Đề tài Thông tin liên lạc chung cư petroland quận 2 TP Hồ Chí Minh

Hệ thống điện 1. Cơ sở thiết kế 1.1 mô tả công trình 1.2 thiết kế hệ thống điện cho công trình 1.3 phần tính toán công suất phụ tải 2. Phối hợp và công việc của nhà thầu chính 2.1 phối hợp . 2.2 các công tác do nhà thầu chính thực hiện 3. Các yêu cầu cụ thể của dự án . 3.1 yêu cầu thiết kế 3.2 các yêu cầu của các cơ quan chức năng 3.3 điều khiển và vận hành hệ thống . 4. Yêu cầu chung 4.1 khảo sát hiện trường 4.2 những yêu cầu và tiêu chuẩn do luật pháp quy định . 4.3 bảo hành 4.4 thuyết minh thiết kế và bản vẽ 4.5 những khác biệt và thiếu sót . 4.6 định vị lỗ mở và chỉnh sửa . 4.7 định vị thiết bị và hệ thống ổ cắm 4.8 sự phối hợp trong lắp đặt . 4.9 công tác thi công và bảo đảm 4.10 bản vẽ thi công 4.11 bản vẽ hoàn công . 4.12 sự thay đổi thiết bị 4.13 thiết bị được đóng gói 4.14 mẫu và nguyên mẫu . 4.15 nhiễu sóng vô tuyến 4.16 dán nhãn mác . 4.17 tay nghề thợ và nguyên vật liệu . 4.18 hệ số công suất, cân bằng và giảm điện áp . 4.19 tiếp đất 4.20 mã màu 5. Lắp đặt cáp ngầm 5.1 tổng quát . 5.2 công tác đào và lấp đất 5.3 ống luồn cáp chịu áp lực cao . 5.4 trồng lại cây và bụi cây 5.5 lắp đặt dây cáp . 5.6 hộp nối cáp 5.7 kiểm tra 5.8 chiều dài dây cáp . 6. Dây cáp 6.1 tổng quát . 6.2 dây cáp mims . 6.3 cáp bọc giáp 6.4 dây cáp pvc/ pvc . 6.5 kích thước cáp . 6.6 mã màu của dây cáp 6.7 kéo cáp mạch điện phụ 6.8 kiểm tra và phê chuẩn . 6.9 chiều dài dây cáp . 7. Thiết bị chiếu sáng . 7.1 tổng quát . 7.2 ba-lát và tăng phô 7.3 tụ điện 7.4 đui đèn 7.5 công tắc khởi động 7.6 đầu nối dây . 7.7 bắt vít tiếp đất 7.8 hệ thống dây 7.9 lắp đặt các cơ cấu 7.10 bộ khuếch tán ánh sáng 7.11 đèn bóng sợi nung 7.12 đèn lưỡng sắc điện áp cực thấp (elv) 7.13 đèn cao áp 7.14 đèn huỳnh quang . 7.15 bóng đèn . 7.16 đóng gói 7.17 lỗi dịch vụ . 7.18 đèn chiếu sáng khẩn cấp . 7.19 chiếu sáng bên ngoài 8. Hệ thống điều khiển chiếu sáng . 9. Hệ thống chống sét 9.1 tổng quát . 9.2 kim thu sét . 9.3 dây thóat sét: 9.4 hệ thống tiếp đất 9.5 kiểm tra 9.6 bản vẽ và ghi chép . 9.7 bảo vệ sét lan truyền . 10. Vật tư và chi tiết lắp đặt tổng thể . 10.1 vật tư . 10.2 mạng lưới . 10.3 công tắc đèn chiếu sáng . 10.4 ổ cắm điện 10.5 phối hợp ổ cắm kết hợp công tắc (loại bằng chất dẻo) 10.6 ổ cắm điện 3 pha 380v . 10.7 bộ cách ly . 10.8 vị trí hoàn thiện của ổ cắm điện . 10.9 ống dẫn và phụ tùng ống . 10.10 lỗ xuyên đi qua tường và sàn 10.11 lắp đặt ống dẫn . 10.12 ống dẫn trong bê-tông . 10.13 máng đi cáp (tray) . 10.14 ống hộp đi dây 10.15 vật liệu định vị 11. Sơn và hoàn thiện 11.1 tổng quát 11.2 qui tắc màu sắc 12. Thử nghiệm và đưa vào hoạt động . 12.1 tổng quát 12.2 thiết bị thử nghiệm . 12.3 điều kiện cho báo cáo thử nghiệm . 12.4 nghiệm thu 13. Dịch vụ và bảo trì 13.1 phạm vi . 13.2 dịch vụ . 13.3 báo cáo . 13.4 kế hoạch bảo trì 14. Sổ tay vận hành và bảo trì 14.1 tổng quát 14.2 nội dung sổ tay vận hành và bảo trì . 14.3 bản vẽ hoàn công . 14.4 hướng dẫn vận hành cho chủ đầu tư . phụ lục a. Máy biến thế a.1 tổng quan . A.2 tổ đấu dây . . A.3 lõi từ và cuộn dây máy biến thế A.4 thùng máy biến thế . A.5 dầu cách điện máy biến thế . A.6 chế độ làm mát . A.7 cách điện xuyên của máy biến thế . A.8 đầu nối . A.9 nấc điều chỉnh điện áp . . A.10 nhiễu sóng vô tuyến . . A.11 nhãn biến thế . . A.12 thông số kỹ thuật . phụ lục b. đặc tính kỹ thuật tủ điện hạ thế b.1 tổng quát . B.3 hồ sơ trình duyệt . B.4 thiết kế tủ . B.5 thí nghiệm điển hình tủ điện . B.6 tủ điện tổng . . B.7 tủ tụ bu . . . . B.8 bộ chuyển nguồn tự động . B.9 móc cẩu . B.10 sơn tĩnh điện . . . B.11 nhãn B.12 kiểm soát B.13 thử nghiệm tại xưởng và tại công trình . B.14 đóng gói . B.15 giao hàng phụ lục c. Máy phát điện dự phòng . phụ lục d. Busway (thanh dẫn) d.1 tổng quát D.2 các yêu cầu chung D.3 thông số kỹ thuật D.4 các bộ phận cấu thành. ii. Thông tin liên lạc 1. Hệ thống cáp điện thoại và internet . 74 1.1 mô tả hệ thống . 1.2 đặc tính vật tư 2. Hệ thống truyền hình cáp 2.1 mô tả hệ thống. 2.2 đặc tính vật tư 3. Hệ thống camera giám sát 3.1 mô tả hệ thống 3.2 đặc tính vật tư

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thông tin liên lạc chung cư petroland quận 2 TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ñöôïc cung caáp trong kieän nieâm phong chaéc chaén vaø thích hôïp, hoaøn toaøn thích hôïp ñeå giao, vaän chuyeån, löu tröõ vaø caåu, naâng cho ñeán khi caùc thieát bò chieáu saùng vaø phuï kieän cuûa chuùng ñeán vò trí laép ñaët 7.17 LOÃI DÒCH VUÏ Neáu xaûy ra loãi trong baát kyø loaïi thieát bò chieáu saùng naøo, coù theå yeâu caàu thöïc hieän kieåm tra. Neáu ñöôïc yeâu caàu nhö vaäy, hai thieát bò ñoù seõ ñöôïc thaùo ra ñeå kieåm tra vaø laäp baùo caùo kieåm tra ñeä trình pheâ duyeät tröôùc khi thöïc hieän söûa chöõa cuoái cuøng. Caùc thieát bò chieáu saùng coù lieân quan bao goàm thay theá taïm thôøi, coù theå cho pheùp söû duïng ñöôïc trong thôøi gian ngaén. 7.18 ÑEØN CHIEÁU SAÙNG KHAÅN CAÁP Ñöôïc neâu trong baûn danh saùch vaø baûn veõ. Thieát bò chieáu saùng khaån caáp vaø ñeøn chæ loái ra seõ tuaân theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån UÙc AS2293 Caùc thieát bò chieáu saùng khaån caáp vaø ñeøn chæ loái ra phaûi troïn boä vôùi taát caû caùc thieát bò vaø boä ñieàu khieån cho cheá ñoä hoaït ñoäng ñöôïc neâu cuï theå trong baûn veõ vaø coù theå hoaït ñoäng trong 2 giôø maø khoâng caàn nguoàn ñieän chính theo tieâu chuaån AS2293. Pin coù moät nhieät ñoä hoaït ñoäng ñònh möùc thích hôïp vôùi coâng suaát yeâu caàu ñeå ñaûm baûo tuoåi thoï. Daây ñieän cho thieát bò khaån caáp vaø ñeøn chæ loái ra seõ ñöôïc laáy töø daây beân phía nguoàn cuûa coâng taéc ñieàu khieån maïch chieáu saùng gaàn keà. Ñeøn chæ loái ra ñöôïc noái sao cho chuùng coù theå ñöôïc duy trì thöôøng xuyeân. Cung caáp soå theo doõi thieát bò theo tieâu chuaån AS2293 phaàn 1 – 1983 trang 22 Ñoaïn 6.2. Cung caáp thôøi gian baûo haønh 12 thaùng cho heä thoáng theo tieâu chuaån AS2293 phaàn 1 vaø 2. Löu yù, vieäc kieåm tra/ baûo trì naøy keå caû vieäc laøm saïch caùc chuïp khueách taùn. Cung caáp moät thieát bò hieån thò L.E.D cho töøng ñeøn ñeå chæ: ● Khoâng chieáu saùng Nguoàn - AC khoâng hoaït ñoäng ● Chieáu saùng lieân tuïc maøu ñoû Nguoàn - AC hoaït ñoäng vaø ñang saïc pin THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC ● Chieáu saùng nhaáp nhaùy maøu ñoû Nguoàn - AC hoaït ñoäng vaø ñang taêng saïc pin Baûng chæ loái ra coù moät boùng ñeøn Nuùt nhaán kieåm tra cuõng ñöôïc cung caáp ôû caû ñeøn Exit vaø thieát bò chieáu saùng khaån caáp ñeå giaû ñònh maát ñieän 7.19 CHIEÁU SAÙNG BEÂN NGOAØI Cung caáp vaø laép ñaët caùc thieát bò beân ngoaøi nhö theå hieän trong baûn veõ vôùi ñeøn chieáu saùng, chuïp khuyeách taùn, choaù phaûn xaï, ñui ñeøn, tuï ñieän, caàu chì vaø caùc phuï kieän Daây ñieän töø coâng taéc quang ñieän ñeán tuû ñieän khu vöïc toái thieåu laø daây caùp PVC 2.5mm2 luoàn trong oáng. Cung caáp moät coâng taéc döï phoøng ñôn cöïc 15A cho moãi teá baøo quang ñieän ñeå coù theå vaän haønh baèng tay caùc maïch chieáu saùng ñeå kieåm tra neáu caàn. Daây caùp chieáu saùng beân ngoaøi vaø daây caùp tieáp ñaát laø daây caùp caùch ñieän PVC toái thieåu 2 x 2.5mm2 8. HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN CHIEÁU SAÙNG Ñieàu khieån baèng tay taét/ môû cho heä thoáng ñeøn trong khu vöïc ñieàu khieån ñöôïc cung caáp ôû moïi thôøi ñieåm. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 9. HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT 9.1 TOÅNG QUAÙT Cung caáp moät heä thoáng choáng seùt tuaân thuû nghieâm ngaët tieâu chuaån viet nam 46-2007 ● Kim thu seùt ● Coät kim thu seùt baèng theùp khoâng gæ ● Daây daãn seùt ● Ñeá coät, khôùp noái, giaù ñôõ, keïp vaø moái noái ● Lieân keát thöû nghieäm vaø boä ñeám seùt ● Maïng löôùi tieáp ñaát 9.2 KIM THU SEÙT Kim thu seùt phaûi do nhaø saûn xuaát chuyeân bieät ñuôïc chæ ñònh taïi Baûng thoâng tin – döõ lieäu kyõ thuaät neâu roõ trong phuï luïc B vaø seõ bao goàm: ● Ñaàu thu ● Coät ñôõ theùp khoâng gæ ● Boä caûm bieán hay thieát bò khôûi ñoäng hay boä kích hoaït aùp ñieän 9.3 DAÂY THOÙAT SEÙT: Daây thoùat seùt baèng baûn ñoàng traàn coù ñoä daãn ñieän cao kích thöôùc 30 x 2mm, hay loaïi caùp thoùat seùt chuyeân duïng töông ñöông ñuôïc chaáp thuaän. Daây thoùat seùt ñöôïc noái vôùi kim thu seùt baèng boä chuyeån tieáp kim loaïi hay ñaàu noái vaø chaïy doïc xuoáng coät naâng ñeán boá ñeám seùt vaø hoäp kieåm tra tieáp ñaát. Beä daây daãn xuoáng khoâng thaáp hôn 2m töø maët ñaát vaø ñöôïc baûo veä bôûi hoäp theùp maï keõm GS DN50 40 x 4 x 2000. Ñaàu noái daây daãn thoùat seùt ñuôïc trong hoäp tieáp ñaát seõ tuaân thuû chaët cheõ theo ñeà xuaát cuûa nhaø saûn xuaát vaø/ hay theo chi tieát ñuôïc theå hieän treân baûn veõ. 9.4 HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑAÁT Heä thoáng tieáp ñaát daïng ba coïc xeáp hình tam giaùc hoaëc nhö trong baûn veõ bao goàm : ● Coïc tieáp ñaát baèng ñoàng maï theùp coù chieàu daøi toái thieåu 6m, ñöôøng kính 16mm, saép xeáp theo daïng tam giaùc moãi caïnh 3m hoaëc nhö trong baûn veõ. ● Daây ñoàng hoaëc thanh ñoàng 30x2mm duøng ñeå noái giöõa caùc coïc noái ñaát, vaø caùp PVC duøng ñeå noái giöõa coïc noái ñaát vaø daây daãn thoaùt seùt. ● Hoá thaêm beâ toâng (chi tieát xem baûn veõ). Giaù trò ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát thoaùt seùt phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 10W Heä thoáng tieáp ñaát baûo veä rieâng bieät theo tieâu chuaån Quoác teá vaø Vieätnam. 9.5 KIEÅM TRA Thöïc hieän kieåm tra theo tieâu chuaån AS1768 phuï luïc B10.2 Sau khi coâng vieäc hoaøn taát vaø cuoái thôøi gian baûo haønh, ño ñieän trôû ñaát cuûa heä thoáng hoaøn chænh. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 9.6 BAÛN VEÕ VAØ GHI CHEÙP Cung caáp caùc baûn veõ cuûa heä thoáng choáng seùt goàm caùc chi tieát vò trí vaø loaïi kim thu seùt, daây daãn seùt xuoáng, vaät tö tieáp ñaát, ñieåm noái, moái noái kieåm tra, loã xuyeân saøn tröôùc khi khôûi coâng Khi coâng trình hoaøn taát, phaûi cung caáp baûn veõ hoaøn coâng nhö ñaõ ñöôïc neâu trong phaàn 1.4 vaø vaên baûn baùo caùo caùc keát quaû kieåm tra phaûi ñöôïc ñeä trình 9.7 BAÛO VEÄ SEÙT LAN TRUYEÀN Cung caáp boä ñaûo maïch taêng voït ñeå laép ñaët taïi tuû ñieän chính. Boä ñaûo maïch goàm khoái MOV’s ñôn vôùi moät ñònh möùc taêng voït 200kA ñöôïc noái theo daïng maïch Shunt giöõa töøng pha vaø trung tính Cung caáp moñun loaïi caém nhieàu taàng (ISO – K-10) ôû MDF ñeå choáng seùt cho caùc daây ñieän thoaïi vaøo. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 10. 10.1 VAÄT TÖ VAØ CHI TIEÁT LAÉP ÑAËT TOÅNG THEÅ VAÄT TÖ Cung caáp vaät tö, phuï tuøng gaù laép vaø maùy moùc ñöôïc thieát keá vaø cheá taïo thuoäc loaïi haøng ñaàu, phuø hôïp vôùi tieâu chuaån AS môùi nhaát lieân quan, hoaëc laø khi khoâng coù tieâu chuaån AS, thì phuø hôïp vôùi nhöõng tieâu chuaån BS môùi nhaát. Noäp xin chaáp thuaän maãu phuï tuøng, ñoà gaù laép vaø maùy moùc thieát bò söû duïng tröôùc khi laép ñaët vaø ñaït ñöôïc söï chaáp thuaän tröôùc khi tieán haønh hoaït ñoäng. Baûo toaøn tính ñoàng boä cho phuï tuøng vaø ñoà gaù laép söû duïng trong hôïp ñoàng. 10.2 MAÏNG LÖÔÙI Seõ cung caáp, laép ñaët daây ñieän vaø noái taát caû oå caém ñieän vaø ñoà gaù laép nhö ñöôïc chæ ñònh treân baûn veõ. Xem xeùt baûn veõ kieán truùc ñeå phoái hôïp laép ñaët caùc thieát bò chieáu saùng cho phuø hôïp. Cung caáp taát caû trang bò coá ñònh, giaù ñôõ, v.v. caàn thieát ñeå laép ñaët caùc thieát bò. Maïch ñieän seõ ñöôïc saép xeáp ñeå thích öùng vôùi caùc nhoùm ñieàu khieån chæ ñònh treân baûn veõ. Taét môû caùc maïch chieáu saùng seõ ñöôïc thöïc hieän nhö treân baûn veõ. Taát caû ñieåm chieáu saùng seõ ñöôïc noái daây qua ñaàu noái daây. Cung caáp vaø laép ñaët, noái daây vaø keát noái taát caû oå caém ñieän vaø ñoà ñieän noùi chung theo chæ ñònh treân baûn veõ. Caùc oå caém seõ ñöôïc noái maïch nhö treân baûn veõ. Baûo ñaûm taát caû caùc oáng xuyeân saøn phaûi ñöôïc laáp ñaày baèng hôïp chaát choáng chaùy khi hoaøn taát laép ñaët. Hôïp chaát choáng chaùy phaûi coù chaát löôïng töông ñöông vôùi Selleys/Dow Corning 3-6548 Silicone Firestop. Taát caû daây caùp ñeàu ñöôïc cho chaïy qua nhöõng loã thoâng saøn nhö treân baûn veõ. Neáu caàn theâm nhöõng loã xuyeân, phaûi thoâng baùo cho nhaø thaàu chính vaø nhaø tö vaán keát caáu vaø gaén theâm oáng loùt vaøo daàm nhaø trong quùa trình xaây döïng. Khoâng ñöôïc pheùp ñuïc daàm sau khi xaây döïng. 10.3 COÂNG TAÉC ÑEØN CHIEÁU SAÙNG Coâng taéc ñeøn phaûi thuoäc loaïi gaén phaúng maët hay gaén noåi treân ñeá nhöïa ñuùc ñöôïc thieát keá phuø hôïp vôùi vieäc laép ñaët rieâng bieät. Coâng taéc loaïi gaén noåi treân beà maët loaïi choáng va ñaäp baèng nhöïa seõ ñöôïc duøng taïi phoøng maùy vaø nhöõng nôi töông töï. Coâng taéc chòu ñöôïc aûnh höôûng cuûa thôøi tieát vaø nhöõng nôi deã bò aåm öôùt hoaëc ñoïng nöôùc phaûi thuoäc loaïi ñuùc caùch ñieän hoaøn toaøn vaø choáng va ñaäp, vôùi moät nuùt nhaán hoaëc xoay. Hoäp seõ ñöôïc haøn kín choáng nöôùc hoaëc ñoä aåm thaâm nhaäp. Coâng taéc seõ coù cöôøng ñoä danh ñònh toái thieåu 15ampe vaø thieát keá cho maïch ñieän xoay chieàu thích hôïp ñeå ñoùng caét nhöõng taûi caûm öùng Coâng taéc ñieàu khieån caùc maïch treân cuøng pha seõ ñöôïc taäp hôïp vôùi nhau trong moät hoäp nhieàu ngaên. Coâng taéc treân nhieàu pha khaùc nhau seõ khoâng ñöôïc ñaët trong cuøng hoäp. Coâng taéc ñeøn chieáu saùng ñöôïc laép ñaët gaàn loái ra vaøo seõ ñöôïc laép ñaët veà phía oå khoaù cuûa cöûa. Neáu khoâng ñöôïc qui ñònh khaùc, taát caû coâng taéc seõ laø phaúng maët laép ñaët treân töôøng, laép ñaët thaúng ñöùng trong moät hoäp ñaët ngang hoaëc doïc treân töôøng vôùi toái ña 3 coâng taéc trong moät hoäp moät ngaên hoaëc 6 coâng taéc trong moät hoäp 2 ngaên. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 10.4 OÅ CAÉM ÑIEÄN Taát caû thieát bò vaø phuï kieän phaûi ñöôïc cheá taïo theo phöông phaùp cheá taïo vaø thoâng soá danh ñònh ñaõ ñöôïc chaáp thuaän vaø seõ ñöôïc löïa choïn ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa vò trí vaø chöùc naêng nhö qui ñònh. Taát caû oå caém ñieän seõ coù chaân noái ñaát ôû vò trí 6 giôø vaø khi nhìn töø phía tröôùc caùc ñaàu noái seõ laø ñaát/ daây noùng/ daây trung tính theo chieàu kim ñoàng hoà. Caùc oå caém kieåu gaén phaúng maët coù nhöõng chi tieát nhö yeâu caàu treân nhöõng chaäu röûa baùt ñóa, baøn laøm vieäc cuûa thôï, v.v. OÅ caém laép ñaët treân beà maët thoâng thöôøng ôû ñoä cao 230mm treân nhöõng baøn laøm vieäc nhö theá, v.v. Nhöõng oå caém phoái hôïp vôùi coâng taéc, neáu khoâng coù qui ñònh khaùc seõ coù coâng suaát danh ñònh 10A. Neáu khoâng coù qui ñònh khaùc, caùc maët naï cho oå caém neáu khoâng coù voû boïc baèng saét, seõ ñuùc baèng nhöïa chòu va ñaäp, gia coá thích hôïp vôùi maøu saéc vaø ñoä hoaøn thieän choïn loïc. Taát caû oå caém ñieän treân baøn laøm beáp phaûi coù maët naï baèng theùp khoâng gæ vôùi caïnh troøn vaø ñaït ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa nhaø tö vaán. OÅ caém ñieän cung caáp ñieän 3 pha seõ ñöôïc laép ñaët vôùi moät daây daãn trung tính. 10.5 PHOÁI HÔÏP OÅ CAÉM KEÁT HÔÏP COÂNG TAÉC (LOAÏI BAÈNG CHAÁT DEÛO) OÅ caém keát hôïp coâng taéc seõ bao goàm coâng taéc gaén phaúng maët vaø moät oå caém 3 chaân deïp cuøng vôùi maët naï gaén leân hoäp trong töôøng. Taát caû caùc oå caém caáp nguoàn cho thieát bò coá ñònh phaûi ñöôïc trang bò vôùi ñeøn baùo. 10.6 OÅ CAÉM ÑIEÄN 3 PHA 380V OÅ caém ñieän kieåu naøy seõ coù kieåu vaø phöông phaùp cheá taïo ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. Nhöõng oå caém ñieän naøy seõ goàm coù moät oå caém chìm keát hôïp coâng taéc vôùi 5 chaân 3P 380V gaén vaøo vôùi naép baät vaø ñaàu caém ñuùng theo qui ñònh. Coâng suaát cuûa moãi oå caém seõ phuø hôïp vôùi taûi qui ñònh. OÅ caém seõ ñöôïc boïc baèng polycacbonat hay baèng saét choáng va chaïm nhö qui ñònh vaø seõ phuø hôïp vôùi caùc oå caém coâng taéc khaùc trong cuøng khu vöïc. Nhöõng oå caém naøy seõ coù kieåu gaén chìm hoaëc laép noåi treân beà maët nhö qui ñònh. 10.7 BOÄ CAÙCH LY Cung caáp vaø laép boä caùch ly keá caän moãi thieát bò hoaëc maùy. Moãi thieát bò hoaëc maùy coù trang bò daây daãn meàm thích hôïp vôùi maïng ñieän coá ñònh thoâng qua loã môû ñaõ chaáp thuaän treân traàn. Trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc döøng daây caùp trong moät hoäp keá caän vôùi thieát bò hoaëc maùy moùc. Cung caáp ñaày ñuû chieàu daøi daây daãn meàm giöõa caùc thieát bò vaø hoäp ñaáu daây, nhöõng ñaàu noái cuûa maïch ñieän cho pheùp thaùo dôõ thieát bò cho muïc ñích lau chuøi maø khoâng phaûi thaùo daây ñieän. Boä caùch ly seõ thuoäc kieåu ñaõ ñöôïc chaáp thuaän vaø coù nhöõng thoâng soá danh ñònh phuø hôïp vôùi tieâu chuaån AS C133 ñaõ ñöôïc löïa choïn ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa vò trí laép ñaët vaø chöùc naêng qui ñònh trong THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ vaø/ hoaëc treân baûn veõ. Coâng taéc phaûi laø loaïi gaén baèng maët hoaëc gaén treân beà maët nhö höôùng daãn. Boä caùch ly, neáu khoâng coù qui ñònh khaùc, phaûi laø kieåu ñuùc taát caû caùch ñieän vaø choáng va chaïm. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC Boä caùch ly ñaët trong phoøng maùy, cô xöôûng, hoaëc laép ñaët taïi caùc ñòa ñieåm nôi chuùng coù theå bò hö haïi cô khí trong hoaït ñoäng seõ thuoäc kieåu baûo veä baèng chaát deûo hoaëc kim loaïi. Boä caùch ly phaûi chòu ñöïng aûnh höôûng cuûa thôøi thieát, hoaëc ôû nhöõng vò trí deã bò aåm öôùt hoaëc ñoïng nöôùc phaûi laø kieåu baûo veä choáng nöôùc ñaët trong hoäp haøn kín nöôùc vaø ñoä aåm khoâng xaâm nhaäp ñöôïc. 10.8 VÒ TRÍ HOAØN THIEÄN CUÛA OÅ CAÉM ÑIEÄN Xaùc ñònh vò trí ñuùng cho taát caû oå caém. OÅ caém khoâng ñaët ñuùng vò trí seõ ñöôïc ñaët laïi khoâng tính theâm phuï phí. Vò trí oå caém treân baûn veõ chæ laø gaàn ñuùng. Khoâng neân laáy tæ leä theo baûn veõ maø phaûi tham khaûo baûn veõ kieán truùc, tieát dieän, ñoä cao vaø chi tieát ñeå xaùc ñònh vò trí chính xaùc cuûa oå caém vaø thieát bò cuøng khu vöïc vôùi traàn treo. Vò trí oå caém, thieát bò maùy moùc coù theå thay ñoåi vaøo baát cöù luùc naøo cho ñeán khi oån ñònh. Taát caû thay ñoåi seõ ñöôïc tieán haønh khoâng tính theâm phuï phí mieãn laø caùc thay ñoåi naèm trong baùn kính 2000mm ñoái vôùi vò trí chæ ñònh. Caùc hoäp treân traàn seõ ñöôïc saép thaúng haøng vôùi dung sai toái ña laø sai leäch 25mm cöù moãi 30m. OÅ caém treân töôøng seõ ñöôïc saép ñaët treân möùc saøn hoaøn thieän (A.F.F.) nhö sau ñaây, neáu khoâng coù chæ ñònh khaùc treân baûn veõ kieán truùc hoaëc theo höôùng daãn cuûa nhaø tö vaán. ● OÅ caém muïc ñích chung treân töôøng vaø coät – 300mm ● OÅ caém coâng taéc – chieàu cao phuø hôïp vôùi tay naém cöûa ● Cho ñoàng hoà 2500mm 10.9 OÁNG DAÃN VAØ PHUÏ TUØNG OÁNG Taát caû daây ñieän, ngoaøi daây ñieän chaïy trong nhöõng oàng baèng kim loaïi ñöôïc chaáp thuaän, seõ ñöôïc boïc trong oáng kim loaïi maï keõm loaïi ‘B’ hoaëc oáng daãn baèng PVC cöùng hoaëc nhö ghi treân baûn veõ. Nhöõng hoäp noái tieáp caän ñöôïc seõ ñöôïc cung caáp ñaày ñuû cho muïc ñích keùo daây caùp vaøo. Oáng daãn baèng kim loaïi loaïi ‘B’ seõ traùng men maøu ñen ngoaïi tröø ñoái vôùi nhöõng öùng duïng ngoaøi trôøi, trong phoøng maùy, vaø ôû nhöõng nôi deã bò aåm öôùt hoaëc ñoïng nöôùc, trong nhöõng tröôøng hôïp naøy oáng daãn maï keõm seõ ñöôïc söû duïng. Oáng daãn kim loaïi loaïi “B” seõ ñöôïc cheá taïo ñuùng theo tieâu chuaån AS 2052. Oáng daãn PVC cuùng loaïi ‘B’ seõ ñöôïc cheá taïo theo AS 2053 vaø AS C173. Caùc oáng daãn ngaàm seõ laø nhöõng oáng nöôùc maï keõm hoaëc laø nhöõng oáng baèng nhöïa cöùng chòu aùp suaát ñaõ ñöôïc chaáp thuaän khaùc. Oáng daãn chaïy treân nhöõng khoaûng khoâng treân maùi seõ ñöôïc ñaët döôùi chaát lieäu caùch nhieät cuûa maùi. Oáng daãn baèng PVC cöùng seõ khoâng ñöôïc chaáp thuaän taïi caùc vò trí sau ñaây: ● Nôi coù theå bò hö haïi cô hoïc ● Nôi tröïc tieáp döôùi aùnh saùng maët trôøi ● Nôi coù theå chòu nhieät ñoä vöôït quaù 600C ● Nôi taàng haàm vaø caùc phoøng maùy khi ñi noåi Oáng daãn seõ ñöôïc laép ñaët ñeå cho pheùp keùo daây caùp vaøo sau khi ñaët oáng vaø laép raùp theâm hoäp cho muïc ñích naøy. Nhöõng phuï kieän kieåu giaùm saùt seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän laøm ñieåm keùo daây caùp. Taát caû ñoaïn noái seõ ñöôïc daùn keo vôùi loaïi keo ñöôïc chaáp thuaän baèng PVC cöùng. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC Taát caû nhöõng choã naén laïi vaø uoán cong cuûa oáng baèng PVC cöùng seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch söû duïng nhöõng loø xo beân trong ñaõ ñöôïc chaáp thuaän coù kích thöôùc thích hôïp ñeå ngaên chaën oáng beïp. Nôi oáng daãn baèng PVC cöùng ñöôïc ñaët trong beâ toâng phaûi thaät thaän troïng ñeå baûo ñaûm khoâng coù chuyeån ñoäng cuûa oáng daãn, bieán daïng cuûa thaønh oáng hoaëc phuï kieän oáng trong thôøi gian laép ñaët theùp gia coá vaø ñoå beâ toâng. Taát caû hö haïi vaø di chuyeån cuûa oáng daãn baèng PVC cöùng seõ ñöôïc söûa laïi theo ñuùng yù kieán cuûa nhaø tö vaán, baèng chi phí cuûa nhaø thaàu. 10.10 LOÃ XUYEÂN ÑI QUA TÖÔØNG VAØ SAØN Nôi caùc oáng daãn ñi xuyeân qua töôøng ngoaøi hoaëc saøn, töôøng vaø/hoaëc saøn seõ ñöôïc traùm laïi baèng moät hôïp chaát traùm ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. Caùc ñöôøng xuyeân qua töôøng ngoaøi seõ ñöôïc traùm kín nhaèm ngaên chaën ñoä aåm xaâm nhaäp vaøo toøa nhaø. Seõ khoâng ñöôïc pheùp thöïc hieän nhöõng ñöôøng xuyeân qua choã aåm öôùt. 10.11 LAÉP ÑAËT OÁNG DAÃN Taát caû oáng daãn seõ ñöôïc laép ñaët theo heä thoáng “ñaáu voøng loop”. Khoâng ñöôïc laép ñaët daây ñieän tröôùc khi caùc oáng daãn ñöôïc laép ñaët. Taát caû oáng daãn seõ coù kích thöôùc phuø hôïp vôùi daây caùp beân trong hoaëc oáng coù ñöôøng kính 19 mm, choïn ñöôøng kính naøo lôùn hôn vaø seõ ñöôïc laép ñaët ñeå coù theå keùo daây caùp vaøo sau khi ñaët oáng. Hoäp noái deã tieáp caän seõ ñöôïc söû duïng trong muïc ñích naøy. Ngoaïi tröø khi ñi noåi nhaèm laøm deã daøng nhöõng ñöôøng oáng ñi quanh ñaø daàm vaø nhöõng caáu kieän noåi, phuï kieän kieåu giaùm saùt khoâng ñöôïc duøng ñeå laøm moät ñieåm “keùo daây”. Hoäp noái coù nhieàu oáng daãn ñi vaøo seõ ñöôïc söû duïng nôi naøo moät soá oáng daãn cuøng ñi theo moät ñöôøng. Nhöõng hoäp noái oáng naøy coù kích thöôùc caên cöù treân nhöõng giôùi haïn sau ñaây : ● Chieàu saâu hoäp phaûi gaáp ñoâi ñöôøng kính oáng daãn lôùn nhaát vaøo hoäp ● Maët beân hoäp phaûi gaáp hai toång ñöôøng kính soá oáng daãn toái ña tieán vaøo hoäp treân baát kyø maët naøo Gaén chaéc oáng daãn vaøo vò trí tröôùc khí keùo daây ñieän vaøo. Söï laép ñaët seõ sao cho moät daây keùo caùp coù theå laép ñaët trong baát kyø oáng daãn naøo sau khi vieäc laép ñaët ñaõ hoaøn taát. Moãi ñoaïn seõ coù chieàu daøi keùo thaúng, khoâng bò ræ seùt hoaëc caùc vaät laï. Haïn cheá söû duïng co vaø teâ cheá taïo saün. Moïi vò trí naén uoán seõ ñöôïc laøm nguoäi sao cho thaønh oáng daãn khoâng bò bieán daïng. OÁng daãn seõ ñöôïc laép ñaët goïn gheõ vaø xieát chaët baèng nhöõng keïp oáng ñaõ ñöôïc chaáp thuaän ôû khoaûng caùch khoâng quaù 1200 mm. Keïp oáng seõ ñöôïc cung caáp trong voøng 150 mm töø caùc phuï kieän hoaëc ñaàu cuoái. Taát caû rìa xôøm vaø caïnh saéc seõ bò loaïi boû töø ñaàu cuoái vaø nhöõng ñaàu noái ren seõ ñöôïc gaén vaøo caùc ñaàu cuoái oáng daãn. Trong quaù trình laép ñaët, ñaàu cuoái oáng daãn seõ ñöôïc taïm thôøi bòt laïi ñeå ngaên chaën khoâng cho buïi loït vaøo. Höôùng oáng daãn chaïy seõ song song vôùi töôøng, saøn vaø traàn, khi naøo coù theå ñöôïc, vaø khoâng ñöôïc ñeå loä moái ren sau khi thi coâng, ngoaøi caùc ñaàu noái ren treân ñöôøng oáng. Caùc moái ren treân ñöôøng oáng seõ ñöôïc sôn hoaøn toaøn baèng men maøu ñen ñoái vôùi oáng daãn traùng men vaø sôn nhoâm ñoái vôùi nhöõng oâng daãn maï keõm. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 10.12 OÁNG DAÃN TRONG BEÂ-TOÂNG Nôi naøo saøn vaø töôøng coù moät lôùp gia cöôøng gaàn moãi beà maët, oáng daãn seõ ñöôïc laép ñaët trong maët phaúng trung hoøa giöõa hai lôùp coát theùp sao cho lôùp coát theùp khoâng bò dòch chuyeån gì caû. Hoäp oáng daãn saâu hoaëc noái daøi seõ ñöôïc söû duïng khi caàn thieát. Khoâng ñöôïc pheùp ñaët oáng daãn giöõa lôùp coát theùp vaø beà maët saøn. Nôi naøo saøn hoaëc töôøng chæ coù moät lôùp coát theùp ñaët ôû giöõa taám saøn, oáng daãn seõ ñöôïc ñaët caøng gaàn caøng toát vôùi trung taâm saøn maø khoâng laøm di chuyeån lôùp coát theùp. Nhaø tö vaán seõ ñöôïc thoâng baùo khi hoaøn taát moãi ñoaïn vaø tröôùc khi ñoå beâ toâng ñeå giaùm saùt soâng vieäc. 10.13 MAÙNG ÑI CAÙP (TRAY) Cung caáp vaø laép ñaët caùc maùng caùp chính theo chi tieát treân baûn veõ, vaø taát caû maùng caùp khaùc theo yeâu caàu cuûa THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ naøy, duø coù ñöôïc chæ ñònh treân baûn veõ hay khoâng. Nhöõng maùng caùp naøy seõ ñöôïc khoan loã vaø laøm baèng laø theùp meàm 2 mm vôùi caïnh daäp gia cöôøng. Moãi ñoaïn maùng caùp seõ ñöôïc nhaø saûn xuaát queùt moät lôùp sôn choáng gæ seùt vaø moät lôùp sôn hoaøn thieän treân lôùp men nung qua loø ngay sau khi saûn xuaát. Maøu sôn hoaøn thieän seõ ñöôïc nhaø tö vaán chaáp thuaän. Taát caû maùng caùp seõ ñöôïc treo ôû khoaûng caùch khoâng lôùn hôn 1200mm treân nhöõng giaù ñôõ ñaõ ñöôïc cheá taïo cho muïc ñích naøy theo tieâu chuaån “Unistrut” P100 cuøng vôùi nhöõng goùc noái, nhöõng noái giöõa maùng caùp vaø nhöõng keïp vaøo giaù ñôõ ôû nhöõng nôi caàn thieát. Nhöõng khung naøy treo vaøo töø keát caáu saøn hoaëc töôøng thoâng qua nhöõng bulon “Rawlbolt” 10mm. Maùng caùp seõ ñöôïc gaén vaøo giaù ñôõ baèng nhöõng vít chìm vaø ñai oác treân caïnh maët beân vôùi caùch khoaûng 600mm. Maùng caùp thoâng thöôøng seõ ñöôïc laép ñaët treân cao. Taát caû thay ñoåi veà cao ñoä hoaëc höôùng ñi seõ ñöôïc thöïc hieän thoâng qua nhöõng khuyûu baùn kính 45 ñoä. Nôi maùng caùp chaïy ôû vò trí thaáp hôn 1800mm so vôùi maët saøn hoaëc ôû ngoaøi toaø nhaø thì maùng seõ ñöôïc ñaäy vôùi moät naép baèng laù theùp daøy 2.0mm thaùo gôõ ñöôïc. Daây caùp seõ ñöôïc gaén vaøo maùng caùp baèng nhöõng keïp daây caùp ñaët caùch khoaûng khoâng vöôït quaù: ● 1200mm khi ñöôïc maùng caùp naâng theo chieàu naèm ngang ● 600mm khi ñöôïc maùng caùp naâng theo chieàu thaúng ñöùng ● 750mm trong taát caû caùc tröôøng hôïp khaùc ● Taát caû keïp daây caùp seõ phaûi ñöôïc pheâ duyeät 10.14 OÁNG HOÄP ÑI DAÂY Taát caû oáng hoäp söû duïng trong laép ñaët seõ laøm baèng laù theùp meàm maï keõm daøy 1.6mm vôùi chieàu daøi tieâu chuaån. Moãi ñoaïn oáng daãn seõ ñöôïc laép naép thaùo laép ñöôïc gaén chaët vaøo trunking baèng vít hoaëc keïp. Heä thoáng oáng hoäp seõ ñöôïc hoaøn taát vôùi nhöõng noái goùc vaø phuï kieän thieát keá ñeå laép ñaët deã daøng vaø traùnh caùp beû goùc quaù gaáp. Taát caû phuï kieän oáng hoäp ñeàu ñöôïc keøm vôùi nhöõng naép thaùo ñöôïc. Heä thoáng oáng hoäp hoaøn chænh seõ ñöôïc sôn moät lôùp sôn loùt vaø moät lôùp sôn hoaøn thieän vôùi men nung qua loø do ngöôøi cheá taïo oáng hoäp thöïc hieän tröôùc khi ñeán coâng tröôøng. Taát caû trung king ñeàu ñöôïc treo baèng caùc giaù ñôõ “Unistrut” P100 vaøo keát caáu toaø nhaø vôùi caùch khoaûng khoâng quùa 1500mm. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC Taát caû nhöõng co, teâ, noái trong heä thoáng oáng hoäp seõ do nhaø saûn xuaát cheá taïo ñaëc bieät. Khoâng ñöôïc pheùp cheá taïo taïi coâng tröôøng. Nôi naøo heä thoáng oáng hoäp noái vôùi baûng phaân phoái hoaëc thieát bò khaùc thì taát caû ñaàu vaøo daây caùp seõ ñöôïc thöïc hieän thoâng qua moät loã hoång baèng dieän tích oáng daãn. Mieäng loã seõ ñöôïc vieàn baèng PVC ñuùc. OÁng daãn daây caùp seõ ñöôïc noái vôùi baûng phaân phoái cuûa thieát bò baèng hai vít chìm vaø ñai oác baèng ñoàng thau. Nôi naøo oáng daãn daây caùp ñöôïc laép ñaët thaúng ñöùng thì nhöõng keïp daây caùp hieäu quaû seõ ñöôïc laép ñaët ôû nhöõng khoaûng caùch khoâng quaù 4600. Heä thoáng oáng hoäp hoaøn chænh seõ lieân tuïc veà maët ñieän vaø moãi chieàu daøi phuï kieän seõ ñöôïc gaén vôùi phuï kieän keá tieáp hoaëc ñoaïn oáng keá beân vaø tôùi thieát bò baèng daûi ñoàng gaén chaéc chaén vôùi vít, ñai oác baèng ñoàng thau vaø nhöõng loâng ñeàn choáng xoay. Lôùp sôn hoaøn thieän seõ ñöôïc naïo boû ôû caùc vò trí baét vít vaø boâi vaøo moät lôùp môõ baûo veä. Oáng daãn daây theùp ñöôïc laøm vôùi kích thöôùc phuø hôïp vôùi quy taéc baét daây. Cung caáp phöông tieän ñeå giöõ daây daãn trong oáng daãn khi môû naép. Taäp hôïp laïi taát caû daây daãn trong oáng daãn ñieän trong maïch ñieän vaø ghi nhaõn ôû nhöõng khoaûng caùch khoâng quaù 2400mm .Giöõ naép oáng daãn ñoùng lieân tuïc ngoaïi tröø khi cho chaïy daây daãn ñeå ngaên chaën buïi hoaëc taïp chaát khaùc tích luyõ. 10.15 VAÄT LIEÄU ÑÒNH VÒ Giöõ chaët taïi choã taát caû oáng daãn, oáng daây caùp, coâng taéc, oå caém, hoäp treân töôøng, tuû ñieàu khieån, tuû phaân phoái, ñaàu ra vaø nhöõng thieát bò töông töï ñöôïc cung caáp trong phaàn naøy. Söû duïng vaät lieäu giaõn nôû cho beâtoâng hoaëc gaïch nung, bulong khôùp treân gaïch block hoaëc töôøng loùt löôùi saét, vít goã ñeå baét vaøo goã. Taéc keâ baèng goã, chì, hoaëc composit seõ khoâng ñöôïc söû duïng. Baûo ñaûm sieát chaët taát caû vaøo keát caáu cuûa toaø nhaø. Khoâng ñöôïc laøm vieäc naøy vôùi nhöõng vaät lieäu khaùc nhö taám traàn, ñöôøng oáng hoaëc giaù ñôõ ñöôøng oáng, tröø khi coù qui ñònh hoaëc ghi chuù khaùc. Ñinh ñoùng duøng hôi “Ramset” hoaëc “Drivins” seõ khoâng ñöôïc söû duïng neáu khoâng ñöôïc chaáp thuaän tröôùc, Ñai oác, bulong, vít, voøng ñeäm, v.v söû duïng taïi caùc ñaàu ñaáu noái seõ ñöôïc laøm baèng ñoàng thau. Ñaàu bulong hoaëc ñai oác nhìn thaáy ñöôïc seõ ñöôïc maï crom vaø ñaùnh boùng. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 11. 11.1 SÔN VAØ HOAØN THIEÄN TOÅNG QUAÙT Sôn taïi nhaø maùy taát caû caáu kieän baèng kim loaïi cuûa caùc thieát bò nhö tuû ñieän, boä chuyeån maïch, maùng ñeøn vôùi nhöõng qui taéc veà maøu saéc nhö sau. Taát caû oáng daãn, tuû ñieän, hoäp, v.v. ñeàu phaûi sôn. Nhöõng caáu kieän khoâng ñöôïc neâu trong quy taéc veà maøu saéc seõ ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn. Taát caû coâng trình baèng theùp seõ laøm saïch ræ tröôùc khi cheá taïo. Caïo saïch sau khi cheá taïo vaø phuû moät lôùp aên moøn ñaõ ñöôïc chaáp thuaän, moät lôùp sôn neàn choáng gæ seùt vaø sau ñoù caån thaän sôn phuû ñaày. Hoaøn thieän cho tôùi ñoä boùng cuûa moät xe hôi môùi hoaøn taát vôùi ít nhaát 2 lôùp men sôn vaø laøm khoâ theo höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát sôn. Sôn söûa laïi nhöõng thieát bò bò traày xöôùc hoaëc hö haïi khi mang vaùc seõ ñöôïc tieán haønh nhö sau: (a) Hoaøn thieän laïi vôùi lôùp sôn neàn vaø lôùp hoaøn thieän ñeå phuïc hoài beà maët ñeán ñieàu kieän qui ñònh ñoái vôùi maøu saéc, ñoä daøy, chaát löôïng. Keát caáu theùp toång theå seõ phaûi coù beà ngoaøi ñoàng daïng. Nhöõng veát sôn coøn khaùc bieät veà maøu saéc seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän. (b) Cung caáp vaø laép ñaët nhöõng bieän phaùp baûo veä cho taát caû beà maët bò phoâ baøy trong giai ñoaïn xaây caát coâng trình vaø cho ñeán thôøi gian hoaøn taát coâng trình, nhöõng bieän phaùp baûo veä naøy phaûi ñöôïc tö vaán chaáp thuaän. Thaùo dôõ vaät lieäu baûo veä vaøo thôøi gian hoaøn taát coâng trình. 11.2 QUI TAÉC MAØU SAÉC Thieát bò hoaëc dòch vuï Maøu neàn hoaëc maøu vaù Chöõ vaø/ hoaëc nhaõn Taát caû giaù treo Maøu ñen - Oáng daãn baèng theùp Maøu ñen - Tuû ñieän chính vaø tuû ñieän phaân phoái Neân duøng maøu tieâu chuaån Nhö chæ ñònh treân baûn veõ Maùng caùp Maï keõm nhuùng noùng Seõ ñöôïc thoâng baùo THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 12. 12.1 THÖÛ NGHIEÄM VAØ ÑÖA VAØO HOAÏT ÑOÄNG TOÅNG QUAÙT Muïc ñích cuûa caùc quy caùch naøy laø ñaûm baûo taát caû tay ngheà, vaät tö söû duïng, thieát bò yeâu caàu vaø moïi phöông thöùc vaø phöông phaùp laép ñaët phuø hôïp vôùi nhöõng leà loái xaây döïng vaø kyõ thuaät, ngoaïi tröø nhö ñöôïc söûa ñoåi ôû ñaây, hoaëc theo höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát vaø moãi ñôn vò thieát bò ñoù ôû trong tình traïng thích hôïp ñeå thöïc hieän thaønh coâng söï vaän haønh theo chöùc naêng cuûa mình. Taát caû caùc thöû nghieäm seõ tuaân thuû theo AS/NZS 3017. Taát caû caùc thöû nghieäm seõ ñöôïc ghi trong lòch trình vaø thoâng qua nhaø tö vaán. Khoâng coù thöû nghieäm naøo ñöôïc thöïc hieän hoaëc ghi vaøo lòch trình maø khoâng coù söï chaáp thuaän cuûa nhaø tö vaán. Seõ phaûi ghi ñaày ñuû taát caû thöû nghieäm vaø giaùm saùt vaø ñöa vaøo baùo caùo cho moãi ñôn vò ñöôïc thöû nghieäm. Taát caû soá ño seõ ñöôïc ghi laïi. Thoâng baùo baèng thö cho taát caû caùc beân coù lieân quan ít nhaát laø 7 ngaøy tröôùc khi thöû nghieäm, aán ñònh thôøi gian tieán haønh thöû nghieäm. Cung caáp caùc duïng cuï ño, traéc löôïng keá caàn thieát, daây ñieän taïm thôøi vaø nhaân coâng ñeå tieán haønh taát caû caùc thöû nghieäm vaø ñieàu chænh thieát bò yeâu caàu, vaø laép ñaët vaø ñaáu noái ñieän theo hôïp ñoàng naøy, bao goàm caû nhöõng thieát bò ñieän do nhaø thaàu khaùc cung caáp ñeå xaùc ñònh chieàu phaân cöïc, ñònh pha thích hôïp, traùnh tieáp ñaát vaø chaäp maïch, vaø vaän haønh thieát bò, caùc duïng cuï ño, caùc Rôø-le,v.v... Taát caû vaät lieäu vaø phöông thöùc laép ñaët seõ tuaân thuû chaët cheõ caùc yeâu caàu hieän haønh cuûa cô quan chöùc naêng vaø nhöõng quy taéc ñi daây ñieän. Vieäc laép ñaët phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa giaùm saùt vaø seõ ñöôïc chaáp thuaän. Baát cöù nôi naøo nhöõng quy taéc, luaät leä, v.v... ñeà caäp ôû treân ñoøi hoûi phaûi thöû nghieäm hay chaáp thuaän, phaûi cung caáp nhöõng phöông tieän thích hôïp cho vieäc tieáp caän vaø giaùm saùt, vôùi taát caû phí toån nhaø thaàu phaûi chòu. Thöû nghieäm tính lieân tuïc vaø nhaän dieän töøng daây daãn. Caû 2 ñaàu cuûa daây daãn ñeàu seõ ñöôïc nhaän dieän nhö nhau. Tröùôc khi thöïc hieän noái caùc ñaàu noái cuûa maïch, tính lieân tuïc vaø nhaän dieän seõ ñöôïc kieåm tra baèng moät thieát bò thöû nghieäm moät chieàu, söû duïng chuoâng hay coøi hoaëc daây noùi chaïy baèng pin ñeå baùo hieäu daây ñieän. Taát caû thöû nghieäm tieáp ñaát seõ ñöôïc thöïc hieän vôùi moät mega-ohm keá 1000 Volt. Thöû nghieäm töøng maïch ñieän veà tieáp ñaát vaø chaäp maïch baèng thieát bò thöû nghieäm kieåu mega-ohm keá baèng caùch taïo ra moät ñieän aùp khoâng nhoû hôn 500 V DC leân maïch ñöôïc thöû nghieäm. Maïch ñieän naøo coù ñieän trôû caùch ñieän thaáp seõ ñöôïc ñieàu tra vaø chænh söûa . Taát caû caùc maïch ñieän ñöôïc thöû nghieäm caùch ñieän baèng mega- ohm keá seõ ñöôïc noái laàn löôït vôùi caùc ñaàu noái daây vaø chuyeån caùc boä ñoùng ngaét sang vò trí OFF. Chænh söûa hay thay theá moïi maïch ñieän mang doøng ñieän danh ñònh coù khieám khuyeát hay bò tieáp ñaát. Cuõng chænh söûa laïi taát caû caùc raéc roái gaëp phaûi khi thöû nghieäm vaø caøi ñaët caùc boä ngaét maïch vaø caùc Rô-le nhö chæ daãn ñeå thieát bò ñoù seõ ôû trong ñieàu kieän vaän haønh ñuùng tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng. Theo trình töï ñaõ thieát laäp, thieát bò seõ ñöôïc noái ñieän sau khi ñaõ ñaït ñöôïc giaáy chöùng nhaän laép ñaët thoaû ñaùng. Thöû nghieäm vaän haønh cuoái cuøng seõ quyeát ñònh vieäc noái daây coù ñuùng hay khoâng. 12.2 THIEÁT BÒ THÖÛ NGHIEÄM Taát caû caùc thieát bò vaø coâng cuï thöû nghieäm seõ ñöôïc cung caáp trong suoát thôøi gian thöû nghieäm. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC Ñoàng hoà ño, nhieät keá hay caùc thieát bò khaùc ñöôïc xem laø moät phaàn coá ñònh trong toång theå laép ñaët coù theå ñöôïc söû duïng cho muïc ñích thöû nghieäm. Caùc thieát bò thöû nghieäm seõ ñöôïc kieåm tra ñoäï chính xaùc do NATA thöïc hieän/ cung caáp, nhöõng giaáy chöùng nhaän môùi cuûa phoøng thí nghieäm ñaõ ñöôïc chaáp thuaän seõ ñöôïc trình cho Nhaø tö vaán tröùôc khi thöû nghieäm taïi coâng tröôøng. 12.3 ÑIEÀU KIEÄN CHO BAÙO CAÙO THÖÛ NGHIEÄM Keát quaû cuûa taát caû thöû nghieäm seõ ñöôïc trình cho Nhaø tö vaán moät caùch roõ raøng vaø deã ñoïc. 12.4 NGHIEÄM THU Sau khi ñaõ hoaøn taát laép ñaët, taát caû boä phaän cuûa nhaø maùy seõ ñöôïc ñöa vaøo vaän haønh vaø seõ ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi caùc baûn veõ vaø THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ. Taát caû caùc keát quaû thöû nghieäm seõ ñöôïc laäp thaønh baûng vaø trình Nhaø tö vaán tröôùc khi chaáp nhaän keát quaû thöû nghieäm. Thoâng tin seõ bao goàm taát caû döõ lieäu caàn thieát ñeå ñaùnh giaù hieäu suaát cuûa maùy Trong thôøi gian naøy höôùng daãn ngöôøi ñöôïc chæ ñònh cuûa chuû ñaàu tö veà nhöõng gì vaø nôi naøo caàn thieát trong vaän haønh vaø baûo trì maùy . THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 13. 13.1 DÒCH VUÏ VAØ BAÛO TRÌ PHAÏM VI Thôøi gian baûo haønh vaø baûo trì ñöôïc xaùc ñònh trong phaàn 1.4. Nhaø thaàu phuï seõ thöïc hieän nhöõng cuoäc kieåm tra theo ñònh kyø khoâng quaù moät thaùng moät laàn, vaø baûo trì toaøn boä maùy moùc thieát bò ñöôïc qui ñònh trong hôïp ñoàng trong thôøi haïn baûo haønh vaø baûo trì. Coâng vieäc yeâu caàu laø: (a) Coù maët thöôøng xuyeân ôû coâng trình ñeå thöïc hieän baûo trì theo qui ñònh cuûa nhaø saûn xuaát thieát bò vaø theo qui ñònh trong soå tay vaän haønh vaø baûo trì (b) Coù maët taïi coâng trình baát cöù luùc naøo trong thôøi haïn baûo trì cuûa hôïp ñoàng, theo yeâu caàu cuûa nhaø tö vaán hay chuû ñaàu tö vaø thöïc hieän vieäc söûa chöõa caàn thieát ñeå baûo ñaûm maùy moùc, thieát bò vaän haønh toát (c) Söûa chöõa nhöõng khuyeát ñieåm khi hoaøn taát coâng trình vaø söûa chöõa caùc khuyeát ñieåm khaùc phaùt sinh trong giai ñoaïn baûo trì theo hôïp ñoàng 13.2 DÒCH VUÏ Nhaø thaàu phuï chòu traùch nhieäm söûa chöõa toaøn boä caùc söï coá maùy moùc thieát bò. Do ñoù moät ngöôøi thôï coù naêng löïc seõ coù maët taïi nhaø maùy caøng sôùm caøng toát sau khi nhaän ñöôïc thoâng baùo hö hoûng vaø thöïc hieän söûa chöõa ngay laäp töùc. Neáu nhaø thaàu phuï khoâng coù maët trongnhaø maùy trong voøng 8 giôø laøm vieäc bình thöôøng sau khi nhaän ñöôïc thoâng baùo hö hoûng, vaø neáu vieäc söûa chöõa bò giaùn ñoaïn trong giôø laøm vieäc bình thöôøng khoâng phaûi vì khoâng coù caùc phuï tuøng thay theá töø nguoàn gaàn nhaát, nhaø tö vaán coù quyeàn thueâ ngöôøi khaùc laøm theo thôøi gian hôïp lyù cho vieäc söûa chöõa naøy. Moïi chi phí seõ ñöôïc tröø vaøo tieàn baûo haønh. Do ñoù, nguoàn cung caáp vaät tö gaàn nhaát ñöôïc ñeà caäp laø Haø Noäi, Thaùi Lan, Kuala Lumpur. Neáu caû nhöõng nôi ñoù cuõng khoâng coù vaät tö thay theá, vaät tö phaûi ñöôïc gôûi ñeán coâng tröôøng baèng phöông tieän nhanh nhaát nhö phaùt chuyeån nhanh hoaëc maùy bay toác haønh. 13.3 BAÙO CAÙO Trong nhöõng laàn tôùi coâng trình, nhaø thaàu phuï seõ thöïc hieän baùo caùo döôùi daïng danh saùch kieåm tra, ghi nhaän chæ soá cuûa caùc thieát bò ño, tình traïng cuûa caùc haïng muïc, baát cöù coâng vieäc söûa chöõa naøo ñöôïc tieán haønh, baàu khoâ vaø baàu aåm cuûa khoâng khí beân ngoaøi. Caùc baùo caùo seõ ñöôïc laøm thaønh ba baûn, do ñaïi dieän cuûa nhaø thaàu phuï kyù, vaø ñaïi dieän ñöôïc chæ ñònh cuûa chuû ñaàu tö/ ngöôøi cuøng kyù. Caùc beân kyù baùo caùo giöõ laïi moät baûn sao vaø baûn thöù ba ñöôïc chuyeån ñeánnhaø tö vaán trong voøng boán möôi taùm giôø Khoaûn tieàn coøn laïi chæ ñöôïc thanh toaùn sau khi tö vaán xaùc nhaän nhaø thaàu ñaõ thöïc hieän ñuùng yeâu caàu baûo trì theo qui ñònh. Tröôùc khi hoaøn thaønh coâng vieäc treân thöïc teá, nhaø thaàu phuï phaûi ñeä trình moät maãu baùo caùo dòch vuï ñeå pheâ duyeät trong thôøi gian ñuû ñeå söûa ñoåi, ñieàu chænh baùo caùo (neáu caàn). THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 13.4 KEÁ HOAÏCH BAÛO TRÌ Tröôùc khi thöïc hieän coâng taùc baûo trì hoaëc söõa chöõa sai soùt, nhaø thaàu phuï phaûi thieát laäp vaø ñeä trình baûng thoâng tin chi tieát veà baûo trì. Moãi laàn baûo trì, nhaø thaàu phuï phaûi: laäp danh saùch caùc haïng muïc ñöôïc baûo trì, caùc phuï tuøng caàn phaûi ñöôïc thay theá, v.v. vaø neâu roõ ngaøy giôø vaø thôøi gian thöïc hieän coâng taùc baûo trì. Moãi laàn baûo trì, nhaø thaàu phaûi ● Chöùng minh tuû ñieän chính vaän haønh toát ● Chöùng minh caùc tuû phaân phoái ñieän vaän haønh toát ● Chöùng minh heä thoáng ñeøn chieáu saùng vaø thieát bò ñieàu khieån vaän haønh toát ● Chöùng minh baát kyø haïng muïc naøo khaùc do tö vaán hoaëc chuû ñaàu tö chæ ñònh, laø vaän haønh toát ● Chòu chi phí söûa chöõa hoaëc thay theá nhöõng haïng muïc bò loãi theo thôøi gian bieåu phuø hôïp do chuû ñaàu tö ñöa ra Ngoaøi vieäc baûo trì moãi thaùng, cöù moãi saùu thaùng, nhaø thaàu phaûi ● Queùt nhieät kyù tuû ñieän chính vaø tuû phaân phoái ñieän ● Thöû nghieäm heä thoáng chieáu saùng khaån caáp theo tieâu chuaån AS2293 THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 14. 14.1 SOÅ TAY VAÄN HAØNH VAØ BAÛO TRÌ TOÅNG QUAÙT Khi hoaøn taát kieåm tra hieäu suaát vaø tröôùc khi hoaøn taát coâng trình, nhaø thaàu ñeä trình cho tö vaán moät baûn sao soå tay vaän haønh vaø baûo trì ñeå xem xeùt vaø pheâ chuaån. Sau khi tö vaán xem xeùt vaø pheâ chuaån, nhaø thaàu cung caáp 4 boä soå tay vaän haønh vaø baûo trì. Soå tay vaän haønh vaø baûo trì goàm moät phaàn mieâu taû ñaày ñuû coâng taùc laép ñaët vaø chöùc naêng cuûa caùc heä thoáng khaùc nhau coù lieân quan, cuøng vôùi nhöõng höôùng daãn caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå vaän haønh vaø baûo trì coù hieäu quaû caùc heä thoáng ñöôïc laép ñaët. Soå tay vaän haønh vaø baûo trì ñöôïc chuaån bò goïn gaøng vaø ñöôïc ñoùng baèng bìa cöùng vinyl, khaéc chöõ noåi ôû maët bìa vôùi daïng chöõ ñöôïc nhaø tö vaán chaáp thuaän Ngoaøi ra, töø “Soå tay vaän haønh vaø baûo trì” vaø teân cuûa coâng trình ñöôïc in noåi doïc theo gaùy cuûa moãi boä. 14.2 NOÄI DUNG SOÅ TAY VAÄN HAØNH VAØ BAÛO TRÌ Noùi chung, noäi dung soå tay vaän haønh vaø baûo trì goàm nhöõng phaàn sau: (a) Thoâng tin khaån caáp: Lieät keâ caùc soá ñieän thoaïi lieân laïc khaån caáp. (b) Phuï luïc Phuï luïc ñöôïc chia laøm töøng phaàn goàm danh saùch caùc baûn veõ, thieát bò vaø nhöõng haïng muïc töông töï ñeå deã daøng tham khaûo. (c) Phaàn 1 – Moâ taû chung Phaàn naøy ñöôïc chia laøm nhieàu phaànnhoû cho töøng heä thoáng, bao goàm moâ taû ñaày ñuû heä thoáng ñöôïc laép ñaët vaø phöông phaùp ñieàu khieån. (d) Phaàn 2 – Höôùng daãn vaän haønh maùy Phaàn naøy ñöôïc chia thaønh nhieàu heä thoáng khaùc nhau moâ taû ñaày ñuû vaø chính xaùc chuoãi caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå khôûi ñoäng, vaän haønh vaø taét maùy ñeå kieåm tra töï ñoäng vaø vaän haønh khaån caáp. Caùc höôùng daãn goàm nhöõng höôùng daãn caàn thieát ñeå xaùc ñònh khi maùy vaän haønh sai vaø nhöõng ñieàu kieån nguy hieåm coù theå xaûy ra. (e) Phaàn 3 – Höôùng daãn laép ñaët, baûo trì vaø vaän haønh Phaàn naøy ñöôïc chia thaønh nhieàu heä thoáng khaùc nhau, bao goàm höôùng daãn laép ñaët, baûo trì vaø vaän haønh cuûa nhaø saûn xuaát cho töøng thieát bò, lòch baûo trì trong thôøi haïn baûo haønh vaø baûo trì. (f) Phaàn 4 – Thieát bò Phaàn naøy ñöôïc chia thaønh nhieàu heä thoáng khaùc nhau, bao goàm danh saùch nhöõng haïng muïc thieát bò ñöôïc laép ñaët cuøng vôùi teân nhaø saûn xuaát, kieåu daùng, vaø/ hay chuûng loaïi, soá seâri, coâng suaát thieát keá (ví duï nhöõng thoâng tin lieân quan caàn thieát cho vieäc ñaët haøng hay thay theá) Caùc thieát bò ñöôïc chia thaønh töøng phaàn nhaän dieän rieâng bieät (g) Phaàn 5 – Baùo caùo kieåm tra vaø nghieäm thu Phaàn naøy goàm caùc keát quaû thöû nghieäm vaø nghieäm thu (h) Phaàn 6 – Baûn veõ hoaøn coâng Phaàn naøy goàm caùc baûn veõ hoaøn coâng theo qui ñònh vaø thu nhoû côõ giaáy A3. 14.3 BAÛN VEÕ HOAØN COÂNG THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC Theo caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ naøy, caùc baûn veõ hoaøn coâng phaûi theå hieän chính xaùc coâng taùc laép ñaët cho ñeán ngaøy hoaøn coâng treân thöïc teá. Tyû leä baûn veõ khoâng nhoû hôn 1:100. Muïc ñích cuûa caùc baûn veõ laø moâ taû ñaày ñuû vaø hoaøn chænh toaøn boä heä thoáng ñaõ ñöôïc laép ñaët. Nhìn chung, baûn veõ hoaøn coâng goàm: (a) Baûn veõ maët baèng saøn vaø traàn theå hieän chính xaùc kích thöôùc vaø vò trí cuûa toaøn boä oáng hoäp, maùng caùp, oáng daãn, caùp, thieát bò chieáu saùng, ñaàu baùo nhieät, loa, oå caém, vaø taát caû caùc thieát bò khaùc (b) Baûn veõ boá trí thieát bò vôùi ñaày ñuû caùc thoâng soá nhaän bieát töøng haïng muïc cuûa thieát bò (c) Toaøn boä baûn veõ trieån khai chi tieát thi coâng hoaøn chænh vaø caäp nhaät (d) Sô ñoà ñaáu daây ñieän moâ taû heä thoáng ñaùnh soá ñaàu cuoái (e) So ñoà ñôn tuyeán vaø sô ñoà ñieàu khieån cuûa toaøn boä caùc heä thoáng ñöôïc laép ñaët. Baûn veõ phaûi neâu roõ heä thoáng ñieàu kieån baèng ñoäng cô, töï ñoäng hoaëc ñieàu khieån baèng tay vaø caùc haïng muïc töông töï coù lieân quan ñeán chöùc naêng cuûa heä thoáng ñöôïc laép ñaët. Neáu caàn, baûn veõ cuõng seõ goàm vieäc boá trí vaø nhöõng baêng taàn khaùc nhau cuûa caùc thieát bò ñieàu khieån, caàu chì vaø caùc thieát bò ñieàu chænh khaùc. Caùc thieát bò phaûi ñöôïc nhaän daïng roõ raøng veà chuûng loaïi vaø chöùc naêng 14.4 HÖÔÙNG DAÃN VAÄN HAØNH CHO CHUÛ ÑAÀU TÖ Nhaø thaàu phaûi höôùng daãn ñaïi dieän cuûa chuû ñaàu tö trong moät thôøi gian yeâu caàu veà caùch thöùc vaän haønh vaø toaøn boä heä thoáng ñöôïc laép ñaët. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC II. THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC CAÙC TIEÂU CHUAÅN, QUY PHAÏM AÙP DUÏNG THI COÂNG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC - Tieâu chuaån ngaønh: “TCN 68-254: 2006 COÂNG TRÌNH NGOAÏI VI VIEÃN THOÂNG QUY ÑÒNH KYÕ THUAÄT”, phaàn thi coâng heä thoáng daây thueâ bao. - Tieâu chuaån ngaønh: “TCN 68-132:1998 CAÙP THOÂNG TIN KIM LOAÏI DUØNG CHO MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI NOÄI HAÏT YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT”. - Tieâu chuaån ngaønh: “TCN 68-176:1998 DÒCH VUÏ VIEÃN THOÂNG TREÂN MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI COÂNG COÄNG TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG”. - Tieâu chuaån ngaønh: “TCN 68-153:1995 COÁNG, BEÅ CAÙP VAØ TUÛ ÑAÁU CAÙP YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT”, phaàn yeâu caàu kyõ thuaät tuû caùp ñaáu noái. - Tieâu chuaån ngaønh: “TCN 68-174:2006 QUY PHAÏM CHOÁNG SEÙT VAØ TIEÁP ÑAÁT CHO CAÙC COÂNG TRÌNH VIEÃN THOÂNG”. 1. HEÄ THOÁNG CAÙP ÑIEÄN THOAÏI VAØ INTERNET 1.1. MOÂ TAÛ HEÄ THOÁNG - Heä thoáng ñieän thoaïi vaø internet cuûa coâng trình chung cö Petroland bao goàm hai tuû chính MDF1 vaø MDF2, moãi tuû dung löôïng 400 ñoâi caùp ñieän thoaïi ñaûm baûo cung caáp ñuû nhu caàu thoâng tin cho toaøn coâng trình. Hai tuû ñieän thoaïi chính ñöôïc ñaët beân trong phoøng kyõ thuaät taïi taàng haàm ñeå haïn cheá söï gaây nhieãu töø heä thoáng ñieän. Taïi caùc taàng seõ boá trí caùc tuû ñieän thoaïi trung gian IDF laøm nhieäm vuï phaân phoái caùp thueâ bao ñeán töøng khu vöïc caên hoä vaø khu thöông maïi. - Heä thoáng internet ADSL ñöôïc cung caáp döïa treân heä thoáng caùp ñieän thoaïi. Nhaø ñaàu tö chæ cung caáp heä thoáng maïng caùp ñieän thoaïi vaø boá trí tröôùc caùc hoäp ñaáu noái internet vaø daây chôø internet. Khaùch haøng seõ töï trang bò modem internet ADSL vaø ñaêng kí dòch vuï internet vôùi nhaø cung caáp. - Sô ñoà nguyeân lyù vaø boá trí caùc thieát bò cho coâng trình ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc baûn veõ. - Heä thoáng caùp ñieän thoaïi xuyeân taàng ñöôïc ñi treân heä thoáng thang caùp ñaët trong gen kyõ thuaät. Caùp ñieän thoaïi taïi moãi taàng seõ ñi trong maùng caùp. Phaàn daây ñieän thoaïi beân trong phoøng ñöôïc luoàng trong oáng loø xo vaø ñöôïc ñi aâm töôøng, caùch maët töôøng khoaûng 0,5cm. - Hoäp ngoõ ra (Outlet), coù gaén ñaàu noái J11, J45 ñöôïc laép ñaët aâm töôøng, ñaët caùch maët saøn 30 cm. Caùc hoäp ñaáu noái giöõa caùp beân trong vaø caùp beân ngoaøi phoøng ñöôïc boá trí beân treân traàn giaû, caùch maët traàn giaû hoaøn thieän 30 cm. Caùp beân ngoaøi vaøo ñöôïc ñi trong caùc oáng chôø xuyeân töôøng laép ñaët saün. 1.2. ÑAËC TÍNH VAÄT TÖ (a) Caùp ñieän thoaïi - Caùc loaïi caùp ñieän thoaïi voû ngoaøi thöôøng laø nhöïa PVC, phaûi coù lôùp choáng aåm vaø khöû nhieãu ñieän töø, phuø hôïp tieâu chuaån ngaønh “TCN 68-132:1998 Caùp thoâng tin kim loaïi duøng cho maïng ñieän thoaïi noäi haït” - Ñöôøng kính daây daãn: 0,5mm (24AWG) - Dung löôïng caùp söû duïng: 1 ñoâi vaø 10 ñoâi, 20 ñoâi, 30 ñoâi. Caùp ñieän thoaïi töø beân ngoaøi coâng trình vaøo do nhaø cung caáp dòch vuï laép ñaët - Suy hao truyeàn daãn caùp cho pheùp: 1.05 db/km (b) Tuû ñieän thoaïi chính MDF vaø tuû ñieän thoaïi trung gian IDF - Söû duïng loaïi tuû coù voû tuû phaûi coù ñoä beàn lôùn, choáng va ñaäp toát vaø choáng laïi taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng. Trong tuû laép caùc phieán ñaáu noái daây kieåu IDC (gaén daây töï ñoäng tuoát voû). Tuû coù trang bò oå khoùa. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC - Tuû ñieän thoaïi chính MDF1 vaø MDF2 phaûi ñöôïc ñaët treân beä xi maêng toái thieåu 30 cm hoaëc treo töôøng ñeå choáng bò ngaäp nöôùc. 2. HEÄ THOÁNG TRUYEÀN HÌNH CAÙP 2.1. MOÂ TAÛ HEÄ THOÁNG - Heä thoáng truyeàn hình caùp coù nhieäm vuï cung caáp tín hieäu truyeàn hình cho toaøn boä khu vöïc chung cö cuûa coâng trình, töø taàng 3 ñeán taàng 19. Heä thoáng ñöôïc chia laøm hai phaàn vaø ñi treân hai heä thoáng gen töông öùng cuûa coâng trình. Tín hieäu truyeàn hình caùp töø coâng ty cung caáp dòch vuï phaûi ñöôïc ñöa qua boä khueách ñaïi chính tröôùc khi chia tín hieäu ñi caùc taàng. Caùc boä khueách ñaïi chính vaø boä chia ñaët taïi taàng haàm cuûa coâng trình. - Do soá löôïng thueâ bao vaø soá taàng cao lôùn cuûa coâng trình lôùn neân ñeå ñaûm baûo chaát löôïng tín hieäu, heä thoáng caùp truyeàn hình xuyeân taàng ñoøi hoûi phaûi söû duïng caùp ñoàng truïc RG11 hoaëc töông ñöông ñeå ñaûm baûo ñoä suy hao thaáp. Tín hieäu truyeàn hình taïi moãi taàng ñeàu ñöôïc ñöa qua boä khueách ñaïi nhaùnh tröôùc khi ñöa tôùi caùc boä chia tín hieäu vaø vaøo beân trong nhaø. Caùc boä chia taïi moãi taàng ñeàu phaûi ñöôïc ñaët trong caùc hoäp chöùa, coù naép ñaäy. Caùc boä chia boá trí beân treân traàn giaû, caùch traàn giaû 30 cm. - Taïi moãi taàng, coù theå söû duïng daây caùp ñoàng truïc RG6 ñeå noái töø boä chia tín hieäu veà caùc phoøng. - Heä thoáng caùp truyeàn hình xuyeân taàng vaø caùp treân töøng taàng ñöôïc boá trí ñi chung vôùi heä thoáng thang caùp vaø maùng caùp cuûa heä thoáng ñieän thoaïi. Rieâng caùp töø caùc boä chia vaøo caùc phoøng coù theå ñöôïc noái tröïc tieáp vaøo tivi maø khoâng caàn phaûi thoâng qua thoâng qua caùc hoäp outlet gaén töôøng. Phaàn caùp truyeàn hình beân trong nhaø thöïc hieän ñi daây noåi ñeå haïn cheá hieän töôïng nhieãu tín hieäu. - Chi tieát sô ñoà nguyeân lyù vaø maët baèng boá trí thieát bò ñaõ ñöôïc cung caáp treân caùc baûn veõ 2.2. ÑAËC TÍNH VAÄT TÖ - Caùp cho heä thoáng truyeàn hình caùp: söû duïng caùp RG11 vaø RG6. - Caùc boä chia TAP, Splitter: coù daûi taàn 5-1000MHz. - Boä khueách ñaïi chính: ñoä khueách ñaïi toái thieåu 30dB, söû duïng nguoàn töø adapter AC 220V. - Boä khueách ñaïi nhaùnh: trôû khaùng 75 Ohm, ñoä khueách ñaïi 20dB-26dB, ngoõ ra (P1dB): 7dBm, nguoàn : 12V to 18V. 3. HEÄ THOÁNG CAMERA GIAÙM SAÙT 3.1. MOÂ TAÛ HEÄ THOÁNG - Heä thoáng truyeàn hình caùp coù nhieäm vuï giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa khu vöïc baõi ñoã xe taàng haàm vaø khu vöïc thöông maïi taàng 1 vaø taàng 2 cuøng vôùi khu vöïc caùc thang boä vaø thang maùy cuûa toaøn boä caùc taàng. Maøn hình quan saùt ñöôïc ñaët taïi phoøng baûo veä, cho pheùp giaùm saùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng beân trong coâng trình. Heä thoáng coøn ñi keøm boä troän keânh kyõ thuaät soá 16 keânh+ löu tröõ 300 GB cho pheùp löu tröõ hình aûnh. Caàn ñieàu khieån cho pheùp ñieàu khieån xoay, zoom caùc camera töï ñoäng ñeå thu ñöôïc hình aûnh quan saùt toát nhaát. - Daây caùp söû duïng ñeå truyeàn hình aûnh laø caùp video ñoàng truïc RG11. Heä thoáng daây caùp cho camera ñöôïc ñi chung vôùi heä thoáng caùp ñieän thoaïi. - Caùc camrera quan saùt ñöôïc tích hôïp theâm moät soá tính naêng nhö nhaän dieän chuyeån ñoäng, töï ñoäng ghi hình ngöôøi, neùn hình aûnh ñoäng… - Chi tieát sô ñoà nguyeân lyù vaø maët baèng boá trí thieát bò ñaõ ñöôïc cung caáp treân caùc baûn veõ THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ – HEÄ THOÁNG ÑIEÄN - THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 3.2. ÑAËT TÍNH VAÄT TÖ (a) Heä thoáng daây noái - Söû duïng daây caùp ñoàng truïc RG 11 coù loõi vaø lôùp voû maøn chaén baèng ñoàng, khoâng traùng nhoâm beân ngoaøi ñeå truyeàn hình aûnh töø caùc camera veà ñaàu thu hình ñöôïc toát nhaát. - Daây maïng CAT-5e ñöôïc söû duïng ñeå keát noái heä thoáng ñaàu thu vôùi maùy tính ñeå coù theå giuùp taêng khaû naêng giaùm saùt qua maïng Internet (b) Ñaàu ghi kyõ thuaät soá 16 keânh dung löôïng ñóa cöùng löu tröõ 300Gb - Söû duïng ñaàu moät ñaàu ghi hình kyõ thuaät soá 16 keânh coù thôøi gian ghi hình ñaït treân 1000 h. Dung löôïng cuûa ñaàu ghi laø 300 Gb, cho pheùp neùn hình aûnh ñeå löu tröõ vaø coù cheá ñoä ghi choàng leân döõ lieäu cuõ. - Hoã trôï caùc cheá ñoä ghi hình baèng tay hoaëc heïn giôø ghi, ghi khi coù chuyeån ñoäng trong khu vöïc quan saùt hoaëc ghi khi coù baùo ñoäng - Cho pheùp xuaát ra maøn hình cuøng luùc hình aûnh cuûa 4 / 8 /16 keânh quan saùt tuøy theo yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng - Hoã trôï ngoõ ra keát noái vôùi maïng maùy tính, ngoõ ra keát noái vôùi heä thoáng baùo ñoäng choáng troäm - Boä ñieàu khieån coù joytick(PTZ controller) : hoã trôï ñaàu ghi löïa choïn keânh hieån thò, ñieàu khieån caùc PTZ camera quay, zoom camera khi caàn quan saùt ñoái töôïng, thöôøng ñöôïc cung caáp keøm theo caùc ñaàu ghi hình. (c) Fix Box Camera - Ñöôïc gaén saùt traàn, caùch traàn khoaûng 0,3m taïi khu vöïc thang maùy vaø thang boä moãi taàng. - Caùc camera truyeàn hình aûnh veà cho caùc boä ghi hình söû duïng caùp video ñoàng truïc RG11, caáp nguoàn thoâng qua adapter 220 Vac. - Coù goùc nhìn roäng (750 ñeán 900), khaû naêng zoom quang hoïc 3,4x ñeán 3,6x, hoã trôï truyeàn hình aûnh neùn daïng JPEG/ MPEG-4/ H.264. - Tích hôïp chöùc naêng giaùm saùt caû ban ñeâm (Day/Night function). - Hoã trôï tính naêng thoâng minh: töï ñoäng ghi hình khi phaùt hieän vaät chuyeån ñoäng (Motion Detection), töï ñoäng phaùt hieän vaät theå (Intelligent Object Detecion). (c) PTZ Camera - Giaùm saùt khu vöïc baõi ñoã xe cuûa taàng haàm, gaén caùch traàn hoaøn thieän khoaûng 0,3 m. - Pan angle: -1700 ñeán +1700, Tilt angle: -900 ñeán +300. - Söû duïng boä Adapter ñi keøm ñeå caáp nguoàn, truyeàn hình aûnh qua caùp video ñoàng truïc RG11. - Khaû naêng zoom quang hoïc töø 16x trôû leân, hoã trôï truyeàn hình aûnh neùn daïng JPEG/ MPEG-4/ H.264. - Tích hôïp chöùc naêng giaùm saùt caû ban ñeâm (Day/Night function). (d) Maøn hình LCD quan saùt - Ñaët taïi phoøng baûo veä, keát noái vôùi ngoõ ra video cuûa ñaàu ghi kyõ thuaät soá. - Kích thöôùc maøn hình toái thieåu 22 inches ñeå cho hình aûnh roõ neùt cuûa cuøng luùc 16 keânh quan saùt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuuyet minh DIEN- TTLL .doc
 • dwg00 - DANH MUC BAN VE DIEN.dwg
 • dwg01.GHI CHU VA KY HIEU.dwg
 • dwg10-CS EXIT TANG 1 ( IN LAI) .dwg
 • dwg10-MB cs TANG 1(O TUONG) IN LAI.dwg
 • dwg10.CS EXIT 3,4-17,18 IN LAI .dwg
 • dwg11 CS EXIT TANG 2 (IN LAI) .dwg
 • dwg12.MB O CAM TANG 1 (o tuong).dwg
 • dwg13.MB DONG LUC TANG 2 (o tuong)-.dwg
 • dwg4.CS EXIT HAM 10-04-10 - (in lai).dwg
 • dwg4.MB CS HAM 23-11-2010.dwg
 • dwg6.MB CSTANG 2 (o tuong).dwg
 • dwg7.MB CAPDIEN3,4-17,18 (in lai).dwg
 • dwg9.chi tiet canho3,4-17,18 (21-09-10).dwg
 • xlsDANH MUC BAN VE.xls
 • dwgSo do nguyen ly Gui Bac Lam on sua gium.dwg
 • docTIEU CHI KY THUAT DIEN-TTLL-CTN.doc