Đề tài Thực tập tại công ty CP tập đoàn thành Hưng

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 Phần 1 2 Tổng quan về công ty Cp Tập đoàn Thành Hưng 2 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 2 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 2 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tại công ty. 4 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 4 1.3.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất: 6 Phần 2 8 Thực trạng tổ chức hạch toán công ty Cp Tập đoàn Thành Hưng 8 2.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 8 2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán, chính sách kế toán. 10 2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán 11 2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 11 3.2.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung; 25 Phần 3 32 Nhận xét về công tác kế toán ở công ty CP tập đoàn thành Hưng 32 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán của Công ty Cp Tập đoàn Thành Hưng 32 3.2 nhận xét về ưu nhược điểm về công tác kế toán của công ty Cp Tập đoàn Thành Hưng. 33 3.2.1. Hình thức kế toán: 33 Kết Luận 35

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty CP tập đoàn thành Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC PhÇn 1 Tæng quan vÒ c«ng ty Cp TËp ®oµn Thµnh H­ng 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty TNHH Thµnh H­ng ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2466/GPUB do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 15/8/1996 vµ giÊy phÐp sè 3208/TLDN ngµy 11/4/1997, trô së ®Æt t¹i 104 NguyÔn v¨n Cõ – Gia l©m – Hµ néi (nay lµ 104 NguyÔn v¨n Cõ – Long Biªn – Hµ néi), lµ h·ng khai sinh m« h×nh TAXI t¶i ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam. Trong nhiÒu n¨m qua, Taxi t¶i Thµnh H­ng ®· lµ niÒm tù hµo cña vËn t¶i nhÑ Hµ Néi. Nh¾c ®Õn Thµnh H­ng, ng­êi Hµ néi c¶m mÕn bëi n¨ng lùc cèng hiÕn s¸ng t¹o, sù phôc vô tËn tuþ cïng víi gi¸ c­íc hîp lý nªn ®· t¹o ®­îc uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng vËn t¶i Hµ néi. Cuèi n¨m 2000 C«ng ty Thµnh H­ng ®· quyÕt ®Þnh cho ra ®êi mét dÞch vô míi mang tªn XE GIA §×NH, víi 100 xe Matiz lo¹i 4 chç ngåi. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, víi gi¸ c­íc hîp lý, phong c¸ch th¸i ®é phôc vô chu ®¸o ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, C«ng ty ®· thËt sù kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng vµ chiÕm lÜnh thÞ phÇn vËn t¶i khu vùc Hµ néi vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín trªn toµn quèc. Tõ n¨m 2003, C«ng ty lÇn l­ît më thªm c¸c chi nh¸nh C«ng ty t¹i TP Hå ChÝ Minh, H¶i phßng, Nam ®Þnh, Vinh nh»m më réng thÞ tr­êng kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Qua h¬n 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn th¸ng 6 n¨m 2007 C«ng ty TNHH Thµnh H­ng ®­îc chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty CP tËp ®oµn Thµnh H­ng theo giÊy phÐp §KKD sè: 0103017883 do Së KH vµ §T Hµ néi cÊp ngµy 12/6/2007. 1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Víi ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ: VËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng «t« t¶i. VËn chuyÓn hµnh kh¸ch. DÞch vô chuyÓn dän vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. Vèn ®iÒu lÖ: 50.000.000.000® (N¨m m­¬i tû ®ångVN). Vµ cã tíi gÇn 750 nh©n viªn. HiÖn nay, C«ng ty Thµnh H­ng ®ang ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 víi ph­¬ng ch©m “ Kh¸ch hµng lu«n ®óng trong mäi tr­êng hîp. Vµ lu«n nãi: D¹, V©ng, C¶m ¬n, Xin lçi.” Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay l­îng kh¸ch vËn chuyÓn c¶ xe t¶i vµ xe kh¸ch cña C«ng ty Thµnh H­ng lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty d­íi ®©y: TrÝch B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD t¹i trô së chÝnh §VT: 1.000 ® N¨m ChØ tiªu 2006 2007 tØ lÖ % Sè tiÒn chªnh lÖch Doanh thu 11.925.000 13.993.921 +17% 2.068.921 Chi phÝ 9.166.250 10.632.800 +15.9% 1.466.550 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 2.758.750 3.361.121 +21.8% 602.371 ThuÕ 716.450 941.113 +31.3% 224.663 Lîi nhuËn rßng 1.842.300 2.420.000 +31.3% 577.700 L­¬ng b×nh qu©n CNV 2.100 2.800 + 33% 700 NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007 lµ t¨ng hµng n¨m. Cô thÓ doanh thu n¨m 2007 t¨ng so víi doanh thu 2006 lµ 14% t­¬ng øng víi sè t¨ng trªn lµ 2.068.921.000 ®ång. ChØ tiªu chi phÝ còng t¨ng dÇn hµng n¨m tuy nhiªn tû lÖ t¨ng nµy lu«n nhá h¬n tû lÖ t¨ng doanh thu, n¨m 2007 chi phÝ t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 15,9% t­¬ng øng lµ sè tiÒn 1.466.550.000®. Lîi nhuËn mµ C«ng ty ®¹t ®­îc t¨ng m¹nh cô thÓ lîi nhuËn n¨m 2007 t¨ng 31,3% so víi n¨m 2006 t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ: 577.700.000®ång. VÒ møc l­¬ng b×nh qu©n cña nh©n viªn còng ngµy ®­îc n©ng cao, n¨m 2006 møc l­¬ng b×nh qu©n cña 1 c«ng nh©n lµ 2.100.000® sang n¨m 2007 lµ 2.800.000® t¨ng 700.000 ®ång. §iÒu nµy chøng tá møc l­¬ng cña c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn t¨ng ®Òu theo n¨m. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nh­ trªn C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng, lu«n chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, ®Çu t­ ®æi míi ph­¬ng tiÖn phôc vô nh»m ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n cÊp qu¶n lý t¹i c«ng ty. 1.3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc C«ng ty C¸c phßng ban chøc n¨ng C¸c chi nh¸nh CN Cty t¹i TP HCM CN Cty t¹i Nam ®Þnh CN Cty t¹i H¶i phßng CN Cty t¹i Vinh P. Kinh doanh P. §iÒu hµnh P. Tæ chøc Hµnh chÝnh §éi thanh tra P. TC kÕ to¸n S­ëng söa ch÷a C¸c ®éi xe ®éi xe 1,2,3 KÓ tõ khi ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô vËn t¶i c«ng céng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Õn nay, C«ng ty ®· tõng b­íc æn ®Þnh tæ chøc bé m¸y, c¸c phßng ban vµ bé phËn trùc thuéc ®· ®­îc thµnh lËp víi tõng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ phï hîp víi quy m« cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty gåm c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, 3 ®éi xe, 1 x­ëng söa ch÷a. *.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi bé phËn: - Héi ®ång qu¶n trÞ lµ bé phËn tèi cao. - Ban Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cña C«ng ty tr­íc c¬ quan nhµ n­íc. Gåm: Tæng gi¸m ®èc vµ 02 phã tæng gi¸m ®èc. - Phßng ®iÒu hµnh: Lµm nhiÖm vô thu nhËp th«ng tin cña kh¸ch hµng gäi xe theo yªu cÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh xe cho kh¸ch. - §éi thanh tra: Lµm nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t. - X­ëng söa ch÷a: Lµm nhiÖm vô kiÓm tra, b¶o d­ìng, c¸c xe cña c«ng ty. * NhiÖm vô cña qu¶n trÞ tµi chÝnh c«ng ty: C«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh cña c«ng ty lµ rÊt quan träng v× nã ®¶m b¶o viÖc ph©n phèi ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi c«ng ty. 1.3.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt: §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt khoa häc lµ hÕt søc quan träng, nã quyÕt ®Þnh rÊt lín vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt t¹i mét doanh nghiÖp l¹i tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp (vÒ c¬ chÕ vËt chÊt, vÒ tr×nh ®é qu¶n lý). * Quy tr×nh c«ng nghÖ: C«ng ty Thµnh H­ng lµ c«ng ty kinh doanh vÒ dÞch vô vËn t¶i nªn quy tr×nh c«ng nghÖ rÊt gi¶n ®¬n: S­ëng SC §éi xe P. ®iÒu hµnh Chèt ®ång hå Thu ng©n KÕ to¸n Thñ quü tung lÖnh PhÇn 2 Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n c«ng ty Cp TËp ®oµn Thµnh H­ng 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty vËn t¶i Thµnh H­ng KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng KÕ to¸n KÕ to¸n doanh thu vµ thanh to¸n KÕ to¸n TSC§ vµ vËt t­ KT tiÒn l­¬ng vµ ng©n hµng KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tæng hîp Phã phßng KT Thu ng©n Thñ quü * Chøc n¨ng nhiÖm vô : XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n vµ qu¶n lý. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã: - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi chØ ®¹o chung vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n cña c¸c bé phËn kÕ to¸n ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n vµ chuyªn m«n cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. K‎ý kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n vµ c¸c lÖnh chi tiÒn. Gióp Ban gi¸m ®èc tæ chøc vµ chØ ®¹o toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. - Phã phßng kÕ to¸n: Lµ ng­êi chØ ®¹o trùc tiÕp c«ng t¸c chuyªn m«n cho c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc KÕ to¸n tr­ëng vµ Ban gi¸m ®èc vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - KÕ to¸n TSC§ vµ vËt t­: Cã nhiÖm vô ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi víi sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn cña TSC§ vµ vËt t­ c¶ vÊn ®Ò gi¸ trÞ, khÊu hao TSC§ vµ hiÖn thùc vËt t­ phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp. - KÕ to¸n ng©n hµng vµ tiÒn l­¬ng: cã nhiÖm vô vay, tr¶ ng©n hµng. Tæng hîp tÝnh to¸n c«ng vµ l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. TÝnh to¸n, ph©n bæ hîp lý chÝnh x¸c chi phÝ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n trÝch cho c¸c ®èi t­îng sö dông lao ®éng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ chi tiªu quü l­¬ng. - KÕ to¸n chi phÝ: cã nhiÖm vô tæ chøc tËp hîp kÕt chuyÓn, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng, lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè kú tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty. - KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t bao qu¸t chÆt chÏ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn ®Çu t­ ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu, t¹m øng, ph¶i tr¶. ViÖc sö dông c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. TËp hîp sè liÖu cña c¸c kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¸o c¸o tæng hîp tr×nh lªn kÕ to¸n tr­ëng. - Thñ quü: qu¶n lý quü tiÒn mÆt, thùc hiÖn viÖc thu chi tiÒn mÆt theo phiÕu thu chi, ®Þnh kú lµm c«ng t¸c thèng kª sè liÖu tõ c¸c bé phËn kh¸c göi ®Õn. - Thu ng©n: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu, thu tiÒn l¸i xe nép trªn c¬ së ®ã tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n. 2.2. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n, chÝnh s¸ch kÕ to¸n. - C«ng ty ¸p dông chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n theo Q§ 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. - Kú kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/1/N kÕt thóc 31/12/N. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - Hµng tån kho h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc KÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp, b¶ng ph©n bæ Chøng tõ ghi sæ Sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp Chøng tõ kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ : C¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®­îc dïng ghi vµo sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®­îc dïng ghi vµo sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. 2.3. §Æc ®iÓm tæ chøc mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n 2.3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 2. 3.1.1 Tµi kho¶n sö dông: TK 142 : Chi phÝ tr¶ tr­íc. TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. TK 621 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng TK 627 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 154 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 2. 3.1.2. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: *Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu: C«ng ty vËn t¶i Thµnh H­ng lµ doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô vËn t¶i cho nªn nguyªn liÖu mµ c«ng ty sö dông gåm: nhiªn liÖu, s¨m lèp. §Ó ho¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trong qu¸ tr×nh kinh doanh dÞch vô vËn t¶i kÕ to¸n sö dông TK 621 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Trong gi¸ thµnh vËn t¶i, nhiªn liÖu lµ kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp cã tØ träng cao nhÊt kh«ng cã nhiªn liÖu, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®­îc. Chi phÝ nhiªn liÖu cao hay thÊp phô thuéc vµo nhiÒu ‎yÕu tè kh¸c nhau nh­ lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, møc ®é míi hay cò cña lo¹i ph­¬ng tiÖn, tuyÕn ®­êng, lo¹i ®­êng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ho¹t ®éng.Do ®ã, doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó ®Þnh møc nhiªn tiªu hao cho tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn trªn tõng tuyÕn ®­êng ho¹t ®éng. * KÕ to¸n chi phÝ nhiªn liÖu: Kh«ng cã nhiªn liÖu ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®­îc, v× vËy viÖc tËp hîp ph¶i chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Chi phÝ nhiªn liÖu lµ rÊt quan träng trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh vËn t¶i, ®ång thêi gãp phÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nhiªn liÖu tiªu hao cho tõng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Chi phÝ nhiªn liÖu cao hay thÊp phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, møc ®é míi hay cò cña ph­¬ng tiÖn, tuyÕn ®­êng…Do ®ã, c«ng ty c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®Ó tÝnh to¸n nhiªn liÖu tiªu hao cho tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Lo¹i xe §¬n vÞ tÝnh §Þnh møc nhiªn liÖu tiªu hao Xe kh¸ch LÝt/100km 6 Xe t¶i LÝt/100km 8 Do c«ng ty thùc hiÖn h×nh thøc kÕ to¸n nhiªn liÖu cho l¸i xe theo ®Þnh møc, kÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy ®i ®­êng cña l¸i xe, ho¸ ®¬n, ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu cho 1Km hoÆc 100km theo tõng tu‎yÕn ®­êng vµ sè km xe l¨n b¸nh thùc tÕ ®Ó tÝnh chi phÝ nhiªn liÖu, theo c«ng thøc; Chi phÝ nhiªn liÖu trong th¸ng = Sè km xe ch¹y cã kh¸ch x §Þnh møc nhiªn liÖu tiªu hao VÝ dô: C¨n cø vµo nhËt ký l¸i xe, ®ång hå km, sæ ®iÒu hµnh xe: BiÓu 1: NhËt ký l¸I xe Ngµy 5/12/2007 Hä vµ tªn l¸i xe : T¹ ®øc S¬n. Lo¹i xe : Matiz ( xe kh¸ch ) Sè xe : 29S – 7163. STT §ång hå km Cung ®­êng ®i Km cã kh¸ch(km) Sè tiÒn Lóc ®i Lóc vÒ ®iÓm ®i ®iÓm ®Õn 1 34.437 34.662 78 Quan th¸nh H¶i phßng (2 chiÒu) 220 890.000® 2 34.667 34.692 NguyÔn s¬n Ph¸p v©n 25 175.000® Tæng doanh thu : 1.065.000® Thu ng©n Chèt ®ång hå B¶o vÖ L¸i xe (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tÝnh to¸n møc tiªu hao nhiªn liÖu cña l¸i xe T¹ ®øc S¬n ngµy 5/12/2007 lµ : 14,7 lÝt. Chi phÝ nhiªn liÖu xe trong ngµy: 14,7 * 12.272 = 180.400® PhÝ x¨ng dÇu : 14,7 *500 = 7.350® Tæng chi phÝ nhiªn liÖu : = 187.750® C¨n cø vµo sè doanh thu vµ km cã kh¸ch, tËp hîp møc tiªu hao nhiªn liÖu trong th¸ng 12 l¸i xe T¹ ®øc S¬n lÊy Ho¸ ®¬n x¨ng cã gi¸ trÞ nh­ sau: Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n: Cöa hµng x¨ng dÇu sè 9. §Þa chØ: Phó Thu‏y – Gia L©m – Hµ Néi. Ng­êi mua hµng : T¹ ®øc S¬n . §¬n vÞ : C«ng ty CPT§ Thµnh H­ng. §Þa chØ : 104 NguyÔn V¨n Cõ – Gia L©m – Hµ Néi. Sè TK : 10510163669011 t¹i Techcombank Ch­¬ng D­¬ng H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. MST: 0100598827. TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gÝa Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 2x1 1 X¨ng A92 LÝt 265 12.272 3.252.080 Céng tiÒn hµng: 3.252.080 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 325.420 Møc phÝ x¨ng dÇu: 500®/l phÝ XD: 132.500 Tæng céng thµnh tiÒn: 3.710.000 (B»ng ch÷: Ba triÖu b¶y tr¨m m­êi ngµn ®ång) Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, ®ãng dÊu, hä tªn) BiÓu 2: (L­îc trÝch) B¶ng tæng hîp tÝnh ®Þnh Møc chi phÝ nhiªn liÖu ( x¨ng dÇu) Th¸ng 12/2007 STT Sè xe Tªn l¸i xe Tæng km ch¹y trong th¸ng Km cã kh¸ch §M tiªu hao nhiªn liÖu (lÝt) TiÒn x¨ng phÝ x¨ng dÇu Tæng chi phÝ 1 29S – 7163 T¹ ®øc S¬n 7.590 4.416 265 3.252.272 132.500 3.384.772® 2 29V – 1050 Ng. v¨n Quý 5.840 3.151 189 2.319.545 94.500 2.414. 045® 3 29V – 4229 Mai v¨n Quý 5.122 2.854 171 2.098.636 85.500 2.184.136® 4 29S – 3102 Ng. ®×nh kh¶i 4.820 2.189 132 1.620.000 66.000 1.686.000® 5 29U - 7635 Mai v¨n H¶i 6.735 3.479 209 2.565.000 104.500 2.669.500® 6 ... .... .... .... ..... .... ...... ...... ....... ... .... .... .... ..... .... ...... ...... ....... Tæng céng 162.500 9.750 119.659.090 4.875.000 124.534.090® C¨n cø vµo b¶ng tÝnh ®Þnh møc nhiªn liÖu vµ ho¸ ®¬n x¨ng dÇu kÕ to¸n ho¹ch to¸n: Nî TK621: 124.534.090® Nî TK133: 11.965.910® Cã TK111: 136.500.000®. Cuèi kú tËp hîp chi phÝ x¨ng dÇu ph¸t sinh kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Nî TK154 : 124.534.090® Cã TK 621: 124.534.090® * KÕ to¸n chi phÝ s¨m lèp : Kho¶n chi phÝ nµy cña C«ng ty bao gåm chi phÝ mua, chi phÝ söa ch÷a s¨m lèp. Khi ph¸t sinh kho¶n chi mua vÒ S¨m lèp kÕ to¸n tÝnh to¸n chi phÝ h¹ch to¸n vµo TK 142: “Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n” ®Ó tÝnh ph©n bæ dÇn chi phÝ trong th¸ng. Kho¶n chi phÝ nµy dïng ph©n bæ ®Òu cho 12 th¸ng. Tæng chi phÝ s¨m lèp ph¸t sinh n¨m 2007 tËp hîp ®­îc lµ: 248.000.000® 1 th¸ng chi phÝ s¨m lèp tÝnh vµo gi¸ thµnh vËn t¶i lµ: 248.000.000/12=20.666.000® KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK621 : 20.666.000® Cã TK142 : 20.666.000® Cuèi kú kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Nî TK 154 : 20.666.000® Cã TK 621: 20.666.000® C¨n cø vµo t×nh chi phÝ tËp hîp ®­îc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ: (biÓu 3) BiÓu 3: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Sè hiÖu: 110/2007 TT DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã 1 Chi phÝ nhiªn liÖu 621 111 124.534.090 2 Chi phÝ s¨m lèp 621 142 20.666.000 Céng 145.200.090® KÌm theo 01 chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Ghi sæ c¸i TK 621 ( biÓu 4) BiÓu 4 §¬n vÞ: Cty CPT§ Thµnh H­ng MÉu sè S02c2-DN §C: 104 NguyÔn v¨n Cõ - HN (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20/3/2006 cña Bé tr­ëng BTC) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Sè HiÖu TK:621 Th¸ng 12 n¨m 2007 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 31/12/2007 31/12 31/12 31/12 Sè d­ ®Çu n¨m Sè ph¸t sinh trong th¸ng TËp hîp chi phÝ nhiªn liÖu TËp hîp chi phÝ s¨m lèp KÕt chuyÓn CP NVL trùc tiÕp 111 142 154 124.534.090 20.666.000 145.200.090 Céng sè ph¸t sinh th¸ng 145.200.090 145.200.090 Ngµy më sæ: 31/12/2007 Hµ néi, Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 2.3.1.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Trong dÞch vô vËn t¶i, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho l¸i xe, phô xe. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th­êng ®­îc tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng chÞu cho phÝ cã liªn quan (dÇu xe, ®éi xe, ho¹t ®éng vËn t¶i.). Tr­êng hîp c¸ biÖt liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng th× cÇn ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng theo tiªu chuÈn ph©n bæ cã thÓ lµ: + Chi phÝ tiÒn c«ng ®Þnh møc. + Giê c«ng ®Þnh møc. + Giê c«ng thùc tÕ. + Khèi l­îng ho¹t ®éng. ë C«ng ty vËn t¶i Thµnh H­ng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm c¸c kho¶n tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp thùc hiÖn dÞch vô vËn t¶i nh­ tiÒn l­¬ng cña l¸i xe, phô xe vµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp bèc xÕp trong dÞch vô bèc xÕp. §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n c«ng ty ho¹ch to¸n trùc tiÕp vµo TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ViÖc tÝnh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®­îc tÝnh dùa vµo b¶ng chÊm c«ng, b¶ng chÊm c«ng do c¸c tr­ëng phßng theo dâi. Hµng th¸ng bé phËn lao ®éng tiÒn l­¬ng cña C«ng ty sÏ tÝnh l­¬ng cña tõng c¸ nh©n sau ®ã tr×nh gi¸m ®èc duyÖt vµ chi tr¶ l­¬ng sÏ do phßng kÕ to¸n thèng kª tr¶. * §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý, nghiÖp vô tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo thêi gian dùa trªn b¶ng chÊm c«ng theo c«ng thøc : L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn QLDN = L­¬ng c¬ b¶n Møc c«ng quy ®Þnh x ngµy c«ng thùc tÕ VD: TrÝch b¶ng l­¬ng Th¸ng 12 n¨m 2007 Anh TrÇn quang Tïng bé phËn ®iÒu hµnh ®­îc h­ëng l­¬ng nh­ sau: L­¬ng c¬ b¶n: 3.200.000 ®ång. Møc l­¬ng quy ®Þnh: 26. Ngµy c«ng thùc tÕ: 27. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ = (3.200.000 26) x 27 = 3.323.000®. TrÝch b¶ng thanh to¸n l­¬ng bé phËn ®iÒu hµnh (th¸ng 12/2007) BiÓu 5 : (L­îc trÝch) B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2007 Bé phËn ®iÒu hµnh xe kh¸ch TT Hä vµ tªn L­¬ng c¬ b¶n Møc c«ng quy ®Þnh Ngµy c«ng thùc tÕ Tæng l­¬ng ¨n tr­a Thùc lÜnh 1 TrÇn quang Tïng 3.200.000 26 27 3.323.000 200.000 3.523.000 2 Ng. hoµng Quúnh 2.800.000 26 30 3.230.800 200.000 3.430.800 3 TrÇn thÞ Mai 1.500.000 26 20 1.153.800 200.000 1.353.800 4 Vò ThÞ V©n 1.200.000 26 26 1.200.000 200.000 1.400.000 5 §µm thanh HuyÒn 1.200.000 26 30 1.384.600 200.000 1.584.600 ... ..... ..... .... .... .... .... ..... Céng 23.680.000 2.600.000 26.280.000 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) * §èi víi nh©n viªn l¸i xe tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo doanh thu: C«ng thøc tÝnh: L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn l¸i xe = tæng doanh thu* phÇn tr¨m ¨n chia theo quy ®Þnh Møc ¨n chia theo % doanh thu: STT Møc doanh thu (®ång) TØ lÖ % ¨n chia S.TiÒn Tõ ®Õn S.tiÒn Cty thu vÒ L¸i xe h­ëng 1 100.000 4.000.000 80% 20% 2 4.001.000 8.000.000 77% 23% 3 8.001.000 75% 25% T¹i b¶ng thanh to¸n l­¬ng l¸i xe T12 ( C¨n cø vµo b¶ng kª doanh thu T12) L¸I xe T¹ ®øc S¬n h­ëng l­¬ng nh­ sau: Tæng doanh thu: 30.912.000 ®ång. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ = 30.912.000*25% = 7.728.000® B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®éi xe th¸ng 12/ 2007 - biÓu 6. BiÓu 6: (L­îc trÝch) B¶ng thanh to¸n l­¬ng l¸I xe th¸ng 12 n¨m 2007 ( xe kh¸ch ) TT Hä tªn Tæng doanh thu % trÝch tr¶ Tæng l­¬ng Thùc lÜnh 1 T¹ ®øc S¬n 30.912.000 25% 7.728.000 7.728.000 2 NguyÔn v¨n Quý 22.057.000 25% 5.514.200 5.514.200 … ..... ..... ..... ..... ..... Céng 860.789.500 197.981.500 197.981.500 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Khi ph¸t sinh chi tiÒn l­¬ng nh©n viªn vµ l¸i xe kÕ to¸n ghi: Nî TK 334.1 : 26.280.000 ( L­¬ng QL) Nî TK 334.2 : 197.981.500 ( l­¬ng l¸I xe) Cã TK111 : 224.261.500 TÝnh l­¬ng vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 622 : 224.261.500 Cã TK 334: 224.261.500 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 : 224.261.500 Cã TK 622: 224.261.500 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tõng bé phËn lËp chøng tõ ghi sæ tõ chøng tõ ghi sæ vµo sæ c¸i TK 334, biÓu 7,8 BiÓu 7: chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 sè: 111/2007 DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn QL 334 111 26.280.000 L­¬ng ph¶i tr¶ cho l¸i xe 334 111 197.981.500 Tæng céng 224.261.500 KÌm theo 02 chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng BiÓu 8: §¬n vÞ: Cty CPT§ Thµnh H­ng MÉu sè S02c2-DN §C: 104 NguyÔn v¨n Cõ - HN (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20/3/2006 cña Bé tr­ëng BTC) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: L­¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp Sè HiÖu TK: 622 Th¸ng 12 n¨m 2007 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 31/12/2007 31/12 31/12 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng TiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ CN trùc tiÕp SX Cuèi kú kÕt chuyÓn CPNCTT 334 154 224.261.500 224.261.500 Céng sè ph¸t sinh th¸ng 224.261.500 224.261.500 Hµ néi, Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 3.2.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung; Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty bao gåm: Chi phÝ khÊu hao ph­¬ng tiÖn, chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. * KÕ to¸n chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Chi phÝ vËt liÖu cña C«ng ty bao gåm dÇu nhên, mì, phô tïng thay thÕ vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c dïng ®Ó b¶o d­ìng SC xe. C¸c kho¶n nµy khi ph¸t sinh KÕ to¸n tËp hîp vµo tµi kho¶n 153: C«ng cô dông cô sau ®ã tÝnh ph©n bæ dÇn chi phÝ vµo trong th¸ng theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. VD: TrÝch b¶ng tÝnh ph©n bæ chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô th¸ng 12 n¨m 2007. Chi phÝ vËt liÖu : 16.000.000® KÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 16.000.000. Cã TK 153: 16.000.000 * KÕ to¸n chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: Chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ë C«ng ty bao gåm viÖc b¶o d­ìng ph­¬ng tiÖn, söa ch÷a lín vµ söa ch÷a th­êng xuyªn. Chi phÝ söa ch÷a ®­îc ho¹ch to¸n chung cho toµn ®éi xe C«ng ty thùc hiÖn tÝnh trÝch tr­íc chi phÝ söa c¨n cø vµo c«ng thøc: Chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn trong th¸ng = §Þnh møc chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn cho 1km xe l¨n b¸nh x Sè km thùc tÕ xe l¨n b¸nh trong th¸ng ( cã kh¸ch ) Khi ph¸t sinh chi phÝ, kÕ to¸n ghi : Nî TK 335. Cã TK 111. Khi trÝch tr­íc chi phÝ SC vµo Chi phÝ SX chung, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Cã TK 335 VD: Th¸ng 12 n¨m 2007 C«ng ty trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn: §Þnh møc chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn trong 1km xe ch¹y: 200 ®ång, Sè km thùc tÕ xe ch¹y trong th¸ng (cã kh¸ch): 162.500km. Chi phÝ söa ch÷a trÝch tr­íc lµ: 200 x 162.500 = 32.500.000 ®ång. KÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 32.500.000. Cã TK 335: 32.500.000. (TrÝch sæ c¸i TK 627 th¸ng 12 n¨m 2007 – biÓu 10). *KÕ to¸n khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: Trong doanh nghiÖp vËn t¶i khÊu hao ph­¬ng tiÖn ®­îc tÝnh trùc tiÕp cho xe tõng xe vµ tæng hîp theo tõng ®éi xe phï hîp víi ho¹t ®éng vËn t¶i. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo quy ®Þnh Q§ 206/2003/Q§ - BTC ngµy 12/12/2003 cña bé Tµi ChÝnh. ViÖc khÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty ®­îc tÝnh theo tõng th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo nguyªn gÝa vµ sè n¨m sö dông cña tõng xe ®Ó tÝnh khÊu hao c¬ b¶n ph¶i trÝch trong th¸ng. KÕ to¸n tÝnh to¸n sè trÝch khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng: Nguyªn gi¸ Møc khÇu hao th¸ng = Sè n¨m sö dông x 12 NÕu trong th¸ng cã ph¸t sinh t¨ng, gi¶m khÊu hao th× kÕ to¸n tÝnh khÊu hao theo c«ng thøc: KhÊu hao ph­¬ng tiÖn trÝch th¸ng nµy = KhÊu hao ph­¬ng tiÖn trÝch th¸ng tr­íc + KhÊu hao ph­¬ng tiÖn t¨ng th¸ng nµy - KhÊu hao ph­¬ng tiÖn gi¶m th¸ng nµy BiÓu 9: ( TrÝch) B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. (th¸ng 12/2007) TT ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông toµn DN TK 627 Sè khÊu hao 1 Sè KH th¸ng tr­íc 199.540.000 199.540.000 2 Sè KH TSC§ t¨ng 3 Sè KH TSC§ gi¶m 2 Sè KH th¸ng nµy 199.540.000 199.540.000 Céng 199.540.000 199.540.000 LËp, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp sæ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Th¸ng 12 n¨m 2007 C«ng ty trÝch khÊu hao ph­¬ng tiÖn nh­ sau: Tæng Nguyªn gÝa TSC§( xe «t«): 19.155.840.000 ®ång. Thêi gian sö dông: 8 n¨m. 19.155.840.000 ®ång Møc khÊu hao 1 th¸ng = = 199.540.000®. 8 x 12 C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 199.540.000® Cã TK 214: 199.540.000®. * KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña C«ng ty bao gåm tiÒn ®iÖn, n­íc. Th¸ng 12 n¨m 2007 chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh 4.900.000 thuÕ GTGT: 10%. KÕ to¸n ghi; Nî TK 627: 4.900.000. Nî TK 133: 490.000. Cã TK 111 : 5.390.000. (TrÝch sæ c¸i TK 627 th¸ng 12 n¨m 2007 – biÓu 11). Cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vËn t¶i: KÕ to¸n ghi: Nî TK154: 252.940.000 Cã TK627: 252.940.000 BiÓu 10: chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 sè: 112/2007 DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Chi phÝ c«ng cô dông cô xuÊt dïng 627 153 16.000.000 Chi phÝ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn 627 335 32.500.000 TrÝch khÊu hao TSC§ 627 214 199.540.000 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 627 111 4.900.000 Tæng céng 252.940.000 KÌm theo 04 chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng BiÓu 11: §¬n vÞ: Cty CPT§ Thµnh H­ng MÉu sè S02c2-DN §C: 104 NguyÔn v¨n Cõ - HN (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20/3/2006 cña Bé tr­ëng BTC) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Sè hiÖu TK: 627 Th¸ng 12 n¨m 2007. Sè hiÖu: 05/4. Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 31/12 20/12 27/12 26/12 28/12 31/12 Cp vËt liÖu, c«ng cô SC CP SC ph­¬ng tiÖn CP khÊu hao xe. CP dÞch vô mua ngoµi KCCP SX chung 153 335 214 111 154 16.000.000 32.500.000 199.540.000 4.900.000 252.940.000 Céng 252.940.000 252.940.000 Hµ néi, Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) PhÇn 3 NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty CP tËp ®oµn thµnh H­ng 3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty Cp TËp ®oµn Thµnh H­ng - C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung lµ phï h¬p víi ®Æc ®iÓm kinh doanh dÞch vô vËn t¶i ho¹t ®éng qu¶n lý, quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, thÓ lÖ, v¨n b¶n ph¸p quy vÒ kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kÕ to¸n. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®· b¶o ®¶m nguyªn t¾c gän nhÑ, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, c¸c th«ng tin phßng kÕ to¸n cung cÊp cho ban l·nh ®¹o c«ng ty ra ®­îc quyÕt ®Þnh kinh tÕ phï hîp. - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc quy cñ, nh÷ng chØ ®¹o cña kÕ to¸n tr­ëng vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n kÞp thêi s¸t sao, ®¶m b¶o ®­îc sù chØ ®¹o mang tÝnh tËp trung, thèng nhÊt. - C«ng ty ®· bè trÝ c¸n bé kÕ to¸n vµ ph©n c«ng c«ng viÖc theo khèi l­îng, néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh dùa trªn tr×nh ®é hiÓu biÕt, n¨ng lùc lµm viÖc cña tõng ng­êi cô thÓ lµ t­¬ng ®èi tèt vµ hîp lý, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra. - C«ng ty chó träng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc trang bÞ ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n sö lý th«ng tin còng nh­ viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho kÕ to¸n. Tuy nhiªn c«ng viÖc thu nhËp ghi chÐp xö lý th«ng tin cña bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, th«ng tin ch­a ®­îc cËp nhËt hµng ngµy. 3.2 nhËn xÐt vÒ ­u nh­îc ®iÓm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty Cp TËp ®oµn Thµnh H­ng. 3.2.1. H×nh thøc kÕ to¸n: *VÒ chøng tõ kÕ to¸n sö dông : C«ng ty lu«n chÊp hµnh tèt c¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é kÕ to¸n vµ thuÕ nhµ n­íc. C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ ban ®Çu ®óng víi c¸c mÉu biÓu do Bé tµi chÝnh ban hµnh nh­: phiÕu thu,phiÕu chi, Ho¸ ®¬n GTGT.c¸c chøng tõ ®Òu ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. * ¦u ®iÓm: - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµ phï hîp. * HÖ thèng tµi kho¶n: - HÖ thèng tµi kho¶n ph¶n ¸nh râ nÐt chi phÝ vËn t¶i 3.2.2.VÒ chøng tõ kÕ to¸n - HÖ thèng kÕ to¸n C«ng ty ®· ®­îc thiÕt kÕ x©y dùng víi nhËn thøc ®èi t­îng sö dông th«ng tin kÕ to¸n tr­íc hÕt lµ chñ doanh nghiÖp. V× thÕ ®· x©y dùng theo ph­¬ng ch©m dÔ lµm, dÔ hiÓu, minh b¹ch, c«ng khai cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin thiÕt thùc, h÷u Ých nhÊt cho ban l·nh ®¹o C«ng ty. - HÖ thèng kÕ to¸n C«ng ty ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh thèng nhÊt ho¹t ®éng kinh doanh cã kh¶ n¨ng so s¸nh, ®èi chiÕu vµ thuËn tiÖn cho viÖc chØ ®¹o kiÓm tra, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh, nguyªn t¾c, biÓu mÉu cña Bé Tµi ChÝnh còng nh­ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n do nhµ n­íc ban hµnh. - Chó träng trong c«ng t¸c ho¹ch to¸n, c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh ®­îc cËp nhËt ngay vµo chøng tõ ban ®Çu, c«ng viÖc kiÓm tra ®­îc chó träng s¸t sao c¶ vÒ sè chøng tõ còng nh­ sè l­îng chøng tõ ph¸t sinh trong ngµy. * Nh­îc ®iÓm: - Mét sè chøng tõ do C«ng ty ®­îc phÐp lËp ch­a cã sù thèng nhÊt trong C«ng ty, ch­a cã ®ñ tªn ch÷ k‎ý nªn sÏ khã kh¨n cho viÖc quy tr¸ch nhiÖm vÒ sau. - ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n tËp trung cßn chËm trÔ, ch­a hîp lý, ch­a khoa häc nhiÒu khi chøng tõ ®­îc lu©n chuyÓn dån dËp vÒ mét ngµy, cã khi l¹i vµ ngµy, ch­a tiÕt kiÖm chi phÝ ho¹ch to¸n. KÕt LuËn C«ng ty CPT§ Thµnh H­ng lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh­: VËn t¶i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch c«ng céng ®­êng bé, th­¬ng m¹i, dÞch vô lao ®éng, x¨ng dÇu.Phôc vô nh©n d©n thñ ®« vµ c¸c vïng l©n cËn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty ®· dÇn dÇn tõng b­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng vµ ®· cã ®­îc ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. HiÖn nay, C«ng ty ®ang më réng ph¸t triÓn kinh doanh, ®Çu t­ vµo nh÷ng nghµnh chiÕn l­îc ®em l¹i lîi nhuËn cao. Do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty còng ®ßi hái ph¶i ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a nh»m ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n ngµy cµng chÝnh x¸c ®Çy ®ñ, gióp cho ban l·nh ®¹o C«ng ty cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong nh÷ng n¨m tíi. Sau thêi gian tiÕp cËn vµ thùc tËp t¹i C«ng ty CPT§ Thµnh H­ng, em nhËn thÊy C«ng ty cã nh÷ng thµnh c«ng trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc kinh doanh vËn t¶i trong ®ã cã sù ®ãng gãp quan träng cña bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty. Tuy nhiªn v× thêi gian cã h¹n, kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nhiÒu h¹n chÕ, thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù ®¸nh gÝa, ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« gi¸o nh»m gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp vµ nhËn thøc cña em vÒ lÜnh vùc nµy tr­íc khi ra tr­êng. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó, anh, chÞ ë ban gi¸m ®èc vµ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty CPT§ Thµnh H­ng. C¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KÕ to¸n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Th¹c Sü Tr­¬ng Anh Dòng ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy. Tµi LiÖu Tham Kh¶o Mét sè chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam H­íng dÉn thùc hµnh chÕ ®é kÕ to¸n theo Q§ 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh Mét sè t¹p chÝ kÕ to¸n Mét sè tµi liÖu tham kh¶o kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty CP tập đoàn thành Hưng.DOC
Luận văn liên quan