Đề tài Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy nước khoáng Lavie Hưng Yên

MỤC LỤC trang CHƯƠNG I SƠ LƯỢC VỀ CUNG CẤP ĐIỆN 1 2 CHƯƠNG II THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG I.Những vấn đề chung về chiếu sáng 3 4 1.Chiếu sáng trong nhà 4 6 2.Chiếu sáng ngoài trời 6 7 II.Các nguồn sáng 1.Đèn sợi đốt 7 2.Đèn sợi đốt Halogen 7 8 3.Đèn hơi natri áp suất thấp 8 4.Đèn hơi natri áp suất cao 8 5.Đèn huỳnh quang 8 9 III.Các phương pháp tính toán chiếu sáng 1.Phương pháp hệ số sử dụng 9 12 2.Phương pháp đơn vị công suất 12 3,Phương pháp điểm 12 14 4.Phương pháp tỉ số R 14 16 IV.Thiết kế chiếu sáng-lưu đồ thiết kế 17 A.Chiếu sáng tronh nhà 1.Phương pháp hệ số sử dụng 18 39 2. Phương pháp đơn vị công suất 40 45 B.Chiếu sáng ngoài trời 45 CHƯƠNG III TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ I.Những vấn đề chung 46 47 II.Tính toán phụ tải-chọn máy điều hoà 47 55 CHƯƠNG IV TÍNH TOÁN PHỤ TẢI Ổ CẮM VÀ CÁC PHỤ TẢI KHÁC XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI, CHỌN MÁY BIẾN ÁP, BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG I.Phụ tải ổ cắm 56 58 II.Phụ tải của động cơ 58 62 III.Tính toán phụ tải 63 83 CHƯƠNG V PHÂN PHỐI TRONG MẠNG HẠ ÁP I.Những vấn đề chung 84 trang II.Các sơ đồ mạng hạ thế 84 88 III.Phương án đặt tủ và đi dây mạng hạ áp 88 .92 IV. Lựa chọn dẫn, dây cáp 92 115 CHƯƠNG VI TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ I.Tính toán ngắn mạch 1.Những vấn đề chung 116 117 2.Tính toán dòng ngắn mạch 117 120 II.Lựa chọn thiết bị bảo vệ 1.Những vấn đề chung 120 122 2-Lựa chọn CB 122 138 CHƯƠNG VII THIẾT KẾ NỐI ĐẤT & CHỐNG SÉT I.Thiết kế nối đất 1-Những vấn đề chung 139 140 2.Tính toán nối đất cho công trình 140 143 II.Thiết kế chống sét 1.Những vấn đề chung 143 144 2 .Tác dụng của dòng điện sét 144 145 3. Phân cấp bảo vệ chống sét cho nhà và công trình 145 145 4.Các phương pháp bảo vệ cổ điển 145 149 5 . Phương pháp bảo vệ hiện đại 149 153 6.Tính toán bảo vệ cho nhà máy 153 155 CHƯƠNG VIII CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN 156 159 CHƯƠNG I SƠ LƯỢC VỀ CUNG CẤP ĐIỆN I. NHỮNG YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN Một đồ án thiết kế cấp điện dù cho bất kỳ đối tượng nào cũng cần thoả mãn những yêu cầu sau đây: v Độ tin cậy cấp điện: Mức độ đảm bảo liên tục cấp điện tùy thuộc vào tính chất và yêu cầu của phụ tải. Đối với những công trình quan trọng phải đảm bảo liên tục cấp điện ở mức cao nhất nghĩa là với bất kỳ tình huống nào cũng không thể để mất điện. Những đối tượng kinh tế như siêu thị, trung tâm thương mại, tốt nhất là đặt máy phát điện dự phòng. Khi mất điện trên lưới thì có thể chuyển sang dùng máy phát, có thể tránh được những thiệt hại không nhỏ khi xảy ra mất điện. v Chất lượng điện năng: Chất lượng điện năng được đánh giá thông qua hai chỉ tiêu là tần số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều chỉnh. Nhìn chung, điện áp ở lưới trung và hạ áp chỉ cho phép dao động quanh giá trị định mức 5%. Đối với các phụ tải có yêu cầu chất lượng điện áp cao thì chỉ cho phép dao động điện áp 2,5% v An toàn điện: Công trình cấp điện phải được thiết kế có tính an toàn cao: an toàn cho người vận hành, người sử dụng; an toàn cho các thiết bị điện và cho toàn bộ công trình. Các yêu cầu trên chỉ có thể đảm bảo bằng cách: -Kiểm soát ban đầu sự tuân thủ các điều luật qui định đối với mạng cung cấp điện. -Kiểm tra sự tuân thủ các luật lệ của thiết bị điện được sử dụng. -Kiểm tra định kỳ . v Kinh tế: Trong quá trình thiết kế thường xuất hiện nhiều phương án. Mỗi phương án đều có ưu nhược điểm riêng. Điều đó có những mâu thuẫn giữa hai mặt kinh tế và kỹ thuật. Nhìn chung, phương án kinh tế không phải là phương án có vốn đầu tư ít nhất mà là phương án có sự hài hòa của vốn đầu tư và phí tổn vận hành. Ngoài bốn yêu cầu trên ,người thiết kế còn cần lưu ý sao cho hệ thống cấp điện thật đơn giản,dễ thi công,dễ vận hành,dễ sử dụng,dễ phát triển v.v II.SƠ LƯỢC VỀ NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG LAVIE HƯNG YÊN: Nhà máy nước khoáng LAVIE HƯNG YÊN có tổng diện tích khoảng 100002.Hiện tại nhà máy chỉ có một tầng trệt được chia thành ba khu vực (trong luận văn này gọi là khu vực 1,2,3). Do yêu cầu về sản xuất nhà máy được trang bị hai máy phát dự phòng nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục và hạn chế tổn thất về điện năng. Phụ tải chính của nhà máy chính là các dây chuyền động cơ ,phụ tải chiếu sáng và điều hoà không khí. Nhà máy được cấp điện từ lưới điện 22KV(15KV) thông qua máy biến áp 22KV(15KV)/0.4KV . Máy biến áp được đặt trong nhà trạm, hai máy phát dự phòng đặt trong nhà trạm và phòng tủ điện. Các thông số kỹ thuật thiết kế đều dựa theo tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn của Pháp(đối với chiếu sáng).

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/06/2013 | Lượt xem: 2184 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy nước khoáng Lavie Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG V PHAÂN PHOÁI TRONG MAÏNG HAÏ AÙP I.NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG Trong heä thoáng ñieän haï theá, caùc maïch phaân phoái baét nguoàn töø tuû phaân phoái chính. Töø ñoù daây caùp ñöôïc ñaët trong caùc ñöôøng oáng, maùng caùp ñuû loaïi ñeå caáp ñieän cho caùc tuû khu vöïc hay caùc tuû phuï. Vieäc taïo ra caùc maïch ñoäc laäp cho caùc phaàn khaùc nhau trong heä thoáng ñieän cho pheùp : Haïn cheá caùc haäu quûa trong tröôøng hôïp bò söï coá treân maïch ñieän Ñôn giaûn hoaù vieäc xaùc ñònh moät maïch hoûng hoùc Vieäc baûo trì cuûng nhö môû roäng maïch coù theå thöïc hieän maû khoâng aûnh höôûng tôùi phaàn coøn laïi cuûa heä thoáng ñieän Ñoái vôùi nhaø maùy, coù theå phaân caùc maïch ñieän thaønh caùc nhoùm maïch sau: Maïch chieáu saùng Maïch oå caám Maïch ñieàu hoaø khoâng khí Maïch ñoäng löïc Caùc amaïch cho heä thoáng an toaøn Maïch cung caáp cho caùc thieát bò phuï trôï, phaùt sinh. II. CAÙC SÔ ÑOÀ MAÏNG HAÏ THEÁ Sô ñoà phaân phoái hình tia: Tuû phaân phoái chính Tuû phaân phoái xöôûng A Tuû phaân phoái phuï cho Tuû phaân phoái phuï Chieáu saùng vaø söôûi aám Öu ñieåm: -Chæ moät maïch nhaùnh bò coâ laäp trong tröôøng hôïp söï coá -Xaùc ñònh söï coá ñôn giaûn -Baûo trì hay môû roäng heä thoáng ñieän vaån cho pheùp phaàn coøn laïi hoaït ñoäng bình thöôøng. - Kích thöôùc daây daån choïn vôùi möùc giaõn daàn cho tôùi cuoái maïch Khuyeát ñieåm: Söï coá xaûy ra ôû moät trong caùc ñöôøng caùp töø tuû ñieän chính seõ caét taát caû caùc maïch vaø tuû ñieän phía sau Maïch phaân phoái hình tia coù söû duïng boä daån ñieän kieåu laép gheùp ôû möùc phaân phoái thöù hai: mm Tuû phaân phoái chính Tuû phaân Phoái chieáu saùng vaø Söôûi aám Maùng daãn Maùng daãn laép gheùp thöù nhì laép gheùp M Öu ñieåm: -Deã daøng laép ñaët trong caùc khu vöïc roäng khoâng vaùch ngaên deå khai thaùc Khuyeát ñieåm: -Toán keùm -Khoâng thích hôïp cho taûi phaân boá raûi, khoâng taäp trung Maïch phaân phoái hình tia coù söû duïng ray daån laép gheùp vaø maïch ñeå daây saún ôû phaàn cuoái löôùi: Tuû phaân phoái chính A B C Tuû phaân phoái vaên phoøng C coät ñi daây ray daãn cho ñeøn saün,maùng daãn di ñoäng Öu ñieåm: -Ñaûm baûo myõ thuaät, ñeå duøng nôi vaùch ngaên coù theå thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng deå söû duïng. Khuyeát ñieåm: -Toán keùm -Laép gheùp khoù -Khi bò söï coá khoù tìm ra maïch bò hoûng Maïch phaân phoái hình tia khoâng phaân nhaùnh: Tuû phaân phoái chính Öu ñieåm: -Coâ laäp deå daøng, khoâng duøng tuû ñoäng löïc Khuyeát ñieåm: -Duøng nhieàu ñoàng cho moät soá löôïng lôùn maïch. - Ñaëc tuyeán baûo veä ôû möùc cao (do gaàn nguoàn) Maïch voøng: Öu ñieåm: -Ñaûm baûo tính linh hoaït, lieân tuïc khi caáp ñieän cho phuï taûi. Bình thöôøng chæ vaän haønh moät nhaùnh, moät nhaùnh döï phoøng Khuyeát ñieåm : -Khaù toán keùm, khoâng thích hôïp vôùi xí nghieäp qui moâ nhoû -Khoù phaùt hieän söï coá. Caùc CB phaûi hoaït ñoäng ñuùng chöùc naêng vaø phaûi phoái hôïp baûo veä thaät toát vieäc taùc ñoäng nhaàm laån seõ phaù hoûng toaøn boä heä thoáng. Maïch truïc : Öu ñieåm : -Thích hôïp cho phuï taûi phaân boá nhieàu taàng. Khuyeát ñieåm : -Maát ñieän nhaùnh toång thì seõ maát ñieän taát caû. Do nhaø maùy coù nhieàu khu vöïc ñoäc laäp, trong moãi khu vöïc laïi coù nhieàu thieát bò vôùi chöùc naêng khaùc nhau,…. Neân sô ñoà hình tia nhieàu caáp seõ phaùt huy nhieàu öu ñieåm ôû ñaây. Vì vaäy ta choïn kieåu sô ñoà hình tia. III. PHÖÔNG AÙN ÑAËT TUÛ VAØ ÑI DAÂY MAÏNG HAÏ AÙP Tuû phaân phoái chính laø nôi nguoàn cung caáp ñi vaøo thaønh caùc maïch nhaùnh, moãi maïch ñöôïc ñieàu khieån vaø baûo veä bôûi maùy caét. Vieäc ñaët tuû phaân phoái caøng gaàn trung taâm phuï taûi caøng toát, tuy nhieân theo yeâu caàu cuûa nhaø maùy, traïm bieán aùp ñöôïc ñaët trong nhaø neân tuû phaân phoái chính ta ñaët beân trong traïm bieán aùp. Töø tuû phaân phoái chính ta caáp 15 tuyeán daây cho 3 khu vöïc: Baûy tuyeán cung caáp ñieän cho caùc ñoäng cô. Taùm tuyeán cung caáp cho chieáu saùng,oå caém vaø ñieàu hoøa. Taát caû caùc tuyeán daây töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû phaân phoái ôû moãi khu vöïc ta ñeàu ñi daây treân thang caùp.Rieâng ñoái vôùi tuû TN-PT 8 daây caùp ñöôïc ñaët trong oáng PVC hay oáng kim loaïi vaø choân saâu döôùi ñaát toái thieåu 0,8m ñeå traùnh aûnh höôûng bôûi caùc taùc ñoäng cô hoïc treân maët ñaát (xe qua laïi, ñaøo xôùi,….) vaø cöù khoaûng 30m ta seõ ñaët moät hoá caùp ñeå tieän keùo caùp vaø söûa chöõa. Töø traïm bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính, ta ñaët daây daãn trong oáng PVC vaø choân saâu döôùi ñaát 0,8m. boä chuyeån maïch ATS ñöôïc ñaët trong tuû phaân phoái chính. Ñoái vôùi caùc khu vöïc trong nhaø maùy, tuøy theo keát caáu ñòa hình, yeâu caàu thaåm myõ cuûa töøng khu vöïc vaø kích thöôùc cuûa daây daãn maø ta coù theå ñi daây theo caùc phöông phaùp sau: *Ñoái vôùi caùc tuyeán caùp chính coù tieát dieän lôùn, doøng taûi cao, ta coù theå ñi daây treân thang caùp (neáu ñaûm baûo khoâng bò voõng) hoaëc treân maùng caùp coù khoan loã vaø paûi coá ñònh chuùng baèng ñi daây ñai. *Ñoái vôùi caùc tuyeán caùp coù kích thöôùc nhoû, doøng taûi nhoû, ta coù theå boá trí chuùng treân maùng hoäp vaø phaûi xeáp chuùng theo töøng lôùp ñeå deã daøng thi coâng vaø söûa chöõa. *Caùc thang caùp, maùng caùp, maùng hoäp ñöôïc boá trí treân traàn giaû hay coá ñònh chuùng baèng ñai oác treân xaø ñôõ cuûa coâng trình. Neáu ôû nhöõng khu vöïc maø khoâng gian traàn giaû khoâng ñöôïc pheùp söû duïng thì coù theå ñi daây trong maùng hoäp vaø gaén chuùng treân töôøng, aâm töôøng, aâm saøn hay ñi trong haøo xi maêng coù naép ñaäy. Khu vöïc nhaø baûo veä: Ta ñaët 1 tuû phaân phoái ôû trong nhaø baûo veä. Töø tuû naøy, ta seõ caáp ñieän cho caùc phuï taûi chieáu saùng ngoaøi trôøi,ñeøn baûng hieäu vaø caùc phuï taûi chieáu saùng,oå caém khu vöïc nhaø baûo veä,nhaø ñeå xe. Do nhaø baûo veä khoâng coù traàn neân toaøn boä daây daãn ôû trong nhaø baûo veä ñöôïc choân trong töôøng. Coøn daây daãn duøng ñeå chieáu saùng ngoaøi trôøi ñöôïc choân ngaàm . Khu vöïc 1: Ta ñaët 2 tuû phaân phoái :tuû TN-PT-1 cho caùc phuï taûi chieáu saùng ,oå caém vaø maùy laïnh cuûa caùc vaên phoøng,nhaø kho thuoäc khu vöïc 1,tuû TN-ÑL-KV1 cung caáp phuï taûi cho caùc ñoäng cô thuoäc khu vöïc 1.Hai tuû naøy ñaët beân caïnh phoøng SAS,ñoái dieän vôùi coång chính cuûa nhaø kho. Do khu vöïc 1 khoâng coù traàn vaø maùi cao 6m neân toaøn boä daây daãn ta ñeàu ñaët treân khay caùp,rieâng ñoái vôùi phuï taûi ñoâng löïc coù doøng lôùn ta duøng caùp. Khu vöïc 2: Tuû phaân phoái ñoäng löïc TN-ÑL-KV2-MAGIC vaø tuû phaân phoái TN-PT-2 ñaët ôû ngay cöûa giöõa hai phoøng Silo vaø Magic.Trong khu vöïc Silo ta coøn coù tuû ñoäng löïc TN-ÑL-SILO .Tuû phaân phoái TN-PT-4 vaø tuû ñoäng löïc TN-ÑL-KV2 ñaët ôû beân caïnh cöûa ra vaøo giöõa hai khu vöïc Stock of Finish vaø phoøng Filling Room .Tuû TN-PT-3 ñaët trong phoøng Filling Room.Trong khu vöïc naøy toaøn boä daây daãn ñeàu ñaët treân khay caùp,rieâng ñoái vôùi phuï taûi ñoäng löïc coù doøng lôùn ta phaûi duøng caùp. Khu vöïc 3: Tuû phaân phoái TN-PT-5 ñaët ôû gaàn cöûa ra vaøo vaên phoøng.Töø tuû naøy ta ñi daây trong khung treo tieáp xuùc vôùi töôøng hoaëc traàn.TN-ÑL-Deepwell ñaët beân trong khu vöïc gieáng nöôùc.Caùc tuû TN-ÑL-Water treament, TN-ÑL-10Bars Com, TN-ÑL-40Bars Com ñeàu ñöôïc ñaët beân trong khu khu vöïc Water Treament vaø phoøng Air Compresser.TN-PT-6,TN-PT-7 ñaët trong phoøng Water Treament vaø Workshop. Sau ñaây laø moät vaøi daïng tuû phaân phoái coù treân thò tröôøng hieän nay IV. LÖÏA CHOÏN DAÃN, DAÂY CAÙP. Ñeå cung caáp ñieän töø tuû phaân phoái chính ñeán caùc hoä tieâu thuï ta phaûi coù daây daãn. Coù raát nhieàu loaïi daây daãn coù kích côõ khaùc nhau, cho neân ta phaûi löïa choïn daây daãn sao cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu veà cung caáp , veà tieát dieän, soá daây,… coù raát nhieàu phöông phaùp löïa choïn daây daãn nhöng thöôøng löïa choïn theo ñieàu kieän phaùt noùng vaø theo ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp cho pheùp. Khi löïa choïn tieát dieän daây daãn, daây caùp ta coù theå döïa vaøo 1 trong 2 ñieàu kieän treân vaø kieåm tra ñieàu kieän coøn laïi. Löïa choïn tieát dieän daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng: Khi coù doøng ñieän chaïy qua daây daãn vaø caùp thì vaät daãn bò noùng leân. Neáu nhieät ñoä daây daãn vaø caùp quaù cao coù theå laøm cho lôùp caùch ñieän bò hö hoûng hoaëc giaûm tuoåi thoï. Ñoàng vôùi moãi loaïi caùch ñieän seõ coù nhieät ñoä cho pheùp khaùc nhau do ñoù moãi loaïi daây daãn, daây caùp töông öùng vôùi moät nôi laøm vieäc nhaátt ñònh. Neáu nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng nôi laép ñaët daây daãn, daây caùp khaùc vôùi nhieät ñoä tieâu chuaån thì doøng ñieän cho pheùp phaûi ñöôïc hieäu chænh. Do ñoù, tieát dieän daây daãn, daây caùp ñöôïc choïn phaûi thoaû maõn ñieàu kieän sau: Icpdd ³ Ittmax Ittmax = Trong ñoù: Ittmax: doøng ñieän lôùn nhaát coù theå chaïy qua daây daãn trong thôøi gian khoâng haïn cheá maø khoâng laøm cho nhieät ñoä cuûa noù vöôït quaù trò soá cho pheùp. K: heä soá hieäu chænh (tra baûng H1-13 ñeán baûng H1-21, PL-IEC). Tuy nhieân trong thöïc teá thi coâng laép ñaët, ñeå choïn ñöôïc daây daãn thích hôïp ta coøn phaûi döïa vaøo caùc yeáu toá khaùc nhö: phöông phaùp laép ñaët, nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng xung quanh caùp, soá tuyeán aùp ñaêt chung trong cuøng moät raõnh oáng. Cho neân ta caàn phaûi xeùt ñeán caùc heä soá hieäu chænh. Xaùc ñònh tieát dieän daây daãn trong ñieàuu kieän khoâng choân torng ñaát: Khi daây daãn ñaët trong khoâng khí, daây daãn chòu aûnh höôûng cuûa phöông phaùp laép ñaët, soá maïch ñaët gaàn nhau vaø theo nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng, neân ñaõ aûnh höôûng ñeán nhieät ñoä phaùt noùng cuûa daây daãn. Vì vaäy khi choïn daây daãn ta phaûi hieäu chænh laïi doøng ñieän cho pheùp nhaèm muïc ñích haïn cheá söï phaùt noùng cuûa daây daãn trong quaù trình truyeàn taûi ñieän, ñaûm baûo cho daây daãn laøm vieäc ñöôïc laâu daøi vôùi caùc maïch khoâng choân trong ñaát, heä soá K theå hieän ñieàu kieän laép ñaët. K=K1xK2xK3 Trong ñoù, K1: heä soá hieäu chænh theo phöông phaùp laép ñaët. K2: heä soá hieäu chænh theo soá maïch ñaët gaàn nhau. K3: Heä soá hieäu chænh theo nhieät ñoä moâi tröôøng. Nhö vaäy doøng ñieän ñöôïc hieäu chænh theo caùc ñieàu kieän aûnh höôûng ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: Ittmax = Xaùc ñònh tieát dieän daây daãn trong ñieàu kieän ñöôïc choân trong ñaát. Khi daây daãn ñaët trong choát, daây daãn chòu aûnh höôûng cuûa phöông phaùp laép ñaët, soá maïch ñaët gaàn nhau, ñieàu kieän ñaát vaø nhieät ñoä moâi tröôøng, neân ñaõ aûnh höôûng ñeán nhieät ñoä phaùt noùng cuûa daây daãn. Vì vaäy khi choïn daây daãn, ta phaûi hieäu chænh laïi doøng ñieän cho pheùp: K = K4 . K5 . K6. K7. Trong ñoù: K4: heä soá hieäu chænh theo phöông phaùp laép ñaët. K5: heä soá hieäu chænh theo soá maïch ñaët gaàn nhau. K6: heä soá hieäu chænh theo ñieàu kieän ñaát. K7: heä soá hieäu chænh theo nhieät ñoä moâi tröôøng. Nhö vaäy doøng ñieän ñöôïc hieäu chænh ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Löïa choïn tieát dieän daây daãn theo ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp cho pheùp: Khi löïa choïn daây daãn theo ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp, ta phaûi ñaûm baûo toån thaát ñieän aùp treân ñöôøng daây nhoû hôn toån thaát cho pheùp: DUmax % £ DUcp% Trong ñoù: DUmax: toån thaát ñieän aùp lôùn nhaátt treân ñöôøng daây. DUcp: toån thaát ñieän aùp cho pheùp. Tuy toån thaát cuûa ñöôøng daây nhoû nhöng noù coù aûnh höôûng neân khoâng theå boû qua. Vì vaäy caàn phaûi choïn kích côõ daây sao cho khi mang taûi lôùn nhaát, ñieän aùp taïi ñieåm cuoái phaûi naèm trong phaïm vi cho pheùp. * Do vieäc löïa choïn vaø laép ñaët daây daãn phaûi thoaû maõn caùc yeâu caàu: -Ñaûm baûo khaû naêng taûi doøng -Ñaûm baûo ñoä suït aùp -Ñaït hieäu quaû kinh teá cao Töø coâng suaát cuûa caùc phuï taûi yeâu caàu,ta seõ choïn daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng. Tuøy theo yeâu caàu veà caùch ñieän,ñaûm baûo ñoä beàn cô, ñieàu kieän laép ñaët vaø phí toån maø ta coù theå quyeát ñònh choïn loaïi daây daãn naøo cho hôïp lyù vaø kinh teá. Ñoái vôùi nhaø maùy,ñeå caáp ñieän cho caùc phuï taûi,ta choïn loaïi daây daãn ñoàng coù caùch ñieän XLPE , loaïi 1 daây 3 loõi ñeå taûi 3 pha, daây trung tính vaø daây noái ñaát ñi rieâng. Coøn loaïi 1 daây 2 loõi ñeå taûi 1 pha , daây noái ñaát seõ ñi rieâng. Neáu doøng nhoû ta seõ duøng 1 daây ñeå taûi, neáu doøng lôùn ta seõ duøng nhieàu daây ñeå taûi doøng ñoù. Sau khi tính toaùn ñöôïc doøng laøm vieäc lôùn nhaát , ta seõ choïn daây ñeå taûi doøng ñieän ñoù -Neáu Itt max £ 200 A , ta choïn: Icp daây = (1,5÷3)x Itt max -Neáu Itt max >200 A , ta choïn : Icp daây = (1,1÷1,8)x Itt max Trong vieäc löïa choïn tieát dieän daây daãn , ta coá gaéng choïn caøng ít côõ tieát dieän caøng toát , ñeå deã daøng cho vieäc thi coâng vaø giaûm thieåu kho döï tröõ tieát dieän daây daãn cho vieäc söõa chöõa , thay theá sau naøy . Sau ñaây laø baûng tính choïn daây daãn : Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-1 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 3,75 17,05 1 0,56 1 30,4465 1x2Cx2,5 33 2 4,375 19,89 1 0,56 1 35,5179 1x2Cx4 45 3 1,32 6 1 0,56 1 10,7143 1x2Cx1,5 24 4 11,339 51,55 1 0,56 1 92,0536 1x2Cx16 107 5 11,339 51,55 1 0,56 1 92,0536 1x2Cx16 107 6 11,339 51,55 1 0,56 1 92,0536 1x2Cx16 107 7 0,6 2,73 1 0,56 1 4,875 1x2Cx1,5 24 8 1,32 6 1 0,56 1 10,7143 1x2Cx1,5 24 9 13,344 60,66 1 0,56 1 108,3215 1x2Cx25 138 10 13,344 60,66 1 0,56 1 108,3215 1x2Cx25 138 11 0,3 1,37 1 0,56 1 2,4465 1x2Cx1,5 24 12 1,32 6 1 0,56 1 10,7143 1x2Cx1,5 24 13 2,404 10,93 1 0,56 1 19,5179 1x2Cx1,5 24 14 3,75 17,05 1 0,56 1 30,4465 1x2Cx2,5 33 15 3,96 18 1 0,56 1 32,1429 1x2Cx2,5 33 16 6,46 29,37 1 0,56 1 52,4465 1x2Cx6 58 17 6,46 29,37 1 0,56 1 52,4465 1x2Cx6 58 18 2,5 11,37 1 0,56 1 20,3036 1x2Cx1,5 24 19 1,32 6 1 0,56 1 10,7143 1x2Cx1,5 24 20 10,631 48,33 1 0,56 1 86,3036 1x2Cx16 107 21 10,631 48,33 1 0,56 1 86,3036 1x2Cx16 107 22 10,631 48,33 1 0,56 1 86,3036 1x2Cx16 107 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-2 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 6,25 28,41 1 0,56 1 50,733 1x2Cx6 58 2 1,32 6 1 0,56 1 10,715 1x2Cx1,5 24 3 89,955 136,68 1 0,56 1 244,072 1x3Cx95 278 4 89,955 136,68 1 0,56 1 244,072 1x3Cx95 278 5 2,1 9,55 1 0,56 1 17,054 1x2Cx1,5 24 6 0,44 2 1 0,56 1 3,572 1x2Cx1,5 24 7 9,213 41,88 1 0,56 1 74,786 1x2Cx10 80 8 9,213 41,88 1 0,56 1 74,786 1x2Cx10 80 9 2,5 11,37 1 0,56 1 20,304 1x2Cx1,5 24 10 0,88 4 1 0,56 1 7,143 1x2Cx1,5 24 11 8,646 39,3 1 0,56 1 70,179 1x2Cx10 80 12 0,45 2,05 1 0,56 1 3,661 1x2Cx1,5 24 13 1,98 9 1 0,56 1 16,072 1x2Cx1,5 24 14 2,404 10,93 1 0,56 1 19,518 1x2Cx1,5 24 15 0,6 2,73 1 0,56 1 4,875 1x2Cx1,5 24 16 0,88 4 1 0,56 1 7,143 1x2Cx1,5 24 17 2,404 10,93 1 0,56 1 19,518 1x2Cx1,5 24 18 0,15 0,69 1 0,56 1 1,233 1x2Cx1,5 24 19 0,44 2 1 0,56 1 3,572 1x2Cx1,5 24 20 1,389 6,32 1 0,56 1 11,286 1x2Cx1,5 24 21 0,3 1,37 1 0,56 1 2,447 1x2Cx1,5 24 22 0,44 2 1 0,56 1 3,572 1x2Cx1,5 24 23 2,404 10,93 1 0,56 1 19,518 1x2Cx1,5 24 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-3 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 3,75 17,046 1 0,7 1 24,352 1x2Cx2,5 33 2 1,98 9 1 0,7 1 12,858 1x2Cx1,5 24 3 15,856 72,073 1 0,7 1 102,962 1x2Cx16 107 4 15,856 72,073 1 0,7 1 102,962 1x2Cx16 107 5 2,5 11,364 1 0,7 1 16,235 1x2Cx1,5 24 6 3,96 18 1 0,7 1 25,715 1x2Cx2,5 33 7 1,856 8,437 1 0,7 1 12,053 1x2Cx1,5 24 8 10,944 49,746 1 0,7 1 71,066 1x2Cx10 80 9 0,75 3,410 1 0,7 1 4,872 1x2Cx1,5 24 10 0,88 4 1 0,7 1 5,715 1x2Cx1,5 24 11 3,858 17,537 1 0,7 1 25,053 1x2Cx2,5 33 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-4 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 5,625 25,569 1 0,7 1 36,526 1x2Cx4 45 2 5,625 25,569 1 0,7 1 36,526 1x2Cx4 45 3 5,625 25,569 1 0,7 1 36,526 1x2Cx4 45 4 8,75 39,773 1 0,7 1 56,819 1x2Cx6 58 5 1,32 6 1 0,7 1 8,572 1x2Cx1,5 24 6 30,05 45,657 1 0,7 1 65,224 1x3Cx10 70 7 30,05 45,657 1 0,7 1 65,224 1x3Cx10 70 8 30,05 45,657 1 0,7 1 65,224 1x3Cx10 70 9 30,05 45,657 1 0,7 1 65,224 1x3Cx10 70 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-5 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 1,2 5,455 1 0,57 1 9,571 1x2Cx1,5 24 2 1,98 9 1 0,57 1 15,790 1x2Cx1,5 24 3 5,717 25,987 1 0,57 1 45,600 1x2Cx6 58 4 1,5 6,819 1 0,57 1 11,964 1x2Cx1,5 24 5 3,96 18 1 0,57 1 31,579 1x2Cx2,5 33 6 6,735 30,614 1 0,57 1 53,709 1x2Cx6 58 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-6 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 0,9 4,091 1 0,7 1 5,845 1x2Cx1,5 24 2 1,32 6 1 0,7 1 8,572 1x2Cx1,5 24 3 17,099 25,98 1 0,7 1 37,114 1x3Cx4 40 4 1,8 8,182 1 0,7 1 11,689 1x2Cx1,5 24 5 1,32 6 1 0,7 1 8,572 1x2Cx1,5 24 6 6,508 29,582 1 0,7 1 42,260 1x2Cx4 45 7 0,45 2,046 1 0,7 1 2,923 1x2Cx1,5 24 8 0,66 3 1 0,7 1 4,286 1x2Cx1,5 24 9 0,3 1,364 1 0,7 1 1,949 1x2Cx1,5 24 10 0,44 2 1 0,7 1 2,858 1x2Cx1,5 24 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-7 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 0,9 4,091 1 0,432 1 9,470 1x2Cx1,5 24 2 1,32 6 1 0,432 1 13,889 1x2Cx1,5 24 3 1,2 5,455 1 0,432 1 12,628 1x2Cx1,5 24 4 2,64 12 1 0,432 1 27,778 1x2Cx2,5 33 5 5,717 25,987 1 0,432 1 60,154 1x2Cx10 80 6 0,45 2,046 1 0,432 1 4,735 1x2Cx1,5 24 7 0,88 4 1 0,432 1 9,260 1x2Cx1,5 24 8 2,968 13,491 1 0,432 1 31,229 1x2Cx2,5 33 9 0,675 3,069 1 0,432 1 7,103 1x2Cx1,5 24 10 4,62 21 1 0,432 1 48,612 1x2Cx6 58 11 5,717 25,987 1 0,432 1 60,154 1x2Cx10 80 12 1,0667 4,849 1 0,432 1 11,224 1x2Cx1,5 24 13 1,32 6 1 0,432 1 13,889 1x2Cx1,5 24 14 4,746 21,573 1 0,432 1 49,937 1x2Cx6 58 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-PT-8 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 0,525 2,387 0,95 0,73 0,96 3,5854 1x2Cx1,5 23 2 4,375 19,887 0,95 0,73 0,96 29,872 1x2Cx2,5 31 3 4,375 19,887 0,95 0,73 0,96 29,872 1x2Cx2,5 31 4 3,75 17,046 0,95 0,73 0,96 25,604 1x2Cx2,5 31 5 0,45 2,046 0,95 0,73 0,96 3,074 1x2Cx1,5 23 6 0,44 2 0,95 0,73 0,96 3,005 1x2Cx1,5 23 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-ÑL-KV1 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 47,9172 72,803 1 0,72 1 101,115 1x3Cx25 119 2 7,9731 12,114 1 0,72 1 16,825 1x3Cx1,5 22 3 17,6379 26,799 1 0,72 1 37,220 1x3Cx4 40 4 12,0289 18,277 1 0,72 1 25,384 1x3Cx2,5 30 5 6,4544 9,807 1 0,72 1 13,621 1x3Cx1,5 22 6 12,0289 18,277 1 0,72 1 25,384 1x3Cx2,5 30 7 7,9731 12,114 1 0,72 1 16,825 1x3Cx1,5 22 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-ÑL-KV2 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 5,3787 8,173 1 0,6 1 13,621 1x3Cx1,5 22 2 10,26 15,589 1 0,6 1 25,981 1x3Cx2,5 30 3 17,6379 26,799 1 0,6 1 44,664 1x3Cx6 51 4 12,0289 18,277 1 0,6 1 30,461 1x3Cx4 40 5 5,1449 7,817 1 0,6 1 13,029 1x3Cx1,5 22 6 2,3735 3,607 1 0,6 1 6,011 1x3Cx1,5 22 7 7,9731 12,114 1 0,6 1 20,190 1x3Cx1,5 22 8 10,26 15,589 1 0,6 1 25,981 1x3Cx2,5 30 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-ÑL-KV2-MAGIC 1 Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 70,278 106,777 1 0,79 1 135,160 1x3Cx35 147 2 44,565 67,710 1 0,79 1 85,709 1x3Cx16 94 3 36,3375 55,210 1 0,79 1 69,885 1x3Cx10 70 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-ÑL-KV2-MAGIC Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 136,063 206,727 1 0,79 1 261,679 1x3Cx95 278 2 136,063 206,727 1 0,79 1 261,679 1x3Cx95 278 3 136,063 206,727 1 0,79 1 261,679 1x3Cx95 278 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-10Bars Com. Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 101,9652 154,921 1 0,79 1 196,102 1x3Cx70 229 2 11,0265 16,754 1 0,79 1 21,207 1x3Cx1,5 22 3 5,3787 8,173 1 0,79 1 10,345 1x3Cx1,5 22 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-Water treatment Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 14,8653 22,586 1 0,85 1 26,572 1x3Cx2,5 30 2 10,2600 15,589 1 0,85 1 18,340 1x3Cx1,5 22 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TN-XLN Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 22,4595 34,1237 1 0,8 0,96 44,432 1x3Cx10 75 2 34,7742 52,834 1 0,8 0,96 68,795 1x3Cx10 75 3 9,87 44,864 1 0,8 0,96 58,417 1x2Cx6 63 4 22,613 34,357 1 0,8 0,96 44,736 1x3Cx6 54 5 10,26 15,589 1 0,8 0,96 20,298 1x3Cx1,5 23 Tuyeán Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây TPPPC Stt (KVA) Itt (A) K1 K2 K3 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1 79,47 120,743 1 0,632 0,96 199,001 1x3Cx70 246 2 140,59 213,605 1 0,632 0,96 352,065 1x3Cx150 395 3 67,3956 102,3971 1 0,632 0,96 168,772 1x3Cx50 192 4 103,002 156,496 1 0,632 0,96 257,937 1x3Cx95 298 5 20,54 31,208 1 0,632 0,96 51,437 1x3Cx16 100 6 78,41 119,132 1 0,632 0,96 196,354 1x3Cx70 246 7 367,371 558,163 1 0,632 0,96 919,968 2x3Cx240 2x538 8 49,74 75,573 1 0,632 0,96 124,559 1x3Cx25 127 9 106,5334 161,861 1 0,632 0,96 266,780 1x3Cx95 298 10 93,7032 142,368 1 0,632 0,96 234,651 1x3Cx70 246 11 99,9726 151,9 1 0,632 0,96 250,361 1x3Cx95 298 Ñöôøng daây töø tuû chính ñeán traïm bieán aùp Phuï Taûi Ñieàu kieän choïn Choïn Daây Stt (KVA Itt (A) K4 K5 K6 K7 Icptt (A) Soá Caùp x Loïai Caùp x tieát dieän Icpd (A) 1206,7321 1833,4398 0,8 0,54 1,05 0,96 4210,3905 7x3Cx400 7x620 V-KIEÅM TRA ÑOÄ SUÏT AÙP TREÂN DAÂY DAÃN : Sau khi ñaõ choïn tieát dieän daây caùp phuø hôïp theo ñieàu kieän phaùt noùng , ta caàn phaûi xaùc ñònh theâm moät tieâu chuaån khaù quan troïng trong vaán ñeà cung caáp ñieän , ñoù laø ñoä suït aùp. Ñoä suït aùp giöõa nguoàn cung caáp vaø thieát bò tieâu thuï phaûi naèm trong phaïm vi cho pheùp. Ñoä suït aùp neáu tính töø thöù caáp maùy bieán aùp ñeán thieát bò tieâu thuï phaûi thoaû: Ñoái vôùi phuï taûi chieáu saùng : ∆U≤ 6% Ñoái vôùi phuï taûi laø caùc thieát bò khaùc : ∆U≤ 8% (Baûng H1-26, trang H1-17/PL-IEC) Vì tuû phaân phoái cho tuyeán xöû lyù nöôùc(TN-XLN) ñaët gaàn tuû phaân phoái chính(TPPC) neân ta boû qua ñoä suït aùp töø tuû naøy ñeán TPPC,do ñoù ta chæ tính suït aùp töø thieát bò ñeán tuû chính. Do treân daây daãn coù ñieän trôû (R) vaø caûm khaùng (X) neân neáu bieát ñöôïc R,X ta seõ tính ñöôïc ñoä suït aùp theo caùc coâng thöùc sau : -Neáu 1 pha : ∆U= 2хIttx(Rcosφ +Xsinφ)xL -Neáu 3 pha : ∆U = xIttx(Rcosφ +Xsinφ)xL Vôùi:R=;∆U%= X=0,08 Khi tieát dieän lôùn hôn 500 mm2 ,R Khi tieát dieän nhoû hôn 50 mm2 ,X Ñoái vôùi maïch chieáu saùng,theo tieâu chuaån IEC ta choïn cosφ = 1 Ñoái vôùi ñoäng cô: -Khi khôûi ñoäng : cosφ = 0,35 -Khi ñoäng cô laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng : cosφ = 0,8 Ñoái vôùi nhöõng thieát bò coù khoaûng caùch ñeán nguoàn cung caáp khoâng lôùn, coâng suaát nhoû vaø tieát dieän caùp cung caáp nguoàn khoâng nhoû thì ñoä suït aùp thöôøng nhoû hôn trò soá cho pheùp.Vì vaäy ta chæ tính ñoä suït aùp cho nhöõng thieát bò ñieän coù khoaûng caùch ñeán nguoàn cung caáp lôùn , coâng suaát lôùn vaø tieát dieän caùp nhoû.Ñoái vôùi ñoäng cô vì suït aùp khi khôûi ñoäng lôùn hôn so vôùi suït aùp khi ñoäng cô hoaït ñoäng bình thöôøng neân ta chæ tính toaùn suït aùp khi ñoäng cô khôûi ñoäng .Doøng khôûi ñoäng laáy gaáp 5 laàn doøng hoaït ñoäng bình thöôøng. Coâng thöùc tính ñoä suït aùp toång: Suït aùp toång=suït aùp tính töø thieát bò ñeán tuû phaân phoái phuï+suït aùp tính töø tuû phaân phoái phuï ñeán tuû phaân phoái chính+suït aùp tính töø tuû phaân phoái chính ñeán maùy bieán aùp. Sau ñaây laø baûng tính toaùn: ÑOÄ SUÏT AÙP TÍNH TÖØ MAÙY BIEÁN AÙP ÑEÁN TUÛ PHAÂN PHOÁI CHÍNH MBA Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TPPC 1833,44 7x400 0 0,08 0,8 0,006 0,915 0,241 1.Tuyeán TN-PT 1: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 1 : TN-PT-1 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 17,05 2,5 9 0 1 0,032 9,8208 4,464 3 6 1,5 15 0 1 0,04 7,2 3,273 4 51,55 16 1,40625 0 1 0,05 7,2493 3,296 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-1 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 1 120,743 70 0,3215 0,08 1 0,052 3,497 0.92 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 1 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 Ñeøn Metal Halide 5,625% 6 % ñaït 3 oå caém 4,434% 6% ñaït 4 Maùy ñieàu hoaø 4,457% 6% ñaït 2.Tuyeán TN-PT 2: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 2 : TN-PT-2 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 28,41 6 3,75 0 1 0,04 8,523 3,875 3 136,68 95 0,23685 0,08 1 0,04 2,243 0,591 9 11,37 1,5 15 0 1 0,05 17,055 7,753 10 4 1,5 15 0 1 0,05 6 2,728 11 39,3 10 2,25 0 1 0,05 8,843 4,020 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-2 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 2 213,7 150 0,15 0,08 1 0,02 1,1105 0,293 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 2 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Kieåm tra 1 Ñeøn Metal Halide 4,409% 6 % ñaït 3 Maùy ñieàu hoøa 1,125% 6 % ñaït 9 Ñeøn Metal Halide 8,287% 6 % S = 2,5mm2 10 oå caém 3,262% 6 % ñaït 11 Maùy ñieàu hoøa 4,554% 6 % ñaït 3.Tuyeán TN-PT 3: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 3 : TN-PT-3 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 17,046 2,5 9 0 1 0,034 10,432 4,741 2 9 1,5 15 0 1 0,034 9,18 4,172 3 72,073 16 1,40625 0 1 0,034 6,892 3,133 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-3 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 3 102,398 50 0,45 0 1 0,06 8,2866 2,765 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 3 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 Ñeøn Metal Halide 7,506% 6 % S=4mm2 2 oå caém 6,937% 6 % S=4mm2 3 Maùy ñieàu hoøa 6,13% 6 % S=25mm2 4.Tuyeán TN-PT 4: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 4 : TN-PT-4 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 25,569 4 5,625 0 1 0,08 23,012 10,46 5 6 1,5 15 0 1 0,08 14,4 6,545 6 45,657 10 2,25 0 1 0,08 14,235 3,746 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-4 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 4 156,5 95 0,2369 0,08 1 0,032 2,055 0,541 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 4 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 Ñeøn Metal Halide 11,001% 6 % S=10mm2 5 oå caém 7,086% 6 % S=2,5 6 Maùy ñieàu hoøa 4,287% 6 % ñaït 5.Tuyeán TN-PT 5: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 5 : TN-PT-5 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 4 6,819 1,5 15 0 1 0,025 5,115 2,325 5 18 2,5 9 0 1 0,025 8,1 3,682 6 30,614 6 3,75 0 1 0,025 5,741 2,610 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-5 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 5 34,1237 10 2,25 0 1 0,05 6,65 1,75 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 5 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 4 Ñeøn huyønh quang 4,075% 6 % Ñaït 5 oå caém 4,432% 6 % Ñaït 6 Maùy ñieàu hoaø 4,360% 6 % Ñaït 6.Tuyeán TN-PT 6: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 6 : TN-PT-6 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 4,091 1,5 15 0 1 0,03 3,6819 1,674 2 6 1,5 15 0 1 0,03 5,4 2,455 3 25,98 4 5,625 0 1 0,03 4,3842 1,154 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-6 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 6 52,834 10 2,25 0 1 0,022 4,53 1,193 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 6 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 Ñeøn huyønh quang 2,867% 6 % Ñaït 2 oå caém 3,648% 6 % Ñaït 3 Maùy ñieàu hoaø 2,347% 6 % Ñaït 7.Tuyeán TN-PT 7: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 7 : TN-PT-7 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 9 3,069 1,5 15 0 1 0,04 3,6828 1,674 10 21 6 3,75 0 1 0,04 6,3 2,864 11 25,987 10 2,25 0 1 0,04 4,678 2,126 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-7 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 7 31,21 16 1,40625 0 1 0,03 2,281 0,601 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 7 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 9 Ñeøn huyønh quang 2,275% 6 % Ñaït 10 oå caém 3,465% 6 % Ñaït 11 Maùy ñieàu hoaø 2,727% 6 % Ñaït 8.Tuyeán TN-PT 8: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-PT 8 : TN-PT-8 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 2 19,887 2,5 9 0 1 0,2 71,593 32,54 3 19,887 2,5 9 0 1 0,2 71,593 32,54 4 17,046 2,5 9 0 1 0,2 61,36 27,89 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-PT-8 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-PT 8 44,864 6 3,75 0 1 0,1 33,648 15,29 Ñoä suït aùp toång : TN-PT 8 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 2 Ñeøn Sodium 47,53% 6 % S = 25mm2 3 Ñeøn Sodium 47,53% 6 % S = 25mm2 4 Ñeøn Sodium 43,14% 6 % S = 25mm2 TN-PT 8 S = 35mm2 9.Tuyeán TN-ÑL-KV 1: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-ÑL-KV 1: TN-ÑL-KV 1 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 72,803 25 0,9 0 0,35 0,02 0,7945 1,045 3 26,799 4 5,625 0 0,35 0,02 1,828 2,405 4 18,277 1,5 15 0 0,35 0,02 3,324 4,375 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-ÑL-KV 1 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-ÑL-KV 1 119,132 70 0,32143 0,08 0,35 0,064 2,4762 3,258 Ñoä suït aùp toång : TN-ÑL-KV 1 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 Ñoäng cô 50kw 4,303% 8% Ñaït 3 Ñoäng cô 18kw 5,663% 8% Ñaït 4 Ñoäng cô 12kw 7,633% 8% Ñaït 10.Tuyeán TN-ÑL-KV 2-MAGIC: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-ÑL-KV2-MAGIC: TN-ÑL-KV2-MAGIC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 206,727 95 0,23685 0,08 0,35 0,025 1,414 1,86 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-ÑL-KV2-MAGIC ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-ÑL-KV2-MAGIC 558,163 630 0,03572 0,08 0,35 0,03 12,689 3,34 Ñoä suït aùp toång : TN-ÑL-KV2-MAGIC Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 5,2% 8% Ñaït 11.Tuyeán TN-ÑL-KV2: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-ÑL-KV2: TN-ÑL-KV2 Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 3 26,799 6 3,75 0 0,35 0,036 10,966 2,886 4 18,277 4 5,625 0 0,35 0,036 11,218 2,953 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-ÑL-KV 2 ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-ÑL-KV 2 75,573 25 0,9 0 0,35 0,03 6,185 2,812 Ñoä suït aùp toång : TN-ÑL-KV 2 Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 3 Cip 18kw 5,698 8% Ñaït 4 Labeller 12 kw 5,765 8% Ñaït 12.Tuyeán TN-10Bars Com: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-10Bars Com: TN-10Bars Com Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 154,921 70 0,32143 0,08 0,35 0,009 2,264 0,596 2 16,754 1,5 15 0 0,35 0,009 6,856 1,805 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-10Bars Com ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-10Bars Com 161,861 95 0,23685 0,08 0,35 0,032 7,083 1,864 Ñoä suït aùp toång : TN-10Bars Com Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 Ñoäng cô 110kw 2,46% 8% Ñaït 2 Ñoäng cô 11kw 3,669% 8% Ñaït 13.Tuyeán TN-40Bars Com: Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-10Bars Com ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-40Bars Com 142,368 70 0,32143 0,08 0,35 0,032 7,4 1,95 Ñoä suït aùp toång : TN-40Bars Com Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1,95% 8% Ñaït 14.Tuyeán TN-Water Treatment: Ñoä suït aùp tính töø thieát bò tieâu thuï ñeán tuû phaân phoái phuï TN-Water treatment: TN-Water treatment Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% 1 22,586 2,5 9 0 0,35 0,012 7,394 1,946 2 15,589 1,5 15 0 0,35 0,012 8,506 2,24 Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-water treatment ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-Water Treatment 34,357 6 3,75 0 0,35 0,03 11,722 3,085 Ñoä suït aùp toång : TN-water treatment Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 1 Treatment 15kw 5,031% 8% Ñaït 2 Water pump 10kw 5,325 8% Ñaït 15.Tuyeán TN-Deepwell: Ñoä suït aùp tính töø tuû TN-Deepwell ñeán tuû chính TPPC: TPPC Itt (A) S (mm2) R (W/km) X (W/km) cosφ L (km) DU ∆U% TN-Deepwell 15,589 1,5 15 0 0,35 0,05 35,44 9,326 Ñoä suït aùp toång : TN-Deepwell Teân thieát bò Suït aùp toång Suït aùp cho pheùp Hieäu chænh 9,326% 8% S = 4mm2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docV.doc
 • docAppendix.doc
 • docI.doc
 • docIII.doc
 • docIndex.doc
 • docIV.doc
 • docLighting.doc
 • docReference.doc
 • docSummarize.doc
 • docVI.doc
 • docVII.doc
 • docVIII.doc