Đề tài Thiết kế nguồn mạ một chiều (không đảo chiều) với các số liệu cho trước

Các số liệu cho trước: Thiết kế nguồn mạ một chiều (không đảo chiều) chiều các thông sơố sau: Phương án Các số liệu cho trước Điện áp ra (V) Dòng tải max (A) 1 10 -24 1000 Nguồn mạ làm việc theo nguyên tắc giữ dòng điện mạ không đổi trong quá trình mà. Mạch phải có khâu bảo vệ chống ngắn mạch. II. Mục lục đồ án: 1. Công nghệ mạ điện và yêu cầu kỹ thuật của công nghệ 3 2. Phương án tổng thể 7 3. Sơ đồ cấu trúc, nguyên lý mạch thiết kế và thuyết minh sự hoạt động của sơ đồ với đồ thị minh hoạ 18 4. Tính toán mạch lực 30 5. Tính toán mạch điều khiển 38 6. Bảng trị số toàn bộ các phần tử và linh kiện tính toán được trong mục 4,5 7. Kết luận 49 8. Tài liệu tham khảo 50

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế nguồn mạ một chiều (không đảo chiều) với các số liệu cho trước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu ThÕ kû XX ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña nhiÒu ph¸t minh quan träng, mét trong nh÷ng ph¸t minh ®ã ®· cho ra ®êi ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö. Vµo n¨m 1902 kü s­ ng­êi Anh John Flening s¸ng chÕ ra Thyratran, n¨m 1948 hai nhµ vËt lý ng­êi Mü lµ John Bardeen vµ W.H Bratlain s¸ng chÕ ra trasitor, ®Õn n¨m 1956 nhãm kü s­ cña h·ng Bell - Telephone cho ra ®êi s¶n phÈm Thyristor ®Çu tiªn. KÓ tõ ®ã ®Õn nay ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö cña thÕ giíi ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ng­êi ta ®· chÕ t¹o ra nh÷ng thiÕt bÞ b¸n dÉn cã c«ng suÊt lín h¬n nh­ ®ièt, tri¾c, trasistor chÞu ®iÖn ¸p cao vµ dßng ®iÖn lín kÓ c¶ nh÷ng thiÕt bÞ b¸n dÉn cùc nhá nh­: vi m¹ch, vi m¹ch ®a chøc n¨ng, vi xö lý … lµ nh÷ng phÇn tö thiÕt yÕu trong m¹ch ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ b¸n dÉn c«ng suÊt ®Çu tiªn. Ngµy nµy, kh«ng riªng g× ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, ngay c¶ ë n­íc ta c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn ®· vµ ®ang th©m nhËp vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¶ trong lÜnh vùc sinh ho¹t. C¸c xÝ nghiÖp nhµ m¸y nh­ thuû ®iÖn, xi m¨ng, giÊy, dÖt sîi, ®ãng tµu, c«ng nghiÖp m¹… ®ang sö dông ngµy cµng nhiÒu nh÷ng thµnh tùu cña c«ng nghiÖp ®iÖn tö. §ã lµ nh÷ng minh chøng cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy. §Æc biÖt lµ ngµnh c«ng nghiÖp m¹ ®iÖn. Nã øng dông ®iÖn tö c«ng xuÊt ®Ó chÕ t¹o ra nguån ®iÖn mét chiÒu æn ®Þnh phï hîp víi viÖc m¹ ®iÖn vµ tham gia ®iÒu khiÓn tù ®éng trong suèt qu¸ tr×nh m¹. Nhê m¹ ®iÖn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã ®é bÒn cao, n©ng cao tÝnh thÈm mü ®Ó phôc vô trong y tÕ, c«ng nghiÖp nhÑ còng nh­ øng dông trong cuéc sèng ®Ó trang trÝ. Trong qu¸ tr×nh lµm vµ hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc, em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy TrÇn Träng Minh. §©y lµ lÇn ®Çu lµm ®å ¸n m«n häc víi ®Ò tµi míi mÎ cã liªn quan ®Õn nhiÒu m«n häc kh¸c. MÆc dï em ®· cè g¾ng nh­ng ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái hÕt khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« ®Ó ®å ¸n ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 08 n¨m 2005 Sinh viªn: L­u V¨n Minh I. C¸c sè liÖu cho tr­íc: ThiÕt kÕ nguån m¹ mét chiÒu (kh«ng ®¶o chiÒu) chiÒu c¸c th«ng sè sau: Ph­¬ng ¸n C¸c sè liÖu cho tr­íc §iÖn ¸p ra (V) Dßng t¶i max (A) 1 10 ¸ 24 1000 Nguån m¹ lµm viÖc theo nguyªn t¾c gi÷ dßng ®iÖn m¹ kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh mµ. M¹ch ph¶i cã kh©u b¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch. II. Môc lôc ®å ¸n: 1. C«ng nghÖ m¹ ®iÖn vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng nghÖ 3 2. Ph­¬ng ¸n tæng thÓ 7 3. S¬ ®å cÊu tróc, nguyªn lý m¹ch thiÕt kÕ vµ thuyÕt minh sù ho¹t ®éng cña s¬ ®å víi ®å thÞ minh ho¹ 18 4. TÝnh to¸n m¹ch lùc 30 5. TÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn 38 6. B¶ng trÞ sè toµn bé c¸c phÇn tö vµ linh kiÖn tÝnh to¸n ®­îc trong môc 4,5 7. KÕt luËn 49 8. Tµi liÖu tham kh¶o 50 PhÇn I: C«ng nghÖ m¹ ®iÖn vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng nghÖ I. Giíi thiÖu chung: ThÕ kû XX ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña nhiÒu ph¸t minh quan träng. Mét trong c¸c ph¸t minh ®ã ®· cho ra ®êi ngµnh c«ng nghÖ ®iÖn tö. Vµo n¨m 1902, kü s­ ng­êi Anh John Flening s¸ng chÕ ra Thyratran. N¨m 1948, 2 nhµ vËt lý ng­êi Mü lµ John Barden vµ W. Hbratlain s¸ng chÕ ra Transistor. §Õn n¨m 1950, nhãm kü s­ cña h·ng Bell. Telephone cho ra ®êi s¶n phÈm Thyristor ®Çu tiªn. KÓ tõ ®ã ®Õn nay, ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö cña thÕ giíi ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ng­êi ta ®· chÕ t¹o ra nh÷ng thiÕt bÞ b¸n dÉn cùc nhá nh­ vi m¹ch, vi m¹ch ®a chøc n¨ng, vi xö lý … lµ nh÷ng phÇn tö thiÕt yÕu trong m¹ch ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ b¸n dÉn c«ng suÊt ®Çu tiªn. Ngµy nay, kh«ng riªng g× ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, ngay ë c¶ n­íc ta c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn ®· vµ ®ang th©m nhËp vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¶ trong lÜnh vùc sinh ho¹t. C¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp nh­ thuû ®iÖn, xi m¨ng, giÊy, dÖt sîi, c«ng nghÖ m¹ … ®ang sö dông ngµy cµng nhiÒu nh÷ng thµnh tù cña ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö. §ã lµ nh÷ng minh chøng cho sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp nµy. §Æc biÖt lµ ngµnh c«ng nghÖp m¹ ®iÖn. Nã øng dông ®iÖn tö c«ng suÊt ®Ó t¹o ra nguån ®iÖn 1 chiÒu æn ®Þnh phï hîp víi viÖc m¹ ®iÖn vµ tham gia ®iÒu khiÓn tù ®éng trong suÊt qu¸ tr×nh m¹. Nhê m¹ ®iÖn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã ®é bÒn cao, n©ng cao tÝnh thÈm mü ®Ó phôc vô trong y tÕ, c«ng nghiÖp nhÑ còng nh­ øng dông trong cuéc sèng ®Ó trang trÝ … M¹ ®iÖn cã t¸c dông chèng ¨n mßn, phôc håi kÝch th­íc, t¨ng ®é cøng, t¹o ph¶n quang, dÉn ®iÖn… Trong m¹ ®iÖn, vËt liÖu nÒn cã thÓ lµ kim lo¹i, hîp kim ®«i khi cßn cã thÓ lµ vËt liÖu dÎo, gèm sø, composit. Líp m¹ cïng t­¬ng tù cã thÓ lµ kim lo¹i, hîp kim, composit cña kim lo¹i gèm, kim lo¹i chÊt dÎo. Xu h­íng chung lµ dïng vËt liÖu nÒn rÎ s½n cã, vËt liÖu m¹ ®¾t quÝ hiÕm nh­ng chØ lµ líp vá máng bªn ngoµi. A. C«ng nghÖ m¹ ®iÖn M¹ ®iÖn ®¬n gi¶n cã thÓ lµ qu¸ tr×nh kÕt tña kim lo¹i lªn bÒ mÆt nÒn 1 líp phñ cã tÝnh chÊt c¬ lý ho¸ … ®¸p øng yªu cµu kü thuËt. Tuy nhiªn chØ nh÷ng c«ng nghÖ æn ®Þnh, bÒn trong thêi gian dµi míi ®­îc sö dông trong s¶n xuÊt. M¹ ®iÖn thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n (ph¶n øng ph©n tÝch ho¸ häc x¶y ra d­íi t¸c dông cña dßng ®iÖn mét chiÒu). Qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n tæng quÊt trªn ®ièt x¶y ra qu¸ tr×nh hoµ tan kim lo¹i ®iÖn cùc ®ièt. M-ne => Mn Trªn catèt, c¸c cation nhËn ®iÖn tö t¹o thµnh nguyªn tö kim lo¹i m¹: M+n + ne => M Trong m¹ ®iÖn, anèt vµ catèt ®­îc nèi víi nguån 1 chiÒu t¹o ®iÖn thÕ riªng (+) cho anèt vµ (-) cho catèt mét c¸ch æn ®Þnh vµ ng©m trong bÓ dung dÞch (bÓ m¹ ®iÖn). Anèt ®­îc thay thÕ b»ng vËt liÖu m¹, mét sè tr­êng hîp sö dông anèt tr¬, th× vËt liÖu mµ chÝnh lµ nh÷ng dung dÞch trong bÓ m¹. Catèt lµ vËt cÇn m¹ (vËt liÖu nÒn), anèt (hoÆc dung dÞch) sÏ ®ãng vai trß lµ chÊt nh­êng ®iÖn tö. Trong qu¸ tr×nh m¹ ®iÖn bao gåm rÊt nhiÒu giai ®o¹n vµ c¸c b­íc nèi tiÕp nhau. VÝ dô ë catèt. Cation Mn+mH20 di chuyÓn tõ dung dÞch vµo trong bÒ mÆt catèt. Cation mÊt vá Hy®rat (mH20) tiÕp xóc trùc tiÕp víi bÒ mÆt. §iÖn tö tõ catèt ®iÒn vµo v¸nh ®iÖn tö ho¸ trÞ cña cation biÕn nã thµnh nguyªn tö kim lo¹i trung hoµ ë d¹ng hÊp thu. C¸c nguyªn tö kim lo¹i sÏ t¹o thµnh mÇm tinh thÓ míi. Tõ ®ã c¸c tinh thÓ kÕt hîp thµnh líp m¹. B. Yªu cÇu kü thuËt: §Ó qu¸ tr×nh m¹ thµnh c«ng: Gia c«ng ®óng kü thuËt cho catèt - Chän ®óng vËt liÖu cho anèt, thµnh phÇn dung dÞch m¹, mËt ®é dßng ®iÖn vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®iÖn ph©n kh¸c, sù æn ®Þnh dßng ®iÖn trong qu¸ tr×nh m¹. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù thµnh c«ng còng nh­ chÊt l­îng m¹ ®iÖn. Nh­ng ®å ¸n lµ thiÕt kÕ nguån m¹ nªn ta chØ quan t©m ®Õn ¶nh h­ëng cña nguån cung cÊp cho qu¸ tr×nh m¹ cã vai trß rÊt quan träng ®Õn sù thµnh c«ng còng nh­ chÊt l­îng vµ ®é bÒn cña líp m¹. Do yªu cÇu c«ng nghÖ b¾t buéc ph¶i cã nguån ®iÖn 1 chiÒu nªn ta dïng dßng ®iÖn 1 chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu. Dßng ®iÖn 1 chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh m¹ sÏ cho ra nh÷ng s¶n phÈm cã líp m¹ ®Òu vµ bãng. §iÖn ¸p 1 chiÒu ph¶i t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Dßng ®iÖn 1 chiÒu ®i vµo 2 cùc kim lo¹i nh­ng vµo dung dÞch th× ®iÖn thÕ catèt (cùc ©m) trë lªn ©m h¬n, ®iÖn thÕ anèt (cùc d­¬ng) trë lªn ®­¬ng h¬n. Sù thay ®æi ®iÖn thÕ nh­ vËy gäi lµ sù ph©n cùc. Sù ph©n cùc cã quan hÖ mËt thiÕt víi m¹ vµ quyÕt ®Þnh ®­îc líp m¹ kÕt tinh min. Kh¶ n¨ng ph©n bè tèt, líp m¹ ph©n bè ®ång ®Òu. Lµm hy®r« tho¸t ra m¹nh, lµm gi¶m hiÖu suÊt dßng ®iÖn vµ ®é b¸m líp m¹. Ph©n cùc anèt lµm anèt hoµ tan kh«ng b×nh th­êng, ¶nh h­ëng sù ph©n cùc ®Õn líp m¹ cã mÆt lîi, cã mÆt h¹i. Trong qóa tr×nh m¹ ph¶i lîi dông mÆt lîi, khèng chÕ lµm mÊt ®i mÆt h¹i. §a sè tr­êng hîp muèn líp m¹ min, kh¶ n¨ng ph©n bè tèt ph¶i n©ng cao sù ph©n cùc (trong ph¹m vi cho phÐp), tr¸nh lµm gi¶m hiÖu suÊt dßng ®iÖn, ®é b¸m líp m¹ kh«ng tèt: k=.100% m: Träng l­îng chÊt thu ®­îc a: d­¬ng l­îng ®iÖn ho¸ I: C­êng ®é dßng ®iÖn t: Thêi gian §Ó t¹o nguån 1 chiÒu cho m¹ ®iÖn cã thÓ dïng m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu hay m¸y chØnh l­u. HiÖn nay, m¸y chØnh l­u ®­îc dïng réng r·i ®Ó thay thÕ m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu. Dïng m¸y chØnh l­u cã lîi lµ hiÖu suÊt cao, thêi gian sö dông l©u, tiÕng ån nhá, dÔ ®iÒu khiÓn, cã thÓ l¾p trùc tiÕp c¹nh bÓ m¹. PhÇn II: Ph­¬ng ¸n tæng thÓ - ­u, nh­îc ®iÓm Mçi ph­¬ng ¸n vµ mét ph­¬ng ¸n phï hîp Do l­íi ®iÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam còng nh­ trª thÕ giíi ®Òu lµ nh÷ng ®iÖn ¸p xoay chiÒu. NÕu cã 1 dßng ®iÖn 1 chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu th× ta ph¶i ®­a ®iÖn ¸p xoay chiÒu tõ l­íi qua bé chØnh l­u phï hîp ®Ó cã dßng ®iÖn 1 chiÒu ra kh«ng ®¶o chiÒu vµ æn ®Þnh. BAL: BiÕn ¸p lùc cã chøc n¨ng chuyÓn cÊp ®iÖn ¸p nguån xoay chiÒu sang cÊp ®iÖn ¸p thÝch hîp víi t¶i. MV: M¹ch van c¸c van b¸n dÉn ®Êu theo s¬ ®å ë ®©y trùc tiÕp thùc hiÖn qu¸ tr×nh biÕn ®æi dßng ®iÖn xoay chiÒu thµnh dßng ®iÖn 1 chiÒu. M§K: M¹ch ®iÒu khiÓn, khi m¹ch vÉn sö dông b¸n dÉn ®iÒu khiÓn ®­îc sÏ cã m¹ch nµy ®Ó thùc hiÖn viÖc cho van dÉn dÔ dµng vµo c¸c thêi ®iÓm cÇn thiÕt nh»m khèng chÕ n¨ng l­îng ®­a ra ph¶i. LOC: M¹ch läc san b»ng, nh»m ®¶m b¶o ®iÖn ¸p hay dßng ®iÖn ra b»ng ph¼ng theo mong muèn cña t¶i. KHT: Khèi hç trî gåm c¸c m¹ch theo dâi vµ ®¶m b¶o BCL ho¹t ®ång b×nh th­êng. VD: M¹ch tÝn hiÖu, m¹ch b¶o vÖ A. M¹ch lùc: Víi c«ng suÊt bé m¹ ®iÖn Pd = (Vd®m. Id®m) Vd®m: ®iÖn ¸ ra: 10 ¸ 24 V Id®m: dßng ®iÖn t¶i: 1000A Pd = 24. 1000 = 24000 W = 24kW Nªn dïng chØnh l­u 3 pha. Dïng m¸y biÕn ¸p 3 pha cã ®Çu s¬ cÊp ®Çu vµo Ud = 380 (V) cña l­íi. §iÖn ¸p Ud®m thÊp 10 ¸ 24V nªn dïng c¸c s¬ ®å h×nh tia. A1. Chän van: Do cÇn ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ra (thay ®æi Ud®m) nªn cã thÓ thay ®æi dïng chØnh l­u b¸n ®iÒu khiÓn Thyzistor hay chØnh l­u ®iÒu khiÓn Tranzistor tr­êng. - Tranzistor tr­êng: ­u ®iÓm: ®iÒu khiÓn nhanh, tÇn sè lín, ®iÒu khiÓn b»ng ¸p. Nh­îc ®iÓm: dßng cho phÐp cña Tranzistor bÐ. - Thyzistor: ­u, nh­îc ®iÓm: dßng ®iÒu khiÓn vµ dßng cho phÐp lín, nh­ng ®iÒu khiÓn chËm vµ bÞ h¹n chÕ vÒ tÊn sè. Theo c¸c sè liÖu cña ®å ¸n th× chän Thyzistor lµ hîp lý nhÊt. A2. Chän s¬ ®å ®Êu van: I. S¬ ®å chØnh l­u 3 pha tia h×nh cã ®iÒu khiÓn. II. s¬ ®å chØnh l­u cÇu 3 pha ®èi xøng III. ChØnh l­u tia 6 pha cã cuén kh¸ng c©n b»ng: IV. ph©n tÝch: - H×nh I.A2: S¬ ®å chØnh l­u tia 3 pha cã ®iÒu khiÓn . M¹ch cã sè van ®iÒu khiÓn Ýt, sôt ¸p m¹nh, van nhá thÝch hîp ph¹m vi lµm viÖc thÊp, kh«ng thÝch hîp víi t¶i cÇn dßng ®iÖn lín nh­ng ®iÖn ¸p ra nhá nªn kh«ng phï hîp víi ®å ¸n nµy. - H×nh II. A2: S¬ ®å chØnh l­u tia 6 pha cã cuén kh¸ng c©n b»ng. Trong tr­êng hîp cÇn dßng t¶i lín (hµng ngh×n v¹n ampe) ng­êi ta ph¶i ®Êu song song nhiÒu m¹ch chØnh l­u c¬ b¶n cïng lo¹i ®Ó ph©n bè ®Òu dßng ®iÖn gi÷a c¸c mach víi nhau cÇn dïng cuén kh¸g gäi lµ cuén kh¸ng c©n b»ng, ®ienÑ ¸p sau chØnh l­u nhá, ®iÖn ¸p nh©p nh«. Lo¹i nµy thÝch hîp víi c«ng nghÖ m¹ ®iÖn c«ng suÊt lín. Qua ph©n tÝch ta th©y chän s¬ ®å chØnh l­u 0 pha cã cuén kh¸ng c©n b»ng lµ thÝch hîp víi ®å ¸n nhÊt. S¬ ®å nµy cã K®m = 0,057 rÊt nhá mµ sè liÖu ban ®Çu ®å ¸n kh«ng ®Ò cËp ®Õn K®m thiÕt bÞ. VËy cã thÓ bá qua bé läc 1 chiÒu. A3. B¶o vÖ m¹ch lùc: Trong bé chØnh l­u phÇn tö kÐm kh¶ n¨ng chÞu ®­îc c¸c biÕn ®éng m¹nh vÒ ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn chÝnh lµ van b¸n dÉn. V× vËy, b¶o vÖ m¹ch lùc, chñ yÕu lµ b¶o vÖ van b¸n dÉn khái 2 tr¹ng th¸i qu¸ dßng vµ qu¸ ¸p. ViÖc b¶o vÖ qu¸ dßng b»ng c¸ch ng¾t xung ®iÖn ®iÒu khiÓn sÏ ®­îc tr×nh bµy ë phÇn m¹ch ®iÒu khiÓn. ë phÇn nµy ta chØ chó ý ®Õn b¶o vÖ qu¸ ¸p b»ng c¸ch dïng m¹ch RC m¾c song song víi van. B. M¹ch ®iÒu khiÓn: Trong c¸c hÖ ®iÒu khiÓn chØnh l­u cã 2 hÖ ®iÒu khiÓn c¬ b¶n lµ hÖ ®ång bé vµ kh«ng ®ång bé. I. HÖ ®ång bé: Trong hÖ nµy gãc ®iÒu khiÓn më van a lu«n ®­îc x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ mét thêi ®iÓm cè ®Þnh cña ®iÖn ¸p m¹ch lùc. V× vËy, trong m¹ch ®iÒu khiÓn ph¶i cã mét kh©u thùc hiÖn nhiÖm vô nµy gäi lµ kh©u ®ång bé hay ®ång pha ®Ó ®¶m b¶o m¹ch ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng theo nhÞp cña ®iÖn ¸p lùc. II. HÖ thèng ®ång bé: Trong hÖ nµy gãc µ kh«ng x¸c ®Þnh theo ®iÖn ¸p lùc mµ ®­îc tÝnh dùa vµo tr¹ng th¸i cña t¶i chØnh l­u vµ gãc ®iÒu khiÓn cña lÇn ph¸t xung më van ngay tr­íc ®Êy. Tuy nhiªn ®Ó bé chØnh l­u ho¹t ®éng b×nh th­êng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®iÓu khiÓn theo m¹ch vßng kÝn, kh«ng thÓ thùc hiÖn víi m¹ch hë. - HÖ ®ång bé cã nh­îc ®iÓm g©y nhiÔu l­íi ®iÖn v× cã kh©u ®ång bé liªn quan ®Õn ®iÖn ¸p lùc, ­u ®iÓm lµ ho¹t ®éng æn ®Þnh dÔ thùc hiÖn. - HÖ thèng ®ång bé chèng nhiÔu l­íi ®iÖn tèt h¬n nh­ng kÐm æn ®Þnh. HiÖn nay, ®¹i ®a sè c¸c m¹ch chØnh l­u thùc hiÖn theo hÖ ®ång bé. VËy ta chän hÖ ®iÒu khiÓn ®ång bé. III. HÖ ®ång bé: HÖ ®ång bé cã 2 nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn lµ nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ngang nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn däc. Trong ®ã, nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn däc sö dông ®a sè m¹ch ®iÒu khiÓn vµ trong ®å ¸n nµy ta còng sö dông nguyªn t¸c ®iÒu khiÓn däc. Kh©u UT t¹o ra ®iÖn ¸p tia cã d¹ng cè ®Þnh theo chu kú do nhÞp ®ång bé cña U§B. Kh©u so s¸nh SS x¸c ®Þnh ®iÓm c©n b»ng cña 2 ®iÖn ¸p UT vµ U®k ®Ó ph¸t ®éng khÊu t¹o xung TX. HÖ ®ång bé gåm 4 kh©u: 1. Kh©u ®ång bé 3. Kh©u so s¸nh 2. Kh©u t¹o xung 4. KhuÕch ®¹i c«ng suÊt 1. BiÕn ¸p ®ång pha 6. Kh©u khuÕch ®¹i 2. Xung t¹o r¨ng c­a 7. M¸y ph¸t xung chïm 3. Kh©u so s¸nh 8. M¸y biÕn ¸p xung 4. Kh©u ph¶n håi B1: Kh©u ®ång bé (biÕn ¸p ®ång pha): Kh©u nµy t¹o ra mét ®iÖn ¸p cã gãc lÖch pha cè ®Þnh víi ®iÖn ¸p ®Æt lªn van lùc ngoµi ra. ChuyÓn ®æi ®iÖn ¸p lùc th­êng cã gi¸ trÞ cao sang gi¸ trÞ phï hîp víi m¹ch ®iÒu khiÓn th­êng lµ m¹ch ®iÖn ¸p thÊp. C¸ch ly hoµn toµn vÒ ®iÖn gi÷a m¹ch ®iÒu khiÓn víi m¹ch lùc ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ linh kiÖn ®iÒu khiÓn. §å ¸n dïng s¬ ®å chØnh l­u 3 pha nªn sÏ cã kh©u ®ång bé lµ biÕn ¸p 3 pha. B2: Kh©u t¹o xung: (T¹o ®iÖn ¸p tùa). HiÖn nay sö dông 2 lo¹i ®iÖn ¸p tùa lµ dßng h×nh sim vµ d¹ng r¨ng c­a. Nh­îc ®iÓm cña ®iÖn ¸p tùa d¹ng h×nh sim lµ bÞ phô thuéc vµo ®iÖn ¸p nguån xoay chiÒu c¶ vÒ biªn ®é vµ tÇn sè nªn Ýt ®­îc dïng trong thùc tÕ. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p t¹o hµm r¨ng c­a, tuy nhiªn hiÖn nay sö dông 2 ph­¬ng ph¸p chÝnh lµ: - Dïng Tranzistor vµ tô ®iÖn (h×nh I) - Dïng khuÕch ®¹i thuËt to¸n vµ tô ®iÖn (h×nhII). Chän ph­¬ng ¸n II sö dông khuyÕch ®¹i thuËt to¸n. B3. Kh©u so s¸nh: kh©u so s¸nh cã chøc n¨ng so s¸nh ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn víi ®iÖn ¸p tù ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian ph¸t xung ®iÒu khiÓn. §©y lµ kh©u x¸c ®Þnh gãc ®iÒu khiÓn µ. Kh©u so s¸nh cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸c phÇn tö nh­: khuyÕch ®¹i tõ Tranzistor hay khuÕch ®¹i thuËt to¸n OA. Phæ biÕn vµ sö dông nhiÒu nhÊt lµ c¸c OA v× cho phÐp bé ®¶m b¶o chÝnh x¸c cao nhÊt, gi¸ thµnh h¹, kh«ng cÇn chÝnh ®inh phøc t¹p. B4: KhuÕch ®¹i c«ng suÊt: khuÕch ®¹i xung cã nhiÖm vô t¨ng c«ng suÊt xung do kh©u t¹o d¹ng xung h×nh thµnh ®ñ m¹nh ®Ó më van lùc. Cã thÓ lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n: - KhuÕch ®¹i xung ghÐp trùc tiÕp: H×nh I - KhuÕch ®¹i xung ghÐp qua phÇn tö quang: H×nh 2. Bé khuÕch ®¹i xung cã ®é réng tuú ý (kiÓu s¬ ®å Darlington) Chän ph­¬ng ¸n III (h×nh III) v× dÔ dµng c¸ch ly m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. Bé khuyÕch ®¹i xung thùc hiÖn khuÕch ®¹i Darlington, nèi t¶i qua m¸y biÕn ¸p xung thùc hiÖn theo s¬ ®å nµy ®¸p øng mét c¸ch tin cËy c¸c yªu cÇu cña bé khuÕch ®¹i xung. BiÕn ¸p xung thùc hiÖn c¸ch ly ®iÖn ¸p cao gi÷a m¹ch ®éng lôc µ m¹ch ®iÒu khiÓn. PhÇn II: S¬ ®å cÊu tróc, nguyªn lý m¹ch thiÕt kÕ vµ thuyÕt minh sù ho¹t ®éng s¬ ®å víi ®å thÞ minh ho¹. A. M¹ch lùc: theo ph©n tÝch ë phÇn II chän s¬ ®å m¹ch lùc lµ s¬ ®å chØnh l­u ®iÒu khiÓn 6 pha cã cuén kh¸ng c©n b»ng. S¬ ®å m¹ch ®iÖn: Trong s¬ ®å gåm cã: M¸y biÕn ¸p ®Ó t¹o ra cÊp ®iÖn ¸p Uµ = 24 V theo yªu cÇu vµ c¸ch ly m¹ch nguån m¹ víi nguån ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè c«ng nghiÖp. Lcb: Cuén kh¸ng c©n b»ng ®Ó c©n b»ng ®iÖn ¸p gi÷a 2 bé chØnh l­u. L: Cuén c¶m ®Ó gi¶m c¸c sãng bËc cao, san b»ng ®iÖn ¸p t¶i. AT: aptomat ®Ó ®ãng c¾t m¸y biÕn ¸p vµ b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i, chèng ng¾n m¹ch m¸y biÕn ¸p. Rs: ®iÖn trë sun ®Ó lÊy tÝn hiÖu ph¶n håi. Chän Rs chñng lo¹i 1000A; 60mV. Ta cã: I®max = 1000A Udmax = 24V VËy: Pd = Idmax. Udmax = 1000 . 24 = 24000 (W) = 24 (kW) Sbamax = 1,26. Pd = 1,26 . 24 = 30,24 (kW) = 30240 (W) - §å thÞ minh ho¹: S¬ ®å chØnh l­u 6 pha cã cuén kh¸ng c©n b»ng. M¸y biÕn ¸p cã 2 cuén d©y thø cÊp t¹o thµnh hÖ thèng nguån ®èi xøng. 6 pha: a, b, c, . Hai nhãm van ®Êu theo s¬ ®å h×nh tia 3 pha vµ lµm viÖc ®éc lËp nhê ®iÖn c¶m c©n b»ng Lcb. S¬ ®å nµy chÞu ®­îc dßng t¶i lín. §iÖn ¸p ra t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. HÖ sè ®Ëp m¹ch cña ®iÖn ¸p chØnh l­u kh¸ bÐ. K®m = 0,037. Cã thÓ kh«ng sö dông bé läc mét chiÒu (do sè liÖu cho tr­íc ®å ¸n kh«ng ®Ò cËp tíi K®m yªu cÇu). Ud = 1,17. c/2 IV = B¶o vÖ van b»ng c¸ch m¾c m¹ch RC song song víi van vµ ®Æt cµng gÇn van cµng tèt. B. M¹ch ®iÒu khiÓn: B1. Kh©u ®ång pha. §Ó ®iÒu chØnh 6 Thyzistor më gãc µ th­êng cÇn ®Õn hÖ ®iÖn ¸p 6 pha lµm ®iÖn ¸p ®ång bé. Gãc µ ®­îc tÝnh tõ giao ®iÓm c¸c ®iÖn ¸p ngu«i nèi. V× vËy, hÖ ®iÖn ¸p ®ång bé ph¶i v­ît tr­íc hÖ ®iÖn ¸p nguån nu«i 1 gãc 600. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nµy ta ph¶i sö dông 1 m¸y biÕn ¸p 3 pha trong ®ã s¬ cÊp ®Êu h×nh sao lÊy ®iÖn tõ thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p lùc. Thø cÊp cã 6 cuén d©y t¶i, mçi phô cã 2 ®iÖn ¸p ng­îc pha nhau. Ur1, Ur3 Ur3 lµ ®iÖn ¸p ®ång bé cña pha a, b, c. Ur2, Ur4,Ur6 lµ ®iÖn ¸p ®ång bé cña pha Dïng chØnh l­u 1 pha 2 nöa chu kú cã ®iÓm trung tÝnh (D1, D2) ®Ó t¹o ra ®iÖn ¸p chØnh l­u U(1). §iÖn ¸p (U1) ®­îc so s¸nh víi U0 ®Ó t¹o ra c¸c tÝn hiÖu t­¬ng øng víi thêi ®iÓm mµ ®iÖn ¸p nguån qua ®iÓm O, U0 cµng nhá th× xung U(µ) cµng hÑp ph¹m vi ®iÒu chØnh cµng lín. B2. Kh©u tÝn hiÖu r¨ng c­a: Sau khi chØnh l­u cã ®iÓm gi÷a nªn ®iÖp ¸p t¹i A thu ®­îc lµ 2 nöa chu kú d­¬ng qua 2 bé so s¸nh U1A cã 2 vµo rÊt lín nªn dßng ®i vµo rÊt nhá. §Ó ®iot dÔ th«ng vµ tr¸nh qu¸ ¸p cña MBA nªn nèi R1 tõ A vÒ ®Êt. U1B lµm nhiÖm vô tÝch ph©n ®iÖn ¸p t¹i B t¹o ra ®iÖn ¸p ra cã d¹ng xung tam gi¸c. - giai ®o¹n tu n¹p: §3 th«ng -giai ®o¹n tu phãng: §3 kho¸ Nguyªn lý lµm viÖc: khi ®iÖn ¸p cña U1A: UB < 0 th× ®ièt dÉnUB = Ubh. §Æc ®iÓm cña khuÕch ®¹i thuËt t¸n OA lµ ®iÖn thÕ gi÷a 2 cöa (+) vµ (-) cña nã b»ng nhau. §iÖn thÕ ®iÓm (+) cña U1B b»ng OV do ®iÓm (+) nèi ®Êt. VËy ®iÖn ¸p tô C1 b»ng ®iÖn ¸p ra U1B. UC! = UV1B §iÖn ¸p trªn ®iÖn trë R3 lµ ®iÖn ¸p ra cña OA1 (bë qua sôt ¸p trªn §3) UR3 = UB Víi R3 > iR4 nªn cã thÓ coi iR4 » 0. VËy dßng qua tô iC1 b»ng dßng qua ®iÖn trë R3 lµ iR3. V× dßng vµo cöa 0 cña OA = 0 (do tæng trë OA v« cïng lín). Nªn: UC = Uc1 = Nh­ vËy ®iÖn ¸p trªn tô C1 còng nh­ ®Çu ra t¨ng tuyÕn tÝnh. Khi ®iÖn ¸p nµy ®Õn trÞ sè ng­ìng cña Dµ th× nã th«ng vµ gi÷ ®iÖn ¸p ë vÞ trÝ nµy. NÕu kh«ng cã §2 th× ®iÖn ¸p t¨ng tíi trÞ sè + Ubh). Khi ®iÖn ¸p UB > 0 (OA1 b·o hoµ d­¬ng th× Ub =+Ubh). §3 kho¸ nÒn dßng qua R2 = 0. Trô C1 phãng ®iÖn Uc = Uc1 = UOA - Uc = UOA - Do ®ã, ®iÖn ¸p tiªu thô còng nh­ ®iÖn ¸p ra Uc gi¶m xuèng tuyÕn tÝnh. Khi ®iÖn ¸p gi¶m ®Õn O råi ©m th× DZ dÉn theo chiÒu thuËn gi÷ cho ®iÖn ¸p » OV. M¹ch trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu. B3: Kh©u so s¸nh: So s¸nh kiÓm 2 cöa: Ura = K0. ( ) = K0. (Ut - U®k) NÕu: U®k > Ut th× Ura = - Ubh U®k < Ut th× Ura = Ubh - L­u ý: C¸c ®iÖn ¸p ®­a vµo ph¶i dung dÊu (+ hoÆc - ) míi cã hiÖ t­îng thay ®æi tr¹ng th¸i ®Çu ra. §é chªnh lÖch tèi ®a gi÷a 2 cöa trong khi lµm viÖc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp cñ lo¹i OA ®· chän. B4. Kh©u t¹o tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn (kh©u ph¶n håi): Gi¶ sö dßng t¶i It gi¶m th× tÝn hiÖu lÊy vµ OA4 gi¶m lµm tÝn hiÖu ra cña OA4 gi¶m vµ tÝn hiÖu nµy ®­îc so s¸nh víi ®iÖn ¸p ®Æt trªn RV3 qua OA3 lµm tÝn hiÖu ra t¹i H bít ©m h¬n qua OA6 tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn gi¶m, ®iÒu khiÓn më Tranzistor víi gãc µ lín h¬n ®Ó t¨ng dßng ph¶i ®Õn gi¸ trÞ ®Þnh møc. Khi dßng t¶i It t¨ng lµm tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn t¹i G t¨ng qua OA3, OA6 lµm tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn t¨ng, tÝn hiÖu nµy ®iÒu khiÓn më Thyzistor víi gãc µ nhá h¬n ®Ó gi¶m dßng t¶i ®Õn gi¸ trÞ æn ®Þnh. Nhê nã ph¶n hæi mµ dßng t¶i gi÷ ®­îc æn ®Þnh. Gi÷a ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn vµ gãc µ cã quan hÖ sau: µ = UC: ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. UC = 0 th× µ = 0 UC 0 B5: Kh©u b¶o vÖ ng¾n m¹ch: §iÒu chØnh RV4 sao cho khi lµm viÖc b×nh th­êng U(+) < U(-). ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng U(+) - U(-) <0. Nªn Ura = - Ubh ®ièt §µ0 kho¸ lµm cuén d©y RI kh«ng cã ®iÖn vµ c¸c tiÕp ®iÓm RI vÊn ®ãng. NÕu cã sù cè lµm dßng t¶i t¨ng vät ®Õn ®Çu ra cña K§TT OA4 rÊt ©m U(-) < U(+) th× tÝn hiÖu ra cña OA7 lµ Ura = + Ubh = Unguån = + 10 V. §ièt §µ0 th«ng, cuén d©y RI cã ®iÖn lµm c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng RI më ra, m¸y biÕn ¸p xung mÊt ®iÖn. ThiÕt bÞ ®­îc b¶o vÖ. B6; Kh©u t¹o xung chïm: t¹o dao ®éng dïng OA. §©y lµ m¹ch rÊt th«ng dông hiÖn nay. K§TT OA8 ®­îc sö dông nh­ bé so s¸nh 2 cöa. Tô ®iÖn liªn tôc ®­îc phãng n¹p lµm cho OA ®¶o tr¹ng th¸i, mçi lÇn ®iÖn ¸p trªn tô ®¹t trÞ sè cña bé chia ®iÖn ¸p R1, R2. - Chu kú dao ®éng: T = 2 RCln (1 + 2 . ) B7. KhuÕch ®¹i xung: - Ho¹t ®éng: khi ch­a cã xung vµo, Tr2 bÞ kho¸ nªn kh«ng cã dßng ®iÖn qua BAX nªn ®Çu ra BAX kh«ng cã xung ra khi c¶ 3 tÝn hiÖu xung chïm, xung ch÷ nhËt (OA3) vµ tÝn hiÖu m¹ch ®ång thêi d­¬ng vµo ch©n baz¬ cña Tr2. Tr2 th«ng ®Æt ®iÖn ¸p nguån Unµ lªn cuén s¬ cÊp W1 cña BAX khiÕn cho thø cÊp BAX sÏ cã xung ra theo ®óng yªu cÇu vµ ®­îc ®­a tíi cùc ®iÒu khiÓn ®Ó kÝch më Thyzistor. Khi xung vµo t¾t lµm Tr2 kho¸ BAX c¾t dßng, xung ra còng bÞ c¾t. Lóc nµy, dßng ®iÖn trªn biÕn ¸p xung di/dt. §iÖn ¸p nµy kh¸ lín sÏ c«ng víi Enµ lµm cho UcE cña Tranzistor t¨ng cao dÔ ph¸ háng Tr2. §ièt §4 lµm nhiÖm vô b¶o vÖ, Tranzistor khái ®iÖn ¸p nµy. §7 ng¨n chÆn xung ¸p ©m. S¬ ®å ThuyÕt minh s¬ ®å: TÝn hiÖu xoay chiÒu sau khi ®­îc chØnh l­u bëi §1, §2 ®­a vµo cùc ®¶o (-) cña K§TT OA1 sÏ ®­îc so s¸nh víi ®iÖn ¸p ®Æt ®­a vµo cùc kh«ng ®¶o (+) cña OA1. OA1 so s¸nh 2 ®iÖn ¸p nµy. NÕu U(-) > U(+) th× OA1 cho ra ®iÖn ¸p (- Un), nÕu U(+) > U(-) th× ®Çu ra ®iÖn ¸p lËt lªn (+Un). VËy K§TTOA1 t¹o ra xung ch÷ nhËt (tÝn hiÖu ®ång bé). Khi ®iÖn ¸p t¹i B ©m th× §3 dÉ, tô C1 n¹p theo ®­êng OA - C1 - R3 - §3. Khi ®iÖn ¸p t¹i B d­¬ng th× §3 kho¸ vµ thô C1 phãng theo ®­êng +Un R4 - C1- OA3. Dùa vµo sù phãng n¹p cña tô C1 mµ OA2 t¹o xung c­a cña U(0). TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn lÊy tõ R3 th«ng qua bé khuÕch ®¹i OA4, OA3, OA6 t¹o ra ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. K§TTOA3 thùc hiÖn so s¸nh gi÷a U(C) vµ U®k cho ra xung ch÷ nhËt. C¶ 3 tÝn hiÖu: xung chïm, xung ch÷ nhËt vµ tÝn hiÖu m¹ch ®ång thêi d­¬ng th× Tr2 sÏ th«ng ®Æt ®iÖn ¸p nguån lªn s¬ cÊp BAX. Thø cÊp BAX sÏ cã xung ra theo ®óng yªu cÇu vµ ®­îc ®­a tíi cùc ®iÒu khiÓn ®Ó kÝch më Thyzistor. Khi cã sù cè lµm dßng t¶i qa Rs t¨ng cap th× tÝn hiÖu ph¶n håi lÊy tõ Rs qua K§TTOA4 ®­a vµo cùc ®¶o cña OA7. TÝn hiÖu nµy so s¸nh víi ®iÖn ¸p ®Æt vµo cùc kh«ng ®¶o (+) cña OA7 sÏ ph¸t tÝn hiÖu ng¾t m¹ch biÕn ¸p xung qua R¬le RI. M¹ch ®­îc b¶o vÖ. PhÇn IV: TÝnh to¸n m¹ch lùc Theo nh÷ng ph©n tÝch ë phÇn II, phÇn III ta chän dïng s¬ ®å chØnh l­u tia 6 pha cã cuén kh¸ng c©n b»ng. Víi ph­¬ng ¸n nµy cã 2 ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh lµ: ®iÒu chØnh bªn s¬ cÊp vµ thø cÊp. - §iÒu chØnh bªn s¬ cÊp: sè van sö dông nhiÒu vµ khã ®iÒu chØnh, s¬ ®å phøc t¹p, gi¸ thµnh cao. - Chän ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh bªn thø cÊp cã sè van Ýt, dÔ ®iÒu khiÓn. - Sè liÖu cho tr­íc: Ud = 10 ¸ 24V Id = 1000 A Nguån xoay chiÒu cÇn biÕn ®æi lµ nguån ®iÖn xoay chiÒu 3 pha cã U1 = 380 V vµ t = 50 Hz. S¬ ®å m¹ch lùc cã c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ. TrÞ sè hiÖu dông cña ®iÖn ¸p pha cuén thø cÊp biÕn ¸p nguån: Uµ = - TrÞ sè trung b×nh dßng ®iÖn qua van: IV = §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt mµ van ph¶i chÞu khi lµm viÖc Ungmax = 2,45 . Uµ = 2,45. 20,5 = 50,2 (V) TrÞ sè dßng ®iÖn hiÖu dông cuén thø cÊp biÕn ¸p nguån: I2 = 0,29. Id = 0,29 . 1000 = 290 (A) TrÞ sè dßng ®iÖn dông cuén s¬ cÊp biÕn ap nguån: I1 = Kba: hÖ sè biÕn ¸p nguån. Kba = Nªn: I1 = (A) IVA. TÝnh ®iÖn ¸p. Ud®m = 24V Id = 1000 A U1fa = 220 v v = 4% ex = 6% 1. TÝnh chän Thyzistor : TÝnh chän dùa vµo c¸c yÕu tè c¬ b¶n dßng t¶i, ®iÒu kiÖn to¶ nhiÖt, ®iÖn ¸p lµm viÖc, c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña van ®­îc tÝnh nh­ sau: - §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt mµ Thyzistor ph¶i chÞu: Ungmax = U (V) §iÖn ¸p ng­îc cña van cÇn chän: Unv = KdtU. Ungmax. Chän K®t U = 2 th×: Unx = 2. 50,2 = 100,4 (V) (v× K®tU lµ hÖ sè dù tr÷ cña ®iÖn ¸p van) Dßng ®iÖn lµm viÖc cña van: Inv = Ki. Ilv víi Ki lµ hÖ sè dù tr÷ dßng ®iÖn, chän Ki = 2 Inv = 2. (A) - Tõ c¸c th«ng sè Unv, Inv ta chän 6 Thyzistor TB 400 do Liªn x« s¶n xuÊt cã c¸c th«ng sè sau: Ký hiÖu Icp (A) IX (A) Id (A) Idßng (mA) CÊp ®.¸p dU/dt TPH dI/dt Udk (V) Idk (mA) U (V) TB 400 400 2400 7000 5 3 - 12 3 - 6 5 - 6 4 - 5 5,5 400 2,1 2. TÝnh ®iÖn ¸p: - §Ó ®¶m b¶o ®­a ra ®Õn t¶i ®iÖn ¸p 24 V víi dßng ®iÖn 1000 A cÇn ph¶i bï c¸c sôt ¸p do ®iÖn trë, ®iÖn c¶m cña d©y quÊn m¸y biÕn ¸p do ®iÖn trë, ®iÖn c¶m cña d©y cuèn m¸y biÕn ¸p vµ sôt ¸p trªn van b¸n dÉn. V× vËy, ®iÖn ¸p Ud thùc tÕ cÇn cßn lµ: Ud = Udt + D Ux + DUV + D Ur. - Sôt ¸p trªn ®iÖn trë d©y quÊn m¸y biÕn ¸p: DUr = Id . rba víi rba = Ud = 1,17. U2 Sba = 1,26. Pd = 1,26 . Ud . Id D Ur = - Sôt ¸p do ®iÖn c¶m d©y quÊn m¸y biÕn ¸p thÓ hiÖn qua hiÖn t­îng trïng dÉn nªn theo biÓu thøc chØnh l­u 6 pha h×nh trô cã cuén kh¸ng c©n b»ng: D Ux = víi xba = Ud = 1,17U2 Sba = 1,26 . Pd = 1,26.Pd = 1,26 . Ud . Id Nªn : D Ux = . Ud. ex Thay vµo biÓu thøc: Ud = Udt + D UV + 1,739 Ud . er + 0,415 . Ud . ex Ud . Ud = Chän er = 4% vµ ex = 6% Ud = (V) VËy ®iÖn ¸p thø cÊp m¸y biÕn ¸p lµ: U2 = (V) 3. C¸c tham sè m¸y biÕn ¸p lùc: - HÖ sè m¸y biÕn ¸p: Kba = - C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p: Sba = 1,26 . Pd = 1,26 . Id =1,26 . 1000 . 24,6 = 30990 (VA) - Dßng ®iÖn cuén thø cÊp: I2 = 0,29. Id = 0,29 . 1000 = 290 (A) - Dßng ®iÖn cuén s¬ cÊp: I1 = (A) 4. M¹ch tõ: - M¹ch tõ 3 tô nªn tiÕt diÖn trô ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Q = K. Trong ®ã: K: HÖ sè phô thuéc ph­¬ng thøc lµm m¸t lÊy k = 0 C: Sè trô m¸y biÕn ¸p. C = 3 f: tÇn sè xoay chiÒu. f = 50 HZ Q = 6. (cm2) - §Ó ®¶m b¶o h×nh d¸ng m¸y biÕn ¸p chän: Q = a. b a = 9 (cm) Nªn: b = 1,25. a b = 10 (cm) - Chän lo¹i thÐp E 330, ®é dµy 0,5 mm. MËt ®é tõ c¶m trong tô Bt = 1 T - Chän chiÒu cao trô Lµ h = 12 cm 5. D©y quÊn: - Sè vßng d©y mçi pha s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: W1 = W1 = 198 (vßng) lÊy W1 = 200 (vßng) Sè vßng d©y mçi pha thø cÊp m¸y biÕn ¸p: W1 = (vßng) LÊy W2 = 14 (vßng) Víi d©y dÉn b»ng ®ång, m¸y biÕn ¸p kh«, chän mËt ®é dßng ®iÖn: J1 = J2 = 2,73 (A/mm2). VËy: TiÕt diÖn d©y dÉn, s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: S1 = ( mm2) §­êng kÝnh d©y dÉn s¬ cÊp: D1 = 1,13 . = 1,13 . = 3,51 (mm ) -TiÕt diÖn d©y dÉn thø cÊp m¸y biÕn ¸p: S2 = - §­êng kÝnh d©y dÊn thø cÊp: D2 = 1,13. = 11,6 mm IV. B. B¶o vÖ m¹ch lùc: - Do bé chØnh l­u cã biÕn ¸p lùc nªn b¶n th©n ®iÖn c¶m kh¸ng cña cuén d©y biÕn ¸p ®· gi÷ vai trß cña ®iÖn c¶m b¶o vÖ nªn cã thÓ bá qua b¶o vÖ tèc ®é t¨ng dßng (di/ dt) cho Thyzistor. - VËy chØ cßn ph¶i b¶o vÖ qu¸ ¸p trªn van vµ b¶o vÖ qu¸ nhiÖt ®é cho van. 1. B¶o vÖ nhiÖt ®é cho van: Khi cã dßng ®iÖn chay qua trªn van cã sôt ¸p, do ®ã tæn hao c«ng suÊt p. Tæn hao nµy sinh ra nhiÖt ®èt nãng van b¸n dÉn. MÆt kh¸c, van b¸n dÉn chØ ®­îc phÐp lµm viÖc d­íi nhiÖt ®é cho phÐp Tcp nµo ®ã. NÕu qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp, c¸c van b¸n dÉn sÏ bÞ ph¸ háng. §Ó van b¸n dÉn lµm viÖc an toµn, kh«ng bÞ chäc thñng vÒ nhiÖt, ta ph¶i chän vµ thiÕt kÕ hÖ thèng to¶ nhiÖt hîp lý. 2. TÝnh to¸n c¸nh t¶n nhiÖt: Do chän lµm m¸t cho van b»ng c¸ch t¶n nhiÖt vµ qu¹t ®èi l­u kh«ng khÝ. 3. Tæn thÊt c«ng suÊt trªn 1 Thyzistor: (W) 4. §iÖn tÝch bÒ mÆt to¶ nhiÖt. Sm = Trong ®ã: Dp : tæng tæn hao c«ng suÊt trªn Thyzistor Km: hÖ sè to¶ nhiÖt b»ng ®èi l­u vµ bøc x¹. Chän Km = 8W/m. C C: ®é chªnh lÖch so víi m«i tr­êng. Chän nhiÖt ®é m«i tr­êng Tmt =400C. NhiÖt ®é trªn c¸nh to¶ nhiÖt Tlv = 800C Nªn: C = 80 - 40 = 400C. Sm = = 1,46 (m2) Chän lo¹i to¶ nhiÖt 16 c¸nh víi diÖn tÝch bÒ mÆt to¶ nhiÖt lµ Sm = 1,46 m2. 5. B¶o vÖ qu¸ ¸p cho van: B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p do qu¸ tr×nh ®ãng c¾t Thyzistor ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch m¾c R -C song song víi Thyzistor vµ cµng gÇn cµng tèt. Khi cã sù chuyÓn m¹ch c¸c ®iÖn tÝch tÝch tô trong c¸c líp b¸n dÉn phãng ra ngoµi t¹o ra dßng ®iÖn ng­îc trong kho¶ng thêi gian ng¾n. Sù biÕn thiªn nhanh chãng cña dßng ®iÖn g©y ra sùc ®iÖn ®éng c¶m øng rÊt lín trong c¸c ®iÖn c¶m lµm cho qu¸ ®iÖn ¸p gi÷a Anèt vµ catèt cña Thyzistor. Khi cã m¹ch R - C m¾c song song víi Thyzistor t¹o ra m¹ch vßng phãng ®iÖn tÝch trong qu¸ tr×nh chuyÓn m¹ch nªn Thyzistor kh«ng bÞ qu¸ ®iÖn ¸p. - HÖ sè qu¸ ¸p cña va: K = Víi Ul =10% th× UVmax = (V) VËy: K = K = 1,69 Tra ®å thÞ Ta cã: Rmax= 4 Rmin = 2 C* = 0,7 () Theo kinh nghiÖm chän C = 0,22 () VËy C’min = 0,11() Mµ C’min = Q = (Ams) L (tt) L’ = 2 . L = 2. 1,47 = 2,94 (tt) VËy: §iÖn trë n¨m trong ph¹m vi: Rmin. 4,34 Rmax. 4,34 8,68 () Chän ®iÖn trë R = 15 (W) Tô ®iÖn C = 0,22 () PhÇn V. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña m¹ch ®iÒu khiÓn. M¹ch ®iÒu khiÓn ®­îc tÝnh xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu vÒ xung më Thyzistor. C¸c th«ng sè c¬ b¶n ®Ó tÝnh m¹ch ®iÒu khiÓn. - §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn Thyzistor. I®k - Dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn Thyzistor. I®k = 400mA - Thêi gian më Thyzistor. tm = 60 (s) - §iÖn ¸p nguån n«i m¹ch ®iÒu khiÓn: + U = ± 12V + U = 24 V 5.1 TÝnh biÕn ¸p xung BAX. - Chän vËt liÖu lµm lâi s¾t lµ Ferit HM. Lâi cã d¹ng h×nh xuyÕn lµm viÖc trªn mét phÇn cña ®Æc tÝnh tõ ho¸ cã 0,3 (T) DH = 30 (A/m), kh«ng cã khe hë kh«ng khÝ. - Tû sè biÕn ¸p xung: th­êng lÊy m = 2 ¸ 3 nªn chän m = 3. - §iÖn ¸p cuén thø cÊp m¸y biÕn ¸p xung: U2 = U®k = 5,5 V - §iÖn ¸p ®Æt lªn cuén s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p xung: U1 = m0. U2 = 3. 5,5 = 16,5 (V) - Dßng ®iÖn thø cÊp biÕn ¸p xung: I2 = I®k = 0,4 (A) - Dßng ®iÖn s¬ cÊp biÕn ¸p xung: I1 = (A) - KÝch th­íc tæng: V = Trong ®ã: tx : ®é réng xung Ux: ®é sôt ¸p xung cho phÐp, th­êng lÊy b»ng: DUx = 0,1 ¸ 0,2 DB: ®é biÕn thiªn c­êng ®é tõ tr­êng (T) DH: ®é biÕn thiªn mËt ®é tõ c¶m. Coi xung chïm mµ kh©u t¹o ra chïm t¹o ra cã: fXC = 10 (KHz). VËy: TXC = (ms) Xung chïm lµ xung ®èi xøng: tn =tx =0,5 . TXC = 0,5 . 100 = 50 (ms) V = (m3) V = 7,3 (cm3) Chän m¹ch tõ V = 10,7 cm3 lâi thÐp Ferit lo¹i 3622 cã diÖn tÝch lâi tõ = 2,02 (cm3), diÖn tÝch cöa sæ = 0,774cm2. VËy chän lâi h×nh trô ®­êng kÝnh ngoµi 3636 mm, ®­êng kÝnh trong 22mm tiÕt diÖn lâi t­¬ng øng b»ng 2,02 cm2. VËy: W1 = (vßng) LÊy w1 = 15 vßng W2 = (vßng) - Chän mËt ®é dßng ®iÖn J1= J2 = 2,75 (A/mm2) - TiÕt diÖn d©y quÊn s¬ cÊp: S1 = (mm2) - §­êng kÝnh d©y quÊn s¬ cÊp: d1 = - TiÕt diÖn d©y quÊn thø cÊ:S2 = - §­êng kÝnh d©y quÊn thø cÊp: d2 =(mm) 5.2. TÝnh tÇng khuyÕch ®¹i cuèi cïng: - Chän Tranzistor c«ng suÊt lo¹i 2SC9111 lµm viÖc ë chÕ ®é xung cã th«ng sè: Tranzistor lo¹i npn, vËt liÖu b¸n dÉn lµ Si - §iÖn ¸p gi÷a Coleto vµ baz¬ khi hë m¹ch Emito. UCBO = 40 (v) §iÖn ¸p gi÷a Emito vµ baz¬ khi hë m¹ch Colecto Icmax = 500 (mA) - C«ng suÊt trªn t¸n ë Colecto Pc = 1,7 (W) - NhiÖt ®é lín nhÊt ë mÆt tiÕp gi¸p. T1 = 1750C - HÖ sè khuÕch ®¹i: b = 50 - Dßng lµm viÖc cña Colecto Ic2 = I1 = 133 (mA) - Dßng lµm viÖc cña baz¬: IB2 = (mA) - Chän nguån cÊp cho biÕn ¸p xung:E = + 24V R11 = Chän R11 = 60 () RB = (W) Chän RB = 5 k W - Chän ®iot lo¹i 1 N 4009 cã tham sè: Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m = 10 A §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt. UN = 25 V. §iÖn ¸p ®Ó cho ®i«t th«ng. Um = 1 V 5.3. TÝnh chän bé t¹o xung chïm: Dïng lo¹i OA: LF 351. Chu kú dao ®éng: T = 2 RC.ln (1 + 2 R1/R2 ) T = (ms) Chän R19 = R34 = 10 (k W) C2 . R18 = C2. R18 = 45,5 (ms) Chän tô C2 = 0,1 (ms) R18 = W) Chän R18 = 1 (KW) Chän IC lo¹i IL 084 do h·ng Tlexas Intrucmet chÕ t¹o mçi IC nµy cã 4 khuyÕch ®¹i thuËt to¸n. Th«ng sè IC: IL 084. §iÖn ¸p nguån nu«i, chän Vcc = ± 12 V -HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®Çu vµo: ± 30 V - NhiÖt ®é lµm viÖc: T = - 250C ¸ 850C - C«ng suÊt tiªu thô: P = 0,08 (W) - Tæng trë ®Çu vµo: Rin = 106 (m W) - Dßng ®iÖn ®Çu ra : Ira = 30 (pA) 5.4 TÝnh chän tÇng so s¸nh: Chän R6 = R7 = 20 kW ®Ó dßng ®iÖn ®Çu vµo vµ ®Çu ra rÊt nhá 5.5. TÝnh chän kh©u ®ång pha: §iÖn ¸p tùa ®­îc h×nh thµnh do sù n¹p cña tô C1. MÆt kh¸c ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p tùa cã trong nöa chu kú ®iÖn ¸p l­íi lµ tuyÕn t×nh th× chän h»ng sè thêi gian n¹p tô: Tr = R3 . C1 = 0,009 (s) Chän tô C = 0,1 (mF) th× ®iÖn trë R3 = VËy R 3 = 50. 103 (W) Chän R3 = 50 (kW) Chän ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®ång pha: UA = 24 (V). §iÖn trë R1 h¹n chÕ dßng ®iÖn ®i vµo khuÕch ®¹i thuËt to¸n OA1. Chän R1 sao cho dßng vµo khuÕch ®¹i thuËt to¸n IV 1mA R1 (kW) Chän R1 = 25 kW - Chän ®i«t æn ¸p §z = 12 (V). Do ®ã biªn ®é ®iÖn ¸p r¨ng c­a lµ 12 V. R4 + RV2 = (W) = 25 (kW) Chän R4= 15 (kW) vµ RV2 = 10 (kW) - TÝnh to¸n m¸y biÕn ¸p ®ång pha. M¸y biÕn ¸p 3 pha, 3 tô. TiÕt diÖn tô tÝnh theo c«ng thøc: Q = K. Chän Sba = 20 (VA) C = 3 K = 6 f = 50 Hz Nªn: Q = 6. - Chän trô: Q = a.b a = 1,3 (cm) nªn b = 1,25 . a b = 1,6 (cm) Chän h = 3 (cm) M¹ch tõ ®­îc ghÐp b»ng lµ tèn silic E 330, dµy 0,35m, cã mËt ®é tõ c¶m B = 1 (t). D©y quÊn: - Sè vßng d©y trªn cuèn s¬ cÊp: W1 = (vßng) Chän mËt ®é dßng ®iÖn J1= J2 = 2,75 (A/mm2) - TiÕt diÖn d©y cuèn s¬ cÊp: S1 = mm2 d1 = (mm) - Sè vßng d©y trªn cuén thø cÊp: W2 = (vßng) TiÕt diÖn d©y cuèn thø cÊp: S2 = mm2 - §­êng kÝnh d©y quÊn thø cÊp: d2 = (mm) 5.6. Kh©u t¹o tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn: Do ®· chän diot æn ¸p cã U§z = 12 (V). V× vËy, cuèi m¹ch ®iÒu khiÓn cÇn cã ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn 12 (V) ®Ó so s¸nh víi Urc. §· chän UR3 = 60 (mV). - Chän R20 vµ R33 sao cho UG = 12 (v) KOA4 = = 200 (lÇn) KOA4 = = 200 nªn: R33 = 200. R20 Chän R20 = 10 (kW) R33 = 10. 200 = 2000 (kW) UG = U®k nªn chän R23, R27, R22, R26 ®Ó KOA5 = KOA6 = 1 VËy chän: R23 = R22 = R27 =R20 = 10 kW 5.7. X¸c ®Þnh gãc më cùc tiÓu vµ cùc ®¹i: Chän gãc më cùc tiÓu µmin = 100. víi gãc më µmin cã thÓ bï ®­îc sù gi¶m ®iÖn ¸p l­íi. - Khi gãc më nhá nhÊt a = µmin th×: Udmax = Ud0 . Imax = I®m - Khi µ = amax Udmin = Ud0. Tæng trë m¹ch thø cÊp. R= Rdd + RBA + Rdt Gãc më amax = 1500 5.8. TÝnh to¸n thiÕt kÕ nguån ®iÒu khiÓn: khèi nguån nu«i lµ khèi t¹o ra ®iÖn ¸p thÝch hîp cho c¸c ph©n tö tÝch cùc cña m¹ch ®iÒu khiÓn nh­ IC; Tranzistor. - Bé nguån c¸c cÊp ®iÖn ¸p nh­ sau: Ucc1 = ± 12 (v) Ucc2 = 24 (v) - TÝnh nguån cung cÊp 1: UCC1 V× c«ng suÊt m¹ch ®iÒu khiÓn nhá, dßng ®iÖn tiªu thô cùc ®¹i nhá h¬n 100 mA nªn dïng m¹ch æn ¸p IC. M7812 vµ M 7912 cã ICmax = 1,5 (A)cã t¶n nhiÖt. §iÖn ¸p ra cung cÊp UCC1 = ± 12 (v) ®· ®­îc æn ¸p. §iÖn ¸p ra thø cÊp biÕn ¸p nguån tr­íc khi vµo IC ph¶i qua chØnh l­u. Chän chØnh l­u cÇu 1 pha. UTC1 = (V) LÊy UTC1 = 1A ITC1 = 1A §i«t chØnh l­u chän lo¹i IN 5001. Idm = 2A Ungmax = 50 V - TÝnh to¸n nguån cung cÊp UCC2 cung cÊp cho m¹ch nªn dïng chØnh l­u s¬ ®å cÇu 1 pha ®iÖn ¸p thø cÊp lµ: UCT2 = (V) Chän ®iot lo¹i IN 5001. - TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y biÕn ¸p nguån cung cÊp cho m¹ch ®iÒu khiÓn. BiÕn ¸p gåm 1 cuén s¬ cÊp vµ 3 cuén thø cÊp. USC = 220V UCT1 = 2. 13,3 V = 26,6 V ICT1 = 1A UCT2 = 26,7 V IcT2 = 2A - C«ng suÊt thø cÊp: P2 = UTC1. ITC1 + UTC2 = 26,6 . 1 + 26,7 . 2 = 80 (W) -C«ng suÊt s¬ cÊp P1 = = 93 (W) VËy P = = 86 (W) §©y lµ m¸y biÕn ¸p c«ng suÊt nhá nªn chän m¹ch tõ ghÐp b»ng t«n silic E330. Chän: C­êng ®é tõ c¶m lâi thÐp B = 1T MËt ®é dßng ®iÖn d©y quÊn J = 3 (A/mm2) TiÕt diÖn lâi thÐp S = a.b b : ChiÒu dµy lâi thÐp. b = 1,25 a c: chiÒu réng lâi thÐp: c = 0,5 a Chän a = 2,7 th× b = 4,05 (cm) c = ,35 (cm) nªn: Q = a. b = 4,05 . 2,7 h = 6,75 (cm) Q = 10,935 (cm2) - TÝnh d©y cuèn: Sè vßng d©y cuèn s¬ cÊp: W1 = = 906 (vßng) Sè vßng d©y cuén cung cÊp TC1: W2 = = 50 (vßng) Sè vßng dµy cuén cung cÊp TC2: W3 = = 100 (vßng) TiÕt diÖn d©y cuèn W2 : S2 = (mm2) §­êng kÝnh d©y cuèn W2: mm TiÕt diÖn d©y cuèn W3: S3 = 0,33 (mm) §­êng kÝnh d©y quÊn W3 : d3 = = 0,65 mm TiÕt diÖn d©y quÊn thø cÊp trung b×nh: dtb = 0,77 (mm) 5.9. ThiÕt kÕ tñ ®iÖn. * Tñ ®iÖn thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng cao vÒ kü thuËt, mü thuËt céng nghiÖp. ChÊt l­îng c«ng nghiÖp cña tô ®iÖn thÓ hiÖn ë c¸c yÕu tè sau: - KÝch th­íc hîp lý so víi c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p. - Bè trÝ linh kiÖn hîp lý vÒ kh«ng gian. - C¸c linh kiÖn bè trÝ theo nguyªn t¾c träng l­îng, thiÕt bÞ Ë¨ng bè trÝ d­íi thÊp, thiÕt bÞ nhÑ bè trÝ trªn cao. - C¸c thiÕt bÞ bè trÝ theo nguyªn t¾c t¶n nhiÖt, thiÕt bÞ t¶n nhiÖt lín bè trÝ trªn cao. - C¸c lç th«ng giã cÇn thiÕt. - M¹ch ®iÒu khiÓn cÇn ®­îc b¶o vÖ tèt, tr¸nh nhiÖt ®é cao ng­êi ta th­êng bè trÝ c¸ch ly víi van vµ m¸y biÕn ¸p. - Bè trÝ theo nguyªn t¾ chøc n¨ng nh÷ng thiÕt bÞ cã chøc n¨ng gièng nhau, bè trÝ gÇn nhau. - C¸c thiÕt bÞ thao t¸c, ®o l­êng, tÝn hiÖu cÇn ®­îc bè trÝ ë mÆt tr­íc hoÆc nh÷ng vÞ trÝ thuËn tiÖn. * ChÊt l­îng mü thuËt ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - H×nh ®¸ng hÑp. - Mµu s¾c hµi hoµ, kh«ng qu¸ sÆc sì, kh«ng qu¸ tèi, th­êng gÆp mµu s¸ng, tr¾ng ngµ, xanh nh¹t. - ThiÕt bÞ bè trÝ ngay ng¾n, cã hµng, cã cét. - D©y nèi ph¶i trong m¸ng dµy hoÆc bã gän. * ThiÕt bÞ tñ ®iÖn 3 ng¨n: - M¹ch ®iÒu khiÓn vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®­îc ®Æt ë ng¨n gi÷a. - C¸c m¸y biÕn ¸p ®­îc ®Æt ë ng¨n d­íi cïng, ng¨n nµy cã nhiÒu khe hë to¶ nhiÖt vµ lµm m¸t cho biÕn ¸p. PhÇn VI. KÕt luËn Sau 1 thêi gian lµm viÖc tÝch cùc, khÈn tr­¬ng, tíi nay em ®· hoµn thµnh b¶n ®å ¸n cña m×nh víi ®Ò tµi “ ThiÕt kÕ nguån m¹ ®iÖn 1 chiÒu”. B¶n ®å ¸n ®· cho thÊy ý nghÜa hÕt søc quan träng mang tÝnh chiÕn l­îc cña ngµnh Tù ®éng ho¸ C«ng nghiÖp trong ®êi sèng sinh ho¹t, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ sù tån t¹i cña mçi quèc gia. B¶n ®å ¸n nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng v× th«ng qua qu¸n tr×nh thiÕt kÕ ®· gióp em tÝnh to¸n còng nh­ ®­îc ®äc vµ hiÓu thªm c¸c tµi liÖu tham kh¶o. §ång thêi, ®©y lµ b­íc tËp d­ît quan träng gióp em tÝnh to¸n còng nh­ ®äc vµ hiÖu thªm c¸c tµi liÖu tham khao ®ã ®Ó ¸p dông tèt nh÷ng kiÕn thøc cña nhµ tr­êng. Tuy nhiªn do míi lµm quen víi c¸ch tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ 1 nguån m¹ ®iÖn 1 chiÒu nªn trong c¸ch lùa chän c«ng thøc vµ c¸ch thøc tÝnh to¸n ®· lµm cho kÕt qu¶ cã phÇn kh¸c biÖt nhá so víi c¸c thiÕt kÕ cã s½n trong thùc tÕ còng nh­ c¸c thiÕt kÕ chuÈn trong tµi liÖu kh¸c. Trong qu¸ tr×nh lµm vµ hoµn thµnh ®å ¸n, em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o h­íng dÉn: TrÇn Träng Minh. MÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng em, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó b¶n ®å ¸n nµy ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!. Sinh viªn: L­u V¨n Minh PhÇn VII. Tµi liÖu tham kh¶o. §iÖn tö c«ng suÊt - Le V¨n Danh (Chñ biªn) Ph©n tÝch gi¶i m¹ch ®iÖn tö c«ng suÊt Ph¹m QuècH¶i D­¬ng V¨n Nghi H­íng dÉn thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö c«ng suÊt Ph¹m Quèc H¶i §iÖn tö c«ng suÊt Vâ Minh ChÝnh TrÇn Träng Minh Ph¹m Quèc H¶i Gi¸o tr×nh m¸y ®iÖn 1 Kü thuËt ®iÖn tö §ç Xu©n Thô

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế nguồn mạ một chiều (không đảo chiều) với các số liệu cho trước.DOC