Đề tài Thiết kế máy ép tạo hình gạch men

Lời nói đầu Phần 1. Tóm lược cơ lý hoá tính của các loại gạch men Phần 2. Phân tích các thông số kỹ thuật của máy và xác định đặc tính kỹ thuật của máy thiết kế. Phần 3. Phân tích ư lựa chọn phượng án. Phần 4. Tính toán và thiết kế động học máy Phần 5. Tính toán thiết kế sức bền và kết cấu máy Phần 6. Bôi trơn và bảo dưỡng máy Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf109 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1815 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế máy ép tạo hình gạch men, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
61 1. Âai äúc. 2. Xi lanh. 3. Truû dáùn hæåïng. 1. Âai äúc 2. Truû âåî d: Âæåìng kênh âènh ràng bulong d2: Âæåìng kênh trung bçnh cuía bulong d2 = 2 dd 1+ D: âæåìng kênh âènh ràng âai äúc. D1: âæåìng kênh trung bçnh âai äúc. D = 2 DD 1+ Choün H = 90 mm. D = 300 mm ; d = 395 mm ; d1 = 290 mm Hçnh 5.2b Mäúi gheïp ren coï caïc daûng hoíng sau: − Thán bu long bë keïo âæït do σk. − Bãö màût ren bulong vaì ren âai äúc bë dáûp do σd. − Ren cuía bu long vaì ren cuía âai äúc bë càõt τ − Ren cuía bu long vaì ren cuía âai äúc uäún σu. − Bãö màût ren bë moìn. 2. Tênh toaïn: Læûc ngoaìi P taïc duûng theo chiãöu truûc cuía bu läng coï xu hæåïng keïo xylanh âi lãn cáön phaíi xiãút chàût âai äúc træåïc khi mäúi gheïp chëu læûc ngoaìi (cáön coï læûc xiãút ban âáöu) âãø mäúi gheïp khäng bë træåüt do caïc læûc ngang H 1 2 d d2 d1 D D2 D1 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 62 ngáùu nhiãn naìo âoï hoàûc khoíi bë va âáûp do taíi troüng thay âäøi, âãø âån giaín ta xem mäúi gheïp naìy chè chëu læûc keïo, do âoï ta kiãøm tra σk chuí yãúu. Vç bu läng chëu taíi troüng thay âäøi khi taíi troüng ngoaìi thay âäøi tæì 0 âãún P âiãöu kiãûn bãön coï daûng: σ = bb F P. F V.3,1 χ+ (CTM-T1) Trong âoï: v: læûc xiãút ban âáöu. Fb: diãûn têch tiãút diãûn nguy hiãøm. ÅÍ âáy ta nhán v våïi 1,3 vç xeït âãún taïc duûng cuía mämen ren luïc xiãút chàût âai äúc P: læûc taïc duûng tæì bãn ngoaìi. P = 4.106 N χ: hãû säú ngoaìi læûc, láúy χ = 0,26 ; [σ]k : giåïi haûn sæïc bãön keïo cho pheïp. (theo baíng 5-2 CTM-T1) cå tênh cuía theïp laìm chi tiãút maïy coï ren ta coï: [σ]k = 3,1 350 n ch =σ = 270 N/mm2 n = 1,2÷1,5 choün n = 1,3 theo baíng (5-4 CTMT1) Våïi: V = k(1- χ).P k: hãû säú an toaìn, choün k = 4. V = 4.(1-0,26).106 = 11,84.106 F = 4 d21π = 66018,5 mm2 ⇒ σ = 5,66018 10.4.26,010.84,11.3,1 66 + =2419 N/mm2 Váy: σ = 249 N/mm2 < [σ]k = 270 N/mm2 Thoía maîn âiãöu kiãûn bãön keïo ⇒ mäúi gheïp âaím baío. Váûy ta choün d1 = 290 mm ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 63 5.1.3. TÊNH BÃÖ DAÌY THAÌNH XY LANH CHÊNH: 1. Så âäö kãút cáúu: 1. Xy lanh 2. Piston 2. Tênh toaïn: Ta xem xy lanh nhæ laì 1 äúng troìn coï voí moíng. Khi âoï ta âæa baìi toaïn vãö baìi toaïn táúm moíng coï baïn kênh. R = 800/2 = 400 mm P = 319 Kg/cm2 = 31,9 N/mm2 Do âäü daìy cuía thaình nhoí hån nhiãöu so våïi âæåìng kênh xylanh nãn ta tênh toaïn giaí thiãút khäng mämen. Ta tæåíng tæåüng càõt xylanh våïi màût phàóng càõt ngang nhæ hçnh veî (hçnh 5-3b). Boí âi mäüt pháön vaì xeït sæû cán bàòng cuía pháön coìn laûi: Ta coï phæång trçnh cán bàòng sau: P = σk.2.π.R.δ. (5-1) Trong âoï: δ : chiãöu daìy cuía thaình xy lanh. R: baïn kênh trong cuía thaình xy lanh. P: læûc doüc truûc âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc: P = πR2.P (5-2) Cán bàòng phæång trçnh (5-1) vaì (5-2) ta âæåüc: π.R2.P = σk.2π.R.δ. ⇒ σk = δ2 P.R (5-3) 1 2 P Hçnh 5 3 D Hçnh 5.3b σk σt σk δ ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 64 Tæì phæång trçnh Laplac cho baìi toaïn voí moíng ta coï: ρ= δ+δ P PP t t k k (5-4) Trong âoï: Pk : baïn kênh cong cuía kinh tuyãún âang xeït. Pt : baïn kênh cong cuía vé tuyãún âang xeït. Do xy lanh hçnh truû nãn: Pk = ∞. Pt = R ⇒ σt = ρ=ρ R.PP.P t (5-5) Viãút âiãöu kiãûn bãön theo lyï thuyãút Mo (lyï thuyãút æïng suáút tiãúp låïn nháút): σtd = σ1 - σ3 ≤ [σ] (5-5b) Ta coï thãø boí qua thaình pháön σ3 chênh laì æïng suáút eïp giæîa caïc låïp song song thaình voî. Do δ nhoí nãn: σ << σk.σt Tæì phæång trçnh (5-3) vaì (5-5) ta coï: σt = 2.σk = ρ R.P Thay caïc giaï trë σ1 = σt vaì σ3 = 0 vaìo phæång trçnh (5-5b) ta âæåüc: σtd = σt - 0 = σt ≤ [σ] ⇒ ρ R.P ≤ [σ] (5-6) Trong âoï: [σ] = [ ] n bσ σb : æïng suáút bãön cho pheïp, Våïi váût liãûu gang ta coï: [σ]b = 600 N/mm2 Våïi : n laì hãû säú an toaìn , choün n = 1,5. ⇒ [σ] = 5,1 600 = 400 N/mm2 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 65 Thay caïc giaï trë vaìo phæång trçnh (5-6) ta âæåüc: δ ≥ [ ] 400 9,31.400R.P =σ = 31,9 mm Ta choün thaình xylanh laìm viãûc chênh laì: δ = 38 mm − Kiãøm tra : Ta coï: 400 38 R =δ < 10 1 thoía maîn âiãöu kiãûn baìi toaïn voí moíng. 5.1.4. TÊNH BÃÖ DAÌY THAÌNH XYLANH TÀNG AÏP: Tæång tæû nhæ trãn âäúi våïi xy lanh tàng aïp ta coï: P = 127 bar = 12,7 N/mm2 R = 2 400 2 D = = 200 mm [σ] = 200 N/mm2 Suy ra: δ2 = [ ] 200 200.7,12R.P =σ = 12,7 mm Choün δ2 = 15 mm (kiãøm tra 200 15 R =δ < 10 1 thoía maîn) Váûy thaình xylanh cuía bäü tàng aïp: δ2 = 15 mm 5.1.5. TÊNH BÃÖ DAÌY THAÌNH XYLANH NÁNG KHUÄN DÆÅÏI: 1. Så âäö kãút cáúu: 1. Truû piston. 2. Thaình xylanh. 3. Piston. (Hçnh 5.4a) 2. Tênh toaïn: Ta xem xylanh nhæ mäüt voí moíng hçnh truû. Khi âoï ta âæa vãö baìi toaïn táúm moíng coï baïn kênh. 1 2 3 D P ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 66 R = 2 200 2 D = = 100 mm P = 14,5 bar = 1,45 N/mm2 Choün váût liãûu cáúu taûo xylanh laì gang. Do âäü daìy cuía thaình nhoí hån nhiãöu so våïi âæåìng kênh cuía xy lanh nãn ta tênh toaïn giaí thiãút khäng mämen. Ta tæåíng tæåüng càõt xylanh våïi màût phàóng càõt ngang nhæ hçnh veî (hçnh 5-4b) boí âi mäüt pháön vaì xeït sæû cán bàòng cuía pháön coìn laûi. Ta coï phæång trçnh cán bàòng nhæ sau: P = σk.2π.R.δ (5-7) Trong âoï: P: læûc doüc truûc âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc: P = πR2ρ (5-8) δ: chiãöu daìy cuía thaình xylanh. R: baïn kênh trong cuía xylanh Cán bàòng phæång trçnh (5-7) vaì (5-8) ta âæåüc: πR2.P = σk.2π.R.δ. ⇒ σk = δ.2 p.R (5-9) Tæì phæång trçnh Laplac cho baìi toaïn voí moíng ta coï: δ= σ+σ P PP t t k k (5-10) Trong âoï: Pk : baïn kênh cong cuía kinh tuyãún âang xeït. Pt: baïn kênh cong cuía vé tuyãún âang xeït. σt : æïng suáút phaïp phæång tiãúp tuyãún luän luän laì æïng suáút keïo. Do xlanh hçnh truû nãn: Pk = ∞ ; Pt = R D δ σk σt σk σk Hçnh 5.4-b ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 67 Suy ra: σt = δ=δ R.PP.P t (5-11) Våïi âiãöu kiãûn bãön theo lyï thuyãút M0 (lyï thuyãút æïng suáút tiãúp låïn nháút). σtd = σ1 - σ3 ≤ [σ] (5-12) Tæì phæång trçnh (5-10) vaì (5-11) ta coï: σt = 2.σk = δ R.P . Ta coï thãø boí qua thaình pháön σ3 chênh laì æïng suáút eïp giæîa caïc låïp song song våïi thaình voí. Do δ nhoí nãn σ3 <<σk.σt. Thay σt = σ1 vaì σ3 = 0 vaìo phæång trçnh (5-12) ta âæåüc: σtd = σt - 0 = σt ≤ [σ] ⇒ δ R.P ≤ [σ] (5-13) Trong âoï: [σ] = [ ] 3 600 n b =σ = 200 N/mm2 (n: hãû säú an toaìn, choün n = 3) Thay caïc giaï trë vaìo phæång trçnh (5-13) ta âæåüc: δ ≥ [ ] 200 100.45,1R.P =δ = 0,75 mm Ta choün : δ = 8 mm Kiãøm tra âiãöu kiãûn: 100 8 R =δ < 10 1 (thoía maîn âiãöu kiãûn) Váûy âäü daìy cuía thaình xylanh náng haû khuän dæåïi laì : δ = 8mm ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 68 5.1.6. TENH TOAÏN KÃUT CAUU NANG KHUÄN DÆÅÏI: 1. Så âäö kãút cáúu: Hçnh 5.5 1. Chaìy dæåïi 5. Truû âåî. 2. Bãû maïy. 6. ÄÚng loït 3. Truû náng khuän 7. Xylanh náng khuän 4. Táúm âåî. 8. Âai äúc 2. Nguyãn lyï laìm viãûc: Thán xylanh (7) âæåüc cäú âënh trãn 3 truû âåî (5). Truû âåî 5 âæåüc treo trãn maïy (2). Khi dáöu vaìo buäöng dæåïi cuía xylanh thuyí læûc laìm cho piston chuyãøn âäüng âi lãn, náng chaìy dæåïi lãn ⇒ khuän dæåïi âi lãn. 7 6 4 3 8 5 2 1 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 69 3. Tênh kiãøm tra bãön 2 truû lãn khuän chaìy dæåïi: Truû náng khuän chè chëu taïc duûng cuía troüng læåüng khuän. − Ta coï thäng säú: P: læûc náng khuän: P = 90 kN = 90000 N Váût liãûu theïp C. Âãø âån giaín ta xem caïc truû chëu keïo neïn âuïng tám. Ta coï læûc taïc duûng lãn mäùi truû. P1 = 2 90 2 P = = 45 kN = 45000 N Tæì cäng thæïc kiãøm tra bãön: σz = F P F N 1z = ≤ [σ] ⇒ 2121 d. P.4 4 d. P π=π ≤ [σ] Trong âoï: σz : æïng suáút låïn nháút. F: diãûn têch màût càõt ngang. [σ]: æïng suáút cho pheïp, [σ] = ch ch n σ Våïi theïp CT5 ta coï: σch = 300 N/mm2 (STTKCTM) nch : hãû säú an toaìn, choün nch = 2. ⇒ [σ] = 2 300 = 150 N/mm2 Tæì cäng thæïc (5-14) ta coï: d ≥ [ ] 150.14,3 45000.4 . P.4 1 =σπ = 20 mm Choün d = 55 mm. − Kiãøm tra âäü äøn âënh: d y x d P1 Hçnh 5.6 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 70 Âäúi våïi thanh chëu neïn âuïng tám, trong báút kyì træåìng håüp naìo ngæåìi ta cuîng khäng cho pheïp læûc neïn P âaût tåïi giaï trë cuía læûc tåïi haûn Pth âãø traïnh sæû máút äøn âënh cuía thanh. Váûy âiãöu kiãûn äøn âënh laì: P ≤ äâ th k P (SBVL - T2) Trong âoï: P: læûc neïn. Pth: læûc neïn tåïi haûn. koâ : hãû säú an toaìn äøn âënh, k > 1 Âiãöu kiãûn äøn âënh chëu neïn âuïng tám viãút theo æïng suáút: F P ≤ F.k P äâ th (SBVL TII) Hay: F P ≤ äâ th k P (SBVL TII) Âàût æïng suáút cho pheïp vãö äøn âënh laì: [σ]äâ = äâ ch k σ (SBVL TII) Thç âiãöu kiãûn äøn âënh laì: F P ≤ [σ]äâ. Trong âoï : F: diãûn têch màût càõt nguyãn. − Tênh σth : σtth phuû thuäüc vaìo váût liãûu cuía thanh vaì âäü maînh λ cuía thanh. + Tênh âäü maînh cuía thanh λ; λ = mini l.μ (5-15) (SBVL TII) Trong âoï: μ hãû säú phuû thuäüc daûng liãn kãút 2 âáöu thanh Theo hçnh 5.7 : μ = 2. l: chiãöu daìi cuía thanh, l = 1300 mm Hçnh 5.7 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 71 imin : baïn kênh quaïn tênh nhoí nháút imin = F Jmin (SBVL TII) Trong âoï: Jmin: mämen quaïn tênh F: diãûn têch màût càõt ngang. Theo hçnh (5-8) ta coï: Jmin = 64 D. 4π F = 4 D. 2π ⇒ imin = 4 D 64 D.4 2 = imin = 4 55 = 13,75 mm Tæì (5-15) ⇒ λ = 75,13 2.1300 = 189 Vç λ > λ0 = 100 : âäü maînh giåïi haûn cuía thanh. (tra baíng 12-3 trang 76 SBVL II) âäúi våïi λ = 189 vaì theïp CT5 thç ta coï: ϕ = 0,17. Våïi : ϕ = äâ0 th k n.σ σ ⇒ [σ]äâ = ϕ.[σ] Trong âoï: ϕ: hãû säú giaím cäng suáút [σ]: æïng suáút cho pheïp khi neïn [σ] = 150 N/mm2 ⇒ [σ]äâ = 0,17.150 = 25,5 N/mm2 Ta coï: 22 5,5.14,3 45000.4 d. P.4 F P =π= = 1895 N/cm 2 = 18,9 N/mm2 Váûy: F P = 18,9 N/mm2 < [σ]äâ = 25,5 N/mm2 D y x Hçnh 5.8 (Diãûn têch màût càõt ngang ) ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 72 Nãn truû äøn âënh trong quaï trçnh laìm viãûc. 4. Tênh kiãøm tra truû âåî: Khi xylanh thuyí læûc náng khuän lãn, thç caïc truû âåî chëu taïc duûng båíi troüng læåüng cuía khuän vaì troüng læåüng baín thán cuía toaìn bäü cå cáúu xylanh thuyí læûc. Ta coï: P = P1 + P2 P1 : troüng læåüng cuía khuän dæåïi. P1 = 90 kN = 90000 N = 9000 kg P2: troüng læåüng cå cáúu xylanh thuyí læûc: P2 = 10000 N = 1000 kg Nhæ váûy læûc taïc duûng lãn truû âåî laì: P = 90000+10000 = 100000 N Våïi kãút cáúu gäöm 3 truû âåî nãn mäùi truû chëu taïc duûng cuía læûc P coï giaï trë : P = 3 100000 = 33333,3 N Khi âoï truû âåî nhæ 1 thanh chëu keïo âuïng tám. Do âoï âãø âaím baío theo lyï thuyãút bãön thç thaình chëu keïo hay neïn âuïng tám thç æïng suáút låïn nháút trãn màût càõt ngang cuía noï khäng væåüt quaï æïng suáút cho pheïp. Do âoï: σz = F P F Nz = = [σ] (1-16) Trong âoï: σz: æïng suáút låïn nháút. Nz = P : læûc keïo F: tiãút diãûn màût càõt ngang. F = 4 D. 2π [σ] : æïng suáút cho pheïp. D y x Hçnh 5.10 Diãûn têch màût càõt ngang P Hçnh 5.9 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 73 [σ] = 3 300 n ch =σ = 100 N/mm2 Tæì (5-16) ⇒ 2D. P4 π ≤ [σ] Choün D = 100 mm Thay caïc giaï trë vaìo phæång trçnh trãn ta âæåüc: 210.14,3 3,33333.4 = 4,2 N/mm2 < 100 N/mm2 Ta choün âæåìng kênh truû âåî : D = 100 mm 5.1.7. KIÃØM TRA BÃÖN TRUÛ PISTON CHAÌY TRÃN: Khi eïp chaìy trãn chëu taïc duûng nhæ hçnh veî P: læûc eïp. P = 16000000 N d = 700 mm Do âoï truû piston chëu neïn âuïng tám. Ta coï: σ = 22 d. P.4 4 d. P F P π=π= ⇒ σ = 2700.14,3 16000000.4 = 41,5 N/mm2 Theo âiãöu kiãûn bãön ta coï: σ < [σ]0 (5-17) σ: æïng suáút låïn nháút. [σ]0: æïng suáút cho pheïp. Choün theïp 45 thæåìng hoaï: ⇒ [σ]0 = [ ] ch ch n σ Theo säø tay CTCTM ta coï: σch = 300 N/mm2, choün nch = 2 d P Hçnh 5.11 d y x Hçnh 5.12 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 74 ⇒ [σ]0 = 2 300 = 150 N/mm2 Váûy theo cäng thæïc (5-17) σ = 41,5 N/mm2 < [σ]0 = 150 N/mm2 Váûy truû piston âaím baío âiãöu kiãûn bãön. 5.1.8. TÊNH CHOÜN VÊT ÂÃØ GHEÏP VOÌNG CHÀÕN KHÊT 1. Så âäö cáúu taûo: 1. Thaình xylanh 2. Piston 3. Vêt 4. Voìng chàõn khêt 5. Truû piston 2. Tênh toaïn: − Caïc thäng säú: D = 800 mm d = 700 mm P = 9,3 bar Ta coï læûc taïc duûng træûc tiãúp cuía dáöu lãn voìng chàõn khêt khi chaìy chaûy vãö nhanh. Tæì cäng thæïc: P = ( ) P. 4 dD 22 −π Trong âoï: D: âæåìng kênh cuía piston. d: âæåìng kênh truû piston p: aïp suáút cuía dáöu D 1 3 2 P P 4 5 d ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 75 P: læûc taïc duûng. ⇒ P = ( ) 4 7080.14,3 22 − .9,3 = 10950,7 kg = 159507 N Theo âiãöu kiãûn sæïc bãön ta coï: σ = 4 d. P 2 1 0 π ≤ [σ]k (chi tiãút maïy táûp 1) (5-18) Trong âoï: P0 laì læûc toaìn pháön taïc duûng lãn vêt. Våïi : P0 = 1,3.V + χp = [1,3.k.(1-χ)+χ].P (5-19) (chi tiãút maïy T1) Phaíi thãm 1,3 vç âáy coï xeït âãún taïc duûng cuía mämen ren luïc xiãút chàût vêt. Våïi : k : hãû säú an toaìn, k = (1,3÷1,5) choün k = 1,4 χ: hãû säú ngoaûi læûc. Theo baíng (5-2) CTM T1 ta choün χ = 0,26. Thay vaìo cäng thæïc (5-19) ta âæåüc: P0 = [1,3.1,4.(1-0,26)+0,26].109507 = 175955,8 N ÅÍ âáy choün säú vêt gheïp laì : n = 20. ⇒ læûc taïc duûng lãn mäùi vêt gheïp laì: P01 = 20 8,175955 n P0 = = 8797,79 N Tæì cäng thæïc (5-19) ⇒ d1 ≥ [ ]k 0P.4 σπ Choün theïp váût liãûu laìm vêt laì theïp 45. Theo baíng (5-3) trang 87 CTM T1 ta coï: σch = 350 N/mm2 ; nch = 1,4. ⇒ [σ]k = 4,1 350 nch ch =σ = 250 N/mm2 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 76 ⇒ d1 ≥ 250 79,8797.4 = 12 mm Váûy ta choün âæåìng kênh cuía vêt laì: d = 16 mm Theo baíng (5-1) CTM T1 trang 67 ta coï: Âæåìng kênh bãn ngoaìi cuía vêt: d = 16 mm Âæåìng kênh bãn trong cuía vêt: d = 13,8 mm Bæåïc ren: S = 2,0 mm 5.1.9. KIÃØM TRA BÃÖN MÄÚI GHEÏP BULONG CUÍA NÀÕP TRÃN THAÌNH XYLANH TÀNG AÏP: 1. Så âäö cáúu taûo: 1. Nàõp xilanh 3. Thaình xilanh 2. Vêt 4. Piston 5. Truû piston 2. Tênh toaïn: Caïc thäng säú: D = 400 mm ; d = 253 mm ; P = 127 bar Ta coï læûc træûc tiãúp cuía dáöu lãn nàõp xi lanh khi aïp suáút vaìo âãø thæûc hiãûn quaï trçnh eïp láön thæï 2. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 77 Ta coï: P = 4 40.14,3p 4 D 22 =π .127 = 159512 kg = 1595120 N Theo âiãöu kiãûn bãön ta coï: σ = 2 1 0 d. 4.P π ≤ [σ]k (CTM T1) (5-19) Trong âoï: P0 : læûc toaìn pháön taïc duûng lãn chi tiãút. Våïi: P0 = 13.V.+ χP (5-20) V: læûc xiãút bulong V = k.(1-χ).P (CTM T1) (5-21) k: hãû säú an toaìn: choün k = 1,4. χ: hãû säú ngoaûi læûc : choün χ = 0,26. Tæì (5-21) ⇒ V = 4 1 (1-0,26).1595120 = 1652544,32 N Thay caïc säú liãûu trãn vaìo cäng thæïc (5-20) ta âæåüc: P0 = 1,3.1652544,32 + 0,26.1652544,32 = 2577969,13 N ÅÍ âáy ta choün säú vêt gheïp n = 20 ⇒ P1 = 26 13,2577969 n P0 = = 99152,6 N (chênh laì læûc taïc duûng lãn mäùi vêt gheïp) Tæì cäng thæïc (5-19) suy ra: d1 ≥ [ ] 392.14,3 4.991524.P k 1 =σπ = 18 mm Våïi σk = 0,56.σch = 0,56.700 = 392 N/mm2 Váûy ta choün âæåìng kênh cuía mäùi bulong laì 20 mm Theo baíng (5-1 CTM T1) trang 67 ta coï: Âæåìng kênh ngoaìi : d = 20mm Âæåìng kênh trong : d1 = 17,2 mm Bæåïc ren: S = 2,5 mm ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 78 5.1.10. TÊNH TOAÏN KÃÚT CÁÚU BAÌN LUÌA: 1. Kãút cáúu baìn luìa: Hçnh 5.15 2. Tênh chiãöu daìi tay quay vaì chiãöu daìi raînh træåüt: Hçnh 5.16 2 1 8 7 6 5 3 4 Fms Fâ L AC ω R V O O’ ϕ ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 79 1 2 3 4 5 − Chiãöu daìi tay quay: Tay quay tæì A âãún C, baìn luìa thæûc hiãûn hãút haình trçnh âi våïi L = 700 mm. Ta coï: OO’ = R = 2 700 2 L = = 350 mm − Tênh chiãöu daìi raînh træåüt: Khi tay quay OO’ quay troìn 1 voìng thç con træåüt chuyãøn âäüng âi vaì vãö trong raînh træåüt nãn ta coï quan hãû trong quaíng âæåìng: Lr = 2.R Trong thæûc tãú chiãöu daìi låïn hån 2R = 700 mm Váûy ta choün chiãöu daìi raînh: Lr = 750 mm 3. Tênh vaì choün con træåüt: Tênh bulong làõp khe håí (hçnh 5.17) Hçnh 5.17 1. Tay quay 4. Con træåüt 2. ÄÚng loït 5. Bu long 3. Raînh træåüt ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 80 Trong træåìng håüp naìy phaíi xiãút buläng âãø taûo nãn læûc V eïp caïc táúm gheïp, do âoï læûc ma saït giæî khäng cho caïc táúm gheïp bë træåüt khi chëu taïc duûng læûc ngoaìi P. Muäún váûy læûc xiãút V phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: ifV > P (CTM) (5-22) V = if P.k Trong âoï: i : säú bãö màût tiãúp xuïc giæîa caïc táúm gheïp, træåìng håüp naìy láúy i = 2. f : hãû säú ma saït, âäúi våïi táúm gheïp bàòng theïp f = 0,15÷0,2. Choün f = 0,15. k: hãû säú an toaìn láúy khoaíng 1,3÷2, choün k = 1,5. Sæïc bãön cuía bulong âæåüc âaïnh giaï theo æïng suáút tæång âæång vaì cuîng nhæ trãn ta coï âiãöu kiãûn: σtâ = 2d. 4 V.3,1 π ≤ [σ]k (CTM) (5-23) Thay trë säú V tæì cäng thæïc (5-22) vaìo cäng thæïc (5-23) ta tçm âæåüc âæåìng kênh d: d ≥ [ ]k.f.i. P.k.4.3,1 σπ Choün bulong laì theïp CT3, ta coï: [σ]k = 0,5.σch Våïi: σch = 280 N/mm2 ⇒ [σ]k = 0,5.280 = 140 N/mm2 P: læûc taïc duûng, P = 230 N Thay säú vaìo ta âæåüc: d ≥ 140.15,0.2.14,3 230.5,1.4.3,1 = 13,6 mm Váûy ta choün bulong M15: − Con træåüt coï âæåìng kênh: 30 mm − Chiãöu daìi raînh: 750 mm ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 81 − Chiãöu daìi tay quay: 350mm 5.1.11. TÊNH TOAÏN BÄÜ ÂAÌN HÄÚI: Så âäö nguyãn lyï Hçnh 5.18 Trong quaï trçnh eïp láön 1 bäü âaìn häöi chëu neïn liãn tuûc. Kãút thuïc quaï trçnh eïp láön thæï nháút bäü âaìn häöi seî âáøy chaìy âi lãn laìm chaìy taïch khoíi bãö màût bäüt, âaím baío cho quaï trçnh thoaït khê. − Læûc taïc duûng lãn cuía bäü giaím cháún P = P1 + P2. Trong âoï: P1: troüng læåüng chaìy : P1 = 900 kg P2 : troüng læåüng dáöu coï trong buäöng trong xylanh chênh. P2 = 5 kg ⇒ P = 900 + 5 = 905 kg. Thæûc tãú ta choün Pâáøy ≥ P = 905 kg Choün Pâáøy = 1000 kg Ta coï: ktâ = k1 + k2 = 2k : âäü cæïng tæång âæång. Theo âënh luáût Huc ta coï: Pâh = ktâ.f ⇒ ktâ = f Pâh (5-25) (dao âäüng trong kyî thuáût). Trong âoï: f=2,5 mm K1 K2 P ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 82 f : âäü biãún daûng Pâh : læûc âaìn häöi Khi âäü giaín bàòng 1 âån vë læûc seî coï âäü cæïng ktâ 0 tâ H E S k = ⇒ ktâ = 0 tâ H E.S (5-26) (DÂTKT). Trong âoï: S: diãûn têch màût càõt ngang cuía thanh âaìn häöi. Etâ : Mä men âaìn häöi cuía váût liãûu H0: chiãöu cao ban âáöu Tæì (5-25) vaì (5-26) ⇒ 0 tââh H E.S f P = ⇒ S = tâ 0âh E.S H.P (5-27) Våïi : Etâ = 6.Gtâ Gtâ: mämen træåüt tæång âæång. Choün váût liãûu laì cao su kyï hiãûu 2462 coï G = (18÷25) Choün G = 20 ⇒ Etâ = 2.20.6 = 240 kg/cm2 Choün H0 = 12 cm chiãöu cao ban âáöu. f = 2mm = 0,2 cm Pâh = 1000 kg Thay táút caí caïc giaï trë trãn vaìo cäng thæïc (5-27) ta âæåüc: S = 240.2,0 12.1000 = 250 cm2 Ta choün truû räùng nãn theo hçnh (5-19) ta coï: S = ( ) 4 dD. 22 −π Ta choün : d = 4 D ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 83 ⇒ S = ( ) 4 16/DD 22 −π ⇒ S = ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −π 16 DD 4 2 2 ⇒ D = 14,3.15 250.4.16 .15 S.4.16 =π = 5 cm ⇒ d = 4 26 = 6,5 cm 5.1.12. THIÃÚT KÃÚ KHUÄN EÏP: Hãû thäúng eïp laì hãû thäúng eïp khä, váût liãûu coï âäü áøm tæì 6÷7%. Váût liãûu åí dæåïi daûng bäüt, kêch cåí haût tæì 4÷7 μm. Våïi hãû thäúng eïp naìy ta duìng khuän eïp laì khuän kim loaûi. Khuän eïp gäöm 2 næía, næía khuän trãn vaì næía khuän dæåïi. Chuyãøn âäüng thàóng âãø eïp thaình gaûch. Do yãu cáöu gaûch eïp ra åí màût càõt dæåïi phaíi coï ván näøi, taûo ma saït âãø gaûch laït nãön coï âäü dênh täút, bãö màût trãn yãu cáöu coï âäü phàóng vaì nhàôn âãø traïng men. Gaûch eïp coï kêch thæåïc 300×300 mm, chiãöu daìy 8mm Bäü khuän laìm viãûc trong âiãöu kiãûn chëu læûc eïp låïn vaì sæû maìi moìn låïn. Dæûa vaìo caïc yãu cáöu kyî thuáût vaì âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía khuän, ta choün váût liãûu âãø chãú taûo bäü khuän laì theïp cacbon 40 XH. Loaûi theïp naìy coï giåïi haûn bãön σb = 1000 N/mm2 ; σch = 700 N/mm2 , coï âäü cæïng 290 HB. Nhæng khi chãú taûo, qua nhiãût luyãûn, qua quaï trçnh tháúm cacbon bãö màût. Baín veî chãú taûo khuän nhæ sau: D d H0 Hçnh 5.19 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 84 Hçnh 5.20 1.Táúm âãï 4. Khuän dæåïi 2. Táúm âåî khuän 5. Truû âåî 3. Baìn eïp 6. Táúm loït 5.2. LÆÛA CHOÜN CAÏC PHÁÖN TÆÍ THUYÍ LÆÛC CHO HÃÛ THÄÚNG: 5.2.1. CHOÜN BÅM DÁÖU: Båm dáöu laì læåüng cå cáúu biãún âäøi nàng læåüng, duìng âãø biãún cå nàng thaình âäüng nàng (dæåïi daûng aïp suáút cuía dáöu). Trong hãû thäúng dáöu eïp chè duìng loaûi båm thãø têch, tæïc laì loaûi båm chè thæûc hiãûn viãûc biãún âäøi nàng læåüng bàòng caïch thay âäøi thãø têch cuía caïc buäöng laìm viãûc. Khi thãø têch cuía buäöng laìm viãûc tàng ,båm huït dáöu ,thæûc hiãûn chu kyì huït vaì khi thãø têch giaím, båm âáøy dáöu ra ,thæûc hiãûn chu trçnh neïn . Våïi yãu cáöu cuía maïy eïp maì ta thiãút kãú, ta choün loaûi båm piton hæåïng truûc laì loaûi båm pittäng âàût song song våïi truûc cuía räto. Båm pittäng hæåïng truûc coï caïc æu âiãøm sau: − Kêch thæåïc nhoí goün − Laìm viãûc våïi aïp suáút cao. 3 4 2 1 5 6 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 85 5 3 1 2 4 6 B A − Mämen quaïn tênh nhoí − Coï hiãûu suáút täút nháút, háöu nhæ khäng phuû thuäüc vaìo taíi troüng vaì säú voìng quay. 1. Nguyãn lyï laìm viãûc: Så âäö nguyãn lyï: Hçnh 5.21 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 86 Båm gäöm coï pittäng (1) âàût song song våïi truûc cuía räto (2) vaì luän luän tç saït vaìo âéa nghiãng (3) nhåì loì xo (4) .Truûc(5) truyãön chuyãøn âäüng voìng cho räto,nãn buäüc pittäng (1) di âäüng thàóng âi vãö ,thæûc hiãûn quaï trçnh huït vaì neïn .caïc xylanh cuía pitttäng (1) âãöu coï läù thäng våïi raînh cuía âéa dáùn dáöu (6) trong quaï trçnh quay nhæîng pittäng naìo åí vuìng raînh (A) thæûc hiãûn quaï trçnh huït, vaì åí nhæîng vuìng raînh (B) thæûc hiãûn quaï trçnh neïn. Âiãöu chènh læu læåüng cuía båm coï thãø thæûc hiãûn bàòng caïch thay âäøi goïc nghiãng α cuía âéa nghiãng (3) .Trãn cå såí âoï laìm thay âäøi âäü daìi haình trçnh cuía pittäng. 2. Caïc âæåìng âàûc tênh cuía båm pittäng hæåïng truûc: Hçnh 5.22 ηQ: Hãû säú hiãûu duûng thãø têch cuía båm Truûc tung laì caïc giaï trë læu læåüng Q ,cäng suáút N vaì hãû säú hiãûu duûng η Truûc hoaình laì giaï trë aïp suáút P(H) ηm: âæåìng hiãûu duûng ma saït η: âæåìng hiãûu duûng chung khi hãû säú hiãûu aïp suáút ηH ≈1 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 87 Qtt: nàng suáút thãø têch thæûc tãú Ntt: cäng suáút thæûc tãú (chênh laì cäng suáút hiãûu duûng Ntt= ηH) 3. Så âäö cáúu taûo cuía båm pittäng quay hæåïng kênh 5.2.2. VAN AN TOAÌN VAÌ VAN TRAÌN: Kyï hiãûu : − Van an toaìn : duìng âãø âãö phoìng quaï taíi trong hãû thäúng dáöu eïp . Khi aïp suáút dáöu trong hãû thäúng væåüt quaï mæïc âiãöu chènh van an toaìn måí ra âãø âæa dáöu vãö bãø dáöu, do âoï aïp suáút giaím xuäúng Nhiãöu khi van an toaìn coìn giæî nhiãûm vuû giæî aïp suáút khäng âäøi trong hãû thäúng dáöu eïp .Trong træåìng håüp naìy van an toaìn âoïng vai troì cuía van aïp læûc hoàûc van traìn, âãø xaí û båït læåüng dáöu thæìa vãö bãø dáöu . − Van traìn: laìm viãûc thæåìng xuyãn hån van an toaìn ,nãn cáön chuï yï âãún âäü chëu moìn giæîa caïc bãö màût kheïp kên. màût khaïc vç laìm viãûc liãn tuûc nãn âäü kên cuía noï khäng cáön cao hån van an toaìn . Sæû khaïc nhau chuí yãúu cuía hai loaûi van naìy laì åí chäø van traìn tæû âäüng âiãöu chènh âãø giæî aïp suáút khäng âäøi trong hãû thäúng dáöu eïp .coìn van an toaìn thç chè måí âãø dáùn dáöu ra khoíi hãû thäúng ,khi trong hãû thäúng bë quaï taíi chæïc nàng cuía chuïng coï khaïc nhau ,nhæng thæûc tãú coï kãút cáúu giäúng nhau nãn chuïng coï thãø thay thãú cho nhau âæåüc. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 88 4 1 3 2 5 P2 P3 6 7 P1 1. Cáúu taûo van : Hçnh 5.32 1: Loì xo1 5: Pitton 2: Loì xo2 6: Tiãút diãûn chaíy 3: Bi 7: Läù tiãút læu 4: Vêt vàûn âiãöu chènh 2. Nguyãn lyï laìm viãûc Khi dáöu theo muîi tãn vaìo van phêa dæåïi vaì phêa trãn cuía pittäng (5) âãöu coï aïp suáút dáöu .Khi aïp suáút dáöu chæa thàõng âæåüc læûc loì xo (1) ,thç aïp suáút P1 vaì aïp suáút P2 åí trãn pittäng bàòng nhau do âoï pittäng âæïng yãn .Nãúu aïp suáút tàng lãn B3 seî måí ra ,dáöu seî qua pittäng lãn van bi chaíy vãö bãø dáöu. Khi dáöu chaíy do sæïc caín cuía läù tiãút læu (7) nãn P2<P1tæïc laì 1 hiãûu aïp ΔP=P1-P2 âæåüc hçnh thaình giæîa phêa dæåïi vaì phêa trãn cuía ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 89 pittäng laìm cho noï di âäüng vãö phêa trãn, dáöu seî theo caïc raînh (6) vãö bãø dáöu. Luïc naìy caí hai van âãöu laìm viãûc Nãúu aïp suáút giaím, van bi seî âoïng laûi, hiãûu aïp ΔP=0,loì xo (2) seî âæa pittäng vãö phêa dæåïi cuía van. Hiãûu aïp ΔP phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc läù tiãút læu (7) vaì læu læåüng qua läù tiãút læu. AÏp suáút âæåüc âiãöu chènh cuía van caìng chênh xaïc nãúu læu læåüng qua van bi caìng nhoí . Loaûi van naìy laìm viãûc ãm, khäng coï cháún âäüng aïp suáút âiãöu chènh trong phaûm vi ráút räüng (5÷ 63bar) hoàûc cao hån . Âàûc tênh quan troüng cuía van laì sæû thay âäøi aïp suáút âiãöu chènh P1 khi thay âäøi læu læåüng Q. Sæû thay âäøi naìy caìng êt, van laìm viãûc caìng täút . Trong hãû thäúng thuíy læûc cuía maïy eïp ta choün van an toaìn coï aïp suáút P=127bar. 5.2.3. TÊNH VAÌ CHOÜN VAN TIÃÚT LÆU: Kyï hiãûu : Van tiãút læu duìng âãø âiãöu chènh læu læåüng dáöu ,do âoï âiãöu chènh váûn täúc cuía cå cáúu cháúp haình trong hãû thäúng dáöu eïp. Van tiãút læu coï thãø âàût åí âæåìng âáöu vaìo vaì âæåìng âáöu ra cuía cå cáúu cháúp haình . Van tiãút læu gäöm hai loaûi âiãöu chènh doüc truûc vaì âiãöu chènh quanh truûc âäúi våïi hãû thäúng ta choün van tiãút læu phaíi âaím baío . − Âiãöu chènh læu læåüng chênh xaïc − Äøn âënh khi âiãöu chènh læu læåüng beï − Âån giaín, âaím baío tháøm myí cuía kãút cáúu maïy. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 90 2 Q1,P1 1 3 Q2, P2 Do âoï ta choün van tiãút læu cho hãû thäúng laì van tiãút læu âiãöu chènh quanh truûc 1. Cáúu taûo van: Hçnh 5.24 1. Chäút tiãút læu ; 2. Raînh tiãút læu. ; 3. Läù dáùn dáöu ra ngoaìi 2. Nguyãn lyï laìm viãûc : Van tiãút læu âiãöu chènh quanh truûc, âiãöu chènh læu læåüng bàòng caïch xoay chäút tiãút læu (1) quanh truûc cuía noï våïi mäüt goïc tæì (0÷1800). Raînh tiãút læu coï daûng hçnh tam giaïc, phay quanh màût truû cuía chäút (1). Dáöu âæåüc dáùn tæì ngoaìi vaìo, qua raînh tiãút læu(2)vaì (3) bãn trong chäút tiãút læu âãø ra ngoaìi. Theo cäng thæïc Tärielli læu læåünh chaíy qua mäüt khe håí coï tiãút diãûn chaíy laì Ax vaì hiãûu aïp : ΔP = P1 - P2 thç : Q2 = μ .Ax 21 pp.T g2 − Vç c = T g2 = const nãn : Q2 = CμAx PΔ (*) Våïi Q2 = F.v (**) Tæì cäng thæïc (*) vaì (**) ta suy ra ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 91 8 3 7 10 12 9 6 5 V = F P.A..C x Δμ μ: hãû säú thoaït dáöu phuû thuäüc vaìo hçnh daïng tiãút diãn chaíy. Qua cäng thæïc trãn ta tháúy váûn täúc cuía cå cáúu cháúp haình coï thãø thay âäøi bàòng caïch thay âäøi læu læåüng chaíy qua van tiãút læu tæïc laì thay âäøi ΔP vaì Ax. 5.2.4. VAN GIAÍM AÏP : Kyï hiãûu : Trong hãû thäúng dáöu eïp, mäüt båm dáöu phaíi cung cáúp nàng læåüng cho nhiãöu cå cáúu cháúp haình coï aïp suáút khaïc nhau. trong træåìng håüp naìy ngæåìi ta phaíi cho båm viãûc våïi aïp suáút låïn nháút vaì phaíi duìng båm giaím aïp âàût træåïc cå cáúu cháúp haình âãø laìm giaím aïp suáút âãún mäüt trë säú cáön thiãút. 1. Kãút cáúu : Hçnh 5.25 1. Cæía vaìo 6. Buäöng trãn ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 92 P1 P2 2. Cæía ra. 7. ÄÚng 3. Loì xo. 8. Vêt vàûn 4. Buäöng dæåïi. 9. bi 5. Läù tiãút læu. 10. Piston 2. Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi aïp suáút P1 vaìo cæía (1) do læu læåüng bë thay âäøi nãn giaím xuäúng P2 åí cæía ra (2). Âiãöu chènh aïp suáút P2 nhåì vêt åí phêa trãn thay âäøi læûc cuía loì xo (3) AÏp suáút P2 âæåüc âæa vaìo buäöng (4), qua läø tiãút læu (5) vaìo buäöng (6). Trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng, tæïc laì khi aïp suáút P2 khäng thay âäøi trong giaï trë âæåüc hiãûu chènh, bi (9) cuía cæía van âoïng chàût laûi, læûc taïc duûng vaìo phêa trãn vaì phêa dæåïi cuía Pittäng (10) bàòng nhau. Nãúu P2 tàng quaï mæïc âiãöu chènh. van bë måí vaì dáöu theo äúng (7) vãö bãø dáöu. Khi âoï aïp suáút åí buäöng (4) låïn hån buäöng (6)( do bë tiãút læu cuía läù giaím cháún (5). Nãn pittäng di âäüng lãn trãn, laìm giaím tiãút diãûn chaíy åí cæía säú (1), aïp suáút P2 tråí laûi giaï trë bçnh thæåìng. Loaûi van naìy chuyãøn âäüng ráút ãm vaì nhaûy, ngoaìi nhiãûm vuû giaím aïp noï coìn coï thãø äøn âënh âæåüc aïp suáút. Aïp suáút vaìo coï thãø tæì P1= 5÷64bar, vaì aïp suáút naìy coï thãø giaím xuäúngP2 = 2 ÷50 bar. − Phæång trçnh cán bàòng ténh: P2F = P.L =0 ⇒ P2 F PL 5.2.5. CHOÜN BÄÜ ÄØN LÄÚC: Kyï hiãûu: ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 93 6 F 2 5 3 P4 1 Plx P3 Bäü äøn täúc laì cå cáúu âaím baío hiãûu aïp khäng âäøi khi giaím aïp, vaì do âoï âaím baío mäüt læu læåüng khäng âäøi chaíy qua van, tæïc laì laìm cho váûn täúc baìn maïy làõp trãn xy lanh truyãön læûc coï giaï trë gáön nhæ khäng âäøi Bäü äøn täúc laì mäüt van gheïp gäöm coï : mäüt van giaím aïp vaì mäüt van tiãút læu coï thãø làõp åí âæåìng dáùn vaìo hoàûc ra cuía cå cáúu cháúp haình. 1. Kãút cáúu : Hçnh 5.26 1. Loì xo 4. Piston cæía van giaím aïp 2. Raînh tiãt læu 5. Chäút tiãút læu 3. Läù dáùn dáöu ra 6. Voî 2. Nguyãn lyï laìm viãûc : Aïp suáút P2 vaìo van giaím aïp, tuyì thuäüc vaìo læûc cuía loì xo PL giaím xuäúng P3, aïp suáút âæåüc giaím P3, tiãúp tuûc vaìo raînh tiãút læu (2)vaìo läù (3) cuía truûc tiãút læu (5) vaì dáùn vãö bãø dáöu . Âiãöu kiãûn âãø bäü äøn täúc laìm viãûc laì: P2>P3P4 Phæång trçnh cán bàòng ténh : ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 94 F.P3 = P4F + PLx =0⇒ P3 - P4 = F PLx ⇒ ΔP = F Plx Læu læåüng chaíy qua van tiãút læu, theo cäng thæïc cuía van tiãút læu ta coï: Q2 = cμ.Ax F PP 43 − Nãúu nhæ ta khäng thay âäøi tiãút diãûn chaíy Ax cuía van tiãút læu hç caïc hàòng säú coï thãø suït goün thaình trë säú K vaì cäng thæïc trãn coï thãø viãút. Q2 = K P.Δ ΔP biãún thiãn ⇒Q2 biãún thiãn ⇒ V biãún thiãn Váûy Q2 chè phuû thuäüc vaìo ΔP nghéa laì phuû thuäüc vaìo sæû thay âäøi cuía PLx. 5.2.6. VAN MÄÜT CHIÃÖU : Kyï hiãûu : Van mäüt chiãöu laì cå cáúu chènh hæåïng, duìng âãø âiãöu khiãøn doìng cháút loíng âi theo mäüt hæåïng, vaì åí hæåïng kia thç dáöu eïp bë ngàn laûi. Trong hãû thäúng dáöu eïp van mäüt chiãöu thæåìng âàût åí nhiãöu vë trê khaïc nhau, tuyì thuäüc vaìo muûc âêch khaïc nhau. 1. Cáúu taûovan : ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 95 Hçnh 5.27 1. Vêt vàûn âiãöu chènh 4. Voî 2. Loì xo 5. Cæía ra 3. Con træåüt 6. Cæía vaìo 2. Nguyãn tàõc hoaût âäüng : Aïp suáút di vaìo cæía (6). Nãúu aïp suáút låïn thàõng âæåüc læûc loì xo(2)dáùn âãún dáöu ra khoíi van theo cæía (5). Loì xo taïc duûng lãn con træåüt (3) thæåìng âæåüc thiãút kãú tæång æïng våïi 1bar 5.2.7. VAN ÂAÍO CHIÃÖU: Van âaío chiãöu laì loaûi cå cáúu âiãöu khiãøn duìng âoïng, måí caïc äúng dáùn âãø khåíi âäüng caïc cå cáúu biãún âäøi nàng læåüng, duìng âãø âaío chiãöu chuyãøn âäüng cuía caïc xy lanh truyãön læûc hay âäüng cå dáöu eïp. Van âaío chiãöu coï ráút nhiãöu daûng khaïc nhau, nhæng dæûa vaìo 1 âàûc âiãøm chung laì säú vë trê vaì säú cæía âãø phán biãût chuïng våïi nhau : − Säú vë trê : laì säú chäø âënh vë con træåüt cuía van. Thäng thæåìng van âaío chiãöu coï 2 hoàûc 3 vë trê, åí nhæîng træåìng håüp âàûc biãût coï thãø coï nhiãöu hån − Säú cæía : laì säú läù âãø dáùn dáöu vaìo hay ra, säú cæía cuía van âaío chiãöu thæåìng duìng laì 2,3,5. Trong hãû thäúng thuyí læûc cuía maïy ta sæí duûng caïc loaûi van âaío chiãöu sau: ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 96 1. Van âaío chiãöu 2 cæía 2 vë trê : + Kyï hiãûu: + Kãút cáúu : Hçnh 5.28 + Nguyãn lyï laìm viãûc : ÅÍ vë trê nhæ hçnh veî, cæía (1) thäng våïi cæía (2)( vë trê 1). Khi van âaío chiãöu, chuyãøn qua (vë trê 2) thç cæía (1) bë âoïng dáöu khäng vaìo van maì theo van traìn tråí vãö laûi bãø dáöu. 2. Van âaío chiãöu 5 cæía 3 vë trê : + Kyï hiãûu : + Kãút cáúu : Hçnh 5. 29 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 97 + Nguyãn lyï hoaût âäüng : ÅÍ vë trê nhæ trãn ( vë trê giæîa )táút caí caïc cæía âãöu âoïng laûi, pittäng cuía xylanh truyãön læûc âæåüc cäú âënh bàòng dáöu eïp (vç caí 2 buäöng âãöu coï dáöu eïp bë keût laûi) toaìn bäü læu læåüng cuía båm chaûy qua van traìn vãö bãø dáöu. Nãúu con træåüt cuía van di chuyãøn vãö vë trê bãn traïi cæía (1) vaì cæía (22) âæåüc näúi liãön vaì dáöu seî vaìo buäöng phaíi cuía xylanh truyãön læûc, âäöng thåìi dáöu åí buäöng traïi seî theo cæía 21 vaì 31vãö bãø dáöu. Nãúu con træåüt cuía van sang phaíi, dáöu seî vaìo buäöng traïi cuía xylanh qua cæía 1 vaì 21. Âäöng thåìi dáöu tæì buäöng phaíi qua cæía 22vaì32 vãö bãø dáöu. 5.2.8. ÀÕC QUY DÁÖU: ÀÕc quy dáöu laì loaûi thiãút bë dáöu eïp, duìng âãø chæïa nàng læåüng thæìa do båm dáöu taûo nãn trong khoaính khàõc, vaì khi cáön thiãút noï coï thãø âæa nàng læåüng áúy cung cáúp laûi cho nàng læåüng dáöu eïp. Trong hãû thäúng thuyí læûc cuía maïy eïp, do quaï trçnh chaûy khäng cuíng nhæ caïc quaï trçnh eïp chàût, cáön læu læåüng dáöu låïn trong thåìi gian ngàõn. Nãúu duìng båm dáöu coï læu læåüng låïn thç khäng kinh tãú, vç thãú ngæåìi ta duìng àõc quy dáöu âãø træì laûi mäüt säú nàng læåüng ( læu læåüng dáöu våïi aïp suáút nháút âënh ), vaì khi cáön seî cung cáúp. ngoaìi ra trong hãû thäúng âiãöu khiãøn bàòng dáöu eïp hiãûn âaûi âoìi hoíi sæû äøn âënh cuía aïp suáút nguäön duìng aïc quy dáöu âàût åí äúng neïn cuía båm dáöu caìng thoía maîn âæåüc yãu cáöu trãn. Âäúi våïi hãû thäúng thuyí læûc cuía maïy eïp maì ta thiãút kãú coï aïp suáút tæì (0÷150) bar nãn ta choün loaûi aïc quy dáöu bàòng khê neïn duìng maìn chàõn. Kãút cáúu : ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 98 Hçnh 5.2.10 Tuïi chæïa khê thæåìng duìng laìm bàòng cao su hay cháút deîo bãn trong chæïa khäng khê hoàûc khê nitå våïi mäüt aïp suáút nháút âënh. Khi naûp aïc quy thãø têch cuía khê giaím xuäúng laì aïp suáút cuía khê tàng lãn. sæû thay âäøi aïp suáút cuía khê phuû thuäüc vaìo sæû neïn vaì nåí cuía khê åí mäüt aïp suáút nháút âënh. Thãø têch cáön thiãút nhoí nháút cuía khê âæåüc tênh theo cäng thæïc Päliträúp. Vk = n d 11 V −δ+ ( truyãön âäüng dáöu eïp trong maïy càõt kim loaûi) Trong âoï : Vd: thãø têch dáöu caìn thiãút åí trong aïc quy δ = min minmax P PP − Âäü thäng âãöu cuía aïp suáút taïc duûng vaìo trong aïc quy, thäng thæåìng : δ = 0,1÷0,2 n: chè säú päliträúp :âàûc træng cho sæû neïn vaì nåí cuía khê tuyì thuäüc vaìo nhiãût dung ,trë säú n coï thãø têch n= mink maxk min max V Vlg P Plg n nàòm trong giåïi haûn 1≤ n ≤ 1,4 Thãø têch toaìn pháön cuía aïc quy V = Vd+Vk= Vd ⎟⎟⎠ ⎞⎜⎜⎝ ⎛ −δ++ 11 11 Nãúu tênh gáön âuïng ta láúy Vk = (8÷10)Vd V= (9÷11)Vd Thãø têch dáöu cáön âæåüc choün phuû thuäüc vaìo læu læåüng Qb[l/phuït] cuía båm dáöu duìng trong hãû thäúng dáöu eïp tênh theo cäng thæïc. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 99 1 3 2 3 1 2 Vd≥ 0,025Qb (l) (truyãön âäüng dáöu eïp trong maïy càõt KL) Vd = 0,025 . 208 = 5,2lêt Láúy Vl = 5 lêt ⇒ Vd = 8.5 = 40 lêt V = 10.5 = 50 lêt 5.2.9. ÂIÃÖU KHIÃØN VAN: Âãø âiãöu khiãøn con træåüt tæì vë trê naìy sang vë trê khaïc, vaì do âoï laìm âäøi hæåïng chuyãøn âäüng cuía dáöu, ngæåìi ta duìng caïc nàõp âiãöu khiãøn làõp vaìo hai bãn màût âáöu con træåüt. Tuyì theo nguyãn tàõc laìm viãûc,caïc nàõp âiãöu khiãøn coï thãø laì cå khê - âiãûn tæì hoàûc daìu eïp. Trong hãû thäúng thuyí læûc cuía maïy eïp ta choün phæång phaïp âiãöu khiãøn bàòng âiãûn tæì. 1. Kãút cáúu : + Kyï hiãûu : + Kãút cáúu: Hçnh 5.2.11a Hçnh 5.2.11b 2. Nguyãn lyï laìm viãûc: (Hçnh 5-2-11a) laì nàõp âiãöu khiãøn bàòng âiãûn tæì âãø âiãöu khiãøn van âaío chiãöu coï hai vë trê. Pháön coï ren cuía chäút(1)âæåüc làõp vaìo con træåüt cuía van âaío chiãöu. Nam chám âiãûn âæåüc làõp vaìo läø ren vaì duìng vêt (2) ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 100 4 3 1 2 âãø cäú âënh. Truûc cuía loîi nam chám tyì vaìo âáöu khäng coï ren cuía chäút (1) vaì âáøy noï di âäüng theo chiãöu truûc khi âoïng måî nam chám miãúng âãûm (3) duìng âãø ngàn chàûn dáöu khäng cho roì sang nam chám. Vç thãú kãút cáúu cuía thán van âaío chiãöu cáön coï raînh âãø dáùn dáöu âoüng laûi åí nàõp âiãöu khiãøn vãö bãø dáöu. (hçnh 5-2-11b) laì nàõp âiãöu khiãøn bàòng âiãûn tæì âãø âiãöu khiãøn van âaío chiãöu coï (3) vë trê. Caí hai bãn van âãöu làõp cuìng 1 loaûi nàõp kiãøu naìy. loì xo (1) vaì baûc âåî (2) giæî cho con træåüt cuía van âaío chiãöu åí vë trê giæîa. Chäút (3) tyì vaìo loîi nam chám, seî di âäüng con træåüt sang vë trê naìy hay vë trê kia. âãø traïnh dáöu âäø vaìo nam chám cáön coï dung sai cuía chäút (3) våïi läù khoaíng 5÷12 μm. Æu âiãøm cuía van 3 vë trê làõp loaûi nàõp âiãöu khiãøn bàòng âiãûn tæì laì khi nam chám måí (ngàõt âiãûn, nam chám khäng laìm viãûc ) van âaío chiãöu åí traûng thaïi cán bàòng laìm ngæng chuyãøn âäüng cuía cå cáúu cháúp haình. 5.2.10. CHOÜN BÄÜ LOÜC THÄ: Duìng âãø làõp vaìo äúng huït cuía båm ta choün bäü läüc læåïi coï säú läù tæì 3100÷17000 trãn 1cm2 Cå cáúu bäü loüc Hçnh 5.2.12 1. Khung cæïng. 3. Caïc läù 2. Læåïi bàòng âäöng 4. ÄÚng huït ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 101 2 3 1 + Nguyãn lyï laìm viãûc : Dáöu tæì ngoaìi xuyãn qua caïc màõt læåïi vaì caïc läù (3) âãø vaìo äúng huït (4). 5.2.11. CHOÜN BÄÜ LOÜC TINH: Bäü läüc tinh duìng âãø âàût trãn âæåìng ra cuía båm âãø loüc caïc cháút báøn åí hãû thäúng dáöu eïp cuía maïy eïp âoìi hoíi âäü saûch cuía dáöu cao, ta choün bäü läüc coï maìn loüc bàòng giáúy nè, hoàûc da. Nhæîng loaûi läüc naìy coï thãø läüc âæåüc nhæîng cháút báøn coï kêch thæåïc låïn hån 0.005mm + Kãút cáúu Hçnh 5.2.13 1. Loì xo 2. Giáúy loüc 3. Khung + Nguyãn lyï hoaût âäüng : Trãn khung âæåüc càn cæïng bàòng loì xo (1) bäü loüc (2) taûo thaình bãö màût læåün soïng våïi bãö màût naìy laìm tàng âæåüc tiãút diãûn loüc vaì âäü cæïng væîng cuía bäü loüc. Dáöu tæì ngoaìi chaíy qua læåïi läüc vaì theo hæåïng truûc chaíy ra ngoaìi. 5.2.12. CHOÜN DÁÖU : Viãûc choün læûa loaûi dáöu phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú dæûa vaìo mäüt säú nguyãn tàõc choün læûa nhæ sau : Âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp læûc cao cáön choün dáöu coï âäü nhåït cao. våïi váûn täúc cao cáön choün âäü nhåït tháúp. Ngoaìi ra cáön chuï yï âãún caïc âiãøm cå baín sau: − 1: âäúi våïi hãû thäúng thuyí læûc thæûc hiãûn chuyãøn âäüng thàóng : ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 102 laìm viãûc våïi aïp suáút (20÷30 bar) vaì váûn täúc > 8m/phuït thæåìng choün dáöu coï âäü nhåït tæì (11÷20 ) .10-6 m2/s tæång æïng våïi dáöu cäng nghiãûp 12vaì 20. − 2: âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp suáút låïn hån 175bar ta choün dáöu coï âäü nhåït tæì (100÷200) .10-6m2/s − 3: âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp suáút tæì (20÷70)bar duìng dáöu coï âäü nhåït tæì (20÷40) .10-6m2/s − 4:âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp suáút tæì 70<P<170bar choün dáöu coï âäü nhåït tæì (60÷70) .10-6m2/s − 5:âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc trong khoaíng nhiãût âäü tæång âäúi räüng (20÷70)0C thç duìng dáöu coï âäü nhåït tæì (25÷30) .10-6m2/s Træåìng håüp yãu cáöu phaíi âaím baío âäü chênh xaïc truyãön âäüng cao trong phaûm vi nhiãût âäü räüng thç duìng dáöu täøng håüp Siliccon. Tæì nhæîng nguyãn tàõc trãn ta choün loaûi dáöu coï âäü nhåït tæì (25÷30).10-6m2/s noï phuì håüp våïi âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía maïy nhiãût âäü dáöu khoaíng 400C Aïp suáút P< 170bar Tra baíng I.1 choün dáöu cäng nghiãûp 30 coï caïc âàûc tênh sau. Âäü nhåït Âo bàòng E050 Âo bàòng Cst Âo bàòng m/s Nhiãût âäü buìng chaïy min 0C Nhiãût âäü âäng âàûc Tyí lãû cäúc % max Âäü axit Mg KoH/g Tyí lãû T0 max Giåïi haûn T0 laìm viãûc Khäúi læåüng riãng Kg/m3 3,81÷4,59 27÷33 (27÷33).10-6 180 -15 0,3 0,2 0,007 10÷50 866÷916 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 103 Pháön 6. BÄI TRÅN VAÌ BAÍO DÆÅÎNG MAÏY 6.1. NGUYÃN TÀÕC BAÍO QUAÍN VAÌ SÆÍ DUÛNG: 6.1.1. TRÆÅÏC KHI LAÌM VIÃÛC: Træåïc khi váûn haình maïy, cáön thæûc hiãûn kiãøm tra caïc âiãøm sau: − Kiãøm tra caïc pháön tæí laìm noïng khuän âaî kãút näúi chæa. − Bäüt eïp âaî sàôn saìng chæa. − Kiãøm tra âiãûn aïp khç neïn − Kiãøm tra sæû laìm viãûc cuía maïy laìm laûnh − Kiãøm tra mæïc dáöu chæïa trong thuìng. − Kiãøm tra giaï trë aïp læûc dáöu chæïa trong thuìng. − Kiãøm tra giaï trë aïp læûc dáöu trong hãû thäúng thuyí læûc. − Kiãøm tra hoaût âäüng cuía caïc caím biãún. − Kiãøm tra bäü âiãöu khiãøn âaî âæåüc kãút näúi chæa. − Kiãøm tra caïc thiãút bë an toaìn, baío vãû phaíi åí tçnh traûng täút. − Kiãøm tra (nãúu caìi âàût) caïc chæång trçnh hoaût âäüng åí chãú âäü tæû âäüng täút. 6.1.2. TRONG KHI LAÌM VIÃÛC: − Kiãøm tra thæåìng xuyãn kêch thæåïc vaì hçnh daûng cuía viãn gaûch − Khäng kiãøm tra maïyvaì bäi dáöu måí trong khi maïy âang laìm viãûc − Khäng cho pheïp ngæåìi khäng coï traïch nhiãûm sæí duûng maïy. 6.1.3. SAU KHI LAÌM VIÃÛC: − Theo thæï tæû ngæìng tæìng bäü pháûn laìm viãûc cuía maïy âuïng theo hæåïng dáùn cuía nhaì thiãút kãú. − Thu doün, laìm vãû sinh nåi laìm viãûc. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 104 6.2. BÄI TRÅN MAÏY: Âãø giaím máút maït cäng suáút vç ma saït, giaím maìi moìn caïc bäü pháûn xoay vaì træåüt, âaím baío thoaït nhiãût täútvaì âãö phoìng caïc chi tiãút maïybë ré, giæî âäü chênh xaïcvaì keïo daìi tuäøi thoü cuía maïy. Cáön phaíi bäi trån liãn tuûc caïc bäü pháûn trong maïy. Viãûc choün håüp lyï loaûi dáöu, âäü nhåït cuía hãû thäúng bäi trån seî laìm tàng tuäøi thoü caïc bäü pháûn trong maïy. Theo caïch dáùn dáöu âãún bäi trån caïc chi tiãút trong maïy, ngæåìi ta phán biãût bäi trån ngám dáöu vaì bäi trån læu thäng. Ngoaìi ra caïc bäü pháûn âãø håí cuía caïc chi tiãút maïy khäng quan troüng coï thãø bäi trån âënh kyì bàòng måî. ÅÍ maïy eïp thiãút kãú, caïc van vaì caïc xilanh trong hãû thäúng thuyí læûc, trong quaï trçnh hoaût âäüng, dáöu trong hãû thäúng cuîng âäöng thåìi thæûc hiãûn viãûc bäi trån. 6.3. BAÍO DÆÅÎNG MAÏY: 6.3.1. BAÍO QUAÍN HAÌNG NGAÌY: − Træåïc khi baío quaín maïy, kiãøm tra læåüng dáöu trong thuìng chæïa phaíi âaím baío âáöy âuí. − Bäi trån caïc pháön træåüt, xoay træåïc khi maïy hoaût âäüng hoàûc ngay trong khi maïy hoaût âäüng. Nãúu coï hiãûn tæåüng báút thæåìng khi maïy âang hoaût âäüng, phaíi láûp tæïc ngæìng maïy vaì kiãøm tra laûi âãø âiãöu chènh maïy. 6.3.2. BAÍO QUAÍN HAÌNG THAÏNG: − Kiãøm tra kyî caïc mäúi gheïp, lau sach caïc buûi báùn baïm hãû thäúng maïy. − Bäi trån caïc bäü pháûn cuía maïy. − Kiãøm tra dáöu trong bãø. 6.3.3. BAÍO QUAÍN HÀÒNG NÀM: − Huït dáöu trong thuìng ra, lau saûch thuìng bàòng khàn khä saûch. − Lau saûch caïc bäü loüc. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 105 − Ræîa saûch vaì bäi trån caïc bäü pháûn nhæ äø bi, caïc chi tiãút træåüt, baïnh ràng. Nãúu coï thiãút bë naìo hæ hoíng, thç sæîa chæîa, thay thãú thiãút bë måïi. 6.4. CAÏC THIÃÚT BË PHUÛ TRONG MAÏY: 6.4.1. HÃÛ THÄÚNG LAÌM NOÏNG KHUÄN: Do bäüt trong quaï trçnh eïp coìn coï mäüt âäü áøm nháút âënh, nãn trong quaï trçnh eïp, bäüt seî dênh laûi pháön khuän, dáùn âãún bãö màût gaûch sau khi eïp bë räù. Âãø traïnh hiãûn tæåüng naìy ngæåìi ta duìng hãû thäúng âiãûn coï âiãûn aïp U = 50 V âãø laìm noïng khuän, vaì caïc biãún nhiãût âãø giaïm saït vaì âiãöu khiãøn biãún âäøi nhiãût âäü biãún khuän. 6.4.2. HÁM NOÏNG DÁÖU: Âãø quaï trçnh eïp hoaût âäüng coï hiãûu quaí, nhiãût âäü cuía dáöu åí vaìo khoaíng 400C. Do âoï khi maïy bàõt âáöu hoaût âäüng, dáöu coï nhiãût âäü tháúp cho nãn phaíi sáúy dáöu. Trong hãû thäúng thuyí læûc cuía maïy eïp, ta coï thãø duìng biãún âäøi nàng læåüng âiãûn thaình nàng læåüng nhiãût âãø laìm noïng dáöu. 6.4.3. CAÏC MAÏY HUÏT BUÛI: Trong quaï trçnh maïy eïp hoaût âäüng, hãû thäúng cáúp bäüt cho khuän sinh ra læu læåüng thæìa, do âoï âãø haûn chãú læåüng bäüt thæìa naìy laìm aính hæåíng âãún hoaût âäüng cuía maïy, duìng caïc maïy huït buûi âæåüc cung cáúp nàng læåüng båíi caïc âäüng cå âiãûn. 6.4.4. HÃÛ THÄÚNG TRAO ÂÄØI NHIÃÛT: Trong quaï trçnh laìm viãûc, dáöu seî bë noïng lãn, do âoï ta cáön coï hãû thäúng laìm maït dáöu âãø dáöu luän luän âaût nhiãût âäü täút nháút laìm viãûc laì 400C. Ta coï thãø laìm maït hãû thäúng bàòng næåïc. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 106 KÃÚT LUÁÛN Viãûc tênh toaïn thiãút kãú maïy eïp thuyí læûc, dæûa trãn maïy eïp gaûch hiãûu SACMI PH - 1600 âang âæåüc sæí duûng taûi Cäng ty gaûch men COSEVCO Hoaì Khaïnh - Liãn Chiãøu - Âaì Nàông. Bao gäöm caïc bæåïc sau: - Giåïi thiãûu quy trçnh saín xuáút gaûch Ceramic - Phán têch caïc thäng säú kyî thuáût maïy hiãûn coï. - Phán læûa choün phæång aïn - Tênh toaïn vaì thiãút kãú âäüng hoüc maïy. - Tênh toaïn vaì thiãút kãú sæïc bãön vaì kãút cáúu maïy. + Tênh toaïn sæïc bãön vaì mäüt säú chi tiãút chuí yãúu. + Læûa choün caïc pháön tæí thuyí læûc cho hãû thäúng. - Bäi trån vaì baío dæåîng. Âáy laì maïy eïp thuyí læûc nàòm trong dáy chuyãön saín xuáút gaûch Ceramic. Do âoï viãûc tênh toaïn thiãút kãú maïy coìn phuû thuäüc vaìo caïc thäng säú cuía dáy chuyãön saín xuáút gaûch. Maïy thiãút kãú âoìi hoíi phaíi coï sæû kãút håüp chuyãøn âäüng haìi hoaì giæîa caïc bäü pháûn trong maïy, giæîa maïy vaì caïc thiãút bë khaïc trong dáy chuyãön. Mäüt láön næía em xin chán thaình caím ån tháöy giaïo Tráön Âçnh Sån vaì caïc tháöy cä giaïo trong khoa âaî táûn tçnh giuïp âåî âãø âãö taìi cuía em âæåüc hoaìn thaình mäüt caïch täút nháút. ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 107 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 1.Cå såí thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy Trënh cháút nhaì xuáút baín khoa hoüc 2.Nguyãn Lyï Maïy Âinh Gia Tæåìng - Nguyãùn Xuán Laûc - Tráön Doaîn Tiãún .Nhaì xuáút baín Âaûi Hoüc & THCN - Haì Näüi 1970 3.Chi tiãút maïy táûp 1&2 NguyãùnTroüng Hiãûp - Nhaì xuáút baín Âaûi Hoüc & THCN - Haì Näüi 1969 4.Truyãön âäüng dáöu eïp trong maïy càõt kim loaûi Nguyãùn Ngoüc Cáøn - Bäü män maïy càõt kim loaûi - Nhaì xuáút baín Baïch Khoa 1974 5. Sæïc bãön váût liãûu táûp 1 & 2 Lã Viãút Giaíng - Thaïi Thãú Huìng 6.Cå såí dung sai vaì âo læåìng trong chãú taûo maïy Häö Âàõc Thoü - Ninh Âæïc Täún Nhaì xuáút baín Âaûi Hoüc & THCN - Haì Näüi 1978 7.Captalo PH 1600 ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 108 NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN HÆÅÏNG DÁÙN ÂÄÖ AÏN TÄT NGHIÃÛP THIÃÚT KÃÚ MAÏY EÏP TAÛO HÇNH GAÛCH MEN SVTH VOÎ THAÌNH LÁN Trang 109 NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN DUYÃÛT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế máy ép tạo hình gạch men.pdf
Luận văn liên quan