Đề tài Thực tập về Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 1 Vị trí 2 Các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước 3 Chế độ quản lý tài chính và tài sản 4 Tổ chức thực hiện 5 Hoạt động khai thác dịch vụ của Trung tâm II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội 1 Chức năng của trung tâm 2 .Nhiệm vụ của trung tâm III. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 1 Tổ chức bộ máy 2. Lãnh đạo trung tâm: Gồm giám đốc và các phó giám đốc 3. Bộ máy hoạt động của Trung tâm 4 Các phòng ban và chuyên môn nghiệp vụ IV MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1 Thành tựu của Trung tâm 2 Hạn chế của Trung tâm KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2653 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập về Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Sau thời gian ngắn tham gian thực tập ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ( (07/01/2012- nay) em đã bắt đầu tiếp cận và tìm hiểu thông tin về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức cũng như nhiệm vụ, chức năng của trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội. Từ đó em đã tổng hợp được những ưu nhược điểm của trung tâm trong quá trình hoạt động của mình. Em viết bài báo cáo tổng hợp này để báo cáo lại quá trình em tham gia thực tập và tìm hiểu vè Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội . Bài báo cáo của em chia làm 4 phần: I. Giới thiệu chung về trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội II. Nhiệm vụ chức năng của trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội III. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. IV . Những ưu nhược điểm trong quá trình hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội Do hạn chế về nguồn tài liệu và trình độ, kỹ năng nên báo cáo của em còn nhiều thiếu sót như còn thiếu nhiều thông tin chưa thu thập được. Em mong cô xem xét sửa đổi bổ sung. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội được thành lập theo quyết định số 819/QĐ-UBND, ngày 18/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội. Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà ây và bộ phận Thông tin lưu trữ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ). Trụ sở chính của trung tâm đặt tại: số 18 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận đống Đa, Hà Nội 1 Vị trí Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên Môi trường Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật; Trên cơ sở Quyết định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm công nghệ thông tin đã được thành lập và đi vào hoạt động hơn 1 năm qua. Để sắp xếp hoàn thiện bộ máy tổ chúc Trung tâm, Giám đốc Sở tài nguyên môi trường đã ban hành quyết định số 124/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 11 năm 2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Hà Nội trực thuộc Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội. Trung tâm công nghệ thông tin là tổ chức trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Sở quản lý, chỉ đạo về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. Trong thời gian qua, Trung tâm công nghệ thông tin (Trước đây là Trung tâm thông tin) đã có nhiều hoạt động và kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường; đã và đang triển khai nhiều dự án mang lại hiệu quả thiết thực như xây dựng các phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường, thư viện điện tử, định mức kinh tế kỹ thuật, cơ sở dữ liệu ngành, đầu tư trang thiết bị và đào tạo về công nghệ thông tin cho các đơn vị trong ngành… Trụ sở chính của trung tâm đặt tại: số 18 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận đống Đa, Hà Nội Vị trí Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật; Lĩnh vực quản lý của Trung tâm thông tin là quản lý các văn kiện và tài liệu có liên quan đến Tài nguyên và Môi trường nhằm xử lý, điều chỉnh các cá nhân và tổ chức thực hiện các hoạt động Tài nguyên và Môi trường đúng theo quy định của nhà nước và pháp luật. 2 Các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước Trung tâm thông tin có các mối quan hệ công tác sau: Trung tâm chịu sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội. Trung tâm chịu sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác hồ sơ tư liệu tài nguyên môi trường của cục công nghệ thông tin (bộ tài nguyên và môi trường), Trung tâm lưu trữ thuộc Sở nội vụ và Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội. Trung tâm có mối quan hệ với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tài nguyên môi trường trên cơ sở phối hợp để cùng thực hiện nhiệm vụ được giao, chất hành tốt chế độ chính sách của nhà nước và các quy chế, nội quy, quy định của Sở. Đối với phòng tài nguyên môi trường các quận, huyện, trung tâm có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường. Mối quan hệ giữa trung tâm với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác dịch vụ là mối quan hệ hợp đồng dân sự, mỗi bên tham gia có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng. + Tổ chức Hợp tác phát triển kỹ thuật Việt Bỉ (BTC): - Xây dựng dự án ứng dụng công nghệ thong tin trong quản lý đô thị Thành phố Hà Nội (Urbis 2010) do cộng đồng EU tài trợ. - Xây dựng dự án ứng dụng công nghệ thong tin trong việc quản lý các di sản trong phố cổ Hà Nội. + Cục công nghệ tin học – Bộ Tài nguyên và Môi trường: - Xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội - Đào tạo, chuyển giao công nghệ tin học cơ bản, tin học văn phòng, ứng dụng tin học trong quản lý đất đai, môi trường cho các cán bộ địa chính xã phường, quận huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội + Ngân hang thế giới: - Xây dựng bản đồ các vùng, địa phương có địa hình thấp, ngập úng trên địa bàn Thành phố Hà Nội mở rộng + Khoa Lịch sử - Trường Khoa học xã hội và nhân văn - Nghiên cứu nguồn gốc đất đai Thành phố Hà Nội đầu thế kỷ XX 3 Chế độ quản lý tài chính và tài sản. Trung tâm được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hàng năm để sử dụng phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao. Nguồn thu khác của trung tâm từ các hoạt động dịch vụ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực được phân công. Trung tâm thực hiận chế độ chính sách, kế toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trung tâm có trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao theo đúng các quy định của nhà nước đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp. 4 Tổ chức thực hiện: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc trung tâm có trách nhiệm phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cán bộ, viên chức và lao động, hợp đồng của trung tâm để biết và nghiêm chỉnh chấp hành. Quy định này do Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của trung tâm thông tin thuộc Sở tài nguyên môi trường. Sở tài nguyên môi trường mong có sự đóng góp của trung tâm và các cơ quan cấp trên vào quyết định. Trong quá trình thực hiện quyết định, nếu có gì cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp, thì Giám đốc Trung tâm trình lên giám đốc Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội xem xét, quyết định sửa đổi bổ sung. 5 Hoạt động khai thác dịch vụ của Trung tâm: Hợp đồng dịch vụ của Trung tâm với các tổ chức và công dân được thiết lập trên sự tự nguyện của cả hai bên. Kinh phí thu dịch vụ phải được tính toán từ thực tế công việc theo đơn giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc thu chi tài chính phải đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Nghiêm cấm mọi giao dịch về kinh tế, tài chính không có trong hợp đồng dịch vụ ký giữa Trung tâm với các tổ chức và công dân. Trung tâm được phép nhận làm dịch vụ về cung cấp thông tin tư liệu tài nguyên môi trường, xử lý dữ liệu tài nguyên môi trường, xây dựng các phần mềm tin học, đào tạo nghiệp vụ tin học theo quy định của nhà nước, UBND thành phố Hà Nội và Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội. II Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội 1 Chức năng của trung tâm: Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội có chức năng thu nhập ,cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản quản lý nhu cầu khai thác của các các cá nhân và tổ chức theo quy định hiện hành của nhà nước của thành phố. 2 .Nhiệm vụ của trung tâm: - Tham mưu cho lãnh đạo sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện quyết định số 179/2004/QĐ-TTG ngày 06/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược ứng dung và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên môi trường đến năm 2015 và định hướng dến năm 2020; - Xây dựng chiến lược, và quy hoạch ,kế hoạch,chương trình dự án, đề án và ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở thành phố Hà Nội ; - Tổ chức thu nhập xây dựng tích hợp xử lý quản lý khai thác và dịch vụ cơ sở dữ liệu và tài nguyên và môi trường theo quy định tại điều 3 nghị định số 102/2008/NĐ-CP ban hành ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu nhập quản lý , khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường; - Quản lý thu nhập biên tập chính lý tu bổ phục chế các loại hồ sơ tài liệu liên quan đến hồ sơ lưu trữ bằng giấy của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: các loại hồ sơ, tài liệu về quản lý đất đai, tài nguyên nước ,địa chất khoáng sản,môi trường khí tương thủy văn,đồ đạc và bản đồ; kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về tài nguyên môi trường đã được cơ quan nhà nước đã có thẩm quyền giải quyết :các tiêu chuẩn quy, quy chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; kết quả các dự án, chương trình đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên môi trường - Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về quản lý cung cấp thông tin tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền sở tài nguyên và môi trương thành phố Hà Nội.quy chế về quản lý khai thác và bảo trì cơ sở dư liệu ngành tài nguyên môi trường,phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện dịch vụ sao trích lục bản đồ, bản đồ nền, các loại bản đồ chuyên đề cho các đối tượng có nhu cầu; - Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhập thông tin lên cổng thông tin điên tử của cơ sở tài nguyên môi trường hà nội; xây dựng quản lý khai thác dịch vụ thư viện điện tử về thông tin tài nguyên môi trường; thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển dao đến công nghệ thông tin, xử lý thông tin, thiết kế xây dựng phần mềm tin học, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin tài nguyên và môi trường cho cấc đối tương co yêu cầu. - Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng quản lý và chủ trì nghiệm thu các dự án cộng nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của sở tham gia thẩm định kiểm tra giám sát các đề án dự án đầu tư công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện các Dự án công nghệ thông tin được giao; tư vấn thiết kế, triển khai lắp đặt các hệ thống trang thiết bi thuộc cơ sở hạ tầng công ngệ thông tin; - Quản lý, bảo trì mạng thông tin sơ tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội, chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dư liệu, thông tin tài nguyên môi trường,thực hiện các dề án, dự án phục vụ công tác cải cách hành chính và các hoạt động quản lý, điều hành của sở; Chủ trì các chương trình các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các dự án trong nước và quốc tế; - Thực hieenj các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; III. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 1 Tổ chức bộ máy Giámđốc Phó giám đốc Phòng hành chính - tổng hợp Phòng kĩ thuật - công nghệ Phòng thông tin -lưu trữ Phòng khai thác dịch vụ Cơ cấu nhân lực, trình độ học vấn Trung tâm có 32 nhân viên + 1 Tiến sỹ + 2 Thạc sỹ + Hơn 20 kỹ sư, cử nhân + 3 Cao đẳng, trung cấp Về cơ cấu nam nữ của Trung tâm thì tỷ lệ nam nữ gần bằng nhau Tổ chức bộ máy gồm có: 2. Lãnh đạo trung tâm: Gồm giám đốc và các phó giám đốc Giám đốc Trung tâm là chủ cơ quan, lãnh đạovà điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội về toàn bộ hoạt động công tác của Trung tâm Giám đốc Trung tâm được phép tổ chức triển khai tuyển dụng lao động, tiến hành bình bầu thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quyền hạn của mình và sự điều hành của Giám đốc Sở. Giám đốc Trung tâm điều hành phối hợp mọi hoạt động của Trung tâm với các phòng ban thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của Trung tâm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật. Các phó giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm giao phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội và Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực công tác được giao. Các Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công việc do Giám đốc giao và thay mặt giám đốc giải quyết công việc trong phạm vi được giao khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền. Giám đốc Trung tâm do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm.. 3. Bộ máy hoạt động của Trung tâm Trung tâm có 4 phòng bao gồm: Phòng hành chính tổng hợp Phòng kỹ thuật công nghệ Phòng thông tin lưu trữ Phòng khia thác dịch vụ Các cán bộ, nhân viên làm việc trong Trung tâm phải chủ động nghiên cứu và nắm vững luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực chuyên môn và các lĩnh vực có liên quan để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ nhân viên làm việc trong Trung tâm được hưởng các quyền lợi theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước đối với người lao động. Việc bình bầu thi đua khen thưởng kỷ luật và xem xét các tiêu chuẩn khác đối với các cán bộ nhân viên do Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện theo quy tắc công khai, bình bầu, dân chủ. 4 Các phòng ban và chuyên môn nghiệp vụ a) Phòng hành chính tổng hợp - Nhiệm vụ: + thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách về lao động tiền lương theo quy định của nhà nước, thực hiện các công tác tài chính kế toán, công tác hành chính quản tri; + Xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch; + Tổng hợp các báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm, thực hiện các công tác thi đua khen thưởng; + Tham gia các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Định biên cảu phòng hành chính- tổng hợp có: 5 người phòng kĩ thuật công nghệ - Nhiệm vụ: + Quản trị mạng thông tin Sở tài nguyên và Môi trường; xây dựng, quản lý các loại dữ liệu số về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; + Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đặc biệt là công nghệ GIS phục vụ cho các hoạt động lien quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; + Tư vấn thiết kế, thẩm đinh, triển khai thực hiện lắp đặt trang thiết bị tin học, các phần mềm tin học. Định biên của phòng Kỹ thuật – Công nghệ: 16 người. Phòng Thông tin – Lưu trữ Nhiệm vụ: + Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý luuw trữ hồ sơ tài nguyên và môi trường; tổ chức tiếp nhận tài liệu từ các đơn vị; quản lý kho lưu trữ và các phương tiện lưu trữ của Sở; + Thu thập, quản lý, chỉnh lý, tu bổ, phục chế các loại tài liệu hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên môi trường; + Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ lưu trữ dạng số Định biên của phòng Thông tin- Lưu trữ: 8 người. Phòng Khai thác dịch vụ Nhiệm vụ: + Quản lý, biên tập và cập nhập thông tin lên cổng giao tiếp điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; + Nhập dữ liệu các phần mềm ứng dụng thuộc phạm vi quản lý của trung tâm; + Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin tư liệu, dịch vụ phát triển các phần mềm tin học; + Nhiệm vụ makerting về khai thác dịch vụ thông tin tư liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Định biên của Phòng Khai thác thông tin tư liệu : 12 người . Trưởng các phòng của trung tâm do Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc trung tâm. IV MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1 Thành tựu của Trung tâm Trong những năm qua công tác quản lý thông tin tài nguyên môi trường nói riêng và công tác quản lý đô thị nói chung đã đạt được một số thành tựu rực rỡ như thu thập thông tin về các dự án: Nâng cấp cải tạo đường quốc lộ 32 khu vực Hà Nội 2, xây dựng nhà đất các danh lam thắng cảnh, xây cầu cống xử lý các con sông suối gây ô nhiễm. Về mặt thể chế quản lý thông tin về tài nguyên và môi trường đã từng bước đổi mới phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Thông tin tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội đã được cục công nghệ thông tin xây dựng, định hướng và thể chế hóa bằng các cộng cụ quản lý thông tin hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh; bộ máy hành chính các cấp trong lĩnh vực quản lý thông tin tài nguyên môi trường ngày càng được củng cố và phát triển để phục vụ cuộc sống. Sau hơn một năm buông lỏng công tác quản lý thông tin tài nguyên môi trường, đến nay các cấp chính quyền đã dần nắm được từng bộ phận, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để tổ chức quản lý thông tin tài nguyên môi trường vào thế ổn định, chức năng thông tin được phát huy tác dụng, thông tin tài nguyên môi trường được mở rộng và phát triển với tốc độ ngày càng cao. Tất cả các ưu điểm đó đều góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và môi trường cũng đã có nhiều thành tích trong xây dựng chiến lược cũng như thu thập, thiết kế dữ liệu và cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường ở thành phố Hà Nội và khu vực. Trung tâm thông tin đã đóng góp nhiều thành tựu lớn cho sự phát triển tổ chức của Sở và ngành tài nguyên môi trường. Sau hơn một năm triển khai Trung tâm Công nghệ thông tin đã hoàn thành tố nhiệm vụ được giao. + Chỉnh lý, sắp xếp, hệ thống tài liệu lưu trữ Ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. + Tổ chức khai thác, tra cứu tài liệu, khai thác nguồn gốc đất đai phục vụ công dân, tổ chức và các cơ quan nội chính trên địa bàn Thủ đô. + Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý ngành Tài nguyên Môi trường + Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tác nghiệp, điều hành của Lãnh đạo chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Hạn chế của Trung tâm: Sau hơn một năm hoạt động Trung tâm thông tin thuộc Sở tài nguyên và môi trường đã dạt được những thành tựu trên. Tuy nhiên do thị trường quá rộng lớn và đô thị hóa bất bên giữa các khu vực nên còn nhiều hạn chế nhu thiếu nhiều thông tin chưa thu thập được: các thông tin về quyền sử dụng đất của các khu chung cư ranh giới nội thành các khu khai thác sử dụng đất quy mô nhỏ, các bộ phận, công tác quy hoạch đất, còn chồn chéo thông tin giữa các ngành, quy hoạch thông tin chưa được triển khai đồng bộ, quy tắc quản lý thông tin tài nguyên môi trường thuộc quyền sở hữu của sở tài nguyên và môi trường còn chưa thật sự chặt chẽ, dẫn đến tình trạng suy thoái tài nguyên ô nhiễm môi trường khó giải quyết được, công tắc kiểm tra thanh tra chưa nghiêm ngặt, một số thủ tục hành chính về thông tin còn rườm rà. + Mới thành lập, thời gian thành lập còn rất ít( mới hơn 1 năm) với khối lượng công việc đồ sộ, địa bàn làm việc của Trung tâm lớn, nhiều vấn đề nảy sinh khi xẩy ra sự sát nhập, nên Trung tâm chưa đi sâu vào việc lưu trữ tài liệu cũng như chưa vận hành thật tốt công việc của mình. + Nhân lực mỏng, trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc chưa phù hợp với thành phố mở rộng như hiện nay thì với số lượng nhân viên như hiện nay chưa đáp ứng được đảy đủ các công việc. Bên cạnh đó khối lượng công việc của Trung tâm chưa thật sự đồng đều, có khi khối lượng công việc rất nhiều các cán bộ trong Trung tâm làm việc rất vất vả nhưng bên cạnh đó cũng có lúc công việc rất nhàn nhã. + Chưa khai thác sâu rộng công tác kiểm tra, hướng dẫn ứng dụng nghiệp vụ công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài liệu lưu trữ đến các phòng Tài nguyên và môi trường các quận, huyện. + Công tác xử lý việc tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường của các cá nhân và tổ chưc streen địa bàn thành phố còn có nhiều hạn chế, hiện tượng lấn chiếm đất sử dụng sai mục đích còn diễn ra với số lượng lớn. + Chưa phổ biến sâu rộng để các cán bộ trong ngành nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý hồ sơ lưu trữ dẫn đến việc các cán bộ các Phòng, Ban mược hồ sơ lâu không trả. + Công tác triển khai hồ sơ lưu trữ, cung cấp thông tin phục vuuj yêu cầu của các Phòng, Ban thuộc Sở và các tổ chức cá nhân trên dịa bàn thành phố đôi lúc chưa kịp thời. + Trụ sở Trung tâm chưa được ổn định, mặt bằng làm kho, trang thiết bị để bảo quản tài liệu lưu trữ còn thiếu. + Kinh phí đầu tư còn hạn chế, số lượng biên chế cán bộ được giao lại ít lại phải phân bố hoạt động phân tán ở hai địa + Công tác quy hoạch đô thị chưa được triển khai đồng bộ, từ khi Hà Nội được mở rộng đến nay các vấn đề mới phát sinh về việc khai thác sử dụng tài nguyên môi trường có nhiều vấn đề mới, việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất đo thị để xây dựng các khu đo thị, các công ty xí nghiệp, các khu vui chơi giải trí đã làm cho việc quản lý của Trung tâm them vất vả. KẾT LUẬN Trong sự phát triển của xã hội, thông tin tài nguyên và môi trường luôn là trọng tâm của sự phát triển đó. Thông tin vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy nếu chúng ta nắm được và sử dụng tốt nó sẽ có sự đóng góp vào sự phát triển đó. Coi trọng phát triển thông tin về tài nguyên môi trường sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh. Theo quá trình hình thành và phát triển của xã hội, thông tin tài nguyên môi trường là một vấn đề cần được quan tâm tới. Tài nguyên môi trường luôn gắn bó với sự sống của con người và xã hội do đó tài nguyên môi trường cần được bảo vệ và phát triển, trong đó Trung tâm thông tin là cơ quan bảo vệ quan trọng; đó là nội dung cơ bản mà cơ quan quản lý thông tin tài nguyên và môi trường phải thực hiện công tác tổ chức, quản lý nhằm sử dụng một cách có hiệu quả ngành tài nguyên và môi trường để đạt được mục đích của tổ chức. Vai trò quan trọng của thông tin tài nguyên và môi trường ngày càng được thừa nhận rộng rãi, được quan tâm nghiên cứu, phân tích và ứng dụng ở các tổ chức kinh tế việt nam. Thực tế trong những năm qua, bộ kỹ thuật công nghệ thông tin (thuộc văn phòng trung tâm thông tin) của Sở tài nguyên và môi trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản trị mạng thông tin, quản lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường trong khu vực của thành phố, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển của Trung tâm trong thời đại mới. Sau một thời gian ngắn hoạt động Trung tâm Công nghệ thông tin cũng đã đạt được một số thàh tựu nhất định nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số mặt chưa thành công Trong thời gian thực tập tại Trung tâm thông tin thuộc Sở tài nguyên và môi trường em đã nhận thấy Trung tâm đã có những thành tựu nhất định trong việc quản lý thông tin tài nguyên và môi trường, có sự tiến bộ đi lên. Song trong công tác quản lý thông tin về tài nguyên và môi trường vẫn còn nhiều hạn chế mà Trung tâm chưa khắc phục được, chưa phát huy được nguồn vốn, nguồn nhân lực, nguồn vật lực. Chính vì lẽ đó mà em đã mạnh dạn đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thông tin tài nguyên và môi trường trong Trung tâm có thể quản lý các nguồn lực hiệu quả hơn trong tương lai. Để hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp, trong thời gian thực tập ở Trung tâm thông tin thuộc Sở tài nguyên và môi trường em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của trước hết là các anh chị trong văn phòng kỹ thuật công nghệ thông tin, anh Hoàng Giám đốc Trung tâm và sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của cô giáo TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn tài liệu, trình độ và kinh nghiệm nhìn nhận và phân tích các vấn đề thực tiễn, nên bài viết của em không tránh khởi thiếu sót và khuyết điểm. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ bảo của cô giáo giúp em có thể hoàn thiện bài viết của em tốt hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO biên bản thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường cơ chế tổ chức- hoạt động của Trung tâm biên bản họp Đảng bộ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập về Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội.doc
Luận văn liên quan