäp trung hay ngoâi nhaø ñöùng ñoäc laäp rieâng leõ. Dung tích beå töï hoaïi thöôøng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Qth: Löu löôïng nöôùc thaûi Qth = 80%Qc =80% x 90 = 72 (m3) Ä W = 0.75 x 72 + 4.25 = 58.25 (m3) Vôùi theå tích beå töï hoaïi laø: W = 58.25 (m3), ôû ñaây chia ra laøm 5 beå töï hoaïi Theå tích moãõi beå töï hoaïi laø: Khi dung tích beå lôùn hôn 10 m3, laøm 3 ngaên: moät ngaên chöùa vaø 2 ngaên laéng. Ngaên ñaàu 50% caùc ngaên sau 25%. Choïn L = 4 m B = 2 m H = 1.5 m Beå thöôøng ñöôïc boá trí caùc oáng sau: oáng nöôùc vaøo vaø ra khoûi beå, oáng thoâng hôi. Nöôùc vaøo vaø ra khoûi beå thöôøng qua moät teâ ñeå deã daøng thoâng röûa, caùc teâ naøy thöôøng ñaët döôùi oáng thoâng hôi, taåy röûa, vaø ñaët saâu döôùi lôùp vaùn caën chöøng 0.4 ÷ 0.6m. Cöûa thoâng nöôùc thöôøng boá trí ôû giöõa chieàu saâu beå (0.4 ÷ 0.6H) vaø neân boá trí so le treân maët baèng ñeå nöôùc chaûy quanh co taêng hieäu quaû laéng. Coù theå boá trí oáng hoaëc cöûa ruùt caën ôû saùt ñaùy beå thu caën töø ngaên laéng veà ngaên chöùa ñeå vieäc laáy caën ra khoûi beå ñöôïc deã daøng. Treân noùc ngaên chöùa thöôøng boá trí naép ñaäy D = 0.3 ÷ 0.5m gaén baèng vöõa xi maêng ñeå huùt caën. HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA Nhieäm vuï cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa trong nhaø coù nhieäm vuï daãn nöôùc möa treân maùi nhaø vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc möa beân ngoaøi. Ñaûm baûo coâng trình khoûi doät vaø aûnh höôûng ñeán ngöôøi soáng trong nhaø . Trong khu chung cö ta khoâng thieát keá raõønh thoaùt nöôùc maø cho nöôùc möa chaûy qua töø oáng ñöùng qua oáng thaùo. Treân ñænh oáng ñöùng thoaùt nöôùc möa boá trí löôùi chaén ñeå cho löôùi chaén coù nhieäm vuï thu giöõ caùc raùc röôõi laù caây, caën baån vaø khoâng cho coân truøng chui vaøo laøm taéc oáng. Ngoaøi ra coøn khoáng cheá nöôùc möa chaûy quaù nhieàu vaøo oáng ñöùng laøm oáng deã bò vôõ (trong caùc traän möa vöôït quaù cöôøng ñoä tính toaùn nöôùc daâng leân ôû xeâno do coù löôùi chaén, sau ñoù seõ thoaùt daàn). Muoán vaäy chieàu cao khe hôû phaûi khoâng lôùn hôn 10 cm. Phía treân cuûa löôùi thöôøng bòt kín, löôùi coù theå cheá taïo baèng gang ñuùc, baèng caùc thanh theùp haøn döôùi daïng hình truï hoaëc voøm. Pheãu thu noái giöõa löôùi chaén vaø oáng ñöùng ñeå cho nöôùc chaûy vaøo oáng nhòp nhaøng vaø ñieàu hoaø hôn. Ñöôøng kính löôùi chaén vaø pheãu thu thöôøng laáy baèng 1,5 ÷ 2 laàn oáng ñöùng. Tyû leä khe hôû cho nöôùc chaûy qua so vôùi dieän tích xung quanh löôùi chaén thöôøng laáy töø 70 ñeán 80%. Choïn ñöôøng kính pheãu thu D = 150mm. OÁng thaùo daãn nöôùc töø oáng ñöùng ra ngoaøi maïng löôùi thoaùt nöôùc möa saân nhaø, phaûi coù chieàu daøi khoâng lôùn hôn 10 – 15m. Caùc oáng nhaùnh, oáng ñöùng, oáng thaùo coù theå laø: OÁng saønh cho nhaø thoâng thöôøng. OÁng toân haøn thieác cho nhaø coâng coäng. OÁng gang cho caùc nhaø coâng coäng ñaëc bieät hay caùc cô sôû saûn xuaát. OÁng chaát deûo cho taát caû caùc loaïi nhaø khi ñieàu kieän cho pheùp. Choïn oáng chaát deûo ( nhöïa cho heä thoáng thoaùt nöôùc möa). TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA. Trong heä thoáng tính toaùn thoaùt nöôùc möa treân maùi nhaø bao goàm: choïn ñöôøng kính oáng ñöùng, xaùc ñònh soá oáng ñöùng caàn thieát keá sau ñoù tính toaùn maïng löôùi thuyû löïc. Tính toaùn heä thoáng thoaùt nöôùc möa treân maùi goàm caùc böôùc sau. Xaùc ñònh löu löôïng tính toaùn nöôùc möa treân dieän tích maùi thu tính theo coâng thöùc : Trong ñoù: Q : löu löôïng nöôùc möa , (l/s). F : dieän tích maùi thu nöôùc, m2 . F = Fmaùi + 0,3Ftöôøng. Fmaùi = 574 m2 dieän tích hình chieáu cuûa maùi. Ftöôøng = 10.5m2 dieän tích töôøng ñöùng tieáp xuùc vôùi maùi hoaëc xaây cao treân maùi. Dieän tích phaàn maùi thu nöôùc: F = Fmaùi + 0,3Ftöôøng = 574 + 0.3 x 10.5 = 577.2 m2 K : heä soá ñieàu chænh, K=2 q5 : cöôøng ñoä möa l/s.ha tính cho ñòa phöông coù thôøi gian möa 5 phuùt vaø chu kyø vöôït quaù cöôøng ñoä tính toaùn baèng 1 naêm. CÖÔØNG ÑOÄ MÖA ÔÛ CAÙC ÑÒA PHÖÔNG VIEÄT NAM STT Traïm q5 (L/s.ha) Ghi chuù Baéc Caïn 421,9 Baéc Giang 433.3 Baûo Loäc 506.26 Buoân Meâ Thuoät 387.7 Baéc Quang 611.14 Haø Tuyeân Caø Mau 507.4 Cöûa Tuøng 384.28 Ñoâ Löông 450.30 Ñaø Laït 416.2 Lieân Khöông Ñaø Naüng 370.6 Hoøa Bình 384.6 Haûi Döông 450.4 Haø Giang 390 Hoàng Gai 478.9 Haø Nam 433.3 Hueá 370.6 Höng Yeân 450.4 Haø Noäi 484.6 Laùng Laøo Cai 450.4 Lai Chaâu 391.2 Moùng Caùi 524.5 Ninh Bình 507.4 Nam Ñònh 433.3 Nha Trang 281.68 Phuø Lieãn 461.8 Plaâycu 392.26 Phan Thieát 326.14 Quy Nhôn 342.1 Quaûng Ngaõi 416.2 Quaûng Trò 421.9 Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 496.0 Sôn La 370.6 Soùc Traêng 450.4 Sôn Taây 484.6 Sapa 262.3 Thaùi Bình 484.6 Tam Ñaûo 547.3 Taây Hieáu 404.8 Tuy Hoøa 356.92 Thanh Hoùa 427.6 Thaùi Nguyeân 564.4 Tuyeân Quang 440.14 Vinh 450.40 Vaên Lyù 452.69 Haø Nam Ninh Vieät Trì 509.68 Vónh Yeân 472.06 Yeân Baùi 478.9 Chuù thích : ñoái vôùi caùc ñòa ñieåm xaây döïng, khoâng coù trong danh muïc treân coù theå laáy trò soá cöôøng ñoä möa cuûa caùc ñòa phöông laân caän ñeå tính toaùn. Ä q5 = 496 Löu löôïng tính toaùn nöôùc möa laø: Choïn 8 oáng ñöùng D = 100mm. Löu löôïng thoaùt cuûa moät oáng ñöùng laø: Q : löu löôïng nöôùc möa. n : soá oáng ñöùng thoaùt nöôùc möa. Kích thöôùc ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc maùi oáng daãn vaø oáng ñöùng thoaùt nöôùc möa. Kích thöôùc oáng ñöùng, oáng daãn (mm) Löu löôïng (l/s) Dieän tích maùi cho pheùp tính toaùn toái ña (m2) öùng vôùi cöôøng ñoä möa khaùc nhau. 25mm/h 50mm/h 75mm/h 100mm/h 125mm/h 150mm/h 50 1.5 202 101 67 51 40 34 75 4.2 600 300 200 150 120 100 100 9.1 1286 643 429 321 257 214 125 16.5 2334 1117 778 583 467 389 150 26.8 3790 1895 1263 948 758 632 200 57.6 8175 4088 2725 2044 1635 1363 Löu löôïng thoaùt cho moät oáng ñöùng D 100mm, Qoáng = 9.1 (l/s) > 7.2 (l/s) (thoaû) Tính toaùn löu löôïng vaø ñöôøng kính heä thoáng thoaùt nöôùc möa ngoaøi nhaø. ÑOAÏN OÁNG LUU LÖÔÏNG D(mm) V(m/s) H/D i(%) GM1 - GM2 7.2 300 0.83 0.35 0.35 GM2-GM3 14.4 300 0.83 0.35 0.35 GM3- GM4 14.4 300 0.83 0.35 0.35 GM4-GM5 21.6 300 0.89 0.4 0.35 GM5-GM6 28.8 300 0.94 0.45 0.35 GM11-GM10 7.2 300 0.83 0.35 0.35 GM10-GM9 14.4 300 0.83 0.35 0.35 GM9-GM8 14.4 300 0.83 0.35 0.35 GM8-GM7 21.6 300 0.89 0.4 0.35 GM7-GM6 28.8 300 0.94 0.45 0.35 GM11-MTNGOAØI 57.6 350 1.13 0.55 0.25 CHÖÔNGIV THOÁNG KEÂ VAÄT TÖ GIÔÙI THIEÄU ÑAËC TÍNH OÁNG 1. Ñöôøng oáng caáp nöôùc söû duïng oáng PP-R saûn xuaát theo tieâu chuaån DIN 807-1999 hoaëc theo tieâu chuaån khaùc töông ñöông. Ñöôøng kính oáng caáp nöôùc ghi trong caùc baûn veõ thieát keá laø ñöôøng kính danh nghóa. OÁng PP-R coù ñaëc tính kyõ thuaät nhö sau: STT TEÂN OÁNG ÑÖÔØNG KÍNH DANH NGHÓA BEÀ DAØY THAØNH OÁNG (mm) ÑÖÔØNG KÍNH TRONG (mm) CHIEÀU DAØI OÁNG(m) AÙP LÖÏC LAØM VIEÄC (bar) TROÏNG LÖÔÏNG (kg/m) 1 20 15 2.8 14.4 4 10 0.214 2 25 20 3.5 18.0 4 10 0.282 3 32 25 4.4 23.2 4 10 0.458 4 40 32 5.5 29.0 4 10 0.665 5 50 40 6.9 36.2 4 10 1.021 6 63 50 8.6 45.8 4 10 1.580 7 90 65 12.3 65.4 4 10 3.535 8 110 80 15.1 79.8 4 10 5.275 9 125 100 17.1 90.8 4 10 6.530 10 160 125 21.9 116.2 4 10 9.120 OÁng thoaùt nöôùc uPVC saûn xuaát theo tieâu chuaån BS 3505 : 1968 hoaëc töông ñöông, ñöôøng kính oáng ghi trong thieát keá laø teân goäi cuûa oáng. OÁng PVC coù caùc ñaëc tính kyõ thuaät theo baûng sau: STT TEÂN OÁNG ÑÖÔØNG KÍNH DANH NGHÓA ÑÖÔØNG KÍNH NGOAØI (mm) BEÀ DAØY THAØNH OÁNG (mm) AÙP LÖÏC LAØM VIEÄC(bar) 1 34 25(1) 33.6 2.0 12 2 42 32(11/4) 42.3 2.1 12 3 60 50(2) 60.3 2.5 09 4 90 80(3) 88.9 3.0 06 5 114 100(4) 114.3 3.4 06 6 168 150(6) 168.3 4. 06 7 220 200(8) 219.1 5.3 06 THOÁNG KEÂ VAÄT TÖ OÁNG: STT TEÂN GOI QUI CAÙCH ÑÔN VÒ SOÁ LÖÔÏNG GHI CHUÙ A - CAÁP NÖÔÙC SINH HOAÏT 1 OÁNG PP-R D110 M 26 2 " D90 " 70 3 " D75 " 20 4 " D63 " 65 5 " D50 " 54 6 " D40 " 15 7 " D32 " 248 8 " D25 " 1120 9 " D20 " 938 10 TEÂ PP-R D90x90 CAÙI 3 11 " D63x63 " 9 12 " D50x50 " 8 13 " D40x40 " 13 14 " D32x32 " 81 15 " D25x25 " 120 16 " D20x20 " 257 17 COÂN PP-R D90x63 CAÙI 2 18 " D63x25 " 3 19 " D63x50 " 3 20 " D63x40 " 1 21 " D50x25 " 1 22 " D50x40 " 5 23 " D50x32 " 6 24 " D40x25 " 1 25 " D40x32 " 18 26 " D32x25 " 102 27 " D32x20 " 3 28 " D25x20 " 214 29 CUÙT 900PP-R D110 CAÙI 2 30 " D90 " 11 31 " D63 " 2 32 " D50 " 4 33 " D40 " 9 34 " D32 " 90 35 " D25 " 256 36 " D20 " 915 37 VAN GIAÛM AÙP D63 CAÙI 2 38 VAN 1 CHIEÀU D90 " 2 39 " D50 " 2 40 VAN CHOÁNG VA D90 " 1 41 VAN XAÛ KHI D90 " 2 42 VAN XAÛ KHI D50 " 2 43 ÑOÀNG HOÀ NÖÔÙC D50 " 1 44 " D20 " 75 45 VAN 2 CHIEÀU D90 " 5 46 " D63 " 3 47 " D50 " 5 48 " D25 " 75 49 RAÉC CO PP-R D63 " 4 50 " D50 " 4 51 MAÙY BÔM CR-45-3, Q=23m3/h, H=66M N=7.35 KW " 1 52 MAÙY BÔM TÖÏ ÑOÄNG HYDRO SOLO- E CRE 15-2 Q= 7.5m3/h, H =5m N=238W " 1 KEØM BÌNH KHÍ EÙP 33lít 53 MAÙY BÔM NÖÔÙC THAÛI Q=15,H =10M N=2.2KW " 1 KIEÅU THAÛ CHÌM 54 LAVABO CAÙI 167 55 XÍ BEÄT " 167 56 CHAÄU RÖÛA BEÁP " 76 57 CHAÄU TAÉM " 120 58 BEÅ CHÖÙA NÖÔÙC SAÏCH W=234 m3 " 1 59 OÁNG GANG CAÁP NÖÔÙC D75 M 20 NÖÔÙC TP VAØO B- THOAÙT NÖÔÙC SINH HOAÏT 1 OÁNG NHÖÏA PVC D100 M 760 2 " D75 " 700 3 " D50 " 21.6 4 " D42 " 4 5 " D34 " 6.5 6 TEÂ NHÖÏA 90O D75x75 CAÙI 32 7 " D100x100 " 1 8 TEÂ NHÖÏA 45O D100 " 46 9 " D75 " 81 10 TEÂ NHÖÏA PVC 90O D100 " 5 TRONG BEÅ TÖÏ HOAÏI 11 CUÙT NHÖÏA PVC 135O D75 " 12 12 CUÙT NHÖÏA PVC 90O D75 " 13 13 " D100 " 1 14 HOÏNG KIEÅM TRA D100 " 121 15 " D75 " 18 16 NUÙT THOÂNG TAÉC D100 " 17 17 " D75 " 5 18 PHEÃU THU SAØN D100x100 " 168 19 COÂN NHÖÏA PVC D100x75 " 64 20 BEÅ TÖÏ HOAÏI W=12 m3 " 5 21 GIEÁNG THAÊM 700x700 " 21 22 OÁNG BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP D200 M 125 23 " D300 " 10 C- THOAÙT NÖÔÙC MÖA 1 OÁNG NHÖÏA PVC D100 M 400 2 " D50 " 11 OÁNG TAÀNG HAÀM 3 " D75 " 8 4 TEÂ NHÖÏA 90O D100x100 CAÙI 8 5 CUÙT NHÖÏA PVC 90O D75 " 16 6 " D100 " 8 7 CAÀU CHAÉN RAÙC D100 " 16 8 OÁNG BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP D350 M 10 9 " D300 " 92 10 GIEÁNG THAÊM 700x700 CAÙI 11 11 HOÁ DAËT BÔM TAÀNG HAÀM 700x700x800 " 1 D- GIAÙ ÑÔÕ OÁNG 1 GIAÙ ÑÔÕ OÁNG D100 CAÙI 700 2 " D75 " 201 3 " D63 " 20 4 " D50 " 7 5 " D40 " 4 6 " D25 " 1 7 GIAÙ TREO OÁNG D75 M 4 8 " D50 " 5 CHÖÔNG V: THOÁNG KEÂ CHI PHÍ MUA VAÄT TÖ. STT TEÂN GOI SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ 1 LOAÏI VAÄT TÖ GIAÙ A - CAÁP NÖÔÙC SINH HOAÏT 1 OÁNG PP-R 26 317 8242 2 " 70 214 14980 3 " 20 148 2960 4 " 65 106 6890 5 " 54 65 3510 6 " 15 45 675 7 " 248 34 8432 8 " 1120 26 29120 9 " 938 11.5 10787 10 TEÂ PP-R 3 180 540 11 " 9 63 567 12 " 8 19 152 13 " 13 13 169 14 " 81 12 972 15 " 120 7 840 16 " 257 5 1285 17 COÂN PP-R 2 66 132 18 " 3 21.5 64.5 19 " 3 25 75 20 " 1 24 24 21 " 1 11 11 22 " 5 13 65 23 " 6 12 72 24 " 1 7 7 25 " 18 7.5 135 26 " 102 4.5 459 27 " 3 4.5 13.5 28 " 214 3 642 29 CUÙT 900PP-R 2 266 532 30 " 11 156 1716 31 " 2 68 136 32 " 4 25 100 33 " 9 12 108 34 " 90 9 810 35 " 256 5 1280 36 " 915 4 3660 37 VAN GIAÛM AÙP 2 20 40 38 VAN 1 CHIEÀU 2 225 450 39 " 2 150 300 40 VAN CHOÁNG VA 1 100 100 41 VAN XAÛ KHI 2 200 400 42 VAN XAÛ KHI 2 150 300 43 ÑOÀNG HOÀ NÖÔÙC 1 300 300 44 " 75 150 11250 45 VAN 2 CHIEÀU 5 66 330 46 " 3 50 150 47 " 5 43 215 48 " 75 35 2625 49 RAÉC CO PP-R 4 444 1776 50 " 4 315.5 1262 51 MAÙY BÔM CR-45-3, Q=23m3/h, H=66M 1 2000 2000 52 MAÙY BÔM TÖÏ ÑOÄNG HYDRO SOLO- E CRE 15-2 Q= 7.5m3/h, H =5m 1 500 500 53 MAÙY BÔM NÖÔÙC THAÛI Q=15,H =10M 1 1500 1500 54 LAVABO 167 200 33400 55 XÍ BEÄT 167 250 41750 56 CHAÄU RÖÛA BEÁP 76 250 19000 57 CHAÄU TAÉM 120 300 36000 58 BEÅ CHÖÙA NÖÔÙC SAÏCH 1 3000 3000 59 OÁNG GANG CAÁP NÖÔÙC 20 150 3000 1 B- THOAÙT NÖÔÙC SINH HOAÏT 2 OÁNG NHÖÏA PVC 760 44 33440 3 " 700 21 14700 4 " 21.6 13 280.8 5 " 4 11 44 6 " 6.5 6 39 7 TEÂ NHÖÏA 90O 32 6.5 208 8 " 1 28 28 9 TEÂ NHÖÏA 45O 46 10 460 10 " 81 8 648 11 TEÂ NHÖÏA PVC 90O 5 28 140 12 CUÙT NHÖÏA PVC 135O 12 8 96 13 CUÙT NHÖÏA PVC 90O 13 10 130 14 " 1 15 15 15 HOÏNG KIEÅM TRA 121 50 6050 16 " 18 35 630 17 NUÙT THOÂNG TAÉC 17 20 340 18 " 5 15 75 19 PHEÃU THU SAØN 168 25 4200 20 COÂN NHÖÏA PVC 64 50 3200 21 BEÅ TÖÏ HOAÏI 5 1500 7500 22 GIEÁNG THAÊM 21 500 10500 23 OÁNG BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 125 200 25000 " 10 400 4000 1 C- THOAÙT NÖÔÙC MÖA 2 OÁNG NHÖÏA PVC 400 44 17600 3 " 11 21 231 4 " 8 13 104 5 TEÂ NHÖÏA 90O 8 28 224 6 CUÙT NHÖÏA PVC 90O 16 10 160 7 " 8 15 120 8 CAÀU CHAÉN RAÙC 16 30 480 9 OÁNG BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 10 300 3000 10 " 92 250 23000 11 GIEÁNG THAÊM 11 500 5500 12 HOÁ DAËT BÔM TAÀNG HAÀM 1 500 500 1 D- GIAÙ ÑÔÕ OÁNG 2 GIAÙ ÑÔÕ OÁNG 700 20 14000 3 " 201 18 3618 4 " 20 16 320 5 " 7 14 98 6 " 4 13 52 7 " 1 10 10 8 GIAÙ TREO OÁNG 4 10 40 9 " 5 10 50 Toång chi phí mua vaät tö: 440.642.000 (VNÑ) CHÖÔNG VI: GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÙC LOAÏI PHUÏ TUØNG OÁNG CO 90O CO REN TRONG THAU CO CONG R CO CHÖÕ S (CON THOÛ) CO 90O RUÙT CO 90O AÂM DÖÔNG CO 45O AÂM DÖÔNG (LÔI) CO 45O(LÔI) CO 3 NHAÙNH CHÖÕ Y(TEÂ 450) BÍCH NOÁI KEÙP BÍCH NOÁI ÑÔN BOÄ KHÔÙP NOÁI SOÁNG CHÖÕ T CHÖÕ T CONG KIEÅM TRA MAËT SAU CHÖÕ T RUÙT CHÖÕ T REN TRONG THAU CHÖÕ Y RUÙT (T 450) NOÁI TRÔN TÖÙ THOÂNG VAN CAÀU CHÖÕ T CONG CHÖÕ T CONG AÂM DÖÔNG CHI TIEÁT VEÀ CAÙC PHUÏ KIEÄN NOÁI NÖÔÙC - VAN CAÀU : Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin H1min H2min 21  - Inch 16 27 16 48 60 20 9.800 10.780 27  - Inch 20 33 21 56 68 24 13.300 14.630 34  - Inch 25 40 23 63 82 28 18.700 20.570 - TÖÙ THOÂNG: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin Z1min H1min 90M  - Inch 80 96 45 85 68 108 33.800 37.180 114M  - Inch 100 123 57 107 86 136 71.300 78.430 - THÂN BÍCH KÉP: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá bán (VNĐ) Thanh toán (VNĐ) Dmin D1min Zmin Lmin Bích 114 (bộ)  - Inch 100 146 127 10 98 40.600 44.660 Bích 168D(Bộ)  - Inch 150 204 184 10 142 86.600 95.260 Bích 220(bộ)  - Inch 256 256 253 13 153 142.200 156.420 - VAI BÍCH KÉP: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Dmin hmin dmin Vai bích kép 114 100 210 20 129 Vai bích kép 168 150 280 22 186 Vai bích kép 220 200 330 22 137 - GIOĂNG BÍCH KÉP: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá bán (VNĐ) Thanh toán (VNĐ) Dmin Hmin Gioăng  114 100 210 4 24.500 26.950 Gioăng  168 150 280 4 30.200 33.220 Gioăng  220 200 330 4 46.100 50.710 Löu yù: Vai bích keùp ñöôïc cheá taïo töø vaät lieäu nhöïa hoaëc gang Gioaêng bích ñôn ñöôïc cheá taïo töø cao su toáng hôïp nitrile (NBR) - CHÖÕ T REN TRONG THAU : Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin Bmin D1min L1min Z1min H1min 27D  - Inch 20 x 3/4 33 14 49 42 37 18 14 32 9.200 10.120 - NOÁI REN NGOAØI NHÖÏA: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Bmin L1min Lmin 21D  - Inch 16 x 16 x 1/2 27 2 31 18 50 900 990 27D  - Inch 20 x 3/4 33 2 38 20 57 1.400 1.540 34D  - Inch 25 x 1 40 2 46 22 64 2.400 2.640 42D  - Inch 32 x 1(1/4) 49 2 56 25 71 3.700 4.070 49D  - Inch 40 x 1(1/2) 56 2 64 26 83 4.900 5.390 60D  - Inch 50 x 2 69 2 79 30 95 7.100 7.810 90D  - Inch 50 x 2 103 4 111 38 106 16.300 17.930 114D  - Inch 100 x 4 127 5 142 46 135 31.700 34.870 LÖU YÙ: NRN: Noái ren ngoaøi nhöïa. N: Noái (treân saûn phaåm noái ren ngoaøi). RN: Ren ngoaøi nhöïa (treân saûn phaåm noái ren ngoaøi). D: Phuï tuøng ñuùc daøy. CHÖÕ T CONG KIEÅM TRA MAËT SAU : Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá bán (VNĐ) Thanh toán (VNĐ) Dmin Zmin Hmin Z1min H1min Thân 90M  - Inch 80 96 45 85 68 108 18.900 20.790 Thân 114M  - Inch 100 123 57 107 86 136 37.600 41.360 - NẮP KHÓA: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá bán (VNĐ) Thanh toán (VNĐ) m Dmin Hmin Nắp TcKTMS  90M 80 94x2,5 100 20 3.500 3.850 Nắp TcKTMS  114M  - Inch 100 128x2,5 126 21 6.600 7.260 - GIOĂNG TCKTMS: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá bán (VNĐ) Thanh Toán (VNĐ) Dmin Hmin Gioăng  90 80 92 2 3.000 3.300 Gioăng  114 100 116 2 3.300 3.630 LƯU Ý: TcKTMS: Chữ T kiểm tra mặt sau. M: Phụ tùng đúc loại mỏng. m: Kích thước danh nghĩa ren trong của nắp. Gioăng TcKTMS được chế tạo từ cao su tổng hợp (NBR) - CHÖÕ Y(TEÂ 450): Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin Z1min H1min 34D  - Inch 25 40 7 47 40 80 6.300 6.930 60M  - Inch 50 66 13 38 73 98 7.900 8.690 90M  - Inch 80 96 19 59 107 147 26.800 29.480 110M  - Mét 110 120 23 73 133 183 48.700 53.570 114M  - Inch 100 123 24 74 138 188 43.800 48.180 160M  - Mét 160 175 34 114 194 274 Liên hệ - 168M  - Inch 150 180 35 115 204 280 155.200 170.720 LƯU Ý: D: Phụ tùng đúc loại dày M: phụ tùng đúc loại mỏng - CO 3 NHAÙNH: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin 21D  - Inch 16 27 11 41 2.200 2.420 27D  - Inch 20 33 14 49 3.000 3.300 34D  - Inch 25 40 17 57 4.900 5.390 LƯU Ý D: Phụ tùng đúc loại dày - CO 45O: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin 21D  - Inch 16 27 5 35 1.400 1.540 27D  - Inch 20 33 6 41 2.100 2.310 34D  - Inch 25 40 7 47 3.400 3.740 42D  - Inch 32 49 9 53 4.700 5.170 49D  - Inch 40 56 10 65 7.300 8.030 60D  - Inch 50 69 13 76 11.200 12.320 60M  - Inch 50 66 13 38 3.800 4.180 75TC  - Mét 75 81 38 81 12.000 13.200 90D  - Inch 80 103 19 83 25.600 28.160 90M  - Inch 80 96 19 59 9.600 10.560 110D  - Mét 110 121 23 107 45.900 50.490 110M  - Mét 110 121 23 107 19.900 21.890 114D  - Inch 100 127 24 108 55.000 60.500 114M  - Inch 100 123 24 74 17.600 19.360 140D  - Mét 140 155 29 133 Liên hệ - 140M  - Inch - - - - 44.000 48.400 160D  - Mét 160 177 33 165 Liên hệ - 160M  - Mét 160 175 34 114 Liên hệ - 168TC  - Inch 150 187 35 167 101.500 111.650 220TC  - Inch 200 239 46 191 229.100 252.010 LƯU Ý: D: Phụ tùng đúc loại dày. M: Phụ tùng đúc loại mỏng. TC: Phụ tùng gia công từ ống. - CO 45O AÂM DÖÔNG: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min 90M  - Inch 80 96 17 57 88,7 24 88 Liên hệ - LƯU Ý: AD: Khớp âm – dương. M: Phụ tùng mỏng. - CO 90O RUÙT: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min 27 x 21D  - Inch 20 x 16 33 14 49 27 11 41 1.800 1.980 34 x 21D  - Inch 25 x 16 40 17 57 27 11 41 2.500 2.750 34 x 27D  - Inch 25 x 20 40 17 57 33 14 49 2.800 3.080 90 x 60D  - Inch 80 x 50 103 45 109 69 30 93 23.200 25.520 90 x 60M  - Inch 80 x 50 96 45 85 66 30 55 9.000 9.900 LƯU Ý: D: Phụ tùng đúc loại dày M: Phụ tùng đúc loại mỏng - CO CONG R: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin R d Z1min H1min R500-114TC  - m 100 133 0,5 0,6 500 114,3 0,8 0,9 165.400 181.940 R900-114TC  - m 100 133 0,9 1,0 900 114,3 11,2 1,3 229.100 252.010 LƯU Ý: TC: Phụ tùng gia công từ ống - CO REN TRONG THAU: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin Bmin D1min L1min Z1min H1min 21D  - Inch 16 x 1/2 27 11 41 34 30 16 11 27 7.600 8.360 27D  - Inch 20 x 3/4 33 14 49 42 37 18 14 32 10.600 11.660 21 x RTT 27 D  - Inch 16 x 3/4 27 11 41 42 37 18 14 32 9.900 10.890 27 x RTT21D  - Inch 20 x 1/2 33 14 49 34 30 16 11 27 8.400 9.240 LƯU Ý: CRTT: Co ren trong thau. C: Co (trên sản phẩm có ren thau). RTT: Ren trong thao (trên sản phẩm có ren thau). D: Phụ tùng đúc ống loại dày - CO 90O: Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế(VNĐ) Thanh toán(VNĐ) Dmin Zmin Hmin 21D  - Inch 16 27 11 41 1.600 1.760 27D  - Inch 20 33 14 49 2.400 2.640 34D  - Inch 25 40 17 57 3.600 3.960 42D  - Inch 32 49 21 65 5.800 6.380 49D  - Inch 40 56 24 79 8.700 9.570 60D  - Inch 50 69 30 93 13.700 15.070 60M  - Inch 50 66 30 55 5.100 5.610 75D  - Mét 75 86 38 102 20.800 22.880 75M  - Mét 75 82 38 73 7.700 8.470 90D  - Inch 80 103 45 109 34.400 37.840 90M  - Inch 80 96 45 85 12.700 13.970 110D  - Mét 110 121 55 139 55.500 61.050 110M  - Mét 110 120 55 105 29.800 32.780 114D  - Inch 100 127 57 141 79.300 87.230 114M  - Inch 100 123 5 105 29.800 32.780 140D  - Mét 140 155 70 174 - 140M  - Mét - - - - 56.500 62.150 160D  - Mét 160 177 80 212 - 160M  - Mét 160 175 80 160 - 225D  - Mét 225 251 113 258 - 225M  - Mét 225 246 113 218 - LƯU Ý: D: Phụ tùng đúc loại dày. M: Phụ tùng đúc loại mỏng. - CO CHÖÕ S (CON THOÛ): Tên sản phẩm Kích thước danh nghĩa Các kích thước Giá chưa thuế (VNĐ) Thanh toán (VNĐ) Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min Z2min H2min Nắp khóa RN 34  - Inch 80 - - - - - - - - 100 110 Co 450-90M AD  - Inch 80 - - - - - - - - 11.600 12.760 Thân thỏ 90M  - Inch 80 96 108 148 40 39 62 88 128 24.500 26.950 LƯU Ý: Co chữ S gồm có: Thân chữ S. Co 45O AD Nắp khóa ren ngoài. M : Phụ tùng mỏng. PHUÏ KIEÄN OÁNG CAÁP NÖÔÙC PPR CUÙT COÂN THU MAÊNG SOÂNG REN TRONG TEÂ REN TRONG CUÙT REN TRONG MAÊNG SOÂNG TEÂ THU TEÂ ÑEÀU MAÊNG SOÂNG REN NGOAØI MAÊNG SOÂNG R.TRONG TEÂ ÑEÀU CUÙT REN NGOAØI CUÙT REN TRONG OÁNG NHÖÏA CHÒU NHIEÄT DANH MUÏC TAØI LIEÂU THAM KHAÛO TCVN 4513 – 1988 CAÁP NÖÔÙC BEÅNTONG – TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ. TCVN 4474 – 1987 THOAÙT NÖÔÙC BEÂN TRONG – TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ. TCXDVN 33 – 2006 CAÁP NÖÔÙC – MAÏNG LÖÔÙI ÑÖÔØNG OÁNG VAØ COÂNG TRÌNH – TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ 20TCN 51-84 THOAÙT NÖÔÙC – MAÏNG LÖÔÙI BEÂN NGOAØI VAØ COÂNG TRÌNH. GIAÙO TRÌNH CAÁP THOAÙT NÖÔÙC TRONG NHAØ – BOÄ XAÂY DÖÏNG.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBÀI LÀM HOÀN CHỈNH.doc
  • dwgDO AN HOAN CHINH.dwg
Luận văn liên quan