Đề tài Thực tập tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT 3 I. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của thư viện Quốc gia VN. 3 II. Chức năng –Nhiệm vụ- Quyền hạn 4 III. Cơ cấu tổ chức của Thư viện Quốc gia Việt Nam. 6 III.1 Phòng hành chính tổng hợp 7 III.2 Phòng lưu chiểu: 7 III.3 Phòng bổ sung trao đổi quốc tế. 8 III.4: Phòng phân loại biên mục 8 III.4: Phòng đọc 9 III.6 Phòng báo, tạp chí. 9 III.7 Phòng tra cứu: 10 III.8: Phòng máy tính : 10 III.9: Phòng nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ 11 III.10: Phòng bảo quản và tu sửa tài liệu 11 III.11: Phòng quan hệ quốc tế: 11 IV:Quy trình tổ chức công tác thông tin thư viện. 12 IV.1: Tạo lập nguồn tin 12 IV.2. Xử lý thông tin 14 IV.3. Lưu trữ và bảo quản thông tin 15 IV.4. Tìm kiếm thông tin . 15 IV.5. Phục vụ và cung cấp tin cho người dùng tin. 16 PHẦN II: NHỮNG ĐÚC KẾT VÀ THU HOẠCH VỀ NHẬN THỨC LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM 17 1.1.Phòng lưu chiểu: 17 1.2. Phân loại biên mục tài liệu(xử lý thông tin) 18 1.3. Phòng tra cứu: 20 PHẦN III: PHỤ LỤC 21 PHỤ LỤC3: 23 PHỤ LỤC 4: 25 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sau hai cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú vµ gian khæ chèng Ph¸p vµ chèng Mü. Chóng ta ®· giµnh th¾ng lîi hoµn toµn, giang s¬n ®· thu vÒ mét mèi. Vµ lóc ®ã chóng ta gÆp mu«n vµn khã kh¨n trong sù nhiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc ®Æc biÖt lµ vÒ kinh tÕ. §iÓm xuÊt ph¸t qu¸ thÊp vµ chóng ta ®· chän con ®­êng ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¸c n­íc §«ng ¢u. C¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ®­îc ¸p dông triÖt ®Ó nghÜa lµ toµn bé nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi theo KÕ ho¹ch cña nhµ n­íc. Nh­ vËy hÇu hÕt c¸c quy luËt kinh tÕ bÞ triÖt tiªu. Tr¶i qua mét thêi gian kh¸ dµi ¸p dông m« h×nh kinh tÕ nµy, nÒn kinh tÕ n­íc ta b¾t ®Çu b­íc vµo giai ®o¹n khñng ho¶ng trÇm träng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã §¶ng vµ nhµ n­íc ®· s¸ng suèt, th¼ng th¾n nh×n ra c¸c sai lÇm cña m×nh vµ tiÕn hµnh ®æi míi nÒn kinh tÕ cô thÓ ®­îc x¸c ®Þnh mèc cña qu¸ tr×nh ®æi míi lµ §¹i héi §¶ng troµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 Sang giai ®o¹n nµy nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. C¸c doanh nghiÖp liªn doanh, liªn kÕt, c¹nh tranh nhau lµnh m¹nh vµ hÇu hÕt kh«ng nhËn ®­îc sù b¶o hé cña nhµ n­íc. §Ó thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, ChÝnh phñ ®· tiÕn hµnh chuyÓn ®æi c¸c doanh nghiÖp thuéc sù qu¶n lý nhµ n­íc tr­íc ®©y thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng ®éc lËp theo c¬ chÕ thÞ tr­êng (nghÜa lµ kinh doanh theo tÝn hiÖu cña thÞ tr­êng…) nh»m lµm bít g¸nh nÆng cho nhµ n­íc còng nh­ gi¶m bít bé m¸y hµnh chÝnh cång kÒnh. Trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i chóng ta ®ang xóc tiÕn m¹nh mÏ cæ phÇn ho¸ nh­ng ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó cæ phÇn cã hiÖu qu¶ th× chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt cô thÓ vµ cã thêi gian. Lµ mét sinh viªn n¨m thø 4 cña Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n em còng muèn gãp mét phÇn c«ng søc v« cïng nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n thùc tËp em ®· xin c«ng t¸c t¹i C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ x©y dùng sè 5 ®Ó t×m hiÓu cô thÓ mét c«ng ty sau khi cæ phÇn ho¸ cã nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n g×, sau ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p vµ ®Ò nghÞ kh¾c phôc Thùc tËp t¹i C«ng ty em còng ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó, c¸c b¸c ®Æc biÖt lµ B¸c Lª V¨n B×nh – Tr­ëng phßng tæ chøc. VÒ phÝa nhµ tr­êng em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« NguyÔn ThÞ LÖ Thuý ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong giai ®o¹n thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! I. Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty 1. Tªn gäi. Vµo nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû thø 20 do ®ßi hái kh¸ch quan nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc nh»m phôc vô cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc ®ang trong giai ®o¹n quyÕt liÖt ë miÒn Nam vµ phôc vô cho c«ng cuéc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. Vµo thêi ®iÓm ®ã hµng lo¹t c¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty, xÝ nghiÖp trong mäi ngµnh ®Æc biÖt lµ ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ ®­îc ra ®êi. Vµ Nhµ m¸y c¬ khÝ sè 5 thuéc tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi còng ®­îc ra ®êi trong hoµn c¶nh ®ã. Tr¶i qua thêi gian thay ®æi cña ®Êt n­íc, lÞch sö cña nhµ m¸y còng cã nhiÒu b­íc thay ®æi, th¨ng trÇm cho ®Õn nay cã tªn gäi lµ: · Tªn gäi: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y dùng sè 5 ( Thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi) · Tªn giao dÞch quèc tÕ: Joint – Stock Contruction Machinery Company · Tªn viÕt t¾t: COMA 5 · §Þa chØ: X· T©y Mç – Tõ Liªm – Hµ Néi · Sè ®iÖn tho¹i: + 84.4.8349980 · Fax: + 84.4.8349981 2. LÜnh vùc kinh doanh - S¶n xuÊt l¾p ®Æt b¶o hµnh c¸c lo¹i m¸y thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, giao th«ng thuû lîi, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, b¶o vÖ m«i tr­êng… - S¶n xuÊt c¸c lo¹i phô kiÖn kim lo¹i ®en, mÇu phôc vô cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt x©y dùng c¬ khÝ, c«ng n«ng nghiÖp vµ tiªu dïng… - NhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c¸c kÕt cÊu x©y dùng, c¸c m¸y mãc ®iÖn l¹nh cho giao th«ng thuû lîi. - Lµm ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm vµ kinh doanh XuÊt nhËp khÈu - T­ vÊn x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi - §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt cho trong vµ ngoµi c«ng ty. Tr­êng ®· liªn kÕt ®µo t¹o víi tr­êng Kü thuËt c¬ giíi c¬ khÝ x©y dùng ViÖt X«. - S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n trang thiÕt bÞ Y tÕ - S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n vËt t­ thiÕt bÞ phô tïng « t«, m¸y khai th¸c ®¸, m¸y x©y dùng 3. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp XuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc sau mét thêi gian kh¸ dµi (tõ n¨m 1968 ®Õn n¨m 1999). HiÖn nay doanh nghiÖp lµ mét C«ng ty cæ phÇn thuéc Tæng C«ng ty C¬ khÝ ViÖt Nam thuéc Bé X©y dùng) ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp cña nhµ n­íc. II. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.1 Giai ®o¹n tõ khi thµnh lËp (1968) ®Õn n¨m 1996 Nh»m thùc hiÖn c«ng cuéc ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nhµ m¸y ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1968. Trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng Hµ Néi vµ nay lµ Tæng C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng phôc vô cho ngµnh x©y dùng vµ qu©n ®éi víi: - Tªn gäi: Nhµ m¸y c¬ khÝ sè 5 - LÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty: + Trung ®¹i tu, cöa ch÷a « t« víi c«ng suÊt 250 xe/n¨m + S¶n xuÊt c¸c phô tïng bæ sung cho « t« bÞ háng. 1.2 Giai ®o¹n tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 1999 Trong gian ®o¹n nµy nÒn kinh tÕ n­íc ta ®¹ng trong giai ®o¹n qu¸ ®é thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Nh»m ®Ó doanh nghiÖp phï hîp víi lÜnh vùc kinh doanh…Bé x©y dùng ®· ra quyÕt ®Þnh sè: 06/Q§ - BXD ®Ó chuyÓn ®æi tªn, ngµnh nghÒ kinh doanh cô thÓ lµ: - Tªn gäi: C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng sè 5 (Trùc thuéc liªn hiÖp c¸c nhµ m¸y x©y dùng thuéc bé x©y dùng) - LÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty: + Trung ®¹i tu, söa ch÷a « t« + S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh x©y dùng + S¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y dïng ®Ó chÕ biÕn n«ng l©m thuû h¶i s¶n… 1.3 Giai ®o¹n Tõ n¨m 1999 ®Õn nay Nh»m thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã th× chóng ta ph¶i x©y dùng mét c¬ chÕ c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Mét trong c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm lµ chóng ta ph¶i thay ®æi c¸ch qu¶n lý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc tr¸nh t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç mµ vÉn b¸o c¸o l·i hay ¸p ®Æt thÞ tr­êng ph¶i theo kÕ ho¹ch cña cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸p øng t×nh h×nh thùc tÕ nh­ vËy C«ng ty ®· chuyÓn ®æi sang mét h×nh th¸i míi cô thÓ lµ: - Tªn gäi: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y dùng sè 5 - LÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty: C«ng ty ®· thµnh lËp ba xÝ nghiÖp vµ mét trung t©m ®µo t¹o víi chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ nh­ sau + S¶n xu¸t c¸c lo¹i phô kiÖn kim lo¹i ®en, mÇu phôc vô cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt x©y dùng c¬ khÝ, c«ng n«ng nghiÖp vµ tiªu dïng… + NhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c¸c kÕt cÊu x©y dùng, c¸c m¸y mãc ®iÖn l¹nh cho giao th«ng thuû lîi. + Lµm ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm vµ kinh doanh XuÊt nhËp khÈu + T­ vÊn x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, gaio th«ng thuû lîi + §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt cho trong vµ ngoµi c«ng ty. Tr­êng ®· liªn kÕt ®µo t¹o víi tr­êng Kü thuËt c¬ giíi c¬ khÝ x©y dùng ViÖt X«. + S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n trang thiÕt bÞ Y tÕ + S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n vËt t­ thiÕt bÞ phô tïng « t«, m¸y khai th¸c ®¸, m¸y x©y dùng 2. Chi tiÕt c¬ cÊu bé m¸y §Ó phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh v¬ khÝ vµ x©y dùng, c«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ x©y dùng sè 5 cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y gåm: 3 phßng ban chøc n¨ng, 3 xÝ nghiÖp vµ 1 Trung t©m ®µo t¹o cô thÓ nh­ sau: 2.1 C¬ cÊu Héi §ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Ban gi¸m ®èc TT §µo t¹o C¸c phßng ban C¸c xÝ nghiÖp Ban QSBV phßng KTTC phßngTCHC Xn CKXD XN ®. thÐp Xn ckdv Ghi chó: : Qu¶n lý trùc tiÕp TCHC: Tæ chøc hµnh chÝnh : Qu¶n lý gi¸n tiÕp KTTC: KÕ to¸n – Tµi chÝnh §. ThÐp: §óc thÐp QSBV: Qu©n sù b¶o vÖ CKDV: C¬ khÝ dÞch vô CKXD: C¬ khÝ x©y dùng 2.2 NhiÖm vô cña tõng bé phÇn trong c¬ cÊu - Héi ®ång qu¶n trÞ (¤ng Mai Thµnh Duyªn lµm chñ tÞch) cã c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô sau: + Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty do §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra + Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm tÊt c¶ c¸c chøc vô tr­ëng phßng ban trë lªn cßn cÊp phã th× do tr­ëng c¸c ®¬n vÞ ®Ò nghÞ. + Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn xem xÐt viÖc n©ng l­¬ng cho c¸c cÊp tr­ëng t­¬ng ®­¬ng tõ bËc chuyªn m«n 4/6 trë lªn cßn c¸c cÊp bªn d­íi uû quyÒn cho Gi¸m ®èc cã quyÒn ®Ò nghÞ víi héi ®ång l­¬ng. + §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty trong mäi lÜnh vùc kinh tÕ x· héi, an ninh trËt tù. VÒ kinh tÕ nh­ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nh­îng b¸n tµI s¶n, lËp c¸c quü… Cßn vÒ chÝnh trÞ th× c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña thµnh uû, huyÖn uû ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn qua ban b¶o vÖ - Ban gi¸m ®èc ( ¤ng TrÇn V¨n Thµnh lµm gi¸m ®èc) + Gióp viÖc cho Héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi s¶n phÈm, tæ chøc nh©n sù, ph©n chia lîi nhuËn…vµ ®­îc sù ®ång ý cña Héi ®ång qu¶n trÞ + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ. - Ban kiÓm so¸t: ( ¤ng NguyÔn §×nh Minh lµm tr­ëng ban) Gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh thanh quyÕt to¸n, ph©n chia lîi nhuËn cña c«ng ty - Phßng tæ chøc: (¤ng Lª V¨n B×nh lµm tr­ëng phßng) gi¶I quyÕt tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn thñ tôc hµnh chÝnh, ®èi ngo¹i cña C«ng ty - Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh(¤ng Lª ThÕ Thuû lµm tr­ëng phßng) cã nhiÖm vô h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸m s¸t hîp ®ång… cña C«ng ty - Ban Qu©n sù b¶o vÖ (¤ng NguyÔn V¨n TuyÓn lµm tr­ëng ban) cã nhiÖm vô gi÷ g×n an ninh trËt tù, ®¶m b¶o an toµn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ c¶ cña khu tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Trung t©m ®µo t¹o (Bµ §Æng ThÞ B¸ch lµm gi¸m ®èc trung t©m) cã nhiÖm vô tuyÓn sinh ®µo t¹o c«ng nh©n cho trong vµ ngoµi c«ng ty ®ång thêi tæ chøc ®µo t¹o l¹i n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n trong c«ng ty. - XÝ nghiÖp §óc: cã chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chñ yÕu liªn quan ®Õn ngµnh xi m¨ng cô thÓ nh­: + TÊm lß lung + TÊm Ghilo + Phô tïng phôc vô ngµnh giao th«ng vËn t¶i: B¸nh g¨ng, m©m xoay… + ô neo tµu c¶ng + §óc phô tïng phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt thiÕt bÞ + Bi nghiÒn 40, 60, 80…. - XÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng: Gia c«ng c¸c lo¹i m¸y phôc vô s¶n xuÊt mÝa ®­êng, khai th¸c than nh­ dÇm nhµ kÝnh, cét ®­êng d©y t¶i ®iÖn 500KV B¾c – Nam, èng tho¸t n­íc cì lín - X­ëng dÞch vô c¬ khÝ: Phôc vô sña xh÷a c¬ khÝ, lµm mét sè phô tïng ngoµi cña xe m¸y… 3. Nh©n sù Nh»m ®­a c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn víi môc ®Ých kinh doanh, c¬ cÊu bé m¸y nh­ trªn C«ng ty ®· bè trÝ sö dông nh©n sù cña tõng phßng ban, ®¬n vÞ cô thÓ nh­ sau: - Tæng sè ng­êi: 327 - C¬ cÊu tr×nh ®é + §¹i häc: + Cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp: + C«ng nh©n: + Lao ®«ng phæ th«ng: III. §¸nh gi¸ m«i tr­êng tæng hîp kinh doanh cña C«ng ty 1. M«i tr­êng vÜ m« - M«i tr­êng kinh tÕ N­íc ta ®ang ®Èy m¹nh qua str×nh c«ng nghiÖp hã hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc b»ng viÖc x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. V× vËy m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu thuËn lîi - M«i tr­êng chÝnh trÞ Nhµ n­íc ta do §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o, chØ cã mét §¶ng kÕt hîp víi ®­êng lèi ®óng ®¾n nªn rñi ro trong kinh doanh khi chÝnh trÞ thay ®«Ø gÇn nh­ b¨ng kh«ng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay Nhµ n­íc ta chñ tr­¬ng më réng quan hÖ quèc tÕ c¶ vÒ khoa häc c«ng nghÖ còng nh­ s¶n xuÊt nªn khi quan hÖ víi ®èi t¸c n­íc ngoµi còng dÔ dµng h¬n. §Æc biÖt hiÖn nay C«ng ty ®ang ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp còng gióp cho c«ng ty thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - M«i tr­êng c«ng nghÖ C«ng ty cã mét thuËn lîi rÊt lín khi hiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh­ vò b·o. vµ ®Æc biÖt víi tr×nh ®é kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay th× chóng ta cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c thµnh tùu khoa häc vµ kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ®i tr­íc hay chóng ta th­êng gäi lµ ®i t¾t ®ãn ®Çu trong cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt. 2. M«i tr­êng vi m« - C¸c yÕu tè vµ lùc l­îng bªn trong c«ng ty: TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn nay cña C«ng ty ®a phÇn ®Òu lµ c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty tr­íc khi chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn nªn hä hiÓu ®­îc truyÒn thèng cña c«ng ty. V× vËy ®©y lµ mét tËp thÓ rÊt ®oµn kÕt c¶ trong c«ng viÖc còng nh­ trong cuéc sèng. H¬n n÷a, ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o ®­îc ®µo t¹o bµI b¶n cã chuyªn m«n cao. - Nhµ cung cÊp cho C«ng ty: C«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi t¸c cung cÊp c¶ vÒ nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ vµ dÞch vô cho c«ng ty ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc v× vËy nguån cung cÊp ®Çu vµo cña c«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng c¸c c«ng ty nµy rÊt cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. C¸c C«ng ty ®ã nh­: C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn, C«ng ty ph«i thÐp Trung Thanh thuéc tØnh Qu¶ng §«ng Trung Quèc, C«ng ty c¬ khÝ Hïng Th¾ng thuéc ThÞ x· Mãng C¸i Qu¶n Ninh… - C¸c trung gian ph©n phèi: C«ng ty cã mét m¹ng l­íi c¸c cña hµng giíi thiÖu vµ ph©n phèi s¶n phÈm trªn toµn quèc. HiÖn nay C«ng ty cã 6 trung gian ph©n phèi chÝnh cô thÓ lµ ë TP. Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, HuÕ, Nam §Þnh, Qu¶ng Ninh, Hµ Néi. Vµ dù kiÕn gi÷a n¨m 2004 sÏ më thªm 2 trung t©m ph©n phèi t¹i Qu¶ng B×nh vµ t¹i Tuyªn Quang. - §èi thñ c¹nh tranh. Khi chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn th× C«ng ty kh«ng cßn sù b¶o hé cña nhµ n­íc. HiÖn nay C«ng ty còng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta ph¶i chÞu sù canh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vµ ngoµi ngµnh. - C«ng chóng trùc tiÕp. Ngoµi viÖc ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty t¹i c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ ph©n phèi s¶n phÈm, C«ng ty cßn nhËn hîp ®ång giao ®Þch trùc tiÕp t¹i trô së c«ng ty cña mäi c¸ nh©n tæ chøc cã nhu cÇu. IV. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng 1. Thµnh tùu 1.1 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty - Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh + Vèn ®IÒu lÖ: 5 tû ®ång + Vèn ph¸t hµnh 4 tû + Gi¸ trÞ cæ phiÕu: 100.000®/cæ phiÕu BiÓu 1: kh¶ n¨ng huy ®éng vèn qua c¸c n¨m cña c«ng ty §¬n vÞ: % STT Thµnh phÇn 2000 2001 2002 2003 1 CBCN cò 60 60 59 50 2 Cæ ®«ng bªn ngoµi 20 23 25 35 3 Nhµ n­íc 20 17 16 15 Tæng 100 100 100 100 Theo b¶ng thèng kª trªn chóng ta cã thÓ thÊy r»ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ rÊt lín vµ ngµy cµng ®­îc c¸c cæ ®«ng tin t­ëng vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cô thÓ n¨m 2000 cæ ®«ng bªn ngoµi chØ chiÕm 20% vµ ®Õn n¨m 2001 t¨ng lªn 23%, n¨m 2002 t¨ng lªn tíi 25% vµ ®Æc biÖt lµ vµo n¨m 2003 c«ng ty ®· huy ®éng ®­îc 35% vèn cña c¸c cæ ®«ng ngoµi c«ng ty. KÐo theo nã lµ møc vèn kinh doanh ngµy cµng ®­îc bæ sung thªm qua b¶ng thèng kª sau + N¨m 2000: 15 tû ®ång + N¨m 2001: 19 tû + N¨m 2002: 22 tû + N¨m 2003: 26 tû - C¬ së vËt chÊt kü thuËt: BiÓu 2: c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty STT Tªn thiÕt bÞ N­íc chÕ t¹o Sè l­îng M¸y ph¸t ®iÖn 1 M¸y ph¸t ®iÖn 135 KVA Trung Quèc 1 2 M¸y ph¸t ®iÖn 75 KVA Trung Quèc 2 M¸y nÐn khÝ 1 M¸y 20/8 m3/phót Trung Quèc 1 2 M¸y 10/8 m3/phót Trung Quèc 1 3 M¸y 6 m3/phót Trung Quèc 1 4 M¸y 0.8m3/phót Trung Quèc 1 5 M¸y 0,5 m3/phót Liªn X« 1 6 M¸y 0,9 m3/phót Liªn X« 1 7 M¸y 20/9 m3/phót Liªn X« 1 M¸y biÕn thÕ 1 M¸y SJ 1800KVA Trung Quèc 2 2 M¸y SJ 1800KVA Trung Quèc 3 3 M¸y SJ 1800KVA Trung Quèc 2 M¸y tiÖn 1 M¸y tiÖn D = 600 - 1000 Liªn X« 1 2 M¸y tiÖn D < 500 Liªn X« 1 M¸y khoan 1 M¸y khoan cÇn Trung Quèc 1 2 M¸y khoan ®øng Trung Quèc 1 3 M¸y khoan tõ Mü 1 4 M¸y khoan ®­êng Trung Quèc 1 M¸y bµo 1 M¸y bµo B665 Trung Quèc 1 2 M¸y bµo B690 Trung Quèc 1 3 M¸y bµo ®­êng Trung Quèc 1 4 M¸y bµo 7307 Trung Quèc 1 M¸y phay 1 M¸y X53K Trung Quèc 3 2 M¸y X63K Trung Quèc 5 3 M¸y 6M 82G Trung Quèc 6 4 M¸y 5K 328A Trung Quèc 7 5 M¸y Y53 – 15E Trung Quèc 1 M¸y mµi 1 Mµi ph¼ng Trung Quèc 1 2 Mµi trßn Liªn X« 1 3 Mµi v¹n n¨ng Trung Quèc 1 4 Mµi bãng Liªn X« 1 M¸y doa 1 Doa ngang Liªn X« 2 2 Doa ®øng Trung Quèc 2 M¸y ta r« ren 1 M¸y 5§07T- 2 Liªn X« 1 2 M¸y S8 139 Liªn X« 1 3 M¸y c¸n l¨n §µi Loan 1 M¸y c­a c¾t thÐp 1 M¸y c¾t s¾t gãc Trung Quèc 5 2 M¸y c¾t s¾t trßn Liªn X« 4 3 M¸y c¾t thÐp b¶n Trung Quèc 1 4 M¸y c¾t thÐp b¶n Liªn X« 1 M¸y lèc 1 M¸y lèc t«n dµy Trung Quèc 1 2 M¸y lèc t«n dµy Liªn X« 1 M¸y Ðp uèn 1 M¸y uèn 1 2 M¸y uèn 1 M¸y rÌn rËp 1 M¸y o 17341 Liªn X« 1 2 M¸y dËp ma s¸t Trung Quèc 1 3 M¸y dËp trôc khuûu Trung Quèc 2 4 M¸y bóa Trung Quèc 1 M¸y hµn 1 Nguån hµn mét chiÒu BDM 001 Liªn X« 1 2 BD 306 Liªn X« 1 3 Nguån xoay chiÒuBX – 500 Trung Quèc 1 4 §Çu hµn tù ®éng ADO 1002 Liªn X« 3 5 M¸y hµn ESAP Thuþ §iÓn 4 6 M¸y hµn BC - 400 Liªn X« 1 Lß nhiÖt luyÖn 1 Lß t«i X75 Trung Quèc 1 2 Lß t«i H30 Trung Quèc 1 3 Lß t«i muèi Trung Quèc 2 Lß m¹ kÏm nhóng nãng 1 Lß dµi 10m ViÖt Nam 1 2 Lß dµi 1m ´ 1m ´ 1m ViÖt Nam 1 Lß m¹ kÏm ®iÖn ph©n M¸y b¬m n­íc B¬m ®Èy 170m3/h Trung Quèc 1 B¬m ATH Trung Quèc 2 M¸y Ðp xÝch T100 ThiÕt bÞ ®o l­êng 1 C©y b¬m cao ¸p Liªn X« 5 2 M¸y thö ®é cøng Trung Quèc 2 ThiÕt bÞ bèc xÕp 1 CÈu 30T Trung Quèc 2 2 CÈu K24 – 35 Liªn X« 2 3 CÈu GQ – 100 Trung Quèc 2 4 CÇu trôc 3T Trung Quèc 5 5 Pal¨ng 2T Trung Quèc 2 6 CÈu CK 35 – 77 Liªn X« 9 7 CÈu RDK §øc 8 ThiÕt bÞ vËn t¶i Xe t¶i 5T ¸20T Hµn Quèc 30 HÖ thèng phun c¸t, phun s¬n 1 HÖ thèng thiÕt bÞ phun c¸t Ph¸p 5 2 M¸y phun s¬n Ph¸p 2 3 Sóng phun s¬n Ph¸p 5 4 M¸y nÐn khÝ di ®éng 8m3/phót Liªn X« 2 ThiÕt bÞ c«ng nghÖ 1 BÖ c¾t « xuýttome 5 trasf Ph¸p 2 2 BÖ lµm dÇm thÐp hµn Ph¸p 2 3 Xe hµn tù ®éng Ph¸p 2 4 Khung hµn Mecasaf PRSA 5121020 Ph¸p 2 5 M¸y c¾t thÐp tÊm Mombel Ph¸p 4 6 M¸y ®ét b¶n nót Ficep 801 Ph¸p 1 7 M¸y khoan b¶n nót xuyªn t©m Ph¸p 2 8 M¸y c­a Missler ACM 600 Ph¸p 1 9 M¸y c¾t vµ ®ét thÐp Vernet Ph¸p 1 10 M¸y c¾t thÐp h×nh Ficep Ph¸p 1 11 M¸y c¾t vµ ®ét Vernet Ph¸p 1 12 M¸y c¾t thÐp h×nh Ficep 604N Ph¸p 1 13 M¸y ®ét 2 mòi Vernet PH 1202 Ph¸p 5 14 M¸y khoan tõ tù hµnh Ficep Jm 2000 Ph¸p 1 15 M¸y gÊp mÐp Promecam 100T Ph¸p 1 16 B¨ng vËn chuyÓn 4m Ph¸p 1 17 Tr¹m hµn cã bé chØnh l­u Ph¸p 1 18 M¸y c¾t Plasma b»ng khÝ nÐn Ph¸p 1 19 Xe vËn chuyÓn Ph¸p 1 20 BÖ lµm dÇm hép L = 12m Ph¸p 1 21 C¸c thiÕt bÞ kh¸c EEC 1 22 CÇn trôc EEC 1 23 M¸y phun c¸t Ph¸p 1 24 M¸y phun s¬n Ph¸p 6 25 Sóng phun s¬n Ph¸p 4 ThiÕt bÞ ®iÖn 1 BÖ c¾t ®iÖn tù ®éng Ph¸p 3 2 Tr¹m d©y dÉn cã b¶o vÖ Ph¸p 2 3 B¶ng tæng hîp ®iÖn ¸p Ph¸p 5 4 Tr¹m æn ¸p 400KVA Ph¸p 2 5 TiÕp ®Êt Ph¸p 1 6 Bé tô Ph¸p 1 7 M¸y ph¸t ®iÖn Ph¸p 1 8 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Ph¸p 1 9 HÖ thèng chiÕu s¸ng Ph¸p 1 ThiÕt bÞ nÐn khÝ 1 M¸y nÐn khÝ 72CV Ph¸p 5 2 M¸y nÐn khÝ 639m3/h Ph¸p 2 3 Thïng chøa 1500lÝt Ph¸p 1 4 HÖ thèng ph©n phèi Ph¸p 1 5 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Ph¸p 6 6 Nhµ x­ëng Ph¸p 1 7 HÖ thèng ph©n phèi ga x­ëng chÝnh Ph¸p 1 8 X­ëng phun c¸t tÈy rû vµ phun s¬n Ph¸p 1 9 M¸y phun c¸t Ph¸p 1 ThiÕt bÞ thu håi c¸t 1 Thïng chøa 100L Ph¸p 1 2 Thïng chøa cã van ¸p kÕ Ph¸p 1 3 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn Ph¸p 1 4 M¸y chiÕt vµ m¸y hót Ph¸p 1 5 Nhµ x­ëng Ph¸p 1 ThiÕt bÞ thi c«ng 1 Bóa ®ãng cäc tù hµnh trªn ray D5 - 2 Liªn x« 28 2 Bóa ®ãng cäc 2,5T Ph¸p 2 3 Bóa ®ãng cäc 3,5T Liªn x« 6 4 Bóa ®ãng cäc 5T Liªn x« 15 5 Bóa ®ãng cäc b¸nh xÝch DCK Ph¸p 16 6 Bóa ®ãng cäc b¸nh xÝch 2,5T Ph¸p 10 7 CÈu tù hµnh KC - 3577 Liªn x« 10 8 CÈu RDK - 28 Trung Quèc 8 9 CÈu KLAI Ph¸p 2 10 M¸y khoan cäc nhåi D400 Ph¸p 2 11 HÖ cÈu næi 50T Ph¸p 6 12 HÖ phao næi 100T Mü 4 13 M¸y ñi T130 Liªn x« 2 14 M¸y xóc 0,5m3 Liªn x« 1 15 M¸y san g¹t GA 661 Ph¸p 1 16 M¸y lu b¸nh s¾t Ph¸p 1 17 M¸y lu b¸nh lèp Ph¸p 1 18 M¸y trén bª t«ng Liªn x« 1 19 M¸y b¬m v÷a bª t«ng §øc 1 20 M¸y nÐn khÝ Trung Quèc 1 21 ¤t« t¶i tù ®æ Liªn x« 18 22 Xe ®Çu kÐo KAMA Ph¸p 12 23 Xe lao dÇm Liªn x« 19 24 V¸n khu«n ®óc dÇm Ph¸p 49 25 Tr¹m trén bª t«ng anpha Ph¸p 8 26 Nåi nÊu nhùa Liªn x« 9 27 ThiÕt bÞ Ðp cäc thuû lùc Ph¸p 4 28 M¸y xóc Ph¸p 20 29 CÈu 16 tÊn Liªn x« 4 30 Tr¹m trén bª t«ng 400lÝt Liªn x« 46 31 Xe b¬m bª t«ng Liªn x« 13 32 Xe MÜ chë bª t«ng chuyªn dïng Ph¸p 10 33 §Çm bµn Ph¸p 6 34 §Çm dïi Ph¸p 9 35 M¸y b¬m n­íc 30m3/h Ph¸p 8 36 M¸y b¬m n­íc 30m3/h Liªn X« 8 37 M¸y trén 800lÝt Trung Quèc 4 C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y dùng sè 5 n»m ngay phÝa T©y cña thñ ®« thuéc x· T©y Mç – Tõ Liªm víi diÖn tÝch 100.000m2. Víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh­ vËy C«ng ty cã rÊt nhiÒu thuËn lîi c¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lÉn trong qu¸ tr×nh ph©n phèi s¶n phÈm. Bëi víi vÞ trÝ ®Þa lý nµy rÊt thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn, ®¶m b¶o ®­îc vÖ sinh m«i tr­êng cho ng­êi d©n xung quanh. - Qu¶n trÞ nh©n sù cña C«ng ty BiÓu 2: sö dông Nh©n sù cña c«ng ty TT NghÒ nghiÖp Sè l­îng Th©m liªn c«ng t¸c <5n¨m >5 n¨m >10n¨m >15n¨m I §¹i häc 50 1 ChÕ t¹o m¸y 6 0 0 3 3 2 C¬ khÝ « t« 6 1 2 2 1 3 M¸y x©y dùng 7 2 2 3 1 4 XD cÇu hÇm 13 3 5 2 3 5 TC – KÕ to¸n 4 1 2 1 0 6 Ho¸ 1 0 1 0 0 7 LuËt 2 1 1 0 0 8 Anh v¨n 1 1 0 0 0 9 Kü s­ hµn 10 5 3 1 1 II C§ & THCN 14 1 ChÕ t¹o m¸y 1 1 0 0 0 2 Söa ch÷a «t« 6 2 1 2 1 3 M¸y x©y dùng 2 0 2 0 0 4 Thèng kª kÕ to¸n 4 3 1 0 0 5 Y t¸ 1 0 1 0 0 C«ng nh©n kü thuËt TT NghÒ nghiÖp BËc Sè l­îng 1 2 3 4 5 6 7 1 Thî ®iÖn 11 0 0 4 1 1 5 0 2 Thî rÌn 9 0 1 1 5 1 0 1 3 Thî tiÖn 10 0 0 3 2 1 2 2 4 Thî phay 2 0 0 0 2 0 0 0 5 Thî nguéi 7 0 2 1 1 2 0 0 6 Thî bµo 2 0 0 0 1 1 0 0 7 Thî nhiÖt luyÖn 2 0 0 0 1 0 1 0 8 Thî s¾t 31 0 4 6 7 5 6 6 9 Thî hµn 20 0 5 5 3 2 1 4 10 Thî sña ch÷a 3 0 0 0 1 2 3 0 11 CN vËn hµnh 6 0 0 2 0 3 0 1 12 CN l¾p r¸p 20 0 3 7 2 6 1 1 13 CN nÒ bªt«ng 1 0 0 0 1 0 0 0 14 CN kh¶o s¸t 1 0 0 0 0 1 0 0 15 CN l¸i xe 8 2 0 2 1 1 3 1 16 CN l¸i cÈu 7 0 0 1 2 3 0 1 17 CN m¹ kÏm 9 0 1 1 2 3 1 1 18 CN l¸i ñi 1 0 0 0 1 0 0 0 19 CN gß 3 0 0 0 1 1 1 0 20 CN kÝch kÐo 23 0 2 7 3 4 4 3 21 L.®éng phæ th«ng 5 0 0 0 1 1 1 2 22 Tæng 181 Tõ khi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn, C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y dùng Sè 5 ngoµi mét sè c¸n bé cña c«ng ty cò ®­îc mêi l¹i lµm viÖc mµ c«ng ty cßn tuyÓn dông ®­îc rÊt nhiÒu c¸n bé, c«nh nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ t¨ng kh¼ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. - Doanh thu tiªu thô vµ lîi nhuËn Qua b¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y dùng sè 5. Ta cã thÓ thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. MÆc dï quy m« ch­a lín song lùa chän quy m« nh­ vËy lµ hîp lý bëi mét doanh nghiÖp míi chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn th× cÇn hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ trªn hÕt tr¸nh suy nghÜ cña thêi kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung lµ lµm sao cho quy m« thËt lín cßn kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ vµ lç, l·i ®· cã nhµ n­íc chÞu. Minh chøng cho ®iÒu ®ã ta h·y quan s¸t biÓu sau: BiÓu 3: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh STT ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn 2000 2001 2002 2003 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng Tr 13.893 16.035 19.475 24.765 2 Dthu tiªu thô Tr 18.456 22.769 25.989 30.865 3 C¸c khoµn nép giao Tr 950 1289 1434 1678 4 Thu nhËp b×nh qu©n 1000® 650 850 1106 1430 5 L·i Tr 768 956 1279 1667 BiÓu 4: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña CT CPCKXD sè 5 so víi ngµnh CK ViÖt Nam §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT N¨m Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng Tû träng so víi toµn ngµnh CT CKXD sè5 CT CK ViÖt Nam 1 2000 13.893 43.415.625 0,32 2 2001 16.035 33.406.250 0,48 3 2002 19.475 42.336.957 0,46 4 2003 24.765 41.260.000 0,60 BiÓu 5: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c«ng ty n¨m 2001 TT MÆt hµng §vÞ K.l­îng sx KL tiªuthô So s¸nh % KH TT KH TT KH TT 1 Phô tïng x©y dùng TÊn 421 410 415 390 98,57 95,12 2 Hµng c¬ khÝ TÊn 342 330 335 335 97,95 1,015 3 Cét ®iÖn, vi ba TÊn 256 250 242 240 94,53 0,96 BiÓu 5: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c«ng ty n¨m 2002 TT MÆt hµng §vÞ K.l­îng sx KL tiªu thô So s¸nh KH TT KH TT KH TT 1 Phô tïng x©y dùng TÊn 460 458 445 445 96,74 97,16 2 Hµng c¬ khÝ TÊn 372 390 365 385 98,12 98,72 3 Cét ®iÖn, vi ba TÊn 286 280 282 282 98,61 100,1 BiÓu 6: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c«ng ty n¨m 2003 TT MÆt hµng §vÞ KL s¶n xuÊt KL tiªuthô So s¸nh KH TT KH TT KH TT 1 Phô tïng x©y dùng TÊn 570 658 550 650 96,49 98,78 2 Hµng c¬ khÝ TÊn 479 490 470 485 98,12 98,98 3 Cét ®iÖn, vi ba TÊn 406 480 400 450 98,52 93,75 - ThÞ phÇn cña C«ng ty trong vµ ngoµi n­íc ThÞ tr­êng cña C«ng ty hiÖn nay míi chØ cã ë trong n­íc. Do c«ng ty míi cæ phÇn ho¸ cho nªn c«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty kh«ng cao. V× vËy thÞ phÇn cßn rÊt h¹n chÕ, c¸c hîp ®ång x©y dùng, l¾p r¸p, söa ch÷a…chñ yÕu lµ b¹n hµng x­a, kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty, hÖ thèng c¸c c«ng ty nhµ th­íc tr­íc kia th­êng nhËn hµng cña C«ng ty theo KÕ ho¹ch cña nhµ n­íc. 2. ChiÕn l­îc cña C«ng ty - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: C«ng ty tiÕp tôc tuyÓn thªm mét sè vÞ trÝ l·nh chñ chèt trong c«ng ty nh»m thay thÕ cho c¸c l·nh ®¹o vÒ h­u nh»m trÎ ho¸ bé m¸y. - §Çu t­: C«ng ty bæ sung c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhËp tõ c¸c n­íc cã khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh»m bæ sung, thay thÕ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cò . - Ph¸t triÓn ngµnh míi: MÆc dï ®· ®¨ng ký trong hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty vÒ s¶n xuÊt thiÕt bÞ y tÕ song ®iÒu kiÖn cña c«ng ty kh«ng cho phÐp. XÐt ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i ban l·nh ®¹o c«ng ty sÏ ®­a vµo s¶n xuÊt tõ n¨m 2005. Ngoµi ra c«ng ty cßn më réng thªm mét sè ngµnh liªn quan ®Õn x©y l¾p c«ng tr×nh nh­ cÇu v­ît, x©y dùng c¶ng biÓn…. 2.4 Ph¸t triÓn thÞ tr­êng C«ng ty ®· cæ phÇn hoa tõ n¨m 1999 nghÜa lµ cho ®Õn nay ®· ®­îc gÇn 5 n¨m. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· rÊt cè g¾ng ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng b»ng c¸ch më c¸c kªnh ph©n phèi song do kinh nghiªm, thãi quen lµm viÖc cña phÇn ®a c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty nªn mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p marketing nh­ chÝnh s¸ch gi¸, b¶o hµnh, hËu m·i,… ch­a ®­îc sö sông triÖt ®Ó 3. Nh÷ng h¹n chÕ - C«ng ty chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ trong ®iÒu kiÖn xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp cßn nhiÒu thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu tõ nh÷n n¨m 1960, 1970… - C¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cïng víi khi chuyÓn ®æi sang c«ng ty cæ phÇn th× c«ng ty cã h­íng ®i míi s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng míi. V× vËy C«ng ty ph¶i b¸n ®i mét l­îng lín m¸y míi hiÖn ®¹i võa mua ®ång thêi nhËp hµng lo¹t c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i phôc vô s¶n xuÊt trong giai ®o¹n míi. - C¸n bé c«ng nh©n viªn quen víi kiÓu lµm viÖc, nÕp nghÜ trong c¬ chÕ tËp trung nªn kh«ng ph¸t huy ®­îc nhiÒu kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña phÇn ®a con ng­êi cña C«ng ty. - §©y lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi mÆc dï ho¹t ®éng doanh nghiÖp nh­ng nã cã kh¸ s¬ sµi. V× lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi ë ViÖt Nam nªn C«ng ty kh«ng häc hái ®­îc kinh nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp ®i tr­íc mµ chñ yÕu ph¶i tù t×m c¸ch x©y dông tæ chøc sao cho hîp lý NhËn xÐt vµ kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t¹i C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ x©y dùng sè 5 em thÊy r¨ng viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay lµ cÇn thiÕt vµ ph¶i thóc ®Èy khÈn tr­¬ng bëi khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn hä ®­îc tù lùa chän ngµnh nghÒ kinh doanh, tù h¹ch to¸n kinh doanh, tù huy ®éng vèn, s¶n xuÊt theo tÝn hiÖu cña thÞ tr­êng vµ c«ng ty ®I vµo chiÒu s©u h¬n. Tuy cã nhiÒu ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp khi cæ phÇn ho¸ song chóng ta vÉ kh«ng tËn dông hÕt ®­îc nã. Vµ nguyªn nh©n ®ã lµ con ng­êi chóng ta quen lµm viÖc theo c¬ chÕ cò nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi kh«ng thÓ b¾t kÞp ®­îc, thø n÷a lµ hÖ thèng c¸c ®iÒu lÖ cña LuËt doanh nghiÖp ViÖt nam ch­a thËt râ rang chÆt chÏ,…. Vµ ®iÒu mµ ®a sè c¸c c«ng ty cæ phÇn ch­a lµm ®­îc ®ã lµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng hay nãi râ h¬n lµ c¸c c«ng ty nµy ch­a lµm tèt m¶ng marketting cña m×nh XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã em chän ®Ò tµi cho giai ®o¹n hai cña qu¸ tr×nh thùc tËp lµ: N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y dùng sè 5 (COMA 5). Em kÝnh mong nhËn ®­îc sù h­íng dÉn chØ b¶o cña C« gi¸o ®Ó em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Thư viện Quốc gia VN.DOC
Luận văn liên quan