Đề tài Thực tập Tại Công ty lắp máy và thí nghiệm cơ điện Hà Nội

MỤC LỤC PHẦN I 2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TÔ CHƯC CUA CÔNG TY CÔ PHẦN LẮP MÁY VÀ THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN 2 I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty lắp máy và thí nghiệm cơ điện 2 II. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện 4 III. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện 6 PHẦN II 8 THƯC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CUA CÔNG TY CÔ PHẦN LẮP MÁY VÀ THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN 8 I. Một số đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh, quy trình chung của công ty 8 1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh 8 2. Sơ lược về quy trình chung của công ty cổ phần Lắp máy và thí nghiệm cơ điện 8 II. Đánh giá khái quát về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện. 11 1. Đánh giá khái quát về công ty 11 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 13 3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty 14 III. Tình hình người lao động 16 PHẦN III 18 NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 18 I. Nhận xét một số điểm cơ bản về môi trường kinh doanh 18 II. Những thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần Lắp máy và thí nghiệm cơ điện 18 1. Những thuận lợi 19 2. Những khó khăn 19 III. Một số biện pháp khắc phục khó khăn của công ty 20 IV. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Lắp máy và thí nghiệm cơ điện trong thời gian tới. 22 KẾT LUẬN 23 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập Tại Công ty lắp máy và thí nghiệm cơ điện Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu. ViÖt Nam ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh m×nh víi viÖc ®a d¹ng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¹o ra cho doanh nghiÖp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt khi ViÖt Nam chuÈn bÞ tham gia vµo AFTA vµ ®ang ®µm ph¸n ®Ó tham gia vµo tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) th× th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp l¹i cµng lín. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô,h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng th¸ch thøc ®ã. Cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i nh÷ng tiªu cùc ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thÊt tho¸t trong x©y dùng c¬ b¶n “rót ruét c«ng tr×nh” ®ang lµ mét vÊn ®Ò “nan gi¶i ”nh­ hiÖn nay. B»ng sù nç lùc kh«ng mÖt mái, tinh thÇn s¸ng t¹o, C«ng ty cæ phÇn l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm C¬ §iÖn kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh,gi¸ thµnh hîp lý vµ ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng tõ ®ã kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i dùa vµo chÝnh b¶n th©n m×nh. §ã lµ ®iÒu mµ C«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn lu«n t©m niÖm vµ phÊn ®Êu thùc hiÖn. Qua thêi gian thùc tËp kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« trong phßng kÕ to¸n ®· quan t©m gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ c¸ch thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. §ång thêi gióp em cã thªm nhiÒu kiÕn thøc vµ cã c¸i nh×n ®Çu tiªn vÒ chuyªn ngµnh häc cña m×nh. Qua ®ã em ®· tËp hîp b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu cu¶ c«ng ty l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn Hµ Néi PhÇn 2: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp PhÇn 3: NhËn xÐt vµ kÕt luËn phÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn C«ng ty l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n víi chøc n¨ng x©y l¾p vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn, lµ doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam, ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n ®éc lËp. Tªn giao dÞch cña c«ng ty: C«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn §Þa chØ: 124 Minh Khai – QuËn Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi Qua h¬n 20 n¨m phÊn ®Êu kh«ng ngõng, cïng víi sù ®i lªn cña ®Êt n­íc, c«ng ty ®· v­ît qua mäi khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Ó cã ®­îc diÖn m¹o nh­ ngµy h«m nay. C«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc uy tÝn lín trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ ®· ®­îc tham gia vµo nhiÒu c«ng tr×nh quan träng cña ®Êt n­íc nh­: c«ng tr×nh(CT) thuû ®iÖn Hoµ B×nh, CT thuû ®iÖn Yaly, CT thuû ®iÖn Hµm ThuËn §a Mü, CT nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i, CT xi m¨ng BØm S¬n, CT nhµ m¸y giÊy T©n Mai, CT ®­êng èng dÉn dÇu vµ kho chøa DÇu Vòng Tµu, cung cÊp vµ l¾p thiÕt bÞ ®iÖn SHOWLA, gia c«ng l¾p ®Æt d©y chuyÒn m¹ Crom…Cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nh­ ngµy h«m nay ph¶i kÓ ®Õn sù nç lùc kh«ng mÖt mái cña thÕ hÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm C¬ ®iÖn. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®­îc ®¸nh dÊu bëi 4 mèc thêi gian quan träng: n¨m 1980 (thµnh lËp Trung t©m nghiªn cøu Kinh tÕ Kü thuËt L¾p M¸y), n¨m 1992 (®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn), n¨m 1996 (®æi tªn thµnh c«ng ty L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm C¬ ®iÖn), n¨m 2004 (®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn) Trung t©m nghiªn cøu Kinh tÕ Kü thuËt L¾p m¸y(sau ®©y gäi t¾t lµ Trung t©m) ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 133/BXD-TCL§ ngµy 19/1/1980 do Bé X©y Dùng ký. Trung t©m trùc thuéc Liªn HiÖp c¸c xÝ nghiÖp l¾p m¸y. Trô së cña trung t©m ®Æt t¹i Hµ Néi. T¹i thêi ®iÓm thµnh lËp c«ng ty cã sè vèn ban ®Çu lµ 355 triÖu ®ång vµ sè l­îng lao ®éng kho¶ng 80 ng­êi. Trong thêi bao cÊp C«ng ty L¾p m¸y (nay lµ Tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam) ®­îc Bé X©y Dùng giao cho l¾p ®Æt toµn bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ cu¶ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. Do vËy ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña c«ng ty L¾p m¸y th× Trung t©m ®· ra ®êi. Chøc n¨ng chñ yÕu cña trung t©m trong thêi kú nµy lµ: +LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu kinh tÕ kü thuËt, nghiªn cøu x©y dùng bæ sung hÖ thèng tiªu chuÈn ®Þnh møc, quy tr×nh quy ph¹m vÒ c«ng t¸c l¾p m¸y. +Tæ chøc chØ ®¹o vµ kÕt hîp chÆt chÏ, ®ång bé gi÷a nghiªn cøu kinh tÕ víi kü thuËt, víi tæ chøc qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn, hiÖu qu¶ cña viÖc nghiªn cøu, ®¶m b¶o an toµn va tiÕt kiÖm trong tæ chøc thùc hiÖn. +Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ nghiªn cøu kinh tÕ kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c tæ chøc, c¬ quan nghiªn cøu kinh tÕ, kü thuËt trong vµ ngoµi ngµnh. Theo nghÞ ®Þnh 338/H§BT nay lµ chÝnh phñ ngµy 20/11/1991 vÒ viÖc tæ chøc s¾p xÕp laÞ doanh nghiÖp nhµ n­íc theo h­íng phï hîp víi t×nh h×nh míi. Trung t©m nghiªn cøu Kinh tÕ Kü thuËt L¾p M¸y ®­îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn theo quyÕt ®Þnh sè 189/BXD-TCL§ ngµy 30/4/1992 cña Bé tr­ëng Bé X©y Dùng. XÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp L¾p m¸y, ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n ®éc lËp. XÝ nghiÖp chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp L¾p m¸y. Vèn ban ®Çu cña XÝ nghiÖp lµ 426.000.000 ®ång trong ®ã vèn ng©n s¸ch cÊp lµ 188.000.000 ®ång vµ vèn tù bæ sung lµ 238.000.000 ®ång. Sè l­îng lao ®éng cña XÝ nghiÖp kho¶ng 100 ng­êi. Chøc n¨ng cña XÝ nghiÖp lµ: -NhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®iÖn d©n dông, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, hÖ thèng ®iÖn, n­íc,hÖ thèng tr¹m vµ ®­êng d©y cao h¹ thÕ. L¾p ®Æt söa ch÷a ®iÖn l¹nh, hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoµ vµ gia c«ng kÕt cÊu phi tiªu chuÈn. -KiÓm tra, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, kiÓm tra chÊt l­îng c¸c mèi hµn, ThÝ nghiÖm dÇu m¸y biÕn thÕ vµ c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n. N¨m 1996 theo chñ tr­¬ng s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn. Ngµy 02/01/1996 theo quyÕt ®Þnh sè 05/BXD- TCL§ ®æi tªn XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn thµnh C«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn víi sè vèn ban ®Çu lµ 1.057.000.000 ®ång. Chøc n¨ng cña C«ng ty L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn bao gåm: c¸c lÜnh vùc thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ, dÞch vô kiÓm ®Þnh chÊt l­îng kü thuËt vÒ c¬, ®iÖn, nhiÖt, ¸p lùc, mèi nèi, kh¶ n¨ng chÞu t¶i … vµ söa ch÷a c¬ khÝ x©y dùng, kiÓm tra c¸c lo¹i mèi hµn b»ng ph­¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû (X-quang, tia Gama, siªu ©m…). L¾p ®Æt ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn 35 KV. C«ng ty cã thÓ tham gia ®Êu thÇu trùc tiÕp hoÆc nhËn c«ng tr×nh do Tæng C«ng ty ph©n xuèng, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi phï hîp víi luËt ph¸p, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ sù ph©n cÊp, uû quyÒn cña Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam (lµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn). Sè l­îng lao ®éng trong thêi kú nµy gÇn 300 ng­êi trong ®ã cã 100 ng­êi lµ lao ®éng trong danh s¸ch dµi h¹n, cßn l¹i lµ lao ®éng hîp ®ång. Thùc hiÖn theo chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®Ó phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÒn. Theo quyÕt ®Þnh sè 54/BXD-QD-ngµy 08/01/2004 chuyÓn c«ng ty L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn thµnh C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn, trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam vµ gãp vèn theo tû lÖ 52% cu¶ tæng c«ng ty vµ 48% lµ cæ ®«ng mua cæ phiÕu. Sè l­îng lao ®éng kho¶ng h¬n 300 ng­êi (lao ®éng trong danh s¸ch dµi h¹n lµ 158 ng­êi). Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty thêi kú nµy: TiÕp tôc tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, L¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, nhËn thÇu kiÓm tra hiÖu chØnh vµ thÝ nghiÖp thiÕt bÞ, hÖ thèng thiÕt bÞ ®­îc l¾p ®Æt vÒ c¸c chØ tiªu c¬ ®i Ön - nhiÖt - ¸p lùc - liªn kÕt, kh¶ n¨ng chÞu t¶i… thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ cÊu kiÖn c«ng tr×nh vµ d©n dông víi quy m« võa vµ nhá, thÝ nghiÖm, kiÓm tra hiÖu chØnh hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÒu khiÓn hÖ thèng truyÒn dÉn 35KV, 110 KV, 220 KV, 500KV. Cïng víi sù nç lùc cña m×nh, tr¶i qua th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ®· thùc sù tr­ëng thµnh, tõ mét doanh nghiÖp cã quy m« nhá ®· v­¬n lªn trë thµnh mét doanh nghiÖp cã quy m« võa lµ mét hµnh tr×nh kh«ng dÔ dµng. Trong qu¸ tr×nh kh¼ng ®Þnh m×nh C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn C«ng ty L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam nªn c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ph¶i ®­îc sù phª duyÖt cña Bé chñ qu¶n (Bé X©y Dùng) vµ ®¬n vÞ qu¶n lý cÊp trªn (Tæng c«ng ty). Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn- chøc n¨ng, ®øng ®Çu lµ Ban Gi¸m ®èc. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi bé phËn ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: + Gi¸m ®èc: lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt trong c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty. +Phã gi¸m ®èc thi c«ng: lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc: nghiªn cøu, x©y dùng kÕ ho¹ch nh»m hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­îc giao; theo dâi h­íng dÉn thi c«ng, ®iÒu ®éng m¸y mãc thi c«ng cho c«ng tr×nh, chØ ®¹o sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban liªn quan ®Ó ®¶m b¶o cung øng vËt t­, trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô thi c«ng. +Phã gi¸m ®èc kinh tÕ - néi chÝnh: lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, mü thuËt, chÊt l­îng, tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, phô tr¸ch lÜnh vùc tµi chÝnh cña C«ng ty, theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi chñ ®Çu t­. +KÕ to¸n tr­ëng: Tæ chøc h­íng dÉn thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, h­íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n trong doanh nghiÖp phôc vô nhu cÇu qu¶n lý; nghiªn cøu, tham m­u cho Gi¸m ®èc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, dù b¸o th«ng tin kinh tÕ x· héi nh»m ®Þnh h­íng vµ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Þnh… C¸c phßng ban chøc n¨ng do Tr­ëng phßng phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban Gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc thi nhiÖm vô ®­îc giao: - Phßng kinh tÕ kü thuËt:LËp kÕ ho¹ch vÒ khèi l­îng thi c«ng, theo dâi khèi l­îng thùc hiÖn, chñ tr× x©y dùng ®Þnh møc, ®¬n gi¸, lËp dù to¸n, lËp hå s¬ thÇu, tæ chøc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt míi, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ thi c«ng lµm tèt c«ng t¸c nghiÖm thu kü thuËt, ch¹y thö- bµn giao c«ng tr×nh. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ tµi liÖu ®Ó Gi¸m ®èc ký hîp ®ång víi ®èi t¸c, lËp c¸c thanh lý hîp ®ång theo quy ®Þnh. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù theo sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc bao gåm: tæ chøc tuyÓn dông, ®µo t¹o, s¾p xÕp, ®iÒu chuyÓn nh©n sù cho phï hîp víi tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc. Theo dâi ®Ò b¹t n©ng l­¬ng, ®i häc, khen th­ëng, kØ luËt, nghØ h­u, ®ãng b¶o hiÓm cña ng­êi lao ®éng(®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ). - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng tÝnh to¸n, ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong doanh nghiÖp, kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n­íc t¹i Doanh nghiÖp, cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cho l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. - Phßng thiÕt bÞ vËt t­: cã chøc n¨ng phèi hîp víi c¸c phßng ban lËp dù trï cung cÊp vËt t­ cho c«ng tr×nh, mua s¾m vËt t­, thiÕt bÞ vËn chuyÓn, s¾p xÕp kho b·i b¶o qu¶n vËt t­, thiÕt bÞ, m¸y mãc, söa ch÷a trang thiÕt bÞ háng, kÐm phÈm chÊt, qu¶n lý t×nh h×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. - C¸c ®éi thi c«ng: lµ ®¬n vÞ trùc thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c«ng tr×nh,®¶m b¶o hoµn thµnh vµ bµn giao ®óng thêi h¹n. C¸c ®éi thi c«ng ®­îc thµnh lËp theo c«ng tr×nh vµ do phßng tæ chøc thùc hiÖn theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc. s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn Gi¸m ®èc (phô tr¸ch chung) kÕ to¸n tr­ëng TR­ëng phßng kÕ to¸n tµI chÝnh phã gi¸m ®èc thi c«ng phßng kinh tÕ kü thuËt phßng Tæ chøc hµnh chÝnh phßng ThiÕt bÞ vËt t­ phßng kÕ to¸n tµI chÝnh c¸c ®éi thi c«ng thÝ nghiÖm ®iÖn ®o l­êng tù ®éng ho¸ c¸c ®éi thi c«ng ndt c¸c ®éi thi c«ng l¾p ®i Ön chuyªn ngµnh c¸c ®éi thi c«ng l¾p ®Æt c¬ ®iÖn l¹nh, cÊp n­íc, th«ng giã, pccc… phã gi¸m ®èc kinh tÕ – néi chÝnh (Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh) §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn C«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ®ang ¸p dông m« h×nh kÕ to¸n tËp trung. Theo ®ã, C«ng ty chØ më mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y nh©n sù kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung vµ ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. N¨m tµi chÝnh cña c«ng ty b¾t ®Çu vµo ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m ®ã. Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, nªn thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh kÐo dµi, ë c¸c n¬i kh¸c nhau, chøng tõ chuyÓn vÒ chËm do ®ã c«ng ty chän kú kÕ to¸n theo tõng quý. C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, dông cô theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. Bé m¸y kÕ to¸n chia thµnh c¸c bé phËn: +KÕ to¸n tr­ëng ®ång thêi lµ tr­ëng phßng kÕ to¸n: lµ ng­êi tæ chøc chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh chung cho toµn c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc hîp ph¸p hîp lý cña c¸c th«ng tin tµi chÝnh ®­îc tham m­u. NhiÖm vô quan träng cña KÕ to¸n tr­ëng lµ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ qu¶n lý, b¶o toµn vµ ph¶t triÓn nguån vèn kinh doanh hiÖn cã th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh thÓ hiÖn trong c¸c th«ng tin thu ®­îc ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. +Mét kÕ to¸n viªn lµ kÕ to¸n tæng hîp ®ång thêi ®­îc ph©n c«ng thùc hiÖn kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh: tiÒn ng©n hµng, chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, c«ng nî ph¶i thu, c«ng nî ph¶i tr¶, doanh thu vµ kÕt qu¶. +Mét kÕ to¸n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n thanh to¸n vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt. +Mét kÕ to¸n viªn ®­îc ph©n c«ng ®¶m nhiÖm phÇn hµnh kÕ to¸n vËt t­, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®ång thêi lµ thñ quü cña C«ng ty. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn KÕ to¸n tr­ëng (Tr­ëng phßng kÕ to¸n) KÕ to¸n tiÒn mÆt kiªm kÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n TSC§, vËt t­ kiªm thñ quü KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, chi phÝ vµ gi¸ thµnh, c«ng nî, tiÒn NH, doanh thu vµ kÕt qu¶ kiªm kÕ to¸n tæng hîp ( Nguån : Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n) phÇn ii Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, quy tr×nh chung cña c«ng ty Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh C«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng x©y dùng c¬ b¶n. Chøc n¨ng cu¶ c«ng ty lµ x©y l¾p vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn nh­ng chñ yÕu lµ lÜnh vùc thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn nh­ kiÓm tra mèi hµn b»ng ph­¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû (sö dông sãng siªu ©m, chôp X-quang…) vµ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn…®­îc l¾p ®Æt trong c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông nh»m b¶o ®¶m c¸c th«ng sè kü thuËt cho qu¸ tr×nh sö dông s¶n xuÊt vËn hµnh. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt mµ c¸c c«ng ty thµnh viªn trong Tæng C«ng ty kh«ng cã. C«ng ty kh«ng chØ tiÕn hµnh kiÓm tra thÝ nghiÖm c¸c c«ng tr×nh t¹i Tæng C«ng ty L¾p M¸y vµ Bé X©y Dùng mµ cßn kiÓm tra c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c ngµnh chøc n¨ng kh¸c, c¸c tØnh kh¸c trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc. S¶n phÈm cña C«ng ty L¾p m¸y vµ ThÝ nghiÖm c¬ ®iÖn bao gåm ho¹t ®éng x©y l¾p vµ c¸c ho¹t ®éng thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn: +Ho¹t ®éng x©y l¾p: lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, mang tÝnh ®¬n chiÕc. +Ho¹t ®éng thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn: lµ c¸c dÞch vô kiÓm ®Þnh chÊt l­îng kü thuËt, kiÓm tra mèi hµn, kiÓm tra hiÖu chØnh vµ thÝ nghÞªm thiÕt bÞ…®­îc g¾n liÒn víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. §©y lµ mét ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô, gi¸ thµnh ®­îc h¹ch to¸n riªng vµ kh«ng tÝnh vµo gi¸ quyÕt to¸n cña c«ng tr×nh, trõ tr­êng hîp doanh nghiÖp nhËn thÇu thi c«ng bao gåm c¶ kiÓm tra thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn. HiÖn nay c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty h×nh thµnh tõ hai nguån: Do Tæng C«ng ty giao theo ph©n cÊp c«ng viÖc(chñ yÕu) vµ tù t×m kiÕm (do tham gia ®Êu thÇu hoÆc do c«ng nh©n viªn ®­a vÒ) S¬ l­îc vÒ quy tr×nh chung cña c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn Quy tr×nh chung cña c«ng ty Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn bao gåm 3 giai ®o¹n: cung øng yÕu tè ®Çu vµo, s¶n xuÊt (thi c«ng c«ng tr×nh), tiªu thô (hoµn thµnh, bµn giao). Quy tr×nh ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Khi doanh nghiÖp nhËn ®­îc c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao xuèng hoÆc do tham gia ®Êu thÇu. Sau ®ã c¨n cø vµo b¶n kÕ ho¹ch trong n¨m vµ dù to¸n c«ng tr×nh, phßng ThiÕt bÞ - VËt t­ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ thiÕt bÞ vµ tiÕn hµnh thu mua, kiÓm tra vËt t­ thiÕt bÞ hiÖn cã t¹i c«ng ty. C«ng ty xuÊt kho vËt liÖu chÝnh, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng chuyÓn tíi ch©n c¸c c«ng tr×nh hoÆc ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c c«ng tr×nh. VËt liÖu phô c¸c ®éi cã thÓ tù mua. NÕu trong tr­êng hîp c«ng ty ch­a thÓ ®¸p øng, c¸c ®éi thi c«ng cã thÓ sö dông ph­¬ng ¸n mua, thuª ngoµi ®­îc duyÖt. Tuú theo quy m« cña tõng c«ng tr×nh mµ sè l­îng lao ®éng sö dông kh¸c nhau. Lao ®éng trong biªn chÕ sÏ ®­îc phßng Tæ chøc chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh. Cßn lao ®éng thuª ngoµi ng¾n h¹n (tõ 1 ®Õn 6 th¸ng) sÏ thuª ngay t¹i n¬i cã c«ng tr×nh hoÆc do phßng Tæ chøc tuyÓn dông vµ ®iÒu chuyÓn tíi c«ng tr×nh. Sau khi vËt t­ thiÕt bÞ, lao ®éng ®· ®­îc chuyÓn xuèng c«ng tr×nh, c¸c ®éi thi c«ng sÏ tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh th× sÏ tiÕn hµnh bµn giao cho chñ ®Çu t­. S¶n phÈm hoµn thµnh lµ s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc dÞch vô thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn. Kho c«ng ty Nhµ cung cÊp Lao ®éng trong biªn chÕ ThÞ tr­êng lao ®éng T­ liÖu s¶n xuÊt §éi thi c«ng Chñ ®Çu t­ S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt: XuÊt vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ SP x©y l¾p Tù cung øng Hoµn §iÒu thµnh chuyÓn DV thÝ nghiÖm Thuª c¬ ®iÖn ng¾n h¹n M« t¶ chi tiÕt mét c«ng viÖc trong c«ng ty Do C«ng ty ¸p dông quy chÕ kho¸n néi bé bao gåm kho¸n gän vµ kho¸n tõng phÇn c«ng viÖc tuú theo c«ng tr×nh. Do ®ã viÖc m« t¶ mét c«ng ®o¹n c«ng tr×nh l¹i ®­îc tiÕn hµnh theo hai h×nh thøc (c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän vµ c«ng tr×nh ¸p dông kho¸n gän) do ®ã em chØ xin m« t¶ chi tiÕt mét phÇn viÖc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän. -M« t¶ qu¸ tr×nh cung cung cÊp vËt t­ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän. C¨n cø b¶n kÕ ho¹ch c«ng viÖc trong n¨m vµ dù to¸n c«ng tr×nh (do Phßng Kinh tÕ – kü thuËt lËp), phßng ThiÕt bÞ-VËt t­ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, thiÕt bÞ vµ ®èi chiÕu víi t×nh h×nh thiÕt bÞ, vËt t­ hiÖn cã t¹i C«ng ty ®Ó ®Ò xuÊt mua thªm hoÆc ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c c«ng tr×nh thi c«ng vµ tr×nh lªn Ban Gi¸m §èc duyÖt. Sau ®ã, tæ chøc thu mua vËt t­. C«ng ty thu mua thiÕt bÞ, vËt t­ b»ng c¸ch t×m kiÕm nguån mua theo gi¸ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, dùa trªn c¸c b¶ng b¸o gi¸ vËt t­, thiÕt bÞ cña c¸c c«ng ty cung cÊp, doanh nghiÖp sÏ lùa chän mua cña c«ng ty cã gi¸ hîp lý nhÊt vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. ThiÕt bÞ, vËt t­ bao gåm c¸c vËt liÖu chÝnh nh­ s¾t, thÐp… vµ c¸c vËt liÖu phô phôc vô cho c«ng tr×nh. Sau khi lùa chän ®­îc nhµ cung cÊp th× tiÕn hµnh ký hîp ®ång mua b¸n vµ tiÕn hµnh giao hµng. Qu¸ tr×nh giao hµng: Khi nhµ cung cÊp ®em hµng ®Õn, c¸n bé cung øng lËp PhiÕu nhËp kho theo ®Ò nghÞ nhËp kho cña ng­êi giao hµng. PhiÕu nµy ®­îc lËp thµnh 3 liªn: liªn 1 l­u t¹i cuèng (ë phßng ThiÕt bÞ – VËt t­), liªn 2 giao cho ng­êi giao hµng, liªn 3 thñ kho gi÷ ®Ó ghi thÎ kho vµ lu©n chuyÓn. PhiÕu nhËp kho cã ®ñ ch÷ ký cña ng­êi giao hµng, c¸n bé cung øng, phô tr¸ch phßng ThiÕt bÞ – vËt t­ sau ®ã sÏ chuyÓn cho thñ kho. Sau ®ã thñ kho kiÓm tra phiÕu nhËp, tiÕn hµnh nhËp hµng vµ ký x¸c nhËn vµo PhiÕu nhËp kho (C«ng ty kh«ng thµnh lËp Ban kiÓm nhËn hµng mua). Khi c¸c ®éi thi c«ng cã nhu cÇu vÒ vËt t­, thiÕt bÞ ®Ò nghÞ cung øng vµ chuyÓn vÒ Phßng ThiÕt bÞ – vËt t­. Dùa trªn dù to¸n c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña c«ng ty, c¸n bé phô tr¸ch cung tiªu xem xÐt, ®iÒu chØnh møc cung øng vµ ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc duyÖt. Sau khi cã sù phª duyÖt cña Gi¸m ®èc th× c¸n bé cung tiªu tiÕn hµnh thñ tôc xuÊt vËt t­ cho c«ng tr×nh. Trong tr­êng hîp c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu ph¶i hoµn thµnh gÊp rót th× thiÕt bÞ, vËt t­ sau khi thu mua sÏ ®­îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn ch©n c«ng tr×nh mµ kh«ng cÇn ph¶i nhËp kho. ThuËn lîi cña qu¸ tr×nh cung øng vËt t­ ®èi víi c«ng tr×nh kh«ng ¸p dông kho¸n gän: Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vÒ c«ng ty nhanh do trùc tiÕp thu mua ( ®èi víi h×nh thøc kho¸n gän ®éi thi c«ng ph¶i tù mua do ®ã chøng tõ hµng quý míi ®­îc chuyÓn vÒ) Do dùa vµo dù to¸n c«ng tr×nh vµ dù to¸n thiÕt bÞ, vËt t­ cÇn dïng cho c«ng tr×nh nªn doanh nghiÖp chØ nhËp nh÷ng lo¹i vËt t­ cã trong dù to¸n nªn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Do c«ng t¸c thu mua ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng thøc t×m kiÕm trªn thÞ tr­êng do ®ã sÏ cã nhiÒu c¬ héi lùa chän ®Ó t×m ra ®­îc nguån mua hîp lý nhÊt. Gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh nµy: §èi víi mét sè c«ng tr×nh ®ßi hái tiÕn ®é thi c«ng nhanh nªn c«ng ty kh«ng chñ ®éng ®­îc trong viÖc t×m nguån mua thiÕt bÞ, vËt t­. Trong kho¶ng thêi gian ng¾n nªn c«ng ty kh«ng t×m ®­îc nguån mua cã gi¸ hîp lý do ®ã gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh bÞ ®éi lªn lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. VËt t­ thiÕt bÞ ®· mua nh­ng ch­a vÒ hoÆc bÞ háng kh«ng sö dông ®­îc mµ thêi gian thi c«ng gÊp rót do ®ã ph¶i tiÕn hµnh mua hoÆc thuª ngoµi do ®ã lµm gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh t¨ng, lîi nhuËn gi¶m. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn lµ mét c«ng ty võa míi chuyÓn tõ c«ng ty nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, víi h×nh thøc nhµ n­íc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi (52% cu¶ Tæng c«ng ty vµ 48% cæ ®«ng mua cæ phiÕu). C«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n ®éc lËp vµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y dùng c¬ b¶n. Tæng sè nh©n viªn lµ 340 ng­êi trong ®ã: C«ng nh©n viªn trong danh s¸ch dµi h¹n lµ 158 ng­êi (nh©n viªn qu¶n lý lµ 33 ng­êi), lao ®éng thuª ng¾n h¹n lµ 182 ng­êi. Tuy lµ mét c«ng ty võa vµ nhá nh­ng trong mÊy n¨m qua C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh trªn thÞ tr­êng, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, tham gia vµo nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm cña nhµ n­íc, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc më réng ho¹t ®éng kinh doanh vµ sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ cña c«ng ty. B¶ng 1: C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty trong 2 n¨m 2003 - 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång stt ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Møc t¨ng gi¶m Tû lÖ (%) Tµi s¶n A Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 9.472.393.563 9.461.145.433 -11.248.130 (0,12)% I TiÒn 289.624.025 99.955.134 -189.668.891 (65,49)% 1 TiÒn mÆt 65.146.150 15.826.097 -49.320.053 (75,71)% 2 TGNH 224.477.875 84.129.037 -140.348.838 (62,52)% II C¸c kho¶n ph¶i thu 6.759.810.785 5.508.744.704 -1.251.066.081 (18,51)% III Hµng tån kho 1.688.373.686 2.893.582.000 1.205.208.314 71,38% IV Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 734.585.067 958.863.595 224.278.528 30,53% B Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t­ dµi h¹n 1.599.690.702 2.217.836.845 618.146.143 38,64% I Tµi s¶n cè ®Þnh 1.599.690.702 1.754.997.325 155.306.623 9,71% 1 TSC§ h÷u h×nh 1.365.690.702 1.334.171.303 -31.519.399 (2,31)% 2 TSC§ thuª tµi chÝnh 212.826.022 212.826.022 3 TSC§ v« h×nh 234.000.000 208.000.000 -26.000.000 (11,11)% II Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 5.401.511 5.401.511 III C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n 412.000.000 412.000.000 IV Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 45.438.009 45.438.009 Tæng céng tµi s¶n 11.072.084.265 11.678.982.278 606.898.013 5,48% Nguån vèn A Nî ph¶i tr¶ 6.121.423.413 5.633.541.559 -487.881.854 (7,97)% I Nî ng¾n h¹n 5.878.945.785 5.340.449.268 -538.496.517 (9,16)% II Nî dµi h¹n 230.000.000 106.963.485 -123.036.515 (53,49)% III Nî kh¸c 12.477.628 186.128.806 173.651.178 1391,7% B Nguån vèn chñ së h÷u 4.950.660.852 6.045.440.719 1.094.779.867 22,11% I Nguån vèn, quü 4.717.853.490 6.127.975.719 1.410.122.229 29,89% II Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 232.807.362 -82.535.000 -315.342.362 (135,45)% Tæng céng nguån vèn 11.072.084.265 11.678.982.278 606.898.013 5,48% (Nguån: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty n¨m 2003- 2004) +VÒ c¬ cÊu tµi s¶n: Theo sè liÖu B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn n¨m 2004, tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n lµ 9.461.145.433 ®ång, chiÕm 81% trªn tæng tµi s¶n, tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n lµ 2.217.836.845 chiÕm 19 % trªn tæng tµi s¶n. §èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p cã c¬ cÊu tµi s¶n nµy vÉn ch­a c©n ®èi, do ®ã cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm TSC§. N¨m 2004 tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n t¨ng 38,64% so víi n¨m 2003, ®iÒu nµy lµ do doanh nghiÖp tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ vµ ®ang dÇn më réng quy m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tæng tµi s¶n ®· t¨ng 5,48% so víi n¨m 2003. +VÒ c¬ cÊu nguån vèn: Theo sè liÖu ë b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2004, Tæng nî ph¶i tr¶ lµ 5.633.541.559 ®ång chiÕm 48% tæng nguån vèn, nguån vèn chñ së h÷u lµ 6.045.440.719 ®ång chiÕm 52% trªn tæng nguån vèn. Nî ph¶i tr¶ gi¶m 7,97% vµ nguån vèn chñ së h÷u t¨ng 22,11% so víi n¨m 2003, ®iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ang ph¸t triÓn tèt vµ cã kh¶ n¨ng chi tr¶ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ sö dông vèn. Th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tr­íc tiªn ta cã thÓ biÕt ®­îc doanh thu vµ l·i mµ doanh nghiÖp thu ®­îc trong k×. B¶ng 2 :KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 2 n¨m 2003-2004 nh­ sau: §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Møc t¨ng gi¶m Tû lÖ(%) Tæng doanh thu 9.969.382.122 15.054.512.090 5.085.129.968 51% Gi¸ vèn hµng b¸n 7.647.069.865 12.668.989.650 5.021.919.785 66% Lîi nhuËn gép 2.322.312.257 2.385.522.440 63.210.183 3% Chi phÝ qu¶n lý DN 1.716.050.380 1.458.421.791 (257.628.589) (15)% Lîi nhuËn thuÇn tõ 291.585.051 589.963.947 298.378.896 102% ho¹t ®éng kinh doanh Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 292.186.304 597.999.220 305.812.916 105% Nép ng©n s¸ch 93.499.617 167.439.782 73.940.165 79% Tæng lîi nhuËn sau thuÕ 198.686.687 430.559.438 231.872.751 117% (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2003-2004) Nh×n vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2 n¨m gÇn ®©y ta thÊy doanh thu vµ lîi nhuËn cña n¨m nay cao h¬n n¨m tr­íc vµ ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ nh­ sau: + VÒ doanh thu: n¨m 2004 ®¹t 15.054.512.090 ®ång t¨ng 5.085.129.968 ®ång t­¬ng øng t¨ng 51%. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®ang ph¸t triÓn rÊt tèt. + VÒ lîi nhuËn gép: n¨m 2004 ®¹t 2.385.522.440 ®ång t¨ng 63.210.183 ®ång so víi n¨m 2003 ( 2.322.312.257 ®ång) t­¬ng øng t¨ng 3% so víi n¨m 2003. Bªn c¹nh ®ã, nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m 2003-2004 ta thÊy: n¨m 2004 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m 257.628.589 ®ång t­¬ng øng víi 85% so víi n¨m 2003 (1.716.050.380 ®ång). Nh­ vËy doanh nghiÖp ®· gi¶m ®­îc chi phÝ so víi n¨m tr­íc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng dÉn ®Õn c¸c kho¶n nép cho nhµ n­íc t¨ng ®¸ng kÓ. So víi n¨m 2003, n¨m 2004 kho¶n nép ng©n s¸ch ®¹t 167.439.782 ®ång t¨ng 73.940.165 ®ång t­¬ng øng t¨ng 79% so víi n¨m 2003. §iÒu nµy cho thÊy doanh nghiÖp ®ang kÕt hîp c¸c nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶. Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua mét sè chØ tiªu tµi chÝnh sau: B¶ng 4 Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ChØ tiªu §VT 2002 2003 2004 1.Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn - 1.1 Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n - -TSC§ vµ §T dµi h¹n/ Tæng tµi s¶n % 8,8 14,4 19 -TSL§ vµ §T ng¾n h¹n/ Tæng tµi s¶n % 91 85,6 81 1.2 Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn - - Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn % 61 55,3 48 - Nguån vèn chñ së h÷u/ Tæng nguån vèn % 38,8 44,7 52 2.Kh¶ n¨ng thanh to¸n - 2.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh lÇn 1,48 1,6 1,7 2.3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lÇn 0,01 0,05 0,1 3.Tû suÊt sinh lîi - 3.1 Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu - -Tû suÊt lîi nhuËn twíc thuÕ trªn doanh thu % 1,7 2,93 3,9 -Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu % 1,15 2 3,4 3.2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn Tæng tµi s¶n - - Tû suÊt lîi nhuËn tr­íc thuÕ trªn tæng tµi s¶n % 1,39 2,63 5,12 - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n % 0,94 1,8 4,52 3.3 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn NV chñ së h÷u % 2,46 4 8,73 Trong ®ã: Tæng TSL§ Tæng nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = Tæng TSL§ - Gi¸ trÞ l­u kho Tæng nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Qua b¶ng ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ta cã mét sè nhËn xÐt sau: + VÒ c¬ cÊu tµi s¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng nhá trong tæng tµi s¶n. N¨m 2002 chiÕm 8,8%, 14,4% vµo n¨m 2003, t¨ng lªn 19% vµo n¨m 2004. Tû lÖ nµy hµng n¨m ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ vµ ®iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tèt. Tuy nhiªn vÉn cßn qu¸ nhá ®èi víi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ vÉn ch­a c©n ®èi vÒ c¬ cÊu. Do ®ã cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. + VÒ c¬ cÊu nguån vèn: Tû lÖ nî ph¶i tr¶ trªn tæng nguån vèn cao. N¨m 2002, tû lÖ nµy lµ 61%, n¨m 2003 tû lÖ nµy gi¶m cßn 55% nh­ng vÉn rÊt cao. N¨m 2004 tû lÖ nµy ®· gi¶m xuèng râ rÖt chØ cßn 48% trªn tæng nguån vèn nh­ng vÉn cao. Qua ®ã ta thÊy kh¶ n¨ng tù c©n ®èi tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng cao do c¸c c«ng ty cßn phô thuéc vµo c¸c kho¶n vèn vay nhiÒu. + Kh¶ n¨ng thanh to¸n: Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh ®­îc ®¶m b¶o vµ t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2002 lµ 1,48 lÇn, n¨m 2003 lµ 1,6 lÇn vµ n¨m 2004 lµ 1,7 lÇn. Doanh nghiÖp ®ang sö dông chiÕn l­îc qu¶n lý vèn thËn träng tøc lµ dù tr÷ tµi s¶n d­ thõa ®Ó trang tr¶i cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh tµi chÝnh cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh l¹i thÊp. N¨m 2002 tû lÖ nµy rÊt thÊp chØ cã 0.01 lÇn, n¨m 2003 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 0,05 lÇn. §Õn n¨m 2004 tû lÖ nµy lµ 0,1. C¸c kho¶n nî cña c«ng ty chiÕm tû träng lín mét phÇn lµ do ®Æc thï trong lÜnh vùc x©y l¾p. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña s¶n phÈm x©y l¾p phô thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng tr×nh nªn kh«ng thÓ nhanh chãng ®­îc. + Tû suÊt sinh lîi tr­íc thuÕ vµ sau thuÕ trªn doanh thu t¨ng dÇn lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2002 tû lÖ sinh lêi sau thuÕ trªn doanh thu lµ 1,15%, n¨m 2003 tû suÊt nµy t¨ng lªn ®¸ng kÓ 2%, n¨m 2004 tû suÊt nµy l¹i tiÕp tôc t¨ng lµ 3,4%. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do doanh thu qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn nªn dÉn ®Õn tû suÊt sinh lêi t¨ng. Qua ®ã ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang rÊt tèt vµ ®Æc biÖt tèt vµo n¨m 2004 ®ã lµ do doanh nghiÖp chuyÓn tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc sang thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ ®· ph¸t triÓn kªnh huy ®éng vèn lµm cho t×nh h×nh cña doanh nghiÖp tiÕn triÓn. L·i vay s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m. + Tû suÊt sinh lîi tr­íc vµ sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n còng t¨ng trong 3 n¨m qua. Tû suÊt sinh lîi sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n n¨m 2002 lµ 0,94%, n¨m 2003 t¨ng lªn ®Õn 1,8% vµ ®Õn n¨m 2004 th× tû suÊt nµy t¨ng lªn rÊt cao 4,52% t¨ng lªn gÊp h¬n hai lÇn so víi n¨m 2003 vµ gÊp h¬n 3 lÇn so víi n¨m 2002. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy còng lµ do doanh thu t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµ l·i vay s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m. + Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguån vèn chñ së h÷u còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2002 lµ 2,46%, n¨m 2003 lµ 4% gÊp gÇn 2 lÇn so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng lªn ®Õn 8,73%, gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2002 vµ gÊp gÇn 4 lÇn so víi n¨m 2002. Nguyªn nh©n do doanh thu t¨ng vµ l·i vay s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m. T×nh h×nh ng­êi lao ®éng §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nh­ ngµy h«m nay th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù ®ãng gãp ®Æc biÖt quan träng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c«ng ty. Lao ®éng lµ mét trong 3 yÕu tè ®Çu vµo quan träng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Lµ mét c«ng ty võa, C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn cã mét lùc l­îng lao ®éng kh«ng lín: kho¶ng 340 ng­êi trong ®ã c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch dµi h¹n lµ 158 ng­êi (nh©n viªn qu¶n lý 33 ng­êi), cßn l¹i lµ sè lao ®éng thuª ng¾n h¹n tuú theo møc ®é cña tõng c«ng tr×nh ®Ó bµn giao c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n. Tr×nh ®é lao ®éng thuéc biªn chÕ nh­ sau: + §¹i häc: 50 ng­êi +Cao ®¼ng, trung cÊp: 108 ng­êi LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn nªn ®ßi hái ng­êi thùc hiÖn ph¶i cã tr×nh ®é cao, kinh nghiÖm dµy d¹n. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc nªn tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty kh¸ cao: ®éi ngò nh©n viªn cã kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô kh¸ v÷ng ch¾c, tr×nh ®é nghiÖp vô cao. Trong ®ã, nhiÒu ng­êi ®· ®­îc cÊp b»ng NDT (b»ng kiÓm tra vÒ mèi hµn b»ng ph­¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû ) cña V­¬ng quèc Anh. Khi míi thµnh lËp, C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn víi tªn lµ trung t©m thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn chØ cã 83 ng­êi (1980) ®Õn nay c«ng ty ®· cã 340 ng­êi. B¶ng 4: T×nh h×nh nh©n sù vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn tõ n¨m 2000-2004: §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Sè ng­êi(Ng­êi) 300 300 305 319 340 Thu nhËp b×nh qu©n (ng­êi/th¸ng) 1.232.000 1.251.000 1.260.000 1.280.000 1.300.000 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n) + ChÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé, ®µo t¹o ng­êi lao ®éng cña c«ng ty thÓ hiÖn nh­ sau: TuyÓn dông nh©n viªn mét c¸ch c«ng khai. Ng­êi ®­îc tuyÓn ph¶i phï hîp yªu cÇu cña c«ng viÖc. ChÕ ®é lµm viÖc 8 giê mét ngµy vµ ®­îc nghØ vµo ngµy chñ nhËt. Tr¶ l­¬ng ®Çy ®ñ, ®óng k× h¹n theo n¨ng suÊt lao ®éng vµ phô thuéc vµo c«ng viÖc. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é ®ãng gãp c¸c lo¹i b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Th­êng xuyªn båi d­ìng, ®µo t¹o nghiÖp vô cho c«ng nh©n viªn vÝ dô t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn häc tiÕp ®¹i häc, häc thªm vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vÒ viÖc xuÊt khÈu lao ®éng. §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c«ng ty cã chÕ ®é th­ëng ph¹t c«ng b»ng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. C¸c h×nh thøc khen th­ëng nh­ th­ëng lao ®éng tiªn tiÕn, qu¶n lý giái, th­ëng bËc l­¬ng…, quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc giê hµnh chÝnh…C¸c c«ng t¸c C«ng ®oµn vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c còng ®­îc c«ng ty quan t©m ®Ó n©ng cao tinh thÇn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. +Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, an toµn lao ®éng lµ mét kh©u rÊt quan träng vµ ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Thùc hiÖn tèt c¸c ®iÒu kiÖn trong an toµn lao ®éng vµ ®­îc chÊp hµnh mét c¸ch nghiªm tóc: -Trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng: mò, ¸o, g¨ng tay cho c«ng nh©n c¸c nghÒ. -Tæ chøc c«ng t¸c tËp huÊn vÒ an toµn lao ®éng. -§Þnh kú vµ th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn an toµn lao ®éng t¹i c¸c c«ng tr×nh phÇn iii nhËn xÐt vµ kÕt luËn NhËn xÐt mét sè ®iÓm c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng kinh doanh Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn lµ mét c«ng ty võa vµ nhá, trang thiÕt bÞ thiÕu thèn vµ l¹c hËu, vèn kinh doanh thiÕu cho nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ch­a cao. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn bao gåm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi ngµnh. §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, vèn kinh doanh nhiÒu, c¸c c«ng ty thu mua nguyªn liÖu vËt liÖu c¹nh tranh víi nhau ®Ó t×m ®­îc nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu rÎ mµ kh«ng lµm gi¶m chÊt l­îng cña c«ng tr×nh… Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, c¸c c«ng tr×nh tham gia tr¶i dµi kh¾p ®Êt n­íc tõ Lµo Cai cho ®Õn Kiªn Giang, Bµ RÞa, Vòng Tµu… Víi mét thÞ tr­êng réng lín nh­ vËy th× viÖc sö dông vµ qu¶n lý hiÖu qu¶ nguån lùc cña doanh nghiÖp lµ v« cïng quan träng. §iÒu ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Xu h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn: -H­íng vµo viÖc t¨ng c­êng quy m« vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng b»ng nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tæ tèi ­u, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - §Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th­êng xuyªn tæ chøc båi d­ìng kiÕn thøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, sö dông vèn cã hiÖu qu¶, t×m mäi biÖn ph¸p thóc ®Èy viÖc thu håi vèn, x©y dùng c¬ cÊu tµi s¶n hîp lý, t¨ng c­êng tÝch luü néi bé, tËp trung ph¸t triÓn vµ më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng ®­îc xem nh­ lµ thÕ m¹nh ®ã lµ c«ng t¸c thÝ nghiÖm ®iÖn vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû NDT, l¾p ®Æt thiÕt bÞ. II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn Tr¶i qua h¬n 20 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, tõ mét trung t©m thÝ nghiÖm nay ®· trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn víi quy m« võa vµ nhá. Tr¶i qua bao khã kh¨n gian khæ, n­íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN. Sù ph¸t triÓn cña x· héi cïng víi sù t¨ng tr­ëng nhanh chãng cña nÒn kinh tÕ dÉn ®Õn c¸c ngµnh nghÒ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc ®Ó ®ãng gãp mét phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Tham gia vµo nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cña nhµ n­íc nh­ c«ng tr×nh thuû ®iÖn Yaly, c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh…, tham gia l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ … cho c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra mèi hµn… theo quy tr×nh c«ng nghÖ cao. §ã lµ c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ®¶m nhiÖm ®Òu ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng. Nh÷ng thuËn lîi C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn cã nh÷ng kü s­ cã chuyªn m«n s©u, ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, nhiÒu kinh nghiÖm. C¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty t©m huyÕt víi nghÒ, nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc, tinh thÇn ®oµn kÕt trong c«ng ty lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cã nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm hiÖu chØnh mµ c¸c ngµnh kh¸c kh«ng cã, ®· tõng tham gia nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm cã chÊt l­îng cao, ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. MÆt kh¸c c«ng ty ®· chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, ®©y lµ mét ®iÒu rÊt quan träng cho kªnh huy ®éng vèn cña c«ng ty nh»m môc tiªu më réng ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong thêi gian tíi. C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung. Theo ®ã c«ng ty chØ më mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y nh©n sù kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ë tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ c¸c ®éi c«ng tr×nh kh«ng më sæ s¸ch vµ thµnh lËp bé m¸y nh©n sù kÕ to¸n riªng mµ chØ tËp trung ®Þnh kú chuyÓn c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m. VÒ hÖ thèng sæ s¸ch: C«ng ty sö dông hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc nh­ng vÉn ®¶m b¶o sù phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty sö dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung. §©y lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn phï hîp víi quy m« cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty.ViÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c kÕ to¸n lµm gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc cho kÕ to¸n, t¨ng kh¶ n¨ng phôc vô qu¶n lý. Sè l­îng kÕ to¸n kh«ng nhiÒu nh­ng phï hîp víi quy m« doanh nghiÖp. ViÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y t¹i c«ng ty ®· phÇn nµo gi¶m bít ®­îc ¸p lùc c«ng viÖc kÕ to¸n v× mçi kÕ to¸n ph¶i ®¶m nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nhau. Nh÷ng khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã, ta kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty ®ang m¾c ph¶i . Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn cßn rÊt thÊp do nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn kinh doanh cßn thiÕu, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cßn cò vµ l¹c hËu chØ cã mét sè lµ míi. Sè l­îng m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng Ýt. §èi víi mét sè c«ng tr×nh lín, c«ng ty ph¶i thuª thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ë ngoµi do ®ã ®· lµm t¨ng chi phÝ vµ nî ph¶i tr¶. Nî vay ng©n hµng lín do ®ã dÉn ®Õn l·i ph¶i tr¶ cao lµm t¨ng chi phÝ dÉn ®Õn gi¶m thu nhËp cña doanh nghiÖp. Chñ ®Çu t­ thanh to¸n chËm, vèn bÞ ø ®äng nhiÒu lµm h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆc dï sè l­îng kÕ to¸n hiÖn nay ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ nh©n sù kÕ to¸n t¹i trung t©m, song toµn bé nh©n viªn ®Òu lµ n÷ nªn viÖc ®¶m nhiÖm nhiÖm vô c«ng t¸c kÕ to¸n dµi ngµy t¹i c¸c c«ng tr×nh ë tØnh xa lµ khã thùc hiÖn th­êng xuyªn, do ®ã viÖc theo s¸t c«ng tr×nh vµ tËp hîp chøng tõ gÆp nhiÒu khã kh¨n. MÆt kh¸c, c¸c ®éi tr­ëng ë c¸c ®éi c«ng tr×nh th­êng lµ tõ c«ng nh©n lªn do ®ã kh«ng n¾m ®­îc nghiÖp vô qu¶n lý vµ th­êng tr«ng chê vµ c¸c c¸n bé nghiÖp vô. Chøng tõ chuyÓn tõ c¸c c«ng tr×nh vÒ phßng kÕ to¸n cßn rÊt chËm. Quy ®Þnh lµ hµng th¸ng ph¶i chuyÓn chøng tõ tõ c¸c c«ng tr×nh vÒ ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ vµ lËp b¸o c¸o quý nh­ng thùc tÕ cã khi ®Õn cuèi n¨m thËm chÝ ®Õn khi c«ng tr×nh s¾p hoµn thµnh th× chøng tõ míi chuyÓn vÒ nªn kh«ng thÓ ghi sæ, kho¸ sæ vµ lËp b¸o c¸o ®óng h¹n. ViÖc bè trÝ lµm viÖc cña thñ quü chung víi phßng kÕ to¸n kh«ng thùc sù ®¶m b¶o nguyªn t¾c c¸ch ly nhiÖm vô mét c¸ch trän vÑn. Nh­ng thñ quü l¹i ®¶m nhiÖm mét phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nªn theo nguyªn t¾c lµ ph¶i lµm viÖc trong phßng kÕ to¸n. Víi c¸ch ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n nh­ trªn khã cã thÓ tu©n thñ toµn diÖn nguyªn t¾c ph©n c«ng kÕ to¸n. Víi sù trî gióp cña m¸y vi tÝnh th× viÖc cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n lý ®· tiÕn bé h¬n tr­íc song vÉn cßn chËm nguyªn nh©n mét phÇn lµ do ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng x©y l¾p lµ thi c«ng t¹i nhiÒu n¬i nªn qu¸ tr×nh chuyÓn chøng tõ vÒ c«ng ty cßn chËm v× m« h×nh kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung. MÆt kh¸c qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ cßn yÕu lµ do b¶n th©n kÕ to¸n còng lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn. Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n cña c«ng ty §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay lµ sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng ty. NhiÖm vô ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¶i cã l·i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cña c«ng ty mµ cßn n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt lªn hµng ®Çu lµ c«ng ty tham gia ®Êu thÇu nhiÒu c«ng tr×nh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi t¨ng thªm nguån thu cho c«ng ty. §Æc biÖt c«ng ty cÇn ph¶i c¬ cÊu l¹i bé m¸y kÕ to¸n cho phï hîp, t¨ng c­êng qu¶n lý, tËp trung ph¸t triÓn thÕ m¹nh cña c«ng ty nh­ c«ng t¸c thÝ nghiÖm ®iÖn… Qua mét sè kiÕn thøc ®­îc häc ë nhµ tr­êng em xin nªu lªn mét sè biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trªn: C«ng ty cÇn c¬ cÊu l¹i bé m¸y nh©n sù kÕ to¸n theo h­íng t¨ng thªm mét kÕ to¸n viªn lµ nam ®Ó cã thÓ ®iÒu xuèng b¸m s¸t c«ng tr×nh c«ng tr×nh mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n nh»m gi¶m bít ¸p lùc c«ng viÖc cho kÕ to¸n viªn ®ång thêi t¨ng tÝnh kh¸ch quan vµ trung thùc cho trong viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, t¨ng tèc ®é thu thËp chøng tõ, ghi sæ , xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n cho nhu cÇu qu¶n trÞ néi bé. Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho nh©n viªn kÕ to¸n th«ng th¹o tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n vµ ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c ®éi tr­ëng ®éi thi c«ng nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng viÖc chuyÓn chøng tõ vÒ chËm. §Ó cã vèn cho ®Çu t­ cho thi c«ng, C«ng ty sö dông ph­¬ng thøc vay nî ng©n hµng kÕt hîp víi sö dông vèn tù cã. Ph­¬ng thøc nµy ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu vÒ vèn song còng lµm gia t¨ng ¸p lùc thanh to¸n, t¹o sù kh«ng ch¾c ch¾n cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, nhÊt lµ trong t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn nh­ hiÖn nay. L·i vay ph¶i tr¶ kh¸ cao lµm chi phÝ kinh doanh t¨ng lªn , tiÒn thu ®­îc tõ kh¸ch hµng phÇn lín ®­îc sö dông ®Ó tr¶ nî vay dÉn ®Õn kh¶ n¨ng tÝch luü néi bé gi¶m. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i gi¶m c¸c kho¶n vay tõ ng©n hµng, t¨ng c­êng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c ®©y lµ ®iÓm thuËn lîi cho c«ng ty khi chuyÓn sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. T¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ víi c¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông tr¸nh nh÷ng tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã ph¶i x¶y ra lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. T¨ng c­êng biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung nh»m h¹ gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp nh­: T×m nguån mua nguyªn vËt liÖu víi gi¸ hîp lý nhÊt, thay thÕ c¸c vËt liÖu rÎ tiÒn nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i chç nh»m gi¶m c¸c kho¶n chi vÒ nguyªn vËt liÖu. §Èy nhanh viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt nh»m gi¶m bít lao ®éng s¶n xuÊt t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty ®· l¹c hËu vµ cã sè l­îng Ýt do ®ã cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ l¹c hËu. §ång thêi còng ph¶i ®Çu t­ thªm ®Çy ®ñ h¬n n÷a thiÕt bÞ cho c«ng ty ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thuª ngoµi lµm t¨ng chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty. §©y lµ nh÷ng nh©n tè lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty, gi¶m thiÓu chi phÝ, t¨ng lîi Ých cho c«ng ty. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn trong thêi gian tíi. Nh»m ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ c¬ cÊu bé m¸y vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh»m t¨ng lîi nhuËn vµ vÞ thÕ cña c«ng ty trong thêi gian tíi, c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ®· ®Ò ra mét sè ®Þnh h­íng cña c«ng ty nh­ sau: TËp trung ®Èy m¹nh c«ng t¸c thÝ nghiÖm ®iÖn vµ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû NDT. Tæ chøc mäi mÆt s¶n xuÊt ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia c¸c dù ¸n tæng thÇu cña tæng c«ng ty. Më réng vµ ph¸t triÓn lÜnh vùc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ tù ®éng cho c¸c nhµ m¸y tr¹m ph©n phèi ®iÖn, hÖ thèng ®iÖn n­íc, ®iÒu hoµ th«ng giã, cøu ho¶ tiÕp ®Þa… TiÕp tôc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc thi c«ng §Çu t­ ph¸t triÓn bæ sung nguån nh©n lùc ®µo t¹o l¹i ®éi ngò kü s­, c«ng nh©n kü thuËt ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô S¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn quy m« s¶n xuÊt kÕt luËn Trong xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ th× nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®Æt ra cho doanh nghiÖp ngµu cµng nhiÒu. Xu thÕ cña mét nÒn kinh tÕ héi nhËp chØ dµnh chç cho nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶.Mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i tù m×nh ®øng lªn b»ng n¨ng lùc cña chÝnh m×nh. Tuy lµ mét doanh nghiÖp võa vµ nhá víi sè vèn kinh doanh cßn Ýt, nh­ng C«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh trong nÒn kinh tÕ ®ã vµ ®· t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ nã ®· ®­îc thÓ hiÖn qua hiÖu qu¶ h¹o ®éng kinh doanh trong mÊy n¨m võa qua. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty mÆc dï chØ lµ b­íc ®Çu t×m hiÓu tæng hîp vÒ c«ng ty nh­ng em ®· phÇn nµo hiÓu ®­îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn. Tõ ®ã gióp em cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë nhµ tr­êng, ®ång thêi còng cã thªm nhiÒu kiÕn thøc vÒ thùc tÕ vµ sÏ gióp em rÊt nhiÒu khi em ra tr­êng. Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ còng nh­ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong quý thÇy c« th«ng c¶m. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong c«ng ty cæ phÇn L¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn, ®Æc biÖt lµ c¸c c« trong phßng kÕ to¸n ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty lắp máy và thí nghiệm cơ điện Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan