Đề tài Thiết kế khuôn nhiều mẫu và ứng dụng phần mềm moldflow mô phỏng quá trình gia công sản phẩm nhựa

CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NHỰA THẾ GIỚI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Bước vào thiên niên kỉ mới, con người ngày càng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn của cuộc sống. Và một trong những khó khăn lớn nhất mà con người phải đối mặt là sự cạn kiệt về nguồn nguyên vật liệu như gỗ và kim loại Tuy nhiên, chính nhờ sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật hiện nay đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người về mọi mặt, những vật liệu mới có các tính năng ưu việt hơn đã được tìm thấy. Trong đó nỗi bật trên hết chính là vật liệu nhựa. Những sản phẩm từ nhựa chiếm một tỉ trong ngày càng lớn, sản phẩm nhựa được sử dụng hầu hết tất cả lĩnh vực trong công nghiệp cũng như trong dân dụng, từ những vật liệu thông dụng trong cuộc sống cho đến những chi tiết máy đòi hỏi yêu cầu cao. Với ưu điểm lí, hoá tính như: nhẹ, dẻo dai, đàn hồi tốt, bền, không bị ăn mòn hoá học và đặc biệt tạo hình phức tạp và có thể tái sinh. Ngày nay, vật liệu nhựa đã tạo ra được những sản phẩm đáp ứng những yêu cầu cao, các chi tiết máy dần dần được thay thế bằng nhựa làm cho giá thành chế tạo giảm xuống đáng kể, tiết kiệm công sức chế tạo và vật liệu quí, trong khi khả năng làm việc của các chi tiết đó vẫn đảm bảonhư bánh răng, vỏ máy, vỏ xe Các sản phẩm nhựa được cũng khẳng định được tính đa dạng và thông dụng trong cuộc sống như : keo dán, vỏ bọc cách điện, vật liệu cách li, vật liệu làm sàn, ống lắp ráp , các thiết bị phòng tắm, dây cáp, dây điện cách điện cách điện, phần lớn các chi tiết CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM VÀ PHẦN MỀM PRO/ENGINEER CHÖÔNG 3 PHÖÔNG HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØIPHAÂN TÍCH VAØ CHOÏN LÖÏA SAÛN PHAÅM ÑEÅ THIEÁT KEÁ CHÖÔNG 4 ÖÙNG DUÏNG PRO/E THIEÁT KEÁ SAÛN PHAÅM CHÖÔNG 5 NGUYEÂN LIEÄU NHÖÏA VAØ ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM MOLDFLOW MOÂ PHOÛNG QUAÙ TRÌNH GIA COÂNG SAÛN PHAÅM NHÖÏA CHƯƠNG 6 ỨNG DỤNG PRO/E ĐỂ THIẾT KẾ KHUÔN SẢN PHẨM CHƯƠNG 8 BẢO DƯỠNG VÀ BẢO QUẢN KHUÔN CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA SẢN PHẨM SAU KHI PHUN

pdf137 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1877 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế khuôn nhiều mẫu và ứng dụng phần mềm moldflow mô phỏng quá trình gia công sản phẩm nhựa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
où daáu loõm ), neáu quaù nhoû thì hieäu quaû taêng cöùng thaáp. Thieát keá thaønh nhö sau: a- ñoä daøy b=0,6-0,75a c=2,5a-3a (neáu muoán cöôøng ñoä cao thì taêng theâm thaønh) d- toái thieåu 3a e= 0,25a (goùc caïnh baùn kính) s >1/2 ñoä nghieâng e c a Sdb LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 68 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Quan heä giöõa ñoä daøy ñaùy thaønh (t) vaøñoä daøy thaønh phaåm (T) Nguyeân lieäu nhöïa Quan heä giöõa ñoä daøy ñaùy thaønh (t) vaø ñoä daøy thaønh phaåm (T) PC, PPO t< 0.6 T PA, PE t < 0.5 T PMMA, ABS t < 0.5T PS t < 0.6 T Thoâng thöôøng treân beà maët laùng boùng do phaàn ñaùy caøng daøy, caùc daáu loõm caøng thaáy roõ hôn. Ñeå traùnh hieän töôïng naøy, coù theå phun caùt treân beà maët khuoân. phoùng tia ñieän hoaëc gia coâng xöû lí beà maët ñeå coù neáp nhaên nhaùm Gaân Gaân laø boä phaän loài leân treân thaønh phaåm (thoâng thöôøng laø hình troøn ), chuû yeáu duøng ñeà taêng cöùng. Do boä phaän loài laøm taêng theâm ñoä daøy, neân deã daãn ñeán maët sau co ruùt vaø luùn. Ñoàng thôøi, taïi beà maët khuoân coù loå chìm, raát deã tuï nhieàu khoâng khí gaây neân nguyeân lieäu naïp khoâng ñaày, khoâng ñuû, hoaëc coù hieän töôïng chaùy kheùt. Cho neân caùch thieát keát gaân phaûi nhö sau: 1. Gaân phaûi coù chieàu daøi thích hôïp khoâng quaù gaáp ñoâi cuûa ñöôøng kính baûn thaân neáu khoâng thì phaûi cuûng coá theâm phaàn thaønh cuûa khuoân. Neáu gaân quaù cao seõ coù caùc khuyeát ñieåm nhö khoâng khí deã tuï laïi daãn ñeán loã boït, chaùy kheùt, ñieàn ñaày khoâng ñuû vaø khi laép raùp phaàn ñaùy deã bò vôõ…Cuûng coá theâm phaàn thaønh traùnh ñöôïc ñaùy bò vôõ. Vaø caûi thieän ñöôïc höôùng nguyeân lieäu löu thoâng, khoâng khí khoâng bò tuï laïi. 2. Vò trí gaân ñöøng quaù tieáp caän goùc cua hoaëc vaønh ñöùng. Vì khoù cheá taïo vaø gia coâng khuoân, hôn nöõa nhieät ñoä khoù thoaùt ra daãn ñeán laøm maùt khoâng ñeàu deã bieán daïng. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 69 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG 3. Hình daùng thích hôïp cho gaân laø hình troøn, gaân coù hình vuoâng hoaëc tam giaùc raát khoù trong khi cheá taïo khuoân, khi ñònh hình nguyeân lieäu löu thoâng keùm, maø giaù thaønh saûn phaåm cuõng taêng cao. 4. Coù theå laøm moûng ñoä daøy xung quanh gaân ñeå giaûm thieåu maët sau quaù daøy bò co ruùt. Poor: khoâng toát: better: toát: best: toát nhaát T: beà daøy thaønh cuûa saûn phaàm t : beà daøy bao quanh vaáu loài t= 0,6T khi T<1/2 t=0,4 T khi T>1/2 Baùn kính trong r neân baèng hay lôùn hôn nöûa beà daøy T baùn kính ngoaøi R=r +T Vaáu loài vaø gaân: baùn kính ít nhaát baèng ¼ T LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 70 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG - Caùc veát môø bôûi vì söï co ruùt khoâng ñoàng ñeàu Söï moûi bôûi vì söï co ruùt khoâng ñoàng ñeàu Söï cong veânh bôûi vì söï co ruùt khoâng ñoàng ñeàu Loã Saûn phaåm do caàn thieát trong khi söû duïng caàn coù caùc loã. Nhöng vieäc toàn taïi caùc loã daãn ñeán xuaát hieän ñöôøng tieáp noái, laøm giaûm bôùt ñoä cöùng cuûa thaønh phaåm. Vì vaäy, caùch thieát keá loã hoác neân nhö sau: 1. Cöï li khoaûng caùch loã laø hôn gaáp ñoâi ñöôøng kính loã 2. Neân taêng theâm ñoä daøy xung quanh loã 3. Cöï li giöõa meùp loã vaø raõnh thaønh phaåm lôùn hôn D hay 2T 4. Cöï li giöõa meùp loã vaø thaønh ñöùng baèng hay lôùn hôn D ñöôøng kính loã hay 2T Loã thoâng coù goùc nghieân L=4D khi D<3/16 inches LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 71 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG L=6D khi D>3/16 inches Loã coù chieàu saâu L=2D khi D<3/16 inches L=4D khi D>3/16 inches Hình xoaén Hình xoaén chia xoaén aâm vaø xoaén loài, chuû yeáu duøng ñeå laép raùp, cho neân caàn traùnh bò co ruùt keûo daãn ñeán sai leäch kích thöôùc. Khi thieát keá hình xoaén caàn chuù yù: 1. Cöï li xoaén quaù nhoû, gia coâng khuoân khoù vaø deã bò hö hoûng. Cöï li quaù lôùn thì deã bò co ruùt, daãn ñeán cöï li xoaén khoâng chính xaùc. 2. Neân traùnh söû duïng nhöõng nguyeân vaät lieäu coù tæ leä co ruùt ñònh hình lôùn hôn soá cheânh leäch hình xoaén. 3. Raêng xoaén khoâng ñöôïc keùo daøi ñeán ñoaïn cuoái saûn phaåm, do gia coâng khuoân khoù vaø goùc nhoïn cuûa hình xoaén deã bò hoûng. Loõi Coâng duïng chuû yeáu cuûa loõi: 1. Giaûm thieåu saûn phaåm bò ma saùt vaø nöùt neû, ñeå taêng theâm cöôøng ñoä saûn phaåm. 2. Laø moâi giôùi daãn ñieän. 3. Laøm coâng taùc laép raùp trang trí saûn phaåm. Khuyeát ñieåm cuûa loõi: 1. Do tæ leä co ruùt khaùc nhau giöõa kim loaïi vaø nhöïa neân treân beà maët tieáp xuùc deã bò nöùt khi ñònh hình. 2. Söû duïng loõi khi ñònh hình laøm chu kì gia coâng keùo daøi. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 72 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG 4.2 ÖÙNG DUÏNG PRO/E ÑEÅ THIEÁT KEÁ CAÙN DAO CAÏO RAÂU HAI MAØU 4.2.1 Veõ mieáng ñeá Böôùc 1: Duøng leänh surface extrude veõ 2 tieát dieän nhö hình Böôùc 2: Duøng leänh surface boundary veõ tieät dieän cuûa toaøn thaân. Sau ñoù merge caùc maët phaúng vôùi nhau. Böôùc3: Duøng leänh use quilt ñeå hoaù raén thaân LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 73 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 4: Duøng leänh cut extrude ñeå tao goùc bo ôû ñuoâi caùn Böôùc 5: Duøng leänh solid cut extrude ta ñöôïc nhö hình veõ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 74 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 6: Duøng leänh solid extrude protrusion ta coù nhö hình veõ Böôùc 7: Duøng leänh solid advance blend ta ñöôïc nhö hinh veõ. Trong caùc tieát dieän thì ta cho goùc nghieâng 1 ñoä ñeå taïo goùc thoaùt khuoân LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 75 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 8: Sau ñoù caét nöûa caùi ta ñöôïc nhö hình veõ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 76 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 9: Duøng leänh solid cut sweep blend vaø cut extrude ta caét beân döôùi LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 77 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 10: Duøng leänh cut extrude vaø draft 1 ñoä ñeå taïo goùc thoaùt khuoân, ta tao hình caét treân thaân nhö hình veõ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 78 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 11: Sau ñoù duøng leänh solid extrude ta veõ ñaàu caùn Böôùc 12: Baây giôø ta veõ gaân taêng löïc. Duøng leänh extrude veõ moät gaân vaø duøng leänh patent taïo ra haøng loaït gaân LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 79 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 13: Sau ñoù taïo loã ôû phía treân thaân baèng leänh caét revolve Böôùc 14: Sau ñoù mirror ta ñöôïc hình daïng caû thaân Böôùc 15: Tieáp tuïc baèng leänh rib ta taïo caùc gaân coøn laïi LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 80 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 16: Sau ñoù duøng leänh draft caùc gaân 1 ñoä ñeå taïo goùc thoaùt khuoân vaø leänh round ñeå bo troøn caùc gaân ta ñöôïc keát quaû cuoái cuøng nhö hình veõ Böôùc 17: Ta duøng analysics treân thanh coâng cuï, choïn Model analysis ñeå xem tính chaát cuûa saûn phaåm. Mieáng ñeá caùn dao caïo raâu laøm töø nhöïa ABS coù tæ troïng 1,04 g/cm^3 nhaäp tæ troïng vaøo ta coù keát quaû sau: Theå tích: 4,6.10^3 mm^3 Dieän tích: 6.55x10^3mm^3 Khoái löôïng: 4,8g LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 81 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG 4.2.2 VEÕ MIEÁNG GHEÙP Böôùc 1: Baèng caùc leänh töông töï nhö caùc böôùc 1 ñeán böôùc 4 ta veõ ñöôïc thaân Böôùc 2: Cut extrude ñeå taïo nöûa maãu Böôùc 3: Sau ñoù ta merge maãu vôùi maüt phaúng ñöôïc taïo töø leänh copy surface beà maët treân cuûa thaân. Roài duøng leänh cut used quilt ta taïo hình daïng mieáng gheùp - taïo maët phaúng copy - taïo töø cut used quilt Böôùc 4: Mirror taïo nguyeân caùi Böôùc 5: Duøng leänh solid protrusion revolve taïo boán khoái solid ñeå maét mieáng gheùp vôùi thaân LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 82 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 6: Duøng leänh draft offset taïo raõnh phía treân mieáng gheùp vôùi goùc nghieâng laø 1 ñoä vaø offset xuoáng 0,5mm Böôùc 7: Duøng leänh round bo troøn caùc caïnh ta ñöôïc keát quaû cuoái cuøng Böôùc 8: ta tieán haønh laép raùp thaân vaø mieáng gheùp LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 83 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Böôùc 9: Ta tieán haønh phaân tích saûn phaåm Click vaøo coâng cuï Analysis treân thanh coâng cuï, choïn Model Analysis ñeå xem tính chaát cuûa mieáng gheùp. Mieáng gheùp laøm töø nhöïa ñaøn hoài SBS coù tæ troïng 1,02g/cm^3 nhaäp tæ troïng vaøo. Ta coù keát quaû Theå tích: 2,14x10^3 mm^3 Dieän tích: 3,6x10^3mm^3 Khoái löôïng: 2,2 g Ñaây laø moät coâng cuï khaù maïnh khoâng phaûi phaàn meàm CAD/CAM naøo cuõng co.ù Vôùi baát cöù saûn phaåm naøo, hình daïng ra sao, neáu coù tæ troïng vaät lieäu thì luoân tính ñöôïc thoâng soá khoái löôïng, theå tích, dieän tích beà maët cuûa saûn phaåm. Caùc thoâng soá naøy raát caàn thieát cho quaù trình tính toaùn keát caáu khuoân sau naøy cuõng nhö duøng vaøo caùc öùng duïng khaùc. Vaø noù coøn theå hieän ñöôïc söï öu vieät khi saûn phaåm naøy khoâng coù thöïc maø ñang ñöôïc thieát keá. Vôùi caùc thoâng soá, ta hoaøn toaøn coù theå tính toaùn toái öu saûn phaåm theo moät hay nhieàu thoâng soá treân Nhaän xeùt: saûn phaàm caùn dao cao raâu laø moät saûn phaåm phöùc taïp. Do ñoù ôû treân chi neâu ra moät vaøi böôùc cô baûn cuûa quaù trình thieát keá saûn phaåm. Coù nhieàu caùch ñeå thieát keá saûn phaåm caùn dao caïo raâu vaø ôû ñaây chuùng em chæ trình baøy moät trong nhöõng caùch ñoù. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 84 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 85 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG CHÖÔNG 5 NGUYEÂN LIEÄU NHÖÏA VAØ ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM MOLDFLOW MOÂ PHOÛNG QUAÙ TRÌNH GIA COÂNG SAÛN PHAÅM NHÖÏA 5.1 KHAÙI NIEÄM TOÅNG QUAÙT VEÀ NHÖÏA Sô ñoà toång quaùt vaø phaân loaïi caùc loaïi vaät lieäu 5.1.1 Moät soá khaùi nieäm Cao phaän töû ( polymer) Caùc vaät lieäu cao phaân töû (polymer) ñöôïc caáu taïo töø nhöõng thaønh phaàn caáu truùc gioáng nhau goïi laø monomer. Caùc monomer laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn taïo thaønh polymer LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 86 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Caùc polymer coù nguoàn goác töø thieân nhieân hay nhaân taïo Caùc polymer coù nguoàn goác thieân nhieân nhö xellulose, len, cao su thieân nhieân Caùc polymer nhaân taïo taïo töø caùc monomer. Nguyeân lieäu nhöïa laø moät polymer ñöôïc toång hôïp töø caùc hoaù chaát cô baûn cuûa coâng nghieäp daàu khí vaø ñöôïc taïo thaønh nhôø caùc quaù trình phaûn öùng. Sau ñaây laø baûn phaân loaïi caùc chaát cao phaân töû caên cöù vaøo troïng löôïng cuûa phaân töû Phaân loaïi Troïng löôïng phaân töû Thaáp phaân töû Troïng löôïng phaân töû döôùi 1000 Cao phaân töû thöôøng Troïng löôïng phaân töû töø1000-100000 Cao phaân töû coù troïng löôïng lôùn Troïng löôïng phaân töû töø 100000- 800000 Sieâu cao phaân töû Trong löôïng phaân töû treân 100000 Nhöïa nhieät deûo vaø nhöïa nhieät raén Nhöïa nhieät deûo laø loaïi vaät lieäu Polymer coù khaû naêng laëp laïi nhieàu laàn quaù trình chaûy meàm döôùi taùc duïng cuûa nhieät vaø trôû neân cöùng khi laøm nguoäi. Trong quaù trình taùc ñoäng cuûa nhieät noù chæ thay ñoåi tính chaát hoaù hoïc cuûa mình khoâng thay ñoåi tính chaát hoaù hoïc Do ñaëc tính nhö vaäy maø nhöïa nhieät deûo coù khaû naêng taùi sinh nhieàu laàn. Chính vì vaäy maø nhöõng pheá phaåm phaùt sinh trong quaù trình vaø nhöõng saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra ñeàu coù khaû naêng taùi cheá Nhöïa nhieät raén laø loaïi vaät lieäu polymer khi bò taùc ñoäng bôûi nhieät hay caùc giaûi phaùp hoaù hoïc vaø trôû neân cöùng raén. N hö vaäy, nhöïa nhieät raén sau khi noùng chaûy seõ ñoùng raén vaø khoâng coøn traïng thaùi chaûy meàm ra döôùi taùc duïng cuûa nhieât ñoä. Do ñaëc tính naøy maø nhöïa nhieät raén khoâng coù khaû naêng taùi sinh caùc loaïi pheá phaåm, pheá lieäu hay caùc caùc saûn phaåm ñaõ qua söû duïng Moät soá loaïi nhieät deûo thoâng duïng LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 87 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Polyethylene PE ( nhöïa keát tinh) PolyPropylenePP (mhöïa keát tinh) PolyStyrenePS ( nhöïa voâ ñònh hình) Polyvinylchloride PVC0 ( nhöïa voâ ñònh hình) Acrylonitride Butadiene StyreneABS ( nhöïa voä ñònh hình) Polyethylene Terephthalate PET (nhöïa voâ ñònh hình) Moät soá loaïi nhieät raén thoâng duïng Nhöïa phenolic Nhöïa ure Nhöïa melamine Nhöïa Alkyd Nhöïa Epoxy Nhöïa silicon Nhöïa keát tinh vaø nhöïa voâ ñònh hình Trong caùc vaät lieäu polymer, tuyø theo söï saép xeáp chuoãi maïch cuûa noù maø ta coù theå phaân ra loaïi nhöïa keát tinh hay nhöïa khoâng keát tinh-nhöïa voâ ñònh hình Neáu caùc chuoãi maïch cuûa vaät lieäu Polymer ñöôïc saép xeáp theo moät traät töï nhaát ñònh vaø gaàn khít nhau thì ta coù polymer keát tinh. Caùc polymer ôû traïng thaùi keát tinh thöôøng ôû traïng thaùi ñuïc môø Neáu caùc chuoãi maïch cuûa vaät lieäu Polymer ñöôïc saép xeáp khoâng theo moät traät töï nhaát ñònh naøo thì ta coù polymer voâ ñònh hình. Caùc polymer ôû traïng thaùi voâ ñònh hình ôû traïng thaùi trong suoát 5.1.2 Phaân loaïi nhöïa theo coâng duïng Trong thöïc teá saûn xuaát vaø söû duïng, nhöïa thöôøng ñöôïc phaân thaønh ba loaïi Nhöïa thoâng duïng Nhöïa kyõ thuaät Nhöïa hoãn hôïp LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 88 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG 5.1.2.1 Nhöïa thoâng duïng Laø loaïi nhöïa ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát treân theá giôùi vôùi moät khoái löôïng lôùn, coù öu ñieåm laø giaù thaønh thaáp vaø deã gia coâng thaønh phaåm Moät soá loaïi nhöïa thoâng duïng: PE; PP; PS; ABS; PVC; PMMA… 5.1.2.2 Nhöïa kyõ thuaät Laø loaïi nhöïa coù nhieàu ñaëc tính öu vieät hôn nhöïa thoâng duïng nhö ñoä beàn keùo, va ñaäp, ñoä khaùng nhieät vaø giaù thaønh thöôøng ñaét hôn nhieàu vaø ñieàu kieän gia coâng khoù khaên vaø nghieâm ngaët hôn. Thöôøng ñeå saûn xuaát caùc chi tieát maùy hay caùc chi tieát yeâu caàu tính naêng cao. Ñoâi khi chuùng ñöôïc gia cöôøng baéng moät soá chaát gia phuï gia ñeå taêng cöôøng beàn nhö sôïi thuyû tinh, sôïi carbon…hay tuyø theo coâng duïng yeâu caàu. Moät soá loaïi nhöïa kyõ thuaät thöôøng duøng laø: Poly Amine (nylon) - PA( nhöïa keát tinh) Polycarbonate-PC (nhöïa voâ ñònh hình) Poly Acetal- POM (nhöïa voâ ñònh hình) Polyphenylene Sulfite PP (nhöïa keát tinh) 5.1.2.3 Nhöïa kyõ thuaät chuyeân duøng Laø loaïi nhöïa coù troïng löôïng phaân töû cao (1000000 hay lôùn hôn). Moãi loaïi chæ söû duïng trong moät soá lónh vöïc rieâng bieät. Ôû Vieät Nam, loaïi nhöïa naøy chöa ñöôïc söû duïng vì tính naêng cao, chæ duøng rieâng bieät, vaø soá löôïng raát haïn cheá cho neân giaù thaønh saûn phaåm raát cao. Moät soá loaïi nhöïa kyõ thuaät chuyeân duøng Poly Phenylenen sulfide-PPS Poly Ester keát tinh daïng loûng- LCP Poly Emide- PI 5.1.2.4 Nhöïa hoãn hôïp Ñeå phoái hôïp caùc tính naêng öu vieät caùc loaïi nhöïa vôùi nhau vaø haïn cheá nhöõng tính naêng yeáu keùm cuûa noù, ngöôøi ta taïo ra caùc loaïi nhöïa hoãn hôïp (copolymer) nhö caùc loaïi LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 89 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG PC/PET, PC/ABS, PA/PP… caùc loaïi nhöïa hoãn hôïp naøy coù caùc tính naêng vöôït troäi so vôùi töøng loaïi nhöïa rieâng leû. 5.1.3 Caùc tính chaát cô baûn cuûa nhöïa Tyû troïng thaáp (0,9-2)g/cm^3 Caùch ñieän toát, caùch nhieät, caùch aâm Chòu ñöôïc nöôùc bieån, nhieâu loaïi hoaù chaát Khoâng ræ seùt, khoù phaân huyû Chaûy toát do ñoù ñònh hình deã vaø nhanh vôùi nhieàu nhieàu daïng saûn phaåm Coù loaïi trong suoát, coù loaïi ñuïc môø Coù loaïi cöùng, cöôøng ñoä cô lyù cao, coù loaïi meàm deûo, deã uoán Raát deã pha maøu taïo cho saûn phaåm coù nhieàu maøu saéc phong phuù Reû Nhöng ñoä cöùng beà maët keùm, moät soá loaïi deã huùt aåm 5.1.3.1 Tính chaát cuûa nhöïa ABS ( acrylonitril butadien styrene) Caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa nhöïa ABS Tyû troïng: 1,04 - 1,06 Nhieät ñoä noùng chaûy: )(280)(200 CC oo → Nhieät gia coâng: )(280)(160 CC oo → Ñoä beàn nhieät: )(120)(60 CC oo → Ñoä co ruùt: %6,0%4,0 → Nhieät ñoä khuoân: )(60)(50 CC oo → Öùng suaát keùo : 390220→ Heä soá nhôùt : 4,13,1 → Troïng löôïng phaân töû: 2200012000→ Tính chaát Ñaëc tröng: ñoàng truøng hôïp keát tinh thaáp LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 90 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Tính chaát cuûa ABS phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn cuûa caùc chaát ñoàng truøng hôïp nhöng thaønh phaàn thoâng thöôøng laø 25:25:50 • Khi haøm löôïng acryonitril taêng: giaûm ñoä beàn f keùo, module ñaøn hoài, ñoä cöùng vaø ñoä caùch ñieän taàn soá cao. Taêng ñoä beàn va ñaäp, khaùng dung moâi vaø khaùn g nhieät • Khi löôïng butadien taêng: giaûm ñoä beàn keùo, module ñaøn hoài ñoä cöùng. Taêng ñoä beân va ñaäp, khaùng maøi moøn vaø ddoä giaõn daøi. • Khi taêng löôïng styrene: taêng ñoä chaûy khi gia nhieät, cöùng nhöng gioøn. Ñoä phaân cöïc vaø ñoä keát tinh: coù ñoä phaân cöïc, ñoä keát tinh thaáp. Öu ñieåm Khaû naêng khaùng hoaù chaát vaø chòu nhieät cao Oån ñònh veà kích thöôùc. Beà maët saûn phaåm sau khi gia coâng raát ñeïp. Deã gia coâng. Ôû nhieät ñoä thöôøng khoâng hoaø tan baát kì dung moâi naøo. Chòu ñöïng ñöôïc caùc hoaù chaát thoâng thöôøng. Khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng ñoäc. Khoâng thaám nöôùc, caùch ñieän vaø caùch nhieät Nhöôïc ñieåm Tính thaám o2 cao Tính ngaên caûn muøi höông bò giôùi haïn Khi chaùy coù ngoïn löûa ngaên, maøu xanh choáp vaøng, chaûy nhoû gioït, coù muøi paraphin. Öùng duïng Ñöôïc duøng laøm caùc vaät caùch ñieän trong caùc duïng cuï voâ tuyeán ñieän vaø voâ tuyeán truyeàn hình. Laøm ñoà gia duïng nhö :xoâ, thuøng, thau, roå, baøn gheá LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 91 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Laøm ñoà chôi treû em Laøm bao bì, chai loï,hoäp,bao goùi thöïc phaåm Phöông phaùp gia coâng Thoåi chai, loï, thoåi maøng. Keùo sôïi Eáp phun, eùp ñuøn 5.1.3.2 Tính chaát cuûa nhöïa SBS-styrene Butadiene Styrenen SBS laø chaát deûo ñaøn hoài coù tính chaát töông töï nhö cao su, loaïi vaät lieäu naøy ñöôïc söû duïng raát phoå bieán trong coâng nghieäp vaø gia duïng Tæ troïng nhöïa daïng chaûy 3/91982,0 cmg Tæ troïng nhöïa khoái raén 3/0188,1 cmg Nhieät ñoä chaûy c0210 Phaïm vi nhieät ñoä chaûy cc 00 230190 − Nhieät ñoä chaûy max tuyeät ñoái c0250 Ñoä co ruùt: (0,4-0,7)% Tính khaùng phoøng: maëc duø SBS khoâng hoaø tan trong daàu nhôøn, xaêng, dung moâi hoaø tan, nhöng noù phoøng leân nhieàu, khi ñoù noù raát yeáu ôùt vaø khoâng coøn höõu duïng Tính khoâng thaám nöôùc Tính khaùng chaùy Tính khaùng nhieät: noù chòu ñöôïc nhieät ñoä chaùy leân ñeán F0250 maëc duø noù bò hö hoûng nhanh taïi nhieät ñoä naøy Tính deûo dai Tính choáng moøn Tính caùch ñieän Öùng duïng: duøng trong caùc saûn phaåm caùch ñieän, caùch nhieät, choáng roø ræ, choáng chaùy LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 92 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG 5.2 ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM MO LDFLOW ÑEÅ MOÂ PHOÛNG QUAÙ TRÌNH GIA COÂNG SAÛN PHAÅM NHÖÏA Phaàn meàm Moldflow duøng ñeå moâ phoûng quaù trình gia coâng saûn phaåm tröôùc khi ñöa saûn phaåm vaøo gia coâng thöïc teá. Keát quaû phaân tích naøy cho ta moät böùc tranh toång quaùt veà quaù trình gia coâng saûn phaåm: söï phaân boá nhieät ñoä, aùp suaát, thôøi gian ñieàn ñaày… cuõng nhö saûn phaåm sau khi gia coâng nhö: ñoä cong veânh, roã khí, ñöôøng haøn…, töø ñoù giuùp ta quyeát ñònh thay ñoåi thieát keá saûn phaåm hôïp lyù hôn cuõng nhö neân daët vò trí mieäng phun taïi ñaâu, caùch boá trí ñöôøng nöôùc laø hôïp lyù 5.2.1 Duøng phaàn meàm molflow tìm vò trí mieäng phun Tìm vò trí mieäng phun theo cheá ñoä töï ñoäng Öùng duïng döïa vaøo bieåu hieän maøu treân maãu. Thang maøu bieåu hieän töø 0,1-1. Neáu treân maãu bieåu hieän söï caân ñoái maøu saéc thì taïi choã ñaët mieäng phun ñoù laø toát nhaát Tìm vò trí mieäng phun theo phöông phaùp doø tìm Ñoù laø ta laàn löôït ñaët mieäng phun taïi caùc vò trí khaùc nhau. Sau ñoù tieán haønh phaân tích döïa vaøo baûng keát quaû nhö: thôøi gian ñieàn ñaày, aùp suaát; nhieät ñoä , roã khí, ñöôøng haøn, bieåu ñoà löïc keïp…töø ñoù ta tìm ñöôïc vò trí ñaët mieäng phun toát nhaát 5.2.1.2 Duøng phaàn meàm moldflow tìm vò trí mieäng phun mieáng ñeá laøm töø vaät lieäu ABS Vaät lieäu nhöïa ABS, teân thöông maïi laø Stylac A3941 do nhaø saûn xuaát Ashaki Corporation Nhieät ñoä khuoân: c050 Nhieät ñoä chaûy: c0230 Phaïm vi nhieät ñoä khuoân: cc 00 8025 − Phaïm vi nhieät ñoä chaûy: cc 00 280200 − Nhieät ñoä chaûy max tuyeät ñoái: c0320 Nhieät ñoä phun: c088 Tæ troïng nhöïa daïng chaûy: 3/9655,0 cmg Tæ troïng nhöïa khoái raén: 3/0644,1 cmg LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 93 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Thieát laäp thoâng soá maùy Löïc keïp lôùn nhaát: 7,0002E+03 tonne Theå tích phun lôùn nhaát: 2,000E+04 cm^3 Aùp suaát phun lôùn nhaát: 100Mpa Vaän toác phun lôùn nhaát cuûa maùy: 5E+03 cm^3/s Thoâng soá quaù trình Thôøi gian ñieàn ñaày: 0,9s Thôøi gian laøm laïnh: 20s Thôøi gian ñieàn ñaày vaø thôøi gian ñoùng: töï ñoäng Thôøi gian giöõ khuoân vaø ñoùng khuoân 10 s Nhieät ñoä xung quanh: c025 Nhieät ñoä chaûy taïi cöûa vaøo: c0230 Nhieät ñoä loøng khuoân: c050 Nhieät ñoä loõi maët beân: c050 Theå tích ñieàn ñaày: 4,4889 cm^3 Dieän tích hình chieáu toång coäng 17,64 cm^2 Tìm vò trí mieäng phun theo phöông phaùp töï ñoäng Vò trí ñaàu Vò trí giöõa Vò trí ñuoâi LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 94 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Tìm vò trí mieäng phun theo phöông phaùp doø tìm Ôû phaàn ñaàu Bieåu ñoà löïc keïp Ôû phaàn giöõa LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 95 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Bieåu ñoà löïc keïp Ôû phaàn ñuoâi Bieåu ñoà löïc keïp LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 96 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Vò trí ñaàu Vò trí giöõa Vò trí ñuoâi Thôøi gian ñieàn ñaày(s) Aùp suaát phun (MPa) LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 97 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Nhieät ñoä 0^c Roã khí LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 98 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Ñöôøng haøn Keát luaän Töø keát quaû phaân tích ôû treân, ta thaáy vò trí mieäng phun ôû giöõa thaân mieáng ñeá laø cho keát quaû toát nhaát. Thôøi gian ñieàn ñaày laø 0,73s trong khi ñoù hai vò trí coøn laïi laø 0,95 s. AÙp suaát phun nhoû hôn 23MPa, coøn hai vi trí ñaàu 31MPa vaø vò trí ñuoâi laø 33MPa. Veà phaàn roã khí, ñöôøng haøn caû ba tröôøng hôïp haàu nhö caùc ñöôøng haøn chuû yeáu taäp trung taïi caùc meùp caïnh, nôi coù caùc gaân nguyeân nhaân laø choã giao nhau giöõa caùc doøng nhöïa 5.2.1.3 Duøng Moldflow moâ phoûng ñeå tìm vò trí mieäng phun cho mieáng gheùp laøm töø vaät lieäu SBS Vaät lieäu nhöïa SBS, teân thöông maïi laø Styrolux 656C, cuûa nhaø saûn xuaát BASF (Germany) Nhieät ñoä khuoân: c045 Nhieät ñoä chaûy: c0210 Phaïm vi nhieät ñoä khuoân: cc 00 5720 − Phaïm vi nhieät ñoä chaûy: cc 00 230190 − Nhieät ñoä chaûy max tuyeät ñoái: c0250 Nhieät ñoä phun: c065 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 99 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Tæ troïng nhöïa daïng chaûy: 3/91982,0 cmg Tæ troïng nhöïa khoái raén: 3/0188,1 cmg THIEÁT LAÄP QUAÙ TRÌNH MOÂ PHOÛNG Thoâng soá maùy Löïc keïp lôùn nhaát: 7.0002E+03 tonne Theå tích phun lôùn nhaát: 2,000E+04 cm^3 Aùp suaát phun lôùn nhaát: 100Mpa Vaän toác phun lôùn nhaát cuûa maùy: 5E+03 cm^3/s Thoâng soá quaù trình Thôøi gian ñieàn ñaày: 0,9s Thôøi gian laøm laïnh: 20s Thôøi gian ñieàn ñaày vaø thôøi gian ñoùng: töï ñoäng Thôøi gian giöõ khuoân vaø ñoùng khuoân: 10 s Nhieät ñoä xung quanh: c025 Nhieät ñoä chaûy taïi cöûa vaøo: c0230 Nhieät ñoä loøng khuoân: c050 Nhieät ñoä loõi maët beân: c050 Theå tích ñieàn ñaày: 2,0717 cm^3 Dieän tích hình chieáu toång coäng 10,3147 cm^2 Tìm vò trí mieäng phun theo cheá ñoä töï ñoâng Vò trí ñaàu Vò trí giöõa Vò trí cuoái LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 100 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Tìm vò trí mieäng phun theo phöông phaùp doø t ìm Ôû phaàn ñaàu Bieåu ñoà löïc keïp LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 101 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Ôû phaàn giöõa Bieåu ñoàlöïc keïp Ôû phaàn ñuoâi Bieåu ñoà löïc keïp LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 102 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Vò trí ñaàu Vò trí giöõa Vò trí ñuoâi Thôøi gian ñieàn ñaày (s) Aùp suaát LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 103 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Nhieät ñoä Roã khí LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 104 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Ñöôøng haøn Keát luaän Töø keát quaû phaân tích: ta thaáy raèng vò trí mieäng phun ôû giöõa laø toát nhaát vì thôøi gian ñieàn ñaày ngaén nhaát 0,74s. ñöôøng haøn khoâng coù so vôùi tröôøng hôïp ñaàu, roã khí thì ba tröôøng hôïp gaàn nhö nhau, aùp suaát phun taïi vò trí giöõa laø nhoû nhaát khoaûng 16,5 MPa do ñoù löïc keïp khuoân cuõng nhoû nhaát 5.2.2 ÖÙng duïng phaàn meàm Moldflow phaân tích heä thoáng laøm maùt 5.2.2.1 Yeâu caàu khi thiết kế hệ thống laøm maùt Ñeå ñieàu khieån nhieät ñoä khuoân vaø ñeå thôøi gian laøm nguoäi ngaén, caàn phaûi bieát ñaët heä thoáng laøm nguoäi choã naøo vaø duøng heä thoáng laøm nguoäi gì. Ñieàu naøy raát quan troïng vì thöïc teá laø thôøi gian laøm nguoäi chieám 50-60% toaøn boä thôøi gian cuûa chu trình khuoân. Do ñoù laøm cho quaù trình laøm laïnh coù hieäu quaû raát quan troïng ñeå laøm giaûm thôøi gian cuûa caû chu kyø Phaûi ñieàu khieån nhieät ñoä khuoân ñeå coù doøng nhöïa eâm chaûy vaøo khuoân. Ñeå traùnh laøm nguoäi quaù nhanh, veà lyù thuyeát toát nhaát giöõ nhieät ñoä khuoân cao ôû cuoái doøng chaûy. Ñeå ñieàu khieån toát nhieät ñoä trong khuoân, caàn löu yù nhöõng ñaëc ñieåm sau: LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 105 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Caùc keânh laøm nguoäi phaûi ñaët caøng gaàn beà maët khuoân caøng toát, nhöng chuù yù ñeán ñoä beàn cô hoïc cuûa vaät lieäu khuoân Caùc keânh laøm nguoäi phaûi ñaët gaàn nhau, cuõng phaûi chuù yù ñeán ñoä beàn cô hoïc cuûa vaät lieäu khuoân Ñöôøng kính cuûa keânh laøm nguoäi phaûi lôùn hôn 6mm, vaø giöõ nguyeân nhö theá ñeå traùnh toác ñoä chaûy cuûa chaát loûng ñang laøm nguoäi khaùc nhau do ñöôøng kính cuûa caùc keânh laøm nguoäi khaùc nhau Neân chia heä thoáng laøm nguoäi ra laøm nhieàu voøng laøm nguoäi ñeå traùnh caùc keânh laøm nguoäi quaù daøi daãn ñeán söï cheânh leäch nhieät ñoä lôùn, ôû ngoaøi cuøng nhieät ñoä seõ laø quaù cao ñeå laøm laïnh coù hieäu quaû Tính daãn nhieät cuûa vaät lieäu laøm khuoân cuõng raát quan troïng Caùc yeáu toá khoáng cheá nhieät ñoä Nhieät ñoä khuoân cao thì tính löu thoâng khaù Nhieät ñoä khuoân thaáp thì ruùt ngaén thôøi gian ñoâng ñaëc, naâng cao hieäu suaát Ñoái vôùi tính chaát vaät lyù saûn phaåm Nhieät ñoä khuoân cao thì ñoä keát tinh cao, chaát löôïng beà maët toát Nhieät ñoä khuoân thaáp thì nguyeân lieäu ñoâng ñaëc nhanh, aùp löïc ñònh hình lôùn, daãn ñeán öùng löïc toán taïi Traùnh saûn phaåm khoâng bieán daïng Laøm maùt khoâng ñuû thì phaùt sinh co ruùt vaø loõm Laøm maùt khoâng ñeàu thì co ruùt khoâng bình quaân, daãn ñeán cong veânh, meùo 5.2.2.2 Öùng duïng Moldflow phaân tích heä thoáng laøm maùt cho khuoân mieáng ñeá laøm töø vaät lieäu ABS Chaát laøm maùt nöôùc: vôùi nhieät ñoä vaøo laø 25 ñoä, heä soá reynold laø 10000 Heä thoáng laøm maùt thaúng coù 2 nhaùnh, ñöôøng kính laø 6mm, caùch meùp saûn phaåm 6mm moãi beân boá trí doïc theo chieàu daøi saûn phaåm. Toác ñoä nöôùc laøm maùt taïi ñaàu ra vaø ñaàu vaøo laø 2,54 lít/phuùt LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 106 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Sô ñoà boá trí ñöôøng nöôùc Keát quaû phaân tích nhieät ñoä loøng khuoân Nhieät ñoä max: 42 ñoä Nhieät ñoä min: 25 ñoä Nhieät ñoä trung bình: 27,9 ñoä Thôøi gian cuûa chu trình: 35,7s Thôøi gian ñieàn ñaày 0,73s Thôøi gian ñoâng ñaëc saûn phaåm 16,7s LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 107 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Nhieät ñoä trung bình cuûa maãu Aùp suaát cuoái quaù trình ñieàn ñaày Ñöôøng haøn Roã khí LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 108 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Chæ soá veát hoõm Ñoä cong veânh Bieåu ñoà löïc keïp: LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 109 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Nhaän xeùt: 5.2.2.3 Öùng duïng Moldflow phaân tích heä thoáng laøm maùt cho khuoân mieáng gheùp laøm töø vaät lieäu SBS Vì saûn phaåm coù kích thöôùc nhoû neân ta choïn ñöôøng kính laøm maùt 6mm, boá trí doïc theo chieàu daøi saûn phaåm Chaát laøm maùt laø nöôùc vôùi nhieät ñoä ñaàu vaøo laø 25( 0^c), heä soá reynold laø 10000 Toác ñoä doøng nöôùc 2,54lít/ phuùt Sô ñoà boá trí ñöôøng nöôùc Keát quaû phaân tích nhieät ñoä loøng khuoân Nhieät ñoä max: 32 ñoä Nhieät ñoä min: 25 ñoä Nhieät ñoä trung bình: 26,8 ñoä Thôøi gian cuûa chu trình: 35,6s LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 110 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Thôøi gian ñieàn ñaày Thôøi gian ñoâng ñaëc Nhieät ñoä cuûa maãu Aùp suaát cuûa maãu cuoái quaù trình phun LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 111 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Roã khí Ñöôøng haøn Khoâng coù Chæ soá veát hoõm Ñoä cong veânh LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 112 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Bieåu ñoà phaân boá löïc keïp Tính toaùn caùc thoâng soá caàn thieát Tính löïc goàng khuoân vaø löïc môû khuoân cho khuoân mieáng ñeá- k huoân I Ta coù dieän tích cuûa mieáng ñeá : s= 17,64 cm^2=17,64x10^-4m^2 Aùp suaát phun lôùn nhaát: p= 23 Mpa=23x10^6 Pa Löïc keïp khuoân caàn thieát: fk > 4*s*p=4x17,64x10^-4x23x10^6=162288N=15,56 tấn Löïc môû khuoân laáy theo kinh nghieäm: löïc môû khuoân laáy nhoû hôn löïc goàng khuoân 15% %15kkm ffF −= =(15,56-15%x15,56)= 12,42 tấn Choïn maùy gia coâng cho saûn phaåm caùn dao caïo raâu Yeâu caàu choïn maùy: Töø chieàu cao khuoân Töø löïc keïp khuoân Töø löïc loùi saûn phaåm Khoaûng caùch giöõa hai thanh noái: Ta coù khuoân coù kích thöôùc: (196x246x205) mm LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 113 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG Löïc keïp khuoân: LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 114 ÑAËNG MINH DÖÔÕNG LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 115 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG CHÖÔNG 6 ÖÙNG DUÏNG PRO/E ÑEÅ THIEÁT KEÁ KHUOÂN SAÛN PHAÅM 6.1 PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ KHUOÂN Hai lónh vöïc tieâu chuaån ñaûm baûo phun khuoân ñuùng laø thieát keá saûn phaåm vaø thieát keá khuoân. Moät saûn phaåm seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän neáu moät phaàn cuûa noù ñöôïc thieát keá khoâng chính xaùc. Cô hoäi toát nhaát ñeå söûa ñoåi thieát keá cuûa chi tieát aáy laøkhi khuoân ñang ñöôïc thieát keá Thieát keá khuoân ñuùng phöông phaùp phaûi coù danh muïc kieåm tra töøng böôùc cho heä thoáng cuûa caùc quy taéc thieát keá cô baûn ñeå höôùng daãn ngöôøi thieát keá tröôùc khi baét ñaàu thieát keá. Ñieàu raát caàn thieát trong thieát keá khuoân laø tham khaûo ngöôøi söû duïng ngöôøi laøm khuoân, phoøng kieåm tra chaát löôïng, ngöôøi ñoùng goùi khuoân. Vieäc löïa choïn mieäng phun, thoaùt khí, phöông phaùp thaùo khuoân ñeàu quan trong Ñeå xem xeùt chuû yeáu trong thieát keá khuoân laø phaûi coù söï tin caäy hoaøn toaøn raèng khuoân seõ laøm vieäc ñuùng nhö quy ñònh. Neáu coù ngôø vöïc gì thì phaûi giaûi quyeát tröôùc khi thieát keá khuoân vì ñieàu chænh treân baûn veõ seõ deã hôn raát nhieàu so vôùi chænh khuoân thöïc teá Tröôùc khi chaáp nhaän moät ñôn ñaët haøng ñeå cheá taïo, khaùch haøng cuøng vôùi kó sö chòu traùch nhieäm chính veà thieát keá cheá taïo boä khuoân ñoù phaûi thaûo luaän nhau ñeå thieát keá töøng phaàn, veà chaát löôïng vaät lieäu khuoân, veà gia coâng tinh caùc beà maët, caùc yeâu caàu veà dung sai vaø veà moïi thoâng tin quan troïng khaùc Caùc thoâng tin lieân quan ñeán maùy maø boä khuoân seõ ñöôïc laép leân laø toái quan troïng trong thieát keá khuoân Khi ñaõ coù soá lieäu veà maùy, veà loaïi saûn phaåm ngöôøi thieát keá coù theå baét ñaàu phaân tích kieåu khuoân maø anh ta phaûi thieát keá. Ôû giai ñoaïn naøy, seõ laø yù kieán toát neáu coù lôøi khuyeân vôùi phoøng saûn xuaát veà maùy naøo hoaëc phöông phaùp gia coâng naøo neân söû duïng trong baûn thieát keá naøy. Nhöõng gôïi yù veà thieát keá cô khí cuõng naûy sinh trong quaù trình LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 116 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG thaûo luaän. Ñoä co cuûa vaät lieäu phuï thuoäc vaøo daïng vaät lieäu ñöôïc söû duïng noù cuõng caàn ñöôïc thaûo luaän vôùi khaùch haøng Ñeå khuoân ñöôïc kinh teá caàn söû duïng moïi chi tieát ñöôïc tieâu chuaån hoaù: caùc chi tieát laép gheùp, ñaàu noái , caùc chi tieá phuï trôï cho khuoân vaø caùc phuï tuøng thay theá. Caùc loaïi chi tieát gheùp noái vaø boá trí chuùng coù theå tìm thaáy chuùng trong caùc baûng tieâu chuaån coù trong caùc taøi lieäu veà nhöïa Caáu truùc phuï thuoäc nhieàu veà soá löôïng saûn phaåm caàn thieát. Laø lí töôûng neáu thieát keá khuoân coù theå cho soá löôïng saûn phaåm theo yeâu caàu maø khoâng taêng nhieàu veà chi phí baûo haønh. Nghóa laø ñoái vôùi loaït saûn xuaát nhoû chaát löôïng khuoân thieát keá coù chaát löôïng keùm hôn so vôùi loaït saûn xuaát lôùn. Nhöng noùi chung soá löôïng loøng khuoân do khaùch haøng quyeát ñònh sau khi ñaõ tính toaùn giaù khuoân so vôùi chi phí khi phun khuoân. Thoâng thöôøng tröôùc khi thieát keá nhaø thieát keá phaûi coù thoâng tin sau: moät baûn veõ saûn phaåm roõ raøng, noù noùi ñeán vaät lieäu ñöôïc phun vaøo khuoân cuûa saûn phaåm. Kieåu maùy gia coâng seõ ñöôïc duøng ñeå nhaø thieát keá coù theå ñaûm baûo laép raùp khuoân. Soá löôïng loøng khuoân Nhìn chung, thieát keá khuoân laø coâng vieäc phöùc taïp noù ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá phaûi coù nhieàu kó naêng ñeå naém baét thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin moät caùch heä thoáng vaø coù hieäu quaû 6.2.ÖÙNG DUÏNG PRO/E ÑEÃ THIEÁT KEÁ KHUOÂN CAÙN DAO CAÏO RAÂU Do saûn phaåm töông ñoái phöùc taïp, maët phaân khuoân laø maët cong. Do ñoù, khuoân cuûa caùn dao caïo raäu laø khuoân hai taám coù moät loøng khuoân. Töø yeâu caàu cuûa quaù trình gia coâng saûn phaåm nhieàu vaät lieäu laø mieáng ñeá cuûa dao caïo raâu sau khi gia coâng chuaån bò cho gia coâng hoaøn chænh toaøn boä caùn dao caïo raâu vaø saûn phaåm hoaøn chænh phaûi khoâng coù veát tích cuûa coång phun nhöïa maø töø ñoù ta choïn voøi phun noùng baén nhöïa tröïc tieáp vaøo saûn phaåm. Vôùi voøi phun noùng nhö vaäy thì saûn phaåm cuoái cuøng seõ khoâng coù veát tích cuûa coång nhöïa. Vì vaäy saûn phaåm coù tính thaåm myõ cao 6.2.1 Laøm khuoân cho mieáng ñeá- k huoân I LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 117 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Böôùc 1: Nhaäp maãu vaø taïo phoâi,tao maët phaân khuoân Böôùc 2: Tao hai nöûa khuoân Taïo insert döông mieáng ñeá Taïo insert aâm mieáng ñeá LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 118 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Böôùc 3: Tao taám keïp cho inset döông mieáng ñeá Taïo taám keïp cho insert aâm mieáng ñeá Böôùc 4: Taïo caùc choát loùi Taïo boán choát laép vaøo boán loã cuûa insert aâm mieáng ñeá ñeå taïo boán loã duøng lieân keát hai loaïi vaät lieäu LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 119 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Böôùc 5: Taïo taám ñaåy Böôùc 6: Taïo taám giöõ Böôùc 7: Taïo taám vai khuoân LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 120 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Böôùc 8: Taïo ñeá döôùi Böôùc 9: Taïo ñeá treân Böôùc 10: Laép raùp nöûa khuoân döôùi Laép inser döông vôùi taám keïp inset döông (heä I) baèng vít luïc giaùc chìm M8 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 121 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Laép taám ñaày , taám giöõ, choát loùi, heä choát hoài vaø loø xo baèng vít luïc giaùc chìm (heä II) Laép taâm vai vôùi choát daãn höôùng (heä III) Laép heä I, II, III vôùi taám ñeá döôùi baèng vít luïc giaùc chìm M10, ñoàng thôøi caùc moùc khuoân, oáng noái ñöôøng nöôùc LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 122 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Böôùc 10: Laép raùp nöûa khuoân treân Laép insert aâm vôùi taám keïp insert aâm, baïc daãn höôùng baèng vít luïc giaùc chìm M8 (heä IV) Laép taám ñeá treân vôùi heä IV baèng vít luïc giaùc chìm M10 (heä V) Laép voøi phun noùng, baïc ñònh vò, vôùi heä V (heäVI) LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 123 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Laép heä VI vôùi caùc moùc khuoân, co noái ñöôøng nöôùc Böôùc 11: Boä khuoân mieáng ñeá hoaøn chænh- khuoân I LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 124 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG 6.2.2 Laøm khuoân hoaøn chænh cho caùn dao caïo raâu- Khuoân II Böôùc 1: Nhaäp maãu vaø taïo phoâi, taïo maët phaân khuoân Böôùc 2: Vì insert döông- khuoân II hoaøn toaøn gioáng insert döông – khuoân I cho neân toaøn boä caùc böôùc laøm nöûa khuoân döôùi- khuoân II vaø khuoân I laøgioáng nhau. Cho neân khoâng caàn phaûi laøm laïi nöûa khuoân döôùi maø ôû ñaây chæ trình baøy caùc böôùc laøm nöûa khuoân treân cuûa khuoân II Taïo insert aâm cuûa khuoân II LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 125 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Böôùc 3: Taïo taám gheùp insert aâm Böôùc 4: Taïo taám ñeá treân Böôùc 5: Laép raùp nöõa khuoân treân cuûa khuoân II Laép insert aâm khuoân II vôùi taám gheùp insert aâm khuoân II baèng vít luïc giaùc chìm , baïc daãn höôùng (heä I) LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 126 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Laép taám ñeá treân khuoân II vôùi heä I baèng vít luïc giaùc chìm M10 (heä II) Laép voøi phun noùng, voøng ñònh vò vôùi heä II (heâ III) LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 127 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Laép moùc khuoân, oáng noái caùc ñöôøng nöôùc (heä IV) Sau ñoù laép nöûa khuoân döôùi cuûa khuoân I vaø nöûa khuoân treân cuûa khuoân II ta ñöôïc moät boä khuoân laøm ra caùn dao cao raâu hoaøn chænh LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 128 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG 6.3 MOÂ TAÛ QUAÙ TRÌN H TAÏO SAÛN PHAÅM Böôùc 1: Khuoân I ñoùng, nhöïa cuûa vaät lieäu thöù nhaát ABS ñöôïc baén vaøo loøng khuoân cuûa khuoân thöù I. Böôùc 2: Sau moät khoaûng thôøi gian nhöïa ñoâng cöùng khoaûng 17s thì khuoân I môû. Traùi haún vôùi saûn phaåm moät maøu – ñoù laø quaù trình loùi saûn phaåm ñöôïc thöïc hieän. Tuy nhieân, ôû ñaây quaù trình loùi khoâng xaûy ra, nöûa khuoân döôùi cuûa khuoân I xoay qua vò trí coù saün nöûa khuoân treân cuûa khuoân II. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 129 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Böôùc 3: Nöûa khuoân döôùi cuûa khuoân I xoay qua vò trí coù nöûa khuoân treân cuûa khuoân II Böôùc 4: Hai nöûa khuoân naøy ñoùng laïi ñeå baén vaät lieäu thöù hai SBS coù maøu thöù hai vaøo loøng khuoân- baây giôø goïi laø loøng khuoân cuûa khuoân II Böôùc 5: Sau khoaûng thôøi gian laøm nguoâi 6 s thì hai nöûa khuoân II môû ra. Ñoàng thôøi quaù trình loùi saûn phaåm xaûy ra. Saûn phaåm hoaøn chænh ñöôïc taïo thaønh LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 130 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 131 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG CHÖÔNG 8 BAÛO DÖÔÕNG VAØ BAÛO QUAÛN KHUOÂN CAÙC BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC CAÙC KHUYEÁT TAÄT CUÛA SAÛN PHAÅM SAU KHI PHUN 8.1 LAÉP ÑAËT KHUOÂN Theo qui taéc chung phaûi kieåm tra caùc ñieåm sau naøy tröôùc khi laép ñaët khuoân.Neáu khuoân ñaõ ñöôïc söû duïng töø tröôùc, xem thöû noù ñaõ ñöôïc kieåm tra hoaëc söõa chöõa choã hoûng naøo chöa Kieåm tra ñaàu vaøo ñaàu ra cuûa keânh nöôùc baèng caùch thoåi khí neùn ñeå chaéc chaén raèng keânh nöôùc thoâng vaø saïch. Chaéc chaén raèng voøng ñònh vò aên khôùp chính xaùc vôùi loã ôû taâm cuûa taám khuoân coá ñònh. Ñieàu ñoù seõ ñaûm baûo ñoä thaúng haøng chaéc chaén cuûa cuoàng phun vaø voøi phun. Kieåm tra xem chieàu cao toång cuûa khuoân coù vöôït quaù khoaûng saùng cuûa maùy khoâng. Kieåm tra xem khoaûng caùch max giöõa caùc taám khuoân coù ñuû ñeå thaùo saûn phaåm ra khoâng Kieåm tra giaù trò löïc keïp khuoân khi gia coâng. Theo qui taéc thöïc teá chaéc chaén raèng troïng löôïng max cuûa phaùt ñaïn laø ñuû cho khoái löôïng saûn phaåm Moät thöïc teá toát laø kieåm tra ñoä song song cuûa hai taám khuoân tröôùc khi laép khuoân. Kieåm tra xem caùc buloâng keïp voøng an toaøn coù keïp chaéc chaén khoâng, caùc truïc ñôõ coù baùm buïi baån hoaëc phoi kim loaïi khoâng. Ñaët khuoân vôùi hai nöõa khuoân ñoùng vaøo nhau. Ñieàu ñoù ngaên ngöøa hai nöõa khuoân, ñaët bieät laø loõi coù theå xaûy ra höng hoûng trong khi laép raùp khuoân. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 132 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Khoâng neân coá gaéng laép khuoân naëng baèng tay. Caàn söû duïng maùy naâng, caàn caåu phuø hôïp hoaëc cô caáu xích roøng roïc. Xích roøng roïc coù theå ñieàu chænh chaäm nhöng chuyeån ñoäng raát toát. Giöõ cho xích cuøng vôùi khuoân cho ñeán khi caû hai nöaõ khuoân ñeàu gaén chaët vaøo caùc taám khuoân. Ñoái vôùi khuoân naëng, doù laø moät thöïc teù toát ñeå traùnh keïp buloâng laép ôû taám di ñoäng ñeå traùnh baát kì moät chuyeån ñoäng ñi xuoáng naøo cuûa khuoân trong quaù trình. Trong luùc thaùo khuoân khoâng bao giôø ñöôïc goõ buùa vaøo khuoân trong khi caùc buloâng an toaøn vaãn coøn chaët, neùu khoâng seõ laøm hoûng khuoân vaø boä phaän noái vôùi khuoân. Trong khi khuoân coøn ñöôïc giöõ bôûi xích, chæ nôùi loûng moät nöõa buloâng an toaøn vaø laøm caù ñieàu chænh caàn thieát thoâng qua buloâng kích. 8.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA KHUOÂN Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm toát khuoân phaûi ñöôïc duy trì ôû nhieät ñoä laøm vieäc cuûa noù. Khi thaùo khuoân baèng tay khoâng neân söû duïng duïng cuï kim loaïi cöùng hoaëc coù caïnh saêc ñeå traùnh bò traày xöôùt beà maët khuoân hoaëc caùc caïnh saéc coù theå laøm hoûng beà maët phaân khuoân khoâng qui taéc, noù taïo neân khe hôû doïc theo ñöôøng phaân khuoân cuûa saûn phaåm Khoâng bao giôø ñöôïc duøng buùa goõ ñeå thaùo khuoân. Khoâng ñöôïc sôø tay vaøo beà maët nhaün boùng cuûa khuoân ñeå khoâng ñeå laïi daáu veát deã gay aên moøn kim loaïi. Ngöôøi thôï ñieàu khieån maùy phaûi xem xeùt caùc khuoân coù saün saøng laøm vieäc khoâng. Noùi caùch khaùc, neáu coù ñieàu gì baát thöôøng phaûi döøng maùy ngay vaø baùo caùo vôùi ngöôøi laép khuoân ñeå coù nhöõng ño ñaït caàn thieát. Neáu maùy khoâng ñöôïc söû duïng qua ñeâm thì phaûi boâi lean beà maët nhaün boùng cuûa khuoân moät lôùp kerosin hoaëc turpenline. Khi khoâng laøm vieäc taut caû caùc khuoân coù phaàn töû loø xo caàñöôïc ñeå ôû vò trí thaû loûng. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 133 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Khuoân khoâng hoaït ñoäng caàn phaûi ñeå môû nhöng phaûi phuû leân baèng vaûi khoâ. Tröôùc khi nghó caàn cho heä thoáng nöôùc laøm nguoäi tieáp tuïc tuaàn hoaøn cho ñeán khi khuoân nguoäi. 8.3 LÖU GIÖÕ KHUOÂN Caàn phaûi giöõ saûn phaåm cuoái cuøng ñöôïc thaùo ra khoûi khuoân ñeå laøm tham khaûo cho baát kì söõa chöõa naøo can laøm. Caàn laøm nhaõn cho saûn phaåm vôùi teân cuûa noù, kích thöôùc, vaät lieäu, soá khuoân vaø soá saûn xuaát cuûa chính saûn phaåm ñoù. Taát caû caùc boä phaän cuûa khuoân caàn ñöôïc kieåm tra caø söõa chöõa tröôùc khi caát vaøo kho neân noù thöôûng xuyeân saün saøng cho ñeán khi coù yeâu caàu saûn xuaát tieáp theo. Caùc khuoân ñöôïc xaùc ñònh laø seõ khoâng ñöa vaøo saûn xuaát caàn phaûi ñöôïc thaùo ra, loaïi ra, ñeå cho caùc giaù hoaëc phoøng chöùa khuoân khoâng laãn caùc khuoân baát haûo. Di chuyeån taát caû caùc ñaàu laép keânh nöôùc vì chuùng deã bò hö hoûng khi löu tröõ. Thoåi khí neùn vaøo ñaàu vaøo cuûa keânh daãn nöôùc cho ñeán khi nöôùc ra heát vaø giöõa cho noù khoâ. Nay kín moät ñaàu keânh vaø roùt vaøo keânh nöôùc moät loaïi daàu khoaùn phuø hôp . Boâi môõ taát caû caùc chi tieát khuoân vaø giöõ kín chuùng trong thôøi gian löu tröõ. Ñoái vôùi khuoân coù loø xo thì khoâng neân ñoùng chaët, haõy ñaët caùc neâm cao su cho phuø hôïp ôû trạng thaùi môû khuoân ñeå giöõ cho loø xo ôû vò trí thaùo loûng vaø bòt kín caùc mieäng loã baèng caùc baêng ñeå traùnh baån hoaêc hôi aåm. Khuoân caàn ñöôïc saép xeáp phuø hôïp vôùi kieåu cuûa chuùng hoaëc phuø hôïp vôùi noù vaø vò trí cuûa noù treân giaù naëng vaø giöõ trong phoøng saïch. Ñeå xaùc ñònh thì taát caû caùc khuoân phaûi coù teân hoaëc soá khuoân. Ngöôøi coù traùch nhieäm thöôøng xuyeân laép ñaët khuoân caàn coù moät caùi “theû baûo döôõng” khuoân cuûa töøng khuoân. Theû naøy raát höõu duïng ñeå tham khaûo khoâng chæ cho söï baûo döôõng maø cho caùc ghi cheùp saûn xuaát. Ñoái vôùi caùc nhaø maùy töï laøm laáy khuoân ñoù laø moät tham khaûo raát höõu ích ñeå caûi thieän caùch laøm khuoân cuûa hoï. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 134 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG 8.4 CAÙC BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC CAÙC KHUYEÁT TAÄT CUÛA SAÛN PHAÅM SAU KHI PHUN 1. Saûn phaåm khoâng ñieàn ñaày khuoân Taêng aùp suaát eùp phun Taêng nhieät ñoä xylanh Taêng kích thöôùc beùc phun Kieåm tra beùc phun coù bò baån hay khoâng Kieåm tra phaàn thoaùt khí cuûa khuoân hay may Taêng kích thöôùc ñöôøng chaûy nhöïa chính vaø phuï, coång nhöïa Taêng nhieät ñoä khuoân Saûn phaåm coù boït khí, taïi ñöôøng chaûy nhöïa noái laïi caùc baåy khí, caùc veát chaùy Taêng aùp suaát eùp phun Giaûm toác ñoä eùp phun Kieåm tra vò trí coång nhöïa coù phuø hôïp Kieåm tra ñoä ñoäng ñeàu veà beà daøy saûn phaàm Taêng kích thöôùc ñöôøng chaûy nhöïa Saûn phaàm coù beà maët khoâng hoaøn chænh Laøm veä sinh beùc phun Taêng kích thöôùc beùc phun Giaûm toác ñoä eùp phun Taêng nhieät ñoä xylanh Taêng kích thöôùc coång nhöïa Kieåm tra vieäc xòt daàu boâi trôn khuoân quaù nhieàu Kieåm tra phaàn thoaùt khí khoâng phuø hôïp trong khuoân Kieåm tra ñoä aåm cuûa coång nhöïa Kieåm tra ñoä ñoàng ñeàu haït nhöïa, giaûm % pheá lieäu, giaûm kích thöôùc pheá lieäu baèng caùch giaûm kích thöôùc haït nhöïa LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 135 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Saûn phaåm coù nhöõng ñöôøng haøn noái giöõa caùc doøng nhöïa noùng chaûy keùm Kieåm tra vieäc boá trí nhieät trong noøng xylanh vaø beùc phun Taêng nhieät ñoä beùc phun Taêng aùp suaát beùc phun Taêng toác ñoä beùc phun Taêng nhieät ñoä beùc phun Taêng nhieät ñoä khuoân Taêng kích thöôùc ñöôøng chaûy nhöïa Kieåm tra ñoä aåm cuûa nhöïa Saûn phaåm coù nhöõng veát loõm hay co ruùt Taêng aùp suaát eùp phun Giaûm nhieät ñoä xylanh Taêng thôøi gian ñoùng khuoân Taêng toác ñoä eùp phun Kieåm tra naêng suaát moät laàn phun keo toái ña cuûa maùy vôùi saûn phaåm baûo ñaûm dö treân 30% so vôùi laàn phun saûn phaåm Taêng kích thöôùc beùc phun, laøm veä sinh beùc phun Taêng kích thöôùc ñöôøng chaûy nhöïa Saûn phaåm bò ba via Giaûm aùp suaát eùp Taêng aùp suaát keïp khuoân Giaûm aùp suaát neùn Kieåm tra vieäc chuyeån ñoåi aùp suaát Saûn phaåm bò dính vaøo cuoáng phun hay coác phun Giaûm löôïng keo nhaäp lieäu Giaûm aùp suaát eùp phun Taêng nhieät ñoä xylanh (neáu dính laïi cuoáng phun) LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 136 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG Giaûm nhieät ñoä xylanh neáu dính ôû cuoáng phun Xem xeùt kích thöôùc ñöôøng kính loã vaø baùn kính cong giöõa bec phun vaø loã bôm keo treân khuoân phuø hôïp Kieåm tra beà maët cuoáng phun vaø ñaùnh boùng Giaûm nhieät ñoä khuoân Kieåm tra beà maët coác khuoân vaø heä thoáng ñöôøng chaûy nhöïa Saûn phaåm coù veát chaùy ñen Kieåm tra ñoä saïch cuûa nhöïa Giaûm nhieät ñoä xylanh Kieåm tra xylanh, truïc vít, beùc phun laøm veä sinh Kieåm tra beùc phun ñuùng Kieåm tra daàu môõ boâi trôn khuoân hay caùc chi tieát khuoân LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : LEÂ TRUNG THÖÏC SVTH : TIEÀN TIEÁN CHUNG Trang 137 ÑAËNG MIN H DÖÔÕNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế khuôn nhiều mẫu và ứng dụng phần mềm moldflow mô phỏng quá trình gia công sản phẩm nhựa.pdf
Luận văn liên quan