Đề tài Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết khớp nối răng - Sản lượng: 15000(Chiếc/năm)

Mục Lục Lời nói đầu. 3 Tài liệu tham khảo 4 Phần I: Phân tích chi tiết gia công. 5 Phần II: Xác định dạng sản xuất. 9 Phần III: Xác định phương pháp chế tạo phôi. 12 Phần IV: Thiết kế qui trình công nghệ. 17 Phần V: Tính và tra lượng dư. 47 Phần VI : Tính và tra chế độ cắt. 53 Phần VII: Tính toán và thiết kế đồ gá. 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần I: Phân tích chi tiết gia công I . PHÂN TÍCH CHứC NĂNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU VÀ PHÂN LOẠI CHI TIẾT GIA CÔNG. I.1- Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết. Khớp nối răng là một chi tiết trong hệ thống dây truyền cán thép, nó có nhiệm vụ truyền chuyển động và mô men xoắn theo kiểu nối trục bù mà cụ thể là nối trục răng. Nối trục răng để nối các đầu trục có sai lệch về vị trí tương đối giữa các đầu trục như : độ lệch dọc, độ lệch góc, độ lệch tâm nhờ khả năng di động giữa các chi tiết cứng trong nối trục. Khớp nối răng được sử dụng

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết khớp nối răng - Sản lượng: 15000(Chiếc/năm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Nèi trôc r¨ng ®Ó nèi c¸c ®Çu trôc cã sai lÖch vÒ vÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a c¸c ®Çu trôc nh­ : ®é lÖch däc, ®é lÖch gãc, ®é lÖch t©m… nhê kh¶ n¨ng di ®éng gi÷a c¸c chi tiÕt cøng trong nèi trôc. Khíp nèi r¨ng ®­îc sö dông kh¸ réng r·i nhÊt lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nÆng do cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cao v× cãnhiÒu r¨ng ®ång thêi ¨n khíp. Cho phÐp lµm viÖc víi vËn tèc lín ( >25m/s) kh¶ n¨ng truyÒn ®­îc m« men xo¾n lín, va ®Ëp nhá do r¨ng ¨n khíp ªm, cã tÝnh c«ng nghÖ cao, kÝch th­íc nhá gän, dÔ b¶o qu¶n vµ sö dông. Khíp nèi r¨ng hép truyÒn lùc lµ chi tiÕt trung gian trong d©y truyÒn c¸n thÐp nã ®­îc l¾p víi c¸c chi tiÕt kh¸c ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng tõ hép truyÒn lùc sang c¸c m¸y c¸n .Khíp nèi r¨ng lµm viÖc ë chÕ ®é kh¸ ®Æc biÖt: võa lµm viÖc víi vËn tèc lín, m« men xo¾n lín, mµi mßn lín, t¶i träng thay ®æi th­êng xuyªn do cã sù lÖch gãc, lÖch t©m, lÖch däc trôc… §ång thêi nh÷ng bÒ mÆt lµm viÖc ph¶i chÞu ma s¸t lín nªn dÔ bÞ mµi mßn. V× vËy vËt liÖu chÕ t¹o ph¶i cã tÝnh n¨ng dÎo dai, chÞu va ®Ëp,®é cøng ®¶m b¶o cô thÓ bÒ mÆt r¨ng ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng , chÞu mµi mßn nh­ng phÇn lâi vÉn ph¶i ®¶m b¶o dÎo dai, chÞu va ®Ëp ®Ó tr¸nh g·y r¨ng. I.2 . Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kÕt cÊu vµ ph©n lo¹i chi tiÕt gia c«ng. Khíp nèi r¨ng cÇn gia c«ng gåm 2 chi tiÕt : chi tiÕt sè 1 cã d¹ng trßn xoay trªn ®ã cã gia c«ng r¨ng trong ®Ó ¨n khíp víi chi tiÕt sè 2 cã r¨ng ngoµi. Ngoµi ra cßn ph¶i gia c«ng c¸c mÆt trô ngoµi ®Ó l¾p ghÐp víi æ l¨n , gia c«ng c¸c lç ®Ó l¾p ghÐp c¸c bu l«ng kÑp chÆt vµ ®Þnh vÞ , truyÒn lùc , gia c«ng 1 lç F6 ®Ó dÉn dÇu b«i tr¬n khi lµm viÖc. Dùa vµo kÝch th­íc chiÒu dµi vµ kÝch th­íc ®­êng kÝnh ta cã thÓ xÕp vµo chi tiÕt hä b¹c nh­ng qua kÕt cÊu cã thÓ coi nã nh­ trôc r¨ng. §èi víi chi tiÕt sè 2 còng cã d¹ng trßn xoay trªn ®ã cã gia c«ng r¨ng ngoµi vµ r¨ng trong , gia c«ng c¸c lç ®Ó dÉn dÇu b«i tr¬n. Dùa vµo kÝch th­íc chiÒu dµi vµ kÝch th­íc ®­êng kÝnh ta cã thÓ xÕp vµo chi tiÕt hä b¹c nh­ng víi h×nh d¸ng kÕt cÊu nh­ vËy ta cã thÓ coi nã thuéc hä b¸nh r¨ng ii. ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt vµ chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng lÇn cuèi c¸c bÒ mÆt. Víi c¸c ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc cña khíp nèi, n©ng cao tuæi thä , gi¶m chi phÝ vÒ vËt liÖu , chi phÝ gia c«ng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt . Chi tiÕt sè 1 (trôc r¨ng) ®­îc lµm b»ng vËt liÖu 40X,®Æc biÖt víi chi tiÕt sè 2 (b¸nh r¨ng) cÇn ph¶i gia c«ng r¨ng ngoµi ®­îc bè trÝ trªn mét mÆt cÇu nªn khi gia c«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu quan träng lµ ®¶m b¶o ®é ®ång t©m gi÷a c¸c mÆt cÇu vµ mÆt lç kh«ng v­ît qu¸ 0,01(mm). Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc chi tiÕt cã chuyÓn ®éng quay sÏ sinh ra lùc qu¸n tÝnh ly t©m vµ chuyÓn ®éng däc trôc sÏ dÉn ®Õn rung ®éng … ®Ó gi¶m bít hiÖn t­îng nµy ph¶i khèng chÕ dung sai, sai lÖch gi÷a c¸c mÆt cÇu, mÆt lç vµ mÆt ®Çu víi ®­êng t©m lç, ®é kh«ng vu«ng gãc £ (0,05 ¸0,1) mm /100mm b¸n kÝnh. §é cøng bÒ mÆt r¨ng sau nhiÖt luyÖn ®¹t (40 ¸ 45) HRC. §Ó ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu kü thuËt trªnta ph¶i chän chuÈn ®Þnh vÞ hîp lý, g¸ ®Æt hîp lý vµ c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng thÝch hîp ®Ó gia c«ng chi tiÕt. Tõ nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vµ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn ta chän biÖn ph¸p gia c«ng lÇn cuèi c¸c bÒ mÆt cña chi tiÕt ®Ó ®¹t yªu cÇu kü thuËt nh­ sau. II.1 . §èi víi chi tiÕt sè 1( trôc r¨ng). - BÒ mÆt lç F120 do yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vµ ®é bãng bÒ mÆt kh«ng cao nªn ta chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng lÇn cuèi lµ tiÖn tinh. - BÒ mÆt trô ngoµi F155, F160víi yªu cÇu vÒ dung sai vµ ®é bãng bÒ mÆt cao (cÊp 7) nªn ta chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng lµ tiÖn tinh sau ®ã mµi trßn ngoµi. - BÒ mÆt r¨ng yªu cÇu ®é chÝnh x¸c kh«ng cao nªn chän ph­¬ng ph¸p xäc r¨ng. - BÒ mÆt lç F6 vµ F18 yªu cÇu ®é chÝnh x¸c kh«ng cao nªn chän ph­¬ng ph¸p khoan trªn m¸y khoan ®øng. - BÒ mÆt lç F14 yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao nªn chän ph­¬ng ph¸p khoan – doa. - §Ó ®¶m b¶o ®é vu«ng gãc gi÷a ®­êng t©m lç vµ mÆt ®Çu ta tiÕn hµnh tiÖn th« vµ tiÖn tinh trªn m¸y tiÖn trªn mét lÇn g¸. - §Ó ®¶m b¶o ®é ®ång t©m gi÷a ®­êng kÝnh vßng chia cña r¨ng vµ bÒ mÆt F160 ta dïng bÒ mÆt F160 lµm chuÈn ®Þnh vÞ ®Ó gia c«ng r¨ng. - C¸c bÒ mÆt cßn l¹i chän ph­¬ng ph¸p tiÖn tinh. II.2. §èi víi chi tiÕt sè 2 (b¸nh r¨ng ). - §Ó ®¶m b¶o ®é vu«ng gãc gi÷a ®­êng t©m lç vµ mÆt ®Çu ta tiÕn hµnh tiÖn th« vµ tiÖn tinh trªn m¸y tiÖn trªn mét lÇn g¸. - §Ó ®¶m b¶o ®é ®ång t©m gi÷a ®­êng kÝnh vßng chia cña r¨ng ngoµi víi ®­êng t©m lç ta dïng bÒ mÆt lç ®Ó lµm chuÈn ®Þnh vÞ khi gia c«ng . - BÒ mÆt r¨ng ngoµi ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y phay l¨n r¨ng chuyªn dïng. - BÒ mÆt r¨ng trong ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y xäc r¨ng chuyªn dïng. - BÒ mÆt lç F4 chän ph­¬ng ph¸p khoan trªn m¸y khoan ®øng. - C¸c bÒ mÆt cßn l¹i chän ph­¬ng ph¸p tiÖn tinh. Iii. ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu. Trªn c¬ së ph©n tÝch chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña chi tiÕt gia c«ng , viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu lµ mét yÕu tè quan träng kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn vÊn ®Ò tiªu hao vËt liÖu , gi¸ thµnh chÕ t¹o… Tõ b¶n vÏ vµ yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt , kÕt cÊu, h×nh d¸ng h×nh häc kh¸ hîp lý, cã ®ñ ®é cøng v÷ng nªn cã kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng tiªn tiÕn, nh÷ng bÒ mÆt sö dông lµm chuÈn ®ñ diÖn tÝch ®Þnh vÞ, g¸ ®Æt nhanh, t¹o ®iÒu kiÖn gia c«ng b»ng nhiÒu dao cïng mét lóc cho phÐp n©ng cao n¨ng suÊt. C¸c bÒ mÆt gia c«ng cã thÓ thùc hiÖn trªn m¸y v¹n n¨ng hoÆc cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng tiªn tiÕn . C¸c chuçi kÝch th­íc c«ng nghÖ cã thÓ kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp vµ sö dông c¸c dông cô ®o th«ng th­êng nh­: th­íc cÆp , pan me, ®ång hå so … H×nh d¸ng h×nh häc c¸c lç ®¬n gi¶n thuËn lîi cho viÖc gia c«ng . Nh­ vËy víi kÕt cÊu cña chi tiÕt khíp nèi r¨ng cÇn gia c«ng ta thÊy ®· hîp lý kh«ng cÇn söa ®æi. PhÇn ii x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt II.1. ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt D¹ng s¶n xuÊt lµ mét kh¸i niÖm kinh tÕ kü thuËt tæng hîp nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c ®Æc tr­ng vÒ c«ng nghÖ kü thuËt cña nhµ m¸y víi c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý kinh tÕ nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ cao nhÊt. ViÖc x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt cã ý nghÜa rÊt quan träng nã quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ hiÖu qu¶ kinh tÕ. X¸c ®Þnh ®óng lo¹i h×nh s¶n xuÊt sÏ ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn vÊn ®Ò ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nh©n lùc , mÆt b»ng s¶n xuÊt… II.2. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt . D¹ng s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh bëi: - S¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÊt gia c«ng N(chiÕc/ n¨m). - Khèi l­îng cña chi tiÕt gia c«ng (kg). II.2.1. X¸c ®Þnh s¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng . ¸p dông c«ng thøc : Ni = N.mi . (Chi tiÕt /n¨m). Trong ®ã: Ni: S¶n l­îng c¬ khÝ chi tiÕt cÇn gia c«ng N:S¶n l­îng theo kÕ ho¹ch N =15000(ChiÕc/n¨m) mi : Sè chi tiÕt cïng tªn trong mçi s¶n phÈm mi =1. a: hÖ sè dù phßng mÊt m¸t, h­ háng do chÕ t¹o, a = (3¸6)%. Chän a = 5%. b: hÖ sè dù phßng mÊt m¸t, h­ háng do chÕ t¹o, b = (3¸6)%. Chän b = 5%. Ni = 15000.1= 13230 (chiÕc /n¨m) II.2.2. X¸c ®Þnh khèi l­îng chi tiÕt. Khèi l­îng cña chi tiÕt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: G =V.g Trong ®ã: V: thÓ tÝnh cña chi tiÕt (dm3); g - träng l­îng riªng cña vËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt . Víi vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp ta cã: g =7,852(kg/dm3). §èi víi chi tiÕt cÇn gia c«ng ta cã : G = G1 + G2 = (V11 + V12).g (kg). Trong ®ã : V11 lµ thÓ tÝch cña chi tiÕt sè 1 (trôc r¨ng). V12 lµ thÓ tÝch cña chi tiÕt sè 2 (b¸nh r¨ng). - X¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chi tiÕt sè 1. Ta cã: V11 = V1 + V2+ V3+ V4+ V5- V6- V7- 6V8- 6V9 Trong ®ã : V1 = l1 = . 70 (mm3) V2 = l2 = . 75 (mm3) V3 = l3 = . 55 (mm3) V4 = l4 = . 30 (mm3) V5 = l5 = . 42 (mm3) V6 = l6 = . 210 (mm3) V7 = l7 = . 62 (mm3) V8 = l8 = . 42 (mm3) V9 = l9 = . 42 (mm3) Thay vµo ta cã : V11 = ( 1552.70 + 1602.75 +1802.55 + 1902.30 + 2552.42 - - 1202.210 - 1502.62 - 6.182.42 - 6.142.42) = 3648491,60 (mm3). VËy : V11 = 3,6484916 ( dm3). - X¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chi tiÕt sè 2. Ta cã : V12 = V1 – V2 – 4V3 Trong ®ã : V1 = l1 = . 90 (mm3) V2 = l2 = . 90 (mm3) V3 = ( ) . 32,5 (mm3) Thay vµo ta cã : V12 = .90 - . 90 - ( ) . 32,5 = 1901787,55 (mm3). VËy : V12 = 1,90178755 (dm3). V8 V1 V2 V3 V4 V5 V3 V7 V1 V3 V6 V2 V3 V3 V9 Do ®ã ta cã khèi l­îng cña chi tiÕt gia c«ng : G = ( V11 + V12) .g = ( 3,6484916 + 1,90178755). 7,852 = 43,58 (Kg). Tra b¶ng 2 – TK§ACNCTM ta x¸c ®Þnh ®­îc d¹ng s¶n xuÊt lµ hµng khèi. phÇn III chän ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i III.1- C¬ së cña viÖc lùa chän ph«i : Muèn gia c«ng ®­îc mét chi tiÕt m¸y ®¹t ®­îc yªu cÇy kü thuËt vµ chØ tiªu kinh tÕ th× ng­êi thiÕt kÕ ph¶i chän lo¹i ph«i cho thÝch hîp tøc lµ chän lo¹i ph«i cã h×nh d¸ng ph«i gÇn víi h×nh d¸ng chi tiÕt nhÊt . §Ó x¸c ®Þnh ®­îc lo¹i ph«i thÝch hîp cÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau : §Æc ®iÓm kÕt cÊu cña chi tiÕt yªu cÇu kü thuËt vËt liÖu cña chi tiÕt d¹ng s¶n xuÊt . Chän lo¹i ph«i hîp lý ch¼ng nh÷ng ®¼m b¶o tèt nh÷ng tÝnh n¨ng kü thuËt cña chi tiÕt mµ cßn cã ¶nh h­ëng tèt ®Õn n¨ng suÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chän ph«i tèt sÏ lµm cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®¬n gi¶n ®i nhiÒu vµ phÝ tæn vÒ vËt liÖu còng nh­ chi phÝ gia c«ng gi¶m ®i. Trong gia c«ng c¬ khÝ c¸c d¹ng ph«i cã thÓ lµ : ph«i ®óc, ph«i rÌn, ph«i dËp, ph«i c¸n vµ c¸c lo¹i vËt liÖu phi kim lo¹i .Víi chi tiÕt cÇn gia c«ng cã vËt liÖu lµ thÐp hîp kim 40X cã thÓ chÕ t¹o ph«i b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p nh­: ®óc ph«i, dËp ph«i, rÌn ph«i …NÕu sö dông ph«i c¸n (ph«i thanh) v× chi tiÕt lµ trôc r¨ng c¸c ®­êng kÝnh trôc thay ®æi nhiÒu nªn l­îng kim lo¹i bÞ c¾t gät khi gia c«ng c¬ t¨ng nªn do ®ã sÏ lµm t¨ng gia thµnh s¶n phÈm . V× vËy ta lo¹i bá ph­¬ng ¸n sö dông ph«i thanh . MÆt kh¸c do vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng lµ thÐp hîp kim , kÝch th­íc chi tiÕt lín khã cã thÓ sö dông ph«i rÌn , ph«i dËp…Nh­ vËy víi chi tiÕt nµy ta cã thÓ sö dông ph«i ®óc lµ tèt nhÊt . III.2. Chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i . Víi viÖc lùa chän ph«i ®óc nh­ ë trªn ta cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i kh¸c nhau nh­: ®óc trong khu«n c¸t, ®óc trong khu«n kim lo¹i, ®óc ¸p lùc, ®óc trong khu«n vá máng, ®óc trong khu«n mÉu ch¶y, ®óc ly t©m. §Ó chän ®­îc ph­¬ng ph¸p ®óc thÝch hîp ta ph©n tÝch mét sè ph­¬ng ph¸p ®óc sau: III.2.1. §óc trong khu«n c¸t, lµm khu«n b»ng tay, mÉu gç. + ¦u ®iÓm : Gi¸ thµnh rÎ §óc ®­îc c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p , cã khèi l­îng tõ nhá ®Õn lín + Nh­îc ®iÓm L­îng d­ cña ph«i ®óc lín §é chÝnh x¸c cña ph«i lín §é chÝnh x¸c cña ph«i ®óc phô thuéc vµo tay nghÒ cña ng­êi thî lµm khu«n + Ph¹m vi øng dông: Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng ph­¬ng ph¸p ®óc nµy chØ phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt ®¬n chiÕc , hµng lo¹t III.2.2- §óc khu«n c¸t , mÉu kim lo¹i , lµm khu«n b»ng m¸y: + ¦u ®iÓm : §é chÝnh x¸c cao cña ph«i N¨ng xuÊt ®óc cao do khu«n lµm b»ng m¸y §óc ®­îc c¸c chi tiÕt cã khèi l­îng tõ bÐ ®Õn lín l­îng d­ ®Ó l¹i cho gia c«ng nhá VËt liÖu chÕ t¹o khu«n lµ c¸t , ®Êt sÐt cã s½n h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm + Nh­îc ®iÓm: Gi¸ thµnh chÕ t¹o mÉu khu«n cao. + Ph¹m vi øng dông : Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng ph­¬ng ph¸p nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi , lo¹t lín. III.2.3. §óc ¸p lùc. + ¦u ®iÓm : N¨ng suÊt , chÊt l­îng cña ph«i ®óc cao §óc ®­îc c¸c chi tiÕt cã thµnh máng , kÕt cÊu phøc t¹p + Nh­îc ®iÓm: Ph¶i tÝnh chÝnh x¸c lùc ®Ì khu«n Thµnh khu«n ®­îc chÕ t¹o chÝnh x¸c nªn gi¸ thµnh cao + Ph¹m vi øng dông - Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng ph­¬ng ph¸p nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi , lo¹t lín III.2.4.§óc trong khu«n kim lo¹i: + ¦u ®iÓm : N¨ng suÊt , chÊt l­îng cña ph«i ®óc cao §óc ®­îc c¸c chi tiªn phøc t¹p , cã khèi l­îng nhá Khu«n cã thÓ ®­îc dïng nhiÒu lÇn TiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu ®óc do tÝnh to¸n chÝnh x¸c ph«i liÖu + Nh­îc ®iÓm: Ph¶i tÝnh chÝnh x¸c khèi l­îng cña ph«i liÖu Thµnh khu«n ®­îc chÕ t¹o chÝnh x¸c nªn gi¸ thµnh cao + Ph¹m vi øng dông - Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng ph­¬ng ph¸p nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi , lo¹t lín III.3.5- §óc trong khu«n vá máng + ¦u ®iÓm : N¨ng suÊt , ph«i ®óc cã ®é chÝnh x¸c cao , c¬ tÝnh tèt §¬n gi¶n trong qu¸ tr×nh dì khu«n vµ lµm s¹ch vËt ®óc DÔ c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ trong qu¸ tr×nh lµm khu«n + Nh­îc ®iÓm: ChØ ®óc ®­îc c¸c chi tiÐt cã ®é chÝnh x¸c võa vµ khèi l­îng nhá + Ph¹m vi øng dông Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng ph­¬ng ph¸p nµy nªn ¸p dông khi cÇn n©ng cao chÊt l­îng bÒ mÆt ph«i ®óc. III.3.6- §óc trong khu«n mÉu ch¶y. + ¦u ®iÓm : §óc ®­îc vËt ®óc cã h×nh d¸ng phøc t¹p , cã ®é bãng cao §óc ®­îc c¸c kim lo¹i vµ hîp kim Kh«ng cÇn mÆt ph©n khu«n , kh«ng cÇn rót mÉu nªn t¨ng ®é chÝnh x¸c cho ph«i ®óc + Nh­îc ®iÓm: Qui tr×nh chÕ t¹o phøc t¹p nªn gi¸ thµnh cao + Ph¹m vi øng dông Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng ph­¬ng ph¸p nµychØ nªn ¸p dông ë d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi , lo¹t lín cã chÊt l­îng cao NhËn xÐt : Qua ph©n tÝch ­u nh­îc ®iÓm cña tõng ph­¬ng ph¸p ®óc. ¸p dông vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña chi tiÕt nh­ vËt liÖu lµ thÐp 40X, d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi, chi tiÕt cì trung b×nh, cã h×nh d¹ng phøc t¹p, ph«i yªu cÇu ®é chÝnh x¸c, ®é nh½n kh«ng cao, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt tù chän. Nªn ta chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i lµ ®óc trong khu«n c¸t, mÉu kim lo¹i, lµm khu«n b»ng m¸y . Ta cã b¶n vÏ vËt ®óc nh­ sau: T D T D phÇn Iv lËp quy tr×nh c«ng nghÖ I. ph©n tÝch lùa chän chuÈn ®Þnh vÞ . Chän chuÈn lµ mét viÖc lµm cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ . Chän chuÈn lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a dông cô c¾t víi bÒ mÆt gia c«ng , chän chuÈn hîp lý sÏ ®¶m b¶o 2 yªu cÇu sau: - §¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng . - N©ng cao n¨ng suÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . XuÊt ph¸t tõ 2 yªu cÇu trªn ta cã mét sè lêi khuyªn chung khi chän chuÈn nh­ sau: 1. Chän chuÈn ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c 6 ®iÓm khi ®Þnh vÞ ®Ó khèng chÕ hÕt sè bËc tù do cÇn thiÕt mét c¸ch hîp lý nhÊt. TuyÖt ®èi tr¸nh tr­êng hîp thiÕu vµ siªu ®Þnh vÞ vµ trong mét sè tr­êng hîp thõa ®Þnh vÞ kh«ng cÇn thiÕt. 2. Chän chuÈn sao cho lùc c¾t , lùc kÑp kh«ng lµm biÕn d¹ng, cong vªnh chi tiÕt, ®å g¸ nh­ng ®ång thêi lùc kÑp ph¶i nhá dÓ gi¶m nhÑ søc lao ®éng cho c«ng nh©n. 3. Chän chuÈn sao cho kÕt cÊu ®å g¸ ®¬n gi¶n, sö dông thuËn lîi vµ thÝch hîp víi tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. 4.1. Chän chuÈn tinh. Khi chän chuÈn tinh phÈi tho¶ m·n 2 yªu cÇu sau: - Ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c mÆt gia c«ng víi nhau. - §¶m b¶o ph©n bè ®ñ l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng. XuÊt ph¸t tõ 2 yªu cÇu trªn ta cã mét sè lêi khuyªn khi chä chuÈn tinh nh­ sau: 1. Cè g¾ng chän chuÈn tinh lµ chuÈn tinh chÝnh. 2. Chän chuÈn sao cho cã tÝnh trïng chuÈn cµng cao cµng tèt. 3. Cè g¾ng chän chuÈn tinh thèng nhÊt cho nhiÒu lÇn g¸ ®Æt nÕu chän ®­îc nh­ vËy th× chñng lo¹i ®å g¸ sö dông trong quy tr×nh c«ng nghÖ Ýt ®i vµ gi¶m ®­îc sai sè ph¸t sinh trong quy tr×nh c«ng nghÖ . XuÊt ph¸t tõ c¸c yªu cÇu vµ nh÷ng lêi khuyªn vµ h×nh d¸ng kÕt cÊu cña chi tiÕt ta cã c¸c ph­¬ng ¸n chän chuÈn tinh nh­ sau: 4.1.1. Chän chuÈn tinh cho chi tiÕt sè 1 (trôc r¨ng). Ph­¬ng ¸n 1. Chän chuÈn tinh lµ bÒ mÆt lç F120 khèng chÕ 4 bËc tù do vµ mÆt ®Çu khèng chÕ 1 bËc tù do. + ¦u ®iÓm: - Ph­¬ng ¸n nµy g¸ ®Æt nhanh chãng, ®¶m b¶o ®­îc ®é chÝnh x¸c qua nhiÒu lÇn g¸, tÝnh trïng chuÈn cao, lµ chuÈn tinh thèng nhÊt cho nhiÒu lÇn g¸ - Ph­¬ng ¸n nµy ®¶m b¶o ®­îc ®é ®ång t©m gi÷a c¸c ®­êng kÝnh gia c«ng ®ång thêi cho phÐp gia c«ng ®­îc nhiÒu bÒ mÆt trªn mét lÇn g¸ . - §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt cao. + Nh­îc ®iÓm: ®é cøng v÷ng khi gia c«ng kh«ng cao . Ph­¬ng ¸n 2. Chän chuÈn tinh lµ mÆt ngoµi kÕt hîp víi mÆt ®Çu khèng chÕ 5 bËc tù do. + ¦u ®iÓm: ph­¬ng ¸n nµy g¸ ®Æt nhanh chãng vµ dÔ dµng , ®é cøng v÷ng cao. + Nh­îc ®iÓm: viÖc gia c«ng nhiÒu bÒ mÆt trªn mét lÇn g¸ bÞ gi¶m ®i, dÔ g©y ra sai sè gi÷a c¸c bÒ mÆt gia c«ng . So s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n trªn ta thÊy ph­¬ng ¸n 1 cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n nªn chän lµm chuÈn tinhcho chi tiÕt 1. 4.1.2.Chän chuÈn tinh cho chi tiÕt sè 2. a) Ph­¬ng ¸n 1: Chän chuÈn tinh lµ bÒ mÆt lç F87 khèng chÕ 4 bËc tù do vµ mÆt ®Çu khèng chÕ 1 bËc tù do. + ¦u ®iÓm: - Ph­¬ng ¸n nµy g¸ ®Æt nhanh chãng, ®¼m b¶o ®­îc ®é chÝnh x¸c qua nhiÒu lÇn g¸, tÝnh trïng chuÈn cao, lµ chuÈn tinh thèng nhÊt cho nhiÒu lÇn g¸ - Ph­¬ng ¸n nµy ®¶m b¶o ®­îc ®é ®ång t©m gi÷a c¸c ®­êng kÝnh gia c«ng ®ång thêi cho phÐp gia c«ng ®­îc nhiÒu bÒ mÆt trªn mét lÇn g¸ . - §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt cao. + Nh­îc ®iÓm: ®é cøng v÷ng khi gia c«ng kh«ng cao Ph­¬ng ¸n 2. Chän chuÈn tinh lµ mÆt ngoµi kÕt hîp víi mÆt ®Çu khèng chÕ 5 bËc tù do. + ¦u ®iÓm: ph­¬ng ¸n nµy g¸ ®Æt nhanh chãng vµ dÔ dµng , ®é cøng v÷ng cao. + Nh­îc ®iÓm: viÖc gia c«ng nhiÒu bÒ mÆt trªn mét lÇn g¸ bÞ gi¶m ®i, dÔ g©y ra sai sè gi÷a c¸c bÒ mÆt gia c«ng . Qua viÖc ph©n tÝch 2 ph­¬ng ¸n trªn cïng víi yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt còng nh­ dùa vµo h×nh d¸ng kÕt cÊu cña chi tiÕt vµ c¸c yªu cÇu, lêi khuyªn khi chän chuÈn tinh ta chän ph­¬ng ¸n 1 lµm chuÈn tinh cho chi tiÕt sè 2. 4.2 . Chän chuÈn th«. Khi chän chuÈn th« ph¶i ®¶m b¶o 2 yªu cÇu sau : - §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c mÆt gia c«ng vµ kh«ng gia c«ng . - §¶m b¶o ph©n bè ®ñ l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt sÏ gia c«ng . XuÊt ph¸t tõ 2 yªu cÇu trªn ta cã mét sè lêi khuyªn khi chän chuÈn th« nh­ sau: 1, Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã mét bÒ mÆt kh«ng gia c«ng th× nªn chän mÆt ®ã lµm chuÈn th« . 2, Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã 2 hay nhiÒu bÒ mÆt kh«ng gia c«ng th× nªn chän bÒ mÆt nµo yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ t­¬ng quan so víi bÒ mÆt gia c«ng cao nhÊt lµm chuÈn th«. 3, Theo mét ph­¬ng kÝch th­íc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ®Òu gia c«ng th× nªn chän bÒ mÆt nµo yªu cÇu l­îng d­ nhá vµ ®ång ®Òu nhÊt lµm chuÈn th«. 4, NÕu nhiÒu bÒ mÆt ®ñ tiªu chuÈn lµm chuÈn th« th× nªn chän b»ng ph¼ng , tr¬n chu nhÊt lµm chuÈn th«. 5, øng víi mét bËc tù do cÇn thiÕt th× chØ ®­îc chän vµ sö dông chuÈn th« kh«ng qu¸ mét lÇn . NÕu vi ph¹m nguyªn t¾c nµy gäi lµ ph¹m chuÈn th« sÏ g©y ra sai sè vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c mÆt gia c«ng víi nhau lµ rÊt lín . C¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu vµ nh÷ng lêi khuyªn , dùa vµo h×nh d¸ng kÕt cÊu vµ ph­¬ng ¸n chuÈn tinh ®½ chän ta chän chuÈn tinh cho chi tiÕt nh­ sau : 4.2.1 . Chän chuÈn th« cho chi tiÕt sè 1. Chän chuÈn th« lµ mÆt trô ngoµi kÕt hîp víi mÆt ®Çu khèng chÕ 5 bËc tù do. Chän ph­¬ng ¸n nµy lµm chuÈn th« sÏ ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c mÆt trô ngoµi vµ mÆt ®Çu nªn tho¶ m·n lêi khuyªn 2. Ngoµi ra g¸ ®Æt ®¬n gi¶n nhanh chãng, ®é cøng v÷ng cao. 4.2.2- Chän chuÈn th« cho chi tiÕt sè 2. Chän chuÈn th« lµ mÆt trô ngoµi kÕt hîp víi mÆt ®Çu khèng chÕ 5 bËc tù do . chän ph­¬ng ¸n nµy lµm chuÈn th« sÏ ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c mÆt trô ngoµi vµ mÆt ®Çu nªn tho¶ m·n lêi khuyªn 2. Ngoµi ra g¸ ®Æt ®¬n gi¶n nhanh chãng, ®é cøng v÷ng cao. II. lËp quy tr×nh c«ng nghÖ. Thø tù c¸c nguyªn c«ng: STT Tªn nguyªn c«ng Kho¶ mÆt ®Çu, tiÖn th«, tiÖn tinh lç F118. Kho¶ mÆt ®Çu, tiÖn th« F155, F160, F180, tiÖn gãc 10 x 450. TiÖn th« F190, F255, tiÖn c«n 150. TiÖn tinh F155, F160, tiÖn v¸t mÐp 2 x 450. TiÖn th«, tiÖn tinh F185, tiÖn r·nh, tiÖn v¸t mÐp 2 x 450. TiÖn th« lç F149, tiÖn tinh F150, F152,8. TiÖn r·nh, tiÖn c«n trong 5 x 450, tiÖn v¸t mÐp 1 x 450. Khoan, tar« lç M8. Khoan 6 lç F18, khoan 6 lç F14, doa 6 lç F14. Khoan lç F6. Xäc r¨ng. KiÓm tra trung gian NhiÖt luyÖn chi tiÕt sè 1. Mµi lç F120. Mµi bÒ mÆt F155, F160. Mµi bÒ mÆt F185. Kho¶ mÆt ®Çu, tiÖn th«, tiÖn tinh lç F87, tiÖn gãc 300. Kho¶ mÆt ®Çu, tiÖn th« F169 , tiÖn gãc 300. TiÖn mÆt ®Çu, tiÖn cung R3. Xäc r¨ng. TiÖn r·nh. TiÖn ®Þnh h×nh F144, F168. Phay r¨ng. Khoan 4 lç F4. NhiÖn luyÖn chi tiÕt sè 2. Tæng kiÓm tra, bao gãi, nhËp kho. S¬ ®å nguyªn c«ng nh­ sau: PhÇn V tÝnh vµ tra l­îng d­ Trong qu¸ tr×nh gia c«ng chi tiÕt ph«i ®­îc x¸c ®Þnh hîp lý phÇn lín phô thuéc vµo l­îng d­ gia c«ng. L­îng d­ gia c«ng ®­îc x¸c ®Þnh hîp lý vÒ trÞ sè sÏ gãp phÇn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ v× : -L­îng d­ qu¸ lín sÐ tèn nguyªn liÖu, tiªu hao søc lao ®éng ®Ó gia c«ng, tèn nhiÒu n¨ng l­îng ®iÖn, dông cô c¾t ... dÉn tíi gi¸ thµnh t¨ng. Ng­îc l¹i l­îng d­ qu¸ nhá sÏ kh«ng ®ñ l­îng d­ ®Ó hít hÕt sai lÖch cña ph«i ®Ó biÕn ph«i thµnh chi tiÕt hoµn thiÖn. §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch b»ng sai sè in dËp K (hÖ sè sai gi¶m ). K = DCT/ Dph Trong ®ã: DCT : Sai lÖch cña chi tiÕt Dph : Sai lÖch cña ph«i Nh­ vËy sai sè in dËp sÏ gi¶m dÇn sau mçi nguyªn c«ng c¾t gät. V× vËy trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ta ph¶i chia ra lµm nhiÒu nguyªn c«ng, nhiÒu b­íc ®Ó bít dÇn th× míi ®¶m b¶o chÝnh x¸c yªu cÇu. Do ®ã l­îng d­ cÇn ph¶i ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng ®ã, mÆt kh¸c nÕu l­îng d­ qu¸ bÐ sÏ x¶y ra hiÖn t­îng tr­ît gi÷a dao vµ chi tiÕt dÉn ®Õn dao bÞ mßn, chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng gi¶m Trong ngµnh chÕ t¹o m¸y ng­êi ta th­êng ¸p dông hai ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng I. Ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm: Theo ph­¬ng ph¸p nµy l­îng d­ trung gian ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së l­îng d­ tæng céng cña bÒ mÆt lÊy theo kinh nghiÖm. C¸c sè liÖu kinh nghiÖm nµy th­êng ®­îc tæng hîp theo b¶ng trong sæ tay TKQTCN +¦u ®iÓm : Cho phÐp x¸c ®Þnh l­îng d­ ®¬n gi¶n nhanh chãng. +Nh­îc ®iÓm : §é chÝnh x¸c thÊp do lÊy tõ thèng kª kinh nghiÖm cña nhµ m¸y hoÆc khu s¶n xuÊt trong mét thêi gian x¸c ®Þnh , kh«ng ®i s©u ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn gia c«ng cô thÓ cña c¸c b­íc gia c«ng v× thÕ trÞ sè l­îng d­ th­êng lín h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ cÇn thiÕt. +Ph¹m vi sö dông : Chñ yÕu dïng trong s¶n xuÊt nhá trong s¶n xuÊt lín dïng ®Ó tham kh¶o . II. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch: Ph­¬ng ph¸p nµy x¸c ®Þnh l­îng d­ dùa trªn c¬ sö c¸c yÕu tè t¹o ra líp kim lo¹i cÇn ph¶i hít ®i , ph©n tÝch sai sè gia c«ng x¶y ra trong c¸c tr­êng hîp cô thÓ khi chän chuÈn vµ gia c«ng c¬, tÝnh tõng yÕu tè cña + ¦u ®iÓm: TrÞ sè l­îng d­ x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c theo nh÷ng ®iÒu kiÖn gia c«ng cô thÓ + Nh­îc ®iÓm: §ßi hái ng­êi c¸n bé c«ng nghÖ ph¶i ph©n tÝch ®¸nh gi¸ mét c¸ch thËn träng chÝnh x¸c nªn tèn thêi gian + Ph¹m vi sö dông: Dïng trong s¶n xuÊt lo¹t lín vµ lo¹t võa, trong s¶n xuÊt nhá dïng khi vËt liÖu qu¸ hiÕm . Víi c¸ch ph©n tÝch ë trªn ta thÊy ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n nªn chän ph­¬ng ph¸p nµy vµo viÖc tÝnh to¸n l­îng d­ cho chi tiÕt gia c«ng . III. TÝnh l­îng d­ cho bÒ mÆt F160. Do bÒ mÆt gia c«ng cã tÝnh ®èi xøng nªn ta tÝnh theo c«ng thøc sau : 2Zbmin = 2[(Rza + Ta ) + ] Trong ®ã : Rza : lµ chiÒu s©u hay nhÊp nh« tÕ vi bÒ mÆt do b­íc hay nguyªn c«ng s¸t tr­íc ®Ó l¹i Ta : Lµ chiÒu s©u líp h­ háng bÒ mÆt do b­íc hay nguyªn c«ng tr­íc ®Ó l¹i. ra : lµ tæng sai sè kh«ng gian do b­íc nguyªn c«ng tr­íc ®Ó l¹i eb : Sai sè g¸ ®Æt chi tiÕt ë b­íc hay nguyªn c«ng ®ang thùc hiÖn t¹o nªn. Zb min : L­îng d­ nhá nhÊt ë mét phÝa b­íc hay nguyªn c«ng ®ang tÝnh . + Ph«i ®óc : Tra b¶ng 3- 65 / 235/ ( I ) ta cã: Rza =150 (mm) Ta =150 (mm) Tæng gi¸ trÞ sai lÖch kh«ng gian lµ : ra = Dk.L Trong ®ã : Dk : §é vªnh ®¬n vÞ mm/mm , Dk = (2 ¸ 3) mm/mm chän Dk = 2mm/mm. L: chiÒu dµi cña ph«i: L = 277 (mm). Do ®ã ta cã : ra = 2 . 277 = 554 (mm). a) TiÖn th«: G¸ trªn 2 mòi t©m sai sè g¸ ®Æt b»ng ®é lÖch t©m cña 2 lç t©m ( sai sè vÒ mÆt ®Þnh vÞ) tøc lµ: eb = elt = 0,25dD Trong ®ã: dD lµ dung sai nguyªn c«ng. Theo b¶ng VI ( STCNCTM)/1976 ta cã : dD = 680 (mm). VËy eb = elt = 0,25dD = 0,25.680 = 170 (mm). Thay vµo c«ng thøc ta cã: 2Zbmin = 2( 600 +) = 2370,46(mm). b) TiÖn tinh: Tra b¶ng 3 - 69/ 237/(I) ta cã : Rza = Ta = 50(mm). r,a = 0,06ra = 0,06.560 = 33,6(mm). TiÖn tinh g¸ trªn 2 mòi t©m theo b¶ng V-1/1967 ta cã: dD = 340 (mm). VËy: eb = elt = 0,25dD = 0,25.340 = 85 (mm). Do ®ã ta cã : 2Zbmin = 2( 100 +) = 382,8(mm). BÒ mÆt trô F160 sau khi tiÖn tinh tra b¶ng 3- 69/ 237(I) ta cã: Rza = Ta = 25(mm). r,,a = 0,04r,a = 0,04.560 = 22,4(mm). c) NhiÖt luyÖn : sau nhiÖt luyÖn bÒ mÆt trô F160 ®é chÝnh x¸c gi¶m ®i mét cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt t¨ng 1 ¸ 2 cÊp, chi tiÕt bÞ cong vªnh. C¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng sau nhiÖt luyÖn lµ: Rza = Ta = 25(mm). r,,,a = Dk . L Trong ®ã : Dk lµ cong vªnh ®¬n vÞ sau nhiÖt luyÖn tra b¶ng VII - 10 ( STCNCTM - 1976) cã Dk = 0,3(mm). ® r,,,a = 0,3 . 42 = 12,46(mm). d) Mµi th« : chi tiÕt ®­îc g¸ trªn 2 mòi t©m. Ta sau khi nhiÖt luyÖn kh«ng xÐt ®Õn n÷a ® Ta = 0 eb = elt = 0,25dD Tra b¶ng V-1/1967 ta cã: dD = 100 (mm). VËy eb = elt = 0,25dD = 0,25.100 = 25 (mm). ® 2Zbmin = 2( 60 +) = 116(mm). Mµi tinh : G¸ trªn 2 mòi t©m nh­ mµi th« . Sau mµi th« ta cã : Rza = 10 (mm). Ta = 20(mm). r,,,,a = 0,06 . r,,,a = 0,06.12,6 =0,7(mm). Do g¸ ®Æt chi tiÕt khi mµi tinh gièng nh­ mµi th« nªn ta cã eb = elt = 0,25dD = 0,25.100 = 25 (mm). 2Zbmin = 2( 10 +) = 70,02(mm). Sau mµi tinh ta cã : Rza = 5 (mm). dD = 47 (mm). B¶ng tÝnh to¸n l­îng d­ cho bÒ mÆt F160 nh­ sau: Thø tù gia c«ng vµ b­íc c«ng nghÖ C¸c yÕu tè t¹o thµnh l­îng d­ trung gian (mm) L­îng d­ tÝnh to¸n Zbmin (mm) KÝch th­íc tÝnh to¸n (mm) Dung sai (mm) KÝch th­íc giíi h¹n (mm) TrÞ sè giíi h¹n l­îng d­ (mm) Rza Ta da eb Max Min Max Min Ph«i 200 150 560 162,92 680 163,68 163 TiÖn th« 50 50 33,6 170 2370,46 160,557 560 161,16 161,6 2520 2400 TiÖn tinh 30 25 22,4 85 382,8 160,175 410 160,61 160,2 550 400 NhiÖt luyÖn 60 50 12,6 Mµi th« 10 0.75 25 116 160,059 100 160,16 160,04 450 140 Mµi tinh 5 0,03 25 70,02 159,989 22 160,011 159,989 149 71 3669 3011 KiÓm tra kÕt qu¶ tÝnh to¸n - L­îng d­ tæng céng dZ0 = Z0max - Z0min = 3660 – 3011 = 658 (mm) dPG - dCT = 680 - 22 = 658(mm) -L­îng d­ trung gian: d23 = Z2max – Z3min = 550 - 400 = 150(mm) d2- d3 = 560 - 410 =150(mm) IV. Tra l­îng d­ vµ ph©n phèi l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt. 1) Tra l­îng d­ vµ ph©n phèi l­îng d­ cho chi tiÕt sè 1. Tõ ph­¬ng ph¸p t¹o ph«i lµ ®óc trong khu«n c¸t , lµm khu«n b»ng m¸y , mÉu kim lo¹i ta x¸c ®Þnh ®­îc vËt ®óc thuéc cÊp chÝnh x¸c 1 Tra b¶ng 3 - 102/ 255 (I) ta cã : l­îng d­ phÝa trªn: 5(mm). l­îng d­ phÝa d­íi, bªn: 4 (mm). Víi l­îng d­ ®· x¸c ®Þnh ®­îc ta ph©n phèi l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt nh­ sau: *BÒ mÆt F160 nh­ ®· tÝnh ë trªn. * BÒ mÆt F155 cã 2Z0 = 4(mm). tra b¶ng 3 - 122/267/(I) ta cã: l­îng d­ cho mµi tinh : 2Z0 = 0,3(mm). l­îng d­ cho mµi th«: 2Z0 = 0,5(mm). Tra b¶ng 3 - 120/265/(I) ta cã: l­îng d­ cho tiÖn tinh : 2Z0 = 1,2(mm). Do ®ã l­îng d­ cho tiÖn th« lµ: 2Z0 = 2,3(mm). Do ®ã ta sÏ thùc hiÖn nh­ sau: - TiÖn th« tõ F163-0,3 ®¹t F157,5-0,4. - TiÖn tinh tõ F162,5-0,4 ®¹t F156-0,16. - Mµi tõ F156-0,16 ®¹t F155-0,011. * BÒ mÆt F185 cã 2Z0 = 4(mm). tra b¶ng 3 - 122/267/(I) ta cã: l­îng d­ cho mµi tinh : 2Z0 = 0,3(mm). l­îng d­ cho mµi th«: 2Z0 = 0,5(mm). tra b¶ng 3 - 120/265/(I) ta cã: l­îng d­ cho tiÖn tinh : 2Z0 = 1,2(mm). Do ®ã l­îng d­ cho tiÖn th« lµ: 2Z0 = 2,3(mm). Do ®ã ta sÏ thùc hiÖn nh­ sau: - TiÖn th« tõ F225-0,3 ®¹t F187,5-0,46. - TiÖn tinh tõ F187,5-0,46 ®¹t F186-0,185. - Mµi tõ F186-0,185 ®¹t F185-0,029. * bÒ mÆt F180 cã 2Z0 = 4 (mm) * bÒ mÆt F190 cã 2Z0 = 4 (mm) * bÒ mÆt F255 cã 2Z0 = 4 (mm) C¸c bÒ mÆt nµy chØ cÇn gia c«ng th« lµ ®¹t do ®ã l­îng d­ cho tiÖn th« lµ: 2Z0 = 4(mm). L­îng d­ gia c«ng mÆt ®Çu mét phÝa: 3 (mm). 2) Tra l­îng d­ vµ ph©n phèi l­îng d­ cho chi tiÕt sè 2. Tra b¶ng 3 - 102/ 255 (I) ta cã : l­îng d­ phÝa trªn: 4(mm). l­îng d­ phÝa d­íi, bªn: 3 (mm). BÒ mÆt lç F87 cÇn gia c«ng tinh tr­íc khi gia c«ng r¨ng nªn ta ph©n phèi nh­ sau: tra b¶ng 3 - 120/265/(I) ta cã: l­îng d­ cho tiÖn tinh : 2Z0 = 1,1(mm). L­îng d­ tæng céng lµ 2Z0 = 3 (mm) ® 2Zth« = 1,9(mm). - BÒ mÆt r¨ng l­îng d­ b»ng chiÒu cao r¨ng. - L­îng d­ gia c«ng mÆt ®Çu mét phÝa: 3 (mm) PhÇn VI TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng I. Chän m¸y §Ó gia c«ng chi tiÕt ta chän m¸y 1A64 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - Th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y - C«ng suÊt ®éng c¬ N = 17 kw - §­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng trªn th©n m¸y : 800(mm) - Kho¶ng c¸ch hai ®Çu t©m: 2800 (mm) - Sè tèc ®é cña trôc chÝnh : 24 - §­êng kÝnh lç trôc chÝnh : 80(mm). - §­êng kÝnh ph«i ®­îc cÆp trªn m©m cÆp b»ng chÊu: 100 ¸ 800 (mm) - Ph¹m vi b­íc tiÕn (mm) + Däc : 0,2 ¸ 3,05 (mm/vg). + Ngang : 0,07 ¸ 1,04 (mm/vg). - DÞch chuyÓn lín nhÊt cña bµn dao tiÖn (mm) + PhÝa tr­íc : 240 + PhÝa sau : 240 - §é c«n nßng ô ®éng moãc 5 - Khèi l­îng m¸y 11700(kg) II. Chän dông cô c¾t 6.1 Chän vËt liÖu dông cô c¾t §Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng ta chän vËt liÖu phÇn c¾t lµ hîp kim cøng theo b¶ng 4.2 (TK dao c¾t ) vËt liÖu T15K6 . VËt liÖu phÇn c¾y ®­îc chÕ t¹o thµnh nh÷ng dao cè h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc theo tiªu chuÈn .Theo b¶ng 4.6/98/(II) chän m¶nh dao m¶nh hîp kim 0.3, dïng cho dao tiÖn ngoµi ®Çu cong,sè m¶nh 0309. kÝch th­íc m¶nh f =25.40 H×nh vÏ : 50 600 100 200 VËt liÖu th©n dao th­êng ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp : 40 ,45, 40x Chän vËt liªu th©n dao lµ thÐp 45 6.2. Chän kiÓu dông cô c¾t : Theo b¶ng 4.22/103/(II) chän dao tiÖn ngoµi ®Çu cong cã g = 450 vµ 600 h×nh d¸ng kÕt cÊu cña dao nh­ h×nh vÏ B.H = 10.6 ¸ 40.60 (mm) L = 100 ¸ 500 (mm) H B L = 200 (mm) m = 9(mm) a a = 8 ¸ 30 (mm) m = 4 ¸ 23 (mm) H×nh vÏ 6.3 Chän tiÕt diÖn th©n dao - Chän tiÕt diÖn ngang th©n dao chiÒu cao t©m m¸y b¶ng 4.24/105/(II) víi m¸y 1A64 chiÒu cao t©m m¸y H = 400 (mm) -Chän kÝch th­íc th©n dao : 25 . 40 (mm) - ChiÒu dµi th©n dao tra b¶ng 4.25/105/(II)theo tiÕt diÖn ngang th©n dao lµ 25 . 40 ® L = 150 ¸ 250 (mm) chän Ltd = 200 (mm) 6.4. Chän h×nh d¸ng dông cô c¾t. H×nh d¸ng mÆt tr­íc cña dao ®­îc chän dùa vµo phÇn c¾t . Theo b¶ng 4.27/106/(II) ta chän mÆt tr­íc cña dao ph¼ng cã c¹nh v¸t ©m. 6.5.Chän th«ng sè h×nh häc cña phÇn c¾t cña dao. Gãc sau a víi gãc tr­íc g, chän phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng , l­îng ch¹y dao vµ h×nh d¸ng mÆt tr­íc. Tra b¶ng 4.32 ,4.33, 4.34, 4.35 (TKDC) ta cã a=80 , g=150 ,j = 450 ,j1=100 , l=0¸50 6.6. chän trÞ sè cho phÐp cña phÇn c¾t . TrÞ sè ®é mßn cho phÐp cña phÇn c¾t ®­îc phô thuéc vµo kiÓu dao tiÖn , kÝch th­íc cña dao , vËt liÖu gia c«ng vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ víi dao HKC. Tra b¶ng 3.39 (TKDC) cã -Sè lÇn mµi l¹i cho phÐp cña dao :15 lÇn -Tuæi thä cña doa khi gia c«ng 16 giê III. Chän chiÒu s©u c¾t t. ChiÒu s©u c¾t t ®­îc chän phô thuéc vµo l­îng d­ gia c«ng vµ yªu cÇu ®é bãng bÒ mÆt chi tiÕt gia c«ng . Khi gia c«ng th« ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt nªn c¾t méi lÇn hÕt l­îng d­ gia c«ng. Do ®ã ta chän t = h = 3(mm). iv. Chän l­îng ch¹y dao Khi gia c«ng th« l­îng ch¹y dao ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn th©n dao ,®é bÒn cña c¬ cÊu ch¹y dao , ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt gai c«ng vµ ®é bÒn cña m¶nh hîp kim cøng. 3.1X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn th©n dao §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn th©n dao l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : S1 ³ (mm/vg) trong ®ã : [su] : Søc bÒn uèn cho phÐp cña tiÕt diÖn th©n dao . Víi vËt liÖu lµm th©n dao lµ thÐp 45 => [su] = 200 (N/mm2) W : M«®un chèng uèn cña tiÕt diÖn th©n dao do th©n dao tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt W=B . H2/ 6 =25 . 402/6 = 6666,66(mm3) L : tÇm víi L = (1¸ 1.5) H trong ®ã H lµ chiÒu cao th©n dao L= (1¸ 1.5)H = (40 ¸ 60) chän L = 48 (mm) t : ChiÒu s©u c¾t t = 3 (mm) Cpz : HÖ sè tÝnh lùc c¾t Pz ypz : Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña chiÒu s©u c¾t tíi lùc c¾t Pz V× j1> 0 => Cpz , ypz , xpz tra b¶ng 4.54 (TKDC) Cpz = 3000 , ypz = 0.75 , xpz = 1 Kpz : HÖ sè xÐt tíi ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè tíi lùc c¾t Kpz = KMpz . Kgpz . Kypz . Kppz . Kfpz . Khspz Tra b¶ng KMpz theo b¶ng 4.55 (TKDC) cã Víi thÐp 40X tra b¶ng 2-14 (TKDC) cã sb = 800 (kg/mm2)C¸c sè hiÖu chÝnh tra b¶ng 4.56 (TKDC) cã Kypz = 1 ; Kgpz = 1 ;Kfpz =1 ; Kppz = 1 ; Khspz= 1 Kpz= 1,022 . 1 . 1 .1 .1 .1 = 1,022 VËy ta cã: S1 = = 4,36 (mm/vg) 3.2. X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña c¬ cÊu ch¹y dao §¶m b¶o ®é bÒn c¬ cÊu ch¹y dao S ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : S2 ³ (mm/vg) Trong ®ã : Pm lµ trÞ sè lín nhÊt cña c¸c lùc chiÒu trôc t¸c dông nªn c¬ cÊu ch¹y dao. Pm = 3600(N). t : ChiÒu s©u c¾t t = 3 (mm) Cpx : HÖ sè lùc c¾t Pv Xpx : Sè mò xÐt ¶nh h­ëng tíi chiÒu s©u c¾t tíi lùc c¾t Px ypx : Sè mò xÐt ¶nh h­ëng cña l­îng dao ch¹y ®Õn Tra b¶ng 4.45 (TKDC) cã Cpx = 3390 ; Xpx = 1 ; ypx= 0.5 Kpx : HÖ sè liÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn lùc c¾t Pv Kpx = KMpz . Kgpz . Kypz . Kppz . Kfpz . Khspz Tra b¶ng 4.55 (TKDC) C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh tra b¶ng 4.56(TKDC) cã Kypx = 1 ; Kgpz = 1.4 ;Kfpz =1 ; Kppx = 0.65 ; Khspz= 1 =>Kpx = 1,06. 1.1,4.1.0,65.1= 0,97 VËy ta cã: S 2 = = 0,75 (mm/vg) 3.3. X¸c ®Þnh ®é ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cña chi tiÕt gia c«ng §¶m b¶o ®é v÷ng cøng cña chi tiÕt gia c«ng l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: S3 ³ (mm/vg) Trong ®ã : K : HÖ sè phô thuéc vµo c¸ch g¸ chi tiÕt trªn m¸y K = 48 khi chi tiÕt chèng t©m hai ®Çu E : M«®un ®µn håi cña vËt liÖu gia c«ng E = 20 . 104 N/mm2 víi vËt liÖu lµ thÐp J : M«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn ngang cña chi tiÕt gia c«ng . Víi chi tiÕt gia c«ng cã tiÕt diÖn ngang lµ trßn: J = = =32153600 (mm2) [f] : §é vâng cho phÐp cña chi tiÕt khi tiÖn ; [f] = 0.05¸0.1 (mm) L : ChiÒu dµi cña chi tiÕt gia c«ng L= 200 (mm) Cpy HÖ sè tÝnh ®Õn lùc c¾t Py Xpy Sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña chiÒu s©u c¾t ®Ðn Py ypy Sè mò sÐt tíi ¶nh h­ëng cña l­îng ch¹y dao ®Ðn Py C¸c sè mò vµ hÖ sè tra b¶ng 4.45 (TKDC) Cpy = 2430 ; Xpy = 0.9 ; Ypy = 0.6 Ppy : hÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè t¬Ý lùc c¾t Py Kpy = K Mpy . Kjpy . Kgpy . Kppy . Kfpy .Khspy KMy : hÖ sè hiÖu chØnh xÐt tíi ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè t¬Ý lùc c¾t Py KMy = = =1,09 Tra b¶ng 4.56 (TKDC) cã Kjpy = 1 ; Kgpy =1; Kppy = 1 ; Kfpy = 1; Khspy = 1 => Kpy = 1,09.1.1.1.1.1= 1,09. VËy ta cã: S3 ³ = 2876,78 (mm/vg) 3.4 X¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña hîp kim cøng §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña hîp kim cøng , l­îng ch¹y dao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : S4 ³ (mm/vg) Trong ®ã : [Pz] Lµ lùc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn m¶nh dao hîp kim cøng . Theo b¶ng 4.57 (TKDC) cã Pz = 3900(N) Cpz = 3000 ; Kpz = 0.865 ; Xpz = 1 ; ypz = 1 VËy ta cã: S4 ³ = 0,818(mm/vg) VËy ta cã l­îng ch¹y dao sau: S1 = 4,36 (mm/Vg) S2 = 0,75 (mm/Vg) S3 = 2876,78 (mm/Vg) S4 =0,818 (mm/Vg) Chän mét l­îng ch¹y dao nhá nhÊt trong 4 l­îng ch¹y dao an toµn . §em so víi b¶ng l­îng ch¹y dao cña m¸y t×m ®­îc trÞ sè nhá h¬n gÇn víi l­îng ch¹y dao an toµn trÞ sè nµy gäi lµ l­îng ch¹y dao thùc cña m¸y. Do ®ã ta cã: Sm= 0,7 (mm/Vg) V. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t V 1. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t. Theo c«ng thøc : VT = (m/ph) Trong ®ã: Vt : Tèc ®é c¾t øng víi ®é bÒn cña dao (m/ph) T : Tuæi bÒn cña dao T= 60 (phót ) t : ChiÒu s©u c¾t t = 3 (mm) S : L­îng ch¹y dao S = 0,7 (mm/Vg) Cv : HÖ sè tÝnh tèc ®é c¾t m : ChØ sè tuæi bÒn; m = 0,2 Xv : sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña t ®Õn V Yt : sè mò xÐt tíi ¶nh h­ëng cña S tíi V tra b¶ng 4.62(TKDC) ta cã Cv = 340 ; m =0.2 ; Xv = 0.15 ; Yv = 0.45 Kv hÖ sè hiÖu chØnh xÕt tíi ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c nhau ®Õn tèc ®é c¾t. TÝnh Kv theo c«ng thøc : Kv = Kcn.KM. Kp . Kd . Kms.Kj .Kmt HÖ sè hiÖu chØnh Kcn tra b¶ng 4.59 (TKDG): Kcn = 0.8 HÖ sè hiÖu chØnh tra b¶ng 4.63 (TKDC) KM = = = 0,93 C¸c hÖ sè kh¸c tra b¶ng 4.64 (TKDC) Kp = 0.8 ; Kd = 1 ; Kms =1 ; Kj =1 ; Kmt = 1 => Kv = 0,8.1,22.0,8.1.1.1.1.1.0,5 = 0.9 Thay vµ c«ng thøc trªn ta cã : VT = = 144 (m/ph) 2. X¸c ®Þnh sè vßng quay n n = (vg/ph) = = 295,87(vg/ph) §em so s¸nh trÞ sè tÝnh ®­îc víi b¶ng sè vßng quay cña m¸y sè vßng quay lý thuyÕt th­êng n»m gi÷a 2 trÞ sè liªn tiÕp nk vµ nk+1 cña b¶ng nk < n < nk+1 Theo chuçi tèc ®é 1A64 ta cã : 250 < 295,87 < 315 Tõ ®ã ta cã hai ph­¬ng ¸n chän sè vßng quay nh­ sau : -Ph­¬ng ¸n 1 : chän nk = 250 (Vg/ph) Sm = 0,7 (mm/Vg) - Ph­¬ng ¸n 2 : chän nk+1 = 315 (Vg/ph) TÝnh . Sk +1 =Sm = 0,7. = 0,319(mm/Vg) So s¸nh hai trÞ sè nk.Sm vµ nk+1.Sk+1 nk.Sm = 250.0,7 = 185,5 nk+1.Sk+1 = 315. 0,319 = 89,89 Ta thÊy nk.Sm > nk+1 . Sk+1 §Ó ®¶m b¶o thêi gian m¸y nhá ta chän ph­¬ng ¸n cã nm = 250(Vg/ph) Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ V = (m/ph) = =128,97(m/ph) VI.TÝnh lùc c¾t Pz = Cpz.txpz.Sxpz.Vnpy. Kpz (N) Py = Cpy . txpy.Sxpx.Vnpx . Kpy (N) Px = Cpx . txpx . S ypx . Vnpx .kpx (n) C¸c hÖ sè tra b¶ng 4.54 (TKDC) cßn Kpt ; Kpy ; Kpx ®· tra ë phÇn tr­íc Cpz = 3000 Cpy = 2430 Cpx = 3390 Xpz = 1 Xpy = 0.9 Xpx = 1 npz = -0.15 Ypy = 0.6 ypx = 0.5 ypz = 0.75 npy = -0.3 npx = -0.4 kpy =1.77 Kpx =0.74 Pz = 146.8(N) => Py = 132.3(N) Px = 44.2 (N) VII.kiÓm nghiÖm chÕ ®é c¾t theo ®éng lùc vµ momen m¸y ChÕ ®é c¾t ®· x¸c ®Þnh ë trªn ph¶i tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn sau: * C«ng suÊt c¾t: Nc = £ N®c.h * M« men c¾t: Mc = £ Trong ®ã: Pz: lùc tiÕp tuyÕn. V : vËn tèc c¾t. N®c : c«ng suÊt ®éng c¬ = 17(Kw). : hiÖu suÊt cña m¸y =0,8. D: ®­êng kÝnh ph«i , D = 155 (mm). : m« men xo¾n cho phÐp cña trôc chÝnh. Thay vµo ta cã: Nc = = 0,54 (Kw) Mc = = 11,37 (N/mm) VËy Nc < Nm = 17 . 0,8 = 13,6 (KW) *TÝnh m«men trªn trôc ¸p dông c«ng thøc : = = = 188,76(N/mm) VËy Mc < Þ tho¶ m·n. VIII. TÝnh thêi gian m¸y ¸p dông c«ng thøc: To = (phót) Trong ®ã L: ChiÒu dµi chi tiÕt cÇn gia c«ng y : l­îng ¨n tíi cña dao (mm) y = t.cotgj = 3 .1 = 3 (mm) j : gãc nghiªng chÝnh (j = 450) i : sè lÇn c¾t i = 1 S : L­îng ch¹y dao; S= 0,7 (mm/Vg) n : sè vßng quay trong mét phót cña ph«i (Vg/ph) To = = 0,85(phót) ix. Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹I STT B­íc M¸y Dao S(mm/vg) t(mm) n(vg/ph) T0(ph) I Kho¶ mÆt ®Çu 1A64 T15K6 0,7 3 250 0,45 TiÖn th« lç Ø120 0,57 2 250 1,45 TiÖn tinh lç Ø120 0,43 1,2 315 1,5 II Kho¶ mÆt ®Çu 1A64 T15K6 0,7 4 250 0,34 TiÖn th« Ø155 0,7 2 250 0,8 TiÖn th« Ø160 0,7 2 250 0,73 TiÖn th« Ø180 0,7 4 250 0,56 TiÖn gãc 300 0,34 250 0,3 III TiÖn th« Ø190 1A64 T15K6 0,7 4 250 0,47 TiÖn th« Ø255 0,7 4 250 0,43 TiÖn c«n ngoµi 0,15 8 200 0,4 IV TiÖn tinh Ø155 1A64 T15K6 0,34 1,3 400 0,75 TiÖn tinh Ø160 0,34 1,3 400 0,6 V¸t mÐp 2x450 V TiÖn th« Ø185 1A64 T15K6 0,52 2 250 0,35 TiÖn tinh Ø185 0,34 1,3 400 0,37 TiÖn r·nh 0,47 2,5 250 0,3 V¸t mÐp 2 x 450 250 VI TiÖn th« Ø153,5 1A64 T15K6 0,47 3 200 0,87 TiÖn tinh Ø150 0,34 1,2 315 0,6 TiÖn tinh Ø152,8 0,34 1,2 315 0,55 VII TiÖn r·nh 1A64 T15K6 0,34 3 200 0,41 TiÖn c«n trong 0,34 5 200 0,37 V¸t mÐp 1 x 450 200 VIII Khoan lç Ø6,5 2H125 P18 0,2 3,2 1000 0,35 Ta r« lç M8 0,25 0,75 800 0,3 IX Khoan 6 lç Ø18 2H55 P18 0,3 9 1000 0,54 Khoan 6 lç Ø14 0,3 7 1000 0,5 Doa 6 lç Ø14 1,2 0,05 800 0,37 X Khoan lç Ø6 2H55 P18 0,2 3 800 2,8 XI Xäc r¨ng 5140 P18 3mm/htk 0,47 200 2,87 XII NhiÖt luyÖn XIII Mµi lç Ø120 3A228 pp - Э 40 C1K 0,002 0,02 n®=2200 nct=120 1,20 XIV Mµi bÒ mÆt Ø155 3Б12 ppЭ40-50C2K 0,0025 0,02 n®=2250 nct=150 0,87 Mµi bÒ mÆt Ø160 ppЭ40-50C2K 0,0025 0,02 n®=2250 nct=150 0,98 XV Mµi bÒ mÆt Ø185 3Б12 ppЭ40-50C2K 0,002 0,02 n®=2250 nct=150 0,58 XVI Kho¶ mÆt ®Çu 1K62 T15K6 0,7 3 500 0,42 TiÖn th« lç Ø86,5 0,57 2 500 0,53 TiÖn th« lç Ø87 0,43 1,2 630 0,55 TiÖn gãc 300 0,43 500 0,3 XVII XVIII Kho¶ mÆt ®Çu 1K62 1K62 T15K6 T15K6 0,7 3 500 0,42 TiÖn th« Ø168,5 0,7 2 500 0,35 TiÖn gãc 300 500 0,3 TiÖn mÆt ®Çu 0,7 3 500 0,25 TiÖn cung R3 0,43 3 500 0,35 XIX Xäc r¨ng 5140 P18 0,4mm/htk 0,03 200 4,5 XX TiÖn r·nh 1K62 T15K6 0,34 4 315 0,5 XXI TiÖn th« Ø144 1K62 T15K6 0,045 4 500 1,03 TiÖn tinh Ø144 0,03 0,2 630 1,05 TiÖn th« Ø168 0,045 1 500 0,98 TiÖn tinh Ø168 0,03 0,2 630 1,02 XXII Phay r¨ng 5K324A P18 0,4 0,03 200 6,5 XXIII Khoan 4 lç Ø4 2H125 P18 0,2 2 800 0,95 XXIV NhiÖt luyÖn XXV Tæng kiÓm tra Chó thÝch: C¸c c«ng thøc chÕ ®é c¾t ®­îc tra trong c¸c b¶ng: 1. §èi víi phay: Sz: tra b¶ng 5 – 125[5] T2 (cã dÞch chØnh theo m¸y). Vb: tra b¶ng 5 – 127[5] T2. Vt = Vb . Kv trong ®ã: Kv = kmv . knv .kuv . C¸c hÖ sè kmv, knv, kuv tra b¶ng 5-1, 5-4, 5-5, 5-6 [5] T2.. 2. Khoan, doa: + ChiÒu s©u c¾t t = 0,5D. khoan réng, doa: t = 0,5.(D - d). + l­îng ch¹y dao: S(mm/vg). Khi khoan: tra b¶ng 5-25[5] T2. Khi khoÐt: tra b¶ng 5-26[5] T2. Khi doa: tra b¶ng 5-27[5] T2. + Tèc ®é c¾t V(mm/ph). Khi khoan: V = . Khi khoan réng, khoÐt,doa: V = . HÖ sè mò Cv vµ c¸c sè mò kh¸c ®­îc tra b¶ng 5-28 [5] T2. Chu kú bÒn T tra b¶ng 5-30 [5] T2. HÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn c¾t thùc tÕ : kv = kmv . knv . kuv . Trong ®ã: - kmv: hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng. Tra b¶ng 5-1 [5] T2. kuv: hÖ sè phô thuéc vËt liÖu dông cô c¾t. Tra b¶ng 5-6 [5] T2. kiv: hÖ sè phô thuéc vµo chiÒu s©u khoan. Tra b¶ng 5-31 [5] T2. d: sè vßng quay cña dông cô c¾t. n = (vg/ph). 3. C¾t ren: + Tèc ®é c¾t khi c¾t ren hÖ mÐt b»ng tar«. V = (m/ph). B¶ng X-51 [2] T2. HÖ sè Cv, c¸c chØ sè mò vµ trÞ sè tuæi thä trung b×nh T ®èi víi c¸c dông cô kh¸c nhau ®­îc tra trong c¸c b¶ng X-56 [2] T2. HÖ sè hiÖu chuÈn: kv = kmv . kuv . kcv . Trong ®ã: kmv, kuv, kcv c¸c hÖ sè xÐt ®Õn vËt liÖu gia c«ng , vËt liÖu dông cô c¾t vµ ®é chÝnh x¸c cña ren ®­îc tra b¶ng X- 57 [2] T2. kmv = 0,5 ; kuv = 1,0; kcv = 1,0; Cv = 140; qv = 0,4; yv = 0,3; m = 0,33. + Sè vßng quay n = . 1) Chän m¸y cho nguyªn c«ng khoan lç F6,5 tar« M8. §Ó thùc hiÖn nguyªn c«ng khoan lç F6,5 ; tar« M8 ta chän m¸y 2H125 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc: 25 (mm). - Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng trôc chÝnh tíi trô : 250 (mm). - Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn : 700 (mm). - KÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc bµn m¸y : 375 x 500 (mm). - §é c«n trôc chÝnh : N03 - DÞch chuyÓn lín nhÊt trôc chÝnh: 175 (mm). - Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 9 - Sè cÊp b­íc tiÕn trôc chÝnh : 9 - Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 97 - 1360 - Sè cÊp b­íc tiÕn trôc chÝnh : 0,1 ¸ 0,81 - C«ng suÊt ®éng c¬ : 2,8 (Kw) 2) Chän m¸y cho nguyªn c«ng khoan lç F6. §Ó thùc hiÖn nguyªn c«ng khoan lç F6 ta chän m¸y khoan cÇn 2H55 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc: 50 (mm). - Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng trôc chÝnh tíi trô : 410 ¸ 1600 (mm). - Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn : 450 ¸ 1600 (mm). - KÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc bµn m¸y : 968 x 1650 (mm). - §é c«n trôc chÝnh : N05 - DÞch chuyÓn th¼ng ®øng lín nhÊt trôc chÝnh: 350 (mm). - Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 21 - Sè cÊp b­íc tiÕn trôc chÝnh : 12 - Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 20 - 2000 ( vg/ph) - Ph¹m cÊp b­íc tiÕn trôc chÝnh : 0,065 ¸ 2,5 - C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh : 4 (Kw) - C«ng suÊt ®éng c¬ n©ng cÇn : 2,2 (Kw). 3) Chän m¸y cho nguyªn c«ng mµi trßn ngoµi. §Ó thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi trßn ngoµi ta chän m¸y 3Б12 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - §­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng : 200 (mm). - Ph¹m vi ®­êng kÝnh gia c«ng ®­îc : 8 ¸ 200 (mm). - ChiÒu dµi lín nhÊt gia c«ng ®­îc : 450 (mm). - §é c«n ®Çu t©m ô tr­íc : N03. - §­êng kÝnh lín nhÊt cña ®¸ : 300 (mm). - Tèc ®é ®¸ mµi : 2250 (vg/ph). - DÞch chuyÓn lín nhÊt cña bµn : 550 (mm). - Ph¹m vi b­íc tiÕn cña bµn : 0,1 ¸ 5 v« cÊp. - DÞch chuyÓn ngang lín nhÊt cña ô ®¸ : 110 - Sè cÊp tèc ®é m©m cÆp ô tr­íc : v« cÊp. - Ph¹m vi tèc ®é m©m cÆp ô tr­íc : 78 ¸ 780 - Ph¹m vi ®­êng kÝnh lç mµi ®­îc :25 ¸ 50 - C«ng suÊt ®éng c¬ : 3 (Kw). 4) Chän m¸y cho nguyªn c«ng mµi trßn trong. §Ó thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi trßn trong ta chän m¸y 3A228 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - §­êng kÝnh lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña lç mµi ®­îc : 50 ¸ 200 - ChiÒu dµi lín nhÊt cña lç mµi ®­îc : 200 - DÞch chuyÓn ngang lín nhÊt cña trôc chÝnh ®¸ mµi t­¬ng øng víi ®­êng kÝnh trôc ph«i : vÒ phÝa tr­íc: 60 vÒ phÝa sau: 100 - DÞch chuyÓn ngang lín nhÊt cña ô ph«i : 200 - DÞch chuyÓn däc lín nhÊt cña bµn: 500 - B­íc tiÕn c«ng t¸c cña bµn :5 ¸ 8 v« cÊp. - Tèc ®é ®¸ mµi :500 ¸ 14800 (vg/ph). - Tèc ®é ®¸ mµi :85 ¸ 600 v« cÊp - §­êng kÝnh ®¸ : 45 ¸ 150 - ChiÒu réng ®¸ : 63 - B­íc tiÕn ô ph«i hoÆc ô ®¸ :0,001 (mm/hµnh tr×nh bµn) - C«ng suÊt ®éng c¬ : 4,5 (Kw). 5) Chän m¸y cho c¸c nguyªn c«ng tiÖn ®èi víi chi tiÕt sè 2. §Ó thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng tiÖn ta chän m¸y 1K62 cã c¸c th«ng sè sau - §­êng kÝnh lín nhÊt gia c«ng ®­îc : 200(mm). - Kho¶ng c¸ch 2 mòi t©m :1700 - Sè cÊp t«c ®é trôc chÝnh : 23 - Giíi h¹n sè vßng quay trôc chÝnh : 12,5 ¸ 2000 (vg/ph) - C«n moãc trôc chÝnh : N05. 6) Chän m¸y cho nguyªn c«ng phay r¨ng. §Ó thùc hiÖn nguyªn c«ng phay r¨ng ta chän m¸y 5K234A cã c¸c th«ng sè sau: - §­êng kÝnh lín nhÊt cña b¸nh r¨ng gia c«ng ®­îc : 500 (mm). - M« ®un lín nhÊt cña r¨ng b¸nh r¨ng ®­îc c¾t b»ng dao phay l¨n trôc vÝt :8. - ChiÒu réng lín nhÊt cña b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng c¾t ®­îc : 300 (mm). - Kho¶ng c¸ch ®­êng truc b¸nh r¨ng ®­îc gia c«ng vµ trôc dao :60 (mm). - Kho¶ng c¸ch trôc dao vµ bµn m¸y: 210 ¸ 570 (mm). - §­êng kÝnh lín nhÊt dao phay : 200 (mm). - DÞch chuyÓn lín nhÊt cña bµn dao : 360 (mm). - DÞch chuyÓn lín nhÊt cña dao phay : 80 (mm). - Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 50 ¸ 310 (vg/ph). - Ph¹m vi b­íc tiÕn bµn : ®øng 0,8 ¸ 5 (mm). ngang: 0,3 ¸ 1,7 (mm). tiÕp tuyÕn: 0,17 ¸ 3,7 (mm). C«ng suÊt ®éng c¬ : 7,5 (Kw). PhÇn VII TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ I. ý nghÜa vµ yªu cÇu ®èi víi viÖc tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ §å g¸ lµ mét trong nh÷ng trang bÞ c«ng nghÖ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh gia c«ng chi tiÕt trªn c¸c m¸y c¾t kim lo¹i . ViÖc sö dông ®å g¸ lµm gi¶m nhÑ søc lao ®éng , n¨ng suÊt cao , chÊt l­îng cña chi tiÕt gia c«ng. Khi gia c«ng mét chi tiÕt m¸y , tuú theo ®Æc ®iÓm vµ kÕt cÊu cña chi tiÕt cÇn gia c«ng , s¶n l­îng s¶n phÈm mµ lùa chän thiÕt kÕ vµ sö dông ®å g¸ kh¸c nhau . ViÖc thiÕt kÕ vµ sö dông ®å g¸ hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c gia c«ng , n©ng cao n¨ng suÊt vµ gi¶m nhÑ søc lao ®éng , gi¶m thêi gian phô vµ më réng kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña m¸y , t¹o ®iÒu kiÖn c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ trong qu¸ tr×nh gia c«ng,gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh chi tiÕt , n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ . Khi tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - §å g¸ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng. - KÕt cÊu ®å g¸ ph¶i phï hîp víi c«ng dông cña nã, ®¶m b¶o ®ñ ®Þnh vÞ, kÑp chÆt ®¬n gi¶n tèn Ýt søc lao ®éng. - Sö dông thuËn tiÖn vµ an toµn khi lµm viÖc do ®ã khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o cho viÖc g¸ ®Æt vµ th¸o chi tiÕt gia c«ng nhanh chãng, dÔ dµng lµm s¹ch phoi trªn ®å g¸ vµ g¸ ®Æt ®å g¸ trªn m¸y ph¶i ®¬n gi¶n, c¸c chi tiÕt cña ®å g¸ ph¶i t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt ®Ó dÔ b¶o qu¶n vµ sö dông, söa ch÷a. II.ThiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng khoan 6 lç F18, 6 lç F14, doa 6 lç F14. 1) Giíi thiÖu ®å g¸. §å g¸ ®­îc dïng ®Ó khoan lç 6 lç f18, 6 lç f14,doa 6 lç f14 trªn m¸y khoan cÇn, ®Ó ®¶m b¶o gia c«ng ®­îc nhanh cÇn trang bÞ thªm c¸c b¹c dÉn ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ cña c¸c lç cÇn gia c«ng trªn chi tiÕt. C¸c b¹c dÉn nµy ®­îc l¾p trªn mét tÊm dÉn, khi gia c«ng chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ trªn trôc g¸ ®¶m b¶o ®ñ sè bËc tù do cÇn thiÕt. §Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh kÑp chÆt së dông 2 bu l«ng kÑp ë 2 ®Çu trôc g¸. III. S¬ ®å ®Æt lùc – tÝnh lùc kÑp 1.S¬ ®å ®Æt lùc z y x Mt W2 P0 f18 Mk 2. TÝnh lùc kÑp W1 Tõ s¬ ®å lùc ®Æt trªn ta thÊy r»ng c¸c lùc t¸c dông lªn chi tiÕt lµ cho chi tiÕt mÊt c©n b»ng lµ : - Lùc däc trôc P0 - M«men xo¾n Mk * Lùc däc trôc khi khoan ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : P0 = Cp * Dzp * S  yp *Kp C¸c hÖ sè tra b¶ng X- 38/267/1976 ta cã: Cp =68 , Zp =1.0 , Yp = 0.7 Tra b¶ng X- 22/253/1976 ta cã Tra b¶ng X- 23/ 253/1976 ta cã np = 0.075 VËt liÖu gia c«ng lµ thÐp ®óc -> sb = 800 Kg/mm2 VËy P0 =68 . 18. 0,20,7 .1,049 = 416,176 (Kg) M« men xo¾n Mk ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Mk = CM . DzM . S yM . KmM Tra b¶ng X-38/267/1976 ta cã CM = 0.0345 , zm = 5,2 , yM = 0.7 , KmM = 1.05 => Mx = 0,0345 . 185,2 . 0,20,7 . 1,05 = 3897,68 (Kg) M« men c¾t Mx cã xu h­íng lµm cho chi tiÕt bi xoay xung quanh trôc cña nã. Muèn cho chi tiÕt kh«ng bÞ xoay th× m« men ma s¸t do lùc h­íng trôc P0 vµ lùc kÑp W g©y ra ph¶i th¾ng m« men c¾t. Do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc nh­ sau: Mms – k . Mx = 0. Trong ®ã : Mms: m« men ma s¸t. Mms = Fms .f .R’ = (W + P0).f.R’ (W + P0).f.R’ = k . Mx W = - P0 víi R’: b¸n kÝnh ma s¸t. R’ = = = 138,24 (mm). Thay vµo ta cã : W = - 416,76 = 30,84 (Kg) 3. TÝnh ®­êng kÝnh bu l«ng - §­êng kÝnh bu l«ng kÑp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã : W : lùc xiÕt . W = 30,84 (Kg) sk = sch/ S B¶ng 8-3 [VI] sch = 120 MPa B¶ng 8-1 [VI] S = 3 hÖ sè an toµn b¶ng 8-4 [VI] => sk = 120/3 = 40 (MPa)= 4 (Kg) Thay sè ta cã d = 13,7 (mm). Do ®ã ta chän d = 14 (mm). 4. TÝnh sai sè cho phÐp chÕ t¹o ®å g¸: Sai sè cho phÐp chÕ t¹o ®å g¸ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: = trong ®ã: - ec sai sè chuÈn ® ec = 0 do ®­êng kÝnh dao quyÕt ®Þnh kÝch th­íc gia c«ng - ek :sai sè kÑp, ek = 0. - em : sai sè mßn do ®é mßn cña ®å g¸ g©y ra. em = b víi: b hÖ sè phô thuéc kÕt cÊu ®å ®Þnh vÞ b = 0,2. N : s¶n l­îng chi tiÕt hoÆc sè l­îng chi tiÕt ®­îc gia c«ng víi mét ®å g¸ N = 13230 (chi tiÕt). Do ®ã ta cã: em = 0,2 = 23 (mm). - e®c : sai sè ®iÒu chØnh sinh ra trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®iÒu chØnh ®å g¸ e®c = 5 ¸ 10 (mm) chän e®c = 5 (mm). - eg® : sai sè g¸ ®Æt eg® = 1/3d víi d lµ dung sai nguyªn c«ng. eg® = 0,1/3 = 0,33(mm) = 33 (mm). Thay vµo ta cã: = = 23 (mm). Yªu cÇu kü thuËt cña ®å g¸: - §é kh«ng vu«ng gãc cña ®­êng t©m trôc g¸ vµ mÆt ®¸y ®å g¸ £ 0,03 (mm). - §é kh«ng vu«ng gãc cña ®­êng t©m c¸c b¹c dÉn vµ mÆt ®¸y ®å g¸ £ 0,03 (mm). - §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a bÒ mÆt ®Þnh vÞ vµ vai trôc £ 0,03 (mm). - BÒ mÆt lµm viÖc cña b¹c dÉn nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng (55 ¸ 60)HRC. - BÒ mÆt lµm viÖc cña trôc g¸ nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng (50 ¸ 55)HRC. Môc Lôc Trang. Lêi nãi ®Çu. 3 Tµi liÖu tham kh¶o 4 PhÇn I: Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng. 5 PhÇn II: X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. 9 PhÇn III: X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. 12 PhÇn IV: ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ. 17 PhÇn V: TÝnh vµ tra l­îng d­. 47 PhÇn VI : TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t. 53 PhÇn VII: TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®å g¸. 70

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYETminh knr.DOC
  • dwgban ve do ga.dwg
  • dwgBAng.dwg
  • dwgDe 1.dwg
  • dwgDOANNG.dwg
  • dwgDOANNG~1.DWG
  • dwgKC12-9-06.dwg
  • dwgKet cau(sua).dwg
  • dwgKet cau.dwg
  • dwgNGUYEN~1.DWG