Đề tài Thực tập tại Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội

LờI nói đầu Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động tạo ra môi trường kinh doanh vô cùng mạnh mẽ, ngày càng gay gắt và khốc liệt. Để hạn chế những tiêu cực do sự cạnh tranh, do nền kinh tế thị trường gây ra thì nhà nước luôn đổi mới luật pháp và các biện pháp kinh tế sao cho phù hợp và hạn chế tốt nhất các tiêu cực tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Song song với sự phát triển này, các doanh nghiệp muốn chiến thắng trong cạnh tranh thì sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu thị trường. Chất lượng cao và giá thành hạ để đạt được mục tiêu đó thì doanh nghiệp phải đạt tới đỉnh cao của sự tiết kiệm chi phí cho một đơn vị sản phẩm. Tiết kiệm không có nghĩa là phải giảm chi phí đơn thuần mà còn phải biết tiết kiệm sao cho sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng cao giá thành đơn vị cá biệt nhỏ nhất. Khi đảm bảo được hai yêu cầu này thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới thực sự đem lại hiệu quả kinh tế, tức là mang lại lợi nhuận và có tích lũy. Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội là một công ty nhà nước độc lập, công tác quản trị của công ty thực hiện tương đối tốt. Với tư cách là một sinh viên thực tập được sự giúp đỡ chỉ bảo của thầy giáo: Vũ Dương Hòa, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong công ty em đã nắm được một số tình hình về công tác quản trị của công ty. Điều này được phản ánh trong bản báo cáo tổng hợp của em. Bản báo cáo tổng hợp này được chia thành ba phần có nội dung như sau: Phần I: Giới thiệu chung về doanh nghiệp Phần II: Đánh giá công tác quản lý của doanh nghiệp Phần III: Kết luận chung về công tác quản lý của doanh nghiệp Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I đã đào tạo và truyền đạt cho em những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập. Em chân trọng cảm ơn thầy giáo : Vũ Dương Hòa và các cô chú trong công ty luôn tận tình chỉ bảo giúp đỡ về mọi mặt trong quá trình thực tập, giúp em vận dụng những kiến thức được học vào thực tế một cách tốt nhất. Vì vậy em đã hoàn thành bài báo cáo tổng hợp theo đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra. Trong quá trình thực tập mặc dù đã có sự giúp đỡ, chỉ bảo của thầy giáo và các cô các chú trong công ty xong do trình độ lý luận hạn chế, khả năng thực tiễn chưa cao nên bản báo cáo sẽ có nhiều thiếu xót. Do vậy rất mong đươc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong khoa kinh tế của trường và các cô các chú trong công ty để báo cáo của em đươc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !

docx78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tû lÖ rÊt lín. C«ng ty cÇn gi¶m tû lÖ hµng tån kho vµ t¨ng c¸c tµi s¶n l­u ®éng ®Ó chuyÓn thµnh tiÒn mÆt ®Ó tõ ®ã lµm c©n ®èi l¹i c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng. c. Tû sè dù tr÷ trªn vèn l­u ®éng rßng : Tû sè dù tr÷ trªn vèn l­u ®éng rßng = Hµng tån kho Tµi s¶n l­u ®éng - Nî ng¾n h¹n Thay sè vµo ta ®­îc : - N¨m 2004 : T = 3.661.865.223 7.648.448.946 - 6.912.947.726 T = 5 - N¨m 2005 T = 4.062.351.994 7.245.554.682 - 7.829.947.726 T = - 6,95 Ta thÊy r»ng n¨m 2004 l­îng dù tr÷ cao gÊp h¬n 5 lÇn so víi vèn l­u ®éng rßng trong khi ®ã ®Õn n¨m 2005 th× l­îng dù tr÷ cßn dù tr÷ cßn cao h¬n nhiÒu trong khi vèn l­u ®éng rßng kh«ng cßn ®iÒu nµy chøng tá c¬ cÊu nî cña doanh nghiÖp qu¸ nghiªng vÒ c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n cßn trong c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty hµng tån kho l¹i chiÕm tû lÖ lín. §©y lµ vÊn ®Ò mµ c«ng ty ph¶i xem xÐt trong thêi gian tíi. * NhËn xÐt : C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty trong hai n¨m 2004 - 2005 ®Òu kh«ng tèt, v­ît qua møc cho phÐp. §iÒu nµy lµ do c¬ cÊu vèn, c¬ cÊu nî, c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty kh«ng hîp lý. C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt vµ cã sù ®iÒu chØnh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1.1.2. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn : Tû sè nî trªn tæng tµi s¶n (hÖ sè nî) Tû sè nî trªn tæng tµi s¶n = Nî ph¶i tr¶ Tæng tµi s¶n Thay sè ta ®­îc : - N¨m 2004 : T = 9.738.246.328 25.258.902.460 T = 0,38 - N¨m 2005 : T = 10.435.435.435 26.384.368.935 T = 0,39 Ta thÊy tû sè nî n¨m 2005 t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2004 (39% so víi 38%). So s¸nh 2 n¨m ta nhËn thÊy c¸c kho¶n nî ®· t¨ng 4% vµ tæng tµi s¶n còng t¨ng 3% v× vËy tû sè cña c¶ 2 n¨m ®Òu ë møc thÊp, trong tæng sè nî cña c«ng ty th× nî ng¾n h¹n chiÕm mét tû träng lín trong ®ã tæng tµi s¶n cña c«ng ty kh¸ cao. §iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng tù ®éc lËp vÒ vån cña c«ng ty lµ cao kho¶ng 61 %. 1.1.3. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng : a. Vßng quay tiÒn : Vßng quay tiÒn = Doanh thu TiÒn + Chøng kho¸n ng¾n h¹n Thay sè vµo ta ®­îc : - N¨m 2004 : V = 23.120.779.916 996.928.331 = 161,3 - N¨m 2005 : V = 31.528.505.818 1 .686.244.616 = 194,2 Ta nhËn thÊy vßng quay tiÒn cña c«ng ty n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004 ®iÒu nµy lµ do doanh thu t¨ng vµ l­îng tiÒn gi¶m. Tuy nhiªn tû sè nµy còng ch­a chøng tá hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ tèt h¬n. b. Vßng quay dù tr÷ (tån kho) : Vßng quay dù tr÷ = Doanh thu Hµng tån kho Thay sè vµo ta ®­îc : - N¨m 2004 : V = 23.120.779.916 3.661.865.223 = 6,31 - N¨m 2005 : V = 31.528.505.818 4.062.351.994 = 7,76 Ta thÊy r»ng sè vßng quay hµng tån kho n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004, nÕu xÐt chung th× ta thÊy sè vßng quay dù tr÷ cña c¶ 2 n¨m ®Òu kh¸ cao. §iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng qu¶n lý hµng tån kho cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao. MÆt kh¸c c«ng ty còng cÇn xem xÐt kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. c. Kú thu tiÒn b×nh qu©n : Kú thu tiÒn b×nh qu©n = C¸c kho¶n ph¶i thu x 360 Doanh thu Thay sè vµo ta cã : - N¨m 2004 : K = 1.342.687.987 x 360 23.120.779.916 = 71,6 - N¨m 2005 : K = 2.367.787.623 x 360 31.528.505.818 = 55,1 Ta nhËn thÊy kú thu tiÒn b×nh qu©n cña n¨m 2005 thÊp h¬n so víi n¨m 2004 ®©y còng lµ mét tÝn hiÖu tèt cña c«ng ty nã chøng tá kh©u thanh to¸n cña c«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn, mÆt kh¸c doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty còng t¨ng. Tuy nhiªn víi kú thu tiÒn b×nh qu©n lµ 55,1 ngµy lµ cßn t­¬ng ®èi cao v× vËy trong kú tíi c«ng ty cÇn cè g¾ng gi¶m bít sè ngµy thu tiÒn. d. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh : HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh = Doanh thu Tµi s¶n cè ®Þnh Thay sè vµo ta cã : - N¨m 2004 : H = 23.120.779.916 17.610.453.514 = 1,52 - N¨m 2005 : H = 31.528.505.818 17.894.473.743 = 1,94 Ta thÊy hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004. Vµo n¨m 2004 nÕu bá 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh vµo s¶n xuÊt th× t¹o ra 1,52 ®ång doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, cßn vµo n¨m 2005 cu mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh bá vµo s¶n xuÊt th× t¹o ra 1,94 ®ång doanh thu. Tû lÖ 1,94 nÕu so víi møc trung b×nh trong ngµnh lµ møc trung b×nh ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty sö dông tµi s¶n cè ®Þnh míi chØ chÊp nhËn ®­îc cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch ®Ó n©ng cao h¬n hiÖu qu¶ hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. e. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n : HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n = Doanh thu Tæng tµi s¶n Thay sè vµo ta ®­îc : - N¨m 2004 : H = 23.120.779.916 25.258.902.460 = 1,3 - N¨m 2005 : H = 31.528.505.818 26.384.368.935 = 1,44 Ta nhËn thÊy r»ng hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004. NÕu nh­ n¨m 2004 cø mét ®ång tµi s¶n bá ra th× thu ®­îc 1,3 ®ång doanh thu, th× n¨m 2005 cø mét ®ång tµi s¶n bá ra th× thu ®­îc 1,44 ®ång doanh thu. Tuy nhiªn víi møc hiÖu suÊt cña c¶ 2 n¨m nÕu so víi møc trung b×nh lµ t­¬ng ®èi thÊp. §iÒu nµy chøng tá viÖc sö dông tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty lµ ch­a hiÖu qu¶. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng. * NhËn xÐt : Nh­ vËy qua c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty ta thÊy viÖc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lµ tèt, ®em l¹i hiÖu qu¶. Tuy nhiªn viÖc sö dông tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty lµ chua tèt, nhÊt lµ l­îng dù tr÷ qu¸ cao g©y ø ®äng vèn, chÝnh ®iÒu nµy lµm cho hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ kh«ng cao. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh nµy. 1.1.4. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i : a. Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm : Doanh lîi tiªu thu s¶n phÈm = Thu nhËp sau thuÕ Doanh thu Thay sè vµo ta ®­îc : - N¨m 2004 : R = 302.508.649 23.120.779.916 = 0,04 - N¨m 2005 : R = 453.849.500 31.528.505.818 = 0,06 Ta thÊy r»ng møc doanh lîi tiªu thu s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 ®iÒu nµy cã ®­îc lµ do doanh thu tiªu thu s¶n phÈm n¨m 2005 t¨ng 9% so víi n¨m 2004. V× vËy mÆc dï c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, chi phÝ tµi chÝnh t¨ng nh­ng lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng 21 %. V× thÕ lµm cho møc doanh lîi tiªu thu s¶n phÈm n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004. MÆt kh¸c víi møc tû lÖ 0.06 % còng lµ møc chÊp nhËn ®­îc, ®iÒu ®ã chøng tá kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ chÝnh s¸ch gi¸ cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ tèt. Trong thêi gian tíi cÇn ph¸t huy tèt c¸c chÝnh s¸ch nµy ®Ò møc doanh lîi cßn cao h¬n n÷a. b. Doanh lîi vèn chñ së h÷u (ROE) : ROE = Thu nhËp sau thuÕ Vèn chñ së h÷u Thay sè vµo ta ®­îc : - N¨m 2004 : ROE = 302.508.649 15.438.568.754 = 0, 02 - N¨m 2005 : ROE = 453.849.500 15.546.765.767 = 0, 03 Ta thÊy r»ng doanh lîi vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 (0.03 so víi 0.02), ®iÒu nµy cã ®­îc lµ do lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty t¨ng, mÆt kh¸c tèc ®é t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña vèn chñ së h÷u. Víi tû lÖ nµy nÕu so víi møc trung b×nh lµ ch­a ®­îc cao, nªn trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch tèt h¬n. c. Doanh lîi tµi s¶n (ROA) : ROA = Thu nhËp tr­íc thuÕ vµ l·i Tæng tµi s¶n HoÆc : ROA = Thu nhËp sau thuÕ Tæng tµi s¶n Thay sè vµo ta ®­îc : - N¨m 2004 : ROA = 302.508.649 25.258.902.460 = 0,012 - N¨m 2005 : ROA = 453.849.500 26.384.368.935 = 0,017 Ta thÊy r»ng doanh lîi vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 (1,7% so víi 1,2%), ®iÒu nµy lµ do doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty vµ hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng. Víi tû lÖ nµy nÕu so víi møc trung b×nh lµ kh¸ cao cã nghÜa lµ mét ®ång vèn mµ c«ng ty bá ra cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao. NhËn xÐt : Qua viÖc ph©n tÝch ph©n tÝch c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i cña c«ng ty ta thÊy r»ng c¸c tû sè nµy cña c«ng ty ®Òu t­¬ng ®èi cao. §iÒu nµy cho thÊy viÖc sö dông ®ång vèn ®Çu t­ vµ viÖc qu¶n lý ®Çu t­ lµ cã hiÖu qu¶. NhËn xÐt tæng qu¸t: Qua viÖc ph©n tÝch c¸c tû sè tµi chÝnh cña c«ng ty cã thÓ nhËn thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nh÷ng mÆt tèt vµ nh÷ng mÆt ch­a tèt * MÆt tèt : - HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lµ tèt. - Kh¶ n¨ng sinh lîi cña c«ng ty kh¸ cao. - Doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty ®Òu t¨ng tr­ëng cao. * MÆt ch­a tèt : - Trong c¬ cÊu vèn cña c«ng ty th× hÖ sè nî chiÕm tû lÖ lín, mÆt kh¸c c¬ cÊu nî cña c«ng ty lµ kh«ng c©n ®èi : qu¸ nghiªng vÒ nî ng¾n h¹n. - Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty lµ ch­a cao, ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý. - C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng ch­a hîp lý : dù tr÷ t­¬ng ®èi lín. - HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty lµ ch­a tèt, vßng lu©n chuyÓn chËm. §Ó cã thÓ kh¾c phôc nh÷ng mÆt ch­a tèt c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®ång bé mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh»m ®iÒu chØnh c¬ cÊu vèn, c¬ cÊu nî, c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng, n©ng cao hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng, n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh cã nh­ vËy c«ng ty míi cã mét nÒn tµi chÝnh v÷ng m¹nh. 1.2. Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn cña c«ng ty : ViÖc ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp gióp ta biÕt ®­îc doanh nghiÖp, sö dông vèn vµo môc ®Ých g× cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. §Ó biÕt râ ®iÒu nµy ta dïng c¸c c«ng cô lµ b¶ng kª b¶ng ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ nguån vèn vµ sö dông vèn : B¶ng kª diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn B¶ng 1 : ChØ tiªu Sö dông vèn Nguån vèn A. TSL§ + §T ng¾n h¹n 402.894.246 I. TiÒn 202.162.090 1. TiÒn mÆt 109.120.090 2. TiÒn göi ng©n hµng 93.042.000 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 1.025.100.364 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 203.867.545 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 88.228.504 3. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 345.786.565 4. Ph¶i thu kh¸c 23.563.453 III. Hµng tån kho 1.333.160.140 1. NVL tån kho 100.892.313 2. C«ng cô, dông cô tån kho 99.456.483 3. CPSX KD dë dang 23.645.848 4. Thµnh phÈm tån kho 641.242.200 IV. TSL§ kh¸c 31.567.748 1. T¹m øng 90.346.354 2. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 1.131.546.848 B. TSC§ + §T dµi h¹n 284.569.373 I. TSC§ 284.569.373 1. TSC§ h÷u h×nh 284.569.373 II. Chi phÝ XDCB dë dang 456.634.290 B¶ng 2 : A. Nî ph¶i tr¶ 697.246.328 I. Nî ng¾n h¹n 917.947.726 1. Vay ng¾n h¹n 122.774.554 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 797.324.856 3. Ng­êi mua tr¶ tr­íc 1.870.864.456 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 86.635.232 5. Ph¶i tr¶ CNV 299.321.534 6. Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 4.241.113 II. Nî dµi h¹n 181.479.432 1. Vay dµi h¹n 142.125.634 B. Nguån vèn chñ së h÷u 108.564.668 I. Nguån vèn quü 361.497.965 1. Nguån vèn kinh doanh 2.900.584.683 2. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 323.565.673 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 615.688.645 4. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 298.465.723 II. Nguån kinh phÝ kh¸c 414.185.687 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc 988.236.417 2. Quü khen th­ëng, phóc lîi 505.645.678 Tæng céng 8.626.902.460 8.626.902.460 B¶ng ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn B¶ng 3 Nguån vèn Sè tiÒn Tû lÖ % - Quü tiÒn mÆt 239.119.024 6,40 % - TiÒn thu cña kh¸ch hµng 2.008.090.060 21,70 % - Thu tõ kho¶n tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 134.564.656 4,50 % - Gi¶m thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 557.654.543 17,50 % - Gi¶m NVL tån kho 768.678.236 18,50 % - Gi¶m t¹m øng 1.575.667.876 19,50 % - Vay ng¾n h¹n 3.465.476.576 23,70 % - T¨ng thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 5.576.876.676 36,70 % - T¨ng c¸c kho¶n tr¶ ph¶i nép kh¸c 2.455.465.567 22,50 % - Tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 78.098.089 1,30 % - Tõ quü dù phßng tµi chÝnh 3.654.765.765 25,80 % - TrÝch tõ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 82.423.213 2,50 % - Tõ quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc 28.276.935 0,54 % B¶ng 4 : Sö dông vèn Sè tiÒn Tû lÖ % - T¨ng tiÒn göi ng©n hµng 255.465.567 2,40 % - Tµi trî cho c«ng cô, dông cô tån kho 654.765.765 6,50 % - T¨ng CPSX KD dë dang 128.276.935 1,57 % - Tµi trî cho thµnh phÈm tån kho 6.528.276.935 24,90 % - T¨ng chi phÝ chê kÕt chuyÓn 3.654528.276 13,50 % - Mua tµi s¶n cè ®Þnh 3.967.657.656 13,95 % - T¨ng CPXD CB dë dang 1.843.545.656 6,70 % - Thanh to¸n cho ng­êi b¸n 6.464.556.76 26,70 % - Thanh to¸n kho¶n ng­êi mua tr¶ tr­íc 1.632.443.654 8,50 % - Thanh to¸n víi CNV 967.657.656 2,30 % - Chi phÝ chi tr¶ vay dµi h¹n 8.923.545.657 30,58 % - TrÝch lËp quü khen th­ëng, phóc lîi 128.276.997 1,58 % C¨n cø vµo b¶n ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn ta nhËn thÊy trong n¨m 2005 c«ng ty huy ®éng vèn chñ yÕu tõ c¸c nguån sau - Tµi s¶n l­u ®éng + §TNH : 402.894.246 (chiÕm 9,7%). - Vay ng¾n h¹n : 122.774.554 (chiÕm 5,7%). - Nî dµi h¹n : 181.479.432 (chiÕm 6,6%). - Ng­êi mua tr¶ tr­íc : 1.870.864.456 (chiÕm 30,5%). - Nguån vèn kinh doanh : 2.900.584.683 ( chiÕm 42,5%). Víi sè ®ã c«ng ty sö dông vµo môc ®Ých chñ yÕu sau : - Chi tr¶ bít cho c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n lµ : 917.947.726 ( chiÕm 24,58%). - Thanh to¸n cho ng­êi b¸n : 797.324.856 (chiÕm 20,7%). - Bï ®¾p cho viÖc t¨ng chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang : 456.634.290 (chiÕm 13,70 %). - Tµi trî cho viÖc ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh : 284.569.373 (chiÕm 8.8%). - Thanh to¸n tiÒn l­¬ng c«ng nh©n viªn : 299.321.534 ( chiÕm 8,95 %). - Bï ®¾p viÖc t¨ng thµnh phÈm tån kho : 641.242.200 (chiÕm 18,90 %). Nh­ vËy ta thÊy viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ hîp lý, kh«ng qu¸ nghiªng vÒ vay ng¾n h¹n vµ chiÕm dông, viÖc sö dông vèn cña c«ng ty còng cã hiÖu qu¶ gãp phÇn gi¶m bít søc Ðp c¸c kho¶n vay nî. Bï ®¾p ®­îc cho l­îng dù tr÷ gia t¨ng ngoµi ra cßn ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh. 1.3.Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian : B¶ng ph©n tÝch ChØ tiªu Chªnh lÖch gi÷a n¨m 2005 vµ 2004 Sè tiÒn Tû lÖ % - Doanh thu tuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô +228.505.818 8,5 - Gi¸ vèn hµng b¸n +3.987.687.546 6,4 - L·i gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô +156.457.546 27,6 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (287.936.347) (36) - Chi phÝ tµi chÝnh +536.564.565 77,5 - Chi phÝ b¸n hµng +287.768.845 48,5 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp +2.457.456.575 12,5 - Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD +143.464.576 28,3 - Thu nhËp kh¸c (1.645.645.656)  (53) - Chi phÝ kh¸c - Lîi nhuËn kh¸c (436.645.645) (26,5) - Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ +720.219.030 27,1 - ThuÕ TNDN ph¶i nép +165.453.456 18,7 - Lîi nhuËn sau thuÕ +554.765.574 32,2 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy r»ng : - Doanh thu n¨m 2005 cña c«ng ty t¨ng 8,5% so víi n¨m 2004 ®©y lµ mét tû lÖ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. - Tæng lîi nhuËn t¨ng 27,1% so víi n¨m 2004 lµ mét tû lÖ kh¸ cao. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ : - Chi phÝ b¸n hµng t¨ng cao 48,5% so víi n¨m 2003. - C¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶. 2. T×nh h×nh doanh thu lîi nhuËn cña c«ng ty : 2.1. Doanh thu : B¶ng kª t×nh h×nh doanh thu cña hai n¨m 2004 - 2005 §¬n vÞ : ®ång ChØ tiªu Kú nµy Kú cuèi - Doanh thu tuÇn tõ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 31.528.505.818 23.120.779.916 - Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh 19.936.347 15.536.180 - Doanh thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng 15.656.456.455 16.567.456.546 Tæng doanh thu Qua b¶ng trªn ta thÊy r»ng tæng doanh thu cña n¨m 2005 cña c«ng ty t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 8%, ®iÒu nµy lµ do doanh thu tõ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¨ng 8,5% mµ kho¶n doanh thu nµy l¹i chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu doanh thu cña c«ng ty (n¨m 2004 chiÕm 99,96% n¨m 2005 chiÕm 99,98%). Trong khi ®ã doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh bÊt th­êng l¹i chØ chiÕm mét tû lÖ nhá. H¬n n÷a trong n¨m 2005 th× c¸c kho¶n doanh thu nµy cßn gi¶m h¬n so víi n¨m 2004 ®©y lµ vÊn ®Ò mµ c«ng ty cÇn chó ý, kh¾c phôc trong thêi gian tíi. 2.2. Lîi nhuËn: B¶ng kª t×nh lîi nhuËn cña hai n¨m 2004 - 2005 §¬n vÞ : ®ång ChØ tiªu Kú nµy Kú tr­íc - Lîi nhuËn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 858.798.787 664.566.756 - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 532.485.667 565.465.476 - Chi phÝ b¸n hµng 665.668.454 546.765.767 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3.545.686.945 2.346.456.568 - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 5.456.871.348 4.954.654.654 - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng 678.546.456 845.345.435 Qua b¶ng trªn ta thÊy lîi nhuËn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô k× nµy t¨ng h¬n so víi kú tr­íc 28,3%. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ë ®©y lµ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng ty do chi phÝ qu¸ lín mµ doanh thu thu ®­îc l¹i qu¸ nhá. ChÝnh v× vËy mµ mÆc dï lîi nhuËn cña c«ng ty ®¹t ë møc cao th× ®¸ng nhÏ lîi nhuËn thuÇn còng ®¹t ë møc cao nh­ng do ho¹t ®«ng tµi chÝnh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ dÉn ®Õn lµm gi¶m lîi nhuËn thuÇn cña c«ng ty. MÆt kh¸c lîi nhuËn thuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bÊt th­êng cña c«ng ty n¨m 2005 cung gi¶m 26,5 % so víi n¨m 2004 v× vËy trong thêi gian tíi ngoµi viÖc tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm th× c«ng ty cÇn xem xÐt nghiªn cøu ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh tr¸nh t×nh tr¹ng lç nh­ hiÖn nay cã nh­ vËy th× lîi nhuËn cña c«ng ty míi t¨ng cao. NhËn xÐt : Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng ty trong n¨m 2005 - 2004 cã thÓ thÊy nh×n chung t×nh h×nh doanh thu lîi nhuËn lµ tèt n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. VÊn ®Ò lµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc lµ sù kÐm hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh, nÕu kh¾c phôc ®­îc vÊn ®Ò nµy th× tæng doanh thu vµ tæng lîi nhuËn cña c«ng ty sÏ t¨ng cao h¬n n÷a. 3. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty : 3.1. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña c«ng ty : B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña c«ng ty : ChØ tiªu Møc biÕn ®éng so víi ®Çu n¨m Sè tiÒn Tû lÖ % A. TSL§ + §T ng¾n h¹n 402.894.246 (5,5) I. TiÒn 202.162.090 9,9 1. TiÒn mÆt 109.120.090 3,9 2. TiÒn göi ng©n hµng 93.042.000 21,4 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 1.025.100.364 16,4 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 203.867.545 18,6 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 88.228.504 86,7 3. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 345.786.565 70,8 4. Ph¶i thu kh¸c 23.563.453 (19,4) III. Hµng tån kho 1.333.160.140 3,3 1. NVL tån kho 100.892.313 (7,4) 2. C«ng cô, dông cô tån kho 99.456.483 4,0 3. CPSX KD dë dang 23.645.848 24,2 4. Thµnh phÈm tån kho 641.242.200 3,2 IV. TSL§ kh¸c 31.567.748 17,2 1. T¹m øng 90.346.354 3,9 2. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 1.131.546.848 (27,2) B. TSC§ + §T dµi h¹n 284.569.373 6,5 I. TSC§ 284.569.373 4,3 II. CPXD CB dë dang 456.634.290 Tæng tµi s¶n 4.312.844.860 2,7 Qua b¶n ph©n tÝch ta rót ra nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña c«ng ty n¨m 2005 nh­ sau : - Tæng vèn cña c«ng ty t¨ng: 4.312.844.860 (2,7%). - Vèn l­u ®éng cña c«ng ty t¨ng : 402.894.246 (5,5%). + Trong ®ã vèn b»ng tiÒn gi¶m : 202.162.090 (9,9%) trong ®ã tiÒn mÆt gi¶m 39%. + Trong ®ã vèn trong thanh to¸n gi¶m : c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m 16,4% vµ t¹m øng gi¶m 39%. + Trong ®ã vèn dù tr÷ trong s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng 3,3% víi chi phÝ s¶n phÈm kinh doanh dë dang t¨ng 24,3%. - Vèn cè ®Þnh cña c«ng ty t¨ng 4,3%. Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng trong n¨m 2005 c«ng ty ®· thu håi ®­îc vèn ø ®äng trong thanh to¸n 1 c¸ch kh¸ hiÖu qu¶ c«ng ty ®· cung ®Çu t­ thªm vµo tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. Ngoµi ra trong tæng sè vèn b»ng tiÒn th× c«ng ty còng ®· chi kh¸ nhiÒu tiÒn mÆt. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã th× l­îng dù tr÷ cña c«ng l¹i t¨ng ®iÒu nµy g©y ø ®äng vèn trong kh©u dù tr÷ bëi l­îng dù tr÷ cña c«ng ty chiÕm tû trong lín trong vèn l­­ ®éng. V× thÕ c«ng ty cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch qu¶n lý dù tr÷ tån kho hîp lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 3.2. T×nh h×nh biÕn ®éng nguån vèn cña c«ng ty: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®«ng nguån vèn : ChØ tiªu Møc biÕn ®«ng so víi ®Çu n¨m Sè tiÒn Tû lÖ % A. Nî ph¶i tr¶ 697.246.328 3,90 I. Nî ng¾n h¹n 917.947.726 0,34 1. Vay ng¾n h¹n 122.774.554 (4,60) 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 797.324.856 5,50 3. Ng­êi mua tr¶ tr­íc 1.870.864.456 (96,20) 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 86.635.232 7,40 5. Ph¶i tr¶ CNV 299.321.534 9,60 6. Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 4.241.113 9,70 II. Nî dµi h¹n 181.479.432 (39,40) 1. Vay dµi h¹n 142.125.634 38,50 B. Nguån vèn chñ së h÷u 108.564.668 2,90 I. Nguån vèn quü 361.497.965 3,40 1. Nguån vèn kinh doanh 2.900.584.683 (6,80) 2. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 323.565.673 (20,70) 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 615.688.645 22,60 4. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 298.465.723 27,10 II. Nguån kinh phÝ kh¸c 414.185.687 11,10 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc 988.236.417 (22,80) 2. Quü khen th­ëng, phóc lîi 505.645.678 (21,00) Tæng nguån vèn 4.312.844.860 2,70 Qua b¶ng trªn ta thÊy : - C¸c nguån vèn tÝn dông cña c«ng ty biÕn ®æi theo 2 h­íng : + Vay ng¾n h¹n t¨ng : 122.774.554 (4,6%) . + Vay dµi h¹n gi¶m : 142.125.634 (39,4%). - C¸c nguån vèn trong thanh to¸n cã xu h­íng t¨ng : trong ®ã kho¶n tiÒn ng­êi mua t¹m øng t¨ng 96,2%. - Nguån vèn chñ së h÷u gi¶m : 2,9% : + Trong ®ã nguån vèn quü gi¶m : 3,4%. + Nguån kinh phÝ quü kh¸c gi¶m 11,1% - Tæng nguån vèn cña c«ng t¨ng : 2,7%. Tõ ®ã cã thÓ thÊy trong n¨m 2005 c«ng ty ®· t¨ng c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n vµ chi tr¶ bít cho c¸c kho¶n tÝn dông dµi h¹n. C«ng ty còng ®· thanh to¸n bít ¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng t¨ng c­êng nguån vèn chñ së h÷u mµ chñ yÕu lµ c¸c quü phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh­ vËy c«ng ty ®· cã sù c©n ®èi nguån vèn hîp lý. Tuy nhiªn c«ng ty cÇn chó ý ®Õn c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, bëi c¸c kho¶n nµy chiÕm tû träng lín. 4. T×nh t×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty : B¶ng kª t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ChØ tiªu 2004 2005 Tû lÖ % - Chi phÝ NVL trùc tiÕp 834.545.346 945.643.965 +5,4 % - Chi phÝ NC trùc tiÕp 6.264.546.845 9.876.747.657 +17,8 % - Chi phÝ s¶n xuÊt chung 22.355.654.456 34.565.465.865 +34,5 % - Chi phÝ b¸n hµng 435.434.754 589.646.565 +48,5 % - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 789.879.543 989.843.451 +12,5 % - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 21.436.672.167 29.567.813.967 +6,9 % - Gi¸ thµnh toµn bé 22.456.775.671 30.571.287.443 +8,0 % Qua b¶ng trªn ta thÊy gi¸ thµnh s¶n phÈm n¨m 2005 t¨ng sã víi n¨m 2004 (gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¨ng 6,95%, gi¸ thµnh toµn bé t¨ng 8%). Trong c¸c khoan môc chi phÝ th× c¸c chi phÝ n¨m 2005 ®Òu t¨ng so víi n¨m 2004 tuy nhiªn xÐt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ta thÊy tèc ®é t¨ng doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng cña gi¸ thµnh toµn bé (9% so víi 8%), cho thÊy viÖc gi¸ thµnh t¨ng kh«ng ph¶i viÖc qu¸ lín. 5. T×nh h×nh ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña c«ng ty : Tõ b¶n c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ta thÊy trong n¨m 2005 c«ng ty ®· cã nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ sau : - §Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng dù tr÷ cho s¶n xuÊt kinh doanh : 1.333.160.140 - §Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh : 1.295.151.300 - §Çu t­ vµo ho¹t ®éng tµi chÝnh nh­ng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ tõ ®ã ta thÊy c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt nghiªn cøu viÖc ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶. V. C«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng cña c«ng ty : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt th× ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶I tim mäi c¸ch n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh th× s¶n phÈm míi tiªu thô ®­îc nhanh chãng tõ ®ã n©ng cao doanh thu, lîi nhuËn vµ t¹o ra ®­îc vÞ thÕ cho doanh nghiÖp m×nh trªn thÞ tr­êng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i x©y dùng ®­îc mét c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng cã hiÖu qu¶. Qu¶n trÞ chÊt l­îng lµ qu¸ tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cña toµn thÓ c¸n bé l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vµo c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng. C¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh nµy bao gåm : - X©y dùng qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng. - ThiÕt kÕ s¶n phÈm vµ triÓn khai c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt mÉu, hiÖu chØnh sau ®ã míi s¶n xuÊt hµng lo¹t nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao, phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Theo dâi chÊt l­îng vµ b¶o qu¶n hµng hãa trong l­u th«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi tiªu dïng tõ ®ã gi÷ uy tÝn cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc hÖ thèng ng¨n ngõa sai ph¹m vµ kiÓm tra chÊt l­îng tõ kh©u ®¬n gi¶n nhÊt ®Õn kh©u cuèi cïng cña s¶n phÈm. - §iÒu tra vµ dù ®o¸n nh÷ng ph¸t sinh cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm th«ng qua hái ý kiÕn kh¸ch hµng tõ ®ã n¾m b¾t tèt ®­îc nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n míi vÒ thiÕt kÕ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp. ViÖc thùc hiÖn tèt c¸c ph­¬ng ph¸p c«ng ®o¹n nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp t¹o ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt gi¸ thµnh h¹ vµ phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. 1. C¸c chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty : T¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi tµn tËt Hµ Néi khÈu hiÖu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ®­a ra mµ tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lu«n cè g¾ng thùc hiÖn tèt ®ã lµ : “ Lao ®éng h¨ng say, hÕt m×nh ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc nhu c©u cña thÞ tr­êng”. §Ó tõ ®ã c«ng ty ®­a ra c¸c chØ tiªu : - Tû lÖ s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu trong s¶n xuÊt lµ 95 %. - Tû lÖ s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu trong s¶n xuÊt lµ 5 %. - C¸c s¶n phÈm ®· b¸n ra sÏ ph¶i lµ nh÷ng s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu ®Ó kh«ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. 2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty : D­íi ®©y lµ mét sè nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm : * Nh©n tè con ng­êi : §©y lµ nh©n tè chñ chèt quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. VÒ ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp c«ng ty cã nh÷ng c«ng nh©n cã bÒ dµy kinh nghiÖm lao ®«ng suÊt s¾c, cã tay nghÒ cao l¹i kh«ng ngõng häc hái v­¬n lªn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®Ó lµm chñ m¸y mãc thiÕt bÞ. VÒ ®éi ngò c¸n b«, c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé khoa häc cã tr×nh ®é cao, bªn c¹nh ®ã lu«n lu«n ®­îc båi d­ìng vµ ph¸t triÓn. Mét ®iÓm n÷a lµ tinh thÇn ®oµn kÕt vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lu«n ®­îc thÓ hiÖn trong c«ng ty, toµn thÓ mäi ng­êi trong c«ng ty tõ c¸n bé l·nh ®¹o cho ®Õn nh÷ng ng­êi lao ®«ng ®Òu ®ång t©m nhÊt trÝ, ®oµn kÕt, ®ãng gãp t©m trÝ vµ søc lùc ®Ó cïng h­íng ®Õn mét môc tiªu lµ lµm sao t¹o ra ®­îc s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dung, qua ®ã t¹o ra sù thÞnh v­îng ph¸t triÓn cho c«ng ty. * Nh©n tè khoa häc kü thuËt : §©y còng lµ mét nh©n tè quan träng gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty bëi chØ cã m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i c«ng ty míi cã thÓ t¨ng n¨ng suÊt vµ t¹o ®­îc nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. NhËn thøc râ ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Míi ®©y c«ng ty ®· ®Çu t­ nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ bá ®i nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt l¹c hËu. ChÝnh v× thÕ ®· gióp gi¶m bít sù vÊt v¶ cho ng­êi lao ®éng mµ l¹i t¹o ®­îc hiÖu qu¶ cao. * Nh©n tè thuéc vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng : C«ng ty cã mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng chÆt chÏ, hiÖu qu¶ vµ lu«n hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®Ó ngµy cµng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao. 3. HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c«ng ty : HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty lµ hÖ thèng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 - 2000. Ap dông tiªu chuÈn nµy c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu cña c¸c ®iÒu kho¶n trong bé tiªu chuÈn nµy mét c¸ch kh¾t khe : * VÒ chÝnh s¸ch chÊt l­îng : “ V× lîi Ých cña kh¸ch hµng c«ng ty chóng t«i cam kÕt tháa m·n mäi yªu cÇu vµ mong ®îi vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. TÊt c¶ mäi thµnh viªn vµ mäi nguån lùc ®Òu ®­îc huy ®éng vµo ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn liªn tôc nh»m liªn tôc hoµn thiÖn s¶n phÈm vÒ chÊt l­îng”. * Ho¹ch ®Þnh chÊt l­îng : Phßng qu¶n lý cña c«ng ty sÏ lËp kÕ ho¹ch vÒ chÊt l­îng c¸c ph­¬ng ¸n triÓn khai sau ®ã sÏ tr×nh lªn gi¸m ®èc s¶n xuÊt vµ tæng gi¸m ®èc ®Ó phª duyÖt. * Tæ chøc thi hµnh : - Qu¶n lý c¸c nguån lùc : + Cung cÊp nguån lùc : viÖc mua s¾m vËt t­ kü thuËt cña c«ng ty ®Òu ®­îc thùc hiÖn rÊt chÆt chÏ cã quy chÕ kiÓm tra râ rµng ®¶m b¶o nhu cÇu s¶n xuÊt vµ dù tr÷. + Nguån nh©n lùc : c«ng ty lu«n chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó t¹o ra nh÷ng lao ®éng xuÊt s¾c nh÷ng c¸n bé n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña t×nh h×nh míi vµ t¹o nguån nh©n lùc kÕ cËn. MÆt kh¸c c«ng ty cã nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ra nh÷ng ®éng lùc vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn gióp cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say nhiÖt t×nh vµ yªu nghª. + C¬ së vËt chÊt : c«ng ty ®· x©y dùng mét hÖ thèn nhµ x­ëng ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh doanh víi mét hÖ thèng phßng ban nghiÖp vô vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng phôc vô nhu cÇu cña toµn thÓ c¸n bé trong c«ng ty. + M«i tr­êng lµm viÖc : c«ng ty lu«n chó ý ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ méi tr­êng vµ t¹o ra cho ng­êi lao ®éng mét m«i tr­êng lµm viÖc trong ngµnh an toµn. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông tiªu chuÈn qu¶n lý m«i tr­êng lµ ISO 14000. - Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm : + LËp kÕ ho¹ch vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm : phßng s¶n xuÊt gia c«ng sÏ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt råi ®em tr×nh gi¸m ®èc vµ tæng gi¸m ®èc phª duyÖt, råi cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt triÓn khai thùc hiÖn. + C¸c qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn kh¸ch hµng : C¸c qu¸ tr×nh liªn quan nh­ gÆp gì, ký hîp ®ång, thanh to¸n víi kh¸ch hµng … ®Òu ®­îc c«ng ty xö lý ®óng ®¾n vµ hîp lý. + ThiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn : viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm cña c«ng ty lµ do c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®¶m nhiÖm bé phËn nµy kh«ng ngõng t×m tßi t¹o ra mÉu m· s¶n phÈm míi vµ lu«n t×m c¸ch c¶i tiÕn s¶n phÈm ®Ó kh«ng ngõng ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. + Qu¸ tr×nh mua hµng : viÖc mua s¾m hµng hãa, vËt t­ kü thuËt ®Ò ®­îc c«ng ty giao cho nh÷ng nh©n viªn chuyªn nghiÖp ®Ó kiÓm tra vµ ®¶m b¶o vÒ nh÷ng hµng hãa vËt t­ ®­îc mua. + Qu¸ tr×nh cung cÊp s¶n phÈm : ®èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng c«ng ty lu«n lu«n giao hµng ®óng thêi gian, ®ñ vÒ sè l­îng ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng. + KiÓm so¸t viÖc gi¸m s¸t : qu¸ tr×nh nµy ®­îc c«ng ty thùc hiÖn víi c¸c c«ng cô kiÓm tra theo dâi vµ nh÷ng nh©n viªn kiÓm tra thµnh th¹o. - Qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¶i tiÕn : + §o l­êng gi¸m s¸t : c«ng viÖc nµy ®­îc hiÖn b»ng c¸c biÓu ®å. + KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp : trªn c¬ së ®o l­êng gi¸m s¸t c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp vµ nh©n viªn kiÓm tra sÏ tÝnh to¸n tÇn xuÊt hiÖn cña s¶n phÈm nµy vµ xem chóng bÞ khuyÕt tËt ë ®o¹n nµo, nh­ thÕ nµo. + Ph©n tÝch d÷ liÖu : trªn c¬ së sè liÖu thu thËp c¸c nh©n viªn sÏ tÝnh to¸n ®¸nh gi¸ ®Ó t×m ra nguyªn nh©n g©y ra c¸c khuyÕt tËt cña s¶n phÈm. + C¶i tiÕn trªn c¬ së c¸c nh©n viªn chÊt l­îng sÏ ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm kh«ng phï hîp. VI. C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty : Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó t¹o thµnh c¸c yªu tè ®Çu ra, ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. §©y lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p vµ ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra mét c¸ch khoa häc, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yªu tè s¶n xuÊt cã chÊt l­îng tèt th× nhÊt thiÕt doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Nõu c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ th× sÏ ®em ®Õn cho doanh nghiÖp nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc sau : - §¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt tíi møc thÊp nhÊt ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm. - Doanh nghiÖp sÏ rót ng¾n ®­îc thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm. - HÖ thèng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ linh ho¹t vµ phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, tõ ®ã ®em ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp doanh thu vµ lîi nhuËn cao. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ qu¶n trÞ s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng ®Æc thï cña m×nh : lo¹i h×nh kinh doanh, mÆt hµng, hÖ thèng nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ … §Ó tõ ®ã ho¹ch ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n qu¶n trÞ s¶n xuÊt phï hîp. 1. C«ng suÊt thiÕt kÕ vµ c«ng suÊt sö dông cña c«ng ty : 1.1. C«ng xuÊt thiÕt kÕ : Trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng tèi ®a cña m¸y mãc, nh©n lùc c«ng ty ®· ®­a ra c«ng suÊt thiÕt kÕ nh­ sau : Víi ph©n x­ëng may : CS thiÕt kÕ = 1560 s¶n phÈm / ngµy Víi ph©n x­ëng nhùa : CS thiÕt kÕ = 2580 s¶n phÈm / ngµy 1.2. C«ng suÊt hiÖu qu¶ : C«ng ty ®· x¸c ®Þnh møc c«ng xuÊt hiÖu qu¶ nh­ sau : Víi ph©n x­ëng may : CS hiÖu qu¶ = 1300 s¶n phÈm / ngµy Víi ph©n x­ëng nhùa : CS hiÖu qu¶ = 2250 s¶n phÈm / ngµy 1.3. C«ng suÊt sö dông : Møc c«ng xuÊt sö dông thùc tÕ cña c«ng ty hiÖn nay : Víi ph©n x­ëng may : CS sö dông = 1255 s¶n phÈm / ngµy Víi ph©n x­ëng nhùa : CS sö dông = 2130 s¶n phÈm / ngµy Tõ ®ã ta sÏ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu sau : - Møc ®é hiÖu qu¶ = C«ng suÊt thùc tÕ x 100% C«ng suÊt hiÖu qu¶ + Víi ph©n x­ëng may ta cã : = 1255 x 100% 1300 = 96,5% + Víi ph©n x­ëng nhùa ta cã : = 2130 x 100% 2250 = 94,6% - Møc ®é sö dông = C«ng suÊt thùc tÕ x 100% C«ng suÊt thiÕt kÕ + Víi ph©n x­ëng may ta cã : = 1255 x 100% 1560 = 78,5% + Víi ph©n x­ëng nhùa ta cã : = 2130 x 100% 2580 = 82,5% Qua viÖc tÝnh to¸n 2 chØ tiªu trªn ta nhËn thÊy r»ng møc ®é hiÖu qu¶ cña c«ng ty lµ rÊt cao (96,5% vµ 94,6%), cßn møc ®é sö dông còng cao (78,5% vµ 82,5%), ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng qu¶n lý sö dông c«ng suÊt cña c«ng ty lµ t«t, mÆt kh¸c c«ng ty còng cã qu¶n lý viÖc vËn hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a m¸y mãc mét c¸ch hiÖu qu¶. 2. VÞ trÝ cña c«ng ty : Trô së chÝnh cña c«ng ty ®­îc ®Æt t¹i : Sè 43 - Ngâ 42 - L¹c Trung - Hµ Néi, víi diÖn tÝch m¨t b»ng 1000 m2 vÞ trÝ cña c«ng ty hiÖn nay lµ ch­a thuËn lîi v× kh«ng n»m trªn trôc ®­êng chÝnh .Ngoµi tru së chÝnh trªn cßn cã 3 ph©n x­ëng s¶n xuÊt t¹i : 25 Th¸i ThÞnh víi diÖn tÝch lµm viÖc 1036 m2 vµ kho 720 m2. Km 9 Thanh Xu©n víi diÖn tÝch 2000 m2 . Khu s¶n xuÊt Mç Lao víi diÖn tÝch 9470 m2, tËp trung 3 ph©n x­ëng s¶n xuÊt. §©y lµ nh÷ng ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã vÞ trÝ rÊt thuËn lîi cho viÖc tiªu thu s¶n phÈm tíi kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng vµ an toµn. Thªm vµo ®ã t×nh h×nh an ninh trËt tù, ®iÖn n­íc ë ®©y rÊt ®¶m b¶o. MÆt kh¸c UBND vµ chÝnh quyÒn thµnh phè Hµ Néi lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh d­îc hiÖu qu¶. 3. C¸ch thøc bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt cña c«ng ty : 3.1. MÆt b»ng trô së chÝnh vµ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty : - Trô së chÝnh : lµ mét khu nhµ 2 tÇng ®­îc x©y dùng khang trang, víi 12 phßng lµm viÖc ®­îc bè trÝ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc ®Çy ®ñ. Bªn c¹nh ®ã cã c¶ mét nhµ ¨n tËp thÓ phôc vô cho nhu cÇu ¨n uèng cña nh©n viªn trong c«ng ty, vµ cã mét phßng b¶o vÖ vµ d·y ®Ó xe tho¸ng m¸t ®¶m b¶o an ninh tr©t tù. - C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt : ®­îc thiÕt hîp lý, réng r·i, tho¸ng m¸t ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra dÔ dµng vµ an toµn cho ng­êi lao ®«ng. 4. Ph­¬ng ph¸p ph©n phèi c«ng viÖc trong c«ng ty : Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn nªn c«ng ty bè trÝ sao cho nguyªn vËt liÖu sau khi ®­îc gia c«ng t¹i tæ nµy xong sÏ tiÕp tôc ®­îc chuyÓn ®Õn tæ s¶n xuÊt ngay sau ®Ó gia c«ng tiÕp cho ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh. 5.Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty : 5.1. Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp : a. Kh¸i niÖm : KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ kÕ ho¹ch tr×nh bµy râ vµ chi tiÕt cÇn ph¶I lµm nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra trong kÕ ho¹ch chiÕn l­îc. KÕ ho¹ch t¸c lùc ®Ò ra nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ cho nh÷ng con ng­êi cô thÓ thùc hiÖn, t­¬ng øng víi ng©n s¸ch vµ kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ë c¸c doanh nghiÖp th­êng bao gåm : kÕ ho¹ch trung h¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. b. Ph­¬ng ph¸p : C¸c kÕ ho¹ch ®­îc sö dông lµ : - Nghiªn cøu m«i tr­êng . - Dù b¸o. C«ng cô ®­îc sö dông trong lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ : ng©n quü. Ng©n quü gåm cã hai lo¹i : + Ng©n quü tµi chÝnh : cho biÕt sè tiÒn mµ c«ng ty dù ®Þnh chi tiªu cho mét giai ®o¹n cô thÓ vµ ®­îc lÊy tõ nguån nµo, nh÷ng ng©n quü nµy bao gåm b¶n kª khai thu nhËp dù kiÕn, b¶n kª khai l­u l­îng tiÒn mÆt vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + Ng©n quü ho¹t ®éng : ng©n quü nµy cã nhiÒu lo¹i nh­ng chñ yÕu dïng : * Ng©n quü doanh thu : liÖt kª nh÷ng ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n tiÒn ph©n bæ cho tõng ho¹t ®éng. Trªn c¬ së ng©n quü dù th¶o c«ng ty sÏ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¾p xÕp nh©n lùc, sau ®ã tiÕn hµnh lËp vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. 5.2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu ®é s¶n xuÊt : Nh­ ®· nãi ë trªn hÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc bè trÝ theo s¶n phÈm do vËy c«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc ph©n, giao mét nhãm c«ng viÖc cho mét 1 ng­êi hoÆc mét tæ thùc hiÖn t¹i n¬i lµm viÖc.Víi c¸ch thøc nµy mçi ph©n x­ëng cña c«ng ty sÏ ®­îc chia thµnh nh÷ng n¬I lµm viÖc kh¸c nhau, t¹i ®©y sÏ cã c¸c nh©n viªn ®iÒu ®é s¶n xuÊt hä c¨n cø vµo lÞch tr×nh s¶n xuÊt ®Ó kiÓm tra ®«n ®èc. NÕu ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng sai xãt, nh÷ng biÕn ®éng xÊu th× hä sÏ lËp b¸o c¸o ®Ó tr×nh lªn phßng s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸m ®èc ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi. VII. C«ng t¸c qu¶n trÞ Maketting cña c«ng ty : Ho¹t ®éng maketting lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay víi sù canh tranh gay g¾t, khèc liÖt mµ h¬n n÷a kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ. Do vËy mét doanh nghiÖp mÆc dï s¶n phÈm cã tèt ®Õn ®©u ®i n÷a mµ kh«ng biÕt thu hót kh¸ch hµng ®Ó hä quan t©m, chó ý vµ mua s¶n phÈm cña m×nh hoÆc kh«ng cã nh÷ng chiÕn l­îc ®iÒu chØnh khi s¶n phÈm cña m×nh kh«ng ®¸p øng ®­îc nh­ cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng th× tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn viÖc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra mµ kh«ng tiªu thô ®­îc. Tõ ®ã viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ gÆp thu lç. Nh­ vËy ho¹t ®éng maketting cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt to lín. Do vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖpviÖc tiÕn hµnh ho¹t ®éng maketting mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cung quan träng nh­ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng. Muèn lµm cho ho¹t ®éng maketting th× ph¶i tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ maketting thËt khoa häc vµ chÆt chÏ. NÕu lµm tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ maketting kh«ng chØ giup n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. §iÒu ®ã lµm cho vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng ngµy cµng v÷ng m¹nh. 1. ChiÕn l­îc s¶n phÈm : ChiÕn l­îc s¶n phÈm cña c«ng ty lµ chiÕn l­îc ®a d¹ng hãa chñng lo¹i s¶n phÈm. S¶n phÈm cña c«ng ty giµnh cho nhiÒu ®èi t­îng tõ thu nhËp thÊp ®Õn thu nhËp cao vµ phôc vô cho nhiÒu môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. 2. ChiÕn l­îc gi¸ cña c«ng ty : HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ vÞ doanh nghiÖp, tøc lµ x¸c ®Þnh chi phÝ, x¸c ®Þnh gi¸ b¸n sao cho cã thÓ bï ®¾p ®­îc toµn bé chi phÝ vµ cã lîi nhuËn trªn c¬ së cè ®Þnh møc % theo doanh sè b¸n hµng. VÝ vô nh­ : b¸t ¨n 2000 ®ång / chiÕc. 3. ChiÕn l­îc ph©n phèi cña c«ng ty : HiÖn nay c«ng ty ®ang kÕt hîp hai kªnh ph©n phèi lµ ph©n phèi trùc tiÕp vµ kªnh ph©n phèi mét cÊp. - Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp : c«ng ty cã nh÷ng cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®Æt tr­íc ngay c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó phôc vô nh­ cÇu cña kh¸ch hµn. - Kªnh ph©n phèi mét cÊp : c«ng ty ®ang triÓn khai më mét sè hÖ thèng ®¹i lý trong ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. 4. ChiÕn l­îc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng x©y dùng th­¬ng hiÖu cho c«ng ty : 4.1. ChiÕn l­îc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng : C«ng ty bè trÝ mét hÖ thèng nh÷ng cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i c¸c ph© x­ëng t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tham quan, chän lùa vµ mua hµng. 4.2 ChiÕn l­îc x©y dùng th­¬ng hiÖu : C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña ng­êi tµn tËt Hµ Néi ®· ra ®êi kh¸ l©u, s¶n phÈm cña c«ng ty tõ l©u ®· quen thuéc víi ng­êi tiªu dïng trªn thÞ tr­êng . HiÖn nay c«ng ty ®ang cã nh÷ng chiÕn l­îc th©m nhËp vµ qu¶ng c¸o ë c¸c khu vùc xung quang thµnh phè Hµ Néi ®Ó x©y dùng th­¬ng hiÖu. PhÇn III : kÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong n¨m n¨m tíi : C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2006 cña c«ng ty : ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ ho¹ch T¨ng tr­ëng so víi n¨m 2005 Tæng doanh thu §ång 42.667.123.742 13,5 % Lîi nhuËn §ång 1.142.177.688 60,2 % Quü tiÒn l­¬ng §ång 976.546.547 23,7 % Tæng sè lao ®éng Ng­êi 310 21,5 % Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng §ång 40.562.724.688 14,8 % Nép ng©n s¸ch §ång 743.546.546 12,3 % Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ®­îc t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña c«ng ty em cã mét sè kÕt luËn sau. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp ë c«ng ty : C«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña c«ng ty thùc hiÖn r©t khoa häc, hîp lý ®­îc biÓu hiÖn qua c¸c mÆt sau : ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch hç trî cña c«ng ty ®­îc tÝnh to¸n, ph©n tÝch kü l­ìng ®Ó ®­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch thiÕt thùc gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña c«ng ty thùc hiÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao ®iÒu ®ã thÓ hiÖn qua viÖc ph¸t huy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ, kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra nhÞp nhµng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh cßn ho¹t ®éng ch­a cã hiÖu qu¶, ®Ó ho¹t ®éng tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ h¬n c«ng ty nªn cã nh÷ng ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu vèn, n©ng cao hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó tõ ®ã c«ng ty sÏ cã mét nÒn tµi chÝnh v÷ng m¹nh. C«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng trong c«ng ty ®­îc thùc hiÖn rÊt nghiªm tóc vµ cã kû luËt víi viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000. C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ ®iªu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty hiªn nay ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt tèt nhÊt. C«ng t¸c qu¶n trÞ maketting lu«n lµ vÊn ®Ò mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o trong c«ng ty chó träng. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty ®· lu«n chó träng x©y dùng mét h×nh ¶nh uy tÝn, mäi s¶n phÈm lµm ra ®Òu t«n träng nh÷ng lîi Ých vµ mong muèn cña ng­êi tiªu dïng. NhÊt lµ trong thêi kú hiÖn nay ViÖt Nam ®· vµ ®ang gia nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng réng lín trong khu vùc, thÕ giíi. N¬i mµ ho¹t ®éng qu¶n trÞ maketting nÕu doanh nghiÖp lµm tèt sÏ kh«ng chØ gióp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao mµ cßn n©ng vÞ thÕ cña doanh nghiÖp lªn mét tÇm cao míi, gióp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty trong nh­ng n¨m gÇn ®©y lµ rÊt tèt ®iÒu ®ã chøng tá qua viÖc hµng hãa cña c«ng ty lµm ®Õn ®©u tiªu thô hÕt ®Õn ®ã vµ c¸c chØ sè vÒ doanh thu, lîi nhuËn…hµng n¨m ®Òu t¨ng cao t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp ®Òu ®Æn cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Tuy nhiªn c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c«ng ty còng gÆp ph¶i mét sè h¹n chÕ sau : c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp hoat ®«ng ch­a cã hiÖu qu¶ kÐo theo mét sè ho¹t ®éng cña c«ng ty còng ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, ®iÒu nµy cÇn ®­îc c«ng ty nªn xem xÐt trong thêi gian tíi. NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp Anh Hoµng C­êng ®· hoµn thµnh xong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty SXKD cña ng­êi tµn tËt Hµ Néi, trong thêi gian thùc tËp anh C­êng ®· chÊp hµnh ®óng néi quy, quy chÕ cña c«ng ty ®Ò ra, ®· cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp s¸t thùc cho c«ng ty trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc c«ng ty NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Hä vµ tªn ng­êi h­íng dÉn : Vò D­¬ng Hßa NhËn xÐt b¸o c¸o tæng hîp cña sinh viªn : Hoµng C­êng ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… §iÓm : + B»ng sè :…………….. Gi¸o viªn : + B»ng ch÷ : …………. Môc lôc LêI nãi ®Çu ………...………………………………………….1 PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp........... …………………………………………………………………..…3 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:… ………………………………………………………………….……….3 II. C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi tµn tËt Hµ Néi:…………...5 1. Giíi thiÖu s¶n phÈm:……………………………….………………..5 1.1. Lo¹i s¶n phÈm:…………………………………………………….5 1.2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm:……………………………………………….5 1.3. C¬ cÊu s¶n phÈm : ………………………………………………...6 2. Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm :…………………………. 6 3. §¸nh gi¸ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c«ng ty :…..……………………..8 III. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty S¶n xuÊt vµ kinh doanh cña ng­êi tµn tËt Hµ Néi……………………………8 1.Nguyªn t¾c h×nh thµnh c¸c bé phËn s¶n xuÊt :.……...……………..8 2.C¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ c¸c cÊp s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt : ………………………………………………………..8 2.1.C¸c bé phËn s¶n xuÊt : …………………………………………….8 2.2.C¸c cÊp s¶n xuÊt:…….……………………………………….……9 2.3.Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt:………………………….9 3.¦u, nh­îc ®iÓm cña c¬ cÊu s¶n xuÊt hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp…..9 3.1.¦u ®iÓm:……………………………………………………………9 3.2. Nh­îc ®iÓm :……………………………………….……………..10 IV. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty :…………………………...11 1. C¸c cÊp qu¶n lý vµ c¸c bé phËn qu¶n lý cña c«ng ty :……………12 1.1. C¸c cÊp qu¶n lý :…………………………………………………12 1.2 C¸c bé phËn qu¶n lý :……………………………………….……12 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c bé qu¶n lý :……..…………..……….12 3. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ bé m¸y cña c«ng ty :……………..……….13 PhÇn II : §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp………………………………………………………….16 I. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña c«ng ty : …………………..16 1. Thùc tr¹ng m«i tr­êng kinh doanh vµ m«i tr­êng néi bé cña c«ng ty :……………………………………………………………………. 16 1.1. M«i tr­êng quèc tÕ :…………………………………………..16 1.1.1. NÒn chÝnh trÞ thÕ giíi : ……………………………………...16 1.1.2. LuËt ph¸p vµ th«ng lÖ quèc tÕ :………………………………...17 1.1.3. C¸c yÕu tè kinh tÕ quèc tÕ :…………………………………….18 1.2 M«i tr­êng kinh tÕ quèc d©n :…………………………………... 18 1.2.1. C¸c nh©n tè kinh tÕ : …………………………………………..18 1.2.2. LuËt ph¸p vµ c¸c biªn ph¸p kinh tÕ cña n­íc ta :…………… 18 1.2.3. Nh©n tè kü thuËt c«ng nghÖ :………………………………….19 1.3. M«i tr­êng c¹nh tranh néi bé ngµnh : …………………………19 1.3.1. Kh¸ch hµng : …………………………………………………..19 1.3.2. C¸c ®èi thñ canh tranh : ………………………………………19 1.4. M«i tr­êng néi bé c«ng ty :………………………………………20 1.4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty : ………………………….20 1.4.2. Nguån nh©n lùc cña c«ng ty :………………………………….22 1.4.3. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty :……………………………...23 1.4.4. Ho¹t ®éng maketting cña c«ng ty :…………………………….25 2. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty :………………………………..25 3. Ph­¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty :……………………………..26 II. KÕ ho¹ch hç trî cña c«ng ty :…………………………………….26 1. KÕ ho¹ch vËt t­ kü thuËt :…………………………….……………26 1.1. KÕ ho¹ch sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ :.…..……………………...26 1.2. KÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu vËt t­ :……………………………………..26 2.KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng :…………………………….……….27 2.1. KÕ ho¹ch vÒ sè l­îng lao ®éng :………………………………... 27 2.2.KÕ ho¹ch sö dông thêi gian lao ®éng :…………………….……..27 2.3 KÕ ho¹ch quü tiÒn l­¬ng : ………………………………….…….28 3. KÕ ho¹ch gi¸ thµnh :……………………………………….………28 4. KÕ ho¹ch vèn :……………………………………………………...28 5. KÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn:……………………..28 III. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña c«ng ty : ……….29 1.Ph©n tÝch vµ m« t¶ c«ng viÖc cña c«ng ty :…………………….…..30 2. HÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng cña c«ng ty :………………….…….31 3. T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng ty: ………………31 4. T×nh h×nh c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty :…………………………..32 5. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thi ®ua trong c«ng ty:………………….....32 6. HÖ thèng l­¬ng, phóc lîi vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng ty :…...33 6.1. HÖ thèng l­¬ng, th­ëng :…………………………………….…..33 6.2. HÖ thèng phóc lîi :………………………………………………34 6.3. C¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng ty :………………………………...35 7. T×nh h×nh n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty : ……………………...36 8. T×nh t×nh ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña c«ng ty :……37 IV. c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh :………………………….38 1.Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty:…………………………41 1.1. Ph©n tÝch c¸c chØ sè tµi chÝnh :…………………………………..41 1.1.1. Tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n :………………………………...41 a. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh :…………………………………41 b. Tû sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh :……………………………… 42 c. Tû sè dù tr÷ trªn vèn l­u ®éng rßng :……………………………..43 1.1.2. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn :……………………………44 1.1.3. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng :……………………………..44 a. Vßng quay tiÒn :…………………………………………………….44 b. Vßng quay dù tr÷ (tån kho) :………………………………………45 c. Kú thu tiÒn b×nh qu©n :……………………………………………..45 d. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh :………………………………..46 e. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n:………………. …………………..46 1.1.4. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i :………………………………..47 a. Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm :…………………………………….47 b. Doanh lîi vèn chñ së h÷u (ROE) :……………………………….. 48 c. Doanh lîi tµi s¶n (ROA) :………………………………………….48 1.2. Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vènvµ sö dông vèn cña c«ng ty …....50 1.3.Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian :…………………….53 2. T×nh h×nh doanh thu lîi nhuËn cña c«ng ty :…………………….54 2.1. Doanh thu :………………………………………………………54 2.2. Lîi nhuËn:………………………………………………………..55 3. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty :……………56 3.1. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña c«ng ty :…………………………56 3.2. T×nh h×nh biÕn ®éng nguån vèn cña c«ng ty :…………………57 4. T×nh t×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty :.59 5. T×nh h×nh ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña c«ng ty :…………….59 V. C«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng cña c«ng ty :….…60 1. C¸c chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty :…………………60 2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty :…61 3. HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c«ng ty :……………………….62 VI. C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty: …………………………………………………………… 64 1. C«ng suÊt thiÕt kÕ vµ c«ng suÊt sö dông cña c«ng ty :……………64 1.1. C«ng xuÊt thiÕt kÕ :……………………………...……………….64 1.2. C«ng suÊt hiÖu qu¶ : …………………………………………….64 1.3. C«ng suÊt sö dông :…………………………………………….. 65 2. VÞ trÝ cña c«ng ty :………………………………………………….66 3. C¸ch thøc bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt cña c«ng ty : ……………….66 3.1. MÆt b»ng trô së chÝnh vµ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty :………………………………………………………………………...66 4. Ph­¬ng ph¸p ph©n phèi c«ng viÖc trong c«ng ty :………………..67 5.Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña…. 67 5.1. Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp :…………………………67 a. Kh¸i niÖm :………………………………………………………… 67 b. Ph­¬ng ph¸p :……………………………………………………...67 5.2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu ®é s¶n xuÊt :………………………………... 68 VII. C«ng t¸c qu¶n trÞ Maketting cña c«ng ty :….....68 1. ChiÕn l­îc s¶n phÈm :……………………………………………. 68 2. ChiÕn l­îc gi¸ cña c«ng ty :…………………………………….…69 3. ChiÕn l­îc ph©n phèi cña c«ng ty :……………………………..…69 4. ChiÕn l­îc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng x©y dùng th­¬ng hiÖu: 69 4.1. ChiÕn l­îc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng :…………………….. 69 4.2 ChiÕn l­îc x©y dùng th­¬ng hiÖu :………………………………69 PhÇn III : kÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý …..……………………………………………………………………..70

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBáo cáo thực tập tại Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội.docx
Luận văn liên quan