Đề tài Thiết kế mạch đo nhiệt độ và phát cảnh báo nhiệt độ

MỤC LỤC Mục Lục Trang PHẦNI HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG I. GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG 1 1. Giới thiệu về hệ thông đo lường 1 2. Hệ thông đo lường sô' .1 2.1 Sơ đồ khối hệ thông đo lường số’ .2 2.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thông đo lường số’ .2 II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ .2 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thông 2 Đặc tính của một sô' IC chuyên dụng .3 PHẦN II GIỚI THIỆU MỘT SỐ IC CHUYÊN DỤNG TRONG MẠCH I. IC nguồn 7805 và 7905 4 1. Sơ đồ chân của IC 7805 và IC 7905 .4 2. Mốt số’ đặc tính kỹ thuật của IC nguồn 4 II. IC NGUÒN LM7809 5 1. Sơ ĐỒ Chân Của IC LM7809 5 2. Đặt Tính Kỹ Thuật Và cấu Tạo Bên Trong IC LM 7809 .6 III. Sensor nhiệt độ LM335 7 1. Sơ đồ chân và câu tạo bên trong LM335 .7 2. Đặc tính kỹ thuật của Sensor LM335 8 IV. BỘ ĐỆM TÍN HIỆU LM358 .9 1. Hình dáng .9 2. Sơ đổ chân và cấu trúc bên trong .9 Câu tạo bên trong IC LM358 .10 V. IC TẠO ĐIỆN ÁP CHUẨN VREF LM336 .11 1. Sơ đổ chân và câu tạo bên trong của IC LM336 .ễ .11 2. Câu tạo bên trong của LM336 .12 VIệ IC TẠO ĐIỆN ÁP 2.73V - TL431 13 lễ Sơ Đổ Chân và Câu Tạo Bên Trong .13 2. Cấu Tạo Bên Trong IC TL431 14 3. Sơ Đồ Mạch ứng Dụng Tạo Điện Áp .15 VII. IC CHUYỂN ĐỔI ADC 0804 - Analog Digital Converter .16 1. Sơ đổ chân và câu tạo bên trong .16 2. Các thông số’ kỹ thuật .17 VIII. IC TRUYỀN THÔNG TÍN HIỆU RS232/485 .21 1. Giới thiệu IC truyền thông chuẩn RS232-Max232 . 21 2. Giới thiệu IC truyền thông chuẩn RS485-Max485 .22 a. Sơ đồ chân và câu tạo Max485 22 b. Những đặc tính kỹ thuật Max485 22 IX. IC Vi Điều Khiển 89C51 .25 1. Giởi thiệu MSC-51 25 2. Các đặc tính kỹ thuật của IC89C51 .26 a. Sơ đồ khối của AT89C51 27 3. Khảo sát sơ đổ chân 8951, chức năng từng chân .28 a. Sơ đồ chân 8951 28 b. Chức năng các chân của 8951 .28 4. Câu trúc bên trong vỉ điều khiển .31 a. Tổ chức bộ nhớ 31 b. Bản đồ bộ nhớ Data trên Chip như sau .32 c. Các đặc tính cần chú ý 33 d. RAM đa dụng .33 e. RAM có thể truy xuất từng bit 33 f. Các bank thanh ghi 34 5. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt .34 6. Chức năng từng bít cờ trạng thái chương trình .35 7. Bộ nhớ ngoài (external memory) .39 8. Hoạt động Reset .41 9. Hoạt động timer của 8951 .42 a. Giới Thiệu .42 b. Thanh ghi mode timer tmod (TIMER MODE REGITER) . 44 c. Thanh ghi điều khiển timer tcon (TIMER CONTROL REGISTER) 46 10. Các mode và cờ tràn (TIMER MODES AND OVERFLOW) 46 a. Mode Timer 13 bit (MODE 0) .46 b. Mode Timer 16 bit (MODE 1) .47 c. Mode tự động nạp 8 bit (MODE 2) .47 d. Mode Timer tách ra (MODE 3) 48 e. Các nguồn xung clock (CLOCK SOURCES) .48 f. Sự bấm giờ bên trong (Interval Timing) . 49 g. Sự đếm các sự kiện (Event Counting) .49 11. Sự bắt đầu, kết thúc và điều khiển các timer (Starting, Stopping and Controlling Timer) .50 12. Sự khởi động và truy xuất các thanh ghi timer 51 X. IC Trong Khối Hiển Thị 74LS47 .52 1. Sơ đồ chân 52 2. Cấu tạo bên trong IC 74LS47 và nguyên lý giải mã 52 PHẦN III. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐO VÀ ĐIÊU KHIEN NHIỆT ĐỘ A. Sơ ĐỒ KHỐI MẠCH ĐO VÀ ĐIÊU KHIEN nhiệt độ dùng VI ĐlỀU KHIỂN 89C51 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THONG41 B. THIẾT KẾ CHO TỪNG KHỐl CỦA HỆ THốNG ĐO VÀ ĐIÊU KHIEN NHIỆT ĐỘ. I. KHỐI NGUỒN CUNG CAP CHO TOÀN HỆ THỐNG 57 1. Sơ Đồ Nguyên Lý .57 2. Nguyên Lý Hoạt Động .58 3. Tính toán linh kiện trong mạch 58 II. KHÔÌ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ 59 1. Sơ Đồ Nguyên Lý 59 2. Nguyên Lý Hoạt Động .59 3. Tính Toán Linh Kiện Trong Mạch 60 III. KHỐI CHUYỂN ĐỔI ADC 62 1. Sơ ĐỒ Nguyên Lý .62 2. Nguyên Lý Hoạt Động .63 3. Tính Toán Linh Kiện Trong Mạch .64 IV. KHỐI ALARM .66 1. Sơ Đồ Nguyên Lý 66 2. Nguyên Lý Hoạt Động .66 3. Tính Toán Linh Kiện .67 V. KHỐI HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ TRÊN LED 7 SEGMENTS .68 1. Nguyên Lý Hoạt Động .68 2. Sơ Đồ Nguyên Lý .69 3. Tính Toán Thiết Kế 69 VI. KHỐI TRUYỀN THÔNG TÍN HIỆU VÀ GIAO TIẾP MÁY TÍNHẵềẵ. 70 1. Sơ ĐỒ Nguyên Lý .70 2. Nguyên Lý Hoạt Động 71 3. Tính Toán Thiết Kế 72 VII. Sơ ĐỒ NGUYÊN LÝ TOÀN HỆ THỐNG MẠCH .73 NGUYÊN LÝ CHUNG CHO TOÀN HỆ THốNG .74 PHẦN IV CHƯƠNG TRÌNH ĐIÊU KHIEN lặp trình bằng NGÔN NGŨ ASSEMBLER I. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 1. Giải Thuật Chương Trình Dôi số Nhị Phân Ra BCD .76 2. Giải Thuật Chương Trình Xuất Led Hiển Thị .77 3. Chương Trình Đếm Từ 000 Đến 100 Hiển Thị Ra 3 LED Cho Nhiệt Độ .78 4. Giải Thuật Chương Trình Báo Động Alarm .79 5. Giải Thuật Chương Trình Đọc Dữ Liệu Từ ADC 80 6. Giải Thuật Chương Trình biến đổi nhiệt độ vào từ ADC0804 Và Điều Khiển .81 7. Lưu Đồ Giải Thuật của Chương Trình Điều Khiển Chính 82 8. CHƯƠNG TRÌNH ĐIÊU KHIEN, ngôn ngữ assembler 83 PHẦN V TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH, HƯỚNG PHÁT TRIỂN Đề tài 91 PHẦN VI NHỮNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

pdf98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 7582 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế mạch đo nhiệt độ và phát cảnh báo nhiệt độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế mạch đo nhiệt độ và phát cảnh báo nhiệt độ.pdf
Luận văn liên quan