Đề tài Thực tập tại Công ty Thái Bình Dương

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THÁI BÌNH DƯƠNG Công ty Thái Bình Dương được thành lập theo quyết định số 305/QĐ- BVN(H11) ngày 19-7-1993 của Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công An) Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 10285 cấp ngày 28-7-1993 của trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Thái Bình Dương là doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch, có điều lệ tổ chức và hoạt động, có bộ máy quản lý điều hành. Công ty tuân thủ các chính sách và pháp luật nhà nước Việt Nam,chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Nội Vụ. Phạm vi hoạt động trên cả nước. Công ty có tên giao dịch quốc tế là: PACIFIC COMPANY. Trụ sở chính : 18 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP-HCM. Chi nhánh: 37 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và chi nhánh tại Đà Nẵng. Vốn kinh doanh (1-8-1993 ): 41.417.488.398đ trong đó: - Vốn ngân sách: 39.168.146.265đ - Vốn tự bổ xung: 2.249.342.133đ Công ty có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, được quyền liên doanh liên kết, ký kết hợp đồng kinh tế trong và ngoài nước. Công ty có tổng số cán bộ , nhân viên là 90 người. Đứng đầu công ty là giám đốc- người tien hành giám sát và quản lý mọi hoạt động của công ty và cũng là người chịu trách nhiệm trước Bộ Công An về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và tập thể công ty.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty Thái Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 305/Q§- BVN(H11) ngµy 19-7-1993 cña Bé Néi Vô (nay lµ Bé C«ng An) Chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 10285 cÊp ngµy 28-7-1993 cña träng tµi kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh. C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng ®Ó giao dÞch, cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, cã bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh. C«ng ty tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt nhµ n­íc ViÖt Nam,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé Néi Vô. Ph¹m vi ho¹t ®éng trªn c¶ n­íc. C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: PACIFIC COMPANY. Trô së chÝnh : 18 Ph¹m Ngäc Th¹ch, QuËn 3, TP-HCM. Chi nh¸nh: 37 ®­êng Gi¶i Phãng, QuËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi vµ chi nh¸nh t¹i §µ N½ng. Vèn kinh doanh (1-8-1993 ): 41.417.488.398® trong ®ã: - Vèn ng©n s¸ch: 39.168.146.265® Vèn tù bæ xung: 2.249.342.133® C«ng ty cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®­îc quyÒn liªn doanh liªn kÕt, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty cã tæng sè c¸n bé , nh©n viªn lµ 90 ng­êi. §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc- ng­êi tien hµnh gi¸m s¸t vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ còng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé C«ng An vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ tËp thÓ c«ng ty. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc II Phã gi¸m ®èc I Phßng kÕ ho¹ch Phßng kinh doanh Phã gi¸m ®èc III V¨n phßng Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh XÝ nghiÖp x©y dùng vµ khai th¸c vËt liÖu Chi nh¸nh phÝa B¾c Chi nh¸nh miÒn Trung XÝ nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm _ Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty. _ C¸c phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­ãc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc gi¸m ®èc giao phã. Phã gi¸m ®èc c«ng ty cã thÓ kiªm gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thµnh viªn. _ KÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty. _ C¸c phßng nghiÖp vô kh¸c: ( V¨n phßng, phßng kÕ to¸n, phßng kinh doanh) gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. _ Hai xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ c¸c chi nh¸nh ho¹t ®éng theo h×nh thøc h¹ch to¸n néi bé. B. Chi nh¸nh C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng t¹i Hµ Néi: I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh §­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 805/Q§-BVN (H11) ngµy 12-11-1996 cña Bé tr­ëng Bé Néi Vô (nay lµ Bé C«ng An). Ccchi nh¸nh ho¹t ®éng theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: 306784 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 15-4-1997. Chi nh¸nh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. Chi nh¸nh cã trô së chÝnh t¹i 37 ®­êng Gi¶i Phãng, QuËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi Víi tæng sè vèn: 13.264.800.000® trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh: 4.264.800.000® Vèn l­u ®éng: 9.000.000.000® Më tµi kho¶n VN§: 361.111.001.093 t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng thµnh phè Hµ Néi.Ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng nh­: b¸n bu«n hµng t­ liÖu s¶n xuÊt ( thiÐt bÞ ®iÖn tö viÔn th«ng, v¨n phßng), thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, vËt liÖu x©y dùng. C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, x©y dùng nÒn mãng, c¬ së h¹ tÇng. X©y dùng hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c... §­îc thµnh lËp trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Khoa häc c«ng nghÖ trong vµ ngoµi n­íc ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty cã chç ®øng trong n­íc vµ tõng b­íc v­¬n ra thÞ tr­êng thÕ giíi. Ban ®Çu chi nh¸nh ®­îc thµnh lËp chØ víi 10 nh©n viªn nh­ng chi nh¸nh ®· kÞp thêi gÊp rót æn ®Þnh tæ chøc, t¨ng c­êng vµ cñng cè lùc l­îng, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , dÞch vô. Cho ®Õn nay thµnh viªn cña c«ng ty ®· lªn ®Õn 40 ng­êi, thÞ tr­îng ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¶ n­ícvµ ®· ký kÕt mét sè hîp ®ång víi b¹n hµng n­íc ngoµi. Tæng sè vèn kinh doanh còng ngµy cµng ®­îc më réng vµ trë thµnh c«ng ty cã bÒ dµy kinh nghiÖm vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng nªn c«ng ty ®· më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh víi chøc n¨ng kinh doanh c¸c mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu, nhËp khÈu m¸y mãc. thiÕt bÞ thong tin liªn l¹c, trang thiÐt bÞ vËt t­ ph­¬ng tiÖn giao th«ng phôc vô trong ngµnh... NhiÖm vô c¬ b¶n cña chi nh¸nh lµ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra cña c«ng ty. Cïng víi nhiÖm vô quan träng lµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, mÆt hµng ®· ®¨ng ký víi c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh ®Çy ®ñ, nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh qu¶n lý cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­: thuÕ, an ninh, m«i tr­êng, lao ®éng, ng©n hµng...Tæ chøc qu¶n lý c«ng ty b»ng c¸c quyÕt ®Þnh, ®iÒu lÖ, néi quy lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Thùc hiÖn ®óng ®¾n tèt c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ®­êng lèi cña §¶ng, nhµ n­íc. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÕ ®Þnh ph¸p luËt cña nhµ n­íc. 2.QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô: - QuyÒn h¹n: C¨n cø vµo quy ®Þnh cña ph¸p luËt chi nh¸nh c«ng ty cã c¸c quyÒn h¹n c¬ b¶n sau: Qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®­îc giao theo quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô do Bé C«ng An giao. Tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh , liªn doanh liªn kÕt, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. Vay vèn vµ huy ®éng vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh cña Bé C«ng An phï hîp víi môc tiªu nhiÖm vô ®­îc giao. TrÝch lËp c¸c quü vµ ph©n chia lîi nhuËn. TuyÓn chän, bè trÝ sö dông ®µo t¹o lao ®éng hoÆc huû bá hîp ®ång vÒ sö dông lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ­u ®·i theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ Bé C«ng An - NghÜa vô: chi nh¸nh c«ng ty cã nh÷ng nghÜa vô c¬ b¶n sau: NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn giao, sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh do Bé C«ng An giao. §¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé C«ng An vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kh¸ch hµng, tr­íc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do C«ng ty thùc hiÖn. X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m cña c«ng ty phï hîp nhiÖm vô Bé giao vµ nhu cÇu thÞ tr­êng. Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c. §æi míi c«ng nghÖ, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý , th­êng xuyªn ®æi míi thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng , ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý c«ng ty, lµm tèt c«ng t¸c B¶o hiÓm x· héi, an toµn lao ®éng . Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸c thèng kª, kÕ to¸n , b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh Nhµ n­íc vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu c¬ quan qu¶n lý . ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c c¸c b¸o c¸o ®ã. ChÞu sù kiÓm tra cña Bé Néi vô, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cã nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III – C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng bé m¸y M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kü thuËt Phßng vËt t­ Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n V¨n phßng - Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty, ®­îc uû quyÒn ®Çy ®ñ vÒ quyÒn h¹n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh , cã quyÒn ho¹t ®éng nh©n danh c«ng ty trong mäi tr­êng hîp ®Ó tæ chøc kinh doanh ®­îc nhµ n­íc cho phÐp. Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc ®iÒu hµnh, tæ chøc ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lín nh­: Hîp ®ång kinh tÕ, h¹ch to¸n, kÕ to¸n , thèng kª, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é thuÕ, lao ®éng , b¶o mËt an ninh .... theo h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng - Phã gi¸m ®èc: lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc theo sù uû quyÒn vµ ph©n c«ng b»ng v¨n b¶n. Phã gi¸m ®èc chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng, uû quyÒn . NÕu cã hµnh vi v­ît qu¸ sù ph©n c«ng uû quyÒn g©y thÊt tho¸t , thiÖt h¹i th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr­íc c«ng ty vµ ph¸p luËt. - KÕ to¸n lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª cña chi nh¸nh vµ cã c¸c quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - V¨n phßng vµ c¸c phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham mù gióp viÖc cho gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh . IV – KÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ kinh doanh cu¶ chi nh¸nh ( 1997 – 2000) VÊn ®Ò vèn kinh doanh : Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· gióp c«ng ty tr­ëng thµnh vµ ngµy cµng v÷ng vµng h¬n trong th­¬ng tr­êng uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ ®èi víi b¹n hµng n­íc ngoµi ngµy mét n©ng cao. Do vËy, nguån vèn cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc bæ xung qua c¸c n¨m. B¶ng c¬ cÊu vèn cña chi nh¸nh c¸c n¨m 1997 – 2000 §¬n vÞ : Tû ®ång ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 Tæng vèn 14,034443 14,098393 14,25704 19,936062 Vèn cè ®Þnh 5,034443 5,098393 5,25704 10,936062 Vèn l­u ®éng 9,00 9,00 9,00 9,00 Nh×n vµo b¶ng c¬ cÊu vèn cña c«ng ty ta cã thÓ thÊy vèn l­u ®éng cña c«ng ty lu«n gi÷ ë møc 9 tû ®ång mçi n¨m. Thùc ra con sè nµy kh«ng ph¶n ¸nh nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Chi nh¸nh vÉn vu«n muèn t¨ng nguån vèn cña m×nh, song tr­íc m¾t ph¶i ­u tiªn cho vèn cè ®Þnh ®Ó ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc, trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña X· héi. Do ®ã vèn cè ®Þnh ®· t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 97 lµ 5,034443 tû ®ång. N¨m 98 lµ 5,098393 tû ®ång b»ng 101% n¨m 97. N¨m 99 lµ 5,25704 tû ®ång b»ng 103 % n¨m 98. N¨m 2000 vèn cè ®Þnh lµ 10,936062 tû ®ång b»ng 208% n¨m 99. Ph¶i nãi thªm r»ng chi nh¸nh ®· rÊt nç lùc b¶n th©n ®Ó t¨ng nguån vèn bæ xung. N¨m 1997 nguån vèn tù bæ xung lµ 9,4828tû ®ång th× ®Õn n¨m 2000 nguån vèn tù bæ xung cña chi nh¸nh lµ 15,384 tû ®ång t¨ng 162% so víi n¨m 1997. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000. B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh giai ®o¹n 1999 – 2000 §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 I. Doanh thu 10390 11227,5 II. Chi phÝ 9997,154 11124,016 1. Gi¸ vèn hµng b¸n 5346 5923 2. L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo 975,4 1263,43 3. ThuÕ c¸c lo¹i 509,1 597,923 4. Chi phÝ kh¸c 2866,655 3019,826 III. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 392.846 686,985 VI. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 125,7 219,84 V. Lîi nhuËn sau thuÕ 267,135 467,15 Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy doanh thu ®¹t møc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. Doanh thu chñ yÕu tõ b¸n hµng nhËp khÈu. Doanh thu n¨m 1999 lµ 10390 triÖu ®ång trong ®ã thu tõ b¸n hµng nhËp khÈu 6050 triÖu ®ång. Doanh thu n¨m 2000 lµ 11727,5 triÖu ®ång trong ®ã thu tõ b¸n hµng nhËp kh¼u lµ 6573,5 triÖu ®ång. Nh­ vËy qua viÖc xem xÐt t×nh h×nh kinh doanh cña chi nh¸nh ta cã thÓ thÊy r»ng chi nh¸nh ®· cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc, ®· cã lîi nhuËn t¨ng râ rÖt gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n viªn. §©y lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh cña chi nh¸nh trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chi nh¸nh. VÒ tæ chøc bé m¸y c¬ b¶n ®· æn ®Þnh, ®· thóc ®Èy ®­îc nh÷ng nh©n viªn trÎ cèng hiÕn cho chi nh¸nh, lµm viÖc v× sù ph¸t triÓn cña chi nh¸nh. ChÊt l­îng hµng ho¸ cña Chi nh¸nh ®· chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. §éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô t­¬ng ®èi cao, cã n¨ng lùc, nhiÖt huyÕt ®èi víi c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã viÖc kinh doanh cña Chi nh¸nh còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nªn rÊt khã c¹nh tranh víi c¸c ®èi tÊc n­íc ngoµi. V.VÊn ®Ò lao ®éng t¹i Chi nh¸nh ViÖc tyÓn dông lao ®éng ë Chi nh¸nh ®­îc qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc ng­êi ®­îc tuyÓn vµo Chi nh¸nh ph¶i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ tõ cao ®¼ng trë lªn, chøng chØ tin häc, ngo¹i ng÷ tr×nh ®é C trë lªn, cã n¨ng lùc nghiÖp vô, chuyªn m«n thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ë vÞ trÝ c«ng viÖc ®­îc giao, cã nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc. Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ®­îc ¸p dông theo ®óng mÉu thèng nhÊt Ên hµnh vµ sö dông cña Bé Lao §éng Th­¬ng Binh vµ X· Héi. Ph­¬ng thøc nguyªn t¾c giao kÕt hîp ®ång lao ®éng dùa trªn c¬ së cïng tho¶ thuËn, ®ång ý, t¸n thµnh vµ ®­îc tiÕn hµnh ký kÕt gi÷a Gi¸m ®èc Chi nh¸nh víi tõng thµnh viªn. Trong sè 30 thµnh viªn th× cã Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng lµ n»m trong chØ tiªu biªn chÕ cña Bé C«ng An, cßn l¹i lµ sè lao ®éng lµm thuª th«ng qua hîp ®ång lao ®éng. Trong ®ã cã 12 hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n, 6 hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n, 7 hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n vµ 2 thö viÖc. VÒ th¬i gian lµm viÖc, nghØ ng¬i ®èi víi ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh, ®óng víi néi dung kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña Chi nh¸nh. Tuú theo yªu cÇu c«ng viÖc mét sè bé phËn lµm thªm giê ®Òu ®­îc tr¶ l­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, quyÒn lîi ®èi víi ng­êi lao ®éng còng ®­îc Chi nh¸nh thùc hiÖn rÊt ®Çy ®ñ vµ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ ®­îc thùc hiÖn theo quy dÞnh cña Bé luËt lao ®éng (Chi nh¸nh ®ãng 15%, ng­êi lao ®éng ®ãng 5%) . ViÖc x©y dùng néi quy lao ®éng vµ ¸p dông nã còng ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng ng­êi sö dông lao ®éng ®· kh«ng ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc tr¸i víi tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång. ViÖc x©y dùng quy chÕ l­¬ng, th­ëng ®­îc thùc hiÖn d©n chñ c«ng khai vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng. TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng cña ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ dùa theo c¸c thang b¶ng l­¬ng cña Nhµ n­íc hiÖn hµnh quy ®Þnh taÞ NghÞ ®Þnh sè: 26/ CP ngµy 23-5-1993 theo quy chÕ tr¶ l­¬ng cña Chi nh¸nh vµ møc l­¬ng tèi thiÓu do Chi nh¸nh quy ®Þnh. Tãm l¹i cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng t¹i Chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng ®­îc ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng ®Òu cã ý thøc tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm chØnh vµ ®Çy ®ñ theo ®óng nh÷ng tho¶ thuËn mµ hai bªn ®· cam kÕt trong b¶n hîp ®ång. VI. Mét sè kiÕn nghÞ víi Chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng Chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng ®­îc ra ®êi vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX lµ phï hîp víi xu thÕ hîp nhÊt hiÖn nay nh»m tËp trung nguån lùc ph¸t triÓn thµnh mét c«ng ty v÷ng m¹nh vµ ®ång bé, cã ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr­êng. Míi hoµ nhËp vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng do ®ã Chi nh¸nh cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, thö th¸ch trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña m×nh. §Ó thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc vµ môc tiªu ®Ò ra trong giai ®o¹n tõ 2000-2010 Chi nh¸nh cÇn chó träng ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau : * C«ng t¸c ®µm ph¸n ký kÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hiÖn nay cña chi nh¸nh cßn rÊt nhiÒu lç hæng. HÇu hÕt nh÷ng ng­êi tham gia ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu cña Chi nh¸nh lµ nh÷ng chuyªn viªn nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng nh­ng l¹i ph¶i kiªm lu«n c¶ sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, mµ ph¸p luËt kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò nhá trong ®µm ph¸n ký kÕt. Nã sÏ g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá v× chóng ta ®Òu biÕt mét quy luËt r»ng: mét ®éi ngò ®µm ph¸n ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ lµ mét ®éi ngò ®µm ph¸n mµ mçi thµnh viªn chØ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. * Mét h¹n chÕ n÷a cña Chi nh¸nh lµ kh«ng ph©n tÝch ®­îc c¬ cÊu chi phÝ cña ng­êi cung øng. Do ®ã Chi nh¸nh tr¶ gi¸ mét l« hµng nµo ®ã lµ hoµn toµn dùa vµo hái gi¸, chµo hµng hay b¸o gi¸. Nh­ vËy Chi nh¸nh sÏ kh«ng biÕt ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ cña l« hµng vµ nÕu tÊt c¶ nh÷ng ng­êi cung øng liªn kÕt l¹i víi nhau, Chi nh¸nh sÏ ph¶i chÞu thiÖt thßi. Xong ®Ó thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, tiÒn l­¬ng v.v...cña c¸c nhµ s¶n xuÊt lµ khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Víi Chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng hiÖn nay th× ch­a thËt ®ñ lín ®Ó cã chi phÝ vµ nh©n lùc cho ho¹t ®éng nµy. * Theo Nghi ®Þnh sè 59/ CP th× viÖc miÔn ký quü t¹i ng©n hµng khi thanh to¸n tiÒn hµng cho ng­êi b¸n b»ng th­ tÝn dông (L/C) gÆp khã kh¨n, ®ång thêi Chi nh¸nh cÇn ph¶i më réng ho¹t ®éng kinh doanh cho nªn sè vèn l­u ®éng 9 tû ®ång nh­ hiÖn nay lµ qu¸ Ýt, g©y c¶n trë kh«ng nhá trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh . * Víi diÒu kiÖn hiÖn nay Chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng lµ ®¬n vÞ duy nhÊt trong ngµnh ch­a cã trô së lµm viÖc phï hîp, ®Ò nghÞ Bé C«ng An vµ C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn ­u ®·i (nhÊt lµ vèn) ®Ó Chi nh¸nh x©y trô së lµm viÖc t¹o ®µ cho Chi nh¸nh ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35866.DOC
Luận văn liên quan