Đề tài Thiết kế hệ thống phanh cho xe tải 11 tấn dựa trên xe cơ sở hyundai

LỜI NÓI ĐẦU Công cuộc đổi mới đất nước của nhân dân ta đã thu được thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng, những tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được hoàn thành về cơ bản, nước ta chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để có được những tiền đề trên ngành công nghệ chế tạo nước ta trong những năm gần đây đã có những tiến bộ nhanh chóng, trong đó không thể không nói đến sự tiến bộ nhảy vọt của nền công nghiệp ô tô. Chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều các loại xe lắp ráp trong nước và nhập từ nước ngoài, với kiểu dáng thẩm mỹ, tiện nghi sang trọng, tốc độ cao, độ an toàn lớn, hiệu quả về kinh tế. Đặc biệt các loại xe này phần lớn được lắp ráp tại Việt Nam và trong đó tỷ lệ nội hóa ngày càng nhiều. Sau 5 năm học tại trường em được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống phanh xe tải 11 tấn. Hệ thống phanh là hệ thống quan trọng và rất phức tạp, đặc biệt do có hệ thống giao thông tốt, xe hiện đại vì vậy vận tốc chuyển động ngày càng cao cho nên việc đi sâu nghiên cứu để hoàn thiện sự làm việc của hệ thống phanh nhằm đảm bảo tính an toàn cao cho sự chuyển động của ô tô ngày càng cấp thiết. Trong phần tính toán và thiết kế này em dựa chủ yếu vào số liệu của xe tải HYUNDAI, các tài liệu tham khảo và hướng dẫn tính toán.Tuy vậy do trình độ còn hạn chế về khả năng thiết kế nên đồ án này vẫn còn nhũng hạn chế nhất định mặc dù đã được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ hướng dẫn. Em mong rằng với sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của các Thầy, Cô giáo trong bộ môn sẽ giúp em vững vàng hơn trong bước đường công tác của mình sau này. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH I/ Công dụng - Phân loại- Yêu cầu: 1/ Công dụng 2/ Phân loại 3/ Yêu cầu II/ Kết cấu của hệ thống phanh 1/ Cơ cấu phanh 2/ Dẫn động phanh 3/ Bộ trợ lực phanh CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ CẤU PHANH XE TẢI 11 TẤN (DỰA VÀO XE HUYNDAI) I/ Giới thiệu về xe huyndai và hệ thống phanh của xe tham khảo Huyndai 1/ Các thông số cơ bản về xe Huyndai 2/ Giới thiều về hệ thống phanh xe Huyndai-11 tấn II/ Thiết kế cơ cấu phanh 1/ Xác định mômen sainh ra tại các cơ cấu phanh 2/ Thiết kế, tính toán cơ cấu phanh 3/ Xác định kích thước má phanh III/ Tính bền một số chi tiết 1/ Tính bền guốc phanh 2/ Tính bền cho đường ống dẫn động phanh 3/ Tính toán kiểm bền chốt phanh CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG PHANH III.1. Đặt vấn đề và nêu ra phương án thiết kế III.1.1. Đặt vấn đề III.1.2. Phương án thiết kế III.2. Tính toán một số cơ cấu dẫn động phanh CHƯƠNG IV: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHẾ TẠO CHI TIẾT THIẾT KẾ I./ Phân tích 1/ Chức năng làm việc của chi tiết 2/ Điều kiện làm việc của pistôn II./ Phương pháp chế tạo phôi III./ Các nguyên công cơ bản: 1/* Nguyên công 1: Phay mặt đầu thứ nhất 2/* Nguyên công 2: Khoan lỗ 3/* Nguyên công 3: Tiện bề mặt làm việc của Pistôn màng 4/* Nguyên công 4: Kiểm tra CHƯƠNG V: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHANH I/ Hướng dẫn sử dụng 1. Khi xe chưa nổ máy 2. Khi xe nổ máy 3. Khi xe đang chạy trên đường 4. Chú ý khi sử dụng hệ thống phanh II/ Điều chỉnh hệ thống phanh 1. Điều chỉnh phanh dừng 2. Điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp 3. Điều chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh của phanh công tác 4. Xả không khí (xả air) trong hệ thống dẫn đồng bằng thuỷ lực III/ Những hư hỏng của hệ thống phanh trong quá trình sử dụng 1. Bàn đạp phanh bị hẫng do các nguyên nhân chính sau đây: 2. Phanh ăn đột ngột 3.Phanh bị dính dầu 4. Phanh bị ướt 5. Phanh bị mòn nhiều 6. Các bề mặt má phanh không ép hết vào trống phanh 7. Phanh không tác dụng hay không làm việc ở một bánh xe 8. Có tiếng kêu trong trống phanh 9. Mức dầu phanh bị giảm liên tục 10. Phanh xiết (bó phanh) IV/ Những hư hỏng của hệ thống phanh dừng 1. Guốc phanh bị dính dầu 2. Hành trình điều kiển của đòn tay phanh quá lớn 3. Phanh ăn đột ngột 4. Không cố định được đòn điều kiển tay phanh KẾT LUẬN

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống phanh cho xe tải 11 tấn dựa trên xe cơ sở hyundai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a th× øng suÊt h­íng t©m ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt vËy khi a = 205mm th× ®¹t gi¸ trÞ øng suÊt h­íng t©m lín nhÊt. VËy thay sè vµo ta cã: * øng suÊt t­¬ng ®­¬ng tÝnh theo: thay sè vµo ta cã: VËt liÖu chÕ t¹o trèng phanh chñ yÕu lµm b»ng gang ký hiÖu lµ (CH18 -36) vµ ta còng chän vËt liÖu lµm b»ng gang cã c¸c øng suÊt cho phÐp lµ: [] = 18KG/mm2 [] = 38KG/mm2 Theo tÝnh to¸n nh­ trªn vµ so s¸nh víi c¸c øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu cña trèng phanh thi trèng phanh thiÕt kÕ víi c¸c th«ng sè tÝnh to¸n vËy ta kÕt luËn trèng phanh ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn. 3. TÝnh bÒn cho ®­êng èng dÉn ®éng phanh. Coi ®­êng èng dÉn ®éng phanh lµ ®­êng èng khÐp kÝn 2 ®Çu vµ cã chiÒu dµi kh¸ lín, ta kiÓm bÒn ®­êng èng theo øng tiÕp vµ øng suÊt ph¸p. * øng suÊt tiÕp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã cã P: ¸p suÊt trong ®­êng èng P = 80 KG/cm2 S: bÒ dÇy cña ®­êng èng S = 0,5mm = 0,05cm R: b¸n kÝnh bªn trong cña ®­êng èng R = 5mm = 5cm VËy thay sè vµo ta cã: = 800 KG/cm2 * øng suÊt ph¸p: khi c¾t b»ng mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc cña èng th× øng suÊt ph¸p sinh ra t¸c dông lªn thµnh vá èng ph¶i c©n b»ng víi ¸p suÊt cña chÊt láng t¸c dông lªn diÖn tÝch cña mÆt c¾t ngang. Thay sè vµo ta cã = 400KG/cm2 * Ta cã øng suÊt t­¬ng ®­¬ng t¸c dông lªn ®­êng èng lµ: thay sè vµo ta cã = 894KG/cm2 VËt liÖu lµm ®­êng èng th­êng lµ vËt liÖu hîp kim ®ång cã [] = 2600KG/cm2 So s¸nh víi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng tÝnh to¸n ë phÇn trªn vµ c¸c th«ng sè ®· chän th× ®­êng èng dÉn ®éng phanh tÝnh to¸n ®¶m b¶o ®ñ bÒn khi lµm viÖc ¸p suÊt ®· chän. 4. TÝnh to¸n kiÓm bÒn chèt phanh. Khi lµm viÖc th× guèc phanh quay quanh chèt phanh vµ khi ®ã chèt phanh chÞu c¸c øng suÊt chÌn dËp vµ øng suÊt c¾t. VËy ta kiÓm bÒn theo 2 øng suÊt trªn h¬n n÷a khi lµm viÖc m« men phanh sinh ra t¹i cÇu sau vµ lùc t¸c dông cña chèt phanh ®· tÝnh to¸n phÇn häa ®å lùc phanh. Ta chän mét sè th«ng sè nh­ lµ: d: ®­êng kÝnh chèt phanh d = 42mm = 4,2cm. l: chiÒu dµi lµm viÖc cña chèt phanh l = 45mm = 4,5cm VËy ta cã c«ng thøc tÝnh øng suÊt c¾t lµ: ë ®©y U: lùc t¸c dông cña chèt phanh lªn guèc U = 234KG thay sè vµo ta cã * C«ng suÊt tÝnh øng suÊt chÌn dËp: thay sè vµo ta cã VËt liÖu chÕ t¹o chèt phanh ta chän lµ thÐp 30 cã c¸c øng suÊt vµ øng suÊt chÌn dËp cho phÐp lµ [] = 400KG/cm2 vµ [] = 800KG/cm2 Theo tÝnh to¸n ta thÊy víi vËt liÖu vµ th«ng sè ta ®· chän ®Ó chÕ t¹o ch«t phanh t× ®¶m b¶o ®é bÒn khi lµm viÖc tho¶ m·n theo øng suÊt chÌn dËp vµ øng suÊt c¾t. Ch­¬ng III ThiÕt kÕ hÖ thèng dÉn ®éng phanh III.1. §Æt vÊn ®Ò vµ nªu ra ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. III.1.1. §Æt vÊn ®Ò. Xe HUYNDAI nãi chung lµ xe t¶i cì lín víi t¶i träng 11 tÊn (xe thiÕt kÕ) nãi riªng lµ mét lo¹i xe cã tÝnh c¬ ®éng cao, träng t¶i chuyªn chë t­¬ng ®èi lín. HiÖn nay nã lµ lo¹i xe t¶i ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn ë n­íc ta, dïng trong d©n sù n¬i ®Þa h×nh t­¬ng ®èi khã kh¨n nh­ ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng… Do nhu cÇu sö dông ë ®Þa h×nh b»ng ph¼ng hoÆc ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, n¬i ®«ng d©n c­… §Ó ®¶m b¶o an toµn cho nªn ta ph¶i thiÕt kÕ lo¹i xe cã träng l­îng t­¬ng ®­¬ng nh­ng ®¹t hiÖu qu¶ khai th¸c hÖ thèng cao vµ ®Æc biÖt lµ hÖ thèng ®¶m b¶o an toµn cao. ThiÕt kÕ phanh tèt nh»m n©ng cao ®é an toµn chuyÓn ®éng, gãp phÇn n©ng cao tèc ®é kü thuËt vµ n©ng cao n¨ng suÊt vËn chuyÓn, tøc lµ t¨ng ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. Ta biÕt r»ng xe HUYNDAI -11 tÊn cã hÖ thèng phanh dÉn ®éng liªn hîp phÇn dÉn ®éng lµ phÇn khÝ nÐn. Cã dÉn ®éng mét dßng cho cÇu tr­íc vµ cÇu sau cßn cÇu gi÷a l¹i dÉn ®éng bëi 1dßng kh¸c, c¸c c¬ cÊu phanh ®Æt ë tÊt c¶ c¸c b¸nh xe trong c¬ cÊu phanh xe cã thÓ lµ lo¹i cã mét hoÆc hai xy lanh b¸nh xe, nÕu lµ lo¹i mét xy lanh b¸nh xe th× 2 guèc phanh ®­îc ®iÒu khiÓn chung 1 xy lanh cßn ®èi víi lo¹i 2 xy lanh th× mçi guèc phanh chÞu sù ®iÒu khiÓn bëi 1 xy lanh, ®èi víi 1 c¬ cÊu phanh cã 1 xy lanh b¸nh xe th× täa ra mét m¸ xiÕt vµ mét m¸ nh¶, m¸ nh¶ th× chÞu m« men phanh nhá h¬n m« men phanh t¸c dông lªn m¸ xiÕt do vËy khi thiÕt kÕ th× ta chÕ t¹o m¸ xiÕt cã chiÒu dµi lín h¬n m¸ nh¶ xong hiÖn nay chóng ta ®Ó t¹o sù dÔ dµng cho söa ch÷a vµ thay thÕ th× chÕ t¹o 2 m¸ cã cïng kÝch th­íc, cßn ®èi víi c¬ cÊu phanh cã 2 xy lanh b¸nh xe th× c¶ guèc phanh ®Òu lµ guèc xiÕt do vËy mµ m« men t¸c dông lªn 2 m¸ gièng nhau trong phÇn tÝnh to¸n thiÕt kÕ th× em thiÕt kÕ lo¹i c¬ cÊu phanh cã 1 xy lanh ®iÒu khiÓn 2 guèc phanh. Trong hÖ thèng dÉn ®éng vµ trî lùc phanh ta vËn dông triÖt ®Ó cña xe c¬ së HUYNDAI - 11 tÊn, thiÕt kÕ van b¶o vÖ 2 ng¶ ®Æt tr­íc tæng phanh ®iÒu khiÓn dÉn ®éng phanh cho cÇu tr­íc vµ cÇu sau. Tæng phanh ta thiÕt kÕ d¹ng 2 tÇng cã t¸c dông khi háng 1 tÇn trªn cña phanh, tÇng d­íi vÉn ho¹t ®éng nhê ®iÒu khiÓn nhê c¬ khÝ qua bu l«ng chÆn vµ cÇn ®Èy cña van khi háng tÇng d­íi vµ ng­îc l¹i. Cßn víi bÇu phanh dÉn ®éng phanh cho trôc tr­íc vµ trôc sau cña xe ta thiÕt kÕ c¬ cÊu dÉn ®éng phanh ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ kh¾c phôc c¸c tÝnh n¨ng cña xe HUYNDAI - 11 tÊn. V× vËy viÖc thiÕt kÕ 1 lo¹i xe cã t¶i träng 11 tÊn cã ®ñ tÝnh n¨ng an toµn lµ 1 viÖc lµm cÇn thiÕt. III.1.2. Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. Trong hÖ thèng dÉn ®éng phanh ta tËn dông triÖt ®Ó c¸c c¬ cÊu cña xe tham kh¶o vµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ 1 sè côm c¬ cÊu cña hÖ thèng dÉn ®éng (h×nh 15). Khi nghiªn cøu kü xem tham kh¶o lµ xe HUYNDAI -11 tÊn trong hÖ thèng xe cã hÖ thèng dÉn ®éng liªn hîp phanh trong hÖ thèng cã c¸c côm c¬ cÊu ®¶m b¶o an toµn khi chuyÓn ®éng cho xe ho¹t ®éng trªn ®­êng. Trong phÇn thiÕt kÕ hÖ thèng dÉn ®éng em tÝnh to¸n vµ kiÓm nghiÖm mét sè côm nh­ sau: - Tæng van phanh - Van b¶o vÖ 2 ng¶ - Côm c¬ cÊu piston-xy lanh b¸nh xe - Côm c¬ cÊu piston thñy lùc t¹i côm chuyÓn ®æi cña khÝ nÐn - thñy lùc - Piston mµng cña bÇu khÝ nÐn. Tæng van phanh cã nhiÖm vô lµ cung cÊp khÝ nÐn cho hÖ thèng vµ tæng van phanh cã cÊu t¹o 2 tÇng trong ®ã tÇng trªn cung cÊp khÝ nÐn tíi c¬ cÊu phanh tr­íc vµ gi÷a cßn mét tÇng cung cÊp khÝ nÐn cho c¬ cÊu phanh cÇu sau. Khi kh«ng lµm viÖc th× khoang th«ng víi nhau vµ th«ng víi khÝ quyÓn qua van x¶. 16 Trong qu¸ tr×nh phanh th× t¶i träng t¸c dông lªn c¸c cÇu lµ kh¸c nhau do lùc qu¸n tÝnh khi phanh th Trong × träng l­îng dån vÒ cÇu tr­íc, gia tèc chËm dÇn cña xe khi phanh cµng lín th× t¶i träng t¸c dông lªn cÇu xe cµng lín. Do vËy bé ®iÒu hßa lùc phanh cã nhiÖm vô lµ tù ®iÒu chØnh ¸p lùc phanh ë c¸c b¸nh xe cho thÝch hîp ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ phanh. III.2. TÝnh to¸n mét sè c¬ cÊu dÉn ®éng phanh. III.2.1. Tæng van phanh: H×nh 26: Tæng van phanh 1: Bu l«ng 2: Nöa d­íi 3: Phít 4: Lß xo cña pÝton trªn 5: Vßng cao su cña van 6: Van tÇng trªn 7: Phít 8: Phít 9: Lß xo 10: Vßng cao su cña van tÇng d­íi 11: Van 12: Vßng h·m van x¶ 13: Th©n van x¶ 14: §inh t¸n 15: Nöa trªn : Piston tÇng trªn 17: Thanh nèi 18: Piston tÇng d­íi * Nguyªn lý lµm viÖc: Khi lµm viÖc th× cöa I vµ cöa II th«ng víi b×nh khÝ nÐn t­¬ng øng víi bÇu phanh cña c¬ cÊu phanh cÇu tr­íc vµ cÇu sau cßn cöa III vµ cöa IV th«ng víi cÇu gi÷a, b×nh th­êng th× c¸c khoang trong tæng phanh ®­îc th«ng víi khÝ trêi qua van x¶ (13). Khi lµm viÖc th× ng­êi l¸i t¸c dông lùc vµo bµn ®¹p phanh, qua c¸c ®ßn dÉn ®éng th× ®Èy piston tÇng trªn ®i xuèng th¼ng c¸c lß xo cña tÇng trªn më van tÇng trªn vµ dßng khÝ nÐn ®i tõ b×nh khÝ tíi ®i qua cöa I ®Õn cöa II ®i ®Õn bÇu phanh chÝnh cña c¬ cÊu phanh tr­íc vµ sau, piston cña tÇng trªn (16) di chuyÓn xuèng nhê liªn kÕt mÒm cña 2 piston nªn t¸c ®éng lªn piston tÇng d­íi më van tÇng d­íi vµ dßng khÝ nÐn ®i tõ cöa III ®Õn cöa IV ®Õn bÇu phanh chÝnh cña c¬ cÊu phanh cÇu gi÷a vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh phanh b¸nh xe t¹i c¸c c¬ cÊu phanh b¸nh xe. Khi gi÷ bµn ®¹p phanh ë mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh dßng khÝ nÐn vÉn tiÕp tôc ®­îc cung cÊp tíi c¸c b¸nh xe khi ®ã dßng khÝ nÐn tõ cöa I vµ cöa III ®i vµo phÝ d­íi cña Piston (16) vµ Piston (18) lóc nµy th× céng víi c¸c lùc cña lß xo nÐn tÇng trªn vµ d­íi ®Èy piston tÇng trªn lªn víi mét lùc c©n b»ng víi lùc ®Æt cña bµn ®¹p phanh. Khi mµ ng­êi l¸i tiÕp tôc ®¹p bµn ®¹p nhanh th× sù c©n b»ng trªn bÞ ph¸ vì dßng khÝ nÐn l¹i ®­îc cung cÊp vµo hÖ thèng. Khi nh¶ bµn ®¹p th× tõ c¸c c¬ cÊu phanh b¸nh xe c¸c lß xo håi vÞ kÐo mµ phanh vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, ®ång thêi c¸c lß xo trong tæng van còng ®Èy c¸c pit«n ®i chuyÓn lªn phÝa trªn ®ãng c¸c van l¹i khÝ nÐn ®­îc x¶ qua cöa x¶ (13) hÖ thèng phanh dõng lµm viÖc. * PhÇn tÝnh to¸n: Trong hÖ thèng dÉn ®éng phanh liªn hîp th× tæng van phanh tiÕp nhËn 2 dßng khÝ tõ b×nh khÝ nÐn vµo ®Ó më van phanh trong ®ã 1 dßng dïng ®Ó dÉn ®éng c¬ cÊu phanh cÇu tr­íc vµ cßn dßng cßn l¹i th× dïng ®Ó ®éng c¬ cÊu phanh cÇu sau. Trong tæng van phanh th× em chØ dùa trªn c¬ së vµ ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña tæng phanh tÝnh to¸n c¸c piston trong hÖ thèng. Tæng van phanh trong hÖ thèng dÉn ®éng ta thiÕt kÕ lµ tæng van phanh 2 tÇng vµ nhiÖm vô cña tæng van phanh lµ më van ®Ó ®­a khÝ nÐn tõ b×nh khÝ nÐn vµo côm chuyÓn ®æi khÝ nÐn - thñy lùc. Van ph©n phèi cã t¸c dông ®¶m b¶o cho ¸p suÊt dßng khÝ dÉn ®éng tû lÖ thuËn víi lùc t¸c dông lªn bµn ®¹p. §iÒu kiÖn c©n b»ng cña c¬ cÊu tïy ®éng: van, mµng vµ lß xo thÓ hiÖn nh­ sau: Q = S.C Lùc bµn ®¹p tû lÖ víi dÞch chuyÓn cña bµn ®¹p nghÜa lµ hiÖn t­îng tïy ®éng tiÕn hµnh theo chuyÓn dÞch. S: ®é dÞch chuyÓn cña lß xo ®Ó më van. Q = Qb®.ib® = S.C C: §é cøng cña lß xo Chän C = 6 KG. Ta chän lùc t¸c dông lªn bµn ®¹p lµ Qb® = 15 KG ibd: Tû sæ truyÒn cña c¸c c¬ cÊu bµn ®¹p chän = 5,6 Thay sè vµo ta cã S = Hµnh tr×nh bµn ®¹p phanh theo tÝnh to¸n ta thÊy ®¶m b¶o víi quy ®Þnh lµ nhá h¬n 180mm. Dùa vµo hµnh tr×nh toµn bé cña bµn ®¹p phanh ta chän hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p phanh lµ: So = 50mm Khi lµm viÖc th× ta xÐt sù c©n b»ng cña tÇng lªn khi lµm viÖc th× lùc bµn ®¹o Qb® t¸c dông cña ng­êi ®iÒu khiÓn th¾ng c¸c lùc lß xo vµ ¸p suÊt t¸c dông vµo phÇn d­íi cña piston. Ta cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc cña tÇng trªn: Qb®. ib® = Flx1+ Flx2+S1.P Trong ®ã cã Qb®: lµ lùc t¸c dông cña ng­êi l¸i t¸c dông vµo bµn ®¹p phanh vµ do t¸c dông cña tæng van chØ cã t¸c dông ®Ó më van nªn ta chän lùc bµn ®¹p nhá ®Ó cho ng­êi l¸i kh«ng khã kh¨n. Qb® = 15 (KG) ib®: Tû sè truyÒn cña c¸c c¬ cÊu bµn ®¹p chän = 5,6 F1x1: Lùc lß xo cña ta chän lùc nµy = 6 KG F1x2: Lùc lß xo con ta chän = 3 KG P: ¸p suÊt trong hÖ thèng P = 6KG/cm2 Theo c©n b»ng cña ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc th× ta tÝnh ®­îc diÖn tÝch cña pit«n cña tÇng trªn lµ. S1.P = 15.5,6-3-6= 75 => S1 = 75/6 = 12,5cm2 Tõ ®©y ta suy ra ®­îc ®­êng kÝnh cña piston: d= Cßn ë tÇng d­íi th× ta kh«ng tÝnh theo c©n b»ng lùc mµ xÐt khi 1 tÇng bÞ háng nh­ vËy th× ¸p suÊt kh«ng ®i vµo tÇng trªn mµ chØ ®i vµo tÇng d­íi cho nªn qua ®ßn dÉn ®éng th× lùc bµn ®¹p t¸c dông vµo c¬ cÊu thanh ®Èy vµ ta xÐt sù c©n b»ng lùc cña tÇng d­íi còng nh­ ë tÇng trªn th× lùc bµn ®¹p c©n b»ng víi c¸c lùc lß xo cña tÇng d­íi vµ ¸p suÊt t¸c dông vµo phÇn d­íi cña pit«n tÇng d­íi. Ta cã ph¸t triÓn c©n b»ng lùc cña tÇng d­íi lµ: Qbd'.ibd = F'x1 + F'x2 + S2P Trong ®ã th× F'x1: lùc cña lß xo chän b»ng = 6KG F'x2: lùc lß xo chän b»ng = 8 KG ib®: tû sè truyÒn cña bµn ®¹p vµ cña c¸c c¬ cÊu thanh truyÒn chän lµ = 5,6. Qb®': khi 1 dßng bÞ háng th× lùc bµn ®¹p ph¶i th¾ng c¸c lùc cña lß xo tÇng trªn nh­ vËy th× lùc bµn ®¹p nµy ph¶i løon h¬n mét l­îng nµo ®ã vµ lóc nµy th× lùc bµn ®¹p lµ Qb®' lùc nµy ph¶i lín h¬n tæng c¸c lùc lß xo tÇng trªn céng l¹i Qb®' = 25KG Theo ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc ta cã: S2P = 25.5,6-8-6=126 => S2=126/6=21cm2 d2 = * TÝnh to¸n lß xo tÇng trªn cña tæng phanh. Chän hÖ sè ®­êng kÝnh lµ C = D/d = 8 K =1,2 = 6000 KG/cm2 ®èi víi thÐp 651 §­êng kÝnh lß xo tÝnh theo c«ng thøc: d Víi c¸c th«ng sè ®· cã ë trªn ta cã d VËy ta chän d = 3,5mm §­êng kÝnh vßng lß xo tõ C=D/d=8 => D=C.d = 8.35=28mm §­êng kÝnh vßng lß xo ta lÊy lµ D = 30mm. §é cøng cña lß xo: C1= trong ®ã : ®é dÞch chuyÓn cña lß xo = 9mm Thay sè vµo ta cã C1= øng suÊt lß xo KG/cm2 øng suÊt lß xo theo tÝnh to¸n nhá h¬n øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu chÕ t¹o lß xo. Sè vßng lµm viÖc cña lß xo Trong ®ã G: m« ®un ®µn håi tr­ît G = 8.105KG/cm2 Thay sè vµo ta cã: n0 = = 8 vßng Sè vßng toµn bé cña lß xo chÞu nÐn n = n0 + 2=8+2=10 vßng B­íc cña lß xo t = 0,2.D = 0,2.30 = 6mm. §é lón cña lß xo: l = * TÝnh to¸n lß xo cña tÇng d­íi tæng phanh. Chän hÖ sè ®­êng kÝnh lµ C = D/d=8 K = 1,2 = 6000 KG/cm2 ®èi víi thÐp 651 §­êng kÝnh lß xo tÝnh theo c«ng thøc: d Víi c¸c th«ng sè ®· cã ë trªn ta cã d VËy ta cän d = 2,5mm §­êng kÝnh vßng lß xo tõ C=D/d=8 => D=C.d=8.2,5 = 20mm §é cøng cña lß xo C1= trong ®ã : ®é dÞch chuyÓn cña lß xo = 9mm Thay sè vµo ta cã C1= øng suÊt lß xo KG/cm2 øng suÊt lß xo theo tÝnh to¸n nhá h¬n øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu chÕ t¹o lß xo. n0 = Trong ®ã G: m« ®un ®µn håi tr­ît G =8.105KG/cm Thay sè vµo ta cã n0 == 6 vßng Sè vßng toµn bé cña lß xo chÞu nÐn n = n0+2=6+2=8 vßng B­íc cña lß xo t = 0,2.D=0,2.30=6mm §é lón cña lß xo. = 9,8mm III.2.2. Van b¶o vÖ 2 ng¶. III.2.2.1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña van b¶o vÖ 2 ng¶. Van b¶o vÖ 2 ng¶ cã nhiÖm vô ph©n phèi khÝ nÐn tõ m¸y nÐn khÝ theo 2 m¹ch dÉn ®éng t­¬ng øng. Trong tr­êng hîp mét trong c¸c m¹ch cã h­ háng th× c¸c van cã nhiÖm vô ng¾t m¹ch h­ háng ra khái hÖ thèng ®¶m b¶o cho sù lµm viÖc b×nh th­êng cña m¹ch cßn l¹i. H×nh 27: S¬ ®å van b¶o vÖ 2 ng¶ 1: Th©n van 2: Piston trung t©m 3: Van mét chiÒu 4: Piston chÆn 5: Lß xo cña piston chÆn 6: Lß xo cña piston trung t©m 7: Lß xo cña van mét chiÒu I: Cöa dßng khÝ tõ b×nh khÝ nÐn II: Cöa dßng khÝ ®Õn b×nh khÝ nÐn III: Cöa dßng khÝ nÐn tíi b×nh chøa * Nguyªn lý lµm viÖc: Khi m¸y nÐn khÝ lµm viÖc th× cÊp khÝ nÐn tíi c¸c b×nh chøa khÝ nÐn vµ tr­íc khi tíi c¸c b×nh khÝ th× ®i qua van b¶o vÖ 2 ng¶ tõ van b¶o vÖ nµy th× dßng khÝ ®­îc chia lµm 2 dßng tíi 2 b×nh chøa khÝ nÐn kh¸c nhau. KhÝ nÐn vµo cöa I cña van b¶o vÖ nhê ¸p lùc cña dßng khÝ ®· ®­îc nÐn ¸p suÊt sao cho nªn më van 1 chiÒu (3) vµ ®i tíi b×nh chøa. Lóc ®Çu khi trong hÖ thèng lµm viÖc b×nh th­êng th× piston trung t©m (2) ë vÞ trÝ gi÷a cña hai van 1 chiÒu (3). Cho ®Õn khi mµ trong hÖ thèng phanh cã 1 dßng nµo ®ã bÞ háng th× van 1 chiÒu cña bªn ®ã tù ®éng ®ãng ng¾t dßng khÝ ®i vµo trong hÖ thèng cña dßng ®ã nh­ vËy ®¶m b¶o sù lµm viÖc b×nh th­êng cña dßng cßn l¹i. II. TÝnh to¸n 1 sè chi tiÕt trong van b¶o vÖ 2 ng¶. Trong tÝnh to¸n van b¶o vÖ th× dùa trªn 2 tr¹ng th¸i lµm viÖc cña van ta ®i tÝnh to¸n c¸c pit«n trung t©m vµ c¸c lß xo cña pit«n ®ã. * Khi lµm viÖc b×nh th­êng: Ban ®Çu th× lß xo cña van 1 chiÒu (3) cã t¸c dôn ®ãng van 1 chiÒu l¹i lß xo nµy bÞ nÐn l¹i khi ¸p suÊt t¸c dông trªn bÒ mÆt van t¹o thµnh lùc c©n b»ng víi lùc nÐn cña lß xo. Ta cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng. P.S = F1xc Trong ®ã: P: ¸p suÊt ®Ó më van P = 2 KG/cm2 S: diÖn tÝch cña van. Flxc : lùc cña lß xo con chän Flxc = 4 KG Nh­ vËy ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ta tÝnh S cña lß xo con lµ: S = = 2 cm2 => §­êng kÝnh cña van d = 1,6cm + XÐt lß xo cña piston trung t©m: Khi 1 bªn bÞ háng th× piston trung t©m dÞch chyÓn vÒ bªn bÞ h­ háng do sù chªnh lÖch ¸p suÊt nh×n h×nh trªn ta gi¶ sö ph¶i bÞ háng th× piston trung t©m dÞch vÒ bªn ph¶i ta lËp ®­îc ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nh­ sau: P.St = Flxp Trong ®ã: Flxp: lùc Ðp lß xo bªn ph¶i. P: ¸p suÊt khÝ nÐn P = 6 KG/cm2 St: diÖn tÝch piston trung t©m. Dùa vµo phÇn tÝnh to¸n cña van 1 chiÒu ta dùa trªn c¬ së ®ã ®Ó chän ®­êng kÝnh piston trung t©m ta chän: Dt = 2,2 cm VËy St = 3,8cm2 Dùa vµo ph­¬ng tr×nh c©n b»ng trªn ta cã: Flxp = 3,8 . 6 = 22,8 KG + XÐt lß xo cña piston chÆn. Khi ¸p suÊt khÝ lín h¬n hay b»ng 7KG /cm 2  th× më van 1 chiÒu ra vµ piston trung t©m dÞch sang ph¶i nh­ng piston bÞ h¹n chÕ bëi ô h¹n do ®ã mµ lß xo cña piston chÆn b¾t ®Çu lµm viÖc ta lËp l¹i ®­îc ph­¬ng tr×nh c©n b»ng sau. P.S = Flxc Trong®ã: P = 7 KG/cm2 => Flx = 7.2 = 14KG * TÝnh to¸n lß xo cña piston chÆn. Chän hÖ sè ®­êng kÝnh lµ; C = D /d = 6 K = 12 = 6000 KG/cm2  ®èi víi thÐp 65 §­êng kÝnh lß xo theo c«ng thøc: d Víi c¸c th«ng sè ®· cã ë trªn ta cã d = 0,21 cm = 2,1mm VËy ta chän d = 2,5mm. §­êng kÝnh vßng lß xo tõ C = D /d = 6 => D = C .d = 6.2,5 = 15mm. §­êng kÝnh vßng lß xo lµ D = 15mm §é cøng cña lß xo C1 = trong ®ã : ®é dÞch chuyÓn cña lß xo . = 10mm thay sè vµo ta cã : C1 = = 1,4 KG/mm øng suÊt lß xo : 4107 KG/ øng suÊt lß xo theo tÝnh to¸n nhá h¬n øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu chÕ t¹o lß xo. Sè vßng lµm viÖc cña lß xo n0 = = 8 vßng. Sè vßng toµn bé cña lß xo chÞu nÐn n = n0 + 2 = 8 = 2 = 10 vßng. B­íc cña lß xo t = 0,2 .D = 0,2 . 15 = 3mm §é lón cña lß xo. * TÝnh to¸n lß xo cña piston trung t©m: Chän hÖ sè ®­êng kÝnh lµ C = D /d = 8 K = 1,2 = 6000 KG/cm2  ®èi víi thÐp 65 §­êng kÝnh lß xo theo c«ng thøc; d Víi c¸c th«ng sè ®· cã ë trªn ta cã d VËy ta chän d = 3,1 mm. §­êng kÝnh vßng lß xo tõ C=D/d=8=>D=C.d=8.3,1=24,8mm =2,48 cm. §­êng kÝnh vßng lß xo lµ D = 24,8mm §é cøng cña lß xo C1 = trong ®ã : ®é dÞch chuyÓn cña lß xo = 20mm Thay sè vµo ta cã: C1 = øng suÊt lß xo øng suÊt lß xo theo tÝnh to¸n nhá h¬n øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu chÕ t¹o lß xo. Sè vßng lam viÖc cña lß xo. n0 = Trong ®ã: m« ®un ®µn håi tr­ît G = 8. 105 KG/cm2 Thay sè vµo ta cã: n0 = vßng. Sè vßng toµn bé cña lß xo chÞu nÐn. n = n0 + 2 = 5 + 2 = 7 vßng. B­íc cña lß xo t = 0,2. D = 0,2 .246,8 = 4,96 mm §é lón cña lß xo. l = * TÝnh to¸n cña lß xo cña van mét chiÒu. Chän hÖ sè ®­êng kÝnh lµ C = D /d = 10 K = 1,2 = 6000 KG/cm2 ®èi víi thÐp 65 §­êng kÝnh lß xo ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Víi c¸c th«ng sè ®· cã ë trªn ta cã VËy ta chän d = 2mm §­êng kÝnh vßng lß xo tõ C = D /d = 10 => D = C . d = 10.2 = 20mm = 2cm §­êng kÝnh vßng cña lß xo lµ D = 20mm §é cøng cña lß xo C1 = trong ®ã : ®é dÞch chuyÓn cña lß xo = 10mm thay sè vµo ta cã: = øng suÊt lß xo øng suÊt lß xo theo tÝnh to¸n nhá h¬n øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu chÕ t¹o lß xo. Sè vßng lµm viÖc cña lß xo n0 = Trong ®ã G: m«®un ®µn håi tr­ît G = 8. 105 KG/cm2 Thay sè vµo ta cã: n0 = vßng. Sè vßng toµn bé cña lß xo chÞu nÐn n = n0 + 2 = 3+2 = 5 vßng. B­íc cña lß xo t = 0,2 . D = 0,2. 20 = 4mm §é lón cña lß xo. l = III.2.3. TÝnh to¸n ®­êng kÝnh piston xi lanh vµ thñy lùc. Khi phanh lµm viÖc th× c¬ cÊu chÊp hµnh lµ gåm cã piston thñy lùc ë bÇu phanh vµ c¬ cÊu dÉn ®éng lµ gåm cã c¸c piston mµng, thanh ®Èy vµ piston thuû lùc, dÇu phanh lóc nµo còng cã trong hÖ thèng, bÇu phanh chÝnh cña c¸c c¬ cÊu phanh cÇu tr­íc vµ sau cã chung mét bÇu phanh cßn cÇu gi÷a ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét bÇu phanh riªng. H×nh 28: S¬ ®å c¬ cÊu dÉn ®éng phanh. 1,5: èng nèi 6. Th©n van x¶ 13. Thanh ®Èy 2. Bu l«ng 7. Xi lanh thñy lùc 14. Lß xo thanh ®Èy 3. Lß xo 8. èng c¸ch 18. Piston mµng. 4. Vßng ®Öm 12. Th©n bÇu khÝ * Nguyªn lý lµm viÖc: Khi ch­a lµm viÖc th× piston (21) chÞu t¸c dông cña lùc lß xo ®Èy lªn trªn kh«ng ch¹m vµo van lóc nµy van ®­îc ®ãng l¹i vµ khoang tr­íc cña piston (18) ®­îc th«ng víi khÝ quyÓn nhê cöa x¶ cña van x¶ (6). Vµ piston mµng (18) ë vÞ trÝ bªn tr¸i vµ khoang tr¸i cña piston mµng (18) th«ng vµo bµn ®¹p phanh th× kkhÝ nÐn ®­îc ®­a tõ van ph©n phèi ®i qua èng nèi (1) vµo vµ ®Èy piston (21) xuèng më van lóc nµy khÝ nÐn tõ b×nh khÝ nÐn ®­îc cung cÊp ®i qua èng dÉn khÝ t¸c dông vµo piston mµng (18) khi ch­a lµm viÖc th× piston mµng ë vÞ trÝ bªn tr¸i khi lµm viÖc th× khÝ nÐn t¸c dông lµm cho pist«n mang dÞch chuyÓn sang bªn ph¶i t¸c dông vµo piston thñy lùc sang bªn ph¶i lóc nµy dÇu ®­îc cung cÊp trong xi lanh d­íi t¸c dông cña piston thñy lùc ®Èy dÇu tíi c¸c xy lanh b¸nh xe. D­íi t¸c dông cña ¸p suÊt dÇu t¸c dông vµo piston b¸nh xe guèc phanh Ðp vµo trèng phanh tiÕn hµnh qu¸ tr×nh phanh. Khi gi÷ bµn ®¹p phanh ë mét vÞ trÝ nµo ®ã th× mÆt ®¸y cña piston (18) dÝnh víi bÒ mÆt cña van vµ d­íi t¸c dông cña lß xo vµ dßng khÝ t¸c dông d­íi ®¸y van ®Èy van ®i lªn vµ ®ãng cöa van l¹i kh«ng cung cÊp khÝ nÐn vµo trong hÖ thèng vµ ¸p suÊt nµy ta cã sù c©n b»ng gi÷a lùc t¸c dông cña khÝ nÐn tõ van ph©n phèi tíi t¸c dông lªn trªn bÒ mÆt trªn cña piston vµ lùc t¸c dông cña lß xo ë phÝa d­íi van vµ dßng khÝ nÐn ®i tõ b×nh khÝ nÐn tíi. Khi ta t¨ng lùc bµn ®¹p thªm mét chót th× ph¸ vì sù c©n b»ng trªn dßng khÝ nÐn ®­îc cung cÊp tiÕp vµo trong hÖ thèng vµ lùc phanh ®­îc t¨ng lªn ë c¬ cÊu phanh b¸nh xe. a. TÝnh to¸n th«ng sè cña côm piston b¸nh xe. Hµnh tr×nh piston cña c¸c xy lanh lµm viÖc ë c¬ cÊu phanh b¸nh xe lµ: ¸p dông c«ng thøc tÝnh nh­ sau. x = Trong ®ã: a: kho¶ng c¸ch tõ t©m trèng phanh tíi ®iÓm ®Æt lùcP a = 160mm c. Lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m trèng phanh tíi chèt cè ®Þnh cña m¸ phanh c = 170mm : lµ khe hë trung b×nh gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh ta chän = 0,3mm : lµ ®é mßn h­íng kÝnh cho phÐp cña m¸ phanh ta chän. = 2mm Thay sè vµo ta cã x = §­êng kÝnh cña piston phanh b¸nh xe ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ¸p suÊt trong xi lanh vµ lùc t¸c dông lªn 2 m¸ phanh. C¸c th«ng sè cã lµ: p: ¸p suÊt dÇu chän trong xi lanh b¸nh xe chän lµ: p = 100KG/cm2 P: lùc t¸c dông lªn guèc phanh ta tÝnh ®­îc trªn häa ®å lùc phanh ta tÝnh to¸n cho c¶ piston c¬ cÊu phanh cÇu tr­íc vµ sau råi chän mét c¸i thÝch hîp cho tÊt c¶ c¬ cÊu phanh b¸nh xe. ¸p dông c«ng thøc sau: P'' = 2920 KG S = Víi cÇu sau ta cã P' = 3480 KG S = Khi tÝnh to¸n xong lµ ta cã 2 ®­êng piston cho c¬ cÊu phanh cÇu tr­íc vµ cÇu sau ta chän chung cho tÊt c¶ c¸c c¬ cÊu phanh b¸nh xe cã ®­êng kÝnh piston phanh b¸nh xe lµ: D1 = 60mm ëp suÊt dÇu trong xy lanh b¸nh xe b»ng ¸p suÊt dÇu trong xy lanh chÝnh thñy lùc. Ta cã tû sè truyÒn thñy lùc lµ itl = 1,14 (tham kh¶o) Ta cã quan hÖ gi÷a lùc t¸c dông cña ¸p suÊt dÇu trong xy lanh b¸nh xe lªn piston vµ lùc t¸c dông cña ¸p suÊt lªn piston thñy lùc chÝnh lµ: Ptlc = Ptlbx/itl. Thay sè vµo ta cã Ptlc = 2920/1,14= 2565 KG VËy ta cã ®­êng kÝnh cña piston xi lanh thñy lùc chÝnh lµ: Ptlc = p . Sltc = p . Ta lÊy ®­êng kÝnh cña piston thñy lùc chÝnh D2 = 44cm Lùc t¸c dông lªn piston thñy lùc chÝnh t¸c dông cña ¸p lùc khÝ nÐn tõ b×nh khÝ nÐn ®Õn vµ c¬ cÊu thanh ®Èy t¸c dông lªn piston mµng. Ta cã Pk = Ptlc = 2565 KG. ¸p suÊt trong b×nh khÝ nÐn ®Õn ta chän Pk = 6KG/cm2 VËy ta cã ®­êng kÝnh cña piston khÝ nÐn lµ: ®iÒu kiÖn = => ®iÒu kiÖn = 2364mm Sau khi tÝnh to¸n ®­îc ®­êng kÝnh piston cña c¬ cÊu b¸nh xe vµ ®­êng kÝnh cña piston thñy lùc cña bÇu phanh chÝnh ta tÝnh to¸n hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña piston thñy lùc cña bÇu phanh chÝnh lµ: X = Nh­ vËy th× khi phanh piston mµng còng dÞch chuyÓn mét ®o¹n lµ X = 8,29 mm. b. TÝnh to¸n lß xo thanh ®Èy. Lß xo thanh ®Èy cã t¸c dông håi piston mµng vÒ vÞ trÝ cò do vËy mµ lùc nÐn cña lß xo kh«ng lín l¾m ta cã thÓ chän ®­îc th«ng sè nµy. Chän lùc nÐn cña lß xo thanh ®Èy lµ P0 = 15KG Theo c«ng thøc ta cã ®­êng cña lß xo cña thanh ®Èy lµ d Trong c¸c th«ng sè nh­ sau: K: hÖ sè tËp trung øng suÊt. C: hÖ sè ®­êng kÝnh chän C = D /d = 7. Vµ k = : øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu. vËt liÖu chÕ t¹o lß xo ta chän vËt liÖu thÐp 60 cã = 86 KG => d = 1,3 cm = 13mm §­êng kÝnh trung b×nh cña vßng lß xo lµ: C = D /d => D = C.d = 13.8 = 104mm §é cøng cña lß xo lµ: C1= Trong ®ã ®é biÕn d¹ng cña lß xo lµ: Sè vßng lµm viÖc cña lß xo lµ: n0 = Trong ®ã G: m« ®un ®µn håi cña vËt liÖu G = 8.104 (KG/mm2) Thay sè vµo ta cã n0 = vßng. Sè vßng toµn bé cña lß xo: n1 = n0+2 = 12 vßng. ChiÒu dµi lµm viÖc cña lß xo: H' = n1. d + n0. Trong ®ã khe hë gi÷a 2 vßng lß xo khi lß xo biÕn d¹ng cùc ®¹i chän Thay c¸c th«ng sè vµo ta cã: H' = 12.13 + 10.0,3 = 159mm H = H' + 30 = 159 + 30 = 189mm B­íc vña lß xo khi CS lùc c¨ng ban ®Çu lµ: t = BiÕn d¹ng cña lß xo khi cã lùc c¨ng ban ®Çu: Chän lùc c¨ng ban ®Çu cña lß xo lµ = 3KG. VËy cã biÕn d¹ng cña lß xo lµ: ChiÒu dµi cña lß xo khi ë tr¹ng th¸i tù do: Ho = H + =189 + 6 = 195 mm. Ch­¬ng IV Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chÕ t¹o chi tiÕt thiÕt kÕ I. Ph©n tÝch. Khi thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt ta cã c¸c kÝch th­íc thiÕt kÕ vµ hiÓu ®­îc chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt ta thiÕt lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c côm chi tiÕt. Ch­¬ng nµy em chØ thiÕt lËp quy tr×nh c«ng nghÖ cña mét chi tiÕt ®iÓn h×nh trong c¸c chi tiÕt ®· thiÕt kÕ t×nh to¸n ë phÇn trªn. Cô thÓ lµ thiÕt lËp quy tr×nh gia c«ng thiÕt kÕ chi tiÕt piston khÝ d¹ng mµng cña bÇu phanh chÝnh. Nh­ phÇn tÝnh to¸n thiÕt kÕ ta cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau: + §­êng kÝnh cña piston: D = 234mm. + §é bãng bÒ mÆt lµm viÖc cña piston ®¹t: Ra = 1,25 + §é nh¸m bÒ mÆt bªn cña piston ®¹t Rz = 2,5 + §­êng kÝnh lç l¾p thanh ®Èy: d = 10mm. Ta cã s¬ ®å chi tiÕt cña chi tiÕt ®iÓn h×nh. 1. Chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt. Lµ chi tiÕt chuyÓn ®éng di tr­ît trong bÇu phanh chÝnh khi cã lùc t¸c dông cña khÝ nÐn lªn bÒ mÆt cña piston. 2. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña piston. Kh«ng kh¾c nghiÖt, chi tiÕt chØ chÞu ¸p lùc cña lùc khÝ nÐn tõ b×nh khÝ nÐn xuèng vµ sù ph¶n håi cña lß xo, kh«ng ph¶i chÞu va ®Ëp lín, pist«n cÇn ®é dÇy ®Ó cã kh¶ n¨ng dÉn h­íng do vËy kh«ng cÇn g©n trî lùc. VËt liÖu cña chi tiÕt ta chän lo¹i vËt liÖu lµ thÐp 45 cã träng l­îng riªng lµ = 7,852 kg/dm3. Ta cã thÕ ¸p dông c«ng thøc sau ®Ó tÝnh träng l­îng chi tiÕt lµ: Q = V. trong ®ã V: lµ thÓ tÝch cña chi tiÕt. TÝnh s¬ bé thÓ tÝch cña chi tiÕt lµ V = 0,12dm2. VËy khèi l­îng cña chi tiÕt lµ Q = 0,12.7,852 = 0,8kg. II. Ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i: Ta cã thÓ dïng ph«i ®óc ®Ó chÕ t¹o v× phèi ®óc cã thÓ t¹o ®­îc h×nh thï gÇn gièng nh­ chi tiÕt vµ ta cã thÓ gia c«ng thªm trªn c¸c m¸y ®¬n gi¶n. TiÕn tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o ®­îc thùc hiÖn theo c¸c nguyªn c«ng nh­ sau: Do ®Æc ®iÓm cña chi tiÕt lµ cã c¸c mÆt ®Çu cã cïng ®é nh¸m do vËy mµ nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu cã thÓ ¸p dông cho mÆt ®Çu cßn l¹i. III. C¸c nguyªn c«ng c¬ b¶n. 1. Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ®Çu mÆt ®Çu thø nhÊt. §Þnh vÞ: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ ba bËc qua mÆt ®¸y b»ng phiÒn t×, hai bËc ®­îc ®Þnh vÞ b»ng khèi ch÷ V cè ®Þnh cßn bËc cßn l¹i ®Þnh vÞ b»ng khèi ch÷ V di ®éng. Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng ký hiÖu m¸y 6H12. Chän dao: Chän lo¹i dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng th«ng sè nh­ sau: - §­êng kÝnh dao: D = 1000mm - Gãc nghªng chÝnh: =75 ®é - Sè r¨ng Z = 10 - M¸c hîp kim: BK8 - L­îng d­ gia c«ng th«: 3,04mm - L­îng d­ gia c«ng sau th« (b¸n tinh): 0,3mm Tra chÕ ®é c¾t: B­íc 1: Gia c«ng th« víi chiÒu s©u c¾t t = 3,04mm L­îng ch¹y dao r¨ng Sz = 0,24mm/r¨ng L­îng ch¹y dao vßng Sv = 10.0,24 = 2,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc lµ Vb = 141m/ phót vËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ. Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã cã: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é cøng thÐp k1 = 1 k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim k2=0,8 k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng k3=0,8 k4: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chiÒu réng phay k4 = 1,13 k5: HÖ sè phô thuéc gãc nghiªng chÝnh k5 = 0,95 V = 141.1.0,8.0,8.1,13.0,95 = 97m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh:nt = 1000.Vt/II.D = 1000.97/3,14.100 = 310 vßng. Chän tèc ®é cña m¸y nm = 300vßng/phót Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ Vt = nm/100 = 3,14.100.300/1000 = 94,2m/phót. L­îng ch¹y dao lµ: s¶n phÈm = 30002,4 = 720m/phót. B­íc 2: Gia c«ng b¸n tinh: ChiÒu s©u c¾t t = 0,3mm L­îng ch¹y dao r¨ng Sz = 0,24mm/r¨ng L­îng ch¹y dao vµo Sv = 10.0,24=2,4mm/vßng Tèc ®é c¾t tra ®­îc lµ Vb = 158m/phót vËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ Vt = Vb. k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã cã: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é cøng thÐp k1 = 1 k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim k2 = 0,8 k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng k3 = 1 k4: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chiÒu réng phay k4 = 1,13 k5: HÖ sè phô thuéc gãc nghiªng chÝnh k5=0,95 V = 141.1.0,8.1.1,13..0,95=135,7m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: mt = 1000.Vt/II.D = 1000.135,7/14.100 = 432 vßng. Chän tèc ®é cña m¸y nm = 375 vßng/phót. Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ Vt = .D.nm/100 = 3,14.100.375/1000 = 118m/phót. L­îng ch¹y dao lµ: s¶n phÈm = 375.2,4 = 900m/phót. Dùa vµo tÝnh to¸n trªn ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t lµ: Tªn m¸y V(m/p) n(v/p) t(mm) S(mm/v) S(mm/p) 97,2 300 3,04 2,4 720 6H12 118 375 0,3 2,4 900 S¬ ®å ®Þnh vÞ cña nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu cña piston mµng: 2. Nguyªn c«ng 2: Khoan lç 15 vµ 10: §Þnh vÞ: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ ba bËc t¹i mÆt ®¸y b»ng phiÕn tú cßn 3 bËc n÷a th× ®­îc ®Þnh vÞ b»ng 1 khèi ch÷ V cè ®Þnh vµ 1 khèi ch÷ V di ®éng. KÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc kÑp c¾t b»ng ®ßn kÑp lùc kÑp h­íng tõ trªn xuèng d­íi. Chän m¸y: M¸y khoan cÇn dïng ®Ó khoan lç nµy lµ phï hîp nhÊt nh­ng v× cã thÓ tËn dông ®­îc m¸y khoan ®øng do vËy mµ ta khoan b»ng m¸y khoan ®øng còng cã thÓ khoan ®­îc. Chän m¸y khoan ®øng nh·n hiÖu: K135 hay 2A135 Chän dao: Mòi khoan hîp kim cøng ®u«i c«n, dïng lo¹i ng¾n cã ®­êng kÝnh tra trong tµi liÖu c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã th«ng sè nh­ sau: dïng 2 mòi khoan. D1=15 vµ D2=10 L =100mm 1=78mm. L­îng d­ kh«ng tÝnh ®Õn v× lµ ta khoan lç ®Æc. B­íc 1: Khoan lç cã ®­êng kÝnh d1=15 ®é s©u lµ t = 3mm. L­îng ch¹y dao S=0,35mm/vßng cã hÖ sè ®iÒu chØnh k=1 VËy l­îng ch¹y dao thùc tÕ lµ St = 0,35.1 = 0,35mm/vßng. Tra trong b¶ng cña tµi liÖu c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã l­îng ch¹y dao cña m¸y lµ: Sm = 0,28mm/vßng. VËy ta cã tèc ®é c¾t Vb = 82mm/phót. Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: Vt = Vb. k1.k2 Trong ®ã k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é bÒn cña mòi khoan k1=1 k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chiÒu s©u cña mòi khoan k2 = 1 Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: Vt = 82.1.1 = 82 mm/phót. Sè vßng quy cña trôc chÝnh: nt = 1000.Vt/D 1=1000.82/15=5466 vßng/phót. Chän sè vßng quay cña m¸y lµ nm = 5400 vßng/phót. Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: Vt = nm..Doanh nghiÖp/1000 = 5400.3,14.15/ 1000 = 240mm/phót. L­îng ch¹y dao lµ: Sp = 5400.0,28 = 1512 mm/phót. B­íc 2: Khoan lç cã ®­êng kÝnh d2 = 10 ®é s©u lµ t = 20 mm L­îng ch¹y dao S = 0,35mm/vßng cã hÖ sè ®iÒu chØnh k=1 VËy l­îng ch¹y dao thùc tÕ lµ St = 0,35.1 = 0,35mm/vßng. Tra trong b¶ng cña tµi liÖu c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã l­îng ch¹y dao cña m¸y lµ: Sm = 0,28mm/vßng. VËy ta cã tèc ®é c¾t Vb = 82mm/phót. Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: Vt = Vb.k1.k2 Trong ®ã k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo ®é bÒn cña mòi khoan k1=1 k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chiÒu s©u cña mòi khoan k2 = 0,8 Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ: Vt = 82.1.0,8 = 66mm/phót. Sè vßng quay cña trôc chØnh: nt = 1000. Vt/D2 = 1000.66/10 = 6600 vßng/phót. Chän sè vßng quay cña m¸y lµ nm = 6000 vßng/phót. L­îng ch¹y dao lµ: s¶n phÈm = 6000.0,28 = 1680mm/phót. Ta cã b¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t nh­ sau: M¸y K135 V(m/p) n(v/p) t(mm) S(mm/v) S(mm/p) Lç 15 240 5400 3 0,28 1512 Lç 10 188 6000 20 0,28 1680 3. Nguyªn c«ng 3: TiÖn bÒ mÆt lµm viÖc cña piston mµng: §Þnh vÞ: Khi tiÖn ta ®Þnh vÞ b»ng m©m kÑp 3 chÊu. BÓ réng cña piston kh«ng ®ñ ®Ó kÑp chi tiÕt lªn m©m kÑp 3 chÊu ta sö dông trôc dÉn h­íng ®Ó lång vµo lç võa khoan trªn nguyªn c«ng khoan. Chän m¸y: V× kÝch th­íc cña chi tiÕt gia c«ng kh«ng lín nªn ta cã thÓ chän lo¹i m¸y víi c«ng suÊt vµ nhá kh«ng cÇn nh÷ng lo¹i m¸y v¹n n¨ng, ta chän lo¹i m¸y cã ký hiÖu lµ 1603 cña liªn x« s¶n xuÊt. Chän dao: Chän lo¹i dao vËt liÖu lµ thÐp giã cã kÝch th­íc c¸n ®ao lµ 16x25 vµ cã bÒ réng l­ìi dao lµ 8 mm. L­îng d­ gia c«ng khi tiÖn th« lµ 3mm. B­íc tiÕn dao tra trong tµi liÖu c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã: Sb = 0,12mmB­íc tiÕn dao tÝnh to¸n lµ St = Sb.k; k: hÖ sè phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn gia c«ng ta chän k = 1 vËy St = 0,12mm. TÝnh to¸n chiÒu dµi c¾t theo c«ng thøc: L = Lct+Yc+Yvr. Lct: ChiÒu dµi gia c«ng chi tiÕt Yc: ChiÒu dµi vµo c¾t tra b¶ng cã: Yc = 3mm Yvr: ChiÒu dµi vµo ra cña dao tra b¶ng ta cã: Yvr = 6mm. Thay sè vµo c«ng thøc ta cã: L =10+10+3+6 =10mm VËn tèc c¾t tra b¶ng trong tµi liÖu c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã: nt=1000/D. Thay sè vµo ta cã nt =1000/30.3,14=10,6mm/phót. Chän l¹i tèc ®é quy trôc chÝnh dùa vµo tèc ®é quay cña m¸y lµ nt=10mm/phót. Ta tÝnh l¹i tèc ®é c¾t lµ Vc = thay sè vµo ta cã Vc = 3,14.30.10/1000mm/phót. Tra lùc c¾t theo tµi liÖu c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta cã: Pb = 510. TÝnh l¹i lùc c¾t theo c«ng thøc sau: Pc = Pb.kp1.kp2 trong ®ã kp1,kp2: HÖ sè chØnh lùc c¾t theo tµi liÖu c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kp1=0,9 vµ kp2=1. Thay sè vµo c«ng thøc ta cã Pc = 510.0,9.1 = 459N. 4. Nguyªn c«ng 4: kiÓm tra. Nguyªn c«ng kiÓm tra lµ nguyªn c«ng cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt do vËy ta cÇn kiÓm tra chi tiÕt gia c«ng b»ng ®ång hå ®o. Cô thÓ lµ ta tiÕn hµnh kiÓm tra ®é ®ång trôc cña bÒ mÆt lµm viÖc cña piston víi ®­êng t©m sai lÖch nµy chØ cho phÐp kh«ng v­ît qu¸ 0,02mm. §é c«n « van kh«ng cho phÐp v­ît qu¸ 0,02 mm. §¶m b¶o ®é nh¸m bÒ mÆt lµm viÖc cña chi tiÕt. Khi kiÓm tra ®« « van cña piston th× ta dïng trôc kiÓm lång vµo lç vµ kÑp chÆt trôc kiÓm vµo m©m cÆp. Dïng ®ång hå g¾n víi trôc cè ®Þnh vµ kim ®ång hå tú vµo bÒ mÆt lµm viÖc cña piston sau ®ã ta quay chi tiÕt. Khi quay chi tiÕt vµ chØ sè nhÈy cña ®ång hå lµ ®é « van cña piston ta cÇn kiÓm tra. S¬ ®å cÊu t¹o cña nguyªn c«ng kiÓm tra ®é « van cña piston. Ch­¬ng V H­íng dÉn sö dông hÖ thèng phanh I. H­íng dÉn sö dông: 1. Khi xe ch­a næ m¸y: Khi xe « t« kh«ng chuyÓn ®éng vµ ch­a næ m¸y th× ta cÇn kiÓm tra hÖ thèng an toµn, ta cÇn kiÓm tra xem c¸c èng nèi vµ c¸c ®­êng èng cã kÝn khÝt hay kh«ng vµ khi mµ c¸c khíp nèi b»ng èng nèi bÞ dß rØ th× sÏ g©y cho ¸p suÊt trong hÖ thèng bÞ gi¶m vµ kÐo theo hiÖu qu¶ phanh bÞ gi¶m sót g©y nguy hiÓm cho ng­êi vµ xe. Khi kiÓm tra ta quan s¸t c¸c ®­êng èng trong phÇn dÉn ®éng b»ng thuû lùc, kiÓm tra c¸c phít lµm kÝn. 2. Khi xe næ m¸y: Tr­íc hÕt ta cÇn kiÓm tra ¸p suÊt khÝ vµ dÇu trong hÖ thèn b»ng c¸ch quan s¸t ®ång hå ¸p suÊt trªn buång l¸i (c¸pl«), trªn ®ång hå chØ ¸p suÊt khÝ nÐn cho phÐp xe ch¹y vµo kho¶ng 5,2-5,4 KG/m trë lªn. §ång thêi khi muèn cho xe ch¹y cÇn ®¹p thö phanh xem ®é lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh vµ thö xem lùc phanh trªn bµn ®¹p b»ng c¶m gi¸c nÕu mµ bµn ®¹p phanh kh«ng cã c¶m gi¸c th× chøng tá dÉn ®éng bÞ trôc trÆc vµ khi mµ hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p phanh lín th× cÇn chØnh l¹i hµnh tr×nh tù do nÕu ®Ó hµnh tr×nh tù do lín qu¸ 180mm th× lµm gi¶m qu¸ tr×nh t¸c dông phanh do ®ã g©y nguy hiÓm cho ng­êi vµ xe ®ång thêi khi mµ c¶m gi¸c hµnh tr×nh tù do nhá h¬n 120mm th× lµm cho hÖ thèng phanh lµm viÖc bÞ ®ét ngét vµ xe bÞ giËt. Khi kiÓm tra phanh chÝnh cÇn kiÓm tra phanh tay h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh thö phanh kh«ng ®­îc cho xe ch¹y qu¸ tèc ®é 10-15km/h. 3. Khi xe ®ang ch¹y trªn ®­êng: Khi xe ®ang ho¹t ®éng trªn ®­êng th× ng­êi l¸i cÇn th­êng xuyªn chó ý ®Õn ®ång hå b¸o ¸p suÊt h¬i trong hÖ thèng. Khi quan s¸t thÊy cã hiÖn t­îng sôt ¸p suÊt trong hÖ thèng phanh cÇn dõng xe l¹i ®Ó kiÓm tra vµ sö lý kÞp thêi, khi ho¹t ®éng nÕu phanh xe c¶m gi¸c khã ¨n h¬n vµ m¸ phanh bÞ dÝnh dÇu, n­íc th× cÇn dµ phanh ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tin cËy khi phanh. 4. Chó ý khi sö dông hÖ thèng phanh: Trong khi sö dông hÖ thèng phanh còng nh­ hÖ thèng nµo trªn xe « t« th× kh«ng nªn ®ét ngét t¸c dông lùc vµo hÖ thèng. HÖ thèng phanh còng nh­ vËy kh«ng nªn t¸c dông ®ét ngét lªn phanh ch©n hay phanh tay lµm cho xe bÞ giËt vµ lµm cho bÞ lÕt b¸nh xe dÉn ®Õn mßn lèp kh«ng ®Òu vµ hiÖu qu¶ phanh kh«ng cao. Do ®Æc ®iÓm hÖ thèng phanh lµ dÉn ®éng b»ng khÝ nÐn vµ dßng kh× cã ¸p suÊt cao lµ do m¸y nÐn khÝ cung cÊp do vËy mµ khi xuèng dèc hay trong tr­ßng hîp nµo ®ã kh«ng ®­îc phÐp t¾t m¸y v× nh­ vËy th× sÏ lµm cho m¸y nÐn khÝ kh«ng lµm viÖc ®ång thêi lµm cho toµn bé hÖ thèng dÉn ®éng khÝ nÐn ngõng lµm viÖc g©y tôt ¸p suÊt khÝ nÐn trong b×nh khÝ nÐn g©y hËu qu¶ kh«n l­êng. Khi xe bÞ háng cÇn kÐo xe b»ng c¸p cøng vµ lóc ®ã hÖ thèng phanh kh«ng lµm viÖc ®­îc. Kh«ng giËt m¹nh phanh tay khi xe ch­a dõng h¼n g©y nguy hiÓm. Khi b¶o d­ìng hay söa ch÷a hÖ thèng phanh tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó dÝnh dÇu phanh vµo m¾t vµ da thÞt v× trong dÇu phanh cã c¸c ho¸ chÊt ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ vµ hÖ tiªu ho¸ cña con ng­êi. II. §iÒu chØnh hÖ thèng phanh: 1. §iÒu chØnh phanh dõng: V× ®Æc ®iÓm phanh dõng chØ cã t¸c ®éng chÝnh khi xe dõng h¼n cho nªn khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh kh«ng l¬n cho phÐp kho¶ng 0,1-0,15mm. Phanh dõng trong hÖthèng phanh xe thiÕt kÕ lµ dÉn ®éng b»ng c¬ khÝ cho nªn khi ®iÒu chØnh cÇn biÕt chØnh c¸c ®ßn dÉn ®éng vµ ®é dµi thanh kÐo. §iÒu chØnh khe hë cña chèt gi÷a cÇn vµ ch¹c cña dÉn ®éng phanh tay. NÕu ®iÒu chØnh ®óng th× kÐp phanh tay tõ 5 - 6 r¨ng. 2. §iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p: §iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi chiÒu dµi thanh kÐo. Lóc nµy cÇn dÉn ®éng ph¶i Ðp vµo ®Õ tùa l¾p trªn kho¸ phanhvµ hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p lµ phanh 15-25mm. ViÖc ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p phanh rÊt quan träng vµ nã lµm cho ng­êi ®iÒu khiÓn cã c¶m gi¸c vÒ sù phanh. 3. §iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh cña phanh c«ng t¸c: * Khe hë cña m¸ phanh vµ trèng phanh ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau: - Dïng khÝch n©ng b¸nh xe vÒ phÝa tr­íc vµ ®ång thêi quay chèt lÖch t©m cña guèc phanh tr­íc cho ®Õn khi b¸nh xe kh«ng quay ®­îc n÷a th× dõng l¹i - Xoay chèt lÖch t©m theo chiÒu ng­îc l¹i vÇ dÇn dÇn b¸nh xe theo chiÒu ng­îc l¹i khi nµo b¸nh xe trong tr¹ng th¸i tù do lµ ®­îc lóc ®ã dïng c¨n l¸ kiÓm tra khe hë thuéc trong kho¶ng (0,1-0,15mm) - §iÒu chØnh b¸nh xe sau còng lµm t­¬ng tù nh­ng chó ý lµ quay b¸nh xe theo chiÒu ng­îc l¹i tøc lµ chiÒu lïi cña xe. * Chó ý: Trong khi th¸o têi toµn bé c¬ cÊu phanh ra ®Ó ®iÒu chØnh hay b¶o d­ìng th× kiÓm tra m¸ phanh nÕu mßn m¸ phanh qu¸ giíi hanh cho phÐp lµ kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt m¸ phanh ®Õn ®inh t¸n nhá h¬n 0,5mm th× ta cÇn thay m¸ phanh míi. KiÓm tra ®é kÝn khÝt cña phÇn dÉn ®éng khÝ nÐn ®­îc tiÕn hµnh khi ¸p suÊt khÝ nÐn ®Þnh møc (7-7,5 KG/m) cña c¸c thiÕt bÞ ®­îc cung cÊp khÝ nÐn ®· bÞ ng¾t (ngõng cung cÊp khÝ nÐn) vµ m¸t nÐn khÝ ngõng lµm viÖc. §é kÝn khÝt cña dÉn ®éng khÝ nÐn ®­îc ®¶m b¶o nÕu ®é gi¶m ¸p suÊt khÝ nÐn trong hÖ thèng sau 30 phót kh«ng qu¸ 0,5 KG/ m. Chç dß rØ nhiÒu khÝ nÐn x¸c ®Þnh theo tiÒng rß cßng chç dß Ýt th× ®­îc x¸c ®Þnh b»ng n­íc xµ phßng. 4. X¶ kh«ng khÝ (x¶ air) trong hÖ thèng dÉn ®éng b»ng thuû lùc: Ta cã tr×nh tù x¶ nh­ sau: -Th¸o mò (n¾p) cao su ra khái van th«ng cña c¬ cÊu xy lanh b¸nh xe råi chôp lªn van mét èng cao su cßn ®Çu kia cña èng th× ®Æt vµo mét hép hay mét chai chøa dÇu phanh kh«ng Ýt h¬n 0,2 lÝt. - §¹p bµn phanh cho ®Õn khi nµo cã c¶m gi¸c phanh cã t¸c dông th× vÆn van x¶ ra kho¶n 1/2-3/4 vßng ren (chó ý vÆn tõ tõ) lµn nh­ thÕ nhiÒu lÇn cho ®Õn khi kh«ng khÝ trong hÖ thèng ®­îc x¶ hÕt th× th«i. - Trong khi x¶ khÝ ra khái hÖ thèng th× ta ®¹p bµn ®¹p phanh nhanh cßn khi nh¶ bµn ®¹p phanh th× nh¶ tõ tõ. - §¹p phanh xong ta gi÷ nguyªn ch©n phanh lóc xiÕt chÆt van x¶ th¸o èng ra sau ®ã ®Ëy n¾p l¹i. - Ta x¶ kh«ng khÝ ra khái hÖ thèng qua van x¶ víi tÊt c¶ c¸ b¸nh xe theo mét nguyªn t¾c lµ x¶ c¸c c¬ cÊu phanh b¸nh xe ë vÞ trÝ xa nhÊt råi tiÕn hµnh víi c¬ cÊu phanh b¸nh xe gÇn xy lanh chÝnh. - Khi x¶ kh«ng khÝ ra khái hÖ thèng cÇn ®æ thªm dÇu vµo b×nh chøa vµ møc dÇu c¸ch gê cña lç rãt 10-20mm. III. Nh÷ng h­ háng cña hÖ thèng phanh trong qu¸ tr×nh sö dông 1. Bµn ®¹p phanh bÞ hÉng do c¸c nguyªn nh©n chÝnh sau ®©y: a/ Kh«ng khÝ lät vµo trong hÖ thèng dÉn ®éng thuû lùc hoÆc do møc dÇu phanh ë b×nh chøc cña xy lanh chÝnh bÞ gi¶m, cã thÓ do kh«ng kÝn khÝt bÞ dß rØ dÇu phanh khi ®ã th× phanh kh«ng nhËy v× bµn ®¹p bÞ hÉng. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng trªn th× ta cÇn kiÓm tra l¹i c¸c ®­êng èng dÉn ®éng vµ tiÕn hµnh x¶ kh«ng khÝ trong hÖ thèng ra ngoµi ë c¸c c¬ cÊu phanh b¸nh xe vµ xy lanh chÝnh. Khi ®· x¶ xong kh«ng khÝ ra ngoµi th× quan s¸t møc dÇu ®æ thªm vµo ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng lät thªm kh«ng khÝ vµo trong hÖ thèng. ChÊt l­îng x¶ kh«ng khÝ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng sù lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, khi mµ bµn ®¹p phanh cã t¸c dông ë hµnh tr×nh tù do cho phÐp th× qu¸ tr×nh x¶ kh«ng khÝ hoµn toµn ®¹t hiÖu qu¶ tèt. b/ Khe hë m¸ phanh vµ trèng phanh qu¸ lín: Khi chuyÓn ®éng trªn ®­êng ®i th× cÇn ph¶i phanh nhiÒu do vËy mµ m¸ phanh mßn mét c¸ch tù nhiªn. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ta cÇn phôc håi b»ng c¸ch ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu ®iÒu chØnh khe hë nh­ lµ ®iÒu chØnh b¸nh lÖch t©m vµ chèt lÖch t©m. Khe hë ë kho¶ng cho phÐp lµ 0,1-0,15mm vµ b¸nh xe quay ®­îc dÔ dµng. c/ DÇu phanh bÞ ch¶y: Do khi lµm viÖc cÊc ®­êng èng dÉn dÇu bÞ nøt hay vì lµm cho dÇu trong hÖ thèng bÞ ch¶y ra hay c¸c ®Çu nèi kh«ng khÝt, cuspen xy lanh bÞ hong, xy lanh b¸nh xe mßn hay bÞ dç. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ta cÇn kiÓm tra l¹i vµ t×m ra chç h­ háng ®Ó söa ch÷a. d/ Piston cña xy lanh chÝnh bÞ kÑt: Th­êng do bÞ bôi bÈn khi vËn hµnh « t« vµ trong qu¸ tr×nh söa ch÷a kh«ng thËt tèt. Mét sè nguyªn nh©n n÷a lµ do bÞ x­íc c¸c gê cho nªn khi lµm viÖc chÞu ¸p suÊt cao nªn bÞ kÑt, mÆt kh¸c cã thÓ lµ do c¸c h¹t dÇu khi lµm viÖc bÞ bÈn b¸m vµo cho nªn khi lµm viÖc dÇu dÉn theo bôi bÈn. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ta cÇn th¸o ra ®Ó kiÓm tra vµ b¶o d­ìng kü thuËt sau ®ã thay dÇu phanh míi. 2. Phanh ¨n ®ét ngét: Khi phanh mµ ¨n kh«ng tõ tõ mµ ¨n ®ét ngét cã thÓ do c¸c nguyªn nh©n sau: a/ Lß xo kÐp guèc phanh bÞ gÉy: NÕu lß xo guèc phanh bÞ gÉy th× c¸c guèc phanh lu«n ë tr¹ng th¸i do·ng mÆc dï kh«ng Ðp vµo trèng phanh. Khi ®ã ta ®¹p bµn ®¹p phanh th× c¸c guèc phanh Ðp tøc th× vµo trèng phanh nªn g©y ra hiÖn t­îng phanh ®ét ngét. Khi cã hiÖn t­îng nµy th× cÇn th¸o c¬ cÊu phanh b¸nh xe ra vµ thay lµ xo míi. b/ M¸ phanh bÞ g·y: M¸ phanh khi lµm viÖc chÞu c¸c lùc ma s¸t l¬n do vËy mµ khi c¸c ®inh t¸n kh«ng chÆt hay lµ ®Ó qu¸ mßn th× sÏ bÞ g·y trªn m¸ phanh cã c¸c vÕt nøt hay c¸c m¶nh vì cong l¹i trongc¬ cÊy nªn khi phanh g©y hiÖn t­îng kÑt phanh. Khi gÆp hiÖn t­îng nµy th× nªn thay m¸ phanh míi vµ chó ý khi thay m¸ phanh míi nªn thay c¶ 2 m¸ phanh cña mét c¬ cÊy phanh b¸nh xe v× nh­ thÕ sec cã sù hao mßn ®Òu khi lµm viÖc vµ t¨ng hiÖu qu¶ phanh. c/ Hµnh tr×nh bµn ®¹p kh«ng ®óng quy ®Þnh: Khi hµnh tr×nh bµn ®¹p kh«ng trong giíi hanh cho phÐp th× khi phanh sÏ bÞ giËt. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy th× ®iÒu chØnh l¹i hµnh tr×nh bµn ®¹p ®óng tiªu chuÈn b»ng c¸ch nh­ sau: - Rót chèt ra khái cµng nèi vµ lÊy ra khái cÇn cña tæng phanh sau ®ã níi láng ®ai èc h·m vµ quay cµng ®Ó thay ®æi chiÒu dµi cña thanh kÐo tiÕp theo nèi thanh kÐo víi ®ßn g¸nh cña tæng van phanh råi kiÓm tra l¹i trÞ sè cña hµnh tr×nh tù do.nÕu n»m trong giíi h¹n cho phÐp th× ph¶i h·m l¹i b»ng chèt trÎ nÕu kh«ng ®óng qui ®Þnh th× l¹i ®iÒu chØnh l¹i. d/ Khe hë cña m¸ phanh vµ trèng phanh kh«ng ®óng quy ®Þnh: Khi khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh bÞ nhá qu¸ so víi quy ®Þnh th× khi phanh xe l¹i sÏ bÞ giËt do qu¸ tr×nh t¸c dông cña hÖ thèng phanh nhanh, mét nguyªn nh©n n÷a ®ã lµ cã thÓ cã hiÖn t­îng tù phanh xe l¹i khi kh«ng t¸c dông vµo bµn ®¹p. §Ó kh¾c phôc th× cÇn chØnh l¹i khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh cho ®óng. 3/ Phanh bÞ dÝnh dÇu : C¬ cÊu phanh bÞ dÝnh dÇu th× hiÖu qu¶ phanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao.Nguyªn nh©n lµ do khi ®æ dÇu vµo qu¸ quy ®Þnh hay lµ do c¸c vßng ch¾n dÇu cña c¬ cÊu bÞ háng. Khi mµ hiÖn t­îng nµy khi ®ang chuyÓn ®éng trªn ®­êng th× dµ phanh nhiÒu lÇn cã thÓ lo¹i bá dÇu ra khái m¸ phanh. Khi mµ cã thêi gian ®Ó söa ch÷a th× th¸o m¸ phanh ra vµ ng©m vµo trong s¨ng kho¶ng 20- 30 phót. Sau khi ng©m xong th× mang m¸ phanh ra ®Ó ®¸nh b»ng bµn ch¶i s¾t cßn c¸c bé phËn kh¸c th× còng ®¸nh b»ng bµn tr¶i vµ röa b»ng x¨ng. TuyÖt ®èi kh«ng cho m¸ phanh lªn löa v× nh­ vËy lµm dÇu ngÊm vµo m¸ phanh vµ còng cã thÓ lµm cho m¸ phanh biÕn d¹ng. 4. Phanh bÞ ­ít: C¬ cÊu phanh bÞ ­ít cã thÓ lµ do khi chuyÓn ®éng trªn ®­êng ­ít vµ léi qua nh÷ng chç ngËp n­¬c, còng cã thÓ do khi röa xe n­íc lät vµo trong c¬ cÊu phanh. Khi bÞ ­ít th× ta kh¾c phôc nã nh­ sau: Cã thÓ lµ rµ phanh liªn tôc ®Ó lîi dông nhiÖt sinh ra cã thÓ lµm kh« hay cã thÓ lµ xÞt kh« b»ng khÝ nÐn ®Ó thåi n­íc ra ngoµi. 5. M¸ phanh bÞ mßn nhiÒu: Khi ho¹t ®éng trªn ®­êng mµ kh«ng chó ý b¶o d­ìng phanh cho nªn m¸ phanh mßn qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh lµm cho c¸c ®Çu ®inh t¸n tråi lªn vµ g©y hiÖn t­îng x­íc bÒ mÆt tang trèng khi ®ã g©y ra tiÕng kªu ken kÐt cña phanh, hiÖu qu¶ phanh kÐm ®i. Kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy cÇn t¸n l¹i m¸ phanh hoÆc lµ thay m¸ phanh míi v× thay thÕ m¸ phanh rÎ h¬n trèng phanh. 6. C¸c bÒ mÆt m¸ phanh kh«ng Ðp hÕt vµo trèng phanh: Cã c¸c nguyªn nh©n sau: - Do m¸ phanh bÞ mßn - M¸ phanh mßn hay bÞ g·y vì - §iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanhkh«ng ®óng qu¸ lín trèng phanh tøc lµ ®iÒu chØnh l¹i khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh tøc lµ ®iÒu chØnh b¸nh lÖch t©m vµ èc lÖch t©m. VÞ trÝ cña m¸ phanh ®óng lµ c¸c èng phanh mét kho¶n lµ 0,1-0,15mm. Khi trèng phanh mßn th× cÇn cho thªm m¸y tiÖn ®Ó l¸ng l¹i bÒ mÆt lµm viÖc cña trèng phanh. 7. Phanh kh«ng t¸c dông hay kh«ng lµm viÖc ë mét b¸nh xe Khi ®ã nguyªn nh©n g©y nªn lµ: a/ Piston cña b¸nh xe kh«ng lµm viÖc ®ã bÞ kÑt: Do lµm viÖc l©u ngµy nªn ®ãng bôi bÈn hay lß xo cña piston b¸nh xe kh«ng lµm viÖc. Kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy lµ th¸o piston ra vµ tiÕn hµnh söa ch÷a lµm vÖ sinh l¹i cho s¹ch vµ cã thÓ tiÕn hµnh thay thÕ lß xo. Cßn trong tr­êng hîp mµ pit«n qu¸ rØ th× thay míi. b/ M¸ phanh vµ trèng phanh cïng mßn: Khi lµm viÖc th× m¸ phanh vµ trèng phanh mßn tù nhiªn. Kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy th× th¸o m¸ phanh ra vµ thay míi. Chó ý khi t¸n m¸ phanh vµo guèc phanh cÇn cã kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt cña m¸ phanh c¸ch ®Çu ®inh t¸n lµ 2-3mm. c/ §iÒu chØnh sai phanh b¸nh xe: Khi ®iÒu chØnh sai th× còng g©y hiÖn t­îng phanh kh«ng ¨n ë mét b¸nh xe. Khi ®ã cÇn kh¾c phôc l¹i khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh cho ®óng kho¶ng cho phÐp. d/ Phanh ë mét b¸nh xe kh«ng lµm viÖc bÞndÝnh dÇu Do sù dß rØ dÇu trong cÇu xe qua c¸c vßng ch¾n dÇu hoÆc trong qu¸ tr×nh b¶o d­ìng vµ söa ch÷a th× dÇu bÞ dÝnh vµo trong c¬ cÊu. Kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy th× cÇn th¸o ra vµ vÖ sinh l¹i cho s¹ch c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu phanh. 8. Cã tiÕng kªu trong trèng phanh: a/ C¸c ®Çu ®inh t¸n bÞ tråi lªn: Khi cã hiÖn t­îng bÞ kªu ë trèng phanh th× lµ do m¸ phanh qu¸ mßn nªn c¸c ®Çu ®inh t¸n tråi lªn vµ ch¹m vµo bÒ mÆt lµm viÖc cña trèng phanh lµm cho bÒ mÆt cña trèng phanh bÞ x­íc theo vßng ®ång thêi lµm rung ®éng c¸c chi tiÕt g©y ra tiÕng kªu lín. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy th× ta ph¶i t¸n l¹i c¸c ®inh t¸n. b/ §Çu b¾t guèc phanh bÞ láng: Do ®Çu b¾t kh«ng chÆt guèc phanh cho nªn khi chuyÓn ®oäng th× g©y rung ®éng nªn cã tiÕng kªu khi lµm viÖc vµ va ®¹p c¸c chi tiÕt víi nhau. Kh¾c phôc hiÖn t­îng c©n b¾t chÆt c¸c ®Çu guèc phanh l¹i cho chÆt. c/ Lß xo tr¶ l¹i cña guèc phanh bÞ gÉy: C¸c lß xo hay bÞ g·y do lµm viÖc g©y ra hiÖn t­îng mái kim lo¹i cho nªn c¸c m¶nh kim lo¹i cña lß xo r¬i vµo trong c¬ cÊu nªn g©y ra tiÕng kªu. Kh¾c phôc cÇn thay lß xo míi 9. Møc dÇu phanh bÞ gi¶m liªn tôc: a/ Xy lanh chÝnh bÞ ch¶y dÇu: Do lµm viÖc l©u ngµy cho nªn c¸c bôi bÈn vµ c¸c t¹p chÊt kh¸c ®èng thµnh c¸c cÆn bÈn ®ãng ë thµnh xy lanh chÝnh vµ cã t¸c ®éng ®Õn c¸c vßng ®Öm cao su bÞ l·o ho¸ vµ cã thÓ bÞ r¸ch nªn kh«ng lµm nhiÖm vô ch¾n dÇu gi÷a pit«n vµ xy lanh, do vËy mµ dÇu bÞ ch¶y ra. Còng cã thÓ lµ do xy lanh bÞ x­íc do c¸c t¹p chÊt cã trong xy lanh lµm cho dÇu ch¶y theo c¸c chç x­íc ®ã. Kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy cÇn röa s¹ch xy lanh chÝnh vµ thay dÇu míi. b/ Xy lanh b¸nh xe bÞ ch¶y dÇu: Do mßn c¸c phít ch¾n dÇu, do c¸c phít bÞ l·o ho¸ hay do xy lanh b¸nh xe bÞ mßn rç hay x­íc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ do c¸c t¹p chÊt nªn dÇu ch¶y ra khái xy lanh b¸nh xe. Kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy th× cÇn thay thÕ c¸c phít cao su hoÆc xy lanh phanh b¸nh xe. 10. Phanh xiÕt (bã phanh) do: a/ Lç bæ xung cña xy lanh phanh chÝnh bÞ bÈn: Khi kh«ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh phanh th× dÇu ®­îc håi vÒ xy lanh phanh chÝnh nhê c¸c lç bæ xung cho nªn khi lç bæ xung dÇu bÞ t¾c th× dÇu kh«ng vÒ ®­îc b×nh dÇu do vËy guèc phanh bÞ gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i ®ang lµm viÖc nªn phanh bÞ bã. Khi lµm viÖc th× c¸c bôi bÈn lµm cho lç dÇu håi vÒ bÞ t¾c vµ ®­êng dÇu. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ta cÇn th«ng l¹i lç dÇu vµ thay dÇu míi. b/ Vßng cao su cña xy lanh chÝnh bÞ hë: Do sö dông l©u ngµy hoÆc dïng lo¹i dÇu phanh xÊu cã nhiÒu t¹p chÊt. Trong tr­êng hîp nµy th× khi nh¶ bµn ®¹p phanh th× guèc phanh vÉn bÞ Ðp vµo trèng phanh nh­ vËy vÉn cßn bã phanh lóc nµy nÕu ta t¨ng khe hë gi÷a m¸ phanh vµ troãng phanh còng kh«ng kh¾c phôc ®­îc hiÖn t­îng nµy. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ta cÇn th¸o xy lanh b¸nh xe ra vµ röa s¹ch l¹i b»ng cån ®Ó lo¹i hÕt t¹p chÊt ra vµ thay dÇu phanh míi ®ång thêi thay vßng cao su míi tøc lµ thay cupen. c/ Piston cña xy lanh chÝnh bÞ kÑt: Piston bÞ kÑt lµ do dÇu phanh l©u ngµy kh«ng thay vµ c¸c t¹p chÊt n»m gi÷a pit«n vµ bÒ mÆt trong cña xy lanh. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ta cÇn th¸o piston ra vµ vÖ sinh hay thay dÇu phanh míi. IV. Nh÷ng h­ háng cña hÖ thèng phanh dõng: 1. Guèc phanh bÞ dÝnh dÇu: NÕu møc dÇu trong hÖ thèng qu¸ cao th× mét phÇn dÇu ch¶y tíi guèc phanh lµm cho hiÖu qu¶ phanh dõng kÐm ®i. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ph¶i röa s¹ch b»ng dÇu ho¶ vµ x¨ng. Sau ®ã lau kh« b»ng dÎ vµ kiÓm tra l¹i, ®iÒu chØnh l¹i møc dÇu trong hép sè cho ®óng quy ®Þnh. 2. Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn cña ®ßn tay phanh qu¸ lín: Do ®iÒu chØnh ®ßn ®iÒu chØnh kh«ng ®óng quy ®Þnh. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ph¶i ®iÒu chØnh l¹i ®ßn ®iÒu khiÓn ®óng quy ®Þnh sao cho khi kÐo phanh tay ®ßn ®iÒu khiÓn cÇn phanh tay lïi 4-6 r¨ng cña vµnh r¨ng lµ phanh ¨n vµ khi nh¶ phanh mµ tang phanh kh«ng bÞ nãng lµ ®­îc. 3. Phanh ¨n ®ét ngét §Æt lß xo kh«ng ®óng. §ßn ®iÒu khiÓn phanh tay kh«ng cã hµnh tr×nh tù do. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ph¶i ®iÒu chØnh l¹i ®ßn ®iÒu khiÓn tay vµ ®Æt l¹i lß xo. 4. Kh«ng cè ®Þnh ®­îc ®ßn ®iÒu khiÓn phanh tay: Thanh kÐo cña bé phËn ®Þnh vÞ b¾t kh«ng chÆt. Bé phËn ®Þnh vÞ bÞ háng. Qu¹t khÝa bÞ háng. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy ph¶i kiÓm tra l¹i vµ chØnh l¹i. NÕu r¨ng qu¹t khÝa bÞ qu¸ mßn th× thay míi. KÕt luËn Sau ba th¸ng ®­îc sù h­íng dÉn cña ThÇy gi¸o th¹c sü Ph¹m Huy H­êng cïng c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n c¬ khÝ «t«, em ®· hoµn thµnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp "ThiÕt kÕ hÖ thèng phanh cho xe t¶i 11 tÊn". Trong thêi gian lµm ®å ¸n mÆc dï em ®· cè g¾ng t×m hiÓu thªm trong s¸ch vµ trong thùc tÕ xong do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nªn trong ®å ¸n nµy em cã rÊt nhiÒu sù thiÕu sãt trong tÝnh to¸n vµ lùa chän ph­¬ng ¸n, h¬n n÷a cßn mét sè vÊn ®Ò mµ em ch­a thÓ ®i s©u vµo chi tiÕt ®­îc mµ em chØ dïng nh÷ng th«ng sè tham kh¶o cña xe thùc tÕ nªn kh«ng thÓ kh«ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó b¶n ®å ¸n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o th¹c sü Ph¹m Huy H­êng cïng toµn thÓ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n c¬ khÝ «t« trùc thuéc khoa c¬ khÝ §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, Ngµy.......Th¸ng.........N¨m 2005 Sinh viªn thiÕt kÕ NguyÔn Hoµi Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDo an tot nghiep 10-5.doc
 • dwgBAN VE CHI TIET_A0.dwg
 • dwgBAU PHANH CHINH_A0.dwg
 • dwgBOTRICHUNG_A0.dwg
 • inidesktop.ini
 • pdfDo an tot nghiep 10-5.pdf
 • dwgHOA DO LUC PHANH.A0.dwg
 • docMuc luc-Tai lieu tham khao.doc
 • docnhiem vu-loi noi dau.doc
 • dwgphanh thang.A0.dwg
 • dwgSo do he thong phanh_A0.dwg
 • dwgSo do nguyen cong.dwg
 • dwgVAN PHAN PHOI_A0.dwg
Luận văn liên quan