Đề tài Thực tế và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 A. LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI .2 lĩ. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu 2 <:. PHẠM VI ĐÈ TÀI .2 ]). PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu .2 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN cơ BẢN VẺ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3 .1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .4 .1.1 Khái niệm .4 ễ1.2 Phân loại .4 .1Ế3 Nguyên tắc 5 .2 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .6 .2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .6 .2.2 Các loại rủi ro tín dụng .7 .2.3 Biểu hiện của rủi ro tín dụng 7 1.2.4 Nguyên nhân .8 1.2.4ềl Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan 8 1.2ề4ẽ2 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan .10 lị.2.5 Hậu quả rủi ro tín dụng 12 íế2.6 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng .13 1.2.6.1 Nợ quá hạn 13 1.2.6.2 Phân loại nự .14 1.2.6.3 Tỷ lệ các khoản vay bị rủi ro trong kỳ 15 ế3 Sự CẦN THIẾT ĐƯA RA CÁC BIỆN PHÁP ĐẺ HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DUNG .,ễ .15 CHƯƠNG 2: THựC TẾ VÈ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG lyiẠI CỔ PHÁN Á CHÂU (ACB) .18 .1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN Á CHÂU 19 1.1 Quá trình hình thành và pháp triển .19 2ệl.lềl Lịch sử hình thành 19 2ẻl.lề2 Quá trình phát triển .19 21.1.2 Ctf cấu bộ máy quản lý 21 2ẽ1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 22 2.1.3.1 Huy động vốn 22 2.1.3.2 Cho vay 23 2.1ệ3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước .27 2.1.3.4 Dịch vụ ngân hàng khác 27 ẽ1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thời gian gần đây .27 íiế2 THƯC TẾ HO AT ĐÔNG TÍN DUNG VÀ RỦI RO TÍN DUNG TAI ACB .30 ã ã ã ã ã ã 2.2.1 Thực tế hoạt động tín dụng .30 2ế2.1.1 Tình hình huy động vốn 30 2.1ềlẳ2 Tình hình cho vay 33 2.2 Rủi ro tín dụng tại ACB .43 2.2.2.1 Tình hình nợ quá hạn .43 2ễ2Ệ2.2 Tình hình phân loại nợ và trích lập dự phòng .44 2.2ằ2.3 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng khác được áp dụng tại ACB .48 2.3 Những tồn tại trong quản lý rủi ro tín dụng và nguyên nhân của chúng 49 2.2.3.1 Những tồn tại 49 2.2.3.2 Nguyên nhân .49 CIỈIÍƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHỂ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 52 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 .! .! 53 3 .2 NHẬN XÉT VÈ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 54 3.2.1 Điểm mạnh 54 .2.2 Điểm yếu .67 .2.3 Ctf hội 67 .2.4 Khó khăn 58 3Ị.3 GIẢI PHÁP 58 ị3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Á Châu 58 3.3.1.1 Thực hiện chiến lược Marketing thu hút khách hàng .58 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng công tác phân tích-thẩm định và xét duyệt cho vay 59 3.3.1Ể3 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 61 3.3.1.4 Giám sát và kiểm tra trưóc và sau giải ngân .61 3.3ể1.5 Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chi nhánh 62 3.3.1.6 Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay .63 3.3.1.7 Hạn chế tổn thất khi có rủi ro xảy ra 64 3.3.1.8 Công tác cán bộ và đào tạo 64 3.3.2 Các giải pháp hỗ trợ 65 3.3ể2.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nưóc 65 3ệ3.2.2 Đối với chính phủ 66 KÉT LUẬN A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời gian gần 4 năm làm công tác tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Ả Châu (ACB), từ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong công tác thực tế kết hợp với những kiến thức đã học tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HỒ Chí Minh tôi đã đúc kết được phần nào cái nhìn tổng quát về quản trị ngân hàng nói chung, cũng như cách quản lý rủi ro tín dụng nói riêng tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn và rủi ro công tác tín dụng tại Ngân hàng Á Châu, từ đó đề ra những giải pháp phù họp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng, tác giả đã chọn đề tài “Thực tế và giải pháp hạn chế rủi ro tín (lụng tại Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Á Châu”. B. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu Nghiên cứu về các sản phẩm tín dụng tại ACB. Nghiên cứu về quy trình tín dụng Nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng, xử lý nợ xấu. Đề ra các giải pháp trong quản lý rủi ro tín dụng. c. PHẠM VI ĐỀ TÀI Tìm hiểu về hoạt động Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Á Châu Quá trình hình thánh và phát triển, cơ cấu tổ chức Hoạt động kinh doanh Chiến lược phát triển Hoạt động tín dụng Rủi ro tín dụng - quản lý rủi ro tín dụng D. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu đánh giá trực tiếp trên số liệu và kết quả hoạt động thực tế. Nghiên cứu trực tiếp các tài liệu thông tin sách, báo, .về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng.

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 3021 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tế và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực tế và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.pdf
Luận văn liên quan