Đề tài Thực tập tại Công ty cổ phần Mỹ Thuật và vật phẩm văn hoá Hà Nội

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ VẬT PHẨM VĂN HOÁ HÀ NỘI I/ SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Một số nét chung ã Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm Văn hoá Hà Nội ã Tên giao dịch: THE HA NOI ART AND CUTURAL PRODUCSTS JOINT STOCK COMPANY ã Tên viết tắt: ART-HACOVA ã Trụ sở chính: 43 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội ã Văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng: gồm 11 cơ sở trên địa bàn Hà Nội ã Điện thoại: 04.8243959, 04.8251727 - Fax: 04.8243959 ã Tài khoản: 503A00055-Ngân hàng ngoại thương ã Mã số thuế: 0100010354 2. Các giai đoạn phát triển Đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Văn hoá thành phố, đồng thời thực hiện chủ trương cải tiến bộ máy, thu gọn đầu mối quản lý của Nhà nước. Năm 1987, công ty Vật phẩm Văn hoá Hà Nội đã được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: ã Công ty Vật tư Văn hoá Thông tin ã Công ty Băng đĩa nhạc, đĩa hát ã Xí nghiệp sản xuất nhạc cụ, thiết bị sân khấu Hai năm sau (1989) xí nghiệp sản xuất dịch vụ văn hoá ( gốc là xí nghiệp Thực nghiệm hoá màu) cũng sát nhập vào công ty. Năm 1993, Công ty Vật phẩm văn hoá Hà Nội được thành lập lại theo quyết định số 88/QĐ-UB ngày 02/03/1993 của UBND thành phố Hà Nội Năm 1998, UBND thành phố Hà Nội quyết định hợp nhất công ty Vật phẩm văn hoá Hà Nội và công ty Mỹ thuật quảng cáo Hà Nội thành công ty Mỹ thuật và vật phẩm văn hoá Hà Nội theo quyết định 49/1998/QĐ-UB ngày 06/10/1998 Ngày 04/04/2005 theo quyết định số 1589/QĐ-/UB của UBND thành phố Hà Nội, công ty Mỹ thuật và vật phẩm văn hoá Hà Nội chính thức chuyển thành công ty Cổ phần Mỹ thuật và vật phẩm văn hoá Hà Nội 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Qua hai mươi năm hoạt động, với kinh nghiệm của ban lãnh đạo và sự trưởng thành của cán bộ công nhân viên thì doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín và vị thế trong lĩnh vực của mình và đạt được một số kết quả như sau: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2005-2006 Đơn vị:1000đ Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Tốc độ tăng Số tiền Tỷ lệ (%) 1.Tổng doanh thu 11.946.200 13.117.300 1.171.100 9,80 2.Các khoản giảm trừ 1.856 1.156 -700 -37,72 3.Doanh thu thuần 11.944.344 13.116.144 1.171.800 9.81 4.Giá vốn hàng bán 9.462.450 9.917.733,9 1.762.951 21,62 5.Lãi gộp 2.481.894 3.198.410,1 716.516,1 28,87 6.Chi phí bán hàng 1.969.865 2.625.357,5 655.492,5 33.28 7.Chi phí quản lý 342.210 384.365,1 42.155,1 12,32 8.LN thuần từ HĐKD 170.178 189.173,9 30.153,6 14,08 9.Doanh thu từ HĐTC 359 486,4 15.863,2 182,28 10.Tổng LN trước thuế 205.438,6 254.260 48.821,4 23,76 11.LN sau thuế 147.915,8 183.067,2 35.151,4 23,76 12.Thu nhập BQ 1.343,4 1.468,6 125,2 9,32 Số liệu trên thể hiện kết quả kinh doanh rất khả quan, các khoản thu nhập, lợi nhuận, lương bình quân, thuế nộp ngân sách đều tăng, các khoản giảm trừ giảm cho thấy sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Nhưng bên cạnh đó ta còn thấy tỷ lệ tăng chi phí vẫn lớn, cần tìm ra giải pháp hạ thấp chi phí để đạt kết quả tốt hơn. II/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 1. Chức năng * Sản xuất, kinh doanh băng đĩa hình, tiếng; các tác phẩm mỹ thuật, hàng thủ công mỹ nghệ; nhạc cụ, thiết bị âm thanh, chiếu sáng chuyên ngành văn hoá; các sản phẩm điện tử, điện máy, hoá mỹ phẩm, sách ảnh, vật tư ngành ảnh * Trang trí, khánh tiết, thiết kế, thi công, trang trí nội ngoại thất, mẫu thời trang, chế bản điện tử, in ấn đồ hoạ, sáng tác mẫu thi công tượng đại, dịch vụ văn hoá và tổ chức biểu diễn nghệ thuật âm nhạc * Sản xuất, kinh doanh hàng hoá tiêu dùng, văn hoá phẩm, thiết bị thông tin, kinh doanh ăn uống, dịch vụ du lịch * Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê 2. Nhiệm vụ Công ty là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hoá thông tin, tự chủ, độc lập trong công việc hạch toán kinh tế nhưng đồng thời có trách nhiệm thực hiện những mục tiêu chính trị, văn hoá thông qua những hoạt động cụ thể, đặc thù như sau: * Biên tập, phát hành chương trình tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, vận động thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, băng đĩa nhạc, các mảng ca khúc về Cách mạng, Đảng và Bác Hồ * Tổ chức triển lãm mỹ thuật, giới thiệu hoạ sĩ trẻ, tạo điều kiện sáng tác cho những hoạ sĩ góp phần hình thành những tác phẩm có chất lượng trong ngành mỹ thuật Việt Nam * Tham gia trang trí, khánh tiết các công trình như: tượng đài cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, đài tưởng niệm Bác Hồ 3. Quyền hạn Công ty thực hiên quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, được ký kết các hợp đồng kinh tế với các thành phần kinh tế khác theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi III/ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Công ty tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến-chức năng hay còn gọi là trực tuyến tham mưu. Đây là mô hình cơ cấu hỗn hợp nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai mô hình trực tuyến và chức năng đồng thời hạn chế những nhược điểm của chúng. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ( Sơ đồ 1-Phụ lục trang 1) Gồm có ban lãnh đạo và các phòng chức năng: ã Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT ã Tiếp nữa là Giám đốc

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1558 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty cổ phần Mỹ Thuật và vật phẩm văn hoá Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng i: kh¸I qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ hµ néi i/ s¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Mét sè nÐt chung Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ VËt phÈm V¨n ho¸ Hµ Néi Tªn giao dÞch: THE HA NOI ART AND CUTURAL PRODUCSTS JOINT STOCK COMPANY Tªn viÕt t¾t: ART-HACOVA Trô së chÝnh: 43 Trµng TiÒn, Hoµn KiÕm, Hµ Néi V¨n phßng, cöa hµng, nhµ x­ëng: gåm 11 c¬ së trªn ®Þa bµn Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.8243959, 04.8251727 - Fax: 04.8243959 Tµi kho¶n: 503A00055-Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng M· sè thuÕ: 0100010354 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn §¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh V¨n ho¸ thµnh phè, ®ång thêi thùc hiÖn chñ tr­¬ng c¶i tiÕn bé m¸y, thu gän ®Çu mèi qu¶n lý cña Nhµ n­íc. N¨m 1987, c«ng ty VËt phÈm V¨n ho¸ Hµ Néi ®· ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së s¸t nhËp 3 ®¬n vÞ: C«ng ty VËt t­ V¨n ho¸ Th«ng tin C«ng ty B¨ng ®Üa nh¹c, ®Üa h¸t XÝ nghiÖp s¶n xuÊt nh¹c cô, thiÕt bÞ s©n khÊu Hai n¨m sau (1989) xÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô v¨n ho¸ ( gèc lµ xÝ nghiÖp Thùc nghiÖm ho¸ mµu) còng s¸t nhËp vµo c«ng ty. N¨m 1993, C«ng ty VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ®­îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 88/Q§-UB ngµy 02/03/1993 cña UBND thµnh phè Hµ Néi N¨m 1998, UBND thµnh phè Hµ Néi quyÕt ®Þnh hîp nhÊt c«ng ty VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi vµ c«ng ty Mü thuËt qu¶ng c¸o Hµ Néi thµnh c«ng ty Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh 49/1998/Q§-UB ngµy 06/10/1998 Ngµy 04/04/2005 theo quyÕt ®Þnh sè 1589/Q§-/UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi, c«ng ty Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Qua hai m­¬i n¨m ho¹t ®éng, víi kinh nghiÖm cña ban l·nh ®¹o vµ sù tr­ëng thµnh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th× doanh nghiÖp ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn vµ vÞ thÕ trong lÜnh vùc cña m×nh vµ ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005-2006 §¬n vÞ:1000® ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Tèc ®é t¨ng Sè tiÒn Tû lÖ (%) 1.Tæng doanh thu 11.946.200 13.117.300 1.171.100 9,80 2.C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.856 1.156 -700 -37,72 3.Doanh thu thuÇn 11.944.344 13.116.144 1.171.800 9.81 4.Gi¸ vèn hµng b¸n 9.462.450 9.917.733,9 1.762.951 21,62 5.L·i gép 2.481.894 3.198.410,1 716.516,1 28,87 6.Chi phÝ b¸n hµng 1.969.865 2.625.357,5 655.492,5 33.28 7.Chi phÝ qu¶n lý 342.210 384.365,1 42.155,1 12,32 8.LN thuÇn tõ H§KD 170.178 189.173,9 30.153,6 14,08 9.Doanh thu tõ H§TC 359 486,4 15.863,2 182,28 10.Tæng LN tr­íc thuÕ 205.438,6 254.260 48.821,4 23,76 11.LN sau thuÕ 147.915,8 183.067,2 35.151,4 23,76 12.Thu nhËp BQ 1.343,4 1.468,6 125,2 9,32 Sè liÖu trªn thÓ hiÖn kÕt qu¶ kinh doanh rÊt kh¶ quan, c¸c kho¶n thu nhËp, lîi nhuËn, l­¬ng b×nh qu©n, thuÕ nép ng©n s¸ch ®Òu t¨ng, c¸c kho¶n gi¶m trõ gi¶m cho thÊy sù lín m¹nh cña doanh nghiÖp. Nh­ng bªn c¹nh ®ã ta cßn thÊy tû lÖ t¨ng chi phÝ vÉn lín, cÇn t×m ra gi¶i ph¸p h¹ thÊp chi phÝ ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. Ii/ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n 1. Chøc n¨ng * S¶n xuÊt, kinh doanh b¨ng ®Üa h×nh, tiÕng; c¸c t¸c phÈm mü thuËt, hµng thñ c«ng mü nghÖ; nh¹c cô, thiÕt bÞ ©m thanh, chiÕu s¸ng chuyªn ngµnh v¨n ho¸; c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, ®iÖn m¸y, ho¸ mü phÈm, s¸ch ¶nh, vËt t­ ngµnh ¶nh * Trang trÝ, kh¸nh tiÕt, thiÕt kÕ, thi c«ng, trang trÝ néi ngo¹i thÊt, mÉu thêi trang, chÕ b¶n ®iÖn tö, in Ên ®å ho¹, s¸ng t¸c mÉu thi c«ng t­îng ®¹i, dÞch vô v¨n ho¸ vµ tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt ©m nh¹c * S¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ tiªu dïng, v¨n ho¸ phÈm, thiÕt bÞ th«ng tin, kinh doanh ¨n uèng, dÞch vô du lÞch… * Kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ v¨n phßng cho thuª 2. NhiÖm vô C«ng ty lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ th«ng tin, tù chñ, ®éc lËp trong c«ng viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ nh­ng ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu chÝnh trÞ, v¨n ho¸ th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ, ®Æc thï nh­ sau: * Biªn tËp, ph¸t hµnh ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, vËn ®éng thùc hiÖn c«ng t¸c d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, b¨ng ®Üa nh¹c, c¸c m¶ng ca khóc vÒ C¸ch m¹ng, §¶ng vµ B¸c Hå… * Tæ chøc triÓn l·m mü thuËt, giíi thiÖu ho¹ sÜ trÎ, t¹o ®iÒu kiÖn s¸ng t¸c cho nh÷ng ho¹ sÜ gãp phÇn h×nh thµnh nh÷ng t¸c phÈm cã chÊt l­îng trong ngµnh mü thuËt ViÖt Nam * Tham gia trang trÝ, kh¸nh tiÕt c¸c c«ng tr×nh nh­: t­îng ®µi cè Tæng bÝ th­ Lª Hång Phong, ®µi t­ëng niÖm B¸c Hå… 3. QuyÒn h¹n C«ng ty thùc hiªn quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®­îc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi Iii/ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn-chøc n¨ng hay cßn gäi lµ trùc tuyÕn tham m­u. §©y lµ m« h×nh c¬ cÊu hçn hîp nh»m tËn dông ­u ®iÓm cña c¶ hai m« h×nh trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng ®ång thêi h¹n chÕ nh÷ng nh­îc ®iÓm cña chóng. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ( S¬ ®å 1-Phô lôc trang 1) Gåm cã ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng chøc n¨ng: §øng ®Çu lµ Chñ tÞch H§QT TiÕp n÷a lµ Gi¸m ®èc Phßng biªn tËp Phßng kü thuËt (KCS) Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Phßng Kinh doanh- XuÊt nhËp khÈu Cuèi cïng lµ c¸c cöa hµng vµ trung t©m, ph©n x­ëng iv/ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n 1. §Æc ®iÓm, ph­¬ng thøc vµ m« h×nh tæ chøc XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý, c«ng ty ®· chän ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n (S¬ ®å 2-Phô lôc trang 2) NhiÖm vô vµ chøa n¨ng cña c¸c thµnh viªn: §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, phô tr¸ch qu¶n lý tµi chÝnh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh KÕ to¸n thanh to¸n: theo dâi t×nh h×nh thu, chi, kiªm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n c«ng nî: theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶, kiªm kÕ to¸n phã, gióp viÖc vµ thay thÕ khi kÕ to¸n tr­ëng v¾ng mÆt KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm: theo dâi nhËp, xuÊt, tån kho Thñ quü: qu¶n lý quü, thu chi, b¸o c¸o quü, kiªm kÕ to¸n thuÕ 2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ KÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song TÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Niªn ®é kÕ to¸n lµ 1 n¨m d­¬ng lÞch (tõ 01/01 ®Õn 31/12). Kú h¹ch to¸n lµ theo quý §¬n vÞ tiÒn tÖ lµ VN§ C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh 15/Q§/BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Tµi chÝnh + HÖ thèng sæ s¸ch bao gåm sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, sæ chi tiÕt, nhËt ký chøng tõ vµ c¸c b¶ng kª…theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh . + HÖ thèng chøng tõ theo mÉu cña Bé tµi chÝnh, hÇu hÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®Òu ®­îc lËp chøng tõ. C¸c chøng tõ sau khi ®ñ c¸c yÕu tè c¬ b¶n sÏ ®­îc vµo sæ sau ®ã chuyÓn sang l­u tr÷. Tr×nh tù lu©n chuyÓn theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ (S¬ ®å 3-Phô lôc trang 2) + HÖ thèng tµi kho¶n vËn dông theo quyÕt ®Þnh míi ban hµnh + HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (MÉu B01-DN) B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh (MÉu B02-DN) B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (MÉu B03-DN) B¶ng c©n ®èi ng©n s¸ch (MÉu B09-DN) Ch­¬ng II: thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ hµ néi i/ ®¨c ®iÓm, ph­¬ng thøc vµ viÖc qu¶n lý tiªu thô thµnh phÈm 1. §Æc ®iÓm tiªu thô Do s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu lµ b¨ng ®Üa h×nh, b¨ng ®Üa c¸c ch­¬ng tr×nh ca nh¹c, vá hép b»ng nhùa…nªn s¶n phÈm cã ®Æc tÝnh dÔ vì, háng, hay ph¶i thay ®æi lÞch ch­¬ng tr×nh. ChÝnh v× vËy, trong qu¸ tr×nh tiªu thô vµ b¶o qu¶n cÇn tiÕn hµnh cÈn thËn 2. Ph­¬ng thøc tiªu thô Ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp t¹i kho: §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm thªm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· më c¸c cöa hµng giíi thiÖu, tiªu thô s¶n phÈm, ®©y lµ h×nh thøc tiªu thô chñ yÕu. Ngoµi ra cßn cã c¸c tæ l­u ®éng tiªu thô hµng ho¸ trªn kh¾p l·nh thæ ViÖt Nam ®Ó tèi ®a ho¸ thÞ tr­êng. Ph­¬ng thøc b¸n hµng theo ®¹i lý: §©y còng lµ h×nh thøc tiªu thô ®­îc sö dông nhiÒu. HÖ thèng ®¹i lý ®­îc ph©n bæ réng kh¾p trªn toµn quèc nªn doanh thu theo h×nh thøc nµy chiÕm khèi l­îng kh¸ lín 3. Qu¶n lý tiªu thô Trong sù c¹nh tranh khèc liÖt cña thÞ tr­êng hiÖn nay ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®­îc ®ßi hái c«ng ty ph¶i cè g¾ng, nç lùc ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Víi ph­¬ng ch©m “Kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ” th× biÖn ph¸p tæ chøc tiªu thô vµ qu¶n lý kh©u tiªu thô ph¶i lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m hµng ®Çu víi môc tiªu thuËn tiÖn, hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi kh¸ch hµng. Vµi n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch khuyÓn khÝch viÖc tiªu thô nh­ më quÇy hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, th­êng xuyªn qu¶n c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tÝn ®¹i chóng, c¸c triÓn l·m trong n­íc. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tiªu thô: Quy c¸ch, phÈm chÊt thµnh phÈm nhËp kho ®Òu ph¶i qua KCS kiÓm tra mét c¸ch nghiªm ngÆt. Gi¸ b¸n lµ nh©n tè quan träng, ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thµnh cña c«ng ty vµ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, ®ång thêi ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i VÒ vËn chuyÓn: kh¸ch hµng cã thÓ tù vËn chuyÓn hoÆc nÕu yªu cÇu c«ng ty sÏ cung cÊp ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, chi phÝ vËn chuyÓn sÏ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng II/ NéI DUNG C¤NG T¸C KÕ TO¸N 1. Chøng tõ, sæ s¸ch vµ tµi kho¶n sö dông Chøng tõ. Ho¸ ®¬n GTGT ( BiÓu1-Phô lôc trang 9) PhiÕu xuÊt kho ( BiÓu 2-Phô lôc trang 10) PhiÕu nhËp kho ( BiÓu 3-Phô lôc trang 11) ThÎ kho ( BiÓu 4-Phô lôch trang 12) PhiÕu thu tiÒn mÆt, GiÊy b¸o cã Sæ s¸ch Sæ chi tiÕt, Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 511, 531, 632, 641, 642, 911 ( BiÓu 5 ®Õn 10- Phô lôc trang 13 ®Õn 18) NhËt ký chøng tõ sè1, sè 2 vµ sè 8 B¶ng kª sè1, sè 2 , sè5, sè 11 Tµi kho¶n + 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô + 531- Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + 632- Gi¸ vèn hµng b¸n + 641- Chi phÝ b¸n hµng + 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Vµ mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­ : 111, 112, 131, 3331… 2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n GTGT, mçi ho¸ ®¬n ghi mét dßng vµ lÇn l­ît theo sè thø tù cña ho¸ ®¬n, kÕ to¸n ghi vµo Sæ doanh thu b¸n hµng. Dïng sè liÖu tæng céng cuèi quý ®Ó ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 8 KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n ®· ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n, c¸c chøng tõ thanh to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua( BiÓu 11-Phô lôc trang 19). Sau mçi quý, kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt TK131 mét lÇn, sè liÖu tæng céng nµy dïng ®Ó ghi B¶ng kª sè 11-TK 131( BiÓu 12-Phô lôc trang 20). Cuèi quý, kho¸ sæ B¶ng kÕ sè 11, lÊy sè tæng céng ®Ó ghi NhËt ký chøng tõ sè 8. 2.1. Ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp ( S¬ ®å 4-Phô lôc trang 3) C¨n cø vµo trªn ho¸ ®¬n GTGT ( BiÓu 1-Phô lôch trang 9) vµ Sæ c¸i tµi kho¶n 511 ( BiÓu 5-Phô lôc trang 13) Khi b¸n trùc tiÕp , thu tiÒn mÆt: Nî TK 111 : 510.392.993 Cã TK 511 : 463.933.630 Cã TK 3331 : 46.393.363 Khi b¸n hµng thu b»ng sÐc: Nî TK 112 : 55.000.000 Cã TK 511 : 50.000.000 Cã TK 3331 : 5.000.000 NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n sau: Nî TK 131 : 1.606.229.713 Cã TK 511 : 1.460.208.830 Cã TK 3331 : 146.020.883 2.2 Ph­¬ng thøc b¸n hµng theo ®¹i lý KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc göi ®¹i lý ( S¬ ®å 5-Phô lôc trang 4) VÝ dô: Ngµy 6/5/2007, c«ng ty xuÊt kho thµnh phÈm 3.000 b¨ng nh¹c göi b¸n cho ®¹i lý ë H¶i phßng. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ lµ 5.000 ®ång/chiÕc, gi¸ b¸n ®¬n vÞ c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 6.820 ®ång/chiÕc. §Õn ngµy 25/5/2006, c«ng ty nhËn ®­îc b¶ng kª vµ hãa ®¬n do ®¹i lý nép b¸n hÕt sè b¨ng, sau khi trõ hoa hång ®­îc h­ëng 7% trªn tæng gi¸ thanh to¸n ( gåm c¶ thuÕ GTGT 10%) ®¹i lý thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n: Nî TK 632 : 150.000 Cã TK 157 : 150.000 C¨n cø phiÕu x¸c ®Þnh doanh thu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 131 : 204.600 Cã TK 511 : 186.000 Cã TK 33311: 18.600 LËp phiÕu thu tiÒn hµng, x¸c ®Þnh chi tr¶ tiÒn hoa hång: Nî TK 641 : 13.020 Nî TK 1331 : 1.302 Cã TK 131 : 14.322 NhËn tiÒn thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n Nî TK 112 : 190.278 Cã TK 131 : 190.278 3. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 3.1. Gi¶m gi¸ hµng b¸n Khi kh¸ch hµng cã quan hÖ mua b¸n l©u n¨m vµ mua víi sè l­îng lín th× c«ng ty thùc hiÖn gi¶m gi¸. Tuy nhiªn do viÖc gi¶m gi¸ thùc hiÖn ngay ký hîp ®ång, tr­íc khi viÕt Ho¸ ®¬n GTGT nªn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu ®­îc ghi nhËn. VD : Ngµy 8/4/2007 , cöa hµng Minh Lîi mua 20.000 cuèn b¨ng ®¬n gi¸ 12.000®ång. C«ng ty gi¶m gi¸ víi møc ­u ®·i lµ 11.500/cuèn b¨ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532 : 10.000.000 Nî TK 33311 : 1.000.000 Cã TK 131 : 11.000.000 3.2. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Xem Sæ c¸i tµi kho¶n 531( BiÓu 6-Phô lôc trang 14) Khi nhËn ®­îc hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, phßng KCS sÏ kiÓm tra chÊt l­îng xem cã ®óng víi lý do kh¸ch hµng ®­a ra kh«ng. NÕu ®óng th× tiÕn hµnh lµm thñ tôc nhËp kho VD: Ngµy 16/3/2007, c«ng ty nhËp kho 40 ®Üa h×nh m· 34M víi gi¸ 6.000®/®Üa ch­a cã thuÕ GTGT. C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi: Nî TK 531 : 240.000 Nî TK 33311 : 24.000 Cã TK 111 : 264.000 Ph¶n ¸nh gi¸ vèn bÞ tr¶ l¹i vµ tiÕn hµnh nhËp kho: Nî TK 155 : 240.000 Cã TK 632 : 240.000 Cuèi quý, kÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n : Nî TK 511 : 240.000 Cã TK 531 : 240.000 4. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n §Ó theo dâi trÞ gi¸ vèn hµng b¸n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ gi¸ vèn hµng b¸n. T¹i c«ng ty, kÕ to¸n chØ vµo sæ nµy mét lÇn vµo cuèi quý. Sau khi ®· trõ c¸c kho¶n gi¶m trõ, gi¸ vèn hµng b¸n trong kú ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911. S¬ ®å kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ( S¬ ®å 6-Phô lôc trang 5) Sæ c¸i tµi kho¶n 632 ( BiÓu 7-Phô lôc trang 15) 4.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, theo c«ng thøc: §¬n gi¸ b×nh qu©n = TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng nhËp trong kú Sè l­îng hµng tån ®Çu kú + Sè l­îng hµng nhËp trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho = Sè l­îng hµng xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n 4.2. §èi víi thµnh phÈm xuÊt kho b¸n trùc tiÕp VD: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 00775 ngµy 16/2/2007, c«ng ty xuÊt b¸n 100 ®Çu ®Üa víi gi¸ b×nh qu©n lµ 1.250.000/ chiÕc, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 : 125.000.000 Cã TK 155 : 125.000.000 4.3. §èi víi thµnh phÈm göi b¸n ®¹i lý VD: Ngµy 19/2/2007, sè ®Üa h×nh göi b¸n t¹i ®¹i lý Minh Trang t¹i H­ng Yªn ®­îc x¸c nhËn ®· b¸n hÕt cã gi¸ trÞ lµ 12.560.000®ång c«ng ty cã doanh thu, kÕ to¸n ghi bót to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn nh­ sau: Nî TK 632 : 12.560.000 Cã TK 157 : 12.560.000 5. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng ( S¬ ®å 7-Phô lôc trang 6) Trong qu¸ tr×nh tiªu thô, c«ng ty ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ cho kh©u b¸n hµng. ViÖc tËp hîp chi phÝ b¸n hµng ®­îc thùc hiªn trªn B¶ng kª sè 5-TK 641( BiÓu 13-Phô lôc trang 21). C¬ së ®Ó ghi vµo b¶ng kª nµy lµ c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§, NhËt ký chøng tõ sè 1,2 vµ sè 8 (BiÓu 14-Phô lôc trang 22) vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan TÝnh tiÒn l­¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn bé phËn tiªu thô: Nî TK 6411 : 97.500.000 Cã TK 334 : 97.500.000 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn b¸n hµng vµo chi phÝ: Nî TK 6411 : 18.525.000 Cã TK 3382 : 1.950.000 Cã TK 3383 : 14.625.000 Cã TK 3384 : 1.950.000 XuÊt thµnh phÈm ®Ó chµo hµng: Nî TK 6412 : 12.540.000 Cã TK 155 : 12.540.000 TÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§ phôc vô b¸n hµng: Nî TK 6414 : 26.506.195 Cã TK 214 : 26.506.195 Trong kú ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Nî TK 6417 : 12.791.642 Cã TK 111 : 12.791.642 Xem Sæ c¸i tµi kho¶n 641 (BiÓu 8-Phô lôc trang 16) 6. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lµ toµn bé chi phÝ phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý, kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh…®­îc thùc hiÖn trªn B¶ng kª sè 5-TK 642 ( BiÓu 15-Phô lôc trang 23), chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n cÊp 2 vµ c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ( S¬ ®å 8-Phô lôc trang 7) TÝnh tiÒn l­¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiªp: Nî TK 6421 : 117.820.000 Cã TK 334 : 117.820.000 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 6421 : 22.385.800 Cã TK 3382 : 2.356.400 Cã TK 3383 : 17.673.000 Cã TK 3384 : 2.356.400 TrÝch khÊu hao TSC§ phôc vô qu¶n lý: Nî TK 6424 : 39.065.700 Cã TK 214 : 39.065.700 Trong kú ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô qu¶n lý: Nî TK 6427 : 15.121.500 Cã TK 111 : 15.121.500 Xem Sæ c¸i tµi kho¶n 642 ( BiÓu 9-Phô lôc trang 17) 7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô KÕt qu¶ tiªu thô lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. C«ng thøc tÝnh: KÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm Doanh thu thuÇn vÒ b¸n thµnh phÈm Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp = - - - S¬ ®å kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ( S¬ ®å 9-Phô lôc trang 8) KÕ to¸n sö dông TK 911. Cuèi kú, sau khi ®· x¸c ®Þnh sè liÖu cña c¸c TK 511, 632, 641, 642 kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn Doanh thu thuÇn: 1.974.202.460-12.755.000=1.961.447.460 Cuèi quý kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 511 : 1.961.447.460 Cã TK 911 : 1.961.447.460 KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n sang TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 911 : 1.521.217.750 Cã TK 632 : 1.521.217.750 Thu nhËp gép : 1.961.447.460-1.521.217.750 =440.229.710 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 911 : 361.034.727 Cã TK 641 : 167.862.837 Cã TK 642 : 193.171.890 Thu nhËp thuÇn : 440.229.710 -361.034.727 = 79.194.983 KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911 : 79.194.983 Cã TK 421 : 79.194.983 Xem Sæ c¸i tµi kho¶n 911 ( BiÓu 10-Phô lôc trang 18) Ch­¬ng III: ­u nh­îc ®iÓm vµ mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty cæ phÇn mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ hµ néi I/ §¸nh gi¸ chung 1. Nh÷ng ®iÓm m¹nh C«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng ®­îc cñng cè hoµn thiÖn, trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc gióp ban l·nh ®¹o theo dâi, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ tµi chÝnh, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, chøng tõ, sæ s¸ch thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh cña Bé tµi chÝnh. Ngoµi ra ®¬n vÞ cßn lËp thªm mét sè chøng tõ kh¸c ®Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n râ rµng vµ chÝnh x¸c vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc thï cña c«ng ty. Ban l·nh ®¹o rÊt t©m huyÕt víi viÖc ®µo t¹o, x©y dùng ®éi ngò nh©n sù chÊt l­îng cao nªn ®Çu vµo ngµy mét chÊt l­îng h¬n. HiÖn nay c¸c c¸n bé trong phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô cho nh©n viªn th­êng xuyªn ®­îc tæ chøc gióp ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶n lý. 2. H¹n chÕ vµ tån t¹i VÒ h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm HiÖn nay khi c«ng ty xuÊt kho ®Ó ®em ®i chµo hµng, qu¶ng c¸o, kÕ to¸n c¨n cø vµo trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt sæ ghi nh­ sau: Nî TK 641 : 12.540.000 Cã TK 155 : 12.540.000 ViÖc nµy ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c, thùc chÊt nghiÖp vô xuÊt kho ®Ó chµo hµng, qu¶ng c¸o ph¶i ®­îc coi lµ tiªu thô VÒ thêi gian lËp sæ kÕ to¸n HiÖn nay, mét sè Sæ chi tiÕt, B¶ng kª ®­îc kÕ to¸n lËp sau mçi quý.Víi t×nh h×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm th­êng xuyªn biÕn ®éng th× lËp sæ theo quý ch­a thÓ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o VÒ h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n H×nh thøc sæ NhËt ký chøng kh«ng cßn phï hîp, c«ng viÖc cña kÕ to¸n l¹i phøc t¹p kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc ®­a tin häc vµo, g©y kho kh¨n cho c«ng t¸c kÕ to¸n VÒ trÝch lËp dù phßng C«ng ty ch­a sö dông c¸c tµi kho¶n trÝch lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi vµ gi¶m gi¸ hµng tån kho. V× vËy mµ doanh nghiÖp cã thÓ gÆp khã kh¨n khi cã t×nh huèng bÊt th­êng x¶y ra Ch­a ¸p dông kÕ to¸n m¸y II/ Mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô VÒ h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm Tr­êng hîp xuÊt thµnh phÈm ®Ó chµo hµng, qu¶ng c¸o, kÕ to¸n coi nh­ nghiÖp vô tiªu thô. KÕ to¸n kh«ng dïng phiÕu xuÊt kho mµ viÕt Ho¸ ®¬n GTGT, sau ®ã ghi sæ kÕ to¸n nh­ sau: Nî TK 641 Cã TK 511 Cã TK 33311 §ång thêi kÕ to¸n ghi trÞ gi¸ vèn thµnh phÈm xuÊt kho: Nî TK 632 Cã TK 155 VÒ thêi gian lËp sæ kÕ to¸n C«ng ty nªn theo dâi theo th¸ng víi c¸c thÎ chi tiÕt, sæ chi tiÕt thanh to¸n cho ng­êi mua, sæ doanh thu b¸n hµng, thÎ kho, b¸o c¸o thµnh phÈm… VÒ h×nh thøc ghi sæ Nªn chuyÓn ®æi sang h×nh thøc NhËt ký chung VÒ trÝch lËp dù phßng Nªn trÝch lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi vµ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ¸p dông kÕ to¸n m¸y: tiÕn ®Õn ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµ c¸c phÇn mÒm hiÖn ®¹i ®Ó hç trî cho c«ng viÖc cña kÕ to¸n. Lêi më ®Çu Tr­íc vßng quay cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ toµn cÇu vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t th× doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i tù chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô lµ vÊn ®Ò sèng cßn, lµ nhÞp cÇu nèi liÒn s¶n xuÊt víi tiªu dïng. ChÝnh v× vËy mçi doanh nh©n ®Òu ph¶i ®Æt bót tÝnh to¸n thËt kü xem cÇn s¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt cho ai? Kinh doanh nh­ thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng?... §Ó ho¹t ®éng tiªu thô ®¹t kÕt qu¶ cao ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã hÖ thèng ®ång bé kÕt hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n phï hîp. KÕ to¸n kh«ng chØ cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi nghiÖp vô mµ cßn lµ c«ng cô ®¾c lùc hç trî l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh phï hîp, ®óng ®¾n. Trong thêi gian ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi, nhËn thÊy tÇm quan träng cña kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, cïng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng víi sù gióp ®ì cña c« gi¸o h­íng dÉn vµ c« chó trong phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n, em ®· hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy dùa trªn sù ®i s©u, t×m hiÓu tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Æc biÖt lµ vÒ lÜnh vùc kÕ to¸n. Em ®· m¹nh d¹n lùa chän vµ nghiªn cøu ®Ó tµi : ”KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi” ®Ó lµm ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh. B¸o c¸o cña em ®­îc cÊu thµnh tõ ba ch­¬ng Ch­¬ng 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi Ch­¬ng 3: ¦u - nh­îc ®iÓm vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi kÕt luËn ViÖt Nam ®· gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ WTO vµ hoµ vµo m«i tr­êng kinh tÕ quèc tÕ mµ giê ®©y lµ chiÕn tr­êng khèc kiÖt nhÊt cho doanh nh©n. V× vËy mµ còng ®Æt ra c¸c ®ßi hái cao h¬n ®èi víi doanh nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ ®Æc biÖt trong lÜnh vùc tµi chÝnh-kÕ to¸n . Qua thêi gian thùc tËp t¹i ®¬n vÞ, em ®· ®­îc biÕt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, cïng víi ®ã lµ thùc tr¹ng kÕt qu¶ kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n. Tõ ®ã, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn víi hy väng gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi. MÆc dï em ®· tËn dông mäi thêi gian vµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc tËp t¹i c«ng ty. Song do kiÕn thøc tÝch lòy cña em cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp l¹i kh«ng nhiÒu nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c« chó trong phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n ®Ó em hoµn thµnh tèt bµi b¸o c¸o thùc tËp ®ång thêi chuÈn bÞ cho viÖc viÕt vµ b¶o vÖ luËn v¨n tèt nghiÖp. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn Kinh Oanh ®· truyÒn ®¹t kiÕn thøc, tËn t×nh h­íng dÉn vµ c« chó trong phßng Tµi vô cña C«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Môc lôc Më ®Çu Ch­¬ng I: Kh¸I qu¸t chung vÒ c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi 1 I/ S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1 1. Mét sè nÐt chung 1 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn 1 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh 2 II/ Chøc n¨ng, nhiªm vô vµ quyÒn h¹n 2 1. Chøc n¨ng 2 2. NhiÖm vô 3 3. QuyÒn h¹n 3 III/ Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3 IV/ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 4 1. §Æc ®iÓm, ph­¬ng thøc vµ m« h×nh tæ chøc 4 2. C«ng t¸c kÕ to¸n 4 Ch­¬ng II:Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm & x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi 6 I/ §Æc ®iÓm, ph­¬ng thøc vµ viÖc qu¶n lý tiªu thô thµnh phÈm 6 1.§Æc ®iÓm tiªu thô 6 2. Ph­¬ng thøc tiªu thô 6 3. Qu¶n lý tiªu thô 6 II/ Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 7 1. Chøng tõ, sæ s¸ch vµ tµI kho¶n sö dông 7 2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng 8 2.1. Ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp 8 2.2. Ph­¬ng thøc tiªu thô theo ®¹i lý 8 3. KÕ to¸n gi¸ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 9 3.1. Gi¶m gi¸ hµng b¸n 9 3.2. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 9 4. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 10 4.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n 10 4.2. §èi víi thµnh phÈm xuÊt kho b¸n trùc tiÕp 11 4.3. §èi víi thµnh phÈm göi b¸n ®¹i lý 11 5. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng 11 6. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 12 7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô .12 Ch­¬ng III: ¦u –nh­îc ®iÓm vµ mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty Cæ phÇn Mü thuËt vµ vËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi 14 I/ §¸nh gi¸ chung 14 1. Nh÷ng ®iÓm manh .14 2. H¹n chÕ vµ tån t¹i 14 II/ Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 15 KÕt luËn hô lôc S¬ ®å: Bé m¸y tæ chøc 1 Bé m¸y kÕ to¸n 2 Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ 2 KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp 3 KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc göi ®¹i lý… 4 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 5 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng .6 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 7 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 8 BiÓu ®å: 1. Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng 9 2. PhiÕu xuÊt kho 10 3. PhiÕu nhËp kho 11 4. ThÎ kho .12 5. Sæ c¸i tµi kho¶n 511-Doanh thu 13 6. Sæ c¸i tµi kho¶n 531-Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 14 7. Sæ c¸i tµi kho¶n 632-Gi¸ vèn hµng b¸n 15 8. Sæ c¸i tµi kho¶n 641-Chi phÝ b¸n hµng 16 9. Sæ c¸i tµi kho¶n 642-Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 17 10.Sæ c¸i tµi kho¶n 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 18 11.Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua 19 12.B¶ng kª sè 11-TK 131 20 13.B¶ng kª sè 5-TK 641 .21 14.NhËt ký chøng tõ sè 8 22 15.B¶ng kª sè 5-TK 642 23 16.B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2005-2006 24 Phô lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35941.DOC
Luận văn liên quan