Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH tổng hợp và dịch vụ Huy Hùng

Mục lục Phần 1: Quá trình hình thanh, phát triẻn và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH tổng hợp và dịch vụ huy Hùng I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển và Cty TNHH Huy Hùng II. Cơ cấu của cty TNHH Huy Hùng IỊI Tình hình chúng về công tác kế toán của Cty Phần 2 I. Một số đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh . quy trình chung II.Định giá khái quát tình hình và kết quả kinh doanh III. Tình hình lao động Phần 3 I.Nhận xét và phương hướng phát triển trong thời gian tới II.Những thuận lợi và khó khăn III.Một số biện pháp khắc phục khó khắc của máy tính IV.Định hướng trong thời gian tới

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH tổng hợp và dịch vụ Huy Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c9461/2r1— Adf/c3/ BAO CAO THISC TAP TONG HOP GONG TY TNHH TM TONG HOP & NCH VU HUY HUNG Sinh situ : Nguyen Thi Lan Phunng Ma sinh vials : A04891 Chuyen nganh : Tai chInh Ic6 Man BO MAO DUC VA DA0 TAO TRUING DAI HOC THANG LONG Dui hoc Thang Long Btio can thuc tap tong hop M1JC LIJC PH ANI :QUA TR1NH HINT THANH, PHAT TRIEN VA CO CAU To CHOC. CUA CONG TY TNHH TM TONG HOP VA HIGH VI) HUY HUNG.. _ 3 I. SO bloc qui trinh hinh thanh va ghat trien con cOng ty TNHH Huy Hung 3 CoII. Si, t6 elide cim cOng ty TNHH Huy Hang 3 III.Tinh hinh chung ve cOng tic ke loan can coon ty 5 PHAN IL THIJC TRANG HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH CUA GONG TY I. WA sd dac diem Ichai quit ve nganh nghe kinh doanh, quy trinh chung 7 1.Khai quit ye nganh nghe kinh doanh 7 2. So Inge ve quy tdnh chung II. Dinh gii Ishii quit ve firth hinh va kel qua hog dOng kinh doanh 9 ].Dinh gia Ishii quit 9 2.Katqualanudfingkinhdoanhcaacdnglytrongnbringnamganday. 11 3.5,40t sd chi lieu tai chinh daub gia hoatdOng kinh doanh 12 III.Tinh hinh nguri lao do, ng 14 PHAN DI: NH/IN )(HT VA PHWNG HUNG PHAT TRIEN TRONG THO1 GIAN TOI 17 I.Nhan xet imp sd diem co bin ye mai Wong kinh doanh 17 thuan loi va khd khan 17 1.Nhang thuan lqi 18 2.Nhang kilo khan 18 111.Mdu sd bidn phap khic phuc khd khan dm sang ty 19 IV.Dinh Sang phut trim cda trong thrti gian tot 19 Nguyen Thi Lan Muting _ A04891 LOI MO DAU Nen kinh te nuax to la met nen kinh to 'Mien thanh phan, boat dOng theo co cbe thi tnremg co su quart ly cna Nha nuoc.Viec chuyen to kinh t6 ke hoach boa tap trung sang nen kinh e.6 thi (rem& di dinh dau met butt ngoat rat 16n trong su nghiep xay dung oat mint ta, do la su ddi mea ye tu duy ma nu& hat lam duy kinh ta.Truerc kia, trong nen kinh t6 k6 hoach h6a tap Ming, vigc san xuat cai gi, bao nhieu, va san xuat cho ai la do Nha nude guy& dinh thong qua cos chi Lieu ke hoach phap lgnh. Hang boa san xuat ra dft có dam bao chat long va phi, hop vol nhu tau cua thi trueing hay khOng cu6i cans cling dupe phan ph6i het. Khi d6 khOng co earth trash. Chuyen sang nen huh to thi truOng In thong ta da thga nhan thi truOng cangven nhling quy luat dac the cna no nhu quy lugt gia in, quy luat cung can, quy luat earth tranh. Moi doanh nghigp khOng phan Net thanh phan kinh 16 dou phai to mirth van dOng de thich nghi v61 nhu cau cUa thi truong, ding vting trong earth tranh. Mugn tham gia earth tranh va earth tranh CO hieu qua, cat doanh nghiep phai co kha nang canh tranh . Met dieu dang mang la trong nhirng nam qua c6 nhieu doanh nghigp da va dang to khang dinh kha nang canb tranh clia minh , dung vting trong cc/ chemoi va wan len . Hea Jong vol xu huOng chung, Cong ty TNHH TM TOng hop va Dich vu Huy Hung - mot doanh nghigp to nhan dang host Ong c6 higu qua trong Iinh vac kinh doanh phan phOi hang hod tieu dang. TU khi bate vao mfii trutmg canh tranh v6 ding kb& nghigt nay, flag ty van 6n dinh phd: tridn, g6p phan Vito sty phat trien chung cUa kinh to (1St nude. Bang nhang bign phdp !chic nhau, COng ty da ding but tao lap va nang cao kha nang canh tranh lien tlu trubng . Qua Med gian thuc tap tai COng ty, vOi su gidp da cua they co gido va cac can be phOng ban trong COng ty em da tiro hidu tinh hInh therc td sin 'mat kinh doanh cUa COng ty vahohn thanh Bao cao dux tap bao gem nOi dung sau: PHAN I: QUA TRINH HINE THANH, PHAT TRIeN VA CO CXU TO CHUC CUA GONG TY TNHH TM TANG HOP VA DICH VU HUY HUNG PHAN II: THUG TRANG HOAT HONG SAN XUAT KINH DOANH CUA CONG TY. PHAN NHAN /ea' VA PHUONG HUNG MAT TRIN TRONG THOI GIAN TOL Nguyen Thi Lan Phudng Hai hoc Thang Long Bao nio that tap king hop PHAN I QUA TRINH HINH THANH, PHAT TRIfN VA CO CAI To cftec CUA LONG TY TNHH TM TONG HOP VA DICH VU HUY HUNG L SO Lux QUA TRiNH HINH THANH VA PHAT TRIEN CUA CONG TY TNHH TM TONG HOP VA DICH VI11HUY HONG 1. Thong tin chung: TEN CONG TY: CONG TY TNHH TM TONG HOP VA DICH VU HUY HUNG TRU So GONG TY: S6 1 hem 58/23/4 ph6 Trait Binh -Phuong Mai Dich - qugn Can Giay -Ha NOi S6 clang kfr kinh doanh : 0102021355 Tel: 04-7686872/04-9157484 Fax: 04-7686872 2 .Qua trinh kinh thanh vA phit triEn Trong nhang nam cda thap kg 90, khi Fink vtrc phan phi hang WA con khd mai me thi cling ty TNHH TM Thng hop vi Dich vu Huy Hung, ti6n than cue Huy Hang Group di ra MA va hog deng chit yth IA phan phdi hang hod lieu dung . Ngay Mu mai thanh lap, aing ty chi la that dai Ig nha chuyen cling cap hang MI tan lay nguai tieu dung cu6i ding Mix sang Ittp hat nhang sink vien mai uSt nghiep caa tuning DTI 'Chuang Mai_chna c6 kinh nghiem , chi vdi hash trang lit kith that thu duoc sau 4 nam hoc nen giang Ming ye cac nganh K6 toan_Marketing_Quan vi kinh doanh. Den nam 1999, voi chdt kinh nghigm thu duoc to m6 hinh NO, anh HA Manh Hang ( nay la giam d6c Ong ty) da manh dan xin So k6 thud] va dau lu Thant] ph6 Ha NOi dd thanh lap Ong ty T191-1H TM T6ng hop va Dich vu Huy Hang. Td mln dai 19 nh6 chi co vai than vien, qua gin 10 nam ,Cling ty TNHH TM Tong hop va Dich vu Huy Hang chi chuyen nghiep hoa dOi ngil nhan so eau mirth. Doanh s6 ciia Gang ty khOng ngnng tang, diq sting can bO tong nhan vien duoc cai Mien khOng ngirng. Vol chinh sach thing dan duct xac Binh ngay to khi thkuh lap, trong chit tfn trong kinh doanh, coi trong sir phat vien hen wing va chain lo d6n IM ich chinh clang cUa ngthi lao dong, hien nay COng ty da rb rtht doi ugh nhan vien co Unit chuyen Nguyen mi Lan Phtrong _ A04891 2 Dui hoc Thang Long Bfio rho thug tap tang hop nghiep va trinh dd td chic cao. Qua Cling ty, nguoi deu dung Viet Nam bier den nhang san phim caa nhang tap (loan danb ding tren the gidi nhu: Deli, Stacom, Marco, Pgrand TM, Gillette,Oral-B,Pigeon,Dunlop VOi mong mu6n bin Cent ty TNHH TM Tong hop va Dich Huy Hang thanh mot " ng6i nha Chung cho tat ca moi nghoi" giam ddc C6ng ty, anh Ha Manh Hang, luOn dal van de chain lo dor sting can 60 ming nhan siert len hang dau, coi nhan sibs la nhan td quan tong tong sr, [BIM cling. Bfii vay sau gan 10 nam boat Ong, ceng ty da tang budt kbang Binh I/ the can mirth lift thi trudng. Doanh thu va Idi nhuan can mfing ty luon tang qua gag nam . Cans ty da bark dau tao dung dude uy tfn hen thi trabng phan ph6i rat hap clan nhtmg tang day [ha thigh. H. CO CAI TO CHIC CHA LONG TY TNHH TM TONG HOP VA DICH VU HUY HUNG * Cling ty Huy Himg &pc td chUc theo mO hinh co cau chUc nang. H1nh sau mfi Moo cau 16 chat dm Ong ty: MO HINH Co GAD To CHUG GONG TY HUY HUNG Giam d Ph6 giam Phong marketing Phong k tofu' Pith g nhan sv BU Ph?n kinh doanh 2 Ho phan kinh doanh 1 Be phan Kish doanh Nguyen Thi Lan Phuong _ A04891 3 Brd he Thang Long Rao ego time tap tdng hop * Chine !tang caa tong chac danh va bq phan nbur sari: >Clam d6c:II ngubi trot tieg dieu hanh quin 19 doanh nghiep, la dai dien phap nhan cula Ong ty. Giam clOc chi* nth nhibm twee an so huu va phap luat ve wan 19 moi mat hop* dOng san auk kinh doanh tea bang ty trong pham vi trach nhithn va guy& hnn cula minh. Giam die [rut flip quan 19 phong k6 tab . >Phil giam dOc: la noel (min 19 ging Minn die trong viec didu hanh va quan 19 Ong ty. Phil giim diac chin trach nhiem toff* giam d6c va the so him ve lab phan minh quin 19 trong pham vi trach nhiem va (myth] ban dirge giao. Ddi vii Gong ty TNHH Ping hop va Dich vu Huy Hang, PG}) trim bap quail 19 cac 110 phan kinh doanh, nhan sir va phong marketing. âthong marketing:la IsO phan gam nbang [hash vien tat si. Ho co trinh dB hoc van cao va Id& that sau Bang. HO phan marketing c6 nhiem vu ghat Vie* quang coo san phim cna tong ty tren pham vi loan Mien Bic. lacing then con flip nhan 9 kiln phan hal va nhung thay chai trong nhu du tieu clang hang boa d6 de unit vol ban Om die nhimg dieu chinh phuong an nham thoc day tang doanh s6 ban hang. >Phong ki fit co chile nang nhiOni vu ghi chop, bath toan, tag hop 86 libu thong tin cho viec quan 19 tai chinh, dna ra nhung giiii phap tii uu dem lai hieu qua kinh to cao nhat ding then phai dam bao chi tra cac khoan cho nhan vien theo clang hop dong Id kit vat theo thing chi dB quy dinh. >Pheng than sic c6 eh& nang quan 19 nhan so theo sg chi dao true dip dm BGD. Bao g6m : t6 chdc tuyen dung, dao trio, sap x6p, didu chuy6n nhan so cho (MU hop obi Mill chat va yea du dm bang viec. >Cac bO ph4n kinh doanh: ho c6 quy m6 nhu mot tong ty ca nub, bao g6m cac twang 60 phan, Sc ki loan tubs% 60 phan, k6 toan vien, the quy, *gang phi:Mg kinh doanh, gitim sat ban bang,....Ngoai ra moi 60 phan ho deu c6 them 1 phong la phong hau can nham tra ging cho cac cling viec ghat sinh nhu: thay the nhan vien nghi phap, h8 tra nhfing 'Man vien giao hang co qua nhieu hang d6 lusin lam cho hoat ckang kinh doanh cua tang ty dal mac kit qua tot that. Nguyen Tbi Lan Phuong _ A04891 4 Dui hoc Thang Long Bio rho thus tap tiny hop * Moi phong c6 met chug nang rieng bi¢t song mug dish cudi tang la nhim phut vu IP ich cho can 60 ding nhan vien va can °Ong ty. Do do nhigm vu chung cua cac phong la: - Chap hanh va kiem tra vies chap hanh cac chi tieu kg hooch, Si nOi quy quy ?firth ohs sting ty, cac mix lieu cia giam ddc. - Phus vu dic lire cho hog dOng kinh doanh. LuOn ludo lun Lei, sang to nhim nit ra nheng vu nhagc diem a so eke bign phap ding din kip thoi :MS phat huy uu didm hong qua trinh hog ding kinh doanh cim minh. LEL TiNH HMI CHUNG Vg CONG TAC Kg THAN CHA LONG TY : COng ty dang rip dung me hinh kg loan tap trung, dung dau la kg man trifling duoi la can nhan vien kg Loin. Cling ty chi ma mot hg thdng s6 ke loan, to cher mOt 130 may Man sir kg loan. Hien Lai tong ty rip dung hint] thus "Chang to ghi s6' va rip dung phan mem k6 loan Hang ton kho duce tang ty rip dung they phtrong phap ke khai thuong xuyen d@ phin inh chinh xac tinh hinh nhap 'mat ton kho. Cu the tong vies phan chic a phong kg toin nhu sau: • Kg town truing: la nguai t6 chilc chi duo moi hog dOng dui phong kg loan, lap Ho can Si chinh chung cho ding ty via chin moi Mich nhigm ye thong tin tai chinh chung cho Loin cOng ty va chiu trich nhigm ye tinh trung thud hop phap hop ly cna cac thong tin tai chinh throe than muu. Nhigm vu quan trong dm Kg toon tnr¢ing la Map cac nha quin tri quail H, bao loan va phat hien ngu6n von kinh doanh hign c6 thong qua vice phAn tich tinh hinh dal chinh the hign trong cac thong tin thu duos d6 din ra cac (my& dinh dung dan. • K6 roan vien chin trash nhigm ke loin kin hem [hi quy cim ding ty: theo den tinh hinh tang giam tai van cd dinh, trich khan hao, finh hinh nhap xuat ton hang boa... • K6 toan vien chin Erich nhiem kg win phis' hank tign gni ngan hang, liming va gag Ichoim nth theo luring, Ong no phai thu, ceng no phai tra, doanh thu , kit qui. • Kg loan vien chiu trash nhigm kg loin cac phan hanh: la ke' loin third] Loan va, kg loan Lien mat. Nguyen TM Lan Hwang _ A04891 5 Dad hoc Thang Long Sao can time Op Mug him SO Do BO MAY KU THAN CONG TY TNHH TM TONG Hop VA DICH VU HUY HUNG Kf toan truing Ke Man kho, thu quy Kf toan t en lump, chi phi Ong no, doanh thu ya k& quit Ke Man den mat an thanh Loin Kg loan cac 66 ph6n. Nguyen TN Lan Phtrong _ A04891 6 Nhit dung cop Ting tang ty Dal hoc Thing Long Bain cao thug tip tang hop .1 Shan thin ha Marketing . b' Bta phan kinh doanh yki Inning MO td chi tilt mot cane viic Iron cone tv: Cling ty TNHH TM TH va DV Huy Hung hoar dOng chu yeti tren Bab we phan phei san phan tren pham vi mien Bac Do 46, em xin me to qua trinh phan phdi hang hod cim mat be) phan kinh doanh: Can at kg' hoach cua phong marketing, cling ty do chub nhu eau va Icha !Aug lieu thu gem hang boa a due ra ke hoach ban hang cho phOng kith] doanh cling nhu truing phan nginh hang 46.Tir de truing be phan kinh doanh nganh hang d6 se me, cuOc hop cho gag phong ban cim mlnh co the la phOng kinh doanh, phang ke loan, phong hat can, thu kho va phong nhan so. San khi ban bac I each ky luing da thing net, truing be phan kink doanh se chi clao Ong vino cu the cho tang phOng nhu sau: +Pheng ki toan:ke loan truing caa InO phan se chin trach nhiem ve ;mat nap hang hod, chang tin boa don lap ra, met s6 nhan vien clanh don cho nban vien ban hang khi co don hang. Theo d6i sat sao doanh s6 gig nhan vien ban hang dung nhu tong no cna cad nhan vien ban hang tren cac tuyin niu co rei bao cao cho truing be phan. +Phang kinh doanh: truing phong kinh doanh c6 nhigm vu trien khai cac chuong trinh coa &mg ty da de ra cho nhan vigil ban hang nhu quang cao san pham, ghat to roi, chuong trinh khuyen mai oda san pham va gang giam sat ban hang theo dOi sat sao ban hang theo dOi sat sao nhan vien ban hang da lam duoc gl tren cac tuyen eda nhin vien ban hang va bao cao cho truing IV phan. +Thong nhan suf: se chiu (rich nhigm sap nen cling vied theo dting nhu can cim tang nhan vien, tuyen them Man vien nett can. Nguyen TN Lan Phirong _ A04891 Bei hoc Thong Long Bic do thug tap tang hop 4- Thil kho: cfi nhiem vu chi 40 dOn d6c nhan vien phi kho nhan hang 1 each nhanh nhgt,kiem Ira chgt IttiMg hang hod, min ma, chiing loai, rdi hohn thank cic tha tuc ye mat ke'tmin. +BO phan hau can: co nhiem vu chi dio ck nhgn vien giao hang sung nhu can nhan vien tang minim co trich nhiem M16 try met cacti rich cue nhat khi :Man vien ban hang Oil dupe don hang vi nhien phut sinh khac. H. DANN GIA KHAI QUAT Vg TINH HINH VA KgT QUA HOAT DONG KINH DOANH CONG TY TNHH TM TONG HOP VA DICH VU HUY HUNG I.DANA GIA KHAI QUAT Vt CONG TY TNHH HUY HUNG: Bag I: Being can doi kg Wan ciia cling ty front 2 ntim 2005 -2006 Don O tinh: Hong Chi tieu Nam 2005 NAM 2006 So sanh TT M5c tang giam Tile (%) TM sin A Thriii aim hm Bong vi dim to ngAn hen 4.773.140.681 6.828.425.33' 2.055.284.. 43,06 I Tien 53.274. 791 34.083.80: -19 190 18 -36,02 II Cac khoan phai Thu 280.229.971 1585.899.12 1305669.156 465,93 17,31 68 ,97 6102 11 Hitng 168 law 4.439.635.915 5.208.442 I 768.806.48 IV Tin san lull dOng 3133 121.836.240 8.525.375.0 I 8.4035 1 B Tii sin c6 (Huh, dgu to dai hen I TM sin c6 Binh 121.836.24C 7.555.577.0 7.433.740.8 1 1 TSCD tau hinh 163.546.72C 8.063.426.72 7.899.880 II 4.830,4 1 .117,1 2 Gia tri hao men 1u9 knit) -41.710.48C -507.651.68 -465.94 I 3 TSCD M hinh 0 0 H Chi phi gay dung co ban d& clang 0 C C C 113 Cm khoan ky kV 0/010 dai han quy, IV Chi phi tra truck dai han C C 969.600 11 96600 11 Tang Ong lei sin 4.894.976.921 213,66 15.353.800.37 10.458.823 Ngu6n vein A Nii phai Hi No main hen 1.239.971.624 1.239.971.624 8.360.151.53 8.360.151.53 7.120.179 9 1 7.120.179.911 574,22 574,22 C I H No dai han • 0 i / 111 Phil tie knee 0 t 1 C B N u6n vein chii sir Wu 3.655.005.297 6.993.648.84 6.190.000.111 3338.643. 3.080.000 HI 91,344 99,035 I Ngu6n v6n, guy 3.110.000.000 H Nguem kinh phi, qu9 khk 545.005.297 803.648.841 258.643.5 47.457 Ding Ong ngu6n Gin 4.894.976.921 10.458.8233 213.66 15.353.80037' (Ngiutn: Being can ki twin tan gong ty nom 2005- 2006) Nguyen Thi Lan Malang _ A04891 9 Dui hoc Thing Long Big can thuc tap tong hop Khi xem xet hang can dei kE toin, ta nhan May (dug tai Mn va nguan yen cia cOng ty tang len not Ion la 10.458.821354 y6i tS, le la 213,66% dieu nay cho thay quy me, kink, doanh cfia clang ty clang doom ma rong. Tit nhimg bi6n Meng tren can di vao bang can d61 kb Loan (Bang sd I) ta that dugc tinh Mn!, bian dOng vE tai sin va nation v6n cua tang ty trong 2 nam nam 2005 — 2006 nhu sau: Nam 2006 tong TSLD va ddu to ngan han tang2.055.284.654 vai tt k 43,06% trong do vein bing lien giam 36,02% so v6i nam Mu& . Dieu nay cho May khi nang thanh tot' no ngin han cna clang ty trong nam 2006 giim so v6i nam 2005. Nhung xel ve hien qui hoat dfing trong wring lai ta cling nhan thay tang ty ma dung t6t vein bing lien trong kinh doanh khans de xay ra tinh trang 6 Bong lien mat. Thy nhien can chd dim bio nhu tau giao dich bang lien (mug ngfin , trung, dai han. Cie khoin phai thu: nam 2006 tang hon so ved nam truem 1.305.669.156 Wong ting vai ty' le tang 456.93 khi di dm hi6u nguyen nhan ta nhan (hay: do dem tha ye hoot dOng sin xuat kinh doanh la clang ty thong mai, GM; yen co nhiem vu nhap hang va phan ph& hang hod cho eels dai ly, clang ty, cita hang,— thuong khi tieu thu throe mot s6lucing hang nhat dinh khach hang mai thanh loan nen. Ging ty can theo del chat the cac khoan no ,c6 phuong phdp lap du phi:mg hop 1j, a [tau tinh Unlit bi chiem dung vein, giam thiOu raj ro trong qua nth thu tien de kip theft )(nay yang von. Hang km kho tang768.806.480 cueing throng via tY, le 17,31%. Do tong ty dang trong qud trinh de dung hoe Sc logi mat hang, hang Mu kho tang la hop ly. M$ du vat Sc nhu quan ly can duic day cac chin loom Marketing de tang s6 lacing hang ties thu, trinh Unit trong hang luu kho nhieu keo dai sd d dong van, lam tang chi phi kho, chi phi bio quan , met s6 mat hang se leg thei, khOng Judo Uu chuong. Ben canh d6 TSCD cling tang v6i mot Mang rat lent 7.433.740.800 thing voi ty le 61,02% cho thay cOng ty clang ma rOng hoat dOng kinh doanh din to nhieu vao kho hang, xe chuyen cha vi xay dung cac dam diem phan phdi mai clop vi hien dai han, clung nhu nang cep cac dm hang cu nham tao hinh anh mai vi khing dinh thuong Mau dm Minh. Nguyen Tlu Lan Phuong _ A04891 10 Dai he Thang Long BM; mio thug tap Mon hop *Phan ngudn v6n: Noy phii tra dm clang ty tang7.120.179.910 Ming dog v6i ty - le 574,22%, viec phat tri5n cac kboan vay ngin ban nay dip ring Mu eau tang TSLD, chdng 16 Ong ty dang di chigm dung v6n to ben ngoki dg phuc vu cho hog Ong dm mirth. Tuy nhien can cho vi giam dan cac khoan no trinh tang ganh Ong tth np trong loving lai. Ngu6n vin cim ding ty cling tang prong doi cao3.338.643.544 (long vii ty I@ 91,344% cho thay kba nang die 1E3 vt tai chink can gang ty Icha tat do c6 chroc hipu qua trong gang lac huy ding va the hipn tinh hinh kinh doanh cling cling ty Wong d6i 6n dinh va c6 so phat tri5n mph me. 2.KECT QUA BOAT DONG KINH DOANH CIJA CONG TY TRONG NHONG NAM GAN DAY K2t qui boil Ong kinh doanh la Wit chi lieu phin anh hoE ding kinh doanh caa doanh nghipp, hipu qua sir dung v6n. Thong qua kit qua boat clang kinh doanh [rude tien to c6 the biel dupe doanh thu va lai ma doanh nghigp thu dune trong kl. Bdng 2:Bdng bdo qud kinh doanh ciao con ty Rung 2 ndm 2005-2006 Dan vi tinh: Ding Chi Diu Nam 2005 Nam 2006 So sank Mot tang Ohm T9 1a T6ng doanh thu 11.777.848.724 17.722.630.890 5.944.782.166 50,47% Cna v6n hang ban 9.444.480.218 13.790.806.673 4.346.326.455 46,02% Lai nhuan gap 2333.368.50E 4.131.824.217 1.798.455.711 77,08% Chi phi quin 19 DN 954.455.125 2.452.819.298 1.498.364.174 156,99% Chi phi bin hang 928.865.40C 979.600.000 50.734.600 5,46% T6ng lai nhuan try& thug 450.047.981 499.404.918 49.356.937 10.96% Nap ngan sich 144.015.353,9 159.809.573,76 15.794.219,84 10.96% T6ng Ioi nhuan sau thug 306.032.627,08 339.595.344,24 33.562.717,16 10.96% (Ngu6n: Rio ao kit qua hoat Ong kinh doanh nam 2005-2006) Nguyen N4 Lan Phuong _ A04891 I I Dal hoc Thang Long Rao can that tap fling hop Nhin vac, keit qua hoat dOng kinh doanh 2 nam On day to thSy doanh thu via lei nhuan caa nam nay cao hot nam Mak va clutin thd hien cu fhb nhu sau: doanh thu: nam 2006 dat 17.922.630.890 deng tang len 6.144.782.166 dong trong ling tang 49,63%. Dieu nay cho thly mac dO lieu thu sin phdm cang nhu hieu qua gong ding tic, tic c10 chitin HIM thi throng cao hon nhieu so WA nam twee, ty he da clang hang boa va ma reng Wang ha% phan phici tieu thu. *V4 lot nhuan gnu: nam 2006 dat 4.131.824.217 dons, tang dons so inn nam 2005 (1.798.455.711dong) tuning tug tang 77,08% so yin nam 2005.Lol nhuan say thug nam 2006 dal 339.595.344,24 thing tang 33.562.717,16 dOng so vii nam 2005, tang Cmg10.96%. Ben canh de, nhin via° bang kdt qui hoat deng kinh doanh caa 2 nam 2005 -2006 to they: nam 2006 chi phi quail 19 doanh nghiep tang 1.498.364.174 thing tucing (mg 156,99 %v6i so voi nam 2005. Nhu gay doanh nghiep da Ling chi phi so vin nam truck la rat nhieu d8 au tir them trang thief hi cho he phan (Juan 19. Thy nhien cac vha coin 19 can chi y sir gia tang dm cac khoin chi phi ban hang va chi phi quan 19 doanh nghiep tong tuong lei vi hien tai dans tang a mac cao sao cho so gia tang cau doanh thu va loi nhuan sau thud phai dam bao pha hop v6i finh hinh hoat deng cUa cemg ty va dat duos lieu qua cao nhat cho hoar deng kinh doanh cue doanh nghiep trong nhung nam nap then. 3.PHAN THE MOT SO CHI TIED TNT CHINH DANK GIA H047 9 DONG KINK DOANH CH A GONG TY Tinh hinh hoat deng sin nal kinh doanh c5a CEng ty TNHH TM T6ng hop IA Dich vu Huy HUng duoc thd hien thong qua met sd chi tieu tai chinh sau: Nguyen TM Lan Hwang _ A04891 12 Dai he Thang Long Bdo coo thus UM king hop Being 3:Phdn tech mat sd chi lieu tai chin?: &rah gig tinh kink hoot dOng cda doanh nghign Chi lieu Cling thtic tinh 2005 2006 1 Khi Wang thanh loan hien !faith Tdng TSLD 3.85 0,82 Tdng no ngan ban 2 Kha rang thanh man nhanh Tang TSLD - Gia tri hm kho 027 0,19 Tong not ngan han 3 Ty suds sinh !di b en doanh thu Loi nhuan sau thug 0,026 0,019 Doanh thu thuan 4. Ty swat sinh Rti tren vtin 5.TY sugt sinh Rd nen tai sin Lot nhudn salt thud 0,0625 /489 0,0221 55.526 Ngu6n von CSH Lot nhuAn mu thug Tting tai sin Qua bang phan Itch mat sd chi lieu tai chink cim Cong Ty TNHH TNHH TM Tens hop va Dich vu Huy Hang, em co mat s6 nhan xet sau : Ca 3 he 6 Iran deu giam so vol nam 2005, do [Ong no phai tra (no ngan han tang len qua nhieu so yea nam 2005) la 7.120.179.910 twang dog vai EY, le 574,22%, con Mc da tang mia TSLD thdp bon nhieu chi cd 43,06% lam cho he s6 thanh loin hidn hanh trong nam 2006 c6 sty bign clang lern gams aiding chi con la 0,82% (song khi nam 2005 la 3,85%. Qua Sc ty sd d6 to nhcan nam 2005 limns du tN TSLD cda cOng ty Wong &Si 16n thira (la d@ trang trai cho Sc khoin no nggn hp. Tuy nhign vi thna nhigu nen trong nam 2005 hien qua sir dung van hit, Ong cda cling ty chua cao de xay ra fink trang a dong van . COng ty da khgc phuc tuong ddi t6t tinh Tsang nay trong nam 2006 va he s6 thanh town hien Minh la 0,82 nhung gang ty cling can km y khOng nen de h4 sd nay tigp tut giam trong cac nam tigp theo dam bap kha nuang thanh loin trong ngin han Ben cinh do he sd ve Itha nang thanh loan nhanh cling giam th 0,27 Ram 2005 chi con 0,19 vao nam 2006 cluing to tong ty dang gap rig rdi trong vide thanh Man Sc khoin no deb han tra , can khan phuc ngay tranh d@ giam uy tin dm cOng ty. Nguyen nu Lan Phuong _ A04891 13 Dal hoc Thang Long Rao cao Mum tap tang hop Oil tieu ye t9 mitt sinh IM wen phai tbu dm Ong ty trong nam 2005 la 0,13 , nam 2005 la 0,086 co su sut giim rd rat, cho they heat clang kinh doanh con cOng ty kern hieu qua hon mot trong nhimg nguyen When din cltn tinh trans nay lit do so gia tang ding Ice cia chi phi quail 19 doanh nghiep va chi phi ban hang. Chi lieu ve t9 suit sinh IM tren tong tai sin cia cOng ty trong nam 2005- 2006 ten loot la 0063 va 0,022. Cache s6 nay 6 mdc tuong d6i than cat su sut giam trong nam 2006 do Ong ty dau to them vac, TSCD. Qua day Is nhttn ihffiy tinh hinh sd dung va quin 19 tat san cda Ong ty Dieing thuc su hieu qua va khoa hoc, can tim cac Bien phap phh hop hon. Chi lieu ve t Raft sinh 1M van 65n dm Ong ty cOng 66 su sat giam ttr 0,0625 nam 2005 con 0,0221 nam 2006. Ditu nay cho hieu qua s& dung van dm ciang ty la met (long v6n bet ra (Du to mang lei 0,0625 Bong bpi tic sau thutt nam 2005 va 0,0221 (Ring loi tat sau thud nam 2006. Cling ty can chi y quan tam tai viec sir dung von vong host dOng sin xuat kinh doanh sao cho co hieu qua tat nhift. BILTiNH H1NH NGUOI LAO DONG Dd dal duos nhfing thknh rich nhu ngay horn nay thl khOng thd khbng kd den su thing gtp dac biet quan trong la nhan vien a cling ty. Lao dOng 12 mat trong 3 yau t6 thin vim quan trong tiny& dinh hi4u qua hog (Dna kinh doanh. Hien nay Gang ty c6 mat 60 may lao dOng tre, nang dfing, hang hal Vong cling tic. Cang It& kinh nghiam su tan tug cna nhilng nguM di trade, tap the Ong nhgn vien COng ty IuOn c6 ging hat minh pilau dau xay dung tap the yang manh, doin kat dun Oleg ty ngay mot phis then hon. TIN!! HiNH LAO DONG CUA CONG TY: COng ty co tdng s6 150 can 60 Ong nhan vien duos phan chia then nth slat vati co cau nlur sau: Nguyen TM Lan Hwang _ A04891 Doi he Thang Long Bin cid) Moe tOp Ong hop CuBave 4: c3u lao dOng Chi lieu S6 luong Ty trong(%) Lao dOng co dab C143 dui hoc 30 20 Lao dOng e43 trinh d43 cao clang, trung cap 32 2133 Lao dOng ph6 thong 88 58,67 Thug so 150 100 (Ngunn :Phong nhan sn) Do dac tha la doanh nghi@p thucmg mai, that gian lam Sc duck chia nhu sau: Maa : Lam vi@c tir 7h30 den 4h30 nghi trua 2 tidng M6a dOng: lam Sc td 8h den 4h30 nghi trua 2 tang Vi@c tuyn dung va tra luong cho ngubi cho ngubi lao dOng thgc hi@n theo the do bop d6ng lao dOng gian Guam d6c CAng ty va ngubi lao dOng, hop d6ng nay phai pith hop di nhimg quy Binh cda phop lu*t va didu 1@ boat dOng da Cling ty. Cong ty tra luong cho ngubi lao dOng dga nen ngay tong lao eking va h@ se lien lams, nhung van than tha ddy du nhimg nguyen tic (Tong BO 1u81 lao dOng dugs sita ddi b6 sung thong qua 2/4/2002 tai kt hop qudc hOi Ichd X cila BO lao dOng-Thuong binh va xa M143i. Trong tnrong hop lam them gib, Cong ty tra 150% luting cho ngubi lao dOng con lam vino vim dc ngay 18 tel thi tong nhan duoc hubng 200% lung. Mtic limns phan b6 trong hai nam 2005 va 2006 dm Cong ty TNHH TM T6ng M1qp va Fitch vu Huy Hang nhu sau: &inn 5: Tinh hinh Ihn nhdp via nhan viin Dan vi : ddng Chi Lieu Nam 2005 Mint 2006 1.Tidn Wong binh quan inguOi /thing 1.679.489 2.122.755 2.Thu nhap binh quay ingubi /thing 1.865.583 2.358.617 (N gun,' :Phong nhan sic) Nguyen Thi Lan Phuong _ A04891 15 Doi hoc Thang Long Rio coo Uwe tap tang hem 2. CAC CASH SA CH PHUC L01, DAT NGO, DAO TAO CHO NGHHI LAO DONG: Trong qua Utah sir dung lao clang, CEng ty td chic cac tap hugn cac ky nang kinh doanh ming cao Ichii nang dei hen dm mei truong boat clang kinh doanh ngly can phat trier' nhu hien nay. Ithemg ngimg phgn clan, nghien eau vi de anal xay Mpg the dinh mut lien bong tien tien hon. Thgc Men tit moi che der, chink sigh c6 lien quan den nhan vien lao dOng nhuchecla dm dau thai ... Tien lutmg, thuong trong thing, quy, cac ngay IE tat &roc dam bao day (In theo Bang quy dinh. Deng vien khen [herring kip their del veri nheng usual c6 sang kien phuc vt tong qua ninh kinh doanh, nham phat huy t6i da neon lac kinh don't Ong a nhan. Ngoki ra Gong ty dac bier quan tam den con em ngueri lao clang, lap quy khuy6n hoc ding vien cac chew co thanh tfch cao trong hoc tap, td chile cho cac chau ding be me di (ham quart nghi mat trong dip he hang narn Nguyen Tin Lan Phuong A04891 16 Dal hoc Thang Long Rao dm dux tap fling hap PHAN III NHAN NET VA KET LUAN INHaN XET MOT SO DIM CO BAN VE MOI TRUONG KINH DOANH: Trong giai Joan hiCn nay, khu vac hoa va toan cau hod la xu the ph& then tat yen caa nen kinh to the gidi. Vied gia nhap cac td chile kinh tf khu vac va the gi6i rdur AFTA, WTO luta, la mong mud!) dm bat ky quit gia nio. Xu the hdi nhap nay tao co hOi canh tranh binh clang cho tat ca cac doanh nghiCp song no cling ant the doanh nghiep vao mat cuac choi !chic nghiet vii quy luau `rnanh thang, yeti thua'. Vidt Nam cling khOng nam ngoai van hOi chung d6 caa the gioi. Dei vgi cac doanh nghiep Vidt Nam n6i chung Ira vii nganh kinh doanh phan phOi hang hoa not rieng, biCn phap duy nhat rid khOng bi loai be la tang curing lcha nang can't tranh cim chinh minh d@ chi& linh va tao the dant yang tren thuong trubng. Gang ty TNHH TM Tdng hop va Dick vu by Hung hoat dOng tren linh vac phan 0161 hang hod, ddi thU canh tranh cUa cOng ty la the tang ty hoat dOng trong an vac cung cap hang hoa . Dal tha canh Ranh dm COng ty TNHH TM TOng hop va Dich vu Huy Hung bao g6m cac d6i thu canh tranh trong va ngoli nganh. Hoat &mg trong linh vac vii mat this truing rang 16n nhu vay thi vied sir dung va quan 13l, hien qua nguon luc,thui gian cung cap VA chat luting hang hoar va dac biet la uy tin voi khach hang cita tong ty la v6 ding quan trong. Dieu do guy& dinh den tranh cOng hay (hat bai caa cOng ty. Xu htrOng phat Eden cim cOng ty TNHH TM Tang hap va Dich vu Huy Hang: Huang vao vide tang cuoilg quy ma va hien qui boat dOng bang nhung bien phalp cai t6 tai mu, hien dai holt co so vat chat ky thuac, tang hien qua sir dung van, tang nang slat lao dOng. IL NHONG THUaN LOI VA KW!) KHAN CUA CONG TY TNHH. TM TONG HOP VA DICH VU HUY HUNG: Tuy la mot cOng ty vaa va nhO nhung Bong may nam qua Oleg ty TNHH TM Ding hop va Dich vu Huy Hang da Ichang clink dude minh tren thi tinting, tao duos uy tin tren thi Wang, tao tido dE cho vied mei rang hoat clang kinh doanh va so plait then ngay tang manh me cna cOng ty. Nguyen Thi Lin Phuong _ A04891 17 DO hoc Thing Long Bk ctio thuc tap tang hop I.NHONG THUAN LOI T1 men cOng ty chi cO van chuc nhAn vien, qua gan muoi nam Cong ty Huy Hong da chuyen nghiep hog dOi ngil nhan so cita mint, voi 150 lao dung. Milan loi cim tang ty la c6 nhang nhan vien c6 Binh dt) chuyen mOn sau, nhieu kinh nghiem.100% can be dm cOng ty fit ban Binh to den giim sat ban bang thu tang be phan deu co trinh de dai hoc va tren dai hoc. Hang nam tren tinh thin chia se, Huy Hang danh hang chdc trieu clang cho cOng tic td Mien, tich cot than gia hoat dung cim cling dean quan cling nhu cat hiep hOi doanh nghiep vi vi nhe. Ye he (hang s6 sach: Chug ty sit dung he thong s6 sach tuong d6i day dit va then quy dinh cda the de ke toan nba nu& nhung van dim bio so phi] hop v6i boat Ong dm Ong ty. COng ty su dyng he th6ng chimg to kE loan then matt dm Be chink. Hien 41 Ong ty clang op dung bird, mac ghi s6 "thong td ghi s6". Day la hinh that don gian de thuc hien phi, hop v6i quy m6 cda doanh nghiep. Ben canh d6 tang ty cOn dang sit citing phan mem ke tom vao cOng tic Ice loan tai tang ty.Viec au dung ke than may vao cOng tic ke loin lam giam nhe kh6i luting cOng viec cho ke loin, tang khi yang phuc vu quan 19. Viet dp dung ke tom may 4i cOng ty da phan nao giam bat duoc dp loc cOng Ink ke loan vi m8i ka loan phai dam nhinm nhieu phan hanh ke loan khgc 2.NHONG RHO KHAN: Dac Bung cua cOng ty la phan ph6i hang hoi voi pham vi rung Mn cho cac dai 19 vi cac situ tin ban le, nen vies phi" thu khich hang luOn cao. Khach hang thanh loan cham, von bi d dong nhieu lam huimg den kat qua kinh doanh cim doanh nghiep. Float dong trong nen kinh t6 thi truttng, cac doanh nghiep luen phai cnnh tranh vai nhau a ton tai va phit tridn. Hien nay, bin nhu cac doanh nghiep den ganh dua nhau ve mat chat luting va gia think. Hon the Mitt, a dun duoc sin phim den my dm ngutti titu dung, mei cOng dont, v6i nhirng chi phi !chic nhau, ma vOi so biers deng kbOng ngdng cite yeu t6 din vao hien nay cdng voi chi phi van chuydn luau lam cho ban limb dao phai can nhac het sac than trong. Di gift duoc Minch hang ceng vOi gia thanh hop 19, chat Wong t6t, d6ng thei dam bao &roc doanh thu va lei nhuan. Nguyen TN Lan Phuong _ A04891 18 Dal hoc Thang Long Bao cao that tap tong hop IILMOT SO BIEN PlhiP !CHIC PHUC KHO KHAN CUA CONG TY: Di co dub k6t qui nhu ngay horn nay la sir c6 ging khOng met moi cua nhan ten tai cling ty. Nhigm N91 dat ra cim loan ban duo la lam th6 nao do haat dOng kink doanh cite cling ty phai cb lit de 'tang cao nang lug cia gang ty ma bin nang cao dbi sting cub con be tong nhin Viea trong toan don ty. Do d6 van a dal len hang Elan la gang ty la lam sao di dAy nhanh qua brill thu tien cua kith hang va Muting xuyen c6 can cuqc hop voi nhimg nhan vien bin hang di tip thu 9 kb phis h6i cda khach hang vi cling ty can phii Mug cuong quan ly, tap trong phat trien th6manh cda cling ty . Qua mot so Ici6n Chic dune hoc o lib hubs em xis nett len met s6 Bien phap do khic phut 'Mims kh6 khan ten: Gang ty gb the tang chi6t khan thanh loan oho !loch hang di day nhanh qua trinh thu hen hang ,dung thin lam Mtn kith nang bi Ichich hang chibn dung vdn. Ong ty can co Su lai bep phan kho (thuOc ph6ng hair can) then bang tang them hai nhan vino la yam di co the giam ben s6 luting cling viec moi kin hang ye nhap kho nham giam bert nit lug cOng vies cho nhan vien kho dung then tang nhanh qua trinh sap Sc don dat hang van Sc bu6i t6i de sang ngly horn sau da co hang hoti day di theo cog don hang ma nhan ten ban hang da IV.DINH HUONG PlaT TREgN CUA CONG TY TNHH TM TONG HOP VA DICH VU HUY HUNG: Ygu to co bin din deb so thanh bang am Huy Hang la con nguoi Huy Hang Juan de can tam quan trong cua tri that, cu the la ceng ty kheng nging nang cao trinh de hoc van nhgt dinh. Dag bibt Huy Hang con quan tam xay dung moi trunng van hod doanh ughibp tao ra so doan knt nhat tri nOi bet, sir ton trong Ian nhan, tao moi dieu kien t6t nhat net bp, sir ton trong lad nhau, tan moi di6u kign tot nhth ye moi trubg vi dieu hen lam vibc, Sc ch6 de quyen loi, biro hiem cho can be nhan vien cOng ty. Phan dgu xay dung Huy Hang thinh tap dob phan ph6i lon nhat di sac canh truth va ngang hang voi cac tap doan khong 10 nu& ngoai trong Bah vuc nay tai ViN Nam. Nguyen qhi Lan Phuong _ A04891 19 Dui hoc Thing Long Rao ciao dux tap thug hop IcgT LEAN Sat ep canh tranh manh me trey thi Imams phan pbdi sin phim dang dat Ap Int ngay yang Ion ddi vbi cac doanh nghiep boat dOng Iran thi truting nay. Trong bdi canh d6, c6ng ty TNFIFI TM Tong hop va Dich vu Huy Hong Ging bade mO ring thi throng va sa dung c6 hieu qua nguOn vdn. Trong tai gian my rang Ap hie canh Muth chic chin se con manh ho'n nhung by vong rang cOng ty TNHH TM T6ng hop va Dich vuHuy Hang se slang vung va pith thin trEn thi trueng phan phdi sin phiins. Qua thoi gian thirc tap tai ding ty mac de chi la bur& diu tim hidu uing hop ve clang ty nhung em da phan nao hiOu duqc quA tdnh hoat dOng kinh doanh caa cans ty cling nhu cc cau t6 chile can cOng ty va ding tac k@ toan cua cOng ty TNHH TM Tdng hop via Dich vu Huy Hung. Ti d6 gain em wing c6 lai kien iliac aa throe hoc & nha twang, clang thari ding co them nhieulden thtit ye thim t6 vii se gitip em rift nhieu khi em ra trueng. Do trinh di) nhan than con hart the cling nhir than gian thgc tap cer ban nen boo ego con em Ichfing tranh IchOi nhang sai sot nhat djnh. Kinh mong qu9 May co thong Wit Ian flea em xin chan thaoh cam an cac thdy co gisio va cac CO chi trong cOng ty TNHH TM T6ng Imp va Dich vu Huy Hung, dac bier Ia cac co trong pitons V loan da gitip dd em bean thank ban lido coo nay. Em ant chAn tranh cam an! HI nOi, [hang 3/2008 Sink vien th,tc kip Nguyen Thi Lan Ehuong Nguyen TM Lan Phming _ A04891 20 tur 104 cLIff.. n` 6'1 D0i hoc Thang Long Bap cao thw 10p tdng hop NHAN XET CUA CONG TY THI/C TAP Nguyen Tin Lan 0hudng _ A04891

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH tổng hợp và dịch vụ huy Hùng.PDF
Luận văn liên quan